ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 279

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
31. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1819 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kisa kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

1

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1820 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev Saccharomyces cerevisiae kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1821 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev jajc v prahu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

7

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU2019/1822 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev medu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

10

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1823 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev D-fruktoze kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

13

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1824 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sira kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

16

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi ( 1 )

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1826 z dne 25. oktobra 2019 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kaimiškas Jovarų alus (ZGO))

22

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1827 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za koncesije ( 1 )

23

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje ( 1 )

25

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje ( 1 )

27

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1830 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj ( 1 )

29

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES ( 1 )

31

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev

35

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2019/1833 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev

54

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev

80

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1835 z dne 30. oktobra 2019 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7815)

98

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega Odbora EGP št. 78/2019 z dne 29. marca 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP 2019/1836

143

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2019 z dne 29. marca 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP2019/1837

149

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1819

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kisa kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov kis, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za kis za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Kis je bil zato za vrsto proizvodov 19 vključen na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali kis zbuja zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da kis ne zbuja zaskrbljenosti in je zato upravičen do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno kis vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Kis je naravnega izvora in bi ga bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Kis bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spada v opredelitev pojma „hrana“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe in vsebuje manj kot 10 % ocetne kisline. To je skladno z dejstvom, da je za kis odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar je bil del hrane.

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi s kisom za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve kisa za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„Ni na voljo

Kis (*1)

Razen kisa, ki ni hrana, in razen kisa, ki vsebuje več kot 10 % ocetne kisline (ne glede na to, ali je hrana).

Št. CAS 8028-52-2


(*1)  Datum odobritve kisa za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1820

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev Saccharomyces cerevisiae kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov Saccharomyces cerevisiae, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za Saccharomyces cerevisiae za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Saccharomyces cerevisiae so bile zato za vrsto proizvodov 19 vključene na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali Saccharomyces cerevisiae zbujajo zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da Saccharomyces cerevisiae ne zbujajo zaskrbljenosti in so zato upravičene do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno Saccharomyces cerevisiae vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Saccharomyces cerevisiae so naravnega izvora in bi jih bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Saccharomyces cerevisiae bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spadajo v opredelitev pojma „hrana“ ali „krma“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe. To je skladno z dejstvom, da je za Saccharomyces cerevisiae odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar so bile del hrane ali krme.

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi s Saccharomyces cerevisiae za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve Saccharomyces cerevisiae za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

“Ni na voljo

Saccharomyces cerevisiae (kvasovke) (*)

Razen Saccharomyces cerevisiae, ki niso hrana ali krma.

Št. CAS 68876-77-7


(*1)  Datum odobritve Saccharomyces cerevisiae za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.„


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1821

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev jajc v prahu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov jajca v prahu, kadar so del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za jajca v prahu za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Jajca v prahu so bila zato za vrsto proizvodov 19 vključena na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali jajca v prahu zbujajo zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da jajca v prahu ne zbujajo zaskrbljenosti in so zato upravičena do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno jajca v prahu vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Jajca v prahu so naravnega izvora in bi jih bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Jajca v prahu bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spadajo v opredelitev pojma „hrana“ ali „krma“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe. To je skladno z dejstvom, da je za jajca v prahu odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar so bila del hrane ali krme.

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi z jajci v prahu za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve jajc v prahu za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„Ni na voljo

Jajca v prahu (*1)

Razen jajc v prahu, ki niso hrana ali krma.

 


(*1)  Datum odobritve jajc v prahu za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU2019/1822

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev medu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov med, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za med za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Med je bil zato za vrsto proizvodov 19 vključen na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali med zbuja zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da med ne zbuja zaskrbljenosti in je zato upravičen do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno med vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Med je naravnega izvora in bi ga bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Med bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spada v opredelitev pojma „hrana“ ali „krma“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe. To je skladno z dejstvom, da je za med odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar je bil del hrane ali krme.

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi z medom za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve medu za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„Ni na voljo

Med (*1)

Razen medu, ki ni hrana ali krma.

Št. CAS 8028-66-8


(*1)  Datum odobritve medu za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1823

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev D-fruktoze kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov D-fruktoza, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za D-fruktozo za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. D-fruktoza je bila zato za vrsto proizvodov 19 vključena na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali D-fruktoza zbuja zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da D-fruktoza ne zbuja zaskrbljenosti in je zato upravičena do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(4)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno D-fruktozo vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. D-fruktoza je naravnega izvora in bi jo bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. D-fruktozo bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spada v opredelitev pojma „hrana“ ali „krma“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe. To je skladno z dejstvom, da je za D-fruktozo odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar je bila del hrane ali krme.

(5)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi s D-fruktozo za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve D-fruktoze za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„200-333-3

D-fruktoza (*1)

Razen D-fruktoze, ki ni hrana ali krma.

Št. CAS 57-48-7


(*1)  Datum odobritve D-fruktoze za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1824

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sira kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov sir, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za sir za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Sir je bil zato za vrsto proizvodov 19 vključen na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali sir zbuja zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da sir ne zbuja zaskrbljenosti in je zato upravičen do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno sir vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Sir je naravnega izvora in bi ga bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Sir bi bilo treba vključiti v navedeno prilogo, samo kadar spada v opredelitev pojma „hrana“ ali „krma“ iz točke (u) člena 3(1) navedene uredbe. To je skladno z dejstvom, da je za sir odstopanje za hrano in krmo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007 veljalo le takrat, kadar je bil del hrane ali krme.

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi s sirom za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve sira za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„Ni na voljo

Sir (*1)

Razen sira, ki ni hrana ali krma.

 


(*1)  Datum odobritve sira za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/19


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1825

z dne 8. avgusta 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 28(1) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za aktivno snov zgoščen jabolčni sok, kadar je del hrane ali krme, namenjene za uporabo kot repelent ali atraktant vrste proizvodov 19, je veljalo odstopanje iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (2).

(2)

Prijava je bila predložena v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 (3) za zgoščen jabolčni sok za vrsto proizvodov 19, za katero velja odstopanje za hrano in krmo. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je razglasila prijavo za skladno in Komisijo obvestila o skladnosti v skladu s členom 17 navedene uredbe. Zgoščen jabolčni sok je bil zato za vrsto proizvodov 19 vključen na seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi (4).

(3)

Komisija je 31. januarja 2017 zaprosila Agencijo za mnenje, ali zgoščen jabolčni sok zbuja zaskrbljenost v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

V mnenju Agencije (5) se je ugotovilo, da zgoščen jabolčni sok ne zbuja zaskrbljenosti in je zato upravičen do vključitve v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno zgoščen jabolčni sok vključiti v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012. Zgoščen jabolčni sok je naravnega izvora in bi ga bilo zato treba vključiti v kategorijo 4 „Snovi naravnega izvora, ki se uporabljajo tradicionalno“. Zgoščeni jabolčni sok bi bilo treba vključiti v Prilogo, samo kadar spada v opredelitev iz točke (2) dela I Priloge I k Direktivi Sveta 2001/112/ES (6).

(6)

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 vsebuje prehodne ukrepe, kadar se obstoječa aktivna snov, vključena v delovni program za sistematično preverjanje obstoječih aktivnih snovi, odobri v skladu z navedeno uredbo. V zvezi z zgoščenim jabolčnim sokom za vrsto proizvodov 19 bi bilo treba datum odobritve za namene člena 89(3) navedene uredbe določiti na 1. junij 2021, da se omogoči dovolj časa, da se vloge za odobritev vložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 89(3) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za namene člena 89(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je datum odobritve zgoščenega jabolčnega soka za vrsto proizvodov 19 1. junij 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 31, 1.2.2019, str. 1).

(5)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke (BPC) z dne 14. decembra 2017 o upravičenosti nekaterih aktivnih snovi v hrani in krmi do vključitve v Prilogo I k BPR, ECHA/BPC/186/2017. (Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.)

(6)  Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 58).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 528/2012, v kategoriji 4 seznama aktivnih snovi iz člena 25(a), se doda naslednji vnos:

Številka ES

Ime/skupina

Omejitev

Opomba

„Ni na voljo

Zgoščen jabolčni sok (*1)

Razen zgoščenega jabolčnega soka, ki ne sodi v opredelitev iz točke (2) dela I Priloge I k Direktivi Sveta 2001/112/ES (*2).

 


(*1)  Datum odobritve zgoščenega jabolčnega soka za vrsto proizvodov 19 za namene člena 89(3) je 1. junij 2021.

(*2)  Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 58).“


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1826

z dne 25. oktobra 2019

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Kaimiškas Jovarų alus“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Republike Litve za registracijo imena „Kaimiškas Jovarų alus“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Kaimiškas Jovarų alus“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Kaimiškas Jovarų alus“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 2.1 Pivo iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. oktobra 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 217, 28.6.2019, str. 5.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/23


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1827

z dne 30. oktobra 2019

o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za koncesije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (1) in zlasti drugega pododstavka člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge vladnih nabav med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/23/EU je omogočiti naročnikom in javnim naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V skladu s členom 9(1) Direktive 2014/23/EU Komisija vsaki dve leti preveri, ali mejna vrednost za koncesije iz člena 8(1) navedene direktive ustreza mejni vrednosti iz Sporazuma. Glede na to, da se mejna vrednost, izračunana v skladu s členom 9(1) Direktive 2014/23/EU, razlikuje od mejne vrednosti iz člena 8(1) navedene direktive, je treba navedeno mejno vrednost spremeniti.

(3)

Direktivo 2014/23/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8(1) Direktive 2014/23/EU se znesek „5 548 000 EUR“ nadomesti s „5 350 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 2.


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1828

z dne 30. oktobra 2019

o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 6(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge vladnih nabav med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/24/EU je omogočiti naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V skladu s členom 6(1) Direktive 2014/24/EU Komisija vsaki dve leti preveri, ali mejne vrednosti za javna naročila in projektne natečaje iz točk (a), (b) in (c) člena 4 navedene Direktive ustrezajo mejnim vrednostim iz Sporazuma. Glede na to, da se mejne vrednosti, izračunane v skladu s členom 6(1) Direktive 2014/24/EU, razlikujejo od mejnih vrednosti iz točk (a), (b) in (c) člena 4 navedene direktive, je treba te mejne vrednosti spremeniti. V skladu s členom 6(2) Direktive 2014/24/EU se mejne vrednosti iz člena 13 navedene direktive uskladijo z mejnimi vrednostmi iz točk (a) in (c) člena 4 navedene direktive.

(3)

Direktivo 2014/24/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2014/24/EU se spremeni:

(1)

člen 4 se spremeni:

(a)

v točki (a) se „5 548 000 EUR“ nadomesti s „5 350 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se „144 000 EUR“ nadomesti s „139 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se „221 000 EUR“ nadomesti z „214 000 EUR“;

(2)

prvi odstavek člena 13 se spremeni:

(a)

v točki (a) se „5 548 000 EUR“ nadomesti s „5 350 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se „221 000 EUR“ nadomesti z „214 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 2.


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1829

z dne 30. oktobra 2019

o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (1) in zlasti drugega pododstavka člena 17(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge vladnih nabav med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/25/EU je omogočiti naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V skladu s členom 17(1) Direktive 2014/25/EU Komisija vsaki dve leti preveri, ali mejne vrednosti za javna naročila in projektne natečaje iz točk (a) in (b) člena 15 navedene Direktive ustrezajo mejnim vrednostim iz Sporazuma. Glede na to, da se mejne vrednosti, izračunane v skladu s členom 17(1) Direktive 2014/25/EU, razlikujejo od mejnih vrednosti iz točk (a) in (b) člena 15 navedene direktive, je treba te mejne vrednosti spremeniti.

(3)

Direktivo 2014/25/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 15 Direktive 2014/25/EU se spremeni:

(1)

v točki (a) se „443 000 EUR“ nadomesti s „428 000 EUR“;

(2)

v točki (b) se „5 548 000 EUR“ nadomesti s „5 350 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 2.


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1830

z dne 30. oktobra 2019

o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (1) in zlasti drugega pododstavka člena 68(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge vladnih nabav med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) je omogočiti naročnikom in javnim naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V skladu s členom 17 Direktive 2014/25/EU Komisija vsaki dve leti preveri, ali mejne vrednosti iz točk (a) in (b) člena 15 navedene Direktive ustrezajo mejnim vrednostim iz Sporazuma, ter jih po potrebi revidira.

(3)

Mejne vrednosti iz Direktive 2014/25/EU so bile revidirane. V skladu s členom 68(1) Direktive 2009/81/ES je treba prage iz navedene direktive uskladiti z revidiranimi mejnimi vrednostmi iz Direktive 2014/25/EU.

(4)

Direktivo 2009/81/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 8 Direktive 2009/81/ES se spremeni:

(1)

v točki (a) se „443 000 EUR“ nadomesti s „428 000 EUR“;

(2)

v točki (b) se „5 548 000 EUR“ nadomesti s „5 350 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 2.

(4)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).


DIREKTIVE

31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/31


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1831

z dne 24. oktobra 2019

o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (1) in zlasti člena 3(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Načelo 10 evropskega stebra socialnih pravic (2), razglašenega 17. novembra 2017 v Göteborgu, določa, da ima vsak delavec pravico do zdravega, varnega in primernega delovnega okolja. Pravica do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, ki je prilagojeno poklicnim potrebam delavcev in jim omogoča, da so dlje udeleženi na trgu dela, vključuje tudi zaščito pred izpostavljenostjo kemičnim dejavnikom pri delu.

(2)

Komisija je v svojem sporočilu „Varnejše in bolj zdravo delo za vse (3)“ jasno poudarila potrebo po nadaljnjem izboljševanju zaščite delavcev pred izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam.

(3)

Komisija mora v skladu z Direktivo 98/24/ES predlagati cilje Evropske unije (EU) kot indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki se določijo na ravni EU, za varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.

(4)

Na podlagi člena 3(2) Direktive 98/24/ES je Komisija pooblaščena, da te mejne vrednosti določa ali revidira tako, da upošteva razpoložljivost merilnih tehnik na podlagi ukrepov, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 17 Direktive Sveta 89/391/EGS (4).

(5)

Člen 3(1) Direktive 98/24/ES navaja, da Komisija ovrednoti razmerje med učinki nevarnih kemičnih snovi na zdravje in ravnjo poklicne izpostavljenosti z neodvisno znanstveno oceno najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov.

(6)

Komisiji pri tej nalogi pomaga Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljnjem besedilu: Znanstveni odbor), ustanovljen s Sklepom Komisije 2014/113/EU (5).

(7)

V skladu z Direktivo 98/24/ES „mejna vrednost za poklicno izpostavljenost“ pomeni časovno tehtano mejo povprečne koncentracije kemične snovi v zraku znotraj območja vdihavanja delavca glede na določeno referenčno obdobje, če ni določeno drugače.

(8)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, določene na podlagi učinkov na zdravje, ki jih Znanstveni odbor izračuna iz najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov, sprejme pa jih Komisija, pri čemer upošteva razpoložljivost merilnih tehnik. So spodnje mejne vrednosti za izpostavljenost, pod katerimi po kratkotrajni ali dnevni izpostavljenosti skozi delovno življenje na splošno ni pričakovati škodljivih učinkov za posamezen kemijski dejavnik. Pomenijo cilje EU, njihov namen pa je pomagati delodajalcem pri določanju in ocenjevanju tveganj ter pri izvajanju preventivnih in varnostnih ukrepov v skladu z Direktivo 98/24/ES.

(9)

V skladu s priporočili Znanstvenega odbora so indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost določene glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost), za nekatere kemijske dejavnike pa glede na krajša referenčna obdobja, na splošno petnajstminutno časovno tehtano povprečje (mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost), da se upoštevajo učinki kratkotrajne izpostavljenosti.

(10)

Države članice morajo za vsak kemijski dejavnik, za katerega je določena indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost na ravni EU, določiti nacionalno mejno vrednost za poklicno izpostavljenost. Pri tem morajo upoštevati mejno vrednost EU in določiti naravo nacionalne mejne vrednosti v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

(11)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so pomemben del splošnih ukrepov za varovanje delavcev pred tveganji za zdravje zaradi izpostavljenosti nevarnim kemijskim dejavnikom.

(12)

V skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES je Znanstveni odbor ovrednotil razmerje med učinki kemičnih snovi, navedenih v 10 vnosih v Prilogi k tej direktivi, na zdravje in ravnjo poklicne izpostavljenosti. Podobno je za vse te kemijske dejavnike priporočil določitev indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost prek vdihavanja glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje. Zato je primerno določiti mejne vrednosti za dolgotrajno izpostavljenost za vse te dejavnike v Prilogi k tej direktivi.

(13)

Za nekatere od teh kemijskih dejavnikov, tj. anilin, trimetilamin, 2-fenilpropan (kumen), sek-butil acetat, 4-aminotoluen, izobutil acetat, izoamil alkohol, n-butil acetat in fosforil triklorid, je Znanstveni odbor priporočil tudi določitev mejnih vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost.

(14)

Pri nekaterih snoveh je treba upoštevati možnost prehajanja skozi kožo, da bi zagotovili najvišjo možno raven varovanja. Med kemijskimi dejavniki, navedenimi v vnosih v Prilogi k tej direktivi, je Znanstveni odbor ugotovil možnost znatnega vnosa prek kože za anilin, 2-fenilpropan (kumen) in 4-aminotoluen. Zato je primerno poleg indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v Prilogi k tej direktivi navesti opombe o možnosti znatnega vnosa prek kože za te kemijske dejavnike.

(15)

Eden od navedenih kemijskih dejavnikov, 2-fenilpropan (kumen), je trenutno naveden v Prilogi k Direktivi Komisije 2000/39/ES (6). Znanstveni odbor je za ta dejavnik priporočil določitev nove mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Zato je revidirano mejno vrednost za 2-fenilpropan (kumen) primerno vključiti v Prilogo k tej direktivi in črtati ustrezni vnos iz Priloge k Direktivi 2000/39/ES.

(16)

Države članice so se v skladu s Skupnimi političnimi izjavami z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih (7) zavezale, da bodo v upravičenih primerih uradnemu obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos.

(17)

Komisija v zvezi s to direktivo meni, da je pošiljanje takih dokumentov v obliki korelacijske tabele, ki prikazuje povezavo med nacionalnimi ukrepi in to direktivo, upravičeno, saj v nacionalnih zakonodajah za nekatere dejavnike že obstajajo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ter zaradi raznovrstnosti in tehnične narave nacionalnih pravnih instrumentov, ki določajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

(18)

V skladu s členom 3(2) Direktive 98/24/ES je bilo opravljeno posvetovanje s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu, ki je svoja mnenja podal 6. decembra 2017 in 31. maja 2018. Odbor je priznal, da se trenutno pojavljajo izzivi glede razpoložljivosti merilnih metodologij, ki bi se lahko uporabile za dokazovanje skladnosti s predlaganimi mejnimi vrednostmi za fosforil triklorid in izoamil alkohol, in da bi bilo treba zagotoviti, da bi bile do konca obdobja za prenos na voljo ustrezne tehnike.

(19)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za tehnični napredek, ustanovljenega na podlagi člena 17 Direktive 89/391/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Določi se peti seznam indikativnih mejnih vrednosti EU za poklicno izpostavljenost kemijskim dejavnikom, navedenim v Prilogi.

Člen 2

Države članice določijo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemijskim dejavnikom, navedenim v Prilogi, pri čemer upoštevajo mejne vrednosti EU.

Člen 3

V Prilogi k Direktivi 2000/39/ES se črta sklic na kumen z učinkom od 20. maja 2021.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. maja 2021.

Komisiji takoj sporočijo besedila teh predpisov, uradnemu obvestilu pa priložijo enega ali več obrazložitvenih dokumentov v obliki korelacijskih tabel, ki prikazujejo povezavo med predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih nacionalnih pravnih določb, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(2)  Evropski steber socialnih pravic, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sl.

(3)  Sporočilo Komisije „Varnejše in bolj zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu“ (COM(2017) 12 final). http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=89&newsId=2709.

(4)  Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

(5)  Sklep Komisije 2014/113/EU z dne 3. marca 2014 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem in o razveljavitvi Sklepa 95/320/ES (UL L 62, 4.3.2014, str. 18).

(6)  Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (UL L 142, 16.6.2000, str. 47).

(7)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.


PRILOGA

Št. ES  (1)

Št. CAS  (2)

Ime kemijskega dejavnika

Mejne vrednosti

Opomba  (3)

8 ur  (4)

Kratkotrajno  (5)

mg/m3  (6)

ppm  (7)

mg/m3  (6)

ppm  (7)

200-539-3

62-53-3

anilin  (8)

7,74

2

19,35

5

koža

200-817-4

74-87-3

klorometan

42

20

200-875-0

75-50-3

trimetilamin

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2-fenilpropan

(kumen)  (8)

50

10

250

50

koža

203-300-1

105-46-4

sek-butil acetat

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-aminotoluen

4,46

1

8,92

2

koža

203-745-1

110-19-0

izobutil acetat

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

izoamil alkohol

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

n-butil acetat

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

fosforil triklorid

0,064

0,01

0,13

0,02


(1)  Št. ES: številka Evropske skupnosti (ES), številski identifikator snovi v Evropski uniji.

(2)  Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(3)  Opomba – koža, pripisana mejni vrednosti za poklicno izpostavljenost, kaže možnost znatnega vnosa prek kože.

(4)  Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).

(5)  Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki ne sme biti presežena. Če ni določeno drugače, je obdobje, na katero se nanaša, 15 minut.

(6)  Mg/m3: miligrami na kubični meter zraka. Za kemijske dejavnike v plinasti ali hlapni fazi je mejna vrednost izražena pri 20 °C in 101,3 kPa.

(7)  Ppm: delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).

(8)  Med spremljanjem izpostavljenosti je treba upoštevati ustrezne vrednosti biološkega spremljanja v skladu s predlogom Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL).


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/35


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1832

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (1), in zlasti člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po 10. načelu evropskega stebra socialnih pravic (2), razglašenega v Göteborgu 17. novembra 2017, ima vsak delavec pravico do zdravega, varnega in primernega delovnega okolja. Pravica delavcev do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, ki je prilagojeno njihovim poklicnim potrebam in ki jim omogoča, da podaljšajo svojo udeležbo na trgu dela, zajema tudi uporabo osebne varovalne opreme na delovnem mestu, če se tveganjem ni mogoče izogniti ali jih z drugimi organizacijskimi sredstvi, ukrepi, metodami ali postopki ni mogoče zadostno omejiti.

(2)

Izvajanje direktiv, ki se nanašajo na zdravje in varnost delavcev pri delu, vključno z Direktivo 89/656/EGS, je bilo naknadno ovrednoteno z vrednotenjem v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov Vrednotenje se je nanašalo na ustreznost direktiv, raziskave in nova znanstvena spoznanja na različnih zadevnih področjih. Pri vrednotenju v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov iz delovnega dokumenta služb Komisije (3) je bilo med drugim ugotovljeno, da uporaba osebne varovalne opreme zadeva približno 40 % delovne sile EU, saj se tveganjem na delovnem mestu ni mogoče izogniti z drugimi sredstvi, in da obstaja potreba po odpravi težav pri izvajanju Direktive 89/656/EGS.

(3)

Komisija je v sporočilu „Varnejše in bolj zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu“ (4) ponovila, da obstajajo možnosti za posodobitev zastarelih pravil ter zagotovitev boljšega in obsežnejšega varstva, skladnosti ter izvrševanja v praksi, čeprav je vrednotenje pravnega reda Unije na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov potrdilo, da je zakonodaja na tem področju na splošno učinkovita in da ustreza svojemu namenu. Komisija poudarja posebno potrebo po proučitvi opredelitve osebne varovalne opreme in njene uporabe v različnih službah in sektorjih, kot je določeno v členu 2 Direktive 89/656/EGS.

(4)

Direktiva 89/656/EGS določa minimalne zahteve za uporabo osebne varovalne opreme, ki jo uporabljajo delavci pri delu in ki se uporablja, kadar se ni mogoče izogniti tveganjem ali jih s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali z organizacijskimi ukrepi, metodami ali postopki ni mogoče zadostno omejiti. Za lažjo uveljavitev splošnih pravil, ki se zahtevajo v skladu s členom 6 Direktive 89/656/EGS, priloge I, II in III k Direktivi 89/656/EGS zagotavljajo nezavezujoče smernice, namenjene olajšanju in podpiranju izbire ustrezne osebne varovalne opreme za zadevna tveganja, dejavnosti in sektorje.

(5)

Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (5) vsebuje določbe v zvezi z načrtovanjem, proizvodnjo in trženjem osebne varovalne opreme. Z Uredbo (EU) 2016/425 je bila spremenjena razvrstitev proizvodov glede na nevarnost, da bi delodajalci lažje razumeli in s tem uporabljali osebno varovalno opremo, kot je podrobneje razloženo v smernicah za osebno varovalno opremo (6), kjer so pojasnjeni postopki in zadeve iz Uredbe (EU) 2016/425. Ustrezno je posodobiti priloge I, II in III k Direktivi 89/656/EGS, da se zagotovi doslednost razvrstitve nevarnosti iz Uredbe (EU) 2016/425 ter da se uskladi s terminologijami, ki se uporabljajo, in vrstami osebne varovalne opreme iz Uredbe (EU) 2016/425.

(6)

Člen 4(1) Direktive 89/656/EGS določa, da morajo delodajalci zagotoviti osebno varovalno opremo, ki ustreza predpisom Unije glede oblike in izdelave v zvezi z varnostjo in zdravjem. V skladu z navedenim členom morajo delodajalci, ki zagotavljajo tako osebno varovalno opremo svojim delavcem, zagotoviti, da taka osebna varovalna oprema izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) 2016/425.

(7)

V Prilogi I k Direktivi 89/656/EGS je vzorčna preglednica tveganj za uporabo osebne varovalne opreme, poleg tega so določene vrste tveganj, ki se lahko pojavijo na delovnih mestih v zvezi z različnimi deli telesa, ki jih je treba zaščititi z osebno varovalno opremo. Prilogo I bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevale nove vrste tveganj, ki se pojavijo na delovnih mestih, ter da bi se zagotovila skladnost z razvrstitvijo nevarnosti in terminologijo, ki se uporablja, zlasti v Uredbi (EU) 2016/425.

(8)

Prilogo II k Direktivi 89/656/EGS, ki vsebuje okvirni seznam vrst osebne varovalne opreme, bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevale nove vrste tveganj, opredeljenih v Prilogi I k navedeni direktivi. Prilogo II bi bilo treba spremeniti tudi zato, da bi vključevala primere osebne varovalne opreme, ki je trenutno na voljo na trgu v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, in terminologijo, uporabljeno v navedeni uredbi.

(9)

V Prilogi III k Direktivi 89/656/EGS je okvirni seznam dejavnosti in sektorjev dejavnosti, pri katerih bi se lahko zahtevala zagotovitev osebne varovalne opreme; seznam združuje razvrstitve tveganj iz Priloge I k navedeni direktivi in vrste osebne varovalne opreme, opisane v Prilogi II k navedeni direktivi. Prilogo III k Direktivi 89/656/EGS bi bilo treba preoblikovati za zagotovitev skladnosti med terminologijo in razvrstitvami, ki se uporabljajo v vseh treh prilogah, ter z Uredbo (EU) 2016/425. To bo delodajalcem iz različnih sektorjev in panog omogočilo boljšo opredelitev in zagotavljanje osebne varovalne opreme, ki bo ustrezala posebnim dejavnostim in posebnim vrstam tveganj, ki so jim izpostavljeni delavci, kot je navedeno v oceni tveganja.

(10)

S svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu je bilo opravljeno posvetovanje o ukrepih, ki izhajajo iz sprejetja sporočila Komisije z naslovom „Varnejše in bolj zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu“ ter so potrebni za ohranjanje učinkovitosti in ustreznosti zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.

(11)

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu v svojem mnenju z naslovom „Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All“ (Mnenje o posodobitvi šestih direktiv o varnosti in zdravju pri delu za zagotovitev bolj zdravega in varnejšega dela za vse) (7), sprejetem 6. decembra 2017, priporoča spremembo Direktive 89/656/EGS za povečanje njene ustreznosti in učinkovitosti.

(12)

Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu v naknadnem mnenju z naslovom „Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)“ (Mnenje o tehničnih posodobitvah prilog k direktivi o osebni varovalni opremi (89/656/EGS)) (8), sprejetem 31. maja 2018, priporoča, da bi bilo treba izvesti posebne posodobitve prilog I, II in III k Direktivi 89/656/EGS, ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja na tem področju in zagotavljanju skladnosti z Uredbo (EU) 2016/425.

(13)

Komisiji so pri pripravi sedanje posodobitve prilog I, II in III k Direktivi 89/656/EGS pomagali strokovnjaki, ki predstavljajo države članice ter ki so zagotovili tehnično in znanstveno podporo.

(14)

Države članice so se v skladu s skupno politično izjavo o obrazložitvenih dokumentih (9), ki so jo države članice in Komisija sprejele 28. septembra 2011, zavezale, da bodo v utemeljenih primerih uradnemu obvestilu o svojih ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi deli direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos.

(15)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 17 Direktive Sveta 89/391/EGS (10)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Direktivi 89/656/EGS se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. novembra 2021. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 393, 30.12.1989, str. 18.

(2)  Evropski steber socialnih pravic, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_sl.pdf.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Smernice o direktivi o osebni varovalni opremi – vodnik za uporabo Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

(7)  Dokument Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu št. 1718/2017.

(8)  Dokument Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu št. 443/18.

(9)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

(10)  Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).


PRILOGA

(1)   

Priloga I k Direktivi 89/656/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

TVEGANJA V ZVEZI Z DELI TELESA, KI SE ZAŠČITIJO Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO (*)

(*) Za ta seznam tveganj/delov telesa ni mogoče pričakovati, da bo izčrpen.

Z oceno tveganja se določijo potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njene značilnosti v skladu z določbami te direktive.

Image 1

(2)   

Priloga II k Direktivi 89/656/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

OKVIRNI SEZNAM VRST OSEBNE VAROVALNE OPREME, KAR ZADEVA TVEGANJA, PRED KATERIMI ZAGOTAVLJAJO ZAŠČITO

Oprema za VAROVANJE GLAVE

Čelade in/ali kape/balaklave/pokrivala za zaščito pred:

udarci, ki jih povzroči padajoči ali odleteli predmet

trčenjem v oviro

mehanskimi tveganji (predrtje, odrgnjenje)

statično kompresijo (bočno stisnjenje)

toplotnimi tveganji (požar, vročina, mraz, vroče trdne snovi, vključno s staljenimi kovinami)

električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo

kemičnimi tveganji

neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

Mrežice za zaščito pred tveganjem zapletanja

Oprema za VAROVANJE SLUHA

Naušniki (vključno z na primer naušniki, pritrjenimi na čelado, naušniki za aktivno zmanjševanje hrupa, naušniki z električnim avdio izhodom)

Ušesni čepi (vključno z na primer ušesnimi čepi, ki se prilagajajo ravni hrupa, ušesnimi čepi, prilagojenimi posamezniku)

Oprema za VAROVANJE OČI IN OBRAZA

Očala, varovalna očala in varovala za obraz (leče na recept, kjer je ustrezno) za zaščito pred:

mehanskimi tveganji

toplotnimi tveganji

neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

ionizirajočim sevanjem

trdnimi aerosoli ter tekočinami kemičnih in bioloških agensov

Oprema za VAROVANJE DIHAL

Filtracijske naprave za zaščito pred:

delci

plini

delci in plini

trdnimi in/ali tekočimi aerosoli

Izolacijske naprave, vključno z izolacijskimi napravami z dovodom zraka

Naprave za samoreševanje

Oprema za potapljanje

Oprema za VAROVANJE DLANI IN ROK

Rokavice (vključno s palčniki in ščitniki za roke) za zaščito pred:

mehanskimi tveganji

toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

kemičnimi tveganji

biološkimi agensi

ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem

neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam

Naprstniki za ranjene prste

Oprema za VAROVANJE STOPAL IN NOG ter zaščita pred drsenjem

Obutev (npr. čevlji, vključno s coklami v nekaterih okoliščinah, škornji, ki imajo lahko jekleno kapico) za zaščito pred:

mehanskimi tveganji

tveganji zdrsa

toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

tveganji zaradi izpostavljenosti kemikalijam

tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam

biološkimi tveganji

Odstranljiva natikalna varovala za zaščito pred mehanskimi tveganji

Varovala za kolena za zaščito pred mehanskimi tveganji

Gamaše za zaščito pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi tveganji ter biološkimi agensi

Dodatki (npr. konice, dereze)

VAROVANJE KOŽE – ZAŠČITNE KREME (1)

Obstajale bi lahko zaščitne kreme za zaščito pred:

neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

ionizirajočim sevanjem

kemikalijami

biološkimi agensi

toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

Oprema za VAROVANJE TELESA/DRUGO VAROVANJE KOŽE

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine, kot so naprave za zaustavljanje na togem vodilu, varovalni pasovi, sedežni pasovi, pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke, blažilniki padca, drseče naprave za zaustavljanje na togem vodilu, naprave za nastavitev vrvi, sidrišča, ki niso zasnovana za trajno pritrditev in ki ne zahtevajo privezovanja pred uporabo, priključki, vrvi z zaključno zanko, reševalni pasovi

Varovalna oblačila, vključno z varovalnimi oblačili za celo telo (tj. delovne obleke, delovne halje) in varovalno obleko za posamezne dele telesa (tj. gamaše, hlače, jopiči, telovniki, predpasniki, varovala za kolena, kapuce, balaklave) za zaščito pred:

mehanskimi tveganji

toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

kemikalijami

biološkimi agensi

ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem

neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

zapletanjem in zagozdenjem

Rešilni jopiči za preprečevanje utopitve in plavajoči pripomočki

Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti

(3)   

Priloga III k Direktivi 89/656/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Okvirni seznam dejavnosti in sektorjev dejavnosti, kjer se lahko zahteva zagotovitev osebne varovalne opreme (*)

(*) Z oceno tveganja bo določena potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njenih značilnosti v skladu z določbami te direktive

I.   FIZIČNA TVEGANJA

Tveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

FIZIČNO-MEHANSKA

Udarec, ki ga povzročijo padajoči ali odleteli predmeti, trčenje v oviro in curki pod visokim pritiskom

Zatilje

Varovalna čelada

Delo na odru, pod njim ali v njegovi bližini in na dvignjenih delovnih mestih

Grobi zidovi in gradnja cest

Postavljanje in podiranje opažev

Montaža in postavitev zidarskih odrov

Montaža in postavitev

Rušilna dela

Razstreljevanje

Delo v jamah, jarkih, jaških in predorih

Delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav, žerjavov in tekočih trakov

Podzemeljska dela, kamnolomi, dnevni kopi

Delo pri industrijskih pečeh, zabojnikih, strojih, silosih, bunkerjih in cevovodih

Klavna in razkosevalna linija v klavnicah

Manipuliranje tovora ali prevoz in skladiščenje

Gozdarsko delo

Delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, jeklenih hidravličnih konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih zabojnikih, velikih cevovodih, kotlarnah in energetskih postajah

Delo z zemljo in kamnom

Delo z vrtalnimi orodji

Delo pri plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, v kovinskopredelovalnih obratih, pri kovanju, utopnem kovanju in odlivanju

Delo, ki vključuje potovanje na kolesih in kolesih z mehanskim pogonom

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Proizvodnja energije

Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

Železarska in jeklarska industrija

Klavnice

Premikanje vagonov

Pristanišča, promet in logistika

Gozdarska industrija

Oči in/ali obraz

Očala, varovalna očala in varovala za obraz

Varjenje, brušenje in separiranje

Ročno kovanje

Klesanje in vklesavanje

Obdelava in predelava kamna

Delo z vrtalnimi orodji

Rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov

Utopno kovanje

Odstranjevanje in lomljenje delcev

Razprševanje jedkih snovi

Uporaba obrezovalnika grmičevja ali verižne žage

Zobozdravniški in kirurški posegi

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Proizvodnja energije

Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska in lesna industrija

Kamnoseška dela

Vrtnarstvo

Zdravstveno varstvo

Gozdarstvo

Stopalo in noga (deli)

Obutev (čevlji/škornji itd.) z varnostno ali kovinsko kapico

Obutev z metatarzalno zaščito

Grobi zidovi in gradnja cest

Postavljanje in odstranjevanje opažev

Montaža in namestitev zidarskih odrov

Rušilna dela

Razstreljevanje

Obdelava in predelava kamna

Dela na klavni in razkosevalni liniji

Prevoz in skladiščenje

Delo pri kalupih v keramični industriji

Delo z zamrznjenim mesom in pakiranjem konzervirane hrane

Izdelovanje izdelkov iz ravnega stekla in steklenih posod, obdelava in predelava

Preurejanje in vzdrževanje

Gozdarska dela

Delo z betonskimi in vnaprej izdelanimi deli s postavljanjem in podiranjem opažev

Delo na deloviščih in v skladiščih izvajalca

Delo na strehi

Delo na jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih, stolpih, dvigalih, jeklenih hidravličnih konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih zabojnikih, velikih cevovodih, žerjavih, kotlarnah in energetskih postajah

Gradnja peči, ogrevalnih in prezračevalnih instalacij in sestavljanje kovinskih delov

Delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, kovinskopredelovalnih obratih, kovanje, utopno kovanje, vroče stiskanje in vlečenje

Delo v kamnolomih in dnevnih kopih, odstranjevanje skladov premoga

Delo pri kalupih v keramični industriji

Oblaganje peči v keramični industriji

Premikanje vagonov

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Proizvodnja energije

Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

Železarska in jeklarska industrija

Klavnice

Logistična podjetja

Predelovalna industrija

Proizvodnja stekla

Gozdarska industrija

Padci zaradi zdrsa

Stopalo

Proti zdrsom odporna obutev

Dela na spolzkih površinah

Dela v vlažnih okoljih

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Klavnica

Čiščenje

Prehrambna industrija

Vrtnarstvo

Ribištvo

Padci z višine

Celo telo

Osebna varovalna oprema, zasnovana za preprečevanje ali zadržanje padcev z višine

Delo na odru

Sestavljanje tovarniško izdelanih elementov

Dela na drogovih

Delo na strehi

Delo na navpičnih ali nagnjenih površinah

Delo v kabinah visokih žerjavov

Delo v kabinah za nakladanje in razkladanje v visokih skladiščih

Delo na visokih predelih vrtalnih stolpov

Delo v jaških in kanalizaciji

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Vzdrževanje infrastrukture

Vibracije

Dlani in prsti

Varovalne rokavice

Dela z ročno vodenimi orodji

Predelovalne industrije

Gradbena dela

Nizka gradnja

Statična kompresija delov telesa

Koleno (deli noge)

Varovala za kolena

Polaganje blokov, ploščic in tlakovcev na tla

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Stopalo

Obutev s kapicami

Rušilna dela

Upravljanje tovora

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Prevoz in skladiščenje

Vzdrževanje

Mehanske poškodbe (odrgnjenje, predrtje, ureznine, ugrizi, rane ali ubodi)

Oči in/ali obraz

Očala, varovalna očala, varovala za obraz

Dela z ročno vodenimi orodji

Varjenje in kovanje

Brušenje in separiranje

Vklesavanje

Obdelava in predelava kamna

Rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov

Utopno kovanje

Odstranjevanje in lomljenje delcev

Razprševanje jedkih snovi

Uporaba obrezovalnika grmičevja ali verižne žage

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Proizvodnja energije

Vzdrževanje infrastrukture

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska in lesna industrija

Kamnoseška dela

Vrtnarstvo

Gozdarstvo

Dlani in prsti

Varovalne rokavice z mehansko zaščito

Dela z jeklenimi konstrukcijami

Prijemanje predmetov z ostrimi robovi, razen strojev, pri katerih obstaja nevarnost, da se rokavice zataknejo

Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji in zakolu

Zamenjava nožev rezilnih strojev

Gozdarska dela

Vrtnarsko delo

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Vzdrževanje infrastrukture

Predelovalne industrije

Prehrambna industrija

Zakol

Gozdarska industrija

Podlakti

Varovanje rok

Izkoščičevanje in rezanje

Prehrambna industrija

Zakol

Trup/trebuh/noga

Varovalni predpasnik, gamaše

Neprepustne hlače (hlače, odporne na rezanje)

Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji in zakolu

Gozdarska dela

Prehrambna industrija

Zakol

Gozdarska industrija

Stopalo

Neprepustna obutev

Grobi zidovi in gradnja cest

Rušenje

Postavljanje in podiranje opažev

Gozdarska dela

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Gozdarska industrija

Zapletanje in zagozdenje

Celo telo

Varovalna oblačila za uporabo, kjer obstaja nevarnost, da se obleka zaplete ob gibajoče dele

Zapletanje osebe v dele strojev

Ujetje v dele strojev

Ujetje oblačila v dele strojev

Podrtje

Strojegradnja

Izdelava težkih strojev

Inženiring

Gradbeništvo

Kmetijstvo

FIZIČNA – HRUP

Hrup

Ušesa

Varovalna oprema za varovanje sluha

Delo s kovinskimi stiskalnicami

Delo s pnevmatskimi vrtalniki

Delo zemeljskega osebja na letališčih

Delo z električnim orodjem

Razstreljevanje

Zabijanje pilotov

Obdelovanje lesa in tekstila

Kovinska industrija

Predelovalna industrija

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Letalska industrija

Rudarska dela

FIZIČNA – TOPLOTNA

Vročina in/ali ogenj

Obraz/cela glava

Ščitnik za glavo pri varjenju

čelade/kape za zaščito pred vročino ali ognjem, varovalne kapuce za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

Delo s pištolami za varjenje plastike

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Storitve vzdrževanja

Predelovalna industrija

Trup/trebuh/noge

Varovalni predpasnik, gamaše

Varjenje in kovanje

Vlivanje

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Storitve vzdrževanja

Predelovalna industrija

Roka

Varovalne rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Varjenje in kovanje

Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Storitve vzdrževanja

Predelovalna industrija

Podlakti

Rokavi

Varjenje in kovanje

Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Storitve vzdrževanja

Predelovalna industrija

Stopalo

Varovalne rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Storitve vzdrževanja

Predelovalna industrija

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska industrija

Gozdarska industrija

Mraz

Roka

Varovalne rokavice za zaščito pred mrazom

Stopalo

Obutev za zaščito pred mrazom

Delo na prostem in v ekstremnem mrazu

Delo v zamrzovalnicah

Delo s kriogenimi tekočinami

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Prehrambna industrija

Kmetijski in ribiški sektor

Celo telo/del telesa, vključno z glavo

Varovalna oblačila za zaščito pred mrazom

Delo na prostem v dežju in hladnem vremenu

Delo v zamrzovalnicah

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Prehrambna industrija

Kmetijski in ribiški sektor

Prevoz in skladiščenje

FIZIČNA – ELEKTRIČNA

Električni udar (neposredni ali posredni stik)

Cela glava

Električno izolirane čelade

Dlani in prsti

Električno izolirane rokavice

Stopalo

Električno izolirana obutev

Celo telo/dlani in prsti/stopalo

Prevodna osebna varovalna oprema, namenjena nošenju s strani usposobljenih oseb med delom na napeljavah pod napetostjo pri nazivni napetosti energetskega sistema do 800 kV AC in 600 kV DC

Delo na napeljavah pod napetostjo ali v bližini delov pod električno napetostjo

Delo na električnem sistemu

Proizvodnja energije

Prenos in distribucija električne energije

Vzdrževanje industrijskih obratov

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Statična elektrika

Dlani in prsti

Antistatične rokavice

Stopalo

Antistatična/prevodna obutev

Celo telo

Antistatična oblačila

Ravnanje s plastiko in gumo

Vlivanje, zbiranje ali nakladanje v kontejner

Delo v bližini elementov pod visoko napetostjo, kot so transportni trakovi

Ravnanje z eksplozivi

Predelovalna industrija

Industrija krme

Spravljanje v vreče in pakiranje rastlin

Proizvodnja, skladiščenje ali prevoz eksplozivov

FIZIČNA – SEVANJE

Neionizirajoče sevanje, vključno s sončno svetlobo (razen neposrednega opazovanja)

Glava

Kape in čelade

Delo na prostem

Ribištvo in kmetijstvo

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Oči

Varovalna očala in varovala za obraz

Delo s sevajočo vročino

Postopki v peči

Delo z laserjem

Delo na prostem

Varjenje in rezanje s plinom

Pihanje stekla

Svetilke s protibakterijskim učinkom

Železarska in jeklarska industrija

Predelovalna industrija

Ribištvo in kmetijstvo

Celo telo (koža)

Osebna varovalna oprema proti

Naravna in umetna UV-svetloba

Delo na prostem

Električno varjenje

Svetilke s protibakterijskim učinkom

Ksenonske svetilke

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Proizvodnja energije

Vzdrževanje infrastrukture

Ribištvo in kmetijstvo

Gozdarska industrija

Vrtnarstvo

Prehrambna industrija

Industrija plastike

Grafična industrija

Ionizirajoče sevanje

Oči

Varovalna očala za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

Delo v rentgenskih objektih

Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

Delo z radioaktivnimi proizvodi

Zdravstveno varstvo

Veterinarska oskrba

Obrat za obdelavo radioaktivnih odpadkov

Proizvodnja energije

Trup/trebuh/del telesa

Varovalni predpasnik za zaščito pred rentgenskimi žarki

/jopič/telovnik/krilo za zaščito pred rentgenskimi žarki

Delo v rentgenskih objektih

Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

Zdravstveno varstvo

Veterinarska oskrba

Zobozdravstvena oskrba

Urologija

Kirurgija

Interventna radiologija

Laboratoriji

Glava

Pokrivala in kape

Osebna varovalna oprema za zaščito pred npr. razvojem možganskih tumorjev

Medicinski prostori in objekti z rentgenskim sevanjem

Zdravstveno varstvo

Veterinarska oskrba

Zobozdravstvena oskrba

Urologija

Kirurgija

Interventna radiologija

Del telesa

Osebna varovalna oprema za zaščito ščitnice

Osebna varovalna oprema za zaščito spolnih žlez

Delo v rentgenskih objektih

Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

Zdravstveno varstvo

Veterinarska oskrba

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

Delo z radioaktivnimi proizvodi

Proizvodnja energije

Obrat za obdelavo radioaktivnih odpadkov

II.   KEMIČNA TVEGANJA (vključno z nanomateriali)

Tveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

KEMIKALIJE – AEROSOLI

Trdni (prah, hlapi, dim, vlakna

in nanomaterial)

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

Rušenje

Razstreljevanje

Brušenje in poliranje površin

Delo v prisotnosti azbesta

Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

Varjenje

Dimnikar

Delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer je verjetnost prahu

Delo v bližini pip plavžev, kjer so lahko izpušni plini težkih kovin

Delo v bližini šarže plavža

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Železarska in jeklarska industrija

Kovinska in lesna industrija

Avtomobilska industrija

Kamnoseška dela

Farmacevtska industrija

Zdravstvene storitve

Priprava citostatikov

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

in zaščitna krema kot dodatek ali pripomoček za zaščito

Delo v prisotnosti azbesta

Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Vzdrževanje industrijskih obratov

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred trdnimi delci

Rušenje

Delo v prisotnosti azbesta

Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

Dimnikar

Priprava fitofarmacevtskih sredstev

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Vzdrževanje industrijskih obratov

Kmetijstvo

Oči

Očala/varovalna očala in varovala za obraz

Obdelava lesa

Gradnja cest

Rudarska industrija

Kovinska in lesna industrija

Nizka gradnja

Tekoči

(razpršene kapljice in meglice)

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

Površinska obdelava (npr. lakiranje/barvanje, peskanje)

Čiščenje površin

Kovinska industrija

Predelovalna industrija

Avtomobilski sektor

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Površinska obdelava

Čiščenje površin

Delo s tekočimi razpršili

Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

Kovinska industrija

Predelovalna industrija

Avtomobilski sektor

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

Površinska obdelava

Čiščenje površin

Kovinska industrija

Predelovalna industrija

Avtomobilski sektor

KEMIČNA – TEKOČINE

Potopitev

Pljuski, pršci in curki

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Delo s tekočimi razpršili

Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

Predelava premazov

Strojenje

Delo v frizerskih in kozmetičnih salonih

Tekstilna in konfekcijska industrija

Industrija čistilnih storitev

Avtomobilska industrija

Sektor lepotnih storitev in frizerski sektor

Podlakti

Varovalni rokavi za zaščito pred kemikalijami

Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

Čiščenje

Kemična industrija

Industrija čistilnih storitev

Avtomobilska industrija

Stopalo

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Delo s tekočimi razpršili

Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

Tekstilna in konfekcijska industrija

Industrija čistilnih storitev

Avtomobilska industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

Delo s tekočimi razpršili

Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

Čiščenje

Kemična industrija

Industrija čistilnih storitev

Avtomobilska industrija

Kmetijstvo

KEMIČNA – PLINI IN HLAPI

Plini in hlapi

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred plini

Površinska obdelava (npr. lakiranje/barvanje, peskanje)

Čiščenje površin

Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

Delo v rezervoarjih in na gniliščih

Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

Dimnikar

Razkužila in korozivna čistilna sredstva

Delo v bližini plinskih pretvornikov in plinskih cevi pri plavžih

Kovinska industrija

Avtomobilski sektor

Predelovalna industrija

Industrija čistilnih storitev

Proizvodnja alkoholnih pijač

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Kemična industrija

Petrokemična industrija

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Površinska obdelava

Čiščenje površin

Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

Delo v rezervoarjih in na gniliščih

Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

Kovinska industrija

Avtomobilski sektor

Predelovalna industrija

Proizvodnja alkoholnih pijač

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Kemična industrija

Petrokemična industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

Površinska obdelava

Čiščenje površin

Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

Delo v rezervoarjih in na gniliščih

Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

Kovinska industrija

Avtomobilski sektor

Predelovalna industrija

Proizvodnja alkoholnih pijač

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Kemična industrija

Petrokemična industrija

Oči

Očala, varovalna očala in varovala za obraz

Barvanje z razpršilci

Obdelava lesa

Rudarske dejavnosti

Avtomobilski sektor

Predelovalna industrija

Rudarska industrija

Kemična industrija

Petrokemična industrija

III.   BIOLOŠKI AGENSI

Tveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – AEROSOLI

Trdne in tekoče snovi

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Biokemična proizvodnja

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – TEKOČINE

Neposredni in posredni stik

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali (ugrizi, ubodi)

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Gozdarska industrija

Pljuski, pršci in curki

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Podlakti

Varovalni rokavi za zaščito pred mikroorganizmi

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Stopala/noge

Varovalni vrhnji škornji in gamaše

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – MATERIALI, OSEBE, ŽIVALI ITD.

Neposredni in posredni stik

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali (ugrizi, ubodi)

Delo v prisotnosti biološkega agensa

Zdravstveno varstvo

Veterinarske klinike

Laboratoriji za klinične analize

Raziskovalni laboratoriji

Domovi za ostarele

Pomoč na domu

Čistilne naprave za odpadne vode

Čistilna naprava za odpadke

Prehrambna industrija

Gozdarska industrija

IV.   DRUGA TVEGANJA

Tveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

Nevidnost

Celo telo

Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti

Delo v bližini premikanja vozil

Asfaltiranje in označevanje cest

Železniška dela

Upravljanje prevoznih sredstev

Delo zemeljskega osebja na letališču

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Rudarska dela

Prevozne storitve in prevozi potnikov

Pomanjkanje kisika

Dihalni sistem

Izolacijska oprema za varovanje dihal

Delo v zaprtih prostorih

Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

Delo v rezervoarjih in na gniliščih

Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

Delo v jaških, kanalizaciji in drugih podzemnih področjih, ki so povezana s kanalizacijo

Proizvodnja alkoholnih pijač

Nizka gradnja

Kemična industrija

Petrokemična industrija

Dihalni sistem

Oprema za potapljanje

Podvodna dela

Nizka gradnja

Utopitev

Celo telo

Rešilni jopič

Delo na ali ob vodi

Delo na morju

Delo na letalu

Ribištvo

Letalska industrija

Gradnja stavb

Nizka gradnja

Ladjedelništvo

Luke in pristanišča


(1)  V nekaterih okoliščinah se lahko na podlagi ocene tveganja zaščitne kreme uporabljajo skupaj z drugo osebno varovalno opremo zaradi zaščite kože delavcev pred povezanimi tveganji. Zaščitne kreme so glede na področje uporabe Direktive 89/656/EGS osebna varovalna oprema, saj se tovrstna oprema v nekaterih okoliščinah lahko šteje za ‚dodatek ali pripomoček‘ v smislu člena 2 Direktive 89/656/EGS. Vendar pa zaščitne kreme niso osebna varovalna oprema v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2016/425.


31.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/54


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1833

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (1) ter zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Načelo 10 evropskega stebra socialnih pravic (2), razglašenega v Göteborgu 17. novembra 2017, pravi, da ima vsak delavec pravico do zdravega, varnega in dobro prilagojenega delovnega okolja. Pravica delavcev do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, ki je prilagojeno njihovim poklicnim potrebam in jim omogoča daljšo udeležbo na trgu dela, vključuje varovanje pred izpostavljenostjo biološkim dejavnikom pri delu.

(2)

V zvezi z izvajanjem direktiv, povezanih z zdravjem in varnostjo delavcev pri delu, vključno z Direktivo 2000/54/ES, je bila izvedena naknadna ocena v okviru programa REFIT. Ocena je obravnavala ustreznost direktiv, raziskave in nova znanstvena spoznanja na različnih zadevnih področjih. Ocena v okviru programa REFIT iz delovnega dokumenta služb Komisije (3) med drugim navaja potrebo po spremembi razvrstitvenega seznama bioloških dejavnikov iz Priloge III k Direktivi 2000/54/ES, da bi upošteval znanstveni in tehnični napredek, ter okrepitvi skladnosti z drugimi ustreznimi direktivami.

(3)

Komisija je v sporočilu „Varnejše in bolj zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu“ (4) znova poudarila, da je ocena pravnega reda Unije na področju zdravja in varnosti pri delu v okviru programa REFIT sicer potrdila, da je zakonodaja na tem področju v splošnem učinkovita in ustreza svojemu namenu, vseeno pa obstaja možnost za posodobitev zastarelih predpisov ter zagotovitev boljše in širše zaščite, skladnosti in izvrševanja na terenu. Komisija poudarja posebno potrebo po posodobitvi seznama bioloških dejavnikov iz Priloge III k Direktivi 2000/54/ES.

(4)

Direktiva 2000/54/ES določa pravila za varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, vključno s preprečevanjem takšnih tveganj, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. Direktiva 2000/54/ES se uporablja za dejavnosti, pri katerih so delavci zaradi svojega dela izpostavljeni ali potencialno izpostavljeni biološkim dejavnikom, in navaja ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru kakršne koli dejavnosti, ki lahko vključuje tveganje izpostavljenosti biološkim dejavnikom, da se določi narava, stopnja in trajanje izpostavljenosti delavcev biološkim dejavnikom.

(5)

Ker lahko rezultati ocene tveganja pokažejo nenamerno izpostavljenost biološkim dejavnikom, morda obstajajo druge dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I k Direktivi 2000/54/ES, vendar bi jih bilo prav tako treba upoštevati. Zato bi bilo treba indikativni seznam dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2000/54/ES spremeniti, tako da bi vključeval uvodno besedilo, ki bi pojasnjevalo, da seznam ni izčrpen.

(6)

Priloga III k Direktivi 2000/54/ES določa seznam bioloških dejavnikov, za katere je znano, da okužijo ljudi, razvrščenih glede na stopnjo tveganja okužbe. V skladu z uvodno pripombo 6 iz navedene priloge bi bilo treba seznam spremeniti, da bi se upoštevala najnovejša spoznanja v zvezi z znanstvenim razvojem, na področju katerega so se od zadnje posodobitve seznama zgodile pomembne spremembe, zlasti v zvezi s taksonomijo, poimenovanjem, razvrstitvijo in značilnostmi bioloških dejavnikov ter obstojem novih bioloških dejavnikov.

(7)

Prilogi V in VI k Direktivi 2000/54/ES določata osamitvene ukrepe in stopnje za laboratorije, objekte za živali ter industrijo. Prilogi V in VI je treba spremeniti in prestrukturirati, da bosta v skladu z osamitvenimi in drugimi zaščitnimi ukrepi, vključenimi v Direktivo 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), ter te ukrepe upoštevali.

(8)

Pri pripravi najnovejše posodobitve prilog I, III, V in VI k Direktivi 2000/54/ES se je upoštevala potreba po ohranitvi obstoječih stopenj varovanja za delavce, ki so pri delu izpostavljeni ali potencialno izpostavljeni biološkim dejavnikom, ter zagotavljanju, da spremembe upoštevajo le znanstveni razvoj na tem področju in na delovnem mestu zahtevajo prilagoditve, ki so zgolj tehnične narave.

(9)

O ukrepih, ki izhajajo iz sprejetja sporočila Komisije „Varnejše in bolj zdravo delo za vse – Posodobitev zakonodaje EU in politike EU za varnost in zdravje pri delu“ in so potrebni, da zakonodaja Unije na področju varnosti in zdravja pri delu ostaja učinkovita in še naprej ustreza svojemu namenu, je bilo opravljeno posvetovanje s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu.

(10)

V mnenju o posodobitvi šestih direktiv o varnosti in zdravju pri delu za zagotavljanje bolj zdravega in varnejšega dela za vse (6), sprejetem 6. decembra 2017, Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu priporoča spremembo Direktive 2000/54/ES, da bi se povečala njena ustreznost in učinkovitost.

(11)

V poznejšem mnenju o tehničnih posodobitvah prilog k Direktivi o bioloških dejavnikih (2000/54/ES) (7), sprejetem 31. maja 2018, Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu priporoča natančno določene posodobitve prilog I, III, V in VI, ki bi odražale najnovejši tehnološki in znanstveni razvoj na tem področju.

(12)

Pri pripravi najnovejše posodobitve prilog I, III, V in VI k Direktivi 2000/54/ES so Komisiji z nudenjem tehnične in znanstvene podpore pomagali strokovnjaki, ki so predstavljali države članice.

(13)

Države članice so se v skladu s Skupno politično izjavo o obrazložitvenih dokumentih (8), ki so jo države članice in Komisija sprejele 28. septembra 2011, zavezale, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o svojih ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi deli direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos.

(14)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 17 Direktive Sveta 89/391/EGS (9)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, III, V in VI k Direktivi 2000/54/ES se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. novembra 2021. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 262, 17.10.2000, str. 21.

(2)  Evropski steber socialnih pravic, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sl.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (UL L 125, 21.5.2009, str. 75).

(6)  Dokument Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu 1718/2017.

(7)  Dokument Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu 434/18.

(8)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

(9)  Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).


PRILOGA

(1)   

Priloga I k Direktivi 2000/54/ES se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA I

INDIKATIVNI SEZNAM DEJAVNOSTI

(Člen 4(2))

Uvodna pripomba

Kadar rezultat ocene tveganja, izvedene v skladu s členom 3 in členom 4(2) te direktive, pokaže nenamerno izpostavljenost biološkim dejavnikom, obstaja možnost drugih dejavnosti, ki niso vključene v to prilogo, vendar jih je vseeno treba upoštevati.

1.

Delo v obratih za proizvodnjo hrane.

2.

Delo v kmetijstvu.

3.

Delovne aktivnosti, pri katerih prihaja do stika z živalmi in/ali izdelki živalskega izvora.

4.

Delo v zdravstvu, tudi v enotah za izolacijo in v mrtvašnicah.

5.

Delo v kliničnih, veterinarskih in diagnostičnih laboratorijih, razen v diagnostičnih mikrobioloških laboratorijih.

6.

Delo v obratih odlagališč odpadkov.

7.

Delo v obratih za čiščenje odpadnih voda.

“.

(2)   

Priloga III k Direktivi 2000/54/ES se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

SKUPNOSTNA RAZVRSTITEV

Drugi odstavek člena 2 in člen 18

UVODNE PRIPOMBE

1.

Glede na področje uporabe Direktive se v razvrstitveni seznam vključijo le dejavniki, za katere je znano, da okužijo ljudi.

Kjer je primerno, je označen toksikološki in alergijski potencial teh dejavnikov.

Živalski in rastlinski patogeni, za katere je znano, da ne učinkujejo na ljudi, so izključeni.

Pri sestavljanju tega seznama razvrščenih bioloških dejavnikov niso bili upoštevani gensko spremenjeni mikroorganizmi.

2.

Razvrstitveni seznam temelji na vplivu teh dejavnikov na zdrave delavce.

Pri tem niso posebej upoštevani posamezni učinki na tiste, katerih občutljivost je lahko povečana iz enega ali drugega razloga, na primer zaradi predhodne bolezni, zdravljenja, zmanjšane odpornosti, nosečnosti ali dojenja.

Dodatno tveganje za take delavce bi bilo treba upoštevati v okviru ocene tveganja, ki jo zahteva ta direktiva.

Pri določenih industrijskih postopkih, določenem laboratorijskem delu ali določenem delu z živalmi, ki vključujejo dejanski ali možni stik z biološkimi dejavniki skupine 3 ali 4, morajo biti vsi sprejeti tehnični varnostni ukrepi v skladu s členom 16 te direktive.

3.

Za biološke dejavnike, ki niso razvrščeni v eno od skupin od 2 do 4 na seznamu, se ne šteje, da so s tem implicitno razvrščeni v skupino 1.

Ko gre za rodove, za katere je znano, da je za človeka patogena več kot ena vrsta, bo seznam vključeval tiste vrste, za katere je znano, da so najpogostejši povzročitelji bolezni, skupaj s splošnejšo navedbo dejstva, da lahko tudi druge vrste istega rodu vplivajo na zdravje.

Kadar je v razvrstitvenem seznamu bioloških dejavnikov naveden celoten rod, se šteje, da so vrste in sevi, za katere je znano, da niso patogeni, izključeni.

4.

Kadar je sev oslabljen ali je izgubil znane virulentne gene, ni treba nujno izvajati osamitve, ki se zahteva glede na razvrstitev njegovega prvotnega seva, odvisno od ocene, primerne tveganju na delovnem mestu.

Tako je npr. v primeru, kjer je treba tak sev uporabiti kot proizvod ali del proizvoda za profilaktične ali terapevtske namene.

5.

Poimenovanje razvrščenih dejavnikov, uporabljeno pri določitvi tega seznama, odraža zadnje mednarodne dogovore o taksonomiji in poimenovanju dejavnikov v času priprave seznama ter je v skladu z njimi.

6.

Seznam razvrščenih bioloških dejavnikov odraža stanje znanja v času njegovega oblikovanja.

Posodobljen bo takoj, ko ne bo več odražal najnovejših dognanj.

7.

Države članice zagotovijo, da so vsi virusi, ki so bili pri človeku že izolirani, niso pa bili ocenjeni in razvrščeni v to prilogo, uvrščeni najmanj v skupino 2, razen če imajo države članice dokaz, da verjetno ne morejo povzročiti bolezni pri ljudeh.

8.

Določeni biološki dejavniki, razvrščeni v skupino 3, ki so na priloženem seznamu označeni z dvema zvezdicama (**), lahko predstavljajo zmanjšano tveganje za okužbo delavcev, ker se okužba navadno ne prenaša po zraku.

Države članice ocenijo, kakšne osamitvene ukrepe je treba uporabiti za take dejavnike, pri čemer upoštevajo naravo specifičnih dejavnosti, za katere gre, in količino zadevnega dejavnika, z namenom, da ugotovijo, ali je v danih okoliščinah katerega od ukrepov mogoče opustiti.

9.

Zahteve v zvezi z osamitvijo, ki sledijo iz razvrstitve zajedavcev, se uporabljajo le za tiste stopnje življenjskega ciklusa zajedavca, v katerih obstaja nevarnost okužbe ljudi na delovnem mestu.

10.

Na seznamu so tudi ločene označbe v primerih, ko je verjetno, da biološki dejavniki povzročajo alergične ali toksične reakcije, ko je na voljo učinkovito cepivo ali ko je priporočljivo hraniti seznam izpostavljenih delavcev več kot 10 let.

Te označbe so prikazane z naslednjimi črkami:

A:

možni alergični učinki

D:

seznam delavcev, izpostavljenih temu biološkemu dejavniku, je treba hraniti več kot 10 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti

T:

proizvaja toksin

V:

na voljo je učinkovito cepivo, ki je registrirano v EU

Pri izvajanju preventivnega cepljenja je treba upoštevati kodeks ravnanja iz Priloge VII.

BAKTERIJE

in podobni organizmi

Opomba: pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom ‚ssp.‘ nanaša na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej uvodno pripombo 3.

Biološki dejavnik

Razvrstitev

Opombe

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ptičji sevi)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (drugi sevi)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (razen nepatogenih sevov)

2

 

Escherichia coli, verocitotoksigeni sevi (npr. O157:H7 ali O103)

3  (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (vsi serovari)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3  (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3 (*1)

V

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella (drugi serovari)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (tip 1)

3 (*1)

T

Shigella dysenteriae, razen tipa 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (vključno z El Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica