ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 200

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
29. julij 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1266 z dne 24. julija 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267 z dne 26. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036

4

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Komisije (EU) 2019/1268 z dne 3. julija 2019 o predlagani državljanski pobudi Končajmo dobo plastike v Evropi (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4974)

33

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1269 z dne 26. julija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/287/EU o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju takih mrež ( 1 )

35

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1270 z dne 26. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5737)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1266

z dne 24. julija 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti člena 5(6)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju odstopanja cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 z dne 28. junija 1995 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in o določitvi reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc in o razveljavitvi Uredbe št. 163/67/EGS (UL L 145, 29.6.1995, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA I

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 90

Trupi perutnine vrste Gallus domesticus, znani kot 65 % perutnina, zamrznjeni

142,5

0

AR

0207 14 10

Kosi perutnine vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

235,4

19

AR

206,5

28

BR

222,7

23

TH

1602 32 11

Pripravljeni proizvodi iz perutnine vrste Gallus domesticus, nekuhani

276,1

3

BR


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).


29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1267

z dne 26. julija 2019

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je marca 2007 na podlagi protidampinške preiskave (v nadaljnjem besedilu: prvotna preiskava) z Uredbo (ES) št. 260/2007 (2) (v nadaljnjem besedilu: dokončna uredba) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih volframovih elektrod, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 80 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515908010) ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK).

(2)

Z dokončno uredbo je bila uvedena protidampinška dajatev po stopnjah med 17,0 % in 41,0 % na uvoz vzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov ter po stopnji 63,5 % na uvoz vseh drugih proizvajalcev izvoznikov iz LRK.

(3)

Svet je po pregledu zaradi izteka ukrepa (v nadaljnjem besedilu: prejšnji pregled zaradi izteka ukrepa) z Izvedbeno uredbo (EU) št. 508/2013 (3) sklenil, da bo ohranil veljavno protidampinško dajatev.

1.2.   Začetek pregleda zaradi izteka ukrepa

(4)

Komisija je 2. septembra 2017 v Uradnem listu Evropske unije (4) objavila obvestilo o bližnjem izteku veljavnih protidampinških ukrepov za uvoz volframovih elektrod s poreklom iz LRK.

(5)

Dva proizvajalca Unije (Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH in Plansee SE) (v nadaljnjem besedilu: vložnika), ki predstavljata 100 % celotne proizvodnje volframovih elektrod v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Unija), sta 27. februarja 2018 vložila zahtevek za pregled (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (5) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba).

(6)

Zahtevek vložnikov je temeljil na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode industriji Unije.

(7)

Komisija je po ugotovitvi, da obstajajo zadostni dokazi za začetek pregleda zaradi izteka ukrepa, 31. maja 2018 v Uradnem listu Evropske unije (6) objavila obvestilo o začetku (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku).

1.3.   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

(8)

Preiskava glede verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode je zajela obdobje od 1. aprila 2017 do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom ali OPP).

(9)

Proučitev gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, je zajemala obdobje od 1. januarja 2014 do konca obdobja preiskave v zvezi s pregledom (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.4.   Zainteresirane strani

(10)

Komisija je v obvestilu o začetku zainteresirane strani pozvala, naj se ji javijo, če želijo sodelovati v preiskavi. Poleg tega je o začetku pregleda zaradi izteka ukrepa posebej obvestila vložnika, znane uvoznike in uporabnike volframovih elektrod v Uniji, organe v LRK in znane proizvajalce v LRK ter jih pozvala k sodelovanju.

(11)

Zainteresirane strani so imele možnost, da predložijo pripombe glede začetka preiskave in zaprosijo za zaslišanje pred Komisijo in/ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Prejetih ni bilo nobenih pripomb o začetku ali zahtev za zaslišanje.

1.5.   Vzorčenje

(12)

Komisija je v obvestilu o začetku navedla, da bo morda izbrala vzorec zainteresiranih strani v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

1.5.1.   Vzorčenje nepovezanih uvoznikov

(13)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi lahko v tem primeru izbrala vzorec, je v obvestilu o začetku pozvala uvoznike, naj se javijo in predložijo določene informacije.

(14)

Od 46 nepovezanih uvoznikov, s katerimi je bil navezan stik, se je javilo pet družb. Dve od njih v obdobju preiskave v zvezi s pregledom nista uvažali volframovih elektrod s poreklom iz LRK, tri preostale pa so trdile da so uporabnice in ne uvoznice; le ena od njih si je želela biti zainteresirana stran. V poznejši fazi preiskave se je javil še en uvoznik, ki mu je bil dodeljen status zainteresirane strani. Tako vzorec uvoznikov ni bil izbran.

1.5.2.   Vzorčenje proizvajalcev iz LRK

(15)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, je vse znane proizvajalce v LRK pozvala, naj zagotovijo informacije, določene v obvestilu o začetku. Poleg tega je pozvala predstavništvo LRK pri Evropski uniji, da navede morebitne druge proizvajalce v LRK, ki bi jih zanimalo sodelovanje v preiskavi, in/ali vzpostavi stik z njimi.

(16)

Zahtevane informacije so predložili trije proizvajalci iz LRK, ki so se strinjali z vključitvijo v vzorec. Glede na majhno število sodelujočih proizvajalcev se je Komisija odločila, da vzorčenje ni potrebno, in je vse kitajske proizvajalce, ki so predložili odgovore na obrazcih za vzorčenje, pozvala, naj izpolnijo vprašalnik.

1.6.   Uporabniki

(17)

Komisija je v obvestilu o začetku pozvala uporabnike, naj se javijo in sodelujejo. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 14, so se javili trije uporabniki, od katerih si je status zainteresirane strani želel le eden.

1.7.   Odgovori na vprašalnike

(18)

Komisija je poslala vprašalnik dvema proizvajalcema Unije, trem proizvajalcem v LRK, ki so se javili pri vzorčenju, in vladi Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: kitajska vlada). Odgovore na vprašalnik je prejela samo od obeh proizvajalcev Unije in kitajske družbe Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd. Ta družba je nekdanja proizvajalka izdelka, ki se pregleduje, kot je opredeljen v uvodni izjavi 32, ki pa je proizvodnjo trenutno prekinila in se ukvarja samo z dejavnostmi trgovanja.

(19)

Zato kitajska vlada in proizvajalci (7) izdelka, ki se pregleduje, iz LRK niso sodelovali v preiskavi ne glede na to, ali so izvažali ali ne. Čeprav je Komisija proizvajalce obvestila o posledicah nesodelovanja, v preiskavi ni sodeloval noben proizvajalec.

1.8.   Preveritveni obiski

(20)

Komisija je zbrala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotovitev verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter za ugotovitev interesa Unije. Preveritveni obiski na podlagi člena 16 osnovne uredbe so bili opravljeni v prostorih naslednjih družb:

 

proizvajalca Unije

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, Traunstein, Nemčija,

Plansee SE, Reutte, Avstrija,

 

izvoznik v LRK

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, Baoji, Shaanxi, LRK.

1.9.   Postopek določanja normalne vrednosti v skladu s členom 2(6a) osnovne uredbe

(21)

Glede na zadostne razpoložljive dokaze na začetku preiskave, iz katerih je bil razviden obstoj znatnih izkrivljanj v smislu točke (b) člena 2(6a) osnovne uredbe, je Komisija ocenila, da bi bilo primerno začeti preiskavo na podlagi člena 2(6a) osnovne uredbe.

(22)

Da bi Komisija zbrala potrebne podatke za morebitno uporabo člena 2(6a) osnovne uredbe, je zato v obvestilu o začetku pozvala vse znane proizvajalce iz LRK, naj predložijo informacije, zahtevane v Prilogi III k obvestilu o začetku, o vložkih, uporabljenih za proizvodnjo izdelka, ki se pregleduje. V zvezi s tem sta informacije predložila dva kitajska proizvajalca.

(23)

Da bi Komisija pridobila informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za preiskavo v zvezi z domnevnimi znatnimi izkrivljanji v smislu točke (b) člena 2(6a) osnovne uredbe, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 18, je vprašalnik poslala tudi kitajski vladi. Slednja ni poslala nobenega odgovora.

(24)

Komisija je v obvestilu o začetku vse zainteresirane strani tudi pozvala, naj v 37 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije predstavijo svoja stališča, predložijo informacije in zagotovijo podporne dokaze v zvezi z ustreznostjo uporabe člena 2(6a) osnovne uredbe. Niti kitajska vlada niti proizvajalci iz LRK niso predložili nobenih informacij niti dodatnih dokazov v zvezi s tem.

(25)

Komisija je v obvestilu o začetku navedla tudi, da bo glede na razpoložljive dokaze morda morala izbrati ustrezno reprezentativno državo v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe, da bi določila normalno vrednost na podlagi neizkrivljenih cen ali referenčnih vrednosti.

(26)

Komisija je 8. novembra 2018 objavila prvo obvestilo v zvezi z dokumentacijo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo z dne 8. novembra 2018), v katerem je zainteresirane strani pozvala, naj navedejo svoja stališča o ustreznih virih, ki jih lahko uporabi za določitev normalne vrednosti. V obvestilu z dne 8. novembra 2018 je seznam vseh proizvodnih dejavnikov, kot so materiali, energija in delo, ki jih proizvajalci izvozniki uporabijo v proizvodnji izdelka, ki se pregleduje. Službe Evropske komisije so ob upoštevanju meril za izbiro neizkrivljenih cen ali referenčnih vrednosti poleg tega v tej fazi kot možne reprezentativne države opredelile Brazilijo, Mehiko, Rusijo in Turčijo. V obvestilu z dne 8. novembra 2018 je nadalje navedeno, da namerava Komisija za določitev stroškov glavne surovine uporabiti mednarodna referenčna merila.

(27)

Vse zainteresirane strani so imele možnost, da v 10 dneh predložijo pripombe. Komisija je pripombe prejela od obeh proizvajalcev Unije. Natančneje, industrija Unije je izrazila, da so stroški v Turčiji boljša osnova kot stroški v Mehiki, Braziliji ali Rusiji.

(28)

Komisija je pripombe, ki jih je prejela od dveh proizvajalcev Unije, obravnavala v drugem obvestilu o virih za določitev normalne vrednosti z dne 6. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo z dne 6. marca 2019). V obvestilu z dne 6. marca 2019 je bila na podlagi informacij, ki so bile takrat na voljo, Turčija opredeljena kot najbolj primerna reprezentativna država na podlagi prve alinee člena 2(6a)(a) osnovne uredbe. V obvestilu z dne 6. marca 2019 je navedeno tudi, da namerava Komisija za stroške dela in električne energije uporabiti podatke, ki jih je objavil turški statistični urad. Poleg tega je bilo navedeno, da se na podlagi dostopnih informacij zdi, da se izdelek, ki se pregleduje, ne proizvaja zunaj LRK in Unije. Zato je Komisija navedla, da namerava za režijske stroške proizvodnje, PSA-stroške in dobiček uporabiti javno dostopne podatke dveh sodelujočih proizvajalcev Unije. Za neto ceno surovine (volframov oksid, vsebovan v amonijevem paravolframatu (v nadaljnjem besedilu: APT)) naj bi se uporabila mednarodna referenčna vrednost Platts Metals Week, kot jo objavlja nacionalni informacijski center za minerale (National Minerals Information Centre) Ameriškega urada za geološke raziskave.

(29)

Vse zainteresirane strani so imele možnost, da v 10 dneh predložijo pripombe, vendar v zvezi s tem ni bila prejeta nobena pripomba.

1.9.1.   Nadaljnji postopek

(30)

Komisija je 6. maja 2019 razkrila bistvena dejstva in premisleke, na podlagi katerih je nameravala ohraniti veljavne protidampinške dajatve (v nadaljnjem besedilu: dokončno razkritje). Vsem stranem je bilo odobreno obdobje, v katerem so lahko predložile pripombe v zvezi z razkritjem in zahtevale zaslišanje pred Komisijo in/ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

(31)

Pripombe je predložila ena stran, pri čemer je poudarila vprašanja, ki so že bila ustrezno pojasnjena v tej uredbi. Prejetih ni bilo nobenih zahtev za zaslišanje.

2.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE, IN PODOBNI IZDELEK

2.1.   Izdelek, ki se pregleduje

(32)

Izdelek, ki se pregleduje, je enak izdelku iz prvotne preiskave, in sicer zajema volframove varilne elektrode, vključno z volframovimi drogovi in palicami za varilne elektrode, z vsebnostjo volframa najmanj 94 mas. %, razen tistih, ki se pridobivajo s preprostim sintranjem, narezane po dolžini ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 80 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515908010) (v nadaljnjem besedilu: izdelek, ki se pregleduje).

(33)

Izdelek, ki se pregleduje, se uporablja pri varjenju in podobnih postopkih, vključno z obločnim varjenjem z netaljivo volframovo elektrodo (varjenje TIG), plazemskim oblokom in rezanjem. Ti postopki se uporabljajo v številnih industrijskih sektorjih, kot so gradbeništvo, ladjedelništvo, proizvodnja avtomobilov, pomorstvo, kemijsko in jedrsko inženirstvo, letalska in vesoljska industrija ter naftovodi in plinovodi. Na podlagi fizikalnih in kemičnih lastnosti ter zamenljivosti različnih vrst izdelka z vidika uporabnika, se vse volframove elektrode za namene postopka štejejo kot en izdelek.

2.2.   Podobni izdelek

(34)

Nobena zainteresirana stran ni predložila pripomb glede podobnega izdelka. Zato je ta preiskava v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa, kot je bilo ugotovljeno v prvotni preiskavi, potrdila, da imajo izdelki, ki se proizvajajo in prodajajo na domačih trgih v LRK, ter izdelki, ki jih proizvajalci Unije proizvajajo in prodajajo v Uniji, enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter končne uporabe. Zato se ti izdelki štejejo za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

3.   VERJETNOST NADALJEVANJA DAMPINGA

3.1.   Uvodne pripombe za LRK

(35)

Komisija je v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe proučila, ali obstaja verjetnost, da se bo damping iz LRK po izteku veljavnih ukrepov nadaljeval ali ponovil.

(36)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 18 in 19, v preiskavi ni sodeloval noben kitajski proizvajalec. Kitajski proizvajalci niso predložili niti odgovorov na vprašalnik niti nobenih podatkov o izvoznih cenah in stroških, domačih cenah in stroških, zmogljivosti, proizvodnji, naložbah itd. Kitajska vlada in kitajski proizvajalci prav tako niso predložili nobenih pripomb glede dokazov iz spisa zadeve, vključno s poročilom. Komisija se je zato odločila, da bo v skladu s členom 18 osnovne uredbe uporabila razpoložljiva dejstva.

(37)

Kitajske organe in kitajska proizvajalca, ki sta se javila za vzorčenje, je obvestila o uporabi člena 18 osnovne uredbe in jim dala možnost, da predložijo pripombe. V zvezi s tem ni bila prejeta nobena pripomba, ki bi lahko spremenila uporabo člena 18 osnovne uredbe.

(38)

Na navedeni podlagi so ugotovitve v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga, navedene v nadaljevanju, temeljile na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, zlasti na informacijah iz zahtevka, predložitvah zainteresiranih strani ter razpoložljivih statističnih podatkih iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe in drugih javnih virov, ki so bili po potrebi določeni spodaj.

3.2.   Damping v obdobju preiskave v zvezi s pregledom

(39)

Statistični podatki iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe za obdobje preiskave v zvezi s pregledom kažejo, da je bilo iz LRK v Unijo uvoženih 45 000–50 000 kg volframovih elektrod, kar je obsegalo 40–50 % celotne potrošnje Unije. Komisija je na podlagi tega sklenila, da je dejanski uvoz v obdobju preiskave v zvezi s pregledom reprezentativen, zato je proučila, ali se je damping v navedenem obdobju nadaljeval.

3.3.   Normalna vrednost

(40)

V skladu s členom 2(1) osnovne uredbe „[n]ormalna vrednost običajno temelji na cenah, ki so jih neodvisne stranke plačale ali jih plačujejo v običajnem poteku trgovanja v državi izvoznici“.

(41)

Vendar je v členu 2(6a)(a) osnovne uredbe navedeno, da „[č]e se […] ugotovi, da ni primerno uporabiti domačih cen in stroškov v državi izvoznici zaradi znatnega izkrivljanja v tej državi v smislu točke (b), se normalna vrednost računsko določi izključno na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti,“ ter „vključuje neizkrivljen in razumen znesek za upravne, prodajne in splošne stroške ter za dobiček“. Kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, je Komisija v tej preiskavi sklenila, da je bila glede na razpoložljive dokaze ter zaradi nesodelovanja kitajske vlade in proizvajalcev izvoznikov uporaba člena 2(6a) osnovne uredbe primerna.

3.3.1.   Obstoj znatnih izkrivljanj

3.3.1.1.   Uvod

(42)

V skladu s členom 2(6a)(b) osnovne uredbe je „[z]natno izkrivljanje […] izkrivljanje, do katerega pride, kadar sporočene cene ali stroški, vključno s stroški surovin in energije, niso rezultat sil prostega trga, in sicer zaradi znatnega poseganja države. Pri ugotavljanju obstoja znatnih izkrivljanja se med drugim upošteva možni učinek enega ali več naslednjih elementov:

ali zadevni trg v veliki meri oskrbujejo družbe, ki delujejo v okviru lastništva, pod nadzorom ali pod nadzorom politik ali po navodilih organov države izvoznice;

ali prisotnost države v družbah državi omogoča, da vpliva na cene ali stroške;

ali javne politike ali ukrepi diskriminirajo v korist domačih dobaviteljev ali kako drugače vplivajo na sile prostega trga;

ali je prisotno pomanjkanje stečajnega prava, prava gospodarskih družb ali stvarnega prava ali diskriminatorna uporaba ali nezadostno izvrševanje navedenega prava;

ali so stroški plač izkrivljeni;

ali dostop do financiranja ponujajo institucije, ki izvajajo cilje javne politike ali kako drugače ne delujejo neodvisno od države.“

(43)

V skladu s členom 2(6a)(b) osnovne uredbe ocena obstoja znatnih izkrivljanj v smislu člena 2(6a)(a) med drugim upošteva neizčrpni seznam elementov iz prve določbe. V skladu s členom 2(6a)(b) osnovne uredbe se pri oceni obstoja znatnih izkrivljanj upošteva morebitni učinek enega ali več teh elementov na cene in stroške v državi izvoznici zadevnega izdelka. Ker je ta seznam nekumulativen, za razkritje znatnih izkrivljanj ni treba upoštevati vseh elementov. Poleg tega se lahko pri ocenjevanju različnih elementov s seznama uporabijo iste dejanske okoliščine. Vendar je treba vsak sklep o znatnih izkrivljanjih v smislu člena 2(6a)(a) oblikovati na podlagi vseh razpoložljivih dokazov. Splošna ocena obstoja izkrivljanja lahko upošteva tudi splošne razmere v državi izvoznici, zlasti kadar temeljni elementi gospodarske in upravne ureditve države izvoznice vladi dajejo znatne pristojnosti za poseganje v tržne sile, kar kaže, da cene in stroški niso rezultat sil prostega trga.

(44)

V členu 2(6a)(c) osnovne uredbe je določeno, da „[k]adar ima Komisija utemeljene informacije glede morebitnega obstoja znatnega izkrivljanja v smislu točke (b) v posamezni državi ali posameznem sektorju v tej državi in če je to ustrezno za učinkovito uporabo te uredbe, Komisija pripravi, objavi in redno posodablja poročilo, v katerem opiše tržne razmere iz točke (b) v tej državi ali sektorju.“

(45)

Zainteresirane strani so bile pozvane, naj dokaze v spisu preiskave izpodbijejo, predložijo pripombe v zvezi z njimi ali jih dopolnijo na začetku preiskave. V zvezi s tem se Komisija opira na poročilo (8), ki opisuje znatno poseganje države na mnogih ravneh gospodarstva, vključno z določenimi izkrivljanji pri ključnih proizvodnih dejavnikih (kot so zemljišče, energija, kapital, surovine in delo) ter v določenih sektorjih (kot sta jeklarski sektor in sektor kemikalij). Poročilo je bilo na začetku preiskave vključeno v spis preiskave. Zahtevek je vseboval tudi nekatere pomembne dokaze, ki so dopolnjevali poročilo.

(46)

Vložnik se v zahtevku sklicuje na izkrivljanja v industriji volframa, navedena v poročilu, zlasti na:

ukrepe kitajske vlade za omejevanje zmogljivosti in podporo izdelkom s konca proizvodne verige: omejitev števila dovoljenj za izkopavanje in izvoz, proizvodne kvote ter dodatne omejitve za izkopavanje in pridobivanje,

načrte za zmanjšanje obsega volframovih koncentratov, ki jih je leta 2016 na zahtevo združenja kitajskih proizvajalcev izdelkov iz volframa napovedalo osem velikih proizvajalcev iz LRK,

volfram je del 13. petletnega načrta za mineralne vire in je obsežno reguliran,

za volfram veljajo zahteve glede izvoznih dovoljenj, ki trgovanje z volframom omogočajo samo nekaterim državnim trgovinskim družbam,

izvozne kvote ter

kopičenje zalog.

(47)

Komisija je proučila, ali je v LRK primerno uporabiti domače cene in stroške ali ne, ker obstajajo znatna izkrivljanja v smislu točke (b) člena 2(6a) osnovne uredbe. Komisija je to izvedla na podlagi dokazov, ki so bili na voljo v spisu, vključno z dokazi iz poročila, ki se opirajo na javno dostopne vire, zlasti na kitajsko zakonodajo, objavljene uradne dokumente kitajske politike, poročila, ki so jih objavile mednarodne organizacije, in študije/članke akademikov, ki so bili posebej navedeni v poročilu. Navedena analiza je zajemala pregled znatnih poseganj države v gospodarstvo na splošno in tudi posebne razmere na trgu v zadevnem sektorju, vključno z izdelkom, ki se pregleduje.

(48)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 18 in 19, niti kitajska vlada niti kitajski proizvajalci niso predložili pripomb ali dokazov, ki bi podpirali ali izpodbijali obstoječe dokaze iz spisa zadeve, vključno s poročilom, in dodatne dokaze o obstoju znatnih izkrivljanj in/ali ustreznosti uporabe člena 2(6a) osnovne uredbe v obravnavanem primeru, ki sta jih predložila vložnika.

3.3.1.2.   Znatna izkrivljanja, ki vplivajo na domače cene in stroške v LRK: splošen gospodarski okvir

(49)

Kitajski gospodarski sistem temelji na konceptu t. i. socialističnega tržnega gospodarstva. Ta koncept je vključen v kitajsko ustavo in določa ekonomsko upravljanje v LRK. Osrednje načelo je, da so „sredstva proizvodnje v socialistični javni lasti, tj. lasti celotnega ljudstva in skupni lasti delovnega ljudstva“. Gospodarstvo v državni lasti velja za „vodilno silo nacionalnega gospodarstva“, država pa je pristojna za „zagotavljanje njegove konsolidacije in rasti“ (9). Splošna ureditev kitajskega gospodarstva zato ne omogoča zgolj znatnih poseganj države v gospodarstvo, temveč je država za taka poseganja tudi izrecno pooblaščena. Pojem prevlade javnega lastništva nad zasebnim je prisoten v celotnem pravnem sistemu in posebej poudarjen kot splošno načelo v vseh osrednjih zakonodajnih aktih. Odličen primer je kitajsko stvarno pravo, ki se sklicuje na začetno fazo socializma in državi zaupa ohranjanje temeljnega gospodarskega sistema, v katerem ima vodilno vlogo javno lastništvo. Dopuščajo se tudi druge oblike lastništva, pravo pa jim omogoča, da se razvijajo vzporedno z državnim lastništvom (10).

(50)

Poleg tega se socialistično tržno gospodarstvo na podlagi kitajskega prava razvija pod vodstvom Kitajske komunistične partije (v nadaljnjem besedilu: KKP). Strukturi kitajske države in KKP se prepletata na vseh ravneh (pravni, institucionalni, osebni) in tvorita superstrukturo, v kateri ni mogoče razlikovati med vlogo KKP in vlogo države. S spremembo kitajske ustave marca 2018 se je še bolj poudarila vodilna vloga KKP, ki je ponovno potrjena v besedilu člena 1 ustave. Za prvim stavkom določbe: „[s]ocialistični sistem je temeljni sistem Ljudske republike Kitajske“ je vstavljen nov, drugi stavek, ki se glasi: „[g]lavna lastnost socializma s kitajskimi značilnostmi je vodstvo Komunistične partije Kitajske“ (11). To kaže na nadzor KKP nad gospodarskim sistemom LRK. Ta nadzor je neločljivo povezan s kitajskim sistemom in presega okvir razmer, ki so običajne v drugih državah, v katerih vlade izvajajo širok makroekonomski nadzor znotraj meja, v katerih delujejo sile prostega trga.

(51)

Kitajska država izvaja interventno ekonomsko politiko pri uresničevanju ciljev, ki sovpadajo s političnim programom KKP in ne izražajo prevladujočih gospodarskih razmer na prostem trgu (12). Orodja interventne ekonomske politike, ki so jih razvili kitajski organi, so raznolika in med drugim vključujejo tudi sistem načrtovanja industrijskih dejavnosti, finančni sistem ter raven zakonodajnega okolja.

(52)

Prvič, usmeritev kitajskega gospodarstva je na ravni splošnega upravnega nadzora urejena z zapletenim sistemom načrtovanja industrijskih dejavnosti, ki vpliva na vse gospodarske dejavnosti v državi. Vsi ti načrti skupaj zajemajo celovito in kompleksno podlago sektorjev in medsektorskih politik ter so prisotni na vseh ravneh upravljanja. Načrti na ravni provinc so podrobni, medtem ko so v načrtih na nacionalni ravni določeni širši cilji. V načrtih so opredeljena tudi sredstva za podporo v ustreznih industrijah/sektorjih ter časovni okviri, v katerih je treba cilje doseči. Nekateri načrti vsebujejo jasne cilje glede rezultatov. V načrtih so posamezni industrijski sektorji in/ali projekti izpostavljeni kot (pozitivne ali negativne) prednostne naloge v skladu s prednostnimi nalogami vlade in dodeljeni so jim posebni razvojni cilji (nadgradnja industrije, mednarodna širitev itd.). Gospodarski subjekti, tj. zasebni in tisti, ki so v lasti države, morajo učinkovito prilagoditi svoje poslovne dejavnosti v skladu z dejanskimi razmerami, ki jih uvaja sistem načrtovanja. Zavezujoča narava načrtov in dejstvo, da zadevni kitajski organi na vseh ravneh upravljanja spoštujejo sistem načrtov in skladno s tem uporabljajo podeljena pooblastila, s čimer gospodarske subjekte spodbujajo, da upoštevajo prednostne naloge, določene v načrtih (glej tudi oddelek 3.3.1.5 spodaj) (13).

(53)

Drugič, na ravni dodelitve finančnih sredstev v finančnem sistemu Kitajske prevladujejo poslovne banke v državni lasti. Te banke se morajo pri oblikovanju in izvajanju svoje posojilne politike usklajevati z vladnimi cilji na področju industrijske politike in ne zgolj ocenjevati ekonomskih prednosti določenega projekta (glej tudi oddelek 3.3.1.8) (14). Enako velja za druge elemente kitajskega finančnega sistema, kot so trgi lastniških vrednostnih papirjev, trgi obveznic, trgi zasebnega kapitala itd. Čeprav so ti deli finančnega sektorja manj pomembni od bančnega sektorja, se na institucionalni in operativni ravni vzpostavljajo na način, ki ni usmerjen v čim učinkovitejše delovanje finančnih trgov, temveč v zagotavljanje nadzora in omogočanje poseganja države in KKP (15).

(54)

Tretjič, v zakonodajnem okolju je poseganje države v gospodarstvo zelo različno. Na primer, pravila o javnem naročanju se redno uporabljajo za doseganje ciljev politike, ki pa ne vključujejo gospodarske učinkovitosti, kar ogroža tržna načela na tem področju. Veljavna zakonodaja posebej določa, da se javno naročanje izvaja zaradi lažjega doseganja ciljev, ki jih oblikujejo državne politike. Vendar narava teh ciljev še vedno ni opredeljena, zato imajo organi odločanja na voljo široko polje proste presoje (16). Na področju naložb kitajska vlada podobno ohranja znaten nadzor in vpliv nad namembnostjo in obsežnostjo državnih in zasebnih naložb. Organi uporabljajo pregled naložb ter različne spodbude, omejitve in prepovedi, povezane z naložbami, kot pomembno orodje, s katerim podpirajo cilje industrijske politike, kot je ohranjanje državnega nadzora nad ključnimi sektorji ali krepitev domače industrije (17).

(55)

Kitajski ekonomski model torej temelji na nekaterih temeljnih načelih, ki predvidevajo in spodbujajo različna poseganja države. Taka znatna poseganja države so v nasprotju s svobodnim delovanjem tržnih sil, kar povzroča izkrivljanje učinkovitega dodeljevanja sredstev v skladu s tržnimi načeli (18).

3.3.1.3.   Znatna izkrivljanja v skladu s prvo alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali zadevni trg v veliki meri oskrbujejo družbe, ki delujejo v okviru lastništva, pod nadzorom ali pod nadzorom politik ali po navodilih organov države izvoznice

(56)

V LRK so družbe, ki delujejo v okviru lastništva, pod nadzorom in pod nadzorom politik ali po navodilih države, bistveni del gospodarstva.

(57)

V zvezi z državnim lastništvom kitajska vlada ohranja znatno stopnjo lastništva v sektorju volframa. Številne velike družbe za izkopavanje volframa so v državni lasti, saj se dovoljenja za izkopavanje volframa večinoma podeljujejo družbam v državni lasti (19).

(58)

V zvezi z nadzorom države vlada in KKP ohranjata strukture, ki jima zagotavljajo neprekinjen vpliv v družbah. Država (in v številnih pogledih tudi KKP) ni samo dejavno vključena v oblikovanje in nadzor izvajanja splošnih ekonomskih politik v posameznih družbah, temveč uveljavlja svoje pravice do udeležbe pri operativnem odločanju v njih. Elementi, ki kažejo na obstoj vladnega nadzora nad družbami v industriji volframa, vključujejo dovoljenja za izkopavanje, naložbene omejitve in omejitve izvoza (20). 13. petletni načrt za industrijo neželeznih kovin poleg tega vključuje številne podrobne cilje in kvote (21).

(59)

Analiza nadzora politik in navodil države v tem sektorju je v oddelkih 3.3.1.4 in 3.3.1.5. Visoka raven nadzora in poseganja vlade v sektor volframa, kot je opisano spodaj, tudi zasebnim proizvajalcem izdelkov iz volframa preprečuje, da bi delovali v skladu s tržnimi razmerami.

(60)

Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da so na trgu z volframovimi elektrodami v LRK znatno prevladovale družbe pod nadzorom ali političnim nadzorom ali smernicami kitajske vlade.

3.3.1.4.   Znatna izkrivljanja v skladu z drugo alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali prisotnost države v družbah omogoča državi, da vpliva na cene ali stroške

(61)

Kitajski državi prisotnost v družbah omogoča, da vpliva na cene in stroške. Čeprav se lahko šteje, da pravica ustreznih državnih organov do imenovanja in razrešitve ključnega poslovodnega osebja v družbah v državni lasti, kot je določeno v kitajski zakonodaji, odraža ustrezne lastniške pravice (22), so celice KKP v družbah v državni lasti in zasebnih družbah še en kanal, prek katerega lahko država vpliva na poslovne odločitve. V skladu s pravom gospodarskih družb Kitajske je treba v vsaki družbi ustanoviti organizacijo KKP (z vsaj tremi člani KKP, kot je določeno v statutu KKP (23)), družba pa mora zagotoviti potrebne pogoje za dejavnosti partijske organizacije. Kaže, da se v preteklosti ta zahteva ni vedno upoštevala ali strogo izvrševala. Vendar pa je KKP vsaj od leta 2016 okrepila svoje zahteve po nadzoru poslovnih odločitev v družbah v državni lasti kot politično načelo. Po poročilih naj bi KKP tudi izvajala pritisk na zasebne družbe in zahtevala, naj na prvo mesto postavijo „patriotizem“ in sledijo partijski disciplini (24). Leta 2017 so poročali o obstoju partijskih celic v 70 % od približno 1,86 milijona zasebnih družb, pri čemer je bil vse večji pritisk, da morajo organizacije KKP imeti zadnjo besedo pri poslovnih odločitvah v svojih družbah (25). Ta pravila se na splošno uporabljajo v celotnem kitajskem gospodarstvu, tudi v sektorju volframa. Zato je bilo ugotovljeno, da se uporabljajo tudi za proizvajalce volframovih elektrod in dobavitelje vložkov za te proizvajalce.

(62)

Natančneje, v sektorju volframa (vključno z izdelkom, ki se pregleduje) obstajajo tesne povezave med postopki odločanja družb, dejavnih v sektorju, in državo, zlasti KKP. Proizvajalci izdelkov iz volframa so organizirani v združenje kitajskih proizvajalcev izdelkov iz volframa, ki je del združenja kitajske industrije neželeznih kovin. Slednje očitno sledi vladni politiki, ki zaposlene in člane spodbuja, naj med drugim razširjajo duh t. i. „dvojnega zasedanja“ (Lianghui) in delujejo v skladu z njim (26). Združenje kitajskih proizvajalcev izdelkov iz volframa izvaja vladne politike, s čimer povzroča izkrivljanje stroškov in cen na kitajskem trgu. Leta 2016 je osem velikih proizvajalcev iz LRK napovedalo, da nameravajo zmanjšati proizvodnjo volframovih koncentratov, združenje kitajskih proizvajalcev izdelkov iz volframa je pozvalo svoje člane, naj zmanjšajo proizvodnjo, kitajski urad za državne rezerve pa je organiziral javne razpise za nakup volframovih koncentratov. Ker LRK proizvede več kot 80 % svetovne proizvodnje volframa, taki ukrepi vplivajo na kitajske in svetovne cene volframa. Poleg tega je večina kvot za izkopavanje volframa razdeljena med šest večjih družb v državni lasti: China Minmetals, Aluminium Corporation of China, China Northern Rare Earth Group High-Tech, Xiamen Tungsten, China Southern Rare Earth Group in Guangdong Rare Earth Industry Group (27). Prisotnost države v industriji volframa na Kitajskem se torej izvaja neposredno prek družb v državni lasti, pa tudi prek združenja kitajskih proizvajalcev izdelkov iz volframa.

(63)

Prisotnost in poseganje države v finančne trge (glej tudi oddelek 3.3.1.8) ter zagotavljanje surovin in vložkov imata dodatni učinek izkrivljanja na trgu (28).

(64)

Na podlagi navedenega se sklene, da prisotnost države v družbah v sektorju volframa ter v finančnem sektorju in drugih sektorjih vložkov v povezavi z okvirom, opisanem v oddelku 3.3.1.3 in v naslednjih oddelkih, kitajski vladi omogoča, da vpliva na cene in stroške.

3.3.1.5.   Znatna izkrivljanja v skladu s tretjo alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali javne politike ali ukrepi diskriminirajo v korist domačih dobaviteljev ali kako drugače vplivajo na sile prostega trga

(65)

Usmeritev kitajskega gospodarstva v veliki meri določa izpopolnjen sistem načrtovanja, ki opredeljuje prednostne naloge in predpisuje cilje, na katere se morata osredotočiti centralna in lokalna država. Ustrezni načrti so na voljo na vseh ravneh upravljanja in zajemajo skoraj vse gospodarske sektorje, cilji, določeni v instrumentih načrtovanja, so zavezujoči, organi na vsaki ravni upravljanja pa spremljajo izvajanje načrtov na ustrezni nižji ravni upravljanja. Sistem načrtovanja v LRK na splošno prispeva k temu, da se sredstva usmerjajo v sektorje, ki jih je vlada opredelila kot strateške ali kako drugače politično pomembne, in se ne dodeljujejo v skladu s tržnimi silami (29).

(66)

Kitajska vlada tesno nadzoruje in ureja industrijo volframa. To je potrjeno v 13. petletnem načrtu za industrijo neželeznih kovin in 13. petletnem načrtu za mineralne vire, pa tudi v zakonih, ki urejajo izkopavanje, pridobivanje, izvažanje in naložbe v industrijo volframa.

(67)

13. petletni načrt za mineralne vire volfram navaja kot enega od 24 strateških mineralov, ki so „ključni elementi makronadzora, nadzora in upravljanja mineralnih virov“ (30). Načrt poleg tega omejuje skupni obseg izkopavanja volframove rude na 120 000 ton na leto (31) ter predvideva ustalitev obsega dejavnosti izkopavanja in konsolidacijo zalog virov volframa v južnem Jiangxiju v provinci Hunan (Chenzhou). Poleg tega določa cilj, da bi srednje veliki rudniki zajemali več kot 12 % vseh rudnikov, in načrtuje zagotovitev koncentracije družb ter razvoj tržno konkurenčnih velikih in srednje velikih rudnikov (32).

(68)

Eden od ciljev 13. petletnega načrta za industrijo neželeznih kovin je „izboljšati omejitve proizvodnje in mehanizme zaščite vrednosti, ki se uporabljajo za volfram ipd., [ter] razumno prilagoditi in nadzorovati kazalnike nadzora obsega izkopavanja za volfram (33)“.

(69)

Poleg tega je volfram vključen na seznam izdelkov, za katere veljajo izvozne dajatve (34), zahteve glede izvoznih dovoljenj (35) in državno trgovanje (36). Skupaj s strogim nadzorom proizvodnih kvot in velikimi rezervami, ki jih hrani urad za državne rezerve (37), kitajska vlada nadzoruje ponudbo volframa na Kitajskem.

(70)

Zato je bilo ugotovljeno, da ima kitajska vlada vzpostavljene javne politike, ki vplivajo na sile prostega trga na področju proizvodnje volframa in volframovih varilnih elektrod. Tržne sile zaradi takih ukrepov ne morejo normalno delovati.

(71)

Komisija poleg tega ugotavlja, da pri določanju, ali javne politike vplivajo na sile prostega trga v sektorju volframovih elektrod, sicer ni bilo treba izvesti analize v zvezi s surovinami, uporabljenimi v proizvodnji izdelka, ki se pregleduje, a je za glavno surovino, tj. APT, na Kitajskem potrebno izvozno dovoljenje (38).

(72)

Izvozna dovoljenja so v popisu OECD o izvoznih omejitvah za industrijske surovine opredeljena kot vrsta izvoznih omejitev (39). Izvozna dovoljenja vladi omogočajo nadzor izvoznikov in količin izvoženega blaga (40), s čimer ji dajejo možnost, da znatno omeji izvoz z ohranjanjem izdelkov na domačem trgu. To lahko povzroči povečanje ponudbe, ki ni nujno povezano z večjim povpraševanjem, zaradi česar se lahko domače cene znižajo. To lahko kaže na izkrivljanje v obliki posrednega subvencioniranja domače industrije, ki kot surovino uporablja omejeno blago (41). Izvozna dovoljenja za APT kot taka dodatno spodbujajo kitajsko industrijo k proizvajanju in izvažanju po nižjih cenah, saj ima industrija v spodnjem delu verige dostop do cenejših surovin za proizvodnjo zadevnega izdelka. To vpliva na konkurenčno razmerje med zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, saj lahko kitajska industrija izdelek, ki se pregleduje, proizvaja in izvaža po ceni, ki zaradi izvoznih dovoljenj ne izhaja iz svobodnega delovanja tržni sil.

(73)

Komisija je skratka ugotovila, da ima kitajska vlada vzpostavljene javne politike, ki vplivajo na sile prostega trga tudi pri glavni surovini APT, uporabljeni v proizvodnji volframovih elektrod.

3.3.1.6.   Znatna izkrivljanja v skladu s četrto alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali je prisotno pomanjkanje stečajnega prava, prava gospodarskih družb ali stvarnega prava ali diskriminatorna uporaba ali nezadostno izvrševanje navedenega prava

(74)

Po podatkih iz dokumentacije se kitajski stečajni sistem zdi neprimeren, da bi uresničil lastne glavne cilje, kot sta pravična poravnava zahtevkov in terjatev ter varstvo zakonitih pravic in interesov upnikov in dolžnikov. Zdi se, da to izhaja iz dejstva, da je za kitajski sistem značilno sistematično nezadostno izvrševanje, čeprav kitajska zakonodaja o stečaju uradno temelji na podobnih načelih kot sorodna zakonodaja v drugih državah. Število stečajev je še vedno izjemno nizko glede na obseg gospodarstva države, med drugim tudi zato, ker so postopki v primeru insolventnosti polni pomanjkljivosti, ki dejansko odvračajo od vložitve predloga za stečaj. Poleg tega ima država še vedno močno in dejavno vlogo v postopkih v primeru insolventnosti ter pogosto neposredno vpliva na njihov izid (42).

(75)

Pomanjkljivosti sistema lastninskih pravic so poleg tega posebej očitne v zvezi z lastništvom zemljišč in pravicami do uporabe zemljišč na Kitajskem (43). Vsa zemljišča so last kitajske države (kmetijska zemljišča so v skupni lasti, mestna zemljišča pa v lasti države). Njihova dodelitev je izključno odvisna od države. Obstajajo pravne določbe, katerih cilj je pregledno dodeljevanje pravic do uporabe zemljišč in v skladu s tržnimi cenami, na primer z uvedbo razpisnih postopkov. Vendar se te določbe skoraj nikoli ne upoštevajo in nekateri kupci pridobijo svoja zemljišča brezplačno ali po tečaju, ki je nižji od tržnega (44). Organi si pogosto prizadevajo uresničiti posebne politične cilje, vključno z izvajanjem gospodarskih načrtov pri dodelitvi zemljišč (45).

(76)

Kaže torej, da kitajsko stečajno in stvarno pravo ne delujeta ustrezno, kar povzroča izkrivljanja pri ohranjanju insolventnih družb ter v povezavi z zagotavljanjem in pridobivanjem zemljišč v LRK. Ta zakonodaja se uporablja tudi za sektor volframa, vključno s proizvajalci izvozniki izdelka, ki se pregleduje.

(77)

Glede na navedeno je Komisija sklenila, da je bila uporaba stečajnega in stvarnega prava v sektorju volframa, tudi v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, diskriminatorna oziroma je bilo njuno izvrševanje neustrezno.

3.3.1.7.   Znatna izkrivljanja v skladu s peto alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali so stroški plač izkrivljeni

(78)

Sistem tržno določenih plač se v LRK ne more v celoti razviti, saj delavci in delodajalci ne morejo uveljavljati svojih pravic do kolektivne organizacije. Kitajska še ni ratificirala številnih temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), zlasti konvencij o svobodi združevanja in kolektivnih pogajanjih (46). Na podlagi nacionalne zakonodaje je dejavna samo ena sindikalna organizacija. Ta pa ni neodvisna od državnih organov, zato njeno sodelovanje pri kolektivnih pogajanjih in varstvu pravic delavcev ostaja na osnovni ravni (47). Poleg tega je mobilnost kitajske delovne sile omejena s sistemom prijave gospodinjstev, zaradi česar imajo lokalni prebivalci v določenem upravnem območju omejen dostop do celotnega sklopa prejemkov za socialno varnost in drugih prejemkov. Delavci, ki nimajo prijavljenega lokalnega prebivališča, se zato običajno znajdejo v ranljivem položaju na področju zaposlovanja in prejemajo nižji dohodek kot tisti, ki imajo prijavljeno prebivališče (48). Navedene ugotovitve kažejo na izkrivljanje stroškov plač v LRK.

(79)

Opisani kitajski sistem delovnega prava velja tudi za sektor volframa, vključno z volframovimi elektrodami. Sektor volframa so izkrivljanja stroškov plač namreč prizadela neposredno (v proizvodnji izdelka, ki se pregleduje) in posredno (pri dostopu do kapitala ali vložkov družb, za katere velja isti sistem delovnega prava v LRK).

(80)

Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da so v sektorju volframa, tudi v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, obstajala izkrivljanja stroškov plač.

3.3.1.8.   Znatna izkrivljanja v skladu s šesto alineo člena 2(6a)(b) osnovne uredbe: ali dostop do financiranja ponujajo institucije, ki izvajajo cilje javne politike ali kako drugače ne delujejo neodvisno od države

(81)

Za dostop družb do kapitala v LRK so značilna različna izkrivljanja.

(82)

Prvič, za kitajski finančni sistem je značilen močan položaj bank v državni lasti (49), ki pri zagotavljanju dostopa do financiranja upoštevajo tudi druga merila razen ekonomske uspešnosti projekta. Banke so podobno kot nefinančne družbe v državni lasti še vedno povezane z državo, in sicer ne samo v okviru lastništva, temveč tudi prek osebnih odnosov (glavne vodstvene delavce velikih finančnih institucij v državni lasti imenuje KKP) (50), pri čemer tako kot nefinančne družbe v državni lasti redno izvajajo javne politike, ki jih oblikuje vlada. Pri tem upoštevajo izrecno pravno obveznost opravljanja svojih poslov v skladu s potrebami nacionalnega gospodarskega in družbenega razvoja ter v skladu s smernicami industrijskih politik države (51). To dopolnjujejo dodatna obstoječa pravila, ki usmerjajo finančna sredstva v sektorje, ki jih vlada določi kot spodbujane ali kako drugače pomembne sektorje (52).

(83)

Čeprav se priznava, da se na potrebo po spoštovanju normalnega bančnega ravnanja in bonitetnih pravil, kot je potreba po proučitvi kreditne sposobnosti posojilojemalca, morda nanašajo različni pravni instrumenti, ustrezni dokazi kažejo, da je vloga teh določb pri uporabi različnih pravnih instrumentov zgolj sekundarna (53). Ugotovitve iz prejšnjih preiskav o trgovinski zaščiti so vsebovale enak sklep (54).

(84)

Bonitetne ocene v zvezi z obveznicami in posojili so poleg tega pogosto izkrivljene iz različnih razlogov, vključno z dejstvom, da na oceno tveganja vplivata strateški pomen družbe za kitajsko vlado in pomen implicitnega jamstva vlade. Ocene jasno kažejo, da kitajske bonitetne ocene sistematično ustrezajo nižjim mednarodnim ocenam (55).

(85)

Posledica tega je, da se posojila pristransko izdajajo družbam v državni lasti, velikim, dobro povezanim zasebnim družbam in družbam v ključnih industrijskih sektorjih, kar pomeni, da razpoložljivost in strošek kapitala nista enaka za vse subjekte na trgu.

(86)

Drugič, stroški izposojanja se umetno ohranjajo na nizki ravni, da bi se spodbudila rast naložb. To je povzročilo prekomerno uporabo kapitalskih naložb s čedalje nižjo donosnostjo naložb. To ponazarja nedaven porast korporativnega vzvoda v državnem sektorju kljub velikemu padcu dobičkonosnosti, kar kaže, da mehanizmi v bančnem sistemu ne upoštevajo normalnih komercialnih odzivov.

(87)

Tretjič, čeprav je bila liberalizacija nominalne obrestne mere dosežena oktobra 2015, cenovni signali še vedno niso rezultat sil prostega trga, temveč nanje vplivajo izkrivljanja, ki jih povzroča vlada. Delež posojil, ki je enak referenčni vrednosti ali je nižji od nje, še vedno predstavlja 45 % vseh posojil in zdi se, da se je pospešila uporaba usmerjenih posojil, saj se je ta delež po letu 2015 kljub poslabšanju gospodarskih razmer izrazito povečal. Umetno nizke obrestne mere povzročajo prenizke cene in s tem prekomerno uporabo kapitala.

(88)

Splošna rast posojil v LRK pomeni poslabšanje učinkovitosti dodeljevanja kapitala brez kakršnih koli znakov omejevanja kreditiranja, ki bi bilo pričakovano v neizkrivljenem tržnem okolju. Zato se je obseg slabih posojil v zadnjih letih hitro povečal. Kitajska vlada, ki se je znašla v razmerah naraščanja tveganih posojil, se je odločila, da tveganja prepreči. Zato se vprašanja slabih terjatev rešujejo z obnavljanjem terjatev, s čimer se ustvarjajo tako imenovane „zombi“ družbe, ali s prenosom lastništva terjatve (npr. z združevanji ali zamenjavami terjatev v lastniške deleže), ne da bi se pri tem nujno odpravila splošna težava terjatev ali obravnavali njeni glavni vzroki.

(89)

Kljub nedavno sprejetim ukrepom za liberalizacijo trga na korporativni sistem posojil v LRK v bistvu vplivajo znatne sistemske težave in izkrivljanja, ki so rezultat stalne vseprisotne vloge države na kapitalskih trgih.

(90)

Posebej za sektor volframa 13. petletni načrt za industrijo neželeznih kovin in 13. petletni načrt za mineralne vire zagotavljata vrsto podpornih ukrepov in subvencij za podporo zadevnim industrijam, vključno z industrijo volframa (56). Ker je industrija volframa vključena na seznam industrij, ki jih država podpira v okviru 13. petletnega načrta za industrijo neželeznih kovin in 13. petletnega načrta za mineralne vire, ter ker banke svoje kreditne politike oblikujejo v skladu s tema načrtoma (glej uvodno izjavo 53), imajo proizvajalci izvozniki in njihovi dobavitelji dostop do financiranja pod ugodnejšimi pogoji, kot je opisano v tem oddelku (57).

(91)

Glede na navedeno je Komisija sklenila, da so imeli proizvajalci volframovih elektrod dostop do financiranja institucij, ki izvajajo cilje javne politike ali kako drugače ne delujejo neodvisno od države.

3.3.1.9.   Sistemska narava opisanih izkrivljanj

(92)

Komisija je ugotovila, da izkrivljanja, opisana v poročilu, niso omejena na sektor volframa na splošno ali na sektor volframovih varilnih elektrod. Razpoložljivi dokazi namreč kažejo, da so dejstva in značilnosti kitajskega sistema, kot je opisan zgoraj v oddelkih 3.3.1.1 do 3.3.1.5 in delu I poročila, značilni za celotno državo in vse sektorje gospodarstva. Enako velja za opis proizvodnih dejavnikov, kot je navedeno zgoraj v oddelkih 3.3.1.6–3.3.1.8 in v delu II poročila.

(93)

Ključni vložek za proizvodnjo volframovih varilnih elektrod je amonijev paravolframat (v nadaljnjem besedilu: APT). Ko proizvajalci volframovih varilnih elektrod kupijo/naročijo te vložke, so cene, ki jih plačajo (in ki so zabeležene kot njihovi stroški), očitno izpostavljene istim zgoraj navedenim sistemskim izkrivljanjem. Na primer, dobavitelji vložkov zaposlijo delovno silo, ki je izpostavljena izkrivljanjem. Izposodijo si lahko denar, ki je izpostavljen izkrivljanjem v finančnem sektorju/pri dodelitvi kapitala. Poleg tega zanje velja sistem načrtovanja, ki se uporablja na vseh ravneh upravljanja in v vseh sektorjih.

(94)

Posledica tega je, da se domače prodajne cene volframovih varilnih elektrod ne morejo uporabljati in da to zaznamuje tudi vse stroške vložkov (vključno s surovinami, energijo, zemljišči, financiranjem, delom itd.), saj država z znatnim poseganjem vpliva na oblikovanje njihovih cen, kot je opisano v delih I in II poročila. Opisana poseganja države v zvezi z dodeljevanjem kapitala, zemljišči, delom, energijo in surovinami so prisotna po vsej LRK. To na primer pomeni, da je vložek, ki je sam po sebi proizveden v LRK s povezovanjem številnih proizvodnih dejavnikov, izpostavljen znatnim izkrivljanjem. Enako velja za vložke v vložke in tako dalje.

3.3.1.10.   Sklep

(95)

Analiza iz oddelkov 3.3.1.2 do 3.3.1.9, ki vključuje pregled vseh razpoložljivih dokazov o poseganju LRK v svoje gospodarstvo na splošno ter v sektor volframa (vključno z izdelkom, ki se pregleduje), je pokazala, da cene ali stroški, vključno s stroški surovin, energije in dela, niso rezultat sil prostega trga, in sicer zaradi znatnega poseganja države v smislu člena 2(6a)(b) osnovne uredbe. Na tej podlagi in zaradi nesodelovanja kitajske vlade in proizvajalcev v LRK je Komisija sklenila, da v tem primeru ni ustrezno uporabljati domačih cen in stroškov za določitev normalne vrednosti.

(96)

Komisija je zato oblikovala normalno vrednost izključno na podlagi proizvodnih in prodajnih stroškov, ki upoštevajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti, v tem primeru torej na podlagi ustreznih proizvodnih in prodajnih stroškov v primerni reprezentativni državi v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe, kot je navedeno v naslednjem oddelku. Komisija je opozorila, da v preiskavi ni sodeloval noben kitajski proizvajalec in da ni bilo predstavljenih nobenih trditev, da nekateri domači stroški niso izkrivljeni na podlagi tretje alinee člena 2(6a)(a) osnovne uredbe.

3.3.2.   Reprezentativna država

3.3.2.1.   Splošne opombe

(97)

Izbira reprezentativne države je temeljila na naslednjih merilih:

stopnja gospodarskega razvoja, ki je podobna stopnji v LRK. Komisija je za ta namen uporabila države, ki imajo podoben bruto nacionalni dohodek kot LRK glede na zbirko podatkov Svetovne banke (58);

proizvodnja izdelka, ki se pregleduje, v navedeni državi (59);

razpoložljivost ustreznih javnih podatkov v navedeni državi;

kadar je več možnih reprezentativnih držav, se prednost nameni državam z ustrezno ravnjo socialne zaščite in varstva okolja, če je to ustrezno.

(98)

Kot je omenjeno v uvodni izjavi 26 obvestila z dne 8. novembra 2018, je Komisija zainteresirane strani obvestila, da je opredelila štiri možne reprezentativne države, tj. Brazilijo, Mehiko, Rusijo in Turčijo, zainteresirane strani pa pozvala, naj predložijo pripombe in predlagajo druge države.

(99)

V zvezi z reprezentativno državo je Komisija po objavi obvestila z dne 8. novembra 2018 prejela predložitev industrije Unije.

(100)

Industrija Unije je izrazila, da so stroški v Turčiji boljša osnova kot stroški v Mehiki, Braziliji ali Rusiji. V teh treh državah so stroški namreč izkrivljeni iz različnih razlogov, med drugim visoke inflacije in vladne zaščite.

(101)

Industrija Unije je zlasti izpodbijala primernost Rusije, pri čemer je trdila, da so cene energije v njej močno izkrivljene. To dejstvo je potrdila s sklicem na nedavne ugotovitve Komisije v zvezi z zadevo „amonijev nitrat“ (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1703). Ker je Komisija, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 108, kot ustrezno reprezentativno državo za to preiskavo izbrala Turčijo, saj je ugotovila, da ima ta država na voljo najbolj podrobne statistične podatke o stroških dela od vseh obravnavanih možnih reprezentativnih držav, ni bilo treba obravnavati te trditve in proučevati obstoja izkrivljanj na trgu energije v Rusiji v okviru tega postopka.

3.3.2.2.   Stopnja gospodarskega razvoja, ki je podobna stopnji v LRK

(102)

V zvezi s stopnjo gospodarskega razvoja Komisija ugotavlja, da imajo vse države, naštete v uvodnih izjavi 98, po podatkih Svetovne banke (60) enako dohodkovno raven, tj. višji srednji dohodek, in so zato v tem oziru enako primerne kot reprezentativne države.

3.3.2.3.   Proizvodnja izdelka, ki se pregleduje, in razpoložljivost ustreznih javnih podatkov v reprezentativni državi

(103)

Komisija je v obvestilu z dne 6. marca 2019 obvestila zainteresirane strani, da se je na podlagi dostopnih informacij izdelek, ki se pregleduje, proizvajal samo v LRK in Uniji. V zvezi s tem ni bila prejeta nobena pripomba.

(104)

Ker je na voljo več reprezentativnih držav, je Komisija glede prve alinee člena 2(6a)(a) osnovne uredbe upoštevala dostopnost ustreznih javnih podatkov v reprezentativni državi.

(105)

Komisija je upoštevala pomembnost dejavnikov proizvodnje volframovih elektrod. Poleg najpomembnejše surovine APT, ki pomeni večji del stroškov končnega izdelka, sta bila drugi in tretji najpomembnejši dejavnik delo in električna energija. Komisija je štiri možne reprezentativne države posledično primerjala glede na kakovost informacij o stroških dela in električne energije.

(106)

Na podlagi dostopnih informacij je Komisija sklenila, da ima Turčija na voljo najbolj podrobne statistične podatke o stroških dela od vseh obravnavanih možnih reprezentativnih držav. Turški statistični urad objavlja podrobne podatke o stroških dela po posameznih gospodarskih dejavnostih. Posamični stroški dela za sektor proizvodnje kovinskih izdelkov so tako javno dostopni. Podobno so bili industrijskim uporabnikom na voljo podrobni podatki o ceni električne energije.

(107)

Ob upoštevanju informacij, ki jih je predložila industrija Unije, in dostopnosti ustreznih javnih podatkov v reprezentativni državi je Komisija v svojem obvestilu z dne 6. marca 2019 predlagala, da se kot reprezentativna država uporabi Turčija, in pozvala zainteresirane strani, naj predložijo pripombe. Pripomb ni prejela.

3.3.2.4.   Sklep glede reprezentativne države

(108)

V skladu z zgornjo analizo in podatki, ki so na voljo v spisu, je Komisija podatke Turčije uporabila za določitev ustreznih stroškov dela in električne energije v ustrezni reprezentativni državi v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe.

3.3.3.   Podatki, uporabljeni za določitev normalne vrednosti

(109)

V skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe se „normalna vrednost računsko določi izključno na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti,“ ter „vključuje neizkrivljen in razumen znesek za upravne, prodajne in splošne stroške ter za dobiček.“

(110)

Komisija je v obvestilu z dne 8. novembra 2018 navedla, da se pri določanju normalne vrednosti v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe ne more zanesti na podatke o uvozu iz ustreznih reprezentativnih držav, na podlagi katerih bi lahko ovrednotila glavni dejavnik proizvodnje. Razlog za to je izjemna nedoslednost pri uvoznih cenah pri oznaki HS, ki zajema glavno surovino (APT), pa tudi pri drugih izdelkih v štirih možnih reprezentativnih državah. Namesto tega je bila za določitev neizkrivljenih stroškov glavne surovine uporabljena mednarodna referenčna vrednost, kot jo objavlja nacionalni informacijski center za minerale Ameriškega urada za geološke raziskave.

(111)

Komisija je kot vir stroškov dela in električne energije uporabila podatke, ki jih je objavil turški statistični urad.

3.3.4.   Proizvodni dejavniki

(112)

Komisija si je v obvestilu z dne 8. novembra 2018 prizadevala določiti začetni seznam proizvodnih dejavnikov in virov, ki bi se uporabil za vse proizvodne dejavnike, kot so materiali, energija in delo, ki jih sodelujoči proizvajalec uporabi v proizvodnji izdelka, ki se pregleduje.

(113)

Zaradi nesodelovanja kitajskih proizvajalcev se je Komisija zanesla, da bodo proizvodne dejavnike, ki se uporabljajo v proizvodnji, opredelili vložnika in oba anketiranca, ki sta odgovarjala na vprašanja iz Priloge III k obvestilu o začetku.

(114)

Komisija ni prejela pripomb v zvezi s posameznimi proizvodnimi dejavniki.

(115)

Ob upoštevanju vseh informacij, ki jih je predložil vložnik, so bili opredeljeni naslednji proizvodni dejavniki in povezane tarifne številke, kjer je primerno:

Preglednica 1

Proizvodni dejavniki

Proizvodni dejavnik

Oznaka HS

Uporabljeni vir

Vrednost

Surovine

Amonijev paravolframat (APT)

ex 2841 80

neto cena volframovega oksida, vsebovanega v APT, po mednarodni referenčni vrednosti Platts Metals Week, kot jo objavlja nacionalni informacijski center za minerale Ameriškega urada za geološke raziskave

34,81 EUR/kg

Delo

Stroški neposrednega dela

Plače v proizvodnem sektorju

[ni podatkov]

turški statistični urad

8,15 EUR/delovno uro posameznika

Energija

Električna energija

[ni podatkov]

turški statistični urad

0,06 EUR/kWh

3.3.4.1.   Surovine

(116)

Glavna surovina za proizvodnjo izdelka, ki se pregleduje, je APT. Komisija je v obvestilu z dne 6. marca 2019 navedla, da namerava uporabiti mednarodno referenčno vrednost Platts Metals Week, kot jo nacionalni informacijski center za minerale Ameriškega urada za geološke raziskave (61) objavlja v svojih mesečnih raziskavah o mineralnih virih.

(117)

Preden se APT lahko uporabi kot surovina za proizvodnjo volframovih elektrod, ga je treba predelati v volframov kovinski prah.

(118)

Ker mednarodna referenčna vrednost navaja stroške APT glede na njegovo vsebnost volframovega oksida in je treba dodati še stroške predelave, so bili podatki o referenčni vrednosti prilagojeni z uporabo faktorja 1,26 in cene 0,767 EUR/kg predelanega materiala. Ti stroški predelave, ki jih je predlagala industrija Unije, so bili na voljo zainteresirani stranem, vendar Komisija v zvezi s tem ni prejela pripomb.

3.3.4.2.   Delo

(119)

V zvezi s stroški dela je Komisija v obvestilu z dne 6. marca 2019 navedla, da namerava uporabiti podatke, ki jih je objavil turški statistični urad. Komisija je zlasti navedla, da namerava uporabiti stroške za eno uro dela v proizvodnem sektorju za leto 2016 za gospodarsko dejavnost C.24 (proizvodnja kovin) v skladu z rev. 2 kod NACE (62), tj. najnovejšimi statističnimi podatki (63), ki so na voljo. Navedla je tudi, da bo vrednosti ustrezno prilagodila glede na inflacijo z uporabo indeksa cen domačih proizvajalcev (64), ki ga je objavil turški statistični urad. Ker komisija ni prejela nobenih pripomb, se je odločila za ta pristop.

3.3.4.3.   Električna energija

(120)

V zvezi s stroški električne energije je Komisija v obvestilu z dne 6. marca 2019 navedla, da namerava uporabiti povprečno ceno na enoto električne energije za industrijske uporabnike iz sporočila za medije, ki ga je objavil turški statistični urad. Ker komisija ni prejela nobenih pripomb, se je odločila za ta pristop.

3.3.4.4.   Režijski stroški proizvodnje, PSA-stroški ter dobiček

(121)

V skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe določena normalna vrednost vključuje neizkrivljen in razumen znesek za upravne, prodajne in splošne stroške (v nadaljnjem besedilu: PSA-stroški) ter za dobiček. Poleg tega je bilo treba določiti vrednost režijskih stroškov proizvodnje, da bi zajela stroške, ki niso vključeni v proizvodne dejavnike.

(122)

Komisija je v obvestilu z dne 8. novembra 2018 opredelila le dva proizvajalca volframovih elektrod zunaj LRK, tj. sodelujoča proizvajalca Unije. Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi s tem, je Komisija uporabila podatke o režijskih stroških proizvodnje, PSA-stroških in dobičku teh dveh proizvajalcev. Ker je le eden od obeh proizvajalcev Unije objavil svoje računovodske izkaze, ki so bili na voljo v podatkovni zbirki Orbis (65), so bili uporabljeni podatki omejeni zgolj na enega proizvajalca.

(123)

Za določitev neizkrivljene vrednosti režijskih proizvodnih stroškov in PSA-stroškov je Komisija uporabila delež stroškov proizvodnje, ki jih režijski proizvodni stroški in PSA-stroški predstavljajo v strukturi stroškov sodelujočega proizvajalca Unije.

(124)

Natančneje, Komisija je dejanske režijske proizvodne stroške in PSA-stroške sodelujočega proizvajalca Unije najprej izrazila kot odstotek skupnih dejanskih stroškov proizvodnje. Nato je ta odstotek uporabila za neizkrivljeno vrednost stroškov proizvodnje, da je dobila neizkrivljeno vrednost režijskih proizvodnih stroškov in PSA-stroškov.

(125)

Za dobiček je Komisija uporabila finančne podatke istega proizvajalca Unije. Natančneje, Komisija je uporabila podatke o dobičku iz računovodskih izkazov družbe za obdobje med 1. marcem 2017 in 28. februarjem 2018.

(126)

Posledično so bili neizkrivljenim stroškom proizvodnje dodani naslednji elementi:

režijski proizvodni stroški in PSA-stroški (66) v višini 32,06 %, ki so bili uporabljeni pri proizvodnih stroških (kar zajema porabo surovin, dela in energije),

dobiček (67) v višini 5,58 %, ki je bil uporabljen pri vsoti proizvodnih stroškov.

3.3.4.5.   Izračun normalne vrednosti

(127)

Komisija je pri določitvi normalne vrednosti upoštevala naslednje korake.

(128)

Prvič, Komisija je določila neizkrivljene proizvodne stroške. Ker kitajski proizvajalci niso sodelovali, je Komisija uporabila enako razmerje materialov, dela in porabe energije kot proizvajalec Unije z največjo proizvodnjo v Uniji. Uporabljeni podatki so se nanašali na proizvodnjo najpogosteje uporabljene elektrode WL15 dimenzije 2,4 × 175 mm.

(129)

Komisija je faktorje uporabe nato pomnožila z neizkrivljenimi stroški na enoto, kot je določeno v preglednici 1, ter dodala režijske proizvodne stroške, PSA-stroške in dobiček, kot je opisano v uvodni izjavi 126.

(130)

Na tej podlagi je Komisija je določila normalno vrednost na ravni franko tovarna v skladu s členom 2(6a)(a) osnovne uredbe.

(131)

Ker nobeden od kitajskih proizvajalcev ni sodeloval, je bila normalna vrednost določena na ravni države in ne za vsakega proizvajalca posebej.

3.4.   Izvozna cena

(132)

Ker kitajski proizvajalci niso sodelovali, je bila izvozna cena določena na podlagi uvozne cene CIF iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe.

3.5.   Primerjava

(133)

Kadar je bilo to potrebno zaradi zagotovitve poštene primerjave, je Komisija v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe normalno vrednost in izvozno ceno prilagodila za razlike, ki so vplivale na cene in njihovo primerljivost.

(134)

Normalna vrednost je bila zvišana za 17 % izvoznega DDV, saj za izvoz izdelka, ki se pregleduje, ne obstaja znižana stopnja izvoznega DDV, izvozna cena za mednarodni in domači prevoz in zavarovanje pa je bila znižana.

3.6.   Stopnja dampinga

(135)

Ker kitajski proizvajalci niso sodelovali, je Komisija normalno vrednost podobnega izdelka primerjala z izvozno ceno na ravni franko tovarna v skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe.

(136)

Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da je bila stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene CIF meja Unije brez plačane dajatve, na ravni 55 %.

(137)

Komisija je zato sklenila, da se je damping v obdobju preiskave v zvezi s pregledom nadaljeval.

3.7.   Verjetnost nadaljevanja dampinga v primeru razveljavitve ukrepov

(138)

Pred ugotovitvijo obstoja dampinga med obdobjem preiskave v zvezi s pregledom je Komisija v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe proučila verjetnost nadaljevanja dampinga v primeru razveljavitve ukrepov. Analizirani so bili naslednji dodatni elementi: proizvodna in neizkoriščena zmogljivost v LRK, privlačnost trga Unije in izkrivljanje cen surovin.

(139)

Zaradi nesodelovanja proizvajalcev iz LRK je ta pregled temeljil na informacijah, ki jih je imela Komisija na voljo, tj. informacijah, predloženih v zahtevku, in informacijah iz drugih razpoložljivih virov, kot so podatkovna zbirka na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe in informacije zainteresiranih strani, pridobljene med preiskavo.

3.7.1.   Proizvodna zmogljivost in neizkoriščena zmogljivost v LRK

(140)

Zaradi nesodelovanja proizvajalcev iz LRK naslednji sklep temelji na informacijah iz zahtevka za pregled, informacijah, ki jih je industrija Unije predložila med preiskavo, in informacijah, ki jih je predložila družba Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

(141)

V zahtevku za pregled je kitajska proizvodna zmogljivost za volframove elektrode ocenjena na 2 000 000–4 000 000 kg na leto. V prejšnji preiskavi v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa je ta zmogljivost znašala 1 600 000 kg na leto s 63-odstotno izkoriščenostjo zmogljivosti in neizkoriščeno zmogljivostjo v višini približno 600 000 kg, kar je skoraj petkrat več od celotne potrošnje Unije.

(142)

V sedanji preiskavi sta proizvajalca, ki sta odgovarjala na vprašanja na obrazcih za vzorčenje, poročala o 17-odstotni neizkoriščeni zmogljivosti. Ob uporabi tega razmerja za najskromnejšo oceno proizvodne zmogljivosti v LRK pomeni njena neizkoriščena zmogljivost veliko več kot celotna potrošnja podobnega izdelka v Uniji.

(143)

Zato je mogoče sklepati, da v LRK obstaja znatna neizkoriščena zmogljivost, ki bi se lahko usmerila v Unijo, če bi se ukrepi iztekli. Poleg tega ne obstajajo znaki, da bi lahko trgi tretjih držav ali domači trg absorbirali to znatno neizkoriščeno zmogljivost.

3.7.2.   Privlačnost trga Unije

(144)

Kitajski proizvajalci so kazali stalen interes na trgu Unije in jim je svoj tržni delež uspelo povečati na 40–50 %. Unija je s svojo močno industrijsko bazo tudi velik trg, ki stalno zajema več kot 10 % celotne ocenjene kitajske proizvodnje.

(145)

Kot je prikazano v preglednicah 4 in 9, so cene proizvajalcev Unije precej višje od uvoznih cen. Obstoj znatnega uvoza iz LRK v Unijo kljub veljavni protidampinški dajatvi potrjuje veliko privlačnost trga Unije.

3.7.3.   Izkrivljanje cen surovin

(146)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 71 do 73 ter kot je pojasnjeno v oddelku 12.4.1 poročila, je ekonomska situacija družb odvisna tudi od pogojev za dobavo surovin (68). Ob obstoju vladnih ukrepov, ki dajejo domači porabi surovin prednost pred dodelitvijo surovin na podlagi mednarodne ponudbe in povpraševanja, se enaki konkurenčni pogoji nagibajo v smer domače industrije v spodnjem delu verige.

3.7.4.   Sklep o verjetnosti nadaljevanja dampinga

(147)

Volframove elektrode se proizvajajo samo v LRK in Uniji. LRK uporablja izvozne omejitve za glavno surovino, ki se v veliki večini nahaja samo v LRK. Glede na privlačnost trga Unije, velike nameščene neizkoriščene zmogljivosti v LRK in stalen znatni damping je Komisija sklenila, da obstaja velika verjetnost nadaljevanja dampinga, če bi bili ukrepi razveljavljeni.

4.   VERJETNOST NADALJEVANJA ŠKODE

4.1.   Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije

(148)

V obdobju preiskave v zvezi s pregledom sta podobni izdelek v Uniji proizvajala dva znana proizvajalca. Oba proizvajalca sta v celoti sodelovala v preiskavi. Ta predstavljata „industrijo Unije“ v smislu člena 4(1) osnovne uredbe.

4.2.   Uvodne pripombe

(149)

Komisija je škodo ocenila na podlagi trendov glede proizvodnje, proizvodne zmogljivosti, izkoriščenosti zmogljivosti, prodaje, tržnega deleža, zaposlenosti, produktivnosti in rasti ter trendov glede cen, dobičkonosnosti, denarnega toka, zmožnosti nabiranja kapitala in naložb, zalog, donosnosti naložb in plač.

(150)

Ker sta samo dve družbi, ki predstavljata industrijo Unije, bodo podatki, ki se nanašajo na industrijo Unije, predstavljeni v obliki razponov, da bi se ohranila zaupnost v skladu s členom 19 osnovne uredbe.

(151)

Da bi se ohranila zaupnost industrije Unije, bodo tudi podatki o uvozu iz LRK, pridobljeni iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe, predstavljeni v obliki razponov, saj bi njihovo razkritje omogočilo dovolj veliko raven podrobnosti, da bi bilo mogoče natančno določiti proizvodnjo in prodajo industrije Unije.

4.3.   Proizvodnja in potrošnja Unije

(152)

Skupna proizvodnja Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom je znašala 35–40 ton, kar je manj kot v prejšnjem pregledu zaradi izteka ukrepa.

(153)

Komisija je potrošnjo Unije določila tako, da je seštela statistične podatke o uvozu na ravni TARIC z uporabo informacij, zbranih glede na podatkovno zbirko na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe, ter podatke o obsegu prodaje industrije Unije v Uniji.

(154)

Potrošnja Unije se je za izdelek, ki se pregleduje, gibala na naslednji način:

Preglednica 2

Potrošnja Unije

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Celotna potrošnja Unije (v kg)

130 000 –140 000

120 000 –130 000

120 000 –130 000

100 000 –110 000

105 000 –115 000

Indeks (2014 = 100)

100

95

96

83

86

Vir: izpolnjeni vprašalniki, podatkovna zbirka iz člena 14(6).

(155)

Potrošnja Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 14 %. Analiza po posameznih letih kaže skoraj postopno zmanjšanje v celotnem obdobju do leta 2017, nato pa rahlo povišanje za 3 % med letom 2017 in obdobjem preiskave v zvezi s pregledom.

4.4.   Uvoz iz LRK

4.4.1.   Obseg in tržni delež uvoza iz LRK

(156)

Komisija je določila obseg uvoza iz LRK v Unijo glede na podatkovno zbirko na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe, tržne deleže uvoza pa s primerjavo tega obsega uvoza in potrošnje Unije, kot je prikazana v preglednici 2.

(157)

Tržni delež in uvoz iz LRK sta se gibala, kot sledi:

Preglednica 3

Obseg uvoza (v tonah) in tržni delež

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Obseg uvoza iz LRK (v kg)

45 000 –50 000

50 000 –55 000

50 000 –55 000

40 000 –45 000

45 000 –50 000

Indeks (2014 = 100)

100

103

109

87

97

Tržni delež uvoza iz LRK (v %)

30–40 %

40–50 %

40–50 %

40–50 %

40–50 %

Indeks (2014 = 100)

100

108

113

105

112

Vir: izpolnjeni vprašalniki, podatkovna zbirka iz člena 14(6).

(158)

V skladu z zmanjšanjem potrošnje Unije se je obseg uvoza izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz LRK v obravnavanem obdobju zmanjšal za 3 % in v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zadržal raven 45 000–50 000 kg (glej preglednico 3). Kljub temu zmanjšanju se je tržni delež kitajskih izvoznikov povečal za 12 %, tj. skoraj na polovico celotnega trga Unije.

(159)

Za analizo škode je pomembno opozoriti, da je uvoz iz LRK s plačanimi dajatvami še naprej vstopal v Unijo skozi celotno obravnavano obdobje.

4.4.2.   Cene uvoza iz LRK

(160)

Komisija je uporabila cene uvoza iz LRK iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe.

(161)

Povprečna cena uvoza iz LRK v Unijo se je gibala, kot sledi:

Preglednica 4

Cene uvoza iz LRK (v EUR/tono)

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Povprečna cena uvoza iz LRK (v EUR/kg)

45–50

50–55

45–50

45–50

45–50

Indeks (2014 = 100)

100

108

93

93

99

Vir: zbirka podatkov iz člena 14(6).

(162)

Povprečne cene uvoza iz LRK so se leta 2015 zvišale za 8 %, se znižale in ostale stabilne leta 2016 in 2017 ter se v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zvišale skoraj na raven iz leta 2014.

(163)

V obravnavanem obdobju je povprečna cena uvoza iz LRK ostala znatno nižja od povprečne prodajne cene in povprečnih stroškov proizvodnje industrije Unije iz preglednice 9.

4.4.3.   Nelojalno nižanje prodajnih cen

(164)

Komisija je nelojalno nižanje prodajnih cen v obdobju preiskave v zvezi s pregledom določila tako, da je primerjala tehtane povprečne prodajne cene, ki sta jih proizvajalca Unije zaračunavala nepovezanim strankam na trgu Unije, prilagojene na raven cene franko tovarna, in podatke o uvozni ceni iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe za izdelek, ki se pregleduje, s poreklom iz LRK na ravni CIF, prilagojene na raven cene z vsemi stroški.

(165)

Rezultat primerjave je bil izražen kot delež povprečne cene obeh vzorčenih proizvajalcev Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(166)

Primerjava je pokazala več kot 50-odstotno povprečno nižanje prodajnih cen na trgu Unije pri uvozu iz LRK v obdobju preiskave v zvezi s pregledom, in sicer kljub protidampinški dajatvi, ki naj bi odpravila konkurenčne razlike med obema izdelkoma.

4.5.   Uvoz iz tretjih držav razen iz LRK

(167)

Obseg uvoza v Unijo, njegov tržni delež in gibanja cen za uvoz izdelka, ki se pregleduje, iz drugih tretjih držav so prikazani v preglednici 5. Obseg in gibanja cen temeljijo na podatkih iz podatkovne zbirke na podlagi člena 14(6) osnovne uredbe.

Preglednica 5

Uvoz iz tretjih držav razen iz LRK

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Uvoz iz tretjih držav razen iz LRK (v kg)

60 000 –65 000

55 000 –60 000

50 000 –55 000

45 000 –50 000

45 000 –50 000

Indeks (2014 = 100)

100

88

85

76

75

Tržni delež uvoza iz tretjih držav

45–50 %

45–50 %

40–45 %

40–45 %

40–45 %

Indeks (2014 = 100)

100

92

88

91

87

Povprečna cena uvoza iz tretjih držav (v EUR/kg)

50–55

65–70

65–70

55–60

55–60

Indeks (2014 = 100)

100

129

124

113

111

Vir: zbirka podatkov iz člena 14(6).

(168)

Obseg uvoza iz drugih tretjih držav se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 25 %.

(169)

Tržni delež uvoza iz drugih tretjih držav se je v istem obdobju zmanjšal za 13 %.

(170)

Povprečne cene uvoza iz tretjih držav, razen iz LRK, so se v obravnavanem obdobju zvišale za 11 %, vendar so ostale precej pod ravnmi cen industrije Unije iz preglednice 10.

(171)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 28, se izdelek, ki se pregleduje, proizvaja samo v LRK in Uniji. Zato uvoz iz drugih tretjih držav najverjetneje izvira iz LRK.

4.6.   Gospodarski položaj industrije Unije

4.6.1.   Splošne opombe

(172)

V skladu s členom 3(5) osnovne uredbe je pregled učinka dampinškega uvoza na industrijo Unije vključeval oceno vseh ekonomskih kazalnikov, ki so vplivali na stanje industrije Unije v obravnavanem obdobju.

(173)

Komisija je pri določanju škode uporabila podatke edinih dveh proizvajalcev Unije ter na njihovi podlagi opredelila kazalnike škode.

(174)

Kazalniki škode so: proizvodnja, proizvodna zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti, obseg prodaje, tržni delež, rast, zaposlenost, produktivnost, višina stopnje dampinga in okrevanje po preteklem dampingu ter povprečne cene na enoto, stroški na enoto, stroški dela, zaloge, dobičkonosnost, denarni tok, naložbe, donosnost naložb in zmožnost zbiranja kapitala.

4.6.2.   Kazalniki škode

4.6.2.1.   Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(175)

Celotna proizvodnja Unije, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti so se v obravnavanem obdobju gibale, kot sledi:

Preglednica 6

Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Obseg proizvodnje (v kg)

40 000 –45 000

40 000 –45 000

35 000 –40 000

35 000 –40 000

35 000 –40 000

Indeks (2014 = 100)

100

101

88

94

94

Proizvodna zmogljivost (v kg)

100 000 –110 000

100 000 –110 000

100 000 –110 000

100 000 –110 000

100 000 –110 000

Indeks (2014 = 100)

100

100

100

100

100

Izkoriščenost zmogljivosti

35–40 %

35–40 %

35–40 %

35–40 %

35–40 %

Indeks (2014 = 100)

100

101

88

94

94

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(176)

Obseg proizvodnje industrije Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 6 %, kar je bilo v skladu z zmanjšanjem potrošnje Unije. Leta 2016 se je znatno zmanjšal za 12 %, vendar se je proizvodnja naslednje leto povečala za 6 % in ostala na isti ravni tudi v obdobju preiskave v zvezi s pregledom.

(177)

Proizvodna zmogljivost industrije Unije je v obravnavanem obdobju ostala stabilna.

(178)

Izkoriščenost zmogljivosti je v obravnavanem obdobju nihala. Najprej se je med letoma 2014 in 2015 povečala za 1 %, se leta 2016 zmanjšala za 13 %, nato pa leta 2017 povečala za 6 % in ostala na tej ravni. Na splošno je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti ostala nizka in se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 6 %.

(179)

Proizvodnja in izkoriščenost zmogljivosti industrije Unije sta se zmanjšali za 6 %, temu je sledil trend zmanjševanja potrošnje Unije v višini 14 %. Poleg tega se je zmanjšal tudi uvoz iz LRK in tretjih držav, in sicer za 3 % oziroma 25 %.

4.6.2.2.   Obseg prodaje in tržni delež

(180)

Obseg prodaje in tržni delež industrije Unije sta se v obravnavanem obdobju gibala, kot sledi:

Preglednica 7

Obseg prodaje in tržni delež

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Obseg prodaje na trgu Unije (v kg)

15 000 –20 000

15 000 –20 000

15 000 –20 000

15 000 –20 000

15 000 –20 000

Indeks (2014 = 100)

100

101

100

98

96

Tržni delež

10–15 %

10–15 %

10–15 %

15–20 %

15–20 %

Indeks (2014 = 100)

100

106

105

118

111

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(181)

Obseg prodaje industrije Unije na trgu Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 4 %. To je bilo posledica zmanjšanja potrošnje Unije.

(182)

Industrija Unije je med letoma 2014 in 2017 povečala tržni delež za 18 %, vendar se je ta v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zmanjšal za 7 %. Na splošno je v obravnavanem obdobju svoj tržni delež povečala za 11 %.

4.6.2.3.   Rast

(183)

V obravnavanem obdobju se je proizvodnja industrije Unije zmanjšala za 6 %, potrošnja Unije se je zmanjšala za 14 %, obseg prodaje industrije Unije na trgu Unije pa se je zmanjšal za 4 %. Zmanjšanje obsega prodaje industrije Unije v obravnavanem obdobju je treba obravnavati v okviru upadanja potrošnje v istem obdobju. Tržni delež Unije se je povečal za 11 %.

4.6.2.4.   Zaposlenost in produktivnost

(184)

Zaposlenost in produktivnost sta se v obravnavanem obdobju gibali, kot sledi:

Preglednica 8

Zaposlenost in produktivnost

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Število zaposlenih (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

40–50

40–50

40–50

40–50

40–50

Indeks (2014 = 100)

100

98

100

106

106

Produktivnost (kg/ekvivalent polnega delovnega časa)

900–1 000

900–1 000

800–900

800–900

800–900

Indeks (2014 = 100)

100

103

88

88

89

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(185)

Kljub zmanjšanju proizvodnje se je zaposlenost v industriji Unije v obravnavanem obdobju povečala za 6 %. To je vplivalo na produktivnost proizvajalcev Unije, ki se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 11 %.

4.6.2.5.   Cene in dejavniki, ki vplivajo na cene

(186)

Povprečne prodajne cene in stroški proizvodnje proizvajalcev Unije za nepovezane stranke v Uniji so se v obravnavanem obdobju gibali na naslednji način:

Preglednica 9

Prodajne cene v Uniji

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Povprečna prodajna cena na kg (v EUR)

140–180

140–180

140–180

140–180

140–180

Indeks (2014 = 100)

100

102

101

99

97

Povprečni stroški proizvodnje na kg (v EUR)

130–150

130–150

130–150

130–150

130–150

Indeks (2014 = 100)

100

101

91

98

100

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(187)

Povprečna prodajna cena, ki jo je industrija Unije zaračunavala nepovezanim strankam v Uniji, je v obravnavanem obdobju nihala, na splošno pa se je znižala za 3 %. Njeni stroški proizvodnje so v istem obdobju ostali razmeroma stabilni, pri čemer so se leta 2015 nekoliko povečali, in sicer za 1 %, temu pa je sledilo 10-odstotno zmanjšanje leta 2016.

4.6.2.6.   Stroški dela

(188)

Povprečni stroški dela proizvajalcev Unije so se v obravnavanem obdobju gibali, kot sledi:

Preglednica 10

Povprečni stroški dela na zaposlenega

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Povprečni stroški dela na zaposlenega (ekvivalent polnega delovnega časa) (v EUR)

52 007

55 772

52 157

54 719

52 362

Indeks (2014 = 100)

100

107

100

105

101

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(189)

Povprečni stroški dela na delavca v industriji Unije so v obravnavanem obdobju nihali, na splošno pa so se nekoliko povečali, in sicer za 1 %.

4.6.2.7.   Zaloge

(190)

Ravni zalog proizvajalcev Unije so se v obravnavanem obdobju gibale, kot sledi:

Preglednica 11

Zaloge

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Končne zaloge (v kg)

3 500 –4 000

3 500 –4 000

2 500 –3 000

2 300 –2 800

2 500 –3 000

Indeks (2014 = 100)

100

106

71

67

81

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(191)

Raven končnih zalog je v obravnavanem obdobju nihala. Skupaj se je v tem obdobju znižala za 19 %.

4.6.2.8.   Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe, donosnost naložb in zmožnost zbiranja kapitala

(192)

Komisija je dobičkonosnost industrije Unije določila tako, da je dobiček pred obdavčitvijo pri prodaji podobnega izdelka nepovezanim strankam v Uniji izrazila kot delež prihodkov od te prodaje.

(193)

Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe in donosnost naložb proizvajalcev Unije so se v obravnavanem obdobju gibali, kot sledi:

Preglednica 12

Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe in donosnost naložb

 

2014

2015

2016

2017

OPP

Dobičkonosnost prodaje nepovezanim strankam v Uniji (v % prihodka od prodaje)

(– 10)–(– 5)

0–5

0–5

0–5

(– 5)–(0)

Indeks (2014 = 100)

– 100

11

50

34

– 11

Denarni tok (v EUR)

30 000 –35 000

300 000 –350 000

400 000 –450 000

500 000 –550 000

(– 150 000 )–(– 75 000 )

Indeks (2014 = 100)

100

1 065

1 329

1 681

– 411

Naložbe (v EUR)

220 000 –270 000

200 000 –230 000

230 000 –250 000

250 000 –275 000

410 000 –440 000

Indeks (2014 = 100)

100

80

92

103

163

Donosnost naložb

(– 15)–(– 10)

(– 5)–(0)

5–10

5–10

0–5

Indeks (2014 = 100)

– 100

– 23

74

64

4

Vir: izpolnjeni vprašalniki.

(194)

Dobičkonosnost industrije Unije je v obravnavanem obdobju nihala. Čeprav se je leta 2015, 2016 in 2017 izboljšala, je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zdrsnila nazaj na raven izgube.

(195)

Neto denarni tok, tj. sposobnost industrije Unije, da sama financira svoje dejavnosti, se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 411 %. V letih 2015, 2016 in 2017 je bila njegova raven stabilna, nato pa se je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom močno znižala.

(196)

V obravnavanem obdobju so letne naložbe industrije Unije v podobni izdelek nihale, vendar so se na splošno povečale za 63 %.

(197)

Donosnost naložb industrije Unije, tj. dobiček kot odstotek neto knjigovodske vrednosti sredstev, se je v obravnavanem obdobju povečala za 104 %, vendar je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ostala zelo nizka.

4.6.3.   Sklep o položaju industrije Unije

(198)

Preiskava je pokazala, da se je večina kazalnikov škode razvijala negativno ter da sta se gospodarski in finančni položaj industrije Unije v obravnavanem obdobju poslabšala.

(199)

Kljub veljavnim ukrepom in upadanju trga je industriji Unije uspelo povečati svoj tržni delež za 11 %, čeprav so se njene cene znižale.

(200)

Obseg proizvodnje in prodaje industrije Unije je sledil enakemu negativnemu trendu kot potrošnja Unije. Dobičkonosnost se je izboljšala, vendar je bila v obdobju preiskave v zvezi s pregledom še vedno negativna. Denarni tok se je zmanjšal in je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ostal negativen. V obravnavanem obdobju so se naložbe zmanjšale. Donosnost naložb se je nekoliko izboljšala, vendar je bila v obdobju preiskave v zvezi s pregledom le nekoliko večja od nič.

(201)

Dobičkonosnost, denarni tok in donosnost naložb so se na začetku obravnavanega obdobja gibali pozitivno. V obdobju preiskave v zvezi s pregledom pa je industrija Unije spet začela ustvarjati izgubo.

(202)

Obenem se je uvoz iz tretjih držav v obdobju preiskave zmanjšal v absolutnem obsegu in po tržnem deležu. Kljub zmanjšanju porabe Unije se je tržni delež kitajskega uvoza zvišal za 4 %, njihove cene pa so se znižale. Čeprav so bile povprečne cene uvoza iz tretjih držav nekoliko višje kot zelo nizke kitajske cene, Komisija ni mogla ugotoviti, ali ta uvoz dejansko izvira iz LRK, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 171. Povprečna cena na enoto iz tretjih držav je le nekoliko višja od cen, po katerih je uvoženo blago iz LRK vstopilo na trg Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom. Zato poslabšanje gospodarskega in finančnega položaja industrije Unije ne glede na to, ali uvoz iz tretjih držav dejansko izvira iz LRK ali ne, sovpada z nadaljnjo prisotnostjo dampinškega uvoza iz LRK v reprezentativnem obsegu na trgu Unije, ki še naprej znatno nelojalno niža cene industrije Unije in tako še naprej povzroča nepravičen konkurenčni pritisk na industrijo Unije.

(203)

Komisija je sklenila, da industrija Unije na podlagi splošne ocene dejavnikov škode še vedno trpi znatno škodo ter ni izboljšala svojega gospodarskega in finančnega položaja in ni okrevala po znatni škodi, ki jo je Komisija ugotovila v prvotni preiskavi.

4.7.   Verjetnost nadaljevanja škode

(204)

Komisija je v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe preverila, ali bi se znatna škoda zaradi dampinškega uvoza iz LRK nadaljevala, če bi se ukrepi iztekli.

(205)

Da bi Komisija ugotovila verjetnost nadaljevanja škode v primeru razveljavitve ukrepov proti LRK, je analizirala (i) neizkoriščeno zmogljivost, ki je na voljo v LRK, (ii) privlačnost trga Unije in (iii) vpliv kitajskega uvoza na položaj industrije Unije, če bi se ukrepi iztekli.

(a)    Neizkoriščena zmogljivost v LRK

(206)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 140 do 143, ima LRK znatne presežne zmogljivosti za izdelek, ki se pregleduje, ki v obdobju preiskave v zvezi s pregledom močno presegajo celotno potrošnjo Unije.

(207)

Poleg tega Komisija ni ugotovila elementov, ki bi lahko nakazovali morebitno večje povečanje domačega povpraševanja po izdelku, ki se pregleduje, v LRK ali na trgih drugih tretjih držav v bližnji prihodnosti. Komisija je zato ugotovila, da domače povpraševanje v LRK ali trgih drugih tretjih držav ne bi moglo absorbirati razpoložljive proste zmogljivosti v LRK.

(b)    Privlačnost trga Unije

(208)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 144 in 145, je trg Unije privlačen za proizvajalce izvoznike iz LRK. Tržni delež uvoza iz LRK je v obdobju prvotne preiskave (2001–2005) znašal 76,2 %, kar kaže na možno raven uvoza iz LRK, če bi se ukrepi iztekli.

(209)

Uvoz iz LRK, razen protidampinške dajatve, bi v obdobju preiskave v zvezi s pregledom nelojalno nižal prodajne cene industrije Unije za več kot 60 %. To kaže, kakšna bi bila verjetno raven cen uvoza iz LRK v primeru razveljavitve ukrepov. Zato je verjetno, da bi se cenovni pritisk na trgu Unije v primeru razveljavitve ukrepov povečal, s čimer bi industrija Unije utrpela nadaljnjo škodo.

(210)

Na podlagi navedenega bi proizvajalci izvozniki iz LRK ob odsotnosti ukrepov verjetno povečali svojo navzočnost na trgu Unije v smislu obsega in tržnega deleža, in sicer po dampinških cenah, ki bi znatno nelojalno nižale prodajne cene industrije Unije.

(c)    Vpliv na industrijo Unije

(211)

Stalna prisotnost dampinškega uvoza iz LRK na trgu Unije in njena politika nizkih cen industriji Unije preprečujeta, da bi v celoti izkoristila obstoječe protidampinške ukrepe ter okrevala od preteklih škodljivih dampinških praks. Zaradi prisotnosti tega dampinškega uvoza industrija Unije stroškov ne more upoštevati pri svojih prodajnih cenah, zaradi česar se je njena dobičkonosnost v obdobju preiskave v zvezi s pregledom znatno poslabšala in se spremenila v izgubo.

(212)

Industrija Unije v primeru razveljavitve ukrepov ne bi mogla ohraniti svojega obsega prodaje in tržnega deleža v primerjavi z uvozom iz LRK po nizkih cenah. Zelo verjetno je, da bi se tržni delež LRK hitro povečal, če bi se ukrepi iztekli. Nadaljnja izguba obsega prodaje bi povzročila še nižjo stopnjo izkoriščenosti in zvišanje povprečnih proizvodnih stroškov. To bi skupaj s povečanim pritiskom na cene, ko bi nižanje prodajnih cen brez ukrepov preseglo 60 %, privedlo do nadaljnjega poslabšanja že tako negotovega finančnega položaja industrije Unije, zaprtja proizvodnih obratov in navsezadnje ukinitve industrije vsepovsod razen v LRK.

(213)

Zato je Komisija sklenila, da obstaja velika verjetnost, da bi iztek obstoječih ukrepov privedel do nadaljevanja škode zaradi uvoza iz LRK in da bi se že zdaj negotov položaj industrije Unije še dodatno poslabšal.

4.8.   Sklep

(214)

Razveljavitev ukrepov bi po vsej verjetnosti privedla do znatnega povečanja dampinškega uvoza iz LRK po cenah, ki bi močno nelojalno nižale cene industrije Unije. Komisija je zato sklenila, da v primeru razveljavitve ukrepov obstaja velika verjetnost nadaljevanja škode.

5.   INTERES UNIJE

(215)

Komisija je v skladu s členom 21 osnovne uredbe proučila, ali bi bila ohranitev obstoječih protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije kot celote.

(216)

Njena določitev interesa Unije je temeljila na proučitvi vseh raznovrstnih vključenih interesov, vključno z interesi industrije Unije, uvoznikov in uporabnikov. Vse zainteresirane strani so imele možnost, da izrazijo stališča v skladu s členom 21(2) osnovne uredbe.

(217)

Na podlagi tega je Komisija proučila, ali so kljub sklepom o verjetnosti nadaljevanja dampinga in škode obstajali utemeljeni razlogi, ki bi privedli do sklepa, da ohranitev obstoječih ukrepov ni bila v interesu Unije.

5.1.   Interes industrije Unije

(218)

Preiskava je pokazala, da bi se negotovi položaj industrije Unije v primeru razveljavitve ukrepov najverjetneje nadalje bistveno poslabšal. To bi lahko povzročilo izginotje in monopolizacijo trga s strani Kitajcev.

(219)

Zato je sklenila, da bi nadaljevanje ukrepov proti LRK koristilo industriji Unije.

5.2.   Interes nepovezanih uvoznikov in uporabnikov

(220)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 14 in 17, sta si status zainteresirane strani želela samo en uvoznik in en uporabnik, pri čemer v tej preiskavi nobeden od njiju ni predložil pripomb. Nizko stopnjo sodelovanja uvoznikov in uporabnikov, ki je v skladu z ugotovitvami iz prejšnjega pregleda zaradi izteka ukrepa, bi bilo mogoče pojasniti kot posledico premajhnega vpliva izdelka, ki se pregleduje, na njihove stroške proizvodnje. Zdi se, da izdelek velja za primarni proizvod, njegova cena in možnost nakupa vseh potrebnih vrst od enega dobavitelja pa sta glavni merili za stranke. Glede na očitno majhen vpliv izdelka, ki se pregleduje, na stroške izdelkov s konca proizvodne verige je bilo sklenjeno, da ukrepi ne bi imeli škodljivega učinka na uvoznike in uporabnike.

5.3.   Sklep o interesu Unije

(221)

Glede na navedeno je Komisija sklenila, da ni utemeljenih razlogov za sklep, da podaljšanje obstoječih protidampinških ukrepov na uvoz izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz LRK ni v interesu Unije.

6.   PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(222)

Na podlagi sklepov Komisije o verjetnosti nadaljevanja dampinga in škode ter interesu Unije bi bilo treba protidampinške ukrepe, ki se uporabljajo za uvoz volframovih elektrod s poreklom iz LRK, ohraniti.

(223)

Stopnje protidampinške dajatve za posamezne družbe, opredeljene v tej uredbi, se uporabljajo le za uvoz izdelka, ki se pregleduje in ga proizvajajo te družbe, torej izrecno navedeni pravni subjekti. Za uvožene izdelke, ki se pregledujejo in jih proizvaja katera koli druga družba, ki v izvedbenem delu te uredbe ni izrecno navedena z imenom in naslovom, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, teh stopenj ni mogoče uporabiti in zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(224)

Zahtevke za uporabo teh individualnih stopenj protidampinške dajatve (npr. zaradi spremembe imena subjekta ali ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) je treba takoj poslati Komisiji (69) skupaj z vsemi relevantnimi informacijami. Zlasti ob kakršni koli spremembi dejavnosti družbe v zvezi s proizvodnjo, domačo prodajo in izvozom, na primer v povezavi s spremembo imena ali spremembo glede proizvodnih in prodajnih subjektov. Uredba bo nato po potrebi ustrezno spremenjena s posodobitvijo seznama družb, upravičenih do individualnih stopenj dajatve.

(225)

V skladu s členom 109 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 (70) se obresti, ki jih je treba plačati, kadar je treba znesek povrniti na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije, izračunajo z obrestno mero, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja, objavljeno v seriji C Uradnega lista Evropske unije, in ki velja na prvi koledarski dan posameznega meseca.

(226)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz volframovih varilnih elektrod, vključno z volframovimi drogovi in palicami za varilne elektrode, z vsebnostjo volframa najmanj 94 mas. %, razen tistih, ki so dobljeni samo s sintranjem, narezani po dolžini ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 80 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515908010) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatev za izdelek iz odstavka 1, ki ga proizvajajo naslednje družbe, je:

Družba

Dajatev

Dodatna oznaka TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Vse druge družbe

63,5 %

A999

3.   Pogoj za uporabo individualnih stopenj dajatve, določenih za družbe iz odstavka 2, je, da se carinskim organom držav članic predloži veljaven trgovinski račun, ki vsebuje izjavo z datumom in podpisom uradnika subjekta, ki izdaja take račune, ter njegovim imenom in funkcijo, in sicer: „Podpisani potrjujem, da je (količina) volframovih elektrod, prodanih za izvoz v Evropsko unijo, ki jih zajema ta račun, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so podatki na tem računu popolni in resnični.“ Če tak račun ni predložen, se uporablja dajatev, ki velja za vse druge družbe.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 260/2007 (UL L 72, 13.3.2007, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 508/2013 (UL L 150, 4.6.2013, str. 1).

(4)  UL C 292, 2.9.2017, str. 6.

(5)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2018/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 (UL L 143, 7.6.2018, str. 1).

(6)  UL C 186, 31.5.2018, str. 13.

(7)  Proizvajalec je družba v zadevni državi, ki proizvaja izdelek, ki se pregleduje, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(8)  Delovni dokument služb Komisije o znatnih izkrivljanjih v gospodarstvu Ljudske republike Kitajske za namene preiskav trgovinske zaščite.

(9)  Poročilo – poglavje 2, str. 6 in 7.

(10)  Poročilo – poglavje 2, str. 10.

(11)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(12)  Poročilo – poglavje 2, str. 20 in 21.

(13)  Poročilo – poglavje 3, str. 41 ter 73 in 74.

(14)  Poročilo – poglavje 6, str. 120 in 121.

(15)  Poročilo – poglavje 6, str. 122–135.

(16)  Poročilo – poglavje 7, str. 167 in 168.

(17)  Poročilo – poglavje 8, str. 169 in 170, 200 in 201.

(18)  Poročilo – poglavje 2, str. 15 in 16, poglavje 4, str. 50 in 84, poglavje 5, str. 108 in 109.

(19)  Poročilo – poglavje 13, str. 322.

(20)  Poročilo – poglavje 12, str. 298–312.

(21)  Poročilo – poglavje 12, str. 267–282.

(22)  Poročilo – poglavje 5, str. 100 in 101.

(23)  Poročilo – poglavje 2, str. 26.

(24)  Poročilo – poglavje 2, str. 31 in 32.

(25)  Glej https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(26)  Glej spletišče združenja kitajske industrije neželeznih kovin na naslovu http://www.chinania.org.cn/html/dangjiangongzuo/dangjianhuodong/2019/0326/34906.html (obiskano 29. marca 2019).

(27)  Poročilo – poglavje 12, str. 322.

(28)  Poročilo – poglavja 14.1 do 14.3.

(29)  Poročilo – poglavje 4, str. 41 in 42 ter 83.

(30)  Poročilo – poglavje 12, str. 268.

(31)  Poročilo – poglavje 12, str. 271.

(32)  Poročilo – poglavje 12, str. 273.

(33)  Poročilo – poglavje 12, str. 279.

(34)  Poročilo – poglavje 12, str. 306.

(35)  Poročilo – poglavje 12, str. 310.

(36)  Poročilo – poglavje 12, str. 311.

(37)  Poročilo – poglavje 12, str. 316.

(38)  Glej obvestilo Ministrstva za trgovino št. 208[2018], ki je na voljo na: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201812/20181202821970.shtml (obiskano 26. aprila 2019).

(39)  Glej str. 298 poročila.

(40)  OECD. (2014). Export Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices (Izvozne omejitve v trgovini s surovinami: dejstva, zmotna prepričanja in boljše prakse) (OECD Publishing, 2014), str. 26.

(41)  OECD. (2016). Methodological note to the Inventory of Export Restrictions on Industrial Raw Materials (Metodološka opomba k popisu izvoznih omejitev za industrijske surovine), OECD, 9. marec 2016.

(42)  Poročilo – poglavje 6, str. 138–149.

(43)  Poročilo – poglavje 9, str. 216.

(44)  Poročilo – poglavje 9, str. 213–215.

(45)  Poročilo – poglavje 9, str. 209–211.

(46)  Poročilo – poglavje 13, str. 332–337.

(47)  Poročilo – poglavje 13, str. 336.

(48)  Poročilo – poglavje 13, str. 337–341.

(49)  Poročilo – poglavje 6, str. 114–117.

(50)  Poročilo – poglavje 6, str. 119.

(51)  Poročilo – poglavje 6, str. 120.

(52)  Poročilo – poglavje 6, str. 121 in 122, 126–128 ter 133–135.

(53)  Poročilo, prav tam.

(54)  Poročilo – poglavje 14, str. 362 in 363, seznam preiskav trgovinske zaščite EU (glede nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in glede nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske) ter preiskav trgovinske zaščite, ki jih izvajajo avstralski, kanadski, indijski organi ali organi ZDA.

(55)  Poročilo – poglavje 6, str. 127, zlasti v zvezi z oceno MDS.

(56)  Poročilo – poglavje 12, str. 274 ter 281 in 282.

(57)  Poročilo – poglavje 6, str. 120.

(58)  Odprti podatki Svetovne banke – višji srednji dohodek, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(59)  Če nobena država s podobno stopnjo razvoja ne proizvaja izdelka, ki se pregleduje, se lahko prouči možnost proizvodnje izdelka iz iste splošne kategorije in/ali sektorja izdelka, ki se pregleduje.

(60)  Odprti podatki Svetovne banke – višji srednji dohodek, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(61)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/.

(62)  Kode NACE so na voljo na http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

(63)  Stroški dela so na voljo na http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(64)  Sporočilo za medije, v katerem so objavljene letne spremembe indeksa cen domačih proizvajalcev za proizvodni sektor, je na voljo na http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x.

(65)  Orbis (Bureau Van Dijk) je globalni ponudnik poslovnih podatkov: www.bvdinfo.com.

(66)  Priloga 2 k obvestilu z dne 6. marca 2019.

(67)  Priloga 2 k obvestilu z dne 6. marca 2019.

(68)  Povezava med izvoznimi omejitvami in cenami je podrobneje opisana v oddelku 12.4.1 poročila, str. 298 in 299.

(69)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(70)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).


SKLEPI

29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/33


SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1268

z dne 3. julija 2019

o predlagani državljanski pobudi „Končajmo dobo plastike v Evropi“

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4974)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vsebina predlagane državljanske pobude „Končajmo dobo plastike v Evropi“ je naslednja: „Evropsko komisijo pozivamo, naj pregleda direktivo o vplivu določenih plastičnih izdelkov na okolje, in sicer z namenom, da bi se v Evropi prepovedali vsi plastični izdelki za enkratno uporabo.“

(2)

Cilji predlagane državljanske pobude so naslednji: „Evropska unija je 10. maja že presegla skrajne meje naravnih virov, ki ji jih naš planet lahko zagotovi. Vendar pa Evropa kljub znanstvenim poročilom, ki poudarjajo nujno potrebo po ukrepanju, ne uvaja nobenih korenitih sprememb svojega modela. Uporaba plastike je značilen primer trmastega zavračanja dejstev, ki je v nasprotju s potrebami okolja. Zato pozivamo k prepovedi vse plastične embalaže in plastenk do leta 2027, da se bodo lahko začeli izvajati konkretni ukrepi, ki bodo upoštevali omejitve naših virov.“

(3)

Pogodba o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje utrjuje demokratično delovanje Unije, saj med drugim določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude.

(4)

Zato bi morali biti postopki in pogoji, ki veljajo za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in prispevali k večji dostopnosti Unije.

(5)

Komisija je pooblaščena, da na podlagi člena 192(1) PDEU v povezavi s členom 191(1) PDEU za namen izvajanja Pogodb predloži predloge pravnih aktov za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za doseganje ciljev ohranjanja, varovanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja človekovega zdravja, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

(6)

Predlagana državljanska pobuda iz navedenih razlogov ni očitno zunaj okvira pristojnosti Komisije za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb v smislu člena 4(2)(b) Uredbe.

(7)

Poleg tega je bil v skladu s členom 3(2) Uredbe ustanovljen državljanski odbor in imenovani sta bili kontaktni osebi, predlagana državljanska pobuda pa ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 PEU.

(8)

Predlagano državljansko pobudo „Končajmo dobo plastike v Evropi“ bi bilo zato treba prijaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predlagana državljanska pobuda „Končajmo dobo plastike v Evropi“ se prijavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 26. julija 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „Končajmo dobo plastike v Evropi“, ki jih kot kontaktni osebi zastopata Daniela PLATSCH in Alice BUSTIN.

V Bruslju, 3. julija 2019

Za Komisijo

Frans TIMMERMANS

Prvi podpredsednik


(1)  UL L 65, 11.3.2011, str. 1.


29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/35


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1269

z dne 26. julija 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/287/EU o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju takih mrež

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (1) ter zlasti člena 12(4)(b) in (c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Izvedbenem sklepu Komisije 2014/287/EU (2) so določena merila za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju navedenih mrež. V členu 6 navedenega sklepa so države članice pozvane k ustanovitvi odbora držav članic, ki odloča o odobritvi predlogov za mreže, njihovem članstvu in prenehanju delovanja. Države članice so ustanovile odbor držav članic, ki je decembra 2016 odobril 23 evropskih referenčnih mrež (European Reference Networks – ERN) februarja 2017 pa eno. Vse mreže so začele delovati leta 2017.

(2)

Da bi se povečala učinkovitost evropskih referenčnih mrež, bi moral odbor držav članic postati forum za izmenjavo informacij in strokovnega znanja za usmerjanje razvoja evropskih referenčnih mrež, zagotavljanje smernic mrežam in državam članicam ter svetovanje Komisiji o zadevah, povezanih z ustanavljanjem mrež. Za spodbujanje izmenjave izkušenj ter olajšanje postopka, skladnega z drugimi čezmejnimi izmenjavami zdravstvenih podatkov, bi moral odbor načrtovati tesno sodelovanje z mrežo e-zdravje, da bi se vedno, ko je to mogoče, razvili skupni pristopi, podatkovne strukture in smernice za olajšanje preglednega dostopa do različnih storitev in za racionalizacijo pravil za izvajalce zdravstvenega varstva. Poleg tega bi moral odbor spodbujati razprave z drugimi ustreznimi forumi EU (kot je usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni) o področjih v skupnem interesu.

(3)

Sedanje izkušnje 24 obstoječih evropskih referenčnih mrež kažejo, da je za zagotovitev učinkovitega delovanja posamezne mreže potrebno tesno sodelovanje njenih članov pri izvajanju njihovih nalog, kot so učinkovita in varna izmenjava zdravstvenih podatkov v zvezi z diagnozami in zdravljenjem pacientov, prispevanje k znanstvenoraziskovalnim dejavnostim ter razvoj medicinskih smernic. Za tesno sodelovanje je potrebno medsebojno zaupanje članov posamezne mreže ter zlasti vzajemno priznavanje njihovega strokovnega znanja in kompetenc, kakovosti klinične oskrbe ter njihovih specifičnih človeških in strukturnih virov ter opreme, kot je določeno v točki 2 Priloge II k Delegiranemu sklepu Komisije 2014/286/EU (3).

(4)

Medsebojno zaupanje in priznavanje kolegov sta enako pomembna, kadar se izvajalci zdravstvenega varstva želijo pridružiti obstoječi mreži, saj ti zagotavljajo ustrezne osnovne pogoje za prihodnje sodelovanje znotraj mreže. Zato bi moralo biti vlogi za članstvo priloženo pozitivno mnenje o vlogi, ki ga izda odbor mreže, ki se ji izvajalec zdravstvenega varstva želi pridružiti, po medsebojnem strokovnem pregledu, ki ga opravi mreža na podlagi meril in pogojev iz točke 2 Priloge II k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU, če vlogo ocenjuje neodvisen organ za ocenjevanje, ki ga je imenovala Komisija. Da bi lahko izvajalec zdravstvenega varstva izrazil svoja stališča o mnenju odbora mreže, bi moral imeti možnost, da predloži pripombe v zvezi z osnutkom mnenja v enem mesecu od datuma prejema navedenega mnenja.

(5)

Za odbor mreže bi bilo treba določiti razumne roke v zvezi z osnutkom mnenja in končnim mnenjem. Rok za končno mnenje bi zato načeloma moral biti štiri mesece. Vendar bi bilo treba v primeru, da izvajalec zdravstvenega varstva predloži pripombe v zvezi z osnutkom mnenja odbora mreže, štirimesečni rok za izdajo končnega mnenja podaljšati za en mesec, da bi lahko odbor mreže upošteval prejete pripombe. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba končno mnenje obravnavati kot pozitivno, če odbor mreže v določenih rokih ne pošlje osnutka mnenja ali izda končnega mnenja.

(6)

Če odbor mreže, ki se ji želi pridružiti izvajalec zdravstvenega varstva, izrazi negativno mnenje o vlogi za članstvo, vlogo pa s pisno izjavo podpre država članica sedeža izvajalca zdravstvenega varstva, bi morala imeti navedena država članica možnost, da od odbora držav članic zahteva, da na podlagi meril in pogojev iz točke 2 Priloge II k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU sprejme odločitev o tem, ali se lahko vloga vseeno predloži Komisiji.

(7)

Da bi Komisija podprla zdravstvene delavce iz vseh evropskih referenčnih mrež pri sodelovanju na daljavo za čezmejno diagnozo in zdravljenje pacientov z redkimi kompleksnimi boleznimi ali stanji oziroma s kompleksnimi boleznimi ali stanji z nizko prevalenco ter olajšala znanstvene raziskave takih bolezni ali stanj, je razvila sistem za upravljanje kliničnih podatkov pacientov za evropske referenčne mreže (Clinical Patient Management System for European Reference Networks – CPMS), in sicer da bi olajšala njihovo ustanavljanje in delovanje, kot je določeno v točki (c) odstavka 4 člena 12 Direktive 2011/24/EU.

(8)

Sistem za klinično obravnavo pacientov bi moral zagotoviti skupno infrastrukturo za sodelovanje zdravstvenih delavcev znotraj evropskih referenčnih mrež pri diagnozi in zdravljenju pacientov z redkimi kompleksnimi boleznimi ali stanji oziroma s kompleksnimi boleznimi ali stanji z nizko prevalenco. Z njim bi se moralo zagotoviti sredstvo za najučinkovitejšo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o takih boleznih znotraj evropskih referenčnih mrež.

(9)

Zato bi moral sistem za klinično obravnavo pacientov obsegati varno informacijsko infrastrukturo za zagotovitev skupnega vmesnika, prek katerega si lahko izvajalci zdravstvenega varstva, ki so člani evropskih referenčnih mrež, pridruženi partnerji (4) ali gostujoči uporabniki (izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov), izmenjujejo informacije znotraj mrež o zadevnih pacientih, da bi se olajšal njihov dostop do varnega in visokokakovostnega zdravstvenega varstva ter z olajšanjem izmenjave ustreznih informacij spodbujalo učinkovito sodelovanje pri zdravstvenem varstvu med državami članicami.

(10)

Da bi se zagotovili skladnost s pravili o varstvu podatkov ter uporaba učinkovitega in varnega okolja za elektronsko izmenjavo osebnih podatkov pacientov med izvajalci zdravstvenega varstva znotraj evropskih referenčnih mrež za namene iz odstavka 2 člena 12 Direktive 2011/24/EU, bi se morala taka izmenjava izvajati samo na podlagi izrecne privolitve pacientov in samo prek sistema za klinično obravnavo pacientov. Izvajalci zdravstvenega varstva so odgovorni za zagotavljanje varnosti podatkov, ki jih obdelajo zunaj sistema za klinično obravnavo pacientov za vnos v navedeni sistem, in tudi podatkov, ki jih ne vnesejo v sistem za klinično obravnavo pacientov, vendar jih obdelujejo v zvezi z navedenim sistemom (kot so obrazci o privolitvi), ali podatkov, ki jih izvajalci prenesejo iz sistema za klinično obravnavo pacientov in obdelajo zunaj navedenega sistema.

(11)

V sistemu za klinično obravnavo pacientov se obdelujejo občutljivi podatki v zvezi s pacienti z redkimi kompleksnimi boleznimi ali stanji oziroma s kompleksnimi boleznimi ali stanji z nizko prevalenco. Ti podatki se obdelujejo izključno za olajševanje diagnoze in zdravljenja pacientov, za vnos v ustrezne registre ali druge podatkovne zbirke za redke kompleksne bolezni ali kompleksne bolezni z nizko prevalenco, ki se uporabljajo za znanstvenoraziskovalne ali klinične namene ali zdravstveno politiko, ter za vzpostavljanje stika z morebitnimi udeleženci znanstvenoraziskovalnih pobud. Izvajalci zdravstvenega varstva v evropskih referenčnih mrežah bi morali imeti možnost, da podatke pacientov obdelajo v sistemu za klinično obravnavo pacientov po tem, ko pridobijo specifično, informirano in svobodno privolitev pacientov v zvezi s tremi možnimi načini uporabe njihovih podatkov (zdravstvena ocena dokumentacije za svetovanje o diagnozi in zdravljenju, vnos podatkov v registre redkih bolezni ali druge podatkovne zbirke za redke kompleksne bolezni ali kompleksne bolezni z nizko prevalenco ter morebitna vzpostavitev stika s pacienti v zvezi s sodelovanjem v znanstvenoraziskovalni pobudi). Za vsakega od teh treh namenov bi bilo treba pridobiti ločeno privolitev. V tem sklepu bi bilo treba določiti namene in zaščitne ukrepe za obdelavo takih podatkov v sistemu za klinično obravnavo pacientov. Komisija bi zlasti morala določiti splošne lastnosti sistema za klinično obravnavo pacientov v zvezi s posameznimi mrežami, zagotoviti in vzdrževati varno informacijsko infrastrukturo, potrebno za to, ter zagotoviti njeno tehnično delovanje in varnost. V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov bi morala Komisija obdelovati samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za zagotavljanje upravljanja sistema za klinično obravnavo pacientov v zvezi s posameznimi mrežami, ter torej ne bi smela dostopati do zdravstvenih podatkov pacientov, ki se izmenjujejo v evropskih referenčnih mrežah, če to ni nujno potrebno za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima kot skupni upravljavec.

(12)

Ta izvedbeni sklep bi se moral uporabljati samo za obdelavo osebnih podatkov, zlasti kontaktnih in zdravstvenih podatkov, ki poteka v sistemu za klinično obravnavo pacientov v evropskih referenčnih mrežah.

(13)

V skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter členom 28 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (6) morajo skupni upravljavci postopkov obdelave osebnih podatkov na pregleden način določiti svoje zadevne dolžnosti z namenom izpolnjevanja obveznosti v skladu z navedenima uredbama. Poleg tega je določena tudi možnost, da se navedene dolžnosti določijo s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavce.

(14)

Izvedbeni sklep 2014/287/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725, ki je mnenje podal 13. septembra 2018.

(16)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16 Direktive 2011/24/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/287/EU se spremeni:

(1)

Vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Opredelitev pojmov

V tem izvedbenem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚koordinator evropskih referenčnih mrež‘ pomeni osebo, ki jo za koordinatorja mreže imenuje član evropske referenčne mreže, izbran za člana koordinatorja iz uvodne izjave 3 in člena 4 Delegiranega sklepa 2014/286/EU;

(b)

‚odbor mreže‘ pomeni organ, odgovoren za upravljanje mreže in sestavljen iz predstavnikov vsakega člana mreže iz uvodne izjave 3 in točke (1)(b)(ii) Priloge I k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU;

(c)

‚pridruženi partner‘ pomeni (povezani nacionalni center, sodelujoči nacionalni center in nacionalno koordinacijsko središče) iz uvodne izjave 14 in točke (7)(c) Priloge I k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU ter izjave odbora držav članic z dne 10. oktobra 2017;

(d)

‚gostujoči uporabnik‘ pomeni izvajalca zdravstvenega varstva, ki ni član ali pridruženi partner ter ki ima po odobritvi pristojnega koordinatorja evropske referenčne mreže za omejeno obdobje pravico, da vpisuje paciente v sistem za klinično obravnavo pacientov in sodeluje v panelu, povezanem z zadevnim pacientom, ali v specifičnem panelu kot strokovnjak.“

(2)

V členu 8 se vstavijo naslednji odstavki 4, 5 in 6:

„4.   Če Komisija ugotovi, da so zahteve iz člena 8(2) in (3) izpolnjene, odbor mreže, ki se ji izvajalec zdravstvenega varstva želi pridružiti, izda mnenje o vlogi za članstvo po medsebojnem strokovnem pregledu, ki ga opravi mreža na podlagi meril in pogojev iz točke 2 Priloge II k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU.

5.   Odbor mreže pred izdajo mnenja iz odstavka 4 in v treh mesecih od trenutka, ko Komisija potrdi, da so zahteve iz člena 8(2) in (3) izpolnjene, izvajalcu zdravstvenega varstva, ki kandidira, pošlje osnutek mnenja, navedeni izvajalec pa lahko v enem mesecu od prejema osnutka mnenja mreži pošlje pripombe. Če odbor mreže ne prejme pripomb v zvezi z osnutkom, v štirih mesecih od trenutka, ko Komisija potrdi, da so zahteve iz člena 8(2) in (3) izpolnjene, izda končno mnenje o vlogi za članstvo.

Če odbor mreže prejme pripombe, se rok za izdajo končnega mnenja podaljša na pet mesecev od trenutka, ko Komisija potrdi, da so zahteve iz člena 8(2) in (3) izpolnjene. Po prejemu pripomb odbor mreže spremeni svoje mnenje in pojasni, ali pripombe upravičujejo spremembo njegove ocene. Če odbor mreže ne pošlje osnutka mnenja ali izda končnega mnenja v rokih, določenih zgoraj, se šteje, da je končno mnenje pozitivno.

6.   V primeru negativnega mnenja odbora mreže lahko odbor držav članic na zahtevo države članice sedeža izda pozitivno mnenje po ponovni oceni vloge na podlagi meril in pogojev iz točke 2 Priloge II k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU. Navedeno pozitivno mnenje se priloži vlogi.“

(3)

V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če se izda pozitivno mnenje v skladu s členom 8(5) ali (6), Komisija imenuje organ za oceno vloge za članstvo, ki ji je priloženo mnenje.“

(4)

V poglavju IV se vstavi naslednji člen 15a:

„Člen 15a

Izmenjava informacij in strokovnega znanja med državami članicami

Države članice so pozvane, da si izmenjujejo informacije in strokovno znanje v odboru držav članic za usmerjanje razvoja evropskih referenčnih mrež, zagotavljanje smernic mrežam in državam članicam ter svetovanje Komisiji o zadevah, povezanih z ustanavljanjem mrež.“

(5)

Vstavi se naslednji člen 16a:

„Člen 16a

Sistem za upravljanje kliničnih podatkov pacientov

(1)   Vzpostavi se sistem za upravljanje kliničnih podatkov pacientov za elektronsko izmenjavo osebnih podatkov pacientov med izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščenimi za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov, v evropskih referenčnih mrežah.

(2)   Sistem za klinično obravnavo pacientov sestavlja varno informacijsko orodje, ki ga zagotovi Komisija, za izmenjavo in gostovanje podatkov o pacientih ter za komuniciranje v realnem času in pravočasno komuniciranje o primerih pacientov v evropskih referenčnih mrežah.

(3)   Med drugim vključuje pregledovalnik medicinskih slik, zmogljivosti za sporočanje podatkov, prilagojene nabore podatkov in ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov v skladu s Prilogo I.“

(6)

Vstavi se naslednji člen 16b:

„Člen 16b

Osebni podatki, ki se obdelujejo v sistemu za klinično obravnavo pacientov

(1)   Osebni podatki pacientov, ki vključujejo ime, spol, datum in kraj rojstva ter druge osebne podatke, potrebne za diagnozo in zdravljenje, se znotraj evropskih referenčnih mrež izmenjujejo in obdelujejo izključno prek sistema za klinično obravnavo pacientov. Obdelava je omejena na namene olajševanja sodelovanja pri zdravstveni oceni dokumentacije pacienta za diagnozo in zdravljenje, vnosa podatkov v registre in druge podatkovne zbirke za redke kompleksne bolezni in kompleksne bolezni z nizko prevalenco, ki se uporabljajo za znanstvenoraziskovalne ali klinične namene ali zdravstveno politiko, ter vzpostavljanja stika z morebitnimi udeleženci znanstvenoraziskovalnih pobud. Temelji na privolitvi, pridobljeni v skladu s Prilogo IV.

(2)   Komisija velja za upravljavca obdelave osebnih podatkov v zvezi z upravljanjem pravic dostopa ter obdeluje te podatke na podlagi izrecne privolitve posameznikov, ki jih izvajalci zdravstvenega varstva opredelijo kot uporabnike in jih pooblasti zadevna evropska referenčna mreža, kolikor je potrebno, da se zagotovi naslednje:

(a)

tem posameznikom se podelijo pravice dostopa;

(b)

ti posamezniki lahko uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti ter

(c)

Komisija lahko izpolni svoje obveznosti kot upravljavec.

(3)   Komisija ne dostopa do osebnih podatkov pacientov, če to ni nujno potrebno za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima kot skupni upravljavec.

(4)   Samo osebe, ki jih pooblastijo evropske referenčne mreže ter spadajo v kategorijo osebja in drugih posameznikov, povezanih z izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščenimi za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov, lahko dostopajo do osebnih podatkov pacientov v sistemu za klinično obravnavo pacientov.

(5)   Ime pacienta ter kraj in točen datum rojstva se v sistemu za klinično obravnavo pacientov šifrirajo in psevdonimizirajo. Drugi osebni podatki, potrebni za diagnozo in zdravljenje, se psevdonimizirajo. Uporabnikom sistema za klinično obravnavo pacientov, ki so povezani z drugimi izvajalci zdravstvenega varstva, so za panelne razprave in oceno dokumentacije pacienta na voljo samo psevdonimizirani podatki.

(6)   Komisija zagotovi varnost prenosa in gostovanja osebnih podatkov.

(7)   Izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov, izbrišejo podatke, ki niso več potrebni. Osebni podatki pacientov se hranijo samo, dokler je to potrebno za interese oskrbe pacienta, diagnoze bolezni ali zagotavljanja oskrbe družinskim članom pacientov v evropski referenčni mreži. Vsak izvajalec zdravstvenega varstva, pooblaščen za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov, najmanj vsakih 15 let pregleda potrebo po hrambi podatkov pacientov, za katere je upravljavec.

(8)   Komisija in izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za klinično obravnavo pacientov, redno preskušajo, ocenjujejo in vrednotijo učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov v sistemu za klinično obravnavo pacientov.“

(7)

Vstavi se naslednji člen 16c:

„Člen 16c

Skupno upravljanje osebnih podatkov pacientov, ki se obdelujejo v sistemu za klinično obravnavo pacientov

(1)   Vsak izvajalec zdravstvenega varstva, ki obdeluje podatke pacientov v sistemu za klinično obravnavo pacientov, in Komisija sta skupna upravljavca obdelave teh podatkov v sistemu za klinično obravnavo pacientov.

(2)   Za namene odstavka 1 se pristojnosti dodelijo skupnim upravljavcem v skladu s Prilogo III.

(3)   Vsak skupni upravljavec deluje v skladu z ustrezno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ki velja zanj.“

(8)

Doda se Priloga III, katere besedilo je določeno v Prilogi I k temu sklepu.

(9)

Doda se Priloga IV, katere besedilo je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 45.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/287/EU z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega znanja o ustanavljanju in vrednotenju takih mrež (UL L 147, 17.5.2014, str. 79).

(3)  Delegirani sklep Komisije 2014/286/EU z dne 10. marca 2014 o določitvi meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva, ki se želijo pridružiti evropski referenčni mreži (UL L 147, 17.5.2014, str. 71).

(4)  Kot so navedeni v uvodni izjavi 14 in točki 7(c) Priloge I k Delegiranemu sklepu 2014/286/EU ter izjavi odbora držav članic z dne 10. oktobra 2017, ki je na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms_affiliated_partners_en.pdf.

(5)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(6)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

„PRILOGA III

DODELITEV PRISTOJNOSTI SKUPNIM UPRAVLJAVCEM

1.

Komisija je pristojna za:

(i)

vzpostavitev, delovanje in upravljanje sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov;

(ii)

zagotavljanje tehničnih sredstev izvajalcem zdravstvenega varstva, s katerimi se pacientom omogoči, da uveljavljajo svoje pravice prek sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, kadar je to potrebno, ter odzivanje na zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kadar se to zahteva v skladu z veljavno zakonodajo;

(iii)

zagotavljanje, da sistem za upravljanje kliničnih podatkov pacientov izpolnjuje zahteve, ki veljajo za komunikacijske in informacijske sisteme Komisije (1);

(iv)

opredelitev in izvajanje tehničnih sredstev, s katerimi lahko pacienti uveljavljajo svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725;

(v)

obveščanje izvajalcev zdravstvenega varstva o vseh kršitvah varstva osebnih podatkov v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov;

(vi)

izvoz naborov osebnih podatkov iz sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov v primeru spremembe obdelovalca osebnih podatkov;

(vii)

opredelitev kategorij osebja in drugih posameznikov, povezanih z izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščenimi za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ki se jim lahko odobri dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov;

(viii)

zagotavljanje, da se v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov ime in kraj rojstva pacienta (razen če nista potrebna za diagnozo in zdravljenje) ter točni datum rojstva šifrirajo in psevdonimizirajo, drugi osebni podatki, potrebni za diagnozo in zdravljenje, pa psevdonimizirajo;

(ix)

vzpostavitev ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov pacientov, ki se obdelujejo v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov.

2.

Vsak izvajalec zdravstvenega varstva, pooblaščen za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, je pristojen za:

(i)

izbiro pacientov, katerih osebni podatki se obdelajo v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov;

(ii)

pridobivanje in ohranjanje izrecnih, informiranih, prostovoljnih in specifičnih privolitev pacientov, katerih podatki se obdelajo v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, v skladu z obveznimi minimalnimi zahtevami za obrazec o privolitvi iz Priloge IV;

(iii)

opravljanje nalog kontaktne točke za svoje paciente, tudi kadar uveljavljajo svoje pravice, odzivanje na zahteve pacientov ali njihovih zastopnikov ter zagotavljanje, da lahko pacienti, katerih podatki se obdelajo v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, uveljavljajo svoje pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, po potrebi z uporabo tehničnih sredstev, ki jih zagotovi Komisija v skladu s točko 1(ii);

(iv)

pregled potrebe po obdelavi specifičnih osebnih podatkov pacientov v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ki ga je treba opraviti vsaj vsakih 15 let;

(v)

zagotovitev varnosti in zaupnosti vsake obdelave osebnih podatkov pacientov, ki jo zadevni izvajalec zdravstvenega varstva izvede zunaj sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, če se taki podatki obdelujejo zaradi obdelave osebnih podatkov pacientov v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov ali v zvezi s tako obdelavo;

(vi)

obveščanje Komisije, pristojnih nadzornih organov in po potrebi pacientov o vsaki kršitvi varstva osebnih podatkov v zvezi s podatki pacientov, ki se obdelajo v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (EU) 2016/679 ali na zahtevo Komisije;

(vii)

opredelitev osebja in drugih posameznikov, povezanih z njim, ki se jim odobri dostop do osebnih podatkov pacientov v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, v skladu z merili za dostop iz točke (1)(vii) te priloge ter obveščanje Komisije o tem;

(viii)

zagotavljanje, da so njegovo osebje in drugi posamezniki, povezani z njim, ki imajo dostop do osebnih podatkov pacientov v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ustrezno usposobljeni za opravljanje svojih nalog v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov, ter da zanje velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti v skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2016/679.


(1)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40) ter Sklep Komisije z dne 13. decembra 2017 o določitvi izvedbenih pravil za člene 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Sklepa (EU, Euratom) 2017/46 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Komisiji.


PRILOGA II

„PRILOGA IV

Obvezne minimalne zahteve za obrazec o privolitvi, ki ga zagotovijo izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov

1.

Na obrazcu o privolitvi so opisani pravna podlaga in zakonitost obdelave, koncept in namen evropskih referenčnih mrež, ustanovljenih z Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Vsebuje podatke o posameznih postopkih obdelave in zadevnih pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Na njem je pojasnjeno, da mreže sestavljajo člani, ki so visokospecializirani izvajalci zdravstvenega varstva, z namenom omogočiti zdravstvenim delavcem, da sodelujejo pri podpiranju pacientov z redkimi kompleksnimi boleznimi ali stanji oziroma z boleznimi ali stanji z nizko prevalenco, ki potrebujejo visokospecializirano zdravstveno varstvo.

2.

Z obrazcem o privolitvi se zahteva izrecna privolitev pacienta, da se njegovi osebni podatki delijo z eno ali več evropskimi referenčnimi mrežami z izključnim namenom izboljšati njegov dostop do diagnoze in zdravljenja ter zagotavljanje visokokakovostnega zdravstvenega varstva. V ta namen je na njem pojasnjeno, da:

(a)

bodo v primeru privolitve osebne podatke pacienta obdelovali izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(i)

ime pacienta, kraj in točni datum rojstva niso vključeni v podatke, ki se izmenjujejo; identifikacijski podatki pacienta se nadomestijo z edinstvenim identifikatorjem, ki onemogoča identifikacijo pacienta vsem, razen izvajalcu zdravstvenega varstva (psevdonimizacija);

(ii)

izmenjujejo se samo podatki, pomembni za diagnozo in zdravljenje; to lahko vključuje območje rojstva in prebivanja, spol, leto in mesec rojstva, medicinske slike, laboratorijska poročila in tudi podatke o bioloških vzorcih. Vključuje lahko tudi dopise in poročila drugih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki so v preteklosti zagotavljali oskrbo pacientu;

(iii)

podatki pacienta se izmenjujejo prek varnega elektronskega informacijskega sistema, tj. sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov;

(iv)

dostop do podatkov pacienta imajo samo zdravstveni delavci in drugi posamezniki, povezani s takimi izvajalci zdravstvenega varstva, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti in ki so upravičeni do dostopa do podatkov pacienta v mrežah;

(v)

zdravstveni delavci in drugi posamezniki, povezani s takimi izvajalci zdravstvenega varstva, ki so upravičeni do dostopa do podatkov pacientov, lahko izvajajo poizvedbe v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov in izdelajo poročila za opredelitev podobnih primerov pacientov;

(b)

če se privolitev ne da, to nikakor ne bo vplivalo na oskrbo pacienta, ki jo izvaja zadevni izvajalec zdravstvenega varstva.

3.

Z obrazcem o privolitvi se lahko od pacienta zahteva tudi dodatna privolitev za vnos njegovih podatkov v registre ali druge podatkovne zbirke za redke kompleksne bolezni ali kompleksne bolezni z nizko prevalenco, ki se uporabljajo za znanstvenoraziskovalne ali klinične namene ali politiko. Če se zahteva privolitev za to, sta na obrazcu o privolitvi opisana koncept in namen registrov ali podatkovnih zbirk za redke bolezni, pojasnjeno pa je še naslednje:

(a)

v primeru privolitve bodo osebne podatke pacienta obdelovali izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(i)

izmenjujejo se samo relevantni podatki, povezani z zdravstvenim stanjem pacienta;

(ii)

zdravstveni delavci in drugi posamezniki, povezani s takimi izvajalci zdravstvenega varstva, ki so upravičeni do dostopa do podatkov pacientov, lahko izvajajo poizvedbe v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov in izdelajo poročila za opredelitev podobnih primerov pacientov;

(b)

če se privolitev ne da, to nikakor ne bo vplivalo na oskrbo pacienta, ki jo izvaja zadevni izvajalec zdravstvenega varstva, niti na svetovanje o diagnozi in zdravljenju, ki ga mreža zagotavlja na zahtevo pacienta.

4.

Z obrazcem o privolitvi se lahko od pacienta zahteva tudi dodatna privolitev za stik, ki ga s pacientom vzpostavi član mreže, ki meni, da bi pacient lahko bil primeren za znanstvenoraziskovalno pobudo, specifičen znanstvenoraziskovalni projekt ali dele znanstvenoraziskovalnega projekta. Če se zahteva privolitev za to, je na obrazcu o privolitvi pojasnjeno, da privolitev za vzpostavitev stika za znanstvenoraziskovalne namene na tej stopnji ne pomeni, da je pacient privolil v uporabo svojih podatkov za specifično znanstvenoraziskovalno pobudo, niti, da bo s pacientom v vsakem primeru vzpostavljen stik v zvezi s specifičnim znanstvenoraziskovalnim projektom ali da bo pacient vključen v tak specifičen projekt, poleg tega pa je pojasnjeno še naslednje:

(a)

v primeru privolitve bodo osebne podatke pacienta obdelovali izvajalci zdravstvenega varstva, pooblaščeni za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(i)

zdravstveni delavci in drugi posamezniki, povezani s takimi izvajalci zdravstvenega varstva, ki so upravičeni do dostopa do podatkov pacientov, lahko izvajajo poizvedbe v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov in izdelajo poročila za iskanje pacientov, primernih za znanstvene raziskave;

(ii)

če se ugotovi, da je bolezen ali stanje pacienta relevantno za specifičen znanstvenoraziskovalni projekt, se lahko za navedeni projekt vzpostavi stik s pacientom, da se pridobi privolitev pacienta za uporabo njegovih podatkov za navedeni projekt;

(b)

če se privolitev ne da, to nikakor ne bo vplivalo na oskrbo pacienta, ki jo izvaja zadevni izvajalec zdravstvenega varstva, niti na svetovanje o diagnozi in zdravljenju, ki ga mreža zagotavlja na zahtevo pacienta.

5.

Na obrazcu o privolitvi so pojasnjene pravice pacienta v zvezi z njegovimi posameznimi privolitvami za izmenjavo osebnih podatkov, zlasti pa je navedeno naslednje:

(a)

pacient ima pravico dati ali zavrniti vsako posamezno privolitev, ne da bi to vplivalo na njegovo oskrbo;

(b)

dano privolitev lahko kadar koli prekliče;

(c)

pacient ima pravico biti obveščen o tem, kateri podatki se izmenjujejo v mreži, pravico dostopa do svojih podatkov, ki se hranijo, in pravico zahtevati popravke vseh morebitnih napak;

(d)

zahteva lahko, da se njegovi osebni podatki blokirajo ali izbrišejo, in ima pravico do prenosljivosti podatkov.

6.

Na obrazcu o privolitvi je navedeno, da bo izvajalec zdravstvenega varstva hranil osebne podatke samo, dokler je to potrebno za namene, za katere je pacient dal privolitev, pri čemer bo vsaj vsakih 15 let pregledal potrebo po hranjenju specifičnih osebnih podatkov pacienta v sistemu za upravljanje kliničnih podatkov pacientov.

7.

Na obrazcu o privolitvi so navedeni identiteta in kontaktni podatki upravljavcev, pri čemer je jasno navedeno, da je kontaktna točka za uveljavljanje pravic pacienta zadevni izvajalec zdravstvenega varstva, pooblaščen za dostop do sistema za upravljanje kliničnih podatkov pacientov, kontaktni podatki pooblaščenih oseb za varstvo podatkov in po potrebi tudi razpoložljiva pravna sredstva v zvezi z varstvom podatkov ter kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov.

8.

Na obrazcu o privolitvi se za vsako od treh različnih oblik izmenjave podatkov ločeno evidentira specifična, izrecna in nedvoumna privolitev:

(a)

privolitev je treba izraziti z jasnim pritrdilnim dejanjem, na primer z uporabo okenca za obkljukanje in podpisa na obrazcu;

(b)

vključita se obe možnosti (zagotovitev ali zavrnitev privolitve).


29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/44


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1270

z dne 26. julija 2019

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5737)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah, kjer so bili potrjeni primeri navedene bolezni pri domačih ali divjih prašičih (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). V delih I do IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer glede navedene bolezni. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila večkrat spremenjena, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer glede afriške prašičje kuge v Uniji, ki jih je treba upoštevati v navedeni prilogi. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1247 (5), in sicer po nedavnem primeru afriške prašičje kuge na Poljskem ter v Bolgariji in Litvi.

(2)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1247 so se pojavili dodatni primeri afriške prašičje kuge pri divjih in domačih prašičih na Poljskem ter v Bolgariji in Litvi, ki jih je prav tako treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(3)

Julija 2019 je bil ugotovljen en izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v regiji Ruse v Bolgariji, na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje v Bolgariji, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Julija 2019 je bil ugotovljen en primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v regiji Silistra v Bolgariji, na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje v Bolgariji, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(5)

Julija 2019 so bili ugotovljeni trije izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v lubartowskem, ciechanowskem in sokołowskem okrožju na Poljskem, na območjih, ki so trenutno navedena v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Navedeni izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba ta območja na Poljskem, prizadeta zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu II navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(6)

Julija 2019 je bil ugotovljen en izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožju Alytus v Litvi, na območju, ki je trenutno navedeno v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje v Litvi, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu II navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(7)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe pri epidemiološkem razvoju afriške prašičje kuge v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba na Poljskem ter v Bolgariji in Litvi razmejiti dovolj velika nova območja z visokim tveganjem ter jih ustrezno navesti v delih I, II in III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. julija 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1247 z dne 19. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 194, 22.7.2019, str. 27).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

DEL I

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

in the region of Sofia District:

the whole municipality of Dragoman,

the whole municipality of Svoge,

the whole municipality of Botevgrad,

the whole municipality of Etropole,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Hiiu maakond.

4.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat płocki,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

DEL II

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Varna,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Shumen.

3.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

DEL III

1.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.