ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 208

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
8. avgust 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1332 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

1

 

 

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/1333 z dne 25. junija 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

42

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1334 z dne 7. avgusta 2019 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5989)  ( 1 )

44

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17)

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/1332

z dne 25. junija 2019

o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju priporočila Komisije in sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji sklenila Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu) ter Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Sporazum o partnerstvu in Protokol sta bila parafirana 19. oktobra 2018.

(2)

Sporazum o partnerstvu razveljavlja Sporazum o ribolovu v gambijskih vodah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gambije (1), ki je začel veljati 2. junija 1987.

(3)

Cilj Protokola je Uniji in Gambiji omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v gambijskih vodah.

(4)

Zato bi bilo treba Sporazum o partnerstvu in Protokol podpisati. Da bi se zagotovil čim prejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije, bi bilo treba Sporazum o partnerstvu in Protokol začasno uporabljati od njunega podpisa do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njune veljavnosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo se odobri s pridržkom njune sklenitve.

Besedili Sporazuma o partnerstvu in Protokola sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma o partnerstvu in Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Sporazum o partnerstvu se v skladu s členom 14 Sporazuma o partnerstvu začasno uporablja od podpisa Sporazuma o partnerstvu do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev (2).

Člen 4

Protokol se v skladu s členom 13 Protokola začasno uporablja od podpisa Protokola do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev (3).

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 25. junija 2019

Za Svet

Predsednik

A. ANTON


(1)  UL L 146, 6.6.1987, str. 3.

(2)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum, od katerega se Sporazum o partnerstvu začasno uporablja.

(3)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum, od katerega se Protokol začasno uporablja.


8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/3


SPORAZUM O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU MED EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO GAMBIJO

EVROPSKA UNIJA,

v nadaljnjem besedilu: Unija, in

REPUBLIKA GAMBIJA,

v nadaljnjem besedilu: Gambija,

skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Unijo in Gambijo, zlasti v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja), in svojo skupno željo po okrepitvi navedenega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (UNCLOS) ter Sporazuma o ohranjanju in upravljanju čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib iz leta 1995,

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter drugih ustreznih regionalnih ribiških organizacij,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1995,

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribištva, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov,

V PREPRIČANJU, da bi moralo takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično ter ki zagotavljajo usklajenost s politikami in zagotavljajo sinergijo naporov,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki vlade Gambije in določita primerna sredstva, ki bodo zagotavljala, da se bo ta politika učinkovito izvajala ter da bodo v proces vključeni gospodarski subjekti in civilna družba,

V ŽELJI, da določita pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Unije v vodah Gambije in podporo Unije za razvoj trajnostnega ribolova na navedenem območju,

V ŽELJI, da skleneta sporazum, ki bo v medsebojno korist Unije in Gambije,

ODLOČENI, da bosta spodbujali tesnejše gospodarsko sodelovanje na področju ribištva in z njim povezanih dejavnosti med pogodbenicama –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„Gambijski organi“ pomeni ministrstvo, pristojno za ribištvo v Republiki Gambiji;

(b)

„organi Unije“ pomeni Evropsko komisijo;

(c)

„ta sporazum“ pomeni ta sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo;

(d)

„Protokol“ pomeni Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo, njegovo prilogo in dodatke k tej prilogi;

(e)

„ribolovna dejavnost“ pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje ter iztovarjanje rib in ribiških proizvodov;

(f)

„ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje morskih bioloških virov;

(g)

„plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Unije in je registrirano v Uniji;

(h)

„podporno plovilo“ pomeni vsako plovilo Unije, ki pomaga ribiškim plovilom in ki ni opremljeno za ribolov in se ne uporabljaja za operacije pretovarjanja;

(i)

„gambijsko ribolovno območje“ pomeni del voda pod suverenostjo ali pristojnostjo Gambije, na katerem Gambija plovilom Unije dovoli opravljanje ribolovnih dejavnosti;

(j)

„trajnostno ribištvo“ pomeni ribištvo v skladu s cilji in načeli iz kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na konferenci FAO leta 1995.

Člen 2

Področje uporabe

Ta sporazum določa načela, pravila in postopke, ki urejajo:

(a)

pogoje, pod katerimi lahko plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju;

(b)

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje trajnostnega ribolova na gambijskih ribolovnih območjih ter razvoja gambijskega ribiškega in pomorskega sektorja;

(c)

sodelovanje glede ukrepov za upravljanje, kontrolo in nadzor na gambijskem ribolovnem območju, da se zagotovi skladnost z zgoraj navedenimi pravili in pogoji ter učinkovitost ukrepov za ohranjanje staležev rib in za upravljanje ribolovnih dejavnosti, zlasti ukrepov v zvezi z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(d)

partnerstva med gospodarskimi subjekti za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in povezanih dejavnostih v skupnem interesu.

Člen 3

Načela in cilji za izvajanje tega sporazuma

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali trajnostno ribištvo na gambijskem ribolovnem območju na podlagi načela nediskriminacije med različnimi plovili, prisotnimi na tem območju.

2.   Gambijski organi se zavezujejo, da drugim tujim plovilom, ki opravljajo dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju in ki imajo enake lastnosti in so usmerjena na iste vrste, kot jih urejata ta sporazum in Protokol, ne bodo zagotavljali ugodnejših pogojev od tistih, odobrenih v tem sporazumu. Ti pogoji se nanašajo na ohranjanje, razvoj in upravljanje virov, finančne ureditve, pristojbine in pravice v zvezi z izdajanjem dovoljenj za ribolov. Gambijski organi se zavezujejo, da bodo plovilom Unije dodelili ustrezen delež presežka morskih bioloških virov, kadar je to primerno.

3.   Gambija se zavezuje, da bo zaradi preglednosti javno objavila in izmenjevala informacije o vsakem sporazumu, s katerim bo tujim plovilom dovolila opravljanje ribolova na svojem ribolovnem območju, ter o posledičnem ribolovnem naporu, zlasti o številu izdanih dovoljenj za ribolov in prijavljenem ulovu.

4.   Pogodbenici se strinjata, da plovila Unije lovijo le presežek dovoljenega ulova iz člena 62(2) in (3) UNCLOS ter jasno in pregledno določen na podlagi razpoložljivih in ustreznih znanstvenih mnenj in ustreznih informacij, ki si jih pogodbenici izmenjata o celotnem ribolovnem naporu vseh plovil na ribolovnem območju za zadevne staleže.

5.   Kar zadeva čezconske ali izrazito selivske staleže rib, bosta pogodbenici upoštevali regionalne znanstvene ocene ter ohranitvene in upravljalne ukrepe, ki so jih sprejele pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

6.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili, da se bo ta sporazum izvajal v skladu s členom 9 Sporazuma iz Cotonouja glede bistvenih elementov v zvezi z varovanjem človekovih pravic, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljnega elementa v zvezi z dobrim upravljanjem.

7.   Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Gambije, in vzpostavita dialog o potrebnih reformah politik.

8.   Za afriške, karibske in pacifiške (AKP) mornarje, vkrcane na plovilih Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, zlasti kar zadeva svobodo združevanja delavcev in kolektivno pogajanje ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

9.   Pogodbenici se med seboj posvetujeta, preden sprejmeta kakršno koli odločitev, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije, ki se opravljajo na podlagi tega sporazuma.

Člen 4

Dostop do gambijskega ribolovnega območja

Gambijski organi se zavezujejo, da bodo plovilom Unije dovolili opravljanje ribolovnih dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju v skladu s tem sporazumom in veljavnimi gambijskimi zakoni.

Člen 5

Pogoji za opravljanje ribolovnih dejavnosti in klavzula o izključnosti

1.   Plovila Unije lahko ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju opravljajo le, če imajo dovoljenje za ribolov (opredeljeno kot dovoljenje v skladu z gambijsko zakonodajo), izdano na podlagi tega sporazuma. Vse ribolovne dejavnosti, ki niso zajete v tem sporazumu, so prepovedane.

2.   Gambijski organi plovilom Unije izdajo dovoljenja za ribolov samo na podlagi tega sporazuma. Izdajanje kakršnih koli dovoljenj za ribolov plovilom Unije, ki ni zajeto v tem sporazumu, zlasti v obliki neposrednih dovoljenj, je prepovedano.

3.   Postopek za pridobitev dovoljenja za ribolov za plovilo Unije, veljavne pristojbine in način plačila, ki ga mora uporabiti lastnik plovila, so določeni v Protokolu.

4.   Pogodbenici zagotavljata pravilno uporabo teh pogojev in ureditev z ustreznim upravnim sodelovanjem med njunimi pristojnimi organi.

Člen 6

Pravo, ki se uporablja

1.   Ribolovne dejavnosti plovil Unije na gambijskem ribolovnem območju urejajo veljavna zakonodaja in predpisi Gambije, razen če ni drugače določeno v tem sporazumu ali Protokolu. Gambija organe Unije seznani z veljavno zakonodajo in predpisi.

2.   Gambija sprejme ustrezne ukrepe, potrebne za učinkovito izvajanje določb za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva iz tega sporazuma. Plovila Unije sodelujejo z gambijskimi organi, pristojnimi za izvajanje takega spremljanja, kontrole in nadzora.

3.   Gambijski organi obvestijo organe Unije o vseh spremembah veljavne zakonodaje ali novi zakonodaji, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije. Taka zakonodaja je izvršljiva za plovila Unije od 60. dneva po dnevu, ko organi Unije od Gambije prejmejo obvestilo o njej.

4.   Unija sprejme ustrezne ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti svojih plovil s tem sporazumom in zakonodajo, s katero se ureja ribištvo v gambijskem ribolovnem območju.

5.   Organi Unije brez odlašanja obvestijo gambijske organe o vseh spremembah prava Unije, ki bi lahko vplivale na dejavnosti plovil Unije v okviru tega sporazuma.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Unija odobri Gambiji finančni prispevek v okviru tega sporazuma za:

(a)

kritje dela stroškov dostopa plovil Unije do gambijskega ribolovnega območja in ribolovnih virov, ne glede na stroške dostopa, ki jih imajo lastniki plovil;

(b)

krepitev sposobnosti Gambije, da s sektorsko podporo razvije trajnostno ribiško politiko.

2.   Finančni prispevek za sektorsko podporo je ločen od plačil, povezanih s stroški dostopa, ter je odvisen od uresničitve ciljev sektorske podpore Gambije in se določi glede na te cilje v skladu s Protokolom ter letnim in večletnim načrtovanjem njegovega izvajanja.

3.   Finančni prispevek, ki ga odobri Unija, se izplača vsako leto v skladu s Protokolom.

Skupni odbor lahko znesek prispevka iz točke (a) odstavka 1 spremeni zaradi:

(a)

zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

(b)

povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča.

Znesek prispevka iz točke (b) odstavka 1 se lahko spremeni zaradi ponovne ocene pogojev finančnega prispevka za izvajanje sektorske ribiške politike v Gambiji, če to upravičujejo posebni rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici.

Prispevek se lahko začasno ukine zaradi:

(a)

uporabe člena 15 tega sporazuma;

(b)

uporabe člena 16 tega sporazuma.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti in civilno družbo

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju ter z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta, da uskladita različne ukrepe, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah, orodju, načinih shranjevanja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3.   Kadar je ustrezno, si pogodbenici prizadevata, da bi ustvarili ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med svojimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvoju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju iztovarjanja ulova s plovil Unije, ki opravljajo dejavnost v Gambiji.

5.   Pogodbenici spodbujata vzpostavljanje skupnih podjetij na področju ribolova in pomorskega gospodarstva.

Člen 9

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organov Unije in gambijskih organov za spremljanje izvajanja tega sporazuma. Skupni odbor lahko sprejme spremembe Protokola.

2.   Naloge skupnega odbora so zlasti:

(a)

spremljanje izpolnjevanja, razlage in uporabe tega sporazuma ter zlasti opredelitev letnih in večletnih programov iz člena 7(2) ter ocena njihovega izvajanja;

(b)

zagotavljanje potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribištva, zlasti statistične analize podatkov o ulovu;

(c)

delovanje kot forum za sporazumno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma.

3.   Skupni odbor odloča o odobritvi sprememb Protokola, ki zadevajo:

(a)

pregled ribolovnih možnosti in posledično zadevnega finančnega prispevka;

(b)

postopke sektorske podpore;

(c)

tehnične pogoje, pod katerimi plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti, in načine opravljanja takih dejavnosti.

4.   Skupni odbor izvaja svoje naloge v skladu s cilji tega sporazuma, in kadar je potrebno, z ustreznimi pravili, ki so jih sprejele ICCAT in druge regionalne ribiške organizacije.

5.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat na leto, izmenično v Gambiji in Uniji ali na drugem kraju, ki se soglasno določi, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko sestane tudi izredno. Odločitve se sprejmejo soglasno in se priložijo potrjenemu zapisniku zasedanja.

Člen 10

Sodelovanje na področju boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali v boju proti nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovnim dejavnostim, da se zagotovi izvajanje odgovornega in trajnostnega ribolova.

Člen 11

Znanstveno sodelovanje

1.   Pogodbenici spodbujata znanstveno sodelovanje za redno ocenjevanje stanja staležev rib v gambijskih vodah v sodelovanju z regionalnimi in podregionalnimi znanstvenimi organi.

2.   Zavezujeta se, da se bosta po potrebi medsebojno posvetovali v okviru ICCAT in drugih ustreznih regionalnih ribiških organizacij, da okrepita upravljanje in ohranjanje morskih bioloških virov na gambijskem ribolovnem območju.

Člen 12

Geografsko območje uporabe

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, v skladu s pogoji iz navedenih pogodb, in na drugi strani na ozemlju Gambije.

Člen 13

Trajanje in tiho podaljšanje

Ta sporazum se uporablja šest let od datuma začetka njegove začasne uporabe. Podaljša se s tihim soglasjem, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 16.

Člen 14

Začasna uporaba

Sporazum se začasno uporablja od datuma podpisa.

Člen 15

Prekinitev

1.   Uporaba tega sporazuma se lahko prekine na pobudo katere koli od pogodbenic v enem ali več naslednjih primerov:

(a)

kadar nastanejo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so zunaj razumnega nadzora ene od pogodbenic, in te preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju;

(b)

kadar med pogodbenicama pride do spora glede razlage ali izvajanja tega sporazuma;

(c)

če ena od pogodbenic ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih elementov človekovih pravic iz člena 9 Sporazuma iz Cotonouja ter v skladu s postopkom iz členov 8 in 96 navedenega sporazuma.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico uradno pisno obvesti o prekinitvi uporabe tega sporazuma, ki začne učinkovati tri mesece po prejemu uradnega obvestila. Pogodbenici se takoj po prejetju tega uradnega obvestila posvetujeta, da bi v treh mesecih dosegli sporazumno rešitev spora.

3.   Če razhajanja niso sporazumno rešena in je izvajanje Sporazuma prekinjeno, pogodbenici nadaljujeta posvetovanja, da bi dosegli rešitev spora. Če pogodbenici dosežeta tako rešitev, se izvajanje Sporazuma nadaljuje, znesek finančnega prispevka iz člena 7 pa se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na obdobje prekinitve izvajanja, razen če se pogodbenici dogovorita drugače.

Člen 16

Odpoved

1.   Katera koli od pogodbenic lahko ta sporazum odpove v enem ali več naslednjih primerov:

(a)

kadar nastanejo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so zunaj razumnega nadzora ene od pogodbenic, in te preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju;

(b)

zmanjšanja zadevnih staležev, ugotovljenega na podlagi najboljšega razpoložljivega neodvisnega in zanesljivega znanstvenega mnenja;

(c)

nižje stopnje izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije;

(d)

kršitve zavez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico pisno obvesti o odpovedi Sporazuma, ki začne veljati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila, razen če se pogodbenici sporazumno ne odločita, da bosta ta rok podaljšali. Po prejemu obvestila o odpovedi pogodbenici začneta posvetovanja, da bi v šestih mesecih dosegli mirno rešitev spora.

3.   V primeru odpovedi se plačilo zneska finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem odpoved začne veljati, zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 17

Razveljavitev

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije, ki je začel veljati 2. junija 1987, se razveljavi.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Člen 19

Jeziki

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

Image 2


PROTOKOL

o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem protokolu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki se dopolnijo z naslednjimi opredelitvami::

(a)

„ta protokol“ pomeni ta protokol o izvajanju sporazuma, njegovo prilogo in dodatke k Prilogi;

(b)

„iztovarjanje“ pomeni raztovarjanje kakršne koli količine ribiških proizvodov s krova ribiškega plovila na kopno;

(c)

„pretovarjanje“ pomeni raztovarjanje dela ali celote ribiških proizvodov s krova plovila na drugo plovilo;

(d)

„opazovalec“ pomeni katero koli osebo, ki jo nacionalni organ v skladu z določbami Priloge pooblasti za opazovanje izvajanja pravil, ki se uporabljajo za ribolovno dejavnost, ali opazovanje te dejavnosti v znanstvene namene;

(e)

„dovoljenje za ribolov“ pomeni upravno dovoljenje, ki ga lastniku plovila izda Oddelek za ribištvo proti plačilu letne ali četrtletne pristojbine in ki mu daje pravico do ribolova na gambijskem ribolovnem območju v obdobju, za katero je bilo izdano;

(f)

„gospodarski subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki vodi ali ima v lasti podjetje, ki opravlja dejavnost, povezano s katero koli fazo proizvodne verige, predelave, trženja, distribucije in maloprodaje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;

(g)

„izrazito selivske vrste“ pomeni vrste iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, razen vrst, zaščitenih ali prepovedanih s strani Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT);

(h)

„višja sila“ pomeni kakršen koli nenaden, nepredvidljiv in neizogiben dogodek, ki ogroža ali preprečuje izvajanje običajnih ribolovnih dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju.

Člen 2

Cilj

Cilj tega protokola je izvajanje določb Sporazuma, in sicer zlasti z določitvijo pogojev dostopa plovil Unije do gambijskega ribolovnega območja, kot je opredeljeno v točki (i) člena 1 Sporazuma, in izvedbenih določb Sporazuma.

Člen 3

Ribolovne možnosti

1.   Plovilom Unije se dodelijo naslednje ribolovne možnosti:

izrazito selivske vrste:

(a)

28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko;

(b)

10 plovil za ribolov z ribiško palico;

globokomorske pridnene ribe (v skladu z Dodatkom 2b k Prilogi k temu protokolu):

(c)

3 plovila za ribolov z vlečnimi mrežami.

2.   Odstavek 1 tega člena se uporablja ob upoštevanju členov 5 in 7 tega protokola.

3.   Plovila Unije lahko v skladu s členom 5 Sporazuma opravljajo ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano v okviru tega protokola in v skladu s Prilogo.

Člen 4

Finančni prispevek

1.   Celotni finančni prispevek, ki ga Unija plača v obdobju iz člena 12 tega protokola, je 3 300 000 EUR. Ta finančni prispevek znaša 550 000 EUR na leto v okviru finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma in se dodeli na naslednji način:

(a)

letni znesek za dostop do ribolovnih virov na gambijskem ribolovnem območju v višini 275 000 EUR, kar za izrazito selivske vrste ustreza referenčni tonaži 3 300 ton na leto, in

(b)

posebni letni znesek za podporo izvajanju gambijske sektorske ribiške politike v višini 275 000 EUR na leto.

Poleg tega letni finančni prispevek lastnikov plovil znaša 315 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu letnemu znesku pristojbin, ki jih morajo lastniki plovil plačati za dovoljenja za ribolov, izdana v skladu s členom 5 Sporazuma in ureditvami iz oddelka 2, poglavja II, Priloge.

2.   Odstavek 1 tega člena se uporablja ob upoštevanju členov 5, 6, 7, 8 in 14 tega protokola ter členov 15 in 16 Sporazuma.

3.   Gambija zagotovi spremljanje dejavnosti plovil Unije na gambijskih ribolovnih območjih, da bi se zagotovilo ustrezno upravljanje referenčne tonaže iz točke (a) odstavka 1 za izrazito selivske vrste in celotnega dovoljenega ulova pridnenih vrst, navedenega v ustrezni tehnični specifikaciji iz dodatka k temu protokolu, pri čemer upošteva stanje staležev in ves razpoložljiv presežek.

4.   Unija in Gambija zagotavljata redno spremljanje ulova s plovili Unije. V primeru pridnenih vrst Gambija uradno obvesti organe Unije, takoj ko raven ulova doseže 80 % celotnega dovoljenega ulova. Unija po prejemu tega uradnega obvestila o tem obvesti tudi države članice. Države članice potem ustrezno ravnajo, da bi zagotovile, da ravni ulova pridnenih vrst ne presežejo celotnega dovoljenega ulova.

5.   Če letna količina ulova izrazito selivskih vrst s plovili Unije v gambijskih vodah preseže letno referenčno tonažo iz točke (a) odstavka 1, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 50 EUR za vsako dodatno tono ulova.

6.   Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne sme presegati dvakratnega zneska iz točke (a) odstavka 1. Če količine ulova s plovili Unije presegajo količine, ki ustrezajo dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za preseženo količino plača naslednje leto.

7.   Finančni prispevek iz točke (a) odstavka 1 v zvezi z dostopom plovil Unije do gambijskih ribolovnih virov Unija plača najpozneje tri mesece po začetku začasne uporabe za prvo leto, za naslednja leta pa najpozneje na obletnico začasne uporabe tega protokola.

8.   Finančni prispevek iz točke (a) odstavka 1 se plača na račun državne zakladnice Gambije. Finančni prispevek iz točke (b) odstavka 1, namenjen sektorski podpori, se da na voljo Oddelku za ribištvo na depozitni račun, odprt v knjigah državne zakladnice. Gambijski organi podatke o računu vsako leto sporočijo Evropski komisiji.

Člen 5

Pregled ribolovnih možnosti in finančno nadomestilo

1.   Skupni odbor lahko znova oceni in pregleda ribolovne možnosti iz člena 3, če priporočila in resolucije, sprejete v okviru ICCAT in drugih regionalnih znanstvenih organov, kažejo, da je tak pregled združljiv s trajnostnim upravljanjem ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz točke (a) člena 4(1) sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve prilagodi na podlagi odločitve skupnega odbora. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne presega dvakratnega zneska iz točke (a) člena 4(1).

2.   Skupni odbor lahko po potrebi preuči in prilagodi določbe v zvezi s pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti ter pravila za izvajanje tega protokola in njegove priloge.

Člen 6

Sektorska podpora

1.   Najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti oziroma začasne uporabe tega protokola skupni odbor določi večletni sektorski program in podrobna pravila za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo posebnega zneska finančnega prispevka iz točke (b) člena 4(1);

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba postopoma doseči za razvoj odgovornih in trajnostnih ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je Gambija določila v svojih nacionalnih politikah, ki so povezane z naslednjimi področji ali vplivajo nanje:

(i)

ukrepi podpore in upravljanja za ribištvo, akvakulturo in mali ribolov;

(ii)

sanitarno upravljanje in vodenje kakovosti z namenom razvoja izvoznih zmogljivosti;

(iii)

spremljanje, kontrola in nadzor ribištva ter boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(iv)

razvoj in krepitev znanstvene zmogljivosti na področju ribištva;

(v)

ukrepi za zaščito občutljivih ekosistemov ali ekosistemov, ki so močno prispevali k zdravju staležev, na primer vzpostavitev in upravljanje zaščitenih morskih območij;

(c)

merila in postopke, vključno s kazalniki kakovosti in finančnimi kazalniki za oceno rezultatov, ki se pridobijo vsako leto, kadar je ustrezno.

2.   Uporaba posebnega zneska finančnega prispevka iz točke (b) člena 4(1) temelji na ciljih, ki jih opredeli skupni odbor in jih je treba doseči, ter na letnem in večletnem programu za njihovo uresničevanje.

3.   Skupni odbor odobri vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa. Nujne spremembe letnega sektorskega programa, ki jih zahtevajo gambijski organi, se lahko uvedejo prek skupnega odbora, vključno z izmenjavo pisem.

4.   Gambijski organi skupnemu odboru vsako leto poročajo o napredku, doseženem pri izvajanju sektorske podpore.

5.   Gambijski organi pred iztekom veljavnosti tega protokola predložijo končno poročilo o izvajanju sektorske podpore na podlagi tega protokola.

6.   Posebni znesek finančnega prispevka iz točke (b) člena 4(1) se plača v obrokih. V prvem letu uporabe tega protokola se obrok plača na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenega programa. V naslednjih letih uporabe se obroki plačajo na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenega programa, in analize rezultatov, doseženih z izvajanjem sektorske podpore.

7.   Unija si pridržuje pravico do spremembe in/ali delne ali popolne ustavitve plačila posebnega finančnega prispevka iz točke (b) člena 4(1) tega protokola:

(a)

če skupni odbor pri oceni ugotovi, da doseženi rezultati niso v skladu s programi;

(b)

če se ta finančni prispevek ne uporablja tako, kot je določil skupni odbor.

8.   Finančni prispevek se začne znova plačevati po posvetovanju med pogodbenicama in sporazumu skupnega odbora, ko to upravičujejo rezultati izvedbe dogovorjenega programa iz odstavka 1 tega člena. Vendar se plačilo posebnega finančnega prispevka iz točke (b) člena 4(1) ne sme izvesti po obdobju šestih mesecev po izteku veljavnosti tega protokola.

9.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili spodbujanje in prepoznavnost ukrepov, izvedenih s sektorsko podporo.

Člen 7

Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1.   Pogodbenici spoštujeta priporočila in resolucije ICCAT ter upoštevata znanstvena mnenja drugih ustreznih regionalnih organizacij.

2.   Pogodbenici lahko skličeta skupno znanstveno sejo, kadar je to potrebno za proučitev vseh znanstvenih vprašanj v zvezi z izvajanjem tega protokola. To lahko naredita v povezavi z drugimi regionalnimi in podregionalnimi znanstvenimi organi.

3.   Na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru ICCAT, in najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ter kadar je ustrezno, sklepov s skupne znanstvene seje lahko skupni odbor sprejme odločitev o ukrepih za zagotovitev trajnostnega upravljanja ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu, kolikor so povezani z dejavnostmi plovil Unije.

Člen 8

Raziskovalni ribolov in nove ribolovne možnosti

1.   Skupni odbor lahko na zahtevo ene od pogodbenic obravnava možnost projektov raziskovalnega ribolova na gambijskem ribolovnem območju, da se preizkusita tehnična izvedljivost in ekonomska donosnost novih vrst ribolova, ki niso določene v členu 3. Skupni odbor v ta namen za vsak primer posebej določi vrste, pogoje in druge ustrezne parametre.

2.   Če Unija izrazi zanimanje za nove ribolovne možnosti, se skupni odbor sestane ter ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in rezultatov raziskovalnih projektov obravnava in določi pogoje za take nove ribolovne dejavnosti.

3.   Ko Gambija zagotovi dovoljenje za te nove ribolovne dejavnosti, skupni odbor ustrezno spremeni ta protokol in Prilogo k Protokolu.

Člen 9

Sodelovanje med gospodarskimi subjekti

Pogodbenici si v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi skupaj prizadevata za spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti na naslednjih področjih:

(a)

razvoj z ribištvom povezanih dejavnosti, zlasti predelave rib, proizvodnje ribiškega materiala in ribolovnega orodja ter ladjedelništva in popravljanja ladij;

(b)

spodbujanje izmenjave strokovnega znanja in usposabljanja akterjev v ribiškem sektorju;

(c)

trženje in prodaja ribiških proizvodov;

(d)

modro gospodarstvo, vključno z akvakulturo.

Pogodbenici sodelujeta, da bi vzpostavili ugodno poslovno okolje za spodbujanje naložb na področjih iz točk (a) do (d) prvega pododstavka.

Člen 10

Elektronska izmenjava podatkov

1.   Gambija in Unija se zavezujeta, da bosta uvedli potrebne sisteme za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola.

2.   Elektronska oblika dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

3.   Pogodbenici se nemudoma uradno obvestita o vsaki motnji računalniškega sistema, ki bi ovirala tako izmenjavo podatkov. Informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola se v takem primeru samodejno nadomestijo s tiskano različico na način, določen v Prilogi.

Člen 11

Zaupnost

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da se bodo vsi osebni podatki v zvezi s plovili Unije in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma, vključno s podatki, ki jih zbirajo opazovalci, obdelovali v skladu z načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2.   Pogodbenici zagotovita, da so javno dostopni samo zbirni podatki o ribolovnih dejavnostih na gambijskem ribolovnem območju.

3.   Podatke, ki se lahko štejejo za zaupne, pristojni organi uporabljajo izključno za izvajanje Sporazuma ter za namene upravljanja, kontrole in spremljanja ribištva.

4.   V zvezi z osebnimi podatki, ki jih posreduje Unija, lahko skupni odbor v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Svta (1) (Splošna uredba o varstvu podatkov) določi ustrezne zaščitne ukrepe in pravna sredstva.

Člen 12

Trajanje

Ta protokol se uporabljata za obdobje šestih let od datuma začetka začasne uporabe.

Člen 13

Začasna uporaba

Ta protokol se začasno uporabljajo od datuma podpisa.

Člen 14

Prekinitev

Uporaba tega protokola se lahko prekine na pobudo katere koli od pogodbenic pod pogoji iz člena 15 Sporazuma.

Člen 15

Odpoved

Ta protokol se lahko odpove na pobudo katere koli od pogodbenic pod pogoji iz člena 16 Sporazuma.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta protokol začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 3

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

Image 4


(1)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL EU L 119, 4.5.2016, str.1)

PRILOGA

POGOJI ZA RIBOLOVNE DEJAVNOSTI S PLOVILI UNIJE NA GAMBIJSKEM RIBOLOVNEM OBMOČJU

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Imenovanje pristojnega organa

1.

Če ni navedeno drugače, v tej prilogi vsak sklic na pristojni organ Unije ali Gambije pomeni:

za Unijo: Evropsko komisijo, kadar je primerno prek delegacije Evropske unije v Gambiji (v nadaljnjem besedilu: delegacija EU);

za Gambijo: ministrstvo Gambije za ribištvo, vodne vire in zadeve narodne skupščine.

Gambijsko ribolovno območje

2.

Zemljepisne koordinate gambijskega ribolovnega območja so opredeljene v točki (i) člena 1 Sporazuma.

3.

Pristojni gambijski organi pristojnim službam Unije pred začetkom začasne uporabe Protokola sporočijo zemljepisne koordinate gambijske temeljne črte, gambijskega ribolovnega območja in območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana.

4.

Gambija lastnikom plovil sporoči koordinate teh območij ob izdaji dovoljenja za ribolov.

5.

Gambija obvesti Unijo o vseh spremembah območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana, vsaj dva meseca pred začetkom njihove uveljavitve.

Plačila lastnikov plovil

6.

Gambija pred začetkom začasne uporabe Protokola Uniji sporoči podatke o vladnem bančnem računu oziroma računih, na katerega/katere je treba nakazati finančne zneske, ki jih v okviru Sporazuma plačujejo plovila Unije. Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.

Kontaktni podatki

7.

Kontaktni podatki gambijskih organov so navedeni v Dodatku 6 k tej prilogi.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

ODDELEK 1

VLOGE IN IZDAJANJE DOVOLJENJ ZA RIBOLOV

Pogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

1.

Dovoljenje za ribolov na gambijskem ribolovnem območju lahko pridobijo le upravičena plovila.

2.

Plovilo se šteje za upravičeno, če njegovemu lastniku, kapitanu in plovilu samemu ni prepovedan ribolov v gambijskem ribolovnem območju. Imeti morajo urejene odnose z gambijskimi organi, kar pomeni, da morajo biti izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Gambiji v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih z Unijo. Dovoljenja za ribolov iz člena 5 Sporazuma se izdajo, če je plovilo vpisano v register ribiških plovil Unije, in v skladu z določbami Uredbe (EU)2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Poleg tega morajo biti plovila vpisana v evidenco plovil ICCAT in ne smejo biti uvrščena na seznam plovil IUU, ki ga vodi ICCAT ali katera koli druga regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

Vloga za dovoljenje za ribolov

3.

Unija Oddelku za ribištvo elektronsko predloži vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, najmanj 15 koledarskih dni pred datumom začetka zahtevanega obdobja veljavnosti dovoljenja, pri čemer en izvod predloži delegaciji EU.

4.

Vloge se predložijo na obrazcu, sestavljenem v skladu z vzorcem iz Dodatka 1 k tej prilogi, priložijo pa se jim naslednji dokumenti:

(a)

dokazilo o plačilu nevračljivega predplačila za obdobje veljavnosti zahtevanega dovoljenja za ribolov;

(b)

za vsako prvo vlogo na podlagi Protokola ali po tehnični spremembi zadevnega plovila novejša (stara največ 12 mesecev) digitalna barvna fotografija plovila ustrezne ločljivosti, na kateri se podrobno vidi plovilo s strani, vključno z imenom in identifikacijsko številko plovila, vidno na trupu.

5.

Pristojni gambijski organi bodo na podlagi informacij z obrazca za vlogo iz točke 4 obravnavali in izdali letno potrdilo o sposobnosti za plovbo v roku, navedenem v točki 3. Potrdilo o sposobnosti za plovbo je treba izdati, preden pristojni gambijski organi izdajo dovoljenje za ribolov.

6.

Pri prvi vlogi za izdajo dovoljenja za ribolov na podlagi Protokola se za globokomorska plovila Unije s pridneno vlečno mrežo opravi inšpekcijski pregled pred izdajo dovoljenja. Izdaja prvega dovoljenja za ribolov je odvisna od uspešne izvedbe tega inšpekcijskega pregleda, ki se opravi v za to določenih pristaniščih v podregiji, ki jo sporazumno določita Unija in Gambija, pri čemer mora zadevna država pristanišča dovoliti izvedbo inšpekcijskega pregleda. Stroške vseh inšpekcijskih pregledov, ki se ne opravijo v pristanišču Banjul, krije lastnik plovila.

7.

Pri podaljšanju dovoljenja za ribolov na podlagi veljavnega protokola za plovilo z nespremenjenimi tehničnimi lastnostmi se vlogi za podaljšanje dovoljenja priloži le potrdilo o plačilu nevračljivih pristojbin. Za plovila s spremenjenimi tehničnimi lastnostmi je treba pred izdajo dovoljenja za ribolov znova vložiti vlogo z vsemi ustreznimi dokumenti iz točke 4.

Izdaja dovoljenja za ribolov

8.

Gambija izda dovoljenja za ribolov lastnikom plovil ali obvesti Unijo o zavrnitvi v 15. koledarskih dneh od prejema vseh dokumentov iz točke 4 zgoraj. Izvirnik dovoljenja za ribolov se predloži lokalnemu zastopniku lastnikov plovil ali pošlje lastnikom plovil prek delegacije EU.

Da se ribolov čim prej omogoči, se en izvod dovoljenja za ribolov hkrati takoj elektronsko pošlje Uniji, ki ga posreduje lastniku plovila, in v vednost delegaciji EU. Ta kopija se lahko uporablja največ 60 koledarskih dni od datuma izdaje dovoljenja za ribolov. V tem obdobju se kopija šteje za enakovredno izvirniku.

Seznam plovil z dovoljenjem za ribolov

9.

Gambija takoj po izdaji dovoljenja za ribolov vključi plovilo Unije na seznam plovil z dovoljenjem za ribolov na gambijskem ribolovnem območju. Seznam se takoj pošlje Oddelku za ribištvo, Centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva ter ministrstvu Gambije za ribištvo, vodne vire in zadeve narodne skupščine ter Uniji. Gambija redno posodablja seznam plovil z dovoljenjem za ribolov. Novi seznam se nemudoma pošlje istim organom.

10.

Če se dovoljenje za ribolov ne izda v roku iz točke 7, se plovilo začasno vključi na seznam, razen če ne obstajajo jasni dokazi, da ne izpolnjuje zahtev iz točke 2. Plovilo lahko v tem obdobju izvaja ribolov.

Prenos dovoljenja za ribolov

11.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

12.

Vendar se na zahtevo Unije in v primeru dokazane višje sile, zlasti v primeru izgube ali daljšega mirovanja plovila zaradi hujše tehnične okvare, dovoljenje za ribolov zadevnega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo za isto kategorijo ribolova kot pri nadomeščenem plovilu, pri čemer je treba predložiti novo vlogo v skladu s točko 4, ni pa treba plačati dodatne pristojbine. V tem primeru se pri izračunu ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil. Brezplačen prenos dovoljenja za ribolov je na zahtevo Unije mogoč tudi med dvema ploviloma za isto kategorijo ribolova, če plovilo z dovoljenjem še ni začelo ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju; v teh primerih se uporabi običajen postopek za zahtevo.

13.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik vrne Gambiji preklicano dovoljenje za ribolov prek delegacije EU. Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan vrnitve preklicanega dovoljenja. Delegacijo EU je treba obvestiti o prenosu ribolovnega dovoljenja.

14.

Gambija posodobi seznam plovil z dovoljenjem za ribolov ter ga nemudoma pošlje Oddelku za ribištvo, Centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva, ministrstvu Gambije za ribištvo, vodne vire in zadeve narodne skupščine ter Uniji.

Obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov

15.

Dovoljenja za ribolov za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila za ribolov z ribiško palico se izdajo za enoletno obdobje. Za plovila z vlečnimi mrežami za globokomorske pridnene vrste se izdajo za četrtletno obdobje.

16.

Dovoljenja za ribolov se lahko podaljšajo.

17.

Za določitev začetka obdobja veljavnosti dovoljenj za ribolov:

„letno obdobje“ pomeni: med prvim letom uporabe Protokola obdobje med začetkom veljavnosti Protokola in 31. decembrom tega istega leta; nato vsako celo koledarsko leto; v zadnjem letu uporabe Protokola obdobje med 1. januarjem in datumom izteka veljavnosti Protokola;

„četrtletno obdobje“ pomeni: ob začetku uporabe Protokola obdobje med datumom začetka njegove veljavnosti in datumom začetka naslednjega četrtletja, pri čemer se mora četrtletje začeti 1. januarja, 1. aprila, 1. julija ali 1. oktobra; nato vsako celo četrtletje; ob koncu uporabe Protokola obdobje med koncem zadnjega celega četrtletja in datumom izteka veljavnosti Protokola.

Dokumenti, ki jih je treba imeti na krovu plovila

18.

Ko je ribiško plovilo na gambijskem ribolovnem območju ali v dogovorjenem pristanišču v podregiji, mora imeti vedno na krovu naslednje dokumente:

(a)

ribolovno dovoljenje;

(b)

potrdilo o sposobnosti plovila za plovbo;

(c)

potrdilo o registraciji plovila;

(d)

potrdilo o tonaži;

(e)

potrdilo o zavarovanju;

(f)

sliko in podroben opis uporabljenega ribolovnega orodja;

(g)

aktualizirane potrjene skice ali opise načrta ribiškega plovila, zlasti število skladišč za ribe ribiškega plovila skupaj z zmogljivostjo skladiščenja, izraženo v kubičnih metrih;

(h)

če so bile spremenjene lastnosti ribiškega plovila glede celotne dolžine, registrirane bruto tonaže, konjske moči glavnega motorja ali motorjev ali zmogljivosti skladiščenja, potrdilo, ki ga potrdi pristojni organ države zastave ribiškega plovila, z opisom narave sprememb.

ODDELEK 2

POGOJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RIBOLOV – PAVŠALNE PRISTOJBINE IN PREDPLAČILA

1.   Izrazito selivske vrste

(a)

pristojbina, ki jo je treba plačati za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila za ribolov z ribiško palico, je 70 EUR na tono ulova na gambijskem ribolovnem območju;

(b)

dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih pristojbin pristojnim nacionalnim organom:

(i)

za plovila za ribolov tuna s potegalko: 4 200 EUR na plovilo, kar ustreza ceni ulova za 60 ton letno;

(ii)

za plovila za ribolov z ribiško palico: 1 400 EUR na plovilo, kar ustreza ceni ulova za 20 ton letno.

(c)

če je končni obračun višji od predvidene pavšalne pristojbine, ki je bila nakazana za pridobitev ribolovnega dovoljenja, lastnik plovila razliko, določeno na podlagi pristojbine iz točke (b) odstavka 19, nakaže Gambiji do datuma iz odstavka 8, oddelka 1, poglavja IV te priloge. Če je končni obračun nižji od predvidene pavšalne pristojbine, se razlika lastniku plovila ne povrne.

2.   Pridnene vrste

Znesek pristojbine za pridnene vrste je naveden v tehnični specifikaciji v Dodatku 2b. Dovoljenja za ribolov se izdajo, potem ko se predplačilo, navedeno v tej tehnični specifikaciji, plača pristojnim nacionalnim organom.

3.   Predplačila vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

4.   Če je veljavnost dovoljenja za ribolov krajša od enega leta, zlasti zaradi nelovne dobe, se znesek pavšalne pristojbine sorazmerno prilagodi glede na zahtevano obdobje veljavnosti.

ODDELEK 3

PODPORNA PLOVILA

1.

Gambija plovilom Unije z dovoljenjem za ribolov dovoli, da jih spremljajo podporna plovila. Podporna plovila plujejo pod zastavo države članice Unije ter niso opremljena za ribolov in se ne uporabljajo za pretovarjanje.

2.

Gambija opredeli svoje podporne dejavnosti in pogoje za pridobitev dovoljenj, sestavi seznam podpornih plovil z dovoljenjem ter ga nemudoma pošlje nacionalnemu organu za nadzor nad ribištvom in Uniji.

3.

Letna pristojbina za dovoljenje, ki se uporablja za podporno plovilo, je 2 000 EUR na plovilo.

POGLAVJE III

TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI

Tehnični ohranitveni ukrepi, ki se uporabljajo za plovila z dovoljenjem za ribolov in zadevajo gambijsko ribolovno območje, ribolovno orodje in prilov, se določijo za vsako posamezno kategorijo ribolova v tehničnih dokumentih iz dodatkov 2a in 2b k tej prilogi.

Plovila spoštujejo vsa priporočila, ki jih je sprejela komisija ICCAT, ter določbe ustrezne gambijske zakonodaje, razen če Sporazum in Protokol ne določata drugače.

Na gambijskem ribolovnem območju je uporaba plavajočih naprav za zbiranje rib omejena na umetne pripomočke s podvodnimi visečimi strukturami, ki niso zapletene. Namestitev in uporaba takih umetnih plavajočih naprav za zbiranje rib se urejata v načrtu upravljanja v skladu z določbami ICCAT, ki ga sprejme Unija.

Plovila Unije izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne ovirajo tradicionalnega lokalnega ribištva, ter izpustijo vse želve, morske sesalce, morske ptiče in koralne ribe tako, da ima ta raznovrstni ulov največjo možnost preživetja.

Plovila Unije in njihovi kapitani ter upravljavci izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne motijo ribolovnih dejavnosti drugih ribiških plovil, ter se izogibajo ribolovnemu orodju drugih ribiških plovil.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, KONTROLA IN NADZOR

ODDELEK 1

Evidentiranje ribolovnih dejavnosti v ribolovnem ladijskem dnevniku – pošiljanje gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva.

1.

Kapitan v ribolovni ladijski dnevnik vsak dan za vsako ribolovno dejavnost vpiše ocenjeno količino vsake vrste, ulovljeno in zadržano na krovu ali odvrženo v morje. Ocenjene količine vrst, ulovljenih ali odvrženih, se zabeležijo, ne glede na zadevno težo.

2.

Če je plovilo prisotno na gambijskem ribolovnem območju, vendar ne opravlja ribolovne dejavnosti, se evidentira položaj plovila opoldne.

3.

Samodejno elektronsko pošiljanje ladijskih dnevnikov Gambiji (elektronski sistem poročanja) se izvaja vsak dan za obdobje, v katerem je plovilo prisotno na gambijskem ribolovnem območju, in v skladu z Dodatkom 5, tudi v primeru ničelnega ulova.

4.

Dnevno elektronsko pošiljanje Gambiji vključuje najmanj naslednje elemente:

(a)

identifikacijske številke plovila in ime ribiškega plovila;

(b)

tričrkovno kodo FAO posamezne vrste in geografsko območje, na katerem je bil ulov opravljen;

(c)

datum in po potrebi čas ulova;

(d)

datum in čas odhoda iz pristanišča in prihoda vanj ter trajanje ribolovnega potovanja;

(e)

vrsto opreme, tehnične specifikacije in dimenzije;

(f)

ocenjeno količino vsake vrste, izraženo v kilogramih vrednosti žive teže ali, kadar je primerno, v številu rib;

(g)

ocenjene zavržke v vrednosti žive teže;

(h)

uporabljene pretvorbene količnike.

5.

Z odstopanjem od točke 3 se v primeru prisotnosti na gambijskem ribolovnem območju za manj kot 24 ur brez opravljenega ulova in zavržkov gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva sporočijo le podatki o ulovu, ki vstopi na območje in izstopi z njega. Gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva se pošljejo ustrezna samodejna sporočila.

6.

Če Gambija nima sistema za samodejno elektronsko prejemanje ladijskih dnevnikov, plovilo gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva, Centru za spremljanje ribištva države zastave in Evropski komisiji ročno pošlje ladijske dnevnike prek elektronske pošte ali drugih sredstev, in sicer najpozneje v 48 urah od vrnitve v pristanišče in v obliki iz Dodatka 3. Koordinate za pošiljanje zagotovi Gambija, ki jih tudi posodablja. Gambija zagotovi, da njen center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva vedno izpolnjuje primerne pogoje za prejemanje elektronskih kopij ladijskih dnevnikov.

7.

Kadar se določbe v zvezi s prijavo ulova ne upoštevajo, lahko Gambija začasno prekliče dovoljenje zadevnega plovila za ribolov, dokler niso predložene manjkajoče prijave ulova, in lastnika plovila kaznuje v skladu s predpisi, ki jih v ta namen določa veljavna nacionalna zakonodaja. Če se kršitve navedenih določb ponovijo, lahko Gambija zavrne podaljšanje dovoljenja za ribolov. Gambija Unijo takoj obvesti o kakršni koli kazni, naloženi v zvezi s tem.

Deklaracije o ulovu, ki se predložijo Gambiji – plačilo pristojbin in prispevkov v zvezi z ulovom

8.

Količine ulova in zavržkov za posamezno plovilo v obdobju enega meseca se v zbirki podatkov, ki jo vodi Evropska komisija, posodabljajo vsako četrtletje, ali vsak mesec za vrste, za katere se v skladu s Protokolom uporablja celotni dovoljeni ulov.

9.

S posodobitvami se zagotovi navzkrižno preverjanje podatkov s podatki o iztovarjanju, prodaji in inšpekcijskih pregledih, znanstvenimi podatki ali podatki o opazovanju ter kakršnimi koli drugimi ustreznimi informacijami. Posodobitve zbirke podatkov, ki so rezultat teh preverjanj, je treba opraviti, kakor hitro je mogoče. Pri navzkrižnih preverjanjih se uporabijo zemljepisne koordinate gambijskega ribolovnega območja, kot so določene v skladu s Protokolom.

10.

V primeru predelave na krovu se vrednost žive teže izračuna tako, da se za merjenje predelane teže uporabi pretvorbeni količnik, kot je sporočen na zahtevo.

11.

Unija pred koncem vsakega četrtletja posreduje Gambiji zbirne podatke za prejšnja četrtletja tekočega leta, ki vključujejo navedbe o količinah ulova na plovilo, na mesec in za posamezno vrsto, pridobljene iz zbirke podatkov. Ti podatki se štejejo za začasne. Gambija te podatke analizira in sporoči kakršne koli večje neskladnosti s surovimi podatki, ki jih prejema, zlasti z izjavami iz ladijskih dnevnikov v papirni obliki ali izjavami, prejetimi prek elektronskega sistema poročanja. Pogodbenici opravljata preiskave in zagotavljata posodabljanje podatkov, kot je potrebno.

12.

Unija do 31. marca vsako leto posreduje zbirne podatke, ki vključujejo navedbe o količinah ulova na plovilo, na mesec in za posamezno vrsto, opravljenega na gambijskem ribolovnem območju v prejšnjem koledarskem letu.

13.

Organi Unije Gambiji in državi zastave kot napotek predložijo izračun pristojbin, ki jih mora plačati posamezno plovilo.

14.

Gambija lahko do 30. aprila izpodbija predložene podatke ter zagotovi drugo izjavo o ulovih posameznih plovil in elemente, na katerih temelji izpodbijanje, kot so poročila o pregledu ali podatki opazovalca. Pogodbenici si prizadevata, da v enem mesecu od prejetja odgovora Gambije, tj. do 31. maja, odpravita neskladja.

15.

Izjave, ki temeljijo na količinah, pridobljenih iz zbirke podatkov EU, se do 15. junija pošljejo lastnikom plovil, ki morajo v 45 dneh na bančni račun, namenjen plačevanju pristojbin za dovoljenje za ribolov, nakazati plačilo za dodatni ulov. Gambija spremlja ta plačila ter Uniji sporoči vsako zamudo in nepopolno plačilo.

16.

Vsekakor lahko pogodbenici naknadno ali v primeru trajnih nesoglasij spremenita podatke o ulovu za dano leto, pri čemer te spremembe utemeljita z dejanskimi elementi, kot so podatki iz ladijskega dnevnika, podatki v okviru opazovanj na plovilih in na ribolovnih potovanjih ali podatki znanstvenih inštitutov. Te spremembe se lahko izvedejo do 1. septembra leta, ki sledi letu, v katerem je bil opravljen ulov, pogodbenici pa druga drugo o njih nemudoma obvestita.

17.

Podatke odobrita pogodbenici v okviru skupnega odbora, po možnosti z izmenjavo dopisov, najpozneje do 31. oktobra leta, ki sledi letu, v katerem je bil opravljen ulov. Na podlagi kakršnih koli popravkov, ki jih odobri skupni odbor, se po potrebi določijo dodatna plačila. Ulov, ki ga odobri skupni odbor, je uradni ulov Unije v Gambiji v zadevnem letu in se posodobi v zbirki podatkov, ki jo vodi Evropska komisija.

18.

Če Skupni odbor ugotovi, da morajo plovila Unije poravnati dodatna plačila, to naredijo v šestih mesecih od te ugotovitve. Presežna plačila povrne Gambija ali se pretvorijo v dobropise v okviru dovoljenj za plovilo zadevne države zastave.

19.

Vse posodobitve podatkov, ki jih odobri skupni odbor, se upoštevajo pri plačilih Unije za tonaže dodatnega ulova, ki presegajo referenčno tonažo za celotno leto, določeno v členu 5 Protokola.

ODDELEK 2

IZTOVARJANJE IN PRETOVARJANJE

Postopek iztovarjanja (2)

1.

Kapitan plovila Unije, ki želi iztovoriti ulov z gambijskega ribolovnega območja v gambijskem pristanišču, Gambijo najmanj 48 ur pred iztovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila, s katerega bo potekalo iztovarjanje;

(b)

pristanišču iztovarjanja;

(c)

datumu in predvidenem času iztovarjanja;

(d)

količini (izraženi v kilogramih žive teže ali po potrebi v številu rib) vsake vrste, ki se bo iztovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(e)

obliki izdelka.

2.

Iztovarjanje je treba izvesti na gambijskem ribolovnem območju, v gambijskem pristanišču, ki ima za to dovoljenje.

3.

Za neupoštevanje določb v zvezi s postopkom iztovarjanja se uporabijo ustrezne kazni, ki jih določa gambijska zakonodaja.

Pretovarjanje (3)

4.

Kapitan plovila Unije, ki želi pretovoriti ulov z gambijskega ribolovnega območja v gambijskem pristanišču, Gambijo najmanj 48 ur pred pretovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila dajalca;

(b)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku prejemnega ribiškega plovila;

(c)

pristanišču pretovarjanja;

(d)

datumu in predvidenem času pretovarjanja;

(e)

količini (izraženi v kilogramih žive teže ali po potrebi v številu rib) vsake vrste, ki se bo pretovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(f)

obliki izdelka.

5.

Pretovarjanje se izvede v gambijskem pristanišču, ki ima za to dovoljenje, v navzočnosti gambijskih inšpektorjev. Da ne bi prihajalo do zamud, lahko kapitan v izjemnih primerih, kadar navzočnost gambijskega inšpektorja ni mogoča, začne pretovarjanje po izteku roka za obveščanje v skladu s točko 4. Pretovarjanje na morju je prepovedano.

ODDELEK 3

NADZOR IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

Vstop na območje in izstop z območja

1.

Gambija je o vsakem vstopu plovila Unije z dovoljenjem za ribolov na gambijsko ribolovno območje ali izstopu z njega obveščena vsaj štiri ure pred vstopom ali izstopom.

2.

Ob obvestilu o vstopu ali izstopu plovilo Unije sporoči zlasti:

(a)

predvideni datum, čas in mesto vplutja oziroma izplutja;

(b)

količino vsake vrste, opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO, ki se hrani na krovu, izraženo v kilogramih žive teže, ali kadar je primerno, v številu rib;

(c)

obliko izdelka.

3.

Obveščanje se po možnosti izvede po elektronski pošti ali, če to ni mogoče, po telefaksu ali radijski zvezi, in sicer na elektronski naslov, telefonsko številko ali frekvenco, ki jo Gambija sporoči v skladu z Dodatkom 6. Gambija prejem obvestila brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto. Gambija zadevna plovila in Unijo takoj obvesti o vsakršni spremembi elektronskega naslova, telefonske številke ali frekvence.

4.

Vsako plovilo Unije, ki je prestreženo pri opravljanju ribolovnih dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju in ni vnaprej sporočilo svoje navzočnosti, se šteje za plovilo, ki ribolovne dejavnosti opravlja nezakonito.

Inšpekcijski pregled v pristanišču ali na morju

5.

Inšpekcijski pregled plovil Unije z ribolovnim dovoljenjem, ki se opravi v pristaniščih ali vodah Gambije, izvedejo plovila in inšpektorji Gambije, izrecno zadolženi za nadzor nad ribištvom.

6.

Pooblaščeni inšpektorji pred vkrcanjem plovilo Unije obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Inšpekcijski pregled opravijo ribiški inšpektorji, ki se morajo pred inšpekcijskim pregledom identificirati in dokazati svojo usposobljenost za izvedbo takega pregleda. Kapitan plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

7.

Pooblaščeni inšpektorji se zadržijo na krovu plovila Unije samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost, tovor ali iztovarjanje ali pretovarjanje.

8.

Gambija lahko Uniji dovoli, da pri inšpekcijskih pregledih sodeluje kot opazovalka.

9.

Po vsakem inšpekcijskem pregledu pooblaščeni inšpektorji sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Kapitan plovila Unije lahko doda pripombe k poročilu o inšpekcijskem pregledu. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je sestavil, in kapitan plovila Unije.

10.

Dejstvo, da kapitan podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če kapitan odkloni podpis tega dokumenta, pisno navede razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Pooblaščeni inšpektorji pred izkrcanjem predložijo en izvod poročila o inšpekcijskem pregledu kapitanu plovila Unije. V primeru kršitve se Uniji v osmih koledarskih dneh po inšpekcijskem pregledu pošlje tudi izvod obvestila o kršitvi.

Participativno spremljanje na področju boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

11.

Kapitani plovil Unije sporočijo navzočnost vseh plovil na gambijskem ribolovnem območju, ki opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, pri čemer v zvezi s tem opažanjem zberejo kar največ informacij, da se okrepi boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Poročila o opažanjih se nemudoma pošljejo Oddelku za ribištvo, Centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva, ministrstvu Gambije za ribištvo, vodne vire in zadeve narodne skupščine ter pristojnemu organu države članice plovila, ki je opazilo plovilo, ta pa poročilo takoj posreduje Uniji ali organu, ki ga ta določi.

12.

Gambija pošlje Uniji vsa svoja poročila o opažanjih v zvezi z ribiškimi plovili, ki na gambijskem ribolovnem območju opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov.

ODDELEK 4

SATELITSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE PLOVIL (SISTEM VMS)

Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

1.

Med zadrževanjem na gambijskem ribolovnem območju morajo biti plovila Unije z dovoljenjem za ribolov vedno opremljena s sistemom za spremljanje prek satelita VMS, ki omogoča samodejno in stalno sporočanje položaja plovila vsaki dve uri centru za spremljanje ribištva FMC države zastave plovila.

2.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

(a)

identifikacijsko številko plovila;

(b)

zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 100 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja;

(c)

datum in čas zabeležbe položaja;

(d)

hitrost in smer plovila.

3.

Vsako sporočilo o položaju mora biti oblikovano v skladu s predlogo iz Dodatka 4 k tej prilogi.

4.

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu v gambijsko ribolovno območje, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja, zabeleženega po izstopu z gambijskega ribolovnega območja, ki se označi z oznako „EXI“.

5.

Center za spremljanje ribištva države zastave plovila zagotovi samodejno obdelavo in po potrebi elektronski prenos sporočil o položaju. Sporočila o položaju se varno zabeležijo in hranijo tri leta.

Sporočanje položaja plovila ob motnjah delovanja sistema VMS

6.

Kapitan zagotovi, da sistem VMS njegovega plovila vedno nemoteno deluje in da se sporočila o položaju pravilno prenašajo centru za spremljanje ribištva države zastave.

7.

V primeru motenj delovanja se sistem VMS plovila popravi ali zamenja v 10 dneh. Po tem roku plovilu ni več dovoljeno izvajati ribolova na gambijskem ribolovnem območju.

8.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju in imajo pokvarjen sistem VMS, morajo centru za spremljanje ribištva države zastave sporočila o položaju pošiljati po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure ter v njih navesti vse zahtevane informacije.

Varno pošiljanje sporočil o položaju Gambiji

9.

Center za spremljanje ribištva države zastave samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva. Center za spremljanje ribištva države zastave in gambijski center za spremljanje ribištva si izmenjata kontaktna elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi navedenih naslovov.

10.

Pošiljanje sporočil o položaju med centrom za spremljanje ribištva države zastave in gambijskim centrom za spremljanje ribištva se izvaja po elektronski poti s sistemom varnega komuniciranja.

11.

Gambijski center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva nemudoma obvesti center za spremljanje ribištva države zastave in Unijo o vsakršni prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z dovoljenjem za ribolov, če zadevno plovilo ni poslalo obvestila o izstopu z območja.

Motnje delovanja sistema komuniciranja

12.

Gambija zagotovi, da je njena elektronska oprema združljiva z opremo centra za spremljanje ribištva države zastave, ter nemudoma obvesti Unijo o kakršni koli motnji pri komuniciranju in sprejemanju sporočil o položaju, da se čim prej poišče tehnična rešitev. Vse morebitne spore obravnava skupni odbor.

13.

Šteje se, da je kapitan odgovoren za vsakršno dokazano ravnanje s sistemom VMS plovila, storjeno z namenom povzročitve motenj delovanja sistema ali potvarjanja sporočil o položaju. Za vsako kršitev se naložijo kazni, ki jih določa veljavna zakonodaja Gambije.

Sprememba pogostosti pošiljanja sporočil o položaju

14.

Na podlagi dokumentarnih dokazil o kršitvi lahko Gambija od centra za spremljanje ribištva države zastave zahteva skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na 30 minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se kopija zahtevka pošlje Uniji. Gambija mora ta dokumentarna dokazila nemudoma poslati centru za spremljanje ribištva države zastave in Uniji. Center za spremljanje ribištva države zastave začne Gambiji takoj pošiljati sporočila o položaju v na novo določenih presledkih.

15.

Gambija nemudoma obvesti center za spremljanje ribištva države zastave in Unijo o izteku določenega obdobja preiskave, naknadno pa tudi o vseh morebitnih nadaljnjih ukrepih.

ODDELEK 5

OPAZOVALCI

Opazovanje ribolovnih dejavnosti

1.

Ribolovne dejavnosti plovil z ribolovnim dovoljenjem, ki se izvajajo v okviru Sporazuma, se opazujejo.

2.

Opazovanje se izvaja v skladu s priporočili, ki jih je sprejela komisija ICCAT.

3.

Do začetka delovanja novega regionalnega opazovalnega programa ICCAT se uporabijo naslednje določbe v zvezi z opazovalci.

Določena plovila in imenovani opazovalci

4.

Globokomorska plovila Unije s pridneno vlečno mrežo morajo na krovu obvezno imeti opazovalca. Oddelek za ribištvo imenuje opazovalca za ta plovila najpozneje 15 koledarskih dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

5.

Opazovalci lahko na krovu globokomorskega plovila Unije s pridneno vlečno mrežo ostanejo največ tri mesece. Opazovalci se na krovu plovila zadržijo samo tako dolgo, da opravijo svoje naloge.

6.

Oddelek za ribištvo lahko za plovila Unije za ribolov tuna določi plovila, ki morajo vkrcati opazovalca, in najpozneje 15 koledarskih dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca imenuje opazovalca za posamezno plovilo. Opazovalca ima lahko na krovu največ 15 % plovil Unije za ribolov tuna z dovoljenjem za ribolov.

7.

Oddelek za ribištvo si prizadeva, da ne imenuje opazovalcev za plovila Unije za ribolov tuna, ki že imajo opazovalca na krovu ali za katera je že bilo uradno določeno, da vkrcajo opazovalca v zadevni ribolovni sezoni v okviru dejavnosti na ribolovnih območjih, ki niso gambijsko ribolovno območje.

8.

Opazovalci so na krovu posameznega plovila Unije za ribolov tuna eno ribolovno potovanje ali več kot eno ribolovno potovanje, če lastnik plovila to izrecno zahteva. Opazovalci se na krovu plovila zadržijo samo tako dolgo, da opravijo svoje naloge.

9.

Oddelek za ribištvo ob izdaji dovoljenja za ribolov Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika obvesti o plovilih, izbranih za vkrcanje opazovalca, in imenovanih opazovalcih, ki bodo na krovu posameznega plovila. Lastnik plovila določi čas in pristanišče vkrcanja, pri čemer lahko določi pristanišče, ki ni v Gambiji. Oddelek za ribištvo Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika takoj obvesti o kakršni koli spremembi izbora plovil in imenovanih opazovalcev.

Pavšalni finančni prispevek

10.

Lastniki zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko in plovil za ribolov z ribiško palico ob plačilu letnega predplačila nakažejo Gambiji pavšalni znesek v višini 300 EUR na leto za vsako plovilo.

11.

Lastniki globokomorskih plovil s pridneno vlečno mrežo ob plačilu četrtletne pristojbine plačajo Gambiji tudi pavšalni znesek v višini 75 EUR na plovilo za nemoten potek programa opazovanja.

Plača opazovalca

12.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije Gambija.

Pogoji vkrcanja

13.

Pogoji vkrcanja opazovalca, zlasti trajanje njegove navzočnosti na krovu, se določijo na podlagi dogovora med lastnikom plovila ali njegovim zastopnikom in Oddelkom za ribištvo.

14.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Vendar se pri nastanitvi opazovalca na krovu upošteva tehnična struktura plovila.

15.

Lastnik plovila krije stroške nastanitve in hrane za opazovalca na krovu, vključno z dostopom do kopalnice in sanitarij, katerih kakovost mora biti vsaj enakovredna tisti, ki je na voljo častnikom na ribiškem plovilu.

16.

Kapitan stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca.

17.

Kapitan zagotovi, da ima opazovalec dostop do vseh prostorov, opreme in orodij na krovu plovila, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog, vključno s:

(a)

poveljniškim mostom ter komunikacijsko in navigacijsko opremo plovila;

(b)

dokumenti in evidencami, vključno z vsemi ladijskimi dnevniki plovila, ki jih je treba imeti in voditi v skladu z gambijsko uredbo za ribištvo ali drugače za inšpekcijske preglede in kopiranje.

18.

Kapitan opazovalcu vedno dovoli, da:

(a)

sprejema in pošilja sporočila ter komunicira s kopenskimi službami in drugimi plovili z uporabo komunikacijske opreme plovila;

(b)

vzame vzorce ali cele primerke katere koli vrste rib, jih meri, odstrani s plovila in obdrži;

(c)

shrani vzorce in cele primerke na plovilu, vključno z vzorci in celimi primerki, ki se hranijo v zamrzovalnih prostorih plovila;

(d)

fotografira ribolovne dejavnosti, vključno z ribami, orodjem, opremo, dokumenti, kartami in evidencami, ter odnese s plovila fotografije ali film, ki jih je posnel ali uporabil na krovu plovila.

19.

Opazovalec med navzočnostjo na krovu:

(a)

stori vse potrebno za zagotovitev nemotenega poteka ribolovnih dejavnosti;

(b)

spoštuje lastnino in opremo na krovu;

(c)

spoštuje zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo plovilu.

Vkrcanje in izkrcanje opazovalca

20.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik Gambiji 10 koledarskih dni pred vkrcanjem sporoči datum, čas in pristanišče vkrcanja opazovalca. Če se opazovalec vkrca v tujini, stroške potovanja do pristanišča vkrcanja plača lastnik plovila.

21.

Če opazovalca v 12. urah po dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni v pristanišču vkrcanja, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca. Plovilo lahko zapusti pristanišče in začne opravljati ribolovne dejavnosti.

22.

Kadar se opazovalec ne izkrca v gambijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve opazovalca v Gambijo.

23.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje opazovalca, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se opazovalec ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

24.

Če plovila ni in plovilo o tem ni predhodno obvestilo Oddelka za ribištvo ter Centra za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva, lahko Gambija ustrezno ukrepa v skladu s svojo veljavno zakonodajo.

Naloge opazovalca

25.

Opazovalec opravlja naslednje naloge:

(a)

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovila;

(b)

vrste, količine, velikosti in stanje ulovljenih rib;

(c)

uporabljene metode, območja ribolova in globine, v katerih se ribe lovijo;

(d)

vplivi ribolovnih metod na ribe in okolje;

(e)

predelava, prevoz, pretovarjanje, skladiščenje ali odstranjevanje vseh rib;

(f)

preverjanje položaja plovila med ribolovnimi dejavnostmi;

(g)

biološko vzorčenje v okviru znanstvenega programa;

(h)

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

(i)

preverjanje podatkov o ulovu na gambijskem ribolovnem območju, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

(j)

preverjanje deleža prilova in ocenjevanje zavrženega ulova;

(k)

poročanje ugotovitev, vključno s količino ulova in prilova na krovu, po radijski zvezi, telefaksu ali elektronski pošti, in sicer vsaj enkrat tedensko, kadar plovilo opravlja ribolovne dejavnosti na gambijskem ribolovnem območju.

Poročilo opazovalca

26.

Opazovalec kapitanu plovila pred izkrcanjem predloži povzetek poročila o svojih ugotovitvah, vsebino poročila pa določi skupni odbor. Kapitan plovila lahko doda pripombe k poročilu opazovalca. Poročilo podpišeta opazovalec in kapitan. Kapitan prejme izvod poročila opazovalca.

27.

Opazovalec pošlje svoje poročilo Oddelku za ribištvo, ta pa izvod poročila pošlje Uniji v 15. koledarskih dneh po izkrcanju opazovalca.

28.

Pristojni organi Gambije in Unije lahko uporabijo informacije iz poročila opazovalca za znanost in analizo skladnosti.

ODDELEK 6

KRŠITVE

Obravnava kršitev

1.

Vsaka kršitev plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v skladu z določbami te priloge mora biti navedena v poročilu o kršitvi ali inšpekcijskem pregledu, ki ga sestavi pristojni gambijski organ. Obvestilo o kršitvi in ustreznih sankcijah, naloženih kapitanu ali ribiškemu podjetju, se pošlje neposredno lastniku plovila v skladu s postopkom, določenim v veljavni gambijski zakonodaji. Kopija obvestila se v 24 urah pošlje državi zastave plovila in Uniji.

2.

Dejstvo, da kapitan podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Kapitan plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

Zadržanje plovila – informativni sestanek

3.

Kadar v zvezi s kršitvijo tako določa veljavna gambijska zakonodaja, se lahko od vsakega plovila Unije, ki krši predpise, zahteva, naj ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od gambijskih pristanišč.

4.

Gambija Unijo obvesti o vsakršnem zadržanju plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v 24. urah. Navedenemu obvestilu se priložijo dokumentarna dokazila, ki utemeljujejo zadržanje plovila.

5.

Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, kapitana, posadke ali tovora, razen ukrepov za zavarovanje dokazov, Gambija na zahtevo Unije v enem delovnem dnevu od uradnega obvestila o zadržanju plovila skliče informativni sestanek za pojasnitev dejstev, na podlagi katerih je bilo plovilo zadržano, in predstavitev morebitnih nadaljnjih ukrepov. Informativnega sestanka se lahko udeleži predstavnik države zastave plovila.

Kazni za kršitve – postopek poravnave

6.

Kazen za kršitev določi Gambija v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

7.

Če lastnik ladje glob ne sprejme in če kršitev ne vključuje kaznivega dejanja, gambijski organi in plovilo Unije pred sprožitvijo sodnega postopka začnejo postopek poravnave za mirno rešitev spora. V tem postopku poravnave lahko sodelujeta zastopnika države zastave plovila in Unije. Postopek poravnave se konča najpozneje tri koledarske dni po obvestilu o zadržanju plovila.

Sodni postopek – bančna garancija

8.

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodišču, lastnik plovila, ki je kršilo predpise, položi bančno garancijo pri banki, ki jo izbere Gambija, pri čemer znesek garancije, ki ga določi Gambija, krije vse stroške, povezane z zadržanjem plovila, ocenjeno globo in morebitnim nadomestilom škode. Bančna varščina je blokirana do zaključka sodnega postopka.

9.

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

(a)

v celoti, če ni izrečena nobena kazen;

(b)

v višini razlike, če kazen vključuje globo, nižjo od zneska bančne garancije.

10.

Gambija Unijo obvesti o izidu sodnega postopka v osmih koledarskih dneh po izreku sodbe.

Sprostitev plovila in posadke

11.

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila naložena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.

POGLAVJE V

VKRCANJE MORNARJEV

1.

Lastniki ribiških plovil zaposlujejo državljane držav AKP ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

flota plovil za ribolov tuna s potegalko: v obdobju lova na tuna na gambijskem ribolovnem območju je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz Gambije ali države AKP;

flota plovil za ribolov z ribiško palico: v obdobju lova na tuna na gambijskem ribolovnem območju je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz Gambije ali države AKP;

flota globokomorskih plovil s pridneno vlečno mrežo: v ribolovni sezoni na gambijskem ribolovnem območju je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz Gambije.

2.

Lastniki plovil si prizadevajo, da vkrcajo kvalificirane gambijske mornarje. Lastniki plovil lahko izberejo mornarje, ki jih vkrcajo na svoja plovila, s seznama imen, ki ga Uniji predloži Odbor za ribištvo.

3.

Za mornarje, vkrcane na plovila Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznavanje pravice do kolektivnih pogajanj ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

4.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz Gambije ali držav AKP sestavijo zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Vsak svoj izvod prejmejo podpisniki, Oddelek za ribištvo in ministrstvo za delo. Na podlagi teh pogodb so mornarji upravičeni do sistema socialnega varstva, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem za primer smrti ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5.

Plače mornarjev iz držav AKP izplačujejo lastniki plovil. Višina plače se določi z dogovorom med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki pred izdajo dovoljenj za ribolov. Vendar plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, nikakor pa ne pod standardi MOD.

6.

Vsi mornarji, zaposleni na plovilih Unije, se dan pred predlaganim datumom vkrcanja zglasijo pri kapitanu plovila, ki jim je bilo določeno. Kadar mornarja ob dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja tega mornarja.

7.

Kadar se gambijski mornar ne izkrca v gambijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve mornarja v Gambijo.

8.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje gambijskega mornarja, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se gambijski mornar ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

9.

Lastniki plovil vsako leto sporočijo informacije v zvezi z vkrcanimi mornarji. Te informacije vključujejo število mornarjev, ki so državljani:

(a)

Unije;

(b)

države AKP, pri čemer je treba državljane Gambije ločiti od državljanov drugih držav AKP, in

(c)

držav, ki niso države AKP ali članice Unije.


(1)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL EU L 347, 28.12.2017, str. 81).

(2)  Za sporočilo o tem postopku se uporablja obrazec iz Dodatka 3. Od datuma, ki sta ga pogodbenici določili za prehod na sporočanje prek elektronskega sistema poročanja, se uporablja navedeni sistem.

(3)  Za sporočilo o tem postopku se uporablja obrazec iz Dodatka 3. Od datuma, ki sta ga pogodbenici določili za prehod na sporočanje prek elektronskega sistema poročanja, se uporablja navedeni sistem.

Dodatki k tej prilogi

 

Dodatek 1 – Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za ribolov za ribiška in podporna plovila

 

Dodatek 2a – Tehnični dokument za izrazito selivske vrste

 

Dodatek 2b – Tehnični dokument za globokomorske pridnene vrste

 

Dodatek 3 – Izrazito selivske vrste: ribolovni ladijski dnevnik – model EU (Priloga VI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011)

 

Dodatek 4 – Pošiljanje sporočil sistema VMS Gambiji – Poročilo o položaju

 

Dodatek 5 – Izvajanje elektronskega sistema za prijavo ribolovnih dejavnosti (sistem ERS); druge ureditve

 

Dodatek 6 – Kontaktni podatki gambijskih organov

Dodatek 1

OBRAZEC VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RIBOLOV ZA RIBIŠKA IN PODPORNA PLOVILA

I – VLOŽNIK

1.   Ime lastnika plovila: …

2.   Naslov lastnika plovila: …

3.   Ime združenja ali zastopnika lastnika plovila (če obstaja): …

4.   Naslov združenja ali zastopnika lastnika plovila (če obstaja): …

5.   Telefon: … Telefaks: … E-naslov: …

6.   Ime kapitana: …

Državljanstvo: … E-naslov: …

7.   Ime in naslov zastopnika v Gambiji: …

II –IDENTIFIKACIJA PLOVILA

1.   Ime plovila: …

2.   Država zastave: …

3.   Zunanja registrska številka: …

4.   Pristanišče registracije: … Številka MMSI: … Številka IMO: …

5.   Datum, od katerega plovilo pluje pod to zastavo: …/…/…

Prejšnja država zastave (če obstaja): …

6.   Leto in kraj izgradnje: …/…/… v …

Radijski klicni znak: …

7.   Radijska klicna frekvenca: … Številka satelitskega telefona: …

8.   Hull construction material:

☐ jeklo

☐ les

☐ poliester

☐ drugo

III – TEHNIČNE LASTNOSTI PLOVILA IN OPREMA

1.   Skupna dolžina: … Širina: …

2.   Bruto tonaža (izražena v BT): … Neto tonaža: …

3.   Moč glavnega motorja v kW: … Znamka: … Vrsta: …

4.   Vrsta plovila:

☐ plovilo za ribolov tuna s potegalko

☐ plovilo s parangalom

☐ plovilo za ribolov z ribiško palico

☐ podporno plovilo

5.   Ribolovno orodje: …

6.   Ribolovna območja: … Ciljne vrste: …

7.   Pristanišče, določeno za iztovarjanje: …

8.   Skupno število članov posadke: …

9.   Način shranjevanja na krovu:

☐ sveže

☐ hlajenje

☐ mešano

☐ zamrzovanje

10.   Zmogljivost zamrzovanja v tonah/24 ur: … Zmogljivost skladišč: … Število: …

11.   Transponder VMS:

Proizvajalec: … Model: … Serijska številka: …

Različica programske opreme: … Satelitski operater: …

12.   Pripomočki za navigacijo in določanje položaja: …

IV – DRUGE INFORMACIJE

Podpisani vložnik potrjujem, da so v tej vlogi navedeni podatki resnični in dani v dobri veri.

V …, …/…/…

Ime vložnika …

Dodatek 2a

Tehnični dokument za izrazito selivske vrste

Ribolovno območje:

Onstran 12 morskih milj od temeljne črte, razen območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana.

Dovoljene kategorije:

Plovila za ribolov tuna z zaporno plavarico

Plovila za ribolov z ribiško palico

Prilov:

Upoštevanje priporočil ICCAT in FAO.

Pristojbine in tonaža:

Letno predplačilo (vključno z vsemi nacionalnimi in lokalnimi dajatvami, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev) in zajeta tonaža:

plovila za ribolov tuna s potegalko: 4 200 EUR na leto med trajanjem Protokola, kar zajema 60 ton

plovila za ribolov z ribiško palico: 1 400 EUR na leto med trajanjem Protokola, kar zajema 20 ton

Pristojbina na dodatno tono ulova

plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila za ribolov z ribiško palico:

70 EUR na tono in na leto

Število plovil z dovoljenjem za ribolov

28 plovil za ribolov tuna s potegalko

10 plovil za ribolov z ribiško palico

Drugo:

Pristojbina za dovoljenje za uporabo podpornega plovila: 2 000 EUR na leto za posamezno plovilo.

Pavšalni finančni prispevek za opazovalce: 300 EUR na leto za posamezno plovilo.

Dodatek 2b

Tehnični dokument za globokomorske pridnene vrste

Ribolovno območje:

Onstran 12 morskih milj od temeljne črte, razen območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana.

Ciljne vrste:

Globokomorski oslič (Merluccius senegalensis in Merluccius polli)

Dovoljene kategorije:

Konvencionalna pridnena vlečna mreža ali vlečna mreža za osliče, katere velikost mrežnega očesa je najmanj 70 mm. Uporabiti se ne smejo nobene metode ali sredstva za blokiranje mrežnih očes ali zmanjšanje njihove selektivne dejavnosti. Za izognitev obrabi ali raztrganju pa je dovoljeno izključno pod spodnji del vreče pridnene vlečne mreže pričvrstiti mrežaste varovalne podloge ali varovalne podloge iz kakšnega drugega materiala. Te podloge se pričvrstijo samo na sprednje in stranske robove vreče vlečne mreže. Za zgornjo stran vlečne mreže je dovoljeno uporabiti varovalna sredstva pod pogojem, da so iz enega kosa mreže, ki je iz enakega materiala, kot je vreča, in katere raztegnjena očesa merijo najmanj 300 milimetrov. Uporaba debelejše vrvi, enostavne ali pletene, za spletene vreče, je prepovedana.

Prilov (1):

15 % glavonožcev, 7 % rakov in 25 % drugih globokomorskih pridnenih rib.

Navedeni odstotki dovoljenega prilova se v skladu z gambijskimi predpisi izračunajo na koncu vsakega ribolovnega potovanja glede na skupno težo ulova.

Hranjenje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje, shranjevanje in prodaja vseh ali nekaterih morskih psov in skatov, ki jih ščitijo akcijski načrt EU za ohranjanje in upravljanje morskih psov ter regionalne organizacije za upravljanje ribištva in pristojne regionalne ribiške organizacije, tj. dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus), svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis), belega morskega volka (Carcharodon carcharias), morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus), atlantskega morskega psa (Lamna nasus), velikooke morske lisice (Alopias superciliosus), sklata (Squatina squatina), mante (Manta birostris) in kladvenice (Sphyrnidae), so prepovedani.

Morski psi in skati na krovu niso dovoljeni, če pa so naključno ujeti, se ne smejo poškodovati. Ujete primerke je treba takoj izpustiti.

Hranjenje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje, shranjevanje in prodaja pelagičnih vrst, ki zajemajo Trachurus spp., Sardina pilchardus, Scomber spp. in Sardinella spp., so prepovedani.

Pristojbine in tonaža:

Dovoljeni obseg ulova:

750 ton na leto

Pristojbina:

75 EUR/tono

Pristojbina se izračuna na koncu vsakega trimesečnega obdobja, v katerem je bil plovilu dovoljen ribolov, in sicer ob upoštevanju ulova v tem obdobju.

Pogoj za dodelitev dovoljenja je predplačilo v višini 500 EUR na plovilo, ki se odšteje od skupnega zneska pristojbine in se plača na začetku vsakega trimesečnega obdobja, v katerem je bil plovilu dovoljen ribolov.

Pavšalni finančni prispevek za opazovalce: 75 EUR na plovilo ob plačilu četrtletne pavšalne pristojbine.

Drugo:

Število plovil:

tri plovila

Vrsta plovil z dovoljenjem za ribolov:

plovila z vlečnimi mrežami za globokomorske pridnene vrste

Vkrcanje mornarjev iz Gambije:

20 % posadke

Nelovna doba:

od 1. maja do 30. junija (2)

Globokomorska plovila Unije s pridneno vlečno mrežo morajo na krovu obvezno imeti opazovalca.


(1)  Ta določba se pregleda po enem letu uporabe.

(2)  Nelovna doba se tako kot drugi tehnični ohranitveni ukrepi pregleda po enem letu veljavnosti protokola in se lahko prilagodi, tako da se upoštevajo staleži rib, če to predlaga skupna znanstvena delovna skupina.

Dodatek 3

Izrazito selivske vrste: ribolovni ladijski dnevnik – model EU

(Priloga VI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 (1) (2))

Image 5


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str.1).

(2)  V Prilogi X k Uredbi (EU) št. 404/2011 so navodila za kapitane plovil Unije v zvezi z izpolnjevanjem ribolovnega ladijskega dnevnika.

Dodatek 4

Pošiljanje sporočil sistema VMS Gambiji

Poročilo o položaju

Podatek

Koda

Obvezno ali neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Naslovnik

AD

O

Podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

O

Podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Interna referenčna številka pogodbenice

IR

N

Podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

O

Podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

O

Smer plovila v obsegu 360°

Hitrost

SP

O

Hitrost plovila v desetinkah vozlov

Datum

DA

O

Podatek o položaju plovila – datum zapisa položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju plovila – čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu – označuje konec zapisa

O

=

obvezen podatek

N

=

neobvezen podatek

Vsako pošiljanje podatkov je strukturirano na naslednji način:

1)

uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1;

2)

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

3)

vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//);

4)

enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatkovni element;

5)

oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila;

6)

neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec sporočila.

Dodatek 5

Izvajanje elektronskega sistema za prijavo ribolovnih dejavnosti (sistem ERS); druge ureditve.

1.

Vsako plovilo Unije, ki ima dovoljenje v skladu s tem protokolom, je na gambijskem ribolovnem območju opremljeno s sistemom, ki omogoča zapis in prenos elektronskih podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi. Ta sistem se v nadaljevanju navaja kot „sistem ERS“, poslani podatki pa kot „podatki ERS“.

2.

Plovilo Unije, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti na gambijsko ribolovno območje z namenom opravljanja ribolovnih dejavnosti.

3.

Plovilo pošlje podatke ERS svoji državi zastave, ki jih prejme in evidentira v računalniški zbirki podatkov, kjer so varno shranjeni vsaj 36 mesecev.

4.

Gambija navede datum, od katerega je njen center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva opremljen s sistemom, ki omogoča prejemanje podatkov ERS od plovil Unije v obliki, opisani v registru podatkov, ki ga vodi Evropska komisija, in izvedbenih pravilih. Gambija navede datum, od katerega sistem omogoča prejemanje podatkov ERS od držav zastave, po potrebi po ustreznih preskusnih fazah.

5.

Država zastave od zadevnega datuma zagotavlja, da so podatki ERS o dejavnostih na ribolovnem območju nemudoma na voljo Gambiji vsaj 36 mesecev od datuma teh dejavnosti.

6.

Podatki so na voljo in se sporočijo v elektronski obliki. V ta namen država zastave in Gambija zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje ribištva opremljena s potrebno strojno in programsko opremo za samodejni prenos podatkov ERS v obliki, določeni v odstavku 9.

7.

Vsaka sprememba te oblike je jasno navedena v registru referenčnih podatkov, kjer je naveden tudi datum, na katerega so bo sprememba začela uporabljati, tj. vsaj šest mesecev po obvestilu o spremembi v registru referenčnih podatkov. Evropska komisija o morebitni spremembi obvesti Gambijo. Gambija obvesti Komisijo o načrtovanem datumu posodobitve svojega sistema za prejemanje podatkov in določi poskusno obdobje za ta sistem. Ob koncu tega poskusnega obdobja Gambija in Unija v okviru skupnega odbora ali z izmenjavo dopisov določita datum začetka dejanskega izvajanja nove oblike. V enem mesecu od te potrditve morajo vsa plovila upoštevati novo obliko prenosa podatkov ERS.

8.

Pogodbenici lahko določita prehodno obdobje, v katerem sta mogoča samodejno pošiljanje in ročno pošiljanje dnevnikov v papirni obliki. Država članica zastave zagotovi, da gambijski center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva prejme podatke v eni ali drugi obliki za vsako njeno plovilo.

9.

Podatki ERS se pošiljajo v obliki UN/CEFACT, pri čemer se uporablja omrežje za prenos FLUX TL, ki ga daje na voljo Evropska komisija.

10.

Pri ročnem pošiljanju so podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika predloženi v elektronski obliki, združljivi s programsko opremo, ki jo uporablja center za spremljanje ribištva partnerske države, ali v papirni obliki, in jasno navajajo:

datum, čas in kraj ulova;

informacije o kapitanu, plovilu (ime, zastava, radijski klicni znak, zunanja identifikacija, številka CFR, številka IMO) in ribolovnem potovanju (datum odhoda in prihoda);

informacije o ribolovni dejavnosti: vrsta orodja, število ribolovnih dejavnosti, položaj na območju in opredelitev ribolovnega območja partnerske države (tričrkovna oznaka ISO); ulov po vrstah, obdržan na krovu ali odvržen v morje, v kilogramih vrednosti žive teže (tričrkovna oznaka organizacije FAO);

potrdilo o točnosti in popolnosti podatkov, datuma in podpisa kapitana v elektronski obliki, če je mogoče.

11.

Partnerska država z vsemi podatki o ribolovnih dejavnostih posameznih plovil ravna na zaupen in varen način.

Obveščanje med centri za spremljanje ribištva – nepravilno delovanje sistema ERS na krovu plovila ali komunikacijski sistem

12.

Pristojni organi države zastave in gambijski center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva se medsebojno nemudoma obvestijo o vsakem dogodku, ki bi lahko vplival na prenos podatkov ERS z enega plovila ali več plovil.

13.

Država zastave in Gambija imenujeta vsaka svojega dopisnika ERS, ki opravljata vlogo kontaktnih oseb za zadeve v zvezi z izvajanjem tega dodatka, ter predložita njegove kontaktne podatke. Država zastave in Gambija redno in nemudoma posodabljata te informacije.

14.

Če gambijski center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva od plovila ne prejme zahtevanih podatkov, o tem takoj obvesti center za spremljanje ribištva države zastave. Center za spremljanje ribištva države zastave ali njen dopisnik ERS takoj, ko je mogoče, razišče, zakaj podatki ERS niso bili prejeti, in o rezultatih preiskave obvesti Gambijo.

15.

Če pristojni organi države zastave ne prejmejo podatkov, ki jih je treba poslati v skladu s točko 4, o tem nemudoma obvestijo kapitana ali upravljavca plovila ali njunega predstavnika. Kapitan plovila ob prejetju tega obvestila pristojnim organom države zastave čim prej prek ustreznega telekomunikacijskega sredstva pošlje vse manjkajoče podatke. Center za spremljanje ribištva države zastave vnese te podatke v svojo elektronsko zbirko podatkov v skladu s točko 3 in jih da takoj na voljo Gambiji v skladu s točko 5.

16.

Če sistem ERS, nameščen na krovu plovila, ne deluje pravilno, kapitan ali upravljavec plovila v desetih dneh od ugotovitve nepravilnega delovanja zagotovi popravilo ali zamenjavo sistema ERS. Po tem roku plovilu ni več dovoljeno izvajati ribolova na gambijskem ribolovnem območju in mora območje zapustiti ali v 24 urah pristati v pristanišču partnerske države. Plovilu je dovoljeno izpluti iz tega pristanišča ali se vrniti na gambijsko ribolovno območje šele, ko center za spremljanje ribištva države zastave plovila potrdi, da sistem ERS znova pravilno deluje. Center za spremljanje ribištva države zastave pošlje gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva vse podatke, ki niso bili prejeti.

17.

Dokler ni ponovno vzpostavljeno pravilno delovanje sistema ERS na plovilu in od trenutka ugotovitve nepravilnega delovanja sistema, kapitan ladje pristojnim organom države zastave najpozneje v 24 urah in nato vsak dan pošilja informacije v skladu s točko 8 prek katerega koli drugega ustreznega telekomunikacijskega sredstva. Center za spremljanje ribištva države zastave vnese te podatke v svojo elektronsko zbirko podatkov v skladu s točko 3, da bi jih takoj dal na voljo Gambiji.

18.

Če Gambija ne prejme podatkov ERS zaradi nepravilnega delovanja elektronskih sistemov, ki jih upravljata EU ali Gambija, zadevna pogodbenica nemudoma sprejme kateri koli ukrep, s katerim bi se čim prej odpravilo nepravilno delovanje. Druga pogodbenica je nemudoma obveščena o rešitvi težave. Takoj po rešitvi težave se gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva predložijo vsi manjkajoči podatki.

19.

Če nepravilno delovanje zadeva sisteme, ki jih upravlja EU, in državi zastave ne preprečuje dostopa do podatkov, center za spremljanje ribištva države zastave vsakih 24 ur prek katerega koli razpoložljivega elektronskega sredstva pošlje gambijskemu centru za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva vse podatke ERS, prejete od zadnjega pošiljanja. Gambija lahko enak postopek zahteva v primeru vzdrževalnih del, daljših od 24 ur, na sistemih, ki jih upravlja EU. O tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da se plovila Unije ne bi obravnavala, kot da niso poslala svojih podatkov ERS.

20.

Na datum, ki ga določita pogodbenici, sporočila ERS o ulovu ob vstopu in ulovu ob izstopu nadomestijo obvestila o vstopu na gambijsko ribolovno območje in izstopu z njega ter pošiljanje ribolovnih ladijskih dnevnikov v papirni obliki v skladu z Dodatkom 3 k Prilogi k Protokolu.

Dodatek 6

Kontaktni podatki gambijskih organov

1.

Ministrstvo Gambije za ribištvo, vodne vire in zadeve narodne skupščine.

Naslov: 7 Marina Parade, Banjul, The Gambia

E-naslov: bamba.banja@yahoo.co.uk

Telefon: +220 9922960/7722907/+220 4227773

2.

Organ za izdajanje dovoljenj za ribolov: Oddelek za ribištvo

Naslov: 6 Marina Parade, Banjul, The Gambia

E-naslov: darboefams@yahoo.com

Telefon: +220 6313375/+220 4201515

3.

Center za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva:

Naslov: 6 Marina Parade, Banjul, The Gambia

E-naslov: darboefams@yahoo.com

Telefon: +220 6313375/+220 4201515

Obveščanje o vstopu in izstopu:

E-naslov: bamba.banja@yahoo.co.uk/darboefams@yahoo.com


UREDBE

8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/42


UREDBA SVETA (EU) 2019/1333

z dne 25. junija 2019

o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu) in Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo (v nadaljnjem besedilu: Protokol) sta bila v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2019/1332 (1) podpisana 31. julija 2019 s pridržkom njune poznejše sklenitve.

(2)

Sporazum o partnerstvu razveljavlja Sporazum o ribolovu v gambijskih vodah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gambije (2), ki je začel veljati 2. junija 1987.

(3)

Protokol zajema obdobje šestih let od datuma začetka njegove uporabe.

(4)

Ribolovne možnosti, določene v Protokolu, bi bilo treba razdeliti med države članice za trajanje uporabe Protokola.

(5)

Protokol se bo začasno uporabljal od podpisa, da se zagotovi čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne možnosti, določene na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo se med države članice razdelijo na naslednji način:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija

16 plovil

Francija

12 plovil

(b)

plovila za ribolov z ribiško palico:

Španija

8 plovil

Francija

2 plovili

(c)

plovila za globokomorski ribolov s pridneno vlečno mrežo:

Država članica

Največje število hkrati delujočih plovil za globokomorski ribolov s pridneno vlečno mrežo

Število četrtletnih dovoljenj za ribolov na leto (3)

Tone ciljnih vrst, kot so opredeljene v Dodatku 2b Priloge k Protokolu

Španija

3

10

625

Grčija

2 (v dveh različnih četrtletjih)

125

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. julija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 2019

Za Svet

Predsednik

A. ANTON


(1)  Sklep Sveta (EU) 2019/1332 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(2)  UL L 146, 6.6.1987, str. 3.

(3)  Zadevne države članice uporabo četrtletnih dovoljenj za ribolov uskladijo v sodelovanju s Komisijo.


SKLEPI

8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/44


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1334

z dne 7. avgusta 2019

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5989)

(Besedilo v slovaškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev ter lahko resno vpliva na donosnost prašičereje, kar povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in izvozu v tretje države.

(2)

Pri izbruhu afriške prašičje kuge obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva s prašiči in divje prašiče. Zato se lahko s trgovino z živimi prašiči ali njihovimi proizvodi razširi tudi iz ene države članice v drugo državo članico in tretje države.

(3)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (3) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v Uniji za nadzor afriške prašičje kuge. V skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES se v primeru izbruhov navedene bolezni določijo okužena in ogrožena območja, na katerih je treba izvajati ukrepe iz členov 10 in 11 navedene direktive.

(4)

Slovaška je po izbruhih afriške prašičje kuge v slovaškem okrožju Trebišov obvestila Komisijo o stanju glede afriške prašičje kuge na svojem ozemlju ter v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES določila okužena in ogrožena območja, na katerih se izvajajo ukrepi iz členov 10 in 11 navedene direktive.

(5)

Po določitvi okuženih in ogroženih območij na Slovaškem v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1273 (4).

(6)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1273 so se epidemiološke razmere v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem spremenile, in sicer se je pojavil nov izbruh v okrožju Trebišov, Slovaška pa je v skladu s tem izvedla zahtevane ukrepe za nadzor in zbrala dodatne podatke o spremljanju.

(7)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju s Slovaško opredeliti spremenjena območja, ki so bila v navedeni državi članici določena kot okužena in ogrožena z afriško prašičjo kugo. Pri teh spremenjenih okuženih in ogroženih območjih se upoštevajo trenutne epidemiološke razmere v navedeni državi članici.

(8)

Zato bi bilo treba območja, določena kot okužena in ogrožena območja na Slovaškem, navesti v Prilogi k temu sklepu in določiti trajanje navedene regionalizacije.

(9)

Poleg tega bi bilo treba Izvedbeni sklep (EU) 2019/1273 razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom, da se upoštevajo trenutni posodobljeni ukrepi za obvladovanje bolezni in razvoj stanja afriške prašičje kuge na Slovaškem.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Slovaška zagotovi, da okužena in ogrožena območja, določena v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES, zajemajo vsaj območja, ki so navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1273 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se uporablja do 18. novembra 2019.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Slovaško republiko.

V Bruslju, 7. avgusta 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1273 z dne 26. julija 2019 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem (UL L 201, 30.7.2019, str. 6).


PRILOGA

Slovaška republika

Območja iz člena 1

Datum konca izvajanja

Okuženo območje

Občine Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom.

18. november 2019

Ogroženo območje

Občine Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Svätá Mária, Rad, Svinice, Svätuše, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Vojka, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot'any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence.

18. november 2019


SMERNICE

8.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/47


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1335

z dne 7. junija 2019

o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) vodi register podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD), ki je skupni niz podatkov Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) za referenčne podatke o pravnih in drugih statističnih institucionalnih enotah.

(2)

Register RIAD bi moral vsebovati podatke, ki so potrebni za nekatere spremembe referenčnih vrednosti na denarnih trgih, da bi bolje podpiral poslovne procese v celotnem Eurosistemu in opravljanje nalog ESCB. V tej zvezi bi moral register RIAD vsebovati posodobljene podatke, ki so pomembni za določitev eurske kratkoročne obrestne mere v skladu s členom 8(5) Smernice Evropske centralne banke (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) (1). Da se to uredi, je treba spremeniti člen 22 Smernice Evropske centralne banke (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (2).

(3)

Zbiranje in poročanje statističnih informacij o pokojninskih skladih v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (3) je potrebno za zagotavljanje podpore ECB pri opravljanju denarne in finančne analize ter za prispevek ESCB k stabilnosti finančnega sistema. Zato bi bilo treba pokojninske sklade beležiti v registru RIAD. Ker se podatki iz registra RIAD uporabljajo za pripravo uradnih seznamov finančnih institucij, bi bilo treba objaviti nov seznam pokojninskih skladov. Zato je treba spremeniti poglavje VI Smernice (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) v zvezi s posebnimi določbami o beleženju referenčnih podatkov za objavo seznama pokojninskih skladov.

(4)

Da se poročevalskim enotam omogoči identifikacija nasprotnih strank v skupni zbirki podrobnih analitičnih podatkov o kreditih (v nadaljnjem besedilu: AnaCredit) v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (4) in Smernico Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (5), je treba v model za izmenjavo podatkov za register RIAD vključiti dodatno vrednost atributa, ki se nanaša na status zaupnosti podatkov, ki se beležijo v registru RIAD. Da se to uredi, je treba spremeniti člen 10 Smernice (EU) 2018/876 (ECB/2018/16).

(5)

Prilogi I in II je treba spremeniti, da se upoštevajo nove določbe o eurski kratkoročni obrestni meri in pokojninskih skladih.

(6)

Zato je treba Smernico (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   RIAD je skupni niz podatkov ESCB za referenčne podatke o posameznih subjektih in razmerjih med njimi. RIAD omogoča integracijo nizov podatkov iz baz podatkov CSDB, SHSDB in AnaCredit ter nizov podatkov o denarnih finančnih institucijah, investicijskih skladih, družbah, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, institucijah, pomembnih za statistiko plačil, zavarovalnih družbah in pokojninskih skladih, ki se zagotavljajo v skladu z ustreznimi pravnimi akti ECB o zahtevah za statistično poročanje teh subjektov. RIAD bo tako podpiral ESCB, ker mu bo omogočal, da med drugim izpelje konsolidirane izpostavljenosti bank in zadolženost posojilojemalcev na konsolidirani podlagi.“;

2.

v členu 2 se dodajo naslednje točke:

„(28)

‚pokojninski sklad‘ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (*1);

(29)

‚eurska kratkoročna obrestna mera‘ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 2 člena 2 Smernice Evropske centralne banke (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) (*2);

(30)

‚ustanovitelj‘ ima enak pomen kot ‚ustanoviteljsko podjetje‘, kakor je opredeljeno v točki 3 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta (*3);

(31)

‚upravljavec pokojninskega sklada‘ ima enak pomen, kakor je določen v odstavku 5.185 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013;

(32)

‚zaupne statistične informacije‘ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 12 člena 1 Uredbe (ES) št. 2533/98;

(*1)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2) (UL L 45, 17.2.2018, str. 3)."

(*2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19) (UL L 199, 26.7.2019, str. 8)."

(*3)  Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).“;"

3.

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V skladu z ureditvijo zaupnosti iz člena 8 Uredbe (ES) št. 2533/98 se zaupni referenčni podatki ne objavijo. Statistične informacije, vzete iz virov, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo dostopni javnosti, niso zaupne, in informacije, ki se beležijo v registru RIAD, običajno objavljajo pravni subjekti, na katere se te informacije nanašajo. Za vse referenčne podatke, ki se prvotno ne zberejo na podlagi pravnega okvira ESCB za statistiko, bodo veljale določbe o zaupnosti, ki se uporabljajo za te podatke. Te vključujejo na primer določbe o zaupnosti iz pravnih okvirov, ki se ne nanašajo na statistiko in na podlagi katerih se podatki zberejo, ter iz pogodb s subjektom, ki je podatke predložil.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   NCB določijo status zaupnosti za vsako vrednost atributa, ki opisuje subjekt, z izbiro ene od vnaprej določenih vrednosti:

(a)

‚F‘ pomeni prosto, tj. informacije niso zaupne in se lahko objavijo;

(b)

‚N‘ pomeni, da se lahko vrednost atributa objavi samo za uporabo ESCB in institucij, za katere obstaja memorandum o soglasju, tj. ni za zunanjo objavo;

(c)

‚C‘ pomeni zaupne statistične informacije ali informacije, ki se prvotno ne zberejo na podlagi pravnega okvira ESCB za statistiko in za katere veljajo omejitve z vidika zaupnosti;

(d)

‚R‘ pomeni, da se poleg dovoljene uporabe iz odstavka 2(b) tega člena vrednost atributa lahko deli s poročevalsko enoto, ki je te informacije predložila, in – ob upoštevanju veljavnih omejitev z vidika zaupnosti – z drugimi poročevalskimi enotami, tj. zgolj omejena objava.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   ECB pri ravnanju s predloženimi informacijami skrbno varuje zaupnost, tako da ne objavi podatkov, ki imajo oznako ‚C‘, ‚N‘ ali ‚R‘. V zvezi s kvantitativnimi podatki z oznako ‚C‘, ‚N‘ ali ‚R‘ pa ECB lahko objavi ali distribuira vrsto velikostnih razredov.“;

(d)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Oznaka LEI in vse identifikacijske oznake, ki se javno uporabljajo, vključno z upravnimi identifikacijskimi oznakami, imajo vedno vrednost ‚F‘.“;

(e)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Naslednji atributi imajo pri subjektih, katerih atributi so navedeni v Prilogi I, vedno vrednost ‚F‘, pri subjektih, katerih atributi so navedeni v Prilogi II, pa ‚F‘, ‚R‘ ali ‚N‘:

(a)

ime;

(b)

institucionalni sektor.“;

4.

vstavi se naslednji člen 18a:

„Člen 18a

Beleženje referenčnih podatkov o pokojninskih skladih

1.   Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama pokojninskih skladov, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh atributov, zlasti ko pokojninski sklad vstopi v populacijo pokojninskih skladov ali iz nje izstopi, ter jih v primeru četrtletnih atributov zabeležijo v registru RIAD četrtletno, v treh mesecih po koncu vsakega četrtletja, v primeru letnih atributov pa enkrat letno, v šestih mesecih po koncu leta.

2.   NCB pri prvi predložitvi seznama pokojninskih skladov v registru RIAD zabeležijo popolne četrtletne referenčne podatke, kakor so določeni v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, najpozneje 2. oktobra 2019. Letne atribute NCB zabeležijo v registru RIAD do 31. marca 2020.

3.   Kadar je pokojninski sklad podružnica, se v registru RIAD zabeleži njegovo razmerje z nerezidenčnim sedežem. Kadar je pokojninski sklad sedež, se v registru RIAD zabeležijo njegova razmerja s podružnicami, ki so rezidenti drugih držav članic, katerih valuta je euro.

4.   V registru RIAD se zabeležijo razmerja med pokojninskimi skladi ter družbami za upravljanje in ustanovitelji, kjer to pride v poštev. Za namene tega člena se pojem ‚družbe za upravljanje‘ nanaša na upravljavce pokojninskih skladov v zvezi s podatki, ki jih morajo ti subjekti poročati v skladu z Uredbo (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).“;

5.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Redno objavljanje nizov podatkov

ECB spodaj navedene nize podatkov objavi na naslednji način.

1.

ECB vsak delovni dan do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o MFI.

2.

ECB na četrti delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o investicijskih skladih.

3.

ECB na drugi delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o DPFS.

4.

ECB na zadnji delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o institucijah, pomembnih za statistiko plačil.

5.

ECB na četrti delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o zavarovalnih družbah.

6.

ECB na četrti delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o pokojninskih skladih.

V vsakem od teh primerov je ustrezni niz podatkov seznam subjektov, ki je naveden v uredbi ECB, ki ureja statistično poročanje za zadevno vrsto subjektov.“;

6.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Referenčni podatki, pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48)

1.   Pristojne NCB zagotovijo, da se v registru RIAD zabeležijo referenčni podatki o subjektih, ki jim je bila dodeljena oznaka LEI in ki so pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). NCB zabeležijo vse manjkajoče referenčne podatke, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), v petih delovnih dneh od obvestila ECB o manjkajočih referenčnih podatkih. ECB enkrat na teden obvesti NCB, kateri referenčni podatki so pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). Pristojne NCB referenčne podatke o subjektih, ki so pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) in so zabeleženi v registru RIAD, prav tako posodobijo takoj, ko se seznanijo s spremembo atributa ali več atributov.

2.   Eurska kratkoročna obrestna mera temelji na podnizu podatkov, ki se poročajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). Kadar je subjekt, ki mu je bila dodeljena oznaka LEI, pomemben za določitev eurske kratkoročne obrestne mere, NCB za ta subjekt v registru RIAD zabeležijo sektorsko razvrstitev po Evropskem sistemu računov 2010 (ESR 2010) in druge atribute, navedene v Prilogi II, na isti delovni dan, ko jih ECB obvesti o tem, da je ta subjekt pomemben za določitev eurske kratkoročne obrestne mere. ECB vsak dan obvesti NCB, kateri referenčni podatki so pomembni za določitev eurske kratkoročne obrestne mere.“;

7.

Priloga I se nadomesti s Prilogo I k tej smernici;

8.

Priloga II se nadomesti s Prilogo II k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih valuta je euro.

2.   NCB držav članic, katerih valuta je euro, ravnajo v skladu s to smernico od 2. oktobra 2019.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 7. junija 2019

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19) (UL L 199, 26.7.2019, str. 8).

(2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16) (UL L 154, 18.6.2018, str. 3).

(3)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2) (UL L 45, 17.2.2018, str. 3).

(4)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (UL L 144, 1.6.2016, str. 44).

(5)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38) (UL L 333, 15.12.2017, str. 66).


PRILOGA I

„PRILOGA I

REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI ZA OBJAVO

DEL 1

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov, ki se vodijo za objavo

Ime atributa (1)

Pomemben v povezavi s seznamom

MFI

investicijskih skladov

DPFS

institucij, pomembnih za statistiko plačil (1)

zavarovalnih družb

pokojninskih skladov

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacijske oznake (Identifiers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koda RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Nacionalna identifikacijska oznaka (National identifier)

(če je na voljo)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Koda EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

 

 

Oznaka LEI ( LEI ) (če je na voljo)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Bančna identifikacijska koda (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode ISIN ( ISINs ) (če so na voljo)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

O

q

Ime (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Država rezidentstva (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Naslov ( Address )  (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

M

q

Pravna oblika ( Legal form )  (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

O

q

Oznaka kotiranja (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

M

q

Vrsta nadzora (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Zahteve za poročanje (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Vrsta dovoljenja za opravljanje bančnih storitev (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Pravna ureditev (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka skladnosti s KNPVP (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka podsklada (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta listinjenja (Nature of securitisation)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Vrsta investicijskih skladov (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbena politika investicijskih skladov (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta pokojninskih skladov (Type of Pension Funds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

q

Oznaka ‚Is sponsored‘ (Flag ‚Is sponsored‘)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

q

Oznaka ponudnika plačilnih storitev (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

Oznaka upravljavca plačilnega sistema (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

Oznaka majhnega ponudnika plačilnih storitev (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

Oznaka ponudnika plačilnih storitev z odobrenim odstopanjem (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

Vrsta dovoljenja ponudnika plačilnih storitev (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

Geografsko območje ponudnika plačilnih storitev (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionalni sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Institucionalni sektor, podrobnosti (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Institucionalni sektor, obvladovanje (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Oznaka NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

M

q

Geografska lokacija ( Geographic location ) (NUTS)  (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

M

q

Število zaposlenih domači ( Employment domestic)  (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Skupna bilanca stanja (uredba ECB) domači ( Balance sheet total (ECB Regulation) domestic)  (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

O

a

Neto sredstva domači ( Net assets domestic)  (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto obračunane premije domači ( Gross premiums written domestic)  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Skupno število zaposlenih ( Total employment )  (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Skupna bilanca stanja ( Total balance sheet )  (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

O

a

Bruto obračunane premije ( Gross premiums written )  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum ustanovitve (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

O

q

Datum prenehanja (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Oznaka ‚Is Inactive‘ (Flag ‚Is Inactive‘)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Oznaka ‚Is under liquidation‘ (Flag ‚Is under liquidation‘)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

O

q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtevane nasprotne stranke

Originator DPFS (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Družba za upravljanje (Management company)

(kjer to pride v poštev)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

M  (3)

q

Sedež (Headquarters)

(kjer to pride v poštev)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

M

q

Pomembnost: M (obvezno), O (neobvezno), prazno (ni relevantno).

Pogostost: a (letno), q (četrtletno), m (mesečno), d (dnevno/takoj po spremembi).

Rok: za letne podatke (če ni drugje določeno) en mesec po referenčnem datumu.

DEL 2

Vrste razmerij med subjekti

 

Vrsta

Pogostost posodabljanja

1.

Razmerja znotraj podjetja

 

 

Razmerje med pravno(-imi) enoto(-ami) in podjetjem

O

2.

Razmerja znotraj skupin podjetij

Razmerje obvladovanja med pravnimi enotami

M  (d)

q

Razmerje lastništva (ki ni obvladovanje) med pravnimi enotami

O

q

3.

Druga razmerja

Povezava med originatorjem in njegovo DPFS

M

q

Povezava med družbo za upravljanje in njeno DPFS/njenim investicijskim skladom/njenim pokojninskim skladom (g)  (***)

M

q

Povezava med nerezidenčno podružnico in njenim rezidenčnim sedežem

M

q  (e)

Povezava med rezidenčno podružnico in njenim nerezidenčnim sedežem

M

q

Povezava med podskladom in krovnim skladom (***)

M

q

Povezava med subjektom in njegovo končno nadrejeno osebo (f)  (***)

M

m

Povezava med pokojninskim skladom in njegovim ustanoviteljem (***)

O

q


(1)  

(+)

brez nerezidenčnih podružnic (ali sedeža).

(2)  

(++)

vključno z nerezidenčnimi podružnicami (če pride v poštev).

(***)  kjer to pride v poštev.

(1)  Upoštevajte, da se lahko seznam institucij, pomembnih za statistiko plačil, prekriva s seznamom MFI.

(2)  To je treba poročati vsaj za eno spremenljivko, odvisno od sistema za zbiranje podatkov.

(3)  Ta atribut se nanaša na upravljavce pokojninskih skladov v zvezi s podatki, ki jih ti subjekti poročajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

(d)  samo za bančne skupine s sedežem v euroobmočju in nasprotne stranke, predvidene v Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); sicer neobvezno.

(e)  najmanj četrtletno, odvisno od sektorja.

(f)  samo za subjekte, pomembne za zbirko podatkov AnaCredit.

(g)  razen subjektov, ki se upravljajo sami.

(***)  kjer to pride v poštev.


PRILOGA II

„PRILOGA II

REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI, KI NISO ZA OBJAVO

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov v skladu z njihovim pravnim okvirom, navedenim v poglavju VII te smernice

Ime atributa

Statistika postavk bilance stanja posameznih MFI in obrestnih mer posameznih MFI (iBSI-iMIR)

Uredba (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) in eurska kratkoročna obrestna mera

Subjekti, pomembni za upravljanje zavarovanja

Zakladniški sistem (Treasury Management System)

Baza podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev (SHSDB) (1)

Centralizirana baza vrednostnih papirjev (CSDB)

Skupna zbirka podrobnih analitičnih podatkov o kreditih

(AnaCredit) (2)

Identifikacijske oznake subjektov (Entity Identifiers)

 

 

 

 

 

 

 

Koda RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

Oznaka LEI (LEI) (1)

 

x

x

 

x

x

x

Nacionalne identifikacijske oznake (National identifiers) (1)

 

 

x

 

x

x

x

Druge identifikacijske oznake (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identifikacijske oznake instrumentov (Instrument Identifiers)

 

 

 

 

 

 

 

Koda ISIN (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Ime (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Država rezidentstva (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Naslov (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Pravna oblika (Legal Form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucionalni sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor, podrobnosti (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor, obvladovanje (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Skupina zavarovanja (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Oznaka NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografska lokacija (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Oznaka CNS (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Zahteve za poročanje (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Računovodski okvir (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Skupno število zaposlenih (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Skupna bilanca stanja (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Velikost podjetja (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Letni promet (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status pravnih postopkov (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum ustanovitve (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Datum prenehanja (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Oznaka ‚Is Inactive‘ (Flag ‚Is Inactive‘)

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmerja (Relationships)

 

 

 

 

 

 

 

Razmerje lastništva (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Razmerje podružnice (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Povezava (Link)

 

 

 

 

 

 

 

s sedežem (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

z neposredno obvladujočo nadrejeno osebo (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

s končno obvladujočo nadrejeno osebo (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

z družbo za upravljanje (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Seznam obveznih atributov za ustrezne vloge nasprotnih strank v SHSDB je določen v ustreznih pravnih aktih.

(2)  Seznam obveznih atributov za posamezno nasprotno stranko AnaCredit je odvisen od njene vloge (posojilojemalec, garant itd.), rezidenčnosti (v poročevalski državi članici/zunaj nje) in datuma, ko je bilo posojilo odobreno, kakor je določeno v ustreznih pravnih aktih.

(1)  

(*1)

Oznaka LEI ali, če ta ni na voljo, nacionalne identifikacijske oznake se morajo zagotoviti kot obvezni atributi.