ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 272

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
25. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/1777 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

1

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/1778 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1284/2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

3

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1779 z dne 24. oktobra 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

5

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1780 z dne 23. septembra 2019 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrazci) ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1781 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1782 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev ( 1 )

107

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1784 z dne 1. oktobra 2019 o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo varilne opreme v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

121

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1785 z dne 18. oktobra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Ragusano (ZOP))

136

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1786 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

137

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1787 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ( 1 )

140

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1788 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1763 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

147

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1789 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

150

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1790 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

152

 

 

NOTRANJI AKTI IN POSLOVNIKI

 

*

Sklep Evropske agencije za varnost hrane z dne 19. junija 2019 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja agencije EFSA

154

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

25.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/1


UREDBA SVETA (EU) 2019/1777

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 z dne 1. oktobra 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/1755 (2) uveljavlja nekatere ukrepe iz Sklepa (SZVP) 2015/1763.

(2)

Svet je 24. oktobra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/1788 (3), s katerim je z uvedbo člena o obdelavi osebnih podatkov s strani Sveta in visokega predstavnika spremenil Sklep (SZVP) 2015/1763.

(3)

Za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1755 in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarski viri so v skladu z navedeno uredbo zamrznjeni. Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti skladna z uredbama (EU) 2016/679 (4) in (EU) 2018/1725 (5) Evropskega parlamenta in Sveta.

(4)

Uredbo (EU) 2015/1755 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) 2015/1755 se vstavi naslednji člen:

Člen 15a

1.   Svet, Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) lahko obdelujejo osebne podatke, da lahko opravljajo svoje naloge na podlagi te uredbe. Te naloge vključujejo:

(a)

kar zadeva Svet, pripravo sprememb in spreminjanje Priloge I;

(b)

kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;

(c)

kar zadeva Komisijo:

(i)

dodajanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančni omejevalni ukrepi Unije, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

(ii)

obdelavo podatkov o učinku ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2.   Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko po potrebi obdelujejo ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, s kazenskimi obsodbami teh oseb ali z varnostnimi ukrepi v zvezi s takimi osebami samo, kolikor je taka obdelava potrebna za pripravo Priloge I.

3.   Za namene te uredbe so Svet, služba Komisije s seznama iz Priloge II k tej uredbi in visoki predstavnik določeni za ‚upravljavce‘ v smislu točke 8 člena 3 Uredbe (EU) 2018/1725, da se zagotovi, da lahko zadevne fizične osebe uveljavljajo svoje pravice na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2019

Za Svet

Predsednik

A.-K. PEKONEN


(1)  UL L 257, 2.10.2015, str. 37.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/1755 z dne 1. oktobra 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju (UL L 257, 2.10.2015, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/1788 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1763 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju (glej stran 148 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


25.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/3


UREDBA SVETA (EU) 2019/1778

z dne 24. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1284/2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/638/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1284/2009 (2) uveljavlja več omejevalnih ukrepov, določenih v Sklepu 2010/638/SZVP.

(2)

Svet je 24. oktobra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/1790 (3) o spremembi Sklepa Sveta 2010/638/SZVP, tako da je uvedel člen o obdelavi osebnih podatkov s strani Sveta in visokega predstavnika.

(3)

Za izvajanje Uredbe (EU) št. 1284/2009 in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarski viri so v skladu z navedeno uredbo zamrznjeni. Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti skladna z uredbama (EU) 2016/679 (4) in (EU) 2018/1725 (5) Evropskega parlamenta in Sveta.

(4)

Uredbo (EU) št. 1284/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) št. 1284/2009 se vstavi naslednji člen:

Člen 16a

1.   Komisija, Svet in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) lahko obdelujejo osebne podatke, da lahko opravljajo svoje naloge na podlagi te uredbe. Te naloge vključujejo:

(a)

kar zadeva Svet, pripravo sprememb in spreminjanje Priloge I;

(b)

kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;

(c)

kar zadeva Komisijo:

(i)

dodajanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančni omejevalni ukrepi, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

(ii)

obdelavo podatkov o učinku sprejetih ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2.   Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko po potrebi obdelujejo ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, s kazenskimi obsodbami teh oseb ali z varnostnimi ukrepi v zvezi s takimi osebami samo, kolikor je taka obdelava potrebna za pripravo Priloge I.

3.   Za namene te uredbe so Svet, služba Komisije iz Priloge II k tej uredbi in visoki predstavnik določeni za ‚upravljavce‘ v smislu točke 8 člena 3 Uredbe (EU) 2018/1725, da se zagotovi, da lahko zadevne fizične osebe uveljavljajo svoje pravice na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2019

Svet

Predsednik

A.-K. PEKONEN


(1)  UL L 280, 26.10.2010, str. 10.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo (UL L 346, 23.12.2009, str. 26).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/1790 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji (glej stran 153 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


25.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2019/1779

z dne 24. oktobra 2019

o izvajanju Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1755 z dne 1. oktobra 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju (1) in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. oktobra 2015 sprejel Uredbo (EU) 2015/1755.

(2)

Na podlagi pregleda, ki ga je opravil Svet, bi bilo treba spremeniti podatke o eni fizični osebi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2015/1755.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) 2015/1755 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2015/1755 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2019

Za Svet

Predsednik

A.-K. PEKONEN


(1)  UL L 257, 2.10.2015, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) 2015/1755 se vnos 1 pod naslovom „Seznam fizičnih in pravih oseb, subjektov in organov iz člena 2“ nadomesti z naslednjim:

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlog za uvrstitev na seznam

„1.

Godefroid BIZIMANA

Spol: moški

Datum rojstva: 23.4.1968

Kraj rojstva: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundijsko državljanstvo. Številka potnega lista: DP0001520

„Chargé de Missions de la Présidence“ in nekdanji namestnik generalnega direktorja nacionalne policije. Odgovoren za ogrožanje demokracije, saj je sprejemal operativne odločitve, na podlagi katerih je prišlo do nesorazmerne uporabe sile in nasilnega zatiranja mirnih demonstracij, ki so se začele 26. aprila 2015 po najavi predsedniške kandidature predsednika Nkurunzize.“


25.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1780

z dne 23. septembra 2019

o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 („e-obrazci“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (1) in zlasti člena 3a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (2) in zlasti člena 3a Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (3) in zlasti člena 32(1), člena 52(2) in člena 64 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (4) in zlasti člena 33(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (5) in zlasti člena 51(1), člena 75(3) ter člena 79(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (6) in zlasti člena 71(1), člena 92(3) ter prvega pododstavka člena 96(2) Direktive,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za javna naročila,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 89/665/EGS in 2014/24/EU določata, da je treba nekatera javna naročila gradenj, blaga in storitev objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(2)

Direktivi 92/13/EGS in 2014/25/EU določata, da je treba določena naročila gradenj, blaga in storitev v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(3)

Direktiva 2009/81/ES določa, da je treba nekatera naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedeni direktivi.

(4)

Direktive 89/665/EGS, 92/13/EGS in 2014/23/EU določajo, da je treba nekatere koncesije za gradnje in storitve objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(5)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 (7) določa standardne obrazce, ki jih določajo Direktive 89/665/EGS, 92/13/EGS, 2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU.

(6)

Kot je opisano v sporočilu Komisije „Izpopolnitev enotnega trga“ (8) ter sporočilu Komisije „Uspešno izvajanje javnega naročanja v Evropi in za njo“ (9), javno naročanje doživlja digitalno preobrazbo. Standardni obrazci so ključni za to preobrazbo.

(7)

Da bi zagotovili učinkovitost standardnih obrazcev v digitalnem okolju, je treba prilagoditi standardne obrazce, določene v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1986. Glede na število in obseg potrebnih prilagoditev bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1986 nadomestiti.

(8)

Kot je določeno v členu 33(2) Direktive 2014/23/EU, členu 51(2) Direktive 2014/24/EU in členu 71(2) Direktive 2014/25/EU, so obvestila elektronske datoteke in ne papirni dokumenti. Da bi ravnali v skladu z načelom „samo enkrat“ v e-upravi in tako zmanjšali upravno breme ter povečali zanesljivost podatkov in olajšali prostovoljno objavo obvestil, katerih vrednost je pod pragom EU ali ki temeljijo na okvirnih sporazumih, bi bilo treba določiti take standardne obrazce, ki jih je mogoče samodejno izpolniti z informacijami iz predhodnih obvestil, tehničnih specifikacij, ponudb, pogodb, nacionalnih upravnih registrov in drugih virov podatkov. Takih obrazcev v končni fazi ne bi bilo treba več izpolnjevati ročno, temveč bi jih morala samodejno ustvarjati programska oprema.

(9)

Da pri izvajanju ne bi nastajale težave, bi bilo treba pri določanju standardnih obrazcev upoštevati programsko opremo, v kateri se bodo uporabljali. Sem spadajo tudi sistemi za izmenjavo podatkov, uporabniški vmesniki, ki preverjajo ročno vnesene podatke, in spletna mesta za objavo, na katerih so predstavljeni podatki v obvestilih. Podatki bi morali biti predstavljeni tako, da bodo pritegnili gospodarske subjekte in druge uporabnike.

(10)

Da bi bilo mogoče izvajanje prilagoditi nacionalnim posebnostim, bi bilo treba državam članicam in njihovim organom omogočiti veliko prožnosti pri vzpostavitvi njihove programske opreme. Zlasti bi moralo biti mogoče prikazati polja, določena v tej uredbi, v katerem koli vrstnem redu in pod katerimi koli oznakami, dokler pomeni teh oznak ustrezajo opisom, določenim v tej uredbi. Da bi izpolnili različne potrebe na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, polj, ki so v tej uredbi določena kot neobvezna na ravni EU, ni treba prikazati končnim uporabnikom (npr. ni treba, da jih kupci vidijo, niti izpolnijo), lahko pa so obvezna na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

(11)

Pri datumu začetka uporabe te uredbe in datumu razveljavitve Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 bi bilo treba upoštevati čas, ki je potreben za pripravo elektronskih različic standardnih obrazcev, ki se uporabljajo za dejansko izmenjavo podatkov.

(12)

Da bi upoštevali razvoj potreb in tehnologije na področju podatkov za javno naročanje v državah članicah ter hkrati zagotovili skladnost s členom 52(2) Direktive 2014/24/EU, členom 72(2) Direktive 2014/25/EU in členom 32(5) Direktive 2009/81/ES, bi bilo treba tej uredbi redno dodajati neobvezna polja. Komisija bo ta razvoj pozorno spremljala, zbirala še druge povratne informacije od uporabnikov in vsako leto pregledala, ali je treba to uredbo posodobiti. Če ni neizogibno, take posodobitve ne bi smele pomeniti obveznih sprememb programske opreme v državah članicah –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa naslednje standardne obrazce:

(1)

„Načrtovanje“;

(2)

„Javni razpis“;

(3)

„Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi“

(4)

„Rezultati“;

(5)

„Sprememba naročila“;

(6)

„Sprememba obvestila“.

2.   Standardni obrazci iz odstavka 1 so sestavljeni iz polj, določenih v prilogi.

Člen 2

Uporaba

Standardni obrazci iz člena 1 se uporabljajo za objavo naslednjih obvestil v Uradnem listu Evropske unije:

(1)

„Obrazec za načrtovanje“: za obvestila iz členov 27(2), 28(3) in 48(1) Direktive 2014/24/EU; členov 45(2) in 67(1) Direktive 2014/25/EU ter členov 30(1) in 33(3) Direktive 2009/81/ES;

(2)

„Obrazec za javni razpis“: za obvestila iz členov 48(2), 49, 75(1)(a), 75(1)(b) in 79(1) Direktive 2014/24/EU; členov 67(2), 68, 69, 92(1)(a), 92(1)(b), 92(1)(c) in prvega pododstavka člena 96(1) Direktive 2014/25/EU; člena 31(1) in (3) Direktive 2014/23/EU ter členov 30(2) in 52(1) Direktive 2009/81/ES;

(3)

„Obrazec za predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi“: za obvestila iz člena 3a direktiv 89/665/EGS in 92/13/EGS;

(4)

„Obrazec za rezultate“: za obvestila iz člena 50, člena 75(2) in člena 79(2) Direktive 2014/24/EU; iz člena 70, člena 92(2) in tretjega pododstavka člena 96(1) Direktive 2014/25/EU; iz člena 32 Direktive 2014/23/EU in člena 30(3) Direktive 2009/81/ES;

(5)

„Obrazec za spremembo naročila“: za naročila iz člena 72(1) Direktive 2014/24/EU; iz člena 89(1) Direktive 2014/25/EU in člena 43(1) Direktive 2014/23/EU.

(6)

„Obrazec za spremembo obvestila“: za spremembo ali preklic navedenih obvestil.

Člen 3

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) 2015/1986 se razveljavi z učinkom od 25. oktobra 2023.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. novembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 33.

(2)  UL L 76, 23.3.1992, str. 14.

(3)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(4)  UL L 94, 28.3.2014, str. 1.

(5)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(6)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011 (UL L 296, 12.11.2015, str. 1).

(8)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij (COM(2015) 550).

(9)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij (COM(2017) 572).


PRILOGA

Standardni obrazci vsebujejo polja. Standardni obrazec z ustreznimi podatki v svojih poljih je obvestilo.

Standardni obrazci in obvestila uporabljajo obvezna in neobvezna polja.

(a)

Obvezna polja se vključijo v standardne obrazce in obvestila, če vsebujejo podatke, razen če so izpolnjeni določeni pogoji (glej spodaj).

(b)

Neobvezna polja se lahko vključijo v standardne obrazce in obvestila, če vsebujejo podatke.

V oblikah in postopkih za pošiljanje obvestil, določenih v točki 3 Priloge VIII k Direktivi 2014/24/EU, Priloge IX k Direktivi 2014/25/EU in Priloge VI k Direktivi 2009/81/ES ter točki 2 Priloge IX k Direktivi 2014/23/EU so navedeni tudi pogoji, v katerih se obvezna polja ne uporabljajo. Pri teh pogojih je treba upoštevati izključno okvir konkretnega obvestila ali postopka (npr. polja o okvirnih sporazumih niso obvezna, če postopek ne vključuje okvirnega sporazuma).

V oblikah in postopkih za pošiljanje obvestil je določeno tudi, katera polja so obvezna in katera neobvezna v obvestilih, objavljenih na podlagi člena 51(6) Direktive 2014/24/EU, člena 71(6) Direktive 2014/25/EU in člena 31 Direktive 2009/81/ES.

Razpredelnici 1 in 2 spodaj določata, katera polja se uporabljajo v posameznih standardnih obrazcih in obvestilih.

NAVODILA ZA UPORABO RAZPREDELNICE 1

Če se standardni obrazci iz stolpca 1 nanašajo na objavo obvestil iz stolpca 3, uporabljajo polja, navedena v stolpcu 2 (in našteta v razpredelnici 2). Za boljšo razumljivost so v stolpcu 4 navedeni opisi polj iz stolpca 3. Poleg tega lahko kateri koli standardni obrazec ali obvestilo vsebuje polja iz enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, uvedenega z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 (1).

Razpredelnica 1

Obrazci, obvestila in polja

1

2

3

4

Standardni obrazec:

vsebuje polja, navedena v:

če se uporablja za objavo obvestil iz:

(Opis obvestila)

Načrtovanje

razpredelnica 2, stolpec 1

člena 48(1) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila v profilu kupca – splošna direktiva

razpredelnica 2, stolpec 2

člena 67(1) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o objavi periodičnega informativnega obvestila v profilu kupca – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 3

tretjega pododstavka člena 30(1) Direktive 2009/81/ES

obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila v profilu kupca – direktiva na področju obrambe

razpredelnica 2, stolpec 4

člena 48(1) Direktive 2014/24/EU

predhodno informativno obvestilo, ki se uporablja samo za informiranje – splošna direktiva

razpredelnica 2, stolpec 5

člena 67(1) Direktive 2014/25/EU

periodično informativno obvestilo, ki se uporablja samo za informiranje – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 6

člena 30(1) Direktive 2009/81/ES

predhodno informativno obvestilo, ki se uporablja samo za informiranje – direktiva na področju obrambe

razpredelnica 2, stolpec 7

člena 27(2) Direktive 2014/24/EU,

člena 28(3) Direktive 2014/24/EU

predhodno informativno obvestilo kot sredstvo za skrajšanje rokov za prejem ponudb – splošna direktiva

razpredelnica 2, stolpec 8

člena 45(2) Direktive 2014/25/EU

periodično informativno obvestilo kot sredstvo za skrajšanje rokov za prejem ponudb – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 9

člena 33(3) Direktive 2009/81/ES

predhodno informativno obvestilo kot sredstvo za skrajšanje rokov za prejem ponudb – direktiva na področju obrambe

Javni razpis

razpredelnica 2, stolpec 10

člena 48(2) Direktive 2014/24/EU

predhodno informativno obvestilo kot sredstvo za objavo javnega razpisa – splošna direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 11

člena 67(2) Direktive 2014/25/EU

periodično informativno obvestilo kot sredstvo za objavo javnega razpisa – sektorska direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 12

člena 75(1)(b) Direktive 2014/24/EU

predhodno informativno obvestilo kot sredstvo za objavo javnega razpisa – splošna direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 13

člena 92(1)(b) Direktive 2014/25/EU

periodično informativno obvestilo kot sredstvo za objavo javnega razpisa – sektorska direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 14

člena 31(3) Direktive 2014/23/EU

predhodno informativno obvestilo kot sredstvo za objavo javnega razpisa – direktiva o koncesijah, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 15

člena 68 Direktive 2014/25/EU,

člena 92(1)(c) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 16

člena 49 Direktive 2014/24/EU

obvestilo o javnem naročilu – splošna direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 17

člena 69 Direktive 2014/25/EU

obvestilo o javnem naročilu – sektorska direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 18

člena 30(2) Direktive 2009/81/ES

obvestilo o javnem naročilu – direktiva na področju obrambe, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 19

člena 31(1) Direktive 2014/23/EU

obvestilo o koncesiji – direktiva o koncesijah, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 20

člena 75(1)(a) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o javnem naročilu – splošna direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 21

člena 92(1)(a) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o javnem naročilu – sektorska direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 22

člena 52(1) Direktive 2009/81/ES

obvestilo o oddaji naročila podizvajalcem – direktiva na področju obrambe

razpredelnica 2, stolpec 23

člena 79(1) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o projektnem natečaju – splošna direktiva, projektni natečaj

razpredelnica 2, stolpec 24

prvega pododstavka člena 96(1) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o projektnem natečaju – sektorska direktiva, projektni natečaj

Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi

razpredelnica 2, stolpec 25

člena 3a Direktive 89/665/EGS

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost – splošna direktiva

razpredelnica 2, stolpec 26

člena 3a Direktive 92/13/EGS

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 27

člen 64 Direktive 2009/81/ES

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost – direktiva na področju obrambe

razpredelnica 2, stolpec 28

člena 3a direktiv 89/665/EGS in 92/13/EGS

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost – direktiva o koncesijah

Rezultati

razpredelnica 2, stolpec 29

člena 50 Direktive 2014/24/EU

obvestilo o oddaji javnega naročila – splošna direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 30

člena 70 Direktive 2014/25/EU

obvestilo o oddaji javnega naročila – sektorska direktiva, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 31

člena 30(3) Direktive 2009/81/ES

obvestilo o oddaji javnega naročila – direktiva na področju obrambe, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 32

člena 32(2) (sklic na Prilogo VII) Direktive 2014/23/EU

obvestilo o podelitvi koncesije – direktiva o koncesijah, standardna ureditev

razpredelnica 2, stolpec 33

člena 75(2) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o oddaji javnega naročila – splošna direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 34

člena 92(2) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o oddaji javnega naročila – sektorska direktiva, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 35

člena 32(2) (sklic na Prilogo VIII) Direktive 2014/23/EU

obvestilo o podelitvi koncesije – direktiva o koncesijah, enostavnejša ureditev

razpredelnica 2, stolpec 36

člena 79(2) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o rezultatih projektnega natečaja – splošna direktiva, projektni natečaj

razpredelnica 2, stolpec 37

drugega pododstavka člena 96(1) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o rezultatih projektnega natečaja – sektorska direktiva, projektni natečaj

Sprememba naročila

razpredelnica 2, stolpec 38

člena 72(1) Direktive 2014/24/EU

obvestilo o spremembi naročila – splošna direktiva

razpredelnica 2, stolpec 39

člena 89(1) Direktive 2014/25/EU

obvestilo o spremembi naročila – sektorska direktiva

razpredelnica 2, stolpec 40

člena 43(1) Direktive 2014/23/EU

obvestilo o spremembi naročila – direktiva o koncesijah

Sprememba

v katerem koli drugem standardnem obrazcu in oddelkih Obvestilo in Sprememba iz razpredelnice 2

pri spremembah zgoraj navedenih obvestil

obvestilo o spremembi

NAVODILA ZA UPORABO RAZPREDELNICE 2

Prvi stolpec vsebuje podatke o ugnezdenju v polje ali oddelek. Vsako polje ali oddelek z ravnijo „++“, „+++“ in „++++“ je ugnezden v najbližjem oddelku nad njim, ki je označen z manjšim številom znakov „+“.

Drugi in tretji stolpec vsebujeta ime oziroma opis polja (ali oddelka).

Četrti stolpec vsebuje eno od naslednjih vrst podatkov:

„kazalnik“: to polje vsebuje „da“ ali „ne“,

„koda“: to polje vsebuje vrednosti iz vnaprej določenega seznama,

„datum“: to polje vsebuje datum in podrobnejše podatke o času (kot sta ura in časovni pas), kakor je ustrezno,

„trajanje“: to polje vsebuje podatek o trajanju,

„identifikator“: to polje vsebuje nabor podatkov, ki omogoča enoznačno identifikacijo,

„številka“: to polje vsebuje številko,

„besedilo“: to polje vsebuje besedilo,

„URL“: to polje vsebuje elektronski naslov, običajno naslov vira v enotni obliki (npr. spletni naslov),

„vrednost“: to polje vsebuje številko, ki zaznamuje denarno vrednost (brez DDV) in kodo valute s seznama kod valute.

„-“: ta vrstica predstavlja razdelek. Polja so zbrana v oddelke.

Kot je bilo že povedano, so v oblikah in postopkih za pošiljanje obvestil določeni tudi seznami kod in identifikatorjev, ki se uporabljajo.

Nekatere vrste podatkov (npr. „datum“, „trajanje“, „identifikator“, „besedilo“, „vrednost“) so lahko sestavljene iz več podpolj.

V preostalih stolpcih je navedeno, kateri standardni obrazci in obvestila ta polja uporabljajo obvezno („O“) in neobvezno („N“). Naslovi stolpcev 1–40 ustrezajo številkam iz drugega stolpca razpredelnice 1 te priloge.

TERMINOLOGIJA, UPORABLJENA V RAZPREDELNICI 2

„Organizacija“ pomeni pravno ali fizično osebo ali javni subjekt.

„Kupec“ pomeni javnega naročnika, naročnika, naročnika na področju obrambe, mednarodno organizacijo ali organizacijo, ki oddaja javno naročilo in jo subvencionira javni naročnik; razen če je zgoraj navedeni združenje organizacij, ki samo po sebi ni organizacija, v tem primeru se vsaka posamezna organizacija šteje za „kupca“.

„Zmagovalec“ pomeni izbranega ponudnika (vključno z uspešnim ponudnikom, stranko okvirnega sporazuma) ali (v primeru projektnih natečajev) zmagovalca; razen če je izbrani ponudnik ali zmagovalec skupina organizacij, ki sama po sebi ni organizacija, v tem primeru se vsaka posamezna organizacija šteje za „zmagovalca“.

„Postopek za oddajo javnega naročila“ pomeni postopek za oddajo javnega naročila ali projektni natečaj.

„Ponudba“ pomeni ponudbo ali (pri projektnih natečajih) projekt.

„Prijava za sodelovanje“ pomeni prijavo za sodelovanje ali (pri koncesijah) vlogo.

„Predhodno informativno obvestilo“ pomeni predhodno informativno obvestilo ali (v primeru Direktive 2014/25/EU) periodično informativno obvestilo.

„TED“ (dnevna elektronska javna naročila, Tenders Electronic Daily) je spletna različica Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije.

Opomba: Ta razpredelnica je na voljo na spletnem mestu Komisije z dodatnimi informacijami v obliki lažje berljive preglednice.

Razpredelnica 2

polja v standardnih obrazcih in obvestilih

Raven

ID

Ime

Opis

Vrsta podatkov

Načrtovanje

Javni razpis

Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi

Rezultati

Sprememba naročila

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Obvestilo

Osnovni podatki o obvestilu.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-04

Identifikator postopka

Evropski identifikator postopka za oddajo javnega naročila, edinstveni identifikator postopka za oddajo javnega naročila. Če je ta identifikator naveden v vseh objavljenih različicah tega obvestila (npr. pri objavi v TED, na nacionalnih portalih za objavljanje in regionalnih portalih za objavljanje), je mogoče postopek za oddajo javnega naročila enotno identificirati povsod po EU.

identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-701

Identifikator obvestila

Evropski identifikator obvestila o javnem naročilu iz tega obvestila. Če je ta identifikator naveden v vseh objavljenih različicah tega obvestila (npr. v TED, na nacionalnih portalih za objavljanje in regionalnih portalih za objavljanje), je mogoče obvestilo o javnem naročilu enotno identificirati.

identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-757

Različica obvestila

Različica obvestila. Z njeno pomočjo je npr. mogoče preprečiti, da bi nastajale napake zaradi več obvestil o spremembi, ki so bila poslana približno ob istem času.

identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-01

Pravna podlaga postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka za oddajo javnega naročila (npr. evropska direktiva ali uredba, nacionalna zakonodaja).

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-03

Vrsta obrazca

Vrsta obrazca v skladu z zakonodajo o javnem naročanju.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-02

Vrsta obvestila

Vrsta obvestila v skladu z zakonodajo o javnem naročanju.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-05

Datum pošiljanja obvestila

Datum in ura, ob kateri je bilo obvestilo poslano v TED.

datum

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-738

Želeni datum objave obvestila

Želeni datum objave obvestila v TED (npr., da ne bi bilo objavljeno na državni praznik).

datum

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-702

Uradni jezik obvestila

Jeziki, v katerih je to obvestilo uradno objavljeno. Te jezikovne različice imajo enako pravno veljavo.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-125

Predhodno načrtovanje

Podatki o predhodnem informativnem obvestilu ali drugem podobnem obvestilu, povezanem s tem obvestilom. Ti podatki so lahko za različne sklope različni. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-125

Identifikator predhodnega načrtovanja

Identifikator predhodnega informativnega obvestila ali drugega podobnega obvestila, povezanega s tem obvestilom.

identifikator

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-1251

Identifikator dela predhodnega načrtovanja

Identifikator dela predhodnega informativnega obvestila ali drugega podobnega obvestila, povezanega s tem obvestilom.

identifikator

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-703

Organizacija

Informacije o organizaciji. Ti podatki so lahko različni za različne sklope, naročila, ponudbe itd. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-13720

Identifikator organizacije za oddelek obvestila

Identifikator enega ali več oddelkov v tem obvestilu. Podatki v oddelku o organizaciji se nanašajo na ta oddelek ali te oddelke.

identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-500

Ime organizacije

Uradno ime organizacije

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-501

Identifikator organizacije

Identifikator organizacije. Navedejo se vsi identifikatorji organizacije.

identifikator

O

O

N

O

O

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

N

O

O

O

N

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-16

Ime dela organizacije

Ime dela organizacije (npr. ustreznega oddelka velikega kupca).

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-510

Ulica organizacije

Ime ulice, ceste itd. fizičnega naslova organizacije in dodatni podatki (npr. številka stavbe).

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-513

Mesto organizacije

Ime kraja (mesta, naselja ali vasi) fizičnega naslova organizacije.

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-512

Poštna številka organizacije

Poštna številka fizičnega naslova organizacije.

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-507

Podregija države organizacije

Kraj fizičnega naslova organizacije po skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (klasifikacija NUTS). Uporabiti je treba kodo klasifikacije NUTS3.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-514

Koda države organizacije

Država fizičnega naslova organizacije.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-502

Kontaktna točka organizacije

Ime oddelka ali druge kontaktne točke za komunikacijo z organizacijo. Da ne bi prihajalo do nepotrebne obdelave osebnih podatkov, lahko kontaktna točka omogoči identifikacijo fizične osebe samo, če je potrebno (v smislu uredb (EU) 2016/679 in (EU) 2018/1725).

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-506

Kontaktni e-naslov organizacije

Elektronski naslov za stik z organizacijo. Da ne bi prihajalo do nepotrebne obdelave osebnih podatkov, lahko e-naslov omogoči identifikacijo fizične osebe samo, če je potrebno (v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov).

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-503

Kontaktna telefonska številka organizacije

Telefonska številka za stik z organizacijo. Da ne bi prihajalo do nepotrebne obdelave osebnih podatkov, lahko telefonska številka omogoči identifikacijo fizične osebe samo, če je potrebno (v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov).

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-739

Kontaktna številka telefaksa organizacije

Številka telefaksa za stik z organizacijo. Da ne bi prihajalo do nepotrebne obdelave osebnih podatkov, lahko številka telefaksa omogoči identifikacijo fizične osebe samo, če je potrebno (v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov).

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-505

Internetni naslov organizacije

Spletno mesto organizacije.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-509

Portal organizacije za e-dostavo

Naslov vira v enotni obliki (URL) organizacije za izmenjavo podatkov in dokumentov.

URL

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-633

Organizacija kot fizična oseba

Organizacija je fizična oseba.

kazalnik

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-08

Vloga organizacije

Vloga organizacije v postopku za oddajo javnega naročila (npr. kupec, zmagovalec). V obvestilu morajo biti navedene vse organizacije, ki imajo v postopku vlogo kupca, zmagovalca, revizijskega organa, kupca, ki nabavlja blago in/ali storitve za druge kupce ali kupca, ki oddaja javna naročila ali sklepa okvirne sporazume za gradnje, blago ali storitve za druge kupce.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-770

Podvloga organizacije

Podvloga organizacije v postopku za oddajo javnega naročila (npr. vodja skupine, organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila).

koda

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BG-3

Kupec

Dodatne informacije o kupcu.

O

O

O

O

O

N

O

O

N

O

O

N

N

O

O

O

O

N

O

N

N

N

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

N

N

O

O

O

 

 

 

+++

BT-508

Spletni naslov profila kupca

Spletno mesto, na katerem kupec objavlja informacije o postopkih za oddajo javnega naročila (npr. obvestila, dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila).

URL

O

O

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+++

BT-11

Pravna vrsta kupca

Vrsta kupca v skladu z zakonodajo o javnem naročanju (npr. organ na centralni državni ravni, oseba javnega prava, javno podjetje).

koda

O

N

N

O

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

O

O

N

 

 

 

+++

BT-740

Kupec je naročnik

Kupec je naročnik.

kazalnik

 

 

N

 

 

N

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

N

O

 

 

 

 

 

 

 

N

N

 

 

N

O

 

 

O

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Dejavnost javnega naročnika

Glavna dejavnost javnega naročnika.

koda

O

O

N

O

O

N

O

O

N

O

O

N

N

O

O

O

O

N

O

N

N

 

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

N

N

O

O

O

 

 

 

+++

BT-610

Dejavnost naročnika

Glavna dejavnost naročnika.

koda

 

O

N

 

O

N

 

O

N

 

O

 

N

O

O

 

O

N

O

 

N

 

 

O

 

N

N

N

 

O

N

O

 

N

O

 

O

 

 

 

++

BG-4

Zmagovalec

Dodatne informacije o zmagovalcu, ponudniku ali podizvajalcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-165

Velikost zmagovalca

Velikost zmagovalca, ponudnika ali podizvajalca (npr. mikropodjetje, malo podjetje, srednje podjetje).

koda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-706

Državljanstvo lastnika zmagovalca

Državljanstva dejanskih lastnikov zmagovalca, ponudnika ali podizvajalca; kot so objavljena v registrih, vzpostavljenih z zakonodajo o boju proti pranju denarja. Če take evidence ni (npr. pri izvajalcih, ki niso iz EU), potem se navedejo enakovredne informacije iz drugih virov.

koda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+++

BT-746

Zmagovalec kotira

Državljanstva dejanskih lastnikov zmagovalca, ponudnika ali podizvajalca niso objavljena v evidenci, vzpostavljeni na podlagi zakonodaje o boju proti pranju denarja, ker zmagovalec kotira na reguliranem trgu (npr. borza), na katerem je zagotovljena zadostna preglednost v skladu z zakonodajo o boju proti pranju denarja.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+

BG-2

Namen

Podatki o namenu. Te podatke je treba navesti za celoten postopek za oddajo javnega naročila in, če obstajajo, tudi za sklop. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-22

Interni identifikator

Interni identifikator se uporablja za spise v zvezi s postopkom za oddajo javnega naročila ali sklopa, dokler se jim ne dodeli identifikator postopka (ki izvira npr. iz kupčevega sistema za ravnanje z dokumenti ali sistema za načrtovanje javnih naročil).

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-23

Glavna vrsta dejavnosti

Glavna vrsta predmeta nakupa (npr. gradnja). Pri mešanih javnih naročilih (npr. postopek, ki zajema tako gradnje kot tudi storitve) je glavna vrsta lahko npr. tista pri naročilu z najviše ocenjeno vrednostjo. Ta podatek je treba dati za celoten postopek.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-531

Dodatna vrsta dejavnosti

Dodatna vrsta predmeta nakupa, ki se kupuje poleg glavnega predmeta (npr. storitve).

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-21

Naslov

Naslov postopka za oddajo javnega naročila ali sklopa.

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-24

Opis

Opis vrste in količine predmeta nakupa ali potreb in zahtev, ki bi jih bilo treba izpolniti s tem nakupom ali sklopom. Pri obvestilu o spremembi opis javnega naročila pred spremembo in po njej.

besedilo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-27

Ocenjena vrednost

Ocenjena najvišja vrednost postopka za oddajo javnega naročila ali sklopa. Izraz „ocenjena“ pomeni oceno ob začetku javnega razpisa. „Najvišja vrednost“ pomeni vrednost, ki zajema vsa naročila, ki bodo oddana v okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu skozi celotno obdobje trajanja, vključno z opcijami in podaljšanji.

Vrednost

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

++

BG-557

Ocenjena najvišja vrednost za skupino v okvirnem sporazumu

Podatek o ocenjeni najvišji vrednosti, ki se v okvirnem sporazumu lahko porabi v skupini sklopov. Ta podatek se lahko navede, če je ocenjena najvišja vrednost skupine sklopov nižja od vsote ocenjenih vrednosti posameznih sklopov v tej skupini (npr. če ima več sklopov skupen proračun).

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Identifikator sklopov pri ocenjeni najvišji vrednosti za skupino v okvirnem sporazumu

Identifikatorji sklopov. Ti sklopi tvorijo skupino, pri kateri je ocenjena najvišja vrednost nižja od vsote posameznih ocenjenih najvišjih vrednosti vseh sklopov skupaj (npr. če ima več sklopov skupen proračun).

identifikator

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Ocenjena najvišja vrednost za skupino v okvirnem sporazumu

Ocenjena najvišja vrednost, ki se v okvirnem sporazumu lahko porabi v skupini sklopov. Ta podatek se lahko navede, če je ocenjena najvišja vrednost skupine sklopov nižja od vsote ocenjenih vrednosti posameznih sklopov v tej skupini (npr. če ima več sklopov skupen proračun). Izraz „ocenjena“ pomeni oceno ob začetku javnega razpisa. „Najvišja vrednost“ pomeni vrednost, ki zajema vsa naročila, ki bodo oddana v okvirnem sporazumu skozi celotno obdobje trajanja, vključno z opcijami in podaljšanji.

vrednost

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Uvrstitev

Podatek o razvrstitvah, ki opisuje nakup. Uporabljati je treba vrsto razvrstitve iz enotnega besednjaka javnih naročil (CPV). Poleg nje se lahko uporabljajo še druge razvrstitve (npr. anatomsko terapevtska kemijska oznaka (ATC) Svetovne zdravstvene organizacije za farmacevtske izdelke; uporablja se lahko nomenklatura o medicinskih pripomočkih na podlagi Uredbe (EU) 2017/745, če jo da na razpolago Urad za publikacije).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-26

Vrsta razvrstitve

Vrsta razvrstitve, ki opisuje nakup (npr. enotni besednjak javnih naročil).

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-262

Glavna koda razvrstitve

Koda iz razvrstitve, ki je najbolj značilna za nakup.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-263

Dodatne kode razvrstitve

Dodatna koda iz razvrstitve, ki je tudi značilna za nakup.

koda

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-25

Količina

Zahtevano število enot.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-625

Enota

Enota, s katero se izraža blago, storitev ali gradnja, npr. ura ali kilogram. Če je koda CPV blago, pri katerem niso potrebne nadaljnje enote (npr. avtomobili), ni treba navesti enote, količina pa se razume kot število, npr. „število avtomobilov“.

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-53

Opcije

Kupec si pridrži pravico (ne obveznosti) do dodatnih nakupov od izvajalca (dokler velja pogodba).

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

N

N

N

 

O

O

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-54

Opis opcij

Opis opcij.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

N

N

N

 

O

O

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-94

Ponovitev

Javno naročilo, katerega namen bo v doglednem času verjetno vključen v še eno naročilo. (Npr. komunalna storitev z rednim ponovnim javnim razpisom. Sem ne spada oddaja več naročil v enem samem kvalifikacijskem sistemu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu.)

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-95

Opis ponovitve

Dodatni podatki o ponovitvi (npr. predvideni čas).

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

+

BG-708

Kraj izvedbe

Podatek o glavnem kraju gradnje, če gre za gradnjo; če gre za blago in storitve, glavni kraj dobave ali izvajanja. Če kraj izvedbe zajema več območij iz NUTS 3 (npr. avtocesta, nacionalna mreža centrov za zaposlovanje), je treba navesti vse zadevne kode. Ti podatki so lahko za različne sklope različni. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-5101

Ulica kraja izvedbe

Ime ulice, ceste itd. kraja izvedbe in dodatni podatki (npr. številka stavbe).

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5131

Mesto kraja izvedbe

Ime kraja (mesta, naselja ali vasi) kraja izvedbe.

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5121

Poštna številka kraja izvedbe

Poštna številka kraja izvedbe.

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5071

Podregija države kraja izvedbe

Kraj po skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (klasifikacija NUTS). Uporabiti je treba kodo klasifikacije NUTS3.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-5141

Koda države kraja izvedbe

Koda države kraja izvedbe.

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-727

Kraj izvedbe storitev – drugo

Obstajajo druge omejitve glede kraja izvedbe (npr. „kjer koli v Evropskem gospodarskem prostoru“, „kjer koli v določeni državi“).

koda

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-728

Dodatne informacije o kraju izvedbe

Dodatne informacije o kraju izvedbe.

besedilo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

+

BG-36

Trajanje

Podatek o trajanju naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali kvalifikacijskega sistema. Zajete morajo biti tudi opcije in podaljšanja. Ti podatki so lahko za različne sklope različni. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-536

Datum začetka obdobja

(Predvideni) datum, na katerega bo začelo veljati naročilo, okvirni sporazum, dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem.

datum

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-36

Obdobje trajanja

(Predvideno) obdobje od začetka do konca naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali kvalifikacijski sistem. Zajete morajo biti tudi opcije in podaljšanja.

Trajanje

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-537

Datum konca obdobja

(Predvideni) datum, na katerega bo prenehalo veljati naročilo, okvirni sporazum, dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem.

datum

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-538

Trajanje – drugo

Obdobje trajanja ni znano, ni omejeno itd.

koda

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-58

Največje število podaljšanj

Največje možno število podaljšanj naročila. Kupec si s podaljšanjem pridrži pravico (tj. ne obveznost) do podaljšanja naročila (tj. podaljša njegovo trajanje) brez novega postopka za oddajo javnega naročila. Naročilo lahko npr. velja leto dni, kupec pa ima možnost podaljšanja (npr. enkratnega ali dvakratnega) še za tri mesece, če je zadovoljen s prejetimi storitvami.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

O

O

N

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-57

Opis podaljšanja

Drugi podatki o podaljšanjih.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

O

N

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

+

BG-61

Sredstva EU

Podatki o sredstvih Evropske unije, s katerimi se sofinancira javno naročilo. Ti podatki so lahko od sklopa do sklopa različni.

 

 

 

 

 

 

O

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

++

BT-60

Sredstva EU

Javno naročilo se vsaj deloma financira s sredstvi Evropske unije, kot so evropski strukturni in investicijski skladi ali nepovratna sredstva, ki jih dodeli Evropska unija.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

O

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

+

BG-6

Postopek

Informacije o postopku za oddajo javnega naročila

 

 

 

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

N

 

O

O

O

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

O

O

 

 

 

++

BT-09

Čezmejno pravo

Pravo, ki se uporablja, če kupci iz več različnih držav naročajo skupaj v enem samem postopku za oddajo javnega naročila.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

++

BT-105

Vrsta postopka

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila (npr. glede na vrste, navedene v direktivah o javnem naročanju).

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

O

O

N

N

 

 

O

O

O

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

N

N

 

O

O

 

 

 

++

BT-88

Značilnosti postopka

Glavne značilnosti postopka (npr. opis posameznih stopenj) in podatki o tem, kje je mogoče najti celotna pravila postopka. Take podatke je treba navesti, če postopek ne spada med tiste, ki so navedeni v direktivah o javnem naročanju. To se lahko zgodi npr. pri koncesijah, socialnih in drugih posebnih storitvah ter pri prostovoljni objavi postopkov za oddajo javnega naročila, ki ne dosegajo praga EU za javna naročila.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

O

O

 

 

N

N

N

N

O

O

N

N

N

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

++

BT-106

Pospešeni postopek

Rok za prejem prijav za sodelovanje ali ponudb v tem postopku se v nujnih primerih lahko skrajša.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Obrazložitev pospešenega postopka

Razlog za uporabo pospešenega postopka.

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Koda obrazložitve neposredne oddaje

Razlog za uporabo postopka, pri katerem je omogočena neposredna oddaja naročil, tj. postopka, pri katerem ni treba objaviti javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije.

koda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identifikator obrazložitve prejšnjega postopka neposredne oddaje

Identifikator prejšnjega postopka, zaradi katerega je upravičena uporaba postopka, pri katerem je bila omogočena neposredna oddaja naročil, tj. postopka, pri katerem ni treba objaviti javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije.

identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-135

Besedilo obrazložitve neposredne oddaje

Obrazložitev uporabe postopka, pri katerem je omogočena neposredna oddaja naročil, tj. postopka, pri katerem ni treba objaviti javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije.

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-31

Največje dovoljeno število sklopov

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbo.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

O

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Potrebni vsi sklopi

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse sklope.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Največje število sklopov za oddajo

Največje število sklopov, za katere se lahko naročila oddajo enemu ponudniku.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Oddaja za skupino sklopov

Ponudniki lahko predložijo ponudbe tako za posamezne sklope kot tudi za skupine tukaj navedenih sklopov. Kupec lahko nato primerja ponudbe, predložene za skupine sklopov, s tistimi, ki so bile predložene za posamezne sklope, in oceni, katera možnost najbolje izpolnjuje merila za oddajo. Vsaka skupina sklopov mora imeti jasna merila za dodelitev.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identifikator skupine

Identifikator skupine sklopov v postopku.

identifikator

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identifikator skupine sklopov

Identifikator več sklopov v tem postopku. Ti sklopi tvorijo skupino sklopov, za katere je mogoče predložiti in oceniti eno samo ponudbo.

identifikator

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Druga stopnja

Podatki o drugi stopnji dvostopenjskega postopka. Ti podatki so lahko od sklopa do sklopa različni.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Najmanjše število kandidatov

Najmanjše število kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Kazalnik največjega števila kandidatov

Obstaja največje število kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Največje število kandidatov

Največje število kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Zmanjševanje v več stopnjah.

Postopek bo potekal v več stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko nekaj kandidatov izloči.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Pogajanja niso potrebna.

Kupec si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi začetnih ponudb brez nadaljnjih pogajanj.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Nagrada in žirija

Podatki o nagradah in žiriji v projektnem natečaju. Ti podatki so lahko od sklopa do sklopa različni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Nagrada

Podatki o vrednosti in nagrajenem mestu za zmagovalca v projektnem natečaju (npr. „10 000 EUR – 1. mesto“, „5 000 EUR – 2. mesto“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Vrednost nagrade

Vrednost morebitne nagrade za zmagovalca projektnega natečaja.

vrednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Nagrajeno mesto

Mesto (npr. prvo mesto, drugo mesto), doseženo v projektnem natečaju, za katerega je razpisana nagrada.

številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Naročilo po natečaju

Naročilo storitev, ki se bo po natečaju oddalo enemu od zmagovalcev natečaja.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Nagrade – ostalo

Nadaljnji podatki o naročilih, nagradah in plačilih po končanem natečaju (npr. nedenarne nagrade, plačilo za udeležbo).

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Odločitev žirije zavezujoča

Odločitev žirije je za kupca zavezujoča.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Ime člana žirije

Ime člana žirije.

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Ime udeleženca

Ime udeleženca, ki je bil že izbran. Udeleženec je bil lahko izbran že v času objave obvestila o projektnem natečaju, npr. ker naj bi podatek o sodelovanju svetovno znanega arhitekta spodbudil udeležbo drugih možnih udeležencev na natečaju.

besedilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Razlogi za izključitev

Kratek opis meril glede osebnega statusa ponudnikov, ki bi bila lahko razlog za njihovo izključitev. V opisu mora biti seznam vseh takih meril in navedene morajo biti potrebne informacije (npr. lastna izjava, dokumentacija). Vključeni so lahko tudi posebni nacionalni razlogi za izključitev.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Razlogi za izključitev

Kratek opis meril glede osebnega statusa ponudnikov, ki bi bila lahko razlog za njihovo izključitev. V opisu mora biti seznam vseh takih meril in navedene morajo biti potrebne informacije (npr. lastna izjava, dokumentacija). Vključeni so lahko tudi posebni nacionalni razlogi za izključitev.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Pogoji za sodelovanje

Podatki o pogojih za sodelovanje. Navesti je treba vse pogoje. Ti podatki so lahko od sklopa do sklopa različni.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Vrsta pogojev za sodelovanje

Pogoji, ki zadevajo npr. ekonomski in finančni položaj ali tehnično in strokovno sposobnost.

koda

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Uporaba pogojev za sodelovanje

Pogoji določene vrste se uporabljajo/se ne uporabljajo oziroma (v primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja kot javni razpis ali za skrajšanje rokov) še ni znano, ali se bodo uporabljali.

koda

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Naziv pogojev za sodelovanje

Naziv pogojev za sodelovanje.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Opis pogojev za sodelovanje

Kratek opis pogojev za sodelovanje, vključno z minimalnimi zahtevami, potrebnimi informacijami (npr. lastna izjava, dokumentacija) in informacijami o tem, kako se bodo pogoji oz. pogoj uporabljal za izbiro kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji postopka (če je bilo določeno največje število kandidatov).

besedilo

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Pogoji za vabilo k sodelovanju na drugi stopnji

Pogoji se bodo uporabljali (samo) za izbiro kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji postopka (če je bilo določeno največje število kandidatov).

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Številka pogojev za vabilo k sodelovanju na drugi stopnji

Podatek o številki, povezani s pogoji za sodelovanje, ki se uporabljajo za izbiro kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji postopka.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Številka pogojev za vabilo k sodelovanju na drugi stopnji

Številka, povezana s pogoji za sodelovanje.

številka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Številka ponderja pogojev za vabilo k sodelovanju na drugi stopnji

Ali je številka, povezana s pogoji za sodelovanje, kakšna vrsta ponderja (npr. odstotek).

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Številka praga pogojev za vabilo k sodelovanju na drugi stopnji

Ali je številka, povezana s pogoji za sodelovanje, kakšna vrsta praga (npr. najnižje število doseženih točk, največje število ponudb z najvišjim številom doseženih točk, ki bodo izbrane).

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Druge zahteve

Podatki o drugih zahtevah za sodelovanje v postopku in pogoji za naročilo, ki bo oddano. Zahteve morajo vsebovati opis metod, po katerih se bodo preverjale. Ti podatki so lahko za različne sklope različni. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Pridržana udeležba

Ali je udeležba pridržana za določene organizacije (npr. invalidska podjetja, organizacije, ki opravljajo javne storitve).

koda

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Kvalifikacija osebja za izvajanje

Če je treba navesti imena in poklicne kvalifikacije osebja, dodeljenega za izvajanje naročila.

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Varnostno dovoljenje

Potrebno je varnostno dovoljenje.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Rok za varnostno dovoljenje

Rok, do katerega lahko ponudniki, ki nimajo varnostnega dovoljenja, to dovoljenje pridobijo.

datum

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Opis varnostnega dovoljenja

Dodatne informacije o varnostnem dovoljenju (npr. katera stopnja varnostnega dovoljenja je potrebna, kateri člani ekipe ga morajo imeti, ali je potrebno že za dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila ali samo za izvedbo naročila).

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Pogoji naročila

Podatki o pogojih, ki bodo veljali za naročilo. Ti podatki so lahko za različne sklope različni. V primeru predhodnega informativnega obvestila, ki se uporablja samo za obveščanje, so lahko ti podatki drugačni v tistem delu obvestila, ki bi pozneje lahko postal sklop ali samostojen postopek.

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-736

Pridržanje izvedbe

Ali je treba naročilo izvesti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja.

koda

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-761

Pravna oblika ponudnika

Skupina ponudnikov, ki se ji odda naročilo, mora imeti določeno pravno obliko.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-76

Opis pravne oblike ponudnika

Pravna oblika, ki jo mora imeti skupina ponudnikov, ki se ji odda naročilo.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-70

Pogoji izvedbe

Glavni podatki o izvedbi naročila (npr. vmesni rezultati, nadomestilo za škodo, pravice intelektualne lastnine).

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-92

Elektronsko naročanje

Uporabljeno bo elektronsko naročanje.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-77

Finančni pogoji

Glavni podatki o financiranju in plačilu in/ali sklic na določbe, ki veljajo zanje.

besedilo

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-743

Elektronsko izdajanje računov

Ali bo kupec zahteval ali dopuščal elektronsko izdajanje računov ali ga ne bo dopuščal.

koda

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-93

Elektronsko plačevanje

Uporabljeno bo elektronsko plačilo.

kazalnik

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-65

Obveznosti v zvezi z oddajo naročil podizvajalcem

Obveznost, ki jo mora ponudnik izpolniti v zvezi z oddajo naročil podizvajalcem.

koda

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Najnižja obvezna oddaja naročil podizvajalcem

Najnižji odstotek vrednosti naročila, ki ga mora izvajalec oddati podizvajalcem z uporabo konkurenčnega postopka iz naslova III Direktive 2009/81/ES.

številka

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Najvišja obvezna oddaja naročil podizvajalcem

Najvišji odstotek vrednosti naročila, ki ga mora izvajalec oddati podizvajalcem z uporabo konkurenčnega postopka iz naslova III Direktive 2009/81/ES.

številka

 

 

 

 

 

 

 

 

N