ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 120

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
8. maj 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/702 z dne 15. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/703 z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

3

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/704 z dne 15. aprila 2019 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

4

 

 

Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

5

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/705 z dne 2. maja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/706 z dne 7. maja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi karvon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/707 z dne 7. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor in tebukonazol ( 1 )

16

 

 

SKLEPI

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/708 z dne 15. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030 ( 1 )

20

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/709 z dne 6. maja 2019 o imenovanju upravitelja omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3228)

27

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega odbora EU-Ukrajina v trgovinski sestavi z dne 25. marca 2019 o določitvi seznama arbitrov iz člena 323(1) Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2019/710]

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/702

z dne 15. aprila 2019

o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic v pogajanjih dosegla Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu s sklepom Sveta, ki Komisijo pooblašča za začetek pogajanj.

(2)

Sporazum je bil s pridržkom njegove naknadne sklenitve podpisan 17. in 18. decembra 2009 v skladu s Sklepom 2010/417/ES Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta (2).

(3)

Postopek ratifikacije so zaključile vse države članice razen Republike Hrvaške. Predvideno je, da bo Republika Hrvaška pristopila k Sporazumu v skladu s členom 6(2) Akta o pristopu iz leta 2011.

(4)

Sporazum bi bilo treba zdaj odobriti v imenu Unije.

(5)

Člena 3 in 4 Sklepa 2010/417/ES vsebujeta določbe o odločanju in zastopanju v različnih zadevah, določenih v Sporazumu. Glede na sodbo Sodišča Evropske unije z dne 28. aprila 2015 v zadevi C-28/12 bi bilo treba navedene določbe prenehati uporabljati. Ob upoštevanju pogodb nove določbe o navedenih zadevah ter določbe o obveznostih držav članic glede obveščanja, kot so tiste iz člena 5 Sklepa 2010/417/ES, niso potrebne. Posledično bi se morali členi 3, 4 in 5 Sklepa 2010/417/ES prenehati uporabljati na dan začetka veljavnosti tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi se odobri v imenu Unije (3).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 23 Sporazuma, s čimer bo izraženo soglasje Unije, da jo Sporazum (4) zavezuje, in posreduje naslednje uradno obvestilo:

„Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropske unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in od tega dne izvršuje vse pravice in prevzema obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Sporazuma sklicevanja na „Evropsko skupnost“, kjer je to primerno, razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

Členi 3, 4 in 5 Sklepa 2010/417/ES se prenehajo uporabljati na dan začetka veljavnosti tega sklepa.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Odobritev z dne 2. oktobra 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep 2010/417/ES Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. novembra 2009 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (UL L 207, 6.8.2010, str. 30).

(3)  Sporazum je bil objavljen v UL L 207 z dne 6. avgusta 2010, str. 32, skupaj s sklepom o podpisu.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/3


SKLEP SVETA (EU) 2019/703

z dne 8. oktobra 2014

o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 14. septembra 2012 pooblastil Komisijo za začetek pogajanj v imenu Unije, njenih držav članic in Republike Hrvaške za sklenitev Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (1) zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Ta pogajanja so se uspešno zaključila 16. oktobra 2013.

(3)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Unije in njenih držav članic s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške (2) k Evropski uniji se odobri v imenu Unije in njenih držav članic s pridržkom sklenitve Protokola.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije in njenih držav članic.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 8. oktobra 2014

Za Svet

Predsednik

M. LUPI


(1)  Besedilo Sporazuma je objavljeno v UL L 207, 6.8.2010, str. 32.

(2)  Besedilo Protokola bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/4


SKLEP SVETA (EU) 2019/704

z dne 15. aprila 2019

o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2019/703 (2) je bil Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (3) zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol) podpisan s pridržkom njegove sklenitve.

(2)

Protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji se odobri v imenu Unije in njenih držav članic.

Besedilo protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije in njenih držav članic deponira(-jo) listino o odobritvi iz člena 3 Protokola (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Odobritev z dne 12. septembra 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2019/703 z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (glej stran 3 tega Uradnega lista).

(3)  Besedilo sporazuma je objavljeno v UL L 207, 6.8.2010, str. 32.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/5


PROTOKOL

o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

KANADA

na eni strani ter

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVAŠKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

ki so pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije ter hkrati države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), in

EVROPSKA UNIJA

na drugi strani SO SE –

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Hrvaška je pogodbenica Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega 17. decembra 2009.

Člen 2

Besedilo Sporazuma v hrvaškem jeziku (2) je verodostojno pod istimi pogoji kot druge jezikovne različice.

Člen 3

Ta protokol države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi postopki. Veljati začne na dan začetka veljavnosti Sporazuma. Če pa bi pogodbenice Protokol odobrile po datumu začetka veljavnosti Sporazuma, bi v skladu s členom 23(1) Sporazuma začel veljati en mesec po datumu zadnje diplomatske note, v kateri pogodbenice potrjujejo, da so vsi postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega protokola, zaključeni.

Sestavljeno v dveh izvodih v Bruslju, dne sedemindvajsetega januarja leta dva tisoč sedemnajst, v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Za Kanadu

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image 3


(1)  Besedilo Sporazuma je objavljeno v UL L 207, 6.8.2010, str. 32.

(2)  Hrvaško besedilo Sporazuma bo objavljeno pozneje v Uradnem listu.


UREDBE

8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/705

z dne 2. maja 2019

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Vrtavka iz plastične mase z izstreljevalcem in nazobčano sprožilno vrvico.

Vrtavka se zavrti s pomočjo izstreljevalca in vrvice. Lahko se uporablja samostojno za razvedrilo. Lahko pa dve ali več oseb uporablja dva ali več izdelkov (ki jih izstrelijo v namenske polkrožne arene (predložene ločeno)) ter tekmuje med sabo, kdo bo iz arene izbil nasprotnikovo vrtavko.

Glej sliko (*1).

9503 00 95

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9503 00 in 9503 00 95 .

Izdelek je vrtavka, ki se uvršča med igrače pod tarifno številko 9503 00 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 9503 (D), (xix)). Izdelek ima objektivne značilnosti igrače, namenjene razvedrilu.

Čeprav se lahko izdelek uporablja za tekmovanje med dvema ali več osebami, takšna uporaba ni neločljivo povezana z objektivnimi značilnostmi izdelka, če je predložen ločeno (brez namenske arene). Uvrstitev pod tarifno številko 9504 kot izdelek za družabne igre je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 9503 00 95 kot druge igrače iz plastične mase.

Image 4

(*1)  Slika je zgolj informativne narave.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/706

z dne 7. maja 2019

o obnovitvi odobritve aktivne snovi karvon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2008/44/ES (2) je vključila karvon kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi karvon, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011, preneha veljati 31. julija 2019.

(4)

Zahtevek za obnovitev odobritve aktivne snovi karvon je bil predložen v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Vlagatelj je v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 predložil dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot popoln.

(6)

Država članica poročevalka je pripravila poročilo o oceni obnovitve v posvetovanju z državo članico soporočevalko ter ga 31. maja 2017 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(7)

Agencija je poročilo o oceni obnovitve poslala vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter prejete pripombe posredovala Komisiji. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(8)

Agencija je Komisiji 12. julija 2018 predložila svoje sklep (6) o tem, ali se za karvon lahko pričakuje, da bo izpolnjeval merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je prvotni osnutek poročila o obnovitvi karvona 24. januarja 2019 predložila Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo.

(9)

Vlagatelju je bilo omogočeno, da predloži pripombe na osnutek poročila o obnovitvi.

(10)

Kar zadeva nova merila za opredelitev lastnosti endokrinih motilcev, uvedenih z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (7), je v sklepu Agencije navedeno, da je malo verjetno, da bi karvon lahko povzročil endokrine motnje pri sintezi estrogenov, androgenov, ščitničnih hormonov in steroidov. Poleg tega razpoložljivi podatki in znanstvena ocena tveganja, ki jo je izvedla Agencija, kažejo, da karvon verjetno ne bo povzročal endokrinih motenj. Zato Komisija meni, da ni mogoče šteti, da ima karvon lastnosti endokrinih motilcev.

(11)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi vrstami uporabe vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov karvon, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(12)

Ocena tveganja za obnovitev odobritve karvona temelji na omejenem številu reprezentativnih uporab, ki pa ne omejujejo uporab, za katere se lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo karvon. Zato je primerno, da se omejitev glede uporabe navedene snovi kot regulatorja rasti rastlin ne ohrani. Zato je primerno obnoviti odobritev karvona.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ta uredba bi se morala uporabljati od dneva, ki sledi datumu prenehanja veljavnosti odobritve aktivne snovi karvon.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi karvon, kot je opredeljena v Prilogi I, se obnovi v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/44/ES z dne 4. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bentiavalikarba, boskalida, karvona, fluoksastrobina, Paecilomyces lilacinus in protiokonazola kot aktivnih snovi (UL L 94, 5.4.2008, str. 13).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(6)  EFSA Journal 2018;16(7):5390. EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo karvon). Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

karvon

244-16-8 (d-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

karvon: 602

d-karvon: ni dodeljena

(S)-5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-on

ali

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on

923 g/kg d-karvona

1. avgust 2019

31. julij 2034

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o obnovitvi snovi karvon ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, pri čemer zagotovijo, da je v pogojih uporabe vključena uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti je treba upoštevati potrebno časovno obdobje pred vstopom v skladiščne prostore po uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo karvon.

Vlagatelj predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji potrditvene informacije glede:

učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, kadar se površinska voda odvzema za pitno vodo.

Vlagatelj predloži informacije v dveh letih od datuma objave smernic Komisije za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o obnovitvi.


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 se spremeni, kot sledi:

(1)

v delu A se vnos 165 za karvon črta;

(2)

v delu B se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„135

karvon

244-16-8 (d-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

karvon: 602

d-karvon: ni dodeljena

(S)-5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-on

ali

(S)-p-menta-6,8-dien-2-on

923 g/kg d-karvona

1. avgust 2019

31. julij 2034

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o obnovitvi snovi karvon ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev, pri čemer zagotovijo, da je v pogojih uporabe vključena uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti je treba upoštevati potrebno časovno obdobje pred vstopom v skladiščne prostore po uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo karvon.

Vlagatelj predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji potrditvene informacije glede:

učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, kadar se površinska voda odvzema za pitno vodo.

Vlagatelj predloži informacije v dveh letih od datuma objave smernic Komisije za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o obnovitvi.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/707

z dne 7. maja 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor in tebukonazol

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Obdobja odobritve aktivnih snovi famoksadon, flumioksazin in metalaksil-m so bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/917 (3) podaljšana do 30. junija 2019. Zahtevki za obnovitev vključitve aktivnih snovi famoksadon, flumioksazin in metalaksil-m v Prilogi I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (4) so bile vloženi v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 (5).

(3)

Obdobja odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, etefon, etoksazol, fenamifos, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol in s-metolaklor so bila z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/917 podaljšana do 31. julija 2019.

(4)

Obdobje odobritve za aktivno snov diuorn je bilo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1262 (6) podaljšano do 30. septembra 2019.

(5)

Obdobje odobritve aktivne snovi tebukonazol se izteče 31. avgusta 2019 (7).

(6)

Zahtevki za obnovitev odobritev snovi iz uvodnih izjav 3–5 so bile vložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (8).

(7)

Ker se je ocenjevanje snovi zavleklo iz razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati, obstaja možnost, da bodo odobritve navedenih aktivnih snovi potekle pred sprejetjem sklepa o njihovi obnovitvi. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(8)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, če odobritev aktivne snovi ni obnovljena, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih naj Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/917 z dne 27. junija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, karvon, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum sev: J1446, izoksaflutol, metalaksil-m, metiokarb, metoksifenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, pimetrozin in S-metolaklor (UL L 163, 28.6.2018, str. 13).

(4)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za podaljšanje vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (UL L 322, 8.12.2010, str. 10).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1262 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 238, 21.9.2018, str. 62).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 35 se za famoksadon datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. junij 2020“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 37 se za metalaksil-M datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. junij 2020“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 39 se za flumioksazin datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. junij 2020“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 44 se za foramsulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 46 se za ciazofamid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 83 se za alfa-cipermetrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 84 se za benalaksil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 85 se za bromoksinil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 86 se za desmedifam datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 88 se za fenmedifam datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 97 se za S-metolaklor datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 99 se za etoksazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 109 se za bifenazat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 110 se za milbemektin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 141 se za fenamifos datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 142 se za etefon datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 145 se za kaptan datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 146 se za folpet datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 147 se za formetanat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 148 se za metiokarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(21)

v šestem stolpcu vrstice 149 se za dimetoat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(22)

v šestem stolpcu vrstice 150 se za dimetomorf datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(23)

v šestem stolpcu vrstice 152 se za metribuzin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(24)

v šestem stolpcu vrstice 153 se za fosmet datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(25)

v šestem stolpcu vrstice 154 se za propamokarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(26)

v šestem stolpcu vrstice 156 se za pirimifos-metil datum veljavnosti registracije nadomesti s „31. julij 2020“;

(27)

v šestem stolpcu vrstice 158 se za beflubutamid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(28)

v šestem stolpcu vrstice 163 se za bentiavalikarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(29)

v šestem stolpcu vrstice 164 se za boskalid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(30)

v šestem stolpcu vrstice 166 se za fluoksastrobin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(31)

v šestem stolpcu vrstice 167 se za Paecilomyces lilacinus sev 251 datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(32)

v šestem stolpcu vrstice 168 se za protiokonazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2020“;

(33)

v šestem stolpcu vrstice 192 se za diuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „30. september 2020“.

(34)

v šestem stolpcu vrstice 268 se za tebukonazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;


SKLEPI

8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/20


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/708

z dne 15. februarja 2019

o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10b(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/87/ES določa, da so dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov osnovno načelo v okviru uporabe sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (EU ETS).

(2)

Na Evropskem svetu iz oktobra 2014 je bilo določeno, da se brezplačno dodeljevanje ne sme izteči in da bi se obstoječi ukrepi morali nadaljevati tudi po letu 2020, da se prepreči tveganje premestitve emisij CO2 zaradi podnebne politike, dokler se ne sprejmejo primerljiva prizadevanja v drugih večjih gospodarstvih. Za ohranitev okoljske koristi zmanjšanja emisij v Uniji, dokler ukrepi tretjih držav industriji ne zagotovijo primerljivih spodbud za zmanjšanje emisij, bi se morala prehodna brezplačna dodelitev še naprej uporabljati za naprave v sektorjih in delih sektorjev, za katere obstaja tveganje premestitve emisij CO2.

(3)

Izkušnje, pridobljene med delovanjem EU ETS, potrjujejo, da so sektorji in deli sektorjev izpostavljeni različnim ravnem tveganja premestitve emisij CO2 in da brezplačna dodelitev preprečuje premestitev emisij CO2. Čeprav se za nekatere sektorje in dele sektorjev lahko šteje, da zanje obstaja večje tveganje premestitve emisij CO2, lahko drugi prenesejo znaten delež svojih stroškov pravic za kritje svojih emisij na cene proizvodov, ne da bi izgubili tržni delež, in nosijo le preostali del stroškov, zato je zanje tveganje premestitve emisij CO2 majhno. Zaradi tveganja premestitve emisij CO2 člen 10b(5) Direktive 2003/87/ES določa, da mora Komisija določiti seznam sektorjev in delov sektorjev, za katere se šteje, da zanje velja tveganje premestitve emisij CO2. Ti sektorji in deli sektorjev bodo prejeli brezplačne pravice v višini 100 % količine, določene na podlagi člena 10a Direktive 2003/87/ES.

(4)

Komisija je s Sklepom 2014/746/EU (2) določila seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2015–2019. Veljavnost seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, je bila z Direktivo (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta (3) podaljšana do 31. decembra 2020.

(5)

V členu 10b Direktive 2003/87/ES so določena merila za oceno na podlagi razpoložljivih podatkov za zadnja tri koledarska leta. Glede na to je Komisija v času ocene uporabila podatke iz let 2013, 2014 in 2015, saj so bili podatki za leto 2016 na voljo le za nekatere parametre.

(6)

Da bi določila seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030, je Komisija ocenila tveganje premestitve emisij CO2 za sektorje in dele sektorjev na ravni NACE-4 statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4). NACE-4 je raven z optimalno razpoložljivostjo podatkov, na kateri so sektorji natančno opredeljeni. Sektor je označen na štirimestni ravni klasifikacije NACE, del sektorja pa na šestmestni ali osemmestni ravni Prodcom, tj. klasifikacija blaga, ki se uporablja za statistične podatke o industrijski proizvodnji v Uniji in je neposredno izpeljana iz klasifikacije NACE.

(7)

Ocena premestitve emisij CO2 se je izvedla v dveh korakih: pri kvantitativni oceni na prvi stopnji na ravni NACE 4 se šteje, da za sektor obstaja tveganje premestitve emisij CO2, če „kazalnik premestitve emisij CO2“ presega prag 0,2 iz člena 10b(1) Direktive 2003/87/ES. Za omejeno število primerov, ki izpolnjujejo jasno določena merila za upravičenost iz člena 10b(2) in (3) Direktive 2003/87/ES, se je izvedla „ocena na drugi stopnji“, bodisi kot kvalitativna ocena z določenimi merili bodisi kot kvantitativna ocena na razčlenjeni ravni.

(8)

V skladu s členom 10b Direktive 2003/87/ES je bil kazalnik premestitve emisij CO2 izračunan kot zmnožek intenzivnosti trgovanja sektorja s tretjimi državami in intenzivnosti emisij sektorja.

(9)

Intenzivnost trgovanja s tretjimi državami je bila v skladu s členom 10b Direktive 2003/87/ES izračunana kot razmerje med skupno vrednostjo izvoza v tretje države, ki se ji prišteje vrednost uvoza iz tretjih držav, in skupno velikostjo trga Evropskega gospodarskega prostora (letni promet in skupni uvoz iz tretjih držav). Komisija je na podlagi podatkov iz Eurostatove podatkovne zbirke Comext za vsak sektor in del sektorja ocenila intenzivnost trgovanja. Meni namreč, da so to najpopolnejši in najbolj zanesljivi podatki o skupnih vrednostih izvoza v tretje države in uvoza iz tretjih držav ter o skupnem letnem prometu v Uniji.

(10)

Intenzivnost emisij je bila izračunana kot vsota neposrednih in posrednih emisij za zadevni sektor, deljena z bruto dodano vrednostjo, meri pa se v kg CO2, deljenih z evri. Komisija meni, da je evidenca transakcij Evropske unije najbolj natančen in pregleden vir podatkov o emisijah CO2 na ravni naprav, zato se uporabljajo za izračun neposrednih emisij za sektorje. Naprave so bile dodeljene sektorjem na ravni NACE-4, in sicer na podlagi informacij o ravneh naprav, ki jih države članice zagotovijo v nacionalnih izvedbenih ukrepih v skladu s členom 11 Direktive 2003/87/ES in Sklepom Komisije 2011/278/EU (5). Pri oceni bruto dodane vrednosti na sektorski ravni so bili uporabljeni podatki iz Eurostatove strukturne statistike podjetij, saj veljajo za najbolj natančen vir.

(11)

Za določitev posrednih emisij se za najzanesljivejši vir štejejo podatki o porabi električne energije, zbrani neposredno od držav članic, saj podatki na ravni EU-28 niso na voljo. Za pretvorbo porabe električne energije v posredne emisije se uporabi faktor emisij za električno energijo. Komisija je kot referenčno vrednost uporabila povprečje mešanice proizvodnje električne energije v EU. To temelji na skupni letni količini emisij v Uniji iz sektorja električne energije, ki zajema vse vire proizvodnje električne energije v Evropi, deli pa se z ustrezno količino proizvodnje električne energije. Faktor emisij za električno energijo je bil posodobljen ob upoštevanju razogljičenja sistema električne energije in vse večjega deleža obnovljivih virov energije. Nova vrednost bi kot referenčno leto morala uporabljati leto 2015, kar ustreza razpoložljivim podatkom za zadnja tri koledarska leta (2013–2015). Posodobljena vrednost je 376 gramov ogljikovega dioksida na kWh.

(12)

Člen 10b(2) in (3) Direktive 2003/87/ES določa podrobna pravila za upravičenost posebnih sektorjev in delov sektorjev do druge ocene, če ti ne izpolnjujejo osnovnih meril v zvezi s premestitvijo emisij CO2 za uvrstitev v seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. V primerih, ko je bil kazalnik premestitve emisij CO2 med 0,15 in 0,2, je sektor lahko zahteval izvedbo kvalitativne ocene v skladu z merili iz člena 10b(2) navedene direktive. V skladu s členom 10b(3) so bili sektorji in deli sektorjev z intenzivnostjo emisij nad 1,5 upravičeni do vložitve zahtevka za kvalitativno oceno ali kvantitativno oceno na razčlenjeni ravni (šestmestna ali osemmestna raven Prodcom). Sektorji in deli sektorjev, za katere se brezplačna dodelitev izračuna na podlagi referenčnih vrednosti za rafinerije, so bili prav tako upravičeni do vložitve zahtevka za obe vrsti ocene. Sektorji in deli sektorjev iz točke 1.2 Priloge k Sklepu 2014/746/EU so bili upravičeni do vložitve zahtevka za kvantitativno oceno na razčlenjeni ravni.

(13)

Od novembra 2017 do februarja 2018 je potekalo spletno posvetovanje, v okviru katerega so bile zainteresirane strani povabljene, da predstavijo svoja stališča o metodoloških izbirah za določitev seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. Sodelujoči so načeloma podprli ocene na drugi stopnji, ki bi bile enako zanesljive, poštene in transparentne kot kvantitativne ocene na prvi stopnji, izrazili pa so tudi podporo enotnemu okviru ocenjevanja, ki vključuje zainteresirane strani. Med februarjem in majem 2018 so se zvrstila štiri srečanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi z namenom priprave seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, in nadaljnjega dela v zvezi z ocenami, ki bodo izvedene.

(14)

Opravljena je bila ocena učinka (6), katere namen je bil zagotoviti, da se ocene na prvi in drugi ravni za seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030 izvedejo na primerljiv način, tj. da se zagotovi, da bodo s temi ocenami opredeljeni samo sektorji, za katere obstaja tveganje premestitve emisij CO2. Ocena učinka je bila osredotočena na operativne možnosti v zvezi z okvirom ocene na drugi ravni.

(15)

Predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030 (7), je bil objavljen 8. maja 2018, skupaj z okvirnimi smernicami Komisije za kvalitativno oceno in kvantitativno oceno na razčlenjeni ravni (8).

(16)

Ocene na podlagi meril iz člena 10b(2) in (3) Direktive 2003/87/ES so bile opravljene za številne sektorje, ki na podlagi kvantitativnih meril iz člena 10b(1) niso veljali za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2.

(17)

Komisija je ocenila skupno 245 industrijskih sektorjev, ki se uvrščajo pod oddelka „Rudarstvo“ ter „Predelovalne dejavnosti“ klasifikacije NACE. Sektorji in deli sektorjev iz točke 1 Priloge k temu sklepu izpolnjujejo merila iz člena 10b(1) Direktive 2003/87/ES ter bi morali veljati za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2.

(18)

V številnih sektorjih so bile izvedene kvalitativne ocene na podlagi meril iz člena 10b(2) in (3) Direktive 2003/87/ES. V primeru sektorjev: „Pridobivanje soli“ (oznaka NACE 0893), „Dodelava tekstilij“ (oznaka NACE 1330), „Proizvodnja farmacevtskih surovin“ (oznaka NACE 2110), „Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike“ (oznaka NACE 2341), „Proizvodnja sanitarne keramike“ (oznaka NACE 2342) in „Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline“ (oznaka NACE 2332) je bilo ugotovljeno, da je uvrstitev teh sektorjev v seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, upravičena. Zato je za navedene sektorje treba šteti, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2 v obdobju 2021–2030.

(19)

V primeru sektorja „Pridobivanje rjavega premoga in lignita“ (oznaka NACE 0520) je bila opravljena kvalitativna ocena, ki pa je pokazala številne pomanjkljivosti, vključno z dejstvom, da na zadevni sektor ne morejo vplivati neposredni stroški emisij, ter dvomi o povezavi med konkurenco znotraj Unije s strani drugih virov goriv in premestitvijo emisij CO2. Ocena je sicer pokazala določeno mero konkurence na regionalni ravni s strani termoelektrarn na lignit izven Unije, toda ocena na ravni Unije potrjuje, da je izpostavljenost tega sektorja zunanji konkurenci izredno omejena. Zato je bilo sklenjeno, da uvrstitev tega sektorja v seznam sektorjev in delov sektorjev, za katere se šteje, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2, ni upravičena.

(20)

Od sektorjev, ki niso bili vključeni v predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, so naslednji trije poslali zahtevke: „Pridobivanje zemeljskega plina“ (oznaka NACE 0620), „Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo“ (oznaka NACE 2362) in „Litje lahkih kovin“ (oznaka NACE 2453). Ocena teh zahtevkov je bila osredotočena na njihovo upravičenost do uvrstitve v seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, na podlagi kvantitativne ocene na prvi stopnji na ravni NACE 4. Uradni podatki, ki so se uporabili za izvedbo ocen na prvi stopnji, so bili sporočeni zainteresiranim stranem in so šteli za dovolj zanesljive za objavo predhodnega seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. Komisija je preučila dodatne informacije, ki so jih v svojih zahtevkih predložili navedeni trije sektorji, vendar meni, da predložene informacije ne upravičujejo spremembe njenega prvotnega stališča. Navedeni sektorji torej še naprej ne spadajo med sektorje, za katere šteje, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2, saj zadevni kazalniki premestitve emisij CO2 ne presegajo praga 0,2 iz člena 10b(1) Direktive 2003/87/ES. Poleg tega ti sektorji še naprej ne izpolnjujejo meril za upravičenost do nadaljnjih ocen iz člena 10b(2) in (3) Direktive 2003/87/ES.

(21)

V številnih delih sektorjev so bile izvedene kvantitativne ocene na razčlenjeni ravni, in sicer na podlagi meril iz člena 10b(1) in (3) Direktive 2003/87/ES. V primeru delov sektorjev: „Kaolin in druge kaolinske gline“ (oznaka Prodcom 08.12.21), „Krompir, pripravljen ali konzerviran (vključno krompir, termično obdelan ali delno termično obdelan v olju in nato zamrznjen; drugače kot v kisu ali ocetni kislini) zamrznjen“ (oznaka Prodcom 10.31.11.30), „Sušen krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev, granul in peletov“ (oznaka Prodcom 10.31.13.00), „Koncentriran paradižnikov pire in pasta“ (oznaka Prodcom 10.39.17.25), „Posneto mleko v prahu“ (oznaka Prodcom 10.51.21), „Polnomastno mleko v prahu“ (oznaka Prodcom 10.51.22), „Kazein“ (oznaka Prodcom 10.51.53), „Laktoza in laktozni sirup“ (oznaka Prodcom 10.51.54), „Sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah in drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez“ (oznaka Prodcom 10.51.55.30), „Pekovski kvas“ (oznaka Prodcom 10.89.13.34), „Steklasti emajli in glazure, engobe in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji“ (oznaka Prodcom 20.30.21.50), „Tekoči keramični laki in podobni preparati; steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah“ (oznaka Prodcom 20.30.21.70) in „Železni deli za pogonske gredi, odmične gredi, ročične gredi in ročice, prosto kovani, itd.“ (oznaka 25.50.11.34) je bilo sklenjeno, da je uvrstitev teh delov sektorjev v seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, upravičena. Zato je za navedene dele sektorjev treba šteti, da so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2 v obdobju 2021–2030.

(22)

V primeru podsektorjev „Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena“ (oznaka Prodcom 10.82.11), „Kakavovo maslo, maščobe in olja“ (oznaka Prodcom 10.82.12) in „Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil“ (oznaka Prodcom 10.82.13), so kvantitativne ocene na razčlenjeni ravni, ki so bile opravljene, pokazale številna odstopanja od usklajene metodologije, ki vodijo do tveganj znatnega precenjevanja kazalnika premestitve emisij. Zato je bilo sklenjeno, da uvrstitev teh delov sektorjev v seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, ni upravičena.

(23)

Glede na to, da bo seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, veljaven za obdobje 2021–2030, bi se ta sklep moral začeti uporabljati od 1. januarja 2021–

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za sektorje in dele sektorjev, navedene v Prilogi I, se šteje, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2 v obdobju 2021–2030.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

V Bruslju, 15. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sklep Komisije 2014/746/EU z dne 27. oktobra 2014 o določitvi seznama sektorjev in delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2015 in 2019 (UL L 308, 29.10.2014, str. 114).

(3)  Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L 76, 19.3.2018, str. 3).

(4)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)  Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 130, 17.5.2011, str. 1).

(6)  Delovni dokument služb Komisije SWD(2019) 22.

(7)  Obvestilo Komisije o predhodnem seznamu sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030 (UL C 162, 8.5.2018, str. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


PRILOGA

Sektorji in deli sektorjev, za katere se v skladu s členom 10b Direktive 2003/87/ES šteje, da zanje velja tveganje premestitve emisij CO2

1.   Na podlagi meril iz člena 10b(1) Direktive 2003/87/ES

Oznaka NACE

Poimenovanje

0510

Pridobivanje črnega premoga

0610

Pridobivanje surove nafte

0710

Pridobivanje železove rude

0729

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin

0891

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

0899

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

1041

Proizvodnja olja in maščob

1062

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

1081

Proizvodnja sladkorja

1106

Proizvodnja slada

1310

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

1395

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

1411

Proizvodnja usnjenih oblačil

1621

Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

1711

Proizvodnja vlaknin

1712

Proizvodnja papirja in kartona

1910

Proizvodnja koksa

1920

Proizvodnja naftnih derivatov

2011

Proizvodnja tehničnih plinov

2012

Proizvodnja barvil in pigmentov

2013

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

2014

Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

2015

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

2016

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

2017

Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

2060

Proizvodnja umetnih vlaken

2311

Proizvodnja ravnega stekla

2313

Proizvodnja votlega stekla

2314

Proizvodnja steklenih vlaken

2319

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

2320

Proizvodnja ognjevzdržne keramike

2331

Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog

2351

Proizvodnja cementa

2352

Proizvodnja apna in mavca

2399

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

2410

Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

2420

Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

2431

Hladno vlečenje profilov

2442

Proizvodnja aluminija

2443

Proizvodnja svinca, cinka in kositra

2444

Proizvodnja bakra

2445

Proizvodnja drugih neželeznih kovin

2446

Proizvodnja jedrskega goriva

2451

Litje železa

2.   Na podlagi meril iz člena 10b(2) Direktive 2003/87/ES

Oznaka NACE

Poimenovanje

0893

Pridobivanje soli

1330

Dodelava tekstilij

2110

Proizvodnja farmacevtskih surovin

2341

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

2342

Proizvodnja sanitarne keramike

3.   Na podlagi meril iz prvega pododstavka člena 10b(3) Direktive 2003/87/ES

Oznaka NACE

Poimenovanje

2332

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

4.   Na podlagi meril iz petega pododstavka člena 10b(3) Direktive 2003/87/ES

Oznaka Prodcom

Poimenovanje

081221

Kaolin in druge kaolinske gline

10311130

Krompir, pripravljen ali konzerviran (vključno krompir, termično obdelan ali delno termično obdelan v olju in nato zamrznjen; drugače kot v kisu ali ocetni kislini) zamrznjen

10311300

Sušen krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev, granul in peletov

10391725

Koncentriran paradižnikov pire in pasta

105121

Posneto mleko v prahu

105122

Polnomastno mleko v prahu

105153

Kazein

105154

Laktoza in laktozni sirup

10515530

Sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah in drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

10891334

Pekovski kvas

20302150

Steklasti emajli in glazure, engobe in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji

20302170

Tekoči keramični laki in podobni preparati; steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah

25501134

Železni deli za pogonske gredi, odmične gredi, ročične gredi in ročice, prosto kovani, itd.


8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/709

z dne 6. maja 2019

o imenovanju upravitelja omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3228)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (1) ter zlasti točke (b) člena 6(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za enotno evropsko nebo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(6) Uredbe (ES) št. 551/2004 države članice Eurocontrolu naložijo izvajanje upravljanja pretoka zračnega prometa, kar izvaja Centralna enota za upravljanje pretoka zračnega prometa.

(2)

Komisija je s Sklepom C(2011) 4130 final z dne 7. julija 2011 Eurocontrol imenovala za upravitelja omrežja za izvajanje nalog, potrebnih za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba med julijem 2011 in decembrom 2019.

(3)

Komisija je redno preverjala učinkovitost načina, na katerega je Eurocontrol izvajal navedene naloge v obdobju med letoma 2011 in 2016. Komisija je ugotovila, da je Eurocontrol to izvajal na način, ki je z operativnega vidika zadovoljiv.

(4)

Komisija je leta 2017 pregledala upravljanje, finančne ureditve in vidike stroškovne osnove in stroškovne učinkovitosti funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter ugotovila, da bi moral upravitelj omrežja imeti večjo avtonomijo upravljanja. Generalni direktor Eurocontrola je direktorju, ki izvaja naloge upravitelja omrežja pri Eurocontrolu, tako avtonomijo podelil s Sklepom št. XI/91 (2017) z dne 1. novembra 2017 (2).

(5)

Komisija je tudi ugotovila, da bi bilo treba funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa izvajati na boljši in stroškovno učinkovitejši način kot v obdobju 2011–2016, zlasti s preprečevanjem kakršnega koli podvajanja prizadevanj, zaradi česar bi bilo potrebnih manj finančnih in človeških virov za izvajanje teh funkcij v državah članicah ali vsaj ne več.

(6)

Ob upoštevanju splošne pozitivne ocene stroškovno učinkovitega izvajanja nalog upravitelja omrežja s strani Eurocontrola v prvem in drugem referenčnem obdobju načrta izvedbe, kot sta določena v členu 8 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 390/2013 (3), ter potrebe po zagotovitvi neprekinjenega izvajanja funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa je Komisija 17. julija 2018 Eurocontrol pozvala, naj pripravi predlog. Komisija je od Eurocontrola zahtevala, da opredeli svojo pripravljenost in zmožnost, da je ponovno imenovan za upravitelja omrežja, glede na merila iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 551/2004. V zvezi s tem je od Eurocontrola tudi zahtevala, da opiše, kako bi izpolnjeval pogoje iz člena 4(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 (4) ter kako bi po imenovanju izpolnjeval zahteve iz člena 4(4) navedene uredbe.

(7)

Eurocontrol je v svojem predlogu z dne 17. decembra 2018 predložil informacije v zvezi z zahtevami iz člena 4(3) in 4(4) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123.

(8)

Eurocontrol je po naknadni zahtevi Komisije predložil dodatna pojasnila.

(9)

Komisija je ocenila elemente, ki jih je predstavil Eurocontrol, in ugotovila, da so zahteve iz člena 4(3) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 izpolnjene.

(10)

Eurocontrol v svojem predlogu, zlasti v zvezi z rezultati, ki jih je dosegel kot upravitelj omrežja v prvem in drugem referenčnem obdobju, obravnava zadeve iz točke (a) člena 4(3) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123. Predlog dokazuje, da je Eurocontrol usposobljen in zmožen izvajati naloge iz člena 7 navedene uredbe.

(11)

V skladu s členom 4(3)(b) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 je Eurocontrol v svojem predlogu kvalitativno in kvantitativno opisal glavne cilje, ki jih namerava doseči v zvezi z upravljanjem funkcij omrežja, in kako bo zagotovil dobro kakovost storitev, ki jih zagotavlja operativnim deležnikom.

(12)

V skladu s členom 4(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123, ki se med drugim nanaša na izkušnje iz prvega in drugega referenčnega obdobja, je Eurocontrol opisal pristop in sredstva, ki jih namerava uporabiti pri izpolnjevanju nalog upravitelja omrežja.

(13)

Če upravitelj omrežja izvaja tudi druge dejavnosti, kot so tiste, ki so pomembne za izvajanje funkcij omrežja, mora v skladu s členom 4(3)(d) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 dokazati, da se bodo te druge dejavnosti izvajale neodvisno od nalog upravitelja omrežja, določenih v členu 7. Eurocontrol je v svojem predlogu navedel, da bi naloge upravitelja omrežja, pomembne za izvajanje funkcij omrežja, izvajal njegov direktorat za upravljanje omrežja in da bi bile dejavnosti tega dela njegove organizacije ustrezno ločene od drugih dejavnosti.

(14)

Eurocontrol je poleg izpolnjevanja zahtev iz člena 4(3) predlagal, da se v obdobju njegovega imenovanja še naprej izboljšuje stroškovna učinkovitost pri izvajanju nalog upravitelja omrežja.

(15)

Zato bi bilo treba za upravitelja omrežja imenovati Eurocontrol.

(16)

To imenovanje bi moralo zajemati tako tretje kot četrto referenčno obdobje, določeni v členu 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/317 (5), glede na naložbe, potrebne za vzpostavitev najnovejšega sistema za podporo delovanju funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa, ter potrebo po zagotavljanju stabilnosti in neprekinjenosti delovanja omrežja.

(17)

V skladu s členom 4(4)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 mora upravitelja omrežja certificirati Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu pred začetkom tretjega referenčnega obdobja.

(18)

Za zagotovitev avtonomije upravitelja omrežja je pomembno, da je znotraj organizacije, ki je imenovana za upravitelja omrežja, zagotovljena ustrezna ločitev dejavnosti. V skladu s točko (d) člena 4(3) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 bi moral Eurocontrol zato izvajati dejavnosti upravitelja omrežja neodvisno od drugih dejavnosti, kar velja tudi za dejavnosti, ki so povezane z delom mednarodnih organizacij.

(19)

Za zagotovitev pravičnosti v zvezi z državami članicami in tretjimi državami, katerim upravitelj omrežja zagotavlja svoje storitve, bi moral upravitelj omrežja imeti ustrezne ureditve financiranja in porabe ter spoštovati posebna pravila o upravljanju računov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Imenovanje upravitelja omrežja

1.   Eurocontrol je imenovan za upravitelja omrežja.

2.   Imenovanje iz odstavka 1 zajema tretje in četrto referenčno obdobje iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2019/317.

Člen 2

Naloge upravitelja omrežja

1.   Eurocontrol v vlogi upravitelja omrežja opravlja naloge, ki so potrebne za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2019/123.

2.   Eurocontrol v vlogi upravitelja omrežja svoje naloge opravlja v skladu z zahtevami iz člena 4 Izvedbene uredbe (EU) 2019/123.

Člen 3

Certificiranje

Agencija Eurocontrol kot upravitelja omrežja pred začetkom izvajanja nalog, ki so mu bile naložene, certificira v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/373 (6) do 2. januarja 2020.

Člen 4

Upravitelj omrežja in odbor za upravljanje omrežja

1.   Vodja upravitelja omrežja iz člena 18(4)(c) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 je direktor direktorata Eurocontrola za upravljanje omrežja.

2.   Predstavnik Eurocontrola iz člena 18(4)(f) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 je generalni direktor Eurocontrola.

3.   Upravitelj omrežja krije stroške v zvezi z upravno podporo predsednika odbora za upravljanje omrežja.

Člen 5

Sodelovanje pri posvetovanju z državami članicami

Upravitelj omrežja na zahtevo Komisije sodeluje pri posvetovanju z državami članicami iz člena 21 Izvedbene uredbe (EU) 2019/123.

Člen 6

Neodvisno izvajanje nalog

Eurocontrol v skladu s členom 4(3)(d) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 svoje naloge upravitelja omrežja izvaja neodvisno od vseh drugih dejavnosti, vključno z dejavnostmi, povezanimi z delom mednarodnih organizacij.

Člen 7

Ureditve financiranja in porabe upravitelja omrežja in ločitev računov

1.   Brez poseganja v dogovore iz člena 24(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 upravitelj omrežja vzpostavi ureditve, ki zagotavljajo, da države članice in tretje države iz člena 24(1) in (2) navedene uredbe pravično in sorazmerno finančno prispevajo k izvajanju nalog, naloženim upravitelju omrežja. V zvezi z upravljanjem računov upošteva odstavka 3 in 4.

2.   Upravitelj omrežja zagotovi, da se plačila, ki jih države članice Unije izvedejo v skladu s členom 25(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123, ne uporabljajo za financiranje odhodkov za dejavnosti, ki niso zajete v nalogah iz člena 7 navedene uredbe, ali odhodkov, nastalih zaradi sodelovanja tretjih držav na podlagi člena 24(3) in (4) navedene uredbe.

3.   Naloge Eurocontrola v vlogi upravitelja omrežja so v skladu s členom 25(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123 zajete v ločenem računu v okviru proračuna Eurocontrola.

4.   Upravitelj omrežja na računu iz odstavka 3 ločeno prikaže nastale stroške in izvedena plačila zaradi dogovorov o sodelovanju iz člena 24(3) in (4) Izvedbene uredbe (EU) 2019/123.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. maja 2019

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  Sklep o prenosu pooblastil in/ali dovoljenja za podpisovanje na upravitelja omrežja v zadevah v zvezi s podpornimi storitvami drugih enot Agencije, proračunskim postopkom upravljanja omrežja, tehničnimi sestanki za socialni dialog z operativnim osebjem za tehnično upravljanje ter operativnimi in tehničnimi sporazumi, ki so potrebni za to, da Eurocontrol izvaja funkcije omrežja.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja (UL L 128, 9.5.2013, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 z dne 24. januarja 2019 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa in o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 677/2011 (UL L 28, 31.1.2019, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013 (UL L 56, 25.2.2019, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L 62, 8.3.2017, str. 1).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

8.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/31


SKLEP št. 1/2019 PRIDRUŽITVENEGA ODBORA EU-UKRAJINA V TRGOVINSKI SESTAVI

z dne 25. marca 2019

o določitvi seznama arbitrov iz člena 323(1) Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2019/710]

PRIDRUŽITVENI ODBOR V TRGOVINSKI SESTAVI JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (1), podpisanega 27. junija 2014 v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ter zlasti členov 323(1) in 465(3) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi (v nadaljnjem besedilu: Odbor za trgovino) v skladu s členom 323(1) Sporazuma najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti Sporazuma določi seznam posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni opravljati funkcijo arbitra.

(2)

Unija je predlagala pet posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni opravljati funkcijo arbitra, Ukrajina pa je predlagala štiri. Unija in Ukrajina sta se dogovorili o petih posameznikih, ki niso državljani nobene od pogodbenic, ki lahko opravljajo funkcijo predsednika arbitražnega sveta.

(3)

Da bi se izognili nadaljnjim zamudam pri določitvi seznama posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni opravljati funkcijo arbitra, s čimer se zagotovi pravilno delovanje Sporazuma in zlasti poglavja 14 naslova IV Sporazuma, Odbor za trgovino odobri navedeni seznam na podlagi predloženih predlogov.

(4)

Ukrajina Odboru za trgovino, takoj ko je mogoče, predlaga petega kandidata –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Seznam posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni opravljati funkcijo arbitra v skladu s členom 323(1) Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, je določen v Prilogi k temu sklepu.

2.   Ukrajina Pridružitvenemu odboru v trgovinski sestavi, takoj ko je mogoče, predlaga petega kandidata, ki je pripravljen in sposoben opravljati funkcijo arbitra.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Kijevu, 25. marca 2019

Za Pridružitveni odbor v trgovinski sestavi

Predsednik

Petros SOURMELIS

Sekretarja

Za Ukrajino

Oleksandra NECHYPORENKO

Za EU

Christian FRIGAARD RASMUSSEN


(1)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.


PRILOGA

SEZNAM ARBITROV

V SKLADU S ČLENOM 323(1) SPORAZUMA

Arbitri, ki jih predlaga Unija:

1.

Claus–Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Arbitri, ki jih predlaga Ukrajina:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Predsedniki, ki sta jih izbrali pogodbenici:

1.

William DAVEY (ZDA)

2.

Helge SELAND (Norveška)

3.

Maryse ROBERT (Kanada)

4.

Christian HÄBERLI (Švica)

5.

Merit JANOW (ZDA)