ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 279I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
31. oktober 2019


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2019/1795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2019 o spremembi uredb (EU) 2019/501 in (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) 2019/1796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)

4

 

*

Uredba (EU) 2019/1797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

7

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa 2019/1798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2019 o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva ( UL L 274 28.10.2019 )

11

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 279/1


UREDBA (EU) 2019/1795 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi uredb (EU) 2019/501 in (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 91(1) in 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Kot priprava na možnost izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma 30. marca 2019 sta bili Uredba (EU) 2019/501 Evropskega parlamenta in Sveta (3) z namenom zagotovitve osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov med Unijo in Združenim kraljestvom ter Uredba (EU) 2019/502 Evropskega parlamenta in Sveta (4) z namenom zagotovitve osnovne letalske povezljivosti med Unijo in Združenim kraljestvom, sprejeti 25. marca 2019.

(3)

Po dogovoru o prvem podaljšanju z dne 22. marca 2019 je Evropski svet 11. aprila 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/584 (5), v katerem se je na dodatno prošnjo Združenega kraljestva dogovoril o podaljšanju obdobja iz člena 50(3) PEU do 31. oktobra 2019. Razen če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ne začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se tretjič podaljša obdobje iz člena 50(3) PEU, se obdobje iz člena 50(3) PEU izteče 31. oktobra 2019.

(4)

Uredba (EU) 2019/501 se preneha uporabljati 31. decembra 2019 in Uredba (EU) 2019/502 se preneha uporabljati 30. marca 2020. Da bi se upošteval učinek podaljšanja obdobja iz člena 50(3) PEU za sedem mesecev, bi bilo treba obdobje uporabe navedenih uredb podaljšati, pri čemer bi bilo treba upoštevati glavna načela, na katerih temeljijo ukrepi za nepredvidljive razmere, in njuni prvotno predvideni obdobji uporabe.

(5)

Glede na podaljšanje obdobja iz člena 50(3) PEU za sedem mesecev bi bilo treba obdobje uporabe Uredbe (EU) 2019/501 podaljšati za sedem mesecev do 31. julija 2020, da se ohrani obdobje uporabe devetih mesecev od izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kot je bilo prvotno načrtovano, in zagotovi, da se glede na obdobje uporabe doseže cilj navedene uredbe, da se začasno ohrani cestna povezljivost ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

(6)

Zagotoviti je treba, da lahko potniki v obmejni regiji Irske vstopajo in izstopajo v okviru mednarodnih linijskih in posebnih linijskih storitev prevoza potnikov med Irsko in Severno Irsko za isto obdobje šestih mesecev, kot je bilo prvotno predvideno. Zato bi bilo treba sklic na končni datum iz točke 3(d) člena 2 Uredbe (EU) 2019/501 nadomestiti s sklicevanjem na obdobje šestih mesecev od datuma začetka uporabe navedene uredbe.

(7)

Da se zagotovi neprekinjeno vstopanje in izstopanje potnikov v obmejni regiji Irske v okviru mednarodnih linijskih in posebnih linijskih storitev prevoza potnikov med Irsko in Severno Irsko, bi bilo treba veljavnost dovoljenj za avtobusne prevoznike iz Združenega kraljestva iz člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/501 prilagoditi novemu datumu, na katerega se navedena uredba preneha uporabljati.

(8)

Obdobje, v katerem mora Komisija izvajati delegirana pooblastila iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/501, bi bilo treba prilagoditi novemu datumu, na katerega se navedena uredba preneha uporabljati.

(9)

Glede na podaljšanje roka iz člena 50(3) PEU za sedem mesecev in brez prilagoditev bi se Uredba (EU) 2019/502 uporabljala za manj kot polovico prvotno načrtovanega obdobja, če bi se prenehala uporabljati 30. marca 2020. To bi znatno omejilo obdobje, v katerem bi letalski prevozniki iz Združenega kraljestva lahko opravljali lete v Unijo. Da bi se upoštevalo začetno predvideno obdobje uporabe, bi bilo treba obdobje uporabe Uredbe (EU) 2019/502 podaljšati za sedem mesecev. Uredba (EU) 2019/502 bi se morala prenehati uporabljati najpozneje 24. oktobra 2020, da bi sovpadla z zadnjim dnem poletne sezone IATA 2020.

(10)

Glede na nujnost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Ta uredba pa se ne bi smela uporabljati, če je do tega dne začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2019/501

Uredba (EU) 2019/501 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 3(d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

vstopanje in izstopanje potnikov v obmejni regiji Irske v okviru mednarodnih linijskih in posebnih linijskih storitev med Irsko in Severno Irsko za obdobje šestih mesecev, ki se začne na dan začetka uporabe te uredbe, kakor je določeno v drugem odstavku člena 12;“;

(2)

v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Dovoljenja, ki ostanejo veljavna v skladu z odstavkom 2 tega člena, se lahko še naprej uporabljajo za namene, določene v odstavku 1 tega člena, če so bila podaljšana pod enakimi pogoji ali spremenjena glede postajališč, prevoznin ali voznih redov ter če zanje veljajo pravila in postopki iz členov 6 do 11 Uredbe (ES) št. 1073/2009 za obdobje veljavnosti, ki ne traja dlje od 31. julija 2020.“;

(3)

v členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7(2) in 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. julija 2020.“;

(4)

v členu 12 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se preneha uporabljati 31. julija 2020.“

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) 2019/502

V členu 16(4) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

24. oktobra 2020.“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 24. oktobra 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Mnenje z dne 25. septembra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. oktobra 2019.

(3)  Uredba (EU) 2019/501 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (UL L 85 I, 27.3.2019, str. 39).

(4)  Uredba (EU) 2019/502 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (UL L 85 I, 27.3.2019, str. 49).

(5)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 279/4


UREDBA (EU) 2019/1796 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti tretjega odstavka člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bil ustanovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za čas trajanja večletnega finančnega okvira od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. ESPG je bil ustanovljen, da bi Uniji omogočil izkazati solidarnost do delavcev, ki so izgubili svoja delovna mesta zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije.

(2)

Področje uporabe ESPG je bilo leta 2009 z Uredbo (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4) kot del evropskega načrta za oživitev gospodarstva razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Z Uredbo (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je bil ESPG ustanovljen za čas trajanja večletnega finančnega okvira od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Z navedeno uredbo se je prav tako razširilo področje uporabe ESPG, da poleg odpustov zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, in odpustov, ki so posledica resne gospodarske motnje zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009, zajema tudi odpuste, ki so posledica kakršne koli nove svetovne finančne in gospodarske krize. Poleg tega je bila z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (6) spremenjena Uredba (EU) št. 1309/2013, da so se med drugim uvedla pravila, ki ESPG omogočajo, da izjemoma zajema kolektivne vloge, pri katerih so udeležena mala in srednja podjetja (MSP), ki se nahajajo v isti regiji in delujejo v različnih gospodarskih panogah po ravni oddelkov NACE Revizija 2, kadar država članica prosilka dokaže, da takšna MSP predstavljajo glavno ali edino vrsto poslovne dejavnosti v tej regiji.

(4)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(5)

Po dogovoru o prvem podaljšanju z dne 22. marca 2019 je Evropski svet 11. aprila 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/584 (7), v katerem se je na dodatno prošnjo Združenega kraljestva dogovoril o podaljšanju obdobja iz člena 50(3) PEU do 31. oktobra 2019. Razen če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ne začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se tretjič podaljša obdobje iz člena 50(3) PEU, se obdobje iz člena 50(3) PEU izteče 31. oktobra 2019.

(6)

Izstop Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu bo verjetno imel negativne posledice za nekatere industrijske panoge in storitve, zaradi katerih bodo ljudje, ki delajo v teh sektorjih, postali presežni. Ta uredba bi morala spremeniti Uredbo (EU) št. 1309/2013, da se določi, da takšni odpusti spadajo v področje uporabe ESPG. S tem bi se zagotovilo, da se lahko ESPG učinkovito odziva z zagotavljanjem pomoči delavcem, ki so postali presežni na območjih, v sektorjih, na ozemljih ali trgih dela, ki so jih prizadele hude gospodarske motnje zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu.

(7)

Glede na nujnost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(8)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Ta uredba pa se ne bi smela uporabljati, če je do tega dne začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 1309/2013

V členu 2 Uredbe (EU) št. 1309/2013 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so opustile dejavnost, zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije in se pokažejo zlasti kot bistveno povečanje uvoza v Unijo, velike spremembe v trgovanju Unije z blagom ali storitvami, hiter upad tržnega deleža Unije v sektorju, preselitev dejavnosti v tretje države, ali zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu, pod pogojem, da imajo ti odpusti pomemben negativen učinek na lokalno, regionalno ali nacionalno gospodarstvo;“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 24. oktobra 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Mnenje z dne 25. septembra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. oktobra 2019.

(3)  Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

(5)  Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).

(6)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(7)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 279/7


UREDBA (EU) 2019/1797 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Na prošnjo Združenega kraljestva je Evropski svet 22. marca 2019 (3) odobril prvo podaljšanje. Na prošnjo Združenega kraljestva se je Evropski svet 11. aprila 2019 dogovoril (4) o dodatnem podaljšanju obdobja iz člena 50(3) PEU do 31. oktobra 2019. Razen če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ne začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se tretjič podaljša obdobje iz člena 50(3) PEU, se obdobje iz člena 50(3) PEU izteče 31. oktobra 2019 ter Združeno kraljestvo izstopi iz Unije brez sporazuma in 1. novembra 2019 postane tretja država.

(3)

Sporazum o izstopu, ki je bil 25. aprila 2019 objavljen v Uradnem listu Evropske unije (5) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo po dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Če Sporazum o izstopu začne veljati, se bo skupna ribiška politika (SRP) za Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju uporabljala v skladu s Sporazumom o izstopu in se bo prenehala uporabljati ob koncu tega obdobja.

(4)

V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (6) ter Sporazumom Združenih narodov o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib z dne 4. avgusta 1995 (7) sta pogodbenici dolžni z ustreznimi ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi zagotoviti ohranjanje živih morskih virov na ravneh, na katerih niso ogroženi zaradi čezmernega izkoriščanja.

(5)

Zato je treba zagotoviti, da skupne ribolovne možnosti, ki so na razpolago Uniji in Združenemu kraljestvu, zagotavljajo trajnostno upravljanje ustreznih staležev.

(6)

Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (8) določa pravila za izdajo in upravljanje dovoljenj za ribolov za ribiška plovila v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretje države in za ribiška plovila tretjih držav, ki izvajajo ribolovne operacije v vodah Unije.

(7)

Uredba (EU) 2019/498 Evropskega parlamenta in Sveta (9) je spremenila Uredbo (EU) 2017/1403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije. Z navedeno spremembo bi bil omogočen nadaljnji vzajemni ribolovni dostop plovil Unije in Združenega kraljestva do voda obeh pogodbenic. Uveden je bil tudi prožen sistem, ki bi Uniji omogočil izmenjavo kvot z Združenim kraljestvom, potem ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo. Obdobje uporabe navedenih določb je treba podaljšati, da se omogoči izdajanje dovoljenj za ribolov za ribolovne dejavnosti v vodah obeh pogodbenic ob odsotnosti sporazuma o ribolovu, sklenjenega z Združenim kraljestvom kot tretjo državo, pod pogojem, da upravljanje ustreznih staležev ostane trajnostno in v skladu s pogoji, določenimi v pravilih SRP in uredbah Sveta o določitvi ribolovnih možnosti.

(8)

Za leto 2019 in glede staležev globokomorskih rib za leti 2019 in 2020 so bile ribolovne možnosti določene (10), ko je bilo Združeno kraljestvo še vedno država članica. Te ureditve in ribolovne možnosti, ki so bile tako določene, so podlaga za trajnostnost navedenih ribolovnih dejavnosti. Za vse druge ribolovne možnosti za leto 2020 je bistveno, da se zagotovi njihova trajnostnost.

(9)

Če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran do 31. oktobra 2019 in bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije 1. novembra 2019, se morda Unija in Združeno kraljestvo o skupni ureditvi za ribolovne možnosti za zadevne staleže v letu 2020 ne bosta mogla dogovoriti pravočasno za zasedanje Sveta ministrov za ribištvo decembra 2019, na katerem bodo določene ribolovne možnosti za naslednje leto. Vendar odsotnost skupne ureditve sama po sebi Uniji in Združenemu kraljestvu ne preprečuje odobritve vzajemnega dostopa do voda obeh pogodbenic. V tem primeru bi lahko obe pogodbenici izdali dovoljenja za ribolov ribiškim plovilom druge pogodbenice, pod pogojem, da obe izpolnjujeta pogoje za trajnostno upravljanje ustreznih staležev.

(10)

Zato bo morala Unija glede na določbe in pogoje iz Uredbe (EU) 2017/2403 ter kot predpogoj za izdajanje dovoljenj za ribolov oceniti, ali je skupni učinek ribolovnih operacij, določenih v upravljalnih ukrepih, ki sta jih uvedla Unija in Združeno kraljestvo za leto 2020, v skladu s trajnostnim upravljanjem zadevnih staležev.

(11)

Skladnost skupnih ribolovnih možnosti Unije in Združenega kraljestva s trajnostnim upravljanjem zadevnih staležev se oceni na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj za zadevne staleže, ustreznih določb Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11), pa tudi meril in parametrov iz veljavnih načrtov upravljanja, ki se uporabljajo, ter ustreznih uredb Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020.

(12)

Če se ta skladnost lahko zagotovi, je glede na pomen ribištva za gospodarsko preživetje številnih obalnih skupnosti pomembno, da se ohrani možnost ureditev za nadaljnji vzajemni ribolovni dostop ribiških plovil Unije in Združenega kraljestva do voda obeh pogodbenic v letu 2020.

(13)

Zato bi bilo treba uporabo vseh ukrepov v zvezi z ribolovnimi operacijami iz ukrepov za nepredvidljive razmere, sprejetih z Uredbo (EU) 2019/498, podaljšati v leto 2020 in ustrezno spremeniti Uredbo (EU) 2017/2403.

(14)

Ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključujeta Gibraltarja.

(15)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati in se uporabljati od dne, ki sledi dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Uporabljati bi se morala do 31. decembra 2020.

(16)

Glede na nujnost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(17)

Da se gospodarskim subjektom Unije in Združenega kraljestva omogoči, da nadaljujejo ribolov v skladu z ustreznimi ribolovnimi možnostmi, ki so jim bile dodeljene, bi se morala dovoljenja za ribolov za dejavnosti v vodah Unije dodeliti ribiškim plovilom Združenega kraljestva le, če in kolikor se Komisija prepriča, da Združeno kraljestvo ribiškim plovilom Unije odobri pravice dostopa za izvajanje ribolovnih operacij v vodah Združenega kraljestva na podlagi vzajemnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2017/2403 se spremeni:

(1)

v členu 18a se „31. decembra 2019“ nadomesti z „31. decembra 2020“;

(2)

v členu 38a se „31. decembra 2019“ nadomesti z „31. decembra 2020“;

(3)

člen 38b se nadomesti z naslednjim:

„Člen 38b

Ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva

Ribiška plovila Združenega kraljestva lahko opravljajo ribolovne operacije v vodah Unije v skladu s pogoji iz uredb Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leti 2019 in 2020, pod pogojem, da so skupne ribolovne možnosti, ki jih določita Unija in Združeno kraljestvo, skladne s trajnostnim upravljanjem ustreznih staležev v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013.“;

(4)

v členu 38c(2) se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

so Združenemu kraljestvu, kadar je primerno, na voljo ribolovne možnosti v skladu s členom 38b.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, do 31. decembra 2020.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 24. oktobra 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Mnenje z dne 25. septembra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. oktobra 2019.

(3)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/476, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 22. marca 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 80 I, 22.3.2019, str. 1).

(4)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).

(5)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C 144 I, 25.4.2019, str. 1).

(6)  Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in Sporazum o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 (UL L 179, 23.6.1998, str. 3).

(7)  UL L 189, 3.7.1998, str. 16.

(8)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).

(9)  Uredba (EU) 2019/498 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (UL L 85 I, 27.3.2019, str. 25).

(10)  Uredba Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 29, 31.1.2019, str. 1) in Uredba Sveta (EU) 2018/2025 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020 (UL L 325, 20.12.2018, str. 7).

(11)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).


Popravki

31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 279/11


Popravek Sklepa 2019/1798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2019 o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva

( Uradni list Evropske unije L 274 z dne 28. oktobra 2019 )

Naslovnica, kazalo vsebine, in stran 1, naslov:

besedilo:

„Sklep 2019/1798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2019 o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva“

se glasi:

„Sklep (EU) 2019/1798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva“.

Stran 2:

besedilo:

„V Luxembourgu, 14. oktobra 2019“

se glasi:

„V Strasbourgu, 23. oktobra 2019“.