ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 276

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
29. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1803 z dne 18. julija 2019 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Vietnama v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

1

 

*

PREVOD SPORAZUM

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1804 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo

12

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1805 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7807)  ( 1 )

21

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi EU-Republika Moldavija z dne 4. oktobra 2019 o posodobitvi Priloge XXVIII-B (Pravila za telekomunikacijske storitve) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [2019/1806]

44

 

*

Sklep št. 2/2019 Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi EU-Republika Moldavija z dne 4. oktobra 2019 o posodobitvi Priloge XXVIII-D (Pravila za mednarodni pomorski prevoz) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani 2019/1807

56

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/1803

z dne 18. julija 2019

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Vietnama v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 218(5) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. aprila 2019 sprejel Sklep, s katerim je odobril začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Vietnama v operacijah Unije za krizno upravljanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji izpogajal navedeni sporazum.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Vietnama v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 17(1) Sporazuma (1).

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. julija 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/3


PREVOD

SPORAZUM

med evropsko unijo in vlado socialistične republike vietnam o vzpostavitvi okvira za sodelovanje vietnama v operacijah evropske unije za krizno upravljanje

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija ali EU) na eni strani in VIETNAM na drugi strani (v nadaljnjem besedilu skupaj: pogodbenici) STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija lahko v okviru svoje skupne varnostne in obrambne politike sprejme odločitev, da bo izvajala operacije za krizno upravljanje, ki lahko vključujejo naloge iz členov 42(1) in 43(1) Pogodbe o Evropski uniji, kot je odločil Svet.

(2)

Vietnam in EU priznavata pomen svetovnega miru za razvoj vseh držav in se zavezujeta, da bosta na podlagi načel Listine Združenih narodov še naprej prispevala k ohranjanju miru in varnosti v svojih soseščinah ter širše v svetu.

(3)

Ob upoštevanju zaveze pogodbenic, da bosta okrepili svoje sodelovanje v zadevah, povezanih z varnostjo in obrambo, ter ob priznavanju, da bi se zmogljivosti in zmožnosti Vietnama lahko uporabile v operacijah EU za krizno upravljanje.

(4)

Vietnam in EU želita določiti splošne pogoje sodelovanja Vietnama v operacijah EU za krizno upravljanje v sporazumu, s katerim se vzpostavi okvir za morebitno tovrstno sodelovanje v prihodnje, namesto da bi te pogoje opredeljevali za vsako zadevno operacijo posebej.

(5)

Takšen sporazum ne bi smel posegati v avtonomijo odločanja Unije in ne bi smel vnaprej vplivati na vsakokratno odločanje Vietnama o sodelovanju v operaciji EU za krizno upravljanje.

(6)

Unija odloči, ali bo k sodelovanju v operaciji EU za krizno upravljanje povabila tretje države. Vietnam lahko sprejme povabilo Unije in ponudi svoj prispevek. V takšnem primeru Unija odloči, ali predlagani prispevek sprejme –

DOGOVORILA O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

S sodelovanjem povezane odločitve

1.   Potem ko Unija sprejme odločitev, da Vietnam povabi k sodelovanju v operaciji EU za krizno upravljanje, Vietnam v okviru izvajanja tega sporazuma Evropsko unijo obvesti o odločitvi njegovega pristojnega organa o sodelovanju, vključno s predlaganim prispevkom.

2.   Unija v posvetovanju z Vietnamom oceni predlagani prispevek slednjega.

3.   Unija Vietnamu takoj, ko je to mogoče, posreduje zgodnje obvestilo glede verjetnega prispevka k skupnim stroškom operacije, da bi Vietnamu s tem pomagala pri pripravi njegove ponudbe.

4.   Unija Vietnam pisno obvesti o rezultatu svoje ocene in odločitvi o predlaganem prispevku Vietnama, da bi zagotovila sodelovanje slednjega v skladu z določbami tega sporazuma.

5.   Ponudba Vietnama v skladu z odstavkom 1 in njeno sprejetje s strani EU v skladu z odstavkom 4 sta podlaga za uporabo tega sporazuma za vsako posamezno operacijo za krizno upravljanje.

6.   Vietnam lahko na lastno pobudo ali na zahtevo Unije in po posvetovanjih med pogodbenicama kadar koli v celoti ali delno odstopi od sodelovanja v operaciji EU za krizno upravljanje.

Člen 2

Okvir

1.   Vietnam se pridruži zadevnemu sklepu Sveta, s katerim Svet Evropske unije odloči, da bo Unija izvedla operacijo za krizno upravljanje, in vsakemu drugemu sklepu, s katerim se Svet Evropske unije odloči za podaljšanje operacije EU za krizno upravljanje, v skladu z določbami tega sporazuma in katerimi koli potrebnimi izvedbenimi dogovori.

2.   Prispevek Vietnama k operaciji EU za krizno upravljanje ne posega v avtonomijo odločanja Unije.

Člen 3

Status osebja in sil Vietnama

1.   Status osebja, napotenega na civilno operacijo EU za krizno upravljanje, in/ali sil, ki jih Vietnam prispeva k vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, ureja zadevni sporazum o statusu sil/misije, če je takšen sporazum sklenjen, ali kateri koli drug dogovor med Unijo in državo oziroma državami, v katerih se operacija izvaja. Vietnam bo o tem obveščen.

2.   Status osebja, ki se dodeli poveljstvu ali poveljujočim elementom, ki so zunaj države oziroma držav, v katerih poteka operacija EU za krizno upravljanje, urejajo dogovori med poveljstvom in zadevnimi poveljujočimi elementi ter pristojnimi organi Vietnama.

3.   Brez poseganja v sporazum o statusu sil/misije iz odstavka 1 Vietnam izvršuje jurisdikcijo nad svojim osebjem, ki sodeluje v operaciji EU za krizno upravljanje. Kadar sile Vietnama delujejo na ladji ali zrakoplovu države članice Evropske unije, lahko ta država članica izvršuje jurisdikcijo v skladu z vsemi veljavnimi in/ali prihodnjimi sporazumi ter v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi ter mednarodnim pravom.

4.   Vietnam je odgovoren za odzivanje na morebitne zahtevke v zvezi s sodelovanjem v operaciji EU za krizno upravljanje, ki jih vloži njegovo osebje ali se nanj nanašajo, pa tudi za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, zlasti pravnih ali disciplinskih, v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

5.   Pogodbenici se dogovorita, da opustita vse morebitne zahtevke, razen pogodbenih zahtevkov, do druge pogodbenice zaradi škode, izgube ali uničenja sredstev, ki so v lasti katere koli pogodbenice ali jih ta uporablja, ali zaradi poškodbe ali smrti osebja katere koli pogodbenice pri opravljanju njegovih uradnih nalog v povezavi z dejavnostmi v okviru tega sporazuma, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve. Kakršen koli primer hude malomarnosti ali namerne kršitve se med pogodbenicama rešuje po diplomatski poti.

6.   Vietnam se obvezuje, da bo pripravil izjavo o odstopu od odškodninskih zahtevkov do katere koli države, ki je udeležena v operaciji EU za krizno upravljanje, v kateri sodeluje Vietnam, kar bo storil ob podpisu tega sporazuma.

7.   Unija se obvezuje zagotoviti, da bodo ob podpisu tega sporazuma države članice Evropske unije podale izjavo o odpovedi zahtevkom v zvezi s kakršnim koli prihodnjim sodelovanjem Vietnama v operaciji EU za krizno upravljanje.

Člen 4

Tajni podatki

1.   Vietnam sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje tajnih podatkov EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta za varovanje tajnih podatkov EU iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (1) in v skladu z nadaljnjimi smernicami pristojnih organov, vključno s poveljnikom operacije EU glede vojaške operacije EU za krizno upravljanje ali vodjem misije glede civilne operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Če pogodbenici skleneta sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo tajnih podatkov, se takšen sporazum uporablja v okviru operacije EU za krizno upravljanje.

ODDELEK II

DOLOČBE O SODELOVANJU V CIVILNIH OPERACIJAH EU ZA KRIZNO UPRAVLJANJE

Člen 5

Osebje, napoteno na civilno operacijo EU za krizno upravljanje

1.   Vietnam:

(a)

zagotovi, da njegovo osebje, napoteno na civilno operacijo EU za krizno upravljanje, svoje naloge opravlja v skladu z:

(i)

zadevnim sklepom Sveta in njegovimi nadaljnjimi spremembami iz člena 2(1),

(ii)

operativnim načrtom;

(iii)

izvedbenimi dogovori, ki se uporabljajo;

(iv)

politikami za civilne operacije EU za krizno upravljanje, ki se uporabljajo;

(b)

civilnega poveljnika operacije pravočasno obvesti o kakršni koli spremembi svojega prispevka k civilni operaciji EU za krizno upravljanje.

2.   Osebje, ki ga Vietnam napoti na civilno operacijo EU za krizno upravljanje, opravi zdravniški pregled in cepljenje ter predloži kopijo potrdila o zdravstveni sposobnosti za opravljanje funkcije, ki mu ga izda pristojni organ.

3.   Osebje, ki ga napoti Vietnam, pri opravljanju svojih nalog in ravnanju upošteva zgolj interese civilne operacije EU za krizno upravljanje, pri čemer spoštuje najvišje standarde ravnanja, določene v politikah, ki se uporabljajo za civilne operacije EU za krizno upravljanje.

Člen 6

Struktura poveljevanja

1.   Vse osebje Vietnama, ki sodeluje v civilni operaciji EU za krizno upravljanje, ostane pod polnim poveljstvom organov Vietnama.

2.   Civilni poveljnik operacije EU izvaja operativni nadzor nad vsem osebjem, ki sodeluje v civilni operaciji EU za krizno upravljanje. Civilni poveljnik operacije EU in organi Vietnama pred napotitvijo sprejmejo izvedbena pravila v zvezi s tem.

3.   Civilni poveljnik operacije prevzame odgovornost za civilno operacijo EU za krizno upravljanje ter izvršuje poveljevanje in nadzor nad to operacijo na strateški ravni.

4.   Vodja misije prevzame odgovornost za civilno operacijo EU za krizno upravljanje, na terenu izvršuje poveljevanje in nadzor nad to operacijo ter izvaja vsakodnevno upravljanje te operacije.

5.   Vietnam ima v skladu s pravnimi instrumenti iz člena 2(1) pri vsakodnevnem upravljanju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

6.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem civilne operacije EU za krizno upravljanje. Vietnam je pristojen za sprejetje kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, tudi pravnih ali disciplinskih ukrepov, v skladu s svojimi zakoni, predpisi in politikami.

7.   Vietnam določi točko za stike nacionalnega kontingenta (National Contingent Point of Contact – NPC), ki v operaciji zastopa njegov nacionalni kontingent. NPC vodji misije poroča o zadevah, ki vplivajo na operacijo, in je odgovorna za vsakodnevno disciplino kontingenta Vietnama.

8.   Unija sprejme odločitev o zaključku operacije po posvetovanju z Vietnamom, če ta na dan zaključka operacije še vedno prispeva k civilni operaciji EU za krizno upravljanje.

Člen 7

Finančni vidiki

1.   Brez poseganja v člen 8 Vietnam prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njegovim sodelovanjem v civilni operaciji EU za krizno upravljanje, razen tekočih stroškov, kot je določeno v operativnem proračunu operacije.

2.   V primeru smrti, poškodbe, izgube ali škode med fizičnimi ali pravnimi osebami iz države oziroma držav, v katerih se operacija izvaja, vprašanja morebitne odgovornosti Vietnama in njegovega plačila odškodnine urejajo pogoji, določeni v sporazumu o statusu misije iz člena 3(1), ki se uporablja, ali katerih koli drugih predpisih, ki se uporabljajo.

Člen 8

Prispevek k operativnemu proračunu

1.   Vietnam je v skladu z odstavkom 4 tega člena, tudi kar zadeva njegove lastne zmogljivosti, in po svoji odločitvi, da sodeluje v civilni operaciji EU za krizno upravljanje v skladu s členom 1(5), pripravljen prispevati k financiranju operativnega proračuna zadevne civilne operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Takšen prispevek k operativnemu proračunu se izračuna na podlagi ene od naslednjih formul, in sicer tiste, pri kateri je izračun nižji:

(a)

delež referenčnega zneska za operativni proračun, ki je sorazmeren razmerju med bruto nacionalnim dohodkom (BND) Vietnama in celotnim BND vseh držav, ki prispevajo v operativni proračun operacije, ali

(b)

delež referenčnega zneska za operativni proračun, ki je sorazmeren razmerju med številom osebja iz Vietnama, sodelujočega v operaciji, in celotnim številom osebja vseh v operaciji sodelujočih držav.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 Vietnam ne prispeva k financiranju dnevnic, ki se plačajo osebju iz držav članic Evropske unije.

4.   Ne glede na odstavek 1 Unija Vietnam načeloma oprosti finančnih prispevkov za določeno civilno operacijo EU za krizno upravljanje, če:

(a)

Unija odloči, da Vietnam znatno in bistveno prispeva k tej operaciji,

ali

(b)

BND na prebivalca Vietnama ne presega BND na prebivalca nobene od držav članic Unije.

5.   Ob upoštevanju odstavka 1 pristojni organi pogodbenic podpišejo vsak dogovor o plačilu prispevkov Vietnama v operativni proračun civilne operacije EU za krizno upravljanje; dogovor med drugim vsebuje naslednje določbe o:

(a)

znesku zadevnega finančnega prispevka;

(b)

načinih plačila finančnega prispevka in

(c)

postopku revizije.

ODDELEK III

DOLOČBE O SODELOVANJU V VOJAŠKIH OPERACIJAH EU ZA KRIZNO UPRAVLJANJE

Člen 9

Sodelovanje v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje

1.   Vietnam zagotovi, da njegove sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, opravljajo svoje naloge v skladu z:

(a)

zadevnim sklepom Sveta in njegovimi nadaljnjimi spremembami iz člena 2(1);

(b)

operativnim načrtom;

(c)

izvedbenimi dogovori, ki se uporabljajo, ter

(d)

vsemi politikami za vojaške operacije EU za krizno upravljanje, ki se uporabljajo.

2.   Vietnam pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svoje udeležbe v operaciji.

3.   Osebje, ki ga napoti Vietnam, pri opravljanju svojih nalog in ravnanju upošteva zgolj interese vojaške operacije EU za krizno upravljanje, pri čemer spoštuje najvišje standarde ravnanja, določene v politikah, ki se uporabljajo za vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

Člen 10

Struktura poveljevanja

1.   Vse sile in osebje Vietnama, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, ostanejo pod polnim poveljstvom organov Vietnama.

2.   Poveljnik operacije EU izvaja operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad vsemi silami in osebjem držav, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje. Poveljnik operacije EU in organi Vietnama pred napotitvijo sprejmejo izvedbena pravila v zvezi s tem.

3.   Vietnam ima v skladu s pravnimi instrumenti iz člena 2(1) pri vsakodnevnem upravljanju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Vietnamom kadar koli zahteva umik prispevka Vietnama.

5.   Vietnam imenuje višjega vojaškega predstavnika, ki zastopa njegov nacionalni kontingent v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje. Višji vojaški predstavnik se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta Vietnama.

Člen 11

Finančni vidiki

1.   Brez poseganja v člen 12 tega sporazuma Vietnam prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njegovim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške predvideno skupno financiranje, kot je določeno v pravnih instrumentih iz člena 2(1) in v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/528 (2).

2.   V primeru smrti, poškodbe, izgube ali škode med fizičnimi ali pravnimi osebami iz države oziroma držav, v katerih poteka operacija, vprašanja možne odgovornosti Vietnama in njegovega plačila odškodnine urejajo pogoji, določeni v sporazumu o statusu sil iz člena 3(1), ki se uporablja, ali katerih koli drugih določbah, ki se uporabljajo.

Člen 12

Prispevek k skupnim stroškom

1.   Vietnam je ob upoštevanju odstavka 3 tega člena, tudi kar zadeva njegove lastne zmogljivosti, in po svoji odločitvi, da sodeluje v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje v skladu s členom 1(5), pripravljen prispevati k financiranju skupnih stroškov zadevne vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Takšen prispevek k skupnim stroškom se izračuna na podlagi ene od naslednjih formul, in sicer tiste, pri kateri je izračun nižji:

(a)

delež skupnih stroškov, ki je sorazmeren razmerju med BND Vietnama in celotnim BND vseh držav, ki prispevajo k skupnim stroškom operacije, ali

(b)

delež skupnih stroškov, ki je sorazmeren razmerju med številom osebja iz Vietnama, sodelujočega v operaciji, in celotnim številom osebja vseh v operaciji sodelujočih držav.

Pri uporabi formule iz točke (b) in kadar Vietnam prispeva osebje le za poveljstvo operacije ali sil, se uporabi razmerje med njegovim osebjem in celotnim številom osebja zadevnega vojaškega poveljstva. V drugih primerih se uporabi razmerje med vsem osebjem, ki ga prispeva Vietnam, in celotnim osebjem operacije.

3.   Ne glede na odstavek 1 Unija Vietnam načeloma oprosti finančnih prispevkov za določeno vojaško operacijo EU za krizno upravljanje, kadar:

(a)

Unija odloči, da Vietnam znatno in bistveno prispeva k tej operaciji,

ali

(b)

BND na prebivalca Vietnama ne presega BND na prebivalca nobene od držav članic Unije.

4.   Ob upoštevanju odstavka 1 pristojni organi pogodbenic sklenejo dogovor o plačilu prispevkov Vietnama k skupnim stroškom; dogovor med drugim vsebuje naslednje določbe o:

(a)

znesku zadevnega finančnega prispevka;

(b)

načinih plačila finančnega prispevka in

(c)

postopku revizije.

ODDELEK IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Dogovori o izvajanju sporazuma

Brez poseganja v člena 8(5) in 12(4) pristojni organi pogodbenic sklenejo vse potrebne tehnične in upravne dogovore za izvajanje tega sporazuma.

Člen 14

Pristojni organi

Za namene tega sporazuma je pristojni organ Vietnama Ministrstvo za nacionalno obrambo Vietnama, razen če je Evropska unija uradno obveščena drugače.

Člen 15

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz tega sporazuma, ima druga pogodbenica pravico pisno odpovedati ta sporazum z enomesečnim odpovednim rokom.

Člen 16

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 17

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku notranjih pravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2.   Ta sporazum se na zahtevo katere koli od pogodbenic ponovno pregleda.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni na podlagi medsebojnega pisnega dogovora pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom iz odstavka 1.

4.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove tako, da drugi pogodbenici pošlje pisno obvestilo o odpovedi. Takšna odpoved začne učinkovati šest mesecev po tem, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo.

V POTRDITEV TEGA sta spodaj podpisana, ki sta ju v ta namen ustrezno pooblastili pogodbenici, podpisala ta sporazum.

V Bruslju, dne 17. oktobra 2019, v dveh izvodih v angleškem in vietnamskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.

Za Evropsko unijo

Za vlado Socialistične republike Vietnam


(1)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL EU L 274, 15.10.2013, str. 1).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/528 z dne 27. marca 2015 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena) in razveljavitvi Sklepa 2011/871/SZVP (UL EU L 84, 28.3.2015, str. 39).


IZJAVA DRŽAV ČLANIC EU, KI UPORABLJAJO SKLEP SVETA EU O OPERACIJI EU ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, V KATERI SODELUJE VIETNAM, GLEDE OPUSTITVE ZAHTEVKOV IZ ČLENA 3(5)

„Države članice EU, ki uporabljajo sklep Sveta EU o operaciji EU za krizno upravljanje, v kateri sodeluje Vietnam, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi nacionalni pravni sistemi, v čim večji meri opustiti kakršne koli zahtevke proti Vietnamu zaradi poškodbe ali smrti svojega osebja ali škode ali izgube kakršnih koli sredstev, ki so v njihovi lasti in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje, ki ga Vietnam prispeva operaciji EU za krizno upravljanje, pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primerih hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

povzročila uporaba katerih koli sredstev, ki so v lasti Vietnama, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja, ki ga Vietnam prispeva operaciji EU za krizno upravljanje, pri uporabi teh sredstev.“.


IZJAVA VIETNAMA GLEDE OPUSTITVE ZAHTEVKOV PROTI KATERI KOLI DRŽAVI, KI SODELUJE V OPERACIJAH EU ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, IZ ČLENA 3(5)

„Vietnam, ki je privolil v sodelovanje v operaciji EU za krizno upravljanje, si bo prizadeval, kolikor to dopušča njegov nacionalni pravni sistem, da se v čim večji meri odpove kakršnim koli zahtevkom do katere koli države, ki sodeluje v operaciji EU za krizno upravljanje, zaradi poškodbe ali smrti svojega osebja ali škode ali izgube kakršnih koli sredstev, ki so v njegovi lasti in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

povzročila uporaba kakršnih koli sredstev, ki so v lasti držav, sodelujočih v operaciji EU za krizno upravljanje, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje pri uporabi teh sredstev.“.


UREDBE

29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1804

z dne 28. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti točk (a) do (d) in (h) prvega pododstavka člena 62(2) ter točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 78 in člena 96(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14(4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (2) omogoča, da države članice dovolijo upravičencu do plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da v ustrezno utemeljenih okoliščinah svojo zbirno vlogo glede uporabe prijavljenih kmetijskih parcel spremeni po končnem roku za predložitev zbirne vloge. Upravičenci bodo med rastno dobo morda morali prilagoditi načrt gojenja kmetijskih rastlin ali njihovo lokacijo. Razlog je lahko sprememba vremenskih razmer ali drugih kmetijskih pogojev. Upravičenci do plačila iz člena 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) so lahko v podobnem položaju, zlasti glede naknadnih posevkov. Zato je ustrezno, da se državam članicam omogoči, da tem upravičencem dovolijo spremeniti zbirno vlogo ali zahtevek za plačilo v zvezi z uporabo parcel, prijavljenih za namene plačila iz člena 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013. Poleg tega bi bilo treba ta odstavek črtati iz člena 14 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 in vključiti v člen 15 navedene uredbe, saj se nanaša na spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo. Pojasniti bi bilo treba tudi, da je mogoče te spremembe izvesti po preteku splošnih rokov za sporočanje sprememb in da lahko države članice določijo končni rok za pošiljanje uradnega obvestila.

(2)

Člen 15(1b) določa spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo, kadar se izvajajo pregledi s spremljanjem. Ustrezno je pojasniti, da se ta določba nanaša na možnost spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo po začasnih rezultatih pregledov s spremljanjem. Navesti bi bilo treba tudi, kaj lahko te spremembe vključujejo.

(3)

Člen 15(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 določa rok za spremembo zbirne vloge ali zahtevka za plačilo. Člen 15(3) navedene uredbe določa primere, v katerih sprememba zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ni več mogoča. Ta pravila se ne uporabljajo, če se glede upravičencev izvajajo pregledi s spremljanjem, in sicer zaradi posebnosti te vrste pregledov. Zato je ustrezno pojasniti, kdaj lahko ti upravičenci opravijo take spremembe. Poleg tega je ustrezno pristojnim organom omogočiti, da določijo rok za sporočanje takih sprememb na ravni sheme pomoči, podpornega ukrepa ali vrste operacij, ki se preverjajo s spremljanjem.

(4)

Države članice se lahko odločijo izvajati preglede s spremljanjem glede nekaterih shem pomoči, podpornih ukrepov, vrst operacij ali zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, pri tem pa glede drugih shem, ukrepov, vrst operacij ali zahtev in standardov ohranijo preglede na kraju samem, ki temeljijo na vzorcih. To lahko privede do tega, da pregledi s spremljanjem razkrijejo ugotovitve, ki so pomembne za opredelitev skladnosti s pravili shem, ukrepov, vrst operacij ali standardov in zahtev, upoštevnih za navzkrižno skladnost, ki se pregledujejo na podlagi vzorcev. Zato je treba opredeliti pravila o tem, kako upoštevati navedene ugotovitve.

(5)

Pojasniti bi bilo treba, da se obveznost navzkrižnega obveščanja iz člena 27 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 uporablja tudi glede zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost. Člen 27 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Člen 38 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se nanaša na meritve površine. Vendar se odstavek 1 navedenega člena nanaša na možnost omejitve pregledov v zvezi z upravičenostjo in meritev površine na naključno izbran vzorec vsaj 50 % kmetijskih parcel, za katere je bila vložena vloga za pomoč ali zahtevek za plačilo. Za več jasnosti bi bilo treba pravila glede preverjanja pogojev upravičenosti črtati iz člena 38 in jih vnesti v člen 39.

(7)

Države članice se lahko odločijo izvajati preglede s spremljanjem glede nekaterih shem pomoči, podpornih ukrepov ali vrst operacij v skladu s členom 40a Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, pri tem pa glede drugih shem, ukrepov ali operacij v skladu s členom 38 ohranijo preglede na kraju samem, ki temeljijo na vzorcih in vključujejo meritve površine. To lahko privede do tega, da se kmetijske parcele, izmerjene v skladu s pregledi na kraju samem, ki temeljijo na vzorcih, razlikujejo od površin, ugotovljenih kot osnova za izračun pomoči ali podpore, kadar se uporabljajo pregledi s spremljanjem. Člen 38 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 bi moral torej pojasniti, katere površine se uporabljajo v takih primerih.

(8)

Vse kmetijske parcele, ki jih prijavi upravičenec in so izbrane za pregled na kraju samem, je treba izmeriti v skladu s členom 38 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, njihovo izpolnjevanje pogojev upravičenosti pa preveriti v skladu s členom 39 navedene uredbe. To vključuje večje kmetijske parcele trajnega travinja ali trajnih pašnikov, ki jih več upravičencev uporablja skupaj, kar lahko pomeni veliko delovno obremenitev za pristojne organe. Da se omeji delovna obremenitev in ohrani primerna raven varstva sredstev Unije, je ustrezno predvideti možnost zamenjave meritev in pregledov meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti s pregledi na podlagi ortofoto posnetkov, ki se uporabljajo za redno posodabljanje identifikacijskega sistema parcel, ter opredeliti pogoje, na podlagi katerih lahko pristojni organi uporabijo to možnost.

(9)

Kadar se preverjanje upravičenosti kmetijskih parcel med pregledi na kraju samem v okviru ukrepov za razvoj podeželja omeji na naključno izbran vzorec, ki vključuje vsaj 50 % kmetijskih parcel, za katere je bil vložen zahtevek za plačilo, se lahko zgodi, da nekatera merila za upravičenost, zaveze in druge obveznosti niso ustrezno pregledane. Zato je ustrezno, da se v členu 39 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 opredeli izbira dodatnega vzorca na podlagi tveganja, ki omogoča pregled takih meril za upravičenost, zavez ali drugih obveznosti.

(10)

Ključni cilj pregledov s spremljanjem je podpreti upravičence pri izpolnjevanju meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti ter jim omogočiti odpravo ugotovljenih težav. Zato je pomembno, da se pojasni, da morajo pristojni organi pravočasno komunicirati z upravičenci, zlasti glede opozoril in začasnih rezultatov samodejne analize časovne vrste satelitskih podatkov. Zato bi morala točka (d) prvega pododstavka člena 40a(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 določati ključna načela, na podlagi katerih pristojni organi sporočajo začasne rezultate pregledov s spremljanjem.

(11)

Drugi pododstavek člena 40a(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se nanaša na preglede na terenu. Pomembno je pojasniti, da ti pregledi na terenu ne pomenijo meritev površine, razen če je treba odločiti o upravičenosti do zahtevane pomoči ali podpore.

(12)

Kadar pristojni organi izvajajo preglede na kraju samem, ki temeljijo na vzorcih, v skladu s členoma 38 in 39 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, lahko preglede omejijo na naključno izbran vzorec vsaj 50 % kmetijskih parcel, za katere je bila vložena vloga za pomoč ali zahtevek za plačilo. Ustrezno je omogočiti enako raven prilagodljivosti, kadar v skladu s točko (c) prvega pododstavka člena 40a(1) pregledi s spremljanjem zahtevajo preverjanje zadevnih kmetijskih parcel upravičencev na podlagi vzorcev z uporabo meril, ki jih ni mogoče spremljati.

(13)

Samodejni postopek, ki se uporablja v okviru pregledov s spremljanjem, lahko privede do ugotovitev, ki so pomembne za določanje upravičenosti do shem na podlagi površine, meritev na podlagi površine ali zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, ki se ne pregledujejo s spremljanjem. Da se pristojnim organom omogoči nemotena prilagoditev na pogostejšo uporabo pregledov s spremljanjem, je ustrezno, da se navedenim organom omogoči določena prilagodljivost glede zahteve, da morajo pri ugotavljanju izpolnjevanja meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti ter zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, upoštevati vse zadevne informacije, ki so jim na voljo. Taka prilagodljivost bi morala biti časovno omejena, da se zagotovi enaka obravnava kmetov. Člen 40a bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Kadar se uporabi taka prilagodljivost, bi morali pristojni organi v naslednjem letu zahtevkov upoštevati zadevne ugotovitve za izbiro dela kontrolnega vzorca shem, ukrepov ali vrst operacij, ki temelji na tveganju, ter navzkrižno skladnost. Člen 34(2) in (3) ter člen 69(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Člen 40b določa, da morajo države članice Komisiji sporočiti svojo odločitev, da začnejo izvajati preglede s spremljanjem, vključno z nekaterimi podatki. Da se zagotovi vključitev ključnih informacij v uradno obvestilo, ki se lahko spremeni, ko pristojni organi v državah članicah razširijo področje uporabe pregledov s spremljanjem, bi morala Komisija državam članicam vsako leto do 1. novembra zagotoviti predlogo uradnega obvestila. Zato je primerno ustrezno spremeniti prvi odstavek člena 40b. Prav tako je ustrezno črtati drugi odstavek člena 40b, saj se nanaša le na leto zahtevkov 2018 in je zato zastarelo.

(15)

Člen 40a Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 določa pravni okvir za nadomestitev pregledov na kraju samem, ki se nanašajo na površino, s pregledi s spremljanjem na podlagi podatkov satelitov Sentinel sistema Copernicus ali drugih vsaj enakovrednih podatkov. Ti podatki so lahko pomembni tudi za ugotavljanje skladnosti z nekaterimi zahtevami in standardi, upoštevnimi za navzkrižno skladnost. Za zmanjšanje bremena kontrol in doseganje čim večjih naložb, ki jih pristojni organi potrebujejo, da se nadomesti trenutna metoda pregledov na kraju samem s pregledi s spremljanjem, bi moral biti zagotovljen pravni okvir, v katerem bi se določili pogoji, na podlagi katerih lahko v zvezi z navzkrižno skladnostjo pregledi s spremljanjem nadomestijo preglede na kraju samem.

(16)

Ustrezno bi bilo določiti najmanjšo stopnjo kontrol, da se zagotovi zadovoljivost pregledov zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, v okoliščinah, ko podatki satelitov Sentinel sistema Copernicus niso upoštevni. Pregledi na terenu bi morali biti nujni le, če dokazi, ki so bili zbrani z uporabo novih tehnologij, kot so geografsko označene (geo-tagged) fotografije in brezpilotni zrakoplovni sistemi, ali ustrezna dokumentarna dokazila ne dajo prepričljivega rezultata ali če pristojni organi predvidevajo, da nobena od teh vrst dokazov ne bo učinkovita pri preverjanju zahtev in standardov, ki jih ni mogoče spremljati.

(17)

Pregledi s spremljanjem bi lahko upravičence podpirali tudi pri spoštovanju zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost. To se lahko doseže tako, da se od nacionalnih organov zahteva vzpostavitev ustreznih orodij za pravočasno sporočanje začasnih rezultatov pregledov s spremljanjem glede zahtev in standardov navzkrižne skladnosti upravičencem ter da se upravičencem omogoči obravnava ali odprava težav, še preden se sklepi vnesejo v poročilo o kontroli. Ta možnost ne bi smela posegati v sistem zgodnjega opozarjanja iz člena 99(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(18)

Državam članicam bi bilo treba določiti obveznost sporočanja, da se spremlja izvajanje pregledov s spremljanjem glede navzkrižne skladnosti.

(19)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 809/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Prilagodljivost, ki se uvaja z novim odstavkom 4 člena 40a in s členom 70a(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, bi se morala začeti uporabljati 1. januarja 2019, da se izpolni njen namen, saj takrat države članice začnejo izvajati preglede s spremljanjem in uporabljati novo tehnologijo, povezano s temi pregledni, in se lahko srečajo s težavami pri izpolnjevanju zahteve po upoštevanju vseh zadevnih informacij pri ugotavljanju izpolnjevanja meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti ter zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila in Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 809/2014 se spremeni:

(1)

v členu 14 se črta odstavek 4;

(2)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

Člen 15

Spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo

1.   Po končnem roku za predložitev zbirne vloge ali zahtevka za plačilo se lahko v zbirno vlogo ali zahtevek za plačilo dodajo posamezne kmetijske parcele ali posamezne plačilne pravice ali se te parcele ali pravice v vlogi ali zahtevku prilagodijo, če se upoštevajo zahteve v okviru zadevnih shem neposrednih plačil ali ukrepov za razvoj podeželja.

Spremembe glede uporabe sheme neposrednih plačil ali ukrepa za razvoj podeželja v zvezi s posameznimi kmetijskimi parcelami ali v zvezi s plačilnimi pravicami, ki so že prijavljene v zbirni vlogi, se lahko izvedejo pod enakimi pogoji.

Kadar spremembe iz prvega in drugega pododstavka vplivajo na katere koli spremne dokumente ali pogodbe, ki jih je treba predložiti, se lahko taki dokumenti ali pogodbe ustrezno spremenijo.

1a.   Kadar je bil upravičenec obveščen o rezultatih predhodnih preverjanj, kot so navedena v členu 11(4), lahko navedeni upravičenec spremeni zbirno vlogo ali zahtevek za plačilo, da bi se vključili vsi potrebni popravki v zvezi s posameznimi parcelami glede na rezultate navedenih navzkrižnih preverjanj, kadar ti kažejo na morebitne neskladnosti.

1b.   Kadar se v skladu s členom 40a opravijo pregledi s spremljanjem in pristojni organi sporočijo začasne rezultate na ravni parcel, kot je navedeno v točki (d) člena 40a(1), lahko upravičenci spremenijo zbirno vlogo ali zahtevek za plačilo glede prilagoditve ali uporabe posameznih kmetijskih parcel, ki se pregledujejo s spremljanjem, če se upoštevajo zahteve iz zadevnih shem neposrednih plačil ali ukrepov za razvoj podeželja. V primerih, ko sprememba zbirne vloge ali zahtevka za plačilo povzroči povečanje prijavljene površine, se lahko dodajo posamezne plačilne pravice.

2.   Spremembe, narejene v skladu s prvim in drugim pododstavkom odstavka 1, se pristojnemu organu sporočijo do 31. maja zadevnega leta, razen v primeru Estonije, Latvije, Litve, Finske in Švedske, v katerih se sporočijo do 15. junija zadevnega leta.

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice določijo zgodnejši končni rok za sporočanje takih sprememb. Vendar navedeni rok ni prej kot 15 koledarskih dni po končnem roku za predložitev zbirne vloge ali zahtevka za plačilo, določenem v skladu s členom 13(1).

Z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka lahko države članice upravičencem v ustrezno utemeljenih okoliščinah dovolijo poznejše spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo glede uporabe kmetijskih parcel, prijavljenih za plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, v skladu s poglavjem 3 naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, ali plačilo v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013, če to upravičenca ne postavi v ugodnejši položaj glede izpolnjevanja obveznosti na podlagi prvotne vloge. V takem primeru se lahko države članice odločijo določiti končni rok za sporočanje teh sprememb pristojnemu organu.

Takšno sporočanje je pisno ali prek geoprostorskega obrazca vloge za pomoč.

2a.   Spremembe po predhodnih preverjanjih, opravljene v skladu z odstavkom 1a, se pristojnemu organu sporočijo najpozneje devet koledarskih dni po končnem roku za sporočanje rezultatov predhodnih preverjanj iz člena 11(4) upravičencu.

Takšno sporočanje je pisno ali prek geoprostorskega obrazca vloge za pomoč.

2b.   Spremembe po sporočitvi začasnih rezultatov na ravni parcel, kot je navedeno v točki (d) člena 40a(1), ki se izvedejo v skladu z odstavkom 1b, se pristojnemu organu sporočijo do roka, ki ga navedeni organ določi na ravni sheme pomoči ali podpornega ukrepa ali vrste operacije. Rok je vsaj 15 koledarskih dni pred datumom plačila prvega obroka ali predplačila v skladu s členom 75 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Takšno sporočanje je pisno ali prek geoprostorskega obrazca vloge za pomoč.

3.   Če je pristojni organ upravičenca že obvestil o kakršnem koli primeru neskladnosti v zbirni vlogi ali zahtevku za plačilo, ali če je pristojni organ upravičenca obvestil, da namerava opraviti pregled na kraju samem, ali če se pri pregledu na kraju samem odkrije kakršna koli neskladnost, spremembe v skladu z odstavkom 1 niso dovoljene v zvezi s kmetijskimi parcelami, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost.

Za namene prvega pododstavka se obveznost iz točke (d) člena 40a(1) ne šteje za obvestilo upravičencu o nameri pristojnega organa, da opravi pregled na kraju samem.“;

(3)

v členu 27 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice zagotovijo, da se vse zadevne ugotovitve v okviru pregledov skladnosti z merili za upravičenost, zavezami in drugimi obveznostmi glede shem iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 ter zahtevami in standardi, upoštevnimi za navzkrižno skladnost, in/ali podpore na podlagi ukrepov za razvoj podeželja v okviru integriranega sistema navzkrižno sporočijo zadevnemu pristojnemu organu, odgovornemu za odobritev ustreznega plačila. Države članice tudi zagotovijo, da javni ali zasebni certifikacijski organi iz člena 38 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 obvestijo pristojni organ, odgovoren za odobritev plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, o kakršni koli ugotovitvi, upoštevni za pravilno odobritev takega plačila upravičencem, ki so se odločili za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi enakovrednih praks, zajetih s shemo certificiranja.“;

(4)

člen 34 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se doda četrti pododstavek:

„Kadar se pristojni organ odloči uporabiti možnost iz člena 40a(4) ali člena 70a(3), se ugotovitve iz pregledov s spremljanjem iz predhodnega leta zahtevkov upoštevajo pri analizi tveganja iz točke (d) drugega pododstavka.“;

(b)

v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene členov 32 in 33 se od 20 do 25 % minimalnega števila upravičencev, pri katerih se opravijo pregledi na kraju samem, in kadar se uporablja člen 32(2a), 100 % kolektivov in od 20 do 25 % obveznosti, ki bodo predmet pregledov na kraju samem, izbere naključno. Preostalo število upravičencev in obveznosti, ki bodo predmet pregledov na kraju samem, se izbere na podlagi analize tveganja. Kadar se pristojni organ odloči uporabiti možnost iz člena 40a(4) ali člena 70a(3), se ugotovitve iz pregledov s spremljanjem iz predhodnega leta zahtevkov upoštevajo pri analizi tveganja.“;

(5)

člen 38 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dejanska meritev površine kmetijske parcele kot del pregleda na kraju samem se lahko omeji na naključno izbran vzorec vsaj 50 % kmetijskih parcel, za katere je bila predložena vloga za pomoč ali zahtevek za plačilo v okviru shem pomoči na površino ali v okviru ukrepov za razvoj podeželja na površino. Če se pri tem pregledu vzorca odkrije kakršna koli neskladnost, se izmerijo vse kmetijske parcele ali se ugotovitve na podlagi vzorca ekstrapolirajo.“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka 9 in 10:

„9.   Kadar se upravičena površina, izmerjena v skladu z odstavki 1 do 8, razlikuje od površine, opredeljene kot podlaga za izračun pomoči ali podpore, kadar se v skladu s členom 40a izvajajo pregledi s spremljanjem, ima prednost površina, izmerjena v skladu z odstavki 1 do 8 tega člena.

10.   V posebnem primeru kmetijskih parcel trajnega travinja ali trajnih pašnikov, ki jih skupaj uporablja več upravičencev, se lahko dejanska meritev nadomesti s pregledi, ki temeljijo na ortofoto posnetkih, ki se uporabljajo za posodabljanje identifikacijskega sistema za kmetijske parcele iz člena 70 Uredbe (EU) št. 1306/2013, če se navedeni pregledi izvajajo na vseh takih parcelah v obdobju največ treh let in če lahko pristojni organ dokaže uporabo učinkovitih operativnih postopkov, ki so v skladu s pravili iz člena 7 te uredbe in ustrezno vplivajo na izterjavo.“;

(6)

člen 39 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Preverjanje meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti glede kmetijskih parcel kot del pregleda na kraju samem se lahko omeji na naključno izbran vzorec vsaj 50 % kmetijskih parcel, za katere je bila predložena vloga za pomoč ali zahtevek za plačilo na podlagi shem pomoči na površino ali ukrepov za razvoj podeželja na površino.

Vendar glede ukrepov za razvoj podeželja velja, da če nekaterih meril za upravičenost, zavez ali drugih obveznosti glede kmetijskih parcel ni mogoče ustrezno pregledati, kadar se pregledi omejijo na naključno izbran vzorec v skladu s prvim pododstavkom, se na podlagi tveganja izbere dodatni vzorec, ki omogoča pregled navedenih meril, zavez ali obveznosti.

Kadar se na podlagi naključno izbranega vzorca ali vzorca na podlagi tveganja razkrije kakršna koli neskladnost, se za vse kmetijske parcele preverijo merila za upravičenost, zaveze in druge obveznosti ali se na podlagi vzorca ekstrapolirajo ugotovitve.

Upravičenost kmetijskih parcel se preveri na kakršen koli primeren način, vključno z dokazi, ki jih upravičenec predloži na zahtevo pristojnega organa. Navedeno preverjanje vključuje tudi preverjanje kmetijskih rastlin, kadar je to ustrezno. Za to se po potrebi zahteva predložitev dodatnih dokazil.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   V posebnem primeru kmetijskih parcel trajnega travinja ali trajnih pašnikov, ki jih skupaj uporablja več upravičencev, se lahko preverjanje meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti nadomesti s pregledi, ki temeljijo na ortofoto posnetkih, ki se uporabljajo za posodabljanje identifikacijskega sistema za kmetijske parcele iz člena 70 Uredbe (EU) št. 1306/2013, če se navedeni pregledi izvajajo na vseh takih parcelah v obdobju največ treh let in če lahko pristojni organ dokaže uporabo učinkovitih operativnih postopkov, ki so v skladu s pravili iz člena 7 te uredbe in ustrezno vplivajo na izterjavo.“;

(7)

člen 40a se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (d) prvega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„(d)

upravičence obvestijo o odločitvi glede opravljanja pregledov s spremljanjem ter vzpostavijo ustrezna orodja za komunikacijo z upravičenci vsaj o začasnih rezultatih na ravni parcel v postopku, vzpostavljenem v skladu s točko (a) tega pododstavka, opozorilih in dokazih, zahtevanih za namene točk (b) in (c). Pristojni organi zagotovijo pravočasno komunikacijo z upravičenci, da jim omogočijo izpolnjevanje meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti ter da jim omogočijo obravnavo ali odpravo težav, še preden se sklepi vnesejo v poročilo o kontroli iz člena 41.“;

(ii)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Za namene točk (b) in (c) prvega pododstavka se pregledi na terenu opravijo, kadar na podlagi ustreznih dokazov, vključno z dokazi, ki jih upravičenec predloži na zahtevo pristojnega organa, ni mogoča ugotovitev o upravičenosti zahtevane pomoči ali podpore. Pregledi na terenu so lahko omejeni na preglede meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti, ki so pomembne za ugotovitev o upravičenosti zahtevane pomoči ali podpore. Pregledi na terenu vključujejo meritve površin le, kadar je to potrebno za sklepno ugotovitev o skladnosti s temi merili za upravičenost, zavezami ali drugimi obveznostmi.“;

(iii)

doda se naslednji tretji pododstavek:

„Za namene točke (c) prvega pododstavka se lahko pregledi meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti, ki jih ni mogoče spremljati s podatki satelitov Sentinel programa Copernicus ali drugimi vsaj enakovrednimi podatki, omejijo na vzorec vsaj 50 % kmetijskih parcel, ki jih prijavi upravičenec. Pristojni organ lahko ta vzorec izbere naključno ali na podlagi drugih meril. Kadar se vzorec kmetijskih parcel izbere naključno in pregledi razkrijejo kakršno koli neskladnost, pristojni organ ugotovitve ekstrapolira na podlagi vzorca ali pa pregleda vse kmetijske parcele. Kadar se vzorec izbere na podlagi drugih meril in pregledi razkrijejo kakršno koli neskladnost, pristojni organ pregleda vse kmetijske parcele.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Kadar postopek iz točke (a) odstavka 1 razkrije ugotovitve, ki so pomembne za sheme neposrednih plačil, ukrepe za razvoj podeželja in zahteve in/ali standarde, ki se ne pregledujejo s spremljanjem, se lahko pristojni organi odločijo upoštevati navedene ugotovitve le glede upravičencev, izbranih v skladu s členi 30, 31, 32 in 68 za preglede na kraju samem v zvezi s shemami neposrednih plačil, ukrepi za razvoj podeželja in zahtevami in/ali standardi, ki se ne pregledujejo s spremljanjem. Izjema se omeji na tri leta po 1. januarju koledarskega leta, v katerem je pristojni organ začel opravljati preglede s spremljanjem.“;

(8)

člen 40b se spremeni:

(a)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Države članice Komisiji do 1. decembra koledarskega leta pred koledarskim letom, v katerem začnejo opravljati preglede s spremljanjem, sporočijo svojo odločitev o uporabi pregledov s spremljanjem in navedejo sheme ali ukrepe ali vrste operacij ter, kjer je ustrezno, območja takih shem ali ukrepov, ki so predmet pregledov s spremljanjem, in merila, ki se uporabljajo za njihov izbor. Komisija do 1. novembra vsakega koledarskega leta pripravi predlogo za predložitev uradnih obvestil, v kateri opredeli elemente, ki jih mora vsebovati tako uradno obvestilo.“;

(b)

drugi odstavek se črta;

(9)

v členu 41(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je pregled na kraju samem opravljen z daljinskim zaznavanjem v skladu s členom 40 ali spremljanjem v skladu s členom 40a, se lahko država članica odloči, da upravičencu ne bo omogočila podpisa poročila o kontroli, če se pri pregledu z daljinskim zaznavanjem ali spremljanjem ne odkrijejo nobene neskladnosti. Če se pri takih pregledih ali s spremljanjem odkrije kakršna koli neskladnost, se podpis poročila omogoči, preden pristojni organ na podlagi ugotovitev izpelje sklepe glede kakršnih koli posledičnih zmanjšanj, zavrnitev, ukinitev ali upravnih kazni. Kadar se uporabi pregled s spremljanjem, se šteje, da je ta obveznost izpolnjena, če so upravičenci o neskladnosti obveščeni prek orodij za komunikacijo z upravičenci v skladu s točko (d) člena 40a(1) in če lahko upravičenci vložijo ugovor na neskladnosti, še preden pristojni organ izpelje sklepe glede kakršnih koli posledičnih zmanjšanj, zavrnitev, ukinitev ali upravnih kazni.“;

(10)

v členu 69(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Izbira vzorca kmetij za pregled v skladu s členom 68 temelji, kadar je to ustrezno, na analizi tveganja v skladu z veljavno zakonodajo ali na primerni analizi tveganja glede na zahteve ali standarde. Navedena analiza tveganja lahko temelji na ravni posamezne kmetije ali na ravni kategorij kmetij ali geografskih območij. Kadar se pristojni organ odloči uporabiti možnost iz člena 40a(4) ali člena 70a(3) te uredbe, se ugotovitve iz pregledov s spremljanjem iz predhodnega leta zahtevkov upoštevajo pri analizi tveganja.“;

(11)

v členu 70 se vstavi naslednji odstavek 4:

„4.   Pristojni organi lahko opravijo preglede zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, in sicer s pregledi s spremljanjem, ki jih opravijo v skladu s členom 70a te uredbe.“;

(12)

vstavita se naslednja člena 70a in 70b:

Člen 70a

Pregledi s spremljanjem

1.   Pristojni organi lahko opravijo preglede s spremljanjem. Če se za to odločijo:

(a)

vzpostavijo postopek rednega in sistematičnega opazovanja, sledenja in ocenjevanja vseh zahtev in standardov, upoštevnih za navzkrižno skladnost, ki se lahko spremljajo s podatki satelitov Sentinel programa Copernicus ali drugimi vsaj enakovrednimi podatki v obdobju, ki omogoča ugotovitev o skladnosti z zahtevami in standardi;

(b)

po potrebi in zaradi ugotovitve o skladnosti z zahtevami in standardi izvedejo ustrezne dejavnosti spremljanja;

(c)

opravijo preglede za 1 % upravičencev, na katere se nanašajo zahteve in standardi, upoštevni za navzkrižno skladnost, ki jih ni mogoče spremljati s podatki satelitov Sentinel programa Copernicus ali drugimi vsaj enakovrednimi podatki in ki so pomembni za ugotovitev o skladnosti z zahtevami in standardi. Naključno se izbere od 20 do 25 % izmed 1 % upravičencev. Ostali upravičenci se izberejo na podlagi analize tveganja;

(d)

upravičence obvestijo o odločitvi glede opravljanja pregledov s spremljanjem ter vzpostavijo ustrezna orodja za komunikacijo z upravičenci vsaj o začasnih rezultatih na ravni parcel v postopku, vzpostavljenem v skladu s točko (a) tega odstavka, o opozorilih in dokazih, zahtevanih za namene točk (b) in (c). Pristojni organi zagotovijo pravočasno komunikacijo z upravičenci, da jim omogočijo izpolnjevanje zahtev in standardov ter da jim, brez poseganja v sistem zgodnjega opozarjanja iz člena 99(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, omogočijo obravnavo ali odpravo težav, še preden se sklepi vnesejo v poročilo o kontroli iz člena 72, vendar najpozneje en mesec po sporočitvi začasnih rezultatov.

Za namene točk (b) in (c) se pregledi na terenu opravijo, kadar na podlagi ustreznih dokazov, vključno z dokazi, ki jih upravičenec predloži na zahtevo pristojnega organa, ni mogoča ugotovitev o skladnosti z zahtevami in standardi, upoštevnimi za navzkrižno skladnost, ki se pregledujejo s spremljanjem. Pregledi na terenu se lahko omejijo na preglede zahtev in standardov, ki so upoštevni za ugotovitev o skladnosti z zahtevami in standardi, upoštevnimi za navzkrižno skladnost, ki se pregledujejo s spremljanjem.

2.   Če pristojni organ opravi preglede s spremljanjem v skladu z odstavkom 1 ter lahko dokaže učinkovite operativne postopke, ki so skladni s pravili iz členov 7 in 29, in kakovost identifikacijskega sistema za kmetijske parcele, kot je bila ocenjena v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014, se členi 25, 68, 69 in 71 te uredbe ne uporabljajo.

3.   Kadar postopek iz točke (a) odstavka 1 razkrije ugotovitve, ki so upoštevne za sheme neposrednih plačil, ukrepe za razvoj podeželja in zahteve in/ali standarde, ki se ne pregledujejo s spremljanjem, se lahko pristojni organ odloči upoštevati navedene ugotovitve le glede upravičencev, izbranih v skladu s členi 30, 31, 32 in 68 za preglede na kraju samem v zvezi s shemami neposrednih plačil, ukrepi za razvoj podeželja in zahtevami in/ali standardi, ki se ne pregledujejo s spremljanjem. Izjema se omeji na tri leta po 1. januarju koledarskega leta, v katerem je pristojni organ začel opravljati preglede s spremljanjem.

Člen 70b

Uradna obvestila

Države članice Komisiji do 1. decembra koledarskega leta pred koledarskim letom, v katerem začnejo opravljati preglede s spremljanjem, sporočijo svojo odločitev o uporabi pregledov s spremljanjem v skladu s členom 70a.“;

(13)

člen 72 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda četrti pododstavek:

„Če se v skladu s členom 70a opravijo pregledi s spremljanjem, se točki (a)(ii) in (iii) drugega pododstavka tega odstavka ne uporabljata. V poročilu o kontroli se navedejo rezultati pregledov s spremljanjem na ravni parcele.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, ali je bil zadevni upravičenec izbran za pregled na kraju samem v skladu s členom 69, pregledan na kraju samem v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za akte in standarde v skladu s členom 68(2), pregledan s spremljanjem v skladu s členom 70a ali v okviru nadaljnjega ukrepanja v zvezi z neskladnostjo, na katero je bil pristojni kontrolni organ kakor koli drugače opozorjen.“;

(c)

v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Upravičenec je o kakršni koli ugotovljeni neskladnosti obveščen v treh mesecih od datuma pregleda na kraju samem. Če se opravi pregled s spremljanjem v skladu s členom 70a, je upravičenec o kakršni koli ugotovljeni neskladnosti obveščen v treh mesecih po izteku roka, ki mu je bil dodeljen za obravnavo ali odpravo težav v skladu s členom 70a(1)(d).“;

(d)

v odstavku 4 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v katere koli posebne določbe, ki jih vsebuje zakonodaja, ki se uporablja za zahteve in standarde, se poročilo o kontroli dokonča v enem mesecu po pregledu na kraju samem. Če se opravi pregled s spremljanjem v skladu s členom 70a, se poročilo o kontroli dokonča v enem mesecu po izteku roka, ki je bil upravičencu dodeljen za obravnavo ali odpravo težav v skladu s členom 70a(1)(d). Vendar se lahko to obdobje v ustrezno utemeljenih okoliščinah podaljša na tri mesece, zlasti če je to potrebno zaradi kemijske ali fizikalne analize.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Naslednji točki člena 1 se uporabljata od 1. januarja 2019:

(a)

točka 7(b);

(b)

točka 12 glede člena 70a(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).


SKLEPI

29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1805

z dne 28. oktobra 2019

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7807)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah, kjer so bili potrjeni primeri navedene bolezni pri domačih ali divjih prašičih (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). V delih I do IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer glede navedene bolezni. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila večkrat spremenjena, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer glede afriške prašičje kuge v Uniji, ki jih je treba upoštevati v navedeni prilogi. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1679 (5), in sicer po primerih afriške prašičje kuge v Bolgariji in na Madžarskem.

(2)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (6) določa minimalne ukrepe Unije za nadzor nad afriško prašičjo kugo. Zlasti člen 9 Direktive 2002/60/ES določa vzpostavitev okuženega in ogroženega območja, kadar je afriška prašičja kuga uradno potrjena pri prašičih na gospodarstvu, člena 10 in 11 navedene direktive pa določata ukrepe, ki jih je treba sprejeti na okuženih in ogroženih območjih za preprečevanje širjenja navedene bolezni. Nedavne izkušnje so pokazale, da so ukrepi, določeni v Direktivi 2002/60/ES, učinkoviti pri nadzoru širjenja navedene bolezni, in zlasti ukrepi čiščenja in razkuževanja na okuženih gospodarstvih ter drugi ukrepi, povezani z izkoreninjenjem navedene bolezni.

(3)

Ob upoštevanju učinkovitosti ukrepov, ki se izvajajo v Latviji v skladu z Direktivo 2002/60/ES, zlasti tistih iz člena 10(4)(b) in člena 10(5) Direktive, ter v skladu z ukrepi za zmanjšanje tveganja glede afriške prašičje kuge iz Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali bi bilo treba nekatera območja v okrožjih Aizputes in Durbes v Latviji, ki so trenutno navedena v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, zdaj navesti v delu II navedene priloge zaradi izteka trimesečnega obdobja od končnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva ter zaradi odsotnosti izbruhov afriške prašičje kuge na navedenih območjih v zadnjih treh mesecih. Glede na to, da so v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU navedena območja, na katerih se epidemiološke razmere še vedno spreminjajo in so zelo dinamične, je treba ob kakršnih koli spremembah območij iz navedenega dela še posebej upoštevati vpliv na okoliška območja.

(4)

Poleg tega so se od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1679 pojavili dodatni primeri afriške prašičje kuge pri domačih in divjih prašičih na Madžarskem, Slovaškem, v Romuniji, Latviji in na Poljskem. Po teh nedavnih primerih navedene bolezni in ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Uniji je bila regionalizacija v navedenih petih državah članicah ponovno ocenjena in posodobljena. Poleg tega so bili ponovno ocenjeni in posodobljeni tudi obstoječi krepi za obvladovanje tveganja. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(5)

Oktobra 2019 sta bila ugotovljena primera afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v županijah Jász-Nagykun-Szolnok in Hajdú-Bihar na Madžarskem, na območjih, navedenih v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, v neposredni bližini območij, navedenih v delu I Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu. Ti primeri afriške prašičje kuge pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba območja na Madžarskem, navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, ki so v neposredni bližini območij, navedenih v delu II, ki sta jih prizadela navedena nedavna primera afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu I navesti v delu II navedene priloge.

(6)

Oktobra 2019 je bil ugotovljen primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču v okrožju Trebišov na Slovaškem, na območju, ki je trenutno navedeno v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, v neposredni bližini območja, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k navedenemu sklepu. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba območje na Slovaškem, navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, ki je v neposredni bližini območja, navedenega v delu III, ki ga je prizadel navedeni nedavni primer afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu I navesti v delu II navedene priloge.

(7)

Oktobra 2019 so bili ugotovljeni štirje izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožjih Neamț in Sibiu v Romuniji, na območjih, ki so navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Navedeni izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba ta območja v Romuniji, prizadeta zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(8)

Oktobra 2019 je bil ugotovljen izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v białostockem okrožju na Poljskem, na območju, ki je trenutno navedeno v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje na Poljskem, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu II navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(9)

Oktobra 2019 je bil ugotovljen primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču v olsztyńskem okrožju na Poljskem, na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje na Poljskem, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(10)

Oktobra 2019 je bil ugotovljen primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču v okrožju Aizputes v Latviji, na območju, ki je trenutno navedeno v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, v neposredni bližini območja, ki je navedeno v delu I Priloge k navedenemu sklepu. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjem prašiču pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba območje v Latviji, navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, ki je v neposredni bližini območja, navedenega v delu III, ki ga je prizadel navedeni nedavni primer afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu I navesti v delu II navedene priloge.

(11)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe pri epidemiološkem razvoju afriške prašičje kuge v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba razmejiti dovolj velika nova območja z visokim tveganjem v Latviji, na Madžarskemm, Slovaškem, v Romuniji in na Poljskem ter jih ustrezno navesti v delih I, II in III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1679 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 257, 8.10.2019, str. 25).

(6)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

DEL I

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

6.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

7.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Suceava,

Județul Mureș.

8.   Slovaška

Naslednja območja na Slovaškem:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

DEL II

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim.

8.   Slovaška

Naslednja območja na Slovaškem:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Localitatea Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

DEL III

1.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocicoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Județul Mehedinți,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț.

5.   Slovaška

Naslednja območja na Slovaškem:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/44


SKLEP ŠT. 1/2019 PRIDRUŽITVENEGA ODBORA V TRGOVINSKI SESTAVI EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA

z dne 4. oktobra 2019

o posodobitvi Priloge XXVIII-B (Pravila za telekomunikacijske storitve) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [2019/1806]

PRIDRUŽITVENI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, podpisanega 27. junija 2014 v Bruslju, ter zlasti členov 102, 240, 436, 438 in 449 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. julija 2016.

(2)

Člena 102 in 240 Sporazuma določata, da bo Republika Moldavija svojo zakonodajo približala pravnim aktom EU in mednarodnim instrumentom (v nadaljnjem besedilu: pravni red Unije) iz Priloge XXVIII-B (Pravila za telekomunikacijske storitve) k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Priloga XXVIII-B).

(3)

Pravni red Unije iz Priloge XXVIII-B se je od zaključka pogajanj o Sporazumu junija 2013 razvil. Unija je sprejela naslednje akte, ki izvajajo, spreminjajo, dopolnjujejo ali nadomeščajo akte iz Priloge XXVIII-B:

(i)

Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (1);

(ii)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/276/EU z dne 2. maja 2014 o spremembi Odločbe 2008/411/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (2);

(iii)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/752/EU z dne 11. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o razveljavitvi Odločbe 2005/928/ES (3);

(iv)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/641/EU z dne 1. septembra 2014 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžično avdioopremo za izdelavo programov in posebne dogodke v Uniji (4);

(v)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/702/EU z dne 7. oktobra 2014 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (5);

(vi)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2 010–2 025 MHz za prenosne ali mobilne brezžične video povezave in brezžične kamere, ki se uporabljajo za izdelavo programov in posebne dogodke (6);

(vii)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maja 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (7);

(viii)

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (8);

(ix)

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (9);

(x)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/806 z dne 22. maja 2015 o določitvi specifikacij v zvezi z obliko znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja (10);

(xi)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1505 z dne 8. septembra 2015 o določitvi tehničnih specifikacij in formatov v zvezi z zanesljivimi seznami v skladu s členom 22(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (11);

(xii)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506 z dne 8. septembra 2015 o določitvi specifikacij v zvezi s formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznajo organi javnega sektorja v skladu s členoma 27(5) in 37(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (12);

(xiii)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/650 z dne 25. aprila 2016 o določitvi standardov za oceno varnosti naprav za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in žiga v skladu s členoma 30(3) in 39(2) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (13);

(xiv)

Sklep Komisije 2010/267/EU z dne 6. maja 2010 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo frekvenčnega pasu 790–862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (14);

Izvedbeni sklep Komisije 2011/251/EU z dne 18. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (15);

Odločba Komisije 2009/766/ES z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (16), kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom 2011/251/EU;

(xv)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/688/EU z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1 920–1 980 MHz in 2 110–2 170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji (17);

(xvi)

Odločba Komisije 2008/477/ES z dne 13. junija 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2 500–2 690 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (18);

(xvii)

Odločba Komisije 2008/411/ES z dne 21. maja 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (19);

(xviii)

Odločba Komisije 2008/671/ES z dne 5. avgusta 2008 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5 875–5 905 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) (20);

(xix)

Odločba Komisije 2007/344/ES z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (21);

(xx)

Odločba Komisije 2007/90/ES z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (22);

(xxi)

Odločba Komisije 2005/513/ES z dne 11. julija 2005 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (23);

(xxii)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/829/EU z dne 8. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (24);

(xxiii)

Sklep Komisije 2010/368/EU z dne 30. junija 2010 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (25);

(xxiv)

Odločba Komisije 2009/381/ES z dne 13. maja 2009 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (26);

(xxv)

Odločba Komisije 2008/432/ES z dne 23. maja 2008 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (27);

(xxvi)

Odločba Komisije 2006/771/ES z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (28);

(xxvii)

Sklep Komisije 2010/166/EU z dne 19. marca 2010 o usklajenih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (29);

(xxviii)

Odločba Komisije 2006/804/ES z dne 23. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki delujejo v pasu ultravisokih frekvenc (UHF) (30);

(xxix)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/485/EU z dne 29. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (31);

(xxx)

Odločba Komisije 2005/50/ES z dne 17. januarja 2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (32);

(xxxi)

Odločba Komisije 2004/545/ES z dne 8. julija 2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega (33);

(xxxii)

Odločba Komisije 2009/343/ES z dne 21. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (34);

(xxxiii)

Odločba Komisije 2007/131/ES z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (35);

(xxxiv)

Odločba Komisije 2007/98/ES z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (36);

(xxxv)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/654/EU z dne 12. novembra 2013 o spremembi Odločbe 2008/294/ES, da se vključijo dodatne dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi za mobilne komunikacijske storitve na letalih (storitve MCA) (37);

(xxxvi)

Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (38).

(4)

Republika Moldavija nadaljuje proces približevanja svoje zakonodaje pravnemu redu Unije v skladu z roki in prednostnimi nalogami iz Priloge XXVIII-B. Da se zagotovi ustrezno približevanje zakonodaje Republike Moldavije k pravnemu redu Unije, bi bilo treba v skladu s členom 449 Sporazuma akte iz uvodne izjave 3 dodati na seznam iz Prilogi XXVIII-B ter bi bilo treba spremeniti nekatere roke, da se upošteva napredek, ki ga je Republika Moldavija že dosegla v procesu tega približevanja.

(5)

Člen 436(3) Sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet EU-Republika Moldavija (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni svet) posodobi ali spremeni priloge k temu sporazumu.

(6)

V skladu s členom 438(2) Sporazuma lahko Pridružitveni svet na Pridružitveni odbor prenese katero koli od svojih pooblastil, tudi pooblastilo za sprejemanje zavezujočih odločitev.

(7)

Pridružitveni svet je s Sklepom št. 3/2014 (39) za posodobitev ali spremembo prilog k Sporazumu, ki se med drugim nanašajo na poglavje 6 (Ustanavljanje, trgovina s storitvami in elektronsko poslovanje) naslova V (Trgovina in z njo povezane zadeve) Sporazuma, pooblastil Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi, če v poglavju 6 ni posebnih določb o posodobitvi ali spremembi navedenih prilog. V poglavju 6 ni nobenih posebnih določb o posodobitvi ali spremembi prilog.

(8)

Prilogo XXVIII-B bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XXVIII-B (Pravila za telekomunikacijske storitve) k Sporazumu se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Kišinjevu, 4. oktobra 2019

Za Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi

I. COSTACHI

Predsednica

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Sekretarja


(1)  UL L 310, 26.11.2015, str. 1.

(2)  UL L 139, 14.5.2014, str. 18.

(3)  UL L 334, 13.12.2013, str. 17.

(4)  UL L 263, 3.9.2014, str. 29.

(5)  UL L 293, 9.10.2014, str. 48.

(6)  UL L 63, 10.3.2016, str. 5.

(7)  UL L 119, 12.5.2015, str. 27.

(8)  UL L 153, 22.5.2014, str. 62.

(9)  UL L 257, 28.8.2014, str. 73.

(10)  UL L 128, 23.5.2015, str. 13.

(11)  UL L 235, 9.9.2015, str. 26.

(12)  UL L 235, 9.9.2015, str. 37.

(13)  UL L 109, 26.4.2016, str. 40.

(14)  UL L 117, 11.5.2010, str. 95.

(15)  UL L 106, 27.4.2011, str. 9.

(16)  UL L 274, 20.10.2009, str. 32.

(17)  UL L 307, 7.11.2012, str. 84.

(18)  UL L 163, 24.6.2008, str. 37.

(19)  UL L 144, 4.6.2008, str. 77.

(20)  UL L 220, 15.8.2008, str. 24.

(21)  UL L 129, 17.5.2007, str. 67.

(22)  UL L 41, 13.2.2007, str. 10.

(23)  UL L 187, 19.7.2005, str. 22.

(24)  UL L 329, 13.12.2011, str. 10.

(25)  UL L 166, 1.7.2010, str. 33.

(26)  UL L 119, 14.5.2009, str. 32.

(27)  UL L 151, 11.6.2008, str. 49.

(28)  UL L 312, 11.11.2006, str. 66.

(29)  UL L 72, 20.3.2010, str. 38.

(30)  UL L 329, 25.11.2006, str. 64.

(31)  UL L 198, 30.7.2011, str. 71.

(32)  UL L 21, 25.1.2005, str. 15.

(33)  UL L 241, 13.7.2004, str. 66.

(34)  UL L 105, 25.4.2009, str. 9.

(35)  UL L 55, 23.2.2007, str. 33.

(36)  UL L 43, 15.2.2007, str. 32.

(37)  UL L 303, 14.11.2013, str. 48.

(38)  UL L 175, 27.6.2013, str. 1.

(39)  Sklep št. 3/2014 Pridružitvenega sveta EU-Republika Moldavija z dne 16. decembra 2014 o prenosu določenih pooblastil Pridružitvenega sveta na Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi (UL L 110, 29.4.2015, str. 40).


PRILOGA

„PRILOGA XXVIII-B

PRAVILA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

Republika Moldavija se zavezuje, da bo svojo zakonodajo v predvidenih rokih postopoma približala naslednji akti EU in mednarodnim instrumentom.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009

Uporabljajo se naslednje določbe Direktive 2002/21/ES:

krepitev neodvisnosti in upravne zmogljivosti nacionalnega regulativnega organa na področju elektronskih komunikacij,

oblikovanje postopkov za javno razpravo o novih regulativnih ukrepih,

oblikovanje učinkovitih pritožbenih mehanizmov zoper odločitve nacionalnega regulativnega organa na področju elektronskih komunikacij, ter

opredelitev zadevnih trgov izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodnega urejanja, in analiza teh trgov, da se presodi, ali so na njih operaterji s pomembno tržno močjo.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2002/21/ES se izvedejo v enem letu in pol od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009

Uporabljajo se naslednje določbe Direktive 2002/20/ES:

izvajanje uredbe o ureditvi splošnih odobritev in omejitvi potrebe po individualnih licencah le na posebne, ustrezno utemeljene primere.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2002/20/ES se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Na podlagi analize trga, ki se opravi v skladu z okvirno direktivo, nacionalni regulativni organ na področju elektronskih komunikacij operaterjem, za katere se ugotovi, da imajo na zadevnih trgih pomembno tržno moč, naloži ustrezne regulativne obveznosti glede:

dostopa do posebnih omrežnih naprav in njihove uporabe,

cenovnega nadzora cen dostopa in medomrežnega povezovanja, vključno z obveznostmi stroškovne naravnanosti, ter

preglednosti, nediskriminacije in ločenega računovodstva.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2002/19/ES se izvedejo v enem letu in pol od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 ter Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta

Uporabljajo se naslednje določbe Direktive 2002/22/ES:

izvajanje uredbe o obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev, vključno z oblikovanjem mehanizmov za obračun stroškov in financiranje, ter

zagotovitev spoštovanja interesov in pravic uporabnikov, zlasti prek uvedbe prenosljivosti številk in enotne evropske številke za klic v sili ‚112‘.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2002/22/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) 2015/2120 se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve

Časovni razpored: ukrepi, ki so posledica Direktive 2002/77/ES, se izvedejo v letu in pol od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Uporabljajo se naslednje določbe Direktive 2002/58/ES:

izvedbena zakonodaja za zagotovitev temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, zlasti pravice do varstva zasebnosti, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev prostega pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2002/58/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru)

Uporabljajo se naslednje določbe Odločbe št. 676/2002/ES:

sprejetje politike in zakonodaje za zagotovitev usklajene razpoložljivosti in učinkovite uporabe radijskega spektra

Časovni razpored: ukrepi, ki so posledica Odločbe št. 676/2002/ES, se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Sklep Komisije 2010/267/EU z dne 6. maja 2010 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo frekvenčnega pasu 790–862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

Časovni razpored: določbe Sklepa 2010/267/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2011/251/EU z dne 18. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2011/251/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2009/766/ES z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/251/EU

Časovni razpored: določbe Odločbe 2009/766/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2012/688/EU z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1 920–1 980 MHz in 2 110–2 170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2012/688/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2008/477/ES z dne 13. junija 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2 500–2 690 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

Časovni razpored: določbe Odločbe 2008/477/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/276/EU z dne 2. maja 2014 o spremembi Odločbe 2008/411/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2014/276/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2008/411/ES z dne 21. maja 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/276/EU

Časovni razpored: določbe Odločbe 2008/411/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2008/671/ES z dne 5. avgusta 2008 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5 875–5 905 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih transportnih sistemov (ITS)

Časovni razpored: določbe Odločbe 2008/671/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2007/344/ES z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti

Časovni razpored: določbe Odločbe 2007/344/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2007/90/ES z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN)

Časovni razpored: določbe Odločbe 2007/90/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2005/513/ES z dne 11. julija 2005 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2007/90/ES

Časovni razpored: določbe Odločbe 2005/513/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/752/EU z dne 11. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o razveljavitvi Odločbe 2005/928/ES

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2013/752/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2011/829/EU z dne 8. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2011/829/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Sklep Komisije 2010/368/EU z dne 30. junija 2010 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega

Časovni razpored: določbe Sklepa 2010/368/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2009/381/ES z dne 13. maja 2009 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega

Časovni razpored: določbe Odločbe 2009/381/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2008/432/ES z dne 23. maja 2008 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega

Časovni razpored: določbe Odločbe 2008/432/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2006/771/ES z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega, kakor je bila spremenjena Izvedbenim sklepom Komisije 2013/752/EU, Izvedbenim sklepom Komisije 2011/829/EU, Sklepom Komisije 2010/368/EU, Odločbo Komisije 2009/381/ES in Odločbo Komisije 2008/432/ES

Časovni razpored: določbe Odločbe 2006/771/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Sklep Komisije 2010/166/EU z dne 19. marca 2010 o usklajenih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji

Časovni razpored: določbe Sklepa 2010/166/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/641/EU z dne 1. septembra 2014 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžično avdioopremo za izdelavo programov in posebne dogodke v Uniji

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2014/641/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2006/804/ES z dne 23. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki delujejo v pasu ultravisokih frekvenc (UHF)

Časovni razpored: določbe Odločbe 2006/804/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2011/485/EU z dne 29. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2011/485/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2005/50/ES z dne 17. januarja 2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/485/EU

Časovni razpored: določbe Odločbe 2005/50/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2004/545/ES z dne 8. julija 2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega

Časovni razpored: določbe Odločbe 2004/545/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/702/EU z dne 7. oktobra 2014 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2014/702/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2009/343/ES z dne 21. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo

Časovni razpored: določbe Odločbe 2009/343/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2007/131/ES z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/702/EU in Odločbo Komisije 2009/343/ES

Časovni razpored: določbe Odločbe 2007/131/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2007/98/ES z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve

Časovni razpored: določbe Odločbe 2007/98/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2 010–2 025 MHz za prenosne ali mobilne brezžične video povezave in brezžične kamere, ki se uporabljajo za izdelavo programov in posebne dogodke

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa (EU) 2016/339 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maja 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa (EU) 2015/750 se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/654/EU z dne 12. novembra 2013 o spremembi Odločbe 2008/294/ES, da se vključijo dodatne dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi za mobilne komunikacijske storitve na letalih (storitve MCA)

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa 2013/654/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odločba Komisije 2008/294/ES z dne 7. aprila 2008 o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/654/EU

Časovni razpored: ukrepi, ki so posledica Odločbe 2008/294/ES, se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 2014/53/EU se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)

Uporabljajo se naslednje določbe Direktive 2000/31/ES:

povečanje razvoja elektronskega poslovanja,

odstranitev ovir za čezmejno zagotavljanje storitev informacijske družbe,

zagotavljanje pravne varnosti za ponudnike storitev informacijske družbe ter

uskladitev omejitev glede odgovornosti ponudnikov storitev, ki delujejo kot posredniki, pri zagotavljanju zgolj prenosa podatkov, shranjevanja v predpomnilniku ali gostiteljstva, ter določitev, da ni splošne obveznosti glede nadzora.

Časovni razpored: navedene določbe Direktive 2000/31/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Časovni razpored: določbe Direktive 2003/98/ES se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Časovni razpored: določbe Direktive 2013/37/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 910/2014 se izvedejo v šestih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/806 z dne 22. maja 2015 o določitvi specifikacij v zvezi z obliko znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja

Časovni razpored: določbe Izvedbene uredbe (EU) 2015/806 se izvedejo v šestih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1505 z dne 8. septembra 2015 o določitvi tehničnih specifikacij in formatov v zvezi z zanesljivimi seznami v skladu s členom 22(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa (EU) 2015/1505 se izvedejo v šestih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506 z dne 8. septembra 2015 o določitvi specifikacij v zvezi s formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznajo organi javnega sektorja v skladu s členoma 27(5) in 37(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa (EU) 2015/1506 se izvedejo v šestih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/650 z dne 25. aprila 2016 o določitvi standardov za oceno varnosti naprav za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in žiga v skladu s členoma 30(3) in 39(2) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

Časovni razpored: določbe Izvedbenega sklepa (EU) 2016/650 se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.


29.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/56


SKLEP ŠT. 2/2019 PRIDRUŽITVENEGA ODBORA V TRGOVINSKI SESTAVI EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA

z dne 4. oktobra 2019

o posodobitvi Priloge XXVIII-D (Pravila za mednarodni pomorski prevoz) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani 2019/1807

PRIDRUŽITVENI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, podpisanega 27. junija 2014 v Bruslju, ter zlasti členov 85, 253, 436, 438 in 449 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. julija 2016.

(2)

Člena 85 in 253 Sporazuma določata, da bo Republika Moldavija svojo zakonodajo približala pravnim aktom EU in mednarodnim instrumentom (v nadaljnjem besedilu: pravni red Unije) iz Priloge XXVIII-D (Pravila za mednarodni pomorski prevoz) k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Priloga XXVIII-D).

(3)

Pravni red Unije iz Priloge XXVIII-D se je od zaključka pogajanj o Sporazumu junija 2013 razvil. Unija je zlasti sprejela naslednje akte, ki izvajajo, spreminjajo, dopolnjujejo ali nadomeščajo akte iz Priloge XXVIII-D:

(i)

Izvedbena direktiva Komisije 2014/111/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2009/15/ES v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) (1);

(ii)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1355/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) (2);

(iii)

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (3);

(iv)

Uredba (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (4);

(v)

Direktiva Komisije 2014/100/EU z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (5);

(vi)

Direktiva Komisije (EU) 2016/844 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (6) in popravek Direktive Komisije (EU) 2016/844 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (7);

(vii)

Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (8);

(viii)

Direktiva 2013/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča (9);

(ix)

Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (10);

(x)

Uredba Komisije (EU) št. 428/2010 z dne 20. maja 2010 o izvajanju člena 14 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z razširjenimi inšpekcijskimi pregledi ladij (11);

(xi)

Uredba Komisije (EU) št. 801/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili države zastave (12);

(xii)

Uredba Komisije (EU) št. 802/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) in člena 27 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uspešnosti družb, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1205/2012 (13)

(xiii)

Direktiva 2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (14);

(xiv)

Direktiva 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15);

(xv)

Direktiva Komisije 2011/15/EU z dne 23. februarja 2011 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti (16);

(xvi)

Uredba Komisije (EU) št. 1286/2011 z dne 9. decembra 2011 o sprejetju skupne metodologije za preiskovanje pomorskih nesreč in nezgod, razvite v skladu s členom 5(4) Direktive 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(xvii)

Uredba Komisije (ES) št. 540/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci (18);

(xviii)

Direktiva Komisije 2010/36/EU z dne 1. junija 2010 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (19);

(xix)

Direktiva Komisije 2005/12/ES z dne 18. februarja 2005 o spremembi prilog I in II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/25/ES o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij (20);

(xx)

Uredba (EU) št. 530/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom (21);

(xxi)

Direktiva 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (22);

(xxii)

Direktiva 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (23);

(xxiii)

Direktiva Komisije 2007/71/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (24);

(xxiv)

Uredba Komisije (ES) št. 536/2008 z dne 13. junija 2008 o izvajanju člena 6(3) in člena 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 782/2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah ter spremembi navedene uredbe (25);

(xxv)

Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (26).

(4)

Republika Moldavija nadaljuje proces približevanja svoje zakonodaje pravnemu redu Unije v skladu z roki in prednostnimi nalogami iz Priloge XXVIII-D. Da se zagotovi ustrezno približevanje zakonodaje Republike Moldovije k pravnemu redu Unije, bi bilo trebav skladu s členom 449 Sporazuma akte iz uvodne izjave 3 dodati na seznam iz Priloge XXVIII-D ter bi bilo treba spremeniti nekatere roke, da se upošteva napredek, ki ga je Republika Moldavija že dosegla v procesu približevanja pravnemu redu Unije.

(5)

Člen 436(3) Sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet EU-Republika Moldavija (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni svet) posodobi ali spremeni priloge k temu sporazumu.

(6)

V skladu s členom 438(2) Sporazuma lahko Pridružitveni svet na Pridružitveni odbor prenese katero koli od svojih pooblastil, tudi pooblastilo za sprejemanje zavezujočih odločitev.

(7)

Pridružitveni svet je s Sklepom št. 3/2014 (27) za posodobitev ali spremembo prilog k Sporazumu, ki se med drugim nanašajo na poglavje 6 (Ustanavljanje, trgovina s storitvami in elektronsko poslovanje) naslova V (Trgovina in z njo povezane zadeve) Sporazuma, pooblastil Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi, če v poglavju 6 ni posebnih določb o posodobitvi ali spremembi navedenih prilog. V poglavju 6 ni nobenih posebnih določb o posodobitvi ali spremembi prilog.

(8)

Prilogo XXVIII-D bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XXVIII-D (Pravila za mednarodni pomorski prevoz) k Sporazumu se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Kišinjevu, 4. oktobra 2019

Za Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi

I. COSTACHI

Predsednica

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Sekretarja


(1)  UL L 366, 20.12.2014, str. 83.

(2)  UL L 365, 19.12.2014, str. 82.

(3)  UL L 257, 28.8.2014, str. 146.

(4)  UL L 123, 19.5.2015, str. 55.

(5)  UL L 308, 29.10.2014, str. 82.

(6)  UL L 141, 28.5.2016, str. 51.

(7)  UL L 193, 19.7.2016, str. 117.

(8)  UL L 302, 19.11.2015, str. 99.

(9)  UL L 218, 14.8.2013, str. 1.

(10)  UL L 330, 10.12.2013, str. 1.

(11)  UL L 125, 21.5.2010, str. 2.

(12)  UL L 241, 14.9.2010, str. 1.

(13)  UL L 241, 14.9.2010, str. 4.

(14)  UL L 131, 28.5.2009, str. 101.

(15)  UL L 131, 28.5.2009, str. 114.

(16)  UL L 49, 24.2.2011, str. 33.

(17)  UL L 328, 10.12.2011, str. 36.

(18)  UL L 157, 17.6.2008, str. 15.

(19)  UL L 162, 29.6.2010, str. 1.

(20)  UL L 48, 19.2.2005, str. 19.

(21)  UL L 172, 30.6.2012, str. 3.

(22)  UL L 343, 14.12.2012, str. 78.

(23)  UL L 324, 29.11.2002, str. 53.

(24)  UL L 329, 14.12.2007, str. 33.

(25)  UL L 156, 14.6.2008, str. 10.

(26)  UL L 124, 20.5.2009, str. 30.

(27)  Sklep št. 3/2014 Pridružitvenega sveta EU-Republika Moldavija z dne 16. decembra 2014 o prenosu določenih pooblastil Pridružitvenega sveta na Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi (UL L 110, 29.4.2015, str. 40).


PRILOGA

„Priloga XXVIII-D

PRAVILA ZA MEDNARODNI POMORSKI PREVOZ

Republika Moldavija se zavezuje, da bo svojo zakonodajo v predvidenih rokih postopoma približala naslednji akti EU in mednarodnim instrumentom.

Pomorska varnost – država zastave/klasifikacijski zavodi

Izvedbena direktiva Komisije 2014/111/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2009/15/ES v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO)

Časovni razpored: določbe Izvedbene direktive 2014/111/EU se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/111/EU

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/15/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1355/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO)

Časovni razpored: določbe Izvedbene uredbe (EU) št. 1355/2014 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1355/2014

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 391/2009 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Država zastave

Direktiva 2009/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skladnosti z zahtevami države zastave

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/21/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Pomorska inšpekcija države pristanišča

Direktiva 2013/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča

Časovni razpored: določbe Direktive 2013/38/EU se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) 2015/757 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 1257/2013 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (EU) št. 428/2010 z dne 20. maja 2010 o izvajanju člena 14 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z razširjenimi inšpekcijskimi pregledi ladij

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 428/2010 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (EU) št. 801/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili države zastave

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 801/2010 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (EU) št. 802/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) in člena 27 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uspešnosti družb, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1205/2012

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 802/2010 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter kakor se izvaja z Uredbo Komisije (EU) št. 428/2010, Uredbo Komisije (EU) št. 801/2010 in Uredbo Komisije (EU) št. 802/2010

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/16/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Sistem spremljanja za ladijski promet

Direktiva 2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/17/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije 2011/15/EU z dne 23. februarja 2011 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti

Časovni razpored: določbe Direktive 2011/15/EU se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije 2014/100/EU z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet

Časovni razpored: določbe Direktive 2014/100/EU se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktivo Komisije 2011/15/EU in Direktivo Komisije 2014/100/EU

Časovni razpored: določbe Direktive 2002/59/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Preiskovanje nesreč

Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Časovni razpored: določbe Direktive 1999/35/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (EU) št. 1286/2011 z dne 9. decembra 2011 o sprejetju skupne metodologije za preiskovanje pomorskih nesreč in nezgod, razvite v skladu s členom 5(4) Direktive 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 1286/2011 se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/18/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Odgovornost prevoznikov potnikov

Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 392/2009 se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (ES) št. 540/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 540/2008 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 540/2008

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 336/2006 se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Tehnična in operativna pravila

Pomorska oprema

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 2014/90/EU se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Potniške ladje

Direktiva Komisije 2010/36/EU z dne 1. junija 2010 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

Časovni razpored: določbe Direktive 2010/36/EU se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2010/36/EU in Direktivo Komisije (EU) 2016/844

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/45/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije (EU) 2016/844 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

Časovni razpored: določbe Direktive (EU) 2016/844 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili

Časovni razpored: določbe Direktive 1999/35/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije 2005/12/ES z dne 18. februarja 2005 o spremembi prilog I in II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/25/ES o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij

Časovni razpored: določbe Direktive 2005/12/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2005/12/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 2003/25/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Tankerji

Uredba (EU) št. 530/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom

Časovni razpored: določbe Uredbe (EU) št. 530/2012 se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Ladje za prevoz razsutega tovora

Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora

Časovni razpored: določbe Direktive 2001/96/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Posadka

Direktiva 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

Časovni razpored: določbe Direktive 2012/35/EU se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Časovni razpored: določbe Direktive 2008/106/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Okolje

Direktiva Komisije 2007/71/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

Časovni razpored: določbe Direktive 2007/71/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

Časovni razpored: določbe Direktive (EU) 2015/2087 se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2007/71/ES in Direktive Komisije (EU) 2015/2087

Časovni razpored: določbe Direktive 2000/59/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij

Časovni razpored: določbe Direktive 2002/84/ES se izvedejo v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Komisije (ES) št. 536/2008 z dne 13. junija 2008 o izvajanju člena 6(3) in člena 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 782/2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah ter spremembi navedene uredbe

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 536/2008 se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 782/2003 z dne 14. aprila 2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 536/2008

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 782/2003 se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Tehnični pogoji

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 2010/65/EU se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Socialni pogoji

Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah

Časovni razpored: določbe Direktive 92/29/EGS se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST) – Priloga: Evropski sporazum o organizaciji delovnega časa pomorščakov, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2009/13/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 1999/63/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES

Časovni razpored: določbe Direktive 2009/13/ES se izvedejo v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Direktiva 1999/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti

Časovni razpored: določbe Direktive 1999/95/ES se izvedejo v treh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Pomorska varnost

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih

Časovni razpored: določbe Direktive 2005/65/ES razen določb, ki zadevajo preglede s strani Komisije se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih

Časovni razpored: določbe Uredbe (ES) št. 725/2004 razen določb, ki zadevajo preglede s strani Komisije se izvedejo v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.