ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 206

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
6. avgust 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1320 z dne 18. julija 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

1

 

 

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1321 z dne 23. julija 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo (Contea di Sclafani (ZOP))

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1322 z dne 26. julija 2019 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime El Vicario (ZOP)

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1323 z dne 2. avgusta 2019 o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc in perutninskega mesa v Italiji

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1324 z dne 5. avgusta 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, kot krmni dodatek za pitovne piščance ali piščance za nesnice, pitovne purane ali purane za razplod, manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali za nesnice ali za razplod, odstavljene pujske, prašiče pitance in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Puratos) ( 1 )

18

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1325 z dne 27. maja 2019 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3816)

21

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1326 z dne 5. avgusta 2019 o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta

27

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1327 z dne 5. avgusta 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5958)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/1320

z dne 18. julija 2019

o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) je začel veljati 1. septembra 2017.

(2)

Nova vrsta kosov perutnine obsega tradicionalno razrezane prsi s pritrjenim zgornjim delom peruti in se po minimalni obdelavi v Uniji lahko trži kot perutninske prsi. Zaradi neomejenega uvoza takih kosov, katerih uvoz iz Ukrajine je leta 2018 dosegel 55 500 ton, obstaja tveganje, da se bodo spodkopavali pogoji, pod katerimi se lahko v Unijo v skladu s Sporazumom o pridružitvi uvažajo tradicionalno razrezani kosi perutninskih prsi, zlasti količinske omejitve v obliki tarifne kvote.

(3)

Svet je 20. decembra 2018 pooblastil Komisijo za začetek pogajanj z Ukrajino, da bi se našla rešitev s spremembo trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi. Ta pogajanja so bila uspešno zaključena 19. marca 2019.

(4)

V imenu Unije bi bilo treba podpisati Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum v obliki izmenjave pisem), s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

(5)

Za hitro odpravo tveganja potencialno neomejenega dajatev prostega uvoza teh kosov perutnine bi bilo treba Sporazum v obliki izmenjave pisem uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma v obliki izmenjave pisem.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v imenu Unije.

Člen 3

Do začetka njegove veljavnosti se Sporazum v obliki izmenjave pisem začasno uporablja od prvega dne v mesecu, ki sledi dnevu, ko depozitar iz člena 484 Sporazuma o pridružitvi prejme:

uradno obvestilo Unije o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen, ter

uradno obvestilo Ukrajine o zaključku ratifikacije v skladu z njenimi postopki in veljavno zakonodajo,

kar koli nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. julija 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/3


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

A.   Pismo Evropske unije

Spoštovani,

sklicujem se na pogajanja med Evropsko unijo in Ukrajino (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) v zvezi s trgovinskimi preferenciali za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, ki so bila zaključena 19. marca 2019.

Rezultat teh pogajanj je bil naslednji dogovor:

(1)

V točki A Dodatka k Prilogi I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) se vnos „Perutnina in pripravljeni proizvodi iz perutnine“ nadomesti z naslednjim:

Perutnina in pripravljeni proizvodi iz perutnine

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021

+ 20 000 ton/leto, izraženih v neto teži (za oznako KN 0207 12 (10-90))

(2)

Na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi se besedilo v četrtem stolpcu „Kategorija“ nadomesti s „50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021“ za naslednje tarifne postavke KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

Na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi se za tarifno postavko KN 20080207 12 (10-90) besedilo v četrtem stolpcu „Kategorija“ nadomesti s „50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021, + 20 000 ton/leto, izraženih v neto teži“.

(4)

Za preostali del koledarskega leta, v katerem začne veljati ta sporazum v obliki izmenjave pisem, se izračuna sorazmeren delež dodatne količine v višini 50 000 ton, ki se doda obstoječi kvoti za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določeni v Sporazumu o pridružitvi.

(5)

Dajatev za države z največjimi ugodnostmi v višini 100,8 EUR/100 kg neto, določena za tarifni postavki 0207 13 70 in 0207 14 70 na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi, se uporablja za uvoz, ki presega skupno tarifno kvoto za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine iz točke (1).

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko depozitar iz člena 484 Sporazuma o pridružitvi prejme zadnje uradno obvestilo pogodbenic.

Do začetka njegove veljavnosti se ta sporazum v obliki izmenjave pisem začasno uporablja od prvega dne v mesecu, ki sledi dnevu, ko depozitar iz člena 484 Sporazuma o pridružitvi prejme:

uradno obvestilo Unije o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen, ter

uradno obvestilo Ukrajine o zaključku ratifikacije v skladu z njenimi postopki in veljavno zakonodajo,

kar koli nastopi pozneje.

Prosim, potrdite, da se Ukrajina strinja z zgoraj navedenim.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Pismo Ukrajine

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom v zvezi strgovinskimi preferenciali za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, v katerem je zapisano:

„Sklicujem se na pogajanja med Evropsko unijo in Ukrajino (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) v zvezi s trgovinskimi preferenciali za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, ki so bila zaključena 19. marca 2019.

Rezultat teh pogajanj je bil naslednji dogovor:

(1)

V točki A Dodatka k Prilogi I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi) se vnos „Perutnina in pripravljeni proizvodi iz perutnine“ nadomesti z naslednjim:

Perutnina in pripravljeni proizvodi iz perutnine

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021

+ 20 000 ton/leto, izraženih v neto teži (za oznako KN 0207 12 (10-90))

(2)

Na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi se besedilo v četrtem stolpcu „Kategorija“ nadomesti s „50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021“ za naslednje tarifne postavke KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

Na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi se za tarifno postavko KN 20080207 12 (10-90) besedilo v četrtem stolpcu „Kategorija“ nadomesti s „50 000 ton/leto, izraženih v neto teži, + 18 400 ton/leto, izraženih v neto teži, s postopnim povečanjem za 800 ton/leto, izraženih v neto teži, v letih 2020 in 2021, + 20 000 ton/leto, izraženih v neto teži“.

(4)

Za preostali del koledarskega leta, v katerem začne veljati ta sporazum v obliki izmenjave pisem, se izračuna sorazmeren delež dodatne količine v višini 50 000 ton, ki se doda obstoječi kvoti za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določeni v Sporazumu o pridružitvi.

(5)

Dajatev za države z največjimi ugodnostmi v višini 100,8 EUR/100 kg neto, določena za tarifni postavki 0207 13 70 in 0207 14 70 na tarifnem seznamu EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi, se uporablja za uvoz, ki presega skupno tarifno kvoto za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine iz točke (1).

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko depozitar iz člena 484 Sporazuma o pridružitvi prejme zadnje uradno obvestilo pogodbenic.

Do začetka njegove veljavnosti se ta sporazum v obliki izmenjave pisem začasno uporablja od prvega dne v mesecu, ki sledi dnevu, ko depozitar iz člena 484 Sporazuma o pridružitvi prejme:

uradno obvestilo Unije o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen, ter

uradno obvestilo Ukrajine o zaključku ratifikacije v skladu z njenimi postopki in veljavno zakonodajo,

kar koli nastopi pozneje.“

V čast mi je potrditi, da je zgornje pismo za vlado Ukrajine sprejemljivo ter da v skladu z vašim predlogom vaše pismo in to pismo predstavljata sporazum.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  Zaradi jasnosti za tarifni postavki 0207 13 70 in 0207 14 70 s tarifnega seznama EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi velja obstoječa tarifna kvota, določena v tretjem stolpcu „Količina“.

(*2)  Zaradi jasnosti za tarifni postavki 0207 13 70 in 0207 14 70 s tarifnega seznama EU iz Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi velja obstoječa tarifna kvota, določena v tretjem stolpcu „Količina“.


UREDBE

6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1321

z dne 23. julija 2019

o odobritvi spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo („Contea di Sclafani“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 99 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je proučila vlogo za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Contea di Sclafani“, ki jo je Italija poslala v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Spremembe vključujejo spremembo imena „Contea di Sclafani“ v „Contea di Sclafani“/„Valledolmo - Contea di Sclafani“.

(2)

Komisija je vlogo za odobritev spremembe specifikacije proizvoda objavila v Uradnem listu Evropske unije, kot zahteva člen 97(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 (2).

(3)

Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(4)

Spremembo specifikacije proizvoda bi bilo zato treba odobriti v skladu s členom 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije proizvoda, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Contea di Sclafani“ (ZOP), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL C 76, 1.3.2019, str. 3.


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1322

z dne 26. julija 2019

o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „El Vicario“ (ZOP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 99 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 97(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je Komisija proučila vlogo Španije za registracijo imena „El Vicario“ in jo objavila v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Komisija v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ni prejela nobenega ugovora.

(3)

V skladu s členom 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi bilo treba ime „El Vicario“ zaščititi in ga vpisati v register iz člena 104 navedene uredbe.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „El Vicario“ (ZOP) se zaščiti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL C 106, 20.3.2019, str. 12.


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1323

z dne 2. avgusta 2019

o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc in perutninskega mesa v Italiji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 220(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Italija je med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018 potrdila in priglasila 45 izbruhov visokopatogene aviarne influence podtipa H5. Prizadete vrste so bile race, purani, pegatke in perutnina vrste Gallus domesticus.

(2)

Italija je nemudoma in učinkovito sprejela vse potrebne ukrepe za zdravje živali in veterinarske ukrepe, zahtevane v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (2).

(3)

Italija je zlasti sprejela ukrepe za obvladovanje in spremljanje ter preventivne ukrepe in v skladu z izvedbenimi sklepi Komisije (EU) 2017/1845 (3), (EU) 2017/1930 (4), (EU) 2017/1969 (5), (EU) 2017/2000 (6), (EU) 2017/2175 (7), (EU) 2017/2289 (8), (EU) 2017/2412 (9), (EU) 2018/342 (10), (EU) 2018/418 (11) in (EU) 2018/510 (12) vzpostavila okužena in ogrožena območja (v nadaljnjem besedilu: omejena območja).

(4)

Italija je obvestila Komisijo, da so potrebni zdravstveni in veterinarski ukrepi, ki so bili uporabljeni za obvladovanje in zajezitev širjenja bolezni, prizadeli mnogo gospodarskih subjektov in da so ti gospodarski subjekti utrpeli izgube dohodka, za katere niso upravičeni do finančnega prispevka Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(5)

Komisija je 28. januarja 2019 prejela uradni zahtevek Italije za za delno financiranje nekaterih izrednih ukrepov v skladu s členom 220(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za izbruhe, potrjene med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018. Italijanski organi so svoj zahtevek pojasnili in dokumentirali 19. februarja 2019, 28. februarja 2019, 1. aprila 2019, 30. maja 2019 in 12. junija 2019.

(6)

Zaradi ukrepov za zdravje živali in veterinarskih ukrepov iz uvodne izjave 3 so bile podaljšane prekinitve proizvodnje, prepovedano je bilo naseljevanje ptic in omejeni so bili premiki na gospodarstvih s perutnino vseh vrst na omejenih območjih, vzpostavljenih po izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5. Ti ukrepi so zadevali naslednje vrste: race, purane, pegatke in perutnino vrste Gallus domesticus. To je povzročilo zmanjšanje proizvodnje valilnih jajc, konzumnih jajc, živih živali in perutninskega mesa na teh gospodarstvih. Zato je primerno nadomestiti izgube zaradi uničenih in predelanih jajc ter tudi izgube zaradi neproizvedenih živali, daljše reje ali izločitve.

(7)

V skladu s členom 220(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 mora biti delno financiranje Unije enakovredno 50 % izdatkov, ki jih krije Italija za izredne ukrepe za podporo trgu. Komisija bi morala po preučitvi zahtevka, ki ga je vložila Italija v zvezi z izbruhi, potrjenimi med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018, določiti največje količine, upravičene do financiranja, v okviru vsakega izrednega ukrepa za podporo trgu.

(8)

Da bi se izognili vsakršnemu tveganju prekomernega nadomestila, bi moral pavšal delnega financiranja temeljiti na tehničnih in ekonomskih študijah ali računovodskih listinah ter se določiti na primerni stopnji za vsako žival in proizvod na podlagi kategorij.

(9)

Da bi se izognili vsakršnemu tveganju dvojnega financiranja, se nastalih izgub ne bi smelo nadomestiti z državno pomočjo ali zavarovanji, delno financiranje Unije v skladu s to uredbo pa bi bilo treba omejiti na upravičene živali in proizvode, za katere ni bil prejet nikakršen finančni prispevek Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 652/2014.

(10)

Obseg in trajanje izrednih ukrepov za podporo trgu iz te uredbe bi bilo treba omejiti na to, kar je nujno potrebno za podporo zadevnemu trgu. Predvsem bi se morali izredni ukrepi za podporo trgu uporabljati samo za proizvodnjo jajc in perutnine na gospodarstvih na omejenih območjih in samo za obdobje trajanja ukrepov za zdravje živali in veterinarskih ukrepov, ki so določeni v zakonodaji Unije in italijanski zakonodaji ter se nanašajo na 45 izbruhov visokopatogene aviarne influence, potrjenih med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018, ter za zadevna omejena območja.

(11)

Za zagotovitev prožnosti v primeru, da se števila jajc ali živali, upravičenih do nadomestila, razlikujejo od največjih števil, ki so na podlagi ocen določena v tej uredbi, se lahko nadomestilo do določene mere prilagodi, pod pogojem da se upošteva največji znesek izdatkov, ki jih delno financira Unija.

(12)

Za dobro proračunsko upravljanje teh izrednih ukrepov za podporo trgu bi morala biti do delnega financiranja Unije upravičena le izplačila upravičencem, ki jih Italija izvede najpozneje do 30. septembra 2020. Člen 5(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (14) se ne bi smel uporabljati.

(13)

Italija bi morala za zagotovitev upravičenosti in pravilnosti izplačil opraviti predhodne preglede.

(14)

Da bi Italija Uniji omogočila izvedbo finančnega nadzora, bi morala Komisiji sporočiti potrditev izplačil.

(15)

Da bi zagotovili takojšnje izvajanje ukrepov iz te uredbe v Italiji, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Unija zagotovi delno financiranje v višini 50 % izdatkov, ki jih krije Italija za podporo trgu valilnih jajc, konzumnih jajc in perutninskega mesa, ki jih je močno prizadelo 45 izbruhov visokopatogene aviarne influence podtipa H5, ki jih je Italija odkrila in priglasila med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018.

Člen 2

Izdatki, ki jih krije Italija, so do delnega financiranja Unije upravičeni samo:

(a)

za čas trajanja uporabe ukrepov za zdravje živali in veterinarskih ukrepov iz zakonodaje Unije in italijanske zakonodaje iz Priloge ter v zvezi s časovnim obdobjem iz člena 1 in

(b)

za gospodarstva s perutnino, za katera so se uporabljali ukrepi za zdravje živali in veterinarski ukrepi ter ki se nahajajo na območjih, navedenih v zakonodaji Unije in italijanski zakonodaji iz Priloge („omejena območja“), in

(c)

če jih Italija upravičencem izplača najpozneje do 30. septembra 2020. Člen 5(2) Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 se ne uporablja, ter

(d)

če za žival ali proizvod za obdobje iz točke (a) ni bilo prejeto nobeno nadomestilo v obliki državne pomoči ali zavarovanja ter nikakršen finančni prispevek Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 652/2014.

Člen 3

1.   Najvišji znesek delnega financiranja Unije znaša 32 147 498 EUR. Ta znesek se razdeli:

(a)

za zmanjšanje proizvodnje perutnine na omejenem območju se uporabljajo naslednji pavšali:

(i)

0,1050 EUR na valilno jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 11 00, ki je bilo uničeno, do največ 406 355 jajc;

(ii)

0,07 EUR na valilno jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 11 00, ki je bilo predelano v jajčne proizvode, do največ 18 211 121 jajc;

(iii)

0,0167 EUR na jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 11 00, ki je bilo predelano v jajčne proizvode, do največ 28 730 220 jajc;

(iv)

0,064 EUR na teden na pitovnega piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 50 390 617 živali;

(v)

0,13 EUR na teden na kokoš nesnico baterijske reje, uvrščeno pod oznako KN 0105 94 00, do največ 391 246 živali;

(vi)

0,17 EUR na teden na kokoš nesnico talne reje, uvrščeno pod oznako KN 0105 94 00, do največ 1 933 867 živali;

(vii)

0,045 EUR na teden na jarkico baterijske reje, uvrščeno pod oznako KN 0105 94 00, do največ 185 900 živali;

(viii)

0,055 EUR na teden na jarkico talne reje, uvrščeno pod oznako KN 0105 94 00, do največ 265 136 živali;

(ix)

0,194 EUR na teden na pitovno raco, uvrščeno pod oznako KN 0105 99 10, do največ 140 000 živali;

(x)

0,13 EUR na teden na samico pitovnega purana, uvrščeno pod oznako KN 0105 99 30, do največ 3 263 749 živali;

(xi)

0,215 EUR na teden na samca pitovnega purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 99 30, do največ 6 140 730 živali;

(xii)

0,1475 EUR na teden na pegatko, uvrščeno pod oznako KN 0105 99 50, do največ 392 869 živali;

(b)

za izgube v zvezi s prilagoditvijo rejnega obdobja zaradi prepovedi premikov na omejenih območjih se uporabljajo naslednji pavšali na žival:

(i)

0,115 EUR na teden na standardno jarkico, uvrščeno pod oznako KN 0105 94 00, do največ 323 784 živali;

(ii)

0,12 EUR na teden na standardnega pitovnega piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 5 600 živali;

(iii)

3,06 EUR na prevelikega kopuna, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 2 000 živali;

(iv)

1,0534 EUR na purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 99 30, do največ 11 021 živali;

(v)

0,5627 EUR na teden na preveliko purico, uvrščeno pod oznako KN 0105 99 30, do največ 12 662 živali;

(c)

za izločitev perutnine na omejenih območjih se uporabljajo naslednji pavšali na žival:

(i)

0,19 EUR na piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 11 19, do največ 40 908 živali;

(ii)

0,2015 EUR na piščanca za kmetijsko proizvodnjo, uvrščenega pod oznako KN 0105 11 19, do največ 1 455 308 živali;

(iii)

0,565 EUR na samico purana, uvrščeno pod oznako KN 0105 12 00, do največ 847 257 živali;

(iv)

1,03 EUR na samca purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 12 00, do največ 586 923 živali;

(d)

za zmanjšanje proizvodnje plemenskih živali na omejenih območjih se uporabljajo naslednji pavšali na žival:

(i)

0,135 EUR na teden na pitovnega piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 1 621 820 živali;

(ii)

1,185 EUR na teden na purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 99 30, do največ 128 689 živali.

2.   Če število jajc ali živali, upravičenih do nadomestila, presega največje število jajc ali živali na postavko iz odstavka 1, se lahko izdatki, upravičeni do delnega financiranja Unije, prilagodijo po postavkah in presežejo zneske, ki izhajajo iz uporabe največjega števila živali ali jajc po postavki, pod pogojem da je skupni znesek prilagoditev manjši od 10 % najvišjega zneska izdatkov, ki jih delno financira Unija, iz odstavka 1.

Člen 4

Italija izvaja upravne in fizične preglede v skladu s členoma 58 in 59 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (15).

Italija zlasti preveri:

(a)

upravičenost prosilca, ki vloži zahtevek za podporo;

(b)

pri vsakem upravičenem prosilcu: upravičenost, količino in vrednost dejanskega zmanjšanja proizvodnje;

(c)

da noben upravičeni prosilec za nadomestitev izgub iz člena 2 te uredbe ni prejel sredstev iz drugih virov.

Upravičenim prosilcem, v zvezi s katerimi so upravni pregledi končani, se lahko pomoč izplača že pred izvedbo vseh pregledov, in sicer zlasti tistim prosilcem, ki so bili izbrani za preglede na kraju samem.

Če upravičenost prosilca ni potrjena, se pomoč izterja in se uporabijo sankcije.

Člen 5

Italija Komisiji sporoči potrditev izplačil.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1845 z dne 11. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 262, 12.10.2017, str. 7).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1930 z dne 20. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 272, 21.10.2017, str. 18).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1969 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 279, 28.10.2017, str. 56).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2000 z dne 6. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 289, 8.11.2017, str. 9).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2175 z dne 21. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 306, 22.11.2017, str. 31).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2289 z dne 11. decembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 328, 12.12.2017, str. 126).

(9)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2412 z dne 20. decembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 342, 21.12.2017, str. 29).

(10)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/342 z dne 7. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 65, 8.3.2018, str. 43).

(11)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/418 z dne 16. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 75, 19.3.2018, str. 27).

(12)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/510 z dne 26. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 83, 27.3.2018, str. 16).

(13)  Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(15)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).


PRILOGA

Omejena območja in obdobja iz člena 2

Deli Italije in obdobja, vzpostavljeni na podlagi Direktive 2005/94/ES in opredeljeni v naslednjih aktih:

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1845 z dne 11. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 262, 12.10.2017, str. 7),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1930 z dne 20. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 272, 21.10.2017, str. 18),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1969 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 279, 28.10.2017, str. 56),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2000 z dne 6. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 289, 8.11.2017, str. 9),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2175 z dne 21. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 306, 22.11.2017, str. 31),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2289 z dne 11. decembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 328, 12.12.2017, str. 126),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2412 z dne 20. decembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 342, 21.12.2017, str. 29),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/342 z dne 7. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 65, 8.3.2018, str. 43),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/418 z dne 16. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 75, 19.3.2018, str. 27),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/510 z dne 26. marca 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 83, 27.3.2018, str. 16),

odloki ministrstva za zdravje o razglasitvi okužbe po izbruhih visokopatogene aviarne influence, potrjenih med 1. oktobrom 2017 in 30. junijem 2018.


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1324

z dne 5. avgusta 2019

o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, kot krmni dodatek za pitovne piščance ali piščance za nesnice, pitovne purane ali purane za razplod, manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali za nesnice ali za razplod, odstavljene pujske, prašiče pitance in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Puratos)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenja za pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis (LMG S-27588). V skladu s členom 7(3) navedene uredbe so bili navedenim zahtevkom priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevki zadevajo dovoljenje za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, kot krmni dodatek za pitovne piščance ali piščance za nesnice, pitovne purane ali purane za razplod, manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali za nesnice ali za razplod, odstavljene pujske, prašiče pitance in manj pomembne vrste prašičev (imetnik dovoljenja Puratos) ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 6. julija 2017 (2) in z dne 23. januarja 2019 (3) ugotovila, da pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali, na varnost potrošnika ali na okolje. Ugotovila je tudi, da se dodatek obravnava kot morebitni povzročitelj preobčutljivosti dihal in da ni mogoče sprejeti nobene ugotovitve o tem, ali dodatek povzroča preobčutljivost kože. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Agencija je ugotovila, da je dodatek pokazal izboljšanje proizvodnih lastnosti pri pitovnih piščancih, pitovnih puranih ali puranih za razplod, odstavljenih pujskih in prašičih pitancih. Agencija je menila, da se te ugotovitve lahko ekstrapolirajo na piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine v fazi rasti, manj pomembne odstavljene vrste prašičev in manj pomembne vrste prašičev pitancev. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4941.

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5609; EFSA Journal 2019;17(2):5610.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti

4a30

Puratos

endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Sestava dodatka

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588, z najmanjšo aktivnostjo: 500 ADXU (1)/g.

Trdna in tekoča oblika.

Lastnosti aktivne snovi

Endo-1,4-beta-ksilanaza, ki jo proizvaja Bacillus subtilis LMG S-27588.

Analizna metoda  (2)

Za kvantifikacijo aktivnosti endo-1,4-beta-ksilanaze v krmnem dodatku:

kolorimetrična metoda, s katero se merijo reducirajoči sladkorji, ki se med delovanjem endo-1,4-beta-ksilanaze sprostijo iz substrata ksilana iz bukovine v prisotnosti 3,5-dinitrosalicilne kisline (DNS).

Za kvantifikacijo aktivnosti endo-1,4-beta-ksilanaze v premiksih in krmi:

kolorimetrična metoda, s katero se meri vodotopno barvilo, ki se med delovanjem endo-1,4-beta-ksilanaze sprosti iz substratov arabinoksilana, navzkrižno vezanih z azurinom.

pitovni piščanci ali piščanci za nesnice

pitovni purani ali purani za razplod

manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali za nesnice ali za razplod

100 ADXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala in zaščito za kožo.

26. avgust 2029

odstavljeni pujski

prašiči pitanci

manj pomembne vrste prašičev za pitanje


(1)  1 ADXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reducirajočih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) na minuto iz ksilana bukovine pri pH 6 in 70 °C.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


SKLEPI

6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1325

z dne 27. maja 2019

o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3816)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) in zlasti tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je z Odločbo 2007/863/ES (2) odobrila odstopanje, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko na podlagi Direktive 91/676/EGS s čimer je pod določenimi pogoji dovolila vnos 250 kg dušika iz živinskega gnojila na hektar letno na kmetijah na Severnem Irskem z vsaj 80 % travinja.

(2)

Komisija je s Sklepom 2011/128/EU (3) to odstopanje podaljšala do 31. decembra 2014, z Izvedbenim sklepom (EU) 2015/346 (4) pa je odobrila podobno odstopanje do 31. decembra 2018.

(3)

Odstopanje, odobreno z Izvedbenim sklepom (EU) 2015/346, je v letu 2018 zajemalo približno 478 kmetij, kar ustreza 1,9 % skupnega števila gospodarstev in 4 % celotne neto kmetijske površine na Severnem Irskem.

(4)

Združeno kraljestvo je 20. februarja 2019 Komisiji predložilo zahtevek na podlagi tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS za odstopanje z ozirom na Severno Irsko.

(5)

Združeno kraljestvo v skladu s členom 3(5) Direktive 91/676/EGS uporablja akcijski program na vsem ozemlju Severne Irske.

(6)

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive 91/676/EGS za obdobje 2012–2015 (5) kaže, da je 98,2 % merilnih postaj na Severnem Irskem poročalo povprečno koncentracijo nitratov v podtalnici pod 25 mg/l, 1,2 % merilnih postaj pa povprečno koncentracijo nitratov v podtalnici nad 50 mg/l. Kar zadeva površinsko vodo, so koncentracije nitratov na vseh postajah za spremljanje pod 25 mg/l.

(7)

Število kmetij na Severnem Irskem se je povečalo za 2 %, skupna kmetijska površina pa se od obdobja 2008–2011 do obdobja 2012–2015 ni spremenila. Obseg goveda se ni spremenil, medtem ko se je število ovac, prašičev in perutnine v obdobju 2012–2015 v primerjavi z obdobjem 2008–2011 povečalo za 2 %, 18 % oziroma 14 %. Povprečen nanos dušika iz živinskega gnoja je v obdobju 2012–2015 znašal 98 kg/ha, kar pomeni 1,2-odstotno zvišanje v primerjavi z obdobjem 2008-2011. Povprečen presežek fosforja je v obdobju 2012–2015 znašal 11,4 kg/ha, kar pomeni 16-odstotno zmanjšanje v primerjavi z obdobjem 2008–2011. Povprečna uporaba kemičnega dušikovega gnojila se je v obdobju 2012–2015 v primerjavi z obdobjem 2008–2011 povečala za 4,1 %. Povprečna uporaba kemičnega fosforjevega gnojila se je v obdobju 2012–2015 v primerjavi z obdobjem 2008–2011 povečala za 26 %. Vendar je bila povprečna uporaba kemičnega fosforjevega gnojila v obdobju 2012–2015 še vedno za 40 % nižja v primerjavi s povprečno uporabo tega gnojila v obdobju 2004–2007.

(8)

Na Irskem je 93 % kmetijskih zemljišč namenjenih travinju. Na splošno se na travniških kmetijah 42 % površin obdeluje ekstenzivno, kar v smislu gostote pomeni eno glavo živine na hektar in manjši vnos gnojil, 4 % površin se obdeluje v okviru kmetijsko-okoljskih programov in le 25 % površin se obdeluje intenzivno z gostoto dve glavi živine na hektar ali več. 4 % kmetijskih zemljišč se uporablja za pridelavo poljščin. Povprečna uporaba kemičnih gnojil na travinju je 76 kg/ha dušika in 5 kg/ha fosforja.

(9)

Za Severno Irsko je značilno, da ima veliko padavin in pretežno tla s slabim odtokom. Zaradi oviranega odtoka je na večini tal na Severnem Irskem razmeroma velika možnost denitrifikacije, ki zmanjšuje koncentracijo nitratov v tleh in zaradi tega količino nitratov, ki so podvrženi izpiranju.

(10)

Za podnebje Severne Irske sta značilna enakomerno razporejena količina padavin čez leto in relativno majhen letni razpon temperatur, kar spodbuja razmeroma dolgo rastno sezono trave, od 270 dni na leto na obalnem območju na vzhodu do okoli 260 dni na leto na osrednjem nižavju.

(11)

Po preučitvi zahtevka Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in ob upoštevanju uredb o akcijskem programu za hranilne snovi (Severna Irska) 2019 (6) ter glede na izkušnje, pridobljene z odstopanjema, odobrenima z Odločbo 2007/863/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2015/346, Komisija meni, da vnos količine dušika iz gnoja pašne živine, ki ga predlaga Združeno kraljestvo za Severno Irsko, tj. 250 kg dušika na hektar letno, ne bo posegal v doseganje ciljev iz Direktive 91/676/EGS, če bodo izpolnjeni pogoji iz tega sklepa.

(12)

Iz podpornih informacij, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, je razvidno, da je predlagana letna količina 250 kg dušika iz živinskega gnoja na hektar letno na kmetijah z vsaj 80 % travinja upravičena na podlagi objektivnih meril, kot so dolge rastne dobe in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(13)

Izvedbeni sklep (EU) 2015/346 je prenehal veljati 31. decembra 2018. Da se zadevnim kmetom zagotovijo koristi od zahtevanega odstopanja, je treba sprejeti ta sklep.

(14)

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Uniji za namene okoljskih politik Unije ter politik ali dejavnosti Unije, ki lahko vplivajo na okolje. Prostorske informacije, zbrane v okviru tega sklepa, morajo biti, kjer je primerno, skladne z določbami navedene direktive. Da bi zmanjšalo upravno breme in izboljšalo skladnost podatkov, bi moralo Združeno kraljestvo pri zbiranju potrebnih podatkov v skladu s tem sklepom, kjer je to primerno, uporabiti informacije, pridobljene v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, vzpostavljenega na podlagi poglavja II naslova V Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za nitrate, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 9 Direktive 91/676/EGS –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstopanje

Odstopanje, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko z dopisom z dne 19. februarja 2019 za vnos na zemljišča večje količine dušika iz živinskega gnoja od tiste, ki jo določa prvi stavek drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS, se odobri ob upoštevanju pogojev iz členov 4 do 10.

Člen 2

Področje uporabe

Odstopanje, odobreno v skladu s členom 1, se uporablja za travniške kmetije, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 5.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„trava“ pomeni trajno ali začasno travišče;

(b)

„travniška kmetija“ pomeni kmetijsko gospodarstvo, na katerem 80 % ali več kmetijske površine, ki je na voljo za gnojenje z živinskim gnojem, pokriva trava;

(c)

„pašna živina“ pomeni govedo (razen telet, rejenih za meso), ovce, jelenjad, koze in konje;

(d)

„parcela“ pomeni posamezno polje ali skupino polj, ki so enotna glede posevkov, tipa tal in praks gnojenja;

(e)

„načrt gnojenja“ pomeni predhoden izračun v zvezi z načrtovano uporabo in razpoložljivostjo hranil;

(f)

„bilanca gnojenja“ pomeni bilanco hranil na podlagi dejanske uporabe in vnosa hranil.

Člen 4

Vloga za izdajo dovoljenja

(1)   Kmeti na travniških kmetijah lahko pri pristojnih organih vložijo zahtevek za letno dovoljenje za uporabo živinskega gnoja, ki vsebuje do 250 kg dušika na hektar letno. Dovoljenje vsebuje izjavo, da se za kmeta na travniški kmetiji izvaja ves nadzor iz člena 9.

2.   V letnem zahtevku iz odstavka 1 se vložnik pisno obveže, da bo izpolnjeval pogoje iz členov 6 in 7.

Člen 5

Izdaja dovoljenja

Dovoljenja za vnos količine živinskega gnoja, ki vsebuje do 250 kg dušika na hektar letno, se izdajo pod pogoji iz členov 6 in 7.

Člen 6

Pogoji glede uporabe gnoja in drugih gnojil

1.   Količina živinskega gnoja pašne živine, ki se letno vnese v tla na travniških kmetijah, vključno z živalskimi iztrebki, ne presega količine gnoja, ki vsebuje 250 kg dušika na hektar, pod pogoji iz odstavkov 2 do 8.

2.   Skupni vnos dušika ne presega predvidljivih potreb po hranilih posevka niti največje stopnje gnojenja za travniško kmetijo, določene v uredbah o akcijskem programu za hranilne snovi (Severna Irska) 2019, in upošteva vnos iz tal.

3.   Vsaka travniška kmetija pripravi in vodi načrt gnojenja, v katerem sta opisana kolobarjenje na kmetijskem zemljišču ter načrtovani vnos živinskega gnoja in drugih gnojil. Načrt gnojenja vključuje najmanj naslednje:

(a)

načrt za kolobarjenje, ki opredeljuje naslednje:

površino parcel s travo,

površino parcel z drugimi posevki,

skico zemljevida, ki prikazuje lokacijo posameznih parcel,

(b)

število glav živine na travniški kmetiji;

(c)

opis sistema namestitve in sistema za skladiščenje gnoja, vključno z velikostjo prostora, ki je na razpolago za skladiščenje gnoja;

(d)

izračun proizvedenega dušika in fosforja iz gnojila na travniški kmetiji;

(e)

količino, vrsto in lastnosti gnoja, dostavljenega zunaj travniške kmetije ali na travniško kmetijo;

(f)

predvidene potrebe posevka po dušiku in fosforju na posameznih parcelah;

(g)

rezultate analize tal glede stanja dušika in fosforja v tleh, če so na voljo;

(h)

lastnosti gnojila, ki se bo uporabilo;

(i)

izračun vnosa dušika in fosforja z gnojem na posameznih parcelah;

(j)

izračun vnosa dušika in fosforja s kemičnimi in drugimi gnojili na posameznih parcelah.

Načrt gnojenja je na travniški kmetiji na voljo pred 1. marcem vsakega koledarskega leta. Spremeniti ga je treba najpozneje sedem dni po vsaki spremembi kmetijske prakse na travniški kmetiji.

4.   Za vsako travniško kmetijo se pripravi in vodi bilanca gnojenja, vključno z informacijami o upravljanju vnosov dušika in fosforja ter upravljanju talne vode. Pristojnemu organu se za vsako koledarsko leto predloži do 31. marca naslednjega koledarskega leta.

5.   Na vsaki travniški kmetiji se izvajata redno vzorčenje in analiza tal v zvezi z dušikom in fosforjem.

Vzorčenje in analiza se izvajata najmanj enkrat na štiri leta za vsako homogeno površino na travniški kmetiji, ob upoštevanju kolobarjenja in značilnosti tal.

Izvede se vsaj ena analiza na pet hektarjev kmetijskega zemljišča.

Rezultati analize dušika in fosforja v tleh so dostopni na travniški kmetiji.

6.   Živinskega gnoja se ne sme nanašati jeseni pred začetkom setve trave.

7.   Kmet za vsako travniško kmetijo zagotovi, da fosforna bilanca, izračunana v skladu z metodologijo iz uredb o akcijskem programu za hranilne snovi (Severna Irska) 2019, ne pokaže presežka, večjega od 10 kg, fosforja na hektar letno.

8.   Vsaj 50 % gnojevke, pridobljene na gospodarstvu, se vsako leto uporabi do 15. junija. Za vsako uporabo gnojevke po 15. juniju vsako leto se uporabi oprema za razprševanje gnojevke z nizkimi emisijami.

Člen 7

Pogoji glede upravljanja zemljišč

1.   Začasno travinje se orje spomladi.

2.   Preorani travi na vseh tipih tal takoj sledijo posevki z visoko potrebo po dušiku.

3.   Kolobarjenje ne vključuje stročnic ali drugih rastlin, ki vežejo atmosferski dušik. Vendar pa kolobarjenje lahko vključuje deteljo v travinju z manj kot 50 % detelje in druge stročnice, podsejane s travo.

Člen 8

Spremljanje

1.   Pristojni organi zagotovijo, da se pripravijo zemljevidi, ki prikazujejo:

(a)

delež travniških kmetij v vsakem okrožju, za katere je izdano dovoljenje;

(b)

delež živine v vsakem okrožju, za katero je izdano dovoljenje;

(c)

delež kmetijskih zemljišč v vsakem okrožju, za katere je izdano dovoljenje;

(d)

lokalno rabo tal.

Navedeni zemljevidi se posodobijo vsako leto.

2.   Pristojni organi spremljajo tla, površinsko in podzemno vodo ter Komisiji posredujejo podatke o koncentraciji dušika in fosforja v talni vodi, o mineralnem dušiku v profilu tal in o koncentraciji nitratov v podzemni in površinski vodi, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja. Spremljanje se izvede na kmetijskih gospodarstvih in na kmetijskih območjih spremljanja. Kraji spremljanja so reprezentativni za glavne tipe tal in stopnje intenzivnosti, prevladujoče prakse gnojenja in glavne posevke.

3.   Pristojni organi poostreno spremljajo kakovost vode na kmetijskih območjih, ki se nahajajo v bližini najbolj občutljivih vodnih teles.

4.   Pristojni organi izvajajo preglede lokalne rabe zemljišč, kolobarjenja in kmetijskih praks za travniške kmetije, za katere je izdano dovoljenje.

5.   Informacije in podatki, zbrani z analizo hranil iz člena 6(5) in spremljanja iz odstavka 2 tega člena, se uporabijo za modelno zasnovane izračune obsega izgub dušika in fosforja na travniških kmetijah, za katere je bilo izdano dovoljenje.

Člen 9

Nadzor in pregledi

1.   Pristojni organi izvajajo upravni nadzor nad vsemi zahtevki za dovoljenje, da ocenijo skladnost s pogoji, določenimi v členih 6 in 7. Če nadzor pokaže, da navedeni pogoji niso izpolnjeni, se zahtevek zavrne, vložnika pa obvesti o razlogih za zavrnitev.

2.   Pristojni organi vzpostavijo program poljskih pregledov travniških kmetij, vključenih v dovoljenja, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostostjo ob upoštevanju rezultatov nadzora iz prejšnjih let in rezultatov splošnega naključnega nadzora upoštevanja zakonodaje, s katero se izvaja Direktiva 91/676/EGS, in kakršnih koli informacij, ki bi kazale na neskladnost s pogoji iz členov 6 in 7.

3.   Poljski pregledi se izvedejo na vsaj 5 % travniških kmetij, vključenih v dovoljenja, da se oceni skladnost s pogoji iz členov 6 in 7.

4.   Kadar se ugotovi, da v katerem koli letu travniška kmetija, vključena v dovoljenje, ni izpolnjevala pogojev iz členov 6 in 7, se imetnika dovoljenja kaznuje v skladu z nacionalnimi predpisi, naslednje leto pa ni upravičen do dovoljenja.

5.   Pristojnim organom se dodelijo potrebna pooblastila in sredstva za preverjanje skladnosti s pogoji za dovoljenje, izdano v skladu s tem sklepom.

Člen 10

Poročanje

Pristojni organi vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo poročilo, ki vključuje naslednje informacije:

(a)

zemljevide, ki za vsako upravno enoto prikazujejo delež kmetij, živine in kmetijskih zemljišč, za katere je odobreno dovoljenje, kot tudi zemljevide, ki prikazujejo lokalno rabo zemljišč, iz člena 8(1);

(b)

rezultate spremljanja kakovosti podzemne in površinske vode, kar zadeva koncentracijo nitratov, vključno z informacijami o trendih kakovosti vode, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja, ter učinek odstopanja na kakovost vode, iz člena 8(2);

(c)

rezultate spremljanja tal, kar zadeva koncentracijo dušika in fosforja v talni vodi ter mineralnega dušika v profilu tal, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja, iz člena 8(2);

(d)

povzetek in oceno podatkov, pridobljenih pri poostrenem spremljanju kakovosti vode, iz člena 8(3);

(e)

rezultate pregledov lokalne rabe zemljišč, kolobarjenja in kmetijskih praks iz člena 8(4);

(f)

rezultate modelno zasnovanih izračunov obsega izgub nitratov in fosforja na kmetijah, ki jim je bilo izdano dovoljenje, iz člena 8(4);

(g)

oceno izvajanja pogojev za dovoljenje na podlagi rezultatov upravnega nadzora in poljskih pregledov iz člena 9(1) in (2);

(h)

podatke o spreminjanju števila glav živine in proizvodnji gnoja za vsako kategorijo živine na Severnem Irskem in na travniških kmetijah, ki jim je bilo izdano dovoljenje;

(i)

primerjalno analizo nadzora nad travniškimi kmetijami na Severnem Irskem, za katere je izdano dovoljenje, in travniškimi kmetijami na Severnem Irskem, za katero ni izdano dovoljenje.

Prostorske informacije, vsebovane v poročilu, so skladne, kjer je primerno, z Direktivo 2007/2/ES. Zadevni organi pri zbiranju potrebnih podatkov uporabljajo, kadar je to ustrezno, informacije, pridobljene v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, vzpostavljenega v skladu s členom 67(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 11

Obdobje uporabe

Ta sklep preneha veljati 31. decembra 2022.

Člen 12

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 27. maja 2019

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2007/863/ES z dne 14. decembra 2007 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 337, 21.12.2007, str. 122).

(3)  Sklep Komisije 2011/128/EU z dne 24. februarja 2011 o spremembi Odločbe 2007/863/ES o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 51, 25.2.2011, str. 21).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/346 z dne 9. februarja 2015 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo z ozirom na Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 60, 4.3.2015, str. 42).

(5)  Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 4. maja 2018 o izvajanju Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov na podlagi poročil držav članic za obdobje 2012–2015 (COM(2018) 257 final).

(6)  SR 2019 št. 81.

(7)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1326

z dne 5. avgusta 2019

o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je električna oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli, iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 7641 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo, revizijo in dokončanje harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost v podporo Direktivi 2014/30/EU.

(3)

CEN in Cenelec sta na podlagi Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 pripravila harmonizirana standarda EN IEC 61058-1:2018 za stikala za aparate in EN 55035:2017 za večpredstavnostne opreme. Zaradi prilagoditve tehničnemu napredku sta CEN in Cenelec na podlagi navedenega sklepa revidirala harmonizirana standarda EN 13309:2010 za stroje z notranjim električnim napajanjem in EN 50557:2011 za odklopnike, sklicevanji na katera sta objavljeni v Uradnem listu Evropske unije (4).

(4)

Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali so standardi EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 in EN 63024:2018 skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641.

(5)

Standardi EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 in EN 63024:2018 izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Cenelec je pripravil popravek standarda EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, ki popravlja harmonizirani standard EN 61000-6-5:2015, sklic na katerega je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (5). Ker popravek uvaja znatne tehnične popravke in da se zagotovi pravilna in dosledna uporaba standarda EN 61000-6-5:2015, je primerno, da se sklic na harmonizirani standard objavi skupaj s sklicem na popravek v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Revidirana sta bila standarda EN 13309:2010 in EN 50557:2011 in popravljen je bil standard EN 61000-6-5:2015. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije. Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo revidiranih in popravljenih standardov, je treba odložiti umik sklicevanj na navedene standarde.

(8)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklicevanja na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati z datumom objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za elektromagnetno združljivost, pripravljeni v podporo Direktivi 2014/30/EU in navedeni v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Sklici na harmonizirane standarde za elektromagnetno združljivost, pripravljeni v podporo Direktivi 2014/30/EU in navedeni v Prilogi II k temu sklepu, se na datume iz navedene priloge umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 7641 z dne 30. novembra 2016 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo, Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi s harmoniziranimi standardi v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

(4)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(5)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

1.

EN ISO 13766-1:2018

Stroji za zemeljska dela in graditev objektov – Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem – 1. del: Splošne zahteve glede EMC v tipičnih pogojih elektromagnetnega okolja (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme – Zahteve za odpornost opreme

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-5. del: Osnovni standardi – Odpornost opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve

5.

EN 63024:2018

Zahteve za naprave za avtomatski ponovni vklop (ARDs) odklopnikov, RCBOs in RCCBs za gospodinjsko in podobno uporabo (IEC 63024:2017, spremenjeno)


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 13309:2010 Gradbeni stroji – Elektromagnetna združljivost strojev z notranjim električnim napajanjem

30. junij 2021

2.

EN 50557:2011 Naprave za avtomatski ponovni vklop odklopnikov – Odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBOs) – Odklopniki na diferenčni tok (RCCBs) za gospodinjsko in podobno uporabo (ARDs)

17. januar 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-5. del: Osnovni standardi – Odpornost opreme, ki se uporablja v okoljih elektrarn in postaj

31. januar 2020


6.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1327

z dne 5. avgusta 2019

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5958)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah, kjer so bili potrjeni primeri navedene bolezni pri domačih ali divjih prašičih (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). V delih I do IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer glede navedene bolezni. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila večkrat spremenjena, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer glede afriške prašičje kuge v Uniji, ki jih je treba upoštevati v navedeni prilogi. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1270 (5), in sicer po primerih afriške prašičje kuge v Bolgariji, na Poljskem in v Litvi.

(2)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1270 so se pojavili dodatni primeri afriške prašičje kuge pri divjih in domačih prašičih v Bolgariji, na Madžarskem in na Poljskem. Po teh nedavnih primerih navedene bolezni in ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer je bila regionalizacija v navedenih treh državah članicah ponovno ocenjena in posodobljena. Poleg tega so bili ponovno ocenjeni in posodobljeni tudi obstoječi krepi za obvladovanje tveganja. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(3)

Julija 2019 je bil ugotovljen en izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v regiji Vidin v Bolgariji, na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje v Bolgariji, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Julija 2019 je bil ugotovljen en primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v regiji Plovdiv v Bolgariji, na območju, ki trenutno ni navedeno v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje v Bolgariji, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, navesti v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(5)

Julija 2019 je bilo ugotovljenih nekaj primerov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v županijah Borsod-Abaúj-Zemplén in Szabolcs-Szatmár-Bereg na Madžarskem, na območju, navedenem v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, v neposredni bližini območij, navedenih v delu I Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu. Ti primeri afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba območja na Madžarskem, navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU, ki so v neposredni bližini območja, navedenega v delu II, ki so ga prizadeli navedeni nedavni primeri afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu I navesti v delu II navedene priloge.

(6)

Julija 2019 je bil ugotovljen en primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v płockem okrožju na Poljskem, na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje na Poljskem, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(7)

Julija 2019 sta bila ugotovljena dva izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v kozienickem in zamojskem okrožju na Poljskem, na območjih, trenutno navedenih v delih I in II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Navedena izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenita povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba ti območji na Poljskem, prizadeti zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delih I in II navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(8)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe pri epidemiološkem razvoju afriške prašičje kuge v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba v Bolgariji, na Madžarskem in na Poljskem razmejiti dovolj velika nova območja z visokim tveganjem ter jih ustrezno navesti v delih I, II in III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. avgusta 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1270 z dne 26. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 200, 29.7.2019, str. 44).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

DEL I

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Hiiu maakond.

4.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

DEL II

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

DEL III

1.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.