ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 160

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
18. junij 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/985 z dne 17. junija 2019 o razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1001 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/986 z dne 7. marca 2019 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/987 z dne 29. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije

8

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/988 z dne 17. junija 2019 o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1 )

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/989 z dne 17. junija 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorprofam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

11

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS ( 1 )

14

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2019/991 z dne 16. januarja 2019 o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

23

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/992 z dne 4. junija 2019 o imenovanju vodje svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2019/993 z dne 17. junija 2019 o razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/1006 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi

25

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/994 z dne 17. junija 2019 o odlogu datuma izteka odobritve etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov ( 1 )

26

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


UREDBA SVETA (EU) 2019/985

z dne 17. junija 2019

o razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1001 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/993 z dne 17. junija 2019 o razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/1006 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/1006 (2) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi. Navedeni sklep je med drugim določil zamrznitev sredstev in gospodarskih virov nekaterih oseb, subjektov ali organov, odgovornih za spodkopavanje pravne države ali oviranje vključujoče politične rešitve v Republiki Maldivi, ter oseb in subjektov, odgovornih za hude kršitve ali zlorabe človekovih pravic v Republiki Maldivi.

(2)

Uredba Sveta (EU) 2018/1001 (3) uveljavlja ukrepe iz Sklepa (SZVP) 2018/1006.

(3)

Svet je 17. junija 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/993 o razveljavitvi Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1006.

(4)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(5)

Uredbo (EU) 2018/1001 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2018/1001 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 17. junija 2019

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(2)  Sklep Sveta 2018/1006 z dne 16. julija 2018 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi (UL L 180, 17.7.2018, str. 24).

(3)  Uredba Sveta (EU) 2018/1001 z dne 16. julija 2018 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi (UL L 180, 17.7.2018, str. 1).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/986

z dne 7. marca 2019

o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 8(9) in četrtega pododstavka člena 13(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od 1. septembra 2019 se bo za vsa lahka vozila uporabljal nov regulativni preskusni postopek za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih vozilih, tj. globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (v nadaljnjem besedilu: WLTP) iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (2), ki bo nadomestil novi evropski vozni cikel (v nadaljnjem besedilu: NEDC) iz Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (3). Zato bi bilo treba določiti novo metodologijo za določanje emisij CO2 in porabe goriva vozil kategorije N1, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (v nadaljnjem besedilu: večstopenjska vozila).

(2)

Na podlagi Uredbe (EU) št. 510/2011 se specifične emisije CO2 večstopenjskega vozila dodelijo proizvajalcu osnovnega vozila. Da bi se proizvajalcu osnovnega vozila omogočilo učinkovito in dovolj zanesljivo načrtovanje skladnosti z njegovimi cilji specifičnih emisij, bi bilo treba vzpostaviti metodologijo, ki zagotavlja, da so emisije CO2 in masa nedodelanih osnovnih vozil, ki bodo dodeljene navedenemu proizvajalcu, znane v trenutku proizvodnje in prodaje nedodelanega osnovnega vozila in ne šele v trenutku, ko proizvajalec na končni stopnji da dodelano vozilo na trg.

(3)

Pri določanju emisij CO2 nedodelanega osnovnega vozila je treba uporabiti metodo interpolacije iz Uredbe (EU) 2017/1151, pri čemer je treba specifične vhodne vrednosti načrtovati tako, da privedejo do vrednosti emisij CO2 in mase, ki so čim bolj reprezentativne za vrednosti, naknadno določene za končno dodelano vozilo. Da bi se zagotovila doslednost, bi bilo treba pri izračunu cilja specifičnih emisij proizvajalca osnovnega vozila upoštevati vrednosti mase, določene za navedeni namen.

(4)

Proizvajalec osnovnega vozila bi moral vhodne vrednosti, uporabljene za metodo interpolacije, ter vrednosti emisij CO2 in mase nedodelanega osnovnega vozila sporočiti Komisiji. Hkrati bi morale države članice Komisiji še naprej poročati o specifičnih emisijah CO2 in masi končnih dodelanih vozil.

(5)

Komisija bi morala na podlagi navedenih sporočenih podatkov stalno ocenjevati reprezentativnost vrednosti emisij CO2 osnovnega vozila in proizvajalce obvestiti o vseh ugotovljenih razhajanjih. V primeru znatnih in stalnih razhajanj med povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 končnega dodelanega vozila ter povprečjem spremljanja vrednosti CO2, določenih za proizvajalca osnovnega vozila, bi bilo treba vrednosti za končna dodelana vozila uporabiti za ugotavljanje, ali proizvajalci izpolnjujejo svoje cilje specifičnih emisij.

(6)

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julij 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).


PRILOGA

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 se spremenita:

(1)

v Prilogi I se v točki 1(c) doda naslednji odstavek:

„V primeru nedodelanih večstopenjskih vozil iz točke 1a dela A Priloge II se namesto vrednosti M uporabi masa pri spremljanju (Mmon). Masa pri spremljanju se izračuna po naslednji formuli:

 

Mmon = MRObase × B0,

 

pri čemer:

 

MRObase in B0 sta takšni, kakor sta opredeljeni v točki 1a.1(a) dela A Priloge II.“;

(2)

v Prilogi II se del A spremeni:

(a)

točka 1.2 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2021;

(b)

vstavijo se naslednje točke 1a, 1a.1, 1b in 1c:

„1a.   Specifične emisije CO2 večstopenjskih vozil kategorije N1, določene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151

Z učinkom od 1. septembra 2019 proizvajalec za vsako nedodelano osnovno vozilo kategorije N1, ki je predmet postopka večstopenjske homologacije v skladu z Direktivo 2007/46/ES, določi in Komisiji sporoči specifične emisije CO2 navedenega osnovnega vozila (v nadaljnjem besedilu: emisije CO2 pri spremljanju) v skladu z metodologijo iz točke 1a.1.

Komisija emisije CO2 pri spremljanju nedodelanega osnovnega vozila, ki so ji sporočene v skladu s prvim odstavkom, uporabi za izračun povprečnih specifičnih emisij CO2 proizvajalca osnovnega vozila v koledarskem letu, v katerem se dodelano večstopenjsko vozilo registrira, razen kadar so izpolnjeni pogoji iz točke 1b.

Pri dodelanih osnovnih vozilih se emisije CO2 navedenega vozila in njegova masa v stanju, pripravljenem za vožnjo, uporabita za namen spremljanja emisij CO2.

1a.1   Izračun specifičnih emisij CO2 nedodelanega osnovnega vozila

Proizvajalec osnovnega vozila vrednost CO2 pri spremljanju posameznega nedodelanega osnovnega vozila izračuna v skladu z metodo interpolacije iz točke 3.2.3.2 ali 3.2.4 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 glede na metodologijo, uporabljeno za homologacijo emisij osnovnega vozila, pri čemer imajo izrazi enak pomen kot tisti, opredeljeni v navedeni točki, z naslednjimi izjemami:

(a)

Masa posameznega vozila

Izraz ‚TMind‘ iz točke 3.2.3.2.2.1. ali 3.2.4.1.1.1 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 se nadomesti s privzeto maso osnovnega vozila, DMbase, ali, kadar je primerno, preskusno maso za nizko vrednost za vozilo, TML, ali preskusno maso za visoko vrednost za vozilo, TMH.

DMbase se določi po naslednji formuli:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL,

pri čemer:

MRObase

je masa osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, kakor je opredeljena v točki 3.2.5 Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151,

B0

je vrednost mase karoserije v višini 1,375,

MVL

je masa, reprezentativna za nosilnost vozila, ki pomeni 28 % največje dovoljene nosilnosti vozila, kadar je največja dovoljena nosilnost vozila opredeljena kot razlika med največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila in maso osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, pomnožena z B0, od katere se odšteje 25 kg.

Vrednost B0 se izračuna kot tehtano povprečje razmerja med vsoto mase nedodelanih osnovnih vozil v stanju, pripravljenem za vožnjo, za vsa večstopenjska vozila, registrirana v zadevnem koledarskem letu, in privzeto dodano maso, izračunano v skladu z oddelkom 5 Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, ter maso osnovnih vozil v stanju, pripravljenem za vožnjo, za vsa večstopenjska vozila, registrirana v koledarskih letih 2015, 2016 in 2017.

Vrednost B0 se do 31. oktobra 2021 prilagodi na podlagi ustreznih vrednosti mase večstopenjskih vozil, registriranih v koledarskih letih 2018, 2019 in 2020, izračunanih po naslednjih formulah:

 

Formula 1:

Formula

pri čemer:

Ay

je tehtano povprečje razmerja med Mfi in Mbi,

Mfi

je masa osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, povečana za privzeto dodano maso, kakor je opredeljena v oddelku 5 Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008,

Mbi

je masa osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo,

n

je število osnovnih vozil za vsa večstopenjska vozila, registrirana v koledarskem letu.

 

Formula 2:

Formula

pri čemer:

Ai

je tehtano povprečje, izračunano v formuli 1,

ni

je število osnovnih vozil za vsa večstopenjska vozila, registrirana v koledarskem letu.

Kadar je privzeta masa osnovnega vozila DMbase manjša od preskusne mase za nizko vrednost za vozilo, TML, iz skupine interpolacij, se TMind nadomesti s TML.

Kadar je privzeta masa osnovnega vozila DMbase večja od preskusne mase za visoko vrednost za vozilo, TMH, iz skupine interpolacij, se TMind nadomesti s TMH.

(b)

Kotalni upor posameznega vozila

Kotalni upor osnovnega vozila se uporabi za namene točke 3.2.3.2.2.2 ali 3.2.4.1.1.2 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

(c)

Čelna površina

V primeru nedodelanega osnovnega vozila, ki spada v skupino matrik za cestno obremenitev, proizvajalec določi izraz ‚Af‘ iz točke 3.2.3.2.2.3 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 v skladu z eno od naslednjih možnosti:

(i)

čelna površina vzorčnega vozila matrike iz skupine matrik za cestno obremenitev, v m2;

(ii)

srednja vrednost čelne površine za visoko vrednost in nizko vrednost za vozilo iz skupine interpolacij, v m2;

(iii)

čelna površina za visoko vrednost za vozilo iz skupine interpolacij, če se metoda interpolacije ne uporabi, v m2.

V primeru nedodelanega osnovnega vozila, ki ne spada v skupino matrik za cestno obremenitev, se uporabi vrednost čelne površine visoke vrednosti za vozilo iz skupine interpolacij.

1b.   Reprezentativnost vrednosti CO2 pri spremljanju

Komisija vsako leto od koledarskega leta 2020 oceni reprezentativnost povprečnih vrednosti CO2 pri spremljanju, ki jih sporoči proizvajalec osnovnega vozila, glede na povprečje specifičnih emisij CO2 dodelanih vozil, registriranih v zadevnem koledarskem letu, in o tem obvesti proizvajalca osnovnega vozila.

Če navedena ocena pokaže odstopanje za 4 % ali več med povprečjem specifičnih emisij CO2 vseh dodelanih vozil in povprečjem emisij CO2 pri spremljanju vseh povezanih osnovnih vozil proizvajalca v vsakem od dveh zaporednih koledarskih let, Komisija povprečje specifičnih emisij CO2 dodelanih vozil v naslednjem koledarskem letu uporabi za izračun povprečnih specifičnih emisij CO2 proizvajalca osnovnih vozil ali združenja v navedenem letu. V primeru stalnih razhajanj se navedeni izračun ponovi vsaka tri leta.

1c.   Podatki, ki jih sporočijo proizvajalci osnovnih vozil

Proizvajalci osnovnih vozil za vsako nedodelano ali dodelano osnovno vozilo, ki je bilo v postopku večstopenjske homologacije in so ga prodali v predhodnem koledarskem letu v Uniji, Komisiji do 28. februarja vsakega leta sporočijo naslednje podatke:

(a)

identifikacijsko številko vozila;

(b)

identifikator skupine interpolacij;

(c)

specifične emisije CO2 osnovnega vozila;

(d)

čelno površino (navedite ustrezno možnost);

(e)

kotalni upor osnovnega vozila;

(f)

maso pri spremljanju;

(g)

maso osnovnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo;

(h)

maso, reprezentativno za nosilnost vozila, kakor je opredeljena v točki 1a.1 te priloge.“;

(c)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Podrobnosti iz točke 1 izhajajo iz certifikata o skladnosti ali so v skladu s certifikatom o skladnosti, ki ga izda proizvajalec zadevnega lahkega gospodarskega vozila. Druge podrobnosti izhajajo iz homologacijske dokumentacije ali informacij, ki jih proizvajalec osnovnega vozila sporoči v skladu s točko 1c. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne točnosti postopka spremljanja. Če sta v certifikatu o skladnosti navedeni najmanjša in največja masa lahkega gospodarskega vozila, države članice za namene te uredbe uporabijo le podatek o največji masi. Pri vozilih z dvogorivnim motorjem (bencin/plin), katerih certifikati o skladnosti izkazujejo specifične emisije CO2 za obe vrsti goriva, države članice uporabijo le vrednost, merjeno za plin.“


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/987

z dne 29. maja 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti prvega pododstavka člena 8(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012 (2) od držav članic in proizvajalcev zahteva, da poročajo o nekaterih podatkih o registraciji novih lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011.

(2)

Novi evropski vozni cikel (NEDC) iz Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (3) se bo s 1. septembrom 2019 nadomestil z novim regulativnim preskusnim postopkom za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih vozilih, tj. globalnim usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (4). Navedena sprememba bo vplivala tudi na metodologijo za določanje emisij CO2 in porabe goriva pri vozilih kategorije N1, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (v nadaljnjem besedilu: „vozila z večstopenjsko homologacijo“).

(3)

V skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 se morajo specifične emisije CO2 iz vozila z večstopenjsko homologacijo dodeliti proizvajalcu osnovnega vozila. Da bi proizvajalec osnovnega vozila lahko učinkovito in dovolj zanesljivo načrtoval skladnost s svojimi specifičnimi cilji glede emisij CO2, metodologija zagotavlja, da so emisije CO2 in masa, dodeljene navedenemu proizvajalcu, znane v trenutku proizvodnje in prodaje osnovnega vozila, in ne šele takrat, ko proizvajalec na končni stopnji da dodelano vozilo na trg.

(4)

Proizvajalec osnovnega vozila bi moral Komisiji sporočiti vhodne vrednosti, ki se uporabljajo za izračun interpolacije iz točke 1a.1 dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011, ter vrednosti emisij CO2 in mase pri nedodelanem osnovnem vozilu. Navedene vrednosti bi bilo treba uporabiti za izračun povprečnih specifičnih emisij proizvajalca osnovnega vozila in njegovega cilja specifičnih emisij.

(5)

Proizvajalci nedodelanih osnovnih vozil, ki so bila prodana v predhodnem koledarskem letu z namenom, da jih dodela proizvajalec na drugi stopnji, bi morali podatke iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 predložiti v zbirko poslovnih podatkov Evropske agencije za okolje.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 293/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 10 Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 se dodata naslednja odstavka 3 in 4:

„3.   Proizvajalci za namen izračuna začasnega cilja specifičnih emisij in začasnih povprečnih specifičnih emisij CO2 ter za namen preverjanja vhodnih vrednosti, ki se uporabljajo v skladu s točko 1a.1 dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011, z elektronskim prenosom podatkov prenesejo v zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje, podatke za vsako osnovno vozilo, za katero se uporablja večstopenjska homologacija in ki so ga prodali v Uniji v predhodnem koledarskem letu, kot je določeno v točki 1c dela A Priloge II k navedeni uredbi.

Podatki se elektronsko prenesejo v zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje.

4.   Če proizvajalci ne predložijo podrobnih podatkov iz odstavka 3, se začasni cilj specifičnih emisij in začasne povprečne specifične emisije izračunajo na podlagi podrobnih podatkov, ki so jih predložile države članice.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 29. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012 z dne 3. aprila 2012 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 98, 4.4.2012, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/988

z dne 17. junija 2019

o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 5(1)(a), (d), (e), (h), (i) in (j), člena 11(3) in člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francoska jezikovna različica Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011 (2) vsebuje napako glede mejne vrednosti specifične migracije iz Priloge I, preglednice 1, točke 1, vrstice 1052.

(2)

Francosko jezikovno različico Uredbe (EU) št. 10/2011 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice te napake ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/989

z dne 17. junija 2019

o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorprofam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Klorprofam je bil z Direktivo Komisije 2004/20/ES (2) vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) kot aktivna snov.

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi klorprofam, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011, preneha veljati 31. julija 2019.

(4)

Vloga za obnovitev odobritve klorprofama je bil predložena v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Projektna skupina, ki jo sestavljajo trije vlagatelji, je v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 predložila dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je vlogo ocenila kot popolno.

(6)

Država članica poročevalka je pripravila poročilo o oceni obnovitve v posvetovanju z državo članico soporočevalko ter ga 29. aprila 2016 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(7)

Agencija je poročilo o oceni obnovitve poslala vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter prejete pripombe posredovala Komisiji. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(8)

Agencija je 18. junija 2017 Komisiji predložila svoj sklep (6) o tem, ali se za klorprofam lahko pričakuje, da bo izpolnjeval merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Agencija je ugotovila, de končne ocene tveganja za potrošnike z zaužitjem s hrano ni mogoče opraviti zaradi številnih podatkovnih vrzeli in negotovosti, ugotovljenih za uporabo na kmetijskih rastlinah, namenjenih za prehrano. Kljub temu je bilo za klorprofam ugotovljeno problemsko področje v zvezi z rezultati okvirne ocene tveganja za potrošnike, v kateri so bila ugotovljena akutna in kronična prehranska tveganja za potrošnike tako za klorprofam kot za njegov glavni metabolit 3-kloroanilin. Poleg tega je Agencija ugotovila, da je potrebna nadaljnja znanstvena ocena lastnosti klorprofama, ki lahko povzročajo motnje endokrinega sistema, in da ocene tveganja za neciljne členonožce za uporabe na terenu ni bilo mogoče dokončati.

(9)

Komisija je vlagatelje pozvala, naj predložijo pripombe k sklepu Agencije in v skladu s členom 14(1) Izvedbene Uredbe (EU) št. 844/2012 tudi pripombe k osnutku poročila o obnovitvi odobritve. Vlagatelji so predložili pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(10)

Vendar kljub argumentom, ki so jih predložili vlagatelji, pomislekov v zvezi z aktivno snovjo ni bilo mogoče odpraviti.

(11)

En član projektne skupine, ki je predložila vlogo za obnovitev odobritve klorprofama, je 23. januarja 2019 Komisijo obvestil, da se je odločil odstopiti od podpore za reprezentativno uporabo klorprofama kot zaviralca klitja krompirja. Projektna skupina je 19. marca 2019 Komisijo uradno obvestila, da je odstopila od podpore za vse reprezentativne uporabe, razen za kmetijske rastline, ki niso namenjene za prehrano, tj. cvetlične čebulice.

(12)

Posledično je bilo za eno ali več reprezentativnih uporab vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva ugotovljeno, da merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 niso izpolnjena. Zato je v skladu s členom 20(1)(b) navedene uredbe primerno, da se odobritev aktivne snovi klorprofam ne obnovi.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Državam članicam bi bilo treba omogočiti dovolj časa za preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorprofam.

(15)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klorprofam in pri katerih države članice odobrijo morebitno prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi se moralo navedeno obdobje izteči najpozneje 8. oktobra 2020.

(16)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/917 (7) je bil datum veljavnosti odobritve klorprofama podaljšan do 31. julija 2019, da bi se omogočil zaključek postopka obnovitve pred prenehanjem njegove odobritve. Ker pa je bil sklep sprejet pred tem podaljšanim datumom veljavnosti odobritve, bi se morala ta uredba začeti uporabljati čim prej.

(17)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za odobritev klorprofama v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(18)

Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Potreben je bil izvedbeni akt, zato je predsednik odboru za pritožbe predložil osnutek izvedbenega akta v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neobnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi klorprofam se ne obnovi.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 78 za klorprofam črta.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Države članice prekličejo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorprofam kot aktivno snov, najpozneje do 8. januarja 2020.

Člen 4

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje do 8. oktobra 2020.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2004/20/ES z dne 2. marca 2004 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve klorprofama kot aktivne snovi (UL L 70, 9.3.2004, str. 32).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(6)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham. (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo klorprofam.) EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 str. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/917 z dne 27. junija 2018 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, karvon, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum sev: J1446, izoksaflutol, metalaksil-m, metiokarb, metoksifenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus, sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, pimetrozin in S-metolaklor (UL L 163, 28.6.2018, str. 13).


DIREKTIVE

18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/14


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/990

z dne 17. junija 2019

o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (1) in zlasti člena 2(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (2), ter zlasti člena 1(3) in člena 22 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (3), in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 2002/55/ES in 2008/72/ES razvrščata vrste, ki jih zajemata, v preglednici z dvema stolpcema, pri čemer je v prvem stolpcu navedeno znanstveno ime vrste in v drugem stolpcu eno ali več navadnih imen za vsako vrsto.

(2)

Nekatere sorte zelenjadnic spadajo v vrste, ki so navedene pod njihovimi znanstvenimi imeni, vendar ne v tipe sort, opisane z navadnimi imeni. Zato bi bilo treba navesti, ali je sorta zajeta v področje uporabe direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES.

(3)

Pri tej navedbi bi bilo treba upoštevati dejstvo, da se nekatere sorte določenih vrst zelenjadnic tržijo širše po Uniji, druge pa so omejene na nacionalne ali regionalne trge. Zato ne bi bilo primerno zajeti vseh sort navedenih vrst zelenjadnic. Navesti bi bilo treba, da je treba pri nekaterih vrstah zajeti vse sorte, pri nekaterih drugih vrstah pa samo določene sorte.

(4)

Z Mednarodnim nomenklaturnim kodeksom za gojene rastline je bila uvedena uradna kategorija „skupina“ za razvrščanje sort gojenih vrst. Kategorija „skupina“ je primeren instrument za opredelitev sort, ki spadajo v določene vrste, ki spadajo na področje uporabe direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES.

(5)

Za določitev, ali so zajete vse sorte zelenjadnic ali samo določene skupine, bi bilo treba spremeniti preglednici vrst iz direktiv 2002/55/ES in 2008/72/ES. Ustrezna botanična imena vrst zelenjadnic in imena skupin, ki spadajo k njim, bi bilo treba navesti v hierarhičnem vrstnem redu in se tako izogniti morebitni dvoumnosti glede obsega sort zadevnih vrst.

(6)

Uporaba medvrstne hibridizacije in hibridizacije znotraj vrste lahko privede do nastanka sort zelenjadnic, ki niso vključene v nobeno uveljavljeno vrsto ali skupino. Za vključitev takih tipov sort v področje uporabe Direktive 2002/55/ES bi morali biti na seznam vrst vključeni hibridi med vrstami in skupinami s seznama v točki (b) člena 2(1) navedene direktive.

(7)

Skupine s seznama iz točke (b) člena 2(1) Direktive 2002/55/ES bi bilo prav tako treba ustrezno upoštevati na seznamih v točki 3(a) Priloge II in v točki 2 Priloge III k navedeni direktivi.

(8)

Direktive 2002/55/ES, 2008/72/ES in 93/61/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Poleg tega Direktiva 93/61/EGS izvaja člen 4 Direktive Sveta 92/33/ES (4), ki je bil razveljavljen in nadomeščen s členom 4 Direktive 2008/72/ES. Priloga k Direktivi 93/61/EGS določa načrt s pogoji, ki jih mora izpolnjevati rastlinski razmnoževalni material, ter navaja tiste vrste in škodljive organizme, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost.

(10)

V okviru posodobitve zadevnega načrta bi bilo treba v skladu z razvojem znanstvenih spoznanj posodobiti botanična imena nekaterih vrst iz Direktive 93/61/EGS.

(11)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2002/55/ES

Direktiva 2002/55/ES se spremeni v skladu z delom A Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Spremembe Direktive 2008/72/ES

Priloga II k Direktivi 2008/72/ES se nadomesti z besedilom iz dela B Priloge k tej direktivi.

Člen 3

Spremembe Direktive 93/61/EGS

Priloga k Direktivi 93/61/EGS se spremeni v skladu z delom C Priloge k tej direktivi.

Člen 4

Prenos

Države članice do 30. junija 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2020.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(2)  UL L 205, 1.8.2008, str. 28.

(3)  UL L 250, 7.10.1993, str. 19.

(4)  Direktiva Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L 157, 10.6.1992, str. 1).


PRILOGA

DEL A

Direktiva 2002/55/ES se spremeni:

(1)

točka (b) člena 2(1) se nadomesti z naslednjim:

 

Allium cepa L.

skupina cepa (čebula)

skupina aggregatum (šalotka)

 

Allium fistulosum L. (zimski luk)

vse sorte

 

Allium porrum L. (por)

vse sorte

 

Allium sativum L. (česen)

vse sorte

 

Allium schoenoprasum L. (drobnjak)

vse sorte

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)

vse sorte

 

Apium graveolens L.

skupina listna in belušna zelena

skupina gomoljna zelena

 

Asparagus officinalis L. (navadni beluš)

vse sorte

 

Beta vulgaris L.

skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso)

skupina listna blitva (mangold)

 

Brassica oleracea L.

skupina kodrolistni ohrovt

skupina cvetača

skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje)

skupina brstični ohrovt

skupina kolerabica

skupina ohrovt

skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli)

skupina toskanski črni ohrovt

skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje)

 

Brassica rapa L.

skupina kitajski kapus

skupina repa

 

Capsicum annuum L. (pekoča paprika ali paprika)

vse sorte

 

Cichorium endivia L. (endivija)

vse sorte

 

Cichorium intybus L.

skupina belgijski radič

skupina listnati radič (listnati ali glavnati radič)

skupina industrijska cikorija (korenina)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

vse sorte

 

Cucumis melo L. (melona)

vse sorte

 

Cucumis sativus L.

skupina kumara

skupina kumarice za vlaganje

 

Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)

vse sorte

 

Cucurbita pepo L. (vrtna buča, vključno z zrelo bučo in bučo patišonko, ali bučka, vključno z nezrelo bučo patišonko)

vse sorte

 

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupina kardij

 

Daucus carota L. (korenje in krmno korenje)

vse sorte

 

Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)

skupina azoricum

 

Lactuca sativa L. (solata)

vse sorte

 

Solanum lycopersicum L. (paradižnik)

vse sorte

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina listni peteršilj

skupina korenasti peteršilj

 

Phaseolus coccineus L. (turški fižol)

vse sorte

 

Phaseolus vulgaris L.

skupina nizki fižol

skupina visoki fižol

 

Pisum sativum L.

skupina okroglozrnati grah

skupina oglatozrnati grah

skupina sladkorni grah

 

Raphanus sativus L.

skupina vrtna redkev in redkvica

skupina črna redkev

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

vse sorte

 

Scorzonera hispanica L. (črni koren)

vse sorte

 

Solanum melongena L. (jajčevec)

vse sorte

 

Spinacia oleracea L. (špinača)

vse sorte

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)

vse sorte

 

Vicia faba L. (bob)

vse sorte

 

Zea mays L.

skupina sladka koruza

skupina pokovka

Vsi hibridi zgoraj navedenih vrst in skupin.“;

(2)

v prvem stolpcu preglednice v točki 3(a) Priloge II se vnosi med „Asparagus officinalis“ in „Cichorium endivia“ nadomestijo z naslednjim:

 

Beta vulgaris (skupina jedilna pesa)

 

Beta vulgaris (ki ni skupina jedilna pesa)

 

Brassica oleracea (skupina cvetača)

 

Brassica oleracea (ki ni skupina cvetača)

 

Brassica rapa (skupina kitajski kapus)

 

Brassica rapa (skupina repa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (skupina belgijski radič, skupina listnati radič)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska cikorija (korenina))“;

(3)

v prvem stolpcu preglednice v točki 2 Priloge III se vnosa med „Capsicum annuum“ in „Cichorium endivia“ nadomestita z naslednjim:

 

Cichorium intybus (skupina belgijski radič, skupina listnati radič)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska cikorija (korenina))“.

DEL B

„PRILOGA II

Seznam rodov in vrst, na katere se sklicuje člen 1(2)

Allium cepa L.

skupina cepa (čebula)

skupina aggregatum (šalotka)

Allium fistulosum L. (zimski luk)

vse sorte

Allium porrum L. (por)

vse sorte

Allium sativum L. (česen)

vse sorte

Allium schoenoprasum L. (drobnjak)

vse sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)

vse sorte

Apium graveolens L.

skupina listna in belušna zelena

skupina gomoljna zelena

Asparagus officinalis L. (navadni beluš)

vse sorte

Beta vulgaris L.

skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso)

skupina listna blitva (mangold)

Brassica oleracea L.

skupina kodrolistni ohrovt

skupina cvetača

skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje)

skupina brstični ohrovt

skupina kolerabica

skupina ohrovt

skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli)

skupina toskanski črni ohrovt

skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje)

Brassica rapa L.

skupina kitajski kapus

skupina repa

Capsicum annuum L. (pekoča paprika ali paprika)

vse sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

vse sorte

Cichorium intybus L.

skupina belgijski radič

skupina listnati radič (listnati ali glavnati radič)

skupina industrijska cikorija (korenina)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

vse sorte

Cucumis melo L. (melona)

vse sorte

Cucumis sativus L.

skupina kumara

skupina kumarice za vlaganje

Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)

vse sorte

Cucurbita pepo L. (vrtna buča, vključno z zrelo bučo in bučo patišonko, ali bučka, vključno z nezrelo bučo patišonko)

vse sorte

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupina kardij

Daucus carota L. (korenje in krmno korenje)

vse sorte

Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)

skupina azoricum

Lactuca sativa L. (solata)

vse sorte

Solanum lycopersicum L. (paradižnik)

vse sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina listni peteršilj

skupina korenasti peteršilj

Phaseolus coccineus L. (turški fižol)

vse sorte

Phaseolus vulgaris L.

skupina nizki fižol

skupina visoki fižol

Pisum sativum L.

skupina okroglozrnati grah

skupina oglatozrnati grah

skupina sladkorni grah

Raphanus sativus L.

skupina vrtna redkev in redkvica

skupina črna redkev

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

vse sorte

Scorzonera hispanica L. (črni koren)

vse sorte

Solanum melongena L. (jajčevec)

vse sorte

Spinacia oleracea L. (špinača)

vse sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)

vse sorte

Vicia faba L. (bob)

vse sorte

Zea mays L.

skupina sladka koruza

skupina pokovka.

DEL C

V Prilogi k Direktivi 93/61/EGS se stolpec „Rod ali vrsta“ spremeni:

(a)

besedi „Allium ascalonicum“ se nadomestita z besedami „Allium cepa – skupina aggregatum“;

(b)

besedi „Allium cepa“ se nadomestita z besedami „Allium cepa – skupina cepa“;

(c)

besedi „Brassica pekinensis“ se nadomestita z besedami „Brassica rapa – skupina kitajski kapus“;

(d)

besedi „Lycopersicon lycopersicum“ se nadomestita z besedama „Solanum lycopersicum“.


SKLEPI

18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/23


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2019/991

z dne 16. januarja 2019

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada (1),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 18. aprila 2018 (3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2016, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 24. oktobra 2018 (4), da se ne podeli razrešnica izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (5), zlasti člena 208,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (6) in zlasti člena 36,

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in zlasti člena 108,

ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in drugega odstavka člena 5(2)(a) Priloge IV Poslovnika,

1.   

odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016;

2.   

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Antonio TAJANI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  UL L 248, 3.10.2018, str. 195.

(4)  UL L 331, 28.12.2018, str. 213.

(5)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)  UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/24


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2019/992

z dne 4. junija 2019

o imenovanju vodje svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/486/SZVP z dne 22. julija 2014 o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (1) in zlasti člena 7 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politični in varnostni odbor (PVO) je na podlagi člena 7 Sklepa 2014/486/SZVP pooblaščen, da v skladu s členom 38 Pogodbe sprejme ustrezne odločitve glede izvajanja političnega nadzora in strateškega vodenja misije EUAM Ukraine, vključno s sklepom o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 25. oktobra 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/1662 (2) o podaljšanju mandata Kęstutisa LANČINSKASA kot vodje misije EUAM Ukraine od 1. decembra 2018 do 31. maja 2019.

(3)

Svet je 13. maja 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/761 (3) o podaljšanju mandata misije EUAM Ukraine do 31. maja 2021.

(4)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je 27. maja 2019 predlagal, da se za vodjo misije EUAM Ukraine imenuje Antti HARTIKAINEN –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Antti HARTIKAINEN se imenuje za vodjo svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) za obdobje od 1. julija 2019 do 30. junija 2020.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. junija 2019

Za Politični in varnostni odbor

Predsednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  UL L 217, 23.7.2014, str. 42.

(2)  Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2018/1662 z dne 25. oktobra 2018 o podaljšanju mandata vodje svetovalne misije Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018) (UL L 278, 8.11.2018, str. 18).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/761 z dne 13. maja 2019 o spremembi Sklepa 2014/486/SZVP o svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) (UL L 125, 14.5.2019, str. 16).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/25


SKLEP SVETA (SZVP) 2019/993

z dne 17. junija 2019

o razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/1006 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/1006 (1) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi.

(2)

Svet je po pregledu Sklepa (SZVP) 2018/1006 glede na cilje tega sklepa in trenutne razmere v Republiki Maldivi sklenil odpraviti veljavne omejevalne ukrepe.

(3)

Sklep (SZVP) 2018/1006 bi bilo treba zato razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2018/1006 se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 17. junija 2019

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1006 z dne 16. julija 2018 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Republiki Maldivi (UL L 180, 17.7.2018, str. 24).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/994

z dne 17. junija 2019

o odlogu datuma izteka odobritve etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s Stalnim odborom za biocidne pripravke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov etofenproks je bila vključena v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov in se zato v skladu s členom 86 Uredbe (EU) št. 528/2012 šteje za odobreno v skladu z navedeno uredbo ob upoštevanju specifikacij in pogojev iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Odobritev etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov se bo iztekla 31. januarja 2020. Dne 27. julija 2018 je bila vložena vloga v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 za podaljšanje odobritve etofenproksa.

(3)

Ocenjevalni pristojni organ Avstrije je 19. decembra 2018 obvestil Komisijo, da je v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 odločil, da je potrebna popolna ocena vloge. V skladu s členom 8(1) navedene uredbe ocenjevalni pristojni organ v 365 dneh po validaciji vloge opravi popolno oceno vloge.

(4)

Ocenjevalni pristojni organ v skladu s členom 8(2) navedene uredbe po potrebi od vlagatelja zahteva, da predloži dovolj podatkov za izvedbo ocene. V takem primeru se 365-dnevno obdobje prekine za obdobje, ki skupno ne presega 180 dni, razen če je daljše obdobje prekinitve upravičeno zaradi narave zahtevanih podatkov ali izrednih okoliščin.

(5)

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v 270 dneh po prejemu priporočila ocenjevalnega pristojnega organa v skladu s členom 14(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 pripravi in Komisiji predloži mnenje o podaljšanju odobritve aktivne snovi.

(6)

Zato bo iz razlogov, na katere vlagatelj nima vpliva, odobritev etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov verjetno potekla pred sprejetjem odločitve o njenem podaljšanju. Zato je primerno datum izteka odobritve etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov odložiti za obdobje, ki je potrebno, da se omogoči preverjanje vloge. Glede na roke, ki jih ima ocenjevalni pristojni organ za oceno ter Agencija za pripravo in predložitev mnenja, je primerno, da se datum izteka odobritve odloži do 31. oktobra 2022.

(7)

Z izjemo datuma izteka odobritve bi moral etofenproks ostati odobren za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov v skladu s specifikacijami in pogoji, navedenimi v Prilogi I k Direktivi 98/8/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Datum izteka odobritve etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov se odloži do 31. oktobra 2022.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


18.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/995

z dne 17. junija 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (1) ter zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 morajo lastniki ladij zagotoviti, da so ladje, namenjene za recikliranje, reciklirane izključno v obratih za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu obratov za recikliranje ladij, objavljenem v skladu s členom 16 navedene uredbe.

(2)

Evropski seznam je naveden v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Danska je Komisijo obvestila, da je pristojni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 izdal dovoljenje dvema obratoma za recikliranje ladij (3) na njenem ozemlju. Danska je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenih obratov na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenih obratov.

(4)

Po vključitvi Uredbe (EU) št. 1257/2013 v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (4) je Norveška obvestila Komisijo, da je pristojni organ v skladu s členom 14 navedene uredbe odobril pet obratov za recikliranje ladij (5), ki se nahajajo na njenem ozemlju. Norveška je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenih obratov na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenih obratov.

(5)

Komisija je v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 prejela vlogo za vključitev obrata za recikliranje ladij (6) v Turčiji na evropski seznam. Potem ko je ocenila informacije in dokazila, predložene ali zbrane v skladu s členom 15 navedene uredbe, Komisija meni, da obrat izpolnjuje zahteve iz člena 13 navedene uredbe za opravljanje recikliranja ladij in vključitev na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenega obrata.

(6)

Poleg tega je treba popraviti napako glede informacij v zvezi s členom 16(2)(d) Uredbe (EU) št. 1257/2013, vključenih na evropski seznam za obrat za recikliranje ladij na Finskem.

(7)

Izvedbeni sklep (EU) 2016/2323 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (EU) št. 1257/2013 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2323 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 330, 10.12.2013, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2323 z dne 19. decembra 2016 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij (UL L 345, 20.12.2016, str. 119).

(3)  FAYARD A/S in Stena Recycling A/S.

(4)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 257/2018 z dne 5. decembra 2018 o spremembi Priloge XIII (Promet) in Priloge XX (Okolje) k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (še ni objavljen v Uradnem listu).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn in Norscrap West AS.

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


PRILOGA

„PRILOGA

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) št. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata

Metoda recikliranja

Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo

Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki

Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)

Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)

Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)

BELGIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgija

Telefon: +32 92512521

E-naslov: peter.wyntin@galloo.com

Ob pomolu (vodni privez), klančina

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 265 metrov

 

širina: 37 metrov

 

ugrez: 12,5 metrov

 

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.

34 000  (4)

31. marec 2020

DANSKA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Danska

www.fayard.dk

Telefon: +45 75920000

E-naslov: fayard@fayard.dk

Dokončno prenehanje uporabe in recikliranje v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 415 metrov

 

širina: 90 metrov

 

ugrez: 7,8 metrov

Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravnanje z odpadki in njihovo skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.

0 (5)

7. november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenaa

Danska

www.fornaes.dk

Telefon: +45 86326393

E-naslov: recycling@fornaes.dk

Razstavljanje ob pomolu in poznejši razrez na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 150 metrov

 

širina: 25 metrov

 

ugrez: 6 metrov

 

BT: 10 000

Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.

30 000  (6)

30. junij 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danska

Spletišče: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-naslov: kim@mars-eu.dk

Izrezovanje in plamensko rezanje, potem ko je bil predmet za razgradnjo nameščen v obrat s splavno drčo

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 290 metrov

 

širina: 90 metrov

 

ugrez: 14 metrov

Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn.

Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.

Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.

0 (7)

23. avgust 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danska

www.smedegaarden.net

Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 170 metrov

 

širina: 40 metrov

 

ugrez: 7,5 metrov

 

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.

20 000  (8)

15. september 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danska

Telefon: +45 20699190

Spletišče: https://www.stenarecycling.dk/

E-naslov: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Izrezovanje in plamensko rezanje, potem ko je bil predmet za razgradnjo nameščen v zaprto območje, ki je odporno na poplavljanje, z neprepustnimi tlemi in učinkovitimi drenažnimi sistemi

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov

Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg.

Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.

0 (9)

7. februar 2024

ESTONIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103 11712 Tallinn Estonia

Telefon: +372 6102933

Faks: +372 6102444

E-naslov: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 197 metrov

 

širina: 32 metrov

 

ugrez: 9,6 metrov

 

BT: 28 000

Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13.

V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.

Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.

21 852  (10)

15. februar 2021

ŠPANIJA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Pristanišče „El Musel“

Gijon

Španija

Telefon: +34 630144416

E-naslov: abarredo@ddr-vessels.com

Ploščad za razgradnjo

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen ladij na jedrski pogon.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 169,9 metrov

(Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na ploščadi lahko ničen ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.)

Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.

Izrecna odobritev pristanišča, kjer se nahaja obrat, s strani luške kapitanije.

0 (11)

28. julij 2020

FRANCIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Telefon: +33 769791280

E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr

Ob pomolu, v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje (suhi dok):

 

dolžina: 140 metrov

 

širina: 25 metrov

 

globina: 5 metrov

Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.

Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.

0 (12)

11. december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616 boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francija

Telefon: +33 235951634

E-naslov: infos@gardet-bezenac.com

Plavajoče in splavna drča

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 150 metrov

 

širina: 18 metrov

 

LDT: 7 000

Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.

Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.

16 000  (13)

30. december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152 quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Francija

Telefon: +33 556905800

E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr

Ob pomolu, v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje (suhi dok):

 

dolžina: 240 metrov

 

širina: 37 metrov

 

globina: 17 metrov

Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.

Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.

18 000  (14)

21. oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Francija

Telefon: +33 298011106

E-naslov: navaleo@navaleo.fr

Ob pomolu, v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje (suhi dok):

 

dolžina: 225 metrov

 

širina: 34 metrov

 

globina: 27 metrov

Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.

Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.

5 500  (15)

24. maj 2021

ITALIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

Italija

Tel. +39 10251561

E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Ob pomolu, v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 350 metrov

 

širina: 75 metrov

 

ugrez: 16 metrov

 

BT: 130 000

Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.

Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Izrecna odobritev.

38 564  (16)

6. junij 2023

LATVIJA

A/S „Tosmares kuģubūvētava“

Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402

Latvija

Telefon: +371 63401919

E-naslov: shipyard@tosmare.lv

Razstavljanje ladij (vodni privez in suhi dok)

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 165 m

 

širina: 22 m

 

globina: 7 m

 

DWT:14 000

 

BT: 200–12 000

 

Teža: 100–5 000 ton

 

LDT: 100–5 000

Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.

Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.

0 (17)

11. junij 2020

LITVA

UAB APK

Minijos 180 (privez 133A) LT-93269 Klaipėda

Litva

Telefon: +370 46365776

Faks: +370 46365776

E-naslov: uab.apk@gmail.com

Ob pomolu (vodni privez)

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 130 metrov

 

širina: 35 metrov

 

globina: 10 metrov

 

BT: 3 500

Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.

Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.

1 500  (18)

17. marec 2020

UAB Armar

Minijos 180 (priveza 127A, 131A) LT-93269 Klaipėda

Litva

Telefon: +370 68532607

E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Ob pomolu (vodni privez)

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje (privez 127A):

 

dolžina: 80 metrov

 

širina: 16 metrov

 

globina: 6 metrov

 

BT: 1 500

Največja velikost ladje (privez 131 A):

 

dolžina: 80 metrov

 

širina: 16 metrov

 

globina: 5 metrov

 

BT: 1 500

Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A).

Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131 A).

Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.

3 910  (19)

17. marec 2020

(privez 127A)

19. april 2022

(privez 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT-93269 Klaipėda

Litva

Telefon: +370 46483940 / 483891

Faks: +370 46483891

E-naslov: refonda@wsy.lt

Ob pomolu (vodni privez)

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 230 metrov

 

širina: 55 metrov

 

globina: 14 metrov

 

BT: 70 000

Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.

20 140  (20)

21. maj 2020

NIZOZEMSKA

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nizozemska

Telefon: +31 181234353

E-naslov: mzoethout@keppelverolme.nl

Razstavljanje ladij

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 405 metrov

 

širina: 90 metrov

 

globina: 11,6 metrov

Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.

Izrecna odobritev.

52 000  (21)

21. julij 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

p. p. 5234 3295 ZJ s-Gravendeel

Nizozemska

Telefon: +31 786736055

E-naslov: info@sloperij-nederland.nl

Razstavljanje ladij

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 200 metrov

 

širina: 33 metrov

 

globina: 6 metrov

 

višina: 45 metrov (Botlekbridge)

Dejavnosti recikliranja se začnejo na vodi, da postane trup lažji; vitel za vleko ladij na ploščadi lahko povleče 2 000 ton.

Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.

Izrecna odobritev.

9 300  (22)

27. september 2021

NORVEŠKA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

Norveška

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Razstavljanje ob pomolu in nato vleka trupa na pomol

Ravnanje z odpadki in razrez na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 290 metrov

 

globina: 23 metrov

AF lahko sprejme tudi polpotopne plavajoče ploščadi in nepremične ploščadi.

Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.

Izrecna odobritev.

20 000  (23)

28. januar 2024

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

Norveška

www.greenyard.no

Zaprt objekt na splavni drči Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtih prostorih.

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

širina: 25 m

 

dolžina: ni omejitve

Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T.

Dovoljenje določa omejitve za delo, ki se lahko opravi na prostem, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor.

Izrecna odobritev.

0 (24)

28. januar 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norveška

www.kvaerner.com

Vodni privez in splavna drča Velika plovila bodo delno razgrajena ob pomolu, dokler trupa ne bo mogoče potegniti na kopno po splavni drči.

Vse nadaljnje delo razgradnje na betonskih ploščah z drenažo do čistilne naprave za odpadne vode.

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 230 m

 

širina: ni omejena

Kvaerner lahko sprejme tudi trupe nad vodno črto, podnožne konstrukcije ter polpotopne naprave.

Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.

Izrecna odobritev.

60 000  (25)

28. januar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund

Norveška

www.lutelandetoffshore.com

Razstavljanje ob pomolu, dvignjeno na kopno za razrez na neprepustni površini s sistemi za drenažo in čiščenje

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Ladje vseh velikosti, ki so odobrene z dovoljenjem.

Lutelandet lahko sprejme tudi trupe nad vodno črto, podnožne konstrukcije ter polpotopne naprave.

Glej nacionalno dovoljenje

Št. 2014.0646.T

Izrecna odobritev.

7 000  (26)

28. januar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

Norveška

www.norscrap.no

Plavajoča splavna drča

Izbirno glede na zahtevnost; poleg tega:

1.

Razstavljanje ob pomolu in poznejši razrez na neprepustni površini z učinkovitim drenažnim sistemom

2.

Suhi dok

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 150 m

 

širina: 34 m

 

LDT: Plavajoča splavna drča z zmogljivostjo 8 000 ton; povečanje na podlagi metod recikliranja.

Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T.

Izrecna odobritev.

45 000  (27)

1. marec 2024

PORTUGALSKA

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39 3811-901 Aveiro

Portugalska

Telefon: +351 234378970, +351 232767700

E-naslov: info@navalria.pt

Razstavljanje v suhem doku,

dekontaminacija in razgradnja na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje

Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine: 700 ton

 

Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine: 900 ton

Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu PPS št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016.

Izrecna odobritev.

1 900  (28)

26. januar 2020

FINSKA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie FI-21110 Naantali

Finska

Telefon: +358 244511

E-naslov try@turkurepairyard.com

Ob pomolu, v suhem doku

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 250 metrov

 

širina: 40 metrov

 

ugrez: 7,9 metrov

Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.

Izrecna odobritev.

20 000  (29)

1. oktober 2023

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Združeno kraljestvo

Telefon: +44 1642806080

E-naslov: info@ableuk.com

Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom

Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 337,5 metrov

 

širina: 120 metrov

 

ugrez: 6,65 metrov

Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.

Izrecna odobritev.

66 340  (30)

6. oktober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburg

EH6 7DR

Kontakt:

Telefon: +44 1314543380

E-naslov:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni na suhem doku in vodnem privezu

Katera koli ladja do največ 7 000 ton

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 165 metrov

 

širina: 21 metrov

 

ugrez: 7,7 metrov

Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.

Izrecna odobritev.

7 275  (31)

2. november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Združeno kraljestvo

Telefon: +44 2890458456

E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom

Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu.

Največja velikost ladje:

 

Glavni dok (največji) meri 556 m x 93 m x 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.

Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.

Izrecna odobritev.

13 200  (32)

3. avgust 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Združeno kraljestvo

Telefon: +44 1792654592

E-naslov: info@swanseadrydocks.com

Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom

Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 200 metrov

 

širina: 27 metrov

 

ugrez: 7 metrov

Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.

Izrecna odobritev.

7 275  (33)

2. julij 2020

DEL B

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata

Metoda recikliranja

Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo

Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki

Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (34)

Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (35)

Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (36)

TURČIJA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turčija

Telefon: +90 2326182165

E-naslov: info@isiksangemi.com

Metoda pristanka

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: ni omejitev

 

širina: 75 metrov

 

ugrez: 17 metrov

Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.

Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.

Tiha odobritev.

Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.

91 851  (37)

7. julij 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga

Izmir 35800

Turčija

Telefon: +90 2326182030

E-naslov: info@leyal.com.tr

Metoda pristanka

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: ni omejitev

 

širina: 100 metrov

 

ugrez: 15 metrov

Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.

Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.

Tiha odobritev.

Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij.

SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.

55 495  (38)

9. december 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga

Izmir 35800

Turčija

Telefon: +90 2326182065

E-naslov: demtas@leyal.com.tr

Metoda pristanka

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: ni omejitev

 

širina: 63 metrov

 

ugrez: 15 metrov

Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.

Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.

Tiha odobritev.

Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij.

SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.

50 350  (39)

9. december 2023

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Združene države Amerike

Telefon: 956 8312299

E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Ob pomolu (vodni privez), klančina

Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Največja velikost ladje:

 

dolžina: 335 metrov

 

širina: 48 metrov

 

ugrez: 9 metrov

Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard).

Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon.

Obrat ima dve splavni drči z rampami za končno recikliranje plovil (splavni drči East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.

Trenutno v zakonodaji ZDA ni nobenega postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.

120 000  (40)

9. december 2023


(1)  Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.

(2)  Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

(3)  Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.

(4)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

(5)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.

(6)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

(7)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.

(8)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

(9)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.

(10)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

(11)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

(12)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

(13)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.

(14)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.

(15)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.

(16)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

(17)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

(18)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.

(19)  V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).

(20)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.

(21)  V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.

(22)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.

(23)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.

(24)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.

(25)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 60 000 LDT na leto.

(26)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.

(27)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.

(28)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.

(29)  Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.

(30)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.

(31)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.

(32)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.

(33)  V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 LDT na leto.

(34)  Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.

(35)  Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

(36)  Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.

(37)  Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.

(38)  Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.

(39)  Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.

(40)  Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.