ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 260

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
11. oktober 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1701 z dne 23. julija 2019 o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1703 z dne 4. oktobra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Cidre de Normandie/Cidre normand (ZGO))

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1704 z dne 9. oktobra 2019 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2018 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2019

13

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1705 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2019/1197 glede rokov, v katerih bi moralo Združeno kraljestvo po izstopu iz Unije izpolniti pogoje za upravičenost do financiranja Unije

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1706 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/325 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

42

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1707 z dne 17. junija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem na podlagi Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, glede priporočila za nekatere spremembe Sporazuma zaradi upoštevanja pristopa Samoe in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav

45

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1708 z dne 7. oktobra 2019 o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s sprejetjem sklepa o podaljšanju oprostitve obveznosti STO, ki Združenim državam dovoljuje preferencialno tarifno obravnavo v skladu z zakonom za oživitev gospodarstva v Karibski kotlini (CBERA)

48

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1709 z dne 7. oktobra 2019 o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o podaljšanju oprostitve obveznosti STO, ki članicam v razvoju omogoča, da zagotavljajo preferencialno tarifno obravnavo za izdelke iz najmanj razvitih držav

50

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1710 z dne 7. oktobra 2019 o imenovanju treh članov in treh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

52

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1711 z dne 7. oktobra 2019 o imenovanju dveh članov in treh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

54

 

*

Sklep Komisije (EU) 2019/1712 z dne 20. julija 2018 o javnem posojilu SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN), ki ga je Slovaška odobrila podjetju Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) (notificirano pod dokumentarno številko (2019) 4723) ( 1 )

56

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1713 z dne 9. oktobra 2019 o določitvi oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice za namene poročanja o izvajanju Direktive (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7133)  ( 1 )

65

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1672 z dne 4. oktobra 2019 o ukrepu Evropske unije v podporo mehanizmu Združenih narodov za preverjanje in inšpekcijske preglede v Jemnu ( UL L 256 7.10.2019 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1701

z dne 23. julija 2019

o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti točk (a) in (b) člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 649/2012, ki je bila sprejeta 4. julija 2012, se izvaja Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (2) (v nadaljnjem besedilu: Rotterdamska konvencija). Gre za prenovitev Uredbe (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki jo je nadomestila z učinkom od 1. marca 2014. Uredba (ES) št. 689/2008 je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 73/2013 (4), ki je bila sprejeta 25. januarja 2013, vendar se ni začela uporabljati do 1. aprila 2013. Spremembe iz Uredbe (EU) št. 73/2013 niso bile ustrezno upoštevane v Uredbi (EU) št. 649/2012. Zato je treba zaradi zagotovitve pravne jasnosti in skladnosti v prilogah k Uredbi (EU) št. 649/2012 formalno upoštevati spremembe iz Uredbe (EU) št. 73/2013.

(2)

Z Odločbo 2008/934/ES (5) se je Komisija odločila, da snovi acetoklor, asulam, kloropikrin in propargit ne vključi kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (6) z namenom prepovedi uporabe navedenih snovi kot pesticidov in bi jih bilo zato treba dodati na seznama kemikalij v delih 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012. Vendar pa je bila vključitev acetoklora, asulama, kloropikrina in propargita v Prilogo I Uredbe (EU) št. 649/2012 začasno odložena, ker je bil na podlagi člena 13 Uredbe (ES) št. 33/2008 (7) predložen nov zahtevek za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni nov zahtevek je privedel do sprejetja izvedbenih uredb (EU) št. 1372/2011 (8), (EU) št. 1045/2011 (9), (EU) št. 1381/2011 (10) in (EU) št. 943/2011 (11), s katerimi se je Komisija odločila, da snovi acetoklor, asulam, kloropikrin oziroma propargit ne odobri kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (12) z namenom prepovedi uporabe navedenih snovi kot pesticidov. Snovi acetoklor, asulam, kloropikrin in propargit bi bilo zato treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(3)

Komisija se je z Odločbo 2008/934/ES odločila, da snov flufenoksuron ne vključi kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, s Sklepom 2012/77/EU (13) pa se je odločila, da navedene snovi ne vključi kot aktivne snovi v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14) za 18. vrsto izdelkov. Flufenoksuron je zato strogo omejen za uporabo kot pesticid in bi ga bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012. Vendar pa je bila vključitev flufenoksurona v Prilogo I Uredbe (EU) št. 649/2012 začasno odložena, ker je bil na podlagi člena 13 Uredbe (ES) št. 33/2008 predložen nov zahtevek za vključitev navedene snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni nov zahtevek je privedel do sprejetja Izvedbene uredbe (EU) št. 942/2011 (15), s katerim se je Komisija odločila, da flufenoksurona ne odobri kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Snov flufenoksuron bi bilo zato treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Komisija se je s Sklepom 2012/257/EU (16) odločila, da snovi naled ne vključi za 18. vrsto izdelkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, z Odločbo 2005/788/ES (17) pa da navedene snovi ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Naled je zato prepovedan za uporabo kot pesticid in bi ga bilo zato treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Komisija se je z odločbami 2009/65/ES (18), 2009/859/ES (19) in 2008/769/ES (20) odločila, da snovi 2-naftiloksiocetno kislino, difenilamin oziroma propanil ne vključi kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedene snovi so zato prepovedane za uporabo kot pesticidi in bi jih bilo zato treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012. Vključitev 2-naftiloksiocetne kisline, difenilamina in propanila v del 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 pa je bila začasno odložena, ker je bil na podlagi člena 13 Uredbe (ES) št. 33/2008 predložen nov zahtevek za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni nov zahtevek je privedel do sprejetja izvedbenih uredb (EU) št. 1127/2011 (21), (EU) št. 578/2012 (22) in (EU) št. 1078/2011 (23), s katerimi se je Komisija odločila, da snovi 2-naftiloksiocetno kislino, difenilamin oziroma propanil ne odobri kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 z namenom prepovedi uporabe navedenih snovi kot pesticidov. Snovi 2-naftiloksiocetna kislina, difenilamin in propanil bi bilo zato treba dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Vnos za snov diklorvos na seznamih kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 bi bilo treba spremeniti, da bi odražal Sklep Komisije 2012/254/EU (24) o nevključitvi diklorvosa v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, zaradi česar se diklorvos ne sme uporabljati kot pesticid.

(7)

Komisija je z izvedbenima uredbama (EU) št. 582/2012 (25) in (EU) št. 359/2012 (26) odobrila snovi bifentrin oziroma metam z učinkom, da teh snovi ni več prepovedano uporabljati kot pesticida. Snovi bifentrin in metam bi bilo zato treba črtati iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na svojem petem zasedanju, ki je potekalo junija 2011, odločila, da vključi snovi alaklor, aldikarb in endosulfan v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene snovi začel uporabljati postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Navedene snovi bi zato bilo treba črtati s seznama kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 in jih dodati na seznama kemikalij iz dela 3 navedene priloge.

(9)

Snov cianamid bi bilo treba črtati iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012, saj so bili predloženi dokazi, da Odločba Komisije 2008/745/ES (27) o nevključitvi cianamida v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ne šteje za strogo omejitev uporabe snovi na ravni kategorije „pesticid“, ob upoštevanju, da ima cianamid pomembno uporabo v podskupini „drug pesticid, vključno z biocidi“. Cianamid je bil opredeljen in priglašen za presojo v skladu z Direktivo 98/8/ES. Države članice zato lahko za biocidne pripravke, ki vsebujejo cianamid, še naprej izdajajo dovoljenja v skladu z nacionalnimi predpisi, dokler ne bo sprejet sklep na podlagi navedene direktive.

(10)

Na podlagi sklepa, sprejetega v okviru Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih, o uvrstitvi endosulfana v del 1 Priloge A k navedeni konvenciji, je bila navedena snov vključena v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (28). Posledično bi bilo treba endosulfan dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(11)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ker so ustrezni organi in gospodarski subjekti v praksi že izvajali spremembe iz te uredbe ob predpostavki, da je bila Uredba (EU) št. 649/2012 spremenjena z Uredbo (EU) št. 73/2013, bi jih bilo treba uporabljati retroaktivno od 1. marca 2014, ko se je Uredba (EU) št. 649/2012 začela uporabljati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 649/2012 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  UL L 63, 6.3.2003, str. 29.

(3)  Uredba (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 204, 31.7.2008, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 73/2013 z dne 25. januarja 2013 o spremembi prilog I in V k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 26, 26.1.2013, str. 11).

(5)  Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (UL L 333, 11.12.2008, str. 11).

(6)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (UL L 15, 18.1.2008, str. 5).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1372/2011 z dne 21. decembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi acetoklor v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES (UL L 341, 22.12.2011, str. 45).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1045/2011 z dne 19. oktobra 2011 o neodobritvi aktivne snovi asulam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Direktive Komisije 2008/934/ES (UL L 275, 20.10.2011, str. 23).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1381/2011 z dne 22. decembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi kloropikrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Direktive Komisije 2008/934/ES (UL L 343, 23.12.2011, str. 26).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 943/2011 z dne 22. septembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi propargit v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES (UL L 246, 23.9.2011, str. 16).

(12)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(13)  Sklep Komisije 2012/77/EU z dne 9. februarja 2012 o nevključitvi flufenoksurona za 18. vrsto pripravkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 38, 11.2.2012, str. 47).

(14)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(15)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 942/2011 z dne 22. septembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi flufenoksuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES (UL L 246, 23.9.2011, str. 13).

(16)  Sklep Komisije 2012/257/EU z dne 11. maja 2012 o nevključitvi naleda za 18. vrsto izdelkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 126, 15.5.2012, str. 12).

(17)  Odločba Komisije 2005/788/ES z dne 11. novembra 2005 o nevključitvi naleda v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 296, 12.11.2005, str. 41).

(18)  Odločba Komisije 2009/65/ES z dne 26. januarja 2009 o nevključitvi 2-naftiloksiocetne kisline v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 23, 27.1.2009, str. 33).

(19)  Odločba Komisije 2009/859/ES z dne 30. novembra 2009 o nevključitvi difenilamina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 314, 1.12.2009, str. 79).

(20)  Odločba Komisije 2008/769/ES z dne 30. septembra 2008 o nevključitvi propanila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 263, 2.10.2008, str. 14).

(21)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1127/2011 z dne 7. novembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi 2-naftiloksiocetna kislina v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 289, 8.11.2011, str. 26).

(22)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 578/2012 z dne 29. junija 2012 o neodobritvi aktivne snovi difenilamin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 171, 30.6.2012, str. 2).

(23)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1078/2011 z dne 25. oktobra 2011 o neodobritvi aktivne snovi propanil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 279, 26.10.2011, str. 1).

(24)  Sklep Komisije 2012/254/EU z dne 10. maja 2012 o nevključitvi diklorvosa za proizvode 18. vrste v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 125, 12.5.2012, str. 53).

(25)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 582/2012 z dne 2. julija 2012 o odobritvi aktivne snovi bifentrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 173, 3.7.2012, str. 3).

(26)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 359/2012 z dne 25. aprila 2012 o odobritvi aktivne snovi metam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 114, 26.4.2012, str. 1).

(27)  Odločba Komisije 2008/745/ES z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi cianamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 251, 19.9.2008, str. 45).

(28)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:

(1)   

del 1 se spremeni:

(a)

vnosa za alaklor in aldikarb se nadomestita z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Alaklor (#)

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

 

Aldikarb (#)

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

b-b“

 

(b)

vnos za diklorvos se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Diklorvos (+)

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b“

 

(c)

vnosa za bifentrin in metam se črtata;

(d)

po abecednem vrstnem redu se vstavijo ali dodajo naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Acetoklor (+)

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Asulam (+)

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Kloropikrin (+)

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

 

Flufenoksuron (+)

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naled (+)

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargit (+)

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b“

 

(2)   

del 2 se spremeni:

(a)

vnos za diklorvos se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Diklorvos

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b“

(b)

vnosi za alaklor, aldikarb, cianamid in endosulfan se črtajo;

(c)

po abecednem vrstnem redu se vstavijo ali dodajo naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„2-naftiloksiocetna kislina

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

Acetoklor

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

Asulam

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

Kloropikrin

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

Flufenoksuron

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b“

(3)   

v del 3 se po abecednem vrstnem redu vstavijo naslednji vnosi:

Kemikalija

Ustrezna številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov (**)

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov (**)

Kategorija

„Alaklor

15972-60-8

2924.25

3808.93

Pesticid

Aldikarb

116-06-3

2930.80

3808.91

Pesticid

Endosulfan

115-29-7

2920.30

3808.91

Pesticid“


PRILOGA II

V delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 se doda naslednji vnos:

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

„Endosulfan

št. EC 204-079-4

št. CAS 115-29-7

Oznaka KN 2920 30 00 “


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1702

z dne 1. avgusta 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 6(2) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) 2016/2031 se na Komisijo prenese pooblastilo za vzpostavitev seznama prednostnih škodljivih organizmov.

(2)

Prednostni škodljivi organizmi so karantenski škodljivi organizmi za Unijo, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: prvič, zanje ni znano, ali so navzoči na ozemlju Unije, oziroma zanje je znano, da so navzoči na omejenem delu navedenega ozemlja ali v posameznih, nerednih, osamljenih in redkih primerih, drugič, imajo potencialno najbolj resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na ozemlje Unije, in tretjič, uvrščeni so na seznam kot prednostni škodljivi organizmi.

(3)

Komisija je opravila oceno, da bi ugotovila, katere škodljive organizme je treba uvrstiti na seznam kot prednostne škodljive organizme. Navedena ocena je temeljila na metodologiji, ki sta jo razvila Skupno raziskovalno središče Komisije in Evropska agencija za varnost hrane.

(4)

Navedena metodologija zajema sestavljene kazalnike in analizo na podlagi več meril. Za ozemlje Unije upošteva verjetnost širjenja, ustalitve in posledic ocenjenih škodljivih organizmov. Poleg tega navedena metodologija upošteva merila iz točke (2) oddelka 1 in oddelka 2 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2031, ki zajemajo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost.

(5)

Ocena je upoštevala rezultat metodologije, ki sta jo uvedla Skupno raziskovalno središče Komisije in Evropska agencija za varnost hrane, ter posvetovanja s splošno javnostjo, ki je bilo opravljeno prek portala za boljše pravno urejanje. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da obstaja 20 škodljivih organizmov, za katere se šteje, da imajo potencialno najbolj resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na ozemlje Unije.

(6)

Poleg tega za navedene škodljive organizme ni znano, ali so navzoči na ozemlju Unije, oziroma je zanje znano, da so navzoči na omejenih delih navedenega ozemlja ali v posameznih, nerednih, osamljenih in redkih primerih.

(7)

Zato je primerno, da se navedeni škodljivi organizmi navedejo v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Da bi se zagotovila dosledna uporaba vseh pravil v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma kot Uredba (EU) 2016/2031, in sicer od 14. decembra 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam prednostnih škodljivih organizmov

Seznam prednostnih škodljivih organizmov iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.


PRILOGA

Seznam prednostnih škodljivih organizmov

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., povzročitelj bolezni agrumov Huanglongbing

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1703

z dne 4. oktobra 2019

o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 proučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Cidre de Normandie“/„Cidre normand“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2446/2000 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (ZGO), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. oktobra 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2446/2000 z dne 6. novembra 2000 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak, določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske pridelke in živila (UL L 281, 7.11.2000, str. 12).

(3)  UL C 186, 3.6.2019, str. 4.


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1704

z dne 9. oktobra 2019

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2018 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2019

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko države članice pred 31. oktobrom leta uporabe dodeljene ribolovne kvote od Komisije zahtevajo, da zadrži največ 10 % navedene kvote za prenos v naslednje leto.

(2)

Uredbe Sveta (EU) 2016/2285 (2), (EU) 2017/1970 (3), (EU) 2017/2360 (4) in (EU) 2018/120 (5) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2018 in opredeljujejo staleže, za katere lahko veljajo ukrepi iz Uredbe (ES) št. 847/96.

(3)

Uredbe Sveta (EU) 2018/1628 (6), (EU) 2018/2025 (7), (EU) 2018/2058 (8) in (EU) 2019/124 (9) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2019.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2018 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2018 za staleže iz Priloge k tej uredbi zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami iz navedene uredbe bi bilo zadržane količine treba dodati kvotam za leto 2019.

(5)

Za namene te prilagodljivosti sta se preverila in upoštevala upravičenost zahtevanih prenosov staležev in stanje njihovega izkoriščanja. Zato se za te staleže zadržane kvote lahko prenesejo iz leta 2018 v leto 2019 v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

(6)

Nekatere države članice so zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2018 za staleže tabinje belice zadrži in prenese v naslednje leto, vendar Uredba (EU) 2018/2025 ne določa celotnega dovoljenega ulova za tabinjo belico na podobmočjih ICES od 1 do 10, 12 in 14. Zato kvote za leto 2018, zadržane za staleže tabinje belice, niso prenosljive.

(7)

Da bi se izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi spodkopala načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja živih morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev skupne ribiške politike in poslabšala biološko stanje staležev, je za staleže iz Priloge k tej uredbi izvzeta vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10). Prav tako se, kadar je država članica uporabila vsakoletno prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi s posameznim staležem, ne bi smela uporabljati nobena druga prilagodljivost v zvezi s prenosom neizkoriščenih ribolovnih možnosti za navedeni stalež, zaradi česar je ta izključen iz področja uporabe te uredbe.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2019, določene v uredbah (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 in (EU) 2019/124, se povečajo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2016/2285 z dne 12. decembra 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2017 in 2018 in o spremembi Uredbe (EU) 2016/72 (UL L 344, 17.12.2016, str. 32).

(3)  Uredba Sveta (EU) 2017/1970 z dne 27. oktobra 2017 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi Uredbe (EU) 2017/127 (UL L 281, 31.10.2017, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) 2017/2360 z dne 11. decembra 2017 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 337, 19.12.2017, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/127 (UL L 27, 31.1.2018, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (EU) 2018/1628 z dne 30. oktobra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah (UL L 272, 31.10.2018, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (EU) 2018/2025 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020 (UL L 325, 20.12.2018, str. 7).

(8)  Uredba Sveta (EU) 2018/2058 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 329, 27.12.2018, str. 8).

(9)  Uredba Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 29, 31.1.2019, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).


PRILOGA

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja

Končna kvota leta 2018 (1) (v tonah)

Ulov leta 2018 (v tonah)

Ulov pod posebnim pogojem (2) leta 2018 (v tonah)

% končne kvote

Prenesena količina (v tonah)

DE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

120,144

0

0

0

12,014

DE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

32,400

0

0

0

3,240

DE

COD/03AN.

trska

Skagerrak

171,625

86,169

0

50,21

17,163

DE

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

2 898,766

458,771

1 056,726

52,28

289,877

DE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

30,434

0

0

0

3,043

DE

HAD/*2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a (posebni pogoj za HAD/5BC6A.)

0,650

0

0

0

0,065

DE

HAD/03A.

vahnja

3a

142,739

31,533

0

22,09

14,274

DE

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

987,251

56,378

315,842

37,70

98,725

DE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b in 6a

6,586

0

0

0

0,659

DE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b, 12 in 14

43,847

0

0

0

4,385

DE

HER/*04B.

sled

4b (posebni pogoj za HER/4CXB7D)

545,495

0

0

0

54,550

DE

HER/*04-C.

sled

vode Unije območja 4 (posebni pogoj za HER/03A.)

179,400

144,000

0

80,27

17,940

DE

HER/*25B-F

sled

območje 2, območje 5b severno od 62° S (vode Ferskih otokov) (posebni pogoj za HER/1/2-)

341,230

0

0

0

34,123

DE

HER/03A.

sled

3a

357,859

174,900

144,000

89,11

35,786

DE

HER/03A-BC

sled

3a

56,610

30,932

0

54,64

5,661

DE

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

1 982,020

1 921,308

0,334

96,95

60,378

DE

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

58,504

56,524

0

96,62

1,980

DE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

4 033,980

3 951,238

0

97,95

82,742

DE

HER/4CXB7D

sled

območji 4c in 7d, razen staleža v estuariju Blackwater

11 743,415

10 818,525

0

92,12

924,890

DE

HER/7G-K.

sled

območja 7g, 7h, 7j in 7k

0,021

0

0

0

0,002

DE

HKE/*03A.

oslič

območje 3a (posebni pogoj za HKE/2AC4-C)

27,042

7,664

0

28,34

2,704

DE

HKE/*8ABDE

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za HKE/571214)

2,000

0

0

0

0,200

DE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij 2a in 4

303,514

63,099

7,664

23,31

30,351

DE

HKE/571214

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

22,000

18,401

0

83,64

2,200

DE

LEZ/07.

krilati rombi

7

2,200

0

0

0

0,220

DE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij 2a in 4

7,776

1,119

0

14,39

0,778

DE

MAC/*02AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2A34.)

112,700

0

0

0

11,270

DE

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

1 898,800

0

0

0

189,880

DE

MAC/*8ABD.

skuša

območja 8a, 8b in 8d (posebni pogoj za MAC/8C3411)

437,478

420,736

0

96,17

16,742

DE

MAC/*FRO1

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2A34.)

86,980

0

0

0

8,698

DE

MAC/*FRO2

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

1 938,700

0,379

0

0,02

193,870

DE

MAC/2A34.

skuša

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

2 746,000

2 719,445

3,802

99,17

22,753

DE

MAC/8C3411

skuša

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

437,931

0

420,736

96,07

17,195

DE

NEP/03A.

škamp

3a

26,642

5,936

0

22,28

2,664

DE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij 2a in 4

886,670

542,044

0

61,13

88,667

DE

PLE/03AN.

morska plošča

Skagerrak

68,440

8,464

0

12,37

6,844

DE

PLE/03AS.

morska plošča

Kattegat

17,530

0,756

0

4,31

1,753

DE

PLE/2A3AX4

morska plošča

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

6 827,053

2 616,898

9,710

38,47

682,705

DE

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode Unije podrazdelkov 22–32

1 600,393

1 445,913

0

90,35

154,480

DE

POK/2C3A4.

saj

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

9 029,725

8 179,973

0

90,59

849,752

DE

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

247,750

0,479

0

0,19

24,775

DE

RHG/5B67-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/5B67-)

0,066

0

0

0

0,007

DE

RHG/8X14-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/8X14-)

0,157

0

0

0

0,016

DE

RNG/*5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/8X14-)

1,570

0

0

0

0,157

DE

RNG/*8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/5B67-)

0,660

0

0

0

0,066

DE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

6,600

0

0

0

0,660

DE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

15,700

0

0

0

1,570

DE

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij 2a in 4

1 129,161

722,721

0

64,01

112,916

DE

SOL/3ABC24

morski list

območje 3a; vode Unije podrazdelkov 22–24

15,808

15,416

0

97,52

0,392

DE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

16 698,104

15 228,701

0

91,20

1 469,403

DE

WHB/*05-F.

sinji mol

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za WHB/1X14)

4 108,273

1 072,776

0

26,11

410,827

DE

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

448,597

60,439

38,781

22,12

44,860

DE

WHG/56-14

mol

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

0,110

0

0

0

0,011

DK

COD/03AN.

trska

Skagerrak

6 883,142

4221,317

0

61,33

688,314

DK

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

7 783,297

2 030,700

3 460,877

70,56

778,330

DK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

17,778

0,001

0

0,01

1,778

DK

HAD/03A.

vahnja

3a

2 282,198

563,786

0

24,70

228,220

DK

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

1 796,523

264,354

853,336

62,21

179,652

DK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b in 6a

1,330

0,750

0

56,39

0,133

DK

HER/*04B.

sled

4b (posebni pogoj za HER/4CXB7D)

926,369

0

0

0

92,637

DK

HER/*04-C.

sled

vode Unije območja 4 (posebni pogoj za HER/03A.)

8 929,906

8 328,257

0

93,26

601,649

DK

HER/*25B-F

sled

območje 2, območje 5b severno od 62° S (vode Ferskih otokov) (posebni pogoj za HER/1/2-)

2 491,158

0

0

0

249,116

DK

HER/03A.

sled

3a

12 586,905

1 744,028

8 328,257

80,02

1 258,691

DK

HER/03A-BC

sled

3a

6 315,259

364,862

0

5,78

631,526

DK

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

17 810,134

17 051,626

0

95,74

758,508

DK

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

10 385,789

8 549,477

0

82,32

1 038,579

DK

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

13 158,086

11 848,401

0

90,05

1 309,685

DK

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

130 414,230

114 965,013

753,001

88,73

13 041,423

DK

HER/4CXB7D

sled

območji 4c in 7d, razen staleža v Blackwater

938,480

2,035

0

0,22

93,848

DK

HKE/*03A.

oslič

območje 3a (posebni pogoj za HKE/2AC4-C)

235,928

0

0

0

23,593

DK

HKE/03A.

oslič

3a

1 714,839

568,439

0

33,15

171,484

DK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij 2a in 4

2 363,106

560,737

0

23,73

236,311

DK

HKE/571214

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

3,104

2,600

0

83,76

0,310

DK

JAX/*4BC7D

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 4b, 4c in 7d (posebni pogoj za JAX/2A-14)

539,480

0

0

0

53,948

DK

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

11 398,686

6 051,438

0

53,09

1 139,869

DK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij 2a in 4

63,774

44,271

0

69,42

6,377

DK

MAC/*02AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2A34.)

2 405,000

0

0

0

240,500

DK

MAC/*2A6.

skuša

območje 6, mednarodne vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2A34.)

11 190,000

3 984,698

0

35,61

1 119,000

DK

MAC/*3A4BC

skuša

območji 3a in 4bc (posebni pogoj za MAC/2A34.)

2 028,762

762,531

0

37,59

202,876

DK

MAC/*4A-EN

skuša

vode Unije območja 2a; vode Unije in norveške vode območja 4a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

2 554,430

0

0

0

255,443

DK

MAC/*FRO1

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2A34.)

2 456,000

0

0

0

245,600

DK

MAC/2A34.

skuša

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

13 930,055

9 122,582

4747,229

99,57

60,244

DK

MAC/2A4A-N

skuša

norveške vode območij 2a in 4a

12 539,676

12 529,570

0

99,92

10,106

DK

MAC/2CX14-

skuša

območja 6, 7, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 2a, 12 in 14

4 298,986

4 225,523

0

98,29

73,463

DK

NEP/03A.

škamp

3a

9 645,632

5 138,748

0

53,28

964,563

DK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij 2a in 4

1 394,844

58,896

0

4,22

139,484

DK

PLE/03AN.

morska plošča

Skagerrak

13 514,240

4 362,259

0

32,28

1 351,424

DK

PLE/03AS.

morska plošča

Kattegat

1 549,490

479,366

0

30,94

154,949

DK

PLE/2A3AX4

morska plošča

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

23 678,404

4 887,871

4 781,723

40,84

2 367,840

DK

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode Unije podrazdelkov 22–32

5 405,970

2 402,417

0

44,44

540,597

DK

POK/2C3A4.

saj

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

7 755,811

6 844,467

0

88,25

775,581

DK

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

1,605

1,268

0

79,00

0,161

DK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij 2a in 4

679,100

367,357

0

54,09

67,910

DK

SOL/3ABC24

morski list

območje 3a; vode Unije podrazdelkov 22–24

421,819

353,840

0

83,88

42,182

DK

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

27 307,558

24 577,085

0

90,00

2 730,473

DK

WHB/*05-F.

sinji mol

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za WHB/1X14)

541,606

0

0

0

54,161

DK

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

1 953,310

171,491

67,004

12,21

195,331

DK

WHG/7X7A-C

mol

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

1,000

0,794

0

79,40

0,100

EE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

18,880

0

0

0

1,888

EE

HER/03D.RG

sled

podrazdelek 28.1

13 170,008

12 520,836

0

95,07

649,172

EE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

26 957,499

22 205,217

0

82,37

2 695,750

EE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

31 084,876

29 625,552

0

95,31

1 459,324

ES

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

80,320

72,044

0

89,70

8,032

ES

ANE/08.

sardon

8

27 753,493

27 614,827

0

99,50

138,666

ES

ANF/8C3411

morska spaka

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

3 582,444

1 536,966

0

42,90

358,244

ES

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

396,998

134,928

0

33,99

39,700

ES

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

295,428

258,682

0

87,56

29,543

ES

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

74,478

66,582

0

89,40

7,448

ES

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

68,535

30,194

0

44,06

6,854

ES

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b in 6a

31,107

27,332

0

87,86

3,111

ES

HER/*25B-F

sled

območje 2, območje 5b severno od 62° S (vode Ferskih otokov) (posebni pogoj za HER/1/2-)

5,000

0

0

0

0,500

ES

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

35,432

0

0

0

3,543

ES

HKE/*57-14

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14 (posebni pogoj za HKE/8ABDE.)

4 219,400

2 378,000

0

56,36

421,940

ES

HKE/*8ABDE

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za HKE/571214)

3 325,230

216,000

0

6,50

332,523

ES

HKE/8ABDE.

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e

14 913,441

8 889,383

2 378,000

75,55

1 491,344

ES

HKE/8C3411

oslič

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7 591,567

6 466,076

0

85,17

759,157

ES

JAX/*08C

šur

območje 8c (posebni pogoj za JAX/09.)

2 323,177

2 090,000

0

89,96

232,318

ES

JAX/*08C2.

šur in z njim povezan prilov

območje 8c (posebni pogoj za JAX/2A-14)

8 227,267

7 400,000

0

89,94

822,727

ES

JAX/*09.

šur

območje 9 (posebni pogoj za JAX/08C.)

784,528

0

0

0

78,453

ES

JAX/08C.

šur

območje 8c

15 692,080

12 235,671

0

77,97

1 569,208

ES

JAX/09.

šur

9

24 863,885

16 575,953

2 090,000

75,07

2 486,389

ES

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

9 789,557

477,878

7 400,000

80,47

978,956

ES

LEZ/*8ABDE.

krilati rombi

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za LEZ/07.)

836,250

37,834

0

4,52

83,625

ES

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja 5b; 6; mednarodne vode območij 12 in 14

688,040

323,245

0

46,98

68,804

ES

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

območja 8a, 8b, 8d in 8e

551,524

507,491

0

92,02

44,033

ES

LEZ/8C3411

krilati rombi

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 349,508

847,038

0

62,77

134,951

ES

MAC/*08B.

skuša

območje 8b (posebni pogoj za MAC/8C3411)

2 936,352

0

0

0

293,635

ES

MAC/*8ABD.

skuša

območja 8a, 8b in 8d (posebni pogoj za MAC/8C3411)

8 741,172

0

0

0

874,117

ES

MAC/2CX14-

skuša

območja 6, 7, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 2a, 12 in 14

1 511,801

1 311,468

0

86,75

151,180

ES

MAC/8C3411

skuša

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

30 008,507

28 784,005

0

95,92

1 224,502

ES

NEP/07.

škamp

7

1 693,642

27,263

158,375

10,96

169,364

ES

NEP/5BC6.

škamp

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

109,962

0,061

0

0,06

10,996

ES

NEP/8ABDE.

škamp

območja 8a, 8b, 8d in 8e

36,451

0

0

0

3,645

ES

OTH/*08C2

prilov merjaščevke in mola

območje 8c (posebni pogoj za JAX/2A-14)

284,008

0

0

0

28,401

ES

OTH/*2A-14

prilov merjaščevke, vahnje, mola in skuše

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14 (posebni pogoj za JAX/2A-14)

568,015

0

0

0

56,802

ES

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

19,288

6,772

0

35,11

1,929

ES

RHG/5B67-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/5B67-)

0,500

0

0

0

0,050

ES

RHG/8X14-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/8X14-)

15,080

0

0

0

1,508

ES

RNG/*5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/8X14-)

153,200

0

0

0

15,320

ES

RNG/*8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/5B67-)

5,780

0

0

0

0,578

ES

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

396,891

285,910

0

72,04

39,689

ES

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

2 289,293

924,220

0

40,37

228,929

ES

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

101,722

30,106

11,496

40,90

10,172

ES

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

5,557

0

0

0

0,556

ES

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

115,150

107,872

0

93,68

7,278

ES

SOL/8AB.

morski list

območji 8a in 8b

8,132

7,837

0

96,37

0,295

ES

WHB/*05-F.

sinji mol

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za WHB/1X14)

1 343,510

0

0

0

134,351

ES

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

853,297

766,876

0

89,87

85,330

ES

WHB/8C3411

sinji mol

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

47 848,098

21 175,883

0

44,26

4 784,810

ES

WHG/56-14

mol

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

0,031

0

0

0

0,003

FI

HER/30/31.

sled

podrazdelka 30 in 31

92 351,839

80 970,999

0

87,68

9 235,184

FI

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

54 745,026

45 908,600

0

83,86

5 474,503

FR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

18,900

14,757

0

78,08

1,890

FR

ANE/08.

sardon

8

5 609,698

3 141,550

0

56

560,970

FR

ANF/8C3411

morska spaka

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

58,878

28,689

0

48,73

5,888

FR

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

8 776,985

1 324,221

0

15,09

877,699

FR

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

2 425,944

1 605,352

0

66,17

242,594

FR

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

25,922

9,735

0

37,55

2,592

FR

COD/07A.

trska

7a

25,711

0

0

0

2,571

FR

COD/07D.

trska

območje 7d

1 642,038

35,052

0

2,13

164,204

FR

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

1 603,130

588,390

0

36,70

160,313

FR

COD/7XAD34

trska

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2 202,064

519,775

0

23,60

220,206

FR

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

363,442

189,970

0

52,27

36,344

FR

HAD/*2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a (posebni pogoj za HAD/5BC6A.)

27,740

0

0

0

2,774

FR

HAD/07 A.

vahnja

7a

201,850

0

0

0

20,185

FR

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

920,140

203,465

0

22,11

92,014

FR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b in 6a

269,542

66,170

0

24,55

26,954

FR

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b, 12 in 14

599,411

0

0

0

59,941

FR

HER/*04B.

sled

4b (posebni pogoj za HER/4CXB7D)

9 065,005

3 051,996

0

33,67

906,501

FR

HER/*25B-F

sled

območje 2, območje 5b severno od 62° S (vode Ferskih otokov) (posebni pogoj za HER/1/2-)

59,000

0

0

0

5,900

FR

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

0,200

0

0

0

0,020

FR

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

54,328

0

0

0

5,433

FR

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

19 509,994

17 531,200

0

89,86

1 950,999

FR

HER/4CXB7D

sled

območji 4c in 7d, razen staleža v Blackwater

17 904,656

10 731,228

3 051,996

76,98

1 790,466

FR

HER/7G-K.

sled

območja 7g, 7h, 7j in 7k

680,299

2,006

0

0,29

68,030

FR

HKE/*03A.

oslič

območje 3a (posebni pogoj za HKE/2AC4-C)

52,277

0

0

0

5,228

FR

HKE/*57-14

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14 (posebni pogoj za HKE/8ABDE.)

7 601,051

0

0

0

760,105

FR

HKE/*8ABDE

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za HKE/571214)

3 326,972

0

0

0

332,697

FR

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij 2a in 4

2 978,608

2 691,260

0

90,35

287,348

FR

HKE/571214

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

29 082,551

19 815,129

0

68,13

2 908,255

FR

HKE/8ABDE.

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e

32 401,216

16 408,122

0

50,64

3 240,122

FR

HKE/8C3411

oslič

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

341,118

59,875

0

17,55

34,112

FR

JAX/08C.

šur

območje 8c

271,524

1,303

0

0,48

27,152

FR

LEZ/*8ABDE.

krilati rombi

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za LEZ/07.)

1 402,705

686,214

0

48,92

140,271

FR

LEZ/07.

krilati rombi

7

5 361,809

3 441,945

686,214

76,99

536,181

FR

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij 2a in 4

81,961

69,068

0

84,27

8,196

FR

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja 5b; 6; mednarodne vode območij 12 in 14

2 644,947

117,242

0

4,43

264,495

FR

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

območja 8a, 8b, 8d in 8e

805,879

717,271

0

89

80,588

FR

LEZ/8C3411

krilati rombi

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

49,972

1,468

0

2,94

4,997

FR

MAC/*02AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2A34.)

248,100

0

0

0

24,810

FR

MAC/*08B.

skuša

območje 8b (posebni pogoj za MAC/8C3411)

19,312

0

0

0

1,931

FR

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

1 264,400

0

0

0

126,440

FR

MAC/*8ABD.

skuša

območja 8a, 8b in 8d (posebni pogoj za MAC/8C3411)

58,355

0

0

0

5,836

FR

MAC/*FRO1

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2A34.)

252,800

0

0

0

25,280

FR

MAC/*FRO2

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

1 292,800

0

0

0

129,280

FR

MAC/8C3411

skuša

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

232,094

107,926

0

46,50

23,209

FR

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7 (posebni pogoj za NEP/07.)

118,556

0

0

0

11,856

FR

NEP/07.

škamp

7

7 742,863

285,176

0

3,68

774,286

FR

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij 2a in 4

162,840

71,701

0

44,03

16,284

FR

NEP/5BC6.

škamp

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

112,769

0

0

0

11,277

FR

NEP/8ABDE.

škamp

območja 8a, 8b, 8d in 8e

4 005,488

2 172,779

0

54,25

400,549

FR

PLE/07A.

morska plošča

7a

21,334

0

0

0

2,133

FR

PLE/2A3AX4

morska plošča

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

1 364,114

112,278

0

8,23

136,411

FR

PLE/7DE.

morska plošča

območji 7d in 7e

5 908,607

2 288,899

0

38,74

590,861

FR

POK/2C3A4.

saj

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

24 225,974

13 434,241

0

55,45

2 422,597

FR

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

6 204,164

3 652,773

0

58,88

620,416

FR

RNG/*5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/8X14-)

7,891

0

0

0

0,789

FR

RNG/*8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/5B67-)

285,718

0

0

0

28,572

FR

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

2 857,182

173,520

7,392

6,33

285,718

FR

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

78,911

0,007

0,22

0,29

7,891

FR

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

23,448

23,234

0

99,09

0,214

FR

SOL/07E.

morski list

območje 7e

334,045

216,604

0

64,84

33,405

FR

SOL/7FG.

morski list

območji 7f in 7g

65,428

44,107

0

67,41

6,543

FR

SOL/8AB.

morski list

območji 8a in 8b

3 585,061

3 164,801

0

88,28

358,506

FR

WHB/*05-F

sinji mol

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za WHB/1X14)

3 601,250

1 266,963

0

35,18

360,125

FR

WHG/07A.

mol

7a

3,332

0

0

0

0,333

FR

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

3 083,670

917,760

0

29,76

308,367

FR

WHG/56-14

mol

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

17,371

1,872

0

10,78

1,737

FR

WHG/7X7A-C

mol

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

15 439,494

6 385,566

0

41,36

1 543,949

IE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

33,345

0

0

0

3,335

IE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

2,011

0

0

0

0,201

IE

COD/07A.

trska

7a

467,076

106,470

0

22,80

46,708

IE

COD/7XAD34

trska

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

837,095

729,354

0

87,13

83,710

IE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

1,128

0

0

0

0,113

IE

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

2 698,699

2 428,484

0

89,99

269,870

IE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

572,884

515,034

0

89,90

57,288

IE

HER/7G-K.

sled

območja 7g, 7h, 7j in 7k

10 179,707

4 187,598

0

41,14

1 017,971

IE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

28 162,832

25 347,148

0

90

2 815,684

IE

LEZ/07.

krilati rombi

7

2 487,151

2 239,119

0

90,03

248,032

IE

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja 5b; 6; mednarodne vode območij 12 in 14

822,448

740,908

0

90,09

81,540

IE

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

6 399,754

0

0

0

639,975

IE

MAC/*4A-EN

skuša

vode Unije območja 2a; vode Unije in norveške vode območja 4a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

47 004,647

24 566,516

0

52,26

4 700,465

IE

MAC/*FRO2

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

6 523,620

0

0

0

652,362

IE

NEP/5BC6.

škamp

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

188,645

65,099

0

34,51

18,865

IE

PLE/07A.

morska plošča

7a

1 334,634

320,468

0

24,01

133,463

IE

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

365,688

231,486

0

63,30

36,569

IE

RHG/5B67-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/5B67-)

2,030

0

0

0

0,203

IE

RHG/8X14-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/8X14-)

0,030

0

0

0

0,003

IE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

33,100

0,006

0

0,02

3,310

IE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3,455

0

0

0

0,346

IE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

54 899,543

49 902,733

0

90,90

4 996,810

IE

WHG/07A.

mol

7a

50,595

43,540

0

86,06

5,060

IE

WHG/7X7A-C

mol

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

6 977,282

4 633,955

0

66,41

697,728

NL

COD/03AN.

trska

Skagerrak

75,010

57,875

0

77,16

7,501

NL

COD/07A.

trska

7a

2,000

0

0

0

0,200

NL

COD/07D.

trska

območje 7d

48,615

8,135

0

16,73

4,862

NL

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

1 690,786

345,580

130,330

28,15

169,079

NL

COD/7XAD34

trska

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1,016

0,456

0

44,88

0,102

NL

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

2,625

1,474

0

56,15

0,263

NL

HAD/03A.

vahnja

3a

4,056

3,968

0

97,83

0,088

NL

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

194,495

49,814

50,640

51,65

19,450

NL

HAD/7X7A34

vahnja

območja 7b–k, 8,9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7,410

7,338

0

99,03

0,072

NL

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

4 368,591

3 642,760

503,600

94,91

222,231

NL

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

103,262

32,390

0

31,37

10,326

NL

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

83 660,191

78 157,441

0

93,42

5 502,750

NL

HER/7G-K.

sled

območja 7g, 7h, 7j in 7k

829,198

438,964

0

52,94

82,920

NL

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij 2a in 4

125,105

39,437

8,958

38,68

12,511

NL

HKE/571214

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

1 484,812

429,868

0

28,95

148,481

NL

HKE/8ABDE.

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e

42,278

0

0

0

4,228

NL

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

36 350,487

25 344,290

2 414,244

76,36

3 635,049

NL

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij 2a in 4

13,520

4,324

0

31,98

1,352

NL

MAC/2CX14-

skuša

območja 6, 7, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 2a, 12 in 14

26 986,657

13 030,288

12 579,712

94,90

1 376,657

NL

MAC/8C3411

skuša

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

358,677

0

356,478

99,39

2,199

NL

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij 2a in 4

1 164,977

826,308

0

70,93

116,498

NL

PLE/03AN.

morska plošča

Skagerrak

2 578,720

1 526,370

0

59,19

257,872

NL

PLE/07A.

morska plošča

7a

0,995

0

0

0

0,100

NL

PLE/2A3AX4

morska plošča

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

51 466,950

22 658,378

0

44,03

5 146,695

NL

PLE/7DE.

morska plošča

območji 7d in 7e

105,249

94,435

0

89,73

10,525

NL

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

117,145

100,261

0

85,59

11,715

NL

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij 2a in 4

12 852,955

8 335,970

0

64,86

1 285,296

NL

SOL/3ABC24

morski list

območje 3a; vode Unije podrazdelkov 22–24

40,647

40,574

0

99,82

0,073

NL

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

1 188,600

647,804

1,364

54,62

118,860

NL

WHG/7X7A-C

mol

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

553,243

494,265

0

89,34

55,324

PL

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

58 775,811

49 537,492

0

84,28

5 877,581

PL

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

77 568,491

74 151,750

0

95,60

3 416,741

PT

ANF/8C3411

morska spaka

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

726,896

435,799

0

59,95

72,690

PT

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

3 267,934

1 827,440

0

55,92

326,793

PT

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

0,431

0

0

0

0,043

PT

HKE/8C3411

oslič

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2 474,241

1 741,283

0

70,38

247,424

PT

JAX/08C.

šur

območje 8c

1 549,963

532,237

0

34,34

154,996

PT

JAX/09.

šur

9

38 774,125

19 225,896

0

49,58

3 877,413

PT

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

0,402

0

0

0

0,040

PT

LEZ/8C3411

krilati rombi

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

101,084

90,764

0

89,79

10,108

PT

MAC/8C3411

skuša

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

5 704,935

4 924,715

0

86,32

570,494

PT

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

71,122

68,156

0,018

95,86

2,948

PT

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

531,232

447,739

0

84,28

53,123

PT

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

1,455

0

0

0

0,146

PT

WHB/8C3411

sinji mol

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

11 796,303

3 800,215

0

32,22

1 179,630

SE

COD/03AN.

trska

Skagerrak

1 166,102

670,240

0

57,48

116,610

SE

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

53,451

38,929

0

72,83

5,345

SE

HAD/03A.

vahnja

3a

268,679

142,556

0

53,06

26,868

SE

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

183,231

8,009

0

4,37

18,323

SE

HER/03A.

sled

3a

31 381,211

17 325,858

11 832,339

92,92

2 223,014

SE

HER/03A-BC

sled

3a

1 016,770

56,020

0

5,51

101,677

SE

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

485,797

0

445,006

91,60

40,791

SE

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

150,764

123,430

0

81,87

15,076

SE

HER/30/31.

sled

podrazdelka 30 in 31

18 918,855

16 508,830

0

87,26

1 891,886

SE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

74 627,970

68 722,415

0

92,09

5 905,555

SE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

7 343,533

6 646,200

19,179

90,77

678,154

SE

HKE/03A.

oslič

3a

274,946

78,758

0

28,64

27,495

SE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

112,694

0

0

0

11,269

SE

MAC/2A34.

skuša

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

4 170,545

3 693,855

366,487

97,36

110,203

SE

NEP/03A.

škamp

3a

3 451,775

1 860,111

0

53,89

345,178

SE

PLE/03AN.

morska plošča

Skagerrak

718,510

79,231

0

11,03

71,851

SE

PLE/03AS.

morska plošča

Kattegat

173,750

51,410

0

29,59

17,375

SE

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode Unije podrazdelkov 22–32

147,281

37,491

0

25,46

14,728

SE

POK/2C3A4.

saj

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

660,527

555,178

0

84,05

66,053

SE

SOL/3ABC24

morski list

območje 3a; vode Unije podrazdelkov 22–24

28,978

16,027

0

55,31

2,898

SE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

53 773,703

49 133,279

0

91,37

4 640,424

SE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

44,306

33,953

0

76,63

4,431

SE

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

15,320

3,465

0

22,62

1,532

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

5,411

0,612

0

11,31

0,541

UK

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

2 233,992

736,689

0

32,98

223,399

UK

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

167,739

65,445

0

39,02

16,774

UK

COD/07A.

trska

7a

205,556

128,097

0

62,32

20,556

UK

COD/07D.

trska

območje 7d

185,868

38,817

0

20,88

18,587

UK

COD/2A3AX4

trska

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

23 416,836

19 321,906

1 804,817

90,22

2 290,113

UK

COD/7XAD34

trska

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

248,249

132,517

0

53,38

24,825

UK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

1 071,439

65,285

0

6,09

107,144

UK

HAD/*2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a (posebni pogoj za HAD/5BC6A.)

391,190

0

0

0

39,119

UK

HAD/07 A.

vahnja

7a

1 810,143

1 584,939

0

87,56

181,014

UK

HAD/2AC4.

vahnja

4; vode Unije območja 2a

30 920,425

22 478,756

3 415,515

83,74

3 092,043

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b in 6a

3 922,369

3 421,950

0

87,24

392,237

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij 6b, 12 in 14

4 233,960

3 418,035

0

80,73

423,396

UK

HAD/7X7A34

vahnja

območja 7b–k, 8,9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

648,573

581,600

0

89,67

64,857

UK

HER/*04B.

sled

4b (posebni pogoj za HER/4CXB7D)

3 549,817

2 533,400

0

71,37

354,982

UK

HER/*25B-F

sled

območje 2, območje 5b severno od 62° S (vode Ferskih otokov) (posebni pogoj za HER/1/2-)

382,400

0

0

0

38,240

UK

HER/07A/MM

sled

7a

5 584,566

5 508,041

0

98,63

76,525

UK

HER/1/2-

sled

vode Unije, vode Ferskih otokov, norveške vode ter mednarodne vode območij 1 in 2

2 601,099

2 581,562

0

99,25

19,537

UK

HER/2A47DX

sled

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

199,376

23,562

0

11,82

19,938

UK

HER/4CXB7D

sled

območji 4c in 7d, razen staleža v Blackwater

6 786,004

4 039,171

2 533,400

96,85

213,433

UK

HER/7G-K.

sled

območja 7g, 7h, 7j in 7k

51,050

0,063

0

0,12

5,105

UK

HKE/*03A.

oslič

območje 3a (posebni pogoj za HKE/2AC4-C)

65,800

0

0

0

6,580

UK

HKE/*8ABDE

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za HKE/571214)

1 871,240

198,275

0

10,60

187,124

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij 2a in 4

5 902,584

5 233,715

0

88,67

590,258

UK

HKE/571214

oslič

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

8 262,851

5 157,358

198,275

64,82

826,285

UK

HKE/8ABDE.

oslič

območja 8a, 8b, 8d in 8e

0,680

0

0

0

0,068

UK

JAX/*07D.

šur in z njim povezan prilov

območje 7d (posebni pogoj za JAX/2A-14)

507,542

507,000

0

99,89

0,542

UK

JAX/*4BC7D

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 4b, 4c in 7d (posebni pogoj za JAX/2A-14)

507,642

0

0

0

50,764

UK

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

7 674,152

3 852,256

587,000

57,85

767,415

UK

LEZ/*8ABDE.

krilati rombi

območja 8a, 8b, 8d in 8e (posebni pogoj za LEZ/07.)

50,250

0

0

0

5,025

UK

LEZ/07.

krilati rombi

7

2 721,795

2 487,659

0

91,40

234,136

UK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij 2a in 4

2 639,368

1 524,915

0

57,78

263,937

UK

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja 5b; 6; mednarodne vode območij 12 in 14

1 899,925

940,595

0

49,51

189,993

UK

MAC/*02AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2A34.)

206,000

0

0

0

20,600

UK

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja 2a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

15 480,000

0

0

0

1 548,000

UK

MAC/*3A4BC

skuša

območji 3a in 4bc (posebni pogoj za MAC/2A34.)

547,393

146,734

0

26,81

54,739

UK

MAC/*4A-EN

skuša

vode Unije območja 2a; vode Unije in norveške vode območja 4a (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

128 672,537

104 911,447

0

81,53

12 867,254

UK

MAC/*FRO1

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2A34.)

210,000

0

0

0

21,000

UK

MAC/*FRO2

skuša

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

15 798,000

0

0

0

1 579,800

UK

MAC/2A34.

skuša

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

3 180,208

2 917,823

146,734

96,36

115,651

UK

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7 (posebni pogoj za NEP/07.)

457,090

432,479

0

94,62

24,611

UK

NEP/03A.

škamp

3a

1,300

0

0

0

0,130

UK

NEP/07.

škamp

7

10 588,315

5 484,596

432,479

55,88

1 058,832

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij 2a in 4

21 596,313

10 730,990

0

49,69

2 159,631

UK

NEP/5BC6.

škamp

6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

13 539,462

8 874,038

0

65,54

1 353,946

UK

OTH/*07D.

prilov merjaščevke in mola

območje 7d (posebni pogoj za JAX/2A-14)

25,105

0

0

0

2,511

UK

OTH/*2A-14

prilov merjaščevke, vahnje, mola in skuše

vode Unije območij 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14 (posebni pogoj za JAX/2A-14)

487,250

0

0

0

48,725

UK

PLE/07A.

morska plošča

7a

489,056

64,473

0

13,18

48,906

UK

PLE/2A3AX4

morska plošča

4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

27 468,865

9 297,279

252,383

34,77

2 746,887

UK

PLE/7DE.

morska plošča

območji 7d in 7e

2 922,110

2 212,489

0

75,72

292,211

UK

POK/2C3A4.

saj

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

13 537,370

12 466,169

0

92,09

1 071,201

UK

POK/56-14

saj

6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

3 605,897

2 763,892

0

76,65

360,590

UK

RHG/8X14-

čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/8X14-)

0,060

0

0

0

0,006

UK

RNG/*5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RNG/8X14-)

0,680

0

0

0

0,068

UK

RNG/*8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RNG/5B67-)

16,580

0

0

0

1,658

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

167,964

5,952

7,588

8,06

16,796

UK

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

6,800

0

0

0

0,680

UK

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

5,500

0

0

0

0,550

UK

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

2,000

1,403

0

70,15

0,200

UK

SOL/07D.

morski list

območje 7d

474,422

392,920

0

82,82

47,442

UK

SOL/07E.

morski list

območje 7e

888,820

791,239

0

89,02

88,882

UK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij 2a in 4

734,583

431,525

0

58,74

73,458

UK

SOL/7FG.

morski list

območji 7f in 7g

194,130

171,026

0

88,10

19,413

UK

WHB/*05-F

sinji mol

vode Ferskih otokov (posebni pogoj za WHB/1X14)

6 597,700

0

0

0

659,770

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

74 895,267

72 884,194

0

97,31

2 011,073

UK

WHG/07A.

mol

7a

33,681

18,857

0

55,99

3,368

UK

WHG/2AC4.

mol

4; vode Unije območja 2a

14 987,724

10 210,170

435,341

71,03

1 498,772

UK

WHG/7X7A-C

mol

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

1 852,626

876,852

0

47,33

185,263


(1)  Kvote, ki so na voljo državi članici v skladu z zadevnimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 354, 28.12.2013, str. 22), prenosov kvot iz leta 2017 v leto 2018 v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (UL L 115, 9.5.1996, str. 3) in členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ponovnih dodelitev in odbitkov od ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(2)  Posebni pogoj iz prilog k zadevnim uredbam o ribolovnih možnostih.


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/40


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1705

z dne 10. oktobra 2019

o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2019/1197 glede rokov, v katerih bi moralo Združeno kraljestvo po izstopu iz Unije izpolniti pogoje za upravičenost do financiranja Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2019/1197 z dne 9. julija 2019 o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (1) in zlasti členov 2(3), 3(3) in 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o svoji nameri, da izstopi iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Uredba (EU, Euratom) 2019/1197 določa pogoje, pod katerimi bi bili lahko Združeno kraljestvo ter osebe in subjekti s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu še naprej upravičeni do financiranja Unije za upravičene odhodke, nastale v letu 2019 od datuma, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, ter določa roke, v katerih bo moralo Združeno kraljestvo izpolniti pogoje za nadaljnjo upravičenost, vključno s časovnim razporedom plačil za mesece po avgustu 2019.

(3)

Roki in časovni razpored plačil so bili določeni glede na možnost izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora 13. aprila 2019.

(4)

Evropski svet je 11. aprila 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/584 (2), s katerim je na podlagi člena 50(3) PEU v dogovoru z Združenim kraljestvom podaljšal obdobje do 31. oktobra 2019.

(5)

Zato je primerno, da se podaljšajo roki, do katerih bi moralo Združeno kraljestvo izpolniti pogoje iz Uredbe (EU, Euratom) 2019/1197, in spremeni časovni razpored plačil, da se upošteva podaljšanje obdobja iz člena 50(3) PEU do 31. oktobra 2019.

(6)

Uredbo (EU, Euratom) 2019/1197 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Opozoriti je treba tudi, da pogoj iz člena 3(1)(a) Uredbe (EU, Euratom) 2019/1197 ni več relevanten.

(8)

Da bi se preprečilo tveganje resnih motenj pri izvajanju in financiranju proračuna Unije v letu 2019, zlasti za upravičence programov porabe Unije in drugih ukrepov na dan izstopa Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba to uredbo sprejeti po postopku v nujnih primerih, ki je podrobno opredeljen v členu 8 Uredbe (EU, Euratom) 2019/1197 in kot je določeno v členih 2(3) in 3(3) navedene uredbe, čim prej, in sicer dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporabljati bi se morala od dneva, ki sledi dnevu, ko za Združeno kraljestvo in v njem prenehata veljati Pogodbi, razen če do tega datuma začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) 2019/1197 se spremeni:

(1)

v členu 2(1) se točke (a), (b) in (c) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

Združeno kraljestvo Komisiji v sedmih koledarskih dneh po datumu izstopa pisno potrdi, da bo v eurih vplačalo znesek, prikazan v vrstici ‚Združeno kraljestvo‘ in stolpcu ‚Lastna sredstva skupaj‘ v razpredelnici 7 dela ‚A. Uvod in financiranje splošnega proračuna Unije‘ v prihodkovnem delu proračuna za leto 2019, določenem v splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019 (3), kot je bil sprejet 12. decembra 2018, zmanjšan za znesek lastnih sredstev, ki ga da na voljo Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2019 pred datumom izstopa, in sicer v skladu s časovnim razporedom plačil, določenim v tej uredbi;

(b)

Združeno kraljestvo v 20 koledarskih dneh po datumu izstopa na račun, ki ga določi Komisija, plača prvo plačilo, ki ustreza obroku iz drugega pododstavka tega odstavka, pomnoženemu z rezultatom naslednjega: število celih mesecev od datuma izstopa do konca leta 2019, zmanjšano za število mesecev od meseca prvega plačila, pri čemer se ta mesec ne šteje, do konca leta 2019;

(c)

Združeno kraljestvo Komisiji v sedmih koledarskih dneh po datumu izstopa pisno potrdi zavezo, da bo še naprej sprejemalo kontrole in revizije, ki zajemajo celotno obdobje programov in ukrepov v skladu z veljavnimi pravili; in“;

(2)

točka (b) v členu 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Združeno kraljestvo v 30 koledarskih dneh po datumu izstopa na račun, ki ga določi Komisija, plača preostale mesečne obroke iz drugega pododstavka člena 2(1); in“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 15.7.2019, str. 1.

(2)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).

(3)  Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2019/333 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (UL L 67, 7.3.2019, str. 1).


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1706

z dne 10. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/325 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/325 z dne 24. februarja 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (2), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2368 (3), in zlasti člena 1(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1105/2010 (4) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek).

(2)

V prvotni preiskavi se je za preiskavo proizvajalcev izvoznikov v Ljudski republiki Kitajski (v nadaljnjem besedilu: LRK) v skladu s členom 17 osnovne uredbe izvedlo vzorčenje.

(3)

Svet je za vzorčene proizvajalce izvoznike iz LRK uvedel individualne stopnje protidampinške dajatve v razponu od 5,1 % do 9,8 % na uvoz zadevnega izdelka. Za sodelujoče proizvajalce izvoznike, ki niso bili vključeni v vzorec, je bila uvedena stopnja dajatve v višini 5,3 %. Poleg tega je bila za celotno državo uvedena stopnja dajatve v višini 9,8 % na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra iz vseh preostalih kitajskih družb.

(4)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) osnovne uredbe so bili prvotni ukrepi z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/325 (uredba o pregledu zaradi izteka ukrepa) podaljšani za pet let.

(5)

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2368 se je Izvedbena uredba (EU) 2017/325 spremenila tako, da vključuje člen 1(5), ki proizvajalcem izvoznikom omogoča, da zaprosijo za status novega proizvajalca izvoznika.

(6)

V členu 1(5) Izvedbene uredbe (EU) 2017/325, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2368, je navedeno, da se lahko kadar katera koli stran iz LRK Komisiji predloži zadostne dokaze, da:

(a)

zadevnega izdelka v obdobju prvotne preiskave (od 1. julija 2008 do 30. junija 2009) ni izvažala v Unijo,

(b)

ni povezana z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo, ter

(c)

je zadevni izdelek po koncu obdobja prvotne preiskave dejansko izvažala v Unijo ali je prevzela nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo po koncu obdobja prvotne preiskave izvozila znatno količino v Unijo,

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/325 spremeni tako, da se za navedeno stran določi stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, in sicer tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 5,3 %.

B.   ZAHTEVEK ZA STATUS NOVEGA PROIZVAJALCA IZVOZNIKA

(7)

Družba Wuxi Soutical Technology Development Co., Ltd., se je po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2017/325 javila in Komisiji predložila zahtevek za odobritev statusa novega proizvajalca izvoznika, zato zanj določi stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe v LRK, ki niso vključene v vzorec, tj. 5,3 %.

(8)

Da bi Komisija ugotovila, ali vložnik izpolnjuje merila za odobritev statusa novega proizvajalca izvoznika, kot je navedeno v uvodni izjavi 6, je vložniku najprej poslala vprašalnik, v katerem je zahtevala dokaze, da izpolnjuje ta merila. Komisija je po začetni analizi odgovorov na vprašalnik vložniku poslala dopis, v katerem je od njega zahtevala dodatne informacije, on pa jih je predložil.

(9)

Komisija je preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotovitev, ali vložnik izpolnjuje merila. Komisija je industrijo Unije obvestila tudi o tem zahtevku za status novega proizvajalca izvoznika.

(10)

Industrija Unije ni predložila pripomb na zahtevek.

C.   ANALIZA ZAHTEVKA

(11)

V zvezi z merilom (a) je Komisija proučila vložnikove dovoljenje za opravljanje dejavnosti, statut in revidirane računovodske izkaze ter ugotovila, da je bil vložnik ustanovljen 11. februarja 2015. Komisija je glede na razpoložljive informacije ugotovila, da vložnik med prvotno preiskavo (od 1. julija 2008 do 30. junija 2009) ni izvažal zadevnega izdelka. Zato vložnik izpolnjuje merilo (a) iz uvodne izjave 6.

(12)

V zvezi z merilom, ki določa, da vložnik ne sme biti povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni s prvotno uredbo (merilo (b)), je Komisija proučila odnose njegovih delničarjev in njegovih povezanih izvozno prodajnih družb. Komisija je na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, ugotovila, da vložnik ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi. Vložnik zato izpolnjuje merilo (b) iz uvodne izjave 6.

(13)

V zvezi z merilom (c), ki preverja, ali je vložnik dejansko izvažal zadevni izdelek v Unijo oziroma ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da po koncu obdobja prvotne preiskave izvozi znatno količino zadevnega izdelka v Unijo, je vložnik predložil dokazila o izvozu zadevnega izdelka v Hrvaško po obdobju prvotne preiskave. Hrvaški carinski organi so transakcijo sporočili tudi v zbirki podatkov, vzpostavljeni v skladu s členom 14(6) osnovne uredbe. Družba tako izpolnjuje merilo (c) iz uvodne izjave 6.

D.   SKLEP

(14)

Komisija je sklenila, da vložnik izpolnjuje vsa tri merila za pridobitev statusa novega proizvajalca izvoznika. Zato bi ga bilo treba dodati na seznam sodelujočih družb, ki niso bile vključene v vzorec, iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/325.

(15)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/325 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

E.   RAZKRITJE

(16)

Komisija je vložnika in industrijo Unije obvestila o teh ugotovitvah in jima dala možnost, da predložita pripombe.

(17)

Stranem je bila dana možnost, da predložijo pripombe. [Prejela ni nobenih pripomb.]

(18)

Ta uredba je v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/325 se doda naslednja družba:

Ime družbe

Kraj

„Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 49, 25.2.2017, str. 6.

(3)  UL L 337, 19.12.2017, str. 24.

(4)  UL L 315, 1.12.2010, str. 1.


SKLEPI

11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/45


SKLEP SVETA (EU) 2019/1707

z dne 17. junija 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem na podlagi Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, glede priporočila za nekatere spremembe Sporazuma zaradi upoštevanja pristopa Samoe in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 207(3) in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je 30. julija 2009 podpisala Začasni sporazum o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki vzpostavlja okvir za sporazum o gospodarskem partnerstvu. Sporazum od 20. decembra 2009 oziroma 28. julija 2014 začasno uporabljata neodvisna država Papua Nova Gvineja in Republika Fidži.

(2)

Člen 80 Sporazuma določa, da lahko k Sporazumu pristopijo druge pacifiške otoške države, ki so podpisnice Sporazuma iz Cotonouja (2), ali pacifiški otoki, ki imajo strukturne značilnosti ter gospodarske in socialne razmere, primerljive z državami, podpisnicami Sporazuma iz Cotonouja, na podlagi predložitve ponudbe za dostop na trg, ki izpolnjuje zahteve člena XXIV GATT 1994. Neodvisna država Samoa (v nadaljnjem besedilu: Samoa) je 5. februarja 2018 pogodbenicam v odločanje vložila prošnjo za pristop skupaj s ponudbo za dostop na trg, ki izpolnjuje zahteve člena XXIV GATT 1994.

(3)

Na šesti seji Odbora za trgovino 24. oktobra 2018 so predstavniki Unije in pacifiških držav sestavili seznam tehničnih sprememb Sporazuma, ki so potrebne za upoštevanje pristopa Samoe k Sporazumu. Predstavniki Unije in pacifiških držav so sklenili, da bi te spremembe vključevale uvrstitev Samoe kot pogodbenice Sporazuma in dodatek njene ponudbe za dostop na trg k Prilogi II k Sporazumu. Podobne spremembe sporazuma bi bile potrebne vsakič, ko k Sporazumu pristopi druga pacifiška država.

(4)

Svet je s Sklepom (EU) 2018/1908 (3) z dne 6. decembra 2018 odobril prošnjo za pristop Samoe. Besedilo ponudbe za dostop na trg Samoe je priloženo navedenemu sklepu (4). Samoa je k Sporazumu pristopila 21. decembra 2018, Sporazum pa začasno uporablja od 31. decembra 2018.

(5)

Člen 68 Sporazuma določa, da Odbor za trgovino obravnava vse zadeve, ki so potrebne za izvajanje Sporazuma. Odbor za trgovino je treba pooblastiti za odločanje o kakršnih koli tehničnih spremembah Sporazuma, ki bi lahko bile potrebne po pristopu druge pacifiške otoške države.

(6)

Sedma seja Odbora za trgovino bo potekala 24. julija 2019, ko bo Odbor za trgovino lahko v skladu s členom 78 Sporazuma pogodbenicam priporočil uvedbo sprememb Sporazuma, da se upoštevajo pristop Samoe in prihodnji pristopi drugih pacifiških otoških držav k Sporazumu.

(7)

Unija bi morala določiti stališče, ki se zastopa v zvezi s priporočilom za te spremembe.

(8)

Stališče Unije na sedmi seji Odbora za trgovino bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku priporočila –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Odboru za trgovino na njegovi sedmi seji v zvezi s priporočilom za nekatere spremembe Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Samoe in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav, temelji na osnutku priporočila Odbora za trgovino, priloženem temu sklepu (5).

Člen 2

Priporočilo Odbora za trgovino se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 17. junija 2019

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2009/729/ES z dne 13. julija 2009 o podpisu in začasni uporabi začasnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (UL L 272, 16.10.2009, str. 1).

(2)  Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, kakor je bil nazadnje spremenjen (UL L 317, 15.12.2000, str. 3).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2018/1908 z dne 6. decembra 2018 o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (UL L 333, 28.12.2018, str. 1).

(4)  UL L 333, 28.12.2018, str. 3.

(5)  Besedilo Priloge II (Carine, ki se uporabljajo pri uvozu v Neodvisno državo Samoo) k Sporazumu je objavljeno v UL L 333, 28.12.2018, str. 3.


OSNUTEK

PRIPOROČILO št. 1/2019 ODBORA ZA TRGOVINO, USTANOVLJENEGA Z ZAČASNIM SPORAZUMOM O PARTNERSTVU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO NA ENI STRANI IN PACIFIŠKIMI DRŽAVAMI NA DRUGI STRANI

z dne ...

glede pristopa Samoe in prihodnjih pristopov drugih pacifiških otoških držav

ODBOR ZA TRGOVINO JE –

ob upoštevanju Začasnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki vzpostavlja okvir za sporazum o gospodarskem partnerstvu, podpisanega 30. julija 2009 v Londonu, ter zlasti členov 68, 78 in 80 Začasnega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Neodvisna država Papua Nova Gvineja in Republika Fidži sta Sporazum podpisali 30. julija 2009 oziroma 11. decembra 2009 in ga začasno uporabljata od 20. decembra 2009 oziroma 28. julija 2014.

(2)

Neodvisna država Samoa (v nadaljnjem besedilu: Samoa) je 5. februarja 2018 pogodbenicam v odločanje predložila prošnjo za pristop skupaj s ponudbo za dostop na trg, ki izpolnjuje zahteve člena XXIV GATT 1994. Samoa je k Sporazumu pristopila 21. decembra 2018 in ga začasno uporablja od 31. decembra 2018.

(3)

Odbor za trgovino je zaradi pristopa Samoe pregledal Sporazum in pogodbenicam priporoča sprejetje tehničnih sprememb Sporazuma, da se Samoa navede kot pogodbenica Sporazuma in se njena ponudba za dostop na trg doda v Prilogo II k Sporazumu.

(4)

Podobne spremembe bodo potrebne po vsakem pristopu druge pacifiške otoške države k Sporazumu.

(5)

Odbor za trgovino predlaga, da se ga pooblasti za odločanje o kakršnih koli tehničnih spremembah Sporazuma, ki bi lahko bile potrebne zaradi pristopa druge pacifiške otoške države –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Odbor za trgovino priporoča, da pogodbenice:

1.

odstavek 1 člena 70 Sporazuma nadomestijo z naslednjim:

„1.   V tem sporazumu so „pogodbenice“ Evropska skupnost, v nadaljnjem besedilu: pogodbenica ES, na eni strani ter Papua Nova Gvineja, Republika Fidži in Neodvisna država Samoa, v nadaljnjem besedilu: pacifiške države, na drugi strani.“;

2.

v členu 80 Sporazuma dodajo naslednji odstavek 3:

„3.   Odbor za trgovino lahko odloči o kakršnih koli tehničnih spremembah Sporazuma, ki bi lahko bile potrebne zaradi pristopa druge pacifiške otoške države.“;

3.

v Prilogi II k Sporazumu dodajo besedilo dogovorjene ponudbe za dostop na trg Neodvisne države Samoe iz Priloge k temu priporočilu;

4.

v Prilogi X k Protokolu II k Sporazumu črtajo navedbo Samoe s seznama „Druge države AKP“.

V ...,

Za Odbor za trgovino

V imenu Unije

V imenu pacifiških držav


(1)  UL L 272, 16.10.2009, str. 2.


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/48


SKLEP SVETA (EU) 2019/1708

z dne 7. oktobra 2019

o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s sprejetjem sklepa o podaljšanju oprostitve obveznosti STO, ki Združenim državam dovoljuje preferencialno tarifno obravnavo v skladu z zakonom za oživitev gospodarstva v Karibski kotlini (CBERA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Marakeški sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum STO) je začel veljati 1. januarja 1995.

(2)

Odstavek 2 člena II Sporazuma STO določa, da so sporazumi in z njimi povezani pravni instrumenti, vključeni v Priloge 1, 2 in 3 Sporazuma STO (v nadaljnjem besedilu večstranski trgovinski sporazumi), sestavni del Sporazuma STO in zavezujejo vse članice.

(3)

V skladu z odstavkom 3 člena IX lahko Ministrska konferenca v izjemnih okoliščinah odloči, da članico oprosti obveznosti, ki ji jo nalaga Sporazum STO ali kateri koli večstranski trgovinski sporazum.

(4)

Odstavka 3 in 4 člena IX Sporazuma STO določata postopke za priznanje oprostitev obveznosti v zvezi z večstranskimi trgovinskimi sporazumi iz Prilog 1A, 1B ali 1C k Sporazumu STO in njihovimi prilogami.

(5)

Na podlagi odstavka 1 člena IV Sporazuma STO je Ministrska konferenca pristojna za sprejemanje odločitev o vseh zadevah na podlagi katerega koli večstranskega trgovinskega sporazuma.

(6)

Na podlagi odstavka 2 člena IV Sporazuma STO v presledkih med sestanki Ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije (STO) njene naloge opravlja Generalni svet STO.

(7)

Na podlagi odstavka 1 člena IX Sporazuma STO, STO odločitve običajno sprejema soglasno.

(8)

Združenim državam je bila 15. februarja 1985 priznana oprostitev obveznosti iz odstavka 1 člena I Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994) za obdobje od 1. januarja 1984 do 30. septembra 1995. Dne 15. novembra 1995 so članice oprostitev obveznosti obnovile za obdobje do 30. septembra 2005, 29. maja 2009 pa ponovno za obdobje do 31. decembra 2014. Članice so 5. maja 2015 podaljšale oprostitev obveznosti v zvezi z odstavkom 1 člena I GATT 1994 za obdobje do 31. decembra 2019 ter oprostitev razširile tako, da zajema odstavka 1 in 2 člena XIII GATT 1994 v obsegu, ki Združenim državam omogoča dajatev prosto obravnavo za uvoz upravičenih izdelkov s poreklom iz držav upravičenk, določenih v skladu z določbami zakona za oživitev gospodarstva v Karibski kotlini (CBERA).

(9)

Združene države so na podlagi odstavkov 3 in 4 člena IX Sporazuma STO predložile zahtevo Generalnemu svetu, da odloči, da se obstoječa oprostitev obveznosti, ki Združenim državam dovoljuje dajatev prosto obravnavo upravičenih izdelkov s poreklom iz srednjeameriških in karibskih držav in ozemelj v skladu s CBERA, podaljša za obdobje od 1. januarja 2020 do 30. septembra 2025.

(10)

Združene države zahtevo utemeljujejo z veliko revščino in nestabilnostjo v državah Karibske kotline, zlasti na Haitiju. Ugodnosti v okviru CBERA so namenjene širitvi gospodarskih priložnosti ter prispevanju k stabilnejši in uspešnejši regiji.

(11)

Podaljšanje oprostitve obveznosti ne bi negativno vplivalo niti na gospodarstvo Unije niti na njene trgovinske odnose z upravičenci do te oprostitve. Poleg tega Unija podpira ukrepe za boj proti revščini in zagotavljanje stabilnosti.

(12)

V skladu s členom 218(9) PDEU je primerno določiti stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Generalnem svetu, da se podpre zahteva Združenih držav za podaljšanje oprostitve obveznosti, saj bo podaljšanje opustitve zavezujoče za članice STO –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Generalnem Svetu Svetovne trgovinske organizacije, je, da se podpre podaljšanje oprostitve obveznosti STO, ki Združenim državam dovoljuje preferencialno tarifno obravnavo upravičenih izdelkov s poreklom iz srednjeameriških in karibskih držav in ozemelj v skladu z zakonom za oživitev gospodarstva v Karibski kotlini od 1. januarja 2020 do 30. septembra 2025.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/50


SKLEP SVETA (EU) 2019/1709

z dne 7. oktobra 2019

o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o podaljšanju oprostitve obveznosti STO, ki članicam v razvoju omogoča, da zagotavljajo preferencialno tarifno obravnavo za izdelke iz najmanj razvitih držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Marakeški sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum STO) je začel veljati 1. januarja 1995.

(2)

Odstavek 2 člena II Sporazuma STO določa, da so sporazumi in z njimi povezani pravni instrumenti, zajeti v Prilogah 1, 2 in 3 Sporazuma STO (v nadaljnjem besedilu: večstranski trgovinski sporazumi), sestavni del Sporazuma STO in zavezujejo vse članice.

(3)

Na podlagi odstavka 3 člena IX Sporazuma STO se lahko v izjemnih okoliščinah Ministrska konferenca odloči, da članico oprosti obveznosti, ki ji jo nalaga Sporazum STO ali kateri koli večstranski trgovinski sporazum.

(4)

V odstavkih 3 in 4 člena IX Sporazuma STO so določeni postopki za odobritev oprostitve obveznosti v zvezi z večstranskimi trgovinskimi sporazumi iz Priloge 1A, 1B ali 1C k Sporazumu STO in njihovimi prilogami.

(5)

Na podlagi odstavka 1 člena IV Sporazuma STO je Ministrska konferenca pristojna za sprejemanje odločitev o vseh zadevah na podlagi katerega koli večstranskega trgovinskega sporazuma.

(6)

Na podlagi odstavka 2 člena IV Sporazuma STO naloge Ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v presledkih med njenimi sestanki opravlja Generalni svet STO. Na podlagi odstavka 1 člena IX Sporazuma STO, STO običajno odloča soglasno.

(7)

15. junija 1999 so članice STO odobrile oprostitev obveznosti na podlagi odstavka 1 člena I Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994) v obsegu, ki je potreben, da lahko članice v razvoju do 30. junija 2009 zagotavljajo preferencialno tarifno obravnavo za izdelke iz najmanj razvitih držav, ki so jih kot take določili Združeni narodi, ne da bi morale enake tarifne stopnje uporabljati tudi za podobne izdelke iz drugih članic. 27. maja 2009 so članice STO podaljšale oprostitev obveznosti od 1. julija 2009 do 30. junija 2019.

(8)

Na podlagi odstavkov 3 in 4 člena IX Sporazuma STO so Čile, Kitajska, Indija, Tajska in Turčija (v nadaljnjem besedilu: sopredlagateljice) vložile zahtevo, naj Generalni svet sprejme sklep o podaljšanju obstoječe oprostitve obveznosti STO, da bi lahko članice v razvoju od 1. julija 2019 do 30. junija 2029 zagotavljale preferencialno tarifno obravnavo za izdelke iz najmanj razvitih držav.

(9)

Sopredlagateljice zahtevo utemeljujejo s posebno ranljivostjo najmanj razvitih držav in posebnimi strukturnimi težavami, s katerimi se te države soočajo v svetovnem gospodarstvu, ter s pomenom izboljšanja njihove dejanske udeležbe v večstranskem trgovinskem sistemu, tako da se jim odobri smiseln dostop do trga, ki podpira diverzifikacijo njihove proizvodne in izvozne osnove.

(10)

Podaljšanje oprostitve obveznosti ne bi negativno vplivalo niti na gospodarstvo Unije niti na trgovinske odnose Unije z upravičenkami do te oprostitve. Poleg tega Unija najmanj razvitim državam zagotavlja carin in kvot prost dostop do trga v okviru pobude „vse razen orožja“ in podpira, da druge članice STO prav tako zagotavljajo trgovinske preferenciale najmanj razvitim državam.

(11)

V skladu s členom 218(9) PDEU je primerno določiti stališče, ki naj ga v Generalnem svetu STO zastopa Evropska komisija v imenu Evropske unije, da se podpre zahteva sopredlagateljic za podaljšanje oprostitve obveznosti, ki članicam v razvoju dovoli preferencialno tarifno obravnavo za izdelke s poreklom iz najmanj razvitih držav do 30. junija 2029, saj bo podaljšanje oprostitve obveznosti zavezujoče za članice STO –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije, je, da se podpre podaljšanje oprostitve obveznosti STO, ki članicam v razvoju omogoča, da od 1. julija 2019 do 30. junija 2029 zagotavljajo preferencialno tarifno obravnavo za izdelke s poreklom iz najmanj razvitih držav.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/52


SKLEP SVETA (EU) 2019/1710

z dne 7. oktobra 2019

o imenovanju treh članov in treh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2015/1792 (4) je 5. oktobra 2015 Yolando BARCINA ANGULO kot članico zamenjala Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, Marío Victorio PALAU TÁRREGA pa je kot nadomestno članico zamenjala Elena CEBRIÁN CALVO.Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2015/2397 (5) je 16. decembra 2015 Paulina RIVERA BAUTEJA kot člana zamenjal Fernando CLAVIJO BATLLE, Javierja GONZÁLEZA ORTIZA pa je kot nadomestnega člana zamenjala María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2016/572 (6) je 11. aprila 2016 Marío Sol CALZADO GARCÍA kot nadomestno članico zamenjal Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2016/1817 (7) je 7. oktobra 2016 Eleno CEBRIÁN CALVO kot nadomestno članicozamenjal Joan CALABUIG RULL. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2019/1107 (8) je 25. junija 2019 Marío Luiso de MIGUEL ANASAGASTI kot nadomestno članico zamenjal Julián ZAFRA DÍAZ.

(2)

Zaradi konca mandata Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, Fernanda CLAVIJA BATLLEJA in Juana Vicenteja HERRERE CAMPA so se sprostila tri mesta članov Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandata Ángela Luisa SÁNCHEZA MUÑOZA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij.

(4)

Zaradi konca mandata sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij, na podlagi česar sta bila predlagana Joan CALABUIG RULL (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) in Julián José ZAFRA DÍAZ (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

Francisco IGEA ARISQUETA, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,

Ángel Víctor TORRES PÉREZ, Presidente del Gobierno de Canarias,

in

(b)

za nadomestne člane:

Joan CALABUIG RULL, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana (sprememba mandata),

Manuel Alejandro CARDENETE FLORES, Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía,

Julián José ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias (sprememba mandata).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2019

Za Svet

Predsednik

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2015/1792 z dne 5. oktobra 2015 o imenovanju petih španskih članov in petih španskih nadomestnih članov Odbora regij (UL L 260, 7.10.2015, str. 28).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2015/2397 z dne 16. decembra 2015 o imenovanju španskega člana in španskega nadomestnega člana Odbora regij (UL L 332, 18.12.2015, str. 144).

(6)  Sklep Sveta (EU) 2016/572 z dne 11. aprila 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 97, 13.4.2016, str. 11).

(7)  Sklep Sveta (EU) 2016/1817 z dne 7. oktobra 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 278, 14.10.2016, str. 45).

(8)  Sklep Sveta (EU) 2019/1107 z dne 25. junija 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 175, 28.6.2019, str. 37).


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/54


SKLEP SVETA (EU) 2019/1711

z dne 7. oktobra 2019

o imenovanju dveh članov in treh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2015/1792 (4) je 5. oktobra 2015 Ignacia GONZÁLEZA GONZÁLEZA kot članica zamenjala Cristina CIFUENTES CUENCAS, Borjo COROMINASA FISASA in Juana Luisa SÁNCHEZA DE MUNIÁINA LACASO pa sta kot nadomestni članici zamenjali Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE in Ana OLLO HUALDE. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2015/1915 (5) je 9. oktobra 2015 Cristino MAZAS PÉREZ-OLEAGA kot članico zamenjala Rosa Eva DÍAZ TEZANOS, Inmaculado VALENCIA BAYÓN pa je kot nadomestni član zamenjal Juan José SOTA VERDIÓN. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2016/410 (6) je 14. marca 2016 Ano OLLO HUALDE kot nadomestni član zamenjal Mikel IRUJO AMEZAGA. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2017/619 (7) je 27. marca 2017 Yolando IBARROLA DE LA FUENTE kot nadomestni član zamenjal Ignacio Javier GARCÍA GIMENO. Na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2018/926 (8) je 26. junija 2018 Cristino CIFUENTES CUENCAS kot član zamenjal Ángel GARRIDO GARCÍA.

(2)

Zaradi konca mandata Rose Eve DÍAZ TEZANOS in Ángela GARRIDA GARCÍE sta se sprostili dve mesti članov Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandata Ignacia Javierja GARCÍE GIMENA in Juana Joséja SOTE VERDIÓNA sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij.

(4)

Zaradi konca mandata se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij, na podlagi česar je bil predlagan Mikel IRUJO AMEZAGA (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

Isabel Natividad DÍAZ AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Paula FERNÁNDEZ VIAÑA, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria,

(b)

za nadomestne člane:

Ignacio Jesús AGUADO CRESPO, Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,

Mikel IRUJO AMEZAGA, Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra (sprememba mandata),

María SÁNCHEZ RUIZ, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2015/1792 z dne 5. oktobra 2015 o imenovanju petih španskih članov in petih španskih nadomestnih članov Odbora regij (UL L 260, 7.10.2015, str. 28).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2015/1915 z dne 9. oktobra 2015 o imenovanju dveh španskih članov in treh španskih nadomestnih članov Odbora regij (UL L 280, 24.10.2015, str. 26).

(6)  Sklep Sveta (EU) 2016/410 z dne 14. marca 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 74, 19.3.2016, str. 39).

(7)  Sklep Sveta (EU) 2017/619 z dne 27. marca 2017 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 89, 1.4.2017, str. 8).

(8)  Sklep Sveta (EU) 2018/926 z dne 26. junija 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije (UL L 164, 29.6.2018, str. 48).


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/56


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1712

z dne 20. julija 2018

o javnem posojilu SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN), ki ga je Slovaška odobrila podjetju Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)

(notificirano pod dokumentarno številko (2019) 4723)

(Besedilo v slovaškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenima določbama (1),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 24. februarja 2010 je Komisija obvestila Slovaško o svoji odločitvi, da glede javnega posojila podjetju Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., začne postopek iz člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka).

(2)

Sklep Komisije o začetku postopka je bil, kot je pojasnjeno v dopisu, sprejet na podlagi predhodne pritožbe anonimnega konkurenta z dne 21. aprila 2009 in priglasitve, ki jo je Slovaška zaradi pravne varnosti vložila dne 10. avgusta 2009.

(3)

Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Komisija je pozvala zainteresirane strani, naj predložijo pripombe v zvezi z javnim posojilom, vendar tovrstnih pripomb ni prejela.

(4)

Slovaška je z dopisom z dne 16. junija 2010 predložila svoje pripombe k sklepu o začetku postopka.

(5)

Komisija je dne 8. novembra 2010, 22. decembra 2010, 14. junija 2011, 6. avgusta 2012 in 25. avgusta 2016 slovaškim organom poslala zahtevke za dodatne informacije. Slovaški organi so svoje odgovore posredovali dne 6. decembra 2012, 20. in 22. januarja 2011, 11. julija 2011, 17. septembra 2012 oziroma 14. oktobra 2016. Dne 20. decembra 2017 so slovaški organi predložili dodaten dopis, o katerem je potekala razprava na sestanku dne 23. januarja 2018.

2.   PODROBEN OPIS UKREPA

2.1   Prejemnik (dejavnosti, lastništvo, tržni delež itd.)

(6)

Podjetje Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (v nadaljnjem besedilu: ZSSK Cargo), je bilo ustanovljeno leta 2005, potem ko je bil prvotni upravljavec železnic Železničná spoločnosť, a.s., razdeljen v tri ločena železniška podjetja: Železnice Slovenskej republiky – upravitelj infrastrukture, Železničná spoločnosť Slovensko a.s. – potniški promet in ZSSK Cargo – tovorni promet. Slovaška vlada je bila in je še vedno ustanovitelj in 100-odstotni delničar podjetja ZSSK Cargo. Ministrstvo za promet, pošto in telekomunikacije slovaške vlade izvaja vladne pravice delničarja.

2.2   Opis posojila podjetju ZSSK Cargo

(7)

Posojilo v višini 165 969 594,37 EUR, ki je predmet tega postopka, je bilo odobreno z vladnim odlokom št. 173 z dne 4. marca 2009 in izplačano podjetju ZSSK Cargo dne 6. aprila 2009 na podlagi pogodbe, sklenjene dne 31. marca 2009 med ministrstvom za promet, pošto in telekomunikacije ter podjetjem ZSSK Cargo (2). Posojilo je bilo odobreno za desetletno obdobje z dveletnim obdobjem odloga pred prvim plačilom obroka za vračilo glavnice.

(8)

Posojilo je bilo nezavarovano. Namenjeno je bilo financiranju plač in drugih stroškov osebja, stroškov za uporabo železniške infrastrukture ter finančnih stroškov v okviru znatnega padca prihodkov iz poslovanja ter tekočih in načrtovanih ukrepov prestrukturiranja, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. Dejansko je bilo posojilo odobreno po poročilu, pripravljenem februarja 2009, o gospodarskem položaju podjetja in železnic Slovaške republike (Železnice Slovenskej republiky) z opisom finančnih težav podjetja ZSSK Cargo, ki je bilo kot referenčni dokument priloženo vladnemu odloku št. 173 z dne 4. marca 2009.

(9)

Spremenljiva obrestna mera za posojilo je temeljila na 6-mesečni referenčni obrestni meri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), povišani za 3,2-odstotni letni pribitek. Dne 6. aprila 2009 je dogovorjena letna obrestna mera znašala 4,844 % (1,644 % (6-mesečna obrestna mera EURIBOR) + 3,2 % (pribitek)). Po navedbah slovaških organov je bila ta obrestna mera določena na podlagi mnenja slovaške agencije za upravljanje dolga in likvidnosti ARDAL (3).

(10)

Slovaški organi so v letih 2011 in 2012 večkrat za skupno 18 mesecev podaljšali začetno dveletno obdobje odloga za odplačilo glavnice posojila, ob upoštevanju nespremenjenega finančnega položaja podjetja ZSSK Cargo in ob priznavanju njegovih tekočih prizadevanj za prestrukturiranje. Čeprav je prvotno obdobje odplačila trajalo do leta 2019, je podjetje ZSSK Cargo do novembra 2015 vnaprej odplačalo celotno posojilo z vsemi upoštevnimi obrestmi.

2.3   Poslovna in finančna uspešnost podjetja ZSSK Cargo

(11)

Zagotavljanje storitev železniškega tovornega prometa je bilo na Slovaškem leta 2007 odprto za konkurenco, skladno z Direktivo Sveta 91/440/EGS (4), s katero je bil od 1. januarja 2006 liberaliziran mednarodni železniški tovorni promet, od 1. januarja 2007 pa tudi vse druge storitve železniškega tovornega prometa.

(12)

Podjetje ZSSK Cargo je zagotavljalo in še vedno zagotavlja železniški tovorni promet v samostojni obliki ali v kombinaciji s storitvami cestnega prometa ter najem, vzdrževanje in popravilo tirnih vozil. Do leta 2010 je na Slovaškem delovalo 15 podjetij za tovorni promet. Podjetje ZSSK Cargo je leta 2008 opravilo prevoz 44,5 ton blaga, kar je predstavljalo 93,7 % tržnega deleža na slovaškem trgu železniškega tovornega prometa. V prvi polovici leta 2009 je podjetje ZSSK Cargo opravilo prevoz 15,3 milijona ton, kar predstavlja 93-odstotni delež slovaškega trga železniškega tovornega prometa.

(13)

Podjetje ZSSK Cargo je po ustanovitvi leta 2005 v prvih treh letih (5) zabeležilo izgubo. V letih 2005 in 2006 je podjetje ZSSK Cargo zabeležilo neto izgubo v višini 428 milijonov SKK (11,3 milijona EUR) (6) oziroma 855 milijonov SKK (24,8 milijona EUR) (7). V letu 2007 je podjetju ZSSK Cargo uspelo zmanjšati svojo neto izgubo na 154 milijonov SKK (4,5 milijona EUR). V letu 2008 je podjetje ZSSK Cargo zabeležilo neto dobiček v višini 83 milijonov SKK (2,4 milijona EUR), ki je bil zlasti dosežen z znižanjem stroškov poslovanja za več kot 600 milijonov SKK (17,4 milijona EUR).

2.4   Finančni položaj podjetja ZSSK Cargo ob odobritvi posojila

(14)

Glede na informacije, ki so jih zagotovili slovaški organi, se je EBIDTA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo) podjetja ZSSK Cargo v letu 2008 povečal za 6 % v primerjavi z letom 2007, ko je dosegel 59,8 milijona EUR. V letih 2007 in 2008 so ključni finančni kazalci (prihodki, lastniški kapital, celotna zadolženost) ostali stabilni ali pa so se nekoliko izboljšali. Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom se je na primer leta 2008 zmanjšalo za 6 % na 43,9 %. Finančni podatki podjetja ZSSK Cargo iz marca 2009, ki so se uporabili za bonitetno oceno S&P, omogočajo sklep, da podjetje ZSSK Cargo ni bilo v težavah (bonitetna ocena C) in je ostalo v naložbenem razredu (bonitetna ocena BB).

(15)

Vendar je v letnem poročilu podjetja ZSSK Cargo za leto 2008 navedeno, da se je v zadnjem četrtletju leta 2008 učinek gospodarske krize v celoti pokazal v zmanjšanem povpraševanju po prevozu, zaradi česar se je posledično poslabšala uspešnost podjetja ZSSK Cargo. Prihodki od prevoza blaga so v tem obdobju znatno upadli za več kot 30 %. Posledično se je finančno stanje podjetja ZSSK Cargo konec leta 2008 in pozneje poslabšalo. Prihodki podjetja so se v prvi polovici leta 2009 zmanjšali za 38 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2008. Podobno so se rezultati podjetja zmanjšali z neto dobička v višini 22 milijonov EUR v prvi polovici leta 2008 na neto izgubo v višini 47 milijonov EUR v prvi polovici leta 2009.

(16)

V zvezi s tem so bila v poročilu o gospodarskem položaju podjetja in železnic Slovaške republike iz februarja 2009 opisana prizadevanja za prestrukturiranje, ki jih je podjetje ZSSK Cargo izvajalo že v obdobju 2006–2008. V poročilu je zabeležena potreba po posojilu, hkrati pa so vanj vključeni naslednji dodatni ukrepi, ki so se zdeli potrebni za izboljšanje finančnega položaja podjetja ZSSK Cargo: (i) dodatni ukrepi za znižanje stroškov, (ii) začasna odpuščanja zaposlenih ter (iii) dolgoročna optimizacija števila zaposlenih in nadaljnje prestrukturiranje poslovanja podjetja ZSSK Cargo. Zmanjšanje števila zaposlenih za več kot 10 % in drugi ukrepi za prestrukturiranje stroškov so privedli do znižanja stroškov poslovanja za 600 milijonov SKK (17,4 milijona EUR) v letu 2007. Z ukrepi prestrukturiranja je bilo doseženo znatno zmanjšanje izgube v letu 2007 ter pozitiven rezultat v letu 2008, kljub prvim negativnim učinkom krize ob koncu leta. Na podlagi teh dejstev se v poročilu ugotavlja, da je bilo podjetje ZSSK Cargo na poti do dolgoročne konkurenčnosti in donosnosti ter da je bil glavni vzrok za pričakovano finančno izgubo v letu 2009 drastičen, vendar začasen upad obsega prometa zaradi krize, ki se je začela v predhodnem letu.

(17)

Nato je glede letne uspešnosti (preglednica spodaj) čisti dobiček v letu 2010 ostal močno negativen. Vendar je podjetju že v letu 2011 uspelo bistveno zmanjšati izgubo s poznejšimi zmanjšanimi prihodki. V naslednjih letih se je število osebja do leta 2016 zmanjšalo za 44 %. Do leta 2013 je podjetje ZSSK Cargo okrevalo in, kot prikazuje preglednica, zdaj beleži skromen dobiček.

Izbrani finančni podatki podjetja ZSSK Cargo v obdobju 2008–2016

(v milijonih EUR)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Prihodki

458

340

378

371

315

369

296

284

278

Dobiček

2,7

– 126,6

– 122,6

–0,3

–23,9

+0,3

–5,5

+0,8

+0,1

Število zaposlenih

10 448

9 826

9 546

8 054

6 822

6 331

6 103

6 027

5 794

Vir: Letna poročila podjetja ZSSK Cargo, ki jih je zagotovila Slovaška republika, (od leta 2011) na voljo tudi na spletnem naslovu https://www.zscargo.sk/en/media/annual-reports.

2.5   Kotacije posojil iz drugih bank in pogoji drugih posojil s podobno tedanjo bonitetno oceno

(18)

Preden je bilo marca 2009 odobreno posojilo, so tri poslovne banke okvirno ponudile podjetju ZSSK Cargo posojilo z istim zneskom (166 milijonov EUR) in obdobjem odplačila (10 let) s 6-mesečno obrestno mero EURIBOR plus 295 bazičnih točk. ([poslovna banka 1] (8)), 285–300 bazičnih točk glede na zapadlost ([poslovna banka 2]) oziroma 425 bazičnih točk ([poslovna banka 3]), brez posebnega zavarovanja.

(19)

Na dan odobritve posojila, tj. 31. marca 2009, je približno 32 podjetij s podobno kreditno sposobnostjo (bonitetna ocena BB) kot podjetje ZSSK Cargo sklenilo pogodbe o kreditnih zamenjavah z desetletnim obdobjem zapadlosti na finančnih trgih. Večina teh pogodb je imela stopnje razmika med 305 in 916 bazičnih točk (9).

2.6   Razlogi za začetek postopka

(20)

Komisija se je odločila začeti postopek, saj ni mogla izključiti, da je pri javnem posojilu za podjetje ZSSK Cargo šlo za državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU. Komisija je menila, da bi bilo mogoče posojilo odobriti pod ugodnejšimi pogoji od obrestnih mer, določenih v sporočilu o referenčnih obrestnih merah (10), ki je bilo sprejeto malo pred sklepom o začetku postopka. Hkrati je Komisija izrazila pomisleke glede združljivosti posojila z notranjim trgom, zlasti glede naslednjih točk.

(21)

Kar zadeva vprašanje, ali je bilo posojilo skladno s tržnimi pogoji, je bil v sklepu o začetku postopka izražen dvom glede utemeljitve obrestne mere na podlagi 6-mesečne obrestne mere EURIBOR namesto enoletne obrestne mere IBOR, določene v sporočilu o referenčnih obrestnih merah, ter dveletnega obdobja odloga in njegovega učinka na obrestno mero. Zdi se, da pri zaračunani obrestni marži (320 bazičnih točk) ni bil upoštevan vse slabši finančni položaj podjetja ZSSK Cargo: ker podjetje ni imelo zgodovine posojil ali razpoložljive bonitetne ocene in je bilo v finančnih težavah, bi moral pribitek za posojilo z visokim zavarovanjem skladno s sporočilom o referenčnih obrestnih merah znašati vsaj 400 bazičnih točk, če pa je raven zavarovanja nizka, bi moral ta pribitek znašati 1 000 bazičnih točk.

(22)

Sklep o začetku postopka je hkrati vzbudil pomisleke, ali bi bilo mogoče posojilo, če je predstavljalo državno pomoč, razglasiti za združljivo z notranjim trgom na podlagi členov 107(3)(b) ali (c) PDEU glede na pravila, določena v začasnem okviru Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (11), Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (12) ali Smernicah Skupnosti o državnih pomočeh za prevoznike v železniškem prometu (13).

3.   PRIPOMBE SLOVAŠKE

(23)

Slovaški organi trdijo, da je posojilo pod tržnimi pogoji odobrila država kot preudaren delničar in zato ne vsebuje elementov državne pomoči.

(24)

Prvič, slovaški organi trdijo, da bi v istih okoliščinah kateri koli razumen delničar podjetju odobril posojilo. Po trditvah slovaških organov je mogoče pričakovati, da bi delničar odobril posojilo pod tržnimi pogoji z obrestno mero na spodnji meji, ki jo banke ponujajo za posojila s podobnimi parametri. Ni v interesu delničarja, da odobri posojilo za poslovanje svojega lastnega podjetja po previsokih obrestih, saj bi s tem nesorazmerno obremenil podjetje, kar bi lahko sčasoma onemogočilo uresničitev namena posojila, ki je običajno premostitev začasnih gospodarskih težav ali nadaljnji razvoj poslovanja podjetja. Dejansko delničar predvsem želi, da podjetje v naslednjih obdobjih ustvari dobiček, zato ni njegov interes, da zasluži obresti na posojilo, ki je bilo njegovemu lastnemu podjetju odobreno pod normalnimi tržnimi pogoji, temveč da podpre poslovanje podjetja, da bi se tako ustvaril dobiček, s katerim se lahko nato izplačajo dividende.

(25)

Drugič, slovaški organi trdijo, da bi podjetje ZSSK Cargo po finančnih projekcijah podjetja, ki so bile na voljo v času odobritve posojila, imelo dovolj prostega denarnega toka za odplačilo posojila v desetletnem obdobju. Dejansko je Slovaška republika pri odločanju o zagotovitvi posojila skrbno preučila njegov znesek ter pogoje zagotovitve posojila podjetju ZSSK Cargo glede na trenutni razvoj na trgu in v gospodarstvu, ob hkratnem upoštevanju predpostavk o prihodnjih pričakovanjih. V tem okviru je imela Slovaška republika na voljo poročila o kriznem upravljanju podjetja ZSSK Cargo, v katerih je podjetje ZSSK Cargo podrobno opisalo varčevalne ukrepe, ki so predstavljali osnovni predpogoj za nadaljnje delovanje podjetja, da to ne bi zašlo v težave, ter predpogoj za ustvarjenje priložnosti za odplačilo posojila. Ko je Slovaška republika zagotovila posojilo, je izhajala iz predpostavke, da bo po odpravi negativnih učinkov gospodarske krize gospodarstvo doseglo ponoven zagon, ki bo hkrati pozitivno vplival na sektor železniškega tovornega prometa, kar bi se kazalo v povečanem obsegu blaga, ki se prevaža. Slovaška republika poudarja, da so se ta pričakovanja nato uresničila ter da je podjetje ZSSK Cargo v naslednjih obdobjih zabeležilo povečanje števila prevozov in je ponovno začelo dosegati dobre gospodarske rezultate, hkrati pa mu je v letu 2015 uspelo odplačati celotno posojilo skupaj z obrestmi, kar je pred rokom, določenim v pogodbi o posojilu.

(26)

Slovaški organi so hkrati poudarili dejstvo, da je podjetju ZSSK Cargo v letu 2008 uspelo zmanjšati svojo zadolženost, saj se je razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom zmanjšalo za skoraj 6 odstotnih točk na 43,9 %. Trdijo tudi, da podjetje ZSSK Cargo ni bilo v težavah ter da je agencija za upravljanje dolga in likvidnosti (ARDAL) izračunala obrestno mero, ki je bila skladna s sporočilom o referenčnih obrestnih merah.

(27)

Tretjič, slovaški organi so zatrjevali, da so o pogojih posojila odločili na podlagi ponudb treh poslovnih bank, ki so bile pozvane k predložitvi ponudb za odobritev posojila v istem znesku, ter drugih posojil, ki jih je podjetje ZSSK Cargo prejelo v preteklosti.

(28)

Uporaba 6-mesečne obrestne mere EURIBOR je temeljila na dejstvu, da bi jo uporabile tudi poslovne banke, ki zagotavljajo posojila na trgu. Slovaška republika je bila zato zainteresirana za odobritev posojila po obrestni meri, podobni tisti, po kateri bi si lahko podjetje ZSSK Cargo tedaj izposojalo na trgu, ob upoštevanju najugodnejših pogojev, ki bi jih bilo mogoče dobiti na trgu. Ker so bile torej zasebne banke podjetju ZSSK Cargo pripravljene zagotoviti posojilo pod podobnimi pogoji in ker je ena od bank podjetje ZSSK Cargo opisala kot zanesljivo in pošteno stranko med svojimi pomembnimi strankami, so slovaški organi zatrjevali, da so ravnali kot zasebni subjekt in da zato posojilo ne predstavlja finančne ugodnosti ter tako podjetju ZSSK Cargo ni omogočilo ugodnejšega konkurenčnega položaja v primerjavi z drugimi konkurenti.

(29)

Četrtič, kar zadeva domnevno nedokazano bonitetno oceno podjetja ZSSK Cargo, so slovaški organi zatrjevali, da podjetje ZSSK Cargo v času odobritve posojila ni bilo podjetje brez zgodovine posojil ali bonitetne ocene. Podjetje ZSSK Cargo je v času zagotovitve izterljive finančne pomoči imelo razmeroma dobro zgodovino posojil, banke pa so ga štele za zanesljivo stranko. To se je kazalo tudi v ponudbah poslovnih bank, predloženih Komisiji. Te ponudbe jasno kažejo, da so bile banke podjetju ZSSK Cargo pripravljene zagotoviti posojilo pod podobnimi pogoji kot Slovaška republika, glede zgodovine posojil in zanesljivosti podjetja ZSSK Cargo pa nobena banka tega podjetja ni pozvala, naj zagotovi zavarovanje, niti tega zavarovanja ni določila kot pogoj za odobritev posojila. Zato tudi v primeru podjetja ZSSK Cargo banke ne bi zahtevale uradne bonitetne ocene za odobritev posojila na običajnem trgu, hkrati pa so lahko banke same podjetju ZSSK Cargo določile bonitetno oceno.

(30)

Nazadnje slovaški organi trdijo, da četudi banke predstavijo resnične ponudbe, ni razloga za uporabo alternativnih (referenčnih) metod, da se ugotovi, ali je bilo posojilo odobreno pod tržnimi pogoji, uporaba sporočila o referenčnih obrestnih merah pa hkrati kaže, da so bili pogoji posojila skladni z referenčnimi obrestnimi merami:

(a)

6-mesečna obrestna mera EURIBOR je tedaj znašala 1,67 %, kar skupaj z uporabljenim pribitkom (3,2 %) predstavlja 4,87-odstotno obrestno mero;

(b)

3,2-odstotni pribitek ustreza pribitku, ki bi ga uporabile poslovne banke (povprečni pribitek glede na okvirne ponudbe poslovnih bank znaša 3,35 %).

(31)

ZSSK Cargo ni bilo podjetje z visoko ali dobro bonitetno oceno in ni ponudilo nobenega zavarovanja (v takem primeru bi zadostoval pribitek 100 bazičnih točk (1 %)), vendar ni mogoče trditi, da je bilo podjetje brez zgodovine posojil oziroma z bonitetno oceno, ki bi zahtevala pribitek vsaj 400 bazičnih točk. Ker bi podjetje ZSSK Cargo tedaj lahko bilo ocenjeno kot podjetje z boljšo bonitetno oceno od dobre in z nizkim zavarovanjem, vendar z zgodovino posojil, ki kaže na njegovo sposobnost za pokritje obveznosti, je bilo po trditvah slovaških organov razumno določiti pribitek v skladu z metodologijo, določeno v sporočilu o referenčnih obrestnih merah, ki ima razpon od 100 do 220 bazičnih točk, kar ustreza metodi, ki jo je v tem primeru uporabila Slovaška republika, čeprav se je kot osnova za izračun uporabila 6-mesečna obrestna mera EURIBOR.

(32)

V tem pogledu so banke tedaj določile obrestne mere z uporabo 6-mesečne obrestne mere EURIBOR s približno 3-odstotnim pribitkom, tj. z obrestnimi merami, ki so bile podobne pogojem posojila. Obrestna mera je bila določena na podlagi ocene tržnih pogojev, vključno z okvirnimi ponudbami, ki so jih predložile poslovne banke in torej izražajo tržne pogoje, ter na podlagi primerjave z obrestnimi merami, po katerih si je izposojala država (1,5 % letno), k čemur je bila ob upoštevanju posojilnega tveganja podjetja ZSSK Cargo dodana posojilna marža 1,7 % letno, kar skupaj določa 3,2-odstotni letni pribitek. Zato je bila obrestna mera določena v skladu s tedanjimi tržnimi pogoji, in sicer 6-mesečno obrestno mero EURIBOR + 3,2-odstotnim letnim pribitkom.

(33)

Slovaška republika torej trdi, da je ravnala v skladu z načelom zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu in da zato posojilo ni predstavljalo nobene prednosti za podjetje ZSSK Cargo.

4.   OCENA – OBSTOJ DRŽAVNE POMOČI

(34)

Skladno s členom 107(1) PDEU je „vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami“.

(35)

Da bi bil ukrep opredeljen kot pomoč v smislu navedene določbe, morajo biti torej izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji: (i) ukrep je mogoče pripisati državi in se financira iz državnih sredstev; (ii) prejemniku mora dodeliti prednost; (iii) navedena prednost mora biti selektivna in (iv) ukrep mora izkrivljati ali bi lahko izkrivljal konkurenco in vplivati na trgovino med državami članicami. Merila iz člena 107(1) PDEU so kumulativna, zato je v tem primeru ustrezno oceno omejiti na vprašanje, ali je posojilo predstavljalo (selektivno) prednost za podjetje ZSSK Cargo.

4.1   Pravni okvir za oceno obstoja gospodarske prednosti pred tržnimi pogoji

(36)

Sodišče je menilo, da je uporaba preskusa zasebnega vlagatelja, ki omogoča oceno, ali je določenemu (javnemu) podjetju zagotovljena neupravičena gospodarska prednost, odvisna od tega, ali država ravna kot delničar ali javni organ. Država članica mora nedvoumno dokazati, da je ravnala kot vlagatelj, ki želi donosno naložbo, ter to trditev podpreti z objektivnimi in preverljivimi elementi. Ti elementi morajo biti sočasni s sklepom o odobritvi ukrepa in dokazovati, da je bil sklep utemeljen na ekonomskih ocenah, podobnih tistim, ki bi jih tržni vlagatelj izvedel za določitev donosnosti naložbe (14). Obstoj in obseg pomoči je treba oceniti ob upoštevanju okoliščin v času odobritve posojila (15).

(37)

Ni nujno, da tržni vlagatelj, čigar ravnanje je treba primerjati s posredovanjem javnega vlagatelja, ravna kot običajni vlagatelj, ki vlaga kapital z namenom, da bi si v razmeroma kratkem času zagotovil donos. Vendar mora ravnanje ustrezati vsaj ravnanju zasebnega holdinga ali skupine zasebnih podjetij, ki sledijo strukturni politiki – splošni ali sektorski – in jih vodijo perspektive dolgoročne donosnosti (16).

(38)

Slovaška republika trenutno trdi, da je ob odobritvi posojila ravnala kot preudaren delničar in je zagotovila dokaze, ki so ji bili na voljo in jih je upoštevala pred odobritvijo posojila (glej oddelek 3). Iz tega sledi, da mora Komisija na podlagi navedenih zakonov preveriti obstoj selektivne gospodarske prednosti. Zlasti če bi lahko v podobnih okoliščinah ter na podlagi razpoložljivih in preučenih informacij tržni vlagatelj v okoliščinah, ki čim bolj ustrezajo tistim pri Slovaški republiki – prek njenega pristojnega ministrstva za promet, pošto in telekomunikacije – zagotovil financiranje podjetju ZSSK Cargo v obliki dolgoročnega posojila pod pogoji, pod katerimi je bilo posojilo odobreno (17).

(39)

Pri tem preverjanju je treba oceniti, ali je bila s pogoji posojila, ki jih je Slovaška republika zagotovila v korist podjetja ZSSK Cargo, slednjemu podeljena selektivna gospodarska prednost, kar pomeni pod pogoji, ki jih podjetje ZSSK Cargo ne bi moglo pridobiti na trgu. V ta namen mora Komisija upoštevati zlasti finančni položaj podjetja ZSSK Cargo ter predvidljivi razvoj v času odobritve posojila, položaj Slovaške republike kot delničarja in pogoje, pod katerimi se zagotovi posojilo.

(40)

Preskusiti je torej treba, ali bi udeleženec na trgu v položaju Slovaške republike marca 2009 odobril posojilo pod istimi pogoji. Ustrezni izvajalec za oceno ni poslovna banka, ki je imela v preteklosti malo kreditnih razmerij z odobritvami komercialnih posojil ali pa jih sploh ni imela, temveč tržni vlagatelj, ki je edini delničar podjetja ZSSK Cargo in posojilo odobri z namenom, da bi svoji odvisni družbi omogočil pokritje stroškov poslovanja po hudem in nepričakovanem upadu njene dejavnosti in prihodkov.

(41)

Pri tem preverjanju dejstvo, da je podjetje ZSSK Cargo že leta 2015, tj. štiri leta pred prvotnim rokom, v celoti odplačalo posojilo in nato zabeležilo dobiček v poslovanju, samo po sebi ne omogoča sklepa, da bi tržni posojilodajalec, ki deluje namesto ministrstva za promet, pošto in telekomunikacije, prav tako odobril posojilo z razumnim zagotovilom, da bo to odplačano. Zgodnje odplačilo zgolj naknadno potrjuje razumnost ocene, ki jo je javni delničar/upnik opravil na podlagi informacij, ki so bile razpoložljive in preverjene pred odobritvijo posojila, in ni odločilno za pozitiven sklep, da bi drug izvajalec prav tako odobril isto posojilo.

4.2   Ocena posojila podjetju ZSSK Cargo

(42)

Prvič, dokazi, predloženi v postopku, kažejo, da so tri poslovne banke podjetju ZSSK Cargo okvirno ponudile posojilo z istim zneskom (166 milijonov EUR) in obdobjem odplačila (deset let) s 6-mesečno obrestno mero EURIBOR plus 295 bazičnih točk ([poslovna banka 1]), 285–300 bazičnih točk ([poslovna banka 2]) oziroma 425 bazičnih točk ([poslovna banka 3]), brez posebnega zavarovanja. Dve poslovni banki sta bili zato pripravljeni podjetju ZSSK Cargo ponuditi še nižje marže obrestnih mer od tistih, ki jih je zaračunala Slovaška republika, in sicer 320 bazičnih točk. Te okvirne ponudbe so bile znane Slovaški republiki, ki jih je preverila, da bi določila obrestno mero zadevnega posojila (glej uvodni izjavi 18 in 27). Obrestna mera za javno posojilo je bila zato določena zaradi plačila, ki je ustrezalo zasebnim tržnim posojilodajalcem, in skladno z njim.

(43)

Dejstvo, da je bilo glede posojila določeno dveletno obdobje odloga za odplačilo glavnice posojila, ki je bilo pozneje podaljšano še za 18 mesecev, najverjetneje ni bistveno vplivalo na oceno pogojev posojila. Ker so bile obresti na neporavnani znesek plačane vsakih 6 mesecev od začetka obdobja posojila, so višja plačila obresti izravnala koristi odloženega odplačevanja glavnice.

(44)

Poleg tega okvirne ponudbe tudi kažejo, da je bila uporaba 6-mesečne obrestne mere EURIBOR standardna praksa zasebnih bank in zato skladna s tržnimi pogoji. Vse te banke so podjetje ZSSK Cargo poznale na podlagi posojil, zagotovljenih v preteklih letih, [poslovna banka 1] pa je v svoji ponudbi celo izrecno opisala podjetje ZSSK Cargo kot zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja. Poleg teh dveh ponudb je imelo podjetje ZSSK Cargo zgodovino posojil pri teh treh ter drugih poslovnih bankah, za razliko od predhodnega stališča v sklepu o začetku postopka.

(45)

Nazadnje, primerjava obrestne marže 320 bazičnih točk za posojilo z obrestnimi merami kreditnih zamenjav v času odobritve posojila, kot je opisano v uvodni izjavi 19, prav tako kaže, da je mogoče za obrestno maržo šteti, da spada med dejanske tržne obrestne mere za podjetja z isto bonitetno oceno, kot jo je marca 2009 imelo podjetje ZSSK Cargo. Povedano drugače, primerjava s kreditnimi zamenjavami ne potrjuje pomislekov, izraženih v sklepu o začetku postopka. Iz tega sledi sklep, da za dejansko zaračunano obrestno mero ni dokazano, da bi podjetju ZSSK Cargo zagotovila neupravičeno prednost pred tržnimi pogoji.

(46)

Zato vsi razpoložljivi dokazi kažejo, da je podjetje ZSSK Cargo najverjetneje tudi od zasebnih poslovnih posojilodajalcev pridobilo financiranje pod podobnimi pogoji, kar odpravlja dvome, izražene v sklepu o začetku postopka. Še bolj zato, ker za razliko od države taki udeleženci na trgu kot delničarji niso mogli izterjati nobenih prihodkov, ki so hipotetično izpadli od posojil pod ponujenimi pogoji in so bili pri prvem preverjanju domnevno nizki.

(47)

Drugič, podjetje ZSSK Cargo skladno z dokazi, zbranimi v postopku, v času odobritve posojila ni bilo podjetje v težavah glede na količinsko opredeljeni merili iz Smernic Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah iz leta 2004 (točka 10). Podjetje ZSSK Cargo namreč tedaj ni izgubilo več kot polovice svojega delniškega kapitala, od tega eno četrtino v zadnjih 12 mesecih, in ni izpolnjevalo meril za nacionalni postopek zaradi insolventnosti. Poleg tega se kljub akutnemu likvidnostnemu primanjkljaju v letu 2009 tudi ne zdi verjetno, da bi bilo mogoče za podjetje ZSSK Cargo šteti, da je bilo na podlagi količinsko neopredeljenih meril iz navedenih smernic (točka 11, npr. naraščajoči dolgovi, zniževanje vrednosti sredstev ali nična čista vrednost sredstev, presežne zmogljivosti) v težavah.

(48)

Dejansko je podjetje ZSSK Cargo v letu 2008 zabeležilo majhen dobiček, akumulirane izgube iz preteklih let (ki so na dan 31. decembra 2008 znašale 1 452 milijonov SKK (42,2 milijona EUR)) pa so bile razmeroma majhne v primerjavi s skupnim lastniškim kapitalom, ki je presegal 13 000 milijonov SKK (377,5 milijona EUR). Tudi znatna izguba, ki je bila nato zabeležena za celotno leto 2009, ni odpravila več kot polovice njegovega vpisanega osnovnega kapitala. Poleg tega je bila zadolženost podjetja ZSSK Cargo v začetku leta 2009 razmeroma skromna, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom pa je znašalo 0,44. Za primerjavo, v Smernicah o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah iz leta 2014 (ki se v tem primeru ne uporabljajo) razmerje za opredelitev podjetja v težavah v skladu s posebnimi pravili za pomoč podjetjem v težavah znaša 7,5, kar pomeni, da je 17-krat višje.

(49)

Bonitetna ocena podjetja ZSSK Cargo v času odobritve posojila se zdi višja od ocene CCC za podjetja v težavah, skladno s sporočilom o referenčnih obrestnih merah iz leta 2008, na katerem je temeljil sklep o začetku postopka zaradi predhodne navedbe, da je bila dejansko zaračunana obrestna mera neupravičeno nizka. Nasprotno, razpoložljivi dokazi kažejo, da bi podjetje ZSSK Cargo prejelo oceno BB in tako imelo dostop do financiranja po nižjih stroških kot podjetja v težavah. Poleg tega je nezanemarljiva razlika 80 bazičnih točk med 320 bazičnimi točkami obrestne marže javnega posojila, ki je predmet preiskave, in 400 bazičnimi točkami približka tržne marže, določene za podjetja z bonitetno oceno BB in nizkim zavarovanjem na podlagi sporočila o referenčnih obrestnih merah iz leta 2008, bistveno nižja od razlike 140 bazičnih točk med dejanskimi kotacijami obrestnih mer posojil od poslovnih bank v primerjavi s tistimi, ki jih je v postopku navedlo podjetje ZSSK Cargo.

(50)

Iz tega sledi, da v nasprotju s predhodnimi stališči iz sklepa o začetku formalnega postopka za razliko v obrestni meri javnega posojila v primerjavi s približkom tržne marže, navedenim v sporočilu o referenčnih obrestnih merah iz leta 2008, ni mogoče šteti, da nakazuje, da slednje ni bilo odobreno v skladu s tržnimi pogoji.

(51)

Tretjič, upoštevati je treba dejstvo, da je država imela (in še vedno ima) v lasti 100 % delnic podjetja ZSSK Cargo. Gospodarski razmisleki države glede pričakovanega dobička iz posojila niso omejeni zgolj na pričakovanih plačilih obrestnih mer, kot v primeru poslovnih bank, temveč morajo nujno upoštevati dejstvo, da bi se s posojilom izboljšala zmožnost podjetja ZSSK Cargo za doseganje prihodnjega dobička in tako povišala – ali ohranila – vrednost lastniškega deleža države. Dejansko je bil eden od izrecnih razlogov za financiranje, kot je naveden v poročilu iz leta 2009, da se podjetju ZSSK Cargo omogoči premagovanje gospodarske krize in prestrukturiranje za dosego dolgoročne dobičkonosnosti, za katero je v istem poročilu navedeno, da jo je bilo podjetje ZSSK Cargo sposobno doseči.

(52)

Zagotovitev posojila je torej bila eden od številnih medsebojno dopolnjujočih se ukrepov za zagotovitev dolgoročne rešitve finančnega položaja podjetja ZSSK Cargo, ki so prikazani v uvodni izjavi 16 in vključujejo (i) ukrepe za znižanje stroškov, (ii) začasna odpuščanja zaposlenih ter (iii) dolgoročno optimizacijo števila zaposlenih in nadaljnje prestrukturiranje poslovanja podjetja ZSSK Cargo. Tudi preudaren udeleženec na trgu bi podprl prestrukturiranje svoje popolnoma odvisne družbe, saj so obstajali realni obeti, da se bo njen položaj izboljšal. V poročilu iz februarja 2009, ki so ga slovaški organi pripravili in preverili pred odobritvijo posojila, je res navedeno, da je država skrbno preverila prihodnje obete za razvoj podjetja ZSSK Cargo, vključno z njegovo zmožnostjo za ustvarjanje denarnih tokov, ki so bili potrebni za servisiranje in odplačevanje dolga, kot bi jih preveril tudi preudaren tržni vlagatelj ali posojilodajalec. Dejansko se je javni delničar na podlagi obetov in razpoložljivih informacij odločil odobriti posojilo, ki je v celoti vračljivo, vendar z razumnim obdobjem odloga, namesto drugih alternativnih finančnih instrumentov, kot so (nevračljiv) lastniški kapital ali dolg, ki se lahko preoblikuje v lastniški kapital, ali drugo hibridno financiranje, ki bi lahko pokazalo na pričakovane težave podjetja ZSSK pri vračanju.

(53)

Enako kot so med finančno in gospodarsko krizo, ki se je začela v letu 2008, ravnali drugi zasebni delničarji, objektivni in preverljivi dokazi, ki jih je predložila Slovaška republika, kažejo, da je ministrstvo za promet, pošto in telekomunikacije z odobritvijo zadevnega posojila želelo ravnati in je dejansko ravnalo kot delničar, da bi ohranilo morebiten pomemben lastniški delež z nadaljnjim poslovanjem podjetja ZSSK Cargo v težavnem poslovnem okolju, za katerega so bili značilni strmi padci v obsegu tovora, ter je podprlo nadaljnje poslovanje podjetja, tako da mu je dovolilo prestrukturiranje, ki ga je podjetje nato tudi izvedlo.

4.3   Sklepne ugotovitve

(54)

Pogoji javnega posojila, odobrenega podjetju ZSSK Cargo, so bili skladni s tržnimi pogoji, zato bi tako posojilo odobril tudi udeleženec v tržnem gospodarstvu. Iz tega sledi, da za zadevno posojilo ni mogoče šteti, da je dalo (selektivno) prednost podjetju ZSSK Cargo. Ker so pogoji člena 107(1) PDEU kumulativni, torej ni treba ocenjevati, ali je posojilo vključevalo državna sredstva, ali je izkrivljalo oziroma bi lahko izkrivljalo konkurenco in ali je vplivalo na trgovino med državami članicami. A fortiori ni treba ocenjevati, ali bi bilo mogoče zadevno posojilo razglasiti za nezdružljivo z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(b) ali (c) PDEU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posojilo, ki ga je Slovaška republika odobrila podjetju Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., in znaša 165 969 594,37 EUR, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Slovaško republiko.

V Bruslju, 20. julija 2018

Za Komisijo

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  UL C 117, 6.5.2010, str. 13.

(2)  Pogodba temelji na aktu št. 523/2004 z dne 23. septembra 2004 o proračunskih pravilih javne uprave ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov in akta št. 278/1993 zb. o upravljanju državne lastnine, kakor je bil spremenjen.

(3)  Agencija ARDAL je bila ustanovljena kot proračunska organizacija, povezana z državnim proračunom prek proračunskega poglavja ministrstva za finance Slovaške republike na podlagi člena 14 akta št. 291/2002 zb. o državni zakladnici ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih aktov na podlagi akta št. 389/2002 zb. o državnem dolgu in državnih poroštvih. Cilj in namen delovanja agencije sta „zagotoviti likvidnost in dostop do trga, da bi se potrebe države financirale pregledno, preudarno in stroškovno učinkovito ter da bi se hkrati sčasoma znižali stroški servisiranja dolga, če bodo povezana tveganja portfelja dolga ostala na sprejemljivi ravni“ (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).

(4)  Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L 237, 24.8.1991, str. 25).

(5)  Letna poročila za obdobje 2005–2008 so objavljena na spletnem mestu podjetja ZSSK Cargo:

http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.

(6)  Menjalni tečaj 1 EUR = 37,88 SKK, objavljen v UL C 336, 31.12.2005, str. 1.

(7)  Menjalni tečaj 1 EUR = 34,435 SKK, objavljen v UL C 332, 30.12.2006, str. 1.

(8)  Zaupne informacije.

(9)  Podatkovna zbirka S&P Capital IQ Platform na spletnem naslovu https://www.capitaliq.com. Kreditna zamenjava je dogovor o finančni zamenjavi, da bo prodajalec kreditne zamenjave kupcu (običajno upniku referenčnega posojila) v primeru neplačila posojila (s strani dolžnika) poplačal nastalo škodo. Povedano drugače, prodajalec kreditne zamenjave kupca zavaruje pred tveganjem neplačila referenčnega posojila. Ta instrument je kot tak zelo pomemben, saj kaže, kakšna bi bila premija za tveganje/provizija za poroštvo, ki bi jo udeleženec na trgu zahteval za kritje tveganja neplačila posojila.

(10)  Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19.1.2008, str. 6).

(11)  UL C 83, 7.4.2009, str. 1.

(12)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2.

(13)  UL C 184, 22.7.2008, str. 13.

(14)  Zadeva C-124/10 P, Komisija proti EDF, EU:C:2012:318, točke od 81 do 84.

(15)  Zadeva T-318/00, Freistaat Thüringen proti Komisiji, točka 125, EU:T:2005:363.

(16)  Zadeva C-305/89, Italijanska republika proti Komisiji, točka 20, EU:C:1991:142.

(17)  Združene zadeve C-278/92, C-279/92 in C-280/92, Kraljevina Španija proti Komisiji, točka 21.

EU:C:1994:325.


11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/65


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1713

z dne 9. oktobra 2019

o določitvi oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice za namene poročanja o izvajanju Direktive (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7133)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (1) in zlasti člena 11(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11(2) Direktive (EU) 2015/2193 od držav članic zahteva, da Komisiji do 1. januarja 2021 predložijo poročilo o oceni letnih emisij ogljikovega monoksida (CO) iz srednje velikih kurilnih naprav.

(2)

V skladu s členom 11(3) (prvi pododstavek) Direktive (EU) 2015/2193 bi morala Komisija državam članicam za namene poročanja dati na voljo elektronsko orodje za poročanje.

(3)

V skladu s členom 11(3) (drugi pododstavek) Direktive (EU) 2015/2193 bi morala Komisija določiti tehnično obliko poročanja, da se poenostavijo in racionalizirajo obveznosti držav članic glede poročanja.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), kot je navedeno v členu 15 Direktive (EU) 2015/2193 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene poročanja Komisiji o oceni skupnih letnih emisij ogljikovega monoksida (CO) v skladu s členom 11(2) Direktive (EU) 2015/2193 države članice uporabijo vprašalnik iz Priloge k temu sklepu.

Države članice za sporočanje informacij iz Priloge k temu sklepu uporabijo elektronsko orodje za poročanje, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 11(3) (prvi pododstavek) Direktive (EU) 2015/2193.

Člen 2

Informacije iz Priloge k temu sklepu se predložijo za leto poročanja 2019, če ni v navedeni prilogi določeno drugače.

Informacije iz Priloge k temu sklepu se predložijo najpozneje do 1. januarja 2021.

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. oktobra 2019

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 313, 28.11.2015, str. 1.

(2)  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).


PRILOGA

Informacije o srednje velikih kurilnih napravah iz Direktive (EU) 2015/2193

Opomba: Obveznost predložitve zahtevanih informacij do januarja 2021 je veljala pred potrebo po izdaji dovoljenja za obstoječe srednje velike kurilne naprave ali njihovi registraciji. Glede na to se morajo države članice pri izpolnjevanju poročila opirati na podatke, ki jih imajo takrat na voljo. Kadar nimajo na voljo podatkov, poročilo izpolnijo s pomočjo svojih najboljših ocen. Zato je treba razlikovati med novimi in obstoječimi napravami ter med napravami nad in pod 20 MWth.

Del 1

Kategorije naprav

V tej preglednici so določene kategorije naprav, ki se uporabljajo za predložitev informacij, ki se zahtevajo v delih 2 in 3 (1).

1.1 Nove ali obstoječe

kot so opredeljene v členu 3(6) in (7) Direktive (EU) 2015/2193

1.2 Zmogljivostni razredi (nazivna vhodna toplotna moč)  (2)

enako ali več kot 1 MWth in manj ali enako 5 MWth

več kot 5 MWth in manj ali enako 20 MWth

več kot 20 MWt

1.3 Vrste naprav

naprave, ki niso motorji in plinske turbine

motorji

plinske turbine

1.4 Vrste goriva

trdna biomasa

druga trdna goriva

plinsko olje

tekoča goriva, razen plinskega olja

zemeljski plin

plinasta goriva, razen zemeljskega plina

mešanica goriva

Del 2

Metapodatki

2.1 Država

oznaka države, ki predloži poročilo

2.2 Pristojni organ

podatki o pristojnem organu, odgovornem za poročilo (oddelek, naslov, telefonska številka in elektronska pošta)

2.3 Število naprav

število naprav za vsako kategorijo naprav

2.4 Leto poročanja

koledarsko leto, na katero se nanaša poročilo (3)

Del 3

Emisije, vhodna energija in zmogljivost

3.1 Koncentracije CO

ocenjena povprečna koncentracija ogljikovega monoksida v mg/Nm3 pri referenčni vsebnosti kisika, ki se uporabi za izražanje mejne vrednosti emisij s predpisi urejenih onesnaževal in suhega zraka, za vsako kategorijo naprav

3.2 Emisije CO

ocenjene emisije ogljikovega monoksida, izražene kot skupna količina v tonah na koledarsko leto, ki jih izpustijo naprave, za vsako kategorijo naprav

3.3 Vhodna energija

ocenjeno skupno gorivo, ki ga na leto porabijo naprave, izraženo v terajoulih, za vsako kategorijo naprav

3.4 Celotna skupna zmogljivost

ocenjena inštalirana skupna zmogljivost, izražena kot seštevek nazivne vhodne toplotne moči vseh naprav, za vsako kategorijo naprav


(1)  Primer kategorije: novi kotli z močjo, večjo od 5 MWth in manjšo ali enako 20 MWth, v katerih zgorevajo tekoča goriva, razen plinskega olja.

(2)  (1) Za nove srednje velike kurilne naprave se lahko uporabi skupna nazivna vhodna toplotna moč.

(3)  Po možnosti leto 2019, če to ni mogoče, leto 2018.


Popravki

11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/69


Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1672 z dne 4. oktobra 2019 o ukrepu Evropske unije v podporo mehanizmu Združenih narodov za preverjanje in inšpekcijske preglede v Jemnu

(Uradni list Evropske unije L 256 z dne 7. oktobra 2019)

Stran 12:

besedilo:

„V Strasbourgu, 4. oktobra 2019“

se glasi:

„V Luxembourgu, 4. oktobra 2019“.