ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 284

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
5. november 2019


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

*

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2019/1808 spremembe proračuna Evropske unije št. 1 za proračunsko leto 2019

1

 

*

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2019/1809 spremembe proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2019

21

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

Vsi prihodki, predvideni v členu 21(2) in (3) finančne uredbe, vpisani pod naslova 5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne prihodke.

Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.

Proračunske opombe so izvedljive le, kolikor ne spreminjajo ali razširjajo področja uporabe veljavne pravne podlage, ne vplivajo na upravno samostojnost institucij in jih je mogoče kriti z razpoložljivimi viri (kakor je navedeno v prilogi k pismu o izvedljivosti z dne 28. oktobra 2015).

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

5.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/1


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2019/1808

spremembe proračuna Evropske unije št. 1 za proračunsko leto 2019

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314(4)(a) in (9) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (4),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018 (5),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 1 za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 15. aprila 2019,

ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga isti dan posredoval Evropskemu parlamentu,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 18. septembra 2019 odobril stališče Sveta,

ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika Evropskega parlamenta,

RAZGLAŠA:

Jediný článok

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in sprememba proračuna št. 1 Evropske unije za proračunsko leto 2019 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 18. septembra 2019.

Predsednik

D. M. SASSOLI


(1)  UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(2)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)  UL L 67, 7.3.2019.


SPREMEMBA PRORAČUNA št. 1 ZA PRORAČUNSKO LETO 2019

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 3
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 12

— Naslov 1:

Lastna sredstva 13

— Naslov 3:

Presežki, neporabljena sredstva in popravki 17

A.   UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2019 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

ODHODKI

Opis

Proračun 2019 (1)

Proračun 2018 (2)

Sprememba (v %)

1.

Pametna in vključujoča rast

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Trajnostna rast: naravni viri

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Varnost in državljanstvo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Evropa v Svetu

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Uprava

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Nadomestila

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

411 500 000

551 238 311

–25,35

Odhodki skupaj  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PRIHODKI

Opis

Proračun 2019 (4)

Proračun 2018 (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Vračilo presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0,člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavja 3 1, 3 2 in 3 3)

p.m.

p.m.

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2014/335/EU, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Prihodki skupaj  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bolgarija

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Češka

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danska

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Nemčija

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonija

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irska

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grčija

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Španija

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francija

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Hrvaška

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Hrvaška

Italija

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Ciper

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Ciper

Latvija

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburg

Madžarska

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Nizozemska

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Avstrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poljska

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalska

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Romunija

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenija

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovaška

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finska

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švedska

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Združeno kraljestvo

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Skupaj

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bolgarija

272 398 000

0,30

81 719 400

Češka

877 322 000

0,30

263 196 600

Danska

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Nemčija

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonija

128 053 000

0,30

38 415 900

Irska

914 233 000

0,30

274 269 900

Grčija

741 390 000

0,30

222 417 000

Španija

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francija

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Hrvaška

261 915 500

0,30

78 574 650

Italija

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Ciper

104 004 500

0,30

31 201 350

Latvija

123 359 000

0,30

37 007 700

Litva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Madžarska

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nizozemska

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Avstrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poljska

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalska

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Romunija

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenija

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovaška

323 242 000

0,30

96 972 600

Finska

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švedska

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Združeno kraljestvo

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Skupaj

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bolgarija

560 582 000

 

358 897 292

Češka

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Danska

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Nemčija

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estonija

257 028 000

 

164 555 147

Irska

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grčija

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Španija

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Francija

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Hrvaška

523 831 000

 

335 368 470

Italija

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Ciper

208 009 000

 

133 172 073

Latvija

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Litva

447 842 000

 

286 718 591

Luksemburg

411 279 000

 

263 310 130

Madžarska

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Nizozemska

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Avstrija

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Poljska

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugalska

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Romunija

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovenija

484 434 000

 

310 145 618

Slovaška

950 305 000

 

608 406 784

Finska

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Švedska

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Združeno kraljestvo

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Skupaj

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABELA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Dansko, Nizozemsko in Švedsko ter njegovo financiranje v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 6)

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bolgarija

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Češka

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danska

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Nemčija

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonija

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irska

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grčija

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Španija

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francija

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Hrvaška

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italija

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Ciper

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Latvija

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Madžarska

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Nizozemska

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Avstrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poljska

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalska

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Romunija

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenija

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovaška

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finska

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švedska

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Združeno kraljestvo

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Skupaj

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Deflator cen EU BDP v EUR (gospodarska napoved iz pomladi 2018): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 103,0034 (c) 2013 EU-28 = 102,9950 / (d) 2019 EU-28 = 110,5686

Pavšalni znesek za Nizozemsko: v cenah iz leta 2019: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 EUR

Pavšalni znesek za Švedsko: v cenah iz leta 2019: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 EUR

Pavšalni znesek za Dansko: v cenah iz leta 2019: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 EUR


TABELA 5

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2018 v skladu s členom 4 Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (10) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

16,1945

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

127 599 039 596

5.

Odhodki, povezani s širitvijo (11)

 

27 076 886 462

6.

Dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev, skupaj = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (12)

 

854 326 562

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (13)

 

–15 094 049

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELA 6

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša – 5 023 528 676  EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bolgarija

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Češka

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danska

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Nemčija

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonija

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irska

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grčija

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Španija

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francija

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Hrvaška

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italija

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Ciper

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Latvija

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Madžarska

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nizozemska

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Avstrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poljska

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalska

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Romunija

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenija

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovaška

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finska

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švedska

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Združeno kraljestvo

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 7

Povzetek financiranja (14) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

 

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj (15)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (80 %)

Neto carine (80 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (80 %)

Stroški zbiranja (20 % bruto TLS) (p.m.)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Znižanje v korist Danske, Nizozemske in Švedske

Popravek za Združeno kraljestvo

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bolgarija

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Češka

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Danska

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Nemčija

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estonija

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Irska

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grčija

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Španija

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Francija

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Hrvaška

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Italija

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Ciper

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Latvija

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Litva

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luksemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Madžarska

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Nizozemska

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Avstrija

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Poljska

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugalska

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Romunija

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovenija

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovaška

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Finska

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Švedska

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Združeno kraljestvo

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Skupaj

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1/2019

Nov znesek

1

LASTNA SREDSTVA

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

25 050 050

 

25 050 050

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

130 000 000

 

130 000 000

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

115 000 000

 

115 000 000

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

2 823 744

 

2 823 744

9

RAZNI PRIHODKI

15 001 000

 

15 001 000

 

SKUPAJ

148 198 939 744

 

148 198 939 744

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1/2019

Nov znesek

 

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna dajatev

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi točke (a) člena 2(1) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za določene države članice v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

0 ,—

 

0 ,—

 

Naslov 1 – Skupaj

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (TOČKA (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI TOČKE (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S TOČKO (B) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (C) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (C) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1/2019

Nov znesek

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporabi za bruto nacionalni dohodek držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,6402 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točke (c) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Predlog spremembe proračuna št. 1/2019

Novi znesek

Belgija

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bolgarija

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Češka

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Danska

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Nemčija

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estonija

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Irska

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grčija

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Španija

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Francija

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Hrvaška

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Italija

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Ciper

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Latvija

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Litva

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luksemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Madžarska

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Nizozemska

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Avstrija

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Poljska

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugalska

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Romunija

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovenija

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovaška

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Finska

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Švedska

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Združeno kraljestvo

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Člen 1 4 0 – skupaj

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1/2019

Nov znesek

 

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Pobot popravkov lastnih sredstev iz naslovov DDV in BDN za pretekla proračunska leta

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 5 0 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 6 0 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Popravek, ki se nanaša na izvajanje sklepov o sistemu virov lastnih sredstev

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

POGLAVJE 3 0 —

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 3 1 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

POGLAVJE 3 2 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

POGLAVJE 3 3 —

POBOT POPRAVKOV LASTNIH SREDSTEV IZ NASLOVOV DDV IN BND ZA PRETEKLA PRORAČUNSKA LETA

POGLAVJE 3 4 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 3 5 —

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 6 —

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 7 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA IZVAJANJE SKLEPOV O SISTEMU VIROV LASTNIH SREDSTEV

POGLAVJE 3 0 —   RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0
Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1/2019

Nov znesek

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Opombe

V skladu s členom 18 finančne uredbe se bilanca vsakega proračunskega leta, tj. presežek ali primanjkljaj, vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne ocene takšnih prihodkov ali odhodkov se vnesejo v proračun med proračunskim postopkom in, kadar je to primerno, v dopolnilno pismo, predloženo na podlagi člena 39 finančne uredbe. Sestavijo se v skladu z načeli, ki jih določa člen 1(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 608/2014.

Po pripravi zaključnega računa za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Primanjkljaj se vnese v člen 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 29).

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str.39).

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člen 7 Sklepa.

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1) in zlasti člen 18 Uredbe.


(1)  Zneski v tem stolpcu so enaki tistim iz proračuna za leto 2019 (UL L 67, 7.3.2019, str. 1), vključujejo pa tudi tiste iz spremembe proračuna št. 1/2019.

(2)  Številke v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2018 (UL L 57, 28.2.2018, str. 1), skupaj s spremembo proračunov št. 1 do 6/2018.

(3)  Tretji pododstavek člena 310(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(4)  Zneski v tem stolpcu so enaki tistim iz proračuna za leto 2019 (UL L 67, 7.3.2019, str. 1), vključujejo pa tudi tiste iz spremembe proračuna št. 1/2019.

(5)  Številke v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2018 (UL L 57, 28.2.2018, str. 1), skupaj s spremembo proračunov št. 1 do 6/2018.

(6)  Lastna sredstva za proračun za leto 2019 so določena na podlagi proračunskih napovedi, sprejetih na 172. zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva 18. maja 2018.

(7)  Tretji pododstavek člena 310(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(8)  Osnova, ki se uporabi, ne presega 50 % BND.

(9)  Izračun stopnje: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Zaokroženi odstotki.

(11)  Znesek odhodkov, povezanih s širitvijo, ustreza skupnemu znesku dodeljenih odhodkov v 13 državah članicah (ki so se Uniji pridružile po 30. aprilu 2004), razen neposrednih kmetijskih plačil in odhodkov, povezanih s trgom, ter dela odhodkov za razvoj podeželja, ki izvirajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

(12)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(13)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 20 % s 1. januarjem 2014 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(14)  p.m. (lastna sredstva + drugi prihodki = skupni prihodki = končna poraba); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,20 %.


5.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/21


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2019/1809

spremembe proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2019

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 314(4)(a) in (9) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (4),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018 (5),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 15. maja 2019,

ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga isti dan posredoval Evropskemu parlamentu,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 18. septembra 2019 odobril stališče Sveta,

ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika Evropskega parlamenta,

RAZGLAŠA:

Jediný článok

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in sprememba proračuna št. 2 Evropske unije za proračunsko leto 2019 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 18. septembra 2019.

Predsednik

D. M.SASSOLI


(1)  UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(2)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)  UL L 67, 7.3.2019.


SPREMEMBA PRORAČUNA št. 2 ZA PRORAČUNSKO LETO 2019

VSEBINA

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek III: Komisija

— Odhodki 24

— Naslov 08:

Raziskave in inovacije 27

— Naslov 15:

Izobraževanje in kultura 37

SECTION III

COMMISSION

ODHODKI

Naslov

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, PODJETNIŠTVO TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP)

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENCA

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE IN VKLJUČEVANJE

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezerve (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILNOST IN PROMET

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

OKOLJE

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

RAZISKAVE IN INOVACIJE

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

NEPOSREDNE RAZISKAVE

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezerve (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANČNA STABILNOST, FINANČNE STORITVE IN UNIJA KAPITALSKIH TRGOV

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONALNA IN MESTNA POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNICIRANJE

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACIJE IN NOTRANJE ZADEVE

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezerve (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

INSTRUMENTI ZUNANJE POLITIKE

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

TRGOVINA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

SOSEDSTVO IN ŠIRITVENA POGAJANJA

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITARNA POMOČ IN CIVILNA ZAŠČITA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezerve (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

BOJ PROTI GOLJUFIJAM

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

USKLAJEVANJE POLITIKE KOMISIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

UPRAVNA SLUŽBA KOMISIJE

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezerve (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

PRORAČUN

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

REVIZIJA

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

POKOJNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

JEZIKOVNE SLUŽBE

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

PRAVOSODJE IN POTROŠNIKI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezerve (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

PODNEBNI UKREPI

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVE

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Skupaj

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Od tega rezerve (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

NASLOV 08

RAZISKAVE IN INOVACIJE

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

0 801

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „RAZISKAVE IN INOVACIJE“

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

OBZORJE 2020 – RAZISKAVE

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAM EURATOM – POSREDNI UKREPI

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

RAZISKOVALNI PROGRAM RAZISKOVALNEGA SKLADA ZA PREMOG IN JEKLO

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Naslov 08 – Skupaj

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Opombe

Te opombe veljajo za vse proračunske vrstice v tem naslovu.

Raziskovalne in inovacijske dejavnosti iz tega naslova bodo prispevale k dvema glavnima raziskovalnima programoma, tj. Obzorje 2020 in Euratom. Zajemale bodo tudi raziskovalne programe raziskovalnega sklada za premog in jeklo.

Izvajal se bo, da bi sledili splošnim ciljem iz člena 179 Pogodbe o delovanju Evropske unije in tako prispevali k ustvarjanju družbe znanja, ki bo temeljila na evropskem raziskovalnem prostoru. Ti cilji so spodbujanje transnacionalnega sodelovanja na vseh ravneh v Uniji, povečanje dinamičnosti, ustvarjalnosti in odličnosti evropskih raziskav do meja znanja, krepitev človeških virov na področju raziskav in tehnologije v Evropi v smislu količine in tudi kakovosti, povečanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti v celotni Evropi ter zagotovitev njihove optimalne izrabe.

V okviru Obzorja 2020 je vprašanje enakosti spolov obravnavano horizontalno, da bi se odpravila neravnovesja med ženskami in moškimi ter bi se vidik spola vključil na področje raziskav in inovacij. Posebna pozornost bo namenjena večjim prizadevanjem za izboljšanje udeležbe žensk na področju raziskav in inovacij na vseh ravneh, tudi pri odločanju.

Pod te člene in postavke spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih v evropskem interesu organizira Komisija, financiranje znanstvenih in tehnoloških analiz ter ocen na visoki ravni, ki se jih opravlja v imenu Unije, da bi preučili nova področja raziskovanja, primerna za dejavnost Unije, med drugim tudi v kontekstu evropskega raziskovalnega prostora, ter ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Te odobritve so namenjene tudi kritju upravnih odhodkov, vključno z odhodki za osebje, ki so ali pa ne kriti s kadrovskimi predpisi, informiranje, publikacije, upravno in tehnično delovanje ter določene druge postavke odhodkov, ki se nanašajo na notranjo infrastrukturo, povezano z doseganjem ciljev konkretnega ukrepa, katerega sestavni del so, vključno z delovanjem in pobudami, ki so potrebni za pripravo in spremljanje strategije Unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti.

Prihodki iz sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švico bodo vneseni v postavko 6 011 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije bodo vneseni v postavko 6 033 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v postavkah 08 025 001, 08 035 001 in 08 045 001.

Upravne odobritve iz tega naslova bodo na voljo v členu 080 105.

POGLAVJE 0 802 —   OBZORJE 2020 – RAZISKAVE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

0 802

OBZORJE 2020 – RAZISKAVE

080 201

Odlična znanost

08 020 101

Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Krepitev evropskih raziskovalnih infrastruktur, vključno z e-infrastrukturami

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Člen 080 201 – Vmesni seštevek

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Vodilni položaj v industriji

08 020 201

Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, biotehnologiji in napredni proizvodnji in predelavi

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Člen 080 202 – Vmesni seštevek

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Družbeni izzivi

08 020 301

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z drugimi biološkimi izdelki

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Spodbujanje vključujočih in inovativnih evropskih družb, ki kritično razmišljajo

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Člen 080 203 – Vmesni seštevek

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Horizontalne dejavnosti programa Obzorje 2020

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Znanost z in za družbo

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Skupna podjetja

08 020 731

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 – Odhodki za podporo

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase – Odhodki za podporo

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Skupno podjetje Čisto nebo 2 – Odhodki za podporo

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Skupno podjetje Čisto nebo 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) – Odhodki za podporo

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Člen 080 207 – Vmesni seštevek

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Instrument za MSP

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

08 025 001

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (pred letom 2014)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 080 250 – Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave - Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Zaključek prejšnjih okvirnih programov za raziskave – Posredni ukrep (pred letom 2007)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

08 027 701

Pilotni projekt – Usklajena raziskava o uporabi homeopatije in fitoterapije v živinoreji

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Pilotni projekt – Raziskave in razvoj na področju zapostavljenih in z revščino povezanih bolezni z namenom splošnega zdravstvenega varstva po letu 2015

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Pilotni projekt — Imunizacija mater: zapolnjevanje vrzeli v znanju za boljšo imunizacijo mater v revnih okoljih

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Pripravljalni ukrep — Dejavno politično soodločanje in udeležba mlajše in starejše generacije v Evropi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Pilotni projekt — Primerjalna študija za opredelitev pravičnega donosa javnega zdravstva in za prispevanje k zagotavljanju pravičnega donosa naložb Unije v medicinske raziskave in razvoj

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Člen 080 277 – Vmesni seštevek

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Poglavje 0 802 – Skupaj

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Opombe

Te proračunske opombe veljajo za vse proračunske vrstice v tem poglavju.

Te odobritve bodo uporabljene za okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki zajema obdobje 2014–2020 in združuje vsa obstoječa finančna sredstva Unije za raziskave in inovacije, vključno z okvirnim programom za raziskave, dejavnostmi, povezanimi z inovacijami, iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT). Ta program bo imel osrednjo vlogo pri izvajanju vodilne pobude strategije Evropa 2020 „Unija inovacij“ in drugih vodilnih pobud, zlasti „Evropska digitalna agenda“, „Evropa, gospodarna z viri“ in „Industrijska politika za dobo globalizacije“ ter pri razvoju in delovanju evropskega raziskovalnega prostora (ERP). Prispeval bo k vzpostavitvi na znanju in inovacijah temelječega gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na razpolago zadostnih dodatnih sredstev za raziskave, razvoj in inovacije. Odobritve bodo uporabljene tudi za zaključevanje prejšnjih raziskovalnih programov (Sedmega okvirnega programa in predhodnih okvirnih programov).

Te odobritve bodo porabljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014-2020) – Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).

Odobritvam iz te proračunske vrstice je treba dodati prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 630 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije v postavki 6 031 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe.

08 02 01
Odlična znanost

Opombe

Ta prednostna naloga programa Obzorje 2020 je namenjena krepitvi in povečanju odličnosti znanstvene baze Unije ter zagotovitvi stalnega toka raziskav na svetovni ravni, da se s tem zagotovi dolgoročna konkurenčnost Unije. Podpirale se bodo najboljše zamisli, razvijal talent v Uniji, raziskovalci bodo imeli dostop do prednostne raziskovalne infrastrukture, Unija pa bo postala privlačna za najboljše raziskovalce na svetovni ravni. Raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se financirale, bodo izbrane glede na potrebe in možnosti v znanosti, brez vnaprej določenih tematskih prednostnih nalog. Raziskovalni program bo določen v tesni povezavi z znanstveno skupnostjo, raziskave pa se bodo financirale na podlagi odličnosti.

08 020 102
Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Opombe

Dejavnosti pod posebnim ciljem prihodnjih in nastajajočih tehnologij (FET) podpirajo temeljne znanstvene in tehnološke raziskave na področju novih prihodnjih tehnologij z izpodbijanjem veljavnih paradigem in raziskovanjem neznanih področij. V okviru dejavnosti FET bodo obravnavane številne obetavne raziskovalne teme, pri katerih obstaja možnost ustvarjanja kritične mase medsebojno povezanih projektov, ki se bodo skupaj posvečali širokemu in večstranskemu raziskovanju tem ter tvorili evropski sklad znanja. Dejavnosti FET pa bodo nenazadnje podpirale tudi ambiciozne, znanstveno naravnane raziskave velikega obsega, ki so namenjene doseganju znanstvenega prodora. Takim dejavnostim bo koristila usklajenost evropskih in nacionalnih programov.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965), zlasti točka (b) člena 3(1).

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

08 02 03
Družbeni izzivi

Opombe

Ta prednostna naloga programa Obzorje 2020 se neposredno odziva na prednostne naloge politike in družbene izzive, ki so opredeljeni v strategiji Evropa 2020. Te dejavnosti se bodo izvajale v skladu s pristopom po izzivih, ki združuje vire in znanja z različnih področij, tehnologij in disciplin. Te dejavnosti bodo obsegale celoten cikel od raziskav do trga, pri čemer dajejo nov poudarek na dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so poskusno izvajanje, predstavitev, preizkuševališča, podpora javnega naročanja, oblikovanje, inovacije, usmerjene v končnega uporabnika, socialne inovacije in tržno uveljavljanje inovacij. Dejavnosti bodo neposredno podpirale ustrezne sektorske pristojnosti na ravni Unije in upoštevale vprašanje spolov, obenem pa stremele k uravnoteženi zastopanosti obeh spolov.

08 020 304
Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Opombe

V okviru te dejavnosti bo poudarek na prometu, ki je gospodaren z viri (npr. s pospeševanjem razvoja in uporabe nove generacije električnih in drugih letal, vozil in plovil z nizkimi emisijami ali brez njih), pa tudi na boljši mobilnosti z manj prometnimi zastoji in večjo varnostjo (npr. s spodbujanjem celostnega prometa in logistike od vrat do vrat). Pri tem bo poudarek tudi na krepitvi konkurenčnosti in učinkovitosti evropskih panog za proizvodnjo prometne opreme in povezanih storitev, na primer z razvojem naslednje generacije inovativnih prevoznih sredstev ter pripravo na prihod nadaljnje generacije. Podpirale se bodo tudi dejavnosti za boljše razumevanje s prometom povezanih družbeno-gospodarskih trendov in možnosti ter dejavnosti, ki bodo oblikovalcem politik zagotavljale na dokazih utemeljene podatke in analize.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965), zlasti točka (d) člena 3(3).

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

NASLOV 15

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 501

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA“

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

OBZORJE 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAM USTVARJALNA EVROPA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Naslov 15 – Skupaj

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

POGLAVJE 1 502 —   PROGRAM ERASMUS+

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 502

PROGRAM ERASMUS+

150 201

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine v Evropi, pomen tega področja za trg dela ter sodelovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju

15 020 101

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Člen 150 201 – Vmesni seštevek

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Razvoj evropske razsežnosti v športu

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Zaključek dejavnosti na področju vseživljenjskega učenja, vključno z večjezičnostjo

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Zaključek dejavnosti na področju mladine in športa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

15 027 709

Pripravljalni ukrep – E-platforma za sosedstvo

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Pilotni projekt – Spodbujanje zdravju koristnih telesnih aktivnosti v Evropi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Pilotni projekt – Izboljšanje učnih izidov s podpiranjem učiteljev začetnikov s spletnim izpopolnjevanjem, inštruiranjem in mentorstvom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Pripravljalni ukrep – Ocenjevanje visokošolskih programov za podjetništvo

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Pilotni projekt — Nagrada Altiera Spinellija za ozaveščanje

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Pilotni projekt – Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Pilotni projekt – Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Pripravljalni ukrep – DiscoverEU: brezplačna vozovnica za Evropejce ob dopolnjenem 18. letu

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Pripravljalni ukrep — Izmenjava in mobilnost v športu

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Pripravljalni ukrep — Sportue — Spodbujanje evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Pripravljalni ukrep – Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Pilotni projekt – Prvi korak k vzpostavitvi evropskega okvira za mobilnost proizvajalcev

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Pripravljalni ukrep — Nagrada Altiera Spinellija za ozaveščanje

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Pilotni projekt – Nagrada Jana Amosa za najboljšega učitelja, ki poučuje o Uniji

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Pripravljalni ukrep — Priznavanje učnih obdobij v tujini

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Pripravljalni ukrep – Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Člen 150 277 – Vmesni seštevek

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Poglavje 1 502 – Skupaj

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine v Evropi, pomen tega področja za trg dela ter sodelovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju

15 020 101
Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2/2019

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Opombe

V skladu s splošnim ciljem programa Erasmus+ in zlasti s cilji strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter kot pomoč trajnostnemu razvoju tretjih držav na področju visokošolskega izobraževanja so te odobritve namenjene prizadevanjem za doseganje naslednjih posebnih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja:

izboljšati raven ključnih kompetenc ter znanj in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti za trg dela in prispevka k bolj povezani družbi, predvsem s povečanimi priložnostmi za učno mobilnost in z okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela,

spodbujati boljšo kakovost, inovativno odličnost in internacionalizacijo na ravni ustanov za izobraževanje in usposabljanje, zlasti z boljšim nadnacionalnim sodelovanjem med ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter drugimi deležniki,

spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja ter povečati ozaveščenost o njem, dopolnjevati politične reforme na nacionalni ravni ter podpirati posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja, zlasti s povečanim političnim sodelovanjem, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z razširjanjem dobrih praks,

izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja, zlasti s sodelovanjem med Unijo in institucijami tretjih držav na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v visokošolskem izobraževanju, s povečanjem privlačnosti evropskih visokošolskih ustanov in podpiranjem zunanjega delovanja Unije, vključno z njenimi razvojnimi cilji, s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med visokošolskimi ustanovami Unije in tretjih držav ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v tretjih državah,

izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati jezikovno raznolikost in medkulturno ozaveščenost Unije, vključno z jeziki manjšin in ogroženimi jeziki,

podpreti brezplačno, visokokakovostno javno izobraževanje na tak način, da ne bo nobenemu učencu onemogočen vpis oziroma da ne bo zaradi ekonomskih razlogov prisiljen predčasno opustiti šolanja na kateri od stopenj, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti prvim šolskim letom, da se prepreči zgodnji osip in zagotovi popolna integracija otrok iz najbolj zapostavljenih družbenih skupnosti.

Odobritvam iz te postavke je treba dodati prispevke držav EFTE v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru (sporazum o EGP) ter zlasti členom 82 sporazuma o EGP in Protokolom 32 k sporazumu o EGP. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav EFTE, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije v postavki 6 031 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve, in sicer v enakem razmerju, kot je med zneskom odobrenih odhodkov za upravno poslovodenje in skupnimi odobritvami za program, v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov držav evropskega sosedskega območja v skladu s postopki, določenimi s temi državami v okvirnih sporazumih, ki urejajo njihovo udeležbo v programih Unije v postavki 6 033 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve, in sicer v enakem razmerju, kot je med zneskom odobrenih odhodkov za upravno poslovodenje in skupnimi odobritvami za program, v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov Švicarske konfederacije za udeležbo v programih Unije v postavki 6 033 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe.

Vsa povračila iz finančnih instrumentov v skladu s členom 209(3) finančne uredbe, vključno z vračili kapitala, sproščenimi jamstvi in odplačili glavnice posojil, ki se povrnejo Komisiji in vnesejo v postavko 6 411 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s točko (f) člena 21(3) finančne uredbe.

Odobritve bi se morale uporabiti tudi za izvajanje pobud v okviru programa Erasmus+, da bi nadaljevali delo v zvezi z vključitvijo beguncev in prispevali k ustrezni strategiji na ravni Unije.

Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“ , program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).