ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 109

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
24. april 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/634 z dne 9. aprila 2019 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/635 z dne 16. aprila 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Lechazo de Castilla y León (ZGO))

4

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/637 z dne 23. aprila 2019 o odobritvi holekalciferola kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov ( 1 )

13

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

19

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/639 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic, glede sprememb prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

22

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/640 z dne 15. aprila 2019 o dodelitvi sproščenih sredstev iz projektov v okviru 10. Evropskega razvojnega sklada za dopolnitev sredstev za mirovno pomoč za Afriko

24

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/641 z dne 17. aprila 2019 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov, ki vsebujejo 1R-trans-fenotrin, ki jih je predložila Irska v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2837)  ( 1 )

26

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1506 z dne 10. oktobra 2018 o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc in perutninskega mesa v Italiji ( UL L 255, 11.10.2018 )

28

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2019/50 z dne 11. januarja 2019 o spremembi prilog II, III, IV in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakvin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, olje čebule, tiakloprid in valifenalat v ali na nekaterih proizvodih ( UL L 10, 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/634

z dne 9. aprila 2019

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti točk (b) in (d) člena 77(2) ter točke (c) člena 79(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 54(4) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (1), Unija v primerih, ko je predvideno, da bodo evropske skupine mejne in obalne straže napotene v tretjo državo zaradi izvajanja ukrepov, pri katerih bodo člani skupin imeli izvršilna pooblastila, ali kadar izvajanje drugih ukrepov v tretji državi zahteva takšno pooblastilo, z zadevno tretjo državo sklene sporazum o statusu. Ta sporazum o statusu bi moral zajeti vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov.

(2)

Svet je 16. oktobra 2017 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Bosno in Hercegovino za sporazum o statusu glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Končala so se uspešno zaključila januarja 2019 s parafiranjem Sporazuma.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (2) ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (3) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja. Ker ta sklep nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme ta sklep, odloči, ali ga bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(7)

Zato bi bilo treba Sporazum podpisati in odobriti priloženo skupno izjavo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (4).

Člen 2

Skupna zjava, priložena temu sklepu, se odobri v imenu Unije.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 9. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(3)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(4)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o sklenitvi Sporazuma.


PRILOGA

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE, NORVEŠKE, ŠVICE IN LIHTENŠTAJNA

Pogodbenici Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko unijo ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajnom, zlasti na podlagi sporazumov z dne 18. maja 1999 in 26. oktobra 2004 o pridružitvi navedenih držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna na eni strani ter organi Bosne in Hercegovine na drugi brez odlašanja sklenejo dvostranske sporazume o ukrepih, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini, in sicer z določbami, ki so podobne določbam Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini.


UREDBE

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/635

z dne 16. aprila 2019

o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Lechazo de Castilla y León“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 proučila zahtevek Španije za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščiteno geografsko označbo „Lechazo de Castilla y León“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2107/1999 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije proizvoda v zvezi z imenom „Lechazo de Castilla y León“ (ZGO), objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. aprila 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 2107/1999 z dne 4. oktobra 1999 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak, določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L 258, 5.10.1999, str. 3).

(3)  UL C 432, 30.11.2018, str. 3.


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/636

z dne 23. aprila 2019

o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti člena 7(4)(a) in (5) ter člena 14(2) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 850/2004 v pravo Unije prenaša zaveze iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila v imenu Skupnosti potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (2), in iz Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, ki je bil v imenu Skupnosti potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES (3).

(2)

Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol ter njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: „pentaklorofenol“) vključi v Prilogo A (odprava) h Konvenciji.

(3)

Glede na spremembo Konvencije je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004, v kateri se doda pentaklorofenol in navedejo mejne koncentracijske vrednosti, s čimer se zagotovi, da se odpadki, ki vsebujejo pentaklorofenol, upravljajo v skladu z določbami Konvencije.

(4)

Predlagane mejne koncentracijske vrednosti v prilogah IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 so bile določene z uporabo enake metodologije, kot je bila uporabljena za določanje mejnih vrednosti v prejšnjih spremembah prilog IV in V (4). Predlagane mejne koncentracijske vrednosti se štejejo za najustreznejše za uničenje ali trajno pretvorbo pentaklorofenola in zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.

(5)

Primerno je zagotoviti dovolj časa, da se podjetja in pristojni organi prilagodijo novim zahtevam.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. oktobra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(2)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1195/2006 z dne 18. julija 2006 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 217, 8.8.2006, str. 1), Uredba Sveta (ES) št. 172/2007 z dne 16. februarja 2007 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 55, 23.2.2007, str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 756/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V (UL L 223, 25.8.2010, str. 20), Uredba Komisije (EU) št. 1342/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V (UL L 363, 18.12.2014, str. 67) in Uredba Komisije (EU) 2016/460 z dne 30. marca 2016 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 80, 31.3.2016, str. 17).

(5)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA

Prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremenita:

(1)

V preglednici Priloge IV se doda naslednja vrstica:

Seznam snovi, za katere veljajo določbe o ravnanju z odpadki iz člena 7

Snov

Št. CAS

Št. ES

Mejna koncentracijska vrednost iz člena 7(4)(a)

„Pentaklorofenol ter njegove soli in estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg“

(2)

V delu 2 Priloge V se preglednica nadomesti z naslednjo preglednico:

„Odpadki, kakor so razvrščeni v Odločbi Komisije 2000/532/ES (1)

Največje mejne koncentracijske vrednosti snovi s seznama v Prilogi IV (2)

Delovanje

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Heksabromociklododekan (3): 1 000 mg/kg;

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksaklorobutadien: 1 000 mg/kg;

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Pentaklorofenol ter njegove soli in estri 1 000  mg/kg;

Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, kovinska sol (O-M+), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri): 50 mg/kg;

Poliklorirani bifenili (PCB) (4): 50 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani: 5 mg/kg;

Poliklorirani naftaleni (*1): 1 000 mg/kg;

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra (C12H6Br4O), pentabromodifenil etra (C12H5Br5O), heksabromodifenil etra (C12H4Br6O) in heptabromodifenil etra (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno skladiščenje se dovoli le, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(1)

skladiščenje poteka na enem izmed naslednjih mest:

v varnih, globokih, podzemnih, skalnatih formacijah;

v rudnikih soli;

na odlagališču nevarnih odpadkov (pod pogojem, da so odpadki utrjeni ali deloma stabilizirani, če je to tehnično izvedljivo, kakor je potrebno za razvrstitev odpadkov v podpoglavje 19 03 Odločbe 2000/532/ES);

(2)

upoštevane so bile določbe Direktive Sveta 1999/31/ES (5) in Odločba Sveta 2003/33/ES (6);

(3)

dokazano je, da je izbrana možnost okoljsko najsprejemljivejša.

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen tistih, ki so zajeti v poglavju 19)

10 01 14 (*1)

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 16 (*1)

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 07 (*1)

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 04 (*1)

Žlindra iz primarnega taljenja

10 03 08 (*1)

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09 (*1)

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 19 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 21 (*1)

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 29 (*1)

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01 (*1)

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02 (*1)

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 04 (*1)

Prah dimnih plinov

10 04 05 (*1)

Drugi delci in prah

10 04 06 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 03 (*1)

Prah dimnih plinov

10 05 05 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 03 (*1)

Prah dimnih plinov

10 06 06 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 08 (*1)

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 15 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 09 (*1)

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 11

Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali

16 11 01 (*1)

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 03 (*1)

Druge obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ)

17 01

Beton, opeke, ploščice in keramika

17 01 06 (*1)

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05

Zemlja (vključno z zemljo, izkopano na onesnaženih območjih), kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem

17 05 03 (*1)

Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 09

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov

17 09 02 (*1)

Odpadki iz gradbeništva in rušenja, ki vsebujejo PCB, razen opreme, ki vsebuje PCB

17 09 03 (*1)

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNO VODO ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 07 (*1)

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 11 (*1)

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 13 (*1)

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 15 (*1)

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 02 (*1)

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 04 03 (*1)

Nezastekljena trdna faza“

Največja mejna koncentracijska vrednost za poliklorirane dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane (PCDD in PCDF) se izračuna glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

(2)  Te mejne vrednosti se uporabljajo za odlagališče nevarnih odpadkov in se ne uporabljajo za stalna podzemna skladišča nevarnih odpadkov, vključno z rudniki soli.

(3)  „Heksabromociklododekan“ pomeni heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan in njegove glavne diastereoizomere: alfa-heksabromociklododekan, beta heksabromociklododekan in gama-heksabromociklododekan.

(4)  Uporablja se metoda izračuna iz evropskih standardov EN 12766-1 in EN 12766-2.

(5)  Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

(6)  Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališča na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L 11, 16.1.2003, str. 27).

(*1)  Vsi odpadki, označeni z zvezdico „*“, veljajo kot nevarni v skladu z Direktivo 2008/98/ES in za njih veljajo določbe navedene direktive.


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/637

z dne 23. aprila 2019

o odobritvi holekalciferola kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pristojni ocenjevalni organ Švedske je 19. aprila 2013 v skladu s členom 11(1) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) prejel vlogo za vključitev aktivne snovi holekalciferol v Prilogo I k navedeni direktivi za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov, tj. rodenticidi, kot je opisano v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES, ki ustreza 14. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(2)

Pristojni ocenjevalni organ Švedske je 15. aprila 2016 v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložil poročilo o oceni in priporočila.

(3)

Odbor za biocidne pripravke je ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa 13. decembra 2017 sprejel mnenje Agencije (3).

(4)

V skladu z navedenim mnenjem je holekalciferol prohormon in zato izpolnjuje merila iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 (4), da se lahko šteje za snov z lastnostmi endokrinih motilcev, ki lahko škodljivo učinkuje na ljudi. Holekalciferol zato izpolnjuje merilo za izključitev iz člena 5(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(5)

Poleg tega uporaba proizvodov, ki vsebujejo holekalciferol, v skladu z navedenim mnenjem vzbuja pomisleke zaradi primarne in sekundarne zastrupitve, tudi ko se uporabijo omejevalni ukrepi za obvladovanje tveganja, zato holekalciferol prav tako izpolnjuje merilo za možno snov za zamenjavo v skladu s členom 10(1)(e) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(6)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 se aktivna snov, ki izpolnjuje merilo za izključitev, lahko odobri le, če se dokaže, da je izpolnjen vsaj eden od pogojev za odstopanje iz navedenega člena.

(7)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 je Agencija med 17. julijem 2017 in 15. septembra 2017 organizirala javno posvetovanje, da bi zbrala ustrezne informacije, vključno z informacijami o razpoložljivih nadomestkih (5).

(8)

Komisija je med 7. februarjem 2018 in 7. aprilom 2018 izvedla tudi posebno javno posvetovanje, da bi zbrala informacije o tem, ali so izpolnjeni pogoji za odstopanje iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Komisija je javno objavila (6) prispevke, prejete med navedenim posvetovanjem.

(9)

V okviru Stalnega odbora za biocidne pripravke so z državami članicami potekale razprave o informacijah, pridobljenih na podlagi dveh navedenih javnih posvetovanj, izkušnjah, pridobljenih z odobritvijo rodenticidov in obnovitvijo odobritve antikoagulantnih aktivnih snovi v rodenticidih, ter informacijah o razpoložljivosti alternativ za antikoagulantne rodenticide iz Priloge 1 h končnemu poročilu Komisije o ukrepih za zmanjšanje tveganja za antikoagulantne rodenticide (7).

(10)

Glodalci lahko prenašajo patogene, ki povzročajo številne zoonoze, ki lahko resno ogrozijo zdravje ljudi in živali. Antikoagulantne aktivne snovi, ki so zaenkrat glavne aktivne snovi, uporabljene v rodenticidih, izpolnjujejo tudi merila za izključitev iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, ker so razvrščene kot strupene za razmnoževanje kategorije 1B in so večinoma obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) ali so zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih (vPvB). Druge alternativne aktivne snovi, ki so trenutno odobrene za 14. vrsto proizvodov in za katere ne velja izključitev, in sicer ogljikov dioksid, alfakloraloza, aluminijev fosfid, vodikov cianid in koruzni storž v prahu, imajo omejitve zaradi svojih značilnosti in omejene pogoje uporabe. Nekemične metode nadzora ali preprečevanja glodalcev, kot so mehanske, električne ali lepilne pasti, morda niso dovolj učinkovite in lahko odprejo nadaljnja vprašanja o njihovi humanosti in morebitnem nepotrebnem trpljenju glodalcev.

(11)

Odobritev holekalciferola bi na trg pripeljala dodatno aktivno snov in bi bila koristna za obvladovanje vse večjega razvoja odpornosti glodalcev na antikoagulantne aktivne snovi, saj holekalciferol v primerjavi z antikoagulanti deluje popolnoma drugače. Razpoložljivost holekalciferola bi lahko zmanjšala tudi uporabo antikoagulantnih aktivnih snovi in zlasti najmočnejših snovi druge generacije. Zato ima lahko holekalciferol v prihodnosti pomembno vlogo pri zagotavljanju zadovoljivega nadzora populacij glodalcev v okviru pristopa integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi v podporo zgoraj navedenim alternativam, za katere ne veljajo merila za izključitev, ter za morebitno zmanjšanje uporabe antikoagulantnih aktivnih snovi v rodenticidih.

(12)

Poleg tega nezadosten nadzor glodalcev lahko občutno negativno učinkuje ne le na zdravje ljudi ali živali oziroma na okolje, temveč tudi na to, kako javnost dojema svojo varnost glede na izpostavljenost glodalcem ali varnost številnih gospodarskih dejavnosti, ki jim glodalci lahko škodijo, vključno z gospodarskimi in socialnimi posledicami. Kljub svojim lastnostim endokrinih motilcev se za holekalciferol lahko šteje, da ima na splošno boljše toksikološke in ekotoksikološke profile v primerjavi z antikoagulantnimi aktivnimi snovmi, saj ni razvrščen niti kot strupen za razmnoževanje kategorije 1B niti kot snov PBT ali vPvB. Holekalciferol je vitamin D3, ki je ob pravem odmerku bistven element za človeško življenje, in pričakuje se, da bo predstavljal manjše tveganje za ljudi v primerjavi z antikoagulantnimi aktivnimi snovmi, kadar se uporablja kot rodenticid. Tveganja za zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, ki izhajajo iz uporabe proizvodov, ki vsebujejo holekalciferol, je mogoče ublažiti, če se upoštevajo nekatere specifikacije in pogoji. Kot je bilo pojasnjeno, ima lahko holekalciferol v prihodnosti pomembno vlogo pri zagotavljanju zadovoljivega nadzora populacij glodavcev v okviru pristopa integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi v podporo zgoraj navedenim alternativam, za katere ne veljajo merila za izključitev, ter za morebitno zmanjšanje uporabe antikoagulantnih rodenticidov, ki na splošno vzbujajo večjo zaskrbljenost. V zvezi s tem bi neodobritev navedene aktivne snovi prikrajšala uporabnike za orodje za nadzor glodalcev, ki bi lahko prineslo dodano vrednost in je vsaj tako primerno kot številne druge uporabljene alternativne snovi. Zato bi imela neodobritev holekalciferola kot aktivne snovi nesorazmeren negativen učinek na družbo v primerjavi s tveganji, ki izhajajo iz uporabe snovi. Zato je izpolnjen pogoj iz člena 5(2)(c).

(13)

Zato je holekalciferol primerno odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov, če je ta v skladu z nekaterimi specifikacijami in pogoji.

(14)

Ker holekalciferol izpolnjuje merilo za izključitev iz člena 5(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012, bi morala odobritev zajemati obdobje, ki ne presega pet let, kot je določeno v drugem stavku člena 4(1) navedene uredbe.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Holekalciferol se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(3)  Mnenje Odbora za biocidne pripravke o vlogi za odobritev aktivne snovi: holekalciferol, vrsta proizvoda: 14, ECHA/BPC/180/2017.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum prenehanja veljavnosti odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

holekalciferol

Ime po IUPAC:

(3β,5Z,7E)-9,10-sekoholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol

št. ES: 200-673-2

št. CAS: 67-97-0

970 g/kg

1. julij 2019

30. junij 2024

14

Holekalciferol se šteje kot možna snov za zamenjavo v skladu s točkama (a) in (e) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Dovoljenja za biocidne proizvode se izdajo pod naslednjimi splošnimi pogoji:

(1)

Pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki pa ni bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije. Poleg tega v skladu s točko 10 Priloge VI k Uredbi (EU) št. 528/2012 ocena proizvoda vključuje presojo, ali se lahko izpolnijo pogoji iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(2)

Proizvodi se odobrijo za uporabo samo v tistih državah članicah, kjer je izpolnjen vsaj eden od pogojev iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(3)

V skladu s členom 19(4)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012 proizvodi niso dovoljeni za dajanje na trg za splošno uporabo.

(4)

Nominalna koncentracija holekalciferola v proizvodih ne presega 0,075 % m/m.

(5)

Proizvodi vsebujejo averzivno sredstvo in barvilo.

(6)

Proizvodi se ne odobrijo v obliki sredstva za posipanje.

(7)

Proizvodi v obliki kontaktnih pripravkov, ki niso sredstva za posipanje, se odobrijo samo za uporabo s strani usposobljenih poklicnih uporabnikov v zaprtih prostorih, nedostopnih otrokom ali neciljnim živalim.

(8)

Odobrijo se samo proizvodi za takojšnjo uporabo.

(9)

Primarna in sekundarna izpostavljenost ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z upoštevanjem in uporabo vseh primernih in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Ti ukrepi na primer vključujejo omejitev na uporabo s strani poklicnih ali usposobljenih poklicnih uporabnikov (če je mogoče) ter določitev dodatnih posebnih pogojev za posamezne kategorije uporabnikov.

(10)

Trupla in ostanki vab se odstranijo v skladu z lokalnimi zahtevami. Metoda odstranjevanja je opisana posebej v povzetku značilnosti proizvoda v nacionalnih dovoljenjih in je omenjena na etiketi proizvoda.

Poleg splošnih pogojev se dovoljenja za biocidne proizvode, ki jih uporabljajo usposobljeni poklicni uporabniki, izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Proizvodi se lahko odobrijo za uporabo v kanalizaciji, na odprtih območjih ali na odlagališčih odpadkov.

(2)

Proizvodi se lahko odobrijo za uporabo na pokritih in zaščitenih točkah nastavitve vab, če neciljnim vrstam in ljudem zagotavljajo enako raven zaščite kot mesta nastavitve vab, ki so zavarovana pred nepooblaščenimi posegi.

(3)

Proizvodi se lahko odobrijo za uporabo pri stalnem nastavljanju samo na krajih z veliko možnostjo ponovne invazije, če se druge metode nadzora izkažejo kot neučinkovite.

(4)

Proizvodi se ne odobrijo za uporabo pri pulznem nastavljanju vab.

(5)

Osebe, ki dajejo proizvode, namenjene usposobljenim poklicnim uporabnikom, na trg, zagotovijo, da se navedeni proizvodi ne dobavljajo drugim osebam, ki niso usposobljeni poklicni uporabniki.

Poleg splošnih pogojev se dovoljenja za biocidne proizvode, ki jih uporabljajo poklicni uporabniki, izdajo pod naslednjimi pogoji:

(1)

Proizvodi se ne odobrijo za uporabo v kanalizaciji, na odprtih območjih ali na odlagališčih odpadkov.

(2)

Proizvodi se ne odobrijo za uporabo pri stalnem nastavljanju vab ali pri pulznem nastavljanju vab.

(3)

Proizvodi se odobrijo samo za uporabo pri nastavljanju vab na mestih, ki so zavarovana pred nepooblaščenimi posegi.

(4)

Osebe, ki dajejo proizvode, namenjene poklicnim uporabnikom, na trg, zagotovijo, da se navedeni proizvodi ne dobavljajo za splošno uporabo.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti ocenjene aktivne snovi. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je aktivna snov dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.


SKLEPI

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/19


SKLEP SVETA (EU) 2019/638

z dne 15. aprila 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je začela veljati 1992, Unija pa jo je sklenila s Sklepom Sveta 93/98/EGS (1).

(2)

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) izvaja Konvencijo in Sklep C(2001)107/FINAL Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o spremembi Sklepa C(92)39/FINAL o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja (v nadaljnjem besedilu: sklep OECD) v Uniji.

(3)

V skladu s Konvencijo Konferenca pogodbenic preuči in po potrebi sprejme spremembe Konvencije. Spremembe Konvencije se sprejmejo na zasedanju Konference pogodbenic.

(4)

Konferenca pogodbenic naj bi na svojem štirinajstem zasedanju preučila in po potrebi sprejela spremembe prilog h Konvenciji. S temi spremembami bi se dodali vnosi v priloge II in VIII h Konvenciji ter spremenil vnos B3010 v Prilogi IX h Konvenciji.

(5)

Predlogi za spremembo prilog II, VIII in IX h Konvenciji, ki jih je predložila Norveška, so bili pogodbenicam poslani 26. oktobra 2018. Pogodbenicam je bil 6. decembra 2018 poslan popravek predloga za spremembo Priloge IX. V skladu s predlogi bi bili plastični odpadki, ki zahtevajo posebno obravnavo, in nevarni plastični odpadki, kot so določeni v novih vnosih v prilogah II in VIII h Konvenciji, podvrženi nadzornemu sistemu Konvencije, medtem ko bi se z nenevarnimi plastičnimi odpadki, ki spadajo pod spremenjen vnos B3010 v Prilogi IX h Konvenciji, med državami še naprej trgovalo pod sedanjimi pogoji v skladu s Konvencijo.

(6)

Unija bi morala podpreti cilje predlaganih sprememb prilog h Konvenciji, saj bodo prispevali k: izboljšanju kontrol nad izvozom plastičnih odpadkov; preprečevanju izvoza plastičnih odpadkov v države, ki nimajo ustrezne infrastrukture za učinkovito zbiranje odpadkov in okolju varno ravnanje z njimi; podpiranju okolju varnega ravnanja s plastičnimi odpadki; zmanjševanju tveganja, da zadevni plastični odpadki najdejo pot v okolje; ter preprečevanju globalne okoljske problematike, ki jo predstavljajo morski odpadki. Vendar pa bi morala Unija predlagati in podpreti spremembe prilog h Konvenciji, ki jih je predlagala Norveška, da se pojasni področje uporabe teh sprememb ter izboljša besedilo in določi ustrezen poznejši datum za uporabo teh sprememb, kot je predviden v členu 18 Konvencije, ter tako olajša njihovo izvajanje in izvrševanje.

(7)

Primerno je ohraniti sedanje stanje za pošiljke nenevarnih plastičnih odpadkov, vključno z nekaterimi mešanicami nenevarnih plastičnih odpadkov, znotraj Unije in EGP, in zato ne uporabljati sistema nadzora, ki izhaja iz vključitve vnosa v Prilogo II h Konvenciji za take pošiljke. Zato bi morala Unija, kolikor je to potrebno, uporabiti postopke iz sklepa OECD in postopek za sklepanje dvostranskih, večstranskih ali regionalnih sporazumov ali dogovorov v zvezi s prehodom nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov s pogodbenicami ali nepogodbenicami v skladu s Konvencijo za zagotovitev, da se zaradi sprejetja spremembe Priloge II h Konvenciji ali spremembe vnosa B3010 v Prilogi IX h Konvenciji ne uvedejo nobene dodatne kontrole pošiljk nenevarnih plastičnih odpadkov, vključno z nekaterimi mešanicami nenevarnih plastičnih odpadkov, znotraj Unije in EGP.

(8)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic, glede sprememb prilog II, VIII in IX h Konvenciji, saj bodo te spremembe zavezujoče za Unijo ter bodo lahko odločilno vplivale na vsebino prava Unije, in sicer na Uredbo (ES) št. 1013/2006 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), je, da se podpre sprejetje sprememb prilog II, VIII in IX h Konvenciji, da bi se dodali in spremenili vnosi glede plastičnih odpadkov, ob upoštevanju naslednjega:

(a)

Unija podpira spremembe, ki jih je predlagala Norveška, za vključitev novega vnosa za nenevarne plastične odpadke (ki so podvrženi nadzornemu sistemu Konvencije) v Prilogo II h Konvenciji, če je pojasnjeno, da ta vnos zajema tudi mešanice nenevarnih plastičnih odpadkov in da je ta vnos jasno opredeljen, med drugim z jasnim besedilom vnosa B3010 v Prilogi IX h Konvenciji, da bi se olajšalo izvajanje in izvrševanje obveznosti pogodbenic v zvezi z vključitvijo novega vnosa v nenevarnega plastičnega odpadka Prilogo II h Konvenciji;

(b)

Unija podpira spremembe, ki jih je predlagala Norveška, za vključitev novega vnosa za nevarne plastične odpadke (ki so podvrženi nadzornemu sistemu) v Prilogo VIII h Konvenciji, če je pojasnjeno, da ta vnos zajema tudi mešanice nevarnih plastičnih odpadkov;

(c)

Unija podpira predlog Norveške za spremembo vnosa B3010 v Prilogi IX za nenevarne plastične odpadke (ki niso podvrženi nadzornemu sistemu), razen če taki odpadki vsebujejo snov iz ene od kategorij v Prilogi I h Konvenciji v takem obsegu, da izkazujejo nevarne lastnosti iz Priloge III h Konvenciji, če se ta predlog spremeni zaradi:

(i)

pojasnitve področja uporabe, tako da se v vnos vključijo le nemešani plastični materiali, namenjeni za recikliranje ali pripravo za ponovno uporabo, po možnosti omejeno na operacijo R3 iz Priloge IV h Konvenciji;

(ii)

izboljšanja besedila in poenostavitve opredelitve vnosa B3010 v Prilogi IX h Konvenciji, da se olajšata izvajanje in izvrševanje obveznosti pogodbenic v zvezi s spremembo tega vnosa, zlasti ker je ta vnos povezan s predlaganim vnosom za nenevarne plastične odpadke v Prilogo II h Konvenciji;

(d)

Unija predlaga in podpira določitev ustreznega poznejšega datuma za uporabo sprememb, kot je datum, predviden v členu 18 Konvencije.

2.   Če se na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije sprejme vključitev novega vnosa za nenevarne plastične odpadke v Prilogo II ali sprememba vnosa B3010 v Prilogi IX h Konvenciji ali če sta sprejeta oba, Unija po potrebi sprejme ukrepe, ki jih zahteva sklep OECD in člen 11 Konvencije, da bi zagotovila, da sedanje kontrole pošiljk nenevarnih plastičnih odpadkov, vključno z nekaterimi mešanicami nenevarnih plastičnih odpadkov, znotraj Unije in EGP, ostanejo nespremenjene.

Člen 2

Glede na razvoj dogodkov na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic se lahko predstavniki Unije v posvetovanju z državami članicami na usklajevalnih sestankih na kraju samem dogovorijo o manjših spremembah stališča iz člena 1 brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Sklep Sveta 93/98/EGS z dne 1. februarja 1993 o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Baselska konvencija) (UL L 39, 16.2.1993, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/22


SKLEP SVETA (EU) 2019/639

z dne 15. aprila 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic, glede sprememb prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je začela veljati 17. maja 2004, Unija pa jo je sklenila s Sklepom Sveta 2006/507/ES (1).

(2)

Konvencija se v Uniji izvaja z Uredbo (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

V skladu s členom 8 Konvencije lahko Konferenca pogodbenic kemikalije uvrsti v priloge A, B in/ali C h Konvenciji in opredelila s tem nadzorne ukrepe, povezane s temi kemikalijami.

(4)

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred nadaljnjimi izpusti dikofola, perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin je treba zmanjšati ali odpraviti proizvodnjo in uporabo navedenih kemikalij na svetovni ravni in podpreti njuno uvrstitev na ustrezne priloge h Konvenciji. Poleg tega je treba dodatno zmanjšati ali odpraviti uporabo perfluorooktan sulfonske kisline (PFOS), njenih soli in perfluorooktan sulfonil fluorida (PFOSF), in sicer s spremembo ali črtanjem sprejemljivih namenov in/ali posebnih izjem v Prilogi B h Konvenciji.

(5)

Pričakuje se, da bo Konferenca pogodbenic na svojem devetem zasedanju odločila o uvrstitvi teh kemikalij v Prilogo A h Konvenciji in spremembi obstoječih vnosov v Prilogo B h Konvenciji.

(6)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede sprememb prilog A in B h Konvenciji, saj bodo te spremembe za Unijo zavezujoče –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), je, da se ob upoštevanju ustreznih priporočil odbora za pregled obstojnih organskih onesnaževal podpre:

(a)

uvrstitev dikofola v Prilogo A h Konvenciji brez posebnih izjem;

(b)

uvrstitev perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin v Prilogo A h Konvenciji, vključno z vključitvijo novega dela [X] v Prilogo A h Konvenciji, s posebnimi izjemami za:

(i)

proizvodnjo polprevodnikov ali povezanih elektronskih naprav, tudi – za 10 let od datuma začetka veljavnosti teh sprememb – z izjemo za nadomestne dele za opremo, ki se uporablja za proizvodnjo polprevodnikov ali povezanih elektronskih naprav,

(ii)

fotografske premaze, ki se uporabljajo za filme,

(iii)

oljeodporne in vodoodporne tekstilne materiale za zaščito delavcev pred nevarnimi tekočinami, ki predstavljajo tveganje za njihove zdravje in varnost,

(iv)

invazivne medicinske pripomočke in medicinske pripomočke za vsaditev,

(v)

peno za gašenje požarov za supresijo hlapov tekočih goriv in pri požarih s tekočimi gorivi, ki jo nameščeni sistemi, tako premični kot pritrjeni, že vsebujejo,

(vi)

uporabo perfluorooktil jodida za proizvodnjo perfluorooktil bromida, namenjenega proizvodnji farmacevtskih izdelkov do leta 2036, pod pogojem, da se redno pregleduje;

(c)

sprememba odstavka 3(b) dela [X] Priloge A h Konvenciji o PFOA, njenih soleh in njej sorodnih spojinah: dodatek „Dovoli se lahko preskušanje za preverjanje pravilnega delovanja nameščenega sistema, ki že vsebuje peno za gašenje požarov, ki vsebuje ali bi lahko vsebovala PFOA, njene soli in njej sorodne spojine, vendar pod pogojem, da so emisije v okolje preprečene in se zbrane odplake odstranjujejo na okolju varen način v skladu s členom 6(1) Konvencije.“;

(d)

črtanje naslednjih „sprejemljivih namenov“ iz vnosa o perfluorooktan sulfonski kislini (PFOS) in njenih derivatih v Prilogi B h Konvenciji: fotografsko slikanje, fotoodporni in antirefleksni premazi za polprevodnike, sredstvo za jedkanje za sestavljene polprevodnike in keramične filtre, hidravlične tekočine v letalstvu, nekateri medicinski pripomočki (kot so pridobivanje prevlek iz kopolimera etilena in tetrafluoroetilena (ETFE) ter radioopačnega ETFE, in vitro diagnostični medicinski pripomočki in barvni filtri CCD);

(e)

črtanje naslednjih „posebnih izjem“ iz vnosa o perfluorooktan sulfonski kislini (PFOS) in njenih derivatih v Prilogi B h Konvenciji: fotomaske pri proizvodnji polprevodnikov in tekočih kristalov (LCD), nanašanje kovinskih prevlek (trde kovinske prevleke), nanašanje kovinskih prevlek (dekorativne prevleke), električni in elektronski deli za nekatere barvne tiskalnike in barvne kopirne stroje, insekticidi za zatiranje rdečih ognjenih mravelj in termitov, kemično gnana proizvodnja olja;

(f)

sprememba „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za proizvodnjo in uporabo pene za gašenje požara s „posebno izjemo“ za uporabo pene za gašenje požara za supresijo hlapov tekočih goriv in pri požarih s tekočimi gorivi;

(g)

sprememba iz „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za proizvodnjo in uporabo za nanašanje kovinskih prevlek (trde kovinske prevleke) samo v sistemih zaprtega kroga v „posebno izjemo“ za to uporabo;

(h)

sprememba „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za uporabo v vabah za žuželke za zatiranje krojaških mravelj iz rodov Atta spp. in Acromyrex spp. z vključitvijo sulfuramida ter navedbo, da je „sprejemljiv namen“ samo za uporabo v kmetijstvu.

Člen 2

Glede na razvoj dogodkov na devetem zasedanju Konference pogodbenic se lahko predstavniki Unije v posvetovanju z državami članicami na usklajevalnih sestankih na kraju samem dogovorijo o manjših spremembah stališča iz člena 1 brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/24


SKLEP SVETA (EU) 2019/640

z dne 15. aprila 2019

o dodelitvi sproščenih sredstev iz projektov v okviru 10. Evropskega razvojnega sklada za dopolnitev sredstev za mirovno pomoč za Afriko

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (1), in zlasti člena 1(4) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS) do zdaj prevzela obveznosti v skupni višini 1 627 300 000 EUR za mirovno pomoč za Afriko, da bi zagotovila finančno podporo odzivom Afriške unije na sedanje in prihodnje varnostne krize v Afriki. Takšno raven zavezanosti za mir in varnost na afriški celini bi bilo treba ohraniti tudi za obdobje 2019–2020.

(2)

Potrebe mirovne pomoči za Afriko za obdobje 2019–2020 so ocenjene na 814 860 000 EUR.

(3)

Primerno je, da se za zagotovitev financiranja mirovne pomoči za Afriko do konca leta 2020 uporabijo sproščena sredstva iz projektov v okviru 10. ERS.

(4)

S temi sredstvi bi bilo treba financirati dejavnosti mirovne pomoči za Afriko, vključno s podporo operacionalizaciji Afriške strukture za mir in varnost, podporo pobudam za preprečevanje in obvladovanje nasilnih konfliktov v primeru nujnih in nepredvidenih potreb v kriznih razmerah (mehanizem za zgodnje odzivanje) in podporo operacijam v podporo miru pod afriškim vodstvom, ter kriti odhodke za podporo, ki jih bo imela Komisija.

(5)

Ta sredstva bi bilo treba uporabljati v skladu z ustreznim večletnim akcijskim programom za mirovno pomoč za Afriko ter pravili in postopki, ki se uporabljajo za 11. ERS, kot so določeni v uredbah Sveta (EU) 2015/322 (2) in (EU) 2018/1877 (3)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Znesek v višini največ 445 860 000 EUR iz sproščenih sredstev iz projektov v okviru 10. Evropskega razvojnega sklada (ERS) se dodeli za dopolnitev sredstev za mirovno pomoč za Afriko za obdobje 2019–2020.

Od navedenega zneska se znesek v višini največ 14 860 000 EUR dodeli za odhodke za podporo, ki jih bo imela Komisija.

Navedena sredstva se uporabljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za 11. ERS.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po sprejetju.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  UL L 210, 6.8.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) 2018/1877 z dne 26. novembra 2018 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad, in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/323 (UL L 307, 3.12.2018, str. 1).


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/641

z dne 17. aprila 2019

o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov, ki vsebujejo 1R-trans-fenotrin, ki jih je predložila Irska v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2837)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 36(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba CSI-Europe (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je 20. avgusta 2015 pri pristojnih organih več držav članic, vključno z Nemčijo (v nadaljnjem besedilu; zadevne države članice), vložila vlogo za vzporedno medsebojno priznavanje družine biocidnih proizvodov, in sicer insekticidnih vab za mravlje, ki vsebujejo aktivno snov 1R-trans fenotrin (v nadaljnjem besedilu: sporna družina proizvodov). Irska je delovala kot država članica, pristojna za oceno vloge, kot je določeno v členu 34(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 (v nadaljnjem besedilu: referenčna država članica).

(2)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 je Nemčija 30. junija 2017 koordinacijski skupini in vlagatelju predložila ugovore, pri čemer je navedla, da sporna družina proizvodov ne izpolnjuje pogoja iz člena 19(1)(b)(i) navedene uredbe.

(3)

Nemčija meni, da podatki o učinkovitosti, ki jih je predložil vlagatelj in jih je ocenila referenčna država članica, niso sprejemljivi. Nemčija sprašuje, ali je bila okusnost proizvodov za vabo zadovoljivo dokazana z laboratorijskimi testi. Prav tako dvomi v veljavnost študije na terenu, saj ni bila izvedena spomladi, kot tudi v veljavnost statistične analize, ki jo je opravil vlagatelj. Poleg tega se Nemčija ne strinja s sklepi referenčne države članice na podlagi strokovnega mnenja iz točke 12 Priloge VI k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(4)

Sekretariat koordinacijske skupine je zadevne države članice in vlagatelja pozval k predložitvi pisnih pripomb na sporno točko. Pripombe so predložili Belgija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Združeno kraljestvo in vlagatelj. O sporni točki se je razpravljalo tudi na sestanku koordinacijske skupine 26. septembra 2017.

(5)

Ker v koordinacijski skupini ni bil dosežen dogovor, je referenčna država članica Komisiji 16. januarja 2018 predložila nerešene ugovore v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Referenčna država članica je s tem dopisom Komisiji predložila podroben opis zadev, o katerih države članice niso mogle doseči dogovora, ter razloge za njihovo nestrinjanje. Kopija navedenega opisa je bila posredovana zadevnim državam članicam in vlagatelju.

(6)

Komisija je 16. februarja 2018 v skladu s členom 36(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 zaprosila Evropsko agencijo za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za mnenje o številnih vprašanjih v zvezi z nerešenimi ugovori.

(7)

Agencija je mnenje (2) sprejela 18. oktobra 2018.

(8)

Po navedbah Agencije je okusnost proizvodov za vabo, ki jih zajema sporna družina proizvodov, zadovoljivo dokazana za navedeno uporabo.

(9)

Poleg tega Agencija v svojem mnenju navaja, da je študija na terenu veljavna, saj kaže na večje zmanjšanje populacije mravelj v tretiranih mravljiščih v primerjavi s kontrolnimi mravljišči. Poleg tega Agencija meni, da je statistična analiza rezultatov študije na terenu, ki jo je opravil vlagatelj, sprejemljiva. Ob upoštevanju dogovorjenih smernic Unije (3), ki veljajo v času vložitve vloge, Agencija ugotavlja, da je učinkovitost sporne družine proizvodov za navedeno uporabo zadovoljivo dokazana s podatki s terena, ki jih je predložil vlagatelj.

(10)

Glede na mnenje Agencije je sporna družina proizvodov zadovoljivo učinkovita, kot je določeno v členu 19(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep se uporablja za družino biocidnih proizvodov, opredeljeno s številko zadeve BC-LR019221-36 v registru biocidnih proizvodov.

Člen 2

Družina biocidnih proizvodov iz člena 1 izpolnjuje pogoj iz člena 19(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. aprila 2019

Za Komisijo

Jyrki KATAINEN

Podpredsednik


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Mnenje Evropske agencije za kemikalije z dne 18. oktobra 2018 na zahtevo v skladu s členom 38 Uredbe (EU) št. 528/2012 o vprašanjih glede nerešenih ugovorov med vzajemnim priznavanjem družine biocidnih proizvodov PT 18, ki vsebujejo 1R-trans fenotrin, za uporabo proti mravljam (Questions on unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants) (ECHA/BPC/216/2018).

(3)  Tehnične opombe za Smernice za ocenjevanje proizvodov (2012) – Preskusi učinkovitosti za vrsto proizvodov 18 – insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev – in vrsto proizvodov 19 – repelenti in atraktanti (samo za členonožce) (Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) – Efficacy tests for product type 18 – insecticides, acaricides and products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning arthropods).

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382.


Popravki

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/28


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1506 z dne 10. oktobra 2018 o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc in perutninskega mesa v Italiji

( Uradni list Evropske unije L 255 z dne 11. oktobra 2018 )

Stran 4, točka (i) člena 3(1)(d):

besedilo:

„0,1815 EUR na pitovnega piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 853 692 živali,“

se glasi:

„0,1815 EUR na teden na pitovnega piščanca, uvrščenega pod oznako KN 0105 94 00, do največ 853 692 živali,“.

Stran 4, točka (ii) člena 3(1)(d):

besedilo:

„1,2225 EUR na purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 99 30, do največ 48 050 živali.“

se glasi:

„1,2225 EUR na teden na purana, uvrščenega pod oznako KN 0105 99 30, do največ 48 050 živali,“.


24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/28


Popravek Uredbe Komisije (EU) 2019/50 z dne 11. januarja 2019 o spremembi prilog II, III, IV in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakvin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, olje čebule, tiakloprid in valifenalat v ali na nekaterih proizvodih

( Uradni list Evropske unije L 10 z dne 14. januarja 2019 )

Stran 12, Priloga, točka 1(a), spremembe stolpcev za klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat in tiakloprid v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005, tabela, peti stolpec, naslov stolpca:

besedilo:

„Lambda-cihalotrin (F) (R)“

glasi:

„Lambda-cihalotrin (vključuje gama-cihalotrin) (vsota R,S in S,R izomerov) (F)“.

Stran 17, Priloga, točka 1(a), spremembe stolpcev za klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat in tiakloprid v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005, tabela, vnos za bombaževo seme:

besedilo:

„0401090

Bombaževo seme

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15“

glasi:

„0401090

Bombaževo seme

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15“.

Stran 22, Priloga, točka 1(a), spremembe stolpcev za klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat in tiakloprid v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005, opombe pod tabelo:

besedilo:

Lambda-cihalotrin (F) (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

lambda-cihalotrin – oznaka 1000000 razen 1040000: lambda-cihalotrin, vključno z drugimi mešanimi izomeričnimi sestavinami (vsota izomerov)“

glasi:

Lambda-cihalotrin (vključuje gama-cihalotrin) (vsota R,S in S,R izomerov) (F)“.