ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 143

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
29. maj 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/815

z dne 17. decembra 2018

o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (1) ter zlasti člena 4(7) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/109/ES zahteva od izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, da objavijo svoja letna računovodska poročila.

(2)

Izdajatelji bi morali celotna letna računovodska poročila pripraviti v formatu nadbesedilnega označevalnega jezika, zapisanega v sintaksi jezika XML (XHTML). Jezik XHTML ne zahteva posebnih mehanizmov, da se lahko predstavlja v človeku berljivi obliki zapisa. Ker je nelastniška oblika elektronskega poročanja, je jezik XHTML prosto uporaben.

(3)

Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da podjetja, ki jih ureja zakonodaja države članice, katerega vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice, pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, ki se na splošno imenujejo mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002. Odločba Komisije 2008/961/ES (3) določa, da lahko izdajatelj iz tretje države, ki kotira v Uniji, svoje konsolidirane računovodske izkaze prav tako pripravi v skladu z MSRP, kot jih je izdal Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS).

(4)

Namen sprejetja in uporabe MSRP je zagotoviti visoko raven preglednosti in primerljivosti računovodskih izkazov. Da bi se dodatno olajšala njihova dostopnost, analiza in primerljivost, bi bilo treba konsolidirane računovodske izkaze v letnih računovodskih poročilih, pripravljene bodisi v skladu z MSRP, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, bodisi v skladu z MSRP, kot jih je izdal UOMRS (v nadaljnjem besedilu oboji: konsolidirani računovodski izkazi, pripravljeni v skladu z MSRP), opremiti z oznakami z uporabo razširljivega jezika za poslovno poročanje (XBRL). Jezik XBRL je strojno berljiv in omogoča avtomatizirano obdelavo velike količine informacij. Jezik XBRL je dobro uveljavljen in se uporablja v številnih jurisdikcijah in je trenutno edini ustrezen označevalni jezik za uporabo oznak v računovodskih izkazov.

(5)

Analiza stroškov in koristi, ki jo je izvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), je podprla uporabo medvrstičnih elementov XBRL (Inline XBRL) za vstavljanje oznak XBRL v dokumente XHTML. Zato bi bilo treba uporabiti tehnologijo Inline XBRL.

(6)

Uporaba označevalnega jezika XBRL vključuje uporabo taksonomije za pretvarjanje človeku berljivih v strojno berljive informacije. Taksonomija MSRP, ki jo je dala na voljo Fundacija MSRP, je dobro uveljavljena taksonomija, razvita za uporabo oznak v razkritjih v skladu z MSRP. Uporaba taksonomije MSRP olajšuje primerljivost oznak računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z MSRP, na svetovni ravni. V skladu s tem bi morala osnovna taksonomija, ki se bo uporabljala za enotno elektronsko obliko poročanja, temeljiti na taksonomiji MSRP in biti njena razširitev.

(7)

Da bi se upoštevala prihodnja sprejetja MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, spremembe specifikacij XBRL ali druge tehnične spremembe ali da bi se lahko regulativne zahteve po označevanju informacij v letnih računovodskih poročilih razširile, bi bilo treba redno posodabljati določbe te uredbe na podlagi osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA.

(8)

Do taksonomije za uporabo označevalnega jezika XBRL se dostopa v obliki niza elektronskih datotek XBRL (v nadaljnjem besedilu: datoteke s taksonomijo XBRL), ki zagotavljajo strukturirano predstavitev elementov, ki z vsebinskega vidika sestavljajo osnovno taksonomijo. Hierarhija elementov in njihove ustrezne vrste podatkov bi morali biti izdajateljem računovodskih izkazov na voljo v preprosti človeku berljivi obliki iz te uredbe. Da bi se olajšala dostopnost, analiza in primerljivost letnih računovodskih poročil v praksi, je zelo pomembno, da izdajatelji uporabljajo datoteke s taksonomijo XBRL, ki izpolnjujejo vse ustrezne tehnične in pravne zahteve. Za lažje doseganje tega cilja bi moral ESMA na svoji spletni strani objaviti datoteke s taksonomijo XBRL v strojno berljivi obliki, ki jo je mogoče brezplačno prenesti.

(9)

Zaradi preglednosti, dostopnosti, analize in primerljivosti, kadar zakonodaja držav članic dovoljuje ali zahteva uporabo oznak v katerem koli delu letnih računovodskih poročil, ki niso računovodski izkazi po MSRP, vključeni vanje, bi morali izdajatelji pri uporabi oznak v teh delih uporabljati označevalni jezik XBRL in ustrezno taksonomijo, ki jo za tak namen določi država članica, v kateri so registrirani.

(10)

Za namene preglednosti, dostopnosti, analize in primerljivosti bi morali izdajatelji imeti možnost, da v svojih konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP uporabijo oznake za razkritja tako podrobno, kot je tehnično izvedljivo. Iz istih razlogov bi bilo treba določiti obvezne standarde za minimalno raven razdrobljenosti oznak. Kar zadeva glavne računovodske izkaze v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP, bi bilo treba uporabljati standard za podrobno označevanje, s čimer bi bili ti osnovni računovodski izkazi v celoti opremljeni z oznakami. Za pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom po MSRP bi se moral uporabljati standard za označevanje blokov, kadar je treba celotne oddelke teh pojasnil označiti z uporabo istega elementa taksonomije. Zahteva po označevanju blokov pa ne bi smela omejevati pravice izdajateljev, da v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom, pripravljenih v skladu z MSRP, po lastni presoji uporabijo oznake z višjo stopnjo razdrobljenosti.

(11)

Da bi se olajšala učinkovita uporaba enotne elektronske oblike poročanja, bi bilo treba določiti podrobne določbe o uporabi tehnologije Inline XBRL. Za pomoč izdajateljem in ponudnikom programske opreme pri razvoju programske opreme za pripravo letnih računovodskih poročil v skladu z regulativnimi zahtevami iz te uredbe bi moral ESMA zagotoviti navodila glede pogostih problemov pri pripravi dokumentov Inline XBRL.

(12)

Kot je določeno v členu 4(7) Direktive 2004/109/ES, bi se morala ta uredba uporabljati za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Da bi se olajšalo tekoče finančno poročanje v strojno berljivi obliki in zlasti da se izdajateljem omogoči razumen čas, da se prilagodijo uporabi tehnologije XBRL, bi obvezna uporaba oznak v pojasnilih k računovodskim izkazom morala veljati samo za letne računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje.

(13)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložil Komisiji.

(14)

ESMA je pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, redno in tesno sodeloval z Evropskim bančnim organom ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine, da bi se upoštevale posebne značilnosti bančnega sektorja, sektorja finančnega posredništva in zavarovalniškega sektorja, s tem pa zagotovila medsektorska usklajenost dela in dosegla skupna stališča.

(15)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi, zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter izvedel preizkuse na terenu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive 2004/109/ES, ki se uporablja za pripravo letnih finančnih poročil izdajateljev.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„osnovna taksonomija“ pomeni združen sklop elementov taksonomije, kot je določen v Prilogi VI, in naslednjo zbirko povezav:

(a)

baza povezav za predstavljanje, ki združuje elemente taksonomije;

(b)

baza povezav za izračune, ki izraža aritmetična razmerja med elementi taksonomije;

(c)

baza povezav za oznake, ki opisuje pomen vsakega elementa taksonomije;

(d)

baza povezav za opredelitve, ki odraža dimenzijska razmerja elementov osnovne taksonomije;

(2)

„razširitvena taksonomija“ pomeni združen sklop elementov taksonomije in naslednjo zbirko povezav, ki ju ustvari izdajatelj:

(a)

baza povezav za predstavljanje, ki združuje elemente taksonomije;

(b)

baza povezav za izračune, ki izraža aritmetična razmerja med elementi taksonomije;

(c)

baza povezav za oznake, ki opisuje pomen vsakega elementa taksonomije;

(d)

baza povezav za opredelitve, ki zagotavlja dimenzijsko veljavnost dobljenega dokumenta z medvrstičnimi elementi XBRL glede na razširitveno taksonomijo;

(3)

„konsolidirani računovodski izkazi po MSRP“ pomenijo konsolidirane računovodske izkaze, ki so pripravljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ali v skladu z MSRP, kot so navedeni v točki (a) prvega pododstavka člena 1 Odločbe 2008/961/ES.

Člen 3

Enotna elektronska oblika poročanja

Izdajatelji celotna letna računovodska poročila pripravijo v obliki XHTML.

Člen 4

Uporaba oznak v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP

1.   Kadar letna računovodska poročila vključujejo konsolidirane računovodske izkaze po MSRP, izdajatelji te konsolidirane računovodske izkaze opremijo z oznakami.

2.   Izdajatelji uporabijo oznake najmanj za razkritja iz Priloge II, kadar so ta razkritja predstavljena v navedenih konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP.

3.   Izdajatelji lahko uporabijo oznake tudi za druga razkritja, predstavljena v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP, kot so tista, določena v odstavku 2.

4.   Za oznake iz odstavkov 1, 2 in 3 izdajatelji uporabljajo označevalni jezik XBRL in taksonomijo, katere elementi so tisti, določeni v osnovni taksonomiji. Kadar v skladu s točko 4 Priloge IV ni primerno uporabiti elementov iz osnovne taksonomije, izdajatelji ustvarijo elemente razširitvene taksonomije, kot je določeno v Prilogi IV.

Člen 5

Uporaba oznak v drugih delih letnih računovodskih poročil

1.   Izdajatelji, registrirani v državah članicah, lahko opremijo z oznakami vse dele svojih letnih finančnih poročil razen tistih iz člena 4, če uporabljajo označevalni jezik XBRL in taksonomijo, ki je specifična za te dele, in taksonomijo zagotavlja država članica, v kateri so registrirani.

2.   Izdajatelji, registrirani v tretjih državah, z oznakami ne opremijo nobenih drugih delov svojih letnih računovodskih poročil razen konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.

Člen 6

Skupna pravila glede oznak

Za oznake, uporabljene v skladu s členoma 4 in 5, izdajatelji upoštevajo naslednje:

(a)

oznake se vključijo v letna računovodska poročila izdajateljev v formatu XHTML, pri čemer se uporabijo specifikacije medvrstičnih elementov XBRL iz Priloge III;

(b)

spoštujejo se zahteve glede pravil za uporabo oznak in arhiviranje iz Priloge IV.

Člen 7

Datoteke s taksonomijo XBRL

ESMA lahko objavi strojno berljive in prenosljive datoteke s taksonomijo XBRL, ki temeljijo na osnovni taksonomiji. Te datoteke so v skladu z merili iz Priloge V.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(2)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2008/961/ES z dne 12. decembra 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostnih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov (UL L 340, 19.12.2008, str. 112).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

Legenda za razpredelnici 1 in 2 v Prilogi II in razpredelnici v prilogah IV in VI

PODATEK/ATRIBUT VRSTA/PREDPONA

OPREDELITEV

text block

označuje, da je vrsta elementa blok besedila; uporablja se za označevanje daljših informacij, kot so pojasnila, računovodske usmeritve ali razpredelnice; bloki besedila so ne-numerične vrstične postavke

text

označuje, da je vrsta elementa besedilo (zaporedje alfanumeričnih znakov); uporablja se za označevanje krajših opisnih informacij; elementi besedila so ne-numerične vrstične postavke

yyyy-mm-dd

označuje, da je vrsta elementa datum; ti elementi so vrstične postavke in niso numerični

X

označuje, da je vrsta elementa denarna vrednost (številka v navedeni valuti); ti elementi so numerične vrstične postavke

X.XX

označuje, da je vrsta elementa vrednost, izražena z decimalnim številom (kot sta odstotek ali vrednost na delnico); ti elementi so numerične vrstične postavke

shares

označuje, da je vrsta elementa število delnic; ti elementi so numerične vrstične postavke

table

označuje začetek strukture, ki jo sestavlja razpredelnica, v kateri vrstice in stolpci tam, kjer se križajo, prispevajo k opredelitvi finančnega pojma

axis

označuje dimenzijsko lastnost v tabelarni strukturi

member

označuje pripadnika dimenzije na osi

guidance

označuje element, ki podpira brskanje po vsebini taksonomije

role

označuje element, ki predstavlja oddelek v taksonomiji, npr. izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, vsako posamezno pojasnilo itd.

abstract

označuje element za združevanje ali glavo

instant ali duration

označuje, da je denarna vrednost stanje v določenem trenutku („instant“) ali tok („duration“)

credit ali debit

označuje „naravno“ stanje razkritja

esef_cor

predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor“

esef_all

predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esma_technical

predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“


PRILOGA II

Obvezne oznake

1.

Izdajatelji uporabijo oznake za vsa števila v navedeni valuti, razkriti v izkazu finančnega položaja, izkazu poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkazu sprememb lastniškega kapitala in izkazu denarnih tokov v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP.

2.

Izdajatelji uporabijo oznake za vsa razkritja, navedena v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP, ali navedena z navzkrižnim sklicevanjem v teh izkazih na druge dele letnih računovodskih poročil za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje, ki ustrezajo elementom iz razpredelnice 1 te priloge.

3.

Izdajatelji uporabijo oznake za vsa razkritja, navedena v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP, ali navedena z navzkrižnim sklicevanjem v teh izkazih na druge dele letnih računovodskih poročil za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje, ki ustrezajo elementom iz razpredelnice 2 te priloge.

Razpredelnica 1

Obvezni elementi osnovne taksonomije, ki morajo biti opremljeni z oznakami, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje

Označba

Vrsta podatkov in drugi atributi

Sklici na MSRP

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije

text

MRS 1, 51.(a) člen

Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali drugega načina identifikacije od konca prejšnjega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 51.(a) člen

Sedež podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Pravna oblika podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Država ustanovitve

text

MRS 1, 138.(a) člen

Naslov registriranega sedeža podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja

text

MRS 1, 138.(b) člen

Naziv obvladujočega podjetja

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS 24, 13. člen

Naziv končnega obvladujočega podjetja v skupini

text

MRS 24, 13. člen; MRS 1, 138.(c) člen

Razpredelnica 2

Obvezni elementi osnovne taksonomije, ki morajo biti opremljeni z oznakami, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje

Označba

Vrsta

Sklici na MSRP

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije

text

MRS 1, 51.(a) člen

Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali drugega načina identifikacije od konca prejšnjega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 51.(a) člen

Sedež podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Pravna oblika podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Država ustanovitve

text

MRS 1, 138.(a) člen

Naslov registriranega sedeža podjetja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Glavni kraj poslovanja

text

MRS 1, 138.(a) člen

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja

text

MRS 1, 138.(b) člen

Naziv obvladujočega podjetja

text

MRS 1, 138.(c) člen; MRS 24, 13. člen

Naziv končnega obvladujočega podjetja v skupini

text

MRS 24, 13. člen; MRS 1, 138.(c) člen

Trajanje obstoja podjetja z omejenim rokom obstoja

text

MRS 1, 138.(d) člen

Izjava o skladnosti z MSRP [text block]

text block

MRS 1, 16. člen

Obrazložitev odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(b) člen; MRS 1, 20.(c) člen

Obrazložitev finančnega učinka odstopanja od MSRP

text

MRS 1, 20.(d) člen

Razkritje negotovosti glede sposobnosti podjetja, da nadaljuje kot delujoče podjetje [text block]

text block

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev dejstva, da računovodski izkazi niso pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja, in podlage, na kateri so pripravljeni računovodski izkazi

text

MRS 1, 25. člen

Obrazložitev, zakaj se podjetje ne obravnava kot delujoče podjetje

text

MRS 1, 25. člen

Opis razloga za uporabo daljšega ali krajšega poročevalskega obdobja

text

MRS 1, 36.(a) člen

Opis dejstva, da zneski v računovodskih izkazih niso v celoti primerljivi

text

MRS 1, 36.(b) člen

Razkritje prerazvrstitev ali sprememb predstavitve [text block]

text block

MRS 1, 41. člen

Obrazložitev virov negotovosti ocene, za katere obstaja precejšnja verjetnost, da bodo povzročili pomembne prilagoditve

text

OPMSRP 14, 10. člen; MRS 1, 125. člen

Razkritje sredstev in obveznosti, za katere obstaja znatno tveganje pomembne prilagoditve [text block]

text block

MRS 1, 125. člen

Dividende, pripoznane kot razdelitve lastnikom, na delnico

X, duration

MRS 1, 107. člen

Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastnikom

X duration

MRS 10, 13. člen; MRS 1, 137. člen

Dividende, ki so bile predlagane ali napovedane pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo, vendar niso pripoznane kot razdeljene lastnikom, na delnico

X.XX duration

MRS 1, 137.(a) člen

Razkritje računovodskih presoj in ocen [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje vnaprej vračunanih stroškov in drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje popravkov vrednosti za kreditne izgube [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pridruženih podjetij [text block]

text block

MSRP 12, B4.(d) člen; MRS 27, 17.(b) člen; MRS 27, 16.(b) člen

Razkritje plačil revizorjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odobritve računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje podlage za konsolidacijo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje podlage za pripravo računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje bioloških sredstev, kmetijskih pridelkov ob pospravitvi in državnih podpor v zvezi z biološkimi sredstvi [text block]

text block

MRS 41, Razkritje

Razkritje najetih posojil [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnih združitev [text block]

text block

MSRP 3, Razkritja

Razkritje stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri centralnih bankah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izkaza denarnih tokov [text block]

text block

MRS 7 Predstavitev izkaza denarnih tokov

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah, računovodskih ocenah in napakah [text block]

text block

MRS 8 Računovodske usmeritve

Razkritje zavarovanja s premoženjem [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje plačanih škod in upravičenj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavez in pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pogojnih obveznosti [text block]

text block

MRS 37, 86. člen

Razkritje stroškov prodaje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje kreditnega tveganja [text block]

text block

MSRP 7 Kreditno tveganje, začetek veljavnosti 1.1.2018; MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dolžniških instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih stroškov pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odloženih davkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov bank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje depozitov strank [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov amortizacije [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izpeljanih finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ustavljenega poslovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dividend [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje čistega dobička na delnico [text block]

text block

MRS 33, Razkritje

Razkritje vplivov sprememb deviznih tečajev [text block]

text block

MRS 21, Razkritje

Razkritje zaslužkov zaposlencev [text block]

text block

MRS 19, Področje uporabe

Razkritje poslovnih odsekov podjetja [text block]

text block

MSRP 8, Razkritje

Razkritje dogodkov po poročevalskem obdobju [text block]

text block

MRS 10, Razkritje

Razkritje odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov po naravi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje sredstev za raziskovanje in vrednotenje [text block]

text block

MSRP 6, Razkritje

Razkritje o merjenju poštene vrednosti [text block]

text block

MSRP 13, Razkritje

Razkritje poštene vrednosti finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje stroškov financiranja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov (stroškov financiranja) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih sredstev v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov [text block]

text block

MSRP 7, Področje uporabe

Razkritje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov, določenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih instrumentov v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje finančnih obveznosti v posesti za trgovanje [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obvladovanja finančnih tveganj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prve uporabe [text block]

text block

MSRP 1, Predstavljanje in razkrivanje

Razkritje stroškov splošnih dejavnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje splošnih informacij o računovodskih izkazih [text block]

text block

MRS 1, 51. člen

Razkritje predpostavke o delujočem podjetju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje državnih podpor [text block]

text block

MRS 20, Razkritje

Razkritje oslabitve sredstev [text block]

text block

MRS 36, Razkritje

Razkritje davka iz dobička [text block]

text block

MRS 12, Razkritje

Razkritje informacij o zaposlencih [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje informacij o ključnem poslovodnem osebju [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MSRP 4, Razkritje

Razkritje prihodkov iz zavarovalnih premij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neopredmetenih sredstev [text block]

text block

MRS 38, Razkritje

Razkritje neopredmetenih sredstev in dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov za obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov od (odhodkov za) obresti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje zalog [text block]

text block

MRS 2, Razkritje

Razkritje obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložbenih nepremičnin [text block]

text block

MRS 40, Razkritje

Razkritje naložb, obračunanih po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje naložb, ki niso obračunane po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje izdanega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje skupnih podvigov [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen; MSRP 12, B4.(b) člen; MRS 27, 16.(b) člen

Razkritje predplačil najemnin [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje najemov [text block]

text block

MSRP 16 Predstavljanje, začetek veljavnosti 1.1.2019; MRS 17 Najemi v računovodskih izkazih najemodajalcev, datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019; MRS 17 Najemi v računovodskih izkazih najemnikov, datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019; MSRP 16 Razkrivanje, začetek veljavnosti 1.1.2019

Razkritje likvidnostnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov bankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje posojil in predujmov strankam [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje tržnega tveganja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje čiste vrednosti sredstev, ki jo je mogoče pripisati imetnikom enot premoženja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje neobvladujočih deležev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje nekratkoročnih sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja [text block]

text block

MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

Razkritje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje ciljev, usmeritev in procesov pri upravljanju kapitala [text block]

text block

MRS 1, 134. člen

Razkritje drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih kratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih nekratkoročnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih odhodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih prihodkov (odhodkov) [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje drugih poslovnih prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje predplačil in drugih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje poslovnega izida iz poslovnih aktivnosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje opredmetenih osnovnih sredstev [text block]

text block

MRS 16, Razkritje

Razkritje rezervacij [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prerazvrstitve finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje pripoznanih prihodkov iz pogodb o gradbenih delih [text block]

text block

MRS 11 Razkritje, datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

Razkritje pozavarovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje povezanih strank [text block]

text block

MRS 24, Razkritja

Razkritje pogodb o začasni prodaji/začasnem odkupu [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odhodkov za raziskave in razvoj [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje rezerv v okviru lastniškega kapitala [text block]

text block

MRS 1, 79.(b) člen

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen; MRS 18 Razkritje, datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

Razkritje dogovorov o koncesiji storitev [text block]

text block

SOP 29, Splošno mnenje

Razkritje delniškega kapitala, rezerv in drugih deležev v lastniškem kapitalu [text block]

text block

MRS 1, 79. člen

Razkritje dogovorov za plačilo na podlagi delnic [text block]

text block

MSRP 2, 44. člen

Razkritje podrejenih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje odvisnih podjetij [text block]

text block

MRS 27, 17.(b) člen; MSRP 12, B4.(a) člen; MRS 27, 16.(b) člen

Razkritje pomembnih računovodskih usmeritev [text block]

text block

MRS 1, 117. člen

Razkritje terjatev in obveznosti za davek [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje terjatev do kupcev in drugih terjatev [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz trgovanja [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Razkritje trezorskih delnic [text block]

text block

MRS 1, 10.(e) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za biološka sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške izposojanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeta posojila [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poslovne združitve in dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarne tokove [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovanje s premoženjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nedokončana gradbena dela [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogojne obveznosti in pogojna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške pridobivanja strank [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za programe zvestobe kupcev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odložene stroške pridobivanja, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odloženi davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške amortizacije (opr.) [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravo pripoznanja finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izpeljane finančne instrumente in varovanje pred tveganjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za določanje sestavnih delov denarnih sredstev in njihovih ustreznikov [text block]

text block

MRS 7, 46. člen

Opis računovodske usmeritve za ustavljeno poslovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popuste [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dividende [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za čisti dobiček na delnico [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pravice do emisij [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zaslužke zaposlencev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke, povezane z okoljem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izredne postavke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške raziskovanja in vrednotenja [text block]

text block

MSRP 6, 24.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za merjenje poštene vrednosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke in odhodke iz naslova provizij [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške financiranja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne prihodke in stroške financiranja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančna jamstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne instrumente po pošteni vrednosti prek poslovnega izida [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prevedbo tuje valute [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za provizije za uporabo franšizne pravice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za funkcijsko valuto [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za državne podpore [text block]

text block

MRS 20, 39.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za varovanje pred tveganjem [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v posesti do zapadlosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev finančnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za oslabitev nefinančnih sredstev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za zavarovalne pogodbe in povezana sredstva, obveznosti, prihodke in odhodke [text block]

text block

MSRP 4, 37.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva in dobro ime [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za neopredmetena sredstva razen dobrega imena [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke od obresti in odhodke za obresti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za finančne naložbe v skupne podvige [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbene nepremičnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za naložbe, ki niso obračunane po kapitalski metodi [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za najeme [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za posojila in terjatve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za vrednotenje zalog [text block]

text block

MRS 2, 36.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarska sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rudarske pravice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pobotanje finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva, povezana z nafto in plinom [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za sredstva iz naslova programskih vsebin [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za opredmetena osnovna sredstva [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za rezervacije [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prerazvrstitev finančnih instrumentov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno v poslovnem izidu [text block]

text block

MSRP 7, 28.(a) člen

Opis računovodske usmeritve za pripoznanje prihodkov [text block]

text block

MRS 18 35.(a) člen, datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018; MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za konte odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pozavarovanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za popravila in vzdrževanje [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za pogodbe o začasni prodaji/začasnem odkupu [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odhodke za raziskave in razvoj [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za denarna sredstva in njihove ustreznike z omejitvami [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za poročanje po odsekih [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za dogovore o koncesiji storitev [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za plačilne transakcije na podlagi delnic [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za stroške odstranjevanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odvisna podjetja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za davke, ki niso davek iz dobička [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za odpravnine [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za terjatve do kupcev in druge terjatve [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za prihodke (odhodke) iz trgovanja [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za transakcije z neobvladujočimi deleži [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za transakcije s povezanimi strankami [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za trezorske delnice [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis računovodske usmeritve za nakupne bone [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen

Opis drugih računovodskih usmeritev, ki so relevantne za razumevanje računovodskih izkazov [text block]

text block

MRS 1, 117.(b) člen


PRILOGA III

Specifikacija medvrstičnih elementov XBRL, ki se uporablja

1.

Izdajatelji zagotovijo, da je primerek dokumenta v formatu Inline XBRL veljaven glede na specifikacijo medvrstičnih elementov XBRL 1.1 in skladen z registrom enot XBLR.

2.

Izdajatelji zagotovijo, da so datoteke z razširitveno taksonomijo XBRL veljavne glede na standard XBRL 2.1 in specifikacije XBRL Dimensions 1.0.

3.

Izdajatelji predložijo primerek dokumenta v formatu Inline XBRL in izdajateljeve datoteke z razširitveno taksonomijo XBRL v enem samem poročevalskem paketu, v katerem so datoteke s taksonomijo XBRL zapakirane v skladu s specifikacijo za pakete s taksonomijo.

4.

Izdajatelji zagotovijo, da tako primerek dokumenta v formatu Inline XBRL kot izdajateljeva razširitvena taksonomija upoštevata pravila glede označevanja in shranjevanja iz Priloge IV.

PRILOGA IV

Pravila glede označevanja in shranjevanja

1.

Izdajatelji zagotovijo, da primerek dokumenta v formatu Inline XBRL vsebuje podatke enega samega izdajatelja, tako da imajo vsi identifikatorji podjetja v kontekstih identično vsebino.

2.

Izdajatelji se v primerku dokumenta v formatu Inline XBRL identificirajo z uporabo identifikatorjev pravnih subjektov po standardu ISO 17442 pri XBRL kontekstnih identifikatorjih in shemah za podjetja.

3.

Pri označevanju razkritij izdajatelji uporabijo element osnovne taksonomije z računovodskim pomenom, ki je najbližje razkritju, ki se označuje. Kjer je videti, da bi se lahko izbiralo med več elementi osnovne taksonomije, izdajatelji izberejo element z najožjim računovodskim pomenom in/ali področjem uporabe.

4.

Če bi najbližji element osnovne taksonomije napačno predstavljal računovodski pomen razkritja, ki se označuje, kot se zahteva v točki 3, izdajatelji ustvarijo element razširitvene taksonomije in z njim označijo zadevno razkritje. Za vse ustvarjene elemente razširitvene taksonomije velja naslednje:

(a)

ne smejo podvojiti pomena ali področja uporabe nobenega elementa osnovne taksonomije;

(b)

identificirati morajo osebo, ki je ustvarila element;

(c)

pripisan jim mora biti ustrezen atribut stanja;

(d)

imeti morajo standardne označbe v jeziku, ki ustreza jeziku letnega računovodskega poročila. Priporočljivo je, da se dodajo označbe v dodatnih jezikih. Vse označbe ustrezajo računovodskemu pomenu in področju uporabe opisanih poslovnih pojmov, na katerih temeljijo.

5.

Izdajatelji zagotovijo, da je vsak element razširitvene taksonomije, ki se uporablja za označevanje razkritja v letnem računovodskem poročilu, vključen vsaj v eno hierarhijo baze povezav za predstavljanje in baze povezav za opredelitve v razširitveni taksonomiji.

6.

Izdajatelji uporabijo baze povezav za izračune iz svojih razširitevenih taksonomij za dokumentiranje aritmetičnih razmerij med numeričnimi elementi ključne in/ali razširitvene taksonomije, zlasti za aritmetična razmerja med elementi ključne in/ali razširitvene taksonomije iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaza sprememb lastniškega kapitala in izkaza denarnih tokov.

7.

Za določanje, na kateri del računovodskih izkazov se nanašajo oznake, izdajatelji uporabljajo namenske korenske elemente taksonomije kot izhodiščne točke za zadevne dele računovodskih izkazov v bazah povezav za predstavljanje v njihovi razširitveni taksonomiji. Imena, označbe in predpone elementov za te korenske elemente taksonomije se uporabljajo, kot je določeno v razpredelnici 1:

Razpredelnica

Imena, označbe in predpone korenskih elementov

Predpona

Ime elementa

Označba

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Označba mesta za izkaz finančnega položaja – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz finančnega položaja

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Označba mesta za poslovni izid – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz poslovnega izida, če se izkaz poslovnega izida razkrije ločeno

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Označba mesta za izkaz vseobsegajočega donosa – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz vseobsegajočega donosa, če se razkrije ločeno ali kadar sta izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa združena v enoten izkaz

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Označba mesta za izkaz denarnih tokov – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz finančnega položaja

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Označba mesta za izkaz sprememb lastniškega kapitala – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za izkaz sprememb lastniškega kapitala

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Označba mesta za pojasnila, računovodske usmeritve in obvezne elemente osnovne taksonomije – to postavko JE TREBA uporabiti kot izhodiščno točko za oznake razkritij v pojasnilih k računovodskim izkazom

Namenski korenski elementi taksonomije se bodo vključili tudi v datoteke s taksonomijo XBRL, ki jih bo pripravil ESMA.

8.

Izdajatelji v svojih razširitvenih taksonomijah ne zamenjajo označb ali sklicev elementov osnovne taksonomije. Elementom osnovne taksonomije se lahko dodajo označbe, ki so specifične za izdajatelja.

9.

Izdajatelji zagotovijo, da so elementi razširitvene taksonomije izdajatelja, ki označujejo izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov v konsolidiranih računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP, zasidrani na enega ali več elementov osnovne taksonomije. Zlasti:

(a)

izdajatelj naveže element razširitvene taksonomije na element osnovne taksonomije s širšim računovodskim pomenom in/ali področjem uporabe, ki je najbližje temu elementu razširitvene taksonomije izdajatelja. Izdajatelj določi razmerje med zadevnim elementom razširitvene taksonomije in zadevnim elementom osnovne terminologije v bazi povezav za opredelitve v izdajateljevi razširitveni taksonomiji. Element razširitvene taksonomije ima vlogo cilja v razmerju;

(b)

izdajatelj lahko element razširitvene taksonomije naveže na element ali elemente osnovne taksonomije z ožjim računovodskim pomenom in/ali področjem uporabe, ki so najbližje temu zadevnemu elementu razširitvene taksonomije. Izdajatelj določi razmerje med zadevnim elementom razširitvene taksonomije in zadevnim elementom ali elementi osnovne terminologije v bazi povezav za opredelitve v izdajateljevi razširitveni taksonomiji. Element razširitvene taksonomije ima vlogo vira v razmerju ali razmerjih. Če element razširitvene taksonomije združuje več elementov osnovne taksonomije, izdajatelj naveže ta element razširitvene taksonomije na vsakega od teh elementov osnovne taksonomije, razen na tisti element ali elemente osnovne taksonomije, za katere se lahko razumno šteje, da so nepomembni.

10.

Ne glede na točko 9 izdajateljem na drug element osnovne taksonomije ni treba navezati element razširitvene taksonomije, ki se uporablja za označevanje razkritja v izkazu finančnega položaja, izkazu poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkazu sprememb lastniškega kapitala ali izkazu denarnih tokov, ki je vmesni seštevek drugih razkritij v istem izkazu.

11.

Izdajatelji zagotovijo, da vrsta podatkov in vrsta obdobja elementa taksonomije, ki se uporablja za označevanje razkritja, odražata računovodski pomen označenega razkritja. Izdajatelji ne določijo in uporabljajo po meri prilagojene vrste elementa taksonomije, če je primerna vrsta že določena v specifikacijah XBRL ali v registru vrst podatkov XBRL.

12.

Pri označevanju razkritij izdajatelji ne uporabijo numeričnih elementov taksonomije za označevanje različnih vrednosti za dani kontekst (razčlenitev po podjetjih, obdobjih in dimenzijah), razen če je razlika rezultat zaokroževanja, povezanega s predstavljanjem istih informacij z različnimi merili na več kot enem mestu v istem računovodskem poročilu.

13.

Pri označevanju razkritij izdajatelji uporabljajo nenumerične elemente taksonomije na način, ki označi vsa razkritja, ki ustrezajo opredelitvi zadevnega elementa. Izdajatelji oznak ne uporabljajo samo deloma ali selektivno.

14.

Izdajatelji zagotovijo, da primerek dokumenta v formatu Inline XBRL ne vsebuje izvršljive kode.

PRILOGA V

Datoteke s taksonomijo XBRL

Datoteke s taksonomijo XBRL, ki jih objavi ESMA:

(a)

navajajo vse elemente osnovne taksonomije kot elemente XBRL;

(b)

določajo atribute elementov osnovne taksonomije, pri čemer upoštevajo njihovo vrsto, kot je predpisano v Prilogi I;

(c)

vsebujejo človeku berljive označbe, kot so določene v razpredelnici Priloge VI, ki navajajo pomen elementov osnovne taksonomije in ustrezne sklice;

(d)

določajo strukture, ki lajšajo brskanje po vsebini taksonomije in razumevanje opredelitve elementa osnovne taksonomije v kontekstu drugih elementov osnovne taksonomije;

(e)

določajo razmerja, ki omogočajo izdajateljem, da navežejo elemente razširitvene taksonomije na elemente osnovne taksonomije;

(f)

so veljavne v skladu s specifikacijami XBRL 2.1, specifikacijami XBRL Dimensions 1.0 in zapakirane v skladu s specifikacijo za pakete s taksonomijo, kot je določeno v Prilogi III;

(g)

vsebujejo tehnične informacije, potrebne za razvoj IT rešitev za podporo pripravi harmoniziranih letnih računovodskih poročil;

(h)

navajajo, na katero obdobje se nanašajo.


PRILOGA VI

Shema osnovne taksonomije

Razpredelnica

Shema osnovne taksonomije za označevanje konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z MSRP

Prefix

Element name/role URI

Element type and attributes

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Nenavadno velike spremembe cen sredstev ali deviznih tečajev [member]

Ta pripadnik pomeni nenavadno velike spremembe cen sredstev ali deviznih tečajev.

primer: MRS 10, 22.(g) člen

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Računovodske ocene [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 8, 39. člen

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Računovodske ocene [member]

Ta pripadnik pomeni sredstvo, obveznost ali redno porabo sredstva, ob upoštevanju prilagoditev, ki so posledica ocene trenutnega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi in obveznosti, ki so z njimi povezani. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Računovodske ocene“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 8, 39. člen

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Računovodski dobiček

Poslovni izid v posameznem obdobju pred odštetjem odhodka za davek. [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen, razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški

Znesek obveznosti za plačilo blaga ali storitev, prejetih oziroma priskrbljenih, a še ne plačanih, zaračunanih ali formalno dogovorjenih z dobaviteljem, tudi zneski, ki pripadajo zaposlencem.

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov. [glej: Vnaprej vračunani stroški, odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot kratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot kratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot nekratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihodkov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki, razvrščeni kot nekratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški, razvrščeni kot kratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Vnaprej vračunani stroški, razvrščeni kot nekratkoročni

Znesek vnaprej vračunanih stroškov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vračunani stroški]

splošna praksa: MRS 1, 78. člen

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Nezaračunani prihodki

Znesek sredstva, ki predstavlja prihodek, ki je bil zaslužen, vendar še ni prejet.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Akumuliran popravek vrednosti neizterljivih terjatev za najmanjša plačila najemnin

Znesek akumuliranega popravka vrednosti neizterljivih terjatev za najmanjša plačila najemnin. Najmanjša plačila najemnin so znesek, ki ga najemnik mora ali ga bo najverjetneje moral plačati med trajanjem najema – razen pogojne najemnine, stroškov storitev in davkov, ki jih mora plačati najemodajalec in jih dobi povrnjene – skupaj z: (a) pri najemniku – vsemi zneski, za katere jamči najemnik ali z njim povezana stranka, ali (b) pri najemodajalcu – vso preostalo vrednostjo, za katero najemodajalcu jamči: (i) najemnik, (ii) z najemnikom povezana oseba ali (iii) tretja oseba, ki ni povezana z najemodajalcem in ki je finančno sposobna poravnati obveznosti iz jamstva.

razkritje: MRS 17, 47.(d) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen, razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojila ali terjatve, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami

Skupno povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumulirana amortizacija in oslabitev [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo in oslabitev. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije]

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 75.(b) člen, razkritje: MRS 17, 32. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 38, 118.(c) člen, razkritje: MRS 40, 79.(c) člen, razkritje: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumulirana amortizacija [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo. [glej: Stroški amortizacije]

splošna praksa: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 75.(b) člen, splošna praksa: MRS 17, 32. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, splošna praksa: MRS 38, 118.(c) člen, splošna praksa: MRS 40, 79.(c) člen, splošna praksa: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključena v knjigovodsko vrednost, sredstva

Akumulirani znesek prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varovane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega položaja kot sredstvo. [glej: Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključena v knjigovodsko vrednost, obveznosti

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem za varovano postavko, vključen v knjigovodsko vrednost pred tveganjem varovane postavke, ki je pripoznan v izkazu finančnega položaja kot obveznost. [glej: Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(ii) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja, sredstva

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je finančno sredstvo, merjeno po odplačni vrednosti, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja. [glej: Finančna sredstva po odplačni vrednosti; Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja, obveznosti

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega položaja, za pred tveganjem varovano postavko, ki je finančna obveznost, merjena po odplačni vrednosti, ki se ne prilagaja več za dobičke in izgube iz naslova varovanja. [glej: Finančne obveznosti po odplačni vrednosti; Pred tveganjem varovane postavke [member]]

razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Akumulirana oslabitev [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano oslabitev. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

splošna praksa: MRS 16, 73.(d) člen, splošna praksa: MRS 17, 32. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, splošna praksa: MRS 38, 118.(c) člen, splošna praksa: MRS 40, 79.(c) člen, splošna praksa: MRS 41, 54.(f) člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 35.N člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, IG29.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

Znesek akumuliranih postavk prihodkov in odhodkov (vključno s prilagoditvami zaradi prerazvrstitev), ki niso pripoznane v poslovnem izidu, kakor zahtevajo ali dovoljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirani drugi vseobsegajoči donos. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Odhodki za pridobivanje in upravljanje v zvezi z zavarovalnimi pogodbami

Znesek odhodkov za pridobivanje in upravljanje v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Poštena vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja na datum prevzema, ki ga ima prevzemnik neposredno pred datumom prevzema

Poštena vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja na datum prevzema, ki ga ima prevzemnik neposredno pred datumom prevzema, v poslovni združitvi, izvedeni v več stopnjah. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(p)(i) člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Preneseno nadomestilo, poštena vrednost na datum prevzema

Poštena vrednost nadomestila, prenesenega v poslovni združitvi, na datum prevzema. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(f) člen

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Poštena vrednost celotnega prenesenega nadomestila na datum prevzema [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Stroški v zvezi s prevzemom za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom za transakcije, ki so bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Stroški v zvezi s prevzemom, pripoznani kot odhodek, za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Znesek stroškov v zvezi s prevzemom, pripoznanih kot odhodek, za transakcije, ki so pripoznane ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(m) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, biološka sredstva

Povečanje bioloških sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50.(e) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva in dobro ime

Povečanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva in dobro ime]

splošna praksa: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Povečanje neopredmetenih sredstev, ki niso dobro ime, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, naložbene nepremičnine

Povečanje naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(b) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(ii) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, druge rezervacije

Povečanje drugih rezervacij, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Druge rezervacije]

splošna praksa: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, opredmetena osnovna sredstva

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e)(iii) člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Pridobitve s poslovnimi združitvami, pozavarovalna sredstva

Povečanje pozavarovalnih sredstev, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi združitvami. [glej: Poslovne združitve [member]; Pozavarovalna sredstva]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o diskontnih stopnjah

Diskontna stopnja, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o diskontnih stopnjah [member]

Ta pripadnik pomeni diskontne stopnje, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah inflacije

Pričakovana stopnja inflacije, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah inflacije [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje inflacije, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja pokojnin

Pričakovana stopnja povečanja pokojnin, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja pokojnin [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja pokojnin, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja plač

Pričakovana stopnja povečanja plač, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]; Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnjah povečanja plač [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja plač, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuarske predpostavke o pričakovani življenjski dobi po upokojitvi

Pričakovana življenjska doba po upokojitvi, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarske predpostavke o pričakovani življenjski dobi po upokojitvi [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovano življenjsko dobo po upokojitvi, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o stopnjah gibanja zdravstvenih stroškov

Stopnja gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o stopnjah gibanja zdravstvenih stroškov [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuarska predpostavka o stopnjah umrljivosti

Stopnja umrljivosti, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o stopnjah umrljivosti [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje umrljivosti, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuarska predpostavka o upokojitveni starosti

Upokojitvena starost, ki se uporablja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej: Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke; Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 144. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarska predpostavka o upokojitveni starosti [member]

Ta pripadnik pomeni upokojitveno starost, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

splošna praksa: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarske predpostavke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarske predpostavke [member]

Ta pripadnik pomeni vse aktuarske predpostavke. Aktuarske predpostavke so nepristranske in medsebojno primerljive najboljše ocene demografskih in finančnih spremenljivk, ki v podjetju določajo končne stroške zagotavljanja pozaposlitvenih zaslužkov. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Aktuarske predpostavke“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 19, 145. člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova sprememb demografskih predpostavk, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb demografskih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Demografske predpostavke obravnavajo na primer: (a) umrljivost; (b) stopnje fluktuacije zaposlencev, invalidnosti in zgodnjega upokojevanja; (c) delež članov programa z vzdrževanimi družinskimi člani, ki bodo upravičeni do zaslužkov; (d) delež članov programa, ki bodo izbrali vsako obliko možnosti plačila, ki je po programu na voljo; ter (e) stopnje terjatev po programu zdravstvene oskrbe. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

razkritje: MRS 19, 141.(c)(ii) člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova sprememb finančnih predpostavk, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb finančnih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Finančne predpostavke obravnavajo na primer: (a) diskontno stopnjo; (b) raven zaslužkov, razen stroška zaslužkov, ki jih morajo plačati zaposlenci, in prihodnjo raven plač; (c) v primeru zdravstvenih nadomestil prihodnje zdravstvene stroške, tudi stroške obravnavanja terjatev (tj. stroške, ki nastanejo pri obdelavi in reševanju terjatev, vključno s plačili pravnih storitev in cenilcev); ter (d) davke, ki jih program plača na prispevke, ki se nanašajo na službovanje pred datumom poročanja, ali na zaslužke, ki izhajajo iz tega službovanja. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

razkritje: MRS 19, 141.(c)(iii) člen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobički (izgube) iz naslova izkustvenih prilagoditev, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova izkustvenih prilagoditev, ki privedejo do ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka). Izkustvene prilagoditve obravnavajo učinke razlik med prejšnjimi aktuarskimi predpostavkami in dejanskimi dogodki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

splošna praksa: MRS 19, 141.(c) člen

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Aktuarska sedanja vrednost obljubljenih pokojnin

Sedanja vrednost pričakovanih izplačil po pokojninskem programu sedanjim in nekdanjim zaposlencem, ki se da pripisati že opravljenemu službovanju.

razkritje: MRS 26, 35.(d) člen

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodaten popravek vrednosti, pripoznan v poslovnem izidu, konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev

Znesek dodatnega popravka vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev, pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev]

splošna praksa: MSRP 7, 16. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatna razkritja za zneske, pripoznane na dan prevzema, za vsak pomemben razred pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatna razkritja v zvezi s konti odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatne informacije o izpostavljenosti podjetja tveganju

Dodatne informacije o izpostavljenosti podjetja tveganju, kadar razkriti kvantitativni podatki niso reprezentativni.

razkritje: MSRP 7, 35. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatne informacije o naravi in finančnem učinku poslovne združitve

Dodatne informacije o naravi in finančnih učinkih poslovnih združitev, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev MSRP 3. [glej: poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, 63. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatne informacije o naravi in spremembah tveganj, povezanih z deleži v strukturiranih podjetjih [text block]

Razkritje dodatnih informacij o naravi in spremembah tveganj, povezanih z deleži v strukturiranih podjetjih.

razkritje: MSRP 12, B25. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatne informacije o dogovorih za plačilo na podlagi delnic [text block]

Dodatne informacije o dogovorih za plačilo na podlagi delnic, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev po razkritju iz MSRP 2. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

razkritje: MSRP 2, 52. člen

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatne informacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Dodatne obveznosti, pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi

Znesek dodatnih pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovnih združitvah. [glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi; Poslovne združitve [member]; Pogojne obveznosti [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatne obveznosti, pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Dodatni vplačani kapital

Znesek, ki je bil ali bo prejet iz naslova izdaje delnic podjetja, ki presega nominalno vrednost, in zneski, prejeti iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo delnice ali delničarje podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatni vplačani kapital [member]

Ta pripadnik pomeni zneske, prejete iz naslova izdaje delnic podjetja, ki presegajo nominalno vrednost, in zneske, prejete iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo delnice ali delničarje podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Dodatne rezervacije, druge rezervacije

Znesek dodatnih drugih oblikovanih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 84.(b) člen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatne rezervacije, druge rezervacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Dodatno pripoznanje, dobro ime

Znesek dodatnega pripoznanega dobrega imena, razen dobrega imena, vključenega v skupino za odtujitev, ki ob pridobitvi izpolnjuje merila za razvrstitev kot v posesti za prodajo v skladu z MSRP 5. [glej: Dobro ime; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(d)(ii) člen

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz pridobitev. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Povečanja, ki izhajajo iz nakupov, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz nakupov. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50.(b) člen

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Povečanja, ki izhajajo iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki izhaja iz kasnejše porabe, ki so pripoznana kot sredstvo. [glej: Biološka sredstva]

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Povečanja, ki izhajajo iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz kasnejše porabe, ki je pripoznana kot sredstvo. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Povečanja, naložbene nepremičnine [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz povečanj, ki ne izhajajo iz poslovnih združitev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb; Poslovne združitve [member]]

primer: MSRP 4, IG37.(b) člen, primer: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]; Biološka sredstva]

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, biološka sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Znesek povečanj neopredmetenih sredstev, ki niso dobro ime, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, naložbene nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki niso bile pridobljene v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]; Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 76.(a) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, opredmetena osnovna sredstva

Znesek povečanj opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e)(i) člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Povečanja, razen s poslovnimi združitvami, pozavarovalna sredstva

Znesek povečanj pozavarovalnih sredstev, ki niso bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]; Pozavarovalna sredstva]

splošna praksa: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Povečanja nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instrumenti, terjatve za odloženi davek, čista sredstva določenega zaslužka ter pravice iz naslova zavarovalnih pogodb

Znesek povečanj nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instrumenti, terjatve za odloženi davek, čista sredstva določenega zaslužka ter pravice iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Terjatve za odloženi davek; Finančni instrumenti, razred [member]; Nekratkoročna sredstva; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 8, 24.(b) člen, razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Povečanja sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe

Znesek povečanj sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

razkritje: MSRP 16, 53.(h) člen – začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Naslov registriranega sedeža podjetja

Naslov, na katerem je registriran sedež podjetja.

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Naslov, na katerem so na voljo konsolidirani računovodski izkazi

Naslov, na katerem je mogoče pridobiti konsolidirane računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP, končnega ali katerega koli vmesnega obvladujočega podjetja poročajočega podjetja. [glej: Konsolidirani računovodski izkazi [member]; MSRP [member]]

razkritje: MRS 27, 16.(a) člen

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Prilagojeno tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic, ki se mu prišteje tehtano povprečno število navadnih delnic, ki bi bile izdane ob pretvorbi vseh popravljalnih potencialnih navadnih delnic v navadne delnice. [glej: Navadne delnice [member]; Tehtano povprečje [member]]

razkritje: MRS 33, 70.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Prilagoditve za stroške amortizacije (neopr.)

Prilagoditve za stroške amortizacije (neopredmetenih sredstev) za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Stroški amortizacije]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju davka

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Prilagoditve za odmerjeni davek za prejšnja obdobja

Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), pripoznan v obdobju za odmerjeni davek za prejšnja obdobja.

primer: MRS 12, 80.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) bioloških sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) bioloških sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) izpeljanih finančnih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) izpeljanih finančnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljana finančna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih sredstev v posesti za trgovanje

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih sredstev v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančna sredstva; Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot v posesti za trgovanje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) zalog

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) zalog za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Zaloge; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov bankam

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov bankam za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in predujmi bankam; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov strankam

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in predujmov strankam za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in predujmi strankam; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druga sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih kratkoročnih sredstev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih kratkoročnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druga kratkoročna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih poslovnih terjatev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) drugih poslovnih terjatev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) pogodb o začasnem odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) pogodb o začasnem odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pogodbe o začasnem odkupu in zavarovanje z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev in drugih terjatev

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) terjatev do kupcev in drugih terjatev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Terjatve do kupcev in druge terjatve; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Prilagoditve za odhodek za odloženi davek

Prilagoditve za odhodek za odloženi davek za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek od odloženega davka); Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Prilagoditve za odloženi davek za prejšnja obdobja

Prilagoditve za odhodek za davek (prihodek od davka), pripoznan v obdobju za odloženi davek za prejšnja obdobja.

splošna praksa: MRS 12, 80. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Prilagoditve za stroške amortizacije

Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Stroški amortizacije; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Prilagoditve za stroške amortizacije (opr.)

Prilagoditve za stroške amortizacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Prilagoditve za prihodke od dividend

Prilagoditve za prihodke od dividend za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prihodki od dividend; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz spremembe poštene vrednosti

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz spremembe poštene vrednosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Prilagoditve za stroške financiranja

Prilagoditve za stroške financiranja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Stroški financiranja; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Prilagoditve za finančne prihodke

Prilagoditve za finančne prihodke za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančni prihodki; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Prilagoditve za finančne prihodke (stroške financiranja)

Prilagoditve za čiste finančne prihodke ali stroške financiranja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančni prihodki (stroški financiranja); Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja [member]; Skupni podvigi [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Prilagoditve za dobiček (izgubo) ob odtujitvi, opredmetena osnovna sredstva

Prilagoditve za dobiček (izgubo) od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Opredmetena osnovna sredstva; Odtujitve, opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, biološka sredstva

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Biološka sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti izpeljanih finančnih instrumentov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz prilagoditve poštene vrednosti, naložbene nepremičnine

Prilagoditve za dobičke (izgube) iz spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Naložbene nepremičnine; Dobički (izgube) iz prilagoditve poštene vrednosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve, pripoznano v poslovnem izidu, dobro ime

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve pri dobrem imenu, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Dobro ime; Izguba zaradi oslabitve; Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, sredstva za raziskovanje in vrednotenje

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri sredstvih za raziskovanje in vrednotenje, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Sredstva za raziskovanje in vrednotenje [member]; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, zaloge

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri zalogah, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Zaloge; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, posojila in predujmi

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri posojilih in predujmih, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, opredmetena osnovna sredstva

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri opredmetenih osnovnih sredstvih, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu, terjatve do kupcev in druge terjatve

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) pri terjatvah do kupcev in drugih terjatvah, pripoznano v poslovnem izidu, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Terjatve do kupcev in druge terjatve; Izguba zaradi oslabitve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu; Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Prilagoditve za odhodke za davek od dobička

Prilagoditve za odhodke za davek iz dobička za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 7, 35. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) odloženih prihodkov

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) odloženih prihodkov za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odloženi prihodki; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov bank

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov bank za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Depoziti bank; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov strank

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) depozitov strank za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Depoziti strank; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) izpeljanih finančnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) izpeljanih finančnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Izpeljane finančne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova zaslužkov zaposlencev

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova zaslužkov zaposlencev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Finančne obveznosti; Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi „v posesti za trgovanje“; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Obveznosti iz naložbenih pogodb; Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih kratkoročnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih kratkoročnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druge kratkoročne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Druge obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti iz poslovanja

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) drugih obveznosti iz poslovanja za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) pogodb o začasni prodaji in zavarovanja z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) pogodb o začasni prodaji in zavarovanja z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pogodbe o začasni prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(a) člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Prilagoditve za povečanje drugih rezervacij zaradi preteka časa

Prilagoditve za povečanje drugih rezervacij zaradi preteka časa za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Druge rezervacije [member]]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Prilagoditve za odhodke za obresti

Prilagoditve za odhodke za obresti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Odhodki za obresti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Prilagoditve za prihodke od obresti

Prilagoditve za prihodke od obresti za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Prihodki od obresti; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz odtujitve nekratkoročnih sredstev

Prilagoditve za izgube (dobičke) iz odtujitve nekratkoročnih sredstev za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Nekratkoročna sredstva; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 14. člen

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Prilagoditve za rezervacije

Prilagoditve za rezervacije za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Rezervacije; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

razkritje: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Prilagoditve za plačila na podlagi delnic

Prilagoditve za plačila na podlagi delnic za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke pridruženih podjetij

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke pridruženih podjetij za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Pridružena podjetja [member]; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke naložb, obračunanih po kapitalski metodi

Prilagoditve za nerazdeljene dobičke naložb, obračunanih po kapitalski metodi, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Prilagoditve za nerealizirane izgube (dobičke) iz tečajnih razlik

Prilagoditve za nerealizirane izgube (dobičke) iz tečajnih razlik za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20.(b) člen

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Prilagoditve za uskladitev poslovnega izida razen sprememb obratnega kapitala

Prilagoditve, razen sprememb obratnega kapitala, za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid]

splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Skupna prilagoditev knjigovodskih vrednosti naložb, o katerih je bilo poročano po prejšnjih splošno sprejetih računovodskih načelih (GAAP)

Znesek skupnih prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano po prejšnjih GAAP, finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige ali pridružena podjetja v prvih računovodskih izkazih podjetja po MSRP. [glej: Pridružena podjetja [member]; Knjigovodska vrednost [member]; Skupni podvigi [member]; Prejšnja GAAP [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja; MSRP [member]]

razkritje: MSRP 1, 31.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Prilagoditev splošne srednje tržne cene, pomembni neopazovani vložki, sredstva

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 13, B36.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Prilagoditev splošne srednje tržne cene, pomembni neopazovani vložki, lastni kapitalski instrumenti podjetja

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]]

primer: MSRP 13, B36.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Prilagoditev splošne srednje tržne cene, pomembni neopazovani vložki, obveznosti

Prilagoditev splošne srednje (nezavezujoče) tržne cene, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 13, B36.(c) člen

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Prilagoditev poslovnega izida za dividende prednostnih delnic

Prilagoditev poslovnega izida za dividende prednostnih delnic za namen izračuna poslovnega izida, ki se nanaša na imetnike navadnega lastniškega kapitala obvladujočega podjetja. [glej: Prednostne delnice [member]; Poslovni izid]

primer: MRS 33, Primer 12 Izračun in predstavljanje osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico (celovit primer), primer: MRS 33, 70.(a) člen

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Odhodki splošnih služb

Znesek odhodkov, ki jih podjetje razvršča kot odhodke splošnih služb.

primer: MRS 1, 103. člen, razkritje: MRS 1, 99. člen, razkritje: MRS 26, 35.(b)(vi) člen

ifrs-full

Advances

X instant credit

Prejeti predujmi

Znesek plačil, prejetih za blago in storitve, ki bodo dobavljeni v prihodnosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Predujmi, prejeti za še neizpolnjene pogodbe

Znesek predujmov, ki jih podjetje prejme, preden se pri pogodbah o gradbenih delih izvede zadevno delo.

razkritje: OPMSRP 15, 21.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MRS 11, 40.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Stroški oglaševanja

Znesek stroškov, ki se nanašajo na oglaševanje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Skupna prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano po prejšnjih GAAP [member]

Ta pripadnik pomeni agregatno prilagoditev knjigovodskih vrednosti, o katerih je bilo poročano v skladu s prejšnjimi GAAP. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Prejšnji GAAP [member]]

razkritje: MSRP 1, 30.(b) člen

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Skupno ohranjeno in ustavljeno poslovanje [member]

Ta pripadnik pomeni skupno vrednost ohranjenega in ustavljenega poslovanja. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Ohranjeno in ustavljeno poslovanje“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu

Skupna razlika med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno za finančne instrumente, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 28.(b) člen

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Posamično nepomembna pridružena podjetja skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za pridružena podjetja, ki so posamično nepomembna. [glej: Pridružena podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 21.(c)(ii) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Posamično nepomembne poslovne združitve skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za poslovne združitve, ki so posamično nepomembne. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B65. člen

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Posamično nepomembni skupni podvigi skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za skupne podvige, ki so posamično nepomembni. [glej: Skupni podvigi [member]]

razkritje: MSRP 12, 21.(c)(i) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Skupno merjenje [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Merjenje“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Združeni časovni sklopi [member]

Ta pripadnik pomeni združene časovne sklope. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Zapadlost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 61. člen, razkritje: MRS 17, 31.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 17, 35.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 17, 47.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 17, 56.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 16, 97. člen – začetek veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MSRP 16, 94. člen – začetek veljavnosti 1.1.2019, primer: MSRP 7, B11. člen, primer: MSRP 7, B35. člen, razkritje: MSRP 7, 23.B(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Združene denar ustvarjajoče enote, za katere vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ni pomembna [member]

Ta pripadnik pomeni združene denar ustvarjajoče enote, za katere vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ni pomembna. [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 36, 135. člen

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Združene poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni združene poštene vrednosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Poštena vrednost kot predpostavljena vrednost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MSRP 1, 30.(a) člen

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Kmetijski pridelki po skupinah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(ii) člen

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Kmetijski pridelki, skupina [member]

Ta pripadnik pomeni vse kmetijske pridelke, kadar se razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Kmetijski pridelki po skupinah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Kratkoročni kmetijski pridelki]

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(ii) člen

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Zrakoplovi

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja zrakoplove, ki jih podjetje uporablja pri poslovanju.

primer: MRS 16, 37.(e) člen

ifrs-full

AircraftMember

member

Zrakoplovi [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja zrakoplove, ki se uporabljajo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(e) člen

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Zrakoplovi v finančnem najemu [member]

Ta pripadnik pomeni zrakoplove, ki jih ima podjetje v finančnem najemu. [glej: Zrakoplovi [member]]

splošna praksa: MRS 16, 37.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letališke pristajalne pravice [member]

Ta pripadnik pomeni letališke pristajalne pravice.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Vse ravni hierarhije poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni vse ravni hierarhije poštene vrednosti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Hierarhija poštene vrednosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 19, 142. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Vsi ostali odseki [member]

Ta pripadnik pomeni poslovne dejavnosti in poslovne odseke, o katerih se ne poroča.

razkritje: MSRP 15, 115. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 8, 16. člen

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev

Znesek konta popravkov vrednosti, ki se uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 16. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Popravek vrednosti za kreditne izgube [member]

Ta pripadnik pomeni konto popravkov vrednosti, ki se uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub.

splošna praksa: MRS 12, 81.(g) člen

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizacija (neopr.), sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci

Znesek amortizacije za sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci; Stroški amortizacije (neopr.)]

razkritje: MSRP 15, 128.(b) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizacija (neopr.), odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Znesek amortizacije odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb; Stroški amortizacije; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MSRP 4, IG39.(c) člen, primer: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Stroški amortizacije (neopr.)

Znesek stroškov amortizacije (neopredmetena sredstva). Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih zneskov neopredmetenih sredstev v njihovi dobi koristnosti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev brez dobrega imena. [glej: Stroški amortizacije; Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e)(vi) člen

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortiziranja, neopredmetena sredstva razen dobrega imena

Metoda amortiziranja, uporabljena za neopredmetena sredstva razen dobrega imena z določenimi dobami koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena; Stroški amortizacije]

razkritje: MRS 38, 118.(b) člen

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Amortizacija izgub (dobičkov) iz nakupa pozavarovanja

Znesek amortizacije odloženih izgub (dobičkov), ki izhajajo iz nakupa pozavarovanja. [glej: Stroški amortizacije; Dobički (izgube), pripoznane v poslovnem izidu ob nakupu pozavarovanja]

razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii) člen

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zmanjšajo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi sredstvi, določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Znesek, za katerega s posojili in terjatvami povezani kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti ali podobni instrumenti, povezani s posojili in terjatvami, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v dobro na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se jih ne da več v celoti razveljaviti

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v dobro na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se jih ne da več v celoti razveljaviti. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 36. člen

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v breme na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se ga ne da več v celoti povrniti

Znesek, za katerega se je zmanjšalo stanje v breme na kontu odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, ker se ga ne da več v celoti povrniti. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 36. člen

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Znesek, za katerega nadomestljiva vrednost enote presega njeno knjigovodsko vrednost

Znesek, za katerega nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote (skupine enot) presega njeno knjigovodsko vrednost. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Denar ustvarjajoče enote [member]]

razkritje: MRS 36, 134.(f)(i) člen, razkritje: MRS 36, 135.(e)(i) člen

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Znesek, za katerega se mora vrednost, pripisana ključni predpostavki, spremeniti, da je nadomestljiva vrednost enote enaka knjigovodski vrednosti

Znesek, za katerega se mora vrednost, ki je bila pripisana ključni predpostavki, spremeniti, da je nadomestljiva vrednost enote enaka njeni knjigovodski vrednosti. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MRS 36, 134.(f)(iii) člen, razkritje: MRS 36, 135.(e)(iii) člen

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Zneski za zagotavljanje storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotavlja ločeno poslovodno podjetje

Znesek obveznosti, ki nastane podjetju za opravljanje storitev ključnega poslovodnega osebja, ki jih zagotovi ločeno poslovodno podjetje. [glej: Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member]; Ločena poslovodna podjetja [member]]

razkritje: MRS 24, 18.A člen

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Znesek prerazvrstitev ali sprememb predstavitve

Znesek, ki se prerazvrsti, ko podjetje spremeni razvrstitev ali predstavitev v svojih računovodskih izkazih.

razkritje: MRS 1, 41.(b) člen

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Znesek, predstavljen v drugem vseobsegajočem donosu, realiziran ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti

Znesek, predstavljen v drugem vseobsegajočem donosu, ki je bil realiziran ob odpravi pripoznanja finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 7, 10.(d) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa

Znesek, ki se prerazvrsti iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, kadar se uporablja izravnalni pristop, predstavljen kot ločena vrstična postavka v poslovnem izidu.

razkritje: MSRP 4, 35.D(a) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, novo določena finančna sredstva

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, ki se nanaša na novo določena finančna sredstva, pri čemer se uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(i) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, pred obdavčitvijo

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja izravnalni pristop, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Znesek, prerazvrščen iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, čisti znesek po odštetju davka

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu ob prerazvrstitvi iz poslovnega izida, kadar se uporablja izravnalni pristop, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 4, 35.D(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Znesek, pripoznan kot prihodek iz dogovora, ki vključuje pravno obliko najema

Znesek, pripoznan kot prihodek iz dogovorov, ki vključujejo pravno obliko najema

razkritje: SOP 27, 10.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Druge rezerve; Drugi vseobsegajoči donos; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen, primer: MSRP 5, primer 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Znesek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliran v lastniškem kapitalu, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi ali skupinami za odtujitev v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki izhaja iz zneskov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu in akumuliranih v lastniškem kapitalu, ki se nanašajo na nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje: MSRP 5, 38. člen, primer: MSRP 5, primer 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

razkritje: MSRP 9, 6.5.11.(d)(i) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov]

razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb]

razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne vrednosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne vrednosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz spremembe časovne vrednosti opcij]

razkritje: MSRP 9, 6.5.15.(b)(i) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Znesek, sporočen v poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop

Znesek, sporočen v poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, za finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(i) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Zneski, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MSRP 4, Razkritje

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Nastali zneski, odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz zneskov teh nastalih stroškov. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

primer: MSRP 4, IG39.(b) člen, primer: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Zneski za plačilo, transakcije s povezanimi strankami

Zneski za plačilo iz naslova transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

razkritje: MRS 24, 20. člen, razkritje: MRS 24, 18.(b) člen

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Drugi zneski za plačilo prevzemniku v zvezi s prenesenimi sredstvi

Zneski, ki se v zvezi s prenesenimi finančnimi sredstvi plačajo prevzemniku, razen nediskontiranih denarnih odtokov, ki bi bili ali bi lahko bili potrebni za ponoven odkup finančnih sredstev, za katera se je odpravilo pripoznanje (na primer izvršilna cena opcijske pogodbe). [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.E(d) člen

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Zneski terjatev, transakcije s povezanimi strankami

Zneski terjatev iz naslova transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

razkritje: MRS 24, 20. člen, razkritje: MRS 24, 18.(b) člen

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Zneski, pripoznani na dan prevzema, za vsak pomemben razred pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi

Zneski, pripoznani za transakcijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iii) člen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po odštetju davka

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilagodijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po odštetju davka. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, pred obdavčitvijo

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna napovedana transakcija, pred obdavčitvijo. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi sredstvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 13.C(d) člen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Zneski, ki so predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, ki niso bili pobotani s finančnimi obveznostmi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos z uporabo izravnalnega pristopa, če se za finančna sredstva ne bi odpravila določitev

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, če se za finančna sredstva ne bi odpravila določitev, da se zanje uporablja izravnalni pristop.

razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(ii) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Znesek, ki bi se sporočil v poslovnem izidu, če bi se uporabljal MRS 39, finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop

Znesek, ki bi se sporočil v poslovnem izidu za finančna sredstva, za katera se uporablja izravnalni pristop, če bi se uporabljal MRS 39.

razkritje: MSRP 4, 39.L(d)(ii) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena [text block]

Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 37.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izpostavljenosti z uporabo zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna izpostavljenost; Zunanje bonitetne ocene [member]]

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izpostavljenosti z uporabo notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna izpostavljenost; Notranje bonitetne ocene [member]]

primer: MSRP 7, IG23.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 36.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za oslabljena [text block]

Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za oslabljena, vključno z dejavniki, ki jih je podjetje upoštevalo pri določanju, da so oslabljena. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza prihodkov in odhodkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Objava načrta o ustavitvi poslovanja [member]

Ta pripadnik pomeni objavo načrta o ustavitvi poslovanja.

primer: MRS 10, 22.(b) člen

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Objava ali začetek večjega reorganiziranja [member]

Ta pripadnik pomeni objavo ali začetek izvajanja večjega reorganiziranja.

primer: MRS 10, 22.(e) člen

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Uporabljena davčna stopnja

Uporabljena davčna stopnja za davek od dobička.

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Zemljišče, ki se uporablja za kmetijstvo

Zemljišče, ki ga podjetje uporablja za kmetijstvo.

splošna praksa: MRS 41, 46.(b)(i) člen

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Dogovori, ki vključujejo pravno obliko najema [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: SOP 27, 10. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Dogovori, ki vključujejo pravno obliko najema [member]

Ta pripadnik pomeni vse dogovore, ki vključujejo pravne oblike najema. Na primer, podjetje lahko odda sredstva v najem naložbeniku in nato ista sredstva vzame nazaj v najem ali zakonito proda sredstva in nato ista sredstva vzame nazaj v najem. Oblika dogovorov in njihovi pogoji se lahko znatno razlikujejo. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Dogovori, ki vključujejo pravno obliko najema“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: SOP 27, 10. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Dolžniški instrumenti, zavarovani s sredstvi, v posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti, kritih s sredstvi, ki so njihova podlaga. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financiranja, zavarovana s sredstvi [member]

Ta pripadnik pomeni financiranja, zavarovana s sredstvi.

primer: MSRP 12, B23.(b) člen

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Vrednostni papirji, zavarovani s sredstvi, znesek, ki prispeva k pošteni vrednosti sredstev programa

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z določenimi zaslužki predstavljajo vrednostni papirji, kriti s sredstvi, ki so njihova podlaga. [glej: Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

primer: MRS 19, 142.(g) člen

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Sredstva, pripoznana za pričakovano povračilo, pogojne obveznosti v poslovni združitvi

Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano povračilo pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Pričakovano povračilo, pogojne obveznosti v poslovni združitvi; Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen, razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Sredstvo, pripoznano za pričakovano povračilo, druge rezervacije

Znesek sredstev, ki so bila pripoznana za pričakovano povračilo drugih rezervacij. [glej: Pričakovano povračilo, druge rezervacije; Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 85.(c) člen

ifrs-full

Assets

X instant debit

Sredstva

Znesek virov: (a) ki jih podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov; in (b) iz katerih se pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje.

razkritje: MRS 1, 55. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen, razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen, razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen, razkritje: MSRP 8, 28.(c) člen, razkritje: MSRP 8, 23. člen

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Sredstva in obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 125. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki so razvrščena kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva posesti za prodajo [member]; Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Sredstva in obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Sredstva; Obveznosti]

razkritje: MRS 1, 125. člen

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Sredstva in obveznosti, ki niso razvrščena kot v posesti za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki niso razvrščena kot v posesti za prodajo. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Sredstva in obveznosti, razvrščena kot v posesti za prodajo“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Nekratkoročna sredstva posesti za prodajo [member]; Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

razkritje: MSRP 5, 38. člen

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Sredstva in stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije

Znesek sredstev in stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Sredstva; Stanja v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 14, 21. člen

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Sredstva iz raziskovanja in vrednotenja rudnih bogastev

Znesek sredstev, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Sredstva, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb

Znesek pripoznanih sredstev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Zavarovanje s premoženjem v posesti, ki ga je dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila, po pošteni vrednosti

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki ga je dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

razkritje: MSRP 7, 15.(a) člen

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Sredstva v posesti za varovanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva v posesti za varovanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, pred tveganjem. [glej: Sredstva; Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

primer: MRS 7 C Uskladitev obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, primer: MRS 7, 44.C člen

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Sredstva, zmanjšana za kratkoročne obveznosti

Znesek sredstev, zmanjšan za znesek kratkoročnih obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Sredstva, zmanjšana za kratkoročne obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Sredstva programa (obveznosti za program)

Znesek sredstev pokojninskega programa, zmanjšan za obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko sedanjo vrednost obljubljenih pokojnin.

razkritje: MRS 26, 35.(a) člen

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Sredstva, pridobljena s zasegom zavarovanja s premoženjem ali z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne kakovosti

Znesek sredstev, ki jih je podjetje pridobilo z zasegom zavarovanja s premoženjem, ki ga poseduje kot poroštvo, ali z unovčitvijo drugih elementov za izboljšanje kreditne kakovosti (na primer jamstev) [glej: Jamstva [member]]

razkritje: MSRP 7, 38.(a) člen

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Sredstva programa

Znesek sredstev, ki se posedujejo v pokojninskih programih. [glej: programi z določenimi zaslužki [member]]

razkritje: MRS 26, 35.(a)(i) člen

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Sredstva, razen denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, v odvisnih podjetjih ali pridobljenih ali odtujenih poslovnih subjektih

Znesek sredstev, razen denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, v odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 40.(d) člen

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci

Znesek sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Stroški, povezani s pridobitvijo pogodbe s kupcem, so dodatni stroški za pridobitev pogodbe, ki jih podjetje ne bi imelo, če ne bi pridobilo pogodbe. Stroški, povezani z izpolnitvijo pogodbe, so stroški, neposredno povezani s pogodbo ali pričakovano pogodbo, ki jih lahko podjetje natančno določi.

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Sredstva, pripoznana v računovodskih izkazih podjetja, ki so povezana s strukturiranimi podjetji

Znesek sredstev, pripoznanih v računovodskih izkazih podjetja, ki so povezana z njegovimi deleži v strukturiranih podjetjih. [glej: Sredstva; Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 29.(a) člen

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Zavarovanje s premoženjem, prodano ali ponovno zastavljeno kot zavarovanje, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila, po pošteni vrednosti

Poštena vrednost zavarovanja premoženjem v posesti, ki ga je bilo dovoljeno prodati ali ponovno zastaviti kot zavarovanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja ne pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

razkritje: MSRP 7, 15.(b) člen

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Sredstva, ki jih podjetje še naprej pripoznava

Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še naprej v celoti pripoznava. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Sredstva, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu nadaljnje udeležbe

Znesek prenesenih finančnih sredstev, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu, v katerem je v njih še naprej udeleženo. [glej: Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Sredstva, za katera se uporabljajo večje omejitve

Znesek sredstev skupine, za katera se uporabljajo večje omejitve (npr. zakonske, pogodbene in regulatorne omejitve) glede zmožnosti podjetja za dostop do ali uporabo sredstev, v konsolidiranih računovodskih izkazih.

razkritje: MSRP 12, 13.(c) člen

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Sredstva, prenesena na strukturirana podjetja, v času prenosa

Znesek, v času prenosa, vseh sredstev, prenesenih na strukturirana podjetja. [glej: Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 27.(c) člen

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Sredstva iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Znesek sredstev iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MRS 1, 55. člen, primer: MSRP 4, IG20.(b) člen, primer: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Sredstva iz naslova cediranega pozavarovanja

Znesek sredstev iz naslova pozavarovalnih pogodb, pri katerih je podjetje imetnik police.

primer: MRS 1, 55. člen, primer: MSRP 4, IG20.(c) člen, primer: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Sredstva z znatnim tveganjem pomembnih prilagoditev v naslednjem poslovnem letu

Znesek sredstev, za katera veljajo predpostavke, pri katerih obstaja znatno tveganje, da bo v naslednjem poslovnem letu prišlo do pomembnih prilagoditev zneskov teh sredstev.

razkritje: MRS 1, 125.(b) člen

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Povezane obveznosti, ki jih podjetje še naprej pripoznava

Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi sredstvi, ki jih podjetje še naprej v celoti pripoznava. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(e) člen

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Povezane obveznosti, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu nadaljnje udeležbe

Znesek obveznosti, povezanih s prenesenimi finančnimi sredstvi, ki jih podjetje še naprej pripoznava v obsegu, v katerem je v njih še naprej udeleženo. [glej: finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 42.D(f) člen

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružena podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni podjetja, na katera ima naložbenik pomemben vpliv.

razkritje: MRS 24, 19.(d) člen, razkritje: MRS 27, 17.(b) člen, razkritje: MRS 27, 16.(b) člen, razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen, razkritje: MSRP 4, 39.M(a) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Po nabavni vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vrednosti. Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih nadomestil, plačanih oziroma danih za pridobitev sredstva v času njegove pridobitve ali gradnje ali, kadar je primerno, znesek, pripisan temu sredstvu ob začetnem pripoznanju v skladu s posebnimi zahtevami drugih MSRP.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MRS 41, 55. člen

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vrednosti ali MSRP 16, kadar podjetje praviloma uporablja model poštene vrednosti za merjenje razreda sredstev. [glej: Po nabavni vrednosti [member]]

razkritje: MRS 40, 78. člen – začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Po nabavni vrednosti v okviru modela poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi nabavne vrednosti, kadar podjetje praviloma uporablja model poštene vrednosti za merjenje razreda sredstev. [glej: Po nabavni vrednosti [member]]

razkritje: MRS 40, 78. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Po pošteni vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje na podlagi poštene vrednosti. Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.

razkritje: MRS 40, 32.A člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Plačilo revizorju

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Plačilo revizorju [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Plačilo revizorju za revizijske storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za revizijske storitve.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Plačilo revizorju za druge storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za storitve, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Plačilo revizorju za davčne storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali revizorjem podjetja za davčne storitve.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Odobrene obveze v zvezi s kapitalom, ki niso pogodbene

Znesek obvez v zvezi s kapitalom, ki jih je podjetje odobrilo, vendar v zvezi z njimi ni sklenilo pogodbe. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Povprečna dejanska davčna stopnja

Odhodek za davek (prihodek od davka), deljen z računovodskim dobičkom. [glej: Računovodski dobiček]

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii) člen

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Povprečni devizni tečaj

Povprečni devizni tečaj, ki ga uporablja podjetje. Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Povprečno število zaposlenih

Povprečno število oseb, zaposlenih v podjetju v obdobju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tveganjem

Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Povprečna obrestna mera instrumenta za varovanje pred tveganjem

Povprečna obrestna mera instrumenta za varovanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]

razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Stanja na tekočih računih strank

Znesek stanj na tekočih računih, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Stanja depozitov na vpogled strank

Znesek stanj depozitov na vpogled, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Stanja drugih depozitov strank

Znesek stanj na depozitnih računih, ki jih imajo stranke pri podjetju, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Stanja vezanih depozitov strank

Znesek stanj vezanih depozitov, ki jih imajo stranke pri podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Stanja pri bankah

Znesek stanj denarnih sredstev pri bankah.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Sredstva iz naslova bančnih akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot sredstva.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Obveznosti iz naslova bančnih akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bančne in podobne provizije

Znesek bančnih in podobnih provizij, ki jih podjetje pripozna kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Stanja na računih pri centralnih bankah razen obveznih depozitov rezerv

Stanja na računih pri centralnih bankah razen depozitov, ki predstavljajo obvezne rezerve. [glej: Obvezni depoziti rezerv pri centralnih bankah]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Najeta posojila pri bankah, nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi s posojili, najetimi pri bankah. [glej: Najeta posojila]

primer: MSRP 7, IG31.A člen – začetek veljavnosti 1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.D člen

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Bančni dolžniški instrumenti v posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih je izdala banka. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Drugi sporazumi z banko, razvrščeni kot denarni ustrezniki

Razvrstitev denarnih ustreznikov, ki predstavljajo sporazume z banko, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Denarni ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Prekoračitve na tekočih računih pri bankah

Znesek, dvignjen z računa, ki presega obstoječa stanja denarnih sredstev. To se obravnava kot odobritev kratkoročnega posojila s strani banke. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico

Znesek čistega dobička na delnico, kadar sta osnovni in popravljeni čisti dobiček izmerjena kot enaka. [glej: Osnovni dobiček (izguba) na delnico; Popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico]

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico

Znesek dobička (izgube), ki se nanaša na navadne lastnike kapitala obvladujočega podjetja (števec), deljen s tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se navadnih delnic v obračunskem obdobju (imenovalec).

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ohranjenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MRS 33, 68. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico iz ustavljenega poslovanja, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico, vključno s čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čistim gibanjem povezanega odloženega davka

Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico, ki vključuje čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije in čisto gibanje povezanega odloženega davka. [glej: Osnovni čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, povezano s poslovnim izidom, in čisto gibanje povezanega odloženega davka]

razkritje: MSRP 14, 26. člen

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Osnovni čisti dobiček na delnico [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis podlage za razporejanje prihodkov od zunanjih strank na posamezne države

Opis podlage za razporejanje prihodkov od zunanjih strank na posamezne države. [glej: Prihodki]

razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodonosna biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni plodonosna biološka sredstva. Plodonosna biološka sredstva so tista, ki niso porabljiva. [glej: Biološka sredstva; Porabljiva biološka sredstva [member]]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Plodonosne trajnice

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo plodonosne trajnice. Plodonosna trajnica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi; (b) bo po pričakovanju dala pridelek v več kot enem obdobju; ter (c) pri kateri je verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(i) člen

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodonosne trajnice [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja plodonosne trajnice. Plodonosna trajnica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi; (b) bo po pričakovanju dala pridelek v več kot enem obdobju; ter (c) pri kateri je verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

primer: MRS 16, 37.(i) člen

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Izplačane pokojnine ali obveznosti za izplačilo pokojnin

Znesek izplačanih pokojnin ali obveznosti za izplačilo pokojnin za pokojninske programe.

razkritje: MRS 26, 35.(b)(v) člen

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov za pridobljene terjatve na datum prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov na datum prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani, za terjatve, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(h)(iii) člen

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biološka sredstva

Vrednost živih živali ali rastlin, pripoznanih kot sredstva.

razkritje: MRS 1, 54.(f) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biološka sredstva, starost [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po starosti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po starosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biološka sredstva [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biološka sredstva po starosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biološka sredstva po skupinah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 41, 41. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biološka sredstva po vrstah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biološka sredstva, skupina [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po skupinah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 41. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni žive živali ali rastline. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 17, 31.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, splošna praksa: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biološka sredstva, zastavljena kot poroštvo za obveznosti

Vrednost bioloških sredstev, zastavljenih kot poroštvo za obveznosti. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(a) člen

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biološka sredstva, vrsta [member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razdružijo po vrstah. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Biološka sredstva po vrstah“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biološka sredstva, katerih lastninska pravica je omejena

Vrednost bioloških sredstev, katerih lastninska pravica je omejena. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(a) člen

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Izdane obveznice

Vrednost obveznic, ki jih je izdalo podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Izdane obveznice, nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi z izdanimi obveznicami. [glej: Izdane obveznice]

primer: MSRP 7, IG31.A člen – začetek veljavnosti 1.1.2019, primer: MSRP 7, B11.D člen

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Stroški izposojanja [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Usredstveni stroški izposojanja

Znesek obresti in drugih stroškov, ki nastanejo podjetju v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi in ki predstavljajo del nabavne vrednosti tega sredstva.

razkritje: MRS 23, 26.(a) člen

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Nastali stroški izposojanja

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Stroški izposojanja, pripoznani kot odhodek

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev in se pripoznajo kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Najeta posojila

Znesek neporavnanih finančnih sredstev, ki jih je podjetje dolžno odplačati.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Najeta posojila [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Najeta posojila, prilagoditev obrestne osnove

Prilagoditev osnove (referenčne mere), uporabljene za izračun obrestne mere za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Najeta posojila po imenih [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Najeta posojila po imenih [member]

Ta pripadnik pomeni vsa najeta posojila, kadar se razdružijo po imenih. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Najeta posojila po imenih“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Najeta posojila, po vrstah [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Najeta posojila, obrestna mera

Obrestna mera za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Najeta posojila, obrestna osnova

Osnova (referenčna mera), uporabljena za izračun obrestne mere za najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Najeta posojila, zapadlost

Zapadlost najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Najeta posojila, izvirna valuta

Valuta, v kateri so denominirana najeta posojila. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Najeta posojila, pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za najeta posojila, prevzeta v poslovni združitvi. [glej: Najeta posojila; Poslovne združitve [member]]

splošna praksa: MSRP 3, B64.(i) člen

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Spodnja vrednost razpona [member]

Ta pripadnik pomeni spodnjo vrednost razpona.

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, B6. člen, razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen, razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen, splošna praksa: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Blagovne znamke

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice do skupine dopolnilnih sredstev, kot je trgovska znamka (ali storitvena znamka) in z njo povezano trgovsko ime, formule, recepti in tehnološko znanje. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(a) člen

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Blagovne znamke [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice do skupine dopolnilnih sredstev, kot je trgovska znamka (ali storitvena znamka) in z njo povezano trgovsko ime, formule, recepti in tehnološko znanje. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(a) člen

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Pravice do predvajanja [member]

Ta pripadnik pomeni pravice do predvajanja.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Odhodki iz naslova posredniških provizij

Znesek odhodkov, pripoznanih za posredniške provizije, zaračunane podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Prihodki iz naslova posredniških provizij

Znesek prihodkov, pripoznanih za posredniške provizije, ki jih zaračuna podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Zgradbe

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

BuildingsMember

member

Zgradbe [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja amortizirljiva poslopja in podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Poslovne združitve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 3, B64. člen

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Poslovne združitve [member]

Ta pripadnik pomeni transakcijo ali drug poslovni dogodek, v katerem prevzemnik pridobi obvladovanje enega ali več poslovnih subjektov. Transakcije, ki se včasih imenujejo „prave spojitve“ ali „spojitve enakih“, so prav tako poslovne združitve, kot se ta izraz uporablja v MSRP 3.

razkritje: MSRP 3, B64. člen

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Preklic trezorskih delnic

Vrednost trezorskih delnic, preklicanih v obdobju. [glej: Trezorske delnice]

splošna praksa: MRS 1, 106.(d) člen

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Obveze v zvezi s kapitalom

Znesek prihodnjih kapitalskih izdatkov, ki se jih je podjetje obvezalo potrošiti.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Obveze v zvezi s kapitalom [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Usredstvovalna mera (mera kapitalizacije) stroškov izposojanja, primernih za usredstvovanje

Tehtano povprečje obresti in drugih stroškov, ki jih ima podjetje z izposojanjem, ki se nanaša na tista najeta posojila podjetja, ki v obdobju še niso poravnana, razen na posojila, ki so bila namenjena izključno za pridobitev sredstva v pripravi. [glej: Tehtano povprečje [member]; Najeta posojila]

razkritje: MRS 23, 26.(b) člen

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Usredstveni izdatki za razvijanje [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki izhaja iz izdatkov za razvijanje, ki so se usredstvili pred začetkom proizvajanja ali uporabe za poslovne namene. Neopredmeteno sredstvo se lahko pripozna samo, če lahko podjetje dokaže vse od naslednjega: (a) strokovno izvedljivosti dokončanja neopredmetenega sredstva, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo; (b) svoj namen dokončati neopredmeteno sredstvo in ga uporabiti ali prodati; (c) svojo sposobnost uporabiti ali prodati neopredmeteno sredstvo; (d) kako bo neopredmeteno sredstvo ustvarjalo verjetne prihodnje gospodarske koristi. Med drugim lahko podjetje pojasni obstoj trga za učinke neopredmetenega sredstva ali za neopredmeteno sredstvo samo, ali – če se bo uporabljalo znotraj podjetja – koristnost neopredmetenega sredstva; (e) razpoložljivost ustreznih tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo neopredmetenega sredstva; (f) svojo sposobnost zanesljivo izmeriti vrednost porabe, ki se pripisuje neopredmetenemu sredstvu v času njegovega razvijanja.

splošna praksa: MRS 38, 119. člen

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Rezerva za odkup kapitala

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo za odkup lastnih delnic podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerva za odkup kapitala [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo za odkup lastnih delnic podjetja.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalske zahteve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 136. člen

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalske zahteve [member]

Ta pripadnik pomeni kapitalske zahteve, ki veljajo za podjetje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Kapitalske zahteve“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 136. člen

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalska rezerva

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja kapitalske rezerve.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalska rezerva [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki predstavlja kapitalske rezerve.

splošna praksa: MRS 1, 108. člen

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Knjigovodska vrednost, akumulirana amortizacija, amortizacija in oslabitev in bruto knjigovodska vrednost [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen, razkritje: MRS 16, 73.(e) člen, razkritje: MRS 17, 32. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 38, 118.(c) člen, razkritje: MRS 38, 118.(e) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen, razkritje: MRS 40, 79.(c) člen, razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MRS 41, 54.(f) člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.I člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, splošna praksa: MSRP 7, IG29. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, splošna praksa: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Naložbene nepremičnine, izkazane po pošteni vrednosti v okviru modela poštene vrednosti, ob prodaji

Znesek, v trenutku prodaje, nepremičnin, izkazanih po pošteni vrednosti v okviru modela poštene vrednosti. [glej: Po nabavni vrednosti v okviru modela poštene vrednosti [member]; Knjigovodska vrednost [member]; Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 78.(d)(ii) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Knjigovodska vrednost [member]

Ta pripadnik pomeni znesek, s katerim se sredstvo pripozna v izkazu finančnega položaja (po odštetju vseh nabranih amortizacijskih odpisov in nabranih izgub zaradi oslabitve). Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Knjigovodska vrednost, akumulirana amortizacija, amortizacija in oslabitev in bruto knjigovodska vrednost“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve]

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen, razkritje: MRS 17, 32. člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 38, 118.(e) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen, razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 41, 50. člen, razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen, razkritje: MSRP 7, 35.H člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.I člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, IG29.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 37.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Denarna sredstva

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled. [glej: Denar v blagajni]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAbstract

 

Denarna sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Denarni predujmi in posojila od povezanih strank

Denarni pritok iz predujmov in posojil od povezanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti predujmi]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Denarni predujmi in posojila drugim strankam, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Znesek denarnih predujmov in posojil drugim strankam (razen predujmov in posojil finančne institucije), razvrščenih kot naložbene dejavnosti.

primer: MRS 7, 16.(e) člen

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Denarni predujmi in posojila povezanim strankam

Denarni odtok za predujme in posojila povezanim strankam. [glej: Povezane stranke [member]]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Stanja denarnih sredstev in stanja na računih pri centralnih bankah

Znesek stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri centralnih bankah.

splošna praksa: MRS 1, 55. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled skupaj s kratkoročnimi, hitro unovčljivimi naložbami, ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. [glej: Denarna sredstva; Denarni ustrezniki]

razkritje: MRS 1, 54.(i) člen, razkritje: MRS 7, 45. člen, razkritje: MSRP 12, B13.(a) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, znesek, ki prispeva k pošteni vrednosti sredstev programa

Znesek, ki ga v pošteni vrednosti sredstev programa z določenimi zaslužki predstavljajo denarna sredstva in njihovi ustrezniki. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

primer: MRS 19, 142.(a) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, razvrščeni kot del skupine za odtujitev v posesti za prodajo

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki so razvrščeni kot del skupine za odtujitev v posesti za prodajo. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki v posesti podjetja, ki niso na razpolago za uporabo v skupini

Vrednost pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 48. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, če se razlikujejo od izkaza finančnega položaja

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu denarnih tokov, kadar se razlikuje od zneska denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu finančnega položaja. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, če se razlikujejo od izkaza finančnega položaja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki v odvisnih podjetjih ali pridobljenih ali odtujenih poslovnih subjektih

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v odvisnih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]; Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 40.(c) člen

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki, pripoznani na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za denarna sredstva in njihove ustreznike, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Poslovne združitve [member]]

splošna praksa: MSRP 3, B64.(i) člen

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Dano zavarovanje z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi obveznostmi

Vrednost danega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

primer: MSRP 7, IG40D. člen, primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Prejeto zavarovanje z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi sredstvi

Vrednost prejetega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano s finančnimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

primer: MSRP 7, IG40D. člen, primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii) člen

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Denarni ustrezniki

Znesek kratkoročnih, hitro unovčljivih naložb, ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Denarni ustrezniki [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Varovanja denarnih tokov pred tveganjem [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Varovanja denarnih tokov pred tveganjem [member]

Ta pripadnik pomeni varovanja pred izpostavljenostjo spremenljivosti denarnih tokov, ki (a) jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanem s pripoznanim sredstvom ali obveznostjo (kot so vsa ali nekatera prihodnja plačila obresti za dolg s spremenljivo obrestno mero) ali zelo verjetnimi napovedanimi transakcijami, in (b) lahko vplivajo na poslovni izid. [glej: Varovanja pred tveganjem [member]]

razkritje: MRS 39, 86.(b) člen, razkritje: MSRP 7, 24.A člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 24.B člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 24.C člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Denarni tokovi iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Denarni tokovi, ki izhajajo iz izgube obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Skupni denarni tokovi, ki izhajajo iz izgube obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 39. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) zmanjšanja (povečanju) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki z omejitvami]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) zmanjšanja (povečanju) kratkoročnih depozitov in naložb

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) kratkoročnih depozitov in naložb.

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) raziskovanja in vrednotenja rudnih bogastev, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Denarni tokovi, ki izhajajo iz (so uporabljeni pri) iskanja rudnih bogastev, vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitev tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Denarni tokovi iz raziskovanja (uporabljeni pri raziskovanju) in vrednotenja rudnih bogastev, razvrščeni kot poslovne aktivnosti

Denarni tokovi, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev (so uporabljeni pri iskanju rudnih bogastev), vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju, ter ugotovitev tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti pridobivanja rudnega bogastva, razvrščeni kot poslovne aktivnosti.

razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ki so dejavnosti, katerih posledice so spremembe obsega in sestave vplačanega lastniškega kapitala in najetih posojil podjetja.

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih financiranja)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) povečanja (zmanjšanju) kratkoročnih posojil

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) najetih kratkoročnih posojil. [glej: Kratkoročna najeta posojila]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) povečanj poslovne sposobnosti

Skupni znesek denarnih tokov, ki predstavlja povečanja sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti (na primer merjeno z enotami izložka na dan).

primer: MRS 7, 50.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri zavarovalnih pogodbah)

Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri zavarovalnih pogodbah). [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) naložbenih aktivnosti, ki so pridobivanje in odtujevanje dolgoročnih sredstev in drugih naložb, ki ne spadajo med denarne ustreznike.

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz naložbenih aktivnosti (uporabljeni pri naložbenih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) ohranjanja poslovne sposobnosti

Skupni znesek denarnih tokov, ki so potrebni za ohranjanje sedanje sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti (na primer merjeno z enotami izložka na dan).

primer: MRS 7, 50.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ki so glavne aktivnosti, ki prinašajo dobiček podjetja, in druge aktivnosti, ki niso naložbene aktivnosti ali aktivnosti financiranja. [glej: Prihodki]

razkritje: MRS 7, 10. člen, razkritje: MRS 7, 50.(d) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ohranjeno poslovanje

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ohranjenim poslovanjem. [glej: Ohranjeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih), ustavljeno poslovanje

Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih) podjetja, povezani z ustavljenim poslovanjem. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Denarni tokovi iz poslovnih aktivnosti (uporabljeni pri poslovnih aktivnostih)]

razkritje: MSRP 5, 33.(c) člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju)

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju) podjetja.

primer: MRS 7 A Izkaz denarnih tokov za podjetje, ki ni finančna institucija, primer: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Denarni tokovi iz poslovanja (uporabljeni pri poslovanju) pred spremembami obratnega kapitala

Denarni pritok (odtok) iz poslovanja podjetja pred spremembami obratnega kapitala.

primer: MRS 7 A Izkaz denarnih tokov za podjetje, ki ni finančna institucija, splošna praksa: MRS 7, 20. člen

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Denarni tokovi, uporabljeni pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih

Denarni odtok za raziskovalne in razvojne dejavnosti.

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Denarni tokovi, uporabljeni za pridobitev obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Skupni denarni tokovi, uporabljeni za pridobitev obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot, razvrščeni kot naložbene aktivnosti. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 39. člen

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Denar v blagajni

Znesek denarja, ki ga ima podjetje. To ne vključuje depozitov na vpogled.

splošna praksa: MRS 7, 45. člen

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Denarni odtok za najeme

Denarni odtok za najeme.

razkritje: MSRP 16, 53.(g) člen – začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Plačana denarna sredstva, obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz plačanih denarnih sredstev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

primer: MSRP 4, IG37.(c) člen, primer: MSRP 4, 37.(e) člen

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Denarna plačila za standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe, opcije in zamenjave, razvrščena kot naložbene aktivnosti

Denarni odtok za standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe, opcije in zamenjave, razen če se take pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje ali so plačila razvrščena kot aktivnosti financiranja.

primer: MRS 7, 16.(g) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Denarni prejemki iz standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, opcij in zamenjav, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, opcij in zamenjav, razen če se take pogodbe posedujejo za posredovanje ali trgovanje ali so prejemki razvrščeni kot aktivnosti financiranja.

primer: MRS 7, 16.(h) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Denarni prejemki iz predujmov in posojil drugim strankam, razvrščeni kot naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz vračila predujmov in posojil drugim strankam (razen iz vračil predujmov in posojil finančne institucije), razvrščen kot naložbene aktivnosti.

primer: MRS 7, 16.(f) člen

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Denarni prejemki iz vračila predujmov in posojil povezanim strankam

Denarni pritok iz predujmov in posojil povezanim strankam, ki se vrnejo podjetju. [glej: Povezane stranke [member]]

splošna praksa: MRS 7, 16. člen

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Denarna vračila predujmov in posojil od povezanih strank

Denarni odtok za vračila predujmov in posojil od povezanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Prejeti predujmi]

splošna praksa: MRS 7, 17. člen

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Prenesena denarna sredstva

Poštena vrednost denarnih sredstev, prenesenih kot nadomestilo v poslovni združitvi, na datum prevzema. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(f)(i) člen

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci [member]

Ta pripadnik pomeni vse kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Kategorije sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

razkritje: MSRP 15, 128.(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije kratkoročnih finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije kratkoročnih finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorije finančnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 8. člen

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorije finančnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 8. člen

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije nekratkoročnih finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije nekratkoročnih finančnih obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorije povezanih strank [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 24, 19. člen

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) zneska, pripoznanega za terjatev za odloženi davek pred prevzemom

Povečanje (zmanjšanje) prevzemnikove terjatve za odloženi davek pred prevzemom, ki izhaja iz poslovne združitve, ki spremeni verjetnost realizacije terjatve s strani prevzemnika. [glej: Terjatve za odloženi davek; Poslovne združitve [member]]

razkritje: MRS 12, 81.(j) člen

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Sprememba vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Sprememba vrednosti terminskih elementov nestandardiziranih terminskih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Sprememba časovne vrednosti opcij [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Spremembe skupne razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še mora pripoznati v poslovnem izidu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Spremembe konta popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 50. člen

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Spremembe bioloških sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Spremembe pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Spremembe odloženih stroškov pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Spremembe obveznosti (terjatve) za odloženi davek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala. [glej: Lastniški kapital]

razkritje: MRS 1, 106.(d) člen

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Spremembe lastniškega kapitala [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis sprememb izpostavljenosti tveganju

Opis sprememb izpostavljenosti tveganjem, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, sredstva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, lastni kapitalski instrumenti podjetja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti, obveznosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Spremembe pri merjenju poštene vrednosti kreditnega izpeljanega finančnega instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, določenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnega sredstva (ali skupine finančnih sredstev), določenega kot merjenega po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja tega sredstva, določeno: (a) kot znesek spremembe njegove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njegove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstva. [glej: Kreditno tveganje [member]; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Finančna sredstva]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja obveznosti

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja te obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 10.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja posojil in terjatev, določeno: (a) kot znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripisati spremembam tržnih razmer, ki povzročajo tržno tveganje; ali (b) z uporabo druge metode, ki po mnenju podjetja natančneje odraža znesek spremembe njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spremembam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno tveganje [member]; Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]

razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena. [glej: Dobro ime]

razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Spremembe dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Spremembe neopredmetenih sredstev in dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

razkritje: MRS 38, 118.(e) člen

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Spremembe neopredmetenih sredstev razen dobrega imena [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Zmanjšanje (povečanje) zalog dokončanih proizvodov in nedokončane proizvodnje

Zmanjšanje (povečanje) zalog dokončanih proizvodov in nedokončane proizvodnje. [glej: Zaloge; Kratkoročni dokončani proizvodi; Kratkoročna nedokončana proizvodnja]

primer: MRS 1, 102. člen, razkritje: MRS 1, 99. člen

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]

razkritje: MRS 40, 79.(d) člen, razkritje: MRS 40, 76. člen

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Spremembe naložbenih nepremičnin [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Spremembe obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Spremembe obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za vrste tržnih tveganj, ki jim je izpostavljeno podjetje. [glej: Tržno tveganje [member]]

razkritje: MSRP 7, 40.(c) člen

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Opis sprememb metod za merjenje tveganja

Opis sprememb metod, ki se uporabljajo za merjenje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Spremembe čistih sredstev, ki so na voljo za pokojnine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Spremembe čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Spremembe nominalnega zneska kreditnega izpeljanega finančnega instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Spremembe števila izdanih uveljavljajočih se delnic [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Opis sprememb ciljev, usmeritev in postopkov za obvladovanje tveganja

Opis sprememb ciljev, usmeritev in postopkov za obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 33.(c) člen

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]

razkritje: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Spremembe drugih rezervacij [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Spremembe opredmetenih osnovnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Spremembe stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Spremembe stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Spremembe pravic do povračila [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, po pošteni vrednosti

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti pravic do povračila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

razkritje: MRS 19, 141. člen

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Spremembe pozavarovalnih sredstev [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Spremembe davčnih stopenj ali sprejetih oziroma napovedanih davčnih zakonov [member]

Ta pripadnik pomeni spremembe davčnih stopenj ali sprejetih oziroma napovedanih davčnih zakonov.

primer: MRS 10, 22.(h) člen

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Prihodki iz prodaje publikacij

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje časopisov, revij, periodičnega tiska ter digitalnih aplikacij in formatov. [glej: Prihodki]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen, splošna praksa: MRS 18, 35.(b)(i) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Opis okoliščin, ki so privedle do razveljavitve delnega odpisa zalog

Opis okoliščin ali poslovnih dogodkov, ki so privedli do razveljavitve delnega odpisa zalog na čisto iztržljivo vrednost. [glej: Zaloge; Razveljavitev delnega odpisa zalog]

razkritje: MRS 2, 36.(g) člen

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Plačane škode in upravičenja, brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja

Znesek škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic, brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja.

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Nastale, a še ne prijavljene škode

Znesek obveznosti za zavarovane dogodke, ki so se zgodili, vendar zanje imetniki polic še niso prijavili škod.

primer: MSRP 4, IG22.(c) člen, primer: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Škode, ki so jih prijavili imetniki polic

Znesek obveznosti za škode, ki so jih prijavili imetniki polic zaradi nastopa zavarovanih dogodkov. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

primer: MSRP 4, IG22.(b) člen, primer: MSRP 4, 37.(b) člen

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Razredi prevzetih terjatev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Razredi prevzetih terjatev [member]

Ta pripadnik pomeni razrede terjatev, ki so bile prevzete v poslovnih združitvah. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi prevzetih terjatev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Razredi sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 17, 31.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 36, 126. člen, razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii) člen, razkritje: MSRP 13, 93. člen, razkritje: MSRP 16, 53. člen – začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni vire: (a) ki jih podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov; in (b) iz katerih se pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi sredstev“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 17, 31.(a) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 36, 126. člen, razkritje: MSRP 13, 93. člen, razkritje: MSRP 16, 53. člen – začetek veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Razredi denarnih plačil iz poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Razredi denarnih prejemkov iz poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Razredi pogojnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 37, 86. člen, razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Razredi kratkoročnih zalog, alternativno [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Razredi odhodkov za zaslužke zaposlencev [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Razredi lastnih kapitalskih instrumentov podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 13, 93. člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Razredi finančnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek veljavnosti ob prvi uporabi MSRP 9, razkritje: MSRP 7, 6. člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Razredi finančnih instrumentov [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 36. člen, razkritje: MSRP 7, 35.K člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.H člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.M člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finančni instrumenti, razred [member]

Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih instrumentov. Finančni instrumenti so pogodbe, na podlagi katerih nastane finančno sredstvo enega subjekta in finančna obveznost ali kapitalski instrument drugega subjekta. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi finančnih instrumentov“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 7, 36. člen, razkritje: MSRP 7, 35.K člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.H člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.M člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Razredi finančnih obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 7, 6. člen

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Razredi neopredmetenih sredstev in dobrega imena [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

splošna praksa: MRS 38, 118. člen

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Razredi neopredmetenih sredstev razen dobrega imena [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 38, 118. člen

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Razredi kratkoročnih zalog [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Razredi obveznosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 13, 93. člen

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Razredi navadnih delnic [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Razredi drugih rezervacij [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Razredi opredmetenih osnovnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 16, 73. člen

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Razredi drugih rezervacij [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 37, 84. člen

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen, razkritje: MSRP 14, 33. člen

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]

Ta pripadnik pomeni vse razrede (tj. vrste stroškov ali dohodkov) stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi stanj na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije“, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen, razkritje: MSRP 14, 33. člen

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Razredi delniškega kapitala [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 79.(a) člen

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Delniški kapital [member]

Ta pripadnik pomeni delniški kapital podjetja. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi delniškega kapitala“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 1, 79.(a) člen

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Razvrstitev med sredstva za prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni razvrstitev sredstev kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo [member]]

primer: MRS 10, 22.(c) člen

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Končni devizni tečaj

Promptni devizni tečaj ob koncu poročevalskega obdobja. Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut. Promptni devizni tečaj je devizni tečaj, ki velja ob takojšnji menjavi.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Začetek večjih pravd [member]

Ta pripadnik pomeni začetek večjih pravd.

primer: MRS 10, 22.(j) člen

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Pojasnila poslovodstva glede zneska pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini

Pojasnila poslovodstva glede zneska pomembnih stanj denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov, ki jih poseduje podjetje, a niso na razpolago za uporabo v skupini. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

razkritje: MRS 7, 48. člen

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Izdani komercialni zapisi

Znesek komercialnih zapisov, ki jih je izdalo podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Obveze za razvoj ali pridobitev bioloških sredstev

Znesek obvez za razvoj ali pridobitev bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

razkritje: MRS 41, 49.(b) člen

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Obveze v zvezi s skupnimi podvigi

Obveze, ki jih ima podjetje v zvezi s svojimi skupnimi podvigi, kot je določeno v B18.–B20. členu MSRP 12. [glej: Skupni podvigi [member]]

razkritje: MSRP 12, 23.(a) člen

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze, ki jih ima podjetje, transakcije s povezanimi strankami

Znesek obvez, ki jih je podjetje dalo povezanim strankam, da bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane stranke [member]]

primer: MRS 24, 21.(i) člen

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze, dane v imenu podjetja, transakcije s povezanimi strankami

Znesek obvez, danih povezanim strankam v imenu podjetja, da se bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane stranke [member]]

primer: MRS 24, 21.(i) člen

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Tveganje spremembe cene blaga [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe drugih cen, ki predstavlja vrsto tveganja, da bodo poštena vrednost ali prihodnji denarni tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi sprememb cen blaga. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

primer: MSRP 7, IG32. člen, primer: MSRP 7, 40.(a) člen

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikacijska in omrežna oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja komunikacijsko in omrežno opremo. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Odhodki za komunikacijo

Znesek odhodkov, ki se nanašajo na komunikacijo.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Nadomestila, ki jih dajo tretje stranke za postavke opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile oslabljene, izgubljene ali opuščene

Višina v poslovni izid vključenih nadomestil, plačanih s strani tretjih strank, za postavke opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile oslabljene, izgubljene ali opuščene. [glej: Poslovni izid; Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 74.(d) člen

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Sestavine lastniškega kapitala [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 1, 106. člen

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid, pred obdavčitvijo [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, pred obdavčitvijo [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Vseobsegajoči donos

Znesek spremembe lastniškega kapitala, ki je posledica transakcij ali drugih poslovnih dogodkov, razen sprememb, ki so posledica transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki.

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.A(c) člen, razkritje: MSRP 1, 32.(a)(ii) člen, razkritje: MSRP 1, 24.(b) člen, razkritje: MSRP 12, B12.(b)(ix) člen, primer: MSRP 12, B10.(b) člen

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Vseobsegajoči donos [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim deležem

Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Vseobsegajoči donos; Neobvladujoči deleži]

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.B(b)(i) člen

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Vseobsegajoči donos, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja

Znesek vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: Vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 106.(a) člen, razkritje: MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Računalniška oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja računalniško opremo. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Računalniški programi

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo računalniške programe. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(c) člen

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Računalniški programi [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki predstavlja računalniške programe. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(c) člen

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentracij tveganj

Opis koncentracij tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje: MSRP 7, 34.(c) člen

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Določanje cen na podlagi splošnih cen [member]

Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vrednosti, ki je v skladu s tržnim načinom, pri katerem gre za analizo vložkov na podlagi splošno veljavnih cen (npr. dane ponudbe, prilagoditve za primerljivost) na trgu. [glej: Tržni način [member]]

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, B5. člen

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Plačano (prejeto) nadomestilo

Znesek plačanega ali prejetega nadomestila v zvezi s pridobitvijo oziroma izgubo obvladovanja odvisnih podjetij ali drugih poslovnih enot. [glej: Odvisna podjetja [member]]

razkritje: MRS 7, 40.(a) člen

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MRS 27, 4. člen

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidirani [member]

Ta pripadnik pomeni računovodske izkaze skupine, v katerih so sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodki, odhodki in denarni tokovi obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij predstavljeni kot izkazi ene gospodarske celote. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 27, 4. člen

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidirana strukturirana podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj v zvezi z deleži podjetja v konsolidiranih strukturiranih podjetjih

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidirana strukturirana podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni konsolidirana strukturirana podjetja. Strukturirano podjetje je podjetje, ki je bilo oblikovano tako, da glasovalne ali podobne pravice niso glavni dejavnik pri odločanju, kdo obvladuje podjetje, npr. kadar so glasovalne pravice povezane le z upravnimi nalogami, zadevne dejavnosti pa se usmerjajo s pogodbenimi ureditvami. [glej: Konsolidirani [member]]

razkritje: MSRP 12, Vrsta tveganj v zvezi z deleži podjetja v konsolidiranih strukturiranih podjetjih

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Stalna stopnja predplačil, pomembni neopazovani vložki, sredstva

Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za sredstva. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, 93.(d) člen

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Stalna stopnja predplačil, pomembni neopazovani vložki, lastni kapitalski instrumenti podjetja

Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, 93.(d) člen

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Stalna stopnja predplačil, pomembni neopazovani vložki, obveznosti

Stalna stopnja predplačil, ki se uporablja kot pomemben neopazovan vložek ravni 3 za obveznosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti [member]]

primer: MSRP 13, IE63. člen, primer: MSRP 13, 93.(d) člen

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Nedokončana gradbena dela

Znesek izdatkov, usredstvenih med gradnjo nekratkoročnih sredstev, ki še niso na razpolago za uporabo. [glej: Nekratkoročna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Nedokončana gradbena dela [member]

Ta pripadnik pomeni izdatke, usredstvene med gradnjo opredmetenega osnovnega sredstva, ki še ni na razpolago za uporabo (še ni na lokaciji in v stanju, v katerem lahko deluje v skladu s pričakovanji poslovodstva). [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

splošna praksa: MRS 16, 37. člen

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Porabljiva biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni porabljiva biološka sredstva. Porabljiva biološka sredstva so tista, ki bodo pospravljena kot kmetijski pridelek ali prodana kot biološka sredstva. [glej: Biološka sredstva]

primer: MRS 41, 43. člen

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Posojila potrošnikom

Znesek potrošniških posojil, ki jih je dalo podjetje. [glej: Posojila potrošnikom [member]]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Posojila potrošnikom [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, dana posameznikom za osebno uporabo.

primer: MSRP 7, IG40.B člen, primer: MSRP 7, IG20.C člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 6. člen

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Dogovori o pogojnem nadomestilu ter odškodninska sredstva, pripoznani na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za v poslovni združitvi prevzete dogovore o pogojnem nadomestilu ter pridobljena odškodninska sredstva. [glej: Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B64.(g)(i) člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Pogojne obveznosti, nastale v zvezi z deleži v skupnih podvigih

Znesek pogojnih obveznosti, nastalih v zvezi z deleži v skupnih podvigih. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Skupni podvigi [member]]

razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Pogojne obveznosti, nastale v zvezi z deleži v pridruženih podjetjih

Znesek pogojnih obveznosti, nastalih v zvezi z deleži podjetja v pridruženih podjetjih. [glej: Pridružena podjetja [member]; Pogojne obveznosti [member]]

razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Pogojne obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni možne obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in katerih obstoj bo potrdila samo pojavitev ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih podjetje ne obvladuje v celoti, ali sedanje obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripoznajo, ker (a) je verjetno, da bo za njihovo poravnavo potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali (b) zneska obvez ni mogoče dovolj zanesljivo izmeriti. Pomeni tudi standardno vrednost za os „Razredi pogojnih obveznosti“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

razkritje: MRS 37, 88. člen, razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Pogojne obveznosti v zvezi s skupnimi podvigi [member]

Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti, ki so povezane s skupnimi podvigi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Skupni podvigi [member]]

primer: MRS 37, 88. člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Pogojne obveznosti, pripoznane na datum prevzema

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi na datum prevzema. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve [member]]

primer: MSRP 3, B64.(i) člen, primer: MSRP 3, IE72. člen

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Pogojna obveznost, ki izhaja iz obvez za pozaposlitvene zaslužke [member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, ki izhaja iz obvez za pozaposlitvene zaslužke. Pozaposlitveni zaslužki so zaslužki zaposlencev (brez odpravnin in kratkoročnih zaslužkov zaposlencev), ki jih je treba plačati po prenehanju službovanja. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

razkritje: MRS 19, 152. člen

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Pogojna obveznost za stroške razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja okolja [member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, povezano s stroški razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja okolja. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

primer: MRS 37, 88. člen

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Pogojna obveznost za jamstva [member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za jamstva. [glej: Pogojne obveznosti [member]; Jamstva [member]]

splošna praksa: MRS 37, 88. člen

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Pogojne najemnine, pripoznane kot odhodki

Del najemnin, pripoznan kot odhodek, katerega znesek ni določen, temveč je odvisen od prihodnjega zneska kakega drugega dejavnika, ki se ne spreminja z minevanjem časa (na primer od odstotka prihodkov od prodaje, uporabljene količine, indeksov cen, tržnih obrestnih mer v prihodnosti).

razkritje: MRS 17, 35.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 17, 31.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Pogojne najemnine, pripoznane kot odhodki, razvrščeno kot finančni najem

Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot odhodki za finančne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane kot odhodki]

razkritje: MRS 17, 31.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Pogojne najemnine, pripoznane kot odhodki, razvrščeno kot poslovni najem

Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot odhodki za poslovne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane kot odhodki]

razkritje: MRS 17, 35.(c) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki

Del najemnin, pripoznan kot prihodek, katerega znesek ni določen, temveč je odvisen od prihodnjega zneska kakega drugega dejavnika, ki se ne spreminja z minevanjem časa (na primer od odstotka prihodkov od prodaje, uporabljene količine, indeksov cen, tržnih obrestnih mer v prihodnosti).

razkritje: MRS 17, 47.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019, razkritje: MRS 17, 56.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki, razvrščeno kot finančni najem

Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot prihodki za finančne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki]

razkritje: MRS 17, 47.(e) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki, razvrščeno kot poslovni najem

Znesek pogojnih najemnin, pripoznanih kot prihodki za poslovne najeme. [glej: Pogojne najemnine, pripoznane kot prihodki]

razkritje: MRS 17, 56.(b) člen – datum prenehanja veljavnosti 1.1.2019

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Ohranjeno in ustavljeno poslovanje [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

razkritje: MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Nadaljnja udeležba v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno, po vrstah instrumenta [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MSRP 7, B33. člen

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Nadaljnja udeležba v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno, po vrstah prenosa [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MSRP 7, B33. člen

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Ohranjeno poslovanje [member]

Ta pripadnik pomeni sestavne dele podjetja, ki niso ustavljeno poslovanje. Sestavni del podjetja vključuje poslovanje in denarne tokove, ki jih je po delovanju in za namene računovodskega poročanja mogoče jasno razlikovati od ostalega dela podjetja. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]

razkritje: MSRP 5, Predstavljanje in razkrivanje

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Sredstva iz pogodb

Znesek pravice podjetja do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki jih je podjetje preneslo na kupca, če je ta pravica odvisna od česa drugega kot zgolj minevanja časa (na primer izpolnjevanja obvez podjetja v prihodnosti).

razkritje: MSRP 15, 105. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 15, 116.(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Sredstva iz pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Sredstva iz pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva iz pogodb. [glej: Sredstva iz pogodb]

razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(iii) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 7, 35.M(b)(iii) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 35.N člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trajanje pogodbe [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

primer: MSRP 15, B89.(e) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trajanje pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni vsa trajanja pogodb s kupci. Predstavlja tudi standardno vrednost za os „Trajanje pogodbe“, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

primer: MSRP 15, B89.(e) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Obveznosti iz pogodb

Znesek obveze podjetja za prenos blaga ali storitev kupcu, za katere je podjetje od kupca prejelo nadomestilo (ali za katere je znesek nadomestila zapadel v plačilo).

razkritje: MSRP 15, 105. člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, razkritje: MSRP 15, 116.(a) člen – začetek veljavnosti 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Obveznosti iz pogodb [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Pogodbeni zneski za izmenjavo v izpeljanem finančnem instrumentu, za katere se izmenjajo bruto denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi s pogodbenimi zneski, ki se bodo izmenjali v izpeljanem finančnem instrumentu, za katere se izmenjajo bruto denarni tokovi. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]

primer: MSRP 7, B11.D(d) člen

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Pogodbene obveze v zvezi s kapitalom

Znesek obvez v zvezi s kapitalom, za katere je podjetje sklenilo pogodbo. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Pogodbene obveze za pridobitev neopredmetenih sredstev

Znesek pogodbenih obvez za pridobitev neopredmetenih sredstev.

razkritje: MRS 38, 122.(e) člen

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Pogodbene obveze za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Znesek pogodbenih obvez za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MRS 16, 74.(c) člen

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Prispevki zaposlovalca v program, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz prispevkov zaposlovalca v program z določenimi zaslužki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

razkritje: MRS 19, 141.(f) člen

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Prispevki udeležencev programa v program, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz prispevkov udeležencev programa v program z določenimi zaslužki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

razkritje: MRS 19, 141.(f) člen

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Prispevki v program, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz prispevkov v program z določenimi zaslužki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

razkritje: MRS 19, 141.(f) člen

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Prispevki v program, čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Avtorske pravice, patenti in druge pravice do industrijske lastnine ter storitvene in poslovne pravice

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo avtorske pravice, patente in druge pravice do industrijske lastnine ter storitvene in poslovne pravice. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(e) člen

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Avtorske pravice, patenti in druge pravice do industrijske lastnine ter storitvene in poslovne pravice [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo avtorske pravice, patente in druge pravice do industrijske lastnine ter storitvene in poslovne pravice. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MRS 38, 119.(e) člen

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Podjetniški dolžniški instrumenti v posesti

Vrednost dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih je izdal gospodarski subjekt. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Posojila gospodarskim subjektom

Znesek posojil gospodarskim subjektom, ki jih je dalo podjetje. [glej: Posojila gospodarskim subjektom [member]]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Posojila gospodarskim subjektom [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, dana gospodarskim subjektom.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen, primer: MSRP 7, IG20.C člen – začetek veljavnosti 1.1.2018, primer: MSRP 7, 6. člen

ifrs-full

CostApproachMember

member

Stroškovni način [member]

Ta pripadnik pomeni tehniko ocenjevanja vrednosti, ki izraža znesek, ki bi se trenutno zahteval za nadomestitev storitvene zmogljivosti sredstva (pogosto imenovan tudi „dnevna nadomestitvena vrednost“).

primer: MSRP 13, 62. člen

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Vrednost zalog, pripoznanih kot odhodek v obdobju

Vrednost zalog, pripoznanih kot odhodek v obdobju. [glej: Zaloge]

razkritje: MRS 2, 36.(d) člen

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Strošek prodanega trgovskega blaga

Vrednost trgovskega blaga, ki je bilo prodano v obdobju in pripoznano kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 85. člen

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Strošek kupljene energije, ki je bila prodana

Vrednost kupljene energije, ki je bilo prodana v obdobju, pripoznane kot odhodek.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c) člen

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit