ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 67

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
5. marec 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/354 z dne 4. marca 2020 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi Direktive 2008/38/ES ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/355 z dne 26. februarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v tekočih emulzijah rastlinskih olj ( 1 )

28

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/356 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v gaziranih pijačah ( 1 )

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/357 z dne 4. marca 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/395 glede licenc pilota balona ( 1 )

34

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/358 z dne 4. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976 glede licenc pilota jadralnega letala ( 1 )

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/359 z dne 4. marca 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

82

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/360 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

109

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/361 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

112

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih ( 1 )

116

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih ( 1 )

119

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/364 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer ( 1 )

122

 

*

Delegirana direktiva komisije (EU) 2020/365 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

125

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/366 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

129

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2020/367 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa ( 1 )

132

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/368 z dne 3. marca 2020 o odobritvi načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na nekaterih območjih Slovaške (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1157)  ( 1 )

137

 

*

Sklep Komisije (EU) 2020/369 z dne 4. marca 2020 o podelitvi pooblastila subjektom, ki na ravni Unije zastopajo interese potrošnikov in trgovcev, za izdajo zunanjega opozorila v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

139

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/354

z dne 4. marca 2020

o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi Direktive 2008/38/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1), zlasti člena 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dajanje krme v promet in njeno uporabo ureja Uredba (ES) št. 767/2009. V skladu s členom 9 navedene uredbe se lahko krma za posebne prehranske namene da v promet le, če je njena predvidena vrsta uporabe vključena na seznam predvidenih vrst uporabe, oblikovan v skladu s členom 10 navedene uredbe.

(2)

Direktiva Komisije 2008/38/ES (2) je uvedla seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene

(3)

Del A Priloge I k Direktivi 2008/38/ES je uvedel splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene. Glede na znanstveni in tehnološki napredek ter zahteve glede označevanja, določene v Uredbi (ES) št. 767/2009, je treba navedene splošne določbe pregledati.

(4)

Členi 11 do 17 Uredbe (ES) št. 767/2009 določajo nova načela in pravila o dajanju krme v promet, vključno z označevanjem. Zato je več vnosov na seznamu predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene iz dela B Priloge I k Direktivi 2008/38/ES zastarelo, delno zaradi slabih in preveč splošnih opisov v stolpcu „osnovne prehranske značilnosti“. Nadzorni organi zelo težko preverjajo skladnost takih vnosov z določbami Uredbe (ES) št. 767/2009, vključno s tem, ali posebna sestava zadevne krme izpolnjuje ustrezne predvidene posebne prehranske namene.

(5)

V skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 je Komisija prejela več vlog za spremembo in prilagoditev pogojev, povezanih z več predvidenimi vrstami uporabe krme za posebne prehranske namene, ki so zastareli. Zastarele vnose, za katere vloga ni bila predložena ali pa je bila umaknjena, bi bilo treba črtati.

(6)

Kar zadeva druge predvidene vrste uporabe krme za posebne prehranske namene iz dela B Priloge I k Direktivi 2008/38/ES, so potrebne spremembe določb glede osnovnih prehranskih značilnosti in deklaracij za označevanje, da se prilagodijo znanstvenemu in tehnološkemu napredku ter izboljšajo izvršljivost in jasnost določb.

(7)

Poleg tega je Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 prejela vlogo za dodatek dveh posebnih prehranskih namenov „podpora energijski presnovi in delovanju mišic v primeru rabdomiolize“ in „podpora v stresnih situacijah, ki vodijo k zmanjšanju povezanega obnašanja“ na seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene.

(8)

Komisija je državam članicam dala na voljo vse vloge, vključno z dokumentacijo.

(9)

Po oceni dokumentacije iz navedenih vlog je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (v nadaljnjem besedilu: Odbor) potrdil, da posebna sestava zadevne krme izpolnjuje ustrezni predvideni posebni prehranski namen in da nima škodljivih učinkov na zdravje živali ali ljudi, na okolje in dobrobit živali.

(10)

Na podlagi navedenega je treba posodobiti seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene.

(11)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo novih splošnih določb in posodobljenega seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene, je primerno določiti prehodne ukrepe, da se preprečijo nepotrebne motnje v poslovnih praksah in nepotrebno upravno breme za nosilce dejavnosti.

(12)

Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba Direktivo 2008/38/ES razveljaviti in nadomestiti z uredbo, ki ne vsebuje elementov, ki bi jih države članice morale prenesti v nacionalno zakonodajo. Zadnje spremembe navedene direktive so že bile zaporedoma sprejete z uredbami, ker zadevnih določb ni bilo treba prenašati v nacionalno zakonodajo. Poleg tega so splošne zahteve o dajanju v promet in uporabi krme za posebne prehranske namene določene v Uredbi (ES) št. 767/2009.

(13)

Da bi države članice lahko izvedle potrebne prilagoditve, bi bilo treba pred začetkom uporabe te uredbe omogočiti ustrezno obdobje.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Krma za posebne prehranske namene v smislu Uredbe (ES) št. 767/2009 se lahko daje v promet le, če:

se upoštevajo splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene iz dela A Priloge k tej uredbi ter

je njena predvidena vrsta uporabe vključena v del B Priloge k tej uredbi in se upoštevajo določbe zadevnega vnosa.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 1 se lahko krma za posebne prehranske namene, ki je v skladu z določbami Direktive 2008/38/ES, še naprej daje v promet, če je bila vloga za predvideno vrsto uporabe, zajeto v navedeni direktivi, predložena Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 pred 25. marca 2021 in dokler se Komisija ne odloči o vlogi.

Člen 3

Krma za posebne prehranske namene, ki je bila označena pred 25. marcem 2022 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. marcem 2020, se lahko še naprej daje v promet in uporablja do porabe obstoječih zalog.

Člen 4

Direktiva 2008/38/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/38/ES z dne 5. marca 2008 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (UL L 62, 6.3.2008, str. 9).


PRILOGA

DEL A

Splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene

1.

Kadar je v stolpcu 2 dela B navedena več kot ena skupina osnovnih prehranskih značilnosti, označena z „in/ali“, za isti posebni prehranski namen, lahko proizvajalec uporabi eno od skupin ali obe skupini osnovnih značilnosti, da izpolni posebni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1 dela B. Za vsako od možnosti so v stolpcu 4 navedene ustrezne deklaracije za označevanje.

2.

Kadar je osnovna prehranska značilnost, omenjena v stolpcu 2 dela B, količinsko navedena, se uporabljajo določbe člena 17(2) Uredbe (ES) št. 767/2009 in dovoljene tolerance, kot so določene v Prilogi IV k navedeni uredbi. Če v navedeni prilogi toleranca za zadevni podatek pri označevanju ni določena, je dovoljeno tehnično odstopanje ± 15 %.

3.

Kadar je krmni dodatek omenjen v stolpcu 2 ali 4 dela B, se uporabijo določbe o dovoljenju v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (1), njihova uporaba pa mora biti v skladu z določeno osnovno prehransko značilnostjo.

4.

Kadar je v stolpcu 4 dela B treba navesti deklaracijo snovi, ki je odobrena tudi kot krmni dodatek, in jo spremlja izraz „skupaj“, se skupna vsebnost snovi označi pod naslovom „analitske sestavine“.

5.

V deklaracijah, ki jih je treba navajati v skladu s stolpcem 4 dela B, se navede količina brez poseganja v Direktivo 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

6.

Priporočeni rok uporabe v stolpcu 5 dela B navaja obseg, v katerem je običajno treba doseči prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše roke uporabe v okviru določenih skrajnih meja.

7.

Kadar mora krma, namenjena posebnemu prehranskemu namenu, ustrezati več kot enemu posebnemu prehranskemu namenu, mora biti v skladu z vsemi ustreznimi vnosi v delu B.

8.

V primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene je treba v navodilih za pravilno uporabo navesti smernice o uravnoteženem dnevnem obroku.

9.

Kadar je krma za posebne prehranske namene z ustreznim načinom uporabe namenjena za individualno oralno dajanje prek bolusa, se to za zadevno krmo navede v stolpcu „druge določbe“. Takšna krma, vključno z morebitno oblogo, vsebuje izključno krmne mešanice in krmne dodatke, razen če je v vnosu drugače določeno. Priporoča se, da krmo, ki je namenjena za individualno oralno dajanje, daje veterinar ali druga pristojna oseba.

10.

Kadar se krma za posebne prehranske namene, ki je krmna mešanica ali dopolnilna krmna mešanica, namenjena individualnemu oralnemu dajanju s počasnim sproščanjem (ki traja več kot 24 ur) spojin, daje v promet v obliki bolusa, mora biti po potrebi pri označevanju takšne krme za vsak krmni dodatek, za katerega je določena najvišja vsebnost v popolni krmni mešanici, navedeno najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja bolusa in dnevna stopnja sproščanja. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki daje bolus v promet, mora dokazati, da dnevna razpoložljiva raven krmnega dodatka v prebavnem traktu ne bo presegla, če je primerno, najvišje vsebnosti dodatka, določene na kilogram popolne krmne mešanice v celotnem obdobju krmljenja (učinek počasnega sproščanja). Tak dokaz bi moral temeljiti na strokovno pregledani metodologiji ali interni analizi.

11.

V primeru predvidenih vrst uporab, za katere je v stolpcu 2 za dopolnilno krmno mešanico dovoljena koncentracija nekaterih krmnih dodatkov, ki je več kot 100 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, koncentracija navedenih krmnih dodatkov ne sme biti več kot 500 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, razen v primeru bolusov iz točke 10. Z vključitvijo take dopolnilne krmne mešanice v prehrano živali se zagotavlja, da je vnos pri teh živalih skladen z določeno najvišjo vsebnostjo v popolni krmni mešanici.

DEL B

Seznam predvidenih vrst uporabe

Številka vnosa

Poseben prehranski namen

Osnovne prehranske značilnosti (GP1)

Vrsta ali kategorija živali

Deklaracije za označevanje (GP2)

Priporočeni rok

Druge določbe

1

2

3

4

5

6

10

„Pomoč delovanju ledvic v primeru kronične ledvične insuficience (3)

Visokokakovostne beljakovine in fosfor ≤ 5 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) ter ≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Viri beljakovin

Kalcij

Fosfor

Kalij

Natrij

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

Na začetku do 6 mesecev (5)

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %.

3.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

4.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

Zmanjšana absorbcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata

Odrasli psi

Viri beljakovin

Kalcij

Fosfor

Kalij

Natrij

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

Lantanov karbonat oktahidrat

Na začetku do 6 mesecev (5)

1.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

Visokokakovostne beljakovine in fosfor ≤ 6,5 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) ter ≤ 320 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Mačke

Viri beljakovin

Kalcij

Fosfor

Kalij

Natrij

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

Na začetku do 6 mesecev (5)

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %.

3.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

4.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

Zmanjšana absorbcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata

Odrasle mačke

Viri beljakovin

Kalcij

Fosfor

Kalij

Natrij

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

Lantanov karbonat oktahidrat

Na začetku do 6 mesecev (5)

1.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

Velika kaloričnost z več kot 8,8 MJ/kg krme z vsebnostjo vlage 12 %

Lahko prebavljivi in zelo okusni viri škroba

Omejena raven beljakovin: ≤ 106 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Raven natrija: 2 g/100 kg telesne teže dnevno

Visoka raven vsote eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 0,2 g na kg telesne teže0,75 dnevno

Enoprsti kopitarji

Viri beljakovin in energije

Kalcij

Fosfor

Kalij

Magnezij

Natrij

Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline

Na začetku do 6 mesecev

Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja

1.

Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

Dopolnilna krmna mešanica se ne sme uporabljati v primeru hipernatriemije in hiperkloremije.

Dopolnilna krmna mešanica bi morala zadovoljiti vsaj 10 do 20 % dnevnih energijskih potreb (približno 0,05 do 0,1 MJ/kg telesne teže0,75 dnevno)

3.

Obrok bi moral zagotoviti > 0,62 MJ energije/kg telesne teže0,75 dnevno

4.

Obrok ne bi smel preseči 50 mg kalcija/kg suhe snovi/dnevno

5.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

11

Zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov

Nizka raven kalcija, nizka raven vitamina D in lastnosti alkalizacije urina

Psi in mačke

Fosfor

Kalcij

Natrij

Magnezij

Kalij

Kloridi

Žveplo

Vitamin D (skupaj)

Hidroksiprolin

Snovi, ki alkalizirajo urin

Do 6 mesecev

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

12

Uravnavanje dovajanja glukoze (Diabetes mellitus)

Skupaj sladkorji (mono- in disaharidi) ≤ 62 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Viri ogljikovih hidratov

Po potrebi obdelani ogljikovi hidrati

Škrob

Skupaj sladkorji

Fruktoza (če je dodana)

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

Viri maščobnih kislin s kratko in srednjo verigo (če so dodane)

Na začetku do 6 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Nizka raven mono- in disaharidov.“

„Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

13

Zmanjšanje intolerance za sestavine in hranilne snovi (6)

Izbrano in omejeno število virov beljakovin

in/ali

viri hidroliziranih beljakovin

in/ali

izbrani viri ogljikovih hidratov

Psi in mačke

Viri beljakovin in po potrebi način obdelave (če so dodane)

Viri ogljikovih hidratov in po potrebi način obdelave (če so dodani)

Esencialne maščobne kisline (če so dodane)

3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta krma na začetku lahko uporablja do enega leta

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Priporoča se omejitev števila glavnih virov beljakovin na 3.

3.

Pri označevanju se navede:

ustrezna kombinacija osnovnih prehranskih značilnosti, kakor je primerno,

„Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

14

Zmanjšanje nastanka cistinskih kamnov

Lastnosti alkalizacije urina in ≤ 160 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

ali

Beljakovine, izbrane zaradi omejene vsebnosti cistina in cisteina (npr. kazein, beljakovina graha, sojine beljakovine) ter ≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Žveplove aminokisline (skupaj)

Viri beljakovin

Natrij

Kalij

Kloridi

Snovi, ki alkalizirajo urin (če so dodane)

Na začetku do 6 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navede:

„Vedno mora biti na voljo voda.“

3.

Pri označevanju se navede:

„Lastnosti alkalizacije urina in nizka raven beljakovin“ ali „Nizka raven izbranih beljakovin“, kakor je primerno.

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

4.

Za presojo veterinarja ali nutricionista: Lastnosti alkalizacije pomenijo, da bi se prehrana morala oblikovati tako, da se doseže pH urina ≥ 7.

15

Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje (7)

Lahko prebavljive sestavine s

kaloričnostjo ≥ 3 520 kcal in ≥ 250 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave

Energijska vrednost

Do vzpostavitve prvotnega stanja

1.

Priporočljiva očitna prebavljivost suhe snovi ≥ 80 % ali organske snovi ≥ 85 %.

2.

Če se posebej zahteva dajanje krme po sondi, se na pakiranju, vsebniku ali oznaki navede: „Uporaba pod nadzorom veterinarja.“

3.

Pri označevanju se lahko navedejo posebne okoliščine, za katere je namenjena dietetična krma.

4.

Pri označevanju se navede:

„Visoka kaloričnost, visoka koncentracija bistvenih hranilnih snovi in lahko prebavljive sestavine.“

Lahko prebavljive sestavine s kaloričnostjo ≥ 3 520 kcal in ≥ 270 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Mačke

16

Zmanjšanje nastanka uratnih kamnov

≤ 130 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

ali

≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) in izbrani viri beljakovin

Psi

Viri beljakovin

Do 6 mesecev, vendar dosmrtna uporaba v primeru trajnih motenj v presnovi sečne kisline

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravnijo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten.

3.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

4.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Nizka raven beljakovin“ ali „Omejena raven beljakovin in izbranih virov beljakovin“, kakor je primerno.

≤ 317 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Mačke

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravnijo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten.

3.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Omejena raven beljakovin.“

4.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

17

Razkroj struvitnih kamnov (8)

Lastnosti podzasičevanja urina (9) za struvit

in/ali

lastnosti zakisljevanja urina (10)

in

≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Fosfor

Kalcij

Natrij

Magnezij

Kalij

Klorid

Žveplo

5 do 12 tednov

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Lastnosti podzasičevanja urina za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina“

3.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

4.

Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom.

18

Zmanjšanje ponovnega nastanka struvitnih kamnov (8)

Popolna krmna mešanica z lastnostmi podzasičevanja  (9) ali metastabilizacije urina (11) za struvit

in/ali

prehrana z lastnostmi zakisljevanja urina (10)

in

≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Fosfor

Kalcij

Natrij

Magnezij

Kalij

Klorid

Žveplo

Na začetku do 6 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije urina za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina.“

3.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

4.

Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom.

19

Izravnava za slabo prebavo (12)

Lahko prebavljiva prehrana

Očitna prebavljivost

krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)):

surove beljakovine ≥ 85 %

surove maščobe ≥ 90 %

ali

krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)):

surove beljakovine ≥ 80 %

surove maščobe ≥ 80 %

Psi in mačke

Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave

Na začetku do 12 tednov ter vse življenje v primeru kronične pankreasne insuficience

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Lahko prebavljiva krma.“

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

20

Zmanjšanje motenj absorpcije v črevesju

Lahko prebavljiva prehrana

Očitna prebavljivost

krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)):

surove beljakovine ≥ 85 %

surove maščobe ≥ 90 %

ali

krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)):

surove beljakovine ≥ 80 %

surove maščobe ≥ 80 %

in

≥ 1,8 g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

in

≥ 5 g kalija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave

Natrij

Kalij

Do 12 tednov

Pri označevanju se navede:

„Lahko prebavljiva krma s povečano vsebnostjo natrija in kalija.“

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

21

Zmanjšanje akutnih motenj absorpcije v črevesju

Zvišana raven elektrolitov:

natrij ≥ 1,8 %

kalij: ≥ 0,6 %

in

Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati:

≥ 32 %

Psi in mačke

Natrij

Kalij

Viri ogljikovih hidratov

1–7 dni

1.

Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice

2.

Pri označevanju se navede:

„V obdobju akutne diareje ter okrevanja po bolezni.“

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

3.

V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode.

22

Podpora presnovi lipidov v primeru hiperlipidemije

≤ 110 g maščob (13)/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (14)

Psi in mačke

Surove maščobe

Na začetku do 2 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Nizka raven maščob.“

23

Podpora delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience

„Zmerna raven beljakovin.“

≤ 279 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) za pse

≤ 370 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) za mačke

in

izbrani viri beljakovin

in

priporočena prebavljivost prehranskih beljakovin ≥ 85 %

Psi in mačke

Viri beljakovin

Baker (skupaj)

Natrij

Na začetku do 4 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Primeri izbranih virov beljakovin na osnovi lahke prebavljivosti: mlečne beljakovine (sirotka, kazein, mleko, skuta), druge živalske beljakovine (jajca, perutnina) in rastlinske beljakovine (soja).

3.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

4.

Pri označevanju se navede:

„Zmerna raven beljakovin, izbranih in lahko prebavljivih.“

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

Nizka raven visokokakovostnih beljakovin in lahko prebavljivi ogljikovi hidrati

Enoprsti kopitarji

Viri beljakovin in vlaknin

Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati in po potrebi način njihove obdelave

Metionin

Holin

Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)

Na začetku do 6 mesecev

1.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

2.

Za način dajanja krme je treba zagotoviti nasvet, vključno z dajanjem večkrat na dan v majhnih obrokih.

24

Pomoč delovanju srca v primeru kronične srčne insuficience

Omejena raven natrija:

≤ 2,6 g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Magnezij

Kalij

Natrij

Na začetku do 6 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

25

Zmanjšanje prevelike telesne teže

< 3 060 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (15)

ali

< 560 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % (15)

Psi

Energijska vrednost

Dokler se ne doseže ciljna teža ter po tem, če se zahteva ohranitev ciljne telesne teže

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Za izpolnitev minimalnih zahtev je treba raven hranilnih vrednosti prehrane za zmanjšanje prekomerne telesne teže ustrezno povečati, da se nadomesti omejeni dnevni vnos energije (16).

3.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Za začetek prehrane mačk se priporoča prehodno obdobje.“

„Za učinkovito izgubo telesne teže ali idealno telesno težo se priporočeni dnevni vnos energije ne bi smel preseči.“

< 3 190 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (15)

ali

< 580 kcal energije, ki se metabolizira, na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % (15)

Mačke

26

Pomoč pri delovanju kože v primeru dermatoze in čezmernega izpadanja dlake

Linolna kislina ≥ 12,3 g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 2,9 g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi in mačke

Linolna kislina

Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline

Na začetku do 2 mesecev

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

„Visoka raven linolne kisline (LA) in vsote eikozapentaenojske kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA).“

Linolna kislina ≥ 18,5 g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 0,39 g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Linolna kislina ≥ 18,5 g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 0,09 g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Mačke

27

Podpora presnovi v sklepih pri osteoartritisu

Skupaj omega-3 maščobne kisline ≥ 29 g/kg in eikozapentaenojska kislina ≥ 3,3 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

in

ustrezne ravni vitamina E

Psi

Omega-3 maščobne kisline (skupaj)

Eikozapentaenojska kislina (skupaj)

Vitamin E (skupaj)

Na začetku do 3 mesecev

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

Skupaj omega-3 maščobne kisline ≥ 10,6 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4) ter dokozaheksaenojska kislina ≥ 2,5 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

in

povišane vrednosti metionina in mangana

Ustrezne ravni vitamina E

Mačke

Omega-3 maščobne kisline (skupaj)

Dokozaheksaenojska kislina (skupaj)

Metionin (skupaj)

Mangan (skupaj)

Vitamin E (skupaj)

 

28

Znižanje bakra v jetrih

Omejena raven bakra: ≤ 8,8 mg bakra/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Baker (skupaj)

Na začetku do 6 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

29

Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze

Omejena raven joda: ≤ 0,26 mg joda/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Mačke

Jod (skupaj)

Na začetku do 3 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

30

Podpora v stresnih situacijah, ki vodijo k zmanjšanju povezanega obnašanja

1–3 g govejega kazeina, hidroliziranega s tripsinom/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (4)

Psi

Goveji kazein, hidroliziran s tripsinom

Na začetku do 2 mesecev

1.

Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.

2.

Pri označevanju se navede:

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

50

Podpora pripravam na estrus in razmnoževanje

Visoka raven selena in minimalna vsebnost vitamina E na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 50 mg za prašiče, 35 mg za zajce in 88 mg za pse, mačke in nerce, minimalna vsebnost vitamina E na žival dnevno: 100 mg za ovce, 300 mg za govedo in 1 100 mg za konje

ali

visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D in/ali minimalna vsebnost beta karotena 300 mg na žival dnevno

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Sesalci

Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov

Krave: 2 tedna pred koncem brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost

Svinje: 7 dni pred kotitvijo do 3 dni po njej in 7 dni pred parjenjem do 3 dni po njem

Ostale samice sesalcev: od zadnjega obdobja brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost

Samci: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

3.

Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

 

Visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D

ali

visoke ravni selena in/ali cinka in/ali najmanjša vsebnost vitamina E: 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Ptice

Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov

Za samice: med estrusom

Za samce: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja

51

Podpora obnovi kopit, parkljev in kože

Visoka raven cinka

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Konji, prežvekovalci in prašiči

Cink (skupaj)

Metionin (skupaj)

Biotin (če je dodan)

Do 8 tednov

1.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti cinka za popolno krmno mešanico.

2.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

52

Podpora prehranskemu neravnovesju pri spremembi prehrane

Najmanjši vnos z dietetsko krmo:

Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah

in/ali

Vitamin A: 2 000 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Vitamin E: 35 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri perutnini, 10 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih, 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri kuncih in 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prašičih

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Prežvekovalci

Prašiči

Kunci

Perutnina

Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi

2 do 15 dni

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce in prašiče. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

3.

Pri označevanju se navedejo smernice o razmerah, v katerih je ustrezna uporaba te krme.

53

Podpora v času odstavitve

Najmanjši vnos z dietetsko krmo:

Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah

in/ali

Jod: 0,2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Mangan: 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Vitamin A: 1 500 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in/ali

Vitamin E: 100 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri teletih ter 50 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri jagnjetih, kozličkih in pujskih

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, jod, mangan, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Sesalci

Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi

Do 4 tedne v času odstavitve

1.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

2.

Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

54

Podpora obnovi kože in okončin

Najmanjši vnos cinkovih spojin z dietetsko krmo ustreza 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

in

visoka raven bakra in/ali joda in/ali selena

in/ali

vitamina B6 in/ali vitamina E in/ali vitamina A

in/ali

metionina in/ali cistina in/ali

najmanjši vnos ≤ 0,4 mg biotina/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink, baker, jod, selen in vitamin A v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Sesalci in perutnina

Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi

Do 8 tednov

Dopolnilna krmna mešanica za prežvekovalce, ki vsebuje biotin: Do 6 mesecev

1.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

2.

Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

55

Ohranjanje vodnega in elektrolitskega ravnotežja za pomoč fiziološki prebavi

Pretežno elektroliti: natrij, kalij in kloridi

Puferna kapaciteta  (21) v primeru tekoče krme: najmanj 60 mmol na liter napitka, pripravljenega za krmljenje

Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati

Teleta, pujski, jagnjeta, kozlički in žrebeta

Natrij

Kalij

Kloridi

Viri ogljikovih hidratov

Bikarbonati in/ali citrati (če so dodani)

1 do 7 dni

1.

Priporočena količina elektrolitov na liter napitka, pripravljenega za krmljenje:

natrij: 1,7 g –3,5 g

kalij: 0,4 g – 2 g

kloridi: 1 g –2,8 g

2.

V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode.

3.

Pri označevanju se navede:

„V primeru tveganja prebavnih motenj (diareje), pri prebavnih motnjah (diareji) ali med okrevanjem po njih.“

„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

4.

V navodilih za pravilno uporabo se navede:

Priporočeni vnos zmešanega napitka in mleka, če je to primerno.

Če je koncentracija bikarbonatov in/ali citratov višja od 40 mmol na liter napitka, pripravljenega za krmljenje prežvekovalcev: „Sočasnemu krmljenju z mlekom se je treba izogibati pri živalih s siriščnikom (abomasumom).“

56

Zmanjšanje tveganja za tetanijo (hipomagnezemijo)

Visoka raven magnezija, lahko

dostopni ogljikovi hidrati,

zmerna raven beljakovin in

nizka raven kalcija

Prežvekovalci

Škrob

Sladkorji (skupaj)

Magnezij

Natrij

Kalij

3 do 10 tednov v obdobjih hitre rasti trave

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoteženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in lahko dostopnih energijskih virov.

3.

V primeru krme za ovce se pri označevanju navede: „Zlasti za ovce v laktaciji.“

57

Zmanjšanje tveganja za acidozo

Nizka raven lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov in visoka puferna kapaciteta

Prežvekovalci

Škrob

Sladkorji (skupaj)

do 2 mesecev (17)

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoteženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in virov lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov.

3.

V primeru krme za krave molznice se pri označevanju navede: „Zlasti za krave z visoko proizvodnjo mleka.“

4.

V primeru krme za prežvekovalce za pitanje se pri označevanju navede: „Zlasti za intenzivno krmljenje (18).“

58

Zmanjšanje tveganja za nastanek uratnih kamnov

Nizka raven fosforja, magnezija ter lastnosti acidifikacije urina

Prežvekovalci

Kalcij

Fosfor

Natrij

Magnezij

Kalij

Kloridi

Žveplo

Snovi, ki acidificirajo urin

Do 6 tednov

1.

Pri označevanju se navede: „Zlasti za intenzivno krmljene mladih živali.“

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“

59

Dolgoročno zagotavljanje elementov v sledovih in/ali vitaminov za pašne živali

Visoka raven

elementov v sledovih

in/ali

vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnim učinkom

Dopolnilna krmna mešanica lahko

krmne dodatke v

v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja

od ustrezne določene

najvišje vsebnosti v popolni

krmni mešanici

Prežvekovalci

s

funkcionalnim

vampom

Ime in skupna količina vsakega od dodanih elementov v sledovih, vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnimi učinki

Dnevna stopnja sproščanja za vsak element v sledovih in/ali vitamina, če se uporablja bolus

Najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja elementa v sledovih ali vitamina, če se uporablja bolus

Do 12 mesecev

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Pri označevanju krme se navede:

„Hkratnemu dodajanju dodatkov z najvišjo vsebnostjo iz drugih virov poleg tistih, ki so vključeni v bolus, če je relevantno, se je treba izogibati.

Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem ali nutricionistom glede:

(a)

ravnovesja elementov v sledovih v dnevnem obroku;

(b)

statusa črede glede elementov v sledovih.“

60

Zmanjšanje tveganja za mlečno mrzlico in subklinično hipokalciemijo

Nizko razmerje kationi/anioni

Za skupni obrok:

minimalno zakisanje s krmo za posebne prehranske namene: 100 mEq/kg suhe snovi

cilj: 0 < DCAD (19) (mEq/kg suhe snovi) < 100

ali

Krave molznice

Kalcij

Fosfor

Magnezij

Natrij

Kalij

Kloridi

Žveplo

Od tri tedne pred telitvijo do telitve

V navodilih za pravilno uporabo se navede:

„Po telitvi prekinite dajanje snovi.“

Zeolit (natrijev aluminijev silikat) 250–500 g na dan

 

Natrijev aluminijev silikat

Od tri tedne pred telitvijo do telitve

V navodilih za pravilno uporabo se navede:

„Količina krme se omeji z namenom, da se ne preseže dnevni vnos 500 g natrijevega aluminijevega silikata na žival.“

Trajanje uporabe se omeji na največ 2 tedna.

„Po telitvi prekinite dajanje snovi.“

ali

Zagotavljanje krmne mešanice, zaščitene pred razgradnjo v vampu, bogate s fitinsko kislino (> 6 %), z vsebnostjo kalcija < 0,2 %, da se doseže najmanj 28 g in največ 32 g dostopnega kalcija na kravo dnevno.

ali

 

Kalcij

Od štiri tedne pred telitvijo do telitve

V navodilih za pravilno uporabo se navede:

„Po telitvi prekinite dajanje snovi.“

Visoka raven kalcija v obliki lahko dostopnih virov kalcija: kalcijev klorid in/ali kalcijev sulfat in/ali dikalcijev fosfat in/ali kalcijev karbonat in/ali kalcijev propionat in/ali kalcijev format in/ali „kateri koli drug vir kalcija s podobnim učinkom“

Kalcij, ki ga zagotavlja eden od teh virov ali njihova kombinacija, z najmanj 50 g na kravo dnevno

ali

 

Kalcij

Viri kalcija

Od prvih znakov kotitve do dva dni

po kotitvi

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navede število odmerkov in kdaj se snov uporablja – pred telitvijo in po njej.

3.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“

Kalcijev pidolat najmanj 5,5 g na kravo dnevno

ali

 

Kalcij

Kalcijev pidolat

Od prvih znakov kotitve do dva dni po kotitvi

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“

Moka iz rastlin vrste Solanum glaucophyllum, ki omogoča sprostitev 38–46 μg glikozidov 1,25 dihidroksiholekalciferola dnevno

 

Moka iz rastlin vrste Solanum glaucophyllum

Vsebnost glikozidov 1,25 dihidroksiholekalciferola

Surove vlaknine

Magnezij

Surove maščobe

Škrob

Vitamin D3 (skupaj) kot holekalciferol

Od dva dni pred telitvijo ali prvih znakov kotitve do deset dni po kotitvi

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“

61

Zmanjšanje tveganja za ketozo (20)

Najmanjši vnos propan-1,2-diola ali propilen glikola:

250 g dnevno za krave molznice

50 g dnevno za ovce ali koze

ali

Najmanjši vnos propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli):

110 g dnevno za krave molznice

22 g dnevno za ovce ali koze

ali

Najmanjši kombinirani vnos propan-1,2-diola in propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli), pod naslednjimi pogoji:

kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za krave molznice: propionati +0,44 x propan-1,2-diol > 110 g dnevno

kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za ovce ali koze: propionati +0,44 x propan-1,2-diol > 22 g dnevno

Krave molznice, ovce in koze

Propan-1,2-diol, če je dodan

Propionati v obliki natrijevih ali kalcijevih soli, če so dodane

V obdobju od treh tednov pred telitvijo do šest tednov po telitvi za krave molznice

V obdobju od šest tednov pred kotitvijo do treh tednov po kotitvi za ovce in koze

1.

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

2.

Pri označevanju se navede: „Med vnosom kalcijevih ali natrijevih propionatov ob koncu brejosti je potrebna ocena ravnotežja mineralov v povezavi s tveganjem hipokalciemije po kotitvi.“

62

Zmanjšanje stresne reakcije

Visoka raven magnezija

in/ali

Lahko prebavljive sestavine

Prašiči

Magnezij

Lahko prebavljive sestavine in po potrebi način njihove obdelave

Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)

1 do 7 dni

Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

63

Zmanjšanje tveganja zaprtja

Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja

Svinje

Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja

10 do 14 dni pred prasitvijo in 10 do 14 dni po prasitvi

 

64

Nadomeščanje nezadostne razpoložljivosti železa po rojstvu

Visoka raven železovih spojin, odobrenih v funkcionalni skupini „sestavine elementov v sledovih“ kategorije „nutritivni dodatki“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje železo v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Sesni pujski in teleta

Železo (skupaj)

Po rojstvu do 3 tednov

Navodila za pravilno uporabo zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti železa za popolno krmno mešanico.

65

Izravnava za slabo absorpcijo

Nizka raven nasičenih maščobnih kislin in visoka stopnja vitaminov, topnih v maščobi

Perutnina, razen gosi in golobov

Odstotek nasičenih maščobnih kislin glede na skupne maščobne kisline

Vitamin A (skupaj)

Vitamin D (skupaj)

Vitamin E (skupaj)

Vitamin K (skupaj)

V prvih dveh tednih po izvalitvi

 

66

Zmanjšanje tveganja za sindrom zamaščenih jeter

Nizka energija in visok delež energije, ki se metabolizira, iz lipidov, z visoko ravnijo polinenasičenih maščobnih kislin

Kokoši nesnice

Energijska vrednost (izračunana po metodi ES)

Odstotek energije, ki se metabolizira, iz lipidov

Vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin

Do 12 tednov

 

67

Podpora pripravi na športne napore in okrevanju po njih

Visoka raven selena in minimalna vsebnost 50 mg vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje spojine selena v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici

Enoprsti kopitarji

Vitamin E (skupaj)

Selen (skupaj)

Do 8 tednov pred športnim naporom – do 4 tedne po športnem naporu

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti selena za popolno krmno mešanico.

68

Izravnava izgube elektrolitov po močnem znojenju

Vsebovati mora natrijev klorid in bi morala vsebovati kalijev klorid

Nizka raven magnezija, kalcija in fosforja

Vključitev drugih elektrolitnih soli ni obvezna

Enoprsti kopitarji

Natrij

Kloridi

Kalij

Kalcij

Magnezij

Fosfor

Dan, dva ali tri dni po močnem znojenju

1.

Navodila za krmljenje morajo biti na voljo v primerih, ko je uporaba te krme primerna

2.

Navodila za pravilno uporabo morajo vsebovati navodila za dajanje, ki temeljijo na trajanju in intenzivnosti izvedene aktivnosti ter se nanašajo na formulacijo in prezentacijo krme.

3.

Pri označevanju se navede:

„Vedno mora biti na voljo voda.“

Pri dajanju elektrolitov, ki niso zmešani z vodo (npr. v krmi ali z brizgalko): „Voda mora biti na voljo vsaj 20 minut ali po možnosti eno uro po dajanju.“

4.

Poleg tega je treba zagotoviti smernice za spremljanje naknadnega pitja in če se opazi nezadosten vnos vode, se je treba posvetovati z veterinarjem.

5.

Navedejo se lahko navodila glede količine vode (v litrih), ki jo je treba zagotoviti ob krmi ali v obliki elektrolitov po brizgalki.

69

Podpora energijski presnovi in delovanju mišic v primeru rabdomiolize

Škrob in sladkor: ne več kot 20 % razpoložljive energije

Surove maščobe: več kot 20 % razpoložljive energije

Najmanj 350 IU vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Enoprsti kopitarji

Škrob

Sladkor

Surove maščobe

Vitamin E (skupaj)

Na začetku najmanj 3 mesece

1.

Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

2.

V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o uravnoteženem dnevnem obroku in ustreznem dnevnem vnosu.

3.

Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

70

Izravnava za kronično insuficienco delovanja debelega črevesa

Vsebnost škroba, ki ga je treba zagotoviti, < 1 g/kg telesne teže/obrok (< 0,5 g/kg telesne teže/obrok v primeru driske)

Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave škroba v tankem črevesju

Dodaten vnos vitaminov, topnih v vodi, ter ustreznih ravni mineralov/elektrolitov

Dodaten vnos olja, če ni driske

Enoprsti kopitarji

Škrob

Surove maščobe

Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja

1.

Treba je navesti smernice o

točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna, zlasti o tem, ali je proizvod primeren za uporabo pri živalih z drisko,

velikosti obrokov in vnosu krme.

2.

Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske.

3.

Pri označevanju se navede način obdelave žitnih zrn.

71

Izravnava za kronično insuficienco delovanja tankega črevesa

Lahko prebavljive vlaknine

Visokokakovostni viri beljakovin in lizin > 4,3 % surovih beljakovin

Skupaj sladkor in škrob do največ 0,5 g/kg telesne teže/obrok

Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave pred cekumom

Enoprsti kopitarji

Lahko prebavljiva posamična krmila in po potrebi način njihove obdelave

Skupaj sladkor in škrob

Viri beljakovin

Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja

1.

Treba je navesti smernice o

točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna,

velikosti obrokov in vnosu krme.

2.

Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske.

72

Ustalitev fiziološke prebave

Krmni dodatki iz funkcionalne skupine „stabilizatorji mikroflore“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali, do postopka ponovne odobritve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003, krmni dodatki iz skupine „mikroorganizmi“

Živalske vrste, za katere je dovoljena uporaba stabilizatorjev mikroflore ali mikroorganizmov

Ime in dodana količina stabilizatorja mikroflore ali mikroorganizma

Do 4 tednov

1.

Pri označevanju se navede:

„V primeru tveganja prebavnih motenj, pri prebavnih motnjah ali med okrevanjem po njih.“

2.

Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upošteva zakonsko določena najvišja vsebnost stabilizatorjev mikroflore/mikroorganizmov za popolno krmno mešanico.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

(2)  Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, 30.4.2004, str. 45).

(GP1)  Za nadzor količinskih navedb se uporabljajo tolerance iz Priloge IV Uredbe (ES) št. 767/2009.

(GP2)  Te deklaracije za označevanje se uporabljajo poleg splošnih zahtev za označevanje iz Uredbe (ES) št. 767/2009.

(3)  Po potrebi lahko proizvajalec priporoča uporabo tudi pri začasni ledvični insuficienci.

(4)  Na osnovi prehrane z energijsko gostoto suhe snovi v višini 4 000 kcal energije, ki metabolizira, na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Vrednosti se prilagodijo, če energijska gostota odstopa od 4 000 kcal energije, ki se metabolizira, na kg.

(5)  Če se krma priporoča za začasno ledvično insuficienco, je priporočeni rok uporabe dva do štiri tedne.

(6)  V primeru krme za posebno intoleranco lahko navedba posebne intolerance nadomesti „sestavino in hranljivo snov“.

(7)  Pri mačkah se lahko doda sklic na „jetrno lipidozo mačk“.

(8)  Pri mačkah se lahko doda „obolenje spodnjega urinarnega trakta mačk“ ali „urološki sindrom mačk – FUS“.

(9)  Lastnosti podzasičevanja: urin, povezan z lastnostmi razkroja kristalov in kamnov in/ali lastnostmi preprečevanja izločanja in rasti kristalov.

(10)  pH urina ≤ 6,5.

(11)  Lastnosti metastabilizacije: urin, povezan z lastnostmi preprečevanja izločanja kristalov.

(12)  Doda se lahko „eksokrina pankreasna insuficienca“.

(13)  V dnevnem obroku se upoštevajo vsa minimalna priporočila iz Prehranskih smernic FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) za vse esencialne maščobne kisline.

(14)  Na osnovi prehrane s kaloričnostjo suhe snovi v višini 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF.

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Vrednosti se prilagodijo, če kaloričnost odstopa od 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/kg.

(15)  Energija, ki se metabolizira/kg, izračunana z enačbo iz Prehranskih smernic za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

(16)  Prehranske smernice za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

(17)  V primeru krme za krave molznice. „največ dva meseca po začetku laktacije“.

(18)  Navedite kategorijo zadevnih prežvekovalcev.

(19)  DCAD (mEq/kg suhe snovi) = (Na + K) – (Cl + S).

(20)  Izraz „ketoza“ se lahko nadomesti z izrazom „acetonemija“, oseba, ki je odgovorna za označevanje, pa lahko priporoči tudi uporabo pri okrevanju po ketozi.

(21)  Izračunano z metodo razlike močnih ionov (vrednost SID): SID je razlika med vsoto koncentracij močnih kationov in močnih anionov; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol drugih močnih anionov/l].


5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/28


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/355

z dne 26. februarja 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v tekočih emulzijah rastlinskih olj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je poliglicerol poliricinoleat (E 476) že odobren aditiv za živila v kategoriji živil 02.2.2 „Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije“ (z najvišjo dovoljeno vsebnostjo 4 000 mg/kg), vendar samo za mazave maščobe, kot so opredeljene v členu 115 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) in v Prilogi XV k navedeni uredbi, z vsebnostjo maščobe 41 % ali manj ter podobne mazave proizvode z vsebnostjo maščobe manj kot 10 %. Uredba (ES) št. 1234/2007 je bila pozneje razveljavljena z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(4)

27. maja 2017 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo poliglicerol poliricinoleata (E 476) kot emulgatorja v tekočih emulzijah rastlinskih olj z vsebnostjo maščobe 70 % ali manj za prodajo končnemu potrošniku. Komisija je pozneje zahtevek dala na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Poliglicerol poliricinoleat (E 476) je emulgator vode v olju, ki lahko tvori zelo stabilne oljne emulzije z visoko vsebnostjo vode. V študijah, ki jih je pripravil vložnik z namenom primerjave učinkovitosti različnih emulgatorjev pri proizvodnji tekočih emulzij rastlinskih olj z zmanjšano vsebnostjo maščobe, so bili pri poliglicerol poliricinoleatu (E 476) doseženi najboljši rezultati, tako v smislu fizičnih kot organoleptičnih lastnosti pridobljenega proizvoda. Emulzija se lahko uporablja enako kot rastlinska olja za pripravo hladnih in toplih jedi. Vendar ima manjšo vsebnost maščobe (70 % ali manj) in zato tudi nižjo energijsko vrednost kot rastlinsko olje, iz katerega je pridobljena. Vsebnost poliglicerol poliricinoleata (E 476), ki je bila potrebna za dosego nameravane tehnološke funkcije, je znašala 4 000 mg/kg.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljevanju: Agencija) je 24. marca 2017 predložila znanstveno mnenje o ponovni oceni poliglicerol poliricinoleata (E 476) (5) in določila sprejemljivi dnevni vnos (ADI) 25 mg poliglicerol poliricinoleata na kg telesne teže na dan. Ob upoštevanju, da ocene izpostavljenosti niso presegale sprejemljivega dnevnega vnosa, je Agencija ugotovila, da poliglicerol poliricinoleat (E 476) kot aditiv za živila ne pomeni tveganja za varnost, če se uporablja pri dovoljeni ali domnevni uporabi in ravni uporabe.

(7)

Vložnik je v zahtevku izpostavljenost ocenil z uporabo modela vnosa aditivov za živila (6), ki ga je razvila Agencija. Pridobljene ocene kažejo, da dodatna uporaba poliglicerol poliricinoleata (E 476) pri najvišji dovoljeni vsebnosti 4 000 mg/kg v tekočih emulzijah rastlinskih olj z vsebnostjo maščobe 70 % ali manj ne pomeni tveganja za varnost, saj ne bi pomenila skupne izpostavljenosti, ki bi prekoračila določeni sprejemljivi dnevni vnos te snovi.

(8)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi za mnenje Agencije, razen če zadevna posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi.

(9)

Ker razširjena uporaba poliglicerol poliricinoleata (E 476) v kategoriji živil 02.2.2 ne predstavlja tveganja za varnost, je v zvezi z njo potrebna posodobitev seznama Unije, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato ni treba zaprositi za mnenje Agencije.

(10)

Zato je primerno odobriti uporabo poliglicerol poliricinoleata (E 476) kot emulgatorja v tekočih emulzijah rastlinskih olj z vsebnostjo maščobe 70 % ali manj za prodajo končnemu potrošniku v kategoriji živil 02.2.2 „Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije“.

(11)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(5)  EFSA Journal 2017;15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools.


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategoriji živil 02.2.2 „Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije“ vnos za poliglicerol poliricinoleat (E 476) nadomesti z naslednjim:

 

„E 476

poliglicerol poliricinoleat

4 000

 

samo mazave maščobe, kot so opredeljene v členih 75(1)(h) in 78(1)(f) ter v delu VII in Dodatku II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1308/2013 (*1), z vsebnostjo maščobe 41 % ali manj in podobni mazavi proizvodi z vsebnostjo maščobe manj kot 10 %; tekoče emulzije rastlinskih olj z vsebnostjo maščobe 70 % ali manj za prodajo končnemu potrošniku5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/356

z dne 4. marca 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v gaziranih pijačah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65) (E 436) trenutno odobren za uporabo kot aditiv za živila v skupini „polisorbati“ (E 432–436) v široki paleti živil pri najvišjih dovoljenih vsebnostih, ki znašajo od 500 do 10 000 mg/kg, za prehranska dopolnila pa velja quantum satis.

(4)

Dne 4. julija 2018 je bil vložen zahtevek za odobritev uporabe polisorbata 65 (E 436) kot sredstva proti penjenju v več vrstah pijač. Zahtevek je bil pozneje dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Iz zahtevka je razvidno, da je za predlagano uporabo polisorbata 65 (E 436) potrebna najvišja dovoljena vsebnost 10 mg/kg, da se med proizvodnjo gaziranih pijač lahko preprečuje širjenje in zavira nastajanje pene z oblikovanjem plasti okrog mehurčkov in s stabiliziranjem večjih mehurčkov, da se ne združujejo in počijo. Iz zahtevka je razvidno, da je zaviranje nastajanja pene potrebno za učinkovito delovanje proizvodne opreme, zmanjšanje odpadkov proizvodov, ohranjanje varnosti delovnega mesta ter vzdrževanje čistoče in higiene prostorov.

(6)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprositi za mnenje Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), razen če zadevna posodobitev ne bo imela učinka na zdravje ljudi.

(7)

Agencija je varnost polisorbatov (E 432–436), ki se uporabljajo kot aditivi za živila, ponovno ocenila leta 2015 (3). Ugotovila je, da ocenjena izpostavljenost ni presegla sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) 25 mg/kg telesne teže na dan v natančno določenem scenariju brez zvestobe blagovni znamki pri vseh starostnih skupinah, tako pri srednji ravni izpostavljenosti kot pri visoki ravni izpostavljenosti, čeprav je bila pri malih otrocih pri najvišji ravni zelo blizu sprejemljivega dnevnega vnosa. Agencija je opozorila, da je potrebnih več podatkov za zmanjšanje negotovosti v natančno določenem scenariju za oceno izpostavljenosti, ki se uporablja, saj za tri kategorije živil ni bila pridobljena nobena sporočena uporaba, in da v mnenju ni bilo mogoče upoštevati drugih prehranskih virov izpostavljenosti polisorbatom.

(8)

Vložnik je v zahtevku izpostavljenost ocenil z uporabo modela vnosa aditivov za živila (4), ki ga je razvila Agencija. Predložene ocene kažejo, da je dodatna izpostavljenost zaradi zahtevane razširitve uporabe zanemarljiva (pod 1 % sprejemljivega dnevnega vnosa).

(9)

Zaradi razširjene uporabe polisorbata 65 (E 436) pri najvišji dovoljeni vsebnosti 10 mg/kg v kategorijah živil 14.1.4 „Aromatizirane pijače“, 14.2.3 „Jabolčnik in hruškovec“, 14.2.4 „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ ter 14.2.8 „Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganji z manj kot 15 % alkohola“ iz dela E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je potrebna posodobitev seznama Unije, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, saj je vpliv na skupno izpostavljenost polisorbatom (E 432–436) zanemarljiv. Zato tudi ni treba zaprositi za mnenje Agencije.

(10)

Zaradi doslednosti je primerno obravnavati zahtevano uporabo polisorbata 65 (E 436) tako, da se odobri skupina polisorbatov (E 432–436) v zadevnih kategorijah živil.

(11)

Zato je primerno odobriti uporabo polisorbatov (E 432–436) pri najvišji dovoljeni vsebnosti 10 mg/kg v kategorijah živil 14.1.4 „Aromatizirane pijače“, 14.2.3 „Jabolčnik in hruškovec“, 14.2.4 „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ ter 14.2.8 „Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganji z manj kot 15 % alkohola“.

(12)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools.


PRILOGA

Del E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

(1)

v kategoriji živil 14.1.4 „Aromatizirane pijače“ se za vnosom za hemicelulozo iz soje (E 426) vstavi naslednji novi vnos za polisorbate (E 432–436):

 

„E 432–436

polisorbati

10

(1)

samo gazirane pijače“

(2)

v kategoriji živil 14.2.3 „Jabolčnik in hruškovec“ se za vnosom za propan-1,2-diol alginat (E 405) vstavi naslednji novi vnos za polisorbate (E 432–436):

 

„E 432–436

polisorbati

10

(1)

samo gazirane pijače“

(3)

v kategoriji živil 14.2.4 „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ se za vnosom za metavinsko kislino (E 353) vstavi naslednji novi vnos za polisorbate (E 432–436):

 

„E 432–436

polisorbati

10

(1)

samo gazirane pijače“

(4)

v kategoriji živil 14.2.8 „Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganji z manj kot 15 % alkohola“ se za vnosom za propan-1,2-diol alginat (E 405) vstavi naslednji novi vnos za polisorbate (E 432–436):

 

„E 432–436

polisorbati

10

(1)

samo gazirane pijače“


5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/357

z dne 4. marca 2020

o spremembi Uredbe (EU) 2018/395 glede licenc pilota balona

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti členov 23, 27 in 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija bo sprejela potrebna izvedbena pravila za določitev zahtev za licence pilota balona v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139, če taki zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz člena 2(1)(b)(i) in (ii) navedene uredbe.

(2)

Zaradi posebne narave licenciranja letalske posadke za balone so potrebne posebne zahteve za licenciranje, ki so določene v samostojnih uredbah. Navedene zahteve bi morale temeljiti na splošnih pravilih za licenciranje letalske posadke, ki so določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 (2). Vendar bi jih bilo treba prestrukturirati in poenostaviti za zagotovitev, da so sorazmerne in da temeljijo na pristopu na podlagi tveganja, pri tem pa zagotoviti, da so piloti balonov usposobljeni za opravljanje svojih dejavnosti in izpolnjevanje odgovornosti ter da bodo za to usposobljeni še naprej.

(3)

V skladu s členom 12(2a)(3) Uredbe (EU) št. 1178/2011 lahko države članice do 8. aprila 2020 še naprej uporabljajo nacionalna pravila o licenciranju, ki omogočajo dostop do osnovnih privilegijev pilota. Nekatere države članice so Komisiji in Agenciji Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) sporočile, da je v tem okviru nadaljnja uporaba navedenih nacionalnih pravil o licenciranju, v skladu s katerimi piloti pripravniki izvajajo omejene privilegije brez nadzora in pridobivajo osnovne privilegije po korakih, v podporo spodbujanju zračnih športov in rekreacijskih dejavnosti zaradi lažjega in cenovno dostopnejšega dostopa do letenja. Spodbujanje in omogočanje lažjega dostopa do splošnega letalstva je v skladu s cilji načrta agencije EASA za splošno letalstvo, katerega cilj je ustvariti bolj sorazmeren, prožen in proaktiven regulativni sistem (3). Iz navedenih razlogov bi morale države članice imeti diskrecijsko pravico do nadaljnje uporabe navedenih nacionalnih pravil o licenciranju v skladu z načeli, uvedenimi z Uredbo (EU) 2019/430 (4) za izdajanje licenc pilota balona (v nadaljnjem besedilu: BPL). Vendar bi morale države članice Komisijo in agencijo EASA obvestiti, kadar koli uporabijo taka dovoljenja. Države članice bi morale uporabo takih dovoljenj tudi spremljati, da bi ohranile sprejemljivo raven varnosti v letalstvu.

(4)

Za zagotovitev nemotenega prehoda bi morali vsi certifikati, potrdila, spričevala, dovoljenja in odobritve, izdani pilotom balonov v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, veljati še naprej. Nacionalne licence pilota balona, izdane pred datumom začetka uporabe te uredbe, bi morale biti spremenjene v licence, izdane v skladu s to uredbo, s poročili o spremembi, ki jih pristojni organi držav članic pripravijo v posvetovanju z agencijo EASA.

(5)

Usposabljanja za pilote balona, ki so se začela v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, bi morala biti v celoti upoštevana, ker zagotavljajo enake ali celo obsežnejše zahteve glede usposabljanja kot tista, uvedena s to uredbo. Usposabljanje, ki se je začelo pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, bi moralo biti upoštevano na podlagi poročil o upoštevanju, ki jih pripravijo države članice.

(6)

Obstoječim organizacijam za usposabljanje bi bilo treba dati dovolj časa, da po potrebi prilagodijo svoje programe usposabljanja v okviru poenostavljenih zahtev glede usposabljanja.

(7)

Določbe Uredbe Komisije (EU) 2018/395 (5) bi se morale posodobiti tudi glede operacij z baloni, da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene od sprejetja navedene uredbe, in da bi se pojasnili nekateri vidiki, kot je predložitev izjav za komercialne dejavnosti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na Mnenju št. 01/2019 (6) agencije EASA v skladu s členom 75(2)(b) in (c) ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2018/395 se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije z baloni in licenciranje letalske posadke za balone v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta“;

(2)

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa podrobna pravila za letalske operacije z baloni ter izdajo in vzdrževanje licenc pilota ter povezanih ratingov, privilegijev, potrdil, spričeval in certifikatov za balone, če taki zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz člena 2(1)(b)(i) in (ii) Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

(*1)  Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1).“;"

(3)

člen 2 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in, razen če so pojmi v tem členu opredeljeni drugače, opredelitve iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 (*2):

(*2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).“;"

(b)

vstavi se naslednja točka 7a:

„(7a)

‚komercialna operacija‘ pomeni katero koli operacijo z balonom za plačilo ali drugo protivrednost, ki je na voljo javnosti ali pa se, ko ni na voljo javnosti, opravlja po pogodbi med operatorjem in odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira operatorja;“;

(c)

točka 10 se nadomesti z naslednjim:

„(10)

‚uvajalni polet‘ pomeni letalsko operacijo za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje z namenom, da se pritegnejo novi udeleženci usposabljanja ali novi člani, in jo izvede bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011 bodisi organizacija, ustanovljena za spodbujanje zračnih športov ali rekreacijskega letalstva;“;

(d)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„(12)

‚zakupna pogodba brez posadke‘ pomeni pogodbo med podjetji, v skladu s katero se balon upravlja pod odgovornostjo zakupnika;“;

(e)

dodajo se naslednje točke 13 do 15:

„(13)

‚nacionalna licenca‘ pomeni licenco pilota, ki jo je država članica izdala v skladu z nacionalno zakonodajo pred datumom začetka uporabe Priloge III (del BFCL) k tej uredbi ali Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011;

(14)

‚licenca iz dela BFCL‘ pomeni licenco letalske posadke, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III (del BFCL) k tej uredbi;

(15)

‚poročilo o spremembi‘ pomeni poročilo, na podlagi katerega je mogoče licenco spremeniti v licenco iz dela BFCL.“;

(4)

odstavek 2 člena 3 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„2.   Operatorji balonov izvajajo komercialne operacije šele po predložitvi izjave pristojnemu organu, da so sposobni in imajo sredstva za izvajanje odgovornosti, povezanih z izvajanjem operacij z balonom.“;

(b)

drugi pododstavek se črta;

(c)

tretji pododstavek se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za naslednje operacije z baloni:“;

(ii)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

uvajalne polete, ki jih izvajajo štiri osebe ali manj, vključno s pilotom, in polete za spuščanje padal, ki jih izvaja bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici, bodisi organizacija, ki je bila ustanovljena za spodbujanje zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, če organizacija upravlja balon na podlagi pogodbe o lastništvu ali zakupne pogodbe brez posadke ter če polet ne ustvarja dobička, ki se deli zunaj organizacije, in taki poleti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije;

(d)

lete za usposabljanje, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici.“;

(5)

za členom 3 se vstavijo naslednji členi 3a do 3d:

Člen 3a

Licence pilota in izdaja zdravniških spričeval

1.   Ne glede na Delegirano uredbo Komisije (EU) (*3) piloti zrakoplova iz člena 1(1) te uredbe izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz Priloge III (del BFCL) k tej uredbi in Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

2.   Kot izjema od privilegijev imetnikov licenc, kot so opredeljeni v Prilogi III (del BFCL) k tej uredbi, lahko imetniki takih licenc opravljajo polete iz člena 3(2)(a) do (d), ne da bi izpolnjevali točko BFCL.215 Priloge III (del BFCL) k tej uredbi.

3.   Država članica lahko pilotom pripravnikom, ki se udeležijo usposabljanja za licenco pilota balona (v nadaljnjem besedilu: BPL), dovoli, da izvajajo omejene privilegije brez nadzora, preden izpolnijo vse zahteve, potrebne za izdajo licence BPL v skladu s Prilogo III (del BFCL), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

obseg odobrenih privilegijev temelji na oceni varnostnega tveganja, ki jo opravi država članica, pri čemer se upošteva obseg usposabljanja, potreben za dosego predvidene ravni usposobljenosti pilotov;

(b)

privilegiji so omejeni na naslednje:

(i)

celotno nacionalno ozemlje države članice, ki izda dovoljenje, ali del tega ozemlja;

(ii)

balone, registrirane v državi članici, ki izda dovoljenje;

(c)

imetnik takega dovoljenja, ki zaprosi za izdajo licence BPL, prejme kreditne točke za usposabljanje, opravljeno v okviru dovoljenja na podlagi priporočila odobrene organizacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: ATO) ali prijavljene organizacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: DTO);

(d)

država članica Komisiji in Agenciji Evropske unije za varnost v letalstvu vsaka tri leta predloži poročila in ocene varnostnega tveganja;

(e)

država članica spremlja uporabo dovoljenj, izdanih v skladu s tem odstavkom, da zagotovi sprejemljivo raven varnosti v letalstvu in ustrezno ukrepa v primeru večjega varnostnega tveganja ali pomislekov glede varnosti.

Člen 3b

Obstoječe licence pilota in nacionalna zdravniška spričevala

1.   Licence iz dela FCL za balone ter povezani privilegiji, ratingi, potrdila, spričevala in certifikati, ki jih država članica izda pred datumom začetka uporabe te uredbe, se štejejo za izdane v skladu s to uredbo. Države članice navedene licence nadomestijo z licencami, ki so v skladu z obliko iz Priloge VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ob ponovni izdaji licenc iz upravnih razlogov ali na zahtevo imetnikov licence.

2.   Kadar država članica ponovno izda licence ter povezane privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate v skladu z odstavkom 1 tega člena, po potrebi:

(a)

prenese vse privilegije, že vpisane v licencah iz dela FCL, na novo obliko licence;

(b)

spremeni privilegije za let s privezanim balonom ali komercialno operacijo v povezavi z licenco iz dela FCL v rating za let s privezanim balonom ali komercialno operacijo v skladu z določbami iz točk BFCL.200 in BFCL.215 Priloge III (del BFCL) te uredbe;

(c)

vpiše datum poteka potrdila inštruktorja letenja v zvezi z licenco iz dela FCL v pilotski dnevnik ali izda enakovreden dokument. Po navedenem datumu ti piloti izvajajo privilegije inštruktorja samo, če izpolnjujejo točko BFCL.360 Priloge III (del BFCL) k tej uredbi.

3.   Imetnikom nacionalnih licenc za balone, ki jih je država članica izdala pred datumom začetka uporabe Priloge III (del BFCL) k tej uredbi, je dovoljeno še naprej izvajati privilegije iz njihovih licenc do 8. aprila 2021. Do navedenega datuma države članice navedene licence spremenijo v licence iz dela BFCL ter povezane ratinge, privilegije, potrdila, spričevala in certifikate v skladu z elementi iz poročila o spremembi, ki izpolnjuje zahteve iz člena 4(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1178/2011.

4.   Nacionalna zdravniška spričevala pilotov v zvezi z licenco, kot so opredeljena v odstavku 2 tega člena, ki jih država članica izda pred datumom začetka uporabe Priloge III (del BFCL) k tej uredbi, so veljavna do datuma njihovega naslednjega podaljšanja veljavnosti oziroma do 8. aprila 2021, kar koli nastopi prej. Podaljšanje veljavnosti navedenih zdravniških spričeval je skladno z zahtevami iz Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

Člen 3c

Upoštevanje usposabljanja, začetega pred datumom začetka uporabe te uredbe

1.   V zvezi z izdajo licenc iz dela BFCL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov v skladu s Prilogo III (del BFCL) k tej uredbi se za usposabljanje, začeto pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, šteje, da izpolnjuje zahteve iz te uredbe, če je licenca BPL izdana najpozneje do 8. aprila 2021. V tem primeru se uporablja naslednje:

(a)

usposabljanje za licenco BPL na balonih, ki spadajo v razred toplozračnih zračnih ladij, vključno z zadevnim preizkušanjem, se lahko dokonča na navedenih balonih;

(b)

ure usposabljanja, opravljene v razredu toplozračnih balonov na balonih, ki niso baloni iz skupine A navedenega razreda balonov, se v celoti upoštevajo pri izpolnjevanju zahteve iz točke BFCL.130(b) Priloge III.

2.   Usposabljanje, ki se je začelo pred datumom začetka uporabe te uredbe ali Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, se upošteva pri izdaji licenc iz dela BFCL na podlagi poročila o upoštevanju, ki ga država članica pripravi po posvetovanju z Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu.

3.   V poročilu o upoštevanju iz odstavka 2 se opiše obseg usposabljanja in navede, za katere zahteve za licence iz dela BFCL se usposabljanje upošteva ter, po potrebi, katere zahteve morajo kandidati izpolnjevati za pridobitev licence iz dela BFCL. Poročilo vsebuje kopije vseh potrebnih dokazil o obsegu usposabljanja ter kopije nacionalnih predpisov in postopkov, v skladu s katerimi se je usposabljanje začelo.

Člen 3d

Organizacije za usposabljanje

1.   Organizacije za usposabljanje za pridobitev licenc pilota iz člena 1(1) izpolnjujejo zahteve iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011.

2.   Organizacije za usposabljanje iz odstavka 1 tega člena, ki imajo odobritev, izdano v skladu s Prilogo VII (del ORA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ali ki so predložile izjavo v skladu s Prilogo VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, svoje programe usposabljanja po potrebi prilagodijo najpozneje do 8. aprila 2021.

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) z dne 4. marca 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu)“;"

(6)

Priloga I (del DEF) se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(7)

Priloga II (del BOP) se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(8)

doda se Priloga III (del BFCL), kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. aprila 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/430 z dne 18. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede izvajanja omejenih privilegijev brez nadzora pred izdajo licence pilota lahkega zrakoplova (UL L 75 19.3.2019, str. 66).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 71, 14.3.2018, str. 10).

(6)  Lažji dostop pilotov splošnega letalstva do letenja po pravilih instrumentalnega letenja ter revizija zahtev za izdajo licenc za balone in jadralna letala (Mnenje št. 01/2019 (A) in (B), 19. 2. 2019), na voljo na naslovu: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRILOGA I

Priloga I „Opredelitve pojmov“ (del DEF) k Uredbi (EU) 2018/395 se spremeni:

(1)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in, razen če so pojmi v tej prilogi opredeljeni drugače, opredelitve iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1178/2011 in točke FCL.010 Priloge I (del FCL) k navedeni uredbi:“;

(2)

točki 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.

‚sprejemljivi načini usklajevanja (AMC)‘ pomenijo nezavezujoče standarde, ki jih je Agencija sprejela za ponazoritev načinov za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti;

2.

‚drugi načini usklajevanja (AltMoC)‘ pomenijo načine, v katerih je predlagana alternativa sedanjim AMC, ali načine, v katerih so predlagani novi načini za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti, v zvezi s katerimi Agencija ni sprejela povezanih AMC;“;

(3)

vstavi se naslednja točka 11a:

„11a.

‚čas letenja‘ pomeni skupni čas od trenutka, ko košara zapusti zemljo zaradi vzleta, do trenutka, ko se po končanem letu popolnoma ustavi;“;

(4)

vstavita se naslednji točki 17a in 17b:

„17a.

‚razred balonov‘ pomeni razvrstitev balonov glede na sredstvo za dvigovanje, ki se uporablja za ohranjanje vzgona;

17b.

‚preverjanje strokovnosti‘ pomeni prikaz usposobljenosti za izpolnjevanje zahtev za najnovejše izkušnje, kot so določene v tej uredbi, ki lahko po potrebi vključuje ustno preverjanje;“;

(5)

točka 22 se nadomesti z naslednjim:

„22.

‚skupina balonov‘ pomeni razvrstitev balonov po velikosti ali prostornini ovoja;“;

(6)

dodajo se točke 23 do 26:

„23.

‚preizkus praktične usposobljenosti‘ pomeni prikaz usposobljenosti za izdajo licence ali vpis ratinga ali razširitev privilegija, ki lahko po potrebi vključuje ustno preverjanje;

24.

‚ocena usposobljenosti‘ pomeni prikaz veščin, znanja in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila inštruktorja ali izpraševalca;

25.

‚samostojno letenje‘ pomeni letenje, med katerim je pilot pripravnik edina oseba na balonu;

26.

‚let s privezanim balonom‘ pomeni let s priveznim sistemom, pri katerem se balon med operacijo pritrdi na fiksno mesto, razen vrvi, ki se lahko uporabi kot del vzletnega postopka.“


PRILOGA II

Priloga II „Letalske operacije balona“ (del BOP) k Uredbi (EU) 2018/395 se spremeni:

(1)

v točki BOP.BAS.010 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Operator dokaže, da izpolnjuje osnovne zahteve iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahteve te uredbe, če tako zahteva pristojni organ, ki preverja stalno izpolnjevanje bistvenih zahtev s strani operatorja v skladu s točko ARO.GEN.300(a)(2) Priloge II (del ARO) k Uredbi (EU) št. 965/2012.“;

(2)

točka BOP.BAS.020 se nadomesti z naslednjim:

BOP.BAS.020 Takojšen odziv na varnostno težavo

Operator izvaja:

(a)

varnostne ukrepe, ki jih zahteva pristojni organ v skladu s točko ARO.GEN.135(c) Priloge II (del ARO) k Uredbi (EU) št. 965/2012, in

(b)

direktive o plovnosti in druge obvezne informacije, ki jih izda Agencija v skladu s členom 77(1)(h) Uredbe (EU) 2018/1139.“;

(3)

točka BOP.BAS.025 se nadomesti z naslednjim:

BOP.BAS.025 Imenovanje za vodjo balona

Operator imenuje vodjo balona, ki je usposobljen za opravljanje nalog vodje balona v skladu s Prilogo III (del BFCL) k tej uredbi.“;

(4)

v točki BOP.BAS.300 se odstavek (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Instrumenti in oprema, ki se ne zahtevajo v tem oddelku, ter katera koli druga oprema, ki se ne zahteva v tej prilogi, vendar je med poletom na krovu balona, izpolnjujejo naslednja pogoja:

(1)

informacij, ki jih zagotavljajo navedeni instrumenti ali oprema, letalska posadka ne uporablja za izpolnjevanje bistvenih zahtev glede plovnosti iz Priloge II k Uredbi (EU) 2018/1139;

(2)

instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost balona, niti v primeru odpovedi ali motnje v delovanju.“;

(5)

v točki BOP.ADD.005 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Operator je odgovoren za operacije balona v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139, zahtevami iz tega poddela in svojo izjavo.“;

(6)

v točki BOP.ADD.015 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Za opredelitev izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz te uredbe operator vsakomur, ki ga pooblasti pristojni organ, odobri dostop ob vsakem času do vseh objektov, balona, dokumentov, evidenc, podatkov, postopkov ali vsega drugega gradiva, ki zadeva dejavnost operatorja, ki spada na področje uporabe te uredbe, ne glede na to, ali dejavnost oddaja izvajalcem ali ne.“;

(7)

točka BOP.ADD.035 se nadomesti z naslednjim:

BOP.ADD.035 Dejavnosti izvajalcev

Kadar operator kateri koli del svoje dejavnosti, ki spada na področje uporabe te uredbe, odda v izvajanje, je odgovoren za zagotovitev, da organizacija, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, izvaja dejavnost v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtevami iz te uredbe. Operator mora tudi zagotoviti, da ima pristojni organ dostop do organizacije, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, da se lahko prepriča, da operator izpolnjuje navedene zahteve.“;

(8)

v točki BOP.ADD.040 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Operator imenuje odgovornega vodjo, ki je pristojen za zagotavljanje, da se vse dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, lahko financirajo in izvajajo v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtevami iz te uredbe. Odgovorni vodja je pristojen za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.“;

(9)

točka BOP.ADD.045 se nadomesti z naslednjim:

BOP.ADD.045 Zahteve glede zmogljivosti

Operator ima zmogljivosti, ki zadostujejo za izvajanje in upravljanje vseh nalog in dejavnosti, ki so potrebne za zagotovitev izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz te uredbe.“;

(10)

v točki BOP.ADD.100 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

V izjavi iz drugega pododstavka člena 3(2) operator potrdi, da izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval bistvene zahteve iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahteve iz te uredbe.“;

(11)

v točki BOP.ADD.105 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Operator nemudoma obvesti pristojni organ o vseh spremembah okoliščin, ki vplivajo na njegovo izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz te uredbe, kot je s predloženo izjavo seznanjen pristojni organ, in vseh spremembah v zvezi s podatki iz točke BOP.ADD.100(b) in seznamom AltMoCs iz točke BOP.ADD.100(c), ki je vključen v izjavo ali ji je priložen.“;

(12)

v točki BOP.ADD.115 se odstavek (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Če je balon, registriran v tretji državi, predmet pogodbe o zakupu brez posadke, operator takega balona zagotovi izpolnjevanje bistvenih zahtev v zvezi s stalno plovnostjo iz prilog II in V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz te uredbe.“;

(13)

v točki BOP.ADD.300 se odstavek (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Vsi člani letalske posadke imajo licenco in ratinge, ki so izdani ali sprejeti v skladu s Prilogo III k tej uredbi in ustrezajo nalogam, ki so jim dodeljene.“;

(14)

v točki BOP.ADD.300 se odstavek (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Operator pri najemu storitev članov letalskih posadk, ki delajo v samostojnem poklicu ali s krajšim delovnim časom, preveri, ali so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(1)

zahteve iz tega poddela;

(2)

zahteve iz Priloge III k tej uredbi, vključno z zahtevami glede nedavnih izkušenj;

(3)

omejitve trajanja poletov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja, ob upoštevanju vseh storitev, ki jih je član letalske posadke opravil za druge operatorje.“;

(15)

v točki BOP.ADD.305 se odstavek (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Operator imenuje pilota za vodjo balona le, če:

(1)

je usposobljen za opravljanje nalog vodje balona v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(2)

ima najnižjo zahtevano raven izkušenj, navedeno v operativnem priročniku, in

(3)

ima ustrezno znanje o območju, predvidenem za polet.“;

(16)

točka BOP.ADD.310 se nadomesti z naslednjim:

BOP.ADD.310 Zagotavljanje usposabljanja in preverjanja

Vsa usposabljanja in preverjanja za člane letalske posadke, ki se zahtevajo v skladu s točko BOP.ADD.315, se izvajajo na naslednji način:

(a)

izvajajo se v skladu s programi in učnimi načrti usposabljanja, ki jih operator določi v operativnem priročniku;

(b)

izvajajo jih ustrezno usposobljene osebe, polete za usposabljanje in preverjanje pa osebe, usposobljene v skladu s Prilogo III k tej uredbi.“;

(17)

Dodatek se nadomesti z naslednjim:

Dodatek

IZJAVA

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2018/395

Operator

Ime:

Kraj, v katerem ima operator glavni kraj poslovanja:

Ime in kontaktni podatki odgovornega vodje:

Operacije balona

Datum začetka izvajanja komercialne operacije in, kjer je to ustrezno, datum spremembe obstoječe komercialne operacije.

Informacije o uporabljenih balonih, komercialnih operacijah in vodenju stalne plovnosti:  (1)

Tip balona

Registracija balona

Glavna baza

Vrsta(-e) operacij  (2)

Organizacija za vodenje stalne plovnosti  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če je ustrezno, seznam drugih načinov usklajevanja (AltMoCs) s sklicevanjem na povezane AMC (priloga k tej izjavi):

Izjave

☐ Operator izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval bistvene zahteve iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahteve iz Uredbe (EU) 2018/395.

Operator zlasti izvaja svoje komercialne operacije v skladu z naslednjimi zahtevami iz poddela ADD Priloge II k Uredbi (EU) 2018/395:

☐ Dokumentacija o sistemu upravljanja, vključno z operativnim priročnikom, izpolnjuje zahteve iz poddela ADD in vsi poleti bodo izvedeni v skladu z določbami operativnega priročnika, kot se zahteva v točki BOP.ADD.005(b) poddela ADD.

☐ Vsi baloni, s katerimi se izvajajo operacije, imajo spričevalo o plovnosti, izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, ali izpolnjujejo specifične zahteve glede plovnosti, ki se uporabljajo za balone, ki so registrirani v tretji državi in so predmet pogodbe o zakupu s posadko ali pogodbe o zakupu brez posadke, kot se zahteva v točki BOP.ADD.110 ter točki BOP.ADD.115(b) in (c) poddela ADD.

☐ Vsi člani letalske posadke imajo licenco in ratinge, ki so izdani ali sprejeti v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) 2018/395, kot se zahteva v točki BOP.ADD.300(c) poddela ADD.

☐ Operator obvesti pristojni organ o vseh spremembah okoliščin, ki vplivajo na njegovo izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz Uredbe (EU) 2018/395, kot je s to izjavo seznanjen pristojni organ, ter vseh spremembah informacij in seznamov AltMoCs, vključenih v to izjavo in priloženih tej izjavi, kot se zahteva v točki BOP.ADD.105(a) poddela ADD.

☐ Operator potrjuje, da so vse informacije iz izjave, vključno z informacijami iz njenih prilog, popolne in točne.

Datum, ime in podpis odgovornega vodje:


(1)  Izpolnite preglednico. Če ni dovolj prostora za vpis informacij, jih navedite v ločeni prilogi. Priloga se datira in podpiše.

(2)  ‚Vrsta operacije‘ se nanaša na vrste komercialnih operacij, ki se izvajajo z balonom.

(3)  Informacije o organizaciji, odgovorni za vodenje stalne plovnosti, vsebujejo ime organizacije, naslov in sklic na odobritev.“.


PRILOGA III

„PRILOGA III

ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE LETALSKE POSADKE BALONA

[DEL BFCL]

PODDEL GEN

SPLOŠNE ZAHTEVE

BFCL.001 Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve za izdajo licence pilota balona (v nadaljnjem besedilu: BPL) ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov ter pogoje za njihovo veljavnost in uporabo.

BFCL.005 Pristojni organ

V tej prilogi pristojni organ pomeni organ, ki ga imenuje država članica in pri katerem kandidat zaprosi za izdajo licence BPL ali povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval ali certifikatov.

BFCL.010 Razredi in skupine balonov

V tej prilogi so baloni razvrščeni v naslednje razrede in skupine:

(a)

razred ‚toplozračnih balonov‘:

(1)

skupina A: prostornina ovoja do 3 400 m3 (120 069 ft3);

(2)

skupina B: prostornina ovoja med 3 401 m3 (120 070 ft3) in 6 000 m3 (211 888 ft3);

(3)

skupina C: prostornina ovoja med 6 001 m3 (211 889 ft3) in 10 500 m3 (370 804 ft3);

(4)

skupina D: prostornina ovoja nad 10 500 m3 (370 804 ft3);

(b)

razred ‚plinskih balonov‘;

(c)

razred ‚mešanih balonov‘;

(d)

razred ‚toplozračnih zračnih ladij‘.

BFCL.015 Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo licence BPL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov ter njihova izdaja, podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Vloga za naslednje se predloži pristojnemu organu v obliki in na način, ki ga določi navedeni pristojni organ:

(1)

izdajo licence BPL in povezanih ratingov;

(2)

razširitev privilegijev iz licence BPL;

(3)

izdajo potrdila inštruktorja letenja (z balonom) (v nadaljnjem besedilu: FI(B));

(4)

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo potrdila izpraševalca praktične usposobljenosti za letenje (z balonom) (v nadaljnjem besedilu: FE(B)) in

(5)

vse spremembe licence BPL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov.

(b)

Vlogi iz odstavka (a) se priložijo dokazila, da kandidat izpolnjuje zadevne zahteve, določene v tej prilogi in Prilogi IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(c)

Vse omejitve ali razširitve privilegijev, ki jih zagotavljajo licenca, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat, pristojni organ vpiše v licenco, potrdilo, spričevalo ali certifikat.

(d)

Naenkrat ni mogoče imeti več kot ene licence BPL, izdane v skladu s to prilogo.

(e)

Imetnik licence vloge iz odstavka (a) predloži pristojnemu organu, ki ga imenuje država članica, v kateri je bila izdana katera koli njegova licenca v skladu s to prilogo (del BFCL) ali Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del SFCL) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976, kot je ustrezno.

(f)

Imetnik licence BPL lahko zaprosi za zamenjavo pristojnega organa s pristojnim organom, ki ga imenuje druga država članica, vendar je v takem primeru nov pristojni organ isti za vse licence imetnika.

(g)

Kandidati zaprosijo za izdajo licence BPL ter povezanih ratingov, privilegijev, potrdil, spričeval ali certifikatov najpozneje šest mesecev po tem, ko so uspešno opravili preizkus praktične usposobljenosti ali oceno usposobljenosti.

BFCL.030 Preizkus praktične usposobljenosti

Kandidata po končanem usposabljanju za preizkus praktične usposobljenosti priporoči organizacija ATO ali DTO, odgovorna za usposabljanje, ki se ga je udeležil kandidat, razen pri preizkusu praktične usposobljenosti za rating za komercialne operacije, kot je določen v točki BFCL.215. Organizacija ATO ali DTO da izpraševalcu na voljo evidenco o usposabljanju.

BFCL.035 Upoštevanje časa letenja

Kandidatom za licenco BPL ali povezani privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat se pri skupnem času letenja, ki se zahteva za licenco, privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat, v celoti upošteva celoten čas letenja, ki ga je ta opravil samostojno, z inštruktorjem ali kot vodja balona.

BFCL.045 Listine je treba imeti pri sebi in jih predložiti

(a)

Imetniki licence BPL imajo pri izvajanju privilegijev iz licence BPL pri sebi vse naslednje:

(1)

veljavno licenco BPL;

(2)

veljavno zdravniško spričevalo;

(3)

osebni dokument s fotografijo;

(4)

zadostne podatke iz dnevnika za dokaz skladnosti z zahtevami iz te priloge.

(b)

Piloti pripravniki imajo na vseh samostojnih letih pri sebi:

(1)

listine, kot so določene v odstavkih (a)(2) in (a)(3), in

(2)

dokazilo o dovoljenju, ki se zahteva v skladu s točko BFCL.125(a).

(c)

Imetniki licence BPL ali piloti pripravniki na zahtevo pooblaščenega predstavnika pristojnega organa takoj predložijo v pregled listine, kot so določene v odstavku (a) ali (b).

BFCL.050 Evidentiranje časa letenja

Imetniki licence BPL in piloti pripravniki vodijo zanesljivo evidenco podatkov o vseh opravljenih letih v obliki in na način, ki ga določi pristojni organ.

BFCL.065 Omejitev privilegijev imetnikov licenc BPL, starih 70 let ali več, v komercialnem prevozu potnikov z balonom

Imetniki licence BPL, ki so dopolnili 70 let, kot piloti ne upravljajo balona, s katerim se opravlja komercialni prevoz potnikov z balonom.

BFCL.070 Omejitev, začasna razveljavitev ali preklic licenc, privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov

(a)

Pristojni organ lahko licenco BPL ter povezane privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate, izdane v skladu s to prilogo, omeji, začasno razveljavi ali prekliče v skladu s pogoji in postopki iz Priloge VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, če imetnik licence BPL ne izpolni bistvenih zahtev iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2018/1139 ali zahtev iz te priloge in Priloge II (del BOP) k tej uredbi ali Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(b)

Imetniki licence BPL pristojnemu organu takoj vrnejo licenco, potrdilo, spričevalo ali certifikat, če je bila njihova licenca, privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat omejen, začasno razveljavljen ali preklican.

PODDEL BPL

LICENCA PILOTA BALONA (BPL)

BFCL.115 Licenca BPL – Privilegiji in pogoji

(a)

Privilegiji imetnika licence BPL so, da deluje kot vodja balona:

(1)

brez plačila v nekomercialnih operacijah;

(2)

v komercialnih operacijah, če ima rating za komercialne operacije v skladu s točko BFCL.215 poddela ADD te priloge.

(b)

Z odstopanjem od točke (a)(1) lahko imetnik licence BPL s privilegiji inštruktorja ali izpraševalca prejme plačilo za:

(1)

zagotavljanje usposabljanja za letenje za licenco BPL;

(2)

izvedbo preizkusa praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti za licenco BPL;

(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate iz licence BPL.

(c)

Imetniki licence BPL izvajajo privilegije licence BPL le, če izpolnjujejo zahteve za najnovejše izkušnje, ki se uporabljajo, in je njihovo zdravniško spričevalo, ki ustreza izvajanim privilegijem, veljavno.

BFCL.120 Licenca BPL – Minimalna starost

Kandidati za licenco BPL so stari najmanj 16 let.

BFCL.125 Licenca BPL – Pilot pripravnik

(a)

Piloti pripravniki ne izvajajo samostojnega leta, če jim tega ne dovoli inštruktor letenja za balone (FI(B)) in če jih ta ne nadzoruje.

(b)

Piloti pripravniki morajo biti stari najmanj 14 let, da jim je dovoljeno leteti samostojno.

BFCL.130 Licenca BPL – Tečaj usposabljanja in zahtevane izkušnje

Kandidati za licenco BPL opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO. Tečaj se prilagodi želenim privilegijem in vključuje:

(a)

teoretično znanje, kot je opredeljeno v točki BFCL.135(a);

(b)

vsaj 16 ur usposabljanja za letenje na toplozračnih balonih iz skupine A navedenega razreda ali plinskih balonih, ki vključujejo vsaj:

(1)

12 ur letenja z inštruktorjem;

(2)

10 napihovanj ter 20 vzletov in pristankov ter

(3)

en samostojen let pod nadzorom, ki traja najmanj 30 minut.

BFCL.135 Licenca BPL – Preizkus teoretičnega znanja

(a)

Teoretično znanje

Kandidati za licenco BPL dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza želenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

(1)

splošni predmeti:

(i)

letalsko pravo,

(ii)

človeško delovanje,

(iii)

meteorologija,

(iv)

komunikacija in

(2)

posebni predmeti v zvezi z baloni:

(i)

načela letenja,

(ii)

operativni postopki,

(iii)

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

(iv)

splošno znanje o zrakoplovih v zvezi z baloni in

(v)

navigacija.

(b)

Odgovornosti kandidata

(1)

Kandidat opravi celoten sklop preizkusov teoretičnega znanja za licenco BPL, ki je v pristojnosti pristojnega organa iste države članice.

(2)

Kandidat lahko opravlja preizkus teoretičnega znanja samo, če ga priporoči organizacija DTO ali ATO, odgovorna za njegovo usposabljanje, potem ko je na zadovoljivi ravni opravil ustrezne dele teoretičnega usposabljanja.

(3)

Priporočilo organizacije ATO ali DTO velja 12 mesecev. Če kandidat v navedenem obdobju veljavnosti ni pristopil k najmanj enemu pisnemu preizkusu teoretičnega znanja, organizacija ATO ali DTO na podlagi potreb kandidata odloči, ali se mora ta dodatno usposabljati.

(c)

Pogoji za uspešno opravljen preizkus

(1)

Pisni preizkus teoretičnega znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75 % možnih točk po izpitni poli. Kazenske točke se ne dodeljujejo.

(2)

Razen če ni v tej prilogi določeno drugače, se šteje, da je kandidat uspešno opravil zahtevani preizkus teoretičnega znanja za licenco BPL, če uspešno opravi vse zahtevane pisne preizkuse teoretičnega znanja v 18 mesecih od konca koledarskega meseca, ko je prvič pristopil k preizkusu.

(3)

Če kandidat v štirih poskusih ne opravi uspešno katerega od pisnih preizkusov teoretičnega znanja ali ne opravi vseh pisnih preizkusov v obdobju iz odstavka 2, ponovno opravlja celoten sklop pisnih preizkusov teoretičnega znanja.

(4)

Kandidat se pred ponovnim opravljanjem preizkusov teoretičnega znanja udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija ATO ali DTO. Organizacija ATO ali DTO določi obseg in področje usposabljanja na podlagi potreb kandidata.

(d)

Obdobje veljavnosti

Preizkus teoretičnega znanja velja 24 mesecev od dne, ko kandidat uspešno opravi preizkus teoretičnega znanja v skladu z odstavkom (c)(2).

BFCL.140 Licenca BPL – Upoštevanje teoretičnega znanja

Kandidatom za izdajo licence BPL se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje za splošne predmete, kot so določeni v točki BFCL.135(a)(1), če:

(a)

imajo licenco v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del SFCL) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976 ali

(b)

so opravili preizkuse teoretičnega znanja za licenco, kot je določeno v odstavku (a), če jih opravijo v obdobju veljavnosti iz točke BFCL.135(d).

BFCL.145 Licenca BPL – Preizkus praktične usposobljenosti

(a)

Kandidati za licenco BPL z uspešno opravljenim preizkusom praktične usposobljenosti dokažejo, da so sposobni, da kot vodje balona izvajajo ustrezne postopke in manevre na ravni usposobljenosti, ki ustreza želenim privilegijem.

(b)

Kandidati opravijo preizkus praktične usposobljenosti v istem razredu balonov, kot je bil opravljen tečaj usposabljanja v skladu s točko BFCL.130, in v primeru toplozračnih balonov na balonu iz skupine A navedenega razreda.

(c)

Pred preizkusom praktične usposobljenosti za izdajo licence BPL kandidat uspešno opravi zahtevani preizkus teoretičnega znanja.

(d)

Pogoji za uspešno opravljen preizkus

(1)

Preizkus praktične usposobljenosti je razdeljen na različne dele, ki predstavljajo vse različne faze leta balona.

(2)

Kandidat, ki ne opravi uspešno katere koli naloge iz dela, ni opravil celotnega dela. Kandidat, ki ne opravi uspešno samo enega dela, znova opravlja samo zadevni del. Kandidat, ki ne opravi uspešno več delov, znova opravlja celoten preizkus.

(3)

Kandidat, ki znova opravlja preizkus v skladu z odstavkom 2 in ne opravi katerega koli dela, vključno z deli, ki jih je uspešno opravil v predhodnem poskusu, znova opravlja celoten preizkus.

(e)

Kandidat, ki ne opravi uspešno vseh delov preizkusa v dveh poskusih, opravi dodatno praktično usposabljanje.

BFCL.150 Licenca BPL – Razširitev privilegijev na drug razred ali skupino balonov

(a)

Privilegiji licence BPL so omejeni na razred balonov, v katerem je potekal preizkus praktične usposobljenosti, kot je določeno v točki BFCL.145, in v primeru toplozračnih balonov na skupino A navedenega razreda.

(b)

V primeru toplozračnih balonov se privilegiji licence BPL na prošnjo razširijo na drugo skupino v razredu toplozračnih balonov, če je pilot opravil vsaj:

(1)

dva leta za usposabljanje z inštruktorjem FI(B) na balonu iz ustrezne skupine;

(2)

naslednje število ur letenja kot vodja balona:

(i)

vsaj 100 ur, če želi privilegije za balone iz skupine B;

(ii)

vsaj 200 ur, če želi privilegije za balone iz skupine C;

(iii)

vsaj 300 ur, če želi privilegije za balone iz skupine D.

(c)

Razen za razred mešanih balonov se privilegiji licence BPL na prošnjo razširijo na drug razred balonov ali, če se želijo pridobiti privilegiji za razred toplozračnih balonov, na skupino A razreda toplozračnih balonov, če je pilot v zadevnem razredu in skupini opravil vsaj:

(1)

tečaj usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO, ki je vključeval vsaj:

(i)

pet letov z inštruktorjem ali

(ii)

v primeru razširitve s toplozračnih balonov na toplozračne ladje pet ur letenja z inštruktorjem in

(2)

preizkus praktične usposobljenosti, med katerim pilot izpraševalcu FE(B) dokaže tudi ustrezno raven teoretičnega znanja za drug razred iz naslednjih predmetov:

(i)

načela letenja,

(ii)

operativni postopki,

(iii)

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

(iv)

splošno znanje o zrakoplovih v zvezi z razredom balonov, za katerega se želi doseči razširitev privilegijev.

(d)

Opravljeno usposabljanje iz odstavkov (b)(1) in (c)(1) se vpiše v dnevnik pilota in ga podpiše:

(1)

v primeru iz odstavka (b)(1) inštruktor, odgovoren za lete za usposabljanje, in

(2)

v primeru iz odstavka (c)(1) vodja usposabljanja organizacije ATO ali DTO, odgovoren za zadevno usposabljanje.

(e)

Imetnik licence BPL svoje privilegije v razredu mešanih balonov izvaja le, če ima privilegije za razred toplozračnih balonov in razred plinskih balonov.

BFCL.160 Licenca BPL – Zahteve za najnovejše izkušnje

(a)

Imetnik licence BPL izvaja privilegije iz svoje licence le, če je v zadevnem razredu balonov opravil:

(1)

bodisi:

(i)

v zadnjih 24 mesecih pred načrtovanim poletom vsaj šest ur letenja kot vodja balona, vključno z desetimi vzleti in pristanki kot vodja balona ali z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja FI(B), in

(ii)

v zadnjih 48 mesecih pred načrtovanim poletom vsaj en let za usposabljanje z inštruktorjem FI(B) bodisi

(2)

v zadnjih 24 mesecih pred načrtovanim poletom preverjanje strokovnosti v skladu s točko (c).

(b)

Pilot, ki je usposobljen za upravljanje več razredov balonov, za izvajanje svojih privilegijev v drugem razredu balonov ali drugih razredih balonov poleg izpolnjevanja zahtev iz odstavka (a) v zadnjih 24 mesecih opravi vsaj tri ure letenja kot vodja balona ali z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja FI(B) v vsakem dodatnem razredu balonov.

(c)

Imetnik licence BPL, ki ne izpolnjuje zahtev iz odstavka (a)(1), in, če je ustrezno, (b), preden nadaljuje izvajanje svojih privilegijev, opravi preverjanje strokovnosti pri izpraševalcu FE(B) na balonu iz zadevnega razreda.

(d)

Potem ko imetnik licence BPL s privilegiji za upravljanje toplozračnih balonov izpolni zadeve iz odstavka (a), (b) ali (c), kot je ustrezno, svoje privilegije izvaja samo na toplozračnih balonih iz:

(i)

skupine toplozračnih balonov, v kateri je opravil let za usposabljanje iz odstavka (a)(1)(ii) ali preverjanje strokovnosti iz odstavka (c), kot je ustrezno, ali skupine z manjšo velikostjo ovoja ali

(ii)

skupine A toplozračnih balonov, če je pilot v skladu z odstavkom (b) opravil let za usposabljanje iz odstavka (a)(2) v drugem razredu balonov kot v razredu toplozračnih balonov.

(e)

Opravljeni leti z inštruktorjem, leti pod nadzorom in let za usposabljanje iz odstavka (a)(1) in (b) ter preverjanje strokovnosti iz odstavka (c) se vpišejo v dnevnik pilota ter jih v primeru iz odstavkov (a)(1) in (b) podpiše odgovorni inštruktor FI(B), v primeru iz odstavka (c) pa odgovorni izpraševalec FE(B).

(f)

Za imetnika licence BPL, ki ima tudi privilegije za komercialne operacije iz točke BFCL.215 poddela ADD te priloge, se šteje, da izpolnjuje zahteve iz:

(1)

odstavka (a) in, če je ustrezno, odstavka (b), če je v zadnjih 24 mesecih opravil preverjanje strokovnosti v skladu s točko BFCL.215(d)(2)(i) v zadevnem razredu ali razredih balonov, ali

(2)

odstavka (a)(1)(ii), če je opravil let za usposabljanje iz točke BFCL.215(d)(2)(ii) v zadevnem razredu balonov.

V primeru razreda toplozračnih balonov se uporabljajo omejitve iz odstavka (d) v zvezi s privilegiji za upravljanje različnih razredov balonov glede na razred balonov, ki se uporablja za izpolnjevanje zahtev iz odstavka (f)(1) ali (2).

PODDEL ADD

DODATNI RATINGI

BFCL.200 Rating za letenje s privezanim toplozračnim balonom

(a)

Imetnik licence BPL izvaja lete s privezanimi toplozračnimi baloni le, če ima rating za letenje s privezanim toplozračnim balonom v skladu s to točko.

(b)

Kandidat za pridobitev ratinga za letenje s privezanim toplozračnim balonom:

(1)

ima privilegije za razred toplozračnih balonov;

(2)

najprej opravi vsaj dva leta za usposabljanje za letenje s privezanim toplozračnim balonom.

(c)

Opravljeno usposabljanje za letenje s privezanim toplozračnim balonom se vpiše v dnevnik in ga podpiše inštruktor FI(B), odgovoren za to usposabljanje.

(d)

Pilot z ratingom za letenje s privezanim toplozračnim balonom svoje privilegije izvaja le, če je v zadnjih 48 mesecih pred načrtovanim poletom opravil vsaj en let s privezanim toplozračnim balonom, če pa pilot takega leta ni opravil, svoje privilegije izvaja, če je opravil let s privezanim toplozračnim balonom z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja FI(B). Tak opravljen let z inštruktorjem ali samostojni let pod nadzorom se vpiše v dnevnik pilota in ga podpiše inštruktor FI(B).

BFCL.210 Rating za nočno letenje

(a)

Imetnik licence BPL izvaja privilegije iz svoje licence pod pogoji uporabe pravil VFR ponoči le, če ima rating za nočno letenje v skladu s to točko.

(b)

Kandidat za rating za nočno letenje opravi vsaj dva leta za usposabljanje ponoči, od katerih vsak traja vsaj eno uro.

(c)

Opravljeno usposabljanje za nočno letenje se vpiše v dnevnik in ga podpiše inštruktor FI(B), odgovoren za to usposabljanje.

BFCL.215 Rating za komercialne operacije

(a)

Imetnik licence BPL izvaja privilegije iz svoje licence v komercialnih operacijah z baloni le, če ima rating za komercialne operacije v skladu s to točko.

(b)

Kandidat za rating za komercialne operacije:

(1)

je dopolnil starost 18 let;

(2)

je opravil 50 ur letenja ter 50 vzletov in pristankov kot vodja balona;

(3)

ima privilegije za razred balonov, v katerem se bodo izvajali privilegiji ratinga za komercialne operacije, in

(4)

je uspešno opravil preizkus praktične usposobljenosti na balonu zadevnega razreda, med katerim je izpraševalcu FE(B) prikazal zahtevano usposobljenost za komercialne operacije z balonom.

(c)

Privilegiji ratinga za komercialne operacije so omejeni na razred balonov, v katerem je bil opravljen preizkus praktične usposobljenosti v skladu z odstavkom (b)(3). Privilegiji se na prošnjo razširijo na drug razred balonov, če kandidat v tem drugem razredu izpolnjuje zahteve iz odstavka (b)(3) in (4).

(d)

Pilot z ratingom za komercialne operacije privilegije tega ratinga v komercialnem prevozu potnikov z balonom izvaja le, če je opravil:

(1)

v 180 dneh pred načrtovanim poletom:

(i)

vsaj tri lete kot vodja balona, od tega vsaj enega z balonom iz ustreznega razreda, ali

(ii)

vsaj tri lete kot vodja balona zadevnega razreda pod nadzorom inšpektorja FI(B), usposobljenega v skladu s to točko, in

(2)

v 24 mesecih pred načrtovanim poletom:

(i)

preverjanje strokovnosti na balonu zadevnega razreda, med katerim je izpraševalcu FE(B) prikazal zahtevano usposobljenost za komercialni prevoz potnikov z balonom, ali

(ii)

osvežitveni tečaj pri organizaciji ATO ali DTO, prilagojen usposobljenosti, ki se zahteva za komercialne operacije z balonom, vključno z vsaj šestimi urami teoretičnega usposabljanja in enim letom za usposabljanje na balonu zadevnega razreda z inštruktorjem FI(B), usposobljenim za komercialne operacije z balonom v skladu s to točko.

(e)

Pilot, ki ima rating za komercialne operacije s privilegiji, razširjenimi na več kot en razred balonov, za ohranitev privilegijev ratinga za komercialne operacije za vse razrede balonov izpolnjuje zahteve iz odstavka (d)(2) v vsaj enem razredu balonov.

(f)

Pilot, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka (d) in ima rating za komercialne operacije za razred toplozračnih balonov, privilegije navedenega ratinga v razredu toplozračnih balonov izvaja le na balonih iz:

(i)

skupine toplozračnih balonov, v kateri je opravil preverjanje strokovnosti iz odstavka (d)(2)(i) ali let za usposabljanje iz odstavka (d)(2)(ii), ali

(ii)

skupine toplozračnih balonov z manjšo velikostjo ovoja.

(g)

Opravljeni let pod nadzorom iz odstavka (d)(1)(ii), opravljeno preverjanje strokovnosti iz odstavka (d)(2)(i) in opravljeni osvežitveni tečaj usposabljanja iz odstavka (d)(2)(ii) se vpišejo v dnevnik pilota in jih podpiše vodja usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO ali inštruktor FI(B) ali izpraševalec FE(B), odgovoren za tečaj usposabljanja, nadzor ali preverjanje strokovnosti, kot je ustrezno.

(h)

Za pilota, ki je opravil preverjanje strokovnosti operatorja v skladu s točko BOP.ADD.315 Priloge II (del BOP) k tej uredbi, se šteje, da izpolnjuje zahteve iz odstavka (d)(2)(i).

PODDEL FI

INŠTRUKTORJI LETENJA

Oddelek 1

Splošne zahteve

BFCL.300 Potrdila inštruktorja letenja

(a)   Splošno

Inštruktor izvaja usposabljanje za letenje z balonom le, če:

(1)

ima:

(i)

licenco BPL, vključno s privilegiji, ratingi, potrdili, spričevali in certifikati, za katero naj bi izvajal usposabljanje za letenje, in

(ii)

potrdilo inštruktorja za letenje z balonom (FI(B)), ki ustreza izvajanemu usposabljanju in je izdano v skladu s tem poddelom, ter

(2)

ima pravico, da med usposabljanjem za letenje deluje kot vodja balona.

(b)   Izvajanje usposabljanja zunaj ozemlja držav članic

(1)

Z odstopanjem od pododstavka (a)(1) pristojni organ v primeru usposabljanja za letenje, ki se med tečajem usposabljanja, odobrenim v skladu s to prilogo (del BFCL), izvaja zunaj ozemlja, za katero so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, izda potrdilo inštruktorja letenja kandidatu z licenco pilota balona, ki je v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, če kandidat:

(i)

ima vsaj licenco, ki vključuje, kot je ustrezno, privilegije, ratinge, potrdila, spričevala ali certifikate, enakovredne tistim, za katere je pooblaščen za izvajanje usposabljanja,

(ii)

izpolnjuje zahteve iz tega poddela za izdajo potrdila inštruktorja FI(B) z ustreznimi inštruktorskimi privilegiji in

(iii)

pristojnemu organu dokaže ustrezno raven poznavanja evropskih predpisov za letalsko varnost, ki mu omogoča izvajanje inštruktorskih privilegijev v skladu s to prilogo.

(2)

Potrdilo je omejeno na zagotavljanje odobrenega usposabljanja za letenje:

(i)

zunaj ozemlja, za katero so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, in

(ii)

za pilota pripravnika z zadostnim znanjem jezika, v katerem poteka usposabljanje za letenje.

Oddelek 2

Potrdilo inštruktorja za letenje z balonom – FI(B)

BFCL.315 Potrdilo inštruktorja FI(B) – Privilegiji in pogoji

(a)

Če kandidati izpolnjujejo zahteve iz točke BFCL.320 in naslednje pogoje, se izda potrdilo inštruktorja FI(B) s privilegiji za izvajanje usposabljanja za letenje za:

(1)

licenco BPL;

(2)

razširitev privilegijev na druge razrede in skupine balonov, če je kandidat opravil vsaj 15 ur letenja kot vodja balona v vsakem zadevnem razredu;

(3)

rating za nočno letenje ali rating za letenje s privezanim balonom, če je kandidat opravil posebno usposabljanje za zagotavljanje usposabljanja za zadevni rating pri organizaciji ATO ali DTO, ter

(4)

potrdilo inštruktorja FI(B), če je kandidat:

(i)

opravil vsaj 50 ur usposabljanja za letenje na balonu in

(ii)

v skladu s postopki, ki jih za ta namen določi pristojni organ, izvedel vsaj eno uro usposabljanja za letenje za potrdilo inštruktorja FI(B) pod nadzorom in pri tem izpolnil zahteve inštruktorja FI(B), ki je usposobljen v skladu s tem pododstavkom in ga imenuje vodja usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO.

(b)

Privilegiji, navedeni v odstavku (a), vključujejo privilegije za izvajanje usposabljanja za letenje za:

(1)

izdajo zadevnih licenc, privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval ali certifikatov ter

(2)

podaljšanje veljavnosti, obnovo ali izpolnjevanje zadevnih zahtev za najnovejše izkušnje iz te priloge, kot je ustrezno.

BFCL.320 Inštruktor FI(B) – Pogoji in zahteve

Kandidati za potrdilo inštruktorja FI(B):

(a)

so stari vsaj 18 let;

(b)

izpolnjujejo zahteve iz pododstavkov (a)(1)(i) in (a)(2) točke BFCL.300;

(c)

so opravili 75 ur letenja kot vodje balonov;

(d)

so opravili tečaj usposabljanja za inštruktorja v skladu s točko BFCL.330 pri organizaciji ATO ali DTO in

(e)

so uspešno opravili oceno usposobljenosti v skladu s točko BFCL.345.

BFCL.325 Usposobljenost in ocenjevanje inštruktorjev FI(B)

Kandidati za potrdilo inštruktorja FI(B) se usposobijo za izvajanje naslednjih veščin:

(a)

priprava virov,

(b)

ustvarjanje ugodnega okolja za učenje,

(c)

predstavitev znanja,

(d)

povezovanje obvladovanja groženj in napak (TEM) in upravljanja virov za posadko (CRM),

(e)

obvladovanje časa pri doseganju ciljev usposabljanja,

(f)

olajšanje učenja,

(g)

ocenjevanje uspešnosti kandidata,

(h)

spremljanje in pregled napredka,

(i)

ocenjevanje usposabljanja in

(j)

poročanje o rezultatih.

BFCL.330 Inštruktor FI(B) – Tečaj usposabljanja

(a)

Kandidati za potrdilo inštruktorja FI(B) najprej uspešno opravijo posebno predhodno oceno pri organizaciji ATO ali DTO v obdobju 12 mesecev pred začetkom tečaja usposabljanja, da se oceni njihova sposobnost za udeležbo na tečaju.

(b)

Tečaj usposabljanja za inštruktorja FI(B) obsega vsaj:

(1)

elemente iz točke BFCL.325;

(2)

25 ur poučevanja in učenja;

(3)

12 ur teoretičnega usposabljanja, vključno s preverjanji napredka, in

(4)

tri ure usposabljanja za letenje, ki vključuje tri vzlete in pristanke.

(c)

Kandidatom, ki že imajo potrdilo inštruktorja v skladu s Prilogo III (del SFCL) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976 ali Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, se v celoti prizna izpolnjevanje zahtev iz odstavka (b)(2).

BFCL.345 Inštruktorji FI(B) – Ocena usposobljenosti

(a)

Kandidati za izdajo potrdila inštruktorja FI(B) opravijo oceno usposobljenosti na balonu, da izpraševalcu, usposobljenemu v skladu s točko BFCL.415(c), dokažejo, da so sposobni pilota pripravnika usposobiti do ravni, ki se zahteva za izdajo licence BPL.

(b)

Ta ocena vključuje:

(1)

prikaz sposobnosti iz točke BFCL.325 med usposabljanjem pred letom in po njem ter med teoretičnim usposabljanjem;

(2)

ustne teoretične preizkuse na tleh, dajanje navodil pred letom in po njem ter prikaze med letom na balonu ustreznega razreda;

(3)

ustrezne naloge za oceno inštruktorjeve usposobljenosti.

BFCL.360 Potrdilo inštruktorja FI(B) – Zahteve za najnovejše izkušnje

(a)

Imetnik potrdila inštruktorja FI(B) izvaja privilegije iz svojega potrdila le, če je:

(1)

v zadnjih treh letih pred načrtovanim izvajanjem navedenih privilegijev opravil:

(i)

osvežitveno usposabljanje za inštruktorje pri organizaciji ATO, organizaciji DTO ali pristojnem organu, med katerim imetnik opravi teoretično usposabljanje za osvežitev in posodobitev znanja, pomembnega za inštruktorje letenja z balonom,

(ii)

vsaj šest ur usposabljanja za letenje na balonih kot inštruktor FI(B) in

(2)

v zadnjih devetih letih v skladu s postopki, ki jih za ta namen določi pristojni organ, izvedel en let za usposabljanje na balonu kot inštruktor FI(B) pod nadzorom in pri tem izpolnil zahteve inštruktorja FI(B), ki je usposobljen v skladu s točko BFCL.315(a)(4) in ga imenuje vodja usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO.

(b)

Ure letenja v vlogi izpraševalca FE(B) med preizkusi praktične usposobljenosti, preverjanji strokovnosti ali ocenami usposobljenosti se v celoti upoštevajo pri izpolnjevanju zahteve iz odstavka (a)(1)(ii).

(c)

Če imetnik potrdila inštruktorja FI(B) leta za usposabljanje pod nadzorom ni opravil tako, da bi izpolnil zahteve inštruktorja FI(B) v skladu z odstavkom (a)(2), ne izvaja privilegijev iz potrdila inštruktorja FI(B), dokler uspešno ne opravi ocene usposobljenosti v skladu s točko BFCL.345.

(d)

Za nadaljevanje izvajanja privilegijev iz potrdila inštruktorja FI(B) imetnik potrdila inštruktorja FI(B), ki ne izpolnjuje vseh zahtev iz odstavka (a), izpolni zahtevo iz odstavka (a)(1)(i) in točke BFCL.345.

PODDEL FE

IZPRAŠEVALCI PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI ZA LETENJE

Oddelek 1

Splošne zahteve

BFCL.400 Potrdila izpraševalcev praktične usposobljenosti za letenje z balonom

(a)   Splošno

Izpraševalec izvaja preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti v skladu s to prilogo le, če:

(1)

ima:

(i)

licenco BPL, vključno s privilegiji, ratingi, potrdili, spričevali in certifikati, za katere je pooblaščen, da izvaja preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti, ter privilegije za poučevanje v zvezi z njimi;

(ii)

potrdilo izpraševalca FE(B), vključno s privilegiji, ustreznimi za preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali oceno usposobljenosti, izdano v skladu s tem poddelom;

(2)

je usposobljen, da deluje kot vodja balona med preizkusom praktične usposobljenosti, preverjanjem strokovnosti ali oceno usposobljenosti.

(b)   Preizkusi zunaj ozemlja držav članic

(1)

Z odstopanjem od odstavka (a)(1), če se preizkusi praktične usposobljenosti in preverjanja strokovnosti izvajajo zunaj ozemlja, za katero so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, pristojni organ kandidatu z licenco pilota balona, ki je v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, izda potrdilo izpraševalca, če:

(i)

ima vsaj licenco, ki vključuje, kot je ustrezno, privilegije, ratinge, potrdila, spričevala ali certifikate, enakovredne tistim, za katere je pooblaščen za izvajanje preizkusov praktičnega usposabljanja ali preverjanj strokovnosti;

(ii)

izpolnjuje zahteve iz tega poddela za izdajo zadevnega potrdila izpraševalca;

(iii)

pristojnemu organu dokaže ustrezno raven poznavanja evropskih predpisov za letalsko varnost, ki mu omogoča izvajanje privilegijev izpraševalca v skladu s to prilogo.

(2)

Potrdilo iz pododstavka 1 je omejeno na izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti:

(i)

zunaj ozemlja, za katero so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, in

(ii)

za pilota z zadostnim znanjem jezika, v katerem poteka preizkus/preverjanje.

BFCL.405 Omejitve privilegijev pri osebnih interesih

Izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom ne izvaja:

(a)

preizkusa praktične usposobljenosti ali ocene usposobljenosti kandidatov za izdajo licence, ratinga, potrdila, spričevala ali certifikata, ki jim je zagotovil več kot 50 % zahtevanega usposabljanja za letenje za licenco, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat, za katero se izvaja preizkus praktične usposobljenosti ali ocena usposobljenosti, ali

(b)

preizkusa praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti, kadar meni, da bi bil lahko neobjektiven.

BFCL.410 Izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti

(a)

Izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom med izvajanjem preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti stori vse naslednje:

(1)

zagotovi, da se lahko komunikacija s kandidatom vzpostavi brez jezikovnih ovir;

(2)

preveri, ali kandidat izpolnjuje vse zahteve za usposobljenost, usposabljanje in izkušnje iz te priloge za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo licence, privilegijev, ratinga, potrdila, spričevala ali certifikata, za katere poteka preizkus usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali ocena usposobljenosti, ter

(3)

seznani kandidata s posledicami navedbe nepopolnih, netočnih ali napačnih informacij v zvezi z usposabljanjem in letalskimi izkušnjami.

(b)

Izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom po opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti ali oceni usposobljenosti:

(1)

kandidata obvesti o rezultatih preizkusa praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti;

(2)

če kandidat uspešno opravi oceno usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo, vpiše v kandidatovo licenco, potrdilo, spričevalo ali certifikat nov datum poteka, če ga za to posebej pooblasti pristojni organ, odgovoren za kandidatovo licenco;

(3)

kandidatu izroči podpisano poročilo o preizkusu praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti ali oceni usposobljenosti, kopije poročila pa brez nepotrebnega odlašanja predloži pristojnemu organu, odgovornemu za kandidatovo licenco, in pristojnemu organu, ki je izdal potrdilo izpraševalca. Poročilo vključuje:

(i)

izjavo, da je izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom od kandidata prejel informacije o njegovih izkušnjah in usposabljanju ter ugotovil, da so izkušnje in usposabljanje v skladu z veljavnimi zahtevami iz te priloge;

(ii)

potrditev, da so bili opravljeni vsi zahtevani manevri in vaje, ter informacije o ustnem preizkusu teoretičnega znanja, če je ustrezno. Če kandidat pri enem delu ni bil uspešen, izpraševalec navede razloge za tako oceno;

(iii)

rezultate preizkusa praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti;

(iv)

izjavo, da je izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom pregledal in uporabil nacionalne postopke in zahteve pristojnega organa kandidata, če pristojni organ, odgovoren za kandidatovo licenco, ni tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca;

(v)

izvod potrdila izpraševalca praktične usposobljenosti za letenje z balonom, v katerem je navedeno področje uporabe privilegijev, ki jih ima kot izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom pri preizkusih praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti ali ocenah usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca.

(c)

Izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom pet let hrani evidence s podatki o vseh opravljenih preizkusih praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti in ocenah usposobljenosti ter njihovih rezultatih.

(d)

Izpraševalec praktične usposobljenosti za letenje z balonom na zahtevo pristojnega organa, odgovornega za potrdilo izpraševalca praktične usposobljenosti za letenje z balonom, ali pristojnega organa, odgovornega za kandidatovo licenco, predloži vso evidenco in poročila ter vse druge informacije, ki se zahtevajo za pregled.

Oddelek 2

Potrdilo izpraševalca praktične usposobljenosti za letenje z balonom – FE(B)

BFCL.415 Potrdilo izpraševalca FE(B) – Privilegiji in pogoji

Če kandidat izpolnjuje zahteve iz točke BFCL.420 in naslednje pogoje, se na prošnjo izda potrdilo izpraševalca FE(B) s privilegiji za izvajanje:

(a)

preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti za licenco BPL ter preizkusov praktične usposobljenosti za razširitev privilegijev na drug razred balonov, če je kandidat opravil 250 ur letenja kot pilot na balonih, vključno s 50 urami poučevanja letenja, ki zajema celotni učni načrt tečaja usposabljanja za licenco BPL;

(b)

preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti za rating za komercialne operacije iz točke BFCL.215, če kandidat izpolnjuje zahteve glede izkušenj iz odstavka (a) in je opravil posebno usposabljanje med tečajem za poenotenje standardov za izpraševalce v skladu s točko BFCL.430;

(c)

ocen usposobljenosti za izdajo potrdila inštruktorja FI(B), če je kandidat:

(1)

opravil 350 ur letenja kot pilot na balonih, vključno s 5 urami poučevanja kandidata za potrdilo inštruktorja FI(B);

(2)

opravil posebno usposabljanje med tečajem za poenotenje standardov za izpraševalce v skladu s točko BFCL.430.

BFCL.420 Potrdilo izpraševalca FE(B) – Pogoji in zahteve

Kandidati za potrdilo izpraševalca FE(B):

(a)

izpolnjujejo zahteve iz pododstavkov (a)(1)(i) in (2) točke BFCL.400;

(b)

so opravili tečaj za poenotenje standardov za izpraševalce FE(B) v skladu s točko BFCL.430;

(c)

so opravili oceno usposobljenosti v skladu s točko BFCL.445;

(d)

dokažejo ustrezne izkušnje v zvezi s privilegiji iz potrdila izpraševalca FE(B) ter

(e)

dokažejo, da v zadnjih treh letih niso bili kaznovani, vključno z začasno razveljavitvijo, omejitvijo ali preklicem katere koli njihove licence, ratinga, potrdila, spričevala ali certifikata, izdanega v skladu s to prilogo, Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del SFCL) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976, zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti.

BFCL.430 Potrdilo izpraševalca FE(B) – Tečaj za poenotenje standardov

(a)

Kandidati za potrdilo izpraševalca FE(B) opravijo tečaj za poenotenje standardov, ki ga zagotovi pristojni organ ali organizacija ATO ali DTO in odobri navedeni pristojni organ.

(b)

Tečaj za poenotenje standardov je prilagojen želenim privilegijem izpraševalca praktičnega usposabljanja za letenje z balonom ter obsega teoretično in praktično usposabljanje, vključno vsaj z naslednjim:

(1)

izvedbo vsaj enega preizkusa praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti za licenco BPL ali povezane ratinge, potrdila, spričevala ali certifikate;

(2)

usposabljanjem o ustreznih zahtevah iz te priloge in ustreznih zahtevah za letalske operacije, izvedbi preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti in ocenah usposobljenosti ter njihovem dokumentiranju in poročanju o njih;

(3)

predstavitvijo naslednjega:

(i)

nacionalnih upravnih postopkov,

(ii)

zahtev za zaščito osebnih podatkov,

(iii)

odgovornosti izpraševalca,

(iv)

nezgodnega zavarovanja izpraševalca,

(v)

nacionalnih pristojbin in

(vi)

informacij o tem, kako dostopati do informacij iz točk (i) do (v) pri preizkusih praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti ali ocenah usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca.

(c)

Imetnik potrdila izpraševalca FE(B) ne izvaja preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca, razen če je revidiral najnovejše razpoložljive podatke o ustreznih nacionalnih postopkih pristojnega organa kandidata.

BFCL.445 Potrdilo izpraševalca FE(B) – Ocena usposobljenosti

Kandidat za prvo izdajo potrdila izpraševalca FE(B) svojo usposobljenost za izpraševalca FE(B) dokaže inšpektorju pristojnega organa ali višjemu izpraševalcu, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ, odgovoren za potrdilo izpraševalca FE(B). Kandidat med oceno usposobljenosti izvede preizkus praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali oceno usposobljenosti, vključno s predstavitvijo, izvedbo preizkusa praktične usposobljenosti, preverjanjem strokovnosti ali oceno usposobljenosti ter oceno osebe, ki se preizkuša, preverja ali ocenjuje, ter dokumentacijo za poročanje in evidentiranje.

BFCL.460 Potrdilo izpraševalca FE(B) – Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Potrdilo izpraševalca FE(B) velja pet let.

(b)

Potrdilu izpraševalca FE(B) se podaljša veljavnost, če je njegov imetnik:

(1)

v obdobju veljavnosti potrdila izpraševalca FE(B) opravil osvežitveni tečaj za izpraševalce, ki ga zagotovi pristojni organ ali organizacija ATO ali DTO in odobri navedeni pristojni organ, med katerim imetnik opravi teoretično usposabljanje za osvežitev in posodobitev znanja, pomembnega za izpraševalca praktičnega usposabljanja za letenje z balonom, in

(2)

v zadnjih 24 mesecih pred koncem obdobja veljavnosti potrdila opravil preizkus praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali oceno usposobljenosti pod nadzorom inšpektorja pristojnega organa ali izpraševalca, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ, odgovoren za potrdilo izpraševalca FE(B), pri čemer je izpolnil zahteve tega inšpektorja ali izpraševalca.

(c)

Imetnik potrdila izpraševalca FE(B), ki ima eno ali več potrdil izpraševalca za druge kategorije zrakoplovov v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del SFCL) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976, lahko doseže združeno podaljšanje veljavnosti vseh potrdil izpraševalca, ki jih ima, v dogovoru s pristojnim organom.

(d)

Če je potrdilo izpraševalca FE(B) poteklo, njegov imetnik izpolni zahteve iz odstavka (b)(1) in točke BFCL.445, preden lahko nadaljuje izvajanje privilegijev iz potrdila izpraševalca FE(B).

(e)

Potrdilo izpraševalca FE(B) se lahko podaljša ali obnovi samo, če kandidat dokaže neprekinjeno izpolnjevanje zahtev iz točke BFCL.410 in zahtev iz točke BFCL.420(d) in (e).


5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/358

z dne 4. marca 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976 glede licenc pilota jadralnega letala

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti členov 23, 27 in 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija bo sprejela potrebna izvedbena pravila za določitev zahtev za licence pilota jadralnega letala v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139, če taki zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz člena 2(1)(b)(i) in (ii) navedene uredbe.

(2)

Zaradi posebne narave licenciranja letalske posadke za jadralna letala so potrebne posebne zahteve za licenciranje, ki so določene v samostojnih uredbah. Navedene zahteve bi morale temeljiti na splošnih pravilih za licenciranje letalske posadke, ki so določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 (2). Vendar bi jih bilo treba prestrukturirati in poenostaviti za zagotovitev, da so sorazmerne in da temeljijo na pristopu na podlagi tveganja, pri tem pa zagotoviti, da so piloti jadralnih letal usposobljeni za opravljanje svojih dejavnosti in izpolnjevanje odgovornosti ter da bodo za to usposobljeni še naprej. Tudi operativna pravila za jadralna letala bi bilo treba ustrezno redakcijsko posodobiti, da se upošteva premik pravil o licenciranju iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1976 (3).

(3)

V skladu s členom 12(2a)(3) Uredbe (EU) št. 1178/2011 lahko države članice do 8. aprila 2020 še naprej uporabljajo nacionalna pravila o licenciranju, ki omogočajo dostop do osnovnih privilegijev pilota. Nekatere države članice so Komisiji in Agenciji Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) sporočile, da je v tem okviru nadaljnja uporaba navedenih nacionalnih pravil o licenciranju, v skladu s katerimi lahko piloti pripravniki izvajajo omejene privilegije brez nadzora in pridobivajo osnovne privilegije po korakih, v podporo spodbujanju zračnih športov in rekreacijskih dejavnosti zaradi lažjega in cenovno dostopnejšega dostopa do letenja. Spodbujanje in omogočanje lažjega dostopa do splošnega letalstva je v skladu s cilji načrta agencije EASA za splošno letalstvo, katerega cilj je ustvariti bolj sorazmeren, prožen in proaktiven regulativni sistem (4). Iz navedenih razlogov bi morale države članice imeti diskrecijsko pravico do nadaljnje uporabe navedenih nacionalnih pravil o licenciranju v skladu z načeli, uvedenimi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/430 (5) za izdajanje licenc pilota jadralnega letala (v nadaljnjem besedilu: SPL). Vendar bi morale države članice Komisijo in agencijo EASA obvestiti, kadar koli uporabijo taka dovoljenja. Države članice bi morale uporabo takih dovoljenj tudi spremljati, da bi ohranile sprejemljivo raven varnosti v letalstvu.

(4)

Za zagotovitev nemotenega prehoda bi morali vsi certifikati, potrdila, spričevala, dovoljenja in odobritve, izdani pilotom jadralnih letal v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, veljati še naprej. Nacionalne licence pilota jadralnega letala, izdane pred datumom začetka uporabe te uredbe, bi morale biti spremenjene v licence, izdane v skladu s to uredbo, s poročili o spremembi, ki jih pristojni organi držav članic pripravijo v posvetovanju z agencijo EASA.

(5)

Usposabljanja za pilote jadralnega letala, ki so se začela v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, bi morala biti v celoti upoštevana, ker zagotavljajo enake ali celo obsežnejše zahteve glede usposabljanja kot tista, uvedena s to uredbo. Usposabljanje, ki se je začelo pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, bi moralo biti upoštevano na podlagi poročil o upoštevanju, ki jih pripravijo države članice.

(6)

Obstoječim organizacijam za usposabljanje bi bilo treba dati dovolj časa, da po potrebi prilagodijo svoje programe usposabljanja v okviru poenostavljenih zahtev glede usposabljanja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na Mnenju št. 01/2019 (6) agencije EASA v skladu s členom 75(2)(b) in (c) ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/1976 se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali in licenciranje letalske posadke za jadralna letala v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta“;

(2)

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa podrobna pravila za letalske operacije z jadralnimi letali ter izdajo in vzdrževanje licenc pilota ter povezanih ratingov, privilegijev, potrdil, spričeval in certifikatov za jadralna letala, če taki zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz člena 2(1)(b)(i) in (ii) Uredbe (EU) 2018/1139.“;

(3)

člen 2 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in, razen če so pojmi v tem členu opredeljeni drugače, opredelitve iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1178/2011:“;

(b)

točka 10 se nadomesti z naslednjim:

„(10)

‚zakupna pogodba brez posadke‘ pomeni pogodbo med podjetji, v skladu s katero se jadralno letalo upravlja pod odgovornostjo zakupnika;“;

(c)

dodajo se naslednje točke 11 do 13:

„(11)

‚nacionalna licenca‘ pomeni licenco pilota, ki jo je država članica izdala v skladu z nacionalno zakonodajo pred datumom začetka uporabe Priloge III (del SFCL) k tej uredbi ali Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011;

(12)

‚licenca iz dela SFCL‘ pomeni licenco letalske posadke, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III (del SFCL) k tej uredbi;

(13)

‚poročilo o spremembi‘ pomeni poročilo, na podlagi katerega je mogoče licenco spremeniti v licenco iz dela SFCL.“;

(4)

za členom 3 se vstavijo naslednji členi 3a do 3d:

Člen 3a

Licence pilota in izdaja zdravniških spričeval

1.   Ne glede na Delegirano uredbo Komisije (EU)  (*1) piloti zrakoplova iz člena 1(1) te uredbe izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz Priloge III (del SFCL) k tej uredbi in Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

2.   Kot izjema od privilegijev imetnikov licenc, kot so opredeljeni v Prilogi III (del SFCL) k tej uredbi, lahko imetniki takih licenc opravljajo lete iz člena 3(2)(a) do (d), ne da bi izpolnjevali točko SFCL.115(a)(3) Priloge III (del SFCL) k tej uredbi.

3.   Država članica lahko pilotom pripravnikom, ki se udeležijo usposabljanja za licenco pilota jadralnega letala (v nadaljnjem besedilu: SPL), dovoli, da izvajajo omejene privilegije brez nadzora, preden izpolnijo vse zahteve, potrebne za izdajo licence SPL v skladu s Prilogo III (del SFCL) k tej uredbi, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

obseg odobrenih privilegijev temelji na oceni varnostnega tveganja, ki jo opravi država članica, pri čemer se upošteva obseg usposabljanja, potreben za dosego predvidene ravni usposobljenosti pilotov;

(b)

privilegiji so omejeni na naslednje:

(i)

celotno nacionalno ozemlje države članice, ki izda dovoljenje, ali del tega ozemlja, in

(ii)

jadralna letala, registrirana v državi članici, ki izda dovoljenje;

(c)

imetnik dovoljenja, ki zaprosi za izdajo licence SPL, prejme kreditne točke za usposabljanje, opravljeno na podlagi priporočila odobrene organizacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: ATO) ali prijavljene organizacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: DTO);

(d)

država članica Komisiji in Agenciji Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) vsaka tri leta predloži poročila in ocene varnostnega tveganja;

(e)

država članica spremlja uporabo dovoljenj, izdanih v skladu s tem odstavkom, da zagotovi sprejemljivo raven varnosti v letalstvu in ustrezno ukrepa v primeru večjega varnostnega tveganja ali pomislekov glede varnosti.

Člen 3b

Obstoječe licence pilota in nacionalna zdravniška spričevala

1.   Licence iz dela FCL za jadralna letala ter povezani privilegiji, ratingi, potrdila, spričevala in certifikati, ki jih država članica izda pred datumom začetka uporabe te uredbe, se štejejo za izdane v skladu s to uredbo. Države članice navedene licence nadomestijo z licencami, ki so v skladu z obliko iz Priloge VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ob ponovni izdaji licenc iz upravnih razlogov ali na zahtevo imetnikov licence.

2.   Kadar država članica ponovno izda licence ter povezane privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate v skladu z odstavkom 1, po potrebi:

(a)

prenese vse privilegije, že vpisane v licencah iz dela FCL, na novo obliko licence;

(b)

spremeni ratinge za akrobatsko letenje v skladu s točko FCL.800 Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 v višje privilegije za akrobatsko letenje v skladu s točko SFCL.200(c) Priloge III (del SFCL) k tej uredbi;

(c)

vpiše datum poteka potrdila inštruktorja letenja v zvezi z licenco iz dela FCL v pilotski dnevnik ali izda enakovreden dokument. Po navedenem datumu poteka piloti izvajajo privilegije inštruktorja samo, če izpolnjujejo točko SFCL.360 Priloge III (del SFCL) k tej uredbi.

3.   Imetnikom nacionalnih licenc za jadralna letala, ki jih je država članica izdala pred datumom začetka uporabe Priloge III (del SFCL) k tej uredbi, je dovoljeno še naprej izvajati privilegije iz njihovih licenc do 8. aprila 2021. Do navedenega datuma države članice navedene licence spremenijo v licence iz dela SFCL ter povezane ratinge, privilegije, potrdila, spričevala in certifikate v skladu z elementi iz poročila o spremembi, ki izpolnjuje zahteve iz člena 4(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1178/2011.

4.   Nacionalna zdravniška spričevala pilotov v zvezi z licenco, kot so opredeljena v odstavku 2 tega člena, ki jih država članica izda pred datumom začetka uporabe Priloge III (del SFCL) k tej uredbi, so veljavna do datuma njihovega naslednjega podaljšanja veljavnosti oziroma do 8. aprila 2021, kar koli nastopi prej. Podaljšanje veljavnosti takih zdravniških spričeval je skladno z zahtevami iz Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

Člen 3c

Upoštevanje usposabljanja, začetega pred datumom začetka uporabe te uredbe

1.   V zvezi z izdajo licenc iz dela SFCL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval ali certifikatov v skladu s Prilogo III (del SFCL) k tej uredbi se za usposabljanje, začeto pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, šteje, da izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

2.   Usposabljanje, ki se je začelo pred datumom začetka uporabe te uredbe ali Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, se upošteva pri izdaji licenc iz dela SFCL na podlagi poročila o upoštevanju, ki ga država članica pripravi po posvetovanju z agencijo EASA.

3.   V poročilu o upoštevanju iz odstavka 2 se opiše obseg usposabljanja in navede, za katere zahteve za licence iz dela SFCL se usposabljanje upošteva ter, po potrebi, katere zahteve morajo kandidati izpolnjevati za pridobitev licence iz dela SFCL. Poročilo vsebuje kopije vseh potrebnih dokazil o obsegu usposabljanja ter kopije nacionalnih predpisov in postopkov, v skladu s katerimi se je usposabljanje začelo.

Člen 3d

Organizacije za usposabljanje

1.   Organizacije za usposabljanje za pridobitev licenc pilota iz člena 1(1) te uredbe izpolnjujejo zahteve iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011.

2.   Organizacije za usposabljanje iz odstavka 1, ki imajo odobritev, izdano v skladu s Prilogo VII (del ORA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ali ki so predložile izjavo v skladu s Prilogo VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 pred datumom začetka uporabe te uredbe, svoje programe usposabljanja po potrebi prilagodijo najpozneje do 8. aprila 2021.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) z dne 4. marca 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).“;"

(5)

Priloga I (del DEF) se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(6)

Priloga II (del SAO) se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(7)

doda se Priloga III (del SFCL), kakor je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. aprila 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 20.12.2018, str. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/430 z dne 18. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede izvajanja omejenih privilegijev brez nadzora pred izdajo licence pilota lahkega zrakoplova (UL L 75, 19.3.2019, str. 66).

(6)  Lažji dostop pilotov splošnega letalstva do letenja po pravilih instrumentalnega letenja ter revizija zahtev za izdajo licenc za balone in jadralna letala (Mnenje št. 01/2019 (A) in (B), 19. februar 2019), na voljo na naslovu: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRILOGA I

Priloga I „Opredelitve pojmov“ (del DEF) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976 se spremeni:

(1)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in, razen če so pojmi v tej prilogi opredeljeni drugače, opredelitve iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in točke FCL.010 Priloge I (del FCL) k navedeni uredbi:“;

(2)

točka 13 se nadomesti z naslednjim:

„13.

‚noč‘ pomeni obdobje od konca večernega civilnega mraka do začetka jutranjega civilnega mraka. Civilni mrak se konča zvečer, ko je središče sončnega diska 6 stopinj pod obzorjem, in začne zjutraj, ko je središče sončnega diska 6 stopinj pod obzorjem;“;

(3)

dodajo se točke 14 do 19:

„14.

‚preizkus praktične usposobljenosti‘ pomeni prikaz usposobljenosti za izdajo licence ali vpis ratinga ali razširitev privilegija, ki lahko po potrebi vključuje ustno preverjanje;

15.

‚ocena usposobljenosti‘ pomeni prikaz veščin, znanja in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila inštruktorja ali izpraševalca;

16.

‚čas letenja‘:

(a)

za jadralna letala s samostojnim vzletanjem in motorna jadralna letala pomeni skupni čas od trenutka, ko se zrakoplov začne premikati za vzlet, do trenutka, ko se po končanem letu popolnoma ustavi;

(b)

za jadralna letala pomeni skupni čas od trenutka, ko jadralno letalo med vzletnim postopkom začne vožnjo po tleh, do trenutka, ko se po končanem letu popolnoma ustavi;

17.

‚preverjanje strokovnosti‘ pomeni prikaz usposobljenosti za izpolnjevanje zahtev za najnovejše izkušnje, kot so določene v tej uredbi, ki lahko po potrebi vključuje ustno preverjanje;

18.

‚samostojno letenje‘ pomeni letenje, med katerim je pilot pripravnik edina oseba na zrakoplovu;

19.

‚prelet‘ pomeni let zunaj vidnega dosega ali razdalje, ki jo opredeli pristojni organ, od mesta odhoda z uporabo standardnih navigacijskih postopkov.“


PRILOGA II

Priloga II (del SAO) k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976 se spremeni:

(1)

točka SAO.GEN.125 „Imenovanje poveljujočega pilota“ se nadomesti z naslednjim:

SAO.GEN.125 Imenovanje poveljujočega pilota

Operator imenuje poveljujočega pilota, ki je usposobljen za opravljanje nalog poveljujočega pilota v skladu s Prilogo III k tej uredbi.“


PRILOGA III

Po Prilogi II se doda naslednja Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976:

„PRILOGA III

ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE LETALSKE POSADKE JADRALNEGA LETALA

[DEL SFCL]

PODDEL GEN

SPLOŠNE ZAHTEVE

SFCL.001   Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve za izdajo licence pilota jadralnega letala (v nadaljnjem besedilu: SPL) ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov ter pogoje za njihovo veljavnost in uporabo.

SFCL.005   Pristojni organ

V tej prilogi pristojni organ pomeni organ, ki ga imenuje država članica in pri katerem kandidat zaprosi za izdajo licence SPL ali povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval ali certifikatov.

SFCL.015   Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo licence SPL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov ter njihova izdaja, podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Naslednje se predloži pristojnemu organu v obliki in na način, ki ga določi navedeni pristojni organ:

(1)

vloga za:

(i)

izdajo licence SPL in povezanih ratingov;

(ii)

razširitev privilegijev iz licence SPL, razen privilegijev iz točk SFCL.115(a)(2) in (3), SFCL.155, SFCL.200 ter SFCL.215;

(iii)

izdajo potrdila inštruktorja letenja z jadralnim letalom (v nadaljnjem besedilu: FI(S));

(iv)

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo potrdila izpraševalca praktične usposobljenosti za letenje z jadralnim letalom (v nadaljnjem besedilu: FE(S));

(v)

vse spremembe licence SPL ter povezanih privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov, razen privilegijev iz točke (ii), ter

(2)

če tako zahteva pristojni organ, kopija zadevnih vpisov v dnevnik, kot določajo točke SFCL.115(d), SFCL.155(b), SFCL.200(f) in SFCL.215(d).

(b)

Vlogi iz odstavka (a) se priložijo dokazila, da kandidat izpolnjuje zadevne zahteve, določene v tej prilogi in Prilogi IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(c)

Vse omejitve ali razširitve privilegijev, ki jih zagotavljajo licenca, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat, pristojni organ vpiše v licenco, potrdilo, spričevalo ali certifikat, razen pridobitve privilegijev iz odstavka (a)(1)(ii).

(d)

Naenkrat ni mogoče imeti več kot ene licence SPL, izdane v skladu s to prilogo.

(e)

Imetnik licence vloge iz odstavka (a) predloži pristojnemu organu, ki ga imenuje država članica, v kateri je bila izdana katera koli njegova licenca v skladu s to prilogo (del SFCL) ali Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del BFCL) k Uredbi (EU) 2018/395, kot je ustrezno.

(f)

Imetnik licence SPL lahko zaprosi za zamenjavo pristojnega organa s pristojnim organom, ki ga imenuje druga država članica, vendar je v takem primeru nov pristojni organ isti za vse licence imetnika.

(g)

Kandidati zaprosijo za izdajo licence SPL ter povezanih ratingov, privilegijev, potrdil, spričeval ali certifikatov najpozneje šest mesecev po tem, ko so uspešno opravili preizkus praktične usposobljenosti ali oceno usposobljenosti.

SFCL.030   Preizkus praktične usposobljenosti

Kandidate po končanem usposabljanju za preizkus praktične usposobljenosti priporoči organizacija ATO ali DTO, odgovorna za usposabljanje, ki so se ga udeležili kandidati. Organizacija ATO ali DTO da izpraševalcu na voljo evidenco o usposabljanju.

SFCL.035   Upoštevanje časa letenja

Kandidatom za licenco SPL ali povezani privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat se pri skupnem času letenja, ki se zahteva za licenco, privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat, v celoti upošteva celoten čas letenja, ki ga je ta opravil samostojno, z inštruktorjem ali kot poveljujoči pilot na jadralnem letalu.

SFCL.045   Listine je treba imeti pri sebi in jih predložiti

(a)

Imetniki licence SPL imajo pri izvajanju privilegijev iz licence SPL pri sebi vse naslednje:

(1)

veljavno licenco SPL;

(2)

veljavno zdravniško spričevalo;

(3)

osebni dokument s fotografijo;

(4)

zadostne podatke iz dnevnika za dokaz skladnosti z zahtevami iz te priloge.

(b)

Piloti pripravniki imajo na vseh samostojnih preletih pri sebi:

(1)

listine, kot so določene v odstavkih (a)(2) in (a)(3);

(2)

dokazilo o dovoljenju, ki se zahteva v skladu s točko SFCL.125(a).

(c)

Imetniki licence SPL ali piloti pripravniki na zahtevo pooblaščenega predstavnika pristojnega organa takoj predložijo v pregled listine, kot so določene v odstavku (a).

(d)

Z odstopanjem od odstavkov (a) in (b) se lahko tam navedene listine hranijo na aerodromu ali območju delovanja za lete, ki ostanejo:

(1)

v vidnem dosegu aerodroma ali območja delovanja ali

(2)

na razdalji od aerodroma ali območja delovanja, ki jo določi pristojni organ.

SFCL.050   Evidentiranje časa letenja

Imetniki licence SPL in piloti pripravniki vodijo zanesljivo evidenco podatkov o vseh opravljenih letih v obliki in na način, ki ga določi pristojni organ.

SFCL.065   Omejitev privilegijev imetnikov licenc SPL, starih 70 let ali več, v komercialnem prevozu potnikov z jadralnim letalom

Imetniki licence SPL, ki so dopolnili 70 let, kot piloti ne upravljajo jadralnega letala, s katerim se opravlja komercialni prevoz potnikov z jadralnim letalom.

SFCL.070   Omejitev, začasna razveljavitev ali preklic licenc, privilegijev, ratingov, potrdil, spričeval in certifikatov

(a)

Pristojni organ lahko licenco SPL ter povezane privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate, izdane v skladu s to prilogo, omeji, začasno razveljavi ali prekliče v skladu s pogoji in postopki iz Priloge VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, če imetnik licence SPL ne izpolni bistvenih zahtev iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2018/1139 ali zahtev iz te priloge in Priloge II (del SAO) k tej uredbi ali Priloge IV (del MED) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(b)

Imetniki licence SPL pristojnemu organu takoj vrnejo licenco, potrdilo, spričevalo ali certifikat, če je bila njihova licenca, privilegij, rating, potrdilo, spričevalo ali certifikat omejen, začasno razveljavljen ali preklican.

PODDEL SPL

LICENCA PILOTA JADRALNEGA LETALA (SPL)

SFCL.115   Licenca SPL – Privilegiji in pogoji

(a)

Če so izpolnjene določbe točke SFCL.150, so privilegiji imetnika licence SPL, da deluje kot poveljujoči pilot na jadralnih letalih:

(1)

brez plačila v nekomercialnih operacijah;

(2)

vključno s prevozom potnikov, če:

(i)

izpolnjuje določbe točke SFCL.160(e) in

(ii)

je bodisi:

(A)

po izdaji licence SPL opravil vsaj deset ur letenja ali 30 vzletov in pristankov kot poveljujoči pilot na jadralnih letalih ter dodatno en let za usposabljanje, med katerim imetniki inštruktorju FI(S) dokažejo usposobljenost, potrebno za prevoz potnikov, bodisi

(B)

ima potrdilo inštruktorja FI(S) v skladu s poddelom FI;

(3)

v operacijah, razen tistih iz odstavka 1, samo če je:

(i)

dopolnil starost 18 let;

(ii)

je po izdaji licence opravil 75 ur letenja ali 200 vzletov in pristankov kot poveljujoči pilot na jadralnih letalih.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko imetnik licence SPL s privilegiji inštruktorja ali izpraševalca prejme plačilo za:

(1)

zagotavljanje usposabljanja za letenje za licenco SPL;

(2)

izvedbo preizkusa praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti za licenco SPL;

(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za privilegije, ratinge, potrdila, spričevala in certifikate iz licence SPL.

(c)

Imetniki licence SPL izvajajo privilegije licence SPL le, če izpolnjujejo zahteve za najnovejše izkušnje, ki se uporabljajo, in je njihovo zdravniško spričevalo, ki ustreza izvajanim privilegijem, veljavno.

(d)

Opravljeni let za usposabljanje iz odstavka (a)(2)(ii)(A) se vpiše v dnevnik pilota in ga podpiše inštruktor, odgovoren za let za usposabljanje.

SFCL.120   Licenca SPL – Minimalna starost

Kandidati za licenco SPL so stari najmanj 16 let.

SFCL.125   Licenca SPL – Pilot pripravnik

(a)

Piloti pripravniki ne izvajajo samostojnega leta, če jim tega ne dovoli inštruktor FI(S) in če jih ta ne nadzoruje.

(b)

Piloti pripravniki morajo biti stari najmanj 14 let, da jim je dovoljeno leteti samostojno.

SFCL.130   Licenca SPL – Tečaj usposabljanja in zahtevane izkušnje

(a)

Kandidati za licenco SPL opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji ATO ali DTO. Tečaj se prilagodi želenim privilegijem in vključuje:

(1)

teoretično znanje, kot je opredeljeno v točki SFCL.135(a);

(2)

vsaj 15 ur usposabljanja za letenje na jadralnih letalih, vključno z vsaj:

(i)

desetimi urami letenja z inštruktorjem, ki vključuje letenje z inštruktorjem iz odstavka (iv)(A) ali (v)(A), kot je ustrezno;

(ii)

dvema urama samostojnega letenja pod nadzorom;

(iii)

45 vzleti in pristanki;

(iv)

če se želijo privilegiji za jadralna letala, razen letal TMG, vsaj sedmimi urami usposabljanja za letenje z jadralnimi letali, razen letal TMG, ki vključuje vsaj:

(A)

tri ure letenja z inštruktorjem;

(B)

bodisi:

(a)

en samostojen prelet, dolg najmanj 50 km (27 NM), bodisi

(b)

en prelet z inštruktorjem, dolg najmanj 100 km (55 NM), ki se lahko z odstopanjem od odstavka (2)(iv) opravi z letalom TMG;

(v)

če se želijo privilegiji za letala TMG, vsaj šestimi urami usposabljanja za letenje z letali TMG, ki vključuje vsaj:

(A)

štiri ure letenja z inštruktorjem;

(B)

en samostojen prelet z letalom TMG, dolg najmanj 150 km (80 NM), med katerim se opravi en postanek na aerodromu, ki ni odhodni aerodrom.

(b)

Kandidatom, ki imajo licenco pilota za drugo kategorijo zrakoplovov, razen za balone, se upošteva 10 % skupnega časa letenja, ki so ga opravili kot poveljujoči piloti na takih zrakoplovih, do največ sedem ur. V nobenem primeru pa:

(1)

se to ne upošteva pri zahtevah iz odstavkov (a)(2)(ii), (a)(2)(iv)(B) in (a)(2)(v)(B) ter

(2)

v zvezi z odstavkom (a)(2)(iii) ne presega deset vzletov in pristankov.

SFCL.135   Licenca SPL – Preizkus teoretičnega znanja

(a)

Teoretično znanje

Kandidati za licenco SPL dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza želenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

(1)

splošni predmeti:

(i)

letalsko pravo,

(ii)

človeško delovanje,

(iii)

meteorologija,

(iv)

komunikacija,

(2)

posebni predmeti v zvezi z jadralnimi letali:

(i)

načela letenja,

(ii)

operativni postopki,

(iii)

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

(iv)

splošno znanje o zrakoplovih v zvezi z jadralnimi letali,

(v)

navigacija.

(b)

Odgovornosti kandidata

(1)

Kandidat opravi celoten sklop preizkusov teoretičnega znanja za licenco SPL, ki je v pristojnosti pristojnega organa iste države članice.

(2)

Kandidat lahko opravlja preizkus teoretičnega znanja samo, če ga priporoči organizacija DTO ali ATO, odgovorna za njegovo usposabljanje, potem ko je na zadovoljivi ravni opravil ustrezne dele teoretičnega usposabljanja.

(3)

Priporočilo organizacije ATO ali DTO velja 12 mesecev. Če kandidat v navedenem obdobju veljavnosti ni pristopil k najmanj enemu pisnemu preizkusu teoretičnega znanja, organizacija ATO ali DTO na podlagi potreb kandidata odloči, ali se mora ta dodatno usposabljati.

(c)

Pogoji za uspešno opravljen preizkus

(1)

Pisni preizkus teoretičnega znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75 % možnih točk po izpitni poli. Kazenske točke se ne dodeljujejo.

(2)

Razen če ni v tej prilogi določeno drugače, se šteje, da je kandidat uspešno opravil zahtevani preizkus teoretičnega znanja za licenco SPL, če uspešno opravi vse zahtevane pisne preizkuse teoretičnega znanja v 18 mesecih od konca koledarskega meseca, ko je prvič pristopil k preizkusu.

(3)

Če kandidat v štirih poskusih ne opravi uspešno katerega od pisnih preizkusov teoretičnega znanja ali ne opravi vseh pisnih preizkusov v obdobju iz odstavka 2, ponovno opravlja celoten sklop pisnih preizkusov teoretičnega znanja.

(4)

Kandidat se pred ponovnim opravljanjem preizkusov teoretičnega znanja udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija ATO ali DTO. Organizacija ATO ali DTO določi obseg in področje potrebnega usposabljanja na podlagi potreb kandidata.

(d)

Obdobje veljavnosti

Uspešno opravljen preizkus teoretičnega znanja velja 24 mesecev od dne, ko kandidat uspešno opravi preizkus teoretičnega znanja v skladu z odstavkom (c)(2).

SFCL.140   Licenca SPL – Upoštevanje teoretičnega znanja

Kandidatom za izdajo licence SPL se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje za splošne predmete, kot so določeni v točki SFCL.135(a)(1), če:

(a)

imajo licenco v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 ali Prilogo III (del BFCL) k Uredbi (EU) 2018/395 ali

(b)

so opravili preizkuse teoretičnega znanja za licenco, kot je določeno v odstavku (a), če jih opravijo v obdobju veljavnosti iz točke SFCL.135(d).

SFCL.145   Licenca SPL – Preizkus praktične usposobljenosti

(a)

Kandidati za licenco SPL z uspešno opravljenim preizkusom praktične usposobljenosti dokažejo, da so sposobni, da kot poveljujoči piloti na jadralnem letalu izvajajo ustrezne postopke in manevre na ravni usposobljenosti, ki ustreza želenim privilegijem.

(b)

Kandidati opravijo preizkus praktične usposobljenosti na jadralnem letalu, razen letal TMG, ali na letalu TMG glede na želene privilegije in če je tečaj usposabljanja v skladu s točko SFCL.130 vključeval potrebne elemente usposabljanja za zadevni zrakoplov. Kandidat, ki je opravil tečaj usposabljanja, vključno s potrebnimi elementi usposabljanja za jadralna letala in letala TMG, lahko opravlja dva preizkusa praktične usposobljenosti, in sicer enega na jadralnem letalu, razen na letalih TMG, in enega na letalu TMG, da pridobi privilegije za oba zrakoplova.

(c)

Pred preizkusom praktične usposobljenosti za izdajo licence SPL kandidat uspešno opravi zahtevane preizkuse teoretičnega znanja.

(d)

Pogoji za uspešno opravljen preizkus

(1)

Preizkus praktične usposobljenosti je razdeljen na različne dele, ki predstavljajo vse različne faze leta jadralnega letala.

(2)

Kandidat, ki ne opravi uspešno katere koli naloge iz dela, ni opravil celotnega dela. Kandidat, ki ne opravi uspešno samo enega dela, znova opravlja samo zadevni del. Kandidat, ki ne opravi uspešno več delov, znova opravlja celoten preizkus.

(3)

Kandidat, ki znova opravlja preizkus v skladu z odstavkom 2 in ne opravi katerega koli dela, vključno z deli, ki jih je uspešno opravil v predhodnem poskusu, znova opravlja celoten preizkus.

(e)

Kandidat, ki ne opravi uspešno vseh delov preizkusa v dveh poskusih, opravi dodatno praktično usposabljanje.

SFCL.150   Licenca SPL – Privilegiji za jadralno letalo in letalo TMG

(a)

Če je bil preizkus praktične usposobljenosti iz točke SFCL.145 opravljen na jadralnem letalu, razen letal TMG, so privilegiji iz licence SPL omejeni na jadralna letala, razen letal TMG.

(b)

V primeru iz odstavka (a) se privilegiji iz licence SPL na prošnjo razširijo na letala TMG, če je pilot:

(1)

pri organizaciji ATO ali DTO opravil elemente usposabljanja iz točke SFCL.130(a)(2)(v);

(2)

opravil preizkus praktične usposobljenosti na letalu TMG, da dokaže ustrezno raven praktične usposobljenosti. Med tem preizkusom praktične usposobljenosti kandidat izpraševalcu dokaže tudi ustrezno raven teoretičnega znanja o letalih TMG iz naslednjih predmetov:

(i)

načela letenja,

(ii)

operativni postopki,

(iii)

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

(iv)

splošno znanje o zrakoplovih in

(v)

navigacija.

(c)

Imetnikom licence, izdane v skladu s Prilogo I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, se v celoti prizna izpolnjevanje zahtev iz odstavka (b), če:

(1)

imajo rating za razred letal TMG ali

(2)

imajo privilegije TMG in izpolnjujejo zahteve za najnovejše izkušnje iz točke FCL.140.A Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(d)

Če je bil preizkus praktične usposobljenosti iz točke SFCL.145 opravljen na letalu TMG, so privilegiji iz licence SPL omejeni na letala TMG.

(e)

V primeru iz odstavka (d) se privilegiji iz licence SPL na prošnjo razširijo na jadralna letala, če je pilot:

(1)

pri organizaciji ATO ali DTO opravil elemente usposabljanja iz točke SFCL.130(a)(2)(iv) in vsaj 15 vzletov in pristankov z jadralnim letalom, razen letal TMG, ter