ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 269

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
23. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1751 z dne 21. oktobra 2019 o vpisu imena Havarti (ZGO) v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb

1

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1752 z dne 25. februarja 2019 o določitvi vprašalnikov ter oblik in pogostosti poročil, ki jih pripravijo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1423)  ( 1 )

5

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2016/1790 z dne 12. februarja 2016 o zaključku revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (Revidirani Sporazum iz leta 1958) ( UL L 274 11.10.2016 )

12

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo ( UL L 009 11.1.2019 )

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1751

z dne 21. oktobra 2019

o vpisu imena „Havarti“ (ZGO) v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 15(1) in člena 52(3)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek za registracijo imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe, ki ga je Komisiji 5. oktobra 2010 poslala Danska, objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Nemčija, Španija, ameriški svet za izvoz mlečnih izdelkov (US Dairy Export Council) skupaj z ameriškim nacionalnim združenjem proizvajalcev mleka (National Milk Producers Federation) in mednarodnim združenjem proizvajalcev mlečnih izdelkov (International Dairy Foods Association), Urad trgovinskega predstavnika Združenih držav Amerike (Office of the United States Trade Representative), Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Nove Zelandije, novozelandsko združenje podjetij v sektorju mleka (Dairy Companies Association of New Zealand, DCANZ) in avstralsko združenje mlečne industrije Dairy Australia Limited s podporo avstralske vlade so ugovarjali registraciji v skladu s členom 51(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Ugovori so se šteli za dopustne.

(3)

Komisija je prejela tudi ugovora kostariške „Camara Nacional de Productores de Leche“ in gvatemalske „Asociación de Desarollo Lácteo“ (ASODEL). Vendar ni bil predložen noben utemeljeni ugovor v skladu s členom 51(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(4)

Komisija je zainteresirane strani, ki so predložile dopustne ugovore, povabila k sodelovanju v ustreznih posvetovanjih. Na zahtevo Danske in v skladu z zadnjim pododstavkom člena 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija z dopisoma, poslanima 5. avgusta 2014 in 22. septembra 2014, podaljšala rok za vsako od tekočih posvetovanj za dodatne tri mesece.

(5)

Ker v določenem roku ni bil dosežen dogovor, bi morala Komisija sprejeti izvedbeni akt, s katerim bi sprejela odločitev glede registracije, v skladu s postopkom iz člena 52(3)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(6)

Vložniki ugovorov so trdili, da „Havarti“ nima posebne kakovosti, slovesa ali drugih značilnosti, ki bi jih bilo mogoče pripisati geografskemu poreklu. Menijo, da bi registracija imena zaradi ugleda in slovesa obstoječe blagovne znamke lahko zavajala potrošnike glede prave identitete proizvoda. Prav tako menijo, da bi registracija ogrozila obstoj identičnega imena, blagovnih znamk in proizvodov, ki se zakonito tržijo že več kot pet let. Po njihovih trditvah se za zadevno ime predvideva, da je postalo generično, in sicer iz naslednjih razlogov: za „Havarti“ od leta 1966 velja standard Codex Alimentarius, poleg tega pa je vključen v Prilogo B h konvenciji iz Strese iz leta 1951 in ima svojo tarifno oznako. „Havarti“ se proizvaja in uporablja v več državah članicah EU in državah nečlanicah EU, pri čemer imajo nekatere od navedenih držav zanj poseben pravni standard.

(7)

Komisija je argumente, navedene v utemeljenih ugovorih nasprotnikov registracije, obravnavala glede na določbe Uredbe (EU) št. 1151/2012, pri čemer je upoštevala rezultate ustreznih posvetovanj med vložnico zahtevka in vložniki ugovorov, ter sklenila, da bi bilo ime „Havarti“ treba registrirati.

(8)

Kar zadeva trditve o neskladnosti imena „Havarti“ s členom 5 Uredbe (EU) št. 1151/2012, je treba opozoriti, da je bil zahtevek za registracijo imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe vložen na podlagi njegovega slovesa, ki ga je mogoče pripisati njegovemu geografskemu poreklu, v smislu člena 5(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(9)

Danska je predložila več specializiranih publikacij in referenc, ki dokazujejo, da med Dansko in proizvodom „Havarti“ obstaja povezava, ki temelji na slovesu. Ta sir je prejel številna odlikovanja, nagrade in priznanja na različnih nacionalnih ali mednarodnih forumih. Sloves tega proizvoda temelji tudi na posebnemu načinu proizvodnje in zgodovinskem znanju.

(10)

Poleg tega so danski organi v postopku ugovora navedli, da je sloves proizvoda „Havarti“ rezultat več kot sto let zakonodajnih pobud in kakovostnega dela.

(11)

V EU se „Havarti“ proizvaja predvsem na Danskem. Na datum vložitve zahtevka so omejene količine navedenega proizvoda proizvajale tudi Španija, Nemčija, Poljska, Finska in Estonija. Vendar proizvodnja sira „Havarti“ v navedenih državah članicah sama po sebi ni razlog, da bi se dvomilo o njegovi povezavi z Dansko. Proizvedene količine v navedenih državah članicah so zelo omejene v primerjavi s celotno proizvodnjo na Danskem. Zlasti v Španiji se je proizvodnja sira z oznako „Havarti“ začela šele leta 2010 in postala obsežnejša šele po tem, ko je Danska Komisiji predložila zahtevek za registracijo imena „Havarti“ kot ZGO.

(12)

Danska je predložila dokaze, ki kažejo, da zelo velika večina danskih potrošnikov prepoznava stalno povezavo med proizvodom „Havarti“ in Dansko. Rezultati ankete kažejo, da velika večina danskih potrošnikov pozna „Havarti“ in ga povezuje z Dansko. Zunaj Danske je poznavanje tega proizvoda izredno omejeno.

(13)

Tudi Španija je predložila študijo, ki zajema rezultate raziskave o poznavanju proizvoda „Havarti“ in njegovega porekla med potrošniki v Španiji. Vendar ta študija ni prepričljiva. Odstotek nepoznavanja proizvoda in neozaveščenosti o njegovem danskem poreklu je visok. Potrošniki so kot državo porekla proizvoda „Havarti“ navedli več različnih držav. Takšne neozaveščenosti o proizvodu in njegovem danskem poreklu ni mogoče šteti za ozaveščenost o kakršnih koli generičnih značilnostih imena.

(14)

Vložniki ugovorov so trdili tudi, da se ime ne bi smelo registrirati, saj bi to zaradi ugleda in slovesa obstoječe blagovne znamke lahko zavajalo potrošnike glede prave identitete proizvoda. Vendar ugled ali sloves katere koli blagovne znamke ni bil dokazan. Prav tako ni bilo razloženo, kako bi registracija zavajala potrošnike.

(15)

Vložniki ugovorov iz tretjih držav so menili, da bi registracija imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe ogrozila obstoj identičnega imena „Havarti“ ter blagovnih znamk in proizvodov, ki se zakonito proizvajajo in tržijo že več kot pet let, kar je eden od razlogov za ugovor, določen v členu 10(1)(c) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(16)

Zdi se, da vložniki ugovorov iz tretjih držav v tem postopku ugovora sira z imenom „Havarti“ niso dali na trg EU. Registracija imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe v EU torej ne vpliva na obstoj proizvoda z imenom „Havarti“ in njegovo proizvodnjo v navedenih tretjih državah.

(17)

Uredba (EU) št. 1151/2012 se ne uporablja za ozemlje tretjih držav. Registracija imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 torej ne more ogroziti uporabe imena „Havarti“ na trgu tretjih držav.

(18)

Kar zadeva blagovne znamke, ki so že bile registrirane, prijavljene ali z uporabo v dobri veri potrjene na ozemlju EU pred datumom vložitve zahtevka Danske za registracijo imena „Havarti“, v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 registracija ZOP/ZGO nanje ne vpliva.

(19)

Španija in Nemčija trdita, da proizvajata sir z imenom „Havarti“. Registracija imena „Havarti“ kot zaščitene geografske označbe na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 bi zato ogrozila obstoj imena „Havarti“, ki označuje proizvod, proizveden v Španiji ali Nemčiji, in je identično imenu, za katerega je bil 5. oktobra 2010 vložen zahtevek za registracijo.

(20)

Glede na informacije, vključene v ugovora Nemčije in Španije in predložene Komisiji, se zdi, da se je v Španiji sir z imenom „Havarti“ začel proizvajati leta 2010, pri čemer je proizvodnja leta 2014 znašala 5 100 ton. Za Nemčijo so na voljo zgolj podatki o proizvodnji v letu 2012 (2 571 ton), vendar je navedeno, da Nemčija sir z imenom „Havarti“ proizvaja že več kot 20 let. Glede na navedeno bi bilo treba v skladu s členom 15(1)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 gospodarskim subjektom v Španiji in Nemčiji, ki so sirni proizvod z imenom „Havarti“ začeli tržiti pred datumom predložitve zahtevka Danske Komisiji, odobriti prehodno obdobje, da se jim med prilagajanjem proizvodnje na trgu omogoči nadaljnjo uporabo imena, ogroženega zaradi registracije. Trajanje obdobja bi bilo primerno določiti na pet let za nemške in španske proizvajalce.

(21)

Vložniki ugovorov so predložili več dokazov, ki naj bi kazali, da je zadevno ime generično. Vendar obstoj posebnega standarda Codex Alimentarius za „Havarti“ in vključitev proizvoda „Havarti“ v Prilogo B h konvenciji iz Strese ne pomeni, da je navedeno ime postalo generično. Tarifne oznake se nanašajo na carinske zadeve in niso relevantne za pravice intelektualne lastnine. Generični status v EU se lahko oceni zgolj z vidika dojemanja s strani potrošnikov na ozemlju EU.

(22)

Kar zadeva podatke o proizvodnji in dojemanje proizvoda „Havarti“ v EU, ki je bilo ocenjeno na podlagi trditve o domnevnem pomanjkanju povezave med proizvodom in geografskim območjem, bi bilo treba skleniti, da ime „Havarti“ v EU ni postalo generično.

(23)

Predloženi podatki o proizvodnji in trženju proizvoda „Havarti“ zunaj EU niso relevantni ob upoštevanju načela teritorialnosti, inherentnega tako pravicam intelektualne lastnine na splošno kot Uredbi (EU) št. 1151/2012, na podlagi katerega je treba generičnost imena oceniti glede na ozemlje Unije. Razumevanje tega izraza zunaj EU in morebitni obstoj povezanih regulativnih proizvodnih standardov v tretjih državah se ne štejeta kot relevantna za to odločitev, ne glede na to, ali navedeni standardi določajo pravice do uporabe izrazov za označevanje.

(24)

Predloga vložnikov ugovorov, naj se registrira ime „Danski havarti“, ni mogoče sprejeti, saj to ime ne bi izpolnjevalo pogojev iz člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(25)

Da se omogoči izčrpanje zalog proizvodov, ki so že proizvedeni ali dani na trg, bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti.

(26)

Glede na navedeno bi bilo treba ime „Havarti“ vpisati v „register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“.

(27)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Havarti“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod iz skupine 1.3 Siri iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

V prehodnem obdobju 5 let od začetka uporabe te uredbe lahko ime „Havarti“ še naprej uporabljajo gospodarski subjekti s sedežem v Nemčiji in Španiji, ki so sirni proizvod z imenom „Havarti“ začeli tržiti pred 5. oktobrom 2010.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. maja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 20, 23.1.2014, str. 9.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


SKLEPI

23.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/5


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1752

z dne 25. februarja 2019

o določitvi vprašalnikov ter oblik in pogostosti poročil, ki jih pripravijo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1423)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 18(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) 2017/852 države članice do 1. januarja 2020 in pozneje v primernih presledkih predložijo Komisiji in na spletu objavijo poročilo z informacijami o izvajanju navedene uredbe ter nekaterimi drugimi informacijami, ki so naštete v navedeni določbi.

(2)

Vprašalniki, ki jih države članice uporabijo za poročanje v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) 2017/852, bi morali biti pripravljeni tako, da Komisiji pomagajo pri poročanju Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in pregledu navedene uredbe v skladu z njenim členom 19(2). Prav tako bi morali Uniji omogočiti izpolnitev njene obveznosti glede poročanja v skladu s členom 21 Konvencije Minamata o živem srebru, sprejete 10. oktobra 2013 v Kumamotu na Japonskem (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(3)

Čeprav vprašalniki za poročanje iz Uredbe (EU) 2017/852 v skladu z drugim pododstavkom člena 18(2) navedene uredbe ne smejo podvajati obveznosti poročanja za pogodbenice Konvencije, kot je določeno v Sklepu MC-1/8, sprejetem na prvem zasedanju konference pogodbenic Konvencije (2), je primerno, da zajamejo nekatere postavke poročanja iz Sklepa MC-1/8, da se podrobneje navedejo zahtevane informacije in se tako omogoči učinkovita ocena izvajanja Uredbe (EU) 2017/852.

(4)

Informacije v zvezi z uvozom živega srebra in njegovih zmesi s koncentracijo živega srebra najmanj 95 masnih odstotkov bi morale biti vsakoletno sporočene zaradi potencialno velikega učinka na okolje in javno zdravje, ki ga lahko ima neustrezno ravnanje z živim srebrom. Vendar bi bilo za zmanjšanje upravnega bremena treba opustiti obveznost predložitve takih informacij, kadar država članica Komisiji predloži kopijo obrazcev, ki so se uporabili za odobritev ali zavrnitev pisnega soglasja o uvozu v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852.

(5)

Kadar so informacije, ki jih je treba sporočiti, povezane z geografsko lociranimi subjekti, kot so industrijski objekti in območja, je te informacije treba sporočiti v skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Vprašalniki bi se morali nanašati na ključne določbe Uredbe (EU) 2017/852, vključno s postopnim opuščanjem proizvodnih postopkov, ki vključujejo uporabo živega srebra ali živosrebrovih spojin, obrtniškega kopanja in pridobivanja zlata ter kopanja in pridobivanja zlata v majhnem obsegu ter zobnega amalgama, zahtevati pa bi morali tudi informacije o pomembnih težavah pri izvajanju drugih določb navedene uredbe. Poleg tega bi morali zahtevati predložitev informacij o ključnih kazalnikih uspešnosti, vključno s podatki o trgovanju z živim srebrom in količinah živega srebra, ki so skladiščene ali odstranjene.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22(1) Uredbe (EU) 2017/852 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za namene poročanja Komisiji o izvajanju člena 4 Uredbe (EU) 2017/852 v skladu s členom 18(1) navedene uredbe države članice uporabijo vprašalnik iz Priloge I k temu sklepu.

2.   Informacije iz točke 1.1 Priloge I se Komisiji dajo na voljo vsako leto (N) do 31. januarja, za leto poročanja N-1.

Informacije iz točke 1.2 Priloge I se Komisiji dajo na voljo vsako leto (N) do 30. septembra, za leto poročanja N-1.

3.   Informacije iz točke 1.1 Priloge I se ne zahtevajo, kadar država članica Komisiji predloži kopijo obrazcev, ki so se uporabili za odobritev ali zavrnitev pisnega soglasja o uvozu v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852 v letu poročanja N-1. Države članice dajo take kopije na voljo najpozneje do 31. januarja vsako leto (N) za leto poročanja N-1, lahko pa se odločijo, da jih dajo na voljo kadar koli med letom poročanja N-1.

Člen 2

1.   Za namene poročanja Komisiji v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) 2017/852 države članice uporabijo vprašalnik iz Priloge II k temu sklepu, z izjemo poročanja o izvajanju člena 4 navedene uredbe.

2.   Informacije iz Priloge II se Komisiji dajo na voljo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

prvo poročilo, ki zajema leti poročanja 2017 in 2018, mora biti na voljo najpozneje do 1. januarja 2020;

(b)

drugo poročilo, ki zajema obdobje poročanja 2019–2020, mora biti na voljo najpozneje do 30. septembra 2021;

(c)

tretje poročilo, ki zajema obdobje poročanja 2021–2022, mora biti na voljo najpozneje do 30. septembra 2023;

(d)

četrto poročilo, ki zajema obdobje poročanja 2023–2024, mora biti na voljo najpozneje do 30. septembra 2025;

(e)

peto poročilo, ki zajema obdobje poročanja 2025–2028, mora biti na voljo najpozneje do 30. septembra 2029.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. februarja 2019

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 137, 24.5.2017, str. 1.

(2)  Sklep MC-1/8 Timing and format of reporting by the parties (Časovni razpored in oblika poročanja za pogodbenice), Poročilo o delu na prvem zasedanju konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).


PRILOGA I

Vprašalnik

Informacije o omejitvah uvoza, ki jih države članice dajo na voljo Komisiji za namene poročanja o izvajanju Uredbe (EU) 2017/852

Člen 4:

omejitve uvoza

1.   Ali je država članica izdala pisno soglasje za uvoz živega srebra ali zmesi živega srebra za uporabo, ki je dovoljena v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite naslednje informacije:

1.1

Živo srebro in zmesi živega srebra kot snovi, ki niso odpadki (1)

(i)

količina uvoženega živega srebra ali zmesi živega srebra;

(ii)

predvidena uporaba uvoženega živega srebra ali zmesi živega srebra (t/l za predvideno uporabo).

1.2

Živo srebro kot odpadek

(i)

količina uvoženih odpadkov, ki vsebujejo živo srebro;

(ii)

predvideni postopki odstranjevanja ali predelave (t/l za predviden postopek) (2).

V primeru uvoza, namenjenega za vmesno odstranjevanje ali predelavo, navedite informacije o nameravanih nadaljnjih postopkih nevmesnega odstranjevanja ali predelave (3).

V primeru uvoza za namene postopkov predelave, ki niso postopki vmesne predelave, navedite informacije o predvideni uporabi materiala, ki nastane pri postopkih nevmesne predelave.


(1)  Informacije v zvezi z vprašanjem 1.1 se ne zahtevajo, kadar država članica Komisiji predloži kopijo obrazcev, ki so se uporabili za odobritev ali zavrnitev pisnega soglasja o uvozu v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852 v letu poročanja N-1.

(2)  Informacije o vrstah postopkov odstranjevanja ali predelave je treba sporočiti z oznakami, določenimi v oddelkih A in B Priloge IV k Baselski konvenciji z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (UL L 39, 16.2.1993, str. 3).

(3)  Postopki „vmesnega odstranjevanja“ in „vmesne predelave“ so opredeljeni v členu 2(5) oziroma (7) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).


PRILOGA II

Vprašalnik

Informacije, ki ne zadevajo omejitev uvoza in jih države članice dajo na voljo Komisiji za namene poročanja o izvajanju Uredbe (EU) 2017/852

Opomba 1: Če ste na vprašanji 1.2 in/ali 2.1 odgovorili pritrdilno, se informacije o povezanih podvprašanjih 1.2(i) do (v) in/ali 2.1(i) ne zahtevajo, kadar so vse informacije že v poročilu, ki ga zadevna država članica predloži v skladu s svojo obveznostjo poročanja iz člena 21 Konvencije Minamata, in kadar je bilo zadevno poročilo dano na voljo Komisiji v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) 2017/852.

Opomba 2: Odgovori na vprašanja, označena z zvezdico (*), niso obvezni.

1.   Člen 7(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/852: Industrijske dejavnosti

1.1

Ali so bili naslednji proizvodni postopki, ki vključujejo uporabo živega srebra in živosrebrovih spojin, opuščeni do datumov iz dela I Priloge III k Uredbi (EU) 2017/852? (1)

1.1.1

Proizvodnja monomera vinil klorida (ki jo je treba opustiti najpozneje do 1. januarja 2022)

Če ste odgovorili nikalno, navedite naslednje informacije:

(i)

razlogi za nadaljevanje tega proizvodnega postopka po roku za opustitev;

(ii)

ukrepi, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za opustitev tega proizvodnega procesa, in s tem povezana časovnica.

1.1.2

Proizvodnja kloroalkalnih izdelkov (ki jo je treba opustiti najpozneje do 11. decembra 2017)

Če ste odgovorili nikalno, navedite naslednje informacije:

(i)

razlogi za nadaljevanje tega proizvodnega postopka po roku za opustitev;

(ii)

ukrepi, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za opustitev tega proizvodnega procesa, in s tem povezana časovnica.

1.1.3

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata (ki jo je treba opustiti najpozneje do 1. januarja 2028)

Če ste odgovorili nikalno, navedite naslednje informacije:

(i)

razlogi za nadaljevanje tega proizvodnega postopka po roku za opustitev;

(ii)

ukrepi, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za opustitev tega proizvodnega procesa, in s tem povezana časovnica.

1.1.4

Proizvodnja poliuretana (ki jo je treba opustiti najpozneje do 1. januarja 2018)

Če ste odgovorili nikalno, navedite naslednje informacije:

(i)

razlogi za nadaljevanje tega proizvodnega postopka po roku za opustitev;

(ii)

ukrepi, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za opustitev tega proizvodnega procesa, in s tem povezana časovnica.

1.2

Ali na ozemlju države članice obstajajo obrati, ki proizvajajo natrijev ali kalijev metilat ali etilat in uporabljajo proizvodne postopke, ki vključujejo uporabo živega srebra in živosrebrovih spojin, kot je navedeno v delu II Priloge III k Uredbi (EU) 2017/852?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite naslednje informacije za vsak obrat:

(i)

edinstvena oznaka, ki ustreza zahtevam Direktive 2007/2/ES;

(ii)

letna operativna zmogljivost za vsak obrat (t/leto) v letu 2017 in naslednjih letih;

(iii)

za vsak obrat navedite, ali se je živo srebro iz primarnega izkopa živega srebra uporabljalo oziroma se še vedno uporablja v teh obratih;

(iv)

za leto 2010 raven neposrednih in posrednih izpustov živega srebra in živosrebrovih spojin iz vsakega izmed obratov v zrak, vodo in tla na enoto proizvodnje (izražena kot kg živega srebra in živosrebrovih spojin na kt proizvedenega natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata);

(v)

za leto 2020 in naslednja leta raven neposrednih in posrednih izpustov živega srebra in živosrebrovih spojin iz vsakega izmed obratov v zrak, vodo in tla na enoto proizvodnje (izražena kot kg živega srebra in živosrebrovih spojin na kt proizvedenega natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata).

2.   Člen 9 Uredbe (EU) 2017/852: Obrtniško kopanje in pridobivanje zlata ter kopanje in pridobivanje zlata v majhnem obsegu

2.1

Ali je država članica našla dokaze o več kot le nekaj osamljenih primerih uporabe amalgamiranja z živim srebrom za izločevanje zlata na svojem ozemlju?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite naslednje informacije:

(i)

Ali je pristojni organ države članice razvil in izvedel nacionalni načrt o obrtniškem kopanju in pridobivanju zlata ter kopanju in pridobivanju zlata v majhnem obsegu, skladno s členom 9(2) in Prilogo IV k Uredbi (EU) 2017/852?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite spletno povezavo do nacionalnega načrta o obrtniškem kopanju in pridobivanju zlata ter kopanju in pridobivanju zlata v majhnem obsegu.

Če ste odgovorili nikalno, navedite razloge, zakaj nacionalni načrt o obrtniškem kopanju in pridobivanju zlata ter kopanju in pridobivanju zlata v majhnem obsegu ni bil razvit in izveden, ter informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za določitev takega načrta, in s tem povezano časovnico.

3.   Člen 10 Uredbe (EU) 2017/852: Zobni amalgam

3.1

Ali se je država članica soočala s pomembnimi izzivi pri izvajanju člena 10 Uredbe (EU) 2017/852 o zobnem amalgamu?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite naslednje informacije:

(i)

narava in obseg izzivov;

(ii)

ukrepi, ki so bili sprejeti in/ali načrtovani za obravnavanje teh izzivov, in s tem povezana časovnica.

4.   Člen 12 Uredbe (EU) 2017/852: Poročanje o velikih virih

4.1

V skladu s členom 18(1)(c) Uredbe (EU) 2017/852 navedite naslednje povzetke informacij, ki so jih gospodarski subjekti poslali pristojnim organom države članice v skladu s členom 12(1) in (2) navedene uredbe:

4.1.1

seznam zadevnih obratov glede na vrsto velikega vira iz člena 11(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2017/852 ter povezana oznaka:

(i)

proizvodnja kloralkalnih izdelkov:

seznam obratov;

edinstvene oznake, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES.

(ii)

Čiščenje zemeljskega plina:

seznam obratov;

edinstvene oznake, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES.

(iii)

Dejavnosti pridobivanja in taljenja neželezovih kovin:

seznam obratov;

edinstvene oznake, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES.

4.1.2

Skupna količina odpadkov z živim srebrom, skladiščena v vsakem obratu, navedenem pod vprašanjem 4.1.1(i), (ii) in (iii), na dan 31. decembra vsakega leta poročanja v vsakem obdobju poročanja, izražena v tonah.

4.1.3

Skupna količina odpadkov z živim srebrom, izražena v tonah, ki jo naslednjim napravam za obdelavo odpadkov letno pošlje vsak obrat, naveden pod vprašanjem 4.1.1, za vsako leto, ki ga zajema obdobje poročanja:

(i)

skupna količina odpadkov z živim srebrom, poslana skladiščem, v katerih se izvaja začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom;

(ii)

skupna količina odpadkov z živim srebrom, poslana skladiščem, v katerih se izvaja pretvorba in po potrebi strjevanje odpadkov z živim srebrom;

(iii)

skupna količina odpadkov z živim srebrom, poslana skladiščem, v katerih se izvaja trajno skladiščenje odpadkov z živim srebrom.

4.2

* Kakršne koli druge relevantne informacije, ki jih država članica želi dati na voljo.

5.   Člen 18(1)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/852: drugo poročanje, ki se zahteva v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2017/852

5.1

Navedite naslednje informacije v zvezi z živim srebrom, ki se nahaja na ozemlju države članice:

(i)

seznam območij, kjer se na dan 31. decembra vsakega leta poročanja nahajajo zaloge živega srebra, pri čemer ne gre za odpadke z živim srebrom, v količinah, ki presegajo 50 metričnih ton, vključno z edinstvenimi oznakami, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES;

(ii)

skupna količina živega srebra, pri čemer ne gre za odpadke z živim srebrom, skladiščena na dan 31. decembra vsakega leta poročanja na vsakem območju, opredeljenem v točki (i), izražena v tonah.

5.2

Navedite naslednje informacije v zvezi z odpadki z živim srebrom, ki se nahajajo na ozemlju države članice:

(i)

seznam območij, kjer je na dan 31. decembra vsakega leta poročanja zbranih več kot 50 metričnih ton odpadkov z živim srebrom, vključno z edinstvenimi oznakami, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES;

(ii)

skupna količina odpadkov z živim srebrom, zbranih na dan 31. decembra vsakega leta poročanja na vsakem območju, opredeljenem v točki (i), izražena v tonah.

5.3

Navedite naslednje informacije, če so državi članici na voljo:

(i)

seznam virov, iz katerih se letno pridobi več kot 10 metričnih ton živega srebra, vključno z edinstvenimi oznakami, ki ustrezajo zahtevam Direktive 2007/2/ES;

(ii)

skupna količina živega srebra, pridobljenega na dan 31. decembra vsakega leta poročanja iz vsakega izmed virov, opredeljenih v točki (i), izražena v tonah.

6.   Končna vprašanja

6.1

* Ali se je država članica soočala z drugimi pomembnimi izzivi pri izvajanju Uredbe (EU) 2017/852?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite naslednje informacije:

(i)

obrazložitev izzivov, s katerimi se je država članica soočala;

(ii)

informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti ali so načrtovani za obravnavanje teh izzivov, in s tem povezana časovnica.

6.2

* Država članica lahko navede tudi informacije o drugih pobudah za spodbujanje izvajanja, ki jih je sprejela ali jih namerava sprejeti.

(1)  Odgovori na vprašanja 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 in 1.1.4 ter informacije v zvezi z njimi se zahtevajo samo v prvem poročilu, ki ga je treba predložiti po zadevnih datumih opustitve.


Popravki

23.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/12


Popravek Sklepa Sveta (EU) 2016/1790 z dne 12. februarja 2016 o zaključku revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“)

(Uradni list Evropske unije L 274 z dne 11. oktobra 2016)

1. Naslovnica, kazalo vsebine, in stran 2, naslov Sklepa:

besedilo:

„12. februarja 2016“

se glasi:

„17. junija 2016“.

2. Stran 3, zaključno besedilo:

besedilo:

„V Bruslju, 12. februarja 2016“

se glasi:

„V Luxembourgu, 17. junija 2016“.


23.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/13


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo

(Uradni list Evropske unije L 9 z dne 11. januarja 2019)

Stran 20, člen 40(2):

besedilo:

„2. Z odstopanjem od odstavka 1 so lahko obvezne navedbe iz člena 41(1) in serijska številka prikazane zunaj vidnega polja iz navedenega odstavka.“

se glasi:

„2. Z odstopanjem od odstavka 1 so lahko obvezne navedbe iz člena 41(1), navedba uvoznika in serijska številka prikazane zunaj vidnega polja iz navedenega odstavka.“

Stran 22, člen 45(1), tretji poddostavek:

besedilo:

„Prvi in drugi pododstavek ne posegata v člena 47 in 56.“

se glasi:

„Prvi in drugi pododstavek ne posegata v člena 46 in 55.“

Stran 29, člen 58(1):

besedilo:

„1. Države članice lahko določijo, da je za proizvode vinske trte z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo, proizvedene na njihovem ozemlju, uporaba navedb iz členov 49, 50, 52, 53 in 55 te uredbe ter člena 13 Izvedbene uredbe (EU) 2019/34 obvezna, prepovedana ali omejena, in v ta namen uvedejo pogoje, ki so strožji od pogojev, navedenih v tem poglavju, z ustreznimi specifikacijami proizvoda za zadevne proizvode vinske trte.“

se glasi:

„1. Države članice lahko določijo, da je za proizvode vinske trte z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo, proizvedene na njihovem ozemlju, uporaba navedb iz členov 49, 50, 52, 53 in 55 te uredbe ter člena 14 Izvedbene uredbe (EU) 2019/34 obvezna, prepovedana ali omejena, in v ta namen uvedejo pogoje, ki so strožji od pogojev, navedenih v tem poglavju, z ustreznimi specifikacijami proizvoda za zadevne proizvode vinske trte.“