ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 085I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
27. marec 2019


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2019/491 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije

1

 

*

Uredba (EU) 2019/492 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ( 1 )

5

 

*

Uredba (EU, Euratom) 2019/493 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

7

 

*

Uredba (EU) 2019/494 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

11

 

*

Uredba (EU) 2019/495 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ( 1 )

16

 

*

Uredba (EU) 2019/496 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo

20

 

*

Uredba (EU) 2019/497 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije

22

 

*

Uredba (EU) 2019/498 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

25

 

*

Uredba (EU) 2019/499 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije

32

 

*

Uredba (EU) 2019/500 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ( 1 )

35

 

*

Uredba (EU) 2019/501 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

39

 

*

Uredba (EU) 2019/502 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

49

 

*

Uredba (EU) 2019/503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ( 1 )

60

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2019/504 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

66

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. januarja 2019 o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 ( UL L 38, 8.2.2019 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/1


UREDBA (EU) 2019/491 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 178 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Do izstopa bo prišlo v programskem obdobju 2014–2020, v katerem Združeno kraljestvo sodeluje v petnajstih programih sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“. Dva od teh programov, in sicer PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) (v nadalnjem besedilu skupaj: programa sodelovanja), v katerih sodeluje tudi Severna Irska, podpirata mir in spravo ter sodelovanje sever-jug na podlagi mirovnega sporazuma za Severno Irsko (Velikonočnega sporazuma) s katerimi namerava Unija nadaljevati, tudi če Združeno kraljestvo izstopi iz Unije, ne da bi do datuma, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) PEU, začel veljati sporazum o izstopu. Zato bi morala biti ta uredba omejena na navedena programa sodelovanja.

(3)

Programa sodelovanja urejajo zlasti uredbe (EU) št. 1299/2013 (3), (EU) št. 1303/2013 (4) in (EU, Euratom) 2018/1046 (5) Evropskega parlamenta in Sveta. Ta uredba bi morala vsebovati določbe, da se omogoči nadaljevanje programov sodelovanja v skladu z navedenimi uredbami tudi po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

(4)

Organ upravljanja za programa sodelovanja je Organ za posebne programe EU (Special EU Programmes Body – SEUPB), ustanovljen na podlagi Sporazuma med vlado Irske in vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o ustanovitvi izvajalskih organov, ki je bil podpisan 8. marca 1999. Ker v programih sodelovanja sodeluje Severna Irska, bi se morala programa nadaljevati s potrebnimi dopolnilnimi določbami.

(5)

Za namene nadaljevanja programov sodelovanja je treba pojasniti, da lahko, brez poseganja v člen 20(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1299/2013, zajemata sodelujoče regije v Združenem kraljestvu, ki bi morale biti enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

(6)

Za namene nadaljevanja programov sodelovanja s financiranjem iz splošnega proračuna Unije bi bilo treba skleniti upravni sporazum med Komisijo in organi Združenega kraljestva z učinkom od datuma, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, da se omogočijo potreben nadzor in revizije programov sodelovanja. Če takega nadzora in revizij ni mogoče izvesti, bi morala Komisija imeti možnost, da prekine roke izplačil, začasno ustavi plačila in uporabi finančne popravke, kot je določeno v členih 83, 142, 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(7)

V skladu s členom 76 Uredbe (EU) št. 1303/2013 izvedbena sklepa Komisije o odobritvi programa PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) z dne 30. novembra 2015 in programa Interreg V-A z dne 12. februarja 2015 še naprej pomenita sklep o financiranju v smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 in s tem tudi pravno obveznost v smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Združeno kraljestvo ostaja odgovorno za svoje finančne obveznosti, ki jih je prevzelo kot država članica in se nanašajo na navedene pravne obveznosti Unije.

(8)

Združeno kraljestvo od dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati zanj, ne bo več vključeno v „del programskega območja, ki pripada Uniji“ v smislu člena 20(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013. Zato bi bilo treba prilagoditi določbe navedene uredbe o upravičenosti operacij glede na lokacijo.

(9)

Ker cilja te uredbe, in sicer da se omogoči nadaljevanje programov sodelovanja tudi po izstopu Združenega kraljestva iz Unije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredbane presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10)

Da se omogoči takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba bi se morala uporabljati le v primeru, če do dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba vsebuje določbe za obravnavanje posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije, če do datuma, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) PEU, ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, da bi se nadaljevala naslednja programa sodelovanja, zajeta v Uredbi (EU) št. 1299/2013 in v katerih sodeluje Združeno kraljestvo (v nadaljnjem besedilu skupaj: programa sodelovanja):

(1)

PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo);

(2)

Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska).

2.   Za programa sodelovanja, ki sta predmet te uredbe, se še naprej uporablja Uredba (EU) št. 1299/2013.

Člen 2

Geografska pokritost

Programa sodelovanja lahko, brez poseganja v člen 20(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1299/2013, zajemata sodelujoče regije v Združenem kraljestvu, ki so enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

Člen 3

Organi, pristojni za programe

Z odstopanjem od člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013:

Organ za posebne programe EU (Special EU Programmes Body – SEUPB), ki deluje kot organ upravljanja in organ za potrjevanje programov sodelovanja, še naprej opravlja svoje naloge,

je revizijski organ za programe sodelovanja še vedno Ministrstvo za finance Severne Irske.

Člen 4

Pristojnosti Komisije v zvezi z nadzorom

Komisija in organi Združenega kraljestva se dogovorijo o uporabi pravil v zvezi z nadzorom in revizijami programov sodelovanja. Nadzor in revizije zajemajo celotno obdobje programov sodelovanja.

Če potrebnega nadzora in revizije programov sodelovanja ni mogoče izvesti v vseh zadevnih regijah, to pomeni resno pomanjkljivost v sistemu upravljanja in nadzora za namene ukrepov iz členov 83, 142, 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 5

Upravičenost operacij glede na lokacijo

Zgornja meja, določena v točki (b) člena 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013, se ne uporablja za programa sodelovanja.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).

(4)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(5)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/5


UREDBA (EU) 2019/492 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) skupaj tvorita regulativni okvir za dejavnosti priznanih organizacij za tehnični nadzor in pregled ladij ter izdajanje spričeval.

(3)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009 Komisija skupaj z državo članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za priznanje organizacije, redno in vsaj vsaki dve leti oceni organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij ter izdajanje spričeval, ki jih priznava na ravni Unije (v nadaljnjem besedilu: priznane organizacije).

(4)

Zaradi enake obravnave bi morala Komisija organizacije, ki jih je ustrezna država članica prvotno priznala v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES (5) in jih Unija zdaj priznava na podlagi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 391/2009, oceniti skupaj z državo članico, ki je prvotno priznala te organizacije.

(5)

V skladu s členoma 7 in 8 Uredbe (ES) št. 391/2009 morajo priznane organizacije, zato da jih Unija še naprej priznava, še naprej izpolnjevati zahteve in minimalna merila iz Priloge I k navedeni uredbi. To se preverja s stalnim ponovnim ocenjevanjem, ki ga v skladu s členom 8(1) navedene uredbe izvaja Komisija skupaj z ustrezno državo članico. Zato ima redno ocenjevanje pomembno vlogo pri nadaljnjem priznavanju organizacij.

(6)

Združeno kraljestvo po izstopu iz Unije ne bo več moglo sodelovati pri ocenjevanju, ki se izvaja v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009.

(7)

Priznane organizacije, ki jih je prvotno priznalo Združeno kraljestvo, zdaj priznava Unija in so jim druge države članice zaupale dolžnosti v zvezi s tehničnim nadzorom in pregledom ladij ter izdajanjem spričeval v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES. Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009 je zato treba spremeniti, da bo mogoče navedene organizacije še naprej ocenjevati v skladu z zahtevami iz navedene določbe.

(8)

Upoštevati bi bilo treba tudi obveznosti spremljanja in nadzora, ki jih morajo države članice izpolnjevati v skladu s členom 9 Direktive 2009/15/ES. Glede na to bi morala Komisija ocenjevanje priznanih organizacij v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 izvajati skupaj z državo članico ali državami članicami, ki so zadevno priznano organizacijo pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES.

(9)

Za zagotovitev usklajevanja nacionalnih dejavnosti in dejavnosti Unije v zvezi s spremljanjem priznanih organizacij bi se Komisija morala posvetovati s strokovnjaki ter opredeliti in izmenjati dobre prakse, da bi se izognili podvajanju dela in bi čim bolje izkoristili obstoječe zmogljivosti in sredstva.

(10)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (ES) št. 391/2009 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (ES) št. 391/2009 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija skupaj z državo članico ali državami članicami, ki so jih pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES, redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije, da preveri, ali organizacije izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe in minimalna merila iz Priloge I k tej uredbi. Ocena se omeji na tiste dejavnosti priznane organizacije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.“

Člen 2

Komisija najpozneje tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o njenih učinkih.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (ES) št. 391/2009 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 298.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28.5.2009, str. 11).

(4)  Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 131, 28.5.2009, str. 47).

(5)  Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 319, 12.12.1994, str. 20).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/7


UREDBA (EU, Euratom) 2019/493 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je za evropske politične stranke in evropske politične fundacije uvedla poseben evropski pravni status in zagotavlja njihovo financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije. Z njo je bil ustanovljen tudi Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: Organ).

(2)

Da bi se Organu omogočilo, da v celoti in neodvisno izpolni svoje naloge, vključno z novimi nalogami iz te uredbe, mu je treba zagotoviti stalno osebje in na direktorja Organa prenesti pooblastila organa za imenovanja.

(3)

Nedavni dogodki so pokazali potencialna tveganja za volilne postopke in demokracijo, ki jih lahko povzroči nezakonita uporaba osebnih podatkov. Zato je treba zaščititi integriteto evropskega demokratičnega procesa z določitvijo finančnih sankcij za primere, kadar bi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije izkoristile kršitve pravil o varstvu osebnih podatkov z namenom vplivanja na izid volitev v Evropski parlament.

(4)

Za ta namen bi bilo treba uvesti postopek preverjanja, v skladu s katerim mora Organ v določenih okoliščinah od odbora neodvisnih uglednih oseb, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, zahtevati oceno, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar se v skladu s postopkom preverjanja ugotovi, da je tako, bi moral Organ izreči sankcije na podlagi sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(5)

Kadar Organ evropski politični stranki ali fundaciji izreče sankcijo v skladu s postopkom preverjanja, bi moral upoštevati načelo ne bis in idem, po katerem sankcije ne smejo biti dvakrat izrečene za isto kršitev. Organ bi moral tudi zagotoviti, da se spoštuje načelo pravne varnosti in da ima zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija možnost, da se izjavi.

(6)

Novi postopek bi moral obstajati ob sedanjih postopkih, ki se uporabljata za preverjanje izpolnjevanja pogojev za registracijo in v primerih očitnih in resnih kršitev vrednot, na katerih temelji Unija. Vendar se za novi postopek ne bi smeli uporabljati roki za preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo iz člena 10 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(7)

Ker se novi postopek začne z odločitvijo pristojnega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogočiti, da zahteva preizkus sankcije v primeru razveljavitve odločitve tega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov ali uveljavitve pravnega sredstva zoper tako odločitev, pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva.

(8)

Za zagotovitev, da bodo volitve v Evropski parlament leta 2019 potekale v skladu s trdnimi demokratičnimi pravili in ob polnem spoštovanju evropskih vrednot demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic, je pomembno, da začnejo določbe o novem postopku preverjanja veljati pravočasno ter da se postopek začne čim prej uporabljati. Za dosego tega bi morale spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki se uvajajo s to uredbo, začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 se spremeni:

(1)

v členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Direktorju Organa pomaga osebje, v zvezi s katerim direktor izvaja pooblastila, ki so organu za imenovanje podeljena s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije, in pooblastila, ki so organu, pristojnemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi drugih uslužbencev, podeljena s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanje). Organ lahko na katerem koli delovnem področju uporabi druge napotene nacionalne strokovnjake ali drugo osebje, ki ni zaposleno pri Organu.

Za osebje Organa se uporabljajo Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Izbor osebja ne sme privesti do nasprotja interesov med njihovimi nalogami v Organu in vsemi drugimi uradnimi nalogami, osebje pa se vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog.“;

(2)

v členu 10(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Postopki, določeni v prvem in drugem pododstavku, se ne začnejo v obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament. Ta časovna omejitev se ne uporablja za postopek iz člena 10a.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 10a

Postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov

1.   Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sme namenoma vplivati oziroma poskusiti vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov, ki jih stori fizična ali pravna oseba.

2.   Če je Organ obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, organ zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11 te uredbe. Organ se lahko po potrebi poveže z zadevnim nacionalnim nadzornim organom.

3.   Odbor iz odstavka 2 poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem navedene kršitve. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po tem, ko je bil obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa. Organ določi kratek razumen rok, v katerem naj odbor poda mnenje. Odbor poda svoje mnenje v tem roku.

4.   Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s točko (a)(vii) člena 27(2) odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Odločitev Organa se ustrezno utemelji, pri čemer se upošteva zlasti mnenje odbora, in čim prej objavi.

5.   Postopek iz tega člena ne posega v postopek iz člena 10.

(*1)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).“;"

(4)

v členu 11(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje:

(a)

o kakršni koli morebitni očitni in resni kršitvi vrednot, na katerih temelji Unija, iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2), s strani evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;

(b)

ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namenoma vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.

V primerih iz točk (a) in (b) prvega pododstavka lahko odbor od Organa, Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali drugih deležnikov zahteva kateri koli zadevni dokument ali dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. V primeru iz točke (b) prvega pododstavka nacionalni nadzorni organ iz člena 10a sodeluje z odborom v skladu s pravom, ki se uporablja.“;

(5)

v členu 18 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija mora v času vložitve vloge izpolnjevati obveznosti iz člena 23 ter mora biti od datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali dejavnosti, za katero je dodeljen prispevek ali donacija, vpisana v registru in ji ne sme biti izrečena nobena sankcija iz člena 27(1) ter točke (a)(v), (vi) in (vii) člena 27(2).“;

(6)

člen 27 se spremeni:

(a)

v točki (a) odstavka 2 se doda naslednja točka:

„(vii)

kadar se v skladu s postopkom preverjanja iz člena 10a ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„7.   Kadar je bila odločitev nacionalnega nadzornega organa iz člena 10a razveljavljena ali je bilo zoper tako odločitev uveljavljeno pravno sredstvo in pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, Organ na predlog zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi točke (a)(vii) odstavka 2.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 12. decembra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/11


UREDBA (EU) 2019/494 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Glavni cilj Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je vzpostaviti in ohranjati visoko in enotno raven varnosti v letalstvu v Uniji. V ta namen je bil vzpostavljen sistem certifikatov za različne letalske dejavnosti, da se dosežejo zahtevane ravni varnosti in omogoči potrebno preverjanje ter vzajemno priznavanje izdanih certifikatov.

(3)

Na področju varnosti v letalstvu lahko več deležnikov z različnimi ukrepi odpravi učinek izstopa Združenega kraljestva iz Unije na certifikate in odobritve. Navedeni ukrepi vključujejo prenos na organ civilnega letalstva ene od preostalih 27 držav članic ali predložitev vloge pred datumom izstopa za izdajo certifikata s strani Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki začne učinkovati na dan izstopa ter tako samo pod pogojem, da je Združeno kraljestvo postalo tretja država.

(4)

Vendar pa za razliko od drugih področij prava Unije obstaja nekaj posebnih primerov, kadar ni mogoče pridobiti certifikata od druge države članice ali Agencije, saj bo Združeno kraljestvo v okviru svoje jurisdikcije po datumu izstopa znova prevzelo vlogo „države projektiranja“ na podlagi Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Združeno kraljestvo pa lahko v tej novi vlogi certifikate izdaja šele, ko prevzame to vlogo, in sicer ko pravo Unije preneha veljati za Združeno kraljestvo zaradi njegovega izstopa iz Unije.

(5)

Zato je treba vzpostaviti začasni mehanizem, da se podaljša veljavnost nekaterih certifikatov za varnost v letalstvu, zato da se zadevnim operatorjem in Agenciji omogoči dovolj časa za izdajo potrebnih certifikatov v skladu s členom 68 Uredbe (EU) 2018/1139 in se upošteva status Združenega kraljestva kot tretje države.

(6)

Trajanje takšnega podaljšanja veljavnosti certifikatov bi bilo treba omejiti na to, kar je nujno potrebno zaradi izstopa Združenega kraljestva iz sistema Unije za varnost v letalstvu.

(7)

Da se po potrebi omogoči dodaten čas za izdajo certifikatov v skladu s členom 68 Uredbe (EU) 2018/1139 zadevnim operatorjem, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z nadaljnjim podaljšanjem obdobja veljavnosti certifikatov iz oddelka I Priloge k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (4). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(8)

Poleg tega za razliko od večine drugih področij prava Unije o blagu neveljavnost certifikatov ne vpliva na dajanje na trg letalskih izdelkov, delov in naprav v Uniji, temveč na njihovo dejansko uporabo, na primer pri vgradnji delov in naprav na zrakoplove, ki opravljajo lete v Uniji. Izstop Združenega kraljestva ne bi smel vplivati na takšno uporabo letalskih izdelkov v Uniji.

(9)

Usposabljanje pilotov in mehanikov v okviru sistema Unije za varnost v letalstvu je strogo regulirano, moduli usposabljanja pa so harmonizirani. Osebe, ki sodelujejo v modulu usposabljanja v eni državi članici, med usposabljanjem tega ne morejo vedno nadaljevati v drugi državi članici. Navedene posebne primere bi bilo treba upoštevati pri ukrepih Unije ob nepredvidljivih razmerah.

(10)

Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati in bi se načeloma morale uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Da pa bi bilo mogoče čim prej izvesti potrebne upravne postopke, bi bilo treba nekatere določbe uporabljati od začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa posebne določbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije za nekatere letalske varnostne certifikate, izdane v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali Uredbo (EU) 2018/1139 za fizične in pravne osebe, ki imajo glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu, ter za nekatere primere v zvezi z usposabljanjem na področju letalstva.

2.   Ta uredba se uporablja za certifikate iz Priloge k tej uredbi, ki so veljavni na dan pred datumom začetka uporabe te uredbe in ki jih je izdala oziroma so jih izdale:

(a)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu, kot je določeno v oddelku 1 Priloge, ali

(b)

fizične ali pravne osebe, ki so jih certificirali pristojni organi Združenega kraljestva, kakor je določeno v oddelku 2 Priloge.

3.   Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module usposabljanja iz člena 5.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo ustrezne opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 216/2008.

Člen 3

Certifikati iz točke (a) člena 1(2)

Certifikati iz točke (a) člena 1(2) ostanejo veljavni devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe.

Kadar je potreben dodaten čas za izdajo certifikatov iz člena 68 Uredbe (EU) 2018/1139 zadevnim operatorjem, lahko Komisija z delegiranimi akti podaljša obdobje veljavnosti iz prvega odstavka tega člena.

Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 4

Certifikati iz točke (b) člena 1(2)

Certifikati iz točke (b) člena 1(2) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni.

Člen 5

Prenos modulov usposabljanja

Z odstopanjem od uredb Komisije (EU) št. 1178/2011 (6) in (EU) št. 1321/2014 (7) pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva, vendar pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe še niso privedli do izdaje licence, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.

Člen 6

Pravila in obveznosti v zvezi s certifikati, ki jih ureja člen 3 ali 4

1.   Za certifikate, ki jih urejata člena 3 ali 4 te uredbe, veljajo pravila, ki se uporabljajo zanje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 ter izvedbenimi in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008. Agencija ima v zvezi s subjekti, ki imajo glavni kraj poslovanja v tretji državi, pooblastila, določena v Uredbi (EU) 2018/1139 ter v izvedbenih in delegiranih aktih, sprejetih na podlagi navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 216/2008.

2.   Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikati, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Kadar takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnost, pridobljeno v skladu s členom 3 ali členom 4, kakor je ustrezno.

3.   Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi bili lahko v nasprotju z njihovimi obveznostmi iz te uredbe ali Uredbe (EU) 2018/1139.

Člen 7

Pristojni organ

Za namene te uredbe in za namen nadzora imetnikov in izdajateljev certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.

Člen 8

Uporaba Uredbe Komisije (EU) št. 319/2014

Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 (8) se uporablja za pravne in fizične osebe, ki so imetniki certifikatov iz člena 1(2) te uredbe ali jih izdajajo, pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.

Člen 9

Sprejemljivi načini za doseganje skladnosti in smernice

Agencija lahko v skladu s členom 76(3) Uredbe (EU) 2018/1139 izda sprejemljive načine za doseganje skladnosti in smernice za uporabo te uredbe.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Člen 5 pa se uporablja od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

3.   Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz prvega pododstavka odstavka 2 tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1).

(4)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(5)  Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 93, 28.3.2014, str. 58).


PRILOGA

SEZNAM CERTIFIKATOV IZ ČLENA 1

Oddelek 1:

Certifikati, ki jih Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izdaja fizičnim ali pravnim osebam z glavnim krajem poslovanja v Združenem kraljestvu ter za zrakoplove iz:

1.1

poddela B oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012 (1) (certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami)

1.2

poddela D oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (spremembe certifikatov tipa in certifikatov tipa z omejitvami)

1.3

poddela E oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dodatni certifikati tipa)

1.4

poddela M oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (popravila)

1.5

poddela O oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dovoljenja po odredbi o evropskem tehničnem standardu)

1.6

poddela J oddelka A dela 21 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (odobritev projektivne organizacije)

Oddelek 2:

Certifikati za proizvode, dele ali naprave, ki jih izdajajo pravne in fizične osebe, ki so jih certificirali pristojni organi Združenega kraljestva, iz:

2.1

točke 21.A.163(c) poddela G oddelka A Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 (dovoljenja za sprostitev v uporabo proizvodov, delov in naprav)

2.2

točke 145.A.75(e) dela 145 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja)

2.3

točke 145.A.75(f) dela 145 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti za zrakoplove ELA1)

2.4

točke M.A.615(d) poddela F oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja)

2.5

točke M.A.615(e) poddela F oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti za zrakoplove ELA1)

2.6

točke M.A.711(a)(4) ali (b)(1) poddela G oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o pregledu plovnosti in njihovo podaljšanje)

2.7

točke M.A.801(b)(2) in (3) ter (c) poddela H oddelka A dela M Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 (potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja).


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/16


UREDBA (EU) 2019/495 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer od 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Instrument za povezovanje Evrope, ki je ključen instrument financiranja Unije, je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bodo projekti čezmejnega in skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju, da se izboljša delovanje notranjega trga in izboljša konkurenčnost ter prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

(3)

V delu I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 je določen seznam devetih koridorjev jedrnega omrežja. Ti koridorji predstavljajo instrument za lažje usklajeno vzpostavljanje jedrnega omrežja. Prispevati bi morali k celovitosti jedrnega omrežja z boljšim teritorialnim sodelovanjem, obravnavati širše cilje prometne politike in omogočati lažjo interoperabilnost, povezovanje različnih načinov prevoza in multimodalne dejavnosti.

(4)

Združeno kraljestvo je del koridorja jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje, ki vključuje povezave med Belfastom, Dublinom in Corkom na otoku Irski ter povezave v Veliki Britaniji od Glasgowa in Edinburgha na severu do Folkestona in Dovra na jugu. Odseki in vozlišča Združenega kraljestva so vključeni v tabeli z naslovom „Predhodno določeni odseki, vključno s projekti“ koridorjev jedrnega omrežja, vključeno v točko 2 dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013.

(5)

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije bodo deli trase koridorja jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje, povezani z Združenim kraljestvom, ter odseki in vozlišča Združenega kraljestva iz tabele predhodno določenih odsekov, vključno s projekti, zastareli in od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati Uredba (EU) št. 1316/2013, ne bodo več imeli pravnih učinkov.

(6)

Za Irsko pomorske povezave predstavljajo ključno sredstvo za zagotavljanje neposrednih povezav s celinsko Evropo, zlasti ob upoštevanju negotovega razvoja trgovinskih tokov, ki potekajo prek „kopenskega mosta“ Združenega kraljestva.

(7)

Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena in nepovezana dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, bi moral koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje vključevati nove pomorske povezave med irskimi pristanišči in pristanišči Belgije, Francije in Nizozemske, ki so del tega koridorja. Poleg tega bi morala povezava med koridorjem Severno morje–Sredozemlje in atlantskim koridorjem prek Le Havra, ki je del atlantskega koridorja, zagotavljati boljšo povezljivost in povezovanje notranjega trga.

(8)

Pomembno je, da se srednjeročne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije za povezave in prometne tokove, zlasti morebitno preusmeritev prometnih tokov, upoštevajo pri oblikovanju instrumenta, ki bo nasledil Instrument za povezovanje Evrope, in za oceno Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Zato bi morala Komisija do leta 2021 opraviti zgodnji pregled Uredbe (EU) št. 1315/2013, da bi se upoštevale morebitne spremembe pri pretoku blaga, ko Združeno kraljestvo izstopi iz Unije.

(9)

Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje in omejenem delu atlantskega koridorja je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture. Bistveno je, da se vzpostavi ustrezna infrastruktura za ohranjanje in podpiranje obstoječih in prihodnjih trgovinskih tokov, ki povezujejo Irsko in celinsko Evropo.

(10)

Naložbe v opremo in infrastrukturo za varnost in kontrole na zunanjih mejah bi morale biti prednostni ukrep v zadnji fazi izvajanja tekočega programskega obdobja Instrumenta za povezovanje Evrope.

(11)

Komisija bi morala za obravnavanje teh potreb predlagati nov letni delovni program.

(12)

Med pregledom večletnega delovnega programa, da se ga prilagodi izstopu Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba zlasti upoštevati ukrepe, ki so namenjeni krepitvi prometne infrastrukture za varnost in kontrole na zunanjih mejah.

(13)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (EU) št. 1316/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1316/2013 se spremeni:

(1)

v členu 7(2) se doda naslednja točka:

„(m)

ukrepi za prilagoditev prometne infrastrukture zaradi varnosti in kontrol na zunanjih mejah.“;

(2)

člen 17 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija pregleda večletne delovne programe vsaj v vmesni fazi izvajanja. V prometnem sektorju pregleda večletni delovni program, da bi ga prilagodila glede na izstop Združenega kraljestva iz Unije. Komisija po potrebi sprejme izvedbene akte o reviziji večletnega delovnega programa. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„5a.   V prometnem sektorju so ukrepi, podrobno določeni v točki (m) člena 7(2), prednostna naloga letnega delovnega programa, sprejetega 28. marca 2019 ali po tem datumu.“;

(3)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (EU) št. 1316/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 301.

(2)  UL C 461, 21.12.2018, str. 173.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(4)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(5)  Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).


PRILOGA

Sprememba Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013

V Prilogi I, delu I, točka 2 („Koridorji jedrnega omrežja“), oddelek „Severno morje–Sredozemlje“, pododdelek „Trasa“, se za vrstico „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vstavi naslednja vrstica:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam“.


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/20


UREDBA (EU) 2019/496 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 (2) določa skupni sistem za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki je potreben za spodbujanje varnosti Unije in mednarodne varnosti ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije.

(3)

Uredba (ES) št. 428/2009 določa „splošna izvozna dovoljenja Unije“, ki olajšujejo nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, za katerega je značilno nizko tveganje, v nekatere tretje države. Trenutno so v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 iz Priloge IIa k Uredbi (ES) št. 428/2009 zajete Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike.

(4)

Združeno kraljestvo je pogodbenica ustreznih mednarodnih pogodb in članica mednarodnih režimov o neširjenju orožja ter popolnoma izpolnjuje s tem povezane obveznosti in zaveze. Združeno kraljestvo uporablja sorazmeren in ustrezen nadzor, v okviru katerega se učinkovito obravnavajo vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve v skladu z določbami in cilji Uredbe (ES) št. 428/2009.

(5)

Glede na to, da je Združeno kraljestvo pomembna namembna država za blago z dvojno rabo, proizvedeno v Uniji, je primerno dodati Združeno kraljestvo na seznam namembnih držav, ki so zajete v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, za zagotovitev enotnega in doslednega izvajanja nadzora po vsej EU, za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije in preprečitev nepotrebnega upravnega bremena, hkrati pa za zaščito Unije in mednarodne varnosti.

(6)

Ob upoštevanju nujnosti, ki je povezana z okoliščinami izstopa Združenega kraljestva iz Unije, je treba omogočiti takojšnjo uporabo te uredbe glede na vključitev Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001. Ta uredba bi morala zato začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Združeno kraljestvo bi bilo treba dodati na seznam namembnih držav, ki so zajete v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 le v primeru, če do dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3), ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IIa k Uredbi (ES) št. 428/2009 se spremeni:

(a)

naslov „Izvoz v Avstralijo, Japonsko, Kanado, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike“ se nadomesti z naslednjim:

„Izvoz v Avstralijo, na Japonsko, v Kanado, na Novo Zelandijo, Norveško, v Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Združene države Amerike“;

(b)

v delu 2 se za alineo „Švica, vključno z Lihtenštajnom“ vstavi naslednja alinea:

„—

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/22


UREDBA (EU) 2019/497 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 42 in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Sporazum o izstopu, ki je bil 19. februarja 2019 objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2), vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo po dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Če ta sporazum začne veljati, se bo skupna ribiška politika (SRP) uporabljala za Združeno kraljestvo med prehodnim obdobjem v skladu s tem sporazumom in se bo prenehala uporabljati ob koncu tega obdobja.

(3)

Ko se bo SRP prenehal uporabljati za Združeno kraljestvo, vode Združenega kraljestva (teritorialno morje in izključna ekonomska cona ob njem) ne bodo več del voda Unije. Zato v primeru izstopa brez sporazuma obstaja tveganje, da bodo plovila Unije s 30. marcem 2019 izgubila dostop do voda Združenega kraljestva in ribolovnih možnosti v njih. To bi imelo velike posledice na ribolovne dejavnosti flote Unije in gospodarske donose.

(4)

V Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) so že na voljo ukrepi za ublažitev negativnih gospodarskih učinkov, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz Unije v celotni verigi proizvodnje in trženja.

(5)

Uredba (EU) št. 508/2014 določa pravila in ureditve za dodeljevanje finančnih nadomestil ribičem in lastnikom ribiških plovil pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti. Merila za začasno prenehanje pa ne omogočajo nadomestila zaradi izstopa države članice iz Unije in posledične izgube dostopa do njenih voda in ribolovnih možnosti v teh vodah.

(6)

Poleg ukrepov, ki so že na voljo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014, bi morala biti za ublažitev negativnih gospodarskih učinkov zaradi izstopa države članice iz Unije na voljo javna podpora za začasno prekinitev ribolovnih dejavnosti za ribiče in gospodarske subjekte, ki so zelo odvisni od dostopa do voda Združenega kraljestva.

(7)

Uredbo (EU) št. 508/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Preostale odobritve so na voljo za vsak upravičen ukrep za ublažitev posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

(9)

Zaradi poenostavitve so zadevne države članice pozvane, naj preučijo možnost združitve sprememb svojih operativnih programov v okviru člena 22(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(10)

Ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti razpoložljivost podpore v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti ribiških plovil Unije, ki so zelo odvisna od dostopa do voda Združenega kraljestva, če Združeno kraljestvo ne odobri dostopa do teh voda od datuma izstopa Združenega kraljestva iz Unije, ki bi lahko bil 30. marec 2019, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 508/2014

Uredba (EU) št. 508/2014 se spremeni:

(1)

v členu 13 se doda naslednji odstavek:

„9.   Če se Pogodbi v skladu s členom 50(3) PEU prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, imajo države članice možnost preseči znesek iz odstavka 2 tega člena in doseči manjše zneske od tistih iz odstavkov 3 do 7 tega člena za podporo ukrepom iz člena 33 te uredbe, če Združeno kraljestvo ne odobri pravic dostopa do voda Združenega kraljestva na ribiška plovila Unije, katerih ribolovne dejavnosti so zelo odvisne od dostopa do teh voda.“;

(2)

v členu 25 se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Skupni finančni prispevek iz ESPR za ukrepe iz točke (d) člena 33(1) se ne upošteva pri določanju, ali so pragovi iz točk (a) in (b) odstavka 3 tega člena preseženi.“;

(3)

člen 33 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka:

„(d)

za odpravljanje posledic stanja, v katerem Združeno kraljestvo ni odobrilo pravic dostopa do voda Združenega kraljestva za ribiška plovila Unije, katerih ribolovne dejavnosti so zelo odvisne od dostopa do teh voda, če se Pogodbi v skladu s členom 50(3) PEU prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Podpora iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 se lahko dodeli za največ šest mesecev na plovilo v obdobju od leta 2014 do leta 2020, podpora iz točke (d) navedenega odstavka pa se lahko dodeli za največ devet mesecev na plovilo v obdobju od leta 2014 do leta 2020. Odhodki, povezani s točko (d) odstavka 1, so upravičeni od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2019/497 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

(*1)  Uredba (EU) 2019/497 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (UL L 85 I, 27.3.2019, str. 22).“"

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(2)  UL C 66 I, 19.2.2019, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/25


UREDBA (EU) 2019/498 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet v dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Sporazum o izstopu, ki je bil 19. februarja 2019 objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2), vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo po dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Če ta sporazum začne veljati, se bo skupna ribiška politika (SRP) uporabljala za Združeno kraljestvo med prehodnim obdobjem v skladu s tem sporazumom in se bo prenehala uporabljati ob koncu tega obdobja.

(3)

Ko se bo SRP prenehala uporabljati za Združeno kraljestvo, vode Združenega kraljestva (teritorialno morje in izključna ekonomska cona ob njem) ne bodo več del voda Unije. Zato v primeru izstopa brez sporazuma obstaja tveganje, da ribiška plovila Unije in Združenega kraljestva ne bodo imela možnosti v celoti izkoristiti ribolovnih možnosti, določenih za leto 2019.

(4)

Za zagotovitev trajnosti ribištva in glede na njegov pomen za gospodarsko preživetje številnih skupnosti v Uniji in Združenem kraljestvu bi bilo treba za omejeno obdobje ohraniti možnost, da se še naprej v celoti poskrbi za vzajemni ribolovni dostop ribiških plovil Unije in Združenega kraljestva v vode druge pogodbenice, potem ko se bo SRP prenehala uporabljati za Združeno kraljestvo kot državo članico. Namen te uredbe je oblikovati ustrezen pravni okvir za takšen vzajemni dostop.

(5)

Ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključujeta Gibraltarja.

(6)

Ribolovne možnosti za leto 2019 so bile dogovorjene v skladu z uredbama Sveta (EU) 2019/124 (3) in (EU) 2018/2025 (4), vključno s strani Združenega kraljestva, v času njegovega članstva v Uniji. Te ribolovne možnosti so bile določene v celoti v skladu z zahtevami iz členov 61 in 62 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Za zagotovitev trajnostnega izkoriščanja živih morskih virov in stabilnosti v vodah Unije in Združenega kraljestva bi morale dogovorjene dodelitve kvot in deleži za države članice in Združeno kraljestvo ostati na voljo v skladu s členoma 2 in 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(7)

Glede na dolgotrajne ribolovne vzorce ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije in obratno bi morala Unija za omejeno obdobje določiti mehanizem za dostop ribiških plovil Združenega kraljestva do voda Unije z dovoljenji, da bi lahko svoje deleže dodeljenih kvot iz uredb (EU) 2019/124 in (EU) 2018/2025 lovila pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za ribiška plovila Unije. Zato bi bilo taka dovoljenja za ribolov treba izdati le, če in kolikor Združeno kraljestvo ribiškim plovilom Unije izda dovoljenja za uporabo ribolovnih možnosti, ki so jim bile dodeljene v skladu z ustreznimi uredbami o ribolovnih možnostih.

(8)

Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (6) določa pravila za izdajo in upravljanje dovoljenj za ribolov za plovila v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države in za ribiška plovila tretjih držav, ki izvajajo ribolovne operacije v vodah Unije.

(9)

Uredba (EU) 2017/2403 določa pravila za ribolovne operacije, ki jih ribiška plovila Unije opravljajo v vodah tretje države zunaj okvira sporazuma o ribištvu, in določa, da lahko država članica zastave podeli neposredno dovoljenje ter določi pogoje in postopke za izdajo takih dovoljenj. Glede na število ribiških plovil Unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, bi ti pogoji in postopki privedli do precejšnjih zamud in povečanega upravnega bremena, če ne bo prišlo do sporazuma o izstopu ali sporazuma o ribištvu. Zato bi bilo treba določiti posebne pogoje in postopke, da bi Združeno kraljestvo ribiškim plovilom Unije lahko lažje izdajalo dovoljenja za opravljanje ribolovnih operacij v vodah Združenega kraljestva.

(10)

Treba je odstopiti od pravil, ki se uporabljajo za ribiška plovila tretjih držav, in določiti posebne pogoje in postopke, ki omogočajo izdajanje dovoljenj za ribiška plovila Združenega kraljestva s strani Unije za opravljanje ribolovnih operacij v vodah Unije.

(11)

Uredba (EU) št. 1380/2013 pooblašča države članice, da izmenjajo vse ali del ribolovnih možnosti, ki so jim bile dodeljene. Med državami članicami in Združenim kraljestvom poteka približno 1 000 izmenjav kvot na leto. Brez poseganja v izključno pristojnost Unije je potreben prožen sistem, ki bo Uniji omogočil izmenjavo kvot z Združenim kraljestvom, potem ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo. Zato bi morale imeti države članice možnost razpravljati z Združenim kraljestvom in po potrebi oblikovati možen osnutek nameravanega prenosa ali izmenjave kvot. Komisija bi morala biti še naprej odgovorna za izvedbo takšnega prenosa ali izmenjave kvot. Ribolovne možnosti, prejete od Združenega kraljestva ali prenesene nanj pri prenosu ali izmenjavi kvot, bi se morale šteti za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od te dodelitve.

(12)

Zato bi bilo treba Uredbo (EU) 2017/2403 ustrezno spremeniti.

(13)

Ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti pravni okvir, da se izogne začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije in ribiških plovil Unije v vodah Združenega kraljestva na dan izstopa Združenega kraljestva iz Unije, ki bi lahko bil 30. marec 2019, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(14)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Uporabljati bi se morala do 31. decembra 2019.

(15)

Da se gospodarskim subjektom Unije in Združenega kraljestva omogoči, da nadaljujejo ribolov v skladu z zadevnimi ribolovnimi možnostmi, ki so jim bile dodeljene, bi se morala dovoljenja za ribolov za ribolovne dejavnosti v vodah Unije dodeliti ribiškim plovilom Združenega kraljestva le, če in kolikor se Komisija prepriča, da Združeno kraljestvo ribiškim plovilom Unije odobri pravice dostopa za opravljanje ribolovnih operacij v vodah Združenega kraljestva na podlagi vzajemnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2017/2403

Uredba (EU) 2017/2403 se spremeni:

(1)

v poglavju II naslova II se doda naslednji oddelek:

Oddelek 4

Ribolovne operacije ribiških plovil Unije v vodah Združenega kraljestva

Člen 18a

Področje uporabe

Ta oddelek se z odstopanjem od oddelka 3 uporablja do 31. decembra 2019 za ribolovne operacije, ki jih ribiška plovila Unije opravljajo v vodah Združenega kraljestva.

Člen 18b

Opredelitev pojmov

V tem oddelku ‚vode Združenega kraljestva‘ pomeni vode pod suverenostjo ali pristojnostjo Združenega kraljestva, ki je bila vzpostavljena v skladu z mednarodnim pravom.

Člen 18c

Postopek za pridobitev dovoljenj za ribolov od Združenega kraljestva

1.   Država članica zastave, ki je preverila, da so izpolnjeni pogoji iz člena 5, pošlje Komisiji ustrezen zahtevek ali seznam zahtevkov za dovoljenje s strani Združenega kraljestva.

2.   Vsak zahtevek ali seznam zahtevkov vsebuje informacije, ki jih zahteva Združeno kraljestvo za izdajo dovoljenja v zahtevani obliki, ki jo je Združeno kraljestvo sporočilo Komisiji.

3.   Komisija obvesti države članice o informacijah in obliki iz odstavka 2. Komisija lahko državi članici zastave pošlje zahtevek za vse dodatne informacije, potrebne za preverjanje skladnosti s pogoji iz odstavkov 1 in 2.

4.   Po prejemu zahtevka ali kakršnih koli dodatnih informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom 3, Komisija zahtevek brez odlašanja posreduje Združenemu kraljestvu.

5.   Takoj ko Združeno kraljestvo obvesti Komisijo, da se je odločilo izdati ali zavrniti dovoljenje ribiškemu plovilu Unije, Komisija o tem takoj ustrezno obvesti državo članico zastave.

6.   Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolov za ribolovne operacije v vodah Združenega kraljestva izda šele, ko je bila obveščena, da se je Združeno kraljestvo odločilo izdati dovoljenje zadevnemu ribiškemu plovilu Unije.

7.   Ribolovne operacije se ne začnejo, dokler država članica zastave in Združeno kraljestvo ne izdata dovoljenja za ribolov.

8.   Kadar Združeno kraljestvo obvesti Komisijo, da se je odločilo začasno preklicati ali odvzeti dovoljenje za ribolov za ribiško plovilo Unije, Komisija o tem takoj ustrezno obvesti državo članico zastave. Država članica ustrezno začasno prekliče ali odvzame svoje dovoljenje za ribolov za ribolovne operacije v vodah Združenega kraljestva.

9.   Kadar Združeno kraljestvo državo članico zastave obvesti, da se je odločilo ribiškemu plovilu Unije izdati, zavrniti, začasno preklicati ali odvzeti dovoljenje za ribolov, država članica zastave o tem takoj ustrezno obvesti Komisijo. Država članica ustrezno začasno prekliče ali odvzame svoje dovoljenje za ribolov za ribolovne operacije v vodah Združenega kraljestva.

Člen 18d

Spremljanje

Komisija spremlja izdajanje dovoljenj za ribolov s strani Združenega kraljestva za ribolovne operacije, ki jih ribiška plovila Unije opravljajo v vodah Združenega kraljestva.“;

(2)

vstavi se naslednji naslov:

„NASLOV IIIa

RIBOLOVNE OPERACIJE RIBIŠKIH PLOVIL ZDRUŽENEGA KRALJESTVA V VODAH UNIJE

Člen 38a

Področje uporabe

Ta naslov se z odstopanjem od naslova III uporablja do 31. decembra 2019 za ribolovne operacije, ki jih ribiška plovila Združenega kraljestva opravljajo v vodah Unije.

Člen 38b

Ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva

Ribiška plovila Združenega kraljestva lahko opravljajo ribolovne operacije v vodah Unije v skladu s pogoji iz uredb Sveta (EU) 2019/124 (*1) in (EU) 2018/2025 (*2), ki določata ribolovne možnosti.

Člen 38c

Splošna načela

1.   Ribiško plovilo Združenega kraljestva ne sme opravljati ribolovnih operacij v vodah Unije, razen če mu je Komisija izdala dovoljenje za ribolov. To dovoljenje se mu izda le, če izpolnjuje merila za izpolnjevanje pogojev iz odstavka 2.

2.   Komisija lahko izda dovoljenje za ribolov ribiškim plovilom Združenega kraljestva, če:

(a)

ima ribiško plovilo veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov, ki ga je izdal organ Združenega kraljestva;

(b)

je Združeno kraljestvo evidentiralo ribiško plovilo v registru flote, ki je dostopen Komisiji;

(c)

ribiško plovilo in vsako podporno plovilo uporabljata ustrezno shemo identifikacijskih številk ladij IMO, če to zahteva pravo Unije;

(d)

ribiškega plovila ni na seznamu plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva in/ali Unija v skladu z uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu;

(e)

Združeno kraljestvo ni vključeno na seznam kot nesodelujoča država v skladu z uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu ali kot država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova v skladu z Uredbo (EU) št. 1026/2012;

(f)

so Združenemu kraljestvu na voljo ribolovne možnosti.

3.   Ribiško plovilo Združenega kraljestva z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije mora biti skladno s pravili, ki urejajo ribolovne operacije ribiških plovil Unije na ribolovnem območju, na katerem deluje.

Člen 38d

Postopek za pridobitev dovoljenj za ribolov

1.   Združeno kraljestvo pošlje Komisiji zahtevek ali seznam zahtevkov za dovoljenja za svoja ribiška plovila.

2.   Komisija lahko od Združenega kraljestva zahteva dodatne informacije, potrebne za preverjanje, da so izpolnjeni pogoji iz člena 38c(2).

3.   Ko Komisija ugotovi, da so pogoji iz člena 38c(2) izpolnjeni, lahko izda dovoljenje za ribolov ter o tem brez odlašanja ustrezno obvesti Združeno kraljestvo in zadevne države članice.

Člen 38e

Upravljanje dovoljenj za ribolov

1.   Če kateri koli pogoj iz člena 38c(2) ni več izpolnjen, Komisija ustrezno ukrepa in obenem spremeni ali odvzame dovoljenje ter o tem ustrezno obvesti Združeno kraljestvo in zadevne države članice.

2.   Komisija lahko zavrne izdajo dovoljenj ali začasno prekliče ali odvzame katero koli dovoljenje, izdano ribiškemu plovilu Združenega kraljestva, v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

kadar se bistveno spremenijo okoliščine;

(b)

v primeru resne grožnje trajnostnemu izkoriščanju, upravljanju in ohranjanju morskih bioloških virov;

(c)

kadar je to nujno za preprečevanje ali zatiranje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova;

(d)

kadar Komisija meni, da je to primerno na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz njenih dejavnosti spremljanja v skladu s členom 18d;

(e)

kadar Združeno kraljestvo neupravičeno zavrne, začasno prekliče ali odvzame dovoljenje za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva.

3.   Če Komisija zavrne, začasno prekliče ali odvzame dovoljenje v skladu z odstavkom 2, o tem takoj obvesti Združeno kraljestvo.

Člen 38f

Prenehanje z ribolovnimi operacijami

1.   Kadar se šteje, da so bile ribolovne možnosti, dodeljene Združenemu kraljestvu, izkoriščene, Komisija o tem takoj uradno obvesti Združeno kraljestvo in pristojne inšpekcijske organe držav članic. Komisija od Združenega kraljestva zahteva, da ji sporoči tehnične ukrepe, ki preprečujejo kakršen koli negativni učinek na izkoriščene ribolovne možnosti, da se zagotovi nadaljevanje ribolovnih operacij v okviru neizkoriščenih ribolovnih možnosti, ki lahko prav tako vplivajo na izkoriščene možnosti.

2.   Od datuma uradnega obvestila iz odstavka 1 se dovoljenja za ribolov, izdana plovilom, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, štejejo za začasno preklicana za zadevne ribolovne operacije, plovila pa nimajo več dovoljenja za izvajanje teh ribolovnih operacij.

3.   Dovoljenja za ribolov se štejejo za odvzeta, kadar začasni preklic dovoljenj za ribolov v skladu z odstavkom 2 zadeva vse operacije, za katere so bila ta dovoljenja dodeljena.

Člen 38g

Prelov kvot v vodah Unije

Ko Komisija ugotovi, da je Združeno kraljestvo preseglo kvote, ki so mu bile dodeljene za stalež ali skupino staležev, izvede odbitke od drugih kvot, dodeljenih Združenemu kraljestvu. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je obseg zmanjšanja skladen z zmanjšanjem, naloženim državam članicam v podobnih okoliščinah.

Člen 38h

Nadzor in izvrševanje

1.   Ribiško plovilo Združenega kraljestva z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije upošteva pravila o nadzoru, ki urejajo ribolovne operacije ribiških plovil Unije na ribolovnem območju, na katerem deluje.

2.   Ribiško plovilo Združenega kraljestva z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, in, kadar je to ustrezno, obalni državi članici sporoči podatke, ki jih morajo ribiška plovila Unije poslati državi članici zastave v skladu z uredbo o nadzoru.

3.   Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, podatke, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 2, pošlje obalni državi članici.

4.   Ribiško plovilo Združenega kraljestva z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, na zahtevo predloži poročila opazovalcev, pripravljena v ustreznih programih opazovanja.

5.   Obalna država članica vse kršitve, ki jih storijo ribiška plovila Združenega kraljestva, vključno s povezanimi sankcijami, evidentira v nacionalnem registru iz člena 93 uredbe o nadzoru.

Člen 38i

Prenosi in izmenjave kvot

1.   Država članica lahko neformalno razpravlja z Združenim kraljestvom in po potrebi oblikuje možen osnutek nameravanega prenosa ali izmenjave kvot.

2.   Potem ko zadevna država članica uradno obvesti Komisijo, lahko ta izvede ustrezen prenos ali izmenjavo kvot.

3.   Komisija obvesti države članice o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.

4.   Ribolovne možnosti, prejete od Združenega kraljestva ali prenesene nanj pri prenosu ali izmenjavi kvot, se štejejo za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odbite od teh kvot, in sicer v trenutku, ko je začel veljati ta prenos oziroma izmenjava kvot. V skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti takšna dodelitev ali odbitek ne spremeni obstoječega delitvenega ključa za namen dodelitve ribolovnih možnosti državam članicam.“

(*1)  Uredba Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 29, 31.1.2019, str. 1)."

(*2)  Uredba Sveta (EU) 2018/2025 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020 (UL L 325, 20.12.2018, str. 7)."

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, in do 31. decembra 2019.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(2)  UL C 66 I, 19.2.2019, str. 1.

(3)  Uredba Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 29, 31.1.2019, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) 2018/2025 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020 (UL L 325, 20.12.2018, str. 7).

(5)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/32


UREDBA (EU) 2019/499 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 165(4) in člena 166(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Do izstopa bo prišlo v programskem obdobju 2014–2020 programa Erasmus+, v katerem sodeluje tudi Združeno kraljestvo.

(3)

Program Erasmus+ uvaja in ureja Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Ta uredba bi morala določiti pravila, da se omogoči nadaljevanje že sprejetih pravnih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1288/2013 v zvezi s tekočimi dejavnostmi učne mobilnosti, v katerih sodeluje Združeno kraljestvo, po njegovem izstopu iz Unije.

(4)

Združeno kraljestvo od dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ne bo več država Programa v smislu člena 24(1) Uredbe (EU) št. 1288/2013. Da bi se izognili temu, da bi sedanji udeleženci programa Erasmus+ morali prekiniti tekoče dejavnosti učne mobilnosti, bi bilo treba prilagoditi pravila o upravičenosti tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

(5)

Za namene nadaljevanja financiranja tekočih dejavnosti učne mobilnosti iz proračuna Unije bi se morala Komisija in Združeno kraljestvo dogovoriti, da bosta dovolila izvajanje nadzora in revizij teh dejavnosti. Če potrebnega nadzora in revizij ni mogoče izvesti, bi bilo to treba obravnavati kot resno pomanjkljivost v sistemu upravljanja in nadzora.

(6)

Ker cilja te uredbe, in sicer nadaljevanja tekočih dejavnosti učne mobilnosti, v katerih sodeluje Združeno kraljestvo in ki so se začele izvajati najpozneje na dan, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(7)

Glede na to, da če ne bo sporazuma o izstopu ali podaljšanja dvoletnega obdobja po uradnem obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu, se bosta Pogodbi za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati 30. marca 2019 in ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(8)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne nezačne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba vsebuje določbe za nadaljevanje dejavnosti učne mobilnosti iz členov 7 in 13 Uredbe (EU) št. 1288/2013, ki potekajo v Združenem kraljestvu ali v katerih sodelujejo subjekti ali udeleženci iz Združenega kraljestva in so se začele izvajati najpozneje na dan, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Člen 2

Upravičenost

1.   Dejavnosti učne mobilnosti iz člena 1 so še naprej upravičene do financiranja.

2.   Za namene uporabe katerih koli določb Uredbe (EU) št. 1288/2013 in aktov za izvajanje navedene uredbe, ki so potrebni za uveljavitev odstavka 1, se Združeno kraljestvo obravnava kot država članica, ob upoštevanju te uredbe.

Vendar pa predstavniki Združenega kraljestva ne sodelujejo v odboru iz člena 36 Uredbe (EU) št. 1288/2013.

Člen 3

Nadzor in revizije

Komisija in organi Združenega kraljestva se dogovorijo o uporabi pravil v zvezi z nadzorom in revizijami dejavnosti učne mobilnosti iz člena 1. Nadzor in revizije zajemajo celotno obdobje dejavnosti učne mobilnosti in s tem povezano nadaljnje spremljanje.

Če potrebnega nadzora in revizij programa Erasmus+ v Združenem kraljestvu ni mogoče izvesti, to pomeni resno pomanjkljivost pri izpolnjevanju glavnih obveznosti v zvezi z izvajanjem pravne obveznosti med Komisijo in nacionalno agencijo Združenega kraljestva.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/35


UREDBA (EU) 2019/500 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 48 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer od 30. marca 2019 naprej, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Če ne bo sporazuma o izstopu ali podaljšanja dvoletnega obdobja po obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu iz Unije, se bodo od 30. marca 2019 za Združeno kraljestvo in v njem prenehala uporabljati tudi pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz uredb (ES) št. 883/2004 (2) in (ES) št. 987/2009 (3) Evropskega parlamenta in Sveta.

(3)

Posledično se oseba, ki je pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije kot državljan Unije zakonito uveljavljala pravico do prostega gibanja ali pravico do ustanavljanja, določeno v členih 45 oziroma 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ter člani njene družine in preživele osebe ne bodo več mogli sklicevati na pravila Unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti glede svojih pravic socialne varnosti na podlagi dejstev in dogodkov ter zavarovalnih dob, dob zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, ki so se zgodili oziroma so se zaključile pred datumom izstopa ter vključujejo Združeno kraljestvo. Enako velja za osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in ki so ali so bili v okoliščinah, ki vključujejo Združeno kraljestvo, ter njihove družinske člane in preživele osebe.

(4)

Za doseganje cilja o zaščiti pravic socialne varnosti za zadevne osebe bi morale države članice še naprej uporabljati načela Unije glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja, določena v uredbah (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, pa tudi pravila v navedenih uredbah, ki so potrebna za uveljavljanje teh načel v zvezi z zadevnimi osebami, dejstvi ali dogodki in dobami, ki so se zgodili oziroma so se zaključile pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije.

(5)

Ta uredba ne vpliva na obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009. Ta uredba ne posega v možnost, da Unija ali države članice sprejmejo ukrepe v zvezi z upravnim sodelovanjem in izmenjavo informacij s pristojnimi institucijami v Združenem kraljestvu, da bi se izvajala načela te uredbe. Poleg tega ta uredba ne vpliva na morebitno pristojnost Unije ali držav članic, da sklenejo konvencije in sporazume o socialni varnosti s tretjimi državami ali z Združenim kraljestvom, ki zajemajo obdobje po dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem.

(6)

Ta uredba ne vpliva na pravice, ki so bile pridobljene ali v postopku pridobivanja v skladu z zakonodajo države članice v času pred datumom začetka uporabe te uredbe. Za zaščito in spoštovanje teh pravic je potrebno dobro sodelovanje. Pomembno je zagotoviti, da so zadevnim osebam na voljo ustrezne in pravočasne informacije.

(7)

Ker cilja te uredbe, in sicer doseganja enotne enostranske uporabe načel socialne varnosti glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi usklajevanja njihovega odziva lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(8)

Glede na to, da se bosta, če se z Združenim kraljestvom ne sklene sporazum o izstopu ali podaljša dvoletno obdobje po obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu iz Unije, od 30. marca 2019 za Združeno kraljestvo in v njem Pogodbi prenehali uporabljati, in zaradi zagotovitve pravne varnosti je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, PDEU in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(9)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 883/2004 in člena 1 Uredbe (ES) št. 987/2009.

Člen 2

Osebna veljavnost

Ta uredba se uporablja za naslednje osebe:

(a)

državljane države članice, osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in so ali so bili v okoliščinah, ki vključujejo Združeno kraljestvo, pred datumom začetka uporabe te uredbe, ter za njihove družinske člane in preživele osebe;

(b)

državljane Združenega kraljestva, za katere velja ali je pred datumom začetka uporabe te uredbe veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter za njihove družinske člane in preživele osebe.

Člen 3

Stvarna veljavnost

Ta uredba se uporablja za vsa področja socialne varnosti iz člena 3 Uredbe (ES) št. 883/2004.

Člen 4

Enako obravnavanje

Načelo enakega obravnavanja, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja za osebe iz člena 2 te uredbe v zvezi z vsemi okoliščinami, ki so se zgodile pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Člen 5

Izenačevanje in seštevanje

1.   Načelo izenačevanja, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi s pridobljenimi dajatvami ali dohodki ter dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili v Združenem kraljestvu pred datumom začetka uporabe te uredbe.

2.   Načelo seštevanja, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi z zavarovalnimi dobami, dobami zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja v Združenem kraljestvu, ki so se zaključile pred datumom začetka uporabe te uredbe.

3.   Uporabljajo se vse druge določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so potrebne za uveljavljanje načel iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Člen 6

Povezanost z drugimi koordinacijskimi instrumenti

1.   Ta uredba ne posega v obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009.

2.   Ta uredba ne posega v konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki se sklenejo po dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, in ki zajemajo obdobje pred datumom začetka uporabe te uredbe, če uveljavljajo načela iz člena 5(1) in (2) te uredbe, uporabljajo določbe iz člena 5(3) te uredbe, temeljijo na načelih Uredbe (ES) št. 883/2004 in so v skladu z njenim duhom.

Člen 7

Poročilo

Eno leto po datumu začetka uporabe te uredbe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V tem poročilu se obravnavajo predvsem praktične težave, s katerimi se srečujejo zadevne osebe, tudi s pomanjkanjem kontinuitete pri koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do datuma začetka uporabe te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(2)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/39


UREDBA (EU) 2019/501 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se navedeno obdobje podaljša.

(2)

Izstop Združenega kraljestva iz Unije bi v odnosu do preostalih 27 držav članic in v odsotnosti posebnih določb odpravil vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije v zvezi z dostopom do trga, kot je določeno v uredbah (ES) št. 1072/2009 (3) in (ES) št. 1073/2009 (4) Evropskega parlamenta in Sveta.

(3)

Večstranski sistem kvot Evropske konference ministrov za promet (CEMT) je edini drugi razpoložljivi pravni okvir, ki bi lahko bil podlaga za cestni prevoz blaga med Unijo in Združenim kraljestvom po datumu izstopa. Vendar zaradi omejenega števila dovolilnic, ki so trenutno na voljo v okviru sistema CEMT, in njegovega omejenega področja uporabe, kar zadeva zajete vrste cestnega prevoza, sistem trenutno ne zadostuje, da bi se v celoti odzvali na potrebe cestnega prevoza blaga med Unijo in Združenim kraljestvom.

(4)

Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu in avtobusnim prevoznikom, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga in potnikov po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih 27 držav članic ali z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva s tranzitom prek ene ali več držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.

(5)

Gibraltar ni vključen v ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključuje Gibraltarja.

(6)

Pravica do opravljanja prevozov na ozemlju države članice ali med državami članicami je en od temeljnih dosežkov notranjega trga in bi morala po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in ob odsotnosti kakršne koli določbe o nasprotnem prenehati veljati za cestne prevoznike v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ki nimajo sedeža v Uniji. Vendar bi bilo treba predvideti ukrepe za začasno postopno prenehanje, da se cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva dovoli opravljanje omejenega števila dodatnih dejavnosti na ozemlju Unije v okviru opravljanja dejavnosti med Združenim kraljestvom in Unijo. Takšni ukrepi bi morali takoj po izstopu Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu pomagati preprečiti motnje prometnih tokov, ki jih je mogoče pričakovati zaradi dodatnega nadzora nad vozili in njihovega tovora, ter groženj javnemu redu. Pomagati bi morali pri ublažitvi pritiska na mejne prehode, ki so maloštevilni in kjer so takšne motnje najverjetnejše, saj se vozilom ni treba takoj vrniti. Ti ukrepi bi morali biti sorazmerni, ne bi smeli posnemati ravni pravic, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu v Uniji v skladu s pravili notranjega trga, ter bi jih bilo treba postopoma odpraviti v skladu s to uredbo.

(7)

Brez posebnih določb bi izstop Združenega kraljestva iz Unije povzročil tudi resne motnje pri cestnem prevozu potnikov, tudi glede javnega reda. Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (5) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum Interbus) je edini razpoložljivi pravni okvir, ki bi lahko bil podlaga za avtobusni prevoz med Unijo in Združenim kraljestvom po datumu izstopa. Združeno kraljestvo bo 1. aprila 2019 postalo samostojna pogodbenica Sporazuma Interbus. Vendar Sporazum Interbus zajema le občasne prevoze in je zato neustrezen za rešitev motenj, ki bi lahko nastale zaradi izstopa, saj bo veliko število oseb še naprej želelo potovati med Unijo in Združenim kraljestvom. Pogodbenice so se pogajale o protokolu k Sporazumu Interbus, ki bi zajemal linijski prevoz potnikov, vendar se ne pričakuje, da bo začel veljati pravočasno, da bi ponudil izvedljivo alternativno rešitev za trenutne razmere v obdobju takoj po izstopu Združenega kraljestva. Zato veljavni instrumenti za redne in posebne linijske avtobusne prevoze potnikov ne zadostujejo potrebam cestnega prevoza potnikov med Unijo in Združenim kraljestvom. Za ublažitev večjih motenj, ki bi lahko ogrozile javni red, je zato primerno, da se prevoznikom iz Združenega kraljestva omogoči prevoz potnikov iz Združenega kraljestva v Unijo in obratno, če Združeno kraljestvo prevoznikom iz EU dodeli najmanj enake pravice. Navedene pravice, dodeljene v skladu s to uredbo, bi morale biti omejene na krajše obdobje, da bi se omogočila uveljavitev protokola k Sporazumu Interbus o linijskih prevozih in pristop Združenega kraljestva k navedenemu protokolu.

Čezmejni avtobusni prevozi med Irsko in Severno Irsko so še posebej pomembni za skupnosti, ki živijo v obmejnih regijah, da bi se zagotovila osnovna povezljivost med skupnostmi, med drugim v okviru skupnega potovalnega območja. Vkrcavanje in izkrcavanje potnikov na območjih na obeh straneh meje prispeva k preživetju teh storitev. Zato bi bilo treba avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva še naprej dovoliti vkrcavanje in izkrcavanje potnikov v obmejnih regijah Irske v okviru mednarodnega avtobusnega prevoza med Irsko in Severno Irsko. Te pravice bi bilo treba podeliti za omejeno obdobje (do 30. septembra 2019), da se omogoči uvedba alternativ.

(8)

Da se odrazi njihov začasni značaj in pri tem ne ustvari precedens, bi bilo treba sklop ukrepov iz te Uredbe omejiti na kratko obdobje. Glede dejavnosti cestnega prevoza v tovornem prometu se ukrepi časovno omejijo, da bi se omogočile potrebne ureditve za osnovno povezljivost v sistemu CEMT, brez poseganja tako v morebitna pogajanja in začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma o cestnem prevozu blaga med Unijo in Združenim kraljestvom, kot tudi v prihodnja pravila Unije o prevozu. Glede avtobusnega prevoza potnikov se določi časovna omejitev, da se omogoči uveljavitev protokola k Sporazumu Interbus o linijskih prevozih in pristop Združenega kraljestva k temu protokolu, brez poseganja v morebitni prihodnji sporazum o tej zadevi med Unijo in Združenim kraljestvom.

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 PEU ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(10)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati čim prej in se uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Ta uredba bi se morala v vsakem primeru prenehati uporabljati 31. decembra 2019. Unija zato po tem datumu ne bo več izvajala pristojnosti po tej uredbi. To pristojnost bodo brez poseganja v druge ukrepe Unije in ob upoštevanju teh ukrepov ponovno izvajale države članice v skladu s členom 2(2) PDEU. Pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s sklepanjem mednarodnih sporazumov na področju cestnega prevoza se določijo v skladu s Pogodbama in ob upoštevanju ustrezne zakonodaje Unije.

(11)

Kadar je to potrebno za obravnavo potreb trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), da bi se ponovno vzpostavila enakovrednost pravic, ki jih je Unija podelila cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva in avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, s pravicami, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije in avtobusnim prevoznikom iz Unije, tudi ko so se pravice, ki jih je podelilo Združeno kraljestvo, podelile na podlagi države članice izvora ali iz kakšnega drugega razloga niso v enaki meri na voljo vsem prevoznikom Unije, in da bi se odpravili primeri nepoštene konkurence v škodo cestnih prevoznikov v tovornem prometu iz Unije in avtobusnim prevoznikom iz Unije.

(12)

Delegirani akti bi morali biti skladni z načelom sorazmernosti, zato bi morali biti njihovi pogoji sorazmerni s težavami, ki se pojavljajo zaradi nepodelitve enakovrednih pravic ali zaradi nepoštenih konkurenčnih pogojev. Prekinitev uporabe te uredbe bi morala Komisija predvideti le v najhujših primerih, v katerih Združeno kraljestvo ne zagotavlja enakovrednih pravic vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu Unije ali avtobusnim prevoznikom Unije, ko so dodeljene pravice minimalne, ali če se konkurenčni pogoji za cestne prevoznike v tovornem prometu Združenega kraljestva ali avtobusne prevoznike Združenega kraljestva toliko razlikujejo od pogojev za izvajalce Unije, da ponujanje teh storitev za izvajalce Unije ekonomsko ni vzdržno.

(13)

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (6). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Zagotoviti bi bilo treba, da noben tak delegirani akt ne bi neupravičeno vplival na pravilno delovanje notranjega trga.

(14)

Da bi zagotovili, da so pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu Unije in avtobusnim prevoznikom Unije, ki so enakovredne tistim, ki jih ta uredba zagotavlja cestnim prevoznikom v tovornem prometu Združenega kraljestva in avtobusnim prevoznikom Združenega kraljestva, na voljo enako za vse prevoznike Unije, bi bilo treba področje uporabe uredb (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009 začasno razširiti. Navedeni uredbi že zajemata del potovanja med državo članico in tretjo državo na ozemlju katere koli tranzitne države članice, ki se pri tem prečka. Vendar je treba v tem primeru zagotoviti, da se Uredba (ES) št. 1072/2009 uporablja tudi za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja in da se Uredba (ES) št. 1073/2009 uporablja za del vožnje na ozemlju države članice, kjer potniki vstopajo ali izstopajo. Namen take razširitve je zagotoviti, da gospodarski subjekti iz Unije lahko izvajajo navzkrižne trgovinske operacije v Združeno kraljestvo ali iz njega ter dodatne postanke pri njihovem izvajanju prevoza potnikov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa začasne ukrepe za urejanje cestnega prevoza blaga ter zagotavljanje linijskih in posebnih linijskih storitev avtobusnega prevoza potnikov med Unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) po njegovem izstopu iz Unije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„vozilo“ pomeni, pri prevozu blaga, motorno vozilo, ki je registrirano v Združenem kraljestvu, ali spojeno kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v Združenem kraljestvu, in se uporablja izključno za prevoz blaga, lahko je last podjetja oziroma ga je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, vendar pod pogojem, da v primeru najema izpolnjuje pogoje, določene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES (7), pri prevozu potnikov pa pomeni avtobus;

(2)

„dovoljeni prevoz blaga“ pomeni:

(a)

vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom z ozemlja Unije na ozemlje Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(b)

po vožnji, ki se opravlja s polnim vozilom, z ozemlja Združenega kraljestva iz točke (a) te točke, izvedbo v sedmih dneh po raztovarjanju na ozemlju Unije največ dveh dodatnih operacij natovarjanja in raztovarjanja na ozemlju Unije v obdobju štirih mesecev od prvega dneva uporabe, kakor je določen v drugem pododstavku člena 12, in ene operacije v sedmih dneh po raztovarjanju na ozemlju Unije v obdobju naslednjih treh mesecev;

(c)

vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;

(d)

prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točk (a) in (c);

(3)

„dovoljeni avtobusni prevoz potnikov“ pomeni:

(a)

vožnjo avtobusa za prevoz potnikov z ozemlja Unije na ozemlje Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(b)

vožnjo avtobusa za prevoz potnikov z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;

(c)

vožnjo brez potnikov v povezavi s prevozom iz točk (a) in (b);

(d)

vstopanje in izstopanje potnikov v obmejni regiji Irske v okviru mednarodnih linijskih in posebnih linijskih storitev med Irsko in Severno Irsko do 30. septembra 2019;

(4)

„obmejno območje Irske“ pomeni grofije Irske, ki mejijo na kopensko mejo med Irsko in Severno Irsko;

(5)

„cestni prevoznik v tovornem prometu iz Unije“ pomeni podjetje, ki opravlja cestni prevoz blaga in ima veljavno licenco Skupnosti v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1072/2009;

(6)

„cestni prevoznik v tovornem prometu iz Združenega kraljestva“ pomeni podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje za opravljanje cestnega prevoza blaga in veljavno licenco Združenega kraljestva;

(7)

„licenca Združenega kraljestva“, ko je izdana cestnemu prevozniku v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov v zvezi z dovoljenim prevozom blaga ter, ko je izdana avtobusnemu prevozniku iz Združenega kraljestva, pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov v zvezi z dovoljenim avtobusnim prevozom potnikov;

(8)

„avtobus“ pomeni vozilo, registrirano v Združenem kraljestvu, ki po svoji konstrukciji in opremi ustreza in je namenjeno prevozu več kot devetih potnikov, vključno z voznikom;

(9)

„linijski prevozi“ pomeni prevozne storitve, s katerimi se zagotovi prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih linijah, potniki pa vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajah;

(10)

„posebni linijski prevozi“ pomeni linijske prevozne storitve, s katerimi se zagotovi prevoz določene kategorije potnikov, prevoz drugih potnikov pa ne, ne glede na to, kdo jih organizira;

(11)

„avtobusni prevoznik iz Unije“ pomeni podjetje, ki opravlja avtobusni prevoz potnikov in ima veljavno licenco Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1073/2009;

(12)

„avtobusni prevoznik iz Združenega kraljestva“ pomeni podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje za avtobusni prevoz potnikov in veljavno licenco Združenega kraljestva;

(13)

„prevoznik“ pomeni bodisi cestnega prevoznika v tovornem prometu bodisi avtobusnega prevoznika;

(14)

„konkurenčno pravo“ pomeni vsako pravo, ki obravnava naslednje ravnanje, kadar bi lahko vplival na storitve cestnega prevoza blaga ali avtobusnega prevoza potnikov:

(a)

ravnanje, ki ga sestavljajo:

(i)

sporazumi med cestnimi prevozniki v tovornem prometu ali avtobusnimi prevozniki, odločitve združenj cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov in usklajena ravnanja, katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii)

zlorabe prevladujočega položaja s strani enega ali več cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov;

(iii)

ukrepi, ki jih je Združeno kraljestvo sprejelo ali ohranilo v veljavi v primeru javnih podjetij in podjetij, ki jim je Združeno kraljestvo podelilo posebne ali izključne pravice, in ki so v nasprotju s točko (i) ali (ii); ter

(b)

koncentracije cestnih prevoznikov v tovornem prometu ali avtobusnih prevoznikov, ki resno ovirajo učinkovito konkurenco, zlasti zaradi nastanka ali krepitve prevladujočega položaja;

(15)

„subvencija“ pomeni kakršen koli finančni prispevek, ki ga vlada ali kateri koli drug javni organ na kateri koli ravni podeli prevozniku ter ki prinaša ugodnost in vključuje:

(a)

neposredni prenos sredstev, kot so nepovratna sredstva, posojila ali infuzije lastniškega kapitala, potencialni neposredni prenos sredstev ter prevzem obveznosti, kot so garancije za posojila, kapitalske injekcije, lastništvo, zaščita pred stečajem ali zavarovanje;

(b)

odpoved ali nepobiranje prihodkov, ki bi sicer zapadli v plačilo;

(c)

zagotavljanje blaga ali opravljanje storitev, ki niso splošna infrastruktura, ali nakup blaga ali storitev; ali

(d)

plačila v mehanizem financiranja ali pooblastitev zasebnega organa oziroma navodilo takemu organu, da izvede eno ali več dejavnosti iz točk (a), (b) in (c), ki so običajno v pristojnosti vlade ali drugega javnega organa, pri čemer se ta praksa dejansko ne razlikuje od običajnih praks vlad.

Finančni prispevek vlade ali drugega javnega organa se ne šteje za dodeljeno ugodnost, če bi zasebni udeleženec na trgu – zgolj zaradi možnosti donosa – v enakih razmerah kot zadevni javni organ izvedel enak finančni prispevek;

(16)

„neodvisni organ za konkurenco“ pomeni organ, ki je pristojen za uporabo in izvrševanje konkurenčnega prava ter nadzor na subvencijami in izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

organ je operativno neodvisen in ustrezno opremljen s sredstvi, potrebnimi za izvajanje svojih nalog;

(b)

organ ima pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil potrebna jamstva za neodvisnost od političnih ali drugih zunanjih vplivov in deluje nepristransko ter

(c)

odločitve organa so predmet sodnega nadzora;

(17)

„diskriminacija“ pomeni vsakršno razlikovanje brez objektivne utemeljitve v zvezi z dobavo blaga ali storitev, vključno z javnimi storitvami, ki se uporabljajo za opravljanje storitev cestnega prevoza blaga ali storitev avtobusnega prevoza potnikov, ali v zvezi z njihovo obravnavo s strani javnih organov, ki so pristojni za take storitve;

(18)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlje držav članic, kjer se uporabljata PEU in PDEU, v skladu s pogoji iz navedenih pogodb.

Člen 3

Pravica do opravljanja dovoljenega prevoza blaga

1.   Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni prevoz blaga.

2.   Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dovoljene prevoze blaga, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(7):

(a)

prevoz pošte kot univerzalna storitev;

(b)

prevoz vozil, ki so bila poškodovana ali so se pokvarila;

(c)

prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno težo priklopnikov, ne presega 3,5 tone;

(d)

prevoz zdravil, medicinskih pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, potrebnih pri medicinski oskrbi v nujnih primerih, zlasti ob naravnih nesrečah;

(e)

prevoz blaga pod naslednjimi pogoji:

(i)

blago, ki se prevaža, je last podjetja oziroma ga je podjetje prodalo, kupilo, dalo v najem ali najelo, izdelalo, pridobilo, obdelalo ali popravilo;

(ii)

namen vožnje je prevoz blaga v podjetje ali iz njega ali njegovo gibanje znotraj ali zunaj podjetja za lastne potrebe podjetja;

(iii)

motorna vozila, ki se uporabljajo za tak prevoz, v skladu s pogodbeno obveznostjo vozijo osebe, ki so zaposlene v podjetju ali so takemu podjetju na voljo;

(iv)

vozila, ki prevažajo blago, so last podjetja oziroma jih je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, pod pogojem, da v primeru najema izpolnjujejo pogoje, določene v Direktivi 2006/1/ES, ter

(v)

tak prevoz je samo pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

Člen 4

Pravica do opravljanja linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov

1.   Avtobusni prevozniki iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni avtobusni prevoz potnikov z linijskimi in posebnimi linijskimi prevozi.

2.   Avtobusni prevozniki v Združenem kraljestvu morajo imeti dovoljenje, izdano pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s členi 6 do 11 Uredbe (ES) št. 1073/2009 za opravljanje dovoljenih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov za najem in plačilo.

3.   Dovoljenja, ki ostanejo veljavna v skladu z odstavkom 2 tega člena, se lahko še naprej uporabljajo za namene, določene v odstavku 1 tega člena, če so bila podaljšana pod enakimi pogoji ali spremenjena glede postajališč, prevoznin ali voznih redov ter če zanje veljajo pravila in postopki iz členov 6 do 11 Uredbe (ES) št. 1073/2009 za obdobje veljavnosti, ki ne traja dlje od 31. decembra 2019.

4.   Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko v nekomercialne in neprofitne namene opravljajo dovoljeni avtobusni prevoz potnikov, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(7), kadar:

(a)

je prevozna dejavnost samo pomožna dejavnost te fizične ali pravne osebe, ter

(b)

so uporabljena vozila last te fizične ali pravne osebe ali jih je ta oseba pridobila z odloženim plačilom ali je bila zanje sklenjena dolgoročna zakupna pogodba in jih vozi član osebja fizične ali pravne osebe, sama fizična oseba ali pa osebje, ki je zaposleno v podjetju ali mu je na voljo v okviru pogodbene obveznosti.

Ti prevozi so izvzeti iz katerega koli sistema odobritve v Uniji, pod pogojem, da ima oseba, ki opravlja to dejavnost, nacionalno dovoljenje, izdano pred datumom začetka uporabe te uredbe v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1073/2009.

5.   Menjava vozila ali prekinitev prevoza, da se lahko del vožnje opravi z drugim prevoznim sredstvom, ne vpliva na uporabo te uredbe.

Člen 5

Dvostranski sporazumi ali dogovori

Države članice se niti ne pogajajo niti ne sklepajo dvostranskih sporazumov ali dogovorov z Združenim kraljestvom glede zadev, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, v času, ko se uporablja ta uredba. V tem času brez poseganja v obstoječe večstranske sporazume cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva ne smejo kako drugače podeliti nobenih pravic razen tistih, ki so podeljene v tej uredbi.

Člen 6

Socialna in tehnična pravila

Med dovoljenim prevozom blaga ali avtobusnim prevozom potnikov v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:

(a)

kar zadeva mobilne delavce in samozaposlene voznike, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(b)

kar zadeva določeno socialno zakonodajo v zvezi s cestnim prometom, zahteve iz Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (9);

(c)

kar zadeva tahografe v cestnem prometu, zahteve, določene v Uredbi (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

(d)

kar zadeva temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov, zahteve, določene v Uredbi 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(e)

kar zadeva največje dovoljene mere in težo določenih cestnih vozil, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 96/53/ES (12);

(f)

kar zadeva vgradnjo in uporabo naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 92/6/EGS (13);

(g)

kar zadeva obvezno uporabo varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Sveta 91/671/EGS (14);

(h)

kar zadeva napotitev delavcev, zahteve, ki jih določijo države članice v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES (15);

(i)

kar zadeva pravice potnikov, Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (16).

Člen 7

Enakovrednost pravic

1.   Komisija spremlja pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu in avtobusnim prevoznikom iz Unije, in pogoje za njihovo uveljavljanje.

2.   Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Unije, pravno ali dejansko niso enakovredne tistim, ki so bile podeljene prevoznikom iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Unije, za ponovno vzpostavitev enakovrednosti brez odlašanja sprejme delegirane akte v skladu s členom 11, s katerimi:

(a)

začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2) ali člena 4(1) do (4) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za prevoznike iz Unije ali če so podeljene pravice minimalne;

(b)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje; ali

(c)

sprejme operativne omejitve, povezane z vrsto vozil ali s pogoji za udeležbo v prometu.

Člen 8

Poštena konkurenca

1.   Komisija spremlja pogoje, pod katerimi prevozniki iz Unije konkurirajo prevoznikom iz Združenega kraljestva pri opravljanju storitev cestnega prevoza blaga in avtobusnih prevozov, ki jih zajema ta uredba.

2.   Če Komisija ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 tega člena zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo prevozniki iz Združenega kraljestva, zaradi izboljšanja razmer brez odlašanja sprejme delegirane akte v skladu s členom 11, s katerimi:

(a)

začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2) ali člena 4(1) do (4), kadar se pogoji konkurence za cestne prevoznike v tovornem prometu ali avtobusne prevoznike tako razlikujejo od pogojev, ki se uporabljajo za prevoznike iz Unije, da ti storitev ne morejo opravljati na ekonomsko vzdržen način;

(b)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje; ali

(c)

sprejme operativne omejitve, povezane z vrsto vozil ali s pogoji za udeležbo v prometu.

3.   Delegirani akti iz odstavka 2 se pod pogoji, navedenimi v tem odstavku, sprejmejo za izboljšanje naslednjih razmer:

(a)

Združeno kraljestvo podeli subvencije;

(b)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo konkurenčnega prava ali ga ne uporablja učinkovito;

(c)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo neodvisnega organa za konkurenco ali ga ne ohranja;

(d)

Združeno kraljestvo uporablja standarde na področju varstva delavcev, varnosti, zaščite ali okolja, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

(e)

Združeno kraljestvo uporablja standarde v zvezi z izdajanjem licenc cestnim prevoznikom v tovornem prometu ali avtobusnim prevoznikom, ki so nižji od standardov, določenih v Uredbi (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(f)

Združeno kraljestvo uporablja standarde v zvezi s kvalifikacijami in usposabljanjem poklicnih voznikov, ki so nižji od standardov, določenih v Uredbi (ES) št. 2003/59/ES;

(g)

Združeno kraljestvo uporablja pravila za zaračunavanje cestnin in obdavčitev, ki odstopajo od pravil iz Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18), ter

(h)

kakršna koli oblika diskriminacije cestnih prevoznikov iz Unije.

4.   Za namene odstavka 1 lahko Komisija zahteva informacije od pristojnih organov Združenega kraljestva ali prevoznikov iz Združenega kraljestva. Če ti ne zagotovijo zahtevanih informacij v razumnem roku, ki ga je določila Komisija, ali predložijo nepopolne informacije, lahko Komisija ravna v skladu z odstavkom 2.

Člen 9

Razširitev uporabe uredb (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009

1.   Za namene prevoza blaga med ozemljem Unije in ozemljem Združenega kraljestva, ki ga opravlja cestni prevoznik v tovornem prometu iz Unije, ki se opira na pravice, ki jih je dodelilo Združeno kraljestvo, kot je navedeno v členu 7 te uredbe, ki so enakovredne pravicam, dodeljenim s to uredbo, se za del potovanja na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja uporablja Uredba (ES) št. 1072/2009.

2.   Za namene prevoza potnikov med ozemljem Unije in ozemljem Združenega kraljestva, ki ga opravlja avtobusni prevoznik iz Unije, ki se opira na pravice, ki jih je dodelilo Združeno kraljestvo, kot je navedeno v členu 7 te uredbe, ki so enakovredne pravicam, dodeljenim s to uredbo, se za del potovanja na ozemlju države članice vstopa ali izstopa uporablja Uredba (ES) št. 1073/2009.

Člen 10

Posvetovanje in sodelovanje

1.   Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1 tega člena, ali katere koli druge informacije, ki so pomembne za izvajanje členov 7 in 8.

Člen 11

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7(2) in 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2019.

2.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta na podlagi člena 7(2) ali 8(2) posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

3.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do navedenega datuma.

Ta uredba se preneha uporabljati 31. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

(4)  Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

(5)  UL L 321, 26.11.2002, str. 13.

(6)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).

(8)  Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

(9)  Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

(11)  Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

(12)  Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59).

(13)  Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27).

(14)  Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L 373, 31.12.1991, str. 26).

(15)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

(16)  Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 28.2.2011, str. 1).

(17)  Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

(18)  Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L 187, 20.7.1999, str. 42).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/49


UREDBA (EU) 2019/502 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa pogoje za izdajo operativne licence Unije letalskim prevoznikom in vzpostavlja svobodo opravljanja storitev zračnega prevoza znotraj EU.

(3)

Ob odsotnosti posebnih določb bi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije prenehale vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije v zvezi z dostopom do trga, kot so bile vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1008/2008, kar se tiče razmerja med Združenim kraljestvom in preostalimi 27 državami članicami.

(4)

Zato je treba določiti začasni sklop ukrepov, ki bodo prevoznikom z licenco, izdano v Združenem kraljestvu, omogočali, da opravljajo storitve zračnega prometa med ozemljem Združenega kraljestva in preostalimi 27 državami članicami. Da bi vzpostavili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodelitvijo enakovrednih pravic letalskim prevoznikom z licenco, izdano v Uniji, s strani Združenega kraljestva in zanje bi morali veljati določeni pogoji za zagotavljanje poštene konkurence.

(5)

Zaradi svoje začasnosti bi se morala ta uredba uporabljati v kratkem časovnem obdobju, brez poseganja v morebitna pogajanja in začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma, ki bi vseboval določbo o sporazumu o storitvah zračnega prevoza z Združenim kraljestvom, katerega partnerica bi bila Unija. Komisija bi morala na svoje priporočilo čim prej dobiti pooblastilo za pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Združenim kraljestvom. O sporazumu bi se bilo treba pogajati in ga skleniti brez odlašanja.

(6)

Da bi ohranili obojestransko koristno raven povezljivosti, bi bilo treba v skladu z načelom vzajemnosti za letalske prevoznike Združenega kraljestva in letalske prevoznike Unije predvideti dogovore o sodelovanju na področju trženja, kot je skupna raba oznak.

(7)

Zaradi izjemnih in edinstvenih okoliščin, ki zahtevajo sprejetje te uredbe, in v skladu s Pogodbama je primerno, da Unija začasno izvaja ustrezno deljeno pristojnost, ki ji jo podeljujeta Pogodbi. Vendar bi moral biti vsak učinek te uredbe na delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami strogo časovno omejen. Zato bi morala Unija izvajati svojo pristojnost le za obdobje uporabe te uredbe. Tako bo Unija prenehati izvajati deljeno pristojnost, takoj ko se ta uredba preneha uporabljati. V skladu s členom 2(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije bodo od takrat dalje države članice ponovno izvajale svojo pristojnost. Poleg tega je treba opozoriti, da področje izvajanja pristojnosti Unije v tej uredbi, kot je določeno v Protokolu št. 25 o izvajanju deljene pristojnosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, vsebuje le tiste elemente, ki jih ureja ta uredba, in ne zajema celotnega področja. Pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s sklepanjem mednarodnih sporazumov na področju zračnega prevoza se določijo v skladu s Pogodbama in ob upoštevanju ustrezne zakonodaje Unije.

(8)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 morajo letalski prevozniki Unije zaradi ohranitve veljavnih operativnih licenc ves čas izpolnjevati zahteve glede lastništva in nadzora iz navedene uredbe. Če bi do izstopa Združenega kraljestva iz Unije prišlo brez sporazuma o izstopu, bi imeli nekateri letalski prevozniki Unije najbrž težave pri izpolnjevanju teh zahtev od datuma izstopa, zato so potrebni ukrepi, ki se sprejmejo ob nepredvidljivih dogodkih. V skladu z načeloma enake obravnave in sorazmernosti bi se morali ti ukrepi strogo omejiti na to, kar je nujno za reševanje težav zaradi neurejenega izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Zaradi istih načel je treba vzpostaviti tudi mehanizme, ki omogočajo natančno spremljanje napredka pri doseganju skladnosti z zahtevami glede lastništva in nadzora ter za preklic operativne licence, če je to upravičeno. Da bi se izognili nenadnemu prenehanju dejavnosti in omogočili zlasti vrnitev prizadetih potnikov v domovino, bi moral preklic neustrezne operativne licence začeti učinkovati dva tedna po sprejetju sklepa o preklicu, če ni bil predložen ustrezni načrt za popravne ukrepe.

(9)

Ta uredba državam članicam ne bi smela preprečiti izdaje dovoljenja letalskim prevoznikom Unije za opravljanje rednih zračnih prevozov v okviru uveljavljanja pravic, ki jim jih je dodelilo Združeno kraljestvo, podobno kot v primerih, ki nastanejo v okviru mednarodnih sporazumov. Pri teh dovoljenjih države članice ne bi smele diskriminirati med letalskimi prevozniki Unije.

(10)

Komisija in države članice bi morale rešiti težave, ki lahko vplivajo na obstoječe sisteme prometne distribucije zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Zlasti bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da bi se zagotovila popolna skladnost s temi sistemi in omogočil čim bolj urejen prehod ter preprečile motnje za potnike in podjetja v Uniji.

(11)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, ki jamčijo ustrezno stopnjo vzajemnosti med pravicami, ki jih Unija in Združeno kraljestvo enostransko podelita letalskim prevoznikom druge strani, ter ki zagotavljajo, da lahko letalski prevozniki Unije pod poštenimi pogoji konkurirajo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Zaradi njihovega morebitnega učinka na letalsko povezljivost držav članic bi bilo treba za sprejetje teh ukrepov uporabiti postopek pregleda. Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih. Ti ustrezno utemeljeni primeri bi se lahko nanašali na okoliščine, ko Združeno kraljestvo ne zagotavlja enakih pravic letalskim prevoznikom Unije in s tem povzroča očitno neravnovesje, ali če manj ugodni konkurenčni pogoji kot tisti, ki jih imajo letalski prevozniki Združenega kraljestva pri izvajanju storitev zračnega prevoza, ki jih vključuje ta uredba, ogrožajo ekonomsko vzdržnost letalskih prevoznikov Unije.

(12)

Ker cilja te uredbe, namreč določitve začasnih ukrepov za urejanje zračnega prevoza med Unijo in Združenim kraljestvom v primeru odsotnosti sporazuma o izstopu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)

Ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključujeta Gibraltarja.

(14)

Ta uredba ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije v zvezi s suverenostjo nad ozemljem, na katerem je letališče Gibraltarja.

(15)

Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati in bi se morale načeloma začeti uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Za čim prejšnjo izvedbo potrebnih upravnih postopkov pa bi morale nekatere določbe začeti veljati z začetkom veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa začasni sklop ukrepov za urejanje zračnega prometa med Unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) po njegovem izstopu iz Unije.

Člen 2

Izvajanje pristojnosti

1.   Izvajanje pristojnosti Unije v skladu s to uredbo je omejeno na obdobje uporabe te uredbe, kot je določeno v členu 16(4). Po koncu tega obdobja Unija takoj preneha izvajati to pristojnost in države članice ponovno izvajajo svojo pristojnost v skladu s členom 2(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.   Izvajanje pristojnosti Unije v skladu s to uredbo ne posega v pristojnost držav članic v zvezi s prometnimi pravicami v okviru sedanjih ali prihodnjih pogajanj o mednarodnih sporazumih v zvezi z zračnimi prevozi z Združenim kraljestvom, ali s katero koli drugo tretjo državo – ali v okviru podpisa ali sklenitve takšnih sporazumov –, po tem ko se preneha uporabljati ta uredba.

3.   Izvajanje pristojnosti Unije iz odstavka 1 vključuje le elemente, ki jih ureja ta uredba.

4.   Ta uredba ne posega v pristojnosti Unije in držav članic na področju zračnega prevoza v zvezi z elementi, ki se ne urejajo s to uredbo.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zračni prevoz“ pomeni prevoz potnikov, prtljage, tovora in pošte z zrakoplovom, ločeno ali skupaj, ki je na voljo javnosti za plačilo ali najem ter vključuje storitve rednega in posebnega zračnega prevoza;

(2)

„mednarodni zračni prevoz“ pomeni zračni prevoz, ki poteka čez zračni prostor nad ozemljem več kot ene države;

(3)

„letalski prevoznik Unije“ pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdal organ, pristojen za izdajo licenc, v skladu s poglavjem II Uredbe (ES) št. 1008/2008;

(4)

„letalski prevoznik Združenega kraljestva“ pomeni letalskega prevoznika, ki:

(a)

ima svoj glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu ter

(b)

izpolnjuje enega od naslednjih dveh pogojev:

(i)

Združeno kraljestvo in/ali državljani Združenega kraljestva imajo v lasti več kot 50 % podjetja in ga dejansko nadzorujejo, bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več vmesnih podjetij; ali

(ii)

države članice Unije in/ali državljani držav članic Unije in/ali druge države članice Evropskega gospodarskega prostora in/ali državljani takšnih držav imajo, v kateri koli kombinaciji, bodisi same(-i) bodisi skupaj z Združenim kraljestvom in/ali državljani Združenega kraljestva, v lasti več kot 50 % podjetja in ga dejansko nadzorujejo, bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več vmesnih podjetij;

(c)

je imel v primeru iz točke (b)(ii) veljavno operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 na dan pred prvim dnevom začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v prvem pododstavku člena 16(2);

(5)

„dejanski nadzor“ pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki posamezno ali skupaj ob upoštevanju zadevnih dejstev ali zakonov dajejo možnost neposrednega ali posrednega odločilnega vpliva na podjetje, zlasti s:

(a)

pravico do uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja;

(b)

pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja ali kako drugače zagotavljajo odločilen vpliv na vodenje poslovanja podjetja;

(6)

„konkurenčno pravo“ pomeni pravo, ki obravnava naslednje ravnanje, kadar lahko vpliva na storitve zračnega prevoza:

(a)

ravnanje, ki ga sestavljajo:

(i)

sporazumi med letalskimi prevozniki, odločitve združenj letalskih prevoznikov in usklajena ravnanja, katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii)

zlorabe prevladujočega položaja s strani enega ali več letalskih prevoznikov;

(iii)

ukrepi, ki jih Združeno kraljestvo sprejelo ali ohranilo v veljavi v primeru javnih podjetij in podjetij, ki jim je Združeno kraljestvo podelilo posebne ali izključne pravice, in ki so v nasprotju s točko (i) ali (ii); ter

(b)

koncentracije letalskih prevoznikov, ki resno ovirajo učinkovito konkurenco, zlasti zaradi nastanka ali krepitve prevladujočega položaja;

(7)

„subvencija“ pomeni kakršen koli finančni prispevek, ki ga vlada ali kateri koli drugi javni organ na kateri koli ravni podeli letalskemu prevozniku ali letališču ter ki prinaša ugodnost in vključuje:

(a)

neposredni prenos sredstev, kot so nepovratna sredstva, posojila ali infuzije lastniškega kapitala, potencialni neposredni prenos sredstev, prevzem obveznosti, kot so garancije za posojila, kapitalske injekcije, lastništvo, zaščita pred stečajem ali zavarovanje;

(b)

odpoved ali nepobiranje prihodkov, ki bi sicer zapadli v plačilo;

(c)

zagotavljanje blaga ali opravljanje storitev, ki niso splošna infrastruktura, ali nakup blaga ali storitev; ali

(d)

plačila v mehanizem financiranja ali pooblastitev zasebnega organa oziroma navodilo takemu organu, da izvede eno ali več dejavnosti iz točk (a), (b) in (c), ki so običajno v pristojnosti vlade ali drugega javnega organa, pri čemer se ta praksa dejansko ne razlikuje od običajnih praks vlad;

finančni prispevek vlade ali drugega javnega organa se ne šteje za dodeljeno ugodnost, če bi zasebni udeleženec na trgu – zgolj zaradi možnosti donosa – v enakih razmerah kot zadevni javni organ izvedel enak finančni prispevek;

(8)

„neodvisni organ za konkurenco“ pomeni organ, ki je pristojen za uporabo in izvrševanje konkurenčnega prava ter nadzor nad subvencijami in izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a)

organ je operativno neodvisen in je ustrezno opremljen s sredstvi, potrebnimi za izvajanje svojih nalog;

(b)

organ ima pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil potrebna jamstva za neodvisnost od političnih ali drugih zunanjih vplivov in deluje nepristransko ter

(c)

odločitve organa so predmet sodnega nadzora;

(9)

„diskriminacija“ pomeni vsakršno razlikovanje brez objektivne utemeljitve v zvezi z dobavo blaga ali storitev, vključno z javnimi storitvami, ki se uporabljajo za opravljanje storitev zračnega prevoza, ali v zvezi z njihovo obravnavo s strani javnih organov, ki so pristojni za take storitve;

(10)

„redni zračni prevoz“ pomeni serijo letov z naslednjimi značilnostmi:

(a)

na vsakem letu so sedeži in/ali zmogljivost prevoza tovora in/ali pošte javnosti na voljo za individualen nakup (bodisi neposredno od letalskega prevoznika bodisi od njegovih pooblaščenih zastopnikov);

(b)

opravlja se tako, da se zagotovi prevoz med dvema istima letališčema ali več letališči:

(i)

v skladu z objavljenim voznim redom ali

(ii)

z leti, ki so tako redni ali pogosti, da tvorijo prepoznavno sistematično serijo;

(11)

„posebni zračni prevoz“ pomeni komercialni zračni prevoz, razen rednega zračnega prevoza;

(12)

„ozemlje Unije“ pomeni kopensko ozemlje, celinske vode in teritorialno morje držav članic, kjer se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, v skladu s pogoji iz navedenih pogodb, ter zračni prostor nad njimi;

(13)

„ozemlje Združenega kraljestva“ pomeni kopensko ozemlje, celinske vode in teritorialno morje Združenega kraljestva ter zračni prostor nad njim;

(14)

„Čikaška konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila podpisana 7. decembra 1944 v Čikagu.

Člen 4

Prometne pravice

1.   Letalski prevozniki Združenega kraljestva lahko pod pogoji iz te uredbe:

(a)

preletijo ozemlje Unije brez pristanka;

(b)

pristanejo na ozemlju Unije v nekomercialne namene v smislu Čikaške konvencije;

(c)

opravljajo storitve rednega in posebnega potniškega, kombiniranega in tovornega mednarodnega zračnega prevoza med katerima koli krajema, od katerih se eden nahaja na ozemlju Združenega kraljestva in drugi na ozemlju Unije;

(d)

največ pet mesecev od prvega dne uporabe iz prvega pododstavka člena 16(2) opravljajo storitve rednega in posebnega mednarodnega zračnega prevoza za tovorni prevoz med katerim koli parom točk, od katerih je ena na ozemlju Unije, druga pa na ozemlju tretje države, kot del storitve z začetnim ali končnim krajem na ozemlju Združenega kraljestva. Celotna sezonska zmogljivost, ki jo morajo zagotoviti prevozniki Združenega kraljestva za navedene storitve, ne preseže pogostosti letov, ki so jih po načelu časovne porazdelitve opravili navedeni prevozniki za te storitve med zimsko oziroma poletno sezono IATA v letu 2018;

(e)

največ sedem mesecev od prvega dne uporabe iz prvega pododstavka člena 16(2) še naprej opravljajo redne zračne prevoze na progah, za katere veljajo obveznosti javne službe, če je bila pravica do opravljanja prevoza zagotovljena v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (ES) št. 1008/2008 pred datumom začetka uporabe te uredbe ter ob izpolnjevanju pogojev za te storitve iz Uredbe (ES) št. 1008/2008.

2.   Države članice uporabijo obdobje iz točke (e) odstavka 1, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se javne storitve, ki štejejo za potrebne, nadaljujejo tudi po izteku tega obdobja, v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (ES) št. 1008/2008.

3.   Države članice se z Združenim kraljestvom ne pogajajo o kakršnih koli dvostranskih sporazumih ali dogovorih oziroma jih ne sklenejo v zvezi z zadevami, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v času, ko se uporablja ta uredba. V tem času prevoznikom Združenega kraljestva ne smejo kako drugače podeliti drugih pravic v zvezi z zračnim prevozom, razen tistih, ki so podeljene v tej uredbi.

Člen 5

Dogovori o sodelovanju na področju trženja

1.   Storitve zračnega prevoza se lahko v skladu s členom 4 te uredbe zagotavljajo v okviru dogovorov o sodelovanju na področju trženja, kot so dogovori o rezervaciji prostora ali skupni uporabi oznak, in sicer:

(a)

letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko deluje kot prevoznik, ki trži let katerega koli dejanskega letalskega prevoznika Unije ali Združenega kraljestva ali tretje države, ki opravi let in ki po pravu Unije ali po pravu zadevne države članice ali držav članic uživa potrebne prometne pravice in pravico svojih prevoznikov, da navedene pravice uveljavlja na podlagi zadevnega dogovora;

(b)

letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko deluje kot dejanski prevoznik, ki opravi let s katerim koli letalskim prevoznikom Unije ali Združenega kraljestva ali tretje države, ki trži let in ki po pravu Unije ali po pravu zadevne države članice ali držav članic uživa potrebne pravice do določene proge in pravico svojih prevoznikov, da navedene pravice uveljavlja na podlagi zadevnega dogovora.

2.   V nobenem primeru sklicevanje na dogovor o sodelovanju na področju trženja v vlogi dejanskega prevoznika ali prevoznika, ki trži let, letalskemu prevozniku Združenega kraljestva ne omogoča uveljavljanja pravic, ki niso določene v členu 4(1).

3.   V nobenem primeru se pravice, dodeljene letalskim prevoznikom Združenega kraljestva v skladu z odstavkom 1, ne razlagajo tako, da se letalskim prevoznikom iz tretjih držav podeljujejo kakršne koli pravice, razen tistih, ki jih uživajo v skladu s pravom Unije ali pravom zadevne države članice ali držav članic.

4.   Zadevne države članice zahtevajo, da dogovore iz odstavka 1 odobrijo njihovi pristojni organi z namenom, da se preveri izpolnjevanje pogojev iz tega člena ter veljavnih zahtev prava Unije in nacionalnega prava, zlasti glede varnosti in zaščite.

Člen 6

Zakup zrakoplova

1.   Letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko pri uveljavljanju pravic iz člena 4(1) opravlja storitve zračnega prevoza z lastnim zrakoplovom in v vseh naslednjih primerih:

(a)

z uporabo zrakoplova, zakupljenega brez posadke pri katerem koli najemodajalcu;

(b)

z uporabo zrakoplova, zakupljenega s posadko pri katerem koli letalskem prevozniku Združenega kraljestva;

(c)

z uporabo zrakoplova, zakupljenega s posadko pri letalskem prevozniku katere koli druge države, ki ni Združeno kraljestvo, pod pogojem, da je zakup upravičen na podlagi izjemnih potreb, potreb glede sezonske zmogljivosti ali operativnih težav najemnika, in če zakup ne presega obdobja, ki je nujno potrebno za izpolnitev teh potreb ali za premostitev teh težav.

2.   Zadevne države članice zahtevajo, da dogovore iz odstavka 1 odobrijo njihovi pristojni organi, da se preveri izpolnjevanje navedenih pogojev ter veljavnih zahtev prava Unije in nacionalnega prava, zlasti glede varnosti in varovanja.

Člen 7

Obravnava operativnih licenc v zvezi z zahtevami glede lastništva in nadzora

1.   Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (ES) št. 1008/2008 kadar letalski prevoznik z operativno licenco, ki jo je izdala država članica, ki ni Združeno kraljestvo, preneha izpolnjevati zahteve iz točke (f) člena 4 navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: zahteve glede lastništva in nadzora) zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, neizpolnjevanje teh zahtev ne vpliva na veljavnost operativne licence do konca šestmesečnega obdobja od prvega dne uporabe, določenega v prvem pododstavku člena 16(2) te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Letalski prevoznik v dveh tednih od začetka veljavnosti te uredbe organu, pristojnemu za izdajo licenc, predloži načrt za popravne ukrepe. Ta načrt celostno in natančno določa ukrepe za popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora, in sicer najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1 tega člena. Če letalski prevoznik ne predloži načrta v roku, mu organ, pristojen za izdajo licenc, omogoči, da poda svoje mnenje, nato pa takoj prekliče operativno licenco, vendar ne pred datumom iz prvega pododstavka člena 16(2), in o tem obvesti Komisijo. Preklic začne učinkovati dva tedna po sklepu organa za izdajo licenc, vendar ne pred datumom iz člena 16(2). Organ, pristojen za izdajo licenc, o svojem sklepu obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

3.   Če zadevni letalski prevoznik predloži načrt za popravne ukrepe v roku iz odstavka 2, organ, pristojen za izdajo licenc, v dveh mesecih od prejema načrta oceni, ali bi v njem navedeni ukrepi dosegli popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1 in ali se zdi verjetno, da bo letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma. Organ, pristojen za izdajo licenc, o svoji oceni obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

4.   Če je organ, pristojen za izdajo licenc, zadevnemu letalskemu prevozniku dal možnost, da poda svoje mnenje, potem pa ugotovil, da ukrepi iz načrta ne bodo dosegli popolne skladnosti z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1, ali če se ne zdi verjetno, da bo zadevni letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma, lahko takoj prekliče operativno licenco. Preklic začne učinkovati dva tedna po sklepu organa, pristojnega za izdajo licenc. Organ, pristojen za izdajo licenc, o svojem sklepu obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

5.   Če organ, pristojen za izdajo licenc, ugotovi, da bodo ukrepi iz načrta dosegli popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1, in če se zdi verjetno, da bo letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma, pozorno in stalno spremlja izvajanje načrta ter redno obvešča Komisijo o svojih ugotovitvah.

6.   Do konca obdobja iz odstavka 1 organ, pristojen za izdajo licenc, odloči, ali letalski prevoznik v celoti izpolnjuje zahteve glede lastništva in nadzora. Če je organ, pristojen za izdajo licenc, zadevnemu letalskemu prevozniku dal možnost, da poda svoje mnenje, potem pa ugotovil, da letalski prevoznik ne izpolnjuje zahtev glede lastništva in nadzora v celoti, prekliče operativno licenco od prvega dne po obdobju iz odstavka 1.

7.   Kadar Komisija, potem ko sta organ, pristojen za izdajo licenc, in zadevni letalski prevoznik imela možnost podati svoje mnenje, ugotovi, da organ, pristojen za izdajo licenc, ni preklical ustrezne operativne licence, kot se to zahteva v odstavku 2 ali odstavku 6 tega člena, Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 15(3) Uredbe (ES) št. 1008/2008 od organa, pristojnega za izdajo licenc, zahteva, da prekliče operativno licenco. Uporabljata se tretji in četrti pododstavek člena 15(3) navedene uredbe.

8.   Ta člen ne vpliva na uporabo drugih določb Uredbe (ES) št. 1008/2008.

Člen 8

Enakovrednost pravic

1.   Komisija spremlja pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli letalskim prevoznikom Unije, in pogoje za njihovo uveljavljanje.

2.   Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo letalskim prevoznikom Unije, pravno ali dejansko niso enakovredne pravicam, podeljenim letalskim prevoznikom Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, ali da navedene pravice niso enako na voljo vsem prevoznikom Unije, Komisija za ponovno vzpostavitev enakovrednosti brez odlašanja sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost za redni zračni prevoz, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(b)

zahteva, da države članice zavrnejo, začasno razveljavijo ali prekličejo navedena operativna dovoljenja; ali

(c)

naloži finančne dajatve ali operativne omejitve.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Sprejmejo se v skladu z nujnim postopkom iz člena 15(3), če je to potrebno v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih resnega pomanjkanja enakovrednosti za namene odstavka 2.

Člen 9

Poštena konkurenca

1.   Komisija spremlja pogoje, pod katerimi letalski prevozniki Unije in letališča Unije konkurirajo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva in letališčem Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza, ki jih zajema ta uredba.

2.   Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki veljajo za letalske prevoznike Združenega kraljestva, za izboljšanje razmer brez odlašanja sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost za redni zračni prevoz, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(b)

zahteva, da države članice zavrnejo, začasno razveljavijo ali prekličejo navedena operativna dovoljenja nekaterim ali vsem letalskim prevoznikom Združenega kraljestva; ali

(c)

naloži finančne dajatve ali operativne omejitve.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Sprejmejo se v skladu z nujnim postopkom iz člena 15(3), če je to potrebno v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih, ko je ogrožena ekonomska vzdržnost ene ali več operacij letalskih prevoznikov Unije.

3.   Izvedbeni akti iz odstavka 2 se pod pogoji iz navedenega odstavka sprejmejo za izboljšanje naslednjih razmer:

(a)

Združeno kraljestvo podeli subvencije;

(b)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo konkurenčnega prava ali ga ne uporablja učinkovito;

(c)

Združeno kraljestvo ni vzpostavilo neodvisnega organa za konkurenco ali ga ne ohranja;

(d)

Združeno kraljestvo uporablja standarde za varstvo delavcev, varnost, zaščito, okolje ali pravice potnikov, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

(e)

kakršna koli oblika diskriminacije letalskih prevoznikov Unije.

4.   Za namene odstavka 1 lahko Komisija zahteva informacije od pristojnih organov Združenega kraljestva, letalskih prevoznikov Združenega kraljestva ali letališč Združenega kraljestva. Če pristojni organi Združenega kraljestva, letalski prevoznik Združenega kraljestva ali letališče Združenega kraljestva ne zagotovijo zahtevanih informacij v razumnem roku, ki ga je določila Komisija, ali predložijo nepopolne informacije, lahko Komisija ravna v skladu z odstavkom 2.

5.   Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 (5) se ne uporablja za zadeve, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Člen 10

Operativno dovoljenje

1.   Brez poseganja v pravo Unije in nacionalno pravo na področju varnosti v letalstvu morajo letalski prevozniki Združenega kraljestva pridobiti operativno dovoljenje od vsake države članice, v katero želijo opravljati prevoz, da bi lahko uveljavljali pravice, ki so jim podeljene na podlagi člena 4.

2.   Po prejemu vloge za izdajo operativnega dovoljenja, ki ga vloži letalski prevoznik Združenega kraljestva, zadevna država članica brez nepotrebnega odlašanja izda ustrezno operativno dovoljenje, pod pogojem, da:

(a)

ima letalski prevoznik Združenega kraljestva, ki zaprosi za dovoljenje, veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva ter

(b)

Združeno kraljestvo izvaja in vzdržuje učinkovit regulativni nadzor nad letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, ki zaprosi za dovoljenje, je pristojni organ jasno opredeljen in ima letalski prevoznik Združenega kraljestva spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdal navedeni organ.

3.   Brez poseganja v potrebo po zagotovitvi dovolj dolgega časovnega obdobja za izvedbo potrebnih ocen so letalski prevozniki Združenega kraljestva upravičeni do oddaje vlog za operativna dovoljenja od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Države članice so od navedenega datuma pooblaščene za odobritev navedenih zahtevkov, če so izpolnjeni pogoji za takšno odobritev. Vendar vsako izdano dovoljenje začne učinkovati šele na prvi dan začetka uporabe, ki je določen v prvem pododstavku člena 16(2).

Člen 11

Operativni načrti, programi in vozni redi

1.   Letalski prevozniki Združenega kraljestva pristojnim organom vsake zadevne države članice predložijo v odobritev operativne načrte, programe in vozne rede za storitve zračnega prevoza. To storijo vsaj 30 dni pred začetkom operacij.

2.   Ob upoštevanju člena 10 se lahko operativni načrti, programi in vozni redi za sezono IATA, ki je v teku na prvi dan začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v prvem pododstavku člena 16(2), in za prvo sezono zatem predložijo in odobrijo pred navedenim datumom.

3.   Ta uredba državam članicam ne preprečuje izdaje dovoljenja prevoznikom Unije za opravljanje rednih zračnih prevozov v okviru uveljavljanja pravic, ki jim jih je dodelilo Združeno kraljestvo. Pri teh dovoljenjih države članice ne diskriminirajo med prevozniki Unije.

Člen 12

Zavrnitev, preklic, začasna razveljavitev in omejitev dovoljenja

1.   Države članice zavrnejo ali, odvisno od primera, prekličejo ali začasno razveljavijo operativno dovoljenje letalskega prevoznika Združenega kraljestva, če:

(a)

se letalski prevoznik na podlagi te uredbe ne šteje za letalskega prevoznika Združenega kraljestva ali

(b)

pogoji iz člena 10(2) niso izpolnjeni.

2.   Države članice zavrnejo, prekličejo, začasno razveljavijo, omejijo ali pogojujejo operativno dovoljenje letalskega prevoznika Združenega kraljestva oziroma omejijo ali pogojujejo njegove operacije v katerih koli od naslednjih okoliščin:

(a)

veljavne zahteve za varnost in varovanje niso izpolnjene;

(b)

zahteve, ki veljajo za prihod zrakoplovov, ki opravljajo zračni prevoz, na ozemlje zadevne države članice, opravljanje dejavnosti na njem ali odhod z njega, niso izpolnjene;

(c)

zahteve, ki veljajo za prihod potnikov, posadke, prtljage, tovora in/ali pošte na zrakoplovu na ozemlje zadevne države članice, opravljanje dejavnosti na njem in odhod z njega (vključno s predpisi v zvezi z vstopom, mejno kontrolo, imigracijo, potnimi listinami, carino in karanteno ali za pošto v skladu s poštnimi predpisi), niso izpolnjene.

3.   Države članice zavrnejo, prekličejo, začasno razveljavijo, omejijo ali pogojujejo operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva oziroma omejijo ali pogojujejo njihove operacije, če to zahteva Komisija v skladu s členom 8 ali 9.

4.   Države članice Komisijo in druge države članice brez nepotrebnega odlašanja obvestijo o kakršni koli odločitvi o zavrnitvi ali preklicu operativnega dovoljenja letalskega prevoznika Združenega kraljestva na podlagi odstavkov 1 in 2.

Člen 13

Spričevala in licence

Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in licence, ki jih je izdalo ali potrdilo Združeno kraljestvo in še veljajo, države članice priznajo kot veljavne za namen opravljanja storitev zračnega prevoza s strani letalskih prevoznikov Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, pod pogojem, da so bila takšna spričevala ali licence izdane ali potrjene na podlagi vsaj ustreznih mednarodnih standardov, določenih na podlagi Čikaške konvencije, in v skladu z njimi.

Člen 14

Posvetovanje in sodelovanje

1.   Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1 tega člena, ali katere koli druge informacije, ki so pomembne za izvajanje členov 8 in 9.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1008/2008. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Vendar se člen 7, člen 10(3) in člen 11(2) uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

3.   Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji, začne veljati do dne iz prvega pododstavka odstavka 2.

4.   Ta uredba se preneha uporabljati na zgodnejšega od naslednjih dveh datumov:

(a)

datum, na katerega začne veljati celovit sporazum, ki ureja opravljanje storitev zračnega prevoza z Združenim kraljestvom, katerega pogodbenica je Unija, ali, odvisno od primera, se začne uporabljati začasno, ali

(b)

30. marca 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. marca 2019.

(3)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

(4)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvenconiranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).


27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/60


UREDBA (EU) 2019/503 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Na področju železniškega prometa lahko posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije na spričevala in pooblastila z različnimi ukrepi odpravijo zadevni prevozniki. Navedeni ukrepi vključujejo ustanovitev sedeža prevoznika v eni od preostalih držav članic in pridobitev ustreznih licenc in spričeval v njej.

(3)

Za obravnavo vprašanj, ki se neposredno nanašajo na čezmejne železniške storitve in infrastrukturo, bi bili potrebni posebni sporazumi, predvideni v členu 14 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), s čimer bi se zagotovila kontinuiteta teh storitev in čim bolj zmanjšale motnje. V skladu z navedeno direktivo bi taki sporazumi zagotovili tudi vzajemno enakopravno obravnavo podjetij iz Unije in podjetij s sedežem v Združenem kraljestvu, ki uporabljajo čezmejno infrastrukturo.

(4)

Sklenitev takih sporazumov med zadevnimi državami članicami in Združenim kraljestvom bo mogoča šele, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Zlasti za uporabo varnostnih pravil Unije za predor pod Rokavskim prelivom je trenutno odgovorna medvladna komisija, ustanovljena s pogodbo iz Canterburyja, podpisano dne 12. februarja 1986, ki ji na področju varnosti svetuje organ za varnost predora pod Rokavskim prelivom. Sistem, vzpostavljen z navedeno pogodbo, bi bilo treba prilagoditi in ob tem upoštevati status Združenega kraljestva kot tretje države. Zlasti bi morala biti pristojnost za del predora pod Rokavskim prelivom, ki je na francoskem ozemlju, pod izključnim nadzorom pristojnega organa, kot je opredeljen v točki 7 člena 3 Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da bi se zagotovilo, da se za ta del predora uporablja pravo Unije kot tako. Ta pristojni organ pa bi lahko za čim boljše opravljanje svojih nalog in ob upoštevanju skupnih lastnosti predora na obeh straneh meje ter zaradi boljše usklajenosti odločitev upošteval mnenja dvostranskega organa, ustanovljenega s sporazumom med državama, kot je organ za varnost predora pod Rokavskim prelivom, ki je bil ustanovljen s pogodbo iz Canterburyja in ki svetuje medvladni komisiji, ali oblikoval druga sredstva sodelovanja z organi, ki so pristojni za del predora na ozemlju Združenega kraljestva.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so pogojeni z varnostnimi standardi in postopki, zahtevami za pravico do poslovanja kot prevoznik v železniškem prometu in zahtevami za vožnjo vlaka, ki so identični zahtevam Unije, veljavnimi za infrastrukturo, ki se uporablja za zagotavljanje čezmejne železniške povezljivosti z Združenim kraljestvom, pa tudi za prevoznike, ki delujejo v tej infrastrukturi, in voznike, ki na tej infrastrukturi vozijo vlake.

(6)

Da se zadevnim stranem omogoči sklenitev potrebnih sporazumov in sprejetje vseh ukrepov, potrebnih za preprečevanje motenj, je treba, ob upoštevanju statusa Združenega kraljestva kot tretje države, podaljšati veljavnost nekaterih spričeval, pooblastil in licenc.

(7)

Trajanje takšnega podaljšanja veljavnosti potrdil, pooblastil in licenc bi moralo biti časovno omejeno na tisto, kar je nujno potrebno, da se zadevnim državam članicam omogoči potrebno ukrepanje v skladu z določbami iz Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter Direktive 2012/34/EU.

(8)

Da bi se izognili večji motnji pri storitvah čezmejnega železniškega prometa z Združenim kraljestvom, je pomembno tudi, da prevozniki v železniškem prometu in nacionalni organi hitro sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da bodo dovoljenja, pooblastila in licence na podlagi te uredbe izdani pravočasno pred prenehanjem veljavnosti te uredbe in druga dovoljenja, pooblastila in licence za delovanje na ozemlju Unije izdani pred izstopom Združenega kraljestva.

(9)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za odvzem ugodnosti, dodeljenih imetnikom dovoljenj, pooblastil in licenc, kadar ni zagotovljena skladnost z zahtevami Unije. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Za sprejetje teh ukrepov bi bilo zaradi njihovega morebitnega učinka na varnost na železnici treba uporabiti postopek pregleda. Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih.

(10)

Glede na nujnost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve začasnih ukrepov o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije v odsotnosti sporazuma o izstopu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(12)

Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati čim prej in bi se morale uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa posebne določbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije za nekatera varnostna spričevala in varnostna pooblastila, izdana na podlagi Direktive 2004/49/ES, nekatera dovoljenja za strojevodje, izdana na podlagi Direktive 2007/59/ES, in nekatera dovoljenja za prevoznike v železniškem prometu, izdana na podlagi Direktive 2012/34/EU.

2.   Ta uredba se uporablja za naslednja dovoljenja, pooblastila in licence, ki so veljavna na dan pred datumom začetka uporabe te uredbe:

(a)

varnostna pooblastila, izdana na podlagi člena 11 Direktive 2004/49/ES upravljavcem železniške infrastrukture za upravljanje in delovanje čezmejne infrastrukture, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo;

(b)

varnostna spričevala, izdana na podlagi člena 10 Direktive 2004/49/ES prevoznikom v železniškem prometu, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu;

(c)

licence, izdane na podlagi poglavja III Direktive 2012/34/EU prevoznikom v železniškem prometu, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu;

(d)

dovoljenja strojevodij, izdana na podlagi postopka iz člena 14 Direktive 2007/59/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo ustrezne opredelitve iz direktiv 2004/49/ES, 2007/59/ES in 2012/34/EU ter izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedenih direktiv. Za namene te uredbe se ustrezne opredelitve iz Direktive (EU) 2016/798 ter iz vseh delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene direktive, uporabljajo od datuma, ko se navedena direktiva začne uporabljati za pooblastila in spričevala iz točk (a) in (b) člena 1(2).

Člen 3

Veljavnost varnostnih pooblastil, varnostnih spričeval, operativnih licenc in dovoljenj strojevodij

1.   Varnostna pooblastila iz točke (a) člena 1(2) in varnostna spričevala iz točke (b) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe. Varnostna spričevala iz točke (b) člena 1(2) so veljavna samo za namene prispetja do mejnih prehodov in terminalov iz Priloge k tej uredbi iz Združenega kraljestva ali za namene odhoda z navedenih prehodov in terminalov v Združeno kraljestvo.

2.   Licence iz točke (c) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe. Z odstopanjem od člena 23(1) Direktive 2012/34/EU so navedene licence veljavne le na ozemlju, ki se nahaja med mejnimi prehodi in terminali iz Priloge k tej uredbi in Združenim kraljestvom.

3.   Dovoljenja iz točke (d) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe za strojevodje, ki delujejo na ozemlju med mejnimi prehodi in terminali iz Priloge k tej uredbi in Združenim kraljestvom.

Člen 4

Pravila in obveznosti glede varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc

1.   Za varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence, ki jih ureja člen 3 te uredbe, se uporabljajo pravila, ki se uporabljajo zanje v skladu z Direktivo 2004/49/ES, Direktivo (EU) 2016/798 od datuma, ko se ta začne uporabljati za navedena pooblastila, Direktivo 2012/34/EU in Direktivo 2007/59/ES ter v skladu z izvedbenimi in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi navedenih direktiv.

2.   Imetniki varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc iz člena 1(2) in, če je to primerno, organ, ki jih izdaja, če to ni nacionalni varnostni organ, na ozemlju katerega se v Uniji nahaja infrastruktura, oziroma v pristojnosti katerega so mejnih prehodi in terminali iz Priloge, sodelujejo z nacionalnim varnostnim organom ter mu predložijo vse ustrezne informacije in dokumente.

3.   Kadar informacije ali dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je v svojih zahtevkih določil nacionalni varnostni organ iz odstavka 2 tega člena, lahko Komisija na podlagi obvestila nacionalnega varnostnega organa sprejme izvedbene akte, s katerimi odvzame ugodnosti, dodeljene imetniku na podlagi člena 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

4.   Imetniki varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc iz točk (a), (b) in (d) člena 1(2) te uredbe Komisijo in Agencijo Evropske unije za železnice brez odlašanja obvestijo o vseh ukrepih drugih pristojnih varnostnih organov, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo, Direktivo 2004/49/ES, Direktivo 2007/59/ES ali Direktivo (EU) 2016/798.

Imetniki licenc iz točke (c) člena 1(2) Komisijo brez odlašanja obvestijo o vseh ukrepih drugih pristojnih varnostnih organov, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi na podlagi te uredbe ali Direktive 2012/34/EU.

5.   Preden Komisija odvzame ugodnosti, dodeljene v skladu s členom 3, pravočasno obvesti nacionalni varnostni organ iz odstavka 2 tega člena, organ, ki je izdal varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence iz člena 1(2), in imetnike zadevnih spričeval, pooblastil in licenc o svoji nameri za odvzem ugodnosti in jim omogoči, da izrazijo svoja stališča.

6.   V zvezi z licencami iz točke (c) člena 1(2) se za namene odstavkov 1 do 5 tega člena sklicevanja na nacionalni varnostni organ razumejo kot sklicevanja na licenčni organ, opredeljen v točki 15 člena 3 Direktive 2012/34/EU.

Člen 5

Spremljanje skladnosti s pravom Unije

1.   Nacionalni varnostni organ iz člena 4(2) spremlja varnostne standarde v železniškem prometu, ki se uporabljajo za prevoznike v železniškem prometu s sedežem v Združenem kraljestvu, ki uporabljajo čezmejno infrastrukturo iz točke (a) člena 1(2), in za navedeno čezmejno infrastrukturo. Poleg tega nacionalni varnostni organ preveri, ali upravljavci infrastrukture izpolnjujejo varnostne zahteve, določene v pravu Unije, in da strojevodje, ki delujejo na ozemlju pod njegovo jurisdikcijo, izpolnjujejo zahteve iz ustreznih določb prava Unije. Nacionalni varnostni organ Komisiji in Agenciji Evropske unije za železnice pošilja poročila o tej zadevi, ki jim po potrebi priloži priporočilo, naj Komisija ukrepa v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Licenčni organ iz člena 4(2) in (6) te uredbe spremlja, ali so zahteve iz členov 19 do 22 Direktive 2012/34/EU še vedno izpolnjene, kar zadeva prevoznike v železniškem prometu, ki so licenco pridobili v Združenem kraljestvu, iz točke (c) člena 1(2) te uredbe.

2.   Kadar Komisija utemeljeno dvomi, da so varnostni standardi, ki se uporabljajo za opravljanje čezmejnih železniških storitev ali upravljanje infrastrukture s področja uporabe te uredbe ali del te infrastrukture, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, brez nepotrebnega odlašanja sprejme izvedbene akte za odvzem ugodnosti, dodeljene imetniku v skladu s členom 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2). To se smiselno uporablja v primerih, kadar Komisija utemeljeno dvomi glede spoštovanja zahtev za pridobitev licence za prevoznika v železniškem prometu ali za strojevodje.

3.   Za namene odstavka 1 tega člena lahko nacionalni varnostni organ ali licenčni organ iz člena 4(2) oziroma (6) zahteva informacije od ustreznih pristojnih organov in za to določi razumen rok. Kadar navedeni ustrezni pristojni organi zahtevanih informacij ne predložijo v določenem roku ali so te informacije nepopolne, lahko Komisija na podlagi uradnega obvestila nacionalnega varnostnega organa ali licenčnega organa iz člena 4(2) in (6), kar je ustrezno, sprejme izvedbene akte o odvzemu ugodnosti, dodeljene imetniku na podlagi člena 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

4.   Preden Komisija odvzame ugodnosti, dodeljene v skladu s členom 3, pravočasno obvesti nacionalni varnostni organ iz člena 4(2), organ, ki je izdal varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence iz člena 1(2), imetnike zadevnih spričeval, pooblastil in licenc in nacionalni varnostni organ ter licenčni organ Združenega kraljestva o svoji nameri za odvzem ugodnosti in jim omogoči, da izrazijo svoja stališča.

Člen 6

Posvetovanje in sodelovanje

1.   Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1, ali vse druge informacije, ki so pomembne za izvajanje te uredbe.

Člen 7

Odbor

1.   Komisiji pomagata odbor iz člena 51 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in odbor iz člena 62 Direktive 2012/34/EU. Ta odbora sta odbora v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

3.   Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji, začne veljati do dne iz odstavka 2.

4.   Ta uredba se preneha uporabljati devet mesecev po dnevu, ko se je začela uporabljati v skladu z odstavkom 2.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. marca 2019.

(2)  Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

(4)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(5)  Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L 315, 3.12.2007, str. 51).

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).


PRILOGA

Mejni prehodi in terminali iz členov 3 in 4 so:

1.   IRSKA

Dún Dealgan/Dundalk

2.   FRANCIJA

Calais-Fréthun


SKLEPI

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/66


SKLEP (EU) 2019/504 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. marca 2019

o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 192(1) in 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije. Pogodbi se bosta zanj prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, to je 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Sporazum o izstopu, kot so ga oblikovali pogajalci, vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem po datumu, ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Če bo ta sporazum začel veljati, se bosta v skladu z njim za Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju uporabljali Direktiva (EU) 2018/2002 (3), ki spreminja Direktivo 2012/27/EU (4) Evropskega parlamenta in Sveta, ter Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki se bosta po koncu prehodnega obdobja prenehali uporabljati.

(3)

Člen 3(5) Direktive 2012/27/EU, ki je bil uveden z Direktivo (EU) 2018/2002, od držav članic zahteva določitev okvirnih nacionalnih prispevkov k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti, ki znašajo najmanj 32,5 % za leto 2030. Pri določanju teh prispevkov morajo države članice upoštevati porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 2030.

(4)

Prvi pododstavek člena 6(1) Uredbe (EU) 2018/1999 od držav članic zahteva, da v svojih okvirnih nacionalnih prispevkih k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti upoštevajo porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 2030. V skladu s prvim pododstavkom člena 29(3) navedene uredbe je poraba energije na ravni Unije pomembna tudi zaradi ocene Komisije o napredku pri skupnem doseganju ciljev Unije.

(5)

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je treba spremeniti predvidene vrednosti porabe energije za Unijo za leto 2030, da bodo odražale Unijo 27 držav članic brez Združenega kraljestva (EU-27). Projekcije, ki so bile narejene za krovne cilje Unije, ki so znašali najmanj 32,5 %, kažejo, da bi morala poraba primarne energije znašati 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), poraba končne energije pa 956 Mtoe za leto 2030 za Unijo 28 držav članic. Enakovredne projekcije za EU-27 kažejo, da bi v letu 2030 poraba primarne energije morala znašati 1 128 Mtoe, poraba končne energije pa 846 Mtoe. Zaradi tega je treba spremeniti vrednosti za ravni porabe energije v letu 2030.

(6)

Iste projekcije za porabo energije v letu 2030 so relevantne tudi za člena 6 in 29 Uredbe (EU) 2018/1999.

(7)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (6) se akti, katerih prenehanje uporabe je opredeljeno z določenim datumom, prenehajo uporabljati z iztekom zadnje ure dne, ki ustreza temu datumu. Ta sklep bi se zato moral začeti uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo prenehata uporabljati Direktiva 2012/27/EU in Uredba (EU) 2018/1999.

(8)

Direktivo 2012/27/EU in Uredbo (EU) 2018/1999 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Da bi se brez odlašanja pripravili na izstop Združenega kraljestva, bi moral ta sklep začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba Direktive 2012/27/EU

V členu 3 Direktive 2012/27/EU se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Vsaka država članica določi nacionalne okvirne prispevke glede energetske učinkovitosti k ciljem Unije za leto 2030 iz člena 1(1) te direktive v skladu s členoma 4 in 6 Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (*1). Države članice pri določanju teh prispevkov upoštevajo, da poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1 128 Mtoe primarne energije in/ali 846 Mtoe končne energije. Države članice o teh prispevkih uradno obvestijo Komisijo v svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih iz postopka iz členov 3 in 7 do 12 Uredbe (EU) 2018/1999 ter v skladu z njim.

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) 2018/1999

Uredba (EU) 2018/1999 se spremeni:

(1)

v členu 6(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica v svojem okvirnem nacionalnem prispevku k energetski učinkovitosti za leto 2030 in za zadnje leto iz obdobja, zajetega v poznejših nacionalnih načrtih, na podlagi točke (b)(1) člena 4 te uredbe, upošteva, da poraba energije Unije v letu 2020 v skladu s členom 3 Direktive 2012/27/EU ne sme preseči 1 483 Mtoe primarne energije ali 1 086 Mtoe končne energije, v letu 2030 pa ne sme preseči 1 128 Mtoe primarne energije in/ali 846 Mtoe končne energije.“;

(2)

v členu 29(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3.   Na področju energetske učinkovitosti Komisija kot del ocene iz odstavka 1 oceni napredek pri skupnem doseganju največje porabe energije na ravni Unije v višini 1 128 Mtoe primarne energije in 846 Mtoe končne energije v letu 2030 v skladu s členom 3(5) Direktive 2012/27/EU.“

Člen 3

Roki

Člena 1 in 2 tega sklepa ne posegata v roke iz člena 2 Direktive (EU) 2018/2002 in člena 59 Uredbe (EU) 2018/1999.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člena 1 in 2 se začneta uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo in v njem prenehata uporabljati Direktiva 2012/27/EU in Uredba 2018/1999/EU.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Mnenje z dne 23. januarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. marca 2019.

(3)  Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210).

(4)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

(6)  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).


Popravki

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/69


Popravek Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. januarja 2019 o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

( Uradni list Evropske unije L 38 z dne 8. februarja 2019 )

Stran 18, Priloga, del A, tabela, 11. vrstica (zaporedna številka 094166):

besedilo:

„Manj brušen ali popolnoma brušen riž

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442 “

se glasi:

„Manj brušen ali popolnoma brušen riž

t

25 516

EO

094166

88 %

22 442 “