ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 157

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
14. junij 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/972 z dne 7. junija 2019 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Džiugas (ZGO))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/973 z dne 13. junija 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

3

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/974 z dne 12. junija 2019 o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

28

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/975 z dne 13. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 z dne 11. decembra 2018 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020 ( UL L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/972

z dne 7. junija 2019

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Džiugas“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Litve za registracijo imena „Džiugas“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Džiugas“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Džiugas“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod Skupine 1.3 Siri iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 28, 23.1.2019, str. 3.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


14.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/973

z dne 13. junija 2019

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za fenoksikarb, flurokloridon, propakvizafop in tebufenozid so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za kvizalofop-P-etil in kvizalofop-P-tefuril, izražena kot kvizalofop, vključno s kvizalofopom-P, so bile MRL določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za bispiribak in denatonijev benzoat v Uredbi (ES) št. 396/2005 niso bile določene MRL in ker ti aktivni snovi nista vključeni v Prilogo IV k navedeni uredbi, se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(2)

Za bispiribak je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Priporočila je določitev MRL za riž. Za to snov ni drugih registracij. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za vse ostalo blago določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 v višini specifične meje določljivosti.

(3)

Za denatonijev benzoat je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Vse obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo denatonijev benzoat, so omejene na uporabe snovi samo kot repelenta v gozdarstvu in niso namenjene za neposredno uporabo na kmetijskih rastlinah, ki so namenjene za prehrano. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 v višini specifične meje določljivosti.

(4)

Za fenoksikarb je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Priporočila je znižanje MRL za jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, slive, namizno grozdje, vinsko grozdje, govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice) in mleko (kravje, ovčje, kozje, kobilje). Za druge proizvode je priporočila ohranitev obstoječih MRL. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za pomaranče, limone, mandarine, marelice in namizne olive nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Za flurokloridon je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (5). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka. Priporočila je znižanje MRL za krompir, korenje, gomoljno zeleno, pastinak, sončnična semena in bombaževo seme. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za koren peteršilja, koruzo, pšenico, prašiče (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice) in mleko (ovčje, kozje) nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(6)

Za kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril in propakvizafop je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (6). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostankov in znižanje MRL za grenivke, pomaranče, limone, limete, mandarine, jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, marelice, češnje, breskve, slive, namizno grozdje, vinsko grozdje, jagode, robide, maline (rdeče in rumene), borovnice, ribez (črni, rdeči in beli), kosmulje (zelene, rdeče in rumene), šipek, bezgove jagode, namizne olive, kumkvate, krompir, rdečo peso, korenje, gomoljno zeleno, hren, topinambur/laško repo, pastinak, koren peteršilja, redkev, beli koren/porovolistno kozjo brado, podzemno kolerabo, repo, česen, čebulo, šalotko, papriko, jajčevce, okro/jedilni oslez, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, orjaške buče, lubenice, brstični ohrovt, kitajski kapus, listnati ohrovt, kolerabice, solato, endivijo/eskarijolko, vitlof, pravo krebuljico, drobnjak, liste zelene, peteršilj, žajbelj, rožmarin, materino dušico, baziliko in užitne cvetove, lovorove liste, pehtran, fižol (s stroki), fižol v zrnju (brez strokov), grah (s stroki), grah (brez strokov), lečo (svežo), šparglje/beluše, belušno zeleno, artičoke, por, fižol (suhi), lečo (suho), grah (suhi), bel volčji bob (suhi), bombaževo seme, olive za proizvodnjo olja, zeliščne čaje iz korenin in koren sladkorne pese. Za druge proizvode je predlagala dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da za motovilec, solato, endivijo/eskarijolko, krešo ter druge kalčke in poganjke, rano barbico, rukvico/rukolo, ogrščico, rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic), špinačo, listi blitve, zeliščne čaje iz cvetov, zeliščne čaje iz listov in zelišč, semena, plodove, prašiče (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), perutnino (mišičevje, maščevje, jetra), mleko (kravje, ovčje, kozje, kobilje) in ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(7)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za kvizalofop-P-etil, ki se uporablja na koruzi v Kanadi. V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 je zadevna država članica to vlogo ocenila in Komisiji predložila poročilo o oceni. Agencija je proučila vlogo in poročilo o oceni, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazloženo mnenje o predlagani MRL (7). Agencija je ugotovila, da so bile izpolnjene vse zahteve po podatkih in da je zahtevana sprememba varna za potrošnike.

(8)

Za tebufenozid je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (8). Priporočila je znižanje MRL za kostanj. Za druge proizvode je predlagala dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da za češnje, riž, prašiče (jetra, ledvice), govedo (jetra, ledvice), ovce (maščevje, jetra, ledvice), koze (maščevje, jetra, ledvice), enoprste kopitarje (jetra, ledvice), perutnino (mišičevje, maščevje, jetra), mleko (kravje, ovčje, kozje, kobilje) in ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Kar zadeva brokoli, glavnato zelje, kitajski kapus, listnati ohrovt, motovilec, solato, endivijo/eskarijolko, krešo ter druge kalčke in poganjke, rano barbico, rukvico/rukolo, ogrščico, rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic), špinačo, tolščakovke, liste blitve, trtne liste in liste podobnih vrst, vodno krešo, pravo krebuljico, baziliko in užitne cvetove, semena oljne ogrščice, sladkorni trs, prašiče (mišičevje, maščevje), govedo (mišičevje, maščevje), ovce (mišičevje), koze (mišičevje), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje) in mišičevje perutnine, je Agencija ugotovila, da so mejne vrednosti ostankov po Codexu (v nadaljnjem besedilu: CXL) za navedene proizvode varne za potrošnike. Zato je primerno določiti MRL za navedene proizvode na isti ravni v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(9)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali CXL, bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali pa uporabljati privzeto MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. V zvezi s številnimi snovmi so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(11)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(12)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(13)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodne ukrepe za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(15)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 4. januarjem 2020.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za bispiribak v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(1):5142.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za denatonijev benzoat v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(3):5232.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fenoksikarb v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(1):5155.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za flurokloridon v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(1):5144.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril in propakvizafop v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2017;15(12):5050.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize (Določitev uvozne tolerance za kvizalofop-P-etil v gensko spremenjeni koruzi). EFSA Journal 2018;16(4):5250.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za tebufenozid v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(2):5190.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

V Prilogi II se dodajo naslednji stolpci za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop in tebufenozid:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Bispiribak (vsota bispiribaka, njegovih soli in estrov, izražena kot bispiribak)

Denatonijev benzoat (vsota denatonija in njegovih soli, izražena kot denatonijev benzoat)

Fenoksikarb (F)

Flurokloridon (vsota cis- in transizomerov) (F)

Kvizalofop (vsota kvizalofopa, njegovih soli, njegovih estrov (vključno s propakvizafopom) in njegovih konjugatov, izražena kot kvizalofop (vsa razmerja sestavnih izomerov))

Tebufenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusi

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Lupinarji

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Mandeljni

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Brazilski oreški

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Indijski orehi

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kostanj

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Lešniki

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Oreški makadamije

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekani

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pinjole

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistacije

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Orehi

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Drugo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Pečkato sadje

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Jabolka

 

 

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

 

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Marelice

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Češnje

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Breskve

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Slive

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Drugo (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

(a)

Grozdje

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Robide

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

 

 

2

0153990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Borovnice

 

 

 

 

 

3

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Šipek

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Bezgove jagode

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Mešano sadje

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Fige

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Namizne oljke

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumkvati

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Karambole

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kakiji

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jamun

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Drugo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

1

0163020

Banane

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granatna jabolka

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Čirimoje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Gvave

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasi

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Korenje

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Hren

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Pastinak

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Redkev

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Repa

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Drugo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Česen

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Čebula

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Paprika

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Jajčevci

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melone

 

 

 

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0233990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Brokoli

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Motovilec

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Solata

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Špinača

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

10

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Listi zelene

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Žajbelj

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rožmarin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Materina dušica

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

20

0256090

Lovorovi listi

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Pehtran

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Stročnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Leča

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardij

 

 

 

 

 

 

0270030

Belušna zelena

 

 

 

 

 

 

0270040

Sladki komarček

 

 

 

 

 

 

0270050

Artičoke

 

 

 

 

 

 

0270060

Por

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

 

 

 

 

 

0270990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Leča

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Grah

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Semena oljnic

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Mak

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Sezamova semena

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Sončnična semena

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

 

 

2

2

0401070

Soja

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Gorčična semena

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Bombaževo seme

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Bučna semena

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Semena borage

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Seme navadnega rička

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Konopljina semena

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Semena kloščevca

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Plodovi oljnic

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

3

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

ŽITA

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Ječmen

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Koruza

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Proso

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Oves

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Riž

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Sirek

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Pšenica

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Čaji

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kavna zrna

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Mate

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Rožiči

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Koper

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Skorja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingver (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Koren cikorije

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišičevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Maščevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Jetra

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Ledvice

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Maščevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Ledvice

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Maščevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Ledvice

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

(d)

Koze

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Maščevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Ledvice

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišičevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Maščevje

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Ledvice

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

(f)

Perutnina

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Mišičevje

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Maščevje

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Jetra

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Ledvice

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišičevje

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Maščevje

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Jetra

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Ledvice

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mleko

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Govedo

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Ovce

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Koze

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Konji

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Race

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Gosi

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Prepelice

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

topen v maščobi

Fenoksikarb (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0161030

Namizne olive

Flurokloridon (vsota cis- in transizomerov) (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0213070

Koren peteršilja

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1015010

Mišičevje

1015020

Maščevje

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1020020

Ovce

1020030

Koze

Kvizalofop (vsota kvizalofopa, njegovih soli, njegovih estrov (vključno s propakvizafopom) in njegovih konjugatov, izražena kot kvizalofop (vsa razmerja sestavnih izomerov))

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da za propakvizafop niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251010

Motovilec

0251020

Solata

0251030

Endivija/eskarijolka

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0251050

Rana barbica

0251060

Rukvica/rukola

0251070

Ogrščica

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da za kvizalofop-P-etil niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0252010

Špinača

0252030

Listi blitve

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da za kvizalofop-P-etil niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0631010

Kamilica

0631020

Hibiskus/oslez

0631030

Vrtnice

0631040

Jasmin

0631050

Lipa

0632010

Jagoda

0632020

Rooibos

0632030

Mate

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da za kvizalofop-P-etil niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0810010

Janež

0810020

Črnika/črna kumina

0810030

Zelena

0810040

Koriander

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

0810060

Koper

0810070

Koromač/komarček

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

0810090

Muškatni orešček

0820010

Piment

0820020

Sečuanski poper

0820030

Kumina

0820040

Kardamom

0820050

Brinove jagode

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

0820070

Vanilija

0820080

Tamarinda

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da za kvizalofop-P-tefuril niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1015010

Mišičevje

1015020

Maščevje

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1016010

Mišičevje

1016020

Maščevje

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1017010

Mišičevje

1017020

Maščevje

1017030

Jetra

1017040

Ledvice

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1020040

Konji

1030010

Kokoši

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

Tebufenozid (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140020

Češnje

0500060

Riž

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o potrditvenih analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. junija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1016010

Mišičevje

1016020

Maščevje

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1020040

Konji

1030010

Kokoši

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

(2)

V delu A Priloge III se črtajo stolpci za fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop, propakvizafop in tebufenozid.


(*1)  Meja analitskega določanja

(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.


SKLEPI

14.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/974

z dne 12. junija 2019

o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (c) prvega odstavka člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vse države članice Komisiji pošljejo svoje triletne nacionalne programe za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022.

(2)

Vseh 28 programov ustreza ciljem Uredbe (EU) št. 1308/2013 in vsebuje zahtevane podatke iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Prispevek Unije za vsak nacionalni program je treba določiti v skladu s členom 55(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in členom 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nacionalni programi za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022, ki so jih predložili Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo.

Člen 2

Prispevek Unije za nacionalne programe iz člena 1 se omeji na največje zneske, kot so določeni v Prilogi za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2019

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 3).


PRILOGA

Znesek prispevka Unije za nacionalne čebelarske programe za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022

(v EUR)

 

Čebelarsko leto 2020

Čebelarsko leto 2021

Čebelarsko leto 2022

Belgija

160 330

160 400

160 255

Bolgarija

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Češka

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danska

175 240

163 641

146 265

Nemčija

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonija

100 000

100 000

100 000

Irska

45 000

45 000

45 000

Grčija

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Španija

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Francija

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Hrvaška

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italija

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Ciper

100 000

100 000

100 000

Latvija

207 500

207 500

248 398

Litva

486 900

487 114

486 672

Luksemburg

15 337

15 344

15 330

Madžarska

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

190 000

190 000

190 000

Avstrija

880 301

880 688

879 889

Poljska

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalska

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Romunija

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenija

380 000

380 000

380 000

Slovaška

734 909

735 232

734 565

Finska

140 500

140 500

140 500

Švedska

330 857

330 857

330 857

Združeno kraljestvo

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/975

z dne 13. junija 2019

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4495)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah, kjer so bili potrjeni primeri navedene bolezni pri domačih ali divjih prašičih (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). V delih I do IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer glede navedene bolezni. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila večkrat spremenjena, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer glede afriške prašičje kuge v Uniji, ki jih je treba upoštevati v navedeni prilogi. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/950 (5), in sicer po primerih afriške prašičje kuge na Poljskem in Madžarskem.

(2)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2019/950 so se pojavili dodatni primeri afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Litvi, ki jih je prav tako treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(3)

Junija 2019 sta bila ugotovljena dva izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v občinah Šakia in Marijampolė v Litvi, na območjih, trenutno navedenih v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenita povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba ti območji v Litvi, prizadeti zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu II navesti v delu III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Junija 2019 je bilo ugotovljenih nekaj primerov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v okrožju Elblaski na Poljskem v neposredni bližini območij, navedenih v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ti primeri afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje na Poljskem, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, namesto v delu I navesti v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(5)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe pri epidemiološkem razvoju afriške prašičje kuge v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba razmejiti dovolj velika nova območja z visokim tveganjem v Litvi in na Poljskem ter jih ustrezno navesti v delih I, II in III Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. junija 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/950 z dne 7. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 152, 11.6.2019, str. 97).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

DEL I

1.   Belgija

Naslednja območja v Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bolgarija

Naslednja območja v Bolgariji:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,