ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 268

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
22. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1745 z dne 13. avgusta 2019 o dopolnitvi in spremembi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s polnilnimi mesti za motorna vozila kategorije L, oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, oskrbo z vodikom za cestni promet ter oskrbo z zemeljskim plinom za cestni in vodni promet ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1746 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ( 1 )

6

 

*

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1747 z dne 15. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za nekatere licence in potrdila letalske posadke ter pravil o organizacijah za usposabljanje in pristojnih organih ( 1 )

23

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1748 z dne 7. oktobra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Priloge V k poglavju 4 navedenega sporazuma

53

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1749 z dne 14. oktobra 2019 o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

73

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 ( UL L 304 22.11.2011 )

77

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1745

z dne 13. avgusta 2019

o dopolnitvi in spremembi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s polnilnimi mesti za motorna vozila kategorije L, oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, oskrbo z vodikom za cestni promet ter oskrbo z zemeljskim plinom za cestni in vodni promet ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/674

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (1) ter zlasti členov 4(14), 5(3) in 6(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj prizadevanj Komisije v zvezi s standardizacijo je zagotoviti, da se tehnične specifikacije za interoperabilnost polnilnih in oskrbovalnih mest določijo v evropskih ali mednarodnih standardih, in sicer tako, da se opredelijo zahtevane tehnične specifikacije ob upoštevanju obstoječih evropskih standardov in povezanih mednarodnih dejavnosti v zvezi s standardizacijo.

(2)

V skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je Komisija od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) in Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) zahtevala (3) pripravo in sprejetje ustreznih evropskih standardov ali spremembo obstoječih evropskih standardov za oskrbo z električno energijo za cestni in pomorski promet ter celinsko plovbo; oskrbo cestnega prometa z vodikom; oskrbo z zemeljskim plinom, vključno z biometanom, za cestni in pomorski promet ter celinsko plovbo.

(3)

Standarde, ki sta jih razvila CEN in Cenelec, je evropska industrija odobrila, da bi se zagotovila mobilnost z vozili in plovili na alternativna goriva po vsej Uniji. CEN in Cenelec sta Komisiji priporočila, da te standarde vključi v pravni okvir Unije. Zato bi bilo treba tehnične specifikacije, navedene v Prilogi II k Direktivi 2014/94/EU, ustrezno dopolniti in spremeniti.

(4)

Določbe o interoperabilnosti v zvezi s to delegirano uredbo se nanašajo izključno na zmožnost polnilnih in oskrbovalnih mest za oskrbo z energijo, ki je združljiva z vsemi tehnologijami vozil, da bi omogočili nemoteno uporabo vozil na alternativna goriva po vsej EU.

(5)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za polnilna mesta za motorna vozila kategorije L. Standarda EN 62196-2 „Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih – Kabelsko napajanje električnih vozil – Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.)“ ter IEC 60884-1 „Vtiči in vtičnice za gospodinjstva in podobne namene – 1. del: Splošne zahteve“ bi se morala uporabljati za ta polnilna mesta. Zato bi bilo treba točko 1.5 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno dopolniti.

(6)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh. Standarda EN 15869-2 „Plovila za celinske vode – Električne povezave s kopnim, trifazni tok 400 V, do 63 A, 50 Hz – 2. del: Kopenska enota, varnostne zahteve“ (trenutno v postopku spreminjanja, da bi povečali jakost toka s 63 na 125 A) in EN 16840 „Plovila za celinske vode – Električne povezave s kopnim, trifazni tok 400 V, do 250 A, 50 Hz“ bi se morala uporabljati za to oskrbo z električno energijo. Zato bi bilo treba točko 1.8 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno dopolniti.

(7)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za polnilne postaje za stisnjeni zemeljski plin (SZP). Evropski standard EN ISO 16923 „Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom“ obravnava zasnovo, konstrukcijo, upravljanje, pregled in vzdrževanje postaj za polnjenje vozil s SZP, vključno z opremo, varnostnimi napravami in napravami za krmiljenje. Ta evropski standard se uporablja tudi za dele oskrbovalnih mest, na katerih je zemeljski plin v plinastem stanju, in za polnjenje s SZP iz utekočinjenega zemeljskega plina (U-SZP) v skladu s standardom EN ISO 16924. Uporablja se tudi za biometan, izboljšani premogovni metan (CBM) in oskrbo s plinom iz uparjevanja UZP (na kraju samem ali zunaj njega). Za oskrbovalna mesta s stisnjenim zemeljskim plinom bi se morali uporabljati elementi standarda EN ISO 16923 za zagotavljanje interoperabilnosti oskrbovalnih mest s stisnjenim zemeljskim plinom in vozil. Zato bi bilo treba točko 3.4 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno dopolniti.

(8)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za polnilne postaje za utekočinjeni zemeljski plin (UZP). Evropski standard EN ISO 16924 „Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom – Postaje za oskrbo vozil z utekočinjenim zemeljskim plinom „ v veljavni različici obravnava zasnovo, konstrukcijo, upravljanje, pregled in vzdrževanje postaj za polnjenje vozil z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP), vključno z opremo, varnostnimi napravami in napravami za krmiljenje. Evropski standard določa tudi zasnovo, konstrukcijo, upravljanje, vzdrževanje in pregled oskrbovalnih mest za uporabo UZP kot vir na kraju samem za oskrbo vozil s SZP (oskrbovalna mesta U-SZP), vključno z varnostnimi napravami in napravami za krmiljenje oskrbovalnega mesta ter posebne opreme za oskrbovalno mesto U-SZP. Evropski standard obravnava oskrbovalna mesta z naslednjimi značilnostmi: zasebni dostop, javni dostop (samopostrežno ali s pomožnim osebjem), polnjenje s števcem in polnjenje brez števca, oskrbovalna mesta z nepremičnim skladiščem UZP, oskrbovalna mesta s premičnim skladiščem UZP. Evropski standard EN ISO 12617 „Cestna vozila – Priključek za polnjenje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) – Priključek 3,1 MPa“ v veljavni različici navaja polnilne šobe in vsebnike za utekočinjeni zemeljski plin (UZP), ki so v celoti konstruirani iz novih in nerabljenih delov in materialov za cestna vozila na utekočinjeni zemeljski plin. Polnilni priključek za UZP je, kot je ustrezno, sestavljen iz vsebnika in njegovega zaščitnega pokrova (nameščenih na vozilu) ter šobe. Ta evropski standard se uporablja samo za naprave, ki so konstruirane za največji delovni tlak 3,4 MPa (34 barov), uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin kot gorivo in imajo standardizirane sestavne dele za povezavo. Za oskrbovalna mesta z UZP bi se morali uporabljati elementi standarda EN ISO 16924 za zagotavljanje interoperabilnosti oskrbovalnih mest za stisnjeni zemeljski plin ter standard EN ISO 12617 s specifikacijami za priključke. Zato bi bilo treba točko 3.2 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno dopolniti.

(9)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za oskrbovalna mesta za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh ali za morske ladje. V evropskem standardu EN ISO 20519 „Ladjarska in pristaniška tehnologija – Specifikacija za oskrbovanje plovil na utekočinjeni zemeljski plin“ so oskrbovalna mesta za morske ladje in za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh obravnavana različno. Za morske ladje, ki niso zajete v Mednarodnem kodeksu za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju (kodeks IGC), bi morala biti oskrbovalna mesta z UZP skladna s standardom EN ISO 20519. Za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh pa bi morala biti oskrbovalna mesta z UZP skladna s standardom EN-ISO 20519 (deli 5.3 do 5.7) samo za namene interoperabilnosti. Za oskrbovalna mesta za morske ladje bi se moral uporabljati evropski standard EN ISO 20519, isti standard (deli 5.3 do 5.7) pa bi se moral uporabljati tudi za oskrbovalna mesta za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh. Zato bi bilo treba točko 3.1 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno dopolniti.

(10)

CEN in Cenelec sta Komisijo obvestila o standardih, ki bi jih bilo priporočljivo uporabljati za oskrbovalna mesta z vodikom, na katerih se polni s plinastim vodikom, in postopkih polnjenja. Evropski standard EN 17127 „Zunanje polnilne postaje za plinasti vodik in postopki polnjenja“ v veljavni različici obravnava interoperabilnost zasnove, konstrukcije, upravljanja, pregleda in vzdrževanja mest za polnjenje vozil s plinastim vodikom. Zahteve za interoperabilnost, opisane v standardu EN 17127, bi se morale uporabljati tudi za oskrbovalna mesta z vodikom, isti evropski standard pa bi se moral uporabljati tudi za ustrezne postopke polnjenja. Zato bi bilo treba točki 2.1 in 2.3 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno spremeniti.

(11)

CEN in Cenelec sta obvestila Komisijo o priporočljivem standardu za opredelitev kakovostnih značilnosti vodika, ki se polni na oskrbovalnih mestih z vodikom za cestna vozila. Evropski standard EN 17124 „Vodik kot gorivo – Specifikacija izdelka in zagotavljanje kakovosti – Membrane za protonsko izmenjavo (PEM) – Gorivne celice za cestna vozila“ v veljavni različici obravnava kakovostne značilnosti vodika kot goriva in ustrezno zagotavljanje kakovosti, da bi bila zagotovljena enotnost vodika kot proizvoda, ki se polni za uporabo v membranah za protonsko izmenjavo (PEM) v sistemih gorivnih celic v cestnih vozilih. Uporabljati bi se moral evropski standard EN 17124, v katerem so opredeljene značilnosti vodika, ki se polni na oskrbovalnih mestih z vodikom. Zato bi bilo treba točko 2.2 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno spremeniti.

(12)

CEN in Cenelec sta obvestila Komisijo, da je bil standard EN ISO 17268 „Plinasti vodik – Priključne naprave za polnjenje goriva v kopenska vozila „ priporočljiv za uporabo za priključke za motorna vozila za oskrbo s plinastim vodikom. Zato je pomembno zaključiti postopek certificiranja priključkov za oskrbo motornih vozil s plinastim vodikom v skladu s standardom EN ISO 17268. Po zaključku tega postopka bi morali biti priključki za motorna vozila za oskrbo s plinastim vodikom skladni s standardom EN ISO 17268. Zato bi bilo treba točko 2.4 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno spremeniti.

(13)

CEN in Cenelec sta obvestila Komisijo, da bi bilo treba za priključke/vsebnike za SZP uporabljati evropski standard EN ISO 14469 „Cestna vozila – Priključek za polnjenje stisnjenega zemeljskega plina (SZP)“. Zato bi bilo treba točko 3.3 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU ustrezno spremeniti.

(14)

Opravljena so bila posvetovanja s skupinama strokovnjakov Foruma za trajnostni promet in Centralne komisije za plovbo po Renu, ki sta svetovali glede evropskih standardov, za katere velja ta delegirana uredba Komisije.

(15)

Komisija bi morala Direktivo 2014/94/EU ustrezno dopolniti in spremeniti s sklici na evropske standarde, ki sta jih razvila CEN in Cenelec.

(16)

Ko se bodo z delegiranimi uredbami Komisije določile, posodobile ali dopolnile nove tehnične specifikacije, opredeljene v Prilogi II k Direktivi 2014/94/EU, bo treba določiti prehodno obdobje 24 mesecev.

(17)

V to uredbo bi morale biti vključene posodobitve, opravljene na zahtevo nekaterih držav članic glede polnilnih mest za motorna vozila kategorije L, oskrbe z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh in oskrbovalnih mest z UZP za prevoz po vodi ter po spremembah, ki sta jih izvedla CEN in Cenelec glede standardov za oskrbo z zemeljskim plinom in vodikom. Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/674 (4) bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Polnilna mesta za motorna vozila kategorije L

Za polnilna mesta za motorna vozila kategorije L iz točke 1.5 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje tehnične specifikacije:

(1)

javno dostopna polnilna mesta z izmeničnim tokom do 3,7 kVA, rezervirana za električna vozila kategorije L, so zaradi interoperabilnosti opremljena najmanj z naslednjim:

(a)

vtičnicami ali priključki tipa 3A, kot je opisano v standardu EN 62196-2 (za način polnjenja 3);

(b)

vtičnicami, skladnimi s standardom IEC 60884-1 (za način polnjenja 1 ali 2);

(2)

javno dostopna polnilna mesta z izmeničnim tokom več kot 3,7 kVA, rezervirana za električna vozila kategorije L, so zaradi interoperabilnosti opremljena najmanj z vtičnicami ali priključki tipa 2, kot je opisano v standardu EN 62196-2.

Člen 2

Dobava električne energije z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh

Za električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh iz točke 1.8 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje tehnične specifikacije:

dobava električne energije z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh je skladna s standardom EN 15869-2 ali standardom EN 16840, odvisno od zahtev glede energije.

Člen 3

Oskrbovalna mesta s stisnjenim zemeljskim plinom (SZP) za motorna vozila

Za oskrbovalna mesta s SZP iz točke 3.4 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje tehnične specifikacije:

tlak polnjenja z gorivom (delovni tlak) je 20,0 MPa (nadtlak) (200 barov) pri 15 °C. Največji tlak polnjenja z gorivom je 26,0 MPa s „kompenzacijo temperature“ in je dovoljen, kot je navedeno v standardu EN ISO 16923 „Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom – Postaje za oskrbo vozil s stisnjenim zemeljskim plinom“.

Člen 4

Oskrbovalna mesta z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP) za motorna vozila

Za oskrbovalna mesta z UZP za motorna vozila iz točke 3.2 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje tehnične specifikacije:

tlak polnjenja z gorivom je nižji od najvišjega dopustnega delovnega tlaka posode za gorivo, kot je naveden v standardu EN ISO 16924 „Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom – Postaje za oskrbo vozil z utekočinjenim zemeljskim plinom“.

Za profil priključka se uporablja standard EN ISO 12617 „Cestna vozila – Priključek za polnjenje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) – Priključek 3,1 MPa“.

Člen 5

Oskrbovalna mesta plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh ali morske ladje

Za oskrbovalna mesta za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh ali morske ladje iz točke 3.1 Priloge II k Direktivi 2014/94/EU se uporabljajo naslednje tehnične specifikacije:

za morske ladje, ki niso zajete v Mednarodnem kodeksu za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju (kodeks IGC), so oskrbovalna mesta z UZP skladna s standardom EN ISO 20519.

Za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh so oskrbovalna mesta z UZP skladna s standardom EN-ISO 20519 (deli 5.3 do 5.7) samo za namene interoperabilnosti.

Člen 6

Priloga II k Direktivi 2014/94/EU se spremeni:

(1)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1 Zunanja oskrbovalna mesta za plinasti vodik, ki se uporablja kot gorivo za motorna vozila, ustrezajo zahtevam za interoperabilnost iz standarda EN 17127 ‚Zunanje polnilne postaje za plinasti vodik in postopki polnjenja‘.“;

(2)

točka 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2 Kakovostne značilnosti vodika, ki se polni na oskrbovalnih mestih z vodikom za motorna vozila, so skladne z zahtevami iz standarda EN 17124 ‚Vodik kot gorivo – Specifikacija izdelka in zagotavljanje kakovosti – Membrane za protonsko izmenjavo (PEM) – Gorivne celice za cestna vozila‘, metode za zagotovitev, da bo dosežena ustrezna kakovost vodika, pa so prav tako opisane v tem standardu.“;

(3)

točka 2.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.3 Algoritem za dovajanje goriva je skladen z zahtevami iz standarda EN 17127 ‚Zunanje polnilne postaje za plinasti vodik in postopki polnjenja‘.“;

(4)

točka 2.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.4 Po zaključku postopka certificiranja priključkov po standardu EN ISO 17268 so priključki za motorna vozila za dovod plinastega vodika skladni s standardom EN ISO 17268 ‚Plinasti vodik – Priključne naprave za polnjenje goriva v kopenska vozila‘.“;

(5)

točka 3.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.3 Profil priključka je skladen z zahtevami iz standarda EN ISO 14469 ‚Cestna vozila – Priključek za polnjenje stisnjenega zemeljskega plina (SZP)‘.“

Člen 7

Delegirana uredba (EU) 2018/674 se razveljavi.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 12. novembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 307, 28.10.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(3)  M/533 Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 1330 final z dne 12. marca 2015 o zahtevi za standardizacijo, naslovljeni na evropske organizacije za standardizacijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, da se oblikujejo evropski standardi za infrastrukturo za alternativna goriva.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/674 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s polnilnimi mesti za motorna vozila kategorije L, oskrbo z električno energijo z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh in oskrbovalnimi mesti za UZP za vodni promet ter o spremembi navedene direktive v zvezi s priključki za motorna vozila za dovod plinastega vodika (UL L 114, 4.5.2018, str. 1).


22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1746

z dne 1. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 (2) določa pravila za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 v zvezi z obveznostmi držav članic glede pošiljanja ustreznih informacij in dokumentov Komisiji.

(2)

Evropski parlament je v resoluciji z dne 7. junija 2016 o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano (3) pozval vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj povečajo preglednost vzdolž celotne verige; pozval je tudi k večji preglednosti in zagotavljanju informacij v preskrbni verigi ter h krepitvi organov in instrumentov za tržne podatke, da bi kmetom in organizacijam proizvajalcev zagotovili natančne in pravočasne tržne podatke.

(3)

Svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 2016 o krepitvi položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano in preprečevanju nepoštenih trgovinskih praks pozval Komisijo, naj obravnava vprašanje pomanjkanja preglednosti in asimetričnosti informacij v verigi preskrbe s hrano.

(4)

Potem ko je bila aprila 2019 sprejeta Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta (4), so Evropski parlament, Svet in Komisija 22. marca 2019 objavili skupno izjavo (5) in Komisijo pozvali/jo spodbudili k izboljšanju preglednosti kmetijskih in živilskih trgov na ravni Unije, vključno z izboljšanjem zbiranja statističnih podatkov, potrebnih za analizo mehanizmov oblikovanja cen v celotni verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, da bi gospodarskim subjektom in javnim organom olajšali ozaveščeno izbiro ter da bi subjekti bolje razumeli razvoj trga.

(5)

Poleg tega je Komisija januarja 2016 ustanovila Projektno skupino za kmetijske trge, neodvisno strokovno skupino, ki izdaja priporočila, kako okrepiti položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. V ta namen je priporočila večjo preglednost trga, da bi se vzdolž verige spodbudili učinkoviti konkurenčni pogoji z uvedbo ali okrepitvijo obstoječega sporočanja cen, zlasti v sektorjih mesa, sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Prav tako je priporočila, naj se zbrani podatki razširjajo v ustrezno strnjeni obliki.

(6)

Leta 2017 je bilo izvedeno odprto javno posvetovanje, leta 2018 pa so bili državam članicam, deležnikom in potrošnikom poslani posebni vprašalniki. V letih 2018 in 2019 so bile organizirane številne namenske delavnice in konference z deležniki ter srečanja strokovnih skupin držav članic in skupin za civilni dialog o preglednosti trga.

(7)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185 so države članice že obvezane pošiljati informacije o cenah, proizvodnji in trgu, vendar samo v zvezi s proizvodnimi cenami.

(8)

Po eni strani torej Unija trenutno zagotavlja razmeroma visoko raven javnih informacij o cenah proizvajalcev in cenah življenjskih potrebščin, katerih vir so statistični uradi v državah članicah, po drugi strani pa je javnosti na voljo zelo malo informacij o cenah vzdolž verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Z razširitvijo sporočanja cen naj bi se te informacijske vrzeli zmanjšale, zlasti v primeru kompleksnih sektorskih verig preskrbe s hrano. Spremljanje pošiljanja cen vzdolž verige z razširitvijo zbiranja in razširjanja podatkov bi moralo tržnim akterjem omogočiti boljše razumevanje delovanja dobavne verige, s čimer bi na splošno izboljšali svoje delovanje in gospodarsko učinkovitost, kar velja zlasti za šibkejše subjekte, ki nimajo neposrednega dostopa do zasebnih informacij o cenah.

(9)

Trenutno sporočene cene so proizvodno prodajne cene subjektov na prvi stopnji verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Za spremljanje pošiljanja cen vzdolž verige bo potrebno zbrati podatke o cenah od različnih subjektov vzdolž verige (na primer od trgovcev na debelo, trgovcev, živilske industrije in trgovcev na drobno); to zlasti velja za dobavne verige z zelo diferenciranimi stopnjami in proizvodi.

(10)

Sporočanje samo reprezentativnih cen (kot so cene z glavnih trgov in cene pomembnih subjektov) bi moralo državam članicam omogočiti stroškovno učinkovit pristop k poročanju, prispevalo pa bi tudi k čim večjemu zmanjšanju upravnega bremena za mala in srednja podjetja. V skladu s trenutno prakso bi morale države članice opisati metodologijo za določanje reprezentativnih cen. Poskušati bi morale tudi uskladiti svoje metodologije in tako zagotoviti kar najboljšo primerljivost podatkov držav članic.

(11)

Da bi Komisija lahko nudila časovno in stroškovno učinkovit mehanizem poročanja, bi morala dati subjektom na voljo obstoječi informacijski sistem in jim tako omogočiti, da informacije pošljejo neposredno Komisiji pod nadzorom držav članic. Če države članice to obveznost pošiljanja informacij prenesejo na subjekte, morajo o tem obvestiti Komisijo.

(12)

Komisija bi morala organizirati redna srečanja z državami članicami in deležniki ter tako izmenjavati najboljše prakse, razvijati sinergije in prispevati k skupnemu razumevanju tržne dinamike v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Komisija bi morala državam članicam in deležnikom zagotoviti tudi informacije o uporabi Uredbe.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Primerno je določiti tak datum začetka uporabe te uredbe, da se bodo države članice lahko prilagodile novim zahtevam v zvezi s sporočanjem.

(15)

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185

Izvedbena uredba (EU) 2017/1185 se spremeni:

(1)

v členu 1(1) se doda naslednji pododstavek:

„V primeru uradnih obvestil v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 in aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe, se elektronski sistem iz prvega pododstavka tega odstavka da na voljo tudi subjektom in tretjim državam, kadar je ustrezno.“;

(2)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Privzeta uradna obvestila

Če v aktih iz člena 1 ni določeno drugače, se v primerih, ko države članice in, kjer je ustrezno, tretje države ali subjekti Komisiji zahtevanih informacij ali dokumentov niso poslali do roka (‚nično obvestilo‘), šteje, da so:

(a)

v primeru kvantitativnih informacij Komisijo obvestili o ničelni vrednosti;

(b)

v primeru kvalitativnih informacij Komisijo obvestili o položaju, ko ‚nimajo o čem poročati‘.“;

(3)

naslov poglavja II se nadomesti z naslednjim:

„POŠILJANJE IN USKLAJEVANJE INFORMACIJ O CENAH, PROIZVODNJI IN TRGIH TER INFORMACIJ, KI SE ZAHTEVAJO Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI“;

(4)

v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice ter, kjer je ustrezno, tretje države in subjekti, uradno obvestijo Komisijo o vseh pomembnih novih informacijah, ki bi verjetno bistveno spremenile že poslane informacije.“;

(5)

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

Člen 8

Dodatne informacije

Države članice ter, kjer je ustrezno, tretje države in subjekti, lahko prek informacijskega sistema iz člena 1 Komisiji pošljejo dodatne informacije poleg tistih, ki se zahtevajo v prilogah I, II in III, če zadevne države članice ter, kjer je ustrezno, zadevne tretje države in zadevni subjekti, menijo, da so take informacije pomembne. Taka uradna obvestila se pošljejo na obrazcu, ki ga Komisija da na voljo v informacijskem sistemu.“;

(6)

člen 9 se spremeni:

(a)

naslov člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitev cene in količine“;

(b)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vsako uradno obvestilo o ceni in količini, ki se zahteva v tem oddelku, države članice sporočijo vir in metodologijo, uporabljeno za določitev sporočenih informacij. Taka uradna obvestila vključujejo informacije o reprezentativnih trgih, ki jih določijo države članice, in s tem povezane ponderirane koeficiente.“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Za vsako uradno obvestilo o ceni in količini, ki se zahteva v tem oddelku, lahko države članice na subjekte prenesejo nalogo neposrednega pošiljanja cen in količin v informacijski sistem Komisije iz člena 1. Države članice Komisiji sporočijo identiteto subjektov, na katere je bila takšna naloga prenesena.“;

(7)

členi 10, 11 in 12 se nadomestijo z naslednjim:

Člen 10

Sporočanje cen v uradni valuti

Če v prilogah I, II in III ni določeno drugače, države članice in, kjer je ustrezno, subjekti informacije o cenah pošljejo v svojih uradnih valutah, in sicer brez davka na dodano vrednost (DDV).

Člen 11

Tedenska uradna obvestila o cenah

Če v Prilogi I ni določeno drugače, države članice in, kjer je ustrezno, subjekti Komisiji pošljejo tedenske informacije o cenah iz navedene priloge vsako sredo najpozneje do 12.00 (po bruseljskem času), in sicer za pretekli teden.

Člen 12

Netedensko pošiljanje informacij o oblikovanju cen, proizvodnji in trgih

Države članice in, kjer je ustrezno, subjekti Komisiji v predpisanih rokih uradno sporočijo:

(a)

netedenske informacije o cenah, navedene v Prilogi II;

(b)

informacije o proizvodnji in trgih, navedene v Prilogi III.“;

(8)

priloge I, II in III se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).

(3)  UL C 86, 6.3.2018, str. 49.

(4)  Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, str. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, str. 1.


PRILOGA I

Zahteve v zvezi s tedenskimi uradnimi obvestili o cenah iz člena 11

Če ni določeno drugače, so zadevne države članice tiste, ki proizvajajo oziroma uporabljajo več kot 2 % celotne ustrezne proizvodnje oziroma uporabe v Uniji.

1.   Žita

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto žita in kakovost žita, ki se štejejo za pomembne za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se, kjer je ustrezno, nanašajo na kakovostne lastnosti, mesto kotacije in stopnjo trženja za vsak proizvod.

2.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto riža, ki se šteje za pomembno za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki pridelujejo riž, in države članice z mlinsko industrijo.

Drugo: cene se, kjer je ustrezno, nanašajo na stopnjo predelave, mesto kotacije in stopnjo trženja za vsak proizvod.

3.   Semena oljnic

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene za seme oljne ogrščice, sončnično seme, sojo, tropine oljne ogrščice, sončnične tropine, sojine tropine, surovo olje iz oljne repice, surovo sončnično olje in surovo sojino olje.

Zadevne države članice: države članice z zasajeno površino zadevnega pridelka, ki obsega vsaj 10 000 hektarjev na leto. Kar zadeva uradna obvestila o cenah za tropine in olja, države članice, ki predelajo več kot 200 000 ton zadevne oljnice.

4.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, in ponderirane povprečne nacionalne cene za kategorije oljčnega olja, navedene v delu VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra proizvedejo več kot 20 000 ton oljčnega olja.

Drugo: cene ustrezajo neustekleničenemu oljčnemu olju, franko mlin za deviško oljčno olje in franko tovarna za druge kategorije. Reprezentativni trgi pokrivajo najmanj 70 % nacionalne proizvodnje zadevnega proizvoda.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene za kategorije deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja iz dela VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda.

Drugo: reprezentativne cene ustrezajo obdelanemu deviškemu oljčnemu olju in ekstra deviškemu oljčnemu olju v posodah, ki se lahko ponudi končnim potrošnikom, in zajemajo vsaj tretjino nacionalnih nakupov zadevnega proizvoda.

5.   Sadje in zelenjava, banane

(a)    Cene proizvodov, namenjenih za trg svežih proizvodov

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene za vrste in sorte paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin iz Priloge VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/891 (1), izražene na 100 kg neto teže proizvoda.

Zadevne države članice: države članice iz Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2017/891.

Drugo: cene so franko obrat za pakiranje, razvrščene, pakirane, in kjer je primerno, navedene na paletah.

(b)    Cene banan

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za rumene banane, uvrščene pod oznako KN 0803 90 10, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki v koledarskem letu tržijo več kot 50 000 ton rumenih banan.

Drugo: cene se sporočijo po skupinah držav porekla.

(c)    Odkupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin ter banan, namenjenih za trg svežih proizvodov. Vse cene, izražene na 100 kg proizvoda.

Drugo: cene so odkupne cene za pospravljen pridelek.

(d)    Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin, izražene na 100 kg proizvoda.

6.   Meso

Vsebina uradnega obvestila: cene trupov in kosov goved, prašičev in ovac in nekaterih živih goved, telet in prašičkov v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 ter trupov v skladu z razvrščanjem trupov goved, prašičev in ovac, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: za trupe in žive živali, vse države članice; za kose, države članice, katerih nacionalna proizvodnja predstavlja vsaj 2 % proizvodnje Unije.

Drugo: če po mnenju pristojnega organa zadevne države članice ni zadostnega števila trupov ali živih živali za sporočanje, se lahko zadevna država članica odloči, da za zadevno obdobje začasno ustavi evidentiranje cen takih trupov ali živih živali, in Komisijo obvesti o razlogih za svojo odločitev. Pri kosih države članice sporočijo cene za zadnjo govejo četrt, prednjo govejo četrt, mleto goveje meso, svinjska ledja, svinjsko potrebušnino, svinjska pleča, mleto svinjsko meso in svinjsko šunko.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za svinjsko in goveje mleto meso, izražene na 100 kg proizvoda.

7.   Mleko in mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene sirotke v prahu, posnetega mleka v prahu, polnomastnega mleka v prahu, masla, smetane, konzumnega mleka in industrijskega sira, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, katerih nacionalna proizvodnja predstavlja vsaj 2 % proizvodnje Unije; ali, v primeru industrijskih sirov, če vrsta sira predstavlja vsaj 4 % celotne nacionalne proizvodnje sira.

Drugo: cene se sporočijo za izdelke, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za maslo in ustrezne sire, izražene na 100 kg proizvoda.

8.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za jajca razreda A po načinih reje (povprečje kategorij L in M), izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v pakirnicah.

9.   Perutninsko meso

Vsebina uradnega obvestila: povprečna veleprodajna cena za cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“) in kose piščanca (prsni file, noge), izražena na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v klavnicah ali se evidentirajo na reprezentativnih trgih.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za cele piščance razreda A in piščančje prsne fileje, izražene na 100 kg proizvoda.

10.   Drugo

Vsebina uradnega obvestila: cena mleka v prahu z rastlinsko maščobo, izražena na 100 kg proizvoda.

Drugo: cene se sporočijo za izdelke, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L 138, 25.5.2017, str. 4).


PRILOGA II

Zahteve v zvezi s pošiljanjem netedenskih informacij o cenah iz člena 12(a)

Če ni določeno drugače, so zadevne države članice tiste, ki proizvajajo oziroma uporabljajo več kot 2 % celotne ustrezne proizvodnje oziroma uporabe v Uniji, razen za ekološke proizvode, za katere je prag 4 % proizvodnje.

1.    Žita

(a)    Cene za ekološka žita

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za ekološko navadno pšenico, trdo pšenico in rž, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

(b)    Cene za pšenično moko

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene mlinske industrije za pšenično moko, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

(c)    Nakupne cene za pšenično moko

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za pšenično moko, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

2.   Semena oljnic in beljakovinske rastline

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako beljakovinsko rastlino, ki se šteje za pomembno za trg Unije, ter za ekološko sojo, ekološke sojine tropine in gensko nespremenjene sojine tropine, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: za beljakovinske rastline države članice z zasajeno površino zadevnega pridelka, ki obsega vsaj 10 000 hektarjev na leto.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

3.   Sladkor

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

tehtano povprečje naslednjih cen sladkorja, izraženih na tono sladkorja, ter skupne ustrezne količine in tehtana standardna odstopanja:

(i)

za predhodni mesec prodajna cena;

(ii)

za predhodni mesec prodajna cena na računih, ki zadevajo kratkoročne pogodbe; Komisija te cene objavi najprej dva meseca po roku za uradno obvestilo, določenem v nadaljevanju.

(b)

tehtano povprečje cene sladkorne pese v predhodnem tržnem letu, izraženo na tono pese, ter skupne ustrezne količine.

Zadevne države članice:

(a)

za cene sladkorja vse države članice, v katerih se iz sladkorne pese ali surovega sladkorja proizvede več kot 10 000 ton sladkorja;

(b)

za cene sladkorne pese države članice, ki imajo v zadevnem tržnem letu s sladkorno peso posejanih več kot 10 000 ha površin.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za cene sladkorja do 25. dne vsakega meseca;

(b)

za cene sladkorne pese vsako leto do 30. junija.

Drugo: cene se določijo v skladu z metodologijo, ki jo objavi Komisija, in se nanašajo na:

(a)

cene nepakiranega belega sladkorja, franko tovarna, za sladkor standardne kakovosti, določene v točki B II Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, pri čemer se cene zberejo pri podjetjih za proizvodnjo sladkorja in rafinerijah;

(b)

cena sladkorne pese za sladkorno peso standardne kakovosti s 16-odstotno vsebnostjo sladkorja, ki jo podjetja za proizvodnjo sladkorja plačajo pridelovalcem. Sladkorna pesa se dodeli istemu tržnemu letu kot sladkor, ekstrahiran iz nje.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene ter reprezentativne nakupne cene živilske in neživilske industrije (razen industrije biogoriv) za sladkor in melase, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: do 25. dne vsakega meseca.

Drugo: reprezentativne cene se določijo v skladu z metodologijo, ki jo objavi Komisija.

4.   Lanena vlakna

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene franko tovarna za predhodni mesec, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, za dolga lanena vlakna, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki pridelujejo dolga lanena vlakna na posejani površini, ki obsega več kot 10 000 ha lana za vlakna.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

5.   Oljčno olje in namizne oljke

Vsebina uradnega obvestila:

reprezentativne tržne cene za ekološko oljčno olje za kategoriji deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja iz dela VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda,

reprezentativne cene surovih oljk za namizne oljke, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice:

za ekološko oljčno olje države članice, ki v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra proizvedejo več kot 5 000 ton ekološkega oljčnega olja (kategoriji deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja),

za namizne oljke države članice, ki v letnem obdobju od 1. septembra do 31. avgusta proizvedejo več kot 5 000 ton namiznih oljk.

Rok za uradno obvestilo:

za ekološko oljčno olje vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec,

za namizne oljke vsako leto do 15. januarja v zvezi s pospravitvijo pridelka iz predhodnega koledarskega leta (1. september-31. december).

Drugo: pri ekološkem oljčnem olju cene ustrezajo neustekleničenemu oljčnemu olju, franko mlin za deviško oljčno olje in franko tovarna za druge kategorije. Pri proizvodnji surovih oljk za namizne oljke cene ustrezajo oljkam, ki jih proizvajalci dostavijo na sprejemne točke predelovalne industrije.

6.   Vino

Vsebina uradnega obvestila: v zvezi z vini iz točke 1 dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

povzetek cen za pretekli mesec, izraženih na hektoliter vina, v zvezi z zadevnimi količinami; ali

(b)

javno dostopni viri informacij, ki veljajo kot verodostojni za evidentiranje cen.

Zadevne države članice: države članice, katerih proizvodnja vina je v zadnjih petih letih povprečno presegla 5 % celotne proizvodnje vina v Uniji.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene veljajo za nepakirano blago franko prostori proizvajalca. Za informacije iz točk (a) in (b) zadevne države članice izberejo osem najbolj reprezentativnih trgov, ki jih je treba spremljati, pri čemer izbor vključuje najmanj dva trga za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

7.   Mleko in mlečni izdelki

(a)    Mleko

Vsebina uradnega obvestila: cena surovega mleka in ekološkega surovega mleka ter ocenjena cena za dobave surovega mleka v tekočem mesecu, izražene na 100 kg proizvoda pri pravi vsebnosti maščob in beljakovin.

Zadevne države članice: vse države članice.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Drugo: cena je tista, ki jo plačajo prvi kupci s sedežem na ozemlju države članice.

(b)    Mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene za sire, razen industrijskih sirov iz točke 7 Priloge I, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice za vrste sirov, ki so pomembni za nacionalni trg.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene se nanašajo na sir, kupljen pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.

8.   Sadje in zelenjava, banane

(a)    Cene za sveže ekološko sadje in zelenjavo

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene ekoloških paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin, izražene na 100 kg neto teže proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.

(b)    Cene za zelene banane

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

povprečne prodajne cene na lokalnih trgih za zelene banane, ki se tržijo na območju pridelave, izražene na 100 kg proizvoda, in povezane količine;

(b)

povprečne prodajne cene zelenih banan, ki se tržijo zunaj območja pridelave, izražene na 100 kg proizvoda in povezane količine.

Rok za uradno obvestilo:

vsako leto do 15. junija za preteklo obdobje od 1. januarja do 30. aprila,

vsako leto do 15. oktobra za preteklo obdobje od 1. maja do 31. avgusta,

vsako leto do 15. februarja za preteklo obdobje od 1. septembra do 31. decembra.

Zadevne države članice: Države članice z območjem pridelave, in sicer:

(a)

Kanarski otoki;

(b)

Gvadelup;

(c)

Martinik;

(d)

Madeira in Azori;

(e)

Kreta in Lakonija;

(f)

Ciper.

Drugo: cene za zelene banane, ki se tržijo v Uniji zunaj njihovega območja pridelave, so cene v prvem razkladalnem pristanišču (neraztovorjeno blago).

(c)    Odkupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene paradižnikov, jabolk in pomaranč, namenjenih za predelavo. Vse cene, izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za paradižnike do 31. januarja naslednjega leta;

(b)

za jabolka in pomaranče vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.

Drugo: cene so odkupne cene za pospravljen pridelek.

9.   Meso

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene trupov ekoloških goved v skladu z razvrščanjem trupov goved, tako kot v primeru uradnega obvestila iz točke 6(a) Priloge I, izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

10.   Perutnina

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene za ekološke cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“), izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.


PRILOGA III

Zahteve v zvezi s pošiljanjem informacij o proizvodnji in trgih v skladu s členom 12(b)

1.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: za vsako vrsto riža iz točk 2 in 3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

posejana površina, kmetijski donos, proizvodnja neoluščenega riža v proizvodnem letu in izkoristek po brušenju;

(b)

domača uporaba riža (vključno s predelovalno industrijo), izražena v ekvivalentu brušenega riža;

(c)

zaloge riža (izražene v ekvivalentu brušenega riža), ki jih imajo pridelovalci in rižarne vsako leto 31. avgusta, razčlenjene na riž, pridelan v Uniji, in uvoženi riž.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 15. januarja za predhodno leto.

Zadevne države članice:

(a)

za proizvodnjo neoluščenega riža vse države članice ki pridelujejo riž;

(b)

za domačo uporabo vse države članice;

(c)

za zaloge riža vse države članice, ki pridelujejo riž, in države članice z rižarnami.

2.   Sladkor

A.    Površine s sladkorno peso

Vsebina uradnega obvestila: površine s sladkorno peso za tekoče tržno leto in ocena za naslednje tržno leto.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 31. maja.

Zadevne države članice: vse države članice, ki imajo v zadevnem letu s sladkorno peso posejanih več kot 1 000 ha površin.

Drugo: te številke so izražene v hektarjih ter razčlenjene po površinah, namenjenih proizvodnji sladkorja, in površinah, namenjenih proizvodnji bioetanola.

B.    Proizvodnja in uporaba sladkorja in bioetanola

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

proizvodnja: proizvodnja sladkorja in melas ter proizvodnja bioetanola za vsako podjetje v predhodnem tržnem letu, za tekoče tržno leto pa ocena celotne proizvodnje sladkorja v vsaki državi članici in proizvodnje sladkorja za vsako podjetje;

(b)

uporaba: sladkor, ki so ga v predhodnem tržnem letu prodala podjetja in rafinerije, razdeljen po namembnosti.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za proizvodnjo in uporabo v predhodnem tržnem letu ter za ocenjeno celotno proizvodnjo sladkorja v tekočem tržnem letu; in vsako leto do 31. marca (do 30. junija za francoska departmaja Guadeloupe in Martinik) za proizvodnjo za vsako podjetje v tekočem tržnem letu.

Zadevne države članice: države članice, v katerih se proizvede več kot 1 000 ton sladkorja.

Drugo:

(a)

„proizvodnja sladkorja“ pomeni celotno količino, izraženo v tonah belega sladkorja, in sicer:

(i)

belega sladkorja, ne glede na razlike v kakovosti,

(ii)

surovega sladkorja glede na donos, kot je določen v skladu s točko B.III Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013,

(iii)

invertnega sladkorja po teži,

(iv)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 70 %, proizvedenih iz sladkorne pese, na podlagi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, ali na podlagi dejanskega donosa,

(v)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 75 %, proizvedenih iz sladkornega trsa, na podlagi vsebnosti sladkorja;

(b)

proizvodnja sladkorja ne zajema belega sladkorja, pridobljenega iz katerega od proizvodov iz točke (a) ali proizvedenega s postopki aktivnega oplemenitenja;

(c)

sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane v danem tržnem letu, se dodeli naslednjemu tržnemu letu. Vendar se sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane jeseni v določenem tržnem letu, dodeli istemu tržnemu letu v tistih državah članicah, ki so se tako odločile in o svoji odločitvi obvestile Komisijo do 1. oktobra 2017;

(d)

številke za sladkor se razčlenijo po mesecih in v zvezi s tekočim tržnim letom ustrezajo začasnim številkam do februarja ter ocenam za preostale mesece tržnega leta;

(e)

proizvodnja bioetanola zajema samo bioetanol, pridobljen iz katerega od proizvodov iz točke (a), in je izražena v hektolitrih;

(f)

„uporaba sladkorja“ pomeni celotno količino, izraženo v tonah ekvivalenta belega sladkorja, ki jo podjetja za proizvodnjo sladkorja in rafinerije prodajo trgovcem na drobno in uporabnikom sladkorja v tržnem letu. Navedene količine se razdelijo za maloprodajo, prodajo živilski industriji in prodajo drugim industrijam razen bioetanola.

C.    Proizvodnja izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem tržnem letu;

(b)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem mesecu.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za preteklo tržno leto in vsak mesec do 25. dne za pretekli mesec.

Zadevne države članice: vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo:„proizvodnja izoglukoze“ pomeni celotno količino proizvoda, pridobljenega iz glukoze ali njenih polimerov, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 41 masnih % fruktoze, izraženo v tonah suhe snovi, ne glede na njeno dejansko vsebnost fruktoze, ki presega 41-odstotni prag. Letne številke o proizvodnji se razčlenijo po posameznih mesecih.

D.    Zaloge sladkorja in izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine proizvodnje sladkorja, ki jih imajo podjetja za proizvodnjo sladkorja in rafinerije shranjene ob koncu vsakega meseca;

(b)

količine proizvodnje izoglukoze, ki jih imajo proizvajalci izoglukoze shranjene ob koncu preteklega tržnega leta.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega meseca za zadevni predhodni mesec za sladkor in do 30. novembra za izoglukozo.

Zadevne države članice:

(a)

za sladkor vse države članice, v katerih so podjetja za proizvodnjo sladkorja ali rafinerije in kjer proizvodnja sladkorja presega 1 000 ton;

(b)

za izoglukozo vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo: številke se nanašajo na proizvode, skladiščene v prostem pretoku na ozemlju Unije, ter na proizvodnjo sladkorja in proizvodnjo izoglukoze, kot sta opredeljeni v točkah B in C.

V zvezi s sladkorjem:

številke se nanašajo na količine v lasti podjetja ali rafinerije ali količine, ki jih pokriva jamstvo,

za količine, skladiščene ob koncu julija, avgusta in septembra, se pri številkah navede količina, ki izhaja iz proizvodnje sladkorja za naslednje tržno leto,

če skladišče ni v državi članici, ki je podatke poslala Komisiji, temveč v drugi, država članica, ki pošlje uradno obvestilo, obvesti zadevno državo članico o količinah, skladiščenih na njenem ozemlju, ter lokacijah skladišč do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem podatke pošlje Komisiji.

V zvezi z izoglukozo se količine nanašajo na količine v lasti proizvajalca.

E.    Panožni sporazumi

Vsebina uradnega obvestila: vsebina sporazumov v okviru trgovine med pridelovalci in podjetji ter klavzul o delitvi kolektivne vrednosti. Ustrezni elementi, ki jih je treba sporočiti, se določijo na podlagi metodologije, ki jo objavi Komisija.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega tržnega leta za isto tržno leto.

Zadevne države članice: vse države članice, v katerih so podjetja za proizvodnjo sladkorja in kjer proizvodnja sladkorja presega 1 000 ton.

3.   Rastline za vlakna

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

površina z lanom za vlakna za predhodno tržno leto in ocena za tekoče tržno leto, izražena v hektarjih;

(b)

proizvodnja dolgih lanenih vlaken za preteklo tržno leto in ocena za tekoče tržno leto, izražena v tonah;

(c)

površina, posejana z bombažem, za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v hektarjih;

(d)

proizvodnja neodzrnjenega bombaža za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v tonah;

(e)

povprečna cena neodzrnjenega bombaža, plačana proizvajalcem bombaža za preteklo leto pridelave, izražena na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za površine z lanom za vlakna vsako leto do 31. julija;

(b)

za proizvodnjo dolgih lanenih vlaken vsako leto do 31. oktobra;

(c)

za bombaž vsako leto do 15. oktobra.

Zadevne države članice:

(a)

za lan vse države članice, v katerih se dolga lanena vlakna pridelujejo na posejanih površinah, ki presegajo 1 000 ha lana za vlakna;

(b)

za bombaž vse države članice, v katerih je z bombažem posejanih najmanj 1 000 ha.

4.   Hmelj

Vsebina uradnega obvestila: naslednje informacije o proizvodnji, navedene kot skupna vrednost, in za informacije iz točk (b), (c) in (d), razčlenjene glede na sorte grenkega in aromatičnega hmelja:

(a)

število kmetov, ki pridelujejo hmelj;

(b)

površina, posejana s hmeljem, izražena v hektarjih;

(c)

količina v tonah in povprečna odkupna cena, izražena na kg hmelja, prodanega na podlagi terminske pogodbe ali brez nje;

(d)

proizvodnja alfa kislin v tonah in povprečna vsebnost alfa kislin (v odstotkih).

Rok za uradno obvestilo: do 30. aprila leta, ki sledi obiranju hmelja.

Zadevne države članice: države članice, v katerih je bilo v preteklem letu s hmeljem posejanih več kot 200 ha površin.

5.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

podatki o končni proizvodnji (vključno s podatki o ekološki proizvodnji), skupni domači porabi (vključno s porabo v predelovalni industriji) in končnih zalogah za predhodno letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra;

(b)

ocena mesečne proizvodnje, ocena mesečne ravni zalog proizvajalcev in industrije ter ocene skupne proizvodnje, skupne domače uporabe (vključno z uporabo v predelovalni industriji) in končnih zalog za tekoče letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

vsako leto do 31. oktobra za podatke, ki se nanašajo na predhodno letno obdobje;

(b)

vsako leto do 31. oktobra in vsak mesec do 15. dne od novembra do junija za podatke, ki se nanašajo na tekoče letno obdobje.

Zadevne države članice: za uradna obvestila o mesečnih ravneh zalog države članice, ki proizvedejo več kot 1 000 ton oljčnega olja v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra. Za druge podatke države članice, ki proizvajajo oljčno olje.

6.   Tobak

Vsebina uradnega obvestila: za vsako skupino sort surovega tobaka:

(a)

število kmetov;

(b)

površina v hektarjih;

(c)

dobavljena količina v tonah;

(d)

povprečna cena, plačana kmetom, brez davkov in drugih dajatev, izražena na kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: do 31. julija leta, ki sledi letu obiranja.

Zadevne države članice: države članice, v katerih je bilo za preteklo obiranje s tobakom posejanih več kot 3 000 ha površin.

Drugo: skupine sort surovega tobaka so:

skupina I :

flue-cured (sušen z zračnim tokom): tobak, sušen v pečeh s kontroliranim pretokom zraka, pri kontrolirani temperaturi in vlažnosti, zlasti viržinski tobak;

skupina II :

light air-cured (sušen na lahnem vetru): tobak, ki je sušen na zraku pod streho in ni fermentiran, zlasti burley in maryland;

skupina III :

dark air-cured (sušenje v senci): tobak, sušen na zraku pod streho, ki pred trženjem naravno fermentira, zlasti badischer geudertheimer, fermented burley, havana, mocny skroniowski, nostrano del brenta in pulawski;

skupina IV :

fire-cured (sušen na dimu): tobak, sušen na dimu, zlasti kentucky in salento;

skupina V :

sun-cured (sušen na soncu): tobak, sušen na soncu, imenovan tudi „orientalski tobak“, zlasti basmas, katerini in kaba-koulak.

7.   Proizvodi vinskega sektorja

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

ocene proizvodnje vinskih proizvodov (vključno z vinificiranim in nevinificiranim grozdnim moštom) na ozemlju države članice v tekočem vinskem letu;

(b)

dokončni rezultat prijav proizvodnje iz člena 31 Uredbe (EU) 2018/273 (1) ter ocena proizvodnje, ki s takimi prijavami ni zajeta;

(c)

povzetek prijav zalog iz člena 32 Uredbe (EU) 2018/273 na dan 31. julija preteklega vinskega leta;

(d)

končne bilance stanja preteklega vinskega leta, vključno s popolnimi informacijami o razpoložljivosti (začetne zaloge, proizvodnja, uvoz), uporabi (prehrana ljudi, industrijska poraba, predelava, izvoz in izgube) in končnih zalogah.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

ocene proizvodnje vsako leto do 30. septembra;

(b)

dokončen rezultat prijav proizvodnje vsako leto do 15. marca;

(c)

povzetek prijav zalog vsako leto do 31. oktobra;

(d)

končna bilanca stanja vsako leto do 15. januarja.

Zadevne države članice: države članice, ki vodijo posodobljen register vinogradov v skladu s členom 145(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

8.   Mleko

Vsebina uradnega obvestila:

skupna količina surovega kravjega mleka, izražena v kilogramih pri dejanski vsebnosti maščob,

skupna količina ekološkega surovega kravjega mleka, izražena v kilogramih pri dejanski vsebnosti maščob,

vsebnost maščob in beljakovin v surovem kravjem mleku v odstotkih mase proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: količine se nanašajo na mleko, ki je bilo v predhodnem mesecu dobavljeno prvim kupcem s sedežem na ozemlju države članice. Države članice zagotovijo, da vsi prvi kupci s sedežem na njihovem ozemlju pristojnemu nacionalnemu organu pravočasno prijavijo točno količino surovega kravjega mleka, ki jim je bila dobavljena vsak mesec, da lahko izpolnijo to zahtevo.

9.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila:

število enot za proizvodnjo jajc, razčlenjeno po načinih reje iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 589/2008 (2), in enot za proizvodnjo ekoloških jajc v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 (3), vključno z največjo zmogljivostjo obrata v smislu števila naenkrat prisotnih kokoši nesnic,

obseg proizvodnje jajc v lupini po načinih reje, izražen v tonah neto mase, vključno z ekološkimi jajci.

Rok za uradno obvestilo:

število proizvodnih enot na leto do 1. aprila vsako leto,

mesečni obseg proizvodnje do 25. dne v mesecu za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

10.   Etilni alkohol

Vsebina uradnega obvestila: za alkohol kmetijskega porekla se v hektolitrih čistega alkohola izrazijo:

(a)

proizvodnja s fermentacijo in destilacijo, razčlenjena po kmetijskih surovinah, iz katerih se proizvaja alkohol;

(b)

količine, prenesene od proizvajalcev ali uvoznikov alkohola za predelavo ali pakiranje, razčlenjene po kategorijah uporabe (hrana in pijača, goriva, industrija/drugo).

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 1. marca za predhodno koledarsko leto.

Zadevne države članice: vse države članice.

11.   Meso

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

goveda: število in masa trupov, razvrščenih po kategorijah ter razčlenjenih po razredih mesnatosti in zamaščenosti;

(b)

prašiči: število in masa razvrščenih trupov po razredih vsebnosti pustega mesa;

(c)

goveda: število in masa ekoloških trupov, razvrščenih po kategorijah ter razčlenjenih po razredih mesnatosti in zamaščenosti.

Rok za uradno obvestilo: tedensko za točki (a) in (b), skupaj z uradnim obvestilom o cenah iz točke (a) odstavka 6 Priloge I; mesečno za točko (c), skupaj z uradnim obvestilom o ceni iz odstavka 9 Priloge II;

Zadevne države članice: vse države članice.

12.   Drugo

Vsebina uradnega obvestila: skupna količina mleka v prahu z rastlinsko maščobo, izražena v tonah.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: količine se nanašajo na mleko v prahu z rastlinsko maščobo, ki so ga v predhodnem mesecu proizvedli predelovalci mleka s sedežem na ozemlju države članice.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 24).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 20).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 4).


22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1747

z dne 15. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za nekatere licence in potrdila letalske posadke ter pravil o organizacijah za usposabljanje in pristojnih organih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 23(1), člena 27(1) in člena 62(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa podrobna pravila za tehnične zahteve in upravne postopke za letalsko osebje v civilnem letalstvu.

(2)

Pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1178/2011 se je pokazalo, da nekatere zahteve vsebujejo redakcijske napake ali so dvoumne. Poleg tega je več rokov ali določb, prvotno vključenih, da bi imele države članice na voljo dovolj časa za uskladitev nacionalnih predpisov z Uredbo (EU) št. 1178/2011, prenehalo veljati. To je vodilo k težavam z izvajanjem in jasnostjo pravil Unije. Te zahteve bi bilo treba pojasniti in popraviti. Uvesti bi bilo treba nove opredelitve, da bi zagotovili enotno izvajanje pogojev.

(3)

Da bi povečali sorazmernost in preglednost regulativnega okvira za splošno letalstvo, bi bilo treba pravila, ki se uporabljajo za pilote lahkih zrakoplovov, športne pilote, pilote jadralnih letal in pilote balonov, spremeniti tako, da omogočajo razširitev privilegijev ter jasno opredeljujejo vsebino usposabljanja in pregledov. Kadar je predvidena možnost razširitve privilegijev, bi bilo treba pojasniti ratinge za lete nad morjem, zahteve za najnovejše izkušnje, zahteve v zvezi s preizkusi teoretičnega znanja in zahteve glede upoštevanja.

(4)

Zahteve za rating za instrumentalno letenje za letala in helikopterje bi bilo treba spremeniti, da se jasno opredelijo določbe o teoretičnem znanju in usposabljanju za letenje ter zahteve za podaljšanje veljavnosti in obnovo.

(5)

Spremeniti bi bilo treba zahteve za ratinge za razred in tip, da bi se pojasnila in zagotovila doslednost v zvezi z različicami, veljavnostjo in obnovo. Poleg tega bi bilo treba uvesti spremembe, da bi se pojasnile zahteve za rating za akrobatsko letenje, ratinga za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov, rating za nočno letenje in rating za letenje v gorah.

(6)

Pri izvajanju pravil se je pokazalo, da nekatere zahteve, ki se uporabljajo za inštruktorje in izpraševalce, niso jasne. Zato bi bilo treba, kar zadeva inštruktorje, spremeniti zahteve v zvezi z inštruktorskimi potrdili, predpogoji, oceno usposobljenosti, veljavnostjo, privilegiji in pogoji, vsebino tečajev usposabljanja, podaljšanjem veljavnosti in obnovo. Glede izpraševalcev bi bilo treba spremeniti zahteve v zvezi s potrdili izpraševalcev, poenotenjem standardov, predpogoji, oceno usposobljenosti, veljavnostjo, privilegiji in pogoji, podaljšanjem veljavnosti in obnovo.

(7)

Uredba (EU) 2018/1139 predvideva možnost, da se za pridobitev licence iz dela FCL priznajo usposabljanje in izkušnje v zvezi z zrakoplovi, za katere Uredba (EU) 2018/1139 ne velja (Priloga I „Zrakoplovi iz točke (d) člena 2(3)“). Zato bi bilo treba ustrezna pravila za organizacije za usposabljanje in pristojne organe spremeniti tako, da omogočajo tako priznavanje.

(8)

Pri izvajanju pravil, ki se nanašajo na prijavljene organizacije za usposabljanje (DTO) (3), se je pokazalo, da je treba za zagotovitev učinkovitega regulativnega nadzora nad organizacijami DTO pojasniti veljavna pravila. Zahteve bi bilo treba spremeniti tako, da je usposabljanje v organizaciji DTO mogoče le, če je ta organizacija DTO na ozemlju, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo.

(9)

Pri izvajanju pravil o možnosti prenosa licenc iz dela FCL in s tem povezanih zdravniških spričeval je bilo ugotovljeno, da je treba jasno opredeliti odgovornosti zadevnih pristojnih organov in časovni okvir prenosa odgovornosti za nadzor. Zato bi bilo treba zadevna pravila spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so bili predlagani v Mnenju št. 05/2017, ki ga je izdala Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu v skladu s točkama (b) in (c)člena 75(2) ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139, in v okviru poznejših tehničnih razprav.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   različna zdravniška spričevala za pilote, pogoje za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasen odvzem ali preklic zdravniških spričeval, privilegije in odgovornosti imetnikov zdravniških spričeval;“;

(2)

v členu 2 se črtajo točke 4, 9, 10 in 13;

(3)

v členu 4 se črta odstavek 1;

(4)

v členu 4 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Ne glede na odstavek 3 se imetnikom potrdila inštruktorja za rating za razred ali potrdila izpraševalca, ki imajo privilegije za visoko zmogljive kompleksne zrakoplove z enim pilotom, ti privilegiji spremenijo v potrdilo inštruktorja za rating za tip ali potrdilo izpraševalca za letala z enim pilotom.“;

(5)

člen 5 se črta;

(6)

v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za izdajo licenc iz dela FCL v skladu s Prilogo I se usposabljanje, ki se je začelo pred začetkom uporabe te uredbe v skladu z JAR in postopki pod regulativnim nadzorom države članice ter je priporočeno za vzajemno priznanje znotraj sistema Združenih letalskih organov v zvezi s takimi JAR, upošteva v celoti, če sta bila usposabljanje in preizkušanje zaključena najpozneje 8. aprila 2016, licenca iz dela FCL pa izdana najpozneje 1. aprila 2020.“;

(7)

člen 10a se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Organizacije imajo v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2018/1139 pravico izvajati usposabljanje za pilote, vključene v operacije zrakoplovov iz točk (b)(i) in (ii) člena 2(1) Uredbe (EU) 2018/1139, samo če je pristojni organ za navedene organizacije izdal odobritev, s katero je potrjeno, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahteve iz Priloge VII k tej uredbi.

Vendar imajo ob upoštevanju člena 24(6) Uredbe (EU) 2018/1139 organizacije, ki imajo glavni kraj poslovanja v državi članici, pravico izvajati usposabljanje iz točke DTO.GEN.110 Priloge VIII k tej uredbi brez take odobritve na ozemlju, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, če so pristojnemu organu predložile prijavo v skladu z zahtevami iz točke DTO.GEN.115 navedene priloge in je, kadar se to zahteva v skladu s točko DTO.GEN.230(c) navedene priloge, pristojni organ odobril program usposabljanja.“;

(b)

odstavki 2, 3 in 4 se črtajo;

(8)

v členu 10b se črtata odstavka 2 in 3;

(9)

v členu 10c se črtata odstavka 2 in 3;

(10)

v členu 11 se črta odstavek 2;

(11)

v členu 11a se črtata odstavka 2 in 3;

(12)

v členu 12 se črtajo odstavki 1b, 2, 3, 5 in 6;

(13)

v členu 12 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Če država članica uporabi zahteve iz odstavkov 2a in 4, o tem obvesti Komisijo in Agencijo. V obvestilu opiše razloge za tako odstopanje ter program za izvajanje načrtovanih ukrepov in njihov časovni razpored.“;

(14)

Priloga I (del FCL), Priloga VI (del ARA) in Priloga VIII (del DTO) se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točke 57, 58, 59 in 66 Priloge k tej uredbi se uporabljajo od 21. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2018/1119 z dne 31. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje (UL L 204, 13.8.2018, str. 13).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del FCL) se spremeni:

(1)

točka FCL.010 se spremeni:

(a)

za opredelitvijo izraza „kotna operacija“ se vstavi naslednja opredelitev:

„‚Ocena usposobljenosti‘ pomeni prikaz veščin, znanja in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo inštruktorskega potrdila ali potrdila izpraševalca.“;

(b)

za opredelitvijo izraza „naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT)“ se vstavi naslednja opredelitev:

„‚Upravljano izključno z instrumenti‘ pomeni, da piloti upravljajo zrakoplov brez zunanjih vizualnih referenc v simuliranih ali dejanskih instrumentalnih meteoroloških razmerah.“;

(c)

za opredelitvijo izraza „linearna operacija“ se vstavi naslednja opredelitev:

„‚Linijsko letenje pod nadzorom‘ (LIFUS) pomeni linijsko letenje po odobrenem tečaju usposabljanja za rating za tip, ki poteka izključno na simulatorju letenja, ali linijsko letenje, ki se zahteva v poročilu o podatkih o operativni ustreznosti (OSD).“;

(d)

za opredelitvijo izraza „noč“ se vstavi naslednja opredelitev:

„‚Podatki o operativni ustreznosti‘ (OSD) pomenijo podatke o operativni ustreznosti, določene v skladu s Prilogo I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012.“;

(e)

za opredelitvijo izraza „tip zrakoplova“ se vstavi naslednja opredelitev:

„‚Seznam ratingov za tip in zaznamkov v licencah‘ pomeni seznam, ki ga objavi Agencija na podlagi rezultatov ocenjevanja podatkov o operativni ustreznosti ter vsebuje razrede letal in tipe zrakoplovov za namen izdaje licenc letalskim posadkam.“;

(f)

opredelitev izraza „noč“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Noč‘ pomeni čas med koncem večernega civilnega mraka in začetkom jutranjega civilnega mraka ali tako drugo obdobje med sončnim zahodom in vzhodom, ki ga lahko predpiše ustrezni organ.“;

(g)

opredelitev izraza „druge naprave za usposabljanje (OTD)“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Druge naprave za usposabljanje (OTD)‘ pomenijo pripomočke za usposabljanje, razen naprav FSTD, ki se lahko uporabljajo za usposabljanje, pri katerem se ne zahtevajo popolnoma enake okoliščine, kot so v pilotski kabini.“;

(h)

opredelitev izraza „preverjanje strokovnosti“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Preverjanje strokovnosti‘ pomeni prikaz usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov ali privilegijev, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje.“;

(2)

točka FCL.025 se spremeni:

(a)

točka (a)(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Kandidati opravijo celoten sklop preizkusov teoretičnega znanja za določeno licenco ali rating, ki je v pristojnosti pristojnega organa iste države članice.“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

(b)

„Pogoji za uspešno opravljen preizkus

1.

Pisni preizkus teoretičnega znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75 % možnih točk po izpitni poli. Kazenske točke se ne dodeljujejo.

2.

Razen če ni v tem delu drugače določeno, kandidat uspešno opravi zahtevani preizkus teoretičnega znanja za ustrezno pilotsko licenco ali rating, če uspešno opravi vse zahtevane pisne preizkuse teoretičnega znanja v 18 mesecih od konca koledarskega meseca, ko je prvič pristopil k preizkusu.

3.

Če kandidat za preizkus teoretičnega znanja za licenco ATPL ali za izdajo licence poklicnega pilota (CPL), ratinga za instrumentalno letenje (IR) ali ratinga za instrumentalno letenje na ruti (EIR) v štirih poskusih ne opravi uspešno pisnih preizkusov teoretičnega znanja katere izmed izpitnih pol ali ne opravi vseh preizkusov v šestih poskusih ali obdobju iz točke (b)(2), ponovno opravlja celoten sklop pisnih preizkusov teoretičnega znanja.

4.

Če kandidati za izdajo licence pilota lahkega zrakoplova (LAPL), licence športnega pilota (PPL), licence jadralnega letala (SPL) ali licence pilota balona (BPL) v štirih poskusih ne opravijo uspešno pisnih preizkusov teoretičnega znanja katere izmed izpitnih pol ali ne opravijo vseh preizkusov v obdobju iz točke (b)(2), ponovno opravljajo celoten sklop pisnih preizkusov teoretičnega znanja.

5.

Kandidati se pred ponovnim opravljanjem preizkusov teoretičnega znanja udeležijo dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija DTO ali ATO. Obseg in področje potrebnega usposabljanja določi organizacija DTO ali ATO na podlagi potreb kandidatov.“;

(3)

točka FCL.040 se nadomesti z naslednjim:

FCL.040 Izvajanje privilegijev iz licenc

Izvajanje privilegijev, ki jih zagotavlja licenca, je odvisno od veljavnosti ratingov iz licence, če je ustrezno, in od zdravniškega spričevala, kot je ustrezno za privilegije, ki se izvajajo.“;

(4)

točka FCL.055 se nadomesti z naslednjim:

FCL.055 Znanje jezikov

(a)

Splošno. Piloti letal, helikopterjev, zrakoplovov z navpičnim vzletanjem/pristajanjem in zračnih ladij, ki uporabljajo radijsko postajo, ne izvajajo privilegijev iz licenc in ratingov, če nimajo v svoji licenci v angleščini ali jeziku, ki se uporablja za radijsko zvezo med letom, zaznamka o znanju jezika. V zaznamku se navedejo jezik, raven znanja in datum veljavnosti, zaznamek pa se pridobi v skladu s postopkom, ki ga določi pristojni organ. Najnižja sprejemljiva raven znanja je uporabniška raven (raven 4) v skladu z Dodatkom 2 k tej prilogi.

(b)

Kandidat za zaznamek o znanju jezika v skladu z Dodatkom 2 k tej prilogi ocenjevalcu, ki ga potrdi pristojni organ, ali, kot je ustrezno, organu za preizkušanje jezikovnega znanja, ki ga odobri pristojni organ, dokaže najmanj uporabniško raven znanja jezika pri uporabi frazeologije in jasno razumljivega jezika. Za to kandidat dokaže, da je sposoben:

1.

učinkovitega sporazumevanja v glasovnih situacijah in v situacijah ‚iz oči v oči‘;

2.

točnega in jasnega sporazumevanja o splošnih in z delom povezanih temah;

3.

uporabljati ustrezne načine sporazumevanja za izmenjavo sporočil ter prepoznati in reševati nesporazume v splošnem kontekstu ali kontekstu, povezanem z delom;

4.

uspešno reševati jezikovne izzive, ki jih povzročijo zapleti ali nepričakovan razvoj dogodkov med rutinskim delom ali sporazumevanjem, s katerim je sicer seznanjen, in

5.

uporabljati narečje ali naglas, razumljiv letalski skupnosti.

(c)

Razen za pilote, ki so dokazali znanje jezika na strokovni ravni (raven 6) v skladu z Dodatkom 2 k tej prilogi, se zaznamek o znanju jezika znova oceni:

1.

vsaka štiri leta, če je dokazana uporabniška raven (raven 4), ali

2.

vsakih šest let, če je dokazana napredna raven (raven 5).

(d)

Posebne zahteve za imetnike ratinga za instrumentalno letenje (IR) ali ratinga za instrumentalno letenje na ruti (EIR). Na glede na predhodne točke imetniki ratinga IR ali ratinga EIR dokažejo, da so sposobni uporabljati angleščino na ustrezni ravni znanja, kot je opredeljena v Dodatku 2 k tej prilogi.

(e)

Znanje jezika in sposobnost uporabljati angleščino se za imetnike ratinga IR ali ratinga EIR dokažeta z ocenjevalno metodo, ki jo določi kateri koli pristojni organ.“;

(5)

v točki FCL.060 se točka (c)(2) nadomesti z naslednjim:

2.

„Če pilot ne izpolnjuje zahteve iz točke 1, opravi let za usposabljanje z inštruktorjem, ki je v skladu s poddelom J usposobljen za izvajanje usposabljanja za ta tip zrakoplova. Preden lahko pilot izvaja svoje privilegije, na zrakoplovu ali simulatorju letenja za tip zrakoplova, predvidenega za uporabo, opravi let za usposabljanje, ki vključuje najmanj zahteve iz točk (b)(1) in (b)(2).“;

(6)

v točki FCL.115 se doda nova točka (d):

„(d)

Pri usposabljanju za privilegij za razred letal z enim batnim motorjem za lete nad morjem se upoštevajo elementi iz točke 7 (Ratingi za razred – za morje) oddelka B (Posebne zahteve za kategorijo letal) Dodatka 9 k tej prilogi.“;

(7)

točka FCL.120 se nadomesti z naslednjim:

FCL.120 LAPL – Preizkus teoretičnega znanja

(a)

Kandidati za licenci LAPL(A) in LAPL(H) dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza podeljenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

1.

splošni predmeti:

letalsko pravo in postopki kontrole zračnega nadzora (ATC),

človeško delovanje,

meteorologija,

komuniciranje in

navigacija;

2.

posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:

načela letenja,

operativni postopki,

zmogljivost med letom in načrtovanje leta ter

splošno znanje o zrakoplovih.

(b)

Kandidati za licenci LAPL(B) in LAPL(S) dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza podeljenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

1.

splošni predmeti:

letalsko pravo in postopki kontrole zračnega nadzora (ATC),

človeško delovanje,

meteorologija in

komuniciranje;

2.

posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:

načela letenja,

operativni postopki,

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

splošno znanje o zrakoplovih in

– navigacija.“;

(8)

točka FCL.105.A se nadomesti z naslednjim:

FCL.105.A LAPL(A) – Privilegiji in pogoji

(a)

Privilegiji

Privilegiji imetnika licence LAPL za letala so, da lahko deluje kot PIC na letalih z enim batnim motorjem za kopno (SEP (kopno)), letalih z enim batnim motorjem za lete nad morjem (SEP (morje)) ali letalih TMG z največjo certificirano vzletno maso 2 000 kg ali manj, na katerih so največ trije potniki, tako da na letalu nikoli niso več kot štiri osebe.

(b)

Pogoji

1.

Imetniki licence LAPL(A) lahko vozijo potnike le, če po izdaji licence opravijo deset ur letenja kot PIC na letalih ali letalih TMG.

2.

Imetniki licence LAPL(A), ki so imeli prvotno licenco ATPL(A), MPL(A), CPL(A) ali PPL(A), so izvzeti iz zahtev iz točke (b)(1).“;

(9)

v točki FCL.135.A se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Da bi se privilegiji razširili na drugo različico v posameznem razredu, pilot opravi izobraževanje o razlikah ali seznanitveno usposabljanje. Izobraževanje o razlikah se vpiše v pilotski dnevnik ali enakovreden dokument, ki ga podpiše inštruktor.“;

(10)

točka FCL.140.A se nadomesti z naslednjim:

FCL.140.A LAPL(A) – Zahteve za najnovejše izkušnje

(a)

Imetniki licence LAPL(A) lahko izvajajo privilegije iz svoje licence le, če so v zadnjih dveh letih kot piloti letal ali letal TMG izpolnili katerega koli od naslednjih pogojev:

1.

opravili so najmanj 12 ur letenja kot PIC ali z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, vključno z:

12 vzleti in pristanki ter

osvežitvenim usposabljanjem, ki obsega skupno najmanj eno uro letenja z inštruktorjem;

2.

uspešno so opravili preverjanje strokovnosti z izpraševalcem za pridobitev licence LAPL(A). Program preverjanja strokovnosti temelji na preizkusu praktične usposobljenosti za licenco LAPL(A);

(b)

Če imajo imetniki licence LAPL(A) privilegij SEP (kopno) in SEP (morje), lahko izpolnjujejo zahteve iz točke (a)(1) v katerem koli od teh dveh razredov ali kombinaciji obeh razredov, ki velja za oba privilegija. Za ta namen se v vsakem razredu opravijo najmanj ena ura od zahtevanega časa letenja in šest od zahtevanih 12 vzletov in pristankov.“;

(11)

točka FCL.140.H se nadomesti z naslednjim:

FCL.140.H LAPL(H) – Zahteve za najnovejše izkušnje

Imetniki licence LAPL(H) izvajajo privilegije iz svoje licence na določenem tipu le, če so v zadnjih dvanajstih mesecih:

(a)

opravili najmanj šest ur letenja na helikopterjih tega tipa kot PIC ali z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, vključno s šestimi vzleti, prileti in pristanki, ter osvežitveno usposabljanje, ki obsega skupno najmanj eno uro letenja z inštruktorjem, ali

(b)

uspešno opravili preverjanje strokovnosti z izpraševalcem na določenem tipu, preden so ponovno izvajali privilegije iz svoje licence. Ta program preverjanja strokovnosti temelji na preizkusu praktične usposobljenosti za licenco LAPL(H).“;

(12)

točka FCL.215 se nadomesti z naslednjim:

„FCL.215 Preizkus teoretičnega znanja

(a)

Kandidati za licenco PPL dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza podeljenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

1.

splošni predmeti:

letalsko pravo,

človeško delovanje,

meteorologija,

komuniciranje in

navigacija;

2.

posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:

načela letenja,

operativni postopki,

zmogljivosti med letom in načrtovanje leta ter

splošno znanje o zrakoplovih.

(b)

Kandidati za licenco BPL ali SPL dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza podeljenim privilegijem, s preizkusi znanja pri naslednjih predmetih:

1.

splošni predmeti:

letalsko pravo,

človeško delovanje,

meteorologija in

komuniciranje;

2.

posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:

načela letenja,

operativni postopki,

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

splošno znanje o zrakoplovih in

navigacija.“;

(13)

v točki FCL.205.A se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Privilegiji imetnikov licence PPL(A) so, da delujejo kot PIC ali kopiloti na letalih ali letalih TMG, ki opravljajo nekomercialne lete, ne da bi za to prejeli plačilo, in izvajajo vse privilegije imetnikov licence LAPL(A).“;

(14)

v točki FCL.205.H se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Privilegiji imetnika licence PPL(H) so, da deluje kot PIC ali kopilot na helikopterjih, ki opravljajo nekomercialne lete, ne da bi za to prejel plačilo, in izvaja vse privilegije imetnikov licence LAPL(H).“;

(15)

točka FCL.625 IR se nadomesti z naslednjim:

FCL.625 IR – Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Veljavnost

Rating IR velja eno leto.

(b)

Podaljšanje veljavnosti

1.

Rating IR se podaljša v treh mesecih neposredno pred potekom njegove veljavnosti, tako da se izpolnijo merila za podaljšanje veljavnosti, ki veljajo za ustrezno kategorijo zrakoplovov.

2.

Če se kandidati odločijo, da bodo zahteve za podaljšanje veljavnosti izpolnili prej, kot je določeno v točki 1, začne novo obdobje veljavnosti teči od datuma preverjanja strokovnosti.

3.

Kandidati, ki ne opravijo ustreznega dela preverjanja strokovnosti za rating IR pred potekom veljavnosti ratinga IR, lahko privilegije IR izvajajo le, če so uspešno opravili preverjanje strokovnosti za rating IR.

(c)

Obnova

Če je ratingu IR potekla veljavnost, kandidati za obnovo privilegijev izpolnijo vse naslednje pogoje:

1.

opravijo osvežitveno usposabljanje pri organizaciji ATO, če je po njenem mnenju potrebno, da bi dosegli raven strokovnosti, ki se zahteva za uspešno opravljen instrumentalni del preizkusa praktične usposobljenosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi;

2.

uspešno opravijo preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi v ustrezni kategoriji zrakoplovov;

3.

imajo ustrezen rating za razred ali tip, razen če je v tej prilogi določeno drugače.

(d)

Če ratingu IR ni bila podaljšana veljavnost ali ni bil obnovljen v zadnjih sedmih letih, kandidati za rating IR znova opravijo preizkus teoretičnega znanja in preizkus praktične usposobljenosti za rating IR.

(e)

Imetniki veljavnega ratinga IR v okviru pilotske licence, ki jo je izdala tretja država v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, se ob obnovi privilegijev IR iz licenc, izdanih v skladu s to prilogo, izvzamejo iz izpolnjevanja zahtev iz točk (c)(1) in (d).

(f)

Preverjanje strokovnosti, navedeno v točkah (c)(2) in (e), se lahko združi s preverjanjem strokovnosti, ki se opravi za obnovo ustreznega ratinga za razred ali tip.“;

(16)

v točki FCL.625.A se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Podaljšanje veljavnosti.

Za podaljšanje veljavnosti ratinga IR(A) kandidati izpolnjujejo naslednje:

1.

imajo ustrezen rating za razred ali tip, razen če je podaljšanje veljavnosti ratinga IR združeno z obnovo ustreznega ratinga za razred ali tip;

2.

uspešno opravijo preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi, če je podaljšanje veljavnosti ratinga IR združeno s podaljšanjem veljavnosti ratinga za razred ali tip;

3.

če podaljšanje veljavnosti ratinga IR ni združeno s podaljšanjem veljavnosti ratinga za razred ali tip:

(i)

za letala z enim pilotom v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi opravijo del 3b preverjanja strokovnosti in dele dela 1 navedenega preverjanja strokovnosti, ki so pomembni za predvideni let;

(ii)

za večmotorna letala opravijo del 6 preverjanja strokovnosti za letala z enim pilotom v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi izključno z instrumenti.

4.

Za podaljšanje veljavnosti v skladu s točko 2 se lahko uporabi naprava FNPT II ali simulator letenja, ki predstavlja ustrezni razred ali tip letala, če se vsaj vsako drugo preverjanje strokovnosti za podaljšanje veljavnosti ratinga IR(A) opravi na letalu.“;

(17)

točka FCL.625.H se nadomesti z naslednjim:

FCL.625.H IR(H) – Podaljšanje veljavnosti

(a)

Za podaljšanje veljavnosti ratinga IR(H) kandidati izpolnjujejo naslednje:

1.

imajo ustrezen rating za tip, razen če je podaljšanje veljavnosti ratinga IR združeno z obnovo ustreznega ratinga za tip;

2.

uspešno opravijo preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi za ustrezni tip helikopterja, če je podaljšanje veljavnosti ratinga IR združeno s podaljšanjem veljavnosti ratinga za tip;

3.

če podaljšanje veljavnosti ratinga IR ni združeno s podaljšanjem veljavnosti ratinga za tip, opravijo del 5 in ustrezne dele dela 1 preverjanja strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi za ustrezen tip helikopterja.

(b)

Za preverjanje strokovnosti v skladu s točko (a)(3) se lahko uporabi naprava FTD 2/3 ali simulator letenja, ki predstavlja ustrezni tip helikopterja, če se vsaj vsako drugo preverjanje strokovnosti za podaljšanje veljavnosti ratinga IR(H) opravi na helikopterju.

(c)

Navzkrižno upoštevanje poteka v skladu z Dodatkom 8 k tej prilogi.“;

(18)

točka FCL.710 se nadomesti z naslednjim:

FCL.710 Ratingi za razred in tip – različice

(a)

Piloti za razširitev svojih privilegijev na drugo različico zrakoplova v okviru enega ratinga za razred ali tip opravijo izobraževanje o razlikah ali seznanitveno usposabljanje. Pri različicah v okviru ratinga za razred ali tip izobraževanje o razlikah ali seznanitveno usposabljanje vključuje ustrezne elemente iz podatkov o operativni ustreznosti, če je ustrezno.

(b)

Izobraževanje o razlikah se izvede pri katerem koli od naslednjih subjektov:

1.

pri organizaciji ATO;

2.

pri organizaciji DTO v primeru zrakoplovov iz točk (a)(1)(c) in (a)(2)(c) točke DTO.GEN.110 Priloge VIII;

3.

pri imetniku spričevala AOC, ki ima odobren program izobraževanja o razlikah za ustrezni razred ali tip.

(c)

Ne glede na zahtevo iz točke (b) lahko izobraževanje o razlikah za motorna jadralna letala (TMG), letala z enim batnim motorjem (SEP), letala z enim turbinskim motorjem (SET) in letala z več batnimi motorji (MEP) izvede ustrezno usposobljen inštruktor, razen če je v podatkih o operativni ustreznosti določeno drugače.

(d)

Če piloti dve leti po izobraževanju o razlikah iz točke (b) niso upravljali različice zrakoplova, opravijo dodatno izobraževanje o razlikah ali preverjanje strokovnosti za zadevno različico, razen za tipe ali različice v okviru ratingov za razred SEP in TMG.

(e)

Izobraževanje o razlikah ali preverjanje strokovnosti za zadevno različico se vpiše v pilotski dnevnik ali enakovreden dokument, ki ga podpiše inštruktor ali izpraševalec, kot je ustrezno.“;

(19)

v točki FCL.725(b) se doda naslednja točka 5:

„5.

Za enomotorna letala z enim pilotom in večmotorna letala z enim pilotom (za lete nad morjem) je preizkus v pisni obliki in vsebuje najmanj 30 vprašanj z več možnimi odgovori.“;

(20)

točka FCL.740 se nadomesti z naslednjim:

FCL.740 Veljavnost in obnova ratingov za razred in tip

(a)

Veljavnost

Ratingi za razred in tip veljajo eno leto, razen ratingov za razred enomotornih zrakoplovov z enim pilotom, ki veljajo dve leti, če v podatkih o operativni ustreznosti ni določeno drugače. Če se kandidati odločijo, da bodo zahteve za podaljšanje veljavnosti izpolnili prej, kot je določeno v točkah FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL in FCL.740.As, začne novo obdobje veljavnosti teči od datuma preverjanja strokovnosti.

(b)

Obnova

Za obnovo ratinga za razred ali tip kandidat izpolni vse naslednje pogoje:

1.

opravi preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi;

2.

pred preverjanjem strokovnosti iz točke 1 opravi osvežitveno usposabljanje pri organizaciji ATO, če je po njenem mnenju to potrebno, da bi dosegel raven strokovnosti, ki se zahteva za varno upravljanje zrakoplovov ustreznega razreda ali tipa, razen če ima veljaven rating za zrakoplov istega razreda ali tipa v okviru pilotske licence, ki jo je izdala tretja država v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, in če ima pravico izvajati privilegije navedenega ratinga. Kandidat lahko usposabljanje opravi:

(i)

pri organizaciji DTO ali ATO, če je potekla veljavnost ratingu za razred letal z enim batnim motorjem, ki niso visoko zmogljiva, ratingu za razred letal TMG ali ratingu za tip enomotornih helikopterjev iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloge VIII;

(ii)

pri organizaciji DTO, ATO ali inštruktorju, če je ratingu potekla veljavnost pred največ tremi leti in je to bil rating za razred letal z enim batnim motorjem, ki niso visoko zmogljiva, ali rating za razred letal TMG.

3.

Ne glede na točki (b)(1) in (b)(2) lahko piloti z ratingom za preizkusne lete, izdanim v skladu s točko FCL.820, ki so v letu pred oddajo vloge sodelovali pri razvoju, certificiranju ali proizvodnih preizkusnih letih za tip zrakoplova in opravili 50 ur skupnega letenja ali deset ur letenja kot PIC na preizkusnih letih na zadevnem tipu, zaprosijo za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ustreznega ratinga za tip.“;

(21)

v točki FCL.805 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Privilegiji ratingov za vleko jadralnih letal in oglasnih trakov so omejeni na letala ali letala TMG, odvisno od tega, na katerem zrakoplovu je potekalo usposabljanje za letenje. Pri vleki oglasnih trakov so privilegiji omejeni na način vleke, ki se uporablja pri usposabljanju za letenje. Privilegiji se razširijo, če piloti uspešno opravijo najmanj tri lete z inštruktorjem, ki obsegajo celoten program usposabljanja za vleko na enem od zrakoplovov in način vleke, ki se uporablja pri vleki oglasnih trakov.“;

(22)

v točki FCL.810 se uvodni stavek v točki (a)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

Za izvajanje privilegijev iz licenc LAPL, SPL ali PPL za letala, letala TMG ali zračne ladje v pogojih uporabe pravil VFR ponoči kandidati v šestih mesecih opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO. Tečaj obsega:“;

(23)

v točki FCL.815 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Podaljšanje veljavnosti

Za podaljšanje veljavnosti ratinga za letenje v gorah kandidati:

1.

v zadnjih dveh letih opravijo najmanj šest pristankov na označeni površini, za katero se zahteva rating za letenje v gorah, ali

2.

uspešno opravijo preverjanje strokovnosti, ki izpolnjuje zahteve iz točke (c).“;

(24)

v točki FCL.900 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Izvajanje usposabljanja zunaj ozemlja držav članic

1.

Z odstopanjem od točke (a) pristojni organ v primeru usposabljanja za letenje, ki se med tečajem usposabljanja, odobrenim v skladu s to prilogo, izvaja zunaj ozemlja, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, izda inštruktorsko potrdilo kandidatom, ki:

(i)

imajo pilotsko licenco, ki izpolnjuje obe naslednji merili:

(A)

je v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji;

(B)

je v vsakem primeru najmanj CPL v zadevni kategoriji zrakoplovov z ustreznim ratingom ali potrdilom;

(ii)

izpolnjujejo zahteve iz tega poddela za izdajo ustreznega inštruktorskega potrdila;

(iii)

pristojnemu organu dokažejo ustrezno raven poznavanja evropskih predpisov za letalsko varnost, ki jim omogoča izvajanje inštruktorskih privilegijev v skladu s to prilogo.

2.

Potrdilo je omejeno na usposabljanje za letenje, ki se izvaja med tečajem usposabljanja, odobrenim v skladu s to prilogo, in izpolnjuje oba naslednja pogoja:

(i)

izvaja se zunaj ozemlja, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo;

(ii)

izvaja se za pilote pripravnike z zadostnim znanjem jezika, v katerem poteka usposabljanje za letenje.“;

(25)

v točki FCL.935 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Razen za inštruktorja za delo v veččlanski posadki (MCCI), inštruktorja za usposabljanje na simulatorju (STI), inštruktorja za rating za letenje v gorah (MI) in inštruktorja za preizkusne lete (FTI) kandidat za inštruktorsko potrdilo uspešno opravi oceno usposobljenosti v ustrezni kategoriji zrakoplovov, na zrakoplovih ustreznega razreda ali tipa ali na ustrezni napravi FSTD, da izpraševalcu, usposobljenemu v skladu s poddelom K te priloge, dokaže, da je sposoben pilota pripravnika usposobiti do ravni, ki se zahteva za izdajo ustrezne licence, ratinga ali potrdila.“;

(26)

točka FCL.940 se nadomesti z naslednjim:

FCL.940 Veljavnost inštruktorskih potrdil

Razen za inštruktorja MI in ne glede na točki FCL.900 (b)(1) in FCL.915 (e)(2) inštruktorska potrdila veljajo tri leta.“;

(27)

točka FCL.905.FI se nadomesti z naslednjim:

FCL.905.FI Privilegiji in pogoji

Privilegiji inštruktorjev FI so, da izvajajo usposabljanje za letenje za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo:

(a)

licenc PPL, SPL, BPL in LAPL v ustrezni kategoriji zrakoplovov;

(b)

ratingov za razred in tip za zrakoplove z enim pilotom, razen za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom; razširitev razreda in skupine za balone in najnovejših izkušenj za razred za jadralna letala;

(c)

ratingov za razred in tip za letala z enim pilotom, razen za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, med operacijami z več piloti, če inštruktorji FI izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev:

1.

imajo ali so imeli potrdilo TRI za letala z več piloti;

2.

so opravili oboje od naslednjega:

(i)

najmanj 500 ur letenja kot piloti na letalih med operacijami z več piloti;

(ii)

tečaj usposabljanja za inštruktorja MCCI v skladu s točko FCL.930.MCCI;

(d)

ratingov za tip za zračne ladje z enim ali več piloti;

(e)

licence CPL v ustrezni kategoriji zrakoplovov, če so inštruktorji FI opravili najmanj 200 ur usposabljanja za letenje z zrakoplovi iz te kategorije;

(f)

ratinga za nočno letenje, če inštruktorji FI izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

so usposobljeni za letenje ponoči v ustrezni kategoriji zrakoplovov;

2.

inštruktorju FI, usposobljenemu v skladu s točko (j), so dokazali, da so usposobljeni za poučevanje ponoči;

3.

izpolnjujejo zahtevo za izkušnje z letenjem ponoči iz točke FCL.060(b)(2);

(g)

ratinga za vleko, akrobatsko letenje ali, v primeru inštruktorjev FI(S), za letenje v oblakih, če imajo take privilegije in če so inštruktorji FI inštruktorju FI, usposobljenemu v skladu s točko (j), dokazali, da so usposobljeni za poučevanje za navedeni rating;

(h)

ratinga EIR ali IR v ustrezni kategoriji zrakoplovov, če inštruktorji FI izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

opravili so najmanj 200 ur letenja po pravilih IFR, od tega je lahko največ 50 ur instrumentalnega letenja na tleh na simulatorju letenja, napravi FTD 2/3 ali napravi FNPT II;

2.

kot piloti pripravniki so opravil tečaj usposabljanja za inštruktorja IRI in uspešno opravili oceno usposobljenosti za potrdilo IRI;

3.

pri večmotornih letalih izpolnjujejo zahteve iz točk FCL.915.CRI(a), FCL.930.CRI in FCL.935, pri večmotornih helikopterjih pa zahteve iz točk FCL.910.TRI(c)(1) in FCL.915.TRI(d)(2);

(i)

ratinga za razred večmotornih zrakoplovov z enim pilotom ali ratinga za tip, razen za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, če inštruktorji FI izpolnjujejo:

1.

pri letalih zahteve iz točk FCL.915.CRI(a), FCL.930.CRI in FCL.935;

2.

pri helikopterjih zahteve iz točk FCL.910.TRI(c)(1) in FCL.915.TRI(d)(2);

(j)

potrdila FI, IRI, CRI, STI ali MI, če inštruktorji FI izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

če so inštruktorji FI(S), so opravili najmanj 50 ur ali 150 vzletov za usposabljanje za letenje na jadralnih letalih, če so inštruktorji FI(B), najmanj 50 ur ali 50 vzletov za usposabljanje za letenje na balonih, v vseh drugih primerih pa 500 ur usposabljanja za letenje v ustrezni kategoriji zrakoplovov;

2.

uspešno so opravili oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935 v ustrezni kategoriji zrakoplovov, da so izpraševalcu praktične usposobljenosti za inštruktorja letenja (FIE) dokazali usposobljenost za poučevanje za zadevno potrdilo;

(k)

licence MPL, če inštruktorji FI izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

za ključno fazo usposabljanja za letenje so opravili najmanj 500 ur letenja kot piloti letal, vključno z najmanj 200 urami za usposabljanje za letenje;

2.

za osnovno fazo usposabljanja:

(i)

(i)imajo rating IR za večmotorna letala in privilegij za poučevanje za rating IR;

(ii)

so opravili najmanj 1 500 ur letenja med operacijami z veččlansko posadko;

3.

pri inštruktorjih FI, ki so že usposobljeni za poučevanje na integriranih tečajih za rating ATP(A) ali CPL(A)/IR, se zahteva iz točke (2)(ii) lahko nadomesti z opravljenim strukturiranim tečajem usposabljanja, ki obsega:

(i)

usposabljanje MCC;

(ii)

udeležbo na petih usposabljanjih za letenje v fazi 3 tečaja za licenco MPL;

(iii)

udeležbo na petih usposabljanjih za letenje v fazi 4 tečaja za licenco MPL;

(iv)

udeležbo na petih operatorjevih periodičnih linijsko usmerjenih usposabljanjih za letenje;

(v)

vsebino tečaja za inštruktorja MCCI.

V tem primeru inštruktorji FI svojih prvih pet usposabljanj za inštruktorja opravijo pod nadzorom inštruktorja TRI(A), MCCI(A) ali SFI(A), usposobljenega za usposabljanje za letenje za licenco MPL.“;

(28)

točka FCL.915.FI se spremeni:

(a)

točka (b)(2)(i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

razen za inštruktorja FI(A), ki izvaja usposabljanje samo za LAPL(A), uspešno opravi preizkus teoretičnega znanja za licenco CPL, ki se lahko opravlja brez opravljanja teoretičnega usposabljanja za licenco CPL in ki ne velja za izdajo licence CPL, ter“;

(b)

točka (c)(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.

najmanj 200 ur kot PIC, če ima kandidat najmanj licenco PPL(H) in je opravil preizkus teoretičnega znanja za licenco CPL, ki se lahko opravlja brez opravljanja teoretičnega usposabljanja za licenco CPL in ki ne velja za izdajo licence CPL;“;

(29)

v točki FCL.930.FI se doda naslednja točka (c):

„(c)

Za kandidate za potrdilo FI, ki imajo ali so imeli katero koli drugo inštruktorsko potrdilo, izdano v skladu s to prilogo, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz točke (b)(1).“;

(30)

točka FCL.940.FI se nadomesti z naslednjim:

„FCL.940.FI – Podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Podaljšanje veljavnosti

1.

Za podaljšanje veljavnosti potrdila FI imetniki pred potekom njegove veljavnosti izpolnijo vsaj dve od naslednjih treh zahtev:

(i)

opravijo:

(A)

za potrdili FI(A) in FI(H) najmanj 50 ur usposabljanja za letenje v ustrezni kategoriji zrakoplovov kot inštruktorji FI, TRI, CRI, IR ali MI ali kot izpraševalci. Pri podaljšanju veljavnosti privilegijev za usposabljanje za rating IR je najmanj deset od teh ur namenjenih usposabljanju za letenje za rating IR in se opravijo v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila FI;

(B)

za potrdilo FI(As) najmanj 20 ur usposabljanja za letenje na zračnih ladjah kot inštruktorji FI ali TRI ali kot izpraševalci. Pri podaljšanju veljavnosti privilegijev za usposabljanje za rating IR je deset od teh ur namenjenih usposabljanju za letenje za rating IR in se opravijo v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila FI;

(C)

za potrdilo FI(S) najmanj 60 vzletov za usposabljanje ali 30 ur usposabljanja za letenje na jadralnih letalih, jadralnih letalih s pogonom ali letalih TMG kot inštruktorji FI ali kot izpraševalci;

(D)

za potrdilo FI(B) najmanj šest ur usposabljanja za letenje na balonih kot inštruktorji FI ali kot izpraševalci;

(ii)

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja FI pri organizaciji ATO ali pristojnem organu. Inštruktorji FI(B) in FI(S) lahko to osvežitveno usposabljanje opravijo pri organizaciji DTO;

(iii)

v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila FI uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.

2.

Imetniki ustreznega potrdila FI najmanj za vsako drugo zaporedno podaljšanje potrdila FI(A) ali FI(H) ali vsako tretje podaljšanje potrdil FI(As), FI(S) in FI(B) uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.

(b)

Obnova

Če je potrdilu FI potekla veljavnost, kandidati v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge za obnovo opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorje FI pri organizaciji ATO ali za potrdilo FI(B) ali FI(S) pri organizaciji ATO ali DTO ali pristojnem organu ter opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.“;

(31)

v točki FCL.905.TRI se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

izdajo potrdila inštruktorja TRI ali SFI, če imetnik izpolnjuje oba naslednja pogoja:

1.

ima najmanj 50 ur izkušenj z izvajanjem usposabljanja kot inštruktor TRI ali SFI v skladu s to uredbo ali Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012;

2.

opravil je program usposabljanja za letenje za ustrezni del tečaja usposabljanja za inštruktorja TRI v skladu s točko FCL.930.TRI(a)(3), kar zadovoljivo dokaže vodji usposabljanja pri organizaciji ATO, in

(c)

pri inštruktorju TRI za letala z enim pilotom:

1.

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov za tip za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, če kandidat želi pridobiti privilegije za izvajanje operacij z enim pilotom.

Privilegiji inštruktorja TRI(SPA) se lahko razširijo na usposabljanje za letenje za ratinge za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal z enim pilotom med operacijami z več piloti, če inštruktor TRI izpolnjuje katerega koli od naslednjih pogojev:

(i)

ima ali je imel potrdilo TRI za letala z več piloti;

(ii)

opravil je najmanj 500 ur na letalih med operacijami z več piloti in tečaj usposabljanja za inštruktorja MCCI v skladu s točko FCL.930.MCCI;

2.

tečaj za licenco MPL za osnovno fazo, če ima privilegije razširjene na operacije z več piloti in ima ali je imel potrdilo FI(A) ali IRI(A).“;

(32)

točka FCL.910.TRI se nadomesti z naslednjim:

FCL.910.TRI Omejeni privilegiji

(a)

Splošno. Če poteka usposabljanje za inštruktorja TRI samo na napravah FSTD, so privilegiji inštruktorjev TRI omejeni na izvajanje usposabljanja na napravah FSTD. Vendar ta omejitev vključuje naslednje privilegije za izvajanje (na zrakoplovu):

1.

linijskega letenja pod nadzorom (LIFUS), če je tečaj usposabljanja za inštruktorja TRI vključeval usposabljanje iz točke FCL.930.TRI(a)(4)(i);

2.

usposabljanja za pristanek, če je tečaj usposabljanja za inštruktorja TRI vključeval usposabljanje iz točke FCL.930.TRI(a)(4)(ii), ali

3.

leta za usposabljanje iz točke FCL.060(c)(2), če je tečaj usposabljanja za inštruktorja TRI vključeval usposabljanje iz točke (a)(1) ali (a)(2).

Omejitev na naprave FSTD se odpravi, če inštruktorji TRI opravijo oceno usposobljenosti na zrakoplovu.

(b)

Inštruktorji TRI za letala in zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem – TRI(A) in TRI(PL). Privilegiji inštruktorjev TRI so omejeni na tip letala ali zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem, na katerem sta potekala usposabljanje in ocena usposobljenosti. Če v podatkih o operativni ustreznosti ni določeno drugače, inštruktorji TRI za razširitev privilegijev inštruktorjev TRI na dodatne tipe:

1.

v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge opravijo najmanj 15 rutnih sektorjev, vključno z vzleti in pristanki na ustreznem tipu zrakoplova, od tega se lahko največ sedem rutnih sektorjev opravi na napravi FSTD;

2.

opravijo ustrezne dele tistih delov zadevnega tečaja za inštruktorja TRI, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju in usposabljanju za letenje;

3.

uspešno opravijo ustrezne dele ocene usposobljenosti v skladu s točko FCL.935, da izpraševalcu FIE ali TRE, usposobljenemu v skladu s poddelom K te priloge, dokažejo usposobljenost za usposabljanje pilotov do ravni, ki se zahteva za izdajo ratinga za tip, vključno z usposabljanjem za postopke pred letom in po njem ter teoretičnim poukom.

Privilegiji inštruktorjev TRI se razširijo na dodatne različice v skladu s podatki o operativni ustreznosti, če inštruktorji TRI opravijo ustrezne dele tistih delov zadevnega tečaja za inštruktorja TRI, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju in usposabljanju za letenje.

(c)

Inštruktorji TRI za helikopterje – TRI(H).

1.

Privilegiji inštruktorjev TRI(H) so omejeni na tip helikopterja, na katerem je potekala ocena usposobljenosti za izdajo potrdila TRI. Če v podatkih o operativni ustreznosti ni določeno drugače, se lahko privilegiji inštruktorjev TRI razširijo na dodatne tipe, če inštruktorji TRI:

(i)

opravijo ustrezne dele tistih delov tečaja za inštruktorja TRI, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju in usposabljanju za letenje;

(ii)

v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge opravijo najmanj deset ur na ustreznem tipu helikopterja, od katerih se lahko največ pet ur opravi na simulatorju letenja ali napravi FTD 2/3, in

(iii)

uspešno opravijo ustrezne dele za oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935, da izpraševalcu FIE ali TRE, usposobljenemu v skladu s poddelom K te priloge, dokažejo usposobljenost za usposabljanje pilotov do ravni, ki se zahteva za izdajo ratinga za tip, vključno z usposabljanjem za postopke pred letom in po njem ter teoretičnim poukom.

Privilegiji inštruktorjev TRI se razširijo na dodatne različice v skladu s podatki o operativni ustreznosti, če inštruktorji TRI opravijo ustrezne dele tistih delov zadevnega tečaja za inštruktorja TRI, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju in usposabljanju za letenje.

2.

Za razširitev privilegijev inštruktorja TRI(H) s helikopterja z enim pilotom na helikopter z več piloti na istem tipu helikopterjev imetnik na tem tipu opravi najmanj 100 ur letenja med operacijami z več piloti.

(d)

Ne glede na predhodne točke imajo imetniki potrdila TRI, ki jim je bil izdan rating za tip v skladu s točko FCL.725(e), pravico, da se jim privilegiji TRI razširijo na ta novi tip zrakoplova.“;

(33)

v točki FCL.915.TRI se točka (c)(1) nadomesti z naslednjim:

„(c)

za potrdilo TRI(SPA) za letala z enim pilotom (SPA):

1.

je v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge opravil najmanj 30 rutnih sektorjev, vključno z vzleti in pristanki, kot PIC na ustreznem tipu letala, od tega se lahko največ 15 rutnih sektorjev opravi na napravi FSTD, ki predstavlja navedeni tip, in“;

(34)

točka FCL.930.TRI se spremeni:

(a)

uvodni stavek točke (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Tečaj usposabljanja za inštruktorja TRI se izvede na zrakoplovu le, če naprava FSTD ni na voljo in ni dostopna, ter vključuje:“;

(b)

v točki (a) se točka (3) nadomesti z naslednjim:

„3.

pet ur usposabljanja za letenje na ustreznem zrakoplovu ali napravi FSTD, ki predstavlja ta zrakoplov, za zrakoplove z enim pilotom in deset ur za zrakoplove z več piloti ali napravo FSTD, ki predstavlja ta zrakoplov;“;

(c)

vstavi se nova točka 4:

„4.

naslednje usposabljanje, kot je ustrezno:

(i)

dodatno posebno usposabljanje pred izvajanjem linijskega letenja pod nadzorom (LIFUS);

(ii)

dodatno posebno usposabljanje pred izvajanjem usposabljanja za pristanek. To usposabljanje na napravi FSTD vključuje usposabljanje za postopke v sili v zvezi z zrakoplovom.“;

(35)

točka FCL.935.TRI se nadomesti z naslednjim:

FCL.935.TRI Ocena usposobljenosti

(a)

Ocena usposobljenosti inštruktorja TRI za licenci MPA in PL se izvede na simulatorju letenja. Če simulator letenja ni na voljo ali ni dostopen, se uporabi zrakoplov.

(b)

Ocena usposobljenosti inštruktorja TRI za visoko zmogljiva kompleksna letala in helikopterje z enim pilotom se izvede na katerem koli od naslednjega:

1.

na razpoložljivem in dostopnem simulatorju letenja;

2.

če simulator letenja ni na voljo ali ni dostopen, na kombinaciji ene ali več naprav FSTD in zrakoplova;

3.

če naprava FSTD ni na voljo ali ni dostopna, na zrakoplovu.“;

(36)

točka FCL.940.TRI se nadomesti z naslednjim:

FCL.940.TRI Podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Podaljšanje veljavnosti

1.

Letala

Za podaljšanje veljavnosti potrdila TRI(A) kandidati v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila izpolnijo vsaj dve od naslednjih treh zahtev:

(i)

opravijo enega od naslednjih delov celotnega tečaja usposabljanja za rating za tip ali tečaja periodičnega usposabljanja: usposabljanje na simulatorju, ki traja vsaj tri ure, ali ena vaja v zraku, ki traja vsaj eno uro in vključuje najmanj dva vzleta in pristanka;

(ii)

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja TRI(A) pri organizaciji ATO;

(iii)

uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935. Za kandidate, ki so izpolnili zahteve iz točke FCL.910.TRI(b)(3), se šteje, da izpolnjujejo to zahtevo.

2.

Helikopterji in zrakoplovi z navpičnim vzletanjem/pristajanjem

Za podaljšanje veljavnosti potrdila TRI(H) ali TRI(PL) kandidati med veljavnostjo potrdila TRI izpolnijo vsaj dve od naslednjih treh zahtev:

(i)

opravijo najmanj 50 ur usposabljanja za letenje na vsakem tipu zrakoplova, za katerega imajo inštruktorske privilegije, ali na napravi FSTD, ki predstavlja te tipe, od tega najmanj 15 ur v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila TRI. Inštruktorji TRI(PL) te ure opravijo kot inštruktorji TRI ali izpraševalci praktične usposobljenosti za rating za tip (TRE) ali kot inštruktorji za usposabljanje na simulatorju (SFI) ali izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti na simulatorju (SFE). Pri inštruktorjih TRI(H) se za ta namen upošteva čas, ki so ga opravili kot inštruktorji FI, inštruktorji za rating za instrumentalno letenje (IRI), inštruktorji za usposabljanje na simulatorju (STI) ali kot kateri koli izpraševalci;

(ii)

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja TRI(H) ali TRI(PL), kot je ustrezno, pri organizaciji ATO;

(iii)

v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935, FCL.910.TRI(b)(3) ali FCL.910.TRI(c)(3), kot je ustrezno.

3.

Imetniki najmanj za vsako drugo podaljšanje veljavnosti potrdila TRI uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.

4.

Če imajo inštruktorji TRI potrdilo za več tipov zrakoplovov iz iste kategorije, se na podlagi ocene usposobljenosti, opravljene na enem od teh tipov zrakoplovov, podaljša tudi veljavnost njihovega potrdila TRI za druge tipe iz iste kategorije zrakoplovov, razen če je v podatkih o operativni ustreznosti določeno drugače.

5.

Posebne zahteve za podaljšanje veljavnosti potrdila TRI(H).

Za inštruktorje TRI(H), ki imajo potrdilo FI(H) za ustrezni tip, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz točke (a). V tem primeru potrdilo TRI(H) velja do poteka veljavnosti potrdila FI(H).

(b)

Obnova

Za obnovo potrdila TRI kandidati v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935 in opravijo naslednje:

1.

za letala:

(i)

najmanj 30 rutnih sektorjev, vključno z vzleti in pristanki na ustreznem tipu letala, od tega se lahko največ 15 rutnih sektorjev opravi na simulatorju letenja;

(ii)

osvežitveno usposabljanje za inštruktorja TRI pri organizaciji ATO, ki vključuje ustrezne sestavine tečaja usposabljanja za inštruktorja TRI;

2.

za helikopterje in zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem:

(i)

najmanj deset ur letenja, vključno z vzleti in pristanki na ustreznem tipu zrakoplova, od tega se lahko največ pet ur opravi na simulatorju letenja ali napravi FTD 2/3;

(ii)

osvežitveno usposabljanje za inštruktorja TRI pri organizaciji ATO, ki vključuje ustrezne sestavine tečaja usposabljanja za inštruktorja TRI;

3.

Če so imeli kandidati potrdilo za več tipov zrakoplovov iz iste kategorije, se na podlagi ocene usposobljenosti, opravljene na enem od teh tipov zrakoplovov, obnovi tudi njihovo potrdilo TRI za druge tipe iz iste kategorije zrakoplovov, razen če je v podatkih o operativni ustreznosti določeno drugače.“;

(37)

v točki FCL.905.CRI se za točko (b) vstavi naslednja točka (ba):

„(ba)

Privilegiji inštruktorjev CRI so, da izvajajo usposabljanje za rating za razred in tip za letala z enim pilotom, razen za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, med operacijami z več piloti, če inštruktorji CRI izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev:

1.

imajo ali so imeli potrdilo TRI za letala z več piloti;

2.

opravili so najmanj 500 ur na letalih med operacijami z več piloti in tečaj usposabljanja za inštruktorja MCCI v skladu s točko FCL.930.MCCI.“;

(38)

v točki FCL.930.CRI se točka (a)(3) nadomesti z naslednjim:

3.

„pet ur usposabljanja za letenje na večmotornih letalih ali na napravi FSTD, ki predstavlja ta razred ali tip letala, vključno z najmanj tremi urami na letalu, ali najmanj tri ure usposabljanja za letenje na enomotornih letalih, ki ga izvede inštruktor FI(A), usposobljen v skladu s točko FCL.905.FI(j).“;

(39)

točka FCL.940.CRI se nadomesti z naslednjim:

FCL.940.CRI Podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Za podaljšanje veljavnosti potrdila CRI kandidati med veljavnostjo potrdila CRI izpolnijo vsaj dve od naslednjih treh zahtev:

1.

opravijo najmanj deset ur usposabljanja za letenje kot inštruktorji CRI. Če imajo kandidati privilegije CRI za enomotorna in večmotorna letala, se teh deset ur usposabljanja za letenje enako razdeli med enomotorna in večmotorna letala;

2.

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja CRI pri organizaciji ATO ali pristojnem organu;

3.

uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935 za večmotorna ali enomotorna letala, kot je ustrezno.

(b)

Imetniki najmanj za vsako drugo podaljšanje veljavnosti potrdila CRI izpolnijo zahtevo iz točke (a)(3).

(c)

Obnova

Če je potrdilu CRI potekla veljavnost, se obnovi, če kandidati v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge za obnovo:

1.

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja CRI pri organizaciji ATO ali pristojnem organu;

2.

opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.“;

(40)

v točki FCL.915.IRI se točka (b)(2) nadomesti z naslednjim:

„2.

če je kandidat za IRI(H) za večmotorne helikopterje, izpolnjuje zahteve iz točke FCL.905.FI(h)(3)(ii);“;

(41)

v točki FCL.930.IRI se točka (a)(3)(ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

za inštruktorja IRI(H) najmanj deset ur usposabljanja za letenje na helikopterju, simulatorju letenja, napravi FTD 2/3 ali napravi FNPT II/III. Kandidatom, ki imajo potrdilo FI(H), se število teh ur zmanjša na najmanj pet;“;

(42)

točka FCL.905.SFI se nadomesti z naslednjim:

FCL.905.SFI Privilegiji in pogoji

(a)

Privilegiji inštruktorjev SFI so, da v okviru ustrezne kategorije zrakoplovov izvajajo usposabljanje za letenje na simulatorju za:

1.

podaljšanje veljavnosti in obnovo ratinga IR, če imajo ali so imeli rating IR za ustrezno kategorijo zrakoplovov;

2.

izdajo ratinga IR, če imajo ali so imeli rating IR za ustrezno kategorijo zrakoplovov in so opravili tečaj usposabljanja za inštruktorja IRI.

(b)

Privilegiji inštruktorjev SFI za letala z enim pilotom so, da izvajajo usposabljanje za letenje na simulatorju za:

1.

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov za tip za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, če kandidati želijo pridobiti privilegije za izvajanje operacij z enim pilotom.

Privilegiji inštruktorjev SFI za letala z enim pilotom se lahko razširijo na usposabljanje za letenje za ratinge za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal z enim pilotom med operacijami z več piloti, če ti inštruktorji izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev:

(i)

imajo ali so imeli potrdilo TRI za letala z več piloti;

(ii)

opravili so najmanj 500 ur na letalih med operacijami z več piloti in tečaj usposabljanja za inštruktorja MCCI v skladu s točko FCL.930.MCCI;

2.

tečaje usposabljanja MCC in MPL za osnovno fazo, če so bili privilegiji inštruktorjev SFI(SPA) razširjeni na operacije z več piloti v skladu s točko 1.

(c)

Privilegiji inštruktorjev SFI za letala z več piloti so, da izvajajo usposabljanje za letenje na simulatorju za:

1.

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov za tip za letala z več piloti ter, če kandidati želijo pridobiti privilegije za izvajanje operacij z več piloti, visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom;

2.

tečaj usposabljanja MCC;

3.

tečaj MPL za osnovno, vmesno in višjo fazo, če imajo ali so imeli potrdilo FI(A) ali IRI(A) za osnovno fazo;

(d)

Privilegiji inštruktorjev SFI za helikopterje so, da izvajajo usposabljanje za letenje na simulatorju za:

1.

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov za tip helikopterjev:

2.

usposabljanje MCC, če imajo inštruktorji SFI privilegije za usposabljanje za letenje na helikopterjih z več piloti.“;

(43)

točka FCL.910.SFI se nadomesti z naslednjim:

FCL.910.SFI Omejeni privilegiji

Privilegiji inštruktorjev SFI so omejeni na napravo FTD 2/3 ali simulator letenja za tip zrakoplova, na katerem je potekal tečaj usposabljanja za inštruktorja SFI.

Privilegiji se lahko razširijo na druge naprave FSTD, ki predstavljajo dodatne tipe iste kategorije zrakoplovov, če so imetniki:

(a)

opravili simulatorski del ustreznega tečaja usposabljanja za rating za tip;

(b)

opravili ustrezne dele tehničnega usposabljanja in vsebino FSTD programa usposabljanja za letenje v okviru ustreznega tečaja za inštruktorja TRI;

(c)

na celotnem tečaju za rating za tip vodili najmanj tri ure usposabljanja za letenje v zvezi z nalogami inštruktorja SFI na ustreznem tipu pod nadzorom za to usposobljenega izpraševalca TRE ali SFE, ki je bil zadovoljen z njegovim izvajanjem.

Privilegiji inštruktorja SFI se razširijo na dodatne različice v skladu s podatki o operativni ustreznosti, če inštruktor SFI opravi za tip ustrezne dele tehničnega usposabljanja in vsebino FSTD programa usposabljanja za letenje v okviru ustreznega tečaja za inštruktorja TRI.“;

(44)

v točki FCL.930.SFI se točka (a)(2) nadomesti z naslednjim:

„2.

ustrezne dele tehničnega usposabljanja in vsebino FSTD programa usposabljanja za letenje v okviru ustreznega tečaja usposabljanja za inštruktorja TRI.“;

(45)

točka FCL.940.SFI se nadomesti z naslednjim:

FCL.940.SFI Podaljšanje veljavnosti in obnova

(a)

Podaljšanje veljavnosti

Za podaljšanje veljavnosti potrdila SFI kandidati pred potekom veljavnosti potrdila SFI izpolnijo vsaj dve od naslednjih treh zahtev:

1.

opravijo najmanj 50 ur kot inštruktorji ali izpraševalci na napravah FSTD, od tega najmanj 15 ur v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila SFI;

2.

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja SFI pri organizaciji ATO;

3.

uspešno opravijo ustrezne dele za oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935.

(b)

Poleg tega kandidati na simulatorju letenja opravijo preverjanje strokovnosti za izdajo ratingov za določeni tip zrakoplovov, ki predstavljajo tipe, za katere imajo privilegije.

(c)

Imetniki najmanj za vsako drugo podaljšanje veljavnosti potrdila SFI izpolnijo zahtevo iz točke (a)(3).

(d)

Če ima inštruktor SFI potrdilo za več tipov zrakoplovov iz iste kategorije, se na podlagi ocene usposobljenosti, opravljene na enem od teh tipov zrakoplovov, podaljša tudi veljavnost njegovega potrdila SFI za druge tipe iz iste kategorije zrakoplovov, razen če je v podatkih o operativni ustreznosti določeno drugače.

(e)

Obnova

Za obnovo potrdila SFI kandidati v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge za obnovo izpolnijo vse naslednje pogoje:

1.

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja SFI pri organizaciji ATO;

2.

uspešno opravijo oceno usposobljenosti v skladu s točko FCL.935;

3.

na napravi FSTD opravijo preizkus praktične usposobljenosti za izdajo ratingov za določeni tip zrakoplovov, ki predstavljajo tipe, za katere se bodo obnovili privilegiji.“;

(46)

točka FCL.910.STI se nadomesti z naslednjim:

FCL.910.STI Omejeni privilegiji

Privilegiji inštruktorjev STI so omejeni na napravo FSTD, na kateri je potekal tečaj usposabljanja za inštruktorja STI.

Privilegiji se lahko razširijo na druge naprave FSTD, ki predstavljajo dodatne tipe zrakoplovov, če so imetniki v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge:

(a)

na razredu ali tipu zrakoplova, za katerega želijo pridobiti inštruktorske privilegije, opravili vsebino FSTD iz tečaja za inštruktorja CRI ali TRI;

(b)

na napravi FSTD, na kateri se bo izvajalo usposabljanje za letenje, uspešno opravili ustrezni del preverjanja strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi za ustrezni razred ali tip zrakoplovov.

Za inštruktorje STI(A), ki izvajajo usposabljanje za letenje samo na napravah BITD, preverjanje strokovnosti vključuje samo vaje, ki ustrezajo preizkusu praktične usposobljenosti za izdajo licence PPL(A);

(c)

na tečaju za pridobitev CPL, IR, PPL ali za rating za razred ali tip opravili najmanj tri ure usposabljanja za letenje pod nadzorom inštruktorja FI, CRI(A), IRI ali TRI, ki ga za to imenuje organizacija ATO, vključno z najmanj eno uro usposabljanja za letenje pod nadzorom izpraševalca FIE v ustrezni kategoriji zrakoplovov.“;

(47)

točka FCL.915.STI se nadomesti z naslednjim:

FCL.915.STI Predpogoji

(a)

Kandidati za izdajo potrdila STI:

1.

imajo ali so imeli v treh letih pred oddajo vloge pilotsko licenco in inštruktorske privilegije, ki ustrezajo tečajem, na katerih nameravajo izvajati usposabljanje;

2.

v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge na napravi FSTD opravijo ustrezno preverjanje strokovnosti za rating za razred ali tip.

Kandidati za izdajo potrdila STI(A), ki želijo izvajati usposabljanje za letenje samo na napravah BITD, opravijo samo vaje, ki ustrezajo preizkusu praktične usposobljenosti za izdajo licence PPL(A).

(b)

Poleg zahtev iz točke (a) kandidati za izdajo potrdila STI(H) v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge opravijo najmanj eno uro letenja kot opazovalci v pilotski kabini ustreznega tipa helikopterja.“;

(48)

točka FCL.940.STI se nadomesti z naslednjim:

FCL.940.STI Podaljšanje veljavnosti in obnova potrdila STI

(a)

Podaljšanje veljavnosti

Za podaljšanje veljavnosti potrdila STI kandidati v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila STI izpolnijo vse naslednje pogoje:

1.

opravijo najmanj tri ure usposabljanja za letenje na napravi FSTD v okviru celotnega tečaja za pridobitev CPL, IR, PPL ali za rating za razred ali tip;

2.

na napravi FSTD, na kateri se izvaja usposabljanje za letenje, uspešno opravijo ustrezne dele preverjanja strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi za ustrezni razred ali tip zrakoplovov.

Za inštruktorje STI(A), ki izvajajo usposabljanje za letenje samo na napravah BITD, preverjanje strokovnosti vključuje samo vaje, ki ustrezajo preizkusu praktične usposobljenosti za izdajo licence PPL(A);

(b)

Obnova

Za obnovo potrdila STI kandidati v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge za obnovo:

1.

opravijo osvežitveno usposabljanje za inštruktorja STI pri organizaciji ATO;

2.

na napravi FSTD, na kateri se izvaja usposabljanje za letenje, uspešno opravijo ustrezne dele preverjanja strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi za ustrezni razred ali tip zrakoplovov.

Za inštruktorje STI(A), ki izvajajo usposabljanje za letenje samo na napravah BITD, preverjanje strokovnosti vključuje samo vaje, ki ustrezajo preizkusu praktične usposobljenosti za izdajo licence PPL(A);

3.

na celotnem tečaju za pridobitev CPL, IR, PPL ali za rating za razred ali tip opravijo, v ustrezni kategoriji zrakoplovov, najmanj tri ure usposabljanja za letenje pod nadzorom inštruktorja FI, CRI, IRI ali TRI, ki ga za to imenuje organizacija ATO, vključno z najmanj eno uro usposabljanja za letenje pod nadzorom izpraševalca praktične usposobljenosti za inštruktorja letenja (FIE).“;

(49)

točka FCL.1000 se nadomesti z naslednjim:

FCL.1000 Potrdila izpraševalcev

(a)

Splošno

Imetniki potrdila za izpraševalca:

1.

imajo, če v tej prilogi ni določeno drugače, licenco, rating ali potrdilo, ki je enakovredno licenci, ratingu ali potrdilu, za katerega so pooblaščeni, da izvajajo preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali ocene usposobljenosti, in privilegij za poučevanje v zvezi z njimi;

2.

so usposobljeni, da delujejo kot PIC na zrakoplovu med preizkusom praktične usposobljenosti, preverjanjem strokovnosti ali oceno usposobljenosti, če se izvajajo na zrakoplovu.

(b)

Posebni pogoji:

1.

Pristojni organ lahko izda posebno potrdilo, s katerim se podelijo privilegiji za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti, če zahtev iz tega poddela ni mogoče izpolniti zaradi uvedbe česar koli od naslednjega:

(i)

novega zrakoplova v državah članicah ali v floti operatorja;

(ii)

novih tečajev usposabljanja iz te priloge.

Tako potrdilo je omejeno na preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti in ocene usposobljenosti, potrebne za uvedbo novega tipa zrakoplova ali novega tečaja usposabljanja, in v nobenem primeru ne velja več kot eno leto.

2.

Imetniki potrdila, izdanega v skladu s točko (b)(1), ki želijo zaprositi za potrdilo izpraševalca, izpolnjujejo predpogoje in zahteve za podaljšanje veljavnosti, določene za to kategorijo potrdila izpraševalcev.

3.

Če usposobljen izpraševalec ni na voljo, lahko pristojni organi za vsak primer posebej za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti pooblastijo inšpektorje ali izpraševalce, ki ne izpolnjujejo ustreznih zahtev za rating za inštruktorja, tip ali razred, kot je določeno v točki (a).

(c)

Preizkus zunaj ozemlja držav članic:

1.

Z odstopanjem od točke (a), če se preizkusi praktične usposobljenosti in preverjanja strokovnosti izvajajo zunaj ozemlja, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, pristojni organ kandidatom s pilotsko licenco, ki je v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, izda potrdilo izpraševalca, če:

(i)

imajo ti kandidati licenco, rating ali potrdilo, ki so najmanj enakovredni licenci, ratingu ali potrdilu, za katerega so pooblaščeni, da izvajajo preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali ocene usposobljenosti, v vsakem primeru pa morajo imeti najmanj licenco CPL;

(ii)

so ti kandidati usposobljeni, da delujejo kot PIC na zrakoplovu med preizkusom praktične usposobljenosti ali preverjanjem strokovnosti, ki se izvaja na zrakoplovu;

(iii)

ti kandidati izpolnjujejo zahteve iz tega poddela za izdajo ustreznega potrdila izpraševalca in

(iv)

ti kandidati pristojnemu organu dokažejo ustrezno raven poznavanja evropskih predpisov za letalsko varnost, ki jim omogoča izvajanje privilegijev izpraševalca v skladu s to prilogo.

2.

Potrdilo iz točke 1 je omejeno na izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti:

(i)

zunaj ozemlja, za katerega so države članice odgovorne v skladu s Čikaško konvencijo, in

(ii)

za pilote z zadostnim znanjem jezika, v katerem poteka preizkus/preverjanje.“;

(50)

točka FCL.1005 se nadomesti z naslednjim:

FCL.1005 Omejitve privilegijev pri osebnih interesih

Izpraševalci ne izvajajo:

(a)

preizkusov praktične usposobljenosti ali ocen usposobljenosti kandidatov za izdajo licence, ratinga ali potrdila, katerim so zagotovili več kot 25 % zahtevanega usposabljanja za letenje za licenco, rating ali potrdilo, za katero se izvaja preizkus praktične usposobljenosti ali ocena usposobljenosti, in

(b)

preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti, kadar menijo, da bi bili lahko neobjektivni.“;

(51)

točka FCL.1025 se nadomesti z naslednjim:

FCL.1025 Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova potrdil izpraševalcev

(a)

Veljavnost

Potrdilo izpraševalca velja tri leta.

(b)

Podaljšanje veljavnosti

Za podaljšanje veljavnosti potrdila izpraševalca imetniki izpolnijo vse naslednje pogoje:

1.

pred potekom veljavnosti potrdila opravijo najmanj šest preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti;

2.

v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila opravijo osvežitveni tečaj za izpraševalce, ki ga izvede pristojni organ ali organizacija ATO in odobri pristojni organ. Izpraševalec, ki ima potrdilo za jadralna letala ali balone, lahko v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila opravi osvežitveni tečaj za izpraševalce, ki ga izvede organizacija DTO in odobri pristojni organ;

3.

eden od preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti, izvedenih v skladu s točko 1, se izvede v dvanajstih mesecih neposredno pred potekom veljavnosti potrdila izpraševalca in:

(i)

ga oziroma jo oceni inšpektor pristojnega organa ali višji izpraševalec, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ, odgovoren za potrdilo izpraševalca, ali

(ii)

izpolnjuje zahteve iz točke FCL.1020.

Če imajo kandidati za podaljšanje potrdila privilegije za več kategorij izpraševalca, se jim v dogovoru s pristojnim organom lahko podaljša veljavnost vseh privilegijev izpraševalca, če izpolnijo zahteve iz točke (b)(1) in (2) ter točke FCL.1020 za eno od kategorij potrdila izpraševalca, ki jo imajo.

(c)

Obnova

Če je potrdilu potekla veljavnost, vlagatelji pred ponovnim izvajanjem privilegijev v dvanajstih mesecih neposredno pred oddajo vloge za obnovo izpolnijo zahteve iz točke (b)(2) in točke FCL.1020.

(d)

Potrdilo izpraševalca se lahko podaljša ali obnovi samo, če kandidati dokažejo neprekinjeno izpolnjevanje zahtev iz točk FCL.1010 in FCL.1030.“;

(52)

točka FCL.1005.TRE se spremeni:

(a)

v točki (a) se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

ocen usposobljenosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila TRI ali SFI za ustrezno kategorijo zrakoplovov, če ima izpraševalec najmanj tri leta izkušenj kot izpraševalec TRE in je opravil posebno usposabljanje za ocenjevanje usposobljenosti v skladu s točko FCL.1015(b).“;

(b)

v točki (b) se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

ocen usposobljenosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila TRI(H) ali SFI(H), če ima izpraševalec najmanj tri leta izkušenj kot izpraševalec TRE in je opravil posebno usposabljanje za ocenjevanje usposobljenosti v skladu s točko FCL.1015(b).“;

(53)

v točki FCL.1005.CRE se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

preverjanje strokovnosti za:

1.

podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov za razred in tip;

2.

podaljšanje veljavnosti ratingov IR, če je opravil najmanj 1 500 ur kot pilot letala in najmanj 450 ur letenja po pravilih IFR;

3.

obnovo ratingov IR, če izpolnjuje zahteve iz točke FCL.1010.IRE(a), in

4.

podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov EIR, če je opravil najmanj 1 500 ur kot pilot na letalih in izpolnjuje zahteve iz točke FCL.1010.IRE(a)(2).“;

(54)

v točki FCL.1010.CRE se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

imajo potrdilo CRI ali FI z inštruktorskimi privilegiji za ustrezni razred ali tip;“;

(55)

točka FCL.1010.IRE se nadomesti z naslednjim:

FCL.1010.IRE Predpogoji

(a)

IRE(A)

Kandidati za potrdilo izpraševalca IRE za letala imajo potrdilo IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za rating IR(A) in opravijo:

1.

2 000 ur letenja kot piloti letal in

2.

450 ur letenja po pravilih IFR, od tega 250 ur kot inštruktorji.

(b)

IRE(H)

Kandidati za potrdilo izpraševalca IRE za helikopterje imajo potrdilo IRI(H) ali FI(H) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za rating IR(H) in opravijo:

1.

2 000 ur letenja kot piloti helikopterjev in

2.

300 ur instrumentalnega letenja na helikopterjih, od tega 200 ur kot inštruktorji.

(c)

IRE(As)

Kandidati za potrdilo izpraševalca IRE za zračne ladje imajo potrdilo IRI(As) ali FI(As) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za rating IR(As) in opravijo:

1.

500 ur letenja kot piloti na zračnih ladjah in

2.

100 ur instrumentalnega letenja na zračnih ladjah, od tega 50 ur kot inštruktorji.“;

(56)

točka FCL.1005.SFE se nadomesti z naslednjim:

FCL.1005.SFE Privilegiji in pogoji

(a)

SFE za letala (SFE(A)) in SFE za zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem (SFE(PL))

Privilegiji izpraševalcev SFE za letala ali zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem so, da na simulatorju letenja ali za ocene iz točke 5 na ustrezni napravi FSTD izvajajo:

1.

preizkuse praktične usposobljenosti in preverjanja strokovnosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov za tip za letala ali zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem, kot je ustrezno;

2.

preverjanja strokovnosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov IR, če so ta preverjanja združena s podaljšanjem veljavnosti ali obnovo ratinga za tip, če so ti izpraševalci SFE v zadnjem letu uspešno opravili preverjanje strokovnosti za ta tip zrakoplova, vključno z ratingom za instrumentalno letenje;

3.

preizkuse praktične usposobljenosti za izdajo licence ATPL(A);

4.

preizkuse praktične usposobljenosti za izdajo licence MPL, če so ti izpraševalci SFE izpolnili zahteve iz točke FCL.925, in

5.

ocene usposobljenosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila SFI za ustrezno kategorijo zrakoplovov, če imajo ti izpraševalci SFE najmanj tri leta izkušenj kot izpraševalci SFE(A) in so opravili posebno usposabljanje za ocenjevanje usposobljenosti v skladu s točko FCL.1015(b).

(b)

SFE za helikopterje (SFE(H))

Privilegiji izpraševalcev SFE(H) so, da na simulatorju letenja ali za ocene iz točke 4 na ustrezni napravi FSTD izvajajo:

1.

preizkuse praktične usposobljenosti in preverjanja strokovnosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov za tip;

2.

preverjanja strokovnosti za podaljšanje veljavnosti in obnovo ratingov IR, če so ta preverjanja združena s podaljšanjem veljavnosti ali obnovo ratinga za tip, če so ti izpraševalci SFE v zadnjem letu pred preverjanjem strokovnosti uspešno opravili preverjanje strokovnosti za ta tip zrakoplova, vključno z ratingom za instrumentalno letenje;

3.

preizkuse praktične usposobljenosti za izdajo licence ATPL(H) in

4.

ocene usposobljenosti za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila SFI(H), če imajo ti izpraševalci SFE najmanj tri leta izkušenj kot izpraševalci SFE(H) in so opravili posebno usposabljanje za ocenjevanje usposobljenosti v skladu s točko FCL.1015(b).“;

(57)

točka FCL.1010.SFE se nadomesti z naslednjim:

FCL.1010.SFE Predpogoji

(a)

SFE(A)

Kandidati za potrdilo SFE(A) izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

pri letalih z več piloti:

(i)

imajo ali so imeli licenco ATPL(A) in rating za tip za ustrezni tip letala;

(ii)

imajo potrdilo SFI(A) za ustrezni tip letala in

(iii)

opravijo najmanj 1 500 ur letenja kot piloti letal z več piloti;

2.

pri visoko zmogljivih kompleksnih letalih z enim pilotom:

(i)

imajo ali so imeli licenco CPL(A) ali ATPL(A) in rating za tip za ustrezni tip letala;

(ii)

imajo potrdilo SFI(A) za ustrezni razred ali tip letala in

(iii)

opravijo najmanj 500 ur letenja kot piloti letal z enim pilotom;

3.

za prvo izdano potrdilo SFE opravijo najmanj 50 ur usposabljanja za letenje na simulatorju kot inštruktorji TRI(A) ali SFI(A) na ustreznem tipu.

(b)

SFE(H)

Kandidati za potrdilo SFE(H) izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1.

imajo ali so imeli licenco ATPL(H) in rating za tip za ustrezni tip helikopterja;

2.

imajo potrdilo SFI(H) za ustrezni tip helikopterja;

3.

opravijo najmanj 1 000 ur letenja kot piloti helikopterjev z več piloti;

4.

za prvo izdano potrdilo SFE opravijo najmanj 50 ur usposabljanja za letenje na simulatorju kot inštruktorji TRI(H) ali SFI(H) na ustreznem tipu.“;

(58)

točki 1.1 in 1.2 Dodatka 1 se nadomestita z naslednjim:

„1.1

Za izdajo licence LAPL se imetniku licence LAPL v drugi kategoriji zrakoplovov v celoti upošteva teoretično znanje iz splošnih predmetov iz točke FCL.120. Vendar se teoretično znanje iz predmeta ‚navigacija‘ upošteva le imetniku licence LAPL(A), ki zaprosi za izdajo licence LAPL(H), ali imetniku licence LAPL(H), ki zaprosi za izdajo licence LAPL(A).

1.2

Za izdajo licence LAPL(A), LAPL(H) ali PPL se imetnikom licence PPL, CPL ali ATPL v drugi kategoriji zrakoplovov v celoti upošteva teoretično znanje iz splošnih predmetov iz točke FCL.215(a)(1).“;

(59)

v Dodatku 1 se vstavi nova točka 1.2a:

„1.2a

Za izdajo licence LAPL(B), LAPL(S), BPL ali SPL se imetnikom licence v drugi kategoriji zrakoplovov v celoti upošteva teoretično znanje iz splošnih predmetov iz točke FCL.215(b)(1).“;

(60)

v delu A Dodatka 3 se v točki 9 točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

70 ur kot PIC, od tega lahko največ 55 ur kot SPIC. Instrumentalno letenje kot SPIC se šteje kot letenje PIC samo do največ 20 ur.“;

(61)

v delu C Dodatka 3 se v točki 8 točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

70 ur kot PIC, od tega lahko največ 55 ur kot SPIC. Instrumentalno letenje kot SPIC se šteje kot letenje PIC samo do največ 20 ur;“;

(62)

v delu D Dodatka 3 se v točki 8 točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

70 ur kot PIC, od tega lahko največ 55 ur kot SPIC.“;

(63)

v delu E Dodatka 3 se v točki 3 točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

opravi 150 ur letenja.

Razen zahteve po 50 urah letenja kot PIC na letalih lahko 150 ur letenja na letalih predstavljajo ure letenja kot PIC v drugih kategorijah zrakoplovov v katerem koli od spodnjih primerov:

1.

20 ur na helikopterjih, če ima kandidat licenco PPL(H);

2.

50 ur na helikopterjih, če ima kandidat licenco CPL(H);

3.

10 ur na letalih TMG ali jadralnih letalih;

4.

20 ur na zračnih ladjah, če ima kandidat licenco PPL(As);

5.

50 ur na zračnih ladjah, če ima kandidat licenco CPL(As).“;

(64)

v delu K Dodatka 3 se v točki 3 točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

opravi 155 ur letenja, vključno s 50 urami kot PIC na helikopterjih, od tega je deset ur preletov.

Razen zahteve po 50 urah letenja kot PIC na helikopterjih lahko 155 ur letenja na helikopterjih predstavljajo ure letenja kot PIC v drugih kategorijah zrakoplovov v katerem koli od naslednjih primerov:

1.

20 ur na letalih, če ima kandidat licenco PPL(A);

2.

50 ur na letalih, če ima kandidat licenco CPL(A);

3.

10 ur na letalih TMG ali jadralnih letalih;

4.

20 ur na zračnih ladjah, če ima kandidat licenco PPL(As);

5.

50 ur na zračnih ladjah, če ima kandidat licenco CPL(As).“;

(65)

v Dodatku 7 se tabela VSEBINA PREIZKUSA v zvezi s kategorijo letal nadomesti z naslednjo tabelo:

Letala

DEL 1 – OPERACIJE PRED LETOM IN ODHOD

Kontrolni seznami, veščine pilotiranja, postopki za preprečevanje zaledenitve/razledenitev itd. se uporabljajo v vseh delih.

a

Uporaba letalskega (ali drugega enakovrednega) priročnika, zlasti izračun zmogljivosti, mase in ravnotežja zrakoplova

b

Uporaba dokumenta služb zračnega prometa, dokumenta o vremenu

c

Priprava načrta leta ATC, načrta leta IFR/dnevnika

d

Prepoznavanje zahtevanih sistemov za pomoč pri navigaciji za postopke za odhod, prihod in prilet

e

Pregled pred letom

f

Vremenski minimumi

g

Vožnja po tleh (taksiranje)

h

Odhod PBN (če je ustrezno):

– preverjanje, da se je v navigacijski sistem naložil pravilni postopek, in – navzkrižno preverjanje prikazovalnika navigacijskega sistema s prikazom odhoda.

i

Posvetovanje pred vzletom, vzlet

j (°)

Prehod v instrumentalno letenje

k (°)

Postopki za instrumentalni odhod, vključno z odhodi PBN, in nastavitev višinomera

l (°)

Radijska zveza z ATC – izpolnjevanje navodil, postopki R/T

DEL 2 – SPLOŠNI POSTOPKI (°)

a

Upravljanje letala izključno z instrumenti, vključno z vodoravnim letom z različnimi hitrostmi, uravnoteženjem (trim)

b

Neprekinjeni zavoji 1. stopnje med vzpenjanjem in spuščanjem

c

Izhodi iz neobičajnih položajev, vključno z zavoji z neprekinjenem 45-stopinjskim nagibom in zavoji med strmim spuščanjem

d (*1)

Izhod iz približevanja porušitvi vzgona med vodoravnim letom, zavoji med vzpenjanjem in spuščanjem ter v konfiguraciji za pristanek

e

Uporaba omejenega števila instrumentov: stabilizirano vzpenjanje ali spuščanje, blagi zavoji 1. stopnje v določene smeri, izhod iz neobičajnih položajev

DEL 3 – POSTOPKI IFR NA RUTI (°)

a

Ohranjanje smeri, vključno s prestrezanjem (intercepcijo), npr. NDB, VOR, ali ohranjanje smeri med točkami na poti

b

Uporaba navigacijskega sistema in radijske opreme

c

Vodoravni let, nadzor smeri, višine in hitrosti, nastavitev moči, tehnika uravnoteženja (trim)

d

Nastavitev višinomerov

e

Merjenje časa in popravek predvidenih časov prihoda (čakanje na ruti – če je potrebno)

f

Spremljanje poteka leta, dnevnik letenja, poraba goriva, upravljanje sistemov

g

Postopki za preprečevanje zaledenitve, ki je po potrebi lahko simulirana

h

Radijska zveza z ATC – izpolnjevanje navodil, postopki R/T

DEL 3a – POSTOPKI ZA PRIHOD

a

Nastavitev in preverjanje navigacijskih sredstev ter prepoznavanje naprav, če je ustrezno

b

Postopki za prihod, preverjanje višinomerov

c

Omejitve absolutne višine in hitrosti, če je ustrezno

d

Prihod PBN (če je ustrezno):

– preverjanje, da se je v navigacijski sistem naložil pravilni postopek, in – navzkrižno preverjanje prikazovalnika navigacijskega sistema s prikazom prihoda.

DEL 4 (°) – 3D OPERACIJE (+)

a

Nastavitev in preverjanje navigacijskih sredstev

Preverjanje kota navpične poti

Za RNP APCH:

– preverjanje, da se je v navigacijski sistem naložil pravilni postopek, in – navzkrižno preverjanje prikazovalnika navigacijskega sistema s prikazom prileta.

b

Posvetovanje pred priletom in pristankom, vključno s preverjanji med spuščanjem/priletom/pristankom in prepoznavanjem naprav

c (+)

Postopki za čakanje

d

Upoštevanje objavljenega priletnega postopka

e

Merjenje časa med priletom

f

Nadzor absolutne višine, hitrosti in smeri (stabilizirani prilet)

g (+)

Neuspeli prilet

h (+)

Postopek pri neuspelem priletu/pristanek

i

Radijska zveza z ATC – izpolnjevanje navodil, postopki R/T

DEL 5 (°) – 2D OPERACIJE (++)

a

Nastavitev in preverjanje navigacijskih sredstev

Za RNP APCH:

– preverjanje, da se je v navigacijski sistem naložil pravilni postopek, in – navzkrižno preverjanje prikazovalnika navigacijskega sistema s prikazom prileta.

b

Posvetovanje pred priletom in pristankom, vključno s preverjanji med spuščanjem/priletom/pristankom in prepoznavanjem naprav

c (+)

Postopki za čakanje

d

Upoštevanje objavljenega priletnega postopka

e

Merjenje časa med priletom

f

Absolutna višina/razdalja do MAPT, hitrost, nadzor smeri (stabilizirani prilet), točke približevanja navzdol (Stop Down Fixes – SDF), če je ustrezno

g (+)

Neuspeli prilet

h (+)

Postopek pri neuspelem priletu/pristanek

i

Radijska zveza z ATC – izpolnjevanje navodil, postopki R/T

DEL 6 – LET Z ENIM NEDELUJOČIM MOTORJEM (samo večmotorna letala) (°)

a

Simulirana odpoved motorja po vzletu ali med neuspelim priletom

b

Prilet, neuspeli prilet in proceduralni neuspeli prilet z enim nedelujočim motorjem

c

Prilet in pristanek z enim nedelujočim motorjem.

d

Radijska zveza z ATC – izpolnjevanje navodil, postopki R/T

(66)

Dodatek 8 se nadomesti z naslednjim:

„DODATEK 8

Upoštevanje dela preverjanja strokovnosti za rating za razred ali tip, ki se nanaša na rating IR, pri drugih ratingih

A.   Letala

Del preverjanja strokovnosti za rating za razred ali tip, ki se nanaša na rating IR, se imetnikom upošteva samo pri podaljšanju veljavnosti ali obnovi privilegijev IR za enomotorna letala z enim pilotom in večmotorna letala z enim pilotom, kot je ustrezno.

Če se izvaja preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti, ki vključuje rating IR, in če imajo kandidati veljaven:

Del IR preverjanja strokovnosti se upošteva za:

rating za tip letal z več piloti (MPA);

rating za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal z enim pilotom

rating za razred SE (*2) in

rating za tip SE (*2) ter

rating za razred ali tip SP ME, razen ratingov za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal, upošteva se samo za del 3B preverjanja strokovnosti iz točke B.5 Dodatka 9

rating za razred ali tip letal SP ME, razen ratingov za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal, ki se upravljajo z enim pilotom

rating za razred SE in

rating za tip SE ter

rating za razred ali tip SP ME, razen ratingov za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal

rating za razred ali tip letal SP ME, razen ratingov za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal, omejen na operacije MP

rating za razred SE (*2) in

rating za tip SE (*2) ter

rating za razred ali tip SP ME, razen ratingov za tip visoko zmogljivih kompleksnih letal

rating za razred ali tip letal SP SE

rating za razred SE in

rating za tip SE

B.   Helikopterji

Del preverjanja strokovnosti za rating za razred ali tip, ki se nanaša na rating IR, se imetnikom upošteva samo pri podaljšanju veljavnosti privilegijev IR za enomotorne helikopterje in večmotorne helikopterje z enim pilotom, kot je ustrezno.

Če se izvaja preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti, ki vključuje rating IR,

in če imajo kandidati veljaven:

Del IR preverjanja strokovnosti

se upošteva za:

rating za tip helikopterjev z več piloti (MPH)

rating za tip SE (*3) in

rating za tip SP ME (*3)

rating za tip helikopterjev SP ME, ki se upravljajo z enim pilotom

rating za tip SE (*3) in

rating za tip SP ME (*3)

rating za tip SP ME, omejen na operacije z več piloti

rating za tip SE (*3) in

rating za tip SP ME (*3)

rating za tip helikopterjev SP SE, ki se upravljajo z enim pilotom

rating za tip helikopterjev SP SE, ki se upravljajo z enim pilotom

(67)

v Dodatku 9 se oddelek B spremeni:

(a)

tabela v točki (k) točke 5 se nadomesti z naslednjim:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

„Vrsta operacije

SP

MP

SP → P (začetna)

MP → P (začetna)

SP + MP

 

usposabljanje

preizkušanje/preverjanje

usposabljanje

preizkušanje/preverjanje

usposabljanje

preizkušanje/preverjanje

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje (letala SE)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje (letala ME)

letala SE

letala ME

Prva izdaja

Kompleksna letala SP

deli

1–6

1–7

deli

1–6

1–6

deli 1–7

deli

1–6

MCC

CRM

človeški dejavniki

TEM

del 7

deli

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 in, če je primerno, en prilet iz dela 3.B

1.6, del 6 in, če je primerno, en prilet iz dela 3.B

 

 

Podaljšanje veljavnosti

Kompleksna letala SP

se ne uporablja

se ne uporablja

deli

1–6

1–6

se ne uporablja

deli

1–6

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

MPO:

deli 1–7 (usposabljanje)

deli 1–6 (preverjanje)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 in, če je primerno, en prilet iz dela 3.B

MPO:

deli 1–7 (usposabljanje)

deli 1–6 (preverjanje)

SPO:

1.6, del 6 in, če je primerno, en prilet iz dela 3.B

Obnova

Kompleksna letala SP

FCL.740

deli

1–6

1–6

FCL.740

deli

1–6

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

usposabljanje: FCL.740

preverjanje: kot za podaljšanje veljavnosti

usposabljanje: FCL.740

preverjanje: kot za podaljšanje veljavnosti“

(b)

v tabeli, ki sledi točki (l) točke 5, se vrstica za vajo 7.2.2 nadomesti z naslednjim:

„7.2.2

Naslednji vaji v primeru nepravilnega položaja letala:

vrnitev letala iz položaja z visoko nad horizont dvignjenim nosom pri različnih kotih nagiba in

vrnitev letala iz položaja z nizko pod horizont potisnjenim nosom pri različnih kotih nagiba.

P

X

Za to vajo se letalo ne uporabi.“

 

 

 

Priloga VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(68)

v točki ARA.GEN.220 se točki (a)(11) in (a)(12) nadomestita z naslednjim in vstavi se nova točka (a)(13):

11.

„varnostnih informacij in nadaljnjih ukrepov;

12.

uporabe določb o prožnosti v skladu s členom 71 Uredbe (EU) 2018/1139 in

13.

postopka ocenjevanja in odobritve zrakoplovov, določenega v točkah ORA.ATO.135(a) in DTO.GEN.240 (a).“;

(69)

vstavi se nova točka ARA.GEN.360:

ARA.GEN.360 Sprememba pristojnega organa

(a)

Ob prejetju zahteve imetnika licence za spremembo pristojnega organa, kot je določeno v točki FCL.015(d) Priloge I (del FCL), pristojni organ prejemnik od pristojnega organa imetnika licence takoj zahteva, da nanj takoj prenese:

(1)

preverjanje licence;

(2)

kopije zdravstvene kartoteke imetnika licence, ki jih hrani pristojni organ v skladu s točkama ARA.GEN.220 in ARA.MED.150. Zdravstvena kartoteka se prenese v skladu s točko MED.A.015 Priloge IV (del MED) in vključuje povzetek kandidatove ustrezne zdravstvene anamneze, ki ga preveri in podpiše zdravstveni ocenjevalec.

(b)

Pristojni organ, ki opravi prenos, hrani prvotno dokumentacijo o licenci in zdravstvene kartoteke imetnika licence v skladu s točkami ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 in ARA.MED.150.

(c)

Pristojni organ prejemnik takoj ponovno izda licenco in zdravniško spričevalo, če je prejel in obravnaval vso dokumentacijo iz točke (a). Pristojni organ prejemnik ob ponovni izdaji licence in zdravniškega spričevala od imetnika licence takoj zahteva, da mu preda licenco, ki jo je izdal pristojni organ, ki opravi prenos, in z njo povezano zdravniško spričevalo.

(d)

Pristojni organ prejemnik, potem ko v skladu s točko (c) imetniku licence ponovno izda licenco in zdravniško spričevalo ter imetnik licence preda licenco in zdravniško spričevalo, o tem takoj obvesti pristojni organ, ki opravi prenos. Dokler pristojni organ, ki opravi prenos, ne prejme takega obvestila, je še naprej odgovoren za licenco in zdravniško spričevalo, ki sta bila zadevnemu imetniku licence prvotno izdana.“;

Priloga VII (del ORA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(70)

v točki ORA.ATO.135 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Organizacija ATO uporablja ustrezno floto zrakoplovov za usposabljanje ali naprave FSTD, ki so ustrezno opremljene za tečaje usposabljanja, ki se izvajajo. Flota zrakoplovov je sestavljena iz zrakoplovov, ki izpolnjujejo vse zahteve iz Uredbe (EU) 2018/1139. Zrakoplovi iz točke (a), (b), (c) ali (d) Priloge I k Uredbi (EU) 2018/1139 se lahko uporabljajo za usposabljanje, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.

pristojni organ je med postopkom ocenjevanja potrdil, da je raven varnosti primerljiva z ravnjo, ki jo opredeljujejo vse bistvene zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) 2018/1139;

2.

pristojni organ je odobril uporabo teh zrakoplovov za usposabljanje v organizaciji ATO.“;

Priloga VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del DTO) se spremeni:

(71)

v točki DTO.GEN.240 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Organizacija DTO uporablja ustrezno floto zrakoplovov za usposabljanje ali naprave FSTD, ki so ustrezno opremljene za tečaj usposabljanja, ki se izvaja. Flota zrakoplovov je sestavljena iz zrakoplovov, ki izpolnjujejo vse zahteve iz Uredbe (EU) 2018/1139. Zrakoplovi iz točke (a), (b), (c) ali (d) Priloge I k Uredbi (EU) 2018/1139 se lahko uporabljajo za usposabljanje, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.

pristojni organ je med postopkom ocenjevanja potrdil, da je raven varnosti primerljiva z ravnjo, ki jo opredeljujejo vse bistvene zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) 2018/1139;

2.

pristojni organ je odobril uporabo teh zrakoplovov za usposabljanje v organizaciji DTO.“.


(°)  Izvede se izključno z instrumenti.

(*1)  Poteka lahko na simulatorju letenja ali napravi FTD 2/3 ali FNPT II.

(+)  Izvede se lahko v delu 4 ali delu 5.

(++)  Za pridobitev ali ohranitev privilegijev za PBN je en prilet v delu 4 ali delu 5 RNP APCH. Če RNP APCH ni izvedljiv, se opravi na napravi FSTD, ki je ustrezno opremljena.“;

(*2)  Če so kandidati v zadnjih dvanajstih mesecih opravili najmanj tri odhode in prilete po pravilih IFR ob izvajanju privilegijev za PBN, vključno z najmanj enim priletom RNP APCH na letalu tipa ali razreda SP med operacijami SP, ali so pri večmotornih letalih razen kompleksnih letal HP uspešno opravili del 6 preizkusa praktične usposobljenosti za letala SP razen kompleksnih letal HP izključno z instrumenti med operacijami SP.

(*3)  Če so kandidati v zadnjih dvanajstih mesecih opravili najmanj tri odhode in prilete po pravilih IFR ob izvajanju privilegijev za PBN, vključno z enim priletom RNP APCH (je lahko prilet točke v prostoru (Point in Space – PinS)), na tipu helikopterja SP med operacijami SP.“;


SKLEPI

22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/53


SKLEP SVETA (EU) 2019/1748

z dne 7. oktobra 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede spremembe Priloge V k poglavju 4 navedenega sporazuma

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) je začel veljati 1. septembra 2017.

(2)

Člen 64(1) Sporazuma o pridružitvi določa, da Ukrajina približa svojo sanitarno in fitosanitarno zakonodajo ter zakonodajo s področja dobrega počutja živali pravnemu redu Unije, kot je določeno v Prilogi V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(3)

Ukrajina se je obvezala, da predloži celovito strategijo v obliki seznama predpisov zakonodaje Unije v zvezi s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi ter ukrepi za dobro počutje živali (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki jim namerava približati nacionalno zakonodajo. Seznam ima vlogo referenčnega dokumenta za izvajanje poglavja 4 (Sanitarni in fitosanitarni ukrepi) naslova IV (Trgovina in z njo povezane zadeve) Sporazuma o pridružitvi in se doda v Prilogo V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi. V skladu s tem se Priloga V k Poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi spremeni s sklepom Pododbora za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, kot je določeno v pododstavku (c) člena 74(2) Sporazuma o pridružitvi.

(4)

Ukrajina je junija 2016 seznam predložila Komisiji. Unije je zavzela svoje stališče glede spremembe Priloge V k Poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi s Sklepom Sveta (EU) 2017/1391 (2) . Ukrajina je kmalu zatem napovedala, da bodo po njenem mnenju potrebna dodatna pojasnila in spremembe v zvezi z roki za sprejetje, popravki, vključno v zvezi s podvajanjem aktov, in dodajanje novih aktov. Zaradi tega ni bil sprejet sklep Pododbora za sanitarne in fitosanitarne ukrepe na podlagi stališča Unije, sprejetega s Sklepom (EU) 2017/1391.

(5)

Ukrajina je oktobra 2018 Komisiji predložila revidirano različico seznama. Na podlagi navedene revidirane različice seznama naj bi Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe sprejel sklep o spremembi Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(6)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe glede spremembe Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(7)

Stališče Unije v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe bi zato moralo biti, da se podpre sprememba Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, kot je določeno v Prilogi k osnutku sklepa Pododbora za sanitarne in fitosanitarne ukrepe.

(8)

Ker je bil seznam, sprejet s Sklepom (EU) 2017/1391, revidiran, je treba navedeni sklep Sveta razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) v zvezi s spremembo Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, je, da se podpre sprememba Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, kot je določeno v Prilogi k osnutku sklepa Pododbora za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ki je priložen temu sklepu.

2.   Predstavniki Unije v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne ukrepe se lahko dogovorijo o manjših tehničnih spremembah osnutka sklepa Pododbora za sanitarne in fitosanitarne ukrepe brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklep (EU) 2017/1391 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

A.-M. HENRIKSSON


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2017/1391 z dne 17. julija 2017 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v zvezi s spremembo Priloge V navedenega sporazuma (UL L 195, 27.7.2017, str. 13).


OSNUTEK

SKLEP ŠT. ... PODODBORA EU-UKRAJINA ZA SANITARNE IN FITOSANITARNE UKREPE

z dne...

o spremembi Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi

PODODBOR ZA SANITARNE IN FITOSANITARNE UKREPE JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, podpisanega v Bruslju dne 27. junija 2014, in zlasti člena 74(2) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) je začel veljati 1. septembra 2017.

(2)

Člen 64(1) Sporazuma o pridružitvi določa, da Ukrajina približa svojo sanitarno in fitosanitarno zakonodajo ter zakonodajo s področja dobrega počutja živali zakonodaji Unije, kot je določeno v Prilogi V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(3)

Ukrajina se je obvezala, da predloži celovito strategijo v obliki seznama predpisov zakonodaje Unije v zvezi s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi ter ukrepi za dobro počutje živali (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki jim namerava približati domačo zakonodajo. Seznam ima vlogo referenčnega dokumenta za izvajanje poglavja 4 (Sanitarni in fitosanitarni ukrepi) naslova IV (Trgovina in z njo povezane zadeve) Sporazuma o pridružitvi in se doda v Prilogo V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(4)

Ukrajina je oktobra 2018 seznam predložila Evropski komisiji. Na podlagi navedenega seznama bo Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe tako sprejel sklep o spremembi Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi.

(5)

Zato je primerno, da Pododbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe sprejme sklep o spremembi Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, s katerim obstoječo Prilogo V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi nadomesti z novo Prilogo V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) se nadomesti s Prilogo V k Poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V …,

Za Pododbor za sanitarne in

fitosanitarne ukrepe

Predsednik


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.


PRILOGA

SPREMEMBA PRILOGE V K POGLAVJU 4 SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI

Priloga V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V K POGLAVJU 4

CELOVITA STRATEGIJA ZA IZVAJANJE POGLAVJA 4 (SANITARNI IN FITOSANITARNI UKREPI)

SEZNAM ZAKONODAJE UNIJE, KI JI UKRAJINA PRIBLIŽA SVOJO ZAKONODAJO

V skladu s členom 64(4) tega sporazuma Ukrajina v spodaj navedenih rokih za sprejetje približa svojo zakonodajo naslednji zakonodaji Unije.

Zakonodaja Unije

Rok za sprejetje (1)

Poglavje I – Splošna zakonodaja (javno zdravje)

Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS

2018

Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav

2018

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

2016

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi

2018

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

2016

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

2018

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

2016

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES

2018

Uredba Komisije (EU) št. 16/2011 z dne 10. januarja 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem hitrega obveščanja za živila in krmo

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 931/2011 z dne 19. septembra 2011 o zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta za hrano živalskega izvora

2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov

2018

Označevanje živil in informacije o živilih

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

2018

Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom

2018

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

2018

Direktiva 2011/91/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo

2018

Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

2018

Izvedbeni sklep Komisije 2013/63/EU z dne 24. januarja 2013 o sprejetju smernic za izvajanje posebnih pogojev za zdravstvene trditve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Ukrepi, ki se uporabljajo za proizvode živalskega izvora

Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu

2019

Odločba Komisije 2002/226/ES z dne 15. marca 2002 o posebnih zdravstvenih pregledih pri nabiranju in predelavi nekaterih školjk, pri katerih raven amnezijskega strupa lupinarjev (ASP) presega mejno vrednost, določeno z Direktivo Sveta 91/492/EGS

2020

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih

2018

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje I Dodatek II)

2018

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje V Dodatek III)

2018

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje VII Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje VIII Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje IX Dodatek III)

2018

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje X Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje XI Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje XII Dodatek III)

2020

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje XIII Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje XIV Dodatek III)

2019

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje XV Dodatek III)

2020

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

2019

Uredba Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi

2016

Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

2018

Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

2018

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila

2018

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

2018

Uredba Komisije (EU) št. 234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

2018

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES

2018

Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 z dne 1. oktobra 2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Drugi ukrepi

Direktiva Sveta 78/142/EGS z dne 30. januarja 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, ki vsebujejo monomere vinilklorida in so namenjeni za stik z živili

2019

Direktiva Sveta 82/711/EGS z dne 18. oktobra 1982 o določitvi temeljnih pravil za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

2019

Direktiva Sveta 84/500/EGS z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili

2019

Direktiva Sveta 85/572/EGS z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

2019

Direktiva Komisije 93/11/EGS z dne 15. marca 1993 o sproščanju N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume

2019

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

2019

Uredba Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja

2019

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

2019

Uredba Komisije (ES) št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

2019

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

2019

Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES

2018

Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili

2019

Uredba Komisije (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/2006

2020

Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 z dne 29. maja 2009 o aktivnih in inteligentnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

2019

Sklep Komisije 2010/169/EU z dne 19. marca 2010 o nevključitvi snovi 2,4,4’-trikloro-2’-hidroksidifenil eter v seznam aditivov Unije, ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, v skladu z Direktivo 2002/72/ES

2019

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

2019

Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 z dne 22. marca 2011 o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong

2019

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009

2021

Ukrepi, ki se vključijo po približanju zakonodaje

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS

2018

Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami

2020

Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem

2020

Direktiva 1999/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o izdelavi seznama Skupnosti za živila in živilske sestavine, obsevane z ionizirajočim sevanjem

2020

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS

2018

Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1882/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti nitratov v nekaterih živilih

2018

Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti elementov v sledovih in onesnaževal iz predelave v živilih

2018

Uredba Komisije (EU) št. 589/2014 z dne 2. junija 2014 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 252/2012

2018

Poglavje II – Zdravstveno varstvo živali

Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti

2018

Odločba Komisije 86/474/EGS z dne 11. septembra 1986 o izvajanju pregledov na kraju samem pri uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz držav nečlanic

2018

Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz semena domačih živali iz vrst govedi

2018

Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda

2018

Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev

2018

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS

2018

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

2018

Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES

2018

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (poglavje VII)

2020

Uredba Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami

2018

Odločba Komisije 2006/168/ES z dne 4. januarja 2006 o uvedbi zahtev za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost ter razveljavitvi Odločbe 2005/217/ES

2018

Odločba Komisije 2006/605/ES z dne 6. septembra 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s trgovino perutnine znotraj Skupnosti, namenjene za obnovo populacije divjih ptic

2019

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih

2020

Odločba Komisije 2006/767/ES z dne 6. novembra 2006 o spremembi odločb 2003/804/ES in 2003/858/ES v zvezi s pogoji za izdajo spričeval za žive školjke, žive ribe in proizvode iz ribogojstva, namenjene za prehrano ljudi

2020

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst

2020

Odločba Komisije 2009/712/ES z dne 18. septembra 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/73/ES glede informacijskih spletnih strani s seznami obratov in laboratorijev, ki so jih države članice odobrile v skladu z veterinarsko in zootehnično zakonodajo Skupnosti

2019

Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav

2019

Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

2018

Sklep Komisije 2010/57/EU z dne 3. februarja 2010 o jamstvih glede zdravstvenega stanja za prevoz kopitarjev čez ozemlja iz Priloge I k Direktivi Sveta 97/78/ES

2019

Sklep Komisije 2010/270/EU z dne 6. maja 2010 o spremembi delov 1 in 2 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev zdravstvenih spričeval za živali z gospodarstev ter za čebele in čmrlje

2018

Sklep Komisije 2010/471/EU z dne 26. avgusta 2010 o seznamih osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena in skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov ter zahtevah za izdajo spričeval v zvezi z uvozom v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

2018

Sklep Komisije 2010/472/EU z dne 26. avgusta 2010 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo

2018

Izvedbeni sklep Komisije 2011/630/EU z dne 20. septembra 2011 o uvozu v Unijo semena domačih živali iz vrst govedi

2018

Izvedbeni sklep Komisije 2012/137/EU z dne 1. marca 2012 o uvozu semena domačih prašičev v Unijo

2018

Bolezni živali

Direktiva Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti

2018

Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev

2018

Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge

2018

Direktiva Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev

2020

Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo

2018

Odločba Komisije 2000/428/ES z dne 4. julija 2000 o določitvi diagnostičnih postopkov, metod vzorčenja in meril vrednotenja rezultatov laboratorijskih testov za potrditev in diferencialno diagnostiko vezikularne bolezni prašičev

2018

Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika

2018

Direktiva Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo

2018

Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo

2018

Odločba Komisije 2003/466/ES z dne 13. junija 2003 o merilih za določanje območij in ukrepov uradnega nadzora potem, ko se pojavi sum ali potrdi prisotnost infekciozne anemije lososa (ISA)

2018

Odločba Komisije 2003/634/ES z dne 28. avgusta 2003 o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic, prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib, znotraj neodobrenih območij

2018

Odločba Komisije 2005/217/ES z dne 9. marca 2005 o uvedbi pogojev za zdravstveno varstvo živali in zahtev za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost

2018

Odločba Komisije 2008/855/ES z dne 3. novembra 2008 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

2018

Sklep Komisije 2009/3/ES z dne 18. decembra 2008 o pripravi zalog cepiva Skupnosti proti konjski kugi

2020

Uredba Komisije (ES) št. 789/2009 z dne 28. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede zaščite pred napadi vektorjev in minimalnih zahtev za programe spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika

2018

Identifikacija in registracija živali

Uredba Komisije (ES) št. 494/98 z dne 27. februarja 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi

2018

Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97

2018

Odločba Komisije 2000/678/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta 64/432/EGS

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi

2018

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS

2018

Uredba Komisije (ES) št. 911/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ušesnimi znamkami, potnimi listi in registri živali na gospodarstvu

2018

Odločba Komisije 2006/28/ES z dne 18. januarja 2006 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz

2018

Odločba Komisije 2006/968/ES z dne 15. decembra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz

2018

Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev

2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje)

2018

Živalski stranski proizvodi

Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili

2019

Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS

2019

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)

2018

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo

2018

Uredba Komisije (EU) št. 749/2011 z dne 29. julija 2011 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo

2018

Ukrepi, ki se uporabljajo za krmo in krmne dodatke

Direktiva Sveta 90/167/EGS z dne 26. marca 1990 o pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme v Skupnosti

2019

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

2018

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali

2018

Direktiva 2004/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive 2001/82/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

2018

Priporočilo Komisije 2004/704/ES z dne 11. oktobra 2004 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi

2018

Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme

2018

Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke

2018

Uredba Komisije (ES) št. 1876/2006 z dne 18. decembra 2006 o začasnem in trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi

2018

Direktiva Komisije 2008/38/ES z dne 5. marca 2008 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene

2018

Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje

2018

Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES

2018

Uredba Komisije (EU) št. 1270/2009 z dne 21. decembra 2009 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi

2018

Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora

2018

Uredba Komisije (EU) št. 892/2010 z dne 8. oktobra 2010 o statusu nekaterih proizvodov glede krmnih dodatkov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Priporočilo Komisije 2011/25/EU z dne 14. januarja 2011 o določitvi smernic za ločevanje med posamičnimi krmili, krmnimi dodatki, biocidnimi pripravki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini

2018

Uredba Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil

2018

Dobro počutje živali

Direktiva Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic

2018

Direktiva Komisije 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES

2018

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

2019

Odločba Komisije 2006/778/ES z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje podatkov med inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se gojijo nekatere rejne živali

2018

Direktiva Sveta 2007/43/ES z dne 28. junija 2007 o določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa

2018

Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

2018

Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev

2018

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi

2019

Izvedbeni sklep Komisije 2013/188/EU z dne 18. aprila 2013 o letnih poročilih o nediskriminatornih pregledih, opravljenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

2018

Poglavje III – Fitosanitarni ukrepi

Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin

2018

Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit

2018

Direktiva Sveta 69/464/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka

2020

Direktiva Komisije 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo

2019

Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo

2020

Direktiva Komisije 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja in za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki izvirajo s takega varovanega območja in se premeščajo znotraj njega

2020

Direktiva Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe

2020

Direktiva Komisije 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav

2019

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

2020

Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

2020

Uredba Komisije (ES) št. 1768/95 z dne 24. julija 1995 o izvajanju pravil o kmetijski izjemi, predvideni v členu 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

2020

Uredba Sveta (ES) št. 2506/95 z dne 25. oktobra 1995 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

2020

Uredba Sveta (ES) št. 2470/96 z dne 17. decembra 1996 o določitvi podaljšanja roka veljavnosti žlahtniteljske pravice v Skupnosti v zvezi s krompirjem

2020

Direktiva Komisije 97/46/ES z dne 25. julija 1997 o spremembi Direktive 95/44/ES o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Prilog I do V Direktive Sveta 77/93/EGS vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju

2021

Direktiva Komisije 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti, in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso v kraju destinacije

2019

Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

2018

Direktiva Sveta 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Uredba Komisije (ES) št. 2605/98 z dne 3. decembra 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 1768/95 o izvajanju pravil o kmetijski izjemi, predvideni v členu 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

2020

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

2019

Direktiva Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese

2018

Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic

2018

Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja

2018

Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic

2018

Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah

2018

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES

2019

Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih

2021

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali

2018

Direktiva Komisije 2004/102/ES z dne 5. oktobra 2004 o spremembi prilog II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

2019

Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi

2020

Uredba Komisije (ES) št. 1756/2004 z dne 11. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pogojev za zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES

2020

Direktiva Komisije 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES

2019

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS

2020

Uredba Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti

2018

Direktiva Sveta 2007/33/ES z dne 11. junija 2007 o obvladovanju krompirjevih ogorčic in razveljavitvi Direktive 69/465/EGS

2020

Odločba Komisije 2008/495/ES z dne 7. maja 2008 o začasni prepovedi uporabe in prodaje gensko spremenjene koruze (Zea mays L. linija MON810) v Avstriji v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Direktiva Komisije 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju

2020

Direktiva Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

2018

Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

2018

Odločba Komisije 2009/244/ES z dne 16. marca 2009 o dajanju v promet nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12), gensko spremenjenih glede barve cvetov, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih

2018

Uredba Komisije (ES) št. 874/2009 z dne 17. septembra 2009 o določitvi izvedbenih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 v zvezi s postopkom, ki poteka na Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

2020

Odločba Komisije 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov

2018

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS

2020

Sklep Komisije 2010/135/EU z dne 2. marca 2010 o dajanju krompirjevih proizvodov (Solanum tuberosum L. linije EH92-527-1) na trg, ki so bili gensko spremenjeni za povečanje vsebnosti amilopektinske komponente v škrobu, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

2018

Priporočilo Komisije 2010/C 200/01 z dne 13. julija 2010 o smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov soobstoja za preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih

2018

Uredba Komisije (EU) št. 188/2011 z dne 25. februarja 2011 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede postopka za oceno aktivnih snovi, ki niso bile v prometu dve leti po dnevu notifikacije navedene direktive

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 541/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi

2020

Uredba Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 8. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev

2020

Uredba Komisije (EU) št. 544/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh

2020

Uredba Komisije (EU) št. 545/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 702/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi proheksadion v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 703/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi azoksistrobin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 704/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi azimsulfuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 705/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi imazalil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 706/2011 z dne 20. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi profoksidim v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 736/2011 z dne 26. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi fluroksipir v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 740/2011 z dne 27. julija 2011 o odobritvi aktivne snovi bispiribak v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 786/2011 z dne 5. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi 1-naftilacetamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/941/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 787/2011 z dne 5. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi 1-naftilocetna kislina v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/941/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2011 z dne 5. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi fluazifop-P v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/934/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 797/2011 z dne 9. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi spiroksamin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 798/2011 z dne 9. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi oksifluorfen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/934/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 800/2011 z dne 9. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi teflutrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 807/2011 z dne 10. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi triazoksid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 810/2011 z dne 11. avgusta 2011 o odobritvi aktivne snovi kresoksim-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 974/2011 z dne 29. septembra 2011 o odobritvi aktivne snovi akrinatrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/934/ES

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 993/2011 z dne 6. oktobra 2011 o odobritvi aktivne snovi 8-hidroksikinolin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1143/2011 z dne 10. novembra 2011 o odobritvi aktivne snovi prokloraz v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/934/ES

2020

Izvedbeni sklep Komisije 2011/787/EU z dne 29. novembra 2011 o začasnem dovoljenju državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. v zvezi z Egiptom

2020

Izvedbeni sklep Komisije 2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 359/2012 z dne 25. aprila 2012 o odobritvi aktivne snovi metam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbeni sklep Komisije 2012/340/EU z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom

2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 582/2012 z dne 2. julija 2012 o odobritvi aktivne snovi bifentrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 589/2012 z dne 4. julija 2012 o odobritvi aktivne snovi fluksapiroksad v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 595/2012 z dne 5. julija 2012 o odobritvi aktivne snovi fenpirazamin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 746/2012 z dne 16. avgusta 2012 o odobritvi aktivne snovi Adoxophyes orana granulovirus v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbeni sklep Komisije 2012/535/EU z dne 26. septembra 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 485/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedene aktivne snovi

2018

Izvedbena direktiva Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje

2018

Izvedbena direktiva Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir

2018

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 632/2014 z dne 13. maja 2014 o odobritvi aktivne snovi flubendiamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 571/2014 z dne 26. maja 2014 o odobritvi aktivne snovi ipkonazol v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

2020

Izvedbeni sklep Komisije 2014/362/EU z dne 13. junija 2014 o spremembi Odločbe 2009/109/ES o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri dajanju na trg semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline, v skladu z Direktivo Sveta 66/401/EGS

2018

Izvedbeni sklep Komisije 2014/367/EU z dne 16. junija 2014 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje veljavnosti odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav

2018

Izvedbena direktiva Komisije 2014/83/EU z dne 25. junija 2014 o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

2019

Izvedbena direktiva Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES

2018

Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort

2018

Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede

2018

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS

2018

Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

2018“


(1)  ‚Sprejetje‘ pomeni datum izvajanja, določen v ustreznem pravnem aktu, objavljenem v ‚Uradnem listu Ukrajine‘ ali ‚Vladnem kurirju‘ ali na uradnem spletnem mestu državne uprave Ukrajine za varnost živil in varstvo potrošnikov s takojšnjim učinkom ali z navedenim prehodnim obdobjem.


22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/73


SKLEP SVETA (EU) 2019/1749

z dne 14. oktobra 2019

o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju člena 4 Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, ki je vključen v okvir Evropske unije ter priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju prošnje vlade Irske iz pisma predsedniku Sveta Evropske unije z dne 12. aprila 2019 za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, navedenih v zadevnem pismu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2002/192/ES (1) Irski dovolil, da v skladu s pogoji, določenimi v navedenem sklepu, sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda.

(2)

Z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je bila ustanovljena Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, običajno imenovana eu-LISA, z namenom zagotoviti operativno upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac ter nekaterih vidikov njihovih komunikacijskih infrastruktur in potencialno tudi drugih obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, če bi tako določali ločeni pravni akti Unije, temelječi na členih 67 do 89 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(3)

Svet je s Sklepom 2012/764/EU (3) Irski dovolil, da sodeluje pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1077/2011, kolikor se ta nanaša na operativno upravljanje VIS in delov SIS II, pri katerih Irska sicer ne sodeluje.

(4)

Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta (4), s katero je bila razveljavljena Uredba (EU) št. 1077/2011, je bila sprejeta 14. novembra 2018. Z Uredbo (EU) 2018/1726 je bila ustanovljena Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki je nadomestila in nasledila agencijo, ki je bila ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011. V skladu z Uredbo (EU) 2018/1726 se sklicevanje na razveljavljeno Uredbo (EU) št. 1077/2011 šteje za sklicevanje na Uredbo (EU) 2018/1726 in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k navedeni uredbi.

(5)

V skladu z Uredbo (EU) 2018/1726 je agencija odgovorna za operativno upravljanje schengenskega informacijskega sistema (SIS), VIS in sistema Eurodac. Odgovorna je tudi za pripravo, razvoj ali operativno upravljanje sistema vstopa/izstopa (SVI), omrežja DubliNet in Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Agencija je lahko tudi odgovorna za pripravo, razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, če bi tako določali ustrezni pravni akti Unije, ki temeljijo na členih 67 do 89 PDEU.

(6)

SIS je del schengenskega pravnega reda. Z uredbama (EU) 2018/1861 (5) ter (EU) 2018/1862 (6) Evropskega parlamenta in Sveta se urejajo vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS na področju mejnih kontrol in na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Poleg tega se z Uredbo (EU) 2018/1860 (7) ureja uporaba SIS za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Ko se začneta uporabljati, bosta uredbi (EU) 2018/1861 in (EU) 2018/1862 nadomestili Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8) in Sklep Sveta 2007/533/PNZ (9), ki se trenutno uporabljata za navedene zadeve. Vendar je Irska sodelovala le pri sprejetju Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Uredbe (EU) 2018/1862, v kateri so nadalje razvite določbe schengenskega pravnega reda iz točke (a)(ii) člena 1 Sklepa 2002/192/ES.

(7)

Tudi VIS je del schengenskega pravnega reda. Irska ni sodelovala pri sprejetju Odločbe Sveta 2004/512/ES (10), Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (12), s katerimi se urejajo vzpostavitev, delovanje ali uporaba VIS, zato ti zanjo niso zavezujoči.

(8)

Sistem Eurodac ni del schengenskega pravnega reda. Irska je sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13), s katero se urejajo vzpostavitev, delovanje in uporaba sistema Eurodac, zato je ta zanjo zavezujoča.

(9)

SVI je del schengenskega pravnega reda. Irska ni sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta (14), s katero se urejajo vzpostavitev, delovanje in uporaba SVI, zato ta zanjo ni zavezujoča.

(10)

Tudi sistem ETIAS je del schengenskega pravnega reda. Irska ni sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (15), s katero se urejajo vzpostavitev, delovanje in uporaba sistema ETIAS, zato ta zanjo ni zavezujoča.

(11)

Omrežje DubliNet ni del schengenskega pravnega reda. Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 (16), s katero je vzpostavljeno omrežje DubliNet, tj. ločen varen elektronski kanal za pošiljanje informacij, je za Irsko zavezujoča.

(12)

Zaradi sodelovanja pri sistemu Eurodac in omrežju DubliNet ter zaradi delnega sodelovanju pri SIS ima Irska pravico sodelovati pri dejavnostih agencije, kolikor je agencija odgovorna za operativno upravljanje SIS, kot je urejen z Uredbo (EU) 2018/1862, sistema Eurodac in omrežja DubliNet.

(13)

Agencija je enotna pravna oseba z enotno organizacijsko in finančno strukturo. V ta namen in v skladu s členom 288 PDEU je bila agencija ustanovljena z enim samim zakonodajnim instrumentom, ki se v celoti uporablja v državah članicah, za katere je zavezujoč. Možnost delne uporabe za Irsko je s tem izključena. Zato bi bilo treba sprejeti potrebne ukrepe, da bi se Uredba (EU) 2018/1726 v celoti uporabljala za Irsko.

(14)

V skladu s členom 4 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice je Irska v pismu z dne 12. aprila 2019 uradno obvestila Komisijo in Svet o svoji nameri, da sprejme določbe Uredbe (EU) 2018/1726, ki se nanašajo na sistem Eurodac in omrežje DubliNet.

(15)

V skladu s postopkom iz člena 331(1) PDEU je Komisija s Sklepom z dne 23. julija 2019 potrdila uporabo določb Uredbe (EU) 2018/1726, ki se nanašajo na sistema Eurodac in omrežje DubliNet, na Irskem. Navedeni sklep določa, da Uredba (EU) 2018/1726 začne na Irskem veljati na dan začetka veljavnosti sklepa Sveta o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju določb Uredbe (EU) 2018/1726, ki se nanašajo na SIS, kot je urejen z Uredbo (EU) 2018/1861, ki bo nadomestila Uredbo (ES) št. 1987/2006, in Uredbo (EU) 2018/1860, ter VIS, SVI in ETIAS.

(16)

S sprejetjem Sklepa Komisije z dne 23. julija 2019, je bil izpolnjen prvi pogoj za sodelovanje Irske pri Uredbi (EU) 2018/1726.

(17)

Da bi zagotovili skladnost s Pogodbama in veljavnimi protokoli, hkrati pa ohranili enotnost in doslednost Uredbe (EU) 2018/1726, je Irska v skladu s členom 4 Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, ki je vključen v okvir Evropske unije ter priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Schengenski protokol) v pismu Sveta z dne 12. aprila 2019 zaprosila za sodelovanje pri Uredbi (EU) 2018/1726, kolikor se določbe nanašajo na odgovornost agencije za operativno upravljanje SIS, kot je urejen z Uredbo (EU) 2018/1861, ki bo nadomestila Uredbo (ES) št. 1987/2006, in Uredbo (EU) 2018/1860, ter VIS, SVI in ETIAS.

(18)

Svet Irski priznava pravico, da v skladu s členom 4 Schengenskega protokola zaprosi za sodelovanje pri določbah Uredbe (EU) 2018/1726, kolikor Irska pri navedeni uredbi ne bo sodelovala iz drugih razlogov.

(19)

Sodelovanje Irske pri Uredbi (EU) 2018/1726 ne posega v dejstvo, da Irska zdaj ne sodeluje in ne more sodelovati pri tistih določbah schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na prosto gibanje državljanov tretjih držav, vizumsko politiko in prehajanje zunanjih meja držav članic. V Uredbo (EU) 2018/1726 so zato vključene posebne določbe, ki odražajo ta posebni položaj Irske, zlasti glede omejenih glasovalnih pravic v upravnem odboru agencije.

(20)

Mešani odbor, ustanovljen na podlagi člena 3 Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi Kraljevine Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (17), je bil v skladu s členom 5 navedenega sporazuma obveščen o pripravi tega sklepa.

(21)

Mešani odbor, ustanovljen na podlagi člena 3 Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (18), je bil v skladu s členom 5 navedenega sporazuma obveščen o pripravi tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s sklepoma 2002/192/ES in 2012/764/EU Irska sodeluje pri Uredbi (EU) 2018/1726, kolikor se ta nanaša na operativno upravljanje VIS, delov SIS, pri katerih Irska sicer ne sodeluje, ter SVI in ETIAS.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2019

Za Svet

Predsednik

J. LEPPÄ


(1)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(2)  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2012/764/EU z dne 6. decembra 2012 o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 337, 11.12.2012, str. 48).

(4)  Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99).

(5)  Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, str. 14).

(6)  Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

(7)  Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

(8)  Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

(9)  Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).

(10)  Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

(11)  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

(12)  Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

(13)  Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1).

(14)  Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

(15)  Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–71).

(16)  Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3).

(17)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(18)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.


Popravki

22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/77


Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

(Uradni list Evropske unije L 304 z dne 22. novembra 2011)

Stran 61, Priloga XIII, del A, točka 2, druga alineja:

besedilo:

„–

v primeru pijač 7,5 % priporočenih dnevnih vnosov, navedenih v točki 1, na 100 g ali 100 ml, ali“,

se glasi:

„–

v primeru pijač 7,5 % priporočenih dnevnih vnosov, navedenih v točki 1, na 100 ml, ali“.