ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 86

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
28. marec 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/521 z dne 27. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/522 z dne 27. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/523 z dne 21. marca 2019 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

41

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/524 z dne 21. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora

66

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/525 z dne 26. marca 2019 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2208)  ( 1 )

72

 

*

Sklep Komisije (EU) 2019/526 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Republiko San Marino

77

 

*

Sklep Komisije (EU) 2019/527 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

97

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/244 z dne 11. februarja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine ( UL L 40, 12.2.2019 )

116

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/245 z dne 11. februarja 2019 o sprejetju zavez, ponujenih po uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine ( UL L 40, 12.2.2019 )

117

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/352 z dne 4. marca 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini ( UL L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2019/354 z dne 4. marca 2019 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini ( UL L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Popravek Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega v Bruslju, 17. decembra 2009( UL L 207, 6.8.2010 )

119

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

28.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/521

z dne 27. marca 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1), zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1272/2008 usklajuje določbe in kriterije za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi ter nekaterih posebnih izdelkov v Uniji.

(2)

Uredba (ES) št. 1272/2008 upošteva globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) Združenih narodov (ZN).

(3)

Merila za razvrstitev in pravila za označevanje GHS se redno pregledujejo na ravni ZN. Šesta in sedma revidirana izdaja GHS sta bili pripravljeni na podlagi sprememb, ki jih je v letih 2014 oziroma 2016 sprejel odbor strokovnjakov Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga ter za globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij.

(4)

S šesto in sedmo revidirano izdajo GHS se je pojavila potreba po spremembi nekaterih tehničnih določb in meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje iz Uredbe (ES) št. 1272/2008. Zlasti se s tem nadaljnjim razvojem GHS v razredu nevarnosti „vnetljivi plini“ uvajata nov razred nevarnosti, „desenzibilizirani eksplozivi“, in nova kategorija nevarnosti, „piroforni plini“. Druge spremembe vključujejo prilagoditve meril za snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, splošnih mejnih vrednosti, splošnih določb glede razvrščanja zmesi v obliki aerosola ter podrobnosti glede opredelitev in meril za razvrstitev, kakor je ustrezno, za razrede nevarnosti eksplozivi, vnetljivi plini, vnetljive tekočine, vnetljive trdne snovi, akutna strupenost, jedkost za kožo/draženje kože, hude poškodbe oči/draženje oči, preobčutljivost dihal in kože, mutagenost za zarodne celice, rakotvornost, strupenost za razmnoževanje, specifična strupenost za ciljne organe in nevarnost pri vdihavanju. Poleg tega so uvedene spremembe nekaterih stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov. Za upoštevanje šeste in sedme revidirane izdaje GHS je zato treba prilagoditi nekatere tehnične določbe in merila iz prilog I, II, III, IV, V in VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(5)

Uredbo (ES) št. 1272/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da se dobaviteljem snovi in zmesi zagotovi dovolj časa za prilagoditev na nove določbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju, bi bilo treba odložiti začetek uporabe te uredbe.

(7)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki dovoljujejo zgodnejšo prostovoljno uporabo novih določb, bi morali dobavitelji imeti možnost, da nove določbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju prostovoljno uporabijo že pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(4)

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(5)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

(6)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. oktobra 2020.

Z odstopanjem od drugega odstavka se snovi in zmesi lahko razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu s to uredbo že pred 17. oktobrom 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

v oddelku 1.1.2.2.2. se tabela 1.1 nadomesti z naslednjim:

Tabela 1.1

Splošne mejne vrednosti

Razred nevarnosti

Splošne mejne vrednosti, ki jih je treba upoštevati

Akutna strupenost:

kategorije 1–3

0,1 %

kategorija 4

1 %

Jedkost za kožo/draženje kože

1 % (1)

Hude poškodbe oči/draženje oči

1 % (2)

Specifična strupenost za ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija 3

1 % (3)

Strupenost pri vdihavanju

1 %

Nevarnost za vodno okolje

kategorija akutnosti 1

0,1 % (4)

kategorija kroničnosti 1

0,1 % (4)

kategorije kroničnosti 2–4

1 %“;

(b)

oddelek 1.1.3.7. se nadomesti z naslednjim:

„1.1.3.7   Aerosoli

Pri razvrstitvi zmesi iz oddelkov 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 in 3.9 se zmes v obliki aerosola razvrsti v isto kategorijo nevarnosti kot preskušena zmes, ki ni v obliki aerosola, če dodani potisni plin ne vpliva na nevarne lastnosti zmesi pri razprševanju.“;

(c)

oddelek 1.3.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.2.1

Če so propan, butan in utekočinjeni zemeljski plin ali zmes, ki vsebuje te snovi, razvrščeni v skladu z merili te priloge, dani v promet le kot gorivo v zaprtih jeklenkah za ponovno polnjenje ali v pločevinkah za enkratno uporabo v smislu standarda EN 417 kot gorivo, ki se sprosti le za gorenje (zadnja izdaja standarda EN 417 ‚Kovinske kartuše za utekočinjene naftne pline za enkratno uporabo, z ventilom ali brez njega, za prenosne aparate; izvedba, nadzor, preskušanje in označevanje‘), morajo biti te jeklenke ali kartuše označene le z ustreznim piktogramom ter stavki o nevarnosti in previdnostnimi stavki glede vnetljivosti.“;

2.

del 2 se spremeni:

(a)

v oddelku 2.1.1.1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

snovi, zmesi in izdelke, ki niso navedeni v točkah (a) in (b) in so izdelani za doseganje dejanskega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka.“;

(b)

v oddelku 2.1.2.2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

Podrazred 1.6 Izredno neobčutljivi izdelki, pri katerih ni nevarnosti eksplozije v masi:

izdelki, ki pretežno vsebujejo izredno neobčutljive snovi ali zmesi,

in pri katerih je verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali bi se razširil ogenj, zanemarljiva.“;

(c)

v oddelku 2.1.4.1 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Nekatere eksplozivne snovi in zmesi so prepojene z vodo ali alkoholi, razredčene z drugimi snovmi ali raztopljene ali suspendirane v vodi ali drugih tekočih snoveh, da se prepreči ali zmanjša njihova eksplozivnost. Lahko so kandidatne snovi za razvrstitev med desenzibilizirane eksplozive (glej oddelek 2.17).“;

(d)

v oddelku 2.1.4.1 se diagram 2.1.3 nadomesti z naslednjim:

Diagram 2.1.3

Postopek za določitev podrazreda v razredu eksplozivov (razred 1 za prevoz)

Image 1

PODRAZR. 1.1

PODRAZR. 1.2

PODRAZR. 1.3

PODRAZR. 1.5

Ali obstajajo nevarni učinki zunaj embalaže

Ali velja posebna določba 347? (1)

Ali je snov/zmes zelo neobčutljiva in lahko povzroči eksplozijo v masi?

Ali je snov/zmes primerna za razvrstitev v podrazred 1.5?

Ali je izdelek zelo neobčutljiv

Ali je izdelek primeren za razvrstitev v podrazred 1.6?

PODRAZRED 14

Skupina združljivosti S

PODRAZR. 1.6

Ali je proizvod izdelek, ki je izkldjučen iz opredelitva? (Glej 2.1.1.1.(b))

Ali je snov/zwas ali izdelek proizveden za doseganje dejanskega eksplozivnega ali pirotetničnep učinka

Ali bi bilo zaradi nevarnosti ovirano gašenje v neposredni bližini

Ali je glavna nevarnost toplotno sevanje in/ali močno gorenje; pri katerem ne nastane nevaren udami val ali

drobci?

Ali je nastala eksplozija v masi

IZDELEK ALI SNOV/ZMES, ZACASNO SPREJETA V TA RAZRED (z diagrama 2.1.2)

PODRAZRED 14

Skupine združljivosti, ki niso S

Ali so glavna nevarnost nevarni drobci?

SERIJA PRESK. 5

SERIJA PRESK. 6

Snov/zmes se zapakira

NI EKSPLOZIV

SERIJA PRESK. 7

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

(1)

Za več podrobnosti glej poglavje 3.3 UN RTDG: Vzorčni predpisi.“;

(e)

oddelek 2.1.4.3 se spremeni:

(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„2.1.4.3

Postopka sprejetja za razred nevarnosti ‚eksplozivi‘ ni treba uporabiti, če:“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

organska snov ali homogena zmes organskih snovi vsebuje kemijske skupine, ki so lahko eksplozivne, in:

je njena energija eksotermnega razpada manjša od 500 J/g ali

se njen eksotermni razpad začne pri 500 °C ali več,

v skladu s tabelo 2.1.3.“;

(iii)

v odstavku (c) oddelka 2.1.4.3 se doda naslednja tabela 2.1.3:

Tabela 2.1.3

Odločitev za uporabo postopka sprejetja za razred nevarnosti ‚eksplozivi‘ za organsko snov ali homogeno zmes organskih snovi

Energija razpada

(J/g)

Začetna temperatura razpada

(°C)

Uporaba postopka sprejetja

(da/ne)

< 500

< 500

ne

< 500

≥ 500

ne

≥ 500

< 500

da

≥ 500

≥ 500

ne

Energija eksotermnega razpada se lahko določi s primerno kalorimetrično tehniko (gl. oddelek 20.3.3.3 UN RTDG: Priročnik preskusov in meril).“;

(f)

v oddelku 2.2 se naslov nadomesti z naslednjim:

„2.2   Vnetljivi plini“;

(g)

oddelek 2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.1   Opredelitev pojmov

2.2.1.1

Vnetljivi plin je plin ali plinska zmes, ki ima območje vnetljivosti z zrakom pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2

Piroforni plin je vnetljiv plin, ki se lahko samodejno vžge v stiku z zrakom pri temperaturi 54 °C ali manj.

2.2.1.3

Kemično nestabilni plin je vnetljiv plin, ki lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka ali kisika.“;

(h)

oddelka 2.2.2.1 in 2.2.2.2 se nadomestita z naslednjim:

„2.2.2.1

Vnetljiv plin se razvrsti v kategorijo 1A, 1B ali 2 v skladu s tabelo 2.2.1. Vnetljivi plini, ki so piroforni in/ali kemično nestabilni, se vedno razvrstijo v kategorijo 1A.

Tabela 2.2.1

Merila za kategorizacijo vnetljivih plinov

Kategorija

Merila

1A

Vnetljivi plin

Plini, ki so pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa are:

(a)

vnetljivi v zmesi z zrakom pri volumskem deležu 13 % ali manj ali

(b)

je njihovo območje vnetljivosti z zrakom vsaj 12 odstotnih točk, in sicer ne glede na spodnjo mejo

vnetljivosti, razen če glede na podatke izpolnjujejo merila za razvrstitev v kategorijo 1B.

Piroforni plin

Vnetljivi plini, ki se samodejno vžgejo v stiku z zrakom pri temperaturi 54 °C ali manj.

Kemično nestabilen plin

A

Vnetljivi plini, ki so kemično nestabilni pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

B

Vnetljivi plini, ki so kemično nestabilni pri temperaturi, višji od 20 °C, in/ali tlaku, večjem od 101,3 kPa.

1B

Vnetljivi plin

Plini, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v kategorijo 1A, vendar niso piroforni in kemično nestabilni ter imajo vsaj eno od naslednjih lastnosti:

(a)

meja vnetljivosti je večja od 6 % na celotno prostornino v zraku ali

(b)

osnovna hitrost gorenja je manjša od 10 cm/s.

2

Vnetljivi plin

Plini, razen plinov kategorije 1A ali 1B, ki imajo območje vnetljivosti v zmesi z zrakom pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

OPOMBA 1:

Aerosoli se ne razvrstijo kot vnetljivi plini. Glej oddelek 2.3.

OPOMBA 2:

V odsotnosti podatkov, ki bi omogočali razvrstitev v kategorijo 1B, se vnetljivi plin, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A, vedno razvrsti v kategorijo 1A.

OPOMBA 3:

Do samodejnega vžiga pirofornih plinov ne pride vedno takoj, lahko se vžgejo z zakasnitvijo.

OPOMBA 4:

V odsotnosti podatkov o njeni pirofornosti se vnetljiva plinska zmes razvrsti kot piroforni plin, če vsebuje več kot 1 vol. % pirofornih sestavin.“;

(i)

v oddelku 2.2.3 se tabela 2.2.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 2.2.2

Elementi etikete za vnetljive pline

 

Kategorija 1A

Plini, ki so razvrščeni v kategorijo 1A in izpolnjujejo merila za piroforne ali kemično nestabilne pline kategorije A ali B

Kategorija 1B

Kategorija 2

 

Piroforni plin

Kemično nestabilen plin

 

 

Kategorija A

Kategorija B

Piktogram GHS

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Ni piktograma

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H220: Zelo lahko vnetljiv plin.

H220: Zelo lahko vnetljiv plin.

H232: V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

H220: Zelo lahko vnetljiv plin.

H230: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

H220: Zelo lahko vnetljiv plin.

H231: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperaturi.

H221: Vnetljivi plin.

H221: Vnetljivi plin.

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Previdnostni stavek – odziv

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Previdnostni stavek – shranjevanje

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

 

 

 

 

Postopek za razvrstitev je določen z naslednjim načinom odločanja (glej diagram 2.2.1).“;

(j)

v oddelku 2.2.3 se po tabeli 2.2.2 doda naslednji odstavek:

„Če je vnetljivi plin ali vnetljiva plinska zmes razvrščena kot piroforna in/ali kemično nestabilna, se vse ustrezne razvrstitve navedejo v varnostnem listu, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in vsi ustrezni elementi za obveščanje o nevarnosti vključijo na etiketo.“;

(k)

v oddelku 2.2.3 se diagram 2.2.1 nadomesti z naslednjim:

Diagram 2.2.1

Vnetljivi plini

Image 7

Da

Da

Ne

Kategorija 1A

Kemično nestabilen plin A

Kategorija 1A

Piroforni plin

Kategorija 1A

Piroforni plin in kemično nestabilen plin B

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Kategorija 1A

Piroforni plin in kemično nestabilen plin A

Ali je kemično nestabilna pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa?

Ali je kemično nestabilna pri temperaturi, višji od 20 °C, in/ali tlaku, večjem od 101,3 kPa?

Ali je kemično nestabilna pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa?

Ali se v stiku z zrakom samodejno vžge pri 54 °C ali manj? (1)

Se ne razvrsti kot vnetljivi plin

Ali je območje vnetljivosti v zmesi z zrakom pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa?

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Plinasta snov ali zmes

(1)

V odsotnosti podatkov o njeni pirofornosti se vnetljiva plinska zmes razvrsti kot piroforni plin, če vsebuje več kot 1 vol. % pirofornih sestavin.
Image 8

Da

Ne

Ali je njena spodnja meja vnetljivosti z zrakom &gt;6 vol. % in/ali je njena osnovna hitrost gorenja &lt; 10 cm/s?

Kategorija 2

Brez piktograma

Pozor

Ali je pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa:

(a) vnetljiva v zmesiz zrakom pri volumskem deležu 13 vol. % ali manj ali

(b) je njeno območje vnetljivosti z zrakom v saj 12 odstotnih točk, in sicer ne glede na spodnjo mejo vnetljivosti?

Ali je kemično nestabilna pri temperaturi, višji od 20 °C, in/ali tlaku, večjem od 101,3 kPa?

Ne ali ni znano

Da

Da

Ne

Kategorija 1B

Kategorija 1A

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Kategorija 1A

Kemično nestabilen plin B

(l)

v oddelku 2.2.3 se diagram 2.2.2 črta;

(m)

oddelek 2.2.4 se spremeni:

oddelek 2.2.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.4.1

Vnetljivost se določi s preskusi ali – za mešanice, za katere je na voljo dovolj podatkov – z izračunom v skladu z metodami ISO (glej ISO 10156, kakor je bil spremenjen, z naslovom ‚Plini in zmesi plinov – Določitev stopnje vnetljivosti in oksidativnosti za izbiro izhodnega priključka ventila na jeklenki‘, za uporabo osnovne hitrosti gorenja za kategorijo 1B pa glej tudi ISO 817, kakor je bil spremenjen, z naslovom ‚Hladilna sredstva – Določitev in razvrstitev glede varnosti, Priloga C: Preskusna metoda za merjenje hitrosti gorenja vnetljivih plinov‘). Namesto preskusne naprave v skladu s standardom ISO 10156, kakor je bil spremenjen, se lahko uporabi preskusna naprava za cevni preskus v skladu s točko 4.2 standarda EN 1839, kakor je bil spremenjen (Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov).“;

vstavita se naslednja oddelka 2.2.4.2 in 2.2.4.3:

„2.2.4.2

Pirofornost se določi pri 54 °C v skladu z IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01) z naslovom ‚Eksplozivne atmosfere – 20-1.del: Materialne značilnosti za razvrstitev plinov in hlapov – Preskusne metode in podatki‘ ali DIN 51794 z naslovom ‚Določanje temperature vžiga naftnih derivatov‘.

2.2.4.3

Postopka razvrstitve pirofornih plinov ni treba uporabiti, kadar izkušnje pri proizvodnji ali ravnanju kažejo, da se snov ne vžge samodejno v stiku z zrakom pri temperaturi 54 °C ali manj. Vnetljive plinske zmesi, katerih pirofornost ni bila preskušena in ki vsebujejo več kot en odstotek pirofornih sestavin, se razvrstijo kot piroforni plin. Za oceno potrebe po razvrstitvi vnetljivih plinskih zmesi, ki vsebujejo en odstotek pirofornih sestavin ali manj, se uporabi strokovna presoja o lastnostih in fizikalnih nevarnostih pirofornih plinov in njihovih zmesi. V tem primeru je treba o preskusu razmisliti samo, če je v strokovni presoji izražena potreba po dodatnih podatkih za podporo postopku razvrščanja.“;

(n)

oddelek 2.2.4.2 se preštevilči kot sledi:

„2.2.4.4.“;

(o)

besedilo pred odstavki (a) do (d) v oddelku 2.6.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.6.4.2

Za zmesi (5), ki vsebujejo znane vnetljive tekočine v danih koncentracijah, čeprav lahko vsebujejo nehlapne sestavine, npr. polimere ali dodatke, plamenišča ni treba določiti s preskusi, če je plamenišče zmesi, izračunano po metodi iz oddelka 2.6.4.3, vsaj za 5 °C (6) višje od relevantnega kriterija razvrstitve in če:

(5)  Zaenkrat je računska metoda potrjena za zmesi, ki vsebujejo največ šest hlapnih sestavin. Te sestavine so lahko vnetljive tekočine, kot so ogljikovodiki, etri, alkoholi, estri (razen akrilatov) in voda. Vendar metoda še ni potrjena za zmesi, ki vsebujejo halogenirane žveplove in/ali fosforjeve spojine ter reaktivne akrilate."

(6)  Če je izračunano plamenišče manj kot 5 °C višje od ustreznega merila za razvrščanje, uporaba računske metode ni nujna in je treba plamenišče določiti s preskusi.“;"

(p)

oddelek 2.7.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.7.2.2

Kovinski prah ali prah kovinskih zlitin se razvrsti kot vnetljiva trdna snov, če se lahko vžge in se reakcija razširi na celoten vzorec (100 mm) v 10 minutah ali prej.“;

(q)

v oddelku 2.12.2.1 se tabela 2.12.1 nadomesti z naslednjim:

Tabela 2.12.1

Merila za snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline

Kategorija

Merila

1

Vsaka snov ali zmes, ki burno reagira z vodo pri temperaturi okolice, pri čemer se nastali plin običajno samodejno vname, ali ki hitro reagira z vodo pri temperaturi okolice, tako da je stopnja sproščanja vnetljivega plina enaka ali večja od 10 litrov na kilogram snovi na minuto.

2

Vsaka snov ali zmes, ki hitro reagira z vodo pri temperaturi okolice, tako da je največja stopnja sproščanja vnetljivega plina enaka ali večja od 20 litrov na kilogram snovi na uro, in ki ne izpolnjuje meril za kategorijo 1.

3

Vsaka snov ali zmes, ki počasi reagira z vodo pri temperaturi okolice, tako da je največja stopnja sproščanja vnetljivega plina enaka ali večja od 1 litra na kilogram snovi na uro, in ki ne izpolnjuje meril za kategoriji 1 in 2.

Opomba:

Test se opravi s snovjo ali zmesjo v fizikalni obliki, kot je navedena. Če pa mora biti na primer ista kemikalija za dobavo ali prevoz v drugačnem agregatnem stanju od testiranega in za katerega se šteje, da verjetno bistveno spremeni rezultat v testu za razvrstitev, je treba snov testirati tudi v tem drugem agregatnem stanju.“;

(r)

doda se naslednji oddelek 2.17:

„2.17   Desenzibilizirani eksplozivi

2.17.1   Opredelitev pojmov in splošni preudarki

2.17.1.1   Desenzibilizirani eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi, ki so flegmatizirane za zmanjšanje njihove eksplozivnosti, tako da ne morejo eksplodirati v masi in zgoreti prehitro, in jih je zato mogoče izvzeti iz razreda nevarnosti „eksplozivi“ (glej tudi odstavek 3 oddelka 2.1.4.1) (7)

2.17.1.2   Razred nevarnosti desenzibiliziranih eksplozivov zajema:

(a)

Trdne desenzibilizirane eksplozive: eksplozivne snovi ali zmesi, prepojene z vodo ali alkoholi ali razredčene z drugimi snovmi, s katerimi tvorijo homogeno zmes, da se prepreči njihova eksplozivnost.

OPOMBA: To vključuje desenzibiliziranje, ki se doseže s tvorjenjem hidratov snovi.

(b)

Tekoče desenzibilizirane eksplozive: eksplozivne snovi ali zmesi, raztopljene ali suspendirane v vodi ali drugih tekočinah, s katerimi tvorijo tekočo zmes, da se prepreči njihova eksplozivnost.

2.17.2   Merila za razvrstitev

2.17.2.1   Vsi eksplozivi v desenzibiliziranem stanju se razvrstijo v ta razred, razen če:

(a)

so v takšnem stanju namenjeni za povzročitev dejanskega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka;

(b)

v takšnem stanju obstaja nevarnost eksplozije v skladu s serijo preskusov 6(a) ali 6(b) ali je korigirana hitrost gorenja, opisana v pododdelku 51.4 dela V UN RTDG: Priročnik preskusov in meril, večja od 1 200 kg/min; ali

(c)

je v takšnem stanju energija eksotermnega razpada manjša od 300 J/g.

OPOMBA 1: Snovi ali zmesi, ki v svojem desenzibiliziranem stanju izpolnjujejo merilo (a) ali (b), se razvrstijo kot eksplozivi (glej oddelek 2.1). Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merilo (c), se morda lahko razvrstijo v druge razrede fizikalne nevarnosti.

OPOMBA 2: Energija eksotermnega razpada se lahko oceni s primerno kalorimetrično tehniko (gl. oddelek 20, pododdelek 20.3.3.3, dela II UN RTDG: Priročnik preskusov in meril).

2.17.2.2   Desenzibilizirani eksplozivi se razvrstijo in pakirajo za dobavo in uporabo v eno od štirih kategorij v tem razredu glede na korigirano hitrost gorenja (Ac) na podlagi „preskusa hitrosti gorenja (zunanji plamen)“, opisanega v pododdelku 51.4 dela V UN RTDG: Priročnik preskusov in meril, in sicer v skladu s tabelo 2.17.1:

Tabela 2.17.1

Merila za desenzibilizirane eksplozive

Kategorija

Merila

1

Desenzibilizirani eksplozivi s korigirano hitrostjo gorenja (Ac) 300 kg/min ali več, vendar največ 1 200 kg/min

2

Desenzibilizirani eksplozivi s korigirano hitrostjo gorenja (Ac) 140 kg/min ali več, vendar manj kot 300 kg/min

3

Desenzibilizirani eksplozivi s korigirano hitrostjo gorenja (Ac) 60 kg/min ali več, vendar manj kot 140 kg/min

4

Desenzibilizirani eksplozivi s korigirano hitrostjo gorenja (Ac), manjšo od 60 kg/min

Opomba 1: Desenzibilizirani eksplozivi so pripravljeni tako, da ostanejo homogeni in se pri običajnih pogojih skladiščenja in ravnanja ne ločijo, zlasti če so desenzibilizirani s prepojitvijo. Proizvajalec/dobavitelj na varnostnem listu navede informacije o roku uporabnosti in navodila za preverjanje desenzibiliziranosti. Pod določenimi pogoji se lahko vsebnost desenzibilizatorja (npr. flegmatizatorja ali omakalnega sredstva ali sredstva za tretiranje) med uporabo in ravnanjem zmanjša ter s tem poveča potencialna nevarnost desenzibiliziranega eksploziva. Poleg tega morajo varnostni listi vsebovati napotke o tem, kako se izogniti povečanju nevarnosti za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev, kadar snov ali zmes ni ustrezno desenzibilizirana.

Opomba 2: Eksplozivnost desenzibiliziranih eksplozivov se določi s serijo preskusov 2 iz UN RTDG: Priročnik preskusov in meril ter navede v varnostnem listu.

Opomba 3: Za namene skladiščenja, dobave in uporabe desenzibilizirani eksplozivi ne spadajo dodatno na področje uporabe oddelkov 2.1 (eksplozivi), 2.6 (vnetljive tekočine) in 2.7 (vnetljive trdne snovi).

2.17.3   Obvestilo o nevarnosti

Elementi etikete se uporabljajo za tekoče in trdne snovi in zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 2.17.2.

Tabela 2.17.2

Elementi etikete za desenzibilizirane eksplozive

 

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Piktogram GHS

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Pozor

Pozor

Stavek o nevarnosti

H206 Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H207 Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H207 Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H208: Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Previdnostni stavek – odziv

P370 +

P380 +

P375

P370 +

P380 +

P375

P370 +

P380 +

P375

P371 +

P380 +

P375

Previdnostni stavek – shranjevanje

P401

P401

P401

P401

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501

2.17.4   Dodatni preudarki pri razvrstitvi

Diagram 2.17.1

Desenzibilizirani eksplozivi

Image 13

Ne

Eksplozivno

Podrazred 1.1

Eksplozivno

Podrazred 1.1

Razred nevarnosti „eksplozivi" (glej merila v oddelku 2.1.)

Da

Ne

Se ne razvrsti kot desenzibiliziran eksploziv

Lahko se razvrsti v druge razrede fizikalne nevarnosti

Da

Da

Nevarno

Nevarno

Da

Ali je nastala eksplozija v masi?

Test 6(a), 6(b)

Ali je energija eksotermnega razpada manjša od 300 J/g?

Ali vsebuje eksplozivno snov ali zmes, ki je flegmatizirana za zmanjšanje eksplozivnosti?

Je snov/zmes trdna ali tekoča?

Ne

Da

Ne

AC &gt; 1 200 kg/min?

Ali je nastala eksplozija v masi?

Preskus hitrosti gorenja

(del V, pododdelek 51.4)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min vendar &lt; 140 kg/min?

Kategorija 4

Kategorija 3

Kategorija 2

AC &lt; 60 kg/min?

Pozor

Da

Ne

AC ≥ 140 kg/min vendar &lt; 300 kg/min?

Ne

Pozor

Nevarno

Nevarno

Kategorija 1

Da

Da

Da

AC ≥ 300 kg/min, vendar &lt; 1 200 kg/min?

Ne

Ne

2.17.4.1   Postopek za razvrstitev desenzibiliziranih eksplozivov se ne uporabi, če:

(a)

snovi ali zmesi ne vsebujejo eksplozivov, ki izpolnjujejo merila iz oddelka 2.1, ali

(b)

je njihova energija eksotermnega razpada manjša od 300 J/g.

2.17.4.2   Energija eksotermnega razpada se določi na eksplozivu, ki je že desenzibiliziran (tj. na homogeni trdni ali tekoči mešanici, ki jo tvorijo eksploziv in snovi, uporabljene za preprečevanje njegove eksplozivnosti). Energija eksotermnega razpada se lahko oceni s primerno kalorimetrično tehniko (gl. oddelek 20, pododdelek 20.3.3.3, dela II UN RTDG: Priročnik preskusov in meril).“;

3.

del 3 se spremeni:

(a)

oddelek 3.1.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1.1

Akutna strupenost pomeni, da se po eni sami ali kratkotrajni izpostavljenosti snovi ali zmesi, bodisi oralno bodisi prek kože ali dihalnih poti, pojavijo hudi škodljivi učinki na zdravje (tj. smrtnost).“;

(b)

v oddelku 3.1.2.1 se uvodni odstavek nadomesti z naslednjim:

„3.1.2.1

Snovi se lahko uvrstijo v eno od štirih kategorij nevarnosti na podlagi akutne strupenosti z oralnim vnosom, vnosom prek kože ali prek dihalnih poti glede na mejne vrednosti iz spodnje tabele. Vrednosti akutne strupenosti so izražene kot (približne) vrednosti LD50 (oralno, dermalno) ali LC50 (vdihavanje) ali kot ocena akutne strupenosti (ATE). Medtem ko se pri nekaterih metodah in vivo vrednosti LD50/LC50 določijo neposredno, pa se pri nekaterih novejših metodah in vivo (npr. z uporabo manjšega števila živali) upoštevajo drugi kazalniki akutne strupenosti, na primer pomembni klinični znaki strupenosti, ki se uporabijo kot referenca za določitev kategorije nevarnosti. Pojasnjevalne opombe so navedene pod tabelo 3.1.1.“;

(c)

v oddelku 3.1.2.1 se naslov tabele 3.1.1 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.1.1

Vrednosti ocene akutne strupenosti (ATE) in merila za določitev kategorije nevarnosti akutne strupenosti“;

(d)

oddelek 3.2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1.1

Jedkost za kožo je nastanek trajne poškodbe kože, zlasti vidno odmiranje prek povrhnjice v usnjico, potem ko je bila izpostavljena snovi ali zmesi.

Draženje kože je nastanek popravljive poškodbe kože, potem ko je bila izpostavljena snovi ali zmesi.“;

(e)

oddelek 3.3.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.3.1.1

Hude poškodbe oči so povzročitev poškodbe tkiva očesa ali resne fizične okvare vida, ki niso v celoti popravljive, potem ko je bilo oko izpostavljeno snovi ali zmesi.

Draženje oči je povzročitev sprememb v očesu, ki so v celoti popravljive, potem ko je bilo oko izpostavljeno snovi ali zmesi.“;

(f)

oddelek 3.4.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.1.1

Preobčutljivost dihal je preobčutljivost dihalnih poti po vdihavanju snovi ali zmesi.“;

(g)

oddelek 3.4.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.1.2

Preobčutljivost kože je alergijski odziv kože, potem ko je prišla v stik s snovjo ali zmesjo.“;

(h)

oddelek 3.4.2.1.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.2.1.3.1

Podatki ustreznih študij na živalih (8), ki lahko kažejo na zmožnost snovi, da povzroči preobčutljivost pri vdihavanju pri človeku (9), lahko vključujejo:

(a)

meritve imunoglobulina E (IgE) in drugih posebnih imunoloških parametrov, na primer pri miših;

(b)

posebne pulmonarne odzive pri morskih prašičkih.

(8)  Zaenkrat niso na voljo priznani in potrjeni živalski modeli za preskušanje preobčutljivosti pri vdihavanju. V določenih okoliščinah lahko podatki iz študij na živalih zagotovijo dragocene podatke pri ocenjevanju zanesljivosti dokazov."

(9)  Mehanizmi, s katerimi snovi povzročajo simptome astme, še niso v celoti znani. Kot preventivni ukrepi so te snovi obravnavane kot povzročitelji preobčutljivosti dihal. Vendar se ne štejejo kot povzročitelji preobčutljivosti dihal, če se lahko dokaže, da te snovi povzročajo simptome astme z draženjem le pri ljudeh z bronhialno hiperreaktivnostjo.“;"

(i)

v oddelku 3.4.3.3.2 se opomba 1 v tabeli 3.4.6 nadomesti z naslednjim:

Opomba 1:

Ta mejna koncentracija za izvabljanje se uporablja za izvajanje posebnih zahtev za označevanje iz oddelka 2.8 Priloge II za zaščito že preobčutljivih posameznikov. Za zmes, ki vsebuje sestavino pri tej koncentraciji ali nad njo, se zahteva varnostni list. Pri snoveh, ki povzročajo preobčutljivost, s posebno mejno koncentracijo se mejna koncentracija za izvabljanje določi pri eni desetini posebne mejne koncentracije.“;

(j)

oddelek 3.5.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.5.1.1

Mutagenost za zarodne celice je povzročitev dednih genskih mutacij, vključno z dednimi strukturnimi in številčnimi kromosomskimi aberacijami v zarodnih celicah, do katerih pride po izpostavljenosti snovi ali zmesi.“;

(k)

oddelek 3.5.1.1 se preštevilči kot sledi:

„3.5.1.2

Mutacija je trajna sprememba količine ali strukture genskega materiala v celici. Izraz ‚mutacija‘ se uporablja za dedne genetske spremembe, ki se lahko kažejo v spremembah DNK, kadar so znane (vključno s posebnimi spremembami baznih parov in translokacijami kromosomov), in na iz teh sprememb izvirajoči fenotipski ravni. Za aktivne snovi, ki povečujejo število mutacij pri populacijah celic in/ali organizmov, se uporabljata izraza ‚mutageno‘ in ‚mutagenost‘.“;

(l)

oddelek 3.5.1.2 se preštevilči kot sledi:

„3.5.1.3

Splošnejša izraza ‚genotoksičen‘ in ‚genotoksičnost‘ se uporabljata za aktivne snovi ali procese, ki spreminjajo strukturo, vsebino informacij ali ločevanje DNK, vključno s tistimi, ki povzročajo poškodbe DNK z oviranjem običajnih postopkov podvajanja ali ki na nefiziološki način (začasno) spreminjajo podvajanje. Rezultati testov genotoksičnosti se običajno obravnavajo kot kazalniki mutagenih učinkov.“;

(m)

oddelek 3.5.2.3.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.5.2.3.5

Testi mutagenosti somatskih celic in vivo, kot sta:

test kromosomskih aberacij v kostnem mozgu sesalcev,

test mikronukleusov v eritrocitih sesalcev“;

(n)

oddelek 3.6.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.6.1.1

Rakotvornost je povzročitev raka ali povečanje pojavnosti raka, do katerih pride po izpostavljenosti snovi ali zmesi. Snovi in zmesi, ki so povzročile benigne in maligne tumorje v dobro opravljenih eksperimentalnih študijah na živalih, se obravnavajo kot snovi, za katere se domneva ali sumi, da so rakotvorne snovi za ljudi, razen če obstajajo trdni dokazi, da mehanizem tvorjenja tumorja ni povezan z ljudmi.

Razvrstitev snovi ali zmesi med tiste, ki pomenijo nevarnost za povzročanje raka, temelji na njenih inherentnih lastnostih in ne podaja informacij o stopnji tveganja za povzročitev raka pri ljudeh, ki bi lahko izhajala iz uporabe te snovi ali zmesi.“;

(o)

oddelek 3.7.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.7.1.1

Strupenost za razmnoževanje so škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost pri odraslih moških in ženskah ter strupeni učinki pri potomcih, do katerih pride po izpostavljenosti snovi ali zmesi. Spodnje opredelitve so prilagojene dogovorjenim delovnim opredelitvam iz dokumenta št. 225 Mednarodnega programa za kemijsko varnost, zdravstveni kriteriji za okolje (IPCS/EHC), Načela ocenjevanja zdravstvenih tveganj za razmnoževanje, povezano z izpostavljanjem kemikalijam (Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals). Za razvrstitev se znana povzročitev genetskih dednih učinkov pri potomcih obravnava v oddelku 3.5. Mutagenost za zarodne celice, ker je v tem sistemu razvrščanja bolj primerno obravnavati takšne učinke v ločenem razredu nevarnosti glede na mutagenost za zarodne celice.

V tem sistemu razvrščanja je strupenost za razmnoževanje razdeljena v dve glavni poglavji:

(a)

škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost;

(b)

škodljivi učinki na razvoj potomcev.

Nekateri strupeni učinki za razmnoževanje se ne morejo natančno določiti kot škodljivost za spolno delovanje in plodnost ali strupenost za razvoj. Kljub temu se snovi in zmesi s takimi učinki razvrstijo kot strupene za razmnoževanje in opremijo s splošnim stavkom o nevarnosti.“;

(p)

oddelek 3.7.2.5.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.7.2.5.1

Na voljo je veliko mednarodno sprejetih testnih metod; med njimi so testiranje strupenosti za razvoj (npr. smernica za testiranje OECD 414) in metode za testiranje strupenosti pri eni ali dveh generacijah (npr. smernice za testiranje OECD 415, 416 in 443).“;

(q)

oddelek 3.8.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.8.1.1

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost so specifični strupeni učinki na ciljne organe, ki ne povzročijo smrti, do katerih pride po enkratni izpostavljenosti snovi ali zmesi. Sem spadajo vsi pomembni popravljivi in trajni, takojšnji in/ali zapozneli učinki na zdravje, ki lahko škodujejo delovanju in niso posebej omenjeni v oddelkih 3.1 do 3.7 in 3.10 (glej tudi oddelek 3.8.1.6).“;

(r)

oddelek 3.8.3.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.8.3.4.1

Kadar ni zanesljivih dokazov ali podatkov o testu za posebno zmes in se za razvrstitev ne morejo uporabiti premostitvena načela, razvrstitev zmesi temelji na razvrstitvi sestavin. V tem primeru se zmes razvrsti kot specifično strupena snov za ciljne organe (zadevni organ se navede), in sicer po enkratni izpostavljenosti ali kadar je vsaj ena sestavina razvrščena kot specifično strupena snov za ciljne organe (ob enkratni izpostavljenosti) kategorije 1 ali kategorije 2 in je prisotna na ravni ustrezne splošne mejne koncentracije iz tabele 3.8.3 za kategorijo 1 oziroma 2 ali nad njo.“;

(s)

v oddelku 3.8.3.4 se doda naslednji oddelek 3.8.3.4.6:

„3.8.3.4.6

V primerih, kjer se uporabi pristop dodajanja za kategorijo 3, so ‚bistvene sestavine‘ zmesi tiste, ki so prisotne v koncentracijah ≥ 1 % (glede na maso za trdne snovi, tekočine, prah, meglice in hlape ter glede na prostornino za pline), razen če se utemeljeno meni, da je sestavina, ki je prisotna v koncentraciji < 1 %, še vedno bistvena za razvrstitev zmesi zaradi dražilnosti za dihalne poti ali narkotičnih učinkov.“;

(t)

oddelek 3.9.1.1. se nadomesti z naslednjim:

„3.9.1.1

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost so specifični strupeni učinki na ciljne organe, do katerih pride po ponavljajoči se izpostavljenosti snovi ali zmesi. Sem spadajo vsi pomembni popravljivi in nepopravljivi, takojšnji in/ali zapozneli učinki na zdravje, ki lahko škodujejo delovanju. To pa ne vključuje drugih posebnih strupenih učinkov, ki so posebej obravnavani v oddelkih 3.1 do 3.8 in 3.10.“;

(u)

oddelek 3.9.3.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.9.3.4.1

Kadar ni zanesljivih dokazov ali podatkov o testu za posebno zmes in se za razvrstitev ne morejo uporabiti premostitvena načela, razvrstitev zmesi temelji na razvrstitvi sestavin. V tem primeru se zmes razvrsti kot specifično strupena snov za ciljne organe (zadevni organ se navede), in sicer po ponavljajoči izpostavljenosti ali kadar je vsaj ena sestavina razvrščena kot specifično strupena snov za ciljne organe (ob ponavljajoči izpostavljenosti) kategorije 1 ali kategorije 2 in je prisotna na ravni ustrezne splošne mejne koncentracije iz tabele 3.9.4 za kategorijo 1 oziroma 2 ali nad njo.“;

(v)

oddelek 3.10.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.10.1.3

Nevarnost pri vdihavanju pomeni resne akutne učinke, kot je s kemikalijami povzročena pljučnica, poškodbe pljuč ali smrt, do katerih pride po vdihavanju snovi ali zmesi.“;

(w)

v oddelku 3.10.3.3 se doda nov oddelek:

„3.10.3.3.1.1

‚Bistvene sestavine‘ zmesi so tiste, ki so prisotne v koncentracijah ≥ 1 %.“;

(x)

oddelek 3.10.3.3.1.1 se preštevilči in nadomesti z naslednjim:

„3.10.3.3.1.2

Zmes se razvrsti v kategorijo 1, kadar je vsota koncentracij sestavin, ki so razvrščene v kategorijo 1, ≥ 10 % in je kinematična viskoznost zmesi pri 40 °C ≤ 20,5 mm2/s.“;

(y)

oddelek 3.10.3.3.1.2 se preštevilči in nadomesti z naslednjim:

„3.10.3.3.1.3

Kadar zmes tvorita dva ali več različnih slojev, pri enem od katerih je vsota koncentracij sestavin, ki so razvrščene v kategorijo 1, ≥ 10 % in je njegova kinematična viskoznost pri 40 °C ≤ 20,5 mm2/s, se celotna zmes razvrsti v kategorijo 1.“;

4.

del 4 se spremeni:

oddelek 4.1.3.5.5.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.3.5.5.3.1

Najprej se upoštevajo vse sestavine, razvrščene v kategorijo akutnosti 1. Če je seštevek koncentracij (v %) teh sestavin, pomnožen z ustreznimi M-faktorji, ≥ 25 %, se celotna zmes razvrsti v kategorijo akutnosti 1.“

(5)  Zaenkrat je računska metoda potrjena za zmesi, ki vsebujejo največ šest hlapnih sestavin. Te sestavine so lahko vnetljive tekočine, kot so ogljikovodiki, etri, alkoholi, estri (razen akrilatov) in voda. Vendar metoda še ni potrjena za zmesi, ki vsebujejo halogenirane žveplove in/ali fosforjeve spojine ter reaktivne akrilate.

(6)  Če je izračunano plamenišče manj kot 5 °C višje od ustreznega merila za razvrščanje, uporaba računske metode ni nujna in je treba plamenišče določiti s preskusi.“;

(8)  Zaenkrat niso na voljo priznani in potrjeni živalski modeli za preskušanje preobčutljivosti pri vdihavanju. V določenih okoliščinah lahko podatki iz študij na živalih zagotovijo dragocene podatke pri ocenjevanju zanesljivosti dokazov.

(9)  Mehanizmi, s katerimi snovi povzročajo simptome astme, še niso v celoti znani. Kot preventivni ukrepi so te snovi obravnavane kot povzročitelji preobčutljivosti dihal. Vendar se ne štejejo kot povzročitelji preobčutljivosti dihal, če se lahko dokaže, da te snovi povzročajo simptome astme z draženjem le pri ljudeh z bronhialno hiperreaktivnostjo.“;“


(1)  Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.2.3.3.1.

(2)  Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.3.3.3.1.

(3)  Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.8.3.4.6.

(4)  Ali < 0,1 %, kadar je primerno, glej oddelek 4.1.3.1.

(7)  Nestabilni eksplozivi, kot so opredeljeni v oddelku 2.1, se lahko stabilizirajo z desenzibiliziranjem in se nato lahko razvrstijo kot desenzibilizirani eksplozivi, če izpolnjujejo vsa merila iz oddelka 2.17. V tem primeru se desenzibilizirani eksplozivi preskusijo v skladu s serijo preskusov 3 (del I UN RTDG: Priročnik preskusov in meril), ker so informacije o njihovi občutljivosti na mehanske dražljaje verjetno pomembne za določitev pogojev varnega ravnanja in uporabe. Rezultati teh preskusov se navedejo v varnostnem listu.


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

naslednji vnos se črta:

„1.1.1   EUH001 –‚Eksplozivno v suhem stanju‘

Za eksplozivne snovi in zmesi iz oddelka 2.1 Priloge I, ki se dajo v promet prepojene z vodo ali alkoholi ali razredčene z drugimi snovmi za preprečitev eksplozivnosti.“;

(b)

oddelek 1.1.3 se preštevilči kot sledi:

„1.1.1.“;

(c)

oddelek 1.1.4 se preštevilči kot sledi:

„1.1.2.“;

(d)

oddelek 1.1.5 se preštevilči kot sledi:

„1.1.3.“;

(e)

oddelek 1.1.6 se preštevilči kot sledi:

„1.1.4.“;

2.

del II se spremeni:

v oddelku 2.10 se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

≥ desetina posebne mejne koncentracije za snov, ki je razvrščena kot povzročitelj preobčutljivosti kože ali povzročitelj preobčutljivosti dihal s posebno mejno koncentracijo, ali“.


PRILOGA III

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

v tabelo 1.1 se dodajo naslednji stavki o nevarnosti:

„H206

Jezik

2.17 – Desenzibilizirani eksplozivi, kategorija nevarnosti 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H207

Jezik

2.17 – Desenzibilizirani eksplozivi, kategorija nevarnosti 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H208

Jezik

2.17 – Desenzibilizirani eksplozivi, kategorija nevarnosti 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H232

Jezik

2.2 – Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1A, piroforni plin

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.“

(b)

tabela 1.1 se spremeni:

(i)

prva vrstica vnosa H220 se nadomesti z naslednjim:

„H220

Jezik

2.2 – Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1A“

(ii)

prva vrstica vnosa H221 se nadomesti z naslednjim:

„H221

Jezik

2.2 – Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1B, 2“

(iii)

prva vrstica vnosa H230 se nadomesti z naslednjim:

„H230

Jezik

2.2 – Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1A, kemično nestabilen plin A“

(iv)

prva vrstica vnosa H231 se nadomesti z naslednjim:

„H231

Jezik

2.2 – Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1A, kemično nestabilen plin B“

(c)

deseta vrstica vnosa H314 se nadomesti z naslednjim:

 

„FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.“

2.

del 2 se spremeni:

(a)

v tabeli 2.1 se vnos EUH 001 črta.


PRILOGA IV

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

uvodni odstavek Priloge IV se nadomesti z naslednjim:

„V tej prilogi je določena predloga s priporočenimi previdnostnimi stavki za vsak razred in kategorijo nevarnosti glede na vrsto previdnostnega stavka. Predloga usmerja izbiro ustreznega previdnostnega stavka in vključuje elemente za vse kategorije previdnostnih ukrepov. Uporabijo se vsi specifični elementi, ki se navezujejo na posamezno kategorijo nevarnosti. Poleg tega se uporabijo tudi splošni previdnosti stavki, ki niso povezani z določenim razredom ali kategorijo nevarnosti, kadar je to ustrezno.

Za zagotovitev prožnosti pri uporabi previdnostnih stavkov se spodbuja uporaba sestavljenih ali skrajšanih oblik previdnostnih stavkov, da se prihrani prostor na etiketi in izboljša čitljivost. Predloga in tabele iz dela 1 te priloge vključujejo številne sestavljene previdnostne stavke. So pa to samo primeri in dobavitelji lahko stavke kombinirajo tudi drugače in jih krajšajo, kadar to pripomore k boljši jasnosti in razumljivosti informacij na etiketi v skladu s členoma 22 in 28(3).

Ne glede na člen 22 lahko besedilo previdnostnih stavkov, navedenih na etiketah ali v varnostnih listih, malenkostno odstopa od besedila, določenega v tej prilogi, kadar takšna odstopanja pripomorejo k boljšemu posredovanju varnostnih informacij in to ne omeji ali okrni nasvetov v zvezi z varnostjo. Takšna odstopanja lahko vključujejo uporabo različnih črkovanj, sopomenk ali drugih enakovrednih izrazov, kot se uporabljajo v regiji, kjer se proizvod dobavlja in uporablja.“;

(2)

tabela 6.1 se spremeni:

vnos za oznako P103 se nadomesti z naslednjim:

„P103

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

če je ustrezno

 

Potrošniški proizvodi – izpustiti, če je uporabljena oznaka P202

(3)

tabela 6.2 se spremeni:

(a)

vnosa za oznaki P201 in P202 se nadomestita z naslednjim:

„P201

Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksploziv

 

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A,1B, 2

Potrošniški proizvodi – izpustiti, če je uporabljena oznaka P202

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A,1B, 2

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A,1B, 2

Strupenost za razmnoževanje – učinki na dojenje ali prek dojenja (oddelek 3.7)

Dodatna kategorija

P202

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

A, B (kemično nestabilni plini)

 

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A,1B, 2

 

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A,1B, 2

 

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A,1B, 2

 

Strupenost za razmnoževanje, učinki na dojenje ali prek dojenja (oddelek 3.7)

Dodatna kategorija

 

(b)

vnos za oznako P210 se nadomesti z naslednjim:

„P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

1A, 1B, 2

 

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

 

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

 

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

 

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

(c)

vstavi se vnos za oznako P212:

„P212

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

(d)

vnos za oznako P222 se nadomesti z naslednjim:

„P222

Preprečiti stik z zrakom.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

Piroforni plin

če se šteje, da je potreben poudarek stavka o nevarnosti

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

(e)

vnos za oznako P230 se nadomesti z naslednjim:

„P230

Hraniti prepojeno s/z …

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Ustrezni material določi proizvajalec/dobavitelj

za snovi in zmesi, ki so prepojene, razredčene, raztopljene ali suspendirane s flegmatizatorjem za preprečitev njihove eksplozivnosti

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

Ustrezni material določi proizvajalec/dobavitelj“

(f)

vnos za oznako P233 se nadomesti z naslednjim:

„P233

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

če je tekočina hlapna in lahko povzroči eksplozivno ozračje

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

 

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

 

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

 

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2, 3

če je kemikalija hlapna in lahko povzroči nevarno ozračje“

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; narkotični učinki (oddelek 3.8)

3

(g)

vnos za oznako P280 se nadomesti z naslednjim:

„P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksploziv in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Ustrezno osebno zaščitno opremo določi proizvajalec/dobavitelj.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

Piroforni plin

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Samosegrevajoče se snovi in zmesi (oddelek 2.11)

1, 2

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2, 3

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

Navede se: obvezne zaščitne rokavice/zaščitna obleka.

Vrsto opreme po potrebi nadalje določi proizvajalec/dobavitelj.

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

Navede se: obvezne zaščitne rokavice/zaščitna obleka in zaščita za oči/obraz.

Vrsto opreme po potrebi nadalje določi proizvajalec/dobavitelj.

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Navede se: obvezne zaščitne rokavice.

Vrsto opreme po potrebi nadalje določi proizvajalec/dobavitelj.

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Hude poškodbe oči (oddelek 3.3)

1

Navede se: zaščita za oči/obraz.

Vrsto opreme po potrebi nadalje določi proizvajalec/dobavitelj.

Draženje oči (oddelek 3.3)

2

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A, 1B, 2

Ustrezno osebno zaščitno opremo določi proizvajalec/dobavitelj.“

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A, 1B, 2

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A, 1B, 2

(4)

tabela 6.3 se spremeni:

(a)

vnosa za oznaki P301 in P302 se nadomestita z naslednjim:

„P301

PRI ZAUŽITJU:

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Nevarnost pri vdihavanju (oddelek 3.10)

1

P302

PRI STIKU S KOŽO:

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

 

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B“

(b)

vnos za oznako P332 se nadomesti z naslednjim:

„P332

Če nastopi draženje kože:

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Se lahko izpusti, če je na etiketi navedena oznaka P333.“

(c)

vnosa za oznaki P370 in P371 se nadomestita z naslednjim:

„P370

Ob požaru:

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksplozivi in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Oksidativni plini (oddelek 2.4)

1

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2, 3

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3

 

P371

Ob velikem požaru in velikih količinah:

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1

 

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1

 

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

4“

 

(d)

vnos za oznako P375 se nadomesti z naslednjim:

„P375

Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Podrazred 1.4

za eksplozive podrazreda 1.4 (skupina združljivosti S) v transportni embalaži“

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrsta B

 

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrsta B

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

(e)

vnos za oznako P377 se nadomesti z naslednjim:

„P377

Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno ustaviti.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

1A, 1B, 2“

 

(f)

vnos za oznako P380 se nadomesti z naslednjim:

„P380

Izprazniti območje.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksplozivi in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrsti A in B

 

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1

 

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1

 

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrsti A in B

 

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

(g)

vnos za oznako P381 se nadomesti z naslednjim:

„P381

V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

1A, 1B, 2“

 

(h)

vnos za oznako P301 + P312 se nadomesti z naslednjim:

„P301 + P312

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

4

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.“

(i)

vnosa za oznaki P370 + P380 + P375 in P371 + P380 + P375 se nadomestita z naslednjim:

„P370 + P380 + P375

Ob požaru: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Podrazred 1.4

za eksplozive podrazreda 1.4 (skupina združljivosti S) v transportni embalaži“

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

Ob velikem požaru in velikih količinah: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1

 

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

4

(5)

tabela 6.4 se spremeni:

(a)

vnos za oznako P401 se nadomesti z naslednjim:

„P401

Hraniti v skladu s/z …

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksplozivi in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Lokalne/regionalne/nacionalne/mednarodne predpise ustrezno določi proizvajalec/dobavitelj.“

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

(b)

vnos za oznako P403 se nadomesti z naslednjim:

„P403

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

1A, 1B, 2

 

Oksidativni plini (oddelek 2.4)

1

Plini pod tlakom (oddelek 2.5)

Stisnjeni plin

Utekočinjeni plin

Ohlajen utekočinjeni plin

Raztopljeni plin

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

za vnetljive tekočine kategorije 1 in druge vnetljive tekočine, ki so nestabilne in lahko povzročijo eksplozivno ozračje

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

razen za samoreaktivne snovi in zmesi, pri katerih se nadzoruje temperatura, ali organske perokside, ker lahko pride do zgostitve in posledično zamrznitve

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2, 3

če je snov ali zmes hlapna in lahko povzroči nevarno ozračje“

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; narkotični učinki (oddelek 3.8)

3

(6)

tabela 6.5 se spremeni:

(a)

vnos za oznako P501 se nadomesti z naslednjim:

„P501

Odstraniti vsebino/posodo …

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

… v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi (se določi).

Proizvajalec/dobavitelj določi, ali zahteve glede odstranitve veljajo za vsebino, posodo ali oboje.“

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2, 3

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

Desenzibilizirani eksplozivi (oddelek 2.17)

1, 2, 3, 4

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2, 3

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A, 1B, 2

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A, 1B, 2

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A, 1B, 2

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (oddelek 3.8)

1, 2

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; narkotični učinki (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost (oddelek 3.9)

1, 2

Nevarnost pri vdihavanju (oddelek 3.10)

1

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost za vodno okolje (oddelek 4.1)

1

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost za vodno okolje (oddelek 4.1)

1, 2, 3, 4

(b)

za vnosom za oznako P502 se vstavi naslednji nov vnos:

„P503

Za podatke glede odstranitve/obnovitve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavitelja/…

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksplozivi in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Proizvajalec/dobavitelj določi ustrezne vire informacij v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.“

(7)

tabela 1.2 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji nov vnos:

„P212

Jezik

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare.

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.“


PRILOGA V

Del 1, oddelek 1.2 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(a)

v stolpcu 2 se stavek „Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1“ nadomesti z „Vnetljivi plini, kategoriji nevarnosti 1A, 1B“;

(b)

v stolpcu 2 se po zadnjem vnosu doda stavek „Oddelek 2.17 Desenzibilizirani eksplozivi, kategorije nevarnosti 1, 2, 3, 4“.


PRILOGA VI

Del 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(a)

v tabeli 1.1 se vrstica v zvezi z vnetljivim plinom nadomesti z naslednjim:

„Vnetljivi plini

Flam. Gas 1A

Flam. Gas 1B

Flam. Gas 2

Pyr. Gas

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B“

(b)

v tabeli 1.1 se po vrstici „Snov ali zmes, jedka za kovine“ doda naslednja vrstica:

„Desenzibilizirani eksplozivi

Desen. Expl. 1

Desen. Expl. 2

Desen. Expl. 3

Desen. Expl. 4“


28.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/522

z dne 27. marca 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (1) ter zlasti člena 19(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2014 (2) določa način in obliko poročila, ki se predloži na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 in zadeva uporabo določenih fluoriranih toplogrednih plinov kot surovine ali dajanje na trg izdelkov ali opreme, ki vsebujejo navedene pline, s strani proizvajalcev, uvoznikov in izvoznikov navedenih plinov ter podjetij, ki uničujejo navedene pline.

(2)

Sklep XXX/10 (3) pogodbenic Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, k Dunajski konvenciji o varstvu ozonskega plašča (4) (Montrealski protokol) določa revidirane obrazce za poročanje o nadzorovanih snoveh, vključno o stranski proizvodnji fluoriranih ogljikovodikov-23 (HFC-23) ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, po tem ko je 1. januarja 2019 na svetovni ravni začela veljati sprememba iz Kigalija k navedenemu protokolu glede postopnega zmanjševanja fluoriranih ogljikovodikov (HFC) (5).

(3)

Obliko poročanja iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1191/2014 bi bilo treba spremeniti, da se uskladi z obliko poročanja iz Sklepa XXX/10, ki ga uporabljajo pogodbenice Montrealskega protokola. To bi omogočilo Uniji, da se uskladi z obveznostmi poročanja iz Montrealskega protokola.

(4)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 517/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1191/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 150, 20.5.2014, str. 195.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2014 z dne 30. oktobra 2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 318, 5.11.2014, str. 5).

(3)  Sklep XXX/10 pogodbenic Montrealskega protokola, sprejet 9. novembra 2018.

(4)  Odločba Sveta 88/540/EGS z dne 14. oktobra 1988 o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (UL L 297, 31.10.1988, str. 8).

(5)  Sklep XXVIII/1 pogodbenic Montrealskega protokola, sprejet 15. oktobra 2016.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 1191/2014 se spremeni:

(1)

V oddelku 1 se preglednica nadomesti z naslednjim:

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

PRIPOMBE

1 A

skupna količina proizvodnje obratov v Uniji

 

 

1Aa

od tega: nezajete količine

 

 

 

1A_a

od tega: uničene količine

Če zaporedno uničenje plinov izvede drugo podjetje, bi bilo treba to podjetje navesti.

Poročila proizvajalcev, ki uničijo produkte, o skupnih uničenih količinah se navedejo v oddelku poročanja 8.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

1Ab

od tega: skupna proizvedena in zajeta količina

1Ab = 1A – 1Aa

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

 

 

 

1B

od tega: količina proizvodnje obratov v Uniji, ki vključuje zajete stranske produkte ali neželene produkte, če so bili navedeni stranski ali neželeni produkti pred dajanjem na trg uničeni v obratih

Poročila proizvajalcev, ki uničijo produkte, o skupnih uničenih količinah se navedejo v oddelku poročanja 8.

 

 

1C

od tega: količina proizvodnje obratov v Uniji, ki vključuje zajete stranske produkte ali neželene produkte, kadar so bili navedeni stranski ali neželeni produkti izročeni drugim podjetjem za uničenje in pred tem niso bili dani na trg

Navede se podjetje, ki uniči produkte.

 

1C_a

od tega: količina fluoriranih ogljikovodikov, proizvedenih za uporabe kot surovina v Uniji

Navede se država članica, v kateri bo prišlo do uporabe surovin.

 

 

1C_a1

od tega: brez predhodnega zajetja

Poroča se samo za HFC-23.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

 

1C_a2

od tega: po predhodnem zajetju

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;

Izračuna se samo za HFC-23.

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

 

 

1C_b

od tega: količina fluoriranih ogljikovodikov, proizvedenih za uporabe v Uniji, izvzete na podlagi Montrealskega protokola

Navede se vrsta izvzete uporabe.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

 

1D

od tega: skupna količina zajete in uničene lastne proizvodnje, ki pred tem ni bila dana na trg

1D = 1B + 1C

1E

 

Proizvodnja na voljo za prodajo ali uporabo kot surovina

1E = 1A – 1D – 1A_a“

(2)

V oddelku 2 se v tabeli doda naslednja vrstica 2F:

 

„2F

količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo vsebujejo industrijske zmesi poliolov“

 

(3)

V oddelku 3 se v tabeli doda naslednja vrstica 3J:

 

„3J

količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo vsebujejo industrijske zmesi poliolov“

 


DIREKTIVE

28.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/41


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/523

z dne 21. marca 2019

o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se glede na povečan obseg mednarodne trgovine in na podlagi ocen tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki jih je opravila in nedavno objavila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin, zaščitile rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, je glede na tveganje, ki ga predstavljajo, strokovno upravičeno škodljive organizme Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in Oemona hirta (Fabricius) dodati v oddelek I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Na podlagi kategorizacije tveganj zaradi škodljivih organizmov, ki jo je opravila in nedavno objavila Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), so gostitelji škodljivega organizma Enarmonia packardi (Zeller) in njihove poti vnosa v Unijo številčnejši od tistih, ki jih trenutno ureja oddelek I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES. Na podlagi spremembe zadevnega znanstvenega poimenovanja je treba škodljivi organizem preimenovati v Grapholita packardi (Zeller). Poleg tega je glede na tveganje, ki ga predstavlja, znanstveno upravičeno črtati vnos za Enarmonia packardi (Zeller) iz oddelka I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES in ga vključiti v oddelek I dela A Priloge I k navedeni direktivi pod poimenovanjem Grapholita packardi (Zeller).

(3)

Pri kategorizaciji tveganj zaradi škodljivih organizmov, ki jo je opravila in nedavno objavila Agencija, je bila dodatno opredeljena vrsta Elsinoë spp. Bitanc. in Jenk. Mendes, ki je trenutno vključena v oddelek I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES ter je povzročiteljica bolezni pri Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridih. Poleg tega je na podlagi kategorizacije tveganj zaradi škodljivih organizmov in nedavnih najdb na plodovih očitno, da seznam trenutno reguliranega blaga ne zmanjšuje vseh tveganj, povezanih s temi škodljivimi organizmi. Zato je glede na tveganje, ki ga škodljivi organizmi predstavljajo, znanstveno in strokovno upravičeno črtati vnos Elsinoë spp. Bitanc. in Jenk. Mendes iz oddelka I dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES ter vključiti v oddelek I dela A Priloge I k Direktivi vrste Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous in Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk. kot povzročitelje bolezni pri Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridih.

(4)

Da bi se glede na povečan obseg mednarodne trgovine in na podlagi ocen tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki sta jih opravili in nedavno objavili Agencija ter Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin, zaščitile rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, je glede na tveganje, ki ga predstavljajo, strokovno upravičeno škodljiva organizma Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell in Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ter njegov vektor Pityophthorus juglandis Blackman dodati v oddelek II dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES. Ta škodljiva organizma sta trenutno navzoča v Evropski uniji in sta omejeno razširjena.

(5)

Na podlagi ocen tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki jih je opravila in nedavno objavila Agencija, je glede na tveganje, ki ga škodljivi organizmi predstavljajo, znanstveno in strokovno upravičeno črtati Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr iz oddelka II dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES ter ga vključiti v oddelek II dela A Priloge I k navedeni direktivi.

(6)

Da bi se glede na povečan obseg mednarodne trgovine in na podlagi ocene tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki jo je opravila in objavila Agencija v zvezi z zemljo in rastnimi substrati, ter ustreznih mednarodnih standardov zaščitile rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, je glede na tveganje, ki ga predstavljajo, znanstveno upravičeno povečati zahteve za zemljo in rastne substrate s spremembo ustreznih zahtev iz Priloge III, oddelka I dela A Priloge IV in Priloge V k Direktivi 2000/29/ES.

(7)

Za zaščito proizvodnje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter trgovine z njimi je glede na tveganje, ki ga predstavljata, strokovno upravičeno škodljiva organizma Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) dodati v del B Priloge I k navedeni direktivi.

(8)

Iz podatkov, ki sta jih predložila Irska in Združeno kraljestvo, je razvidno, da sta ozemlji navedenih držav prosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) ter izpolnjujeta pogoje iz točke (h) člena 2(1) Direktive 2000/29/ES za vzpostavitev varovanega območja glede navedenih škodljivih organizmov. Zato bi bilo treba del B Priloge I k Direktivi 2000/29/ES ustrezno spremeniti.

(9)

Na podlagi znanstvenega in strokovnega znanja je strokovno sprejemljivo vključiti posebne zahteve za vnos v Unijo ter, kadar je ustrezno, premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov znotraj Unije zaradi verjetnosti, da gostijo Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) iz uvodne izjave 1, Grapholita packardi (Zeller) iz uvodne izjave 2 ter Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegov vektor Pityophthorus juglandis Blackman iz uvodne izjave 4. Zato bi bilo treba ustrezne rastline, rastlinske proizvode in druge predmete navesti v oddelku I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES. Za Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegov vektor Pityophthorus juglandis Blackman bi bilo treba dodatne posebne zahteve za notranje premeščanje vključiti oddelek II dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(10)

V zvezi s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr iz uvodne izjave 5 je treba spremeniti posebne zahteve iz oddelkov I in II dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES zaradi razvoja znanstvenega in strokovnega znanja ter nedavno objavljene ocene tveganja zaradi škodljivih organizmov, ki jo je opravila Agencija.

(11)

Na podlagi ocene tveganja zaradi škodljivih organizmov za številne vrste Tephritidae, ki jo je opravila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin, ustreznih mednarodnih standardov, strokovnih informacij in številnih najdb vrst Tephritidae (neevropske vrste) na uvoženem blagu bi bilo treba spremeniti posebne zahteve iz oddelka I dela A Priloge IV Direktive 2000/29/ES.

(12)

Na podlagi podatkov o najdbah na uvoženem blagu bi bilo treba dodatne posebne zahteve za Bactericera cockerelli (Sulc.) in Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) vključiti v oddelek I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(13)

Na podlagi kategorizacij tveganj zaradi škodljivih organizmov, ki jih je nedavno opravila Agencija, ustreznih mednarodnih standardov in strokovnih informacij ter glede na povečan obseg mednarodne trgovine bi bilo treba v oddelku I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES določiti posebne zahteve za plodove Malus Mill. v zvezi s škodljivimi organizmi Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich in Rhagoletis pomonella (Walsh) ter za plodove Malus Mill. in Pyrus L. v zvezi s škodljivima organizmoma Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto in Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Cilj spremenjenih zahtev iz uvodnih izjav 9 do 13 je zmanjšati fitosanitarno tveganje, ki ga povzročata vnos ter, kjer je ustrezno, premeščanje navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo, na sprejemljivo raven.

(15)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 (2) so bila nekatera območja priznana kot varovana območja glede različnih škodljivih organizmov. Navedena uredba je bila nedavno spremenjena, da bi se upošteval razvoj dogodkov v zvezi z varovanimi območji v Uniji in, med drugim, naslednjimi škodljivimi organizmi: Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., virus Citrus tristeza (evropski sevi), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus Tomato spotted wilt in Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Za zagotovitev doslednosti zahtev v zvezi z varovanimi območji glede zadevnih škodljivih organizmov bi bilo treba dopolniti ustrezne zahteve v prilogah I do V k Direktivi 2000/29/ES.

(16)

Poleg tega več območij v Uniji, priznanih kot varovana območja v zvezi z nekaterimi škodljivimi organizmi, zahtev za to ne izpolnjuje več, ker so se tam naselili navedeni škodljivi organizmi ali so zadevne države članice zahtevale, da se prekliče status varovanega območja. Ta območja so: ozemlje Finske v zvezi z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije); regionalni enoti Arta in Lakonija v Grčiji v zvezi z virusom Citrus tristeza (evropski sevi); celotno ozemlje Emilije - Romanje, občini Scarnafigi in Villafalletto v pokrajini Cuneo v Piemontu ter občine Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna) na Siciliji v Italiji, celotno ozemlje Severne Irske v Združenem kraljestvu ter celotno ozemlje občine Dunajská Streda na Slovaškem v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; ozemlje Severne Irske v Združenem kraljestvu v zvezi z Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, lokalne upravne enote Barking and Dagenham; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brentwood; Broxbourne; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Crawley; Dacorum; Dartford; East Hertfordshire; Enfield; Epping Forest; Gravesham; Greenwich; Harlow; Hart; Havering; Hertsmere; Horsham; Littlesford; Medway; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Redbridge; Reigate and Banstead; Rushmoor; Sevenoaks; South Bedfordshire; South Bucks; St Albans; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Waltham Forest; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; Windsor and Maidenhead, Wokingham in Wycombe v Združenem kraljestvu v zvezi s Thaumetopoea processionea L. ter ozemlje Švedske v zvezi z virusom Tomato spotted wilt. Te informacije bi bilo treba upoštevati v delu B vsake od prilog I do IV k Direktivi 2000/29/ES.

(17)

Stalno ugotavljanje navzočnosti Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na nekaterih rastlinah in rastlinskih proizvodih, premeščenih na nekatera varovana območja v Uniji, kažejo, da trenutne zahteve za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na nekatera varovana območja v Uniji v zvezi z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) ne zadostujejo za zmanjšanje zadevnega fitosanitarnega tveganja na sprejemljive ravni. Navedene zahteve bi bilo treba preoblikovati v delu B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(18)

Za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz uvodnih izjav 6 do 17 bi bilo treba opraviti zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin, preden se vnesejo v Unijo ali premeščajo po njej. Zato bi bilo treba navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete navesti v delu A ali B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES. Poleg tega so zaradi večje fitosanitarne zaščite plodovi Actinidia Lindl., Carica papaya L., Fragaria L., Persea americana Mill., Rubus L. in Vitis L. navedeni v delu B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, za plodove Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. in Vaccinium L., ki so že navedeni v delu B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, pa se je razširilo geografsko področje.

(19)

Priloge I do V k Direktivi 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I do V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. avgusta 2019 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. septembra 2019.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L 193, 22.7.2008, str. 1).


PRILOGA

Priloge I do V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

naslov (a) se spremeni:

za točko 4.1 se vstavi naslednja točka:

„4.2

Aromia bungii (Faldermann)“;

za točko 10.5 se vstavi naslednja točka:

„10.6

Grapholita packardi Zeller“;

za točko 16.1 se vstavita naslednji točki:

„16.2

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3

Oemona hirta (Fabricius)“;

naslov (c) se spremeni:

za točko 3 se vstavijo naslednje točke:

„3.1

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

naslov (a) se spremeni:

za točko 7 se vstavi naslednja točka:

„7.1

Pityophthorus juglandis Blackman“;

v naslovu (c) se pred točko 1 vstavijo naslednje točke:

„0.1

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

naslov (a) se spremeni:

v točki 1 se v desnem stolpcu črta „FI“;

za točko 4 se vstavita naslednji točki:

„4.1

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Severna Irska)

4.2

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Severna Irska)“;

v točki 5 se besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„IRL, UK (razen lokalnih upravnih enot Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Diagram: Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham in Wycombe)“;

(ii)

točka 2 v naslovu (b) se črta.

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točka 11 v naslovu (a) se črta;

točka 9 v naslovu (c) se črta;

(ii)

oddelek II se spremeni:

točka 1 v naslovu (c) se črta;

(b)

del B se spremeni:

(i)

naslov (a) se spremeni:

točka 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Rastline Cedrus Trew in Pinus L. za saditev, razen plodov in semen

UK“;

(ii)

v točki 2 naslova (b) se besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), okrožij (comarcas) L'Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante ter občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia (avtonomna skupnost Valencia)), EE, F (Korzika), IRL (razen mesta Galway), I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova, Milano, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Lendava in Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica), SK (razen občin Dunajská Streda, Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Otok Man in Kanalski otoki)“;

(iii)

naslov (c) se spremeni:

točka 0.1 se nadomesti z naslednjim:

„0.1

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Les, razen lesa brez lubja, izolirano lubje in rastline Castanea Mill. za saditev ter rastline Quercus L. za saditev, razen semen

CZ, IRL, S, UK“;

v točki 2 se v tretjem stolpcu črtajo besede „UK (Severna Irska)“;

(iv)

naslov (d) se spremeni:

v točki 1 se besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„EL (z izjemo regionalnih enot Argolida, Arta, Chania in Lakonija), M, P (z izjemo avtonomnih regij Algarve in Madeira ter okrožja Odemira v regiji Alentejo)“.

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

točka 14 v delu A se nadomesti z naslednjim:

„14.

Zemlja, delno sestavljena iz trdnih organskih snovi,

in

rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz trdnih organskih snovi, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote ali vlaken Cocos nucifera L., ki se prej niso uporabljali za gojenje rastlin ali kmetijske namene

tretje države, razen Švice“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

v točki 1 se besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), okrožij (comarcas) L'Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante ter občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia (avtonomna skupnost Valencia)), EE, F (Korzika), IRL (razen mesta Galway), I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova, Milano, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Lendava in Renče - Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica), SK (razen občin Dunajská Streda, Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Otok Man in Kanalski otoki)“;

(ii)

v točki 2 se besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), okrožij (comarcas) L'Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante ter občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia (avtonomna skupnost Valencia)), EE, F (Korzika), IRL (razen mesta Galway), I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova, Milano, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Lendava in Renče - Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica), SK (razen občin Dunajská Streda, Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Otok Man in Kanalski otoki)“.

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

za točko 1.7 se vstavita naslednji točki:

„1.8

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznake KN v delu B Priloge V ali ne, les Juglans L. in Pterocarya Kunth, razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh rastlin,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za les iz Priloge IV(A)I(2.3), (2.4) in (2.5), uradna izjava, da:

(a)

les izvira z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe ter ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) te direktive v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

je les ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 40 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C. V dokaz se les ali embalaža in spričevala iz člena 13(1)(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

(c)

je les obdelan (obtesan), da se v celoti odstrani naravna okrogla površina.

1.9

Ne glede na to, ali sta bila uvrščena pod oznake KN v delu B Priloge V, izolirano lubje in les Juglans L. in Pterocarya Kunth, v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh rastlin, s poreklom iz ZDA

Brez poseganja v določbe iz Priloge IV(A)I(1.8), (2.3), (2.4) in (2.5) uradna izjava, da:

(a)

les ali izolirano lubje izvirata z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe ter ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) te direktive v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

sta bila les ali izolirano lubje ustrezno toplotno obdelana tako, da je bila v celotnem profilu lubja ali lesa dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 40 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13(1)(ii).“;

točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznake KN v delu B Priloge V, les Platanus L., razen:

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, ter lesom v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenim iz Platanus L.,

s poreklom iz Albanije, Armenije, Švice, Turčije in ZDA

Uradna izjava, da:

(a)

les izvira z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

je les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalaža opremi z znakom ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugo mednarodno priznano označbo v skladu s sedanjo rabo.“;

točka 7.1.2 se črta;

za točko 7.5 se vstavita naslednji točki:

„7.6

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznake KN v delu B Priloge V, les Prunus L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh rastlin,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kitajske, Demokratične ljudske republike Koreje, Mongolije, Japonske, Republike Koreje in Vietnama

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za les iz Priloge IV(A)I(7.4) in (7.5), uradna izjava, da:

(a)

les izvira z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Aromia bungii (Faldermann) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

je les ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 zaporednih minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13(1)(ii),

ali

(c)

je les ustrezno obdelan z ionizirajočim sevanjem tako, da se doseže minimalna absorbirana doza 1 kGy v celotnem profilu lesa, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13(1)(ii).

7.7

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznake KN v delu B Priloge V ali ne, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz Prunus L., s poreklom iz Kitajske, Demokratične ljudske republike Koreje, Mongolije, Japonske, Republike Koreje in Vietnama

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za les iz Priloge IV(A)I(7.4), (7.5) in (7.6), uradna izjava, da:

(a)

les izvira z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Aromia bungii (Faldermann) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

je les predelan v kose, ki niso debeli in široki več kot 2,5 cm,

ali

(c)

je les ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa dosežena vsaj temperatura 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13(1)(ii).“;

za točko 11.4 se vstavi naslednja točka:

„11.4.1

Rastline Juglans L. in Pterocarya Kunth za saditev, razen semen, s poreklom iz ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)I(11.4), uradna izjava, da:

(a)

so rastline za saditev v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe ter ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) te direktive v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

rastline za saditev izvirajo z mesta pridelave, vključno z njegovo okolico s polmerom vsaj 5 km, kjer med uradnimi pregledi v dveh letih pred izvozom niso bili opaženi simptomi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovega vektorja Pityophthorus juglandis Blackman niti navzočnost vektorja; rastline za saditev so bile pregledane neposredno pred izvozom ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napad po premestitvi z mesta pridelave,

ali

(c)

rastline za saditev izvirajo z mesta pridelave s popolno fizično zaščito in so bile pregledane neposredno pred izvozom ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napad po premestitvi z mesta pridelave.“;

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„12.

Rastline Platanus L. za saditev, razen semen, s poreklom iz Albanije, Armenije, Švice, Turčije in ZDA

Uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

ali

(b)

niso bili opaženi simptomi Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. na mestu pridelave ali v njegovi neposredni okolici od začetka zadnje popolne rastne dobe.“;

za točko 14.1 se vstavi naslednja točka:

„14.2

Rastline Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. in Vaccinium L. za saditev, razen rastlin v tkivnih kulturah in semen, s poreklom iz Kanade, Mehike in ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(9) in (18), Priloge III(B)(1) ali Priloge IV(A)(I), (14.1), (17), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1) in (23.2), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so rastline:

(a)

v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Grapholita packardi Zeller v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti;

ali

(b)

v celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki je bilo vzpostavljeno kot nenapadeno z Grapholita packardi Zeller v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:

(i)

ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla,

in

(ii)

kjer so bili vsako leto opravljeni uradni pregledi ob ustreznem času za odkrivanje morebitnih znakov Grapholita packardi Zeller,

in

(iii)

kjer so rastline rasle na enoti, kjer so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja in kjer je bila z uradnimi preiskavami, opravljenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena nenapadenost z Grapholita packardi Zeller,

in

(iv)

so bile rastline neposredno pred izvozom natančno uradno pregledane za ugotavljanje navzočnosti Grapholita packardi Zeller,

ali

c)

so rasle na enoti, ki je popolnoma fizično zaščitena pred vnosom Grapholita packardi Zeller.“;

točki 16.5 in 16.6 se nadomestita z naslednjim:

„16.5

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, Mangifera L. in Prunus L.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3), (16.4) in (16.6), uradna izjava, da:

(a)

plodovi, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae (neevropske vrste), izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena z zadevnim organizmom v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae (neevropske vrste), izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z zadevnim organizmom v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

ob uradnih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi znaki Tephritidae (neevropske vrste) od začetka zadnje popolne rastne dobe ter je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem ugotovljeno, da nobeden od plodov, pridelanih na mestu pridelave in za katere je znano, da so občutljivi na zadevni organizem, ne kaže znakov zadevnega organizma

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(d)

so bili plodovi, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae (neevropske vrste), podvrženi učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni z zadevnim organizmom, podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja.

16.6

Plodovi Capsicum (L.), Citrus L., razen Citrus limon (L.) Osbeck. in Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch in Punica granatum L. s poreklom iz držav na afriški celini, z Zelenortskih otokov, Svete Helene, Madagaskarja, Reuniona, Mauritiusa in iz Izraela

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3), (16.4), (16.5) in (36.3), uradna izjava, da:

(a)

plodovi izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

plodovi izvirajo z mesta pridelave, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, podatki o sledljivosti so vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii) ter so bili na mestu pridelave ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi, vključno z vizualnim pregledovanjem reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ali

(d)

so bili plodovi podvrženi učinkovitemu hladnemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ali drugemu učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja, skupaj z dokumentarnimi dokazi o njeni učinkovitosti.“;

za točko 16.6 se vstavijo naslednje točke:

„16.7

Plodovi Malus Mill.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.8), (16.9) in (16.10), uradna izjava, da:

(a)

plodovi izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena z Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich in Rhagoletis pomonella (Walsh) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich in Rhagoletis pomonella (Walsh) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe ter ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

plodovi izvirajo z mesta pridelave, kjer so ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich in Rhagoletis pomonella (Walsh), vključno z vizualnim pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni s škodljivimi organizmi,

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(d)

so bili plodovi podvrženi učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni z Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich in Rhagoletis pomonella (Walsh), podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja.

16.8

Plodovi Malus Mill. in Pyrus L.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.7), (16.9) in (16.10), uradna izjava, da:

(a)

plodovi izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena z Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

plodovi izvirajo z mesta pridelave, kjer so ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, vključno z vizualnim pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni s škodljivim organizmom,

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(d)

so bili plodovi podvrženi učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni z Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja.

16.9

Plodovi Malus Mill. in Pyrus L.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.7), (16.8) in (16.10), uradna izjava, da:

(a)

plodovi izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena s Tachypterellus quadrigibbus Say v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno s Tachypterellus quadrigibbus Say v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

plodovi izvirajo z mesta pridelave, kjer so ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Tachypterellus quadrigibbus Say, vključno z vizualnim pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni s škodljivim organizmom,

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(d)

so bili plodovi podvrženi učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni s Tachypterellus quadrigibbus Say, podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja.

16.10

Plodovi Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. in Vaccinium L. s poreklom iz Kanade, Mehike in ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.5), (16.6), (16.7), (16.8) in (16.9), uradna izjava, da:

(a)

plodovi izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Grapholita packardi Zeller v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

plodovi izvirajo z mesta pridelave, kjer so ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Grapholita packardi Zeller, vključno z uradnim pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni s škodljivim organizmom,

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(c)

so bili plodovi podvrženi učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da so nenapadeni z Grapholita packardi Zeller, podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji metodo tretiranja.“;

za točko 25.7.2 se vstavita naslednji točki:

„25.7.3

Plodovi Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. in Solanum melongena L.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.6), (25.7.1), (25.7.2), (25.7.4), (36.2) in (36.3), uradna izjava, da plodovi:

(a)

izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena z Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

izvirajo z mesta pridelave, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in so bili na mestu pridelave ob ustreznem času med rastno dobo opravljeni uradni pregledi, vključno s pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, ki so pokazali, da so plodovi nenapadeni z Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii),

ali

(d)

izvirajo z enote pridelave, fizično zaščitene pred žuželkami, ki jo je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na podlagi uradnih pregledov in preiskav, opravljenih v treh mesecih pred izvozom,

in

da so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii).

25.7.4

Plodovi Solanaceae s poreklom iz Avstralije, Amerik in Nove Zelandije

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za plodove iz Priloge IV(A)(I)(16.6), (25.7.1), (25.7.2), (25.7.3), (36.2) in (36.3), uradna izjava, da plodovi:

(a)

izvirajo iz države, ki je uradno priznana kot nenapadena z Bactericera cockerelli (Sulc.) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(b)

izvirajo z območja, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Bactericera cockerelli (Sulc.) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in ki je navedeno na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘, če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno sporočila Komisiji ta status nenapadenosti,

ali

(c)

izvirajo z mesta pridelave, kjer so bili, vključno z njegovo neposredno okolico, v zadnjih treh mesecih pred izvozom opravljeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Bactericera cockerelli (Sulc.) ter kjer so bila izvedena učinkovita tretiranja za zagotovitev nenapadenosti s škodljivim organizmom in so bili pregledani reprezentativni vzorci plodov pred izvozom,

in

so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii)

ali

(d)

izvirajo z enote pridelave, fizično zaščitene pred žuželkami, ki jo je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla kot nenapadeno z Bactericera cockerelli (Sulc.) na podlagi uradnih pregledov in preiskav, opravljenih v treh mesecih pred izvozom,

in

so podatki o sledljivosti vključeni v spričevala iz člena 13(1)(ii).“;

točka 34 se nadomesti z naslednjim:

„34.

Rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, za vzdrževanje vitalnosti rastlin, z izjemo sterilnih substratov za rastline in vitro, s poreklom iz tretjih držav, razen Švice

Uradna izjava, da:

(a)

je bil rastni substrat ob saditvi rastlin, ki v njem rastejo:

(i)

brez zemlje in organskih snovi ter se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali katere koli kmetijske namene,

ali

(ii)

v celoti sestavljen iz šote ali vlaken Cocos nucifera L. in se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali katere koli kmetijske namene,

ali

(iii)

podvržen učinkovitemu tretiranju, da se zagotovi, da je nenapaden s škodljivimi organizmi, podatki o tretiranju pa bi morali biti navedeni na spričevalih iz člena 13(1)(ii) v rubriki ‚Dopolnilna izjava‘,

in

da je bil v vseh zgoraj navedenih primerih skladiščen in hranjen pod ustreznimi pogoji, da se zagotovi nenapadenost s škodljivimi organizmi,

in

(b)

po saditvi:

(i)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi, da se zagotovi nenapadenost rastnega substrata s škodljivimi organizmi, pri čemer ti ukrepi vključujejo vsaj:

fizično izolacijo rastnega substrata od zemlje in drugih možnih virov kontaminacije,

higienske ukrepe,

uporabo vode, v kateri ni škodljivih organizmov,

ali

(ii)

sta bila v dveh tednih pred izvozom rastni substrat vključno z zemljo, kjer je ustrezno, v celoti odstranjena s spiranjem z vodo, v kateri ni škodljivih organizmov. Ponovna saditev se lahko opravi v rastnem substratu, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a). Ohranijo se ustrezni pogoji, da se zagotovi nenapadenost s škodljivimi organizmi, kot je določeno v točki (b).“;

za točko 34 se vstavijo naslednje točke:

„34.1

Čebulice, stebelni gomolji, korenike in gomolji za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum, s poreklom iz tretjih držav, razen Švice

Brez poseganja v veljavne določbe iz Priloge IV(A)(I)(30) uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto teže zemlje in rastnega substrata.

34.2

Gomolji Solanum tuberosum s poreklom iz tretjih držav, razen Švice

Brez poseganja v veljavne določbe iz Priloge III(A)(10), (11) in (12) ter Priloge IV(A)(I) (25.1), (25.2), (25.3), (25.4.1) in (25.4.2) uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto teže zemlje in rastnega substrata.

34.3

Korenasta in gomoljna zelenjava s poreklom iz tretjih držav, razen Švice

Brez poseganja v veljavne določbe iz Priloge III(A)(10), (11) in (12) uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto teže zemlje in rastnega substrata.

34.4

Stroji in vozila, ki so se uporabljali za kmetijske ali gozdarske namene, uvožena iz tretjih držav, razen Švice

Brez poseganja v veljavne določbe iz Priloge IV(B)(30) uradna izjava, da so vozila ali stroji očiščeni ter na njih ni zemlje in rastlinskih ostankov.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

za točko 2 se vstavijo naslednje točke:

„2.1

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznake KN v delu A Priloge V, les Juglans L. in Pterocarya Kunth, razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh rastlin,

lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine

Uradna izjava, da:

(a)

les izvira z območja, ki so ga vzpostavili pristojni organi kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

(b)

je bil les ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 40 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C. V dokaz se les ali embalaža opremi z oznako ‚HT‘ v skladu s trenutno rabo,

ali

(c)

je les obdelan (obtesan), da se v celoti odstrani naravna okrogla površina.

2.2

Ne glede na to, ali sta bila uvrščena pod oznake KN v delu A Priloge V ali ne, izolirano lubje in les Juglans L. in Pterocarya Kunth, v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh rastlin

Uradna izjava, da:

a)

les ali izolirano lubje izvirata z območja, ki so ga vzpostavili pristojni organi kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

b)

sta les ali izolirano lubje ustrezno toplotno obdelana tako, da je bila v celotnem profilu lubja ali lesa za najmanj 40 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C. V dokaz se katera koli embalaža opremi z oznako ‚HT‘ v skladu s trenutno rabo.

2.3

Lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj, predelanega lesa, izdelanega z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ter podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki

Lesen pakirni material:

(a)

izvira z območja, ki so ga vzpostavili pristojni organi kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

b)

je izdelan iz lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje, kot je določeno v Prilogi I k mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Pravilih za lesen pakirni material v mednarodni trgovini,

je tretiran po odobrenih postopkih, kot so določeni v Prilogi I k navedenemu mednarodnemu standardu, ter

je opremljen z oznako, kot je določeno v Prilogi II k navedenemu mednarodnemu standardu, ki označuje, da je bil lesen pakirni material tretiran po odobrenih fitosanitarnih postopkih v skladu s tem standardom.“;

za točko 7 se vstavi naslednja točka:

„7.1

Rastline Juglans L. in Pterocarya Kunth za saditev, razen semen

Uradna izjava, da:

(a)

so rastline za saditev v celotni življenjski dobi ali od vnosa v Unijo rasle na mestu pridelave na območju, ki so ga vzpostavili pristojni organi kot nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

b)

rastline za saditev izvirajo z mesta pridelave, vključno z njegovo okolico s polmerom vsaj 5 km, kjer med uradnimi pregledi v dveh letih pred premeščanjem niso bili opaženi simptomi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovega vektorja Pityophthorus juglandis Blackman niti navzočnost vektorja, ter da so bile rastline za saditev vizualno pregledane pred premeščanjem ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napade po premestitvi z mesta pridelave,

ali

(c)

rastline za saditev izvirajo z mesta pridelave s popolno fizično zaščito in so bile vizualno pregledane neposredno pred premeščanjem ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napade po premestitvi z mesta pridelave.“;

za točko 30.1 se vstavi naslednja točka:

„31.

Stroji in vozila, ki so se uporabljali za kmetijske ali gozdarske namene

Stroji ali vozila:

a)

se premestijo z območja, ki so ga vzpostavili pristojni organi kot nenapadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

b)

se očistijo ter na njih ni zemlje in rastlinskih ostankov pred premeščanjem z območja, ki je napadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter).“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

v točki 16 se v tretjem stolpcu črtajo besede „UK (Severna Irska)“;

(ii)

v točki 16.1 se besedilo v prvem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„16.1

Rastline Cedrus Trew in Pinus L. za saditev, razen semen“;

(iii)

za točko 16.1 se vstavi naslednja točka:

„16.2

Rastline Quercus L., razen Quercus suber L., z obsegom najmanj 8 cm, merjeno pri višini 1,2 m od koreninskega vratu, za saditev, razen plodov in semen

Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v prilogah III(A)(2), IV(A)(I)(11.01), (11.1), (11.2) in IV(A)(II)(7), uradna izjava, da:

(a)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na mestih pridelave v državah, za katere ni znano, da bi bil v njih navzoč Thaumetopoea processionea L.,

ali

(b)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na varovanem območju, navedenem v tretjem stolpcu, ali na območju, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin kot nenapadeno s Thaumetopoea processionea L. v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

ali

(c)

so rastline:

 

od začetka zadnje popolne rastne dobe pridelane v drevesnicah, vključno z njihovo okolico, za katere so uradni pregledi, opravljeni čim bližje njihovemu premeščanju, kot je to mogoče, pokazali, da so nenapadene s Thaumetopoea processionea L.,

in

 

da so bile opravljene uradne preiskave drevesnice in njene okolice ob ustreznem času od začetka zadnje popolne rastne dobe za odkrivanje ličink in drugih simptomov Thaumetopoea processionea L.,

ali

(d)

so rastline v celotni življenjski dobi rasle na enoti, ki je popolnoma fizično zaščitena pred vnosom Thaumetopoea processionea L. ter za katero so uradni pregledi, opravljeni ob ustreznem času, pokazali, da je nenapadena s Thaumetopoea processionea L.

IE, UK (razen lokalnih upravnih enot Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Diagram: Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham in Wycombe)“;

(iv)

v točki 21 se besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), okrožij (comarcas) L'Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante ter občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia (avtonomna skupnost Valencia)), EE, F (Korzika), IRL (razen mesta Galway), I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova, Milano, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Lendava in Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica), SK (razen občin Dunajská Streda, Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Otok Man in Kanalski otoki)“;

(v)

v točki 21.3 se besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„E (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), okrožij (comarcas) L'Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante ter občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia (avtonomna skupnost Valencia)), EE, F (Korzika), IRL (razen mesta Galway), I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Mantova, Milano, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Lendava in Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica), SK (razen občin Dunajská Streda, Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Otok Man in Kanalski otoki)“;

(vi)

točka 24.1 se nadomesti z naslednjim:

„24.1

Neukoreninjeni potaknjenci Euphorbia pulcherrima Willd. za saditev

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)(I)(45.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da:

(a)

neukoreninjeni potaknjenci izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)

na mestu pridelave pri uradnih pregledih, opravljenih vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave teh rastlin, niso bili opaženi znaki Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na potaknjencih ali rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci in ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave,

ali

(c)

je bilo v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), opravljeno ustrezno tretiranje potaknjencev in rastlin, iz katerih izvirajo potaknjenci in ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave, da se zagotovi nenapadenost z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), in je bilo naknadno zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) tako med uradnimi pregledi, opravljenimi tedensko tri tedne pred premeščanjem s tega mesta pridelave, kot tudi med postopki monitoringa v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da je to mesto pridelave nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji uradni pregled od zgoraj navedenih tedenskih uradnih pregledov se izvede neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem.

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho in Trás-os-Montes), S, UK“;

(vii)

točka 24.2 se nadomesti z naslednjim:

„24.2

Rastline Euphorbia pulcherrima Willd. za saditev, razen:

semen,

rastlin, navedenih v točki 24.1

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)(I)(45.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)

na mestu pridelave vključno z rastlinami pri uradnih pregledih, opravljenih vsaj enkrat vsake tri tedne v času devetih tednov pred trženjem, niso bili opaženi znaki Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(c)

je bilo v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave, da se zagotovi nenapadenost z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), in je bilo naknadno zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) tako med uradnimi pregledi, opravljenimi tedensko tri tedne pred premeščanjem s tega mesta pridelave, kot tudi med postopki monitoringa v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da je to mesto pridelave nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji uradni pregled od zgoraj navedenih uradnih tedenskih pregledov se izvede neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem,

in

(d)

so na razpolago dokazila, da so bile rastline pridelane iz potaknjencev, ki:

(da)

izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(db)

so rasli na mestu pridelave, kjer pri uradnih pregledih, opravljenih vsaj enkrat vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave teh rastlin, niso bili odkriti znaki Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(dc)

so v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), zrasli na rastlinah, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave in so bile ustrezno tretirane, da se zagotovi nenapadenost z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), in je bilo naknadno zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) tako med uradnimi pregledi, opravljenimi tedensko tri tedne pred premeščanjem s tega mesta pridelave, kot tudi med postopki monitoringa v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da je to mesto pridelave nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji uradni pregled od zgoraj navedenih tedenskih uradnih pregledov se izvede neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem,

ali

(e)

je za rastline, za katere je razvidno iz pakiranja ali iz razvoja cvetov (ali krovnih listov) ali na drug način, da so namenjene prodaji končnim potrošnikom, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo rastlin, uradni pregled pred premeščanjem pokazal, da so nenapadene z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije).

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho in Trás-os-Montes), S, UK“;

(viii)

točka 24.3 se nadomesti z naslednjim:

„24.3

Rastline Begonia L. za saditev, razen semen, gomoljev in stebelnih gomoljev, ter rastline Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. in Nerium oleander L. za saditev, razen semen

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV(A)(I)(45.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)

na mestu pridelave pri uradnih pregledih, opravljenih vsaj enkrat vsake tri tedne v času devetih tednov pred trženjem, niso bili opaženi znaki Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(c)

je bilo v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave, da se zagotovi nenapadenost z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), in je bilo naknadno zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) tako med uradnimi pregledi, opravljenimi tedensko tri tedne pred premeščanjem s tega mesta pridelave, kot tudi med postopki monitoringa v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da je to mesto pridelave nenapadeno z Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji uradni pregled od zgoraj navedenih tedenskih uradnih pregledov se izvede neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem,

ali

(d)

je za rastline, za katere je razvidno iz pakiranja ali iz razvoja cvetov ali na drug način, da so namenjene neposredni prodaji končnim potrošnikom, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo rastlin, uradni pregled tik pred premeščanjem pokazal, da so nenapadene z Bemisia tabaci Genn.(evropske populacije).

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho in Trás-os-Montes), S, UK“;

(ix)

točka 31 se nadomesti z naslednjim:

„31.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi s poreklom iz BG, HR, SI, EL (regionalne enote Argolida, Arta, Chania in Lakonija), P (Algarve in Madeira ter okrožje Odemira v regiji Alentejo), E, F, CY in I

Brez poseganja v zahtevo iz Priloge IV(A)(II)(30.1), da mora biti na embalaži označba izvora:

(a)

so plodovi brez listov in pecljev

ali

(b)

je v primerih plodov z listi ali peclji uradna izjava, da so plodovi pakirani v zaprte zabojnike, ki so bili uradno zaplombirani in ostanejo zaplombirani med prevozom prek varovanega območja, priznanega za te plodove, ter so označeni z razpoznavno oznako, ki se navede v potnem listu.

EL (z izjemo regionalnih enot Argolida, Arta, Chania in Lakonija), M, P (z izjemo avtonomnih regij Algarve in Madeira ter okrožja Odemira v regiji Alentejo)“.

(5)

Priloga V se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točka 1.7(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

je v celoti ali delno pridobljen iz Juglans L., Platanus L. in Pterocarya L., vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine;“

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Rastline rodov Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in hibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. za saditev, razen semen, ter druge zelnate rastline za saditev, razen rastlin družine Gramineae ter razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev.“;

(ii)

oddelek II se spremeni:

točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2

Rastline Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. in Quercus spp., razen Quercus suber L., in Ulmus L. za saditev, razen semen“;

(b)

del B se spremeni:

(i)

oddelek I se spremeni:

točka 2 se spremeni:

deveta alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

Rezane veje Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya L. z listjem ali brez njega s poreklom iz Kanade, Kitajske, Demokratične ljudske republike Koreje, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA,“;

doda se naslednja alinea:

„—

Convolvulus L., Ipomoea L. (razen gomoljev), Micromeria Benth in Solanaceae s poreklom iz Avstralije, Amerik in Nove Zelandije“;

točka 3 se spremeni:

prva alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. in njihovi hibridi, Momordica L., in Solanaceae“;

druga alinea se nadomesti z naslednjim: