ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 327

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
21. december 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2033 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2035 z dne 18. oktobra 2018 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

17

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2036 z dne 18. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2037 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 5b, 6b in 6aN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

41

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2038 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na saja v norveških vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

44

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2039 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na lenga v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

46

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2040 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na severnega belega tuna v Atlantskem oceanu, severno od 5° S, s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

48

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2041 z dne 17. decembra 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

50

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2042 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov ( 1 )

53

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2043 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov ( 1 )

58

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2044 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

63

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2045 z dne 19. decembra 2018 o obnovitvi odobritve dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2046 z dne 19. decembra 2018 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko spremenjeno koruzo, v kateri sta združena dva, trije ali štirje od transformacijskih dogodkov MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, so iz njiju sestavljeni ali proizvedeni, ter razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2047 z dne 20. decembra 2018 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

77

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta

84

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35)

87

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2018/2050 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene prikaza in ocene iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2018/2051 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2018/2052 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev v zvezi s splošnimi dovoljenji za namene razstave iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2033

z dne 18. oktobra 2018

o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke za začetno obdobje največ treh let z možnostjo podaljšanja za dodatna tri leta.

(3)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Komisija je z Delegirano uredbo (EU) 2015/2439 (2), ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2374 (3), določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2016–2018, ki je bil na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložile Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska. Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/44 (4).

(4)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska so po posvetu s svetovalnim svetom za jugozahodne vode Komisiji 31. maja 2018 predložile novo skupno poročilo. Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) (5). Na srečanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisije in Evropskega parlamenta kot opazovalca, so bili obravnavani zadevni ukrepi.

(5)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 ob upoštevanju značilnosti opreme za škampa, ribolovnih praks in ekosistema vključuje izjemo od obveznosti iztovarjanja za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočjih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) 8 in 9, saj so obstoječi znanstveni dokazi kazali morebitne visoke stopnje preživetja. STECF je v svoji oceni (6) ugotovil, da najnovejši preskusi in študije, izvedeni v obdobju 2016–2018, kažejo stopnje preživetja v območju stopnje preživetja v predhodnem delu. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba to izjemo zaradi visoke stopnje preživetja ohraniti tudi v načrtu za zavržke za pridneni ribolov v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021.

(6)

Kar zadeva ražo, ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 8 in 9, podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja niso na voljo za vse segmente flote in kombinacije, za katere se uporablja izjema. Ocenjuje se, da so stopnje preživetja razen nekaj izjem na splošno zanesljive, vendar so potrebni podrobnejši podatki. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale čim prej, in sicer vsako leto najpozneje do 31. maja, predložiti: (a) časovni načrt, razvit z namenom povečanja stopnje preživetja in zapolnitve podatkovnih vrzeli, opredeljenih s strani STECF, ki ga STECF vsako leto oceni, ter (b) letna poročila o napredku in vseh spremembah ali prilagoditvah programov za povečevanje stopnje preživetja.

(7)

Pri preučevanju stopnje preživetja raže je bilo ugotovljeno, da ima cvetasta raža (Leucoraja naevus) znatno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, poleg tega pa so znanstvena dognanja v zvezi s to vrsto manj zanesljiva. Vendar bi popolna izključitev te vrste iz izjeme preprečila ribolov in stalno, natančno zbiranje podatkov. Zato Komisija meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti samo za eno leto ter nujno razviti nove študije in izboljšane ukrepe v zvezi s stopnjo preživetja, ki bi se čim prej, in sicer pred 31. majem 2019, predložili v oceno STECF.

(8)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona, ki se lovi z orodjem za obrtni ribolov „voracera“ v razdelku ICES 9a. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov okatega ribona. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je izjema upravičena. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(9)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja okatega ribona v navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je izjema upravičena. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(10)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je vključevala izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za morskega lista, ki se lovi z vlečnimi mrežami z gredjo in pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 8a in 8b, ter za morskega lista, ki se lovi s trislojnimi in zabodnimi mrežami v razdelkih ICES 8a in 8b. STECF je pregledal dokaze (7), ki so jih države članice v novem skupnem priporočilu predložile za navedene izjeme. STECF je ugotovil, da skupno priporočilo vsebuje utemeljene dokaze, da je povečanje selektivnosti težko doseči in so stroški ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba izjeme de minimis ohraniti tudi v načrtu za zavržke za pridneni ribolov v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 je vključevala izjemo de minimis od obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za osliča, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9. STECF je pregledal dokaze, ki so jih države članice predložile za navedeno izjemo, in ugotovil (8), da bi bilo treba za oceno izboljšanja glede selektivnosti izvesti več preskusov. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo začasno odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Izjema de minimis bi se morala torej začasno odobriti do 31. decembra 2019. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(12)

Novo skupno priporočilo vsebuje nove izjeme de minimis za:

sluzoglavko, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10,

tabinjo belico, ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10,

šura, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

šura, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

skušo, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

skušo, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

sardona, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

merjaščevko, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilatega romba, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilatega romba, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko ploščo, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko ploščo, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko spako, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

morsko spako, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

mola, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

mola, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

polaka, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

polaka, ki se lovi z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

tabinjo belico, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a,

okatega ribona, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a,

morskega lista, ki se lovi z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a.

(13)

Države članice so predložile podatke za izjeme de minimis za sluzoglavko in tabinjo belico, ki se ju lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10. STECF je pregledal navedene dokaze in ugotovil, da predloženi podatki vsebujejo utemeljene dokaze, da je nadaljnje izboljšanje selektivnosti težko doseči ali da so stroški pri ravnanju z neželenim ulovom nesorazmerni. Zato je te izjeme de minimis primerno vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(14)

Podatke, ki so jih predložile države članice, je treba dopolniti z novimi izjemami de minimis, in sicer posamično za naslednje vrste:

šur, skuša, sardon, merjaščevka, krilati romb, morska plošča, morska spaka, mol, polak, ki se lovijo z vlečnimi mrežami in potegalkami na podobmočjih ICES 8 in 9,

krilati romb, morska plošča, morska spaka, mol in polak, ki se lovijo z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8 in 9,

šur in skuša, ki se lovita z zabodnimi mrežami na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0, ter

tabinja belica, okati ribon in morski list, ki se lovijo z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelku ICES 9a.

V navedenih okoliščinah bi bilo treba te posamezne izjeme za vsako vrsto omejiti na eno leto, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Te izjeme de minimis bi se morale začasno odobriti do 31. decembra 2019. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(15)

Da bi se zagotovila zanesljiva ocena ravni zavržkov za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC), bi morale države članice v primerih, kadar izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji situacij, za katere niso na voljo vsi podatki, in delnih informacij o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, za katero velja ta določba de minimis.

(16)

Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(4) in (5)(c) ter členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v to uredbo.

(17)

Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 preučila oceno STECF in potrebo, da države članice s 1. januarjem 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V več primerih izjeme zahtevajo nadaljnjo ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v teh primerih pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(18)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 se obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v skladu s to uredbo uporablja za pridnene vrste za obdobje 2019–2021.

Člen 2

Opredelitev pojma

 

Voracera“ pomeni orodje za obrtni ribolov, in sicer lokalno zasnovano in oblikovano mehanizirano vrv s trnki, ki jo uporablja flota za obrtni ribolov na okatega ribona na jugu Španije v razdelku ICES 9a.

Člen 3

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Za škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami (kode orodja (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT in TX) na podobmočjih ICES 8 in 9, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Pri zavržku škampa, ujetega v primerih iz odstavka 1, se cel škamp izpusti takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ražo

1.   Za ražo (Rajiformes), ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 8 in 9, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ko se raža, ujeta na navedenem območju, zavrže, se takoj izpusti.

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Za cvetasto ražo se izjema iz odstavka 1 uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za okatega ribona

1.   Za okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ki se lovi z orodjem za obrtni ribolov „voracera“, ki se uporablja v razdelku ICES 9a, in okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ki se lovi s trnki in vrvicami na podobmočju ICES 10, velja izjema od obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Ko se okati ribon, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se takoj izpusti.

Člen 6

Izjeme de minimis

1.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(5)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

za osliča (Merluccius merluccius) v letu 2019 do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(b)

za morskega lista (Solea solea) do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo in pridnene vlečne mreže (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT in TX) v razdelkih ICES 8a in 8b,

(c)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže (kode orodja: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR in GEN) v razdelkih ICES 8a in 8b,

(d)

za sluzoglavko (Beryx spp.) do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (kode orodja: LHP, LHM, LLS, LLD) na podobmočju ICES 10,

(e)

za tabinjo belico (Phycis blennoides) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (kode orodja: LHP, LHM, LLS, LLD) na podobmočju ICES 10,

(f)

za šura (Trachurus spp.) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(g)

za šura (Trachurus spp.) v letu 2019 do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

(h)

za skušo (Scomber scombrus) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(i)

za skušo (Scomber scombrus) v letu 2019 do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8, 9 in 10 ter na območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0,

(j)

za sardona (Engraulis encrasicolus) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(k)

za merjaščevko (Caproidae) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(l)

za krilatega romba (Lepidorhombus spp.) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(m)

za krilatega romba (Lepidorhombus spp.) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(n)

za morsko ploščo (Pleuronectes platessa) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(o)

za morsko ploščo (Pleuronectes platessa) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(p)

za morsko spako (Lophiidae) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(q)

za morsko spako (Lophiidae) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(r)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(s)

za mola(Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(t)

za polaka (Pollachius pollachius) v letu 2019 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(u)

za polaka (Pollachius pollachius) v letu 2019 do največ 4 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo zabodne mreže (kode orodja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) na podobmočjih ICES 8 in 9,

(v)

za tabinjo belico (Phycis blennoides) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a,

(w)

za okatega ribona (Pagellus bogaraveo) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a,

(x)

za morskega lista (Solea spp.) v letu 2019 do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v razdelku ICES 9a.

2.   Izjeme de minimis iz točk (a) in od (f) do (x) odstavka 1 se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjeme. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2439 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 336, 23.12.2015, str. 36).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 33).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/44 z dne 20. oktobra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 7, 12.1.2018, str. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike. Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2034

z dne 18. oktobra 2018

o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke za začetno obdobje največ treh let z možnostjo podaljšanja za dodatna tri leta.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 (2) je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga Komisiji predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Delegirana uredba (EU) 2016/2375 je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2017–2018 na podlagi novega skupnega priporočila, ki so ga predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/46 (4).

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga predložili Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

(6)

Belgija, Španija, Francija, Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v severozahodnih vodah. Navedene države so 31. maja 2018 po posvetovanju s svetovalnim svetom za severozahodne vode in svetovalnim svetom za pelagične staleže Komisiji predložile novo skupno priporočilo o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021. Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 30. avgusta 2018.

(7)

Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) (5). Na srečanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisije in Evropskega parlamenta kot opazovalca, so bili obravnavani zadevni ukrepi. STECF je za nekatere staleže, na primer za stalež morske plošče, ugotovil, da stopnja preživetja posameznih rib morda ni tako zanesljiva kot pri drugih vrstah. Vendar je Komisija upoštevala relativni učinek te izjeme na skupni stalež, ne na posamezne ribe, in to uravnotežila s potrebo po nadaljnji ribolovni dejavnosti in zbiranju podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v primerih, ko je relativna količina mrtvih zavržkov sorazmerno nizka, pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(8)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjemo od obveznosti iztovarjanja zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določena v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013, za škampa, ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami v razdelkih ICES 6 in 7, in sicer na podlagi znanstvenih dokazov o stopnji preživetja. Ti dokazi so bili v prejšnjih letih preučeni in STECF je sklenil (6), da je izjema upravičena. Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedene izjeme. Glede na to, da se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba navedeno izjemo ohraniti tudi v načrtu za zavržke za obdobje 2019–2021.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–99 mm v razdelku ICES 7d znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja, in sicer na podlagi znanstvenih dokazov o stopnji preživetja zavržkov. Ti dokazi so bili v prejšnjih letih preučeni in STECF je sklenil (7), da so dokazi zadostni. Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedene izjeme. STECF je opozoril, da ni bilo predloženih novih podatkov glede lokacije območij odraščanja (8). Ker trenutno ni opredeljenih območij odraščanja, bi se izjema lahko vključila v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021, vendar bi morale države članice predložiti ustrezne podatke takoj, ko se tovrstna območja opredelijo.

(10)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več, in za škampa, ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 70–99 mm v kombinaciji s selektivnimi orodji (ribolov TR1 in TR2) na podobmočju ICES 7. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov škampa pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju, izvedena z vlečno mrežo Seltra, zagotovila dovolj podatkov, vendar je skupni učinek na ekstenzivni ribolov na škampa z drugimi ribolovnimi orodji še vedno težko oceniti. STECF je navedel, da se ob predpostavki, da je ne glede na orodje stopnja preživetja sorazmerno visoka, lahko sklepa, da je raven zavržkov za navedeni ribolov sorazmerno nizka. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(11)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za škampa, ki se lovi v razdelku ICES 6a znotraj dvanajstih morskih milj od obale z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–110 mm v kombinaciji s selektivnimi orodji. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja zavržkov škampa pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju zanesljiva in nakazuje sorazmerno visoko stopnjo preživetja. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(12)

Kar zadeva ražo, ki se lovi s kakršnim koli orodjem na podobmočjih ICES 6 in 7, podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja niso na voljo za vse segmente in kombinacije flote, za katere se uporablja izjema. Ocenjuje se, da so stopnje preživetja razen nekaj izjem na splošno zanesljive, vendar so potrebni podrobnejši podatki. Da bi lahko zbrali te podatke, bi se moral ribolov nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba izjemo odobriti, vendar bi morala za države članice veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale čim prej, in sicer vsako leto najpozneje do 31. maja, predložiti: (a) časovni načrt, razvit z namenom povečanja stopnje preživetja in zapolnitve podatkovnih vrzeli, opredeljenih s strani STECF, ki ga STECF vsako leto oceni, ter (b) letna poročila o napredku in vseh spremembah ali prilagoditvah programov v zvezi s stopnjo preživetja.

(13)

Pri preučevanju stopnje preživetja raže je bilo ugotovljeno, da ima cvetasta raža (Leucoraja naevus) znatno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, poleg tega pa so znanstvena dognanja v zvezi s to vrsto manj zanesljiva. Vendar bi popolna izključitev te vrste iz izjeme preprečila ribolov in stalno, natančno zbiranje podatkov. Zato Komisija meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti samo za eno leto ter nujno razviti nove študije in izboljšane ukrepe v zvezi s stopnjo preživetja, ki bi se čim prej, in sicer pred 31. majem 2019, predložili v oceno STECF.

(14)

Novo skupno priporočilo predlaga izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo, ki se lovi s trislojnimi mrežami ali vlečnimi mrežami s širilkami v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja morske plošče pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je študija o preživetju zanesljiva in nakazuje sorazmerno visoko stopnjo preživetja. Navedena izjema bi se torej morala vključiti v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(15)

Novo skupno priporočilo predlaga izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo, ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, z močjo motorja do 221 kW in dolžino največ 24 metrov, ki lovijo znotraj 12 morskih milj z omejenim trajanjem vleke, najdlje uro in pol, ter plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, z močjo motorja nad 221 kW, ki uporabljajo preskakovalno mrežo ali izločevalno mrežo za bentos. Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja morske plošče pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da so znanstveni dokazi kakovostni. Vendar je STECF poudaril, da podatki ne zajemajo vseh zadevnih držav članic ter da je stopnja preživetja pri navedenih vrstah ribolova pod vplivom številnih dejavnikov in zelo spremenljiva. Nadalje je STECF navedel, da zaradi te spremenljivosti ni mogoče zanesljivo oceniti, kakšen bi lahko bil učinek izjeme. V navedenih okoliščinah bi bilo treba izjemo omejiti na eno leto, da je še vedno mogoče zbiranje podatkov, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Navedena izjema se torej lahko vključi v načrt za zavržke do 31. decembra 2019, zadevne države članice pa bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF.

(16)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami v severozahodnih vodah (podobmočja ICES 5, 6 in 7). Države članice so predložile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnjo preživetja vrst, ki se lovijo pri navedeni vrsti ribolova. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je ugotovil, da je stopnja preživetja vrst, zavrženih pri ribolovu s pastmi in vršami, verjetno visoka. Navedena izjema se torej lahko vključi v novi načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(17)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 je vključevala izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova. STECF je proučil dokaze, ki so jih predložile države članice (9), in ugotovil, da predloženi dokumenti vsebujejo utemeljene dokaze, da je dodatna izboljšanja glede selektivnosti težko doseči in/ali da so stroški ravnanja z naključnim ulovom nesorazmerni, pri čemer so ti dokazi v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in glede na to, da se okoliščine niso spremenile, je v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnem priporočilu, izjeme de minimis primerno še naprej uporabljati za:

mola, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, v razdelku ICES 7d,

mola, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

morskega lista, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm in večjo selektivnostjo, v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f, 7g in 7h,

morskega lista, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov morskega lista, v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g.

(18)

Novo skupno priporočilo je predlagalo izjeme de minimis od obveznosti iztovarjanja za:

vahnjo, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

trsko, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več, v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

šura, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k,

skušo, ki se lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k.

(19)

Dokaze, ki so jih države članice predložile v zvezi z novimi izjemami de minimis za vahnjo, trsko, šura in skušo, ki se jih lovi s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, je pregledal odbor STECF, ki je ugotovil (10), da je treba zagotoviti dodatne podatke. Glede na to, da sta za zagotovitev teh podatkov potrebna nadaljnji ribolov in zbiranje podatkov, bi bilo treba posamezne izjeme za vsako vrsto omejiti na eno leto, za države članice pa bi morala veljati obveznost predložitve ustreznih podatkov, ki bi STECF omogočali, da v celoti oceni utemeljitev, Komisiji pa, da izvede ponovni pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložiti podatke v oceno STECF. Navedene izjeme bi se morale torej uporabljati začasno, in sicer do 31. decembra 2019.

(20)

Da bi se zagotovila zanesljiva ocena ravni zavržkov za določitev celotnega dovoljenega ulova (TAC), bi morale države članice v primerih, kadar izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji primerov, za katere niso na voljo vsi podatki, in delnih informacij o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, za katero velja ta določba de minimis.

(21)

V skladu s členom 15(5)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko načrti za zavržke vključujejo tudi tehnične ukrepe za ribolov ali vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se povečala selektivnost orodja in zmanjšal nenamerni ulov v Keltskem in Irskem morju, je primerno vključiti več selektivnih ukrepov za pridneni ribolov. STECF je na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice, ugotovil, da so predlagane spremembe za povečanje selektivnosti v severozahodnih vodah eden redkih poskusov regionalnih skupin za zmanjšanje težav z nenamernim ulovom. Tehnične ukrepe bi bilo torej treba vključiti v načrt za zavržke za obdobje 2019–2021.

(22)

Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 15(4) in (5)(c) ter členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v to uredbo.

(23)

Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 preučila oceno STECF in potrebo, da države članice s 1. januarjem 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V več primerih izjeme zahtevajo nadaljnjo ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v teh primerih pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(24)

Na podlagi novega skupnega priporočila je Delegirano uredbo (EU) 2018/46 primerno razveljaviti.

(25)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se v skladu s to uredbo uporablja na podobmočjih ICES 5 (razen razdelka 5a in samo v vodah Unije razdelka 5b), 6 in 7 za pridneni ribolov za obdobje 2019–2021.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   „Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega zadnji del je neposredno pritrjen na vrečo. Zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli, ploskev pa mora imeti raztegnjeno dolžino najmanj 3 m.

2.   „Ploskev Seltra“ pomeni selektivno napravo:

(a)

z zgornjo ploskvijo z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm, nameščeno v razdelek s štirimi ploskvami v razmerju tri očesa velikosti 90 mm proti enemu očesu velikosti 270 mm, ali z zgornjo ploskvijo s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm,

(b)

ki je dolga najmanj 3 metre,

(c)

nameščena največ 4 metre od zaporne vrvi ter

(d)

zajema celotno širino zgornje ploskve vlečne mreže (tj. od roba do roba).

3.   „Selektivna naprava Netgrid“ pomeni selektivno napravo, ki je sestavljena iz razdelka s štirimi ploskvami, vstavljenega v vlečno mrežo z dvema ploskvama z nagnjeno površino mreže z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 200 mm, ki vodi do izhodne odprtine na vrhu vlečne mreže.

4.   „CEFAS Netgrid“ pomeni selektivno napravo Netgrid, ki jo je razvil center Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) za ulov škampa v Irskem morju.

5.   „Vlečna mreža z izločevalno zaklopnico“ pomeni vlečno mrežo, opremljeno z mrežasto zaklopnico, razvito z namenom zmanjšanja ulova trske, vahnje in mola pri ribolovu na škampa.

6.   „Preskakovalna mreža“ pomeni prilagoditev orodja pri vlečnih mrežah z gredjo za pridneni ribolov, in sicer z namenom preprečitve zajetja kamenja, ki bi lahko poškodovalo tako orodje kot ulov.

7.   „Izločevalna mreža za bentos“ pomeni ploščo iz mrežnega materiala z večjimi ali kvadratastimi mrežnimi očesi, pritrjeno na spodnjo ploščo vlečne mreže, ponavadi vlečne mreže z gredjo, za izpustitev bentoškega materiala in morskih odpadkov pred prehodom v vrečo.

8.   „Zaščiteno območje Keltskega morja“ pomeni vode znotraj razdelkov ICES 7f, 7g ter dela 7j, ki leži severno od zemljepisne širine 50° S in vzhodno od 11° Z.

Člen 3

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za:

(a)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami (kode orodja (11): FPO in FIX) na podobmočjih ICES 6 in 7,

(b)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več na podobmočju ICES 7,

(c)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 70–99 mm v kombinaciji z zelo selektivnimi orodji iz členov 9(2) in 10(2) te uredbe na podobmočju ICES 7,

(d)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–110 mm v kombinaciji z zelo selektivnimi orodji iz členov 9(2) in 10(2) te uredbe v razdelku ICES 6a znotraj dvanajstih morskih milj od obale.

2.   Ko se škamp, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti cel, takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista

1.   V razdelku ICES 7d, in sicer znotraj šestih morskih milj od obale, vendar zunaj opredeljenih območij odraščanja, se izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uporablja za ulov morskega lista (Solea solea) pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami (kode orodja: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) z velikostjo mrežnega očesa vreče 80–99 mm, in sicer s plovili, ki:

(a)

so dolga največ 10 metrov in imajo motor z močjo največ 221 kW ter

(b)

lovijo v vodah z globino največ 30 metrov in z omejenim trajanjem vleke, najdlje uro in pol.

2.   Ko se morski list, ujet v primerih iz odstavka 1, zavrže, se takoj izpusti.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ražo

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za celotni dovoljeni ulov raže (Rajiformes), ki se lovi s kakršnim koli orodjem v severozahodnih vodah (podobmočji ICES 6 in 7).

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej, najpozneje do 31. maja, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene znanstvene podatke oceni vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Za cvetasto ražo se izjema iz odstavka 1 uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

4.   Ko se raža, ujeta v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti takoj in pod morsko gladino.

Člen 6

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za:

(a)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g s trislojnimi mrežami,

(b)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g z vlečnimi mrežami s širilkami,

(c)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki imajo motor z močjo nad 221 kW in uporabljajo vlečne mreže z gredjo (BT2), opremljene s preskakovalno mrežo ali izločevalno mrežo za bentos,

(d)

morsko ploščo (Pleuronectes platessa), ki se lovi v razdelkih ICES 7a–k s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo (BT2), z najvišjo močjo motorja 221 kW ali največjo dolžino 24 metrov, ki so namenjena ribolovu znotraj 12 morskih milj od obale in z omejenim povprečnim trajanjem vleke, najdlje uro in pol.

2.   Izjeme iz odstavka 1(c) in (d) se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedene izjeme. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

3.   Ko se morska plošča, ujeta v primerih iz odstavka 1, zavrže, se izpusti takoj in pod morsko gladino.

Člen 7

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja na podobmočjih ICES 5 (razen razdelka 5a in samo v vodah Unije razdelka 5b), 6 in 7 za vrste, ki se lovijo z vršami, pastmi in košarami.

2.   Ko se ribe, ujete v primerih iz odstavka 1, zavržejo, se takoj izpustijo.

Člen 8

Izjeme de minimis

1.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(5)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 6 % ter v letih 2020 in 2021 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm v razdelku ICES 7d,

(b)

za mola (Merlangius merlangus) v letu 2019 do največ 6 % ter v letih 2020 in 2021 do največ 5 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) in vlečne mreže z gredjo (BT2) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(c)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov morskega lista v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f in 7g,

(d)

za morskega lista (Solea solea) do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm, opremljene s flamsko ploskvijo, za ribolov morskega lista v razdelkih ICES 7d, 7e, 7f, 7g in 7h,

(e)

za vahnjo (Melanogrammus aeglefinus) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(f)

za trsko (Gadus morhua) 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več v razdelkih ICES 7b–c in 7e–k,

(g)

za šura (Trachurus spp.) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k,

(h)

za skušo (Scomber scombrus) do največ 7 % celotnega letnega ulova te vrste v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo na podobmočju ICES 6 in v razdelkih ICES 7b–k.

2.   Izjeme de minimis iz točk od (e) do (h) odstavka 1 se začasno uporabljajo do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej, najpozneje do 31. maja 2019, predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo navedene znanstvene podatke oceni pred 1. avgustom 2019.

Člen 9

Posebni tehnični ukrepi v zaščitenem območju Keltskega morja

1.   Od 1. julija 2019 ribiška plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami na zaščitenem območju Keltskega morja, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 110 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm (12),

(b)

mreža T90 z mrežnimi očesi velikosti 100 mm,

(c)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 160 mm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 5 % ulova predstavlja škamp, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

plošča s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; plovila, katerih dolžina čez vse je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm,

(b)

ploskev Seltra,

(c)

izločevalna rešetka z razdaljo med prečkami 35 mm, kot je opredeljena v Prilogi XIVa k Uredbi (ES) št. 850/98 (13), ali podobna selektivna naprava Netgrid,

(d)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 55 % ulova predstavlja mol ali več kot 55 % ulova predstavljajo morska spaka, oslič ali krilati romb skupaj, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm,

(b)

vreča T90 in podaljšek z mrežnimi očesi velikosti 90 mm,

(c)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 80 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 160 mm,

(d)

vreča z mrežnimi očesi velikosti 80 mm z valjem s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm krat 2 m.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami v razdelku ICES 7f vzhodno od 5° Z in pri katerih manj kot 10 % ulova predstavljajo trske (Gadidae), uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi velikosti 80 mm, opremljeno s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm.

5.   Namesto zgoraj navedenih orodij se lahko doda selektivno orodje ali pripomoček, za katerega je STECF ocenil, da ima enako ali večjo selektivnost za trsko, vahnjo in mola.

Člen 10

Posebni tehnični ukrepi v Irskem morju

1.   Od 1. januarja 2019 so ribiška plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami v razdelku ICES 7a (Irsko morje), skladna s tehničnimi ukrepi iz odstavkov 2, 3 in 4.

2.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami z mrežnimi očesi vreče velikosti 70 mm ali več in manj kot 100 mm ter pri katerih več kot 5 % ulova predstavlja škamp, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

plošča s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; plovila, katerih dolžina čez vse je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm,

(b)

ploskev Seltra,

(c)

izločevalna rešetka z razdaljo med prečkami 35 mm, kot je opredeljena v Prilogi XIVa k Uredbi (ES) št. 850/98,

(d)

mreža CEFAS Netgrid,

(e)

vlečna mreža z izločevalno zaklopnico.

3.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih več kot 10 % ulova predstavljajo vahnja, trska in raža skupaj, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(a)

mreža z mrežnimi očesi velikosti 120 mm,

(b)

vlečna mreža z eliminatorjem s ploščami z mrežnimi očesi velikosti 600 mm in vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

4.   Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih manj kot 10 % ulova predstavljajo vahnja, trska in raža skupaj, uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm s ploščo s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm. Ta določba se ne uporablja za plovila, pri katerih več kot 30 % ulova predstavlja škamp.

5.   Namesto zgoraj navedenih orodij se lahko doda selektivno orodje ali pripomoček, za katerega je STECF ocenil, da ima enako ali večjo selektivnost za trsko, vahnjo in mola.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (UL L 336, 23.12.2015, str. 29).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2375 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 39).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018 (UL L 7, 12.1.2018, str. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(11)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1). Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.

(12)  Plošče s kvadratastimi mrežnimi očesi se namestijo v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(13)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2035

z dne 18. oktobra 2018

o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (1) ter zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 9 Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa sprejetje večletnih načrtov, ki vsebujejo ohranitvene ukrepe za ribištvo, ki izkorišča določene staleže na ustreznem geografskem območju.

(3)

Taki večletni načrti določajo podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja in lahko na Komisijo prenesejo pooblastilo, da natančneje določi navedene podrobnosti na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(4)

Kadar večletnega načrta ni, je Komisija na podlagi člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblaščena, da izvaja obveznost iztovarjanja z načrti za zavržke na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(5)

Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Severnem morju. Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje so navedene države članice 31. maja 2017 Komisiji predložile skupno priporočilo o načrtu za zavržke za pridneni ribolov v Severnem morju. Na podlagi navedenega skupnega priporočila je bil v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/45 (3) določen načrt za zavržke, ki se za navedeni ribolov uporablja v letu 2018.

(6)

Evropski parlament in Svet sta 4. julija 2018 sprejela Uredbo (EU) 2018/973 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže. S členom 11 navedene uredbe je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo podrobnosti glede obveznosti iztovarjanja na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(7)

Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje ter Svetovalnim svetom za pelagične staleže so Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo 30. maja 2018 Komisiji predložili novo skupno priporočilo o podrobnostih glede izvajanja obveznosti iztovarjanja za pridneni ribolov v Severnem morju. Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 30. avgusta 2018.

(8)

Kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/973, Severno morje zajema razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4.

(9)

Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) (4). Zadevni ukrepi so bili obravnavani na zasedanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisija in Evropski parlament kot opazovalec.

(10)

Za nekatere staleže, kot je morska plošča, je STECF ugotovil, da stopnje preživetja posameznih rib morda niso tako zanesljive kot pri drugih vrstah. Vendar je Komisija upoštevala relativni vpliv te izjeme na celotni stalež v primerjavi s posameznimi ribami in to uravnotežila s potrebo po nadaljevanju ribolovne dejavnosti, da bi se zagotovilo zbiranje podatkov za obravnavo pripomb STECF. V primerih, ko je relativna količina mrtvih zavržkov razmeroma majhna, je po mnenju Komisije pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribolova, da se dovolijo začasne izjeme, ob zavedanju, da bi z zavrnitvijo izjeme preprečili potrebno zbiranje podatkov, ki je nepogrešljivo za ustrezno in utemeljeno upravljanje zavržkov glede na začetek polne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 določa izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami v razdelku ICES 4c na podlagi znanstvenih dokazov, ki so pokazali stopnje preživetja zavržkov. Navedeni dokazi so bili ocenjeni v prejšnjih letih in STECF je ugotovil (5), da so bili dokazi zadostni. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba izjeme. STECF je opozoril, da nove informacije o tem, kje so območja odraščanja, niso bile zagotovljene (6). Ker trenutno ni opredeljenih območij odraščanja, se izjema lahko vključi v to uredbo, vendar bi morale države članice predložiti ustrezne informacije, takoj ko bodo taka območja opredeljena.

(12)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila na podlagi znanstvenih dokazov, ki so pokazali stopnje preživetja, vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določeno v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013, za ulov škampa z vršami v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4. Navedeni dokazi so bili v ocenjeni prejšnjih letih in STECF je ugotovil (7), da so dokazi zadostni. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba izjeme. Ker se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v to uredbo.

(13)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov škampa na podobmočju ICES 4 za nekatera orodja pod pogojem, da se uporabi selektivna naprava NETGRID. Navedena izjema je bila omejena na zimske mesece in nekatere funkcionalne enote ICES. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba navedene izjeme in njena razširitev na razdelka ICES 2a in 3a. Države članice so v letu 2018 zagotovile posodobljene znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja za škampa, ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki so opremljene z vrečo z velikostjo mrežnega očesa, večjo od 80 mm ali veliko najmanj 70 mm, in posebnimi selektivnimi napravami. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je izrazil pomisleke (8) o oceni preživetja, ki se nanaša na zahodno obalo Severnega morja, in o reprezentativnosti navedenih ocen za celotno območje. Vendar je STECF opozoril, da podporni znanstveni podatki temeljijo na zanesljivem pristopu in da je tehnika vrednotenja, ki je bila uporabljena v okviru širših flot, razumna. V navedenih okoliščinah se lahko izjema uporablja do 31. decembra 2021, vendar bi morale države članice z neposrednim upravljalnim interesom predložiti podatke o ribolovu na zahodni obali Severnega morja.

(14)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila na podlagi znanstvenih dokazov, ki so dokazali stopnje preživetja, vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja za prilov vrst, za katere veljajo omejitve ulova pri ribolovu z vršami in kogoli. Navedeni dokazi so bili ocenjeni v prejšnjih letih in STECF je ugotovil (9), da je umrljivost zavrženih rib glede na razpoložljive podatke najverjetneje nizka, dejanski ulov pri ribolovu pa zanemarljiv. Ker ulov ni znaten in ker se okoliščine niso spremenile, se navedena izjema lahko vključi v to uredbo.

(15)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo pri ribolovu z zabodnimi mrežami in trislojnimi mrežami v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (10), da so bile zagotovljene razumne informacije, ki kažejo precej visoko stopnjo preživetja. Navedeno izjemo bi bilo zato treba vključiti v to uredbo.

(16)

Novo skupno priporočilo vključuje izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo pri ribolovu z danskimi potegalkami v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri tem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (11), da so podatki o stopnjah preživetja iz študije zanesljivi, čeprav bi bilo mogoče uporabiti dodatne dejavnike za okrepitev stopnje preživetja, saj se ta znatno zmanjša, če je za izločitev morske plošče potrebnih več kot 30 minut. Navedena izjema se zato lahko vključi v to uredbo.

(17)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov in prilov morske plošče pri ribolovu, usmerjenem v bokoplute ali somerne ribe, ki z vlečnimi mrežami poteka v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4 v zimskih mesecih. Države članice so zagotovile znanstveno mnenje, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (12), da so se stopnje preživetja v podporni študiji znižale, če je v poletnih mesecih izločanje trajalo več kot 60 minut, zato nizka stopnja preživetja morske plošče v poletnih mesecih upravičuje omejitev izjeme na zimske mesece. Navedeno izjemo bi bilo zato treba vključiti v to uredbo.

(18)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morske plošče, manjše od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4 in v razdelku ICES 2a. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (13), da na stopnjo preživetja pri navedenem ribolovu vplivajo številni dejavniki in da je zelo spremenljiva. STECF hkrati ni bil prepričan, ali je glede na izkazane razmeroma visoke stopnje zavržkov in razmeroma nizke stopnje preživetja verjetno, da bodo znatne količine zavrženih morskih plošč preživele. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba odobriti izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. V navedenih okoliščinah se lahko izjema začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale predložiti: (a) časovni načrt, oblikovan zato, da se poviša stopnja preživetja, ki ga bo znanstveno ocenil STECF, in (b) letna poročila o napredku in spremembah/prilagoditvah programa preživetja.

(19)

Za raže, ulovljene z vsemi ribolovnimi orodji v razdelkih ICES 2a in 3a in na podobmočju ICES 4, niso na voljo podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja za vse segmente in kombinacije flote, ki so upravičene do izjeme. Razen redkih izjem stopnje preživetja na splošno sicer veljajo za zanesljive, vendar so potrebne dodatne podrobnosti. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba odobriti izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale vsako leto do 31. maja predložiti: (a) časovni načrt, oblikovan zato, da se poviša stopnja preživetja in zapolnijo podatkovne vrzeli, ki jih je ugotovil STECF, ki ga bo vsako leto znanstveno ocenil STECF, ter (b) letna poročila o napredku in morebitnih spremembah/prilagoditvah programov preživetja.

(20)

Pri proučevanju stopenj preživetja raž je bilo ugotovljeno, da imajo cvetaste raže (Leucoraja naevus) bistveno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, znanstveno razumevanje pa je manj zanesljivo. Vendar bi s popolno izključitvijo te vrste iz izjeme preprečili ribolov ter nadaljnje točno zbiranje podatkov. Komisija zato meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti le za eno leto ter da bi bilo nujno oblikovati nove študije in izboljšane ukrepe preživetja ter jih čim prej, po možnosti pred 31. majem 2019, predložiti STECF v oceno.

(21)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 so bile vključene izjeme de minimis za:

morskega lista, ulovljenega s trislojnimi mrežami in zabodnimi mrežami v razdelkih ICES 2a in 3a in na podobmočju ICES 4,

morskega lista, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo, opremljenimi s flamsko ploskvijo, na podobmočju ICES 4,

kombiniran ulov morskega lista, vahnje, mola, trske, saja, morske plošče, atlantskega sleda, norveškega moliča, velike srebrenke in sinjega mola z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 3a,

kombiniran ulov morskega lista, vahnje, mola, trske, saja in osliča s košarami v razdelku ICES 3a,

mola, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 3a,

mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 4c.

(22)

Države članice so predložile dokaze v podporo navedenim izjemam de minimis. STECF (14) je navedene dokaze pregledal in ugotovil (15), da dokumenti, ki so jih predložile države članice, vsebujejo utemeljene dokaze, da je nadaljnjo izboljšavo selektivnosti težko doseči ali da pomeni nesorazmerne stroške pri ravnanju z neželenim ulovom. Ker se okoliščine niso spremenile, je primerna nadaljnja uporaba izjem de minimis v skladu z odstotnimi deleži in potrebnimi spremembami, predlaganimi v novem skupnem priporočilu na podlagi člena 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(23)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema de minimis za:

morsko ploščo, ulovljeno z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočju ICES 4,

vse vrste, za katere veljajo omejitve ulova, ulovljene z vlečnimi mrežami z gredjo v razdelkih ICES 4b in 4c,

mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 4a in 4b,

lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 120 mm ali več, in lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm na podobmočju ICES 4,

mola, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4,

šura, ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB)) na podobmočju ICES 4,

skušo, ulovljeno s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) na podobmočju ICES 4.

(24)

Države članice so zagotovile znanstvene dokaze v podporo novim izjemam de minimis, ki so jih utemeljile s težavami pri doseganju boljše selektivnosti in nesorazmernimi stroški ravnanja z ulovom. STECF je navedene dokaze pregledal na plenarnem zasedanju, ki je potekalo od 2. do 6. julija 2018.

(25)

Kar zadeva izjemo za mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 4a in 4b, je STECF ugotovil, da nekatere države članice niso predložile ustreznih podatkov. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba do 31. decembra 2019 odobriti začasno izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno.

(26)

Na podlagi dokazov, ki so jih zagotovile države članice, je po mnenju STECF primerno določiti izjeme de minimis za morsko ploščo, ulovljeno z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočju ICES 4.

(27)

STECF je ugotovil, da so bili predloženi razumni podatki, da se odobri izjema de minimis pri ribolovu rjave kozice z vlečnimi mrežami z gredjo v razdelkih ICES 4b in 4c.

(28)

Kar zadeva izjeme de minimis za lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm na podobmočju ICES 4, je po mnenju STECF težko z gotovostjo oceniti učinek izboljšanja selektivnosti pri zadevnem ribolovu. STECF je opozoril, da nekatere države članice niso zagotovile ustreznih podatkov. Vendar je hkrati priznal, da je oprema, ki se uporablja pri zadevnem ribolovu, že selektivna in da bi ribolov z nadaljnjim izboljšanjem selektivnosti postal nedonosen. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba do 31. decembra 2019 odobriti začasno izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Države članice bi morale predložiti (a) podatke, ki kažejo, da je izboljšanje selektivnosti pri zadevnem ribolovu zelo težko doseči, in (b) dodatne informacije o ulovu ali floti v zvezi s flotami drugih držav članic, ki so morda prav tako dejavne pri ribolovu. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno.

(29)

Na podlagi dokazov, ki so jih zagotovile države članice, in ugotovitev STECF bi bilo treba odobriti izjemo de minimis za lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 120 mm ali več na podobmočju ICES 4.

(30)

STECF je v svojih sklepih opozoril, da so bile zagotovljene podrobne informacije za izjemo de minimis za mola, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4. Vendar je STECF navedel omejitve pri izboljšanju selektivnosti pri ulovu mola in opozoril, da bi se s pristopom za izračun izjeme de minimis lahko omejila selektivnost pri ulovu mola, saj bi se ves neželeni ulov mola morebiti lahko zavrgel. V navedenih okoliščinah bi bilo treba izjemo uporabljati na ravni opazovanih zavržkov (2 %), države članice pa bi morale imeti obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi letni pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in vsako leto čim prej ter pred 31. majem STECF zagotoviti informacije za oceno.

(31)

STECF je pregledal dokaze, ki so jih države članice zagotovile o novih izjemah de minimis v zvezi s šurom in skušo, ulovljenima s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, ter ugotovil, da je treba zagotoviti dodatne informacije. Ker je za zagotovitev teh informacij treba nadaljevati ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, bi morale biti posamezne izjeme za vsako posamezno vrsto omejene na eno leto, države članice pa bi morale imeti obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno. Te izjeme bi se zato morale začasno uporabljati do 31. decembra 2019.

(32)

Da se za namene določitve celotnega dovoljenega ulova zagotovijo zanesljive ocene ravni zavržkov, bi morale države članice v primerih, ko izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji okoliščin z omejenimi podatki in delnih informacijah o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, ki je zajeta z določbo de minimis.

(33)

V skladu s členom 15(5)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja vključujejo tehnične ukrepe iz člena 7(2) navedene uredbe. Za povečanje selektivnosti orodja in zmanjšanje neželenega ulova v Skagerraku je primerno ohraniti več tehničnih ukrepov, o katerih sta se Unija in Norveška dogovorili v letih 2011 (16) in 2012 (17), ter dovoliti uporabo selektivne naprave SepNep.

(34)

Ukrepi iz novega skupnega priporočila so skladni s členom 15(4), členom 15(5)(c) in členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter z Uredbo (EU) 2018/973 in zlasti s členom 11 Uredbe, zato se lahko vključijo v to uredbo.

(35)

Na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Komisija proučila tako oceno STECF kot potrebo, da države članice 1. januarja 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V številnih primerih je zaradi izjem treba nadaljevati ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da se obravnavajo pripombe STECF. V teh primerih je po mnenju Komisije pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribolova, da se dovolijo začasne izjeme, ob zavedanju, da bi se v nasprotnem primeru preprečilo potrebno zbiranje podatkov, ki je nepogrešljivo za ustrezno in utemeljeno upravljanje zavržkov glede na začetek polne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(36)

V skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2018/973 se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z obveznostjo iztovarjanja prenese na Komisijo za obdobje petih let, in sicer od 5. avgusta 2018. Zato je primerno, da se učinek izjem zaradi visoke stopnje preživetja in izjem de minimis od obveznosti iztovarjanja revidira v tretjem letu uporabe te uredbe.

(37)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

V vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) se uporablja obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za pridneni ribolov, za katerega v skladu s to uredbo za obdobje 2019–2021 veljajo omejitve ulova.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„Ploskev Seltra“ pomeni selektivno napravo:

z zgornjo ploskvijo z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm, nameščeno v razdelek s štirimi ploskvami v razmerju tri očesa velikosti 90 mm proti enemu očesu velikosti 270 mm, ali z zgornjo ploskvijo s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm,

dolgo najmanj 3 metre,

nameščeno največ 4 metre od zaporne vrvi in

obsegajočo celotno širino zgornje ploskve vlečne mreže (tj. od roba do roba).

(2)

„Selektivna naprava NETGRID“ pomeni selektivno napravo, ki je sestavljena iz razdelka s štirimi ploskvami, vstavljenega v vlečno mrežo z dvema ploskvama z nagnjeno površino mreže z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 200 mm, ki vodi do izhodne odprtine na vrhu vlečne mreže.

(3)

„Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega:

zadnji del je neposredno pritrjen na vrečo,

zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli,

raztegnjena dolžina pa mora biti najmanj 3 m.

(4)

„SepNep“ pomeni vlečno mrežo s širilkami, ki:

ima mrežna očesa velikosti od 80 do 99 +≥ 100 mm,

ima več vreč z velikostjo mrežnega očesa od najmanj 80 mm do 120 mm, pritrjenih na en sam podaljšek, skrajna zgornja vreča pa ima velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm in je opremljena z ločevalno ploskvijo z velikostjo mrežnega očesa največ 105 mm in

je lahko dodatno opremljena z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami najmanj 17 mm, če je oblikovana tako, da omogoča pobeg majhnih škampov.

Člen 3

Izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) za naslednje ulove škampa:

(a)

ulove z vršami (FPO (18));

(b)

ulove s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, TBN) z:

(1)

vrečo z velikostjo mrežnega očesa več kot 80 mm ali

(2)

vrečo, katere velikost mrežnega očesa je najmanj 70 mm in ki je opremljena s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm; ali

(3)

vrečo, katere velikost je najmanj 35 mm in ki je opremljena s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 19 mm.

2.   Pri zavržkih škampa, ulovljenega v primerih iz odstavka 1, se cel škamp izpusti takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

3.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1(b). Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 4c znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja za ulov morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami s širilkami (OTB) z velikostjo mrežnega očesa vreče od 80 do 99 mm.

2.   Izjema iz odstavka 1 se uporablja samo za plovila z največjo dolžino 10 metrov in največjo močjo motorja 221 kW, ki lovijo v vodah globine 30 metrov ali manj, in pri omejitvi vleke na največ poldrugo uro.

3.   Pri zavržkih morskega lista, ulovljenega v primerih iz odstavka 1, se morski list takoj izpusti.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za prilov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova z vršami in kogoli

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 3a in podobmočja ICES 4 za ulov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova z vršami in kogoli (FPO, FYK).

2.   Pri zavržkih rib, ulovljenih v primerih iz odstavka 1, se ribe izpustijo takoj, in sicer pod morsko gladino.

Člen 6

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov in prilov morske plošče

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 3a in podobmočja ICES 4 za:

(a)

morsko ploščo, ulovljeno z mrežami (GNS, GTR, GTN, GEN);

(b)

morsko ploščo, ulovljeno z danskimi potegalkami;

(c)

morsko ploščo, ulovljeno s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, PTB) z velikostjo mrežnega očesa najmanj 120 mm pri ribolovu bokoplut ali somernih rib v zimskih mesecih (od 1. novembra do 30. aprila).

2.   Pri zavržkih morske plošče, ulovljene v primerih iz odstavka 1, se morska plošča takoj izpusti.

Člen 7

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morske plošče pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter za ulov morske plošče pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja z vlečnimi mrežami z gredjo z velikostjo mrežnega očesa od 80 do119 mm (BT2).

2.   Izjema iz odstavka 1 se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

3.   Pri zavržkih morske plošče, ulovljene v primerih iz odstavka 1, se morska plošča takoj izpusti, in sicer pod morsko gladino.

Člen 8

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za raže

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) za ulov raž z vsem ribolovnim orodjem.

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Izjema, opredeljena v odstavku 1, se za cvetaste raže uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

4.   Pri zavržkih raž, ulovljenih v primerih iz odstavka 1, se raže izpustijo takoj, in sicer pod morsko gladino.

Člen 9

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(4)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

pri ribolovu morskega lista s plovili, ki uporabljajo trislojne mreže in zabodne mreže (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) v vodah Unije razdelkov ICES 2a in 3a in podobmočja ICES 4:

količina morskega lista, manjšega in večjega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste;

(b)

pri ribolovu morskega lista s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo (TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 119 mm in ki so opremljene s flamsko ploskvijo, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 6 % celotnega letnega ulova navedene vrste v letu 2019 in 5 % v ostalem obdobju;

(c)

pri ribolovu škampa s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 70 mm in ki so opremljene s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske, saja in osliča, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 4 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola in severne kozice ter trske, saja in osliča;

(d)

pri ribolovu severne kozice s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 35 mm ter ki so opremljene s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 19 mm in odprtino za ribe, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske, morske plošče, saja, sleda, norveškega moliča, velike srebrenke in sinjega mola, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 5 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola, trske, saja, morske plošče, severne kozice, osliča, norveškega moliča, velike srebrenke, sleda in sinjega mola;

(e)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali potegalke (OTB, OTT, SDN, SSC) z velikostjo mrežnega očesa od 70 do 99 mm (TR2), v vodah Unije razdelka ICES 4c:

skupna količina mola in trske, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki v letu 2019 ne presega 6 % ter v letih 2020 in 2021 5 % celotnega letnega ulova vrst, manjših od najmanjše referenčne velikosti, za katere bi veljala obveznost iztovarjanja; največja količina trske, ki se lahko zavrže, je omejena na 2 % navedenih celotnih letnih ulovov;

(f)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali potegalke (OTB, OTT, SDN, SSC) z velikostjo mrežnega očesa od 70 do 99 mm, v vodah Unije razdelkov ICES 4a in 4b:

 

skupna količina mola in trske, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki v letu 2019 ne presega 6 % celotnega letnega ulova vrst, manjših od najmanjše referenčne velikosti, za katere bi veljala obveznost iztovarjanja; največja količina trske, ki se lahko zavrže, je omejena na 2 % navedenih celotnih letnih ulovov;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (f), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(g)

pri ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TBN) z velikostjo mrežnega očesa od 90 do 119 mm, ki so opremljene s ploskvijo Seltra, ali pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 120 mm, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

količina mola, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 2 % celotnega letnega ulova škampa, trske, vahnje, mola, saja, morskega lista, morske plošče in osliča;

(h)

pri ribolovu škampa s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm, ki so opremljene z napravo SepNep, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina morske plošče, manjše od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova saja, morske plošče, vahnje, mola, trske, severne kozice, morskega lista in škampa;

(i)

pri ribolovu rjave kozice s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, v vodah Unije razdelkov ICES 4b in 4c:

količina vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova, ki v letih 2019 in 2020 ne presega 7 %, v letu 2021 pa 6 % celotnega letnega ulova vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova;

(j)

pri pridnenem ribolovu s plovili, ki lovijo lenga in pri tem uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB) z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

 

količina lenga, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova lenga v navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (j), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(k)

pri pridnenem ribolovu s plovili, ki lovijo lenga in pri tem uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 120 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina lenga, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova lenga v navedenem ribolovu;

(l)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, katerih velikost mrežnega očesa znaša od 80 do 119 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

 

količina mola, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 2 % celotnega letnega ulova morske plošče in morskega lista;

 

Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom;

(m)

pri mešanem pridnenem ribolovu s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm na podobmočju ICES 4:

 

količina šura, ki v letu 2019 ne presega 7 % celotnega letnega ulova šura pri navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (m), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(n)

pri mešanem pridnenem ribolovu s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm na podobmočju ICES 4:

 

količina skuše, ki v letu 2019 ne presega 7 % celotnega letnega ulova skuše pri navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (n), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

Člen 10

Posebni tehnični ukrepi v Skagerraku

1.   V Skagerraku je prepovedano prevažanje na krovu ali uporaba kakršne koli vlečne mreže, danske potegalke, vlečne mreže z gredjo ali podobne vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 120 mm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko uporabljajo naslednje vlečne mreže:

(a)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 90 mm, če so opremljene s ploskvijo Seltra ali izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(b)

vlečne mreže z velikostjo kvadratastega mrežnega očesa vreče najmanj 70 mm, ki so opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(c)

vlečne mreže, katerih najmanjša velikost mrežnega očesa znaša manj kot 70 mm, za ribolov pelagičnih ali industrijskih vrst, če ulov vsebuje več kot 80 % ene ali več pelagičnih ali industrijskih vrst;

(d)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 35 mm za ribolov severne kozice, če so opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 19 mm.

3.   Pri ribolovu severne kozice v skladu z odstavkom 2(d) se lahko uporablja naprava za zadržanje rib, če so na voljo zadostne ribolovne možnosti, da se pokrije prilov, in če je naprava za zadržanje:

(a)

izdelana tako, da ima zgornja ploskev kvadratasta mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm;

(b)

dolga najmanj 3 metre; in

(c)

široka najmanj toliko kot izločevalna rešetka.

Člen 11

SepNep

V skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (EU) 2018/973 se dovoli uporaba mrež SepNep.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 179, 16.7.2018, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/45 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa za leto 2018 (UL L 7, 12.1.2018, str. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ureditve ribolova v Skagerraku in Kattegatu za leto 2012.

(17)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ukrepov za izvajanje prepovedi zavržkov in nadzornih ukrepov na območju Skagerraka z dne 4. julija 2012.

(18)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1). Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 m, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2036

z dne 18. oktobra 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov v ribištvu Unije z uvedbo obveznosti iztovarjanja za ulov vrst, za katere veljajo omejitve ulova, v Sredozemskem morju pa tudi za ulov vrst, za katere veljajo najmanjše velikosti, kot so opredeljene v Prilogi III k Uredbi Sveta (ES) št. 1967/2006 (2).

(2)

V skladu s členom 15(1)(d) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se obveznost iztovarjanja uporablja za pridneni ribolov v Sredozemskem morju najpozneje od 1. januarja 2017 za vrste, ki opredeljujejo ribištvo, za vse ostale vrste pa najpozneje od 1. januarja 2019.

(3)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetovanju z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke, ki lahko veljajo največ tri leta z možnostjo podaljšanja za nadaljnja tri leta.

(4)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86 (3) je Komisija na podlagi treh skupnih priporočil, ki ji jih je leta 2016 predložilo več držav članic z neposrednim upravljalnim interesom za Sredozemsko morje (Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Malta in Slovenija), določila načrt za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Sredozemskem morju, ki se uporablja od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019. Navedena tri skupna priporočila so zadevala zahodno Sredozemsko morje, Jadransko morje oziroma jugovzhodno Sredozemsko morje.

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/153 (4) na podlagi dveh skupnih priporočil, ki so jih glede zahodnega Sredozemskega morja in Jadranskega morja predložile zadevne države članice z neposrednim upravljalnim interesom.

(6)

Francija, Italija in Španija so 4. junija 2018 po posvetovanju z regionalno skupino na visoki ravni Pescamed Komisiji predložile novo skupno priporočilo za načrt za zavržke za pridneni ribolov v zahodnem Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: novo skupno priporočilo za zahodno Sredozemsko morje). Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 27. avgusta 2018.

(7)

Ciper, Grčija, Italija in Malta so 7. junija 2018 po posvetovanju z regionalno skupino na visoki ravni Sudestmed Komisiji predložile novo skupno priporočilo za načrt za zavržke za pridneni ribolov v jugovzhodnem Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: novo skupno priporočilo za jugovzhodno Sredozemsko morje). Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 28. avgusta 2018.

(8)

Hrvaška, Italija in Slovenija so 8. junija 2018 po posvetovanju z regionalno skupino na visoki ravni Adriatica Komisiji predložile novo skupno priporočilo za načrt za zavržke za pridneni ribolov v Jadranskem morju (v nadaljnjem besedilu: novo skupno priporočilo za Jadransko morje). Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 29. avgusta 2018.

(9)

Navedena tri nova skupna priporočila je ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: STECF) na poletnem plenarnem zasedanju, ki je potekalo od 2. do 6. julija 2018 (5).

(10)

Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 upoštevala tako oceno STECF kot potrebo držav članic, da zagotovijo, da se 1. januarja 2019 obveznost iztovarjanja v celoti izvaja. V več primerih izjeme zahtevajo nadaljnjo ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da bi se lahko obravnavale pripombe STECF. Komisija meni, da bi bil v teh primerih pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribištva, da se dovolijo začasne izjeme, in sicer ob predpostavki, da v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izvajati potrebnega zbiranja podatkov, ki je bistveno za ustrezno in premišljeno upravljanje zavržkov ob upoštevanju začetka popolne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(11)

V novem skupnem priporočilu za zahodno Sredozemsko morje je predlagano, da se do 31. decembra 2021 podaljša uporaba izjem zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določeno v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013, za veliko pokrovačo (Pecten jacobaeus), ladinke (Venerupis spp.) in venernice (Venus spp.), ulovljene z mehaniziranimi strgačami (HMD). Navedena izjema zaradi visoke stopnje preživetja je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86. Pri ocenjevanju novega skupnega priporočila je STECF ugotovil, da dodatne podporne informacije niso bile predložene. Vendar v literaturi obstajajo znanstveni dokazi, ki dokazujejo preživetje navedenih vrst. Ker so visoke stopnje preživetja možne ter ob upoštevanju značilnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistema Komisija glede na to, da se okoliščine niso spremenile, meni, da bi bilo treba še naprej uporabljati izjemo zaradi visoke stopnje preživetja.

(12)

V novem skupnem priporočilu za zahodno Sredozemsko morje je predlagano, da se do 31. decembra 2021 podaljša uporaba izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za škampa (Nephrops norvegicus), ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Navedena izjema zaradi visoke stopnje preživetja je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/153. V novem skupnem priporočilu je bilo prvotno predlagano, da se ta izjema uporablja vse mesece, razen julija, avgusta in septembra, za katere bi veljala nova izjema de minimis. STECF je menil, da ni nobenega dokaza, ki bi podprl izjemo de minimis v poletnih mesecih, in ni podal nadaljnjih pripomb. Vendar obstajajo znanstveni dokazi, ki dokazujejo preživetje navedene vrste v tej in drugih regijah. Ker so visoke stopnje preživetja možne ter ob upoštevanju značilnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistema Komisija meni, da bi bilo treba izjemo zaradi visoke stopnje preživetja še naprej uporabljati celo leto.

(13)

V novem skupnem priporočilu za Jadransko morje je predlagano, da se podaljša izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista (Solea solea), ulovljenega z vlečno mrežo z gredjo (rapido, TBB). Navedena izjema zaradi visoke stopnje preživetja je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86. STECF tega novega zahtevka ni ocenil. Vendar pa v GSA17 v Jadranskem morju poteka ad hoc študija o preživetju navedene vrste. Komisija zato meni, da bi bilo treba navedeno izjemo uporabljati samo še eno leto. Zadevne države članice bi morale ustrezne podatke predložiti do 1. maja 2019, da bi tako STECF omogočile nadaljnje ocenjevanje.

(14)

V treh novih skupnih priporočilih je predlagano, da se izjema zaradi visoke stopnje preživetja uporablja za škampa (Nephrops norvegicus), ulovljenega z vršami in pastmi (FPO, FIX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju. STECF je menil, da posebne informacije, ki bi podpirale to izjemo, niso bile predložene. Komisija zato meni, da bi bilo treba navedeno izjemo uvesti samo za eno leto. Zadevne države članice bi morale dodatne ustrezne podatke predložiti do 1. maja 2019, da bi tako STECF omogočile nadaljnje ocenjevanje.

(15)

V treh novih skupnih priporočilih je predlagano, da se izjema zaradi visoke stopnje preživetja uporablja za okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ulovljenega s trnki in vrvicami (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju. STECF je menil, da bi bilo treba predložiti dodatne dokaze, ki bi v celoti podprli predlagano izjemo. Komisija zato meni, da bi bilo treba navedeno izjemo uvesti samo za eno leto. Zadevne države članice bi morale dodatne ustrezne podatke predložiti do 1. maja 2019, da bi tako STECF omogočile nadaljnje ocenjevanje.

(16)

V treh novih skupnih priporočilih je predlagano, da se izjema zaradi visoke stopnje preživetja uporablja za jastoga (Homarus gammarus) in raroge (Palinuridae), ulovljene z mrežami (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ter vršami in pastmi (FPO, FIX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju. STECF je menil, da je študija o preživetju rarogov, ki so jo predložile zadevne države članice, precej zanesljiva in kaže kratkoročne stopnje preživetja, da pa je njena velikost vzorca majhna. Za raroge in jastoga bi bilo treba zagotoviti dodatne znanstvene dokaze. Komisija zato meni, da bi bilo treba navedeno izjemo uvesti samo za eno leto. Zadevne države članice bi morale ustrezne dodatne podatke predložiti do 1. maja 2019, da bi tako STECF omogočile nadaljnje ocenjevanje.

(17)

V novih skupnih priporočilih za Jadransko morje in jugovzhodno Sredozemsko morje je predlagano, da se izjema zaradi visoke stopnje preživetja uporablja za škampa (Nephrops norvegicus), ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju. V novem skupnem priporočilu je bilo prvotno predlagano, da se ta izjema uporablja vse mesece, razen julija, avgusta in septembra, za katere bi veljala nova izjema de minimis. STECF je menil, da ni nobenega dokaza, ki bi podprl izjemo de minimis v poletnih mesecih, in ni podal nadaljnjih pripomb. Vendar obstajajo znanstveni dokazi, ki dokazujejo preživetje navedene vrste v drugih regijah. Ker so visoke stopnje preživetja možne ter ob upoštevanju značilnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistema Komisija meni, da bi bilo treba uvesti izjemo zaradi visoke stopnje preživetja, ki bi se uporabljala celo leto.

(18)

V treh novih skupnih priporočilih je nadalje predlagano, da se uporaba izjeme de minimis, kot je določena v členu 15(4)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013, razširi na osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.), in sicer do 6 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letih 2019 in 2020 ter do 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2021 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT in TX), in do 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letih 2019, 2020 in 2021 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju. Izjema de minimis za navedene vrste je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86. Na podlagi znanstvenih dokazov, ki so bili ob tej priložnosti predloženi v skupnem priporočilu in jih je pregledal STECF, ter ob upoštevanju značilnosti orodja, velikega števila vrst pri ribolovnih dejavnostih, ribolovnih vzorcev in posebnosti Sredozemskega morja (npr. prevladujočega malega ribolova) je Komisija menila, da je primerno določiti takšne izjeme de minimis, da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom. STECF ni ocenil novega priporočila glede pridnenih vlečnih mrež. Pri ocenjevanju novega skupnega priporočila za zabodne in trislojne mreže je ugotovil, da informacije, ki so jih predložile zadevne države članice, niso bile popolne. Komisija pa glede na to, da se okoliščine niso spremenile, meni, da bi se morala izjema de minimis še naprej uporabljati z navedenimi odstotnimi deleži.

(19)

V novem skupnem priporočilu za Jadransko morje je predlagano, da se uporaba izjeme de minimis razširi na osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letih 2019, 2020 in 2021 s plovili, ki uporabljajo vlečno mrežo z gredjo (rapido, TBB), ter na morskega lista (Solea solea) do 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste v letih 2019, 2020 in 2021 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), v Jadranskem morju. Izjema de minimis za navedene vrste je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86. Na podlagi znanstvenih dokazov, ki so bili ob tej priložnosti predloženi v skupnem priporočilu in jih je pregledal STECF, ter ob upoštevanju značilnosti orodja, velikega števila vrst pri ribolovnih dejavnostih, ribolovnih vzorcev in posebnosti Sredozemskega morja (npr. prevladujočega malega ribolova) je Komisija menila, da je primerno določiti takšne izjeme de minimis (do 1 % za osliča in bradače ter do 3 % za morskega lista), da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom. Pri ocenjevanju novega skupnega priporočila je STECF ugotovil, da niso bile predložene nobene posebne informacije, ki bi podpirale veliko povečanje uporabljenih odstotnih deležev. Komisija glede na to, da se okoliščine, povezane z uporabo sedanjih odstotnih deležev, niso spremenile, meni, da bi se morala navedena izjema še naprej uporabljati z navedenimi odstotnimi deleži.

(20)

V novem skupnem priporočilu za jugovzhodno Sredozemlje je predlagano, da se uporaba izjeme de minimis razširi na dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) do 6 % celotnega letnega ulova navedene vrste v letih 2019 in 2020 ter do 5 % celotnega letnega ulova navedene vrste v letu 2021 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v jugovzhodnem Sredozemskem morju. Izjema de minimis za navedeno vrsto je bila uvedena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86. Na podlagi znanstvenih dokazov, ki so bili ob tej priložnosti predloženi v skupnem priporočilu in jih je pregledal STECF, ter ob upoštevanju značilnosti orodja, velikega števila vrst pri ribolovnih dejavnostih, ribolovnih vzorcev in posebnosti Sredozemskega morja (npr. prevladujočega malega ribolova) je Komisija menila, da je primerno določiti takšno izjemo de minimis, da bi se izognili nesorazmernim stroškom ravnanja z neželenim ulovom. STECF tega novega priporočila ni ocenil. Komisija glede na to, da se okoliščine niso spremenile, meni, da bi se morala ta izjema še naprej uporabljati z navedenimi odstotnimi deleži.

(21)

V novih skupnih priporočilih za zahodno Sredozemsko morje je predlagano, da se izjema de minimis uporablja za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea), orado (Sparus aurata) in dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) do 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst, razen dolgoostne rdeče kozice, v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); in do 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst, razen okatega ribona in dolgoostne rdeče kozice, v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

V novih skupnih priporočilih za Jadransko morje je predlagano, da se izjema de minimis uporablja za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), orado (Sparus aurata) in dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) do 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst, razen dolgoostne rdeče kozice in vključno z morskim listom, v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); in do 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst, razen okatega ribona in dolgoostne rdeče kozice ter vključno z morskim listom, v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

V novem skupnem priporočilu za jugovzhodno Sredozemsko morje je predlagano, da se izjema de minimis uporablja za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); in do 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst, razen okatega ribona, v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

V treh novih skupnih priporočilih je nazadnje predlagano, da se izjema de minimis uporablja za sardona (Engraulis encrasicolus), sardelo (Sardina pilchardus), skuše (Scomber spp.) in šure (Trachurus spp.) do 5 % celotnega letnega prilova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju.

(25)

STECF je ugotovil, da izjeme iz uvodnih izjav (21), (22) in (23) zajemajo široko skupino vrst z zelo raznolikimi stopnjami zavržkov in da posebne informacije, ki bi v celoti podpirale zahtevane izjeme, niso bile predložene. Vendar Komisija poudarja, da se te izjeme uporabljajo za skupine vrst, ki zajemajo preostale vrste, za katere veljajo najmanjše velikosti, kot so opredeljene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1967/2006, in za katere na tej stopnji ne veljajo omejitve ulova; zato se člen 15(8) in (9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne uporablja. Poleg tega so te vrste ulovljene istočasno in v zelo različnih količinah, zaradi česar je pristop na podlagi enega samega staleža težavnejši. Prav tako so te vrste ulovljene z ribiškimi plovili za mali ribolov in iztovorjene na številnih različnih mestih iztovarjanja, ki so geografsko razporejena vzdolž obale, zato obstaja velika verjetnost nesorazmernih stroškov ravnanja z neželenim ulovom v prvih letih popolnega izvajanja obveznosti iztovarjanja. Upoštevati je treba tudi, da so izjeme načeloma pod najvišjimi dovoljenimi omejitvami. Komisija glede tega meni, da bi bilo treba navedene izjeme de minimis uvesti samo za eno leto. Države članice bi morale ustrezne podatke predložiti do 1. maja 2019, da bi tako STECF omogočile, da celovito oceni utemeljitve izjem, Komisiji pa, da opravi pregled.

(26)

Komisija nazadnje ugotavlja, da si države članice prizadevajo za povečanje selektivnosti ribolovnega orodja v skladu z rezultati tekočih raziskovalnih programov, da bi zmanjšale in omejile neželeni ulov, zlasti ulov pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja.

(27)

Prav tako ugotavlja, da zadevne države članice v skladu s skupnim priporočilom za zahodno Sredozemsko morje spodbujajo uporabo vlečne mreže z vrečo in/ali podaljškom z velikostjo mrežnega očesa T90 50 mm in nadaljevanje poskusov zaprtja v realnem času.

(28)

Ukrepi, predlagani v novih skupnih priporočilih, so v skladu s členom 15(4), členom 15(5)(c) in členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter se zato lahko vključijo v načrt za zavržke iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/86.

(29)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/161 (6) so navedene izjeme de minimis za majhne pelagične vrste pri ribolovu, usmerjenem v navedene vrste. Nasprotno pa bi bilo treba izjeme de minimis za prilov malih pelagičnih vrst, ulovljenih pri pridnenem ribolovu, vključiti v Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86.

(30)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/86 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(31)

Ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, zato bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2017/86 se spremeni:

(1)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja

1.   Izjema od obveznosti iztovarjanja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere znanstveni dokazi kažejo visoko stopnjo preživetja, se uporablja za:

(a)

morskega lista (Solea solea), ulovljenega z vlečno mrežo z gredjo (rapido, TBB) (*1) v Jadranskem morju, do 31. decembra 2019;

(b)

veliko pokrovačo (Pecten jacobaeus), ulovljeno z mehaniziranimi strgačami (HMD) v zahodnem Sredozemskem morju;

(c)

ladinke (Venerupis spp.), ulovljene z mehaniziranimi strgačami (HMD) v zahodnem Sredozemskem morju;

(d)

venernice (Venus spp.), ulovljene z mehaniziranimi strgačami (HMD) v zahodnem Sredozemskem morju;

(e)

škampa (Nephrops norvegicus), ulovljenega z vsemi pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju;

(f)

škampa (Nephrops norvegicus), ulovljenega z vršami in pastmi (FPO, FIX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju, do 31. decembra 2019;

(g)

okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ulovljenega s trnki in vrvicami (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju, do 31. decembra 2019;

(h)

jastoga (Homarus gammarus), ulovljenega z mrežami (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ter vršami in pastmi (FPO, FIX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju, do 31. decembra 2019;

(i)

raroge (Palinuridae), ulovljenega z mrežami (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ter vršami in pastmi (FPO, FIX) v zahodnem Sredozemskem morju, Jadranskem morju in jugovzhodnem Sredozemskem morju, do 31. decembra 2019.

2.   Morski list (Solea solea), velika pokrovača (Pecten jacobaeus), ladinke (Venerupis spp.), venernice (Venus spp.), škamp (Nephrops norvegicus), okati ribon (Pagellus bogaraveo), jastog (Pagellus bogaraveo) in rarogi (Palinuridae), ulovljeni v okoliščinah iz odstavka 1, se takoj izpustijo na območju, kjer so bili ulovljeni.

3.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom pri ribolovu v Sredozemskem morju do 1. maja 2019 Komisiji predložijo dodatne podatke o zavržkih poleg tistih iz skupnih priporočil iz junija 2018, kot so bila spremenjena avgusta 2018, in morebitne druge zadevne znanstvene informacije, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1(a), (f), (g), (h) in (i). Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene podatke in informacije oceni najpozneje do julija 2019.

(*1)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 122, 30.4.2011, str. 1). Pri plovilih, katerih dolžina čez vse znaša manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej uredbi, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.“;"

(2)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Izjema de minimis

1.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(4)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine vrst:

(a)

v zahodnem Sredozemskem morju (točka 1 Priloge):

(i)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) v letih 2019 in 2020 do največ 6 %, v letu 2021 pa do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(ii)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(iii)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea), orado (Sparus aurata) in dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(iv)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(v)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice;

(vi)

za sardona (Engraulis encrasicolus), sardelo (Sardina pilchardus), skuše (Scomber spp.) in šure (Trachurus spp.) do največ 5 % celotnega letnega prilova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(b)

v Jadranskem morju (točka 2 Priloge):

(i)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do največ 6 % v letih 2019 in 2020, v letu 2021 pa do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(ii)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(iii)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo vlečno mrežo z gredjo (rapido, TBB);

(iv)

za morskega lista (Solea solea) do 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(v)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), orado (Sparus aurata) in dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(vi)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(vii)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice;

(viii)

za sardona (Engraulis encrasicolus), sardelo (Sardina pilchardus), skuše (Scomber spp.) in šure (Trachurus spp.) do največ 5 % celotnega letnega prilova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(c)

v jugovzhodnem Sredozemskem morju (točka 3 Priloge):

(i)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) v letih 2019 in 2020 do največ 6 %, v letu 2021 pa do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(ii)

za osliča (Merluccius merluccius) in bradače (Mullus spp.) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(iii)

za dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) v letih 2019 in 2020 do največ 6 %, v letu 2021 pa do največ 5 % celotnega letnega ulova navedene vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(iv)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 5 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže;

(v)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), okatega ribona (Pagellus bogaraveo), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 3 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže;

(vi)

za brancina (Dicentrarchus labrax), srebrnega špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratrca (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčico (Lithognathus mormyrus), divjega ribona (Pagellus acarne), ribona (Pagellus erythrinus), pagarja (Pagrus pagrus), brodolomčarja (Polyprion americanus), morskega lista (Solea solea) in orado (Sparus aurata) do največ 1 % celotnega letnega ulova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo trnke in vrvice;

(vii)

za sardona (Engraulis encrasicolus), sardelo (Sardina pilchardus), skuše (Scomber spp.) in šure (Trachurus spp.) do največ 5 % celotnega letnega prilova navedenih vrst v letu 2019 s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže.

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom pri ribolovu v Sredozemskem morju do 1. maja 2019 Komisiji predložijo dodatne podatke o zavržkih poleg tistih iz skupnih priporočil iz junija 2018, kakor so bila spremenjena avgusta 2018, in morebitne druge zadevne znanstvene informacije, ki podpirajo izjeme iz odstavkov 1(a)(iii) do (vi), 1(b)(v) do (viii) in 1(c)(iv) do (vii). STECF navedene podatke in informacije oceni najpozneje do julija 2019.“;

(3)

v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2021.“;

(4)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 z dne 20. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (UL L 14, 18.1.2017, str. 4).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/153 z dne 23. oktobra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (UL L 29, 1.2.2018, str. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 z dne 23. oktobra 2017 o izjemi de minimis za obveznost iztovarjanja pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju (UL L 30, 2.2.2018, str. 1).


PRILOGA

1.   Zahodno Sredozemsko morje

Vrsta ribolova

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Obveznost iztovarjanja

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

škamp (Nephrops norvegicus)

dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

Prilov:

 

sardona (Engraulis encrasicolus)

 

sardele (Sardina pilchardus)

 

skuš (Scomber spp.)

 

šurov (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

vsi parangali

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

velika pokrovača (Pecten jacobaeus)

ladinke (Venerupis spp.)

venernice (Venus spp.)

HMD

vse mehanizirane strgače

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

škamp (Nephrops norvegicus)

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

FPO, FIX

vse vrše in pasti

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

2.   Jadransko morje

Vrsta ribolova

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Obveznost iztovarjanja

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

škamp (Nephrops norvegicus)

dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

Prilov:

 

sardona (Engraulis encrasicolus)

 

sardele (Sardina pilchardus)

 

skuš (Scomber spp.)

 

šurov (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

vsi parangali

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

morski list (Solea vulgaris)

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

velika pokrovača (Pecten jacobaeus)

ladinke (Venerupis spp.)

venernice (Venus spp.)

HMD

vse mehanizirane strgače

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

škamp (Nephrops norvegicus)

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

srebrni špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

vse vrše in pasti, kogoli

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

3.   Jugovzhodno Sredozemsko morje

Vrsta ribolova

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Obveznost iztovarjanja

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

škamp (Nephrops norvegicus)

dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

Prilov:

 

sardona (Engraulis encrasicolus)

 

sardele (Sardina pilchardus)

 

skuš (Scomber spp.)

 

šurov (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

vsi parangali

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

oslič (Merluccius merluccius)

bradači (Mullus spp.)

Kode FAO: MUT, MUR, MUX

morski list (Solea vulgaris)

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

brancin (Dicentrarchus labrax)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

kirnje (Epinephelus spp.)

ovčica (Lithognathus mormyrus)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

brodolomčar (Polyprion americanus)

morski list (Solea vulgaris)

orada (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.

škamp (Nephrops norvegicus)

jastog (Homarus gammarus)

rarogi (Palinuridae)

divji ribon (Pagellus acarne)

okati ribon (Pagellus bogaraveo)

ribon (Pagellus erythrinus)

pagar (Pagrus pagrus)

srebrni špar (Diplodus annularis)

pic (Diplodus puntazzo)

šarg (Diplodus sargus)

fratrc (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

vse vrše in pasti, kogoli

Za ves ulov velja obveznost iztovarjanja.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/41


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2037

z dne 17. decembra 2018

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 5b, 6b in 6aN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2018/120 (2) določa kvote za leto 2018.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2018.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2018 dodeljena državi članici iz Priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/127 (UL L 27, 31.1.2018, str. 1).


PRILOGA

Št.

50/TQ120

Država članica

Francija

Stalež

HER/5B6ANB

Vrsta

atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6b in 6aN

Datum zaprtja

26.11.2018


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/44


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2038

z dne 17. decembra 2018

o prepovedi ribolova na saja v norveških vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2018/120 (2) določa kvote za leto 2018.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2018.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2018 dodeljena državi članici iz Priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/127 (UL L 27, 31.1.2018, str. 1).


PRILOGA

Št.

49/TQ120

Država članica

Francija

Stalež

POK/1N2AB.

Vrsta

saj (Pollachius virens)

Cona

norveške vode območij 1 in 2

Datum zaprtja

26.11.2018


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2039

z dne 17. decembra 2018

o prepovedi ribolova na lenga v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2018/120 (2) določa kvote za leto 2018.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2018.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2018 dodeljena državi članici iz Priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/127 (UL L 27, 31.1.2018, str. 1).


PRILOGA

Št.

48/TQ120

Država članica

Francija

Stalež

LIN/1/2.

Vrsta

leng (Molva molva)

Cona

vode Unije in mednarodne vode območij 1 in 2

Datum zaprtja

26.11.2018


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/48


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2040

z dne 17. decembra 2018

o prepovedi ribolova na severnega belega tuna v Atlantskem oceanu, severno od 5° S, s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2018/120 (2) določa kvote za leto 2018.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2018.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2018 dodeljena državi članici iz Priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

João AGUIAR MACHADO

Generalni direktor

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/127 (UL L 27, 31.1.2018, str. 1).


PRILOGA

Št.

47/TQ120

Država članica

Francija

Stalež

ALB/AN05N

Vrsta

severni beli tun (Thunnus alalunga)

Cona

Atlantski ocean severno od 5° S

Datum zaprtja

26.11.2018


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2041

z dne 17. decembra 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Bakreni kabelski konektorji (t. i. moški ali ženski tip) za napetost do največ 1 000 V.

Izdelek ima na eni strani bodisi vtič (t. i. moški tip konektorja) bodisi vtičnico (t. i. ženski tip konektorja), na drugi pa spojno napravo v obliki vpenjala, obloženega s slojem izolirnega materiala.

Izdelek se uporablja za povezovanje žic ali kablov, razen koaksialnih kablov.

Izdelek omogoča povezavo brez uporabe kakršnih koli orodij z vpetjem „moškega“ konektorja v „ženski“ konektor.

Glej sliko (*1).

8536 69 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8536 , 8536 69 in 8536 69 90 .

Izdelek ima objektivne značilnosti vtiča (t. i. moški tip konektorja) ali vtičnice (t. i. ženski tip konektorja) z nameščeno drugo spojno napravo (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8536 , skupina (III), točka (A), točka (1), in pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifnim številkam 8536 69 10 do 8536 69 90 ). Njegova uvrstitev pod druge vezne in kontaktne elemente za žice in kable pod tarifno številko 8536 90 10 torej ni mogoča.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8536 69 90 pod druge vtiče in vtičnice.

Image

(*1)  Slika je samo informativne narave.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2042

z dne 18. decembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 13(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upoštevala razlika v ravneh emisij CO2, določenih v okviru novega evropskega voznega cikla (NEDC) oziroma novega globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), je bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1152 (2) za lahka gospodarska vozila vzpostavljena metodologija za korelacijo vrednosti emisij CO2.

(2)

Z metodologijo za korelacijo naj bi se zagotovilo, da so zahteve za zmanjšanje, določene v Uredbi (EU) št. 510/2011, v okviru novega in starega preskusnega postopka primerljivo stroge. Homologacijski organi in tehnične službe bi si zato morali skupaj s proizvajalci prizadevati zagotoviti, da se preskusi WLTP in NEDC, ki se izvajajo za namene te uredbe, opravljajo v preskusnih pogojih, ki so primerljivi in skladni s cilji te uredbe.

(3)

V ta namen je treba pojasniti nekatere vidike preskusnih pogojev WLTP, ki bi morali veljati za korelacije, izvedene za zagotovitev podatkov o spremljanju emisij CO2 v okviru WLTP in NEDC za novo registrirana vozila v letu 2020. Ta pojasnila bi se morala uporabljati brez poseganja v postopek in zahteve iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (3) in ne bi smela vplivati na veljavnost homologacij, podeljenih na tej podlagi.

(4)

Prav tako je treba določiti, kakšna bo leta 2020 razlika med vrednostmi emisij CO2, ki so jih proizvajalci navedli za homologacijo WLTP, in tistimi, ki so bile izmerjene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Zato bi bilo treba od proizvajalcev zahtevati, da izračunajo in Komisiji sporočijo vrednosti CO2 WLTP za vsa nova lahka gospodarska vozila, registrirana v koledarskem letu 2020, pri tem pa uporabijo vrednosti meritev za vozili H in L kot vhodne vrednosti za metodo interpolacije.

(5)

Za omejeno število družin interpolacij bodo leta 2020 na voljo le vrednosti meritev za vozilo H. Število teh družin bi bilo treba skrbno spremljati, Komisija pa bi morala razmisliti o izvzetju teh družin iz izračuna referenčnih podatkov za leto 2020, če bi se njihovo število v primerjavi s stanjem iz leta 2018 znatno povečalo.

(6)

Izboljšati bi bilo treba preglednost preskušanja emisij, zato bi bilo treba Komisiji predložiti podatke o preskusih WLTP in o rezultatih korelacije. To bo Komisiji omogočilo, da bo hitro odkrila in obravnavala težave in morebitne neskladnosti v zvezi z izvajanjem postopkov. Zato bi bilo treba za vsak opravljeni preskus WLTP izpolniti matriko vhodnih podatkov in jo kot del izmenjave podatkov v okviru orodja za korelacijo v celoti posredovati Komisiji. Da se zagotovi zaupnost, bi morala biti datoteka z vhodnimi podatki pri posredovanju šifrirana.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2017/1152 se spremeni:

(1)

doda se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

Sporočanje rezultatov meritev WLTP

1.   Proizvajalci izračunajo skupno vrednost CO2 za vsako novo lahko gospodarsko vozilo, registrirano leta 2020, v skladu s formulo iz drugega pododstavka odstavka 3.2.3.2.4 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemer se vrednosti MCO2-H in MCO2-L za zadevno družino interpolacij nadomestita z vrednostmi MCO2,C,5 iz vnosov 2.5.1.1.3 (vozilo H) in 2.5.1.2.3 (vozilo L) certifikata o ES-homologaciji, skladnega z vzorcem iz Dodatka 4 k Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/1151.

Če se skupne emisije CO2 iz posameznega vozila določijo le glede na vozilo H, proizvajalci zagotovijo vrednost MCO2,C,5 iz vnosa 2.5.1.1.3 (vozilo H) certifikata o ES-homologaciji.

Proizvajalci navedene vrednosti emisij CO2 skupaj z vrednostmi MCO2,C,5, uporabljenimi za izračun, Komisiji predložijo najpozneje tri mesece po tem, ko od Komisije prejmejo obvestilo o začasnih podatkih za leto 2020, in sicer z naložitvijo podatkov na račun proizvajalca v zbirki poslovnih podatkov Evropske agencije za okolje.

2.   Če podatki iz odstavka 1 niso predloženi v določenem roku, Komisija vzame vrednost iz vnosa 2.5.1.2.3 certifikata o ES-homologaciji in jo za namene odstavka 1 šteje za vrednost skupnih emisij CO2 za vsa novo registrirana vozila v družini interpolacij, za katera je bil izdan certifikat o homologaciji, ter po potrebi za tiste družine, kjer so na voljo le meritve za vozilo H.“

(2)

Priloga I se spremeni:

(a)

vstavita se naslednji točki 2.2a in 2.2b:

„2.2a   Preskusni pogoji WLTP

Da se preskus WLTP šteje za ustreznega v skladu s točko 2.2 Priloge I k tej uredbi in da se določi vhodne podatke iz točke 2.4, se uporabijo preskusni pogoji iz Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemer se upoštevajo naslednje določbe:

(a)

popravek rezultatov preskusa WLTP za masne emisije CO2 v skladu z Dodatkom 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 se uporablja za vse take rezultate preskusov ne glede na določbe iz točke 3.4.4(a) navedenega dodatka;

(b)

če je preskusno vozilo opremljeno s tehnologijami, ki vplivajo na lastnosti glede emisij CO2, vključno z, vendar ne omejeno na tiste iz točk 42 do 50 matrike vhodnih podatkov iz točke 2.4, in ki naj bi med preskusom delovale, te tehnologije brez poseganja v zahteve iz Uredbe (EU) 2017/1151 in ne glede na uporabljeni preskusni postopek, tj. NEDC ali WLTP, med preskusom na vozilu delujejo;

(c)

če je preskusno vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, se uporabi isti način, ki ga izbere voznik, ne glede na uporabljeni preskusni postopek. Če se za preskus WLTP uporabita načina za najboljši in najslabši primer v skladu s točko 1.2(c) Dodatka 6 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, se kot vhodni podatek za orodje za korelacijo in za vsak fizični preskus NEDC uporabi način za najslabši primer;

(d)

če je preskusno vozilo opremljeno z ročnim menjalnikom, je izraz nmin_drive_se določen s formulo iz točke (k)(3) odstavka 2 Podpriloge 2 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

Proizvajalec lahko z odobritvijo homologacijskega organa ali, kjer je to primerno, tehnične službe točke menjanja prestav izračuna različno, če je to upravičeno z vidika voznosti vozila in če dodatna varnostna rezerva moči, uporabljena v skladu s točko 3.4 Podpriloge 2 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, ne presega 20 %.

Pogoji iz točk (a) do (d) se uporabljajo za namene korelacije, izvedene v skladu s to uredbo, in ne posegajo v določbe iz Uredbe (EU) 2017/1151 in homologacije, podeljene v skladu z navedeno uredbo.

2.2b   Veljavnost preskusnih pogojev WLTP

Pogoji iz točke 2.2a(a) do (d) se uporabljajo v skladu z naslednjim:

(a)

za nove tipe vozil od začetka veljavnosti te uredbe;

(b)

za obstoječe tipe vozil proizvajalci v zvezi s tipi vozil, ki zajemajo vozila, dana na trg leta 2020, homologacijskemu organu predložijo dokaze, na podlagi katerih homologacijski organ potrdi, ali so bili preskusni pogoji iz točk (a) do (d) točke 2.2a v homologacijskih preskusih WLTP izpolnjeni.

V potrdilu se navede identifikator družine interpolacij in potrdilo za vsakega od preskusnih pogojev iz točk (a) do (d). Homologacijski organ proizvajalcu izda potrdilo ter zagotovi, da se potrdilo zabeleži in se lahko na zahtevo Komisije nemudoma predloži.

Če homologacijski organ ne more potrditi, da je bil izpolnjen eden ali več navedenih preskusnih pogojev, proizvajalec zagotovi, da se novi preskus WLTP ali, kjer je to primerno, serija preskusov v skladu s Podprilogo 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 za zadevno družino interpolacij izvaja pod nadzorom homologacijskega organa ali, kjer je to primerno, tehnične službe z uporabo preskusnih pogojev iz točke 2.2a(a) do (d), vključno z novo korelacijo v skladu s to uredbo.

Če je neizpolnjen samo preskusni pogoj iz točke 2.2a(a), lahko proizvajalec to vrednost v matriki vhodnih podatkov popravi, ne da bi bil potreben nov preskus WLTP.

Homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba zabeleži rezultate ponovnega preskušanja ali popravka in korelacije v skladu z odstavkom 5 Priloge I, nato pa popolno korelacijsko datoteko, ustvarjeno na podlagi podatkov ponovnega preskušanja, v skladu s točko 3.1.1.2 posreduje Komisiji najpozneje do 30. aprila 2021.“;

(b)

točka 2.4 se spremeni:

(i)

v prvem odstavku se doda naslednji stavek:

„Podatkovna matrika vhodnih podatkov se izpolni za vsak opravljeni preskus WLTP.“;

(ii)

tabela 1 se spremeni:

pri vnosu 56 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: podatki diagnostike na vozilu in dinamometra z valji, 1 Hz za diagnostiko na vozilu in 10 Hz za dinamometer z valji, ločljivost 0,1 km/h“;

pri vnosu 57 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: 1 Hz. Teoretično izračunano menjanje prestav za vozili H in L (če je primerno)“;

pri vnosu 61 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: 1 Hz (frekvenca vzorčenja instrumenta 20 Hz), ločljivost 0,1A, zunanja merilna naprava je sinhronizirana z dinamometrom z valji“;

vnos 67 se nadomesti z naslednjim:

„67

Faktor regeneracije Ki multiplikativni/aditivni za vozili H in L

Dodatek 1 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Pri vozilih brez sistemov z redno regeneracijo je ta vrednost enaka 1.“

dodajo se naslednji novi vnosi:

„69

Kurilnost goriva

kWh/l

Dodatek 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Vrednost v skladu s tabelo A6.Dod.2/1 iz Uredbe (EU) 2017/1151

70

Poraba goriva pri preskusu WLTP za vozili H in L

l/100 km

Odstavek 6 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Neuravnotežena poraba goriva pri preskusu tipa 1

71

Nazivna napetost v sistemu REESS

V

v skladu z DIN EN 60050-482

Za akumulator z nizko napetostjo, kot je opisano v Dodatku 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

72

Korekcijski faktor družine ATCT

Podpriloga 6a Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Korekcijski faktor družine ATCT (popravek 14 °C)

73

Popravek hitrosti in razdalje pri preskusu WLTP

Uredba (EU) 2017/1151

Opravljen popravek?

0 = ne | 1 = da

74

Popravek RCB pri preskusu WLTP

Dodatek 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Opravljen popravek?

0 = ne | 1 = da

75

Številka preskusov WLTP

1, 2 ali 3

 

Navedite, ali preskusni podatki izvirajo iz prvega, drugega ali tretjega preskusa WLTP

76

Deklarirana vrednost WLTP za vozilo H in L

g/km

Izjava proizvajalca

Deklarirana vrednost za vozili WLTP H in L. Vrednost mora vključevati vse popravke (če je primerno)

77

Izmerjena vrednost CO2 WLTP, popravljena za vozilo H in/ali L

g/km

Vrednosti MCO2,C,5 iz Dodatka 4 k Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/1151

Skupne izmerjene emisije CO2 za vozili H in L po vseh ustreznih popravkih. V primeru 2 ali 3 preskusov WLTP se zagotovijo vsi izmerjeni rezultati.

78

Ponovni preskus WLTP

Točka 2.2b(b) Priloge I

Navedite, kateri preskusni pogoji iz točke 2.2a(a) do (d) Priloge I so bili ponovno preskušeni.“

(c)

točka 3.1.1.1 se spremeni:

(i)

točka (a) se črta;

(ii)

v točki (c) se točka (iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

vhodne podatke iz točke 2.4.“;

(iii)

doda se naslednji pododstavek:

„Da se zagotovi zaupnost, je zbirna datoteka iz točke (c) šifrirana.“;

(d)

točka 3.1.1.2. se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1.2   Popolna korelacijska datoteka

Če je bilo izvirno poročilo o rezultatih korelacije izdano v skladu s točko 3.1.1.1, homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba zbirno datoteko iz točke 3.1.1.1(c) naloži na strežnik Komisije, od tam pa se pošiljatelju vrne odgovor (z ustreznimi službami Komisije v kopiji), vključno z naključno ustvarjenim celim številom med 0 in 99, zgoščevalno kodo zbirne datoteke, ki nedvoumno povezuje navedeno število z izvirnim poročilom o rezultatih, ki ga je digitalno podpisal strežnik Komisije.

Homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba ustvari popolno korelacijsko datoteko, ki vsebuje izvirno poročilo o rezultatih korelacije iz točke 3.1.1.1 in odgovor strežnika Komisije. Datoteko hrani homologacijski organ kot poročilo o preskusu v skladu s Prilogo VIII k Direktivi 2007/46/ES.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 2(c) in (d) člena 1 se uporablja od 1. februarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/58


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2043

z dne 18. decembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upoštevala razlika v ravneh emisij CO2, določenih v okviru novega evropskega voznega cikla (NEDC) oziroma novega globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), je bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1153 (2) za osebne avtomobile vzpostavljena metodologija za korelacijo vrednosti emisij CO2.

(2)

Z metodologijo za korelacijo naj bi se zagotovilo, da so zahteve za zmanjšanje, določene v Uredbi (ES) št. 443/2009, v okviru novega in starega preskusnega postopka primerljivo stroge. Homologacijski organi in tehnične službe bi si zato morali skupaj s proizvajalci prizadevati zagotoviti, da se preskusi WLTP in NEDC, ki se izvajajo za namene te uredbe, opravljajo v preskusnih pogojih, ki so primerljivi in skladni s ciljem te uredbe.

(3)

V ta namen je treba pojasniti nekatere vidike preskusnih pogojev WLTP, ki bi morali veljati za korelacije, izvedene za zagotovitev podatkov o spremljanju emisij CO2 v okviru WLTP in NEDC za novo registrirana vozila v letu 2020. Ta pojasnila bi se morala uporabljati brez poseganja v postopek in zahteve iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (3) in ne bi smela vplivati na veljavnost homologacij, podeljenih na tej podlagi.

(4)

Prav tako je treba določiti, kakšna bo leta 2020 razlika med vrednostmi emisij CO2, ki so jih proizvajalci navedli za homologacijo emisij, in tistimi, ki so bile izmerjene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Zato bi bilo treba od proizvajalcev zahtevati, da izračunajo in Komisiji sporočijo vrednosti emisij CO2 WLTP za vse nove osebne avtomobile, registrirane v koledarskem letu 2020, pri tem pa uporabijo vrednosti meritev za vozili H in L kot vhodne vrednosti za metodo interpolacije.

(5)

Za omejeno število družin interpolacij bodo leta 2020 na voljo le vrednosti meritev za vozilo H. Število teh družin bi bilo treba skrbno spremljati, Komisija pa bi morala razmisliti o izvzetju teh družin iz izračuna referenčnih podatkov za leto 2020, če bi se njihovo število v primerjavi s stanjem iz leta 2018 znatno povečalo.

(6)

Izboljšati bi bilo treba preglednost preskušanja emisij, zato bi bilo treba Komisiji predložiti podatke o preskusih WLTP in o rezultatih korelacije. To bo Komisiji omogočilo, da bo hitro odkrila in obravnavala težave in morebitne neskladnosti v zvezi z izvajanjem postopkov. Zato bi bilo treba za vsak opravljeni preskus WLTP izpolniti matriko vhodnih podatkov in jo kot del izmenjave podatkov v okviru orodja za korelacijo v celoti posredovati Komisiji. Da se zagotovi zaupnost, bi morala biti datoteka z vhodnimi podatki pri posredovanju šifrirana.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2017/1153 se spremeni:

(1)

doda se naslednji člen 7a:

„Člen 7a

Sporočanje rezultatov meritev WLTP

1.   Proizvajalci izračunajo skupno vrednost CO2 za vsak nov osebni avtomobil, registriran leta 2020, v skladu s formulo iz drugega pododstavka odstavka 3.2.3.2.4 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemer se vrednosti MCO2-H in MCO2-L za zadevno družino interpolacij nadomestita z vrednostmi MCO2,C,5 iz vnosov 2.5.1.1.3 (vozilo H) in 2.5.1.2.3 (vozilo L) certifikata o ES-homologaciji, skladnega z vzorcem iz Dodatka 4 k Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/1151.

Če se skupne emisije CO2 iz posameznega vozila določijo le glede na vozilo H, proizvajalci zagotovijo vrednost MCO2,C,5 iz vnosa 2.5.1.1.3 (vozilo H) certifikata o ES-homologaciji.

Proizvajalci navedene vrednosti emisij CO2 skupaj z vrednostmi MCO2,C,5, uporabljenimi za izračun, Komisiji predložijo najpozneje tri mesece po tem, ko od Komisije prejmejo obvestilo o začasnih podatkih za leto 2020, in sicer z naložitvijo podatkov na račun proizvajalca v zbirki poslovnih podatkov Evropske agencije za okolje.

2.   Če podatki iz odstavka 1 niso predloženi v določenem roku, Komisija vzame vrednost iz vnosa 2.5.1.2.3 certifikata o ES-homologaciji in jo za namene odstavka 1 šteje za vrednost skupnih emisij CO2 za vsa novo registrirana vozila v družini interpolacij, za katera je bil izdan certifikat o homologaciji, ter po potrebi vrednost iz vnosa 2.5.1.1.3 za tiste družine, kjer so na voljo le meritve za vozilo H.

3.   Komisija za vsakega proizvajalca spremlja število družin interpolacij, za katere so emisije CO2 določene samo glede na vozilo H, in v primeru povečanja števila teh družin v primerjavi s stanjem leta 2018 oceni vpliv tega povečanja na izračun iz odstavka 1 ter te družine po potrebi izključi iz navedenega izračuna.“

(2)

Priloga I se spremeni:

(a)

vstavita se naslednji točki 2.2a in 2.2b:

„2.2a   Preskusni pogoji WLTP

Da se preskus WLTP šteje za ustreznega v skladu s točko 2.2 in da se določi vhodne podatke iz točke 2.4, se uporabijo preskusni pogoji iz Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemer se upoštevajo naslednje določbe:

(a)

popravek rezultatov preskusa WLTP za masne emisije CO2 v skladu z Dodatkom 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 se uporablja za vse take rezultate preskusov ne glede na določbe iz točke 3.4.4(a) navedenega dodatka;

(b)

če je preskusno vozilo opremljeno s tehnologijami, ki vplivajo na lastnosti glede emisij CO2, vključno z, vendar ne omejeno na tiste iz točk 42 do 50 matrike vhodnih podatkov iz točke 2.4, in ki naj bi med preskusom delovale, te tehnologije brez poseganja v zahteve iz Uredbe (EU) 2017/1151 in ne glede na uporabljeni preskusni postopek, tj. NEDC ali WLTP, med preskusom na vozilu delujejo;

(c)

če je preskusno vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, se uporabi isti način, ki ga izbere voznik, ne glede na uporabljeni preskusni postopek. Če se za preskuse WLTP uporabita načina za najboljši in najslabši primer v skladu s točko 1.2(c) Dodatka 6 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, se kot vhodni podatek za orodje za korelacijo in za vsak fizični preskus NEDC uporabi način za najslabši primer;

(d)

če je preskusno vozilo opremljeno z ročnim menjalnikom, je izraz nmin_drive_se določen s formulo iz točke (k)(3) odstavka 2 Podpriloge 2 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

Proizvajalec lahko z odobritvijo homologacijskega organa ali, kjer je to primerno, tehnične službe točke menjanja prestav izračuna različno, če je to upravičeno z vidika voznosti vozila in če dodatna varnostna rezerva moči, uporabljena v skladu s točko 3.4 Podpriloge 2 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, ne presega 20 %.

Pogoji iz točk (a) do (d) se uporabljajo za namene korelacije, izvedene v skladu s to uredbo, in ne posegajo v določbe iz Uredbe (EU) 2017/1151 in homologacije, podeljene v skladu z navedeno uredbo.

2.2b   Veljavnost preskusnih pogojev WLTP

Pogoji iz točke 2.2a(a) do (d) se uporabljajo v skladu z naslednjim:

(a)

za nove tipe vozil od začetka veljavnosti te uredbe;

(b)

za obstoječe tipe vozil proizvajalci v zvezi s tipi vozil, ki zajemajo vozila, dana na trg leta 2020, homologacijskemu organu predložijo dokaze, na podlagi katerih homologacijski organ potrdi, ali so bili preskusni pogoji iz točk (a) do (d) točke 2.2a v homologacijskih preskusih WLTP izpolnjeni.

V potrdilu se navede identifikator družine interpolacij in potrdilo za vsakega od preskusnih pogojev iz točk (a) do (d). Homologacijski organ proizvajalcu izda potrdilo ter zagotovi, da se potrdilo zabeleži in se lahko na zahtevo Komisije nemudoma predloži.

Če homologacijski organ ne more potrditi, da je bil izpolnjen eden ali več navedenih preskusnih pogojev, proizvajalec zagotovi, da se novi preskus WLTP ali, kjer je to primerno, serija preskusov v skladu s Podprilogo 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 za zadevno družino interpolacij izvaja pod nadzorom homologacijskega organa ali, kjer je to primerno, tehnične službe z uporabo preskusnih pogojev iz točke 2.2a(a) do (d), vključno z novo korelacijo v skladu s to uredbo.

Če je neizpolnjen samo preskusni pogoj iz točke 2.2a(a), lahko proizvajalec to vrednost v matriki vhodnih podatkov popravi, ne da bi bil potreben nov preskus WLTP.

Homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba zabeleži rezultate ponovnega preskušanja ali popravka in korelacije v skladu z odstavkom 5 Priloge I, nato pa popolno korelacijsko datoteko, ustvarjeno na podlagi podatkov ponovnega preskušanja, v skladu s točko 3.1.1.2 posreduje Komisiji najpozneje do 30. aprila 2021.“;

(b)

točka 2.4 se spremeni:

(i)

v prvem odstavku se doda naslednji stavek:

„Podatkovna matrika vhodnih podatkov se izpolni za vsak opravljeni preskus WLTP.“;

(ii)

tabela 1 se spremeni:

pri vnosu 56 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: podatki diagnostike na vozilu in dinamometra z valji, 1 Hz za diagnostiko na vozilu in 10 Hz za dinamometer z valji, ločljivost 0,1 km/h“;

pri vnosu 57 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: 1 Hz. Teoretično izračunano menjanje prestav za vozili H in L (če je primerno)“;

pri vnosu 61 se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„Niz: 1 Hz (frekvenca vzorčenja instrumenta 20 Hz), ločljivost 0,1A, zunanja merilna naprava je sinhronizirana z dinamometrom z valji“;

vnos 67 se nadomesti z naslednjim:

„67

Faktor regeneracije Ki multiplikativni/aditivni za vozili H in L

Dodatek 1 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Pri vozilih brez sistemov z redno regeneracijo je ta vrednost enaka 1.

dodajo se naslednji novi vnosi:

„69

Kurilnost goriva

kWh/l

Dodatek 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Vrednost v skladu s tabelo A6.Dod.2/1 iz Uredbe (EU) 2017/1151

70

Poraba goriva pri preskusu WLTP za vozili H in L

l/100 km

Odstavek 6 Podpriloge 7 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Neuravnotežena poraba goriva pri preskusu tipa 1

71

Nazivna napetost v sistemu REESS

V

v skladu z DIN EN 60050-482

Za akumulator z nizko napetostjo, kot je opisano v Dodatku 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

72

Korekcijski faktor družine ATCT

Podpriloga 6a Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Korekcijski faktor družine ATCT (popravek 14 °C)

73

Popravek hitrosti in razdalje pri preskusu WLTP

Uredba (EU) 2017/1151

Opravljen popravek?

0 = ne | 1 = da

74

Popravek RCB pri preskusu WLTP

Dodatek 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Opravljen popravek?

0 = ne | 1 = da

75

Številka preskusov WLTP

1, 2 ali 3

 

Navedite, ali preskusni podatki izvirajo iz prvega, drugega ali tretjega preskusa WLTP

76

Deklarirana vrednost CO2 WLTP za vozilo H in/ali L

g/km

Izjava proizvajalca

Deklarirana vrednost za vozili WLTP H in L. Vrednost mora vključevati vse popravke (če je primerno)

77

Izmerjena vrednost CO2 WLTP, popravljena za vozilo H in/ali L

g/km

Vrednosti MCO2,C,5 iz Dodatka 4 k Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/1151

Skupne izmerjene emisije CO2 za vozili H in L po vseh ustreznih popravkih. V primeru 2 ali 3 preskusov WLTP se zagotovijo vsi izmerjeni rezultati.

78

Ponovni preskus WLTP

Točka 2.2b(b) Priloge I

Navedite, kateri preskusni pogoji iz točke 2.2a(a) do (d) Priloge I so bili ponovno preskušeni.

(c)

točka 3.1.1.1 se spremeni:

(i)

točka (a) se črta;

(ii)

v točki (c) se točka (iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

vhodne podatke iz točke 2.4.“;

(iii)

doda se naslednji pododstavek:

„Da se zagotovi zaupnost, je zbirna datoteka iz točke (c) šifrirana.“;

(d)

točka 3.1.1.2. se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1.2   Popolna korelacijska datoteka

Če je bilo izvirno poročilo o rezultatih korelacije izdano v skladu s točko 3.1.1.1, homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba zbirno datoteko iz točke 3.1.1.1(c) naloži na strežnik Komisije, od tam pa se pošiljatelju vrne odgovor (z ustreznimi službami Komisije v kopiji), vključno z naključno ustvarjenim celim številom med 0 in 99, zgoščevalno kodo zbirne datoteke, ki nedvoumno povezuje navedeno število z izvirnim poročilom o rezultatih, ki ga je digitalno podpisal strežnik Komisije.

Homologacijski organ ali, kjer je to primerno, imenovana tehnična služba ustvari popolno korelacijsko datoteko, ki vsebuje izvirno poročilo o rezultatih korelacije iz točke 3.1.1.1 in odgovor strežnika Komisije. Datoteko hrani homologacijski organ kot poročilo o preskusu v skladu s Prilogo VIII k Direktivi 2007/46/ES.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 2(c) in (d) člena 1 se uporablja od 1. februarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 (UL L 175, 7.7.2017, str. 679).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/63


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2044

z dne 19. decembra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti člena 5(6)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju odstopanja cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 z dne 28. junija 1995 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in o določitvi reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc in o razveljavitvi Uredbe št. 163/67/EGS (UL L 145, 29.6.1995, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA I

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 90

Trupi perutnine vrste Gallus domesticus, znani kot 65 % perutnina, zamrznjeni

113,4

1

AR

0207 14 10

Kosi perutnine vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Pripravljeni proizvodi iz perutnine vrste Gallus domesticus, nekuhani

308,2

0

BR


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).


SKLEPI

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/65


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2045

z dne 19. decembra 2018

o obnovitvi odobritve dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8239)

(Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti člena 11(3) in člena 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2007/701/ES (2) je bilo odobreno dajanje na trg živil in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (v nadaljnjem besedilu: koruza NK603 × MON 810), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni. Področje uporabe navedene odobritve zajema tudi dajanje na trg proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo NK603 × MON 810 ali so iz nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje.

(2)

Družba Monsanto Europe N.V./S.A. je 20. oktobra 2016 v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 Komisiji predložila vlogo za obnovitev navedene odobritve.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 26. februarja 2018 dala pozitivno mnenje (3) v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003. Ugotovila je, da vloga za obnovitev ni vsebovala dokazov o novih nevarnostih, spremenjeni izpostavljenosti ali znanstvenih negotovostih, ki bi spremenili sklepe prvotne ocene tveganja za koruzo NK603 × MON 810, ki jo je Agencija sprejela leta 2005 (4).

(4)

Agencija je v svojem mnenju z dne 26. februarja 2018 proučila vsa vprašanja in pomisleke držav članic s posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 6(4) in členom 18(4) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(5)

Agencija je tudi ugotovila, da je načrt spremljanja učinkov na okolje, sestavljen iz splošnega načrta spremljanja, ki ga je predložil vložnik, v skladu s predvideno uporabo proizvodov.

(6)

Ob upoštevanju navedenih pomislekov bi bilo treba obnoviti odobritev za dajanje na trg živil in živilskih sestavin, ki vsebujejo koruzo NK603 × MON 810, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, krme, ki vsebuje koruzo NK603 × MON 810, je iz nje sestavljena ali proizvedena, ter proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo NK603 × MON 810 ali so iz nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje.

(7)

Koruzi NK603 × MON 810 je bil dodeljen posebni identifikator v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 (5), v okviru prvotne odobritve za koruzo NK603 × MON 810. Navedeni posebni identifikator bi bilo treba še naprej uporabljati.

(8)

Na podlagi mnenja Agencije se zdi, da za proizvode iz tega sklepa niso potrebne nobene posebne zahteve za označevanje, razen tistih iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Vendar bi moralo za zagotovitev, da uporaba proizvodov, ki vsebujejo koruzo NK603 × MON 810 ali so iz nje sestavljeni, ostane v okviru odobritve iz tega sklepa, označevanje takšnih proizvodov, razen proizvodov, namenjenih za uporabo v živilih, vsebovati jasno navedbo, da niso namenjeni za gojenje.

(9)

Da bi imetnik odobritve upošteval izvajanje in rezultate dejavnosti iz načrta spremljanja učinkov na okolje, bi moral pošiljati letna poročila, pripravljena v skladu z zahtevami o standardnih obrazcih za poročanje iz Odločbe Komisije 2009/770/ES (7).

(10)

Po mnenju Agencije ni upravičena uvedba posebnih pogojev ali omejitev za dajanje na trg in/ali uporabo živil in krme ter ravnanje z njimi, vključno z zahtevami za spremljanje po dajanju na trg glede uporabe za prehrano ljudi in živali.

(11)

Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov bi bilo treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(12)

V skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (8) je treba o tem sklepu prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti.

(13)

Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Ta izvedbeni akt je bil potreben, zato ga je predsednik odboru za pritožbe predložil v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjeni koruzi (Zea mays L.) NK603 × MON 810, proizvedeni s križanjem sort koruze, ki vsebujejo pojava MONØØ6Ø3-6 in MON-ØØ81Ø-6, kakor je opredeljena v točki (b) Priloge k temu sklepu, se dodeli posebni identifikator MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 v skladu z Uredbo (ES) št. 65/2004.

Člen 2

Obnovitev odobritve

V skladu s pogoji iz tega sklepa se obnovi odobritev dajanja na trg naslednjih proizvodov:

(a)

živil in živilskih sestavin, ki vsebujejo koruzo NK603 × MON 810, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(b)

krme, ki vsebuje koruzo NK603 × MON 810, je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(c)

proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo NK603 × MON 810 ali so iz nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

2.   Na oznaki proizvodov in v dokumentih, priloženih proizvodom, ki vsebujejo koruzo NK603 × MON 810 ali so iz nje sestavljeni, razen živil ali živilskih sestavin, se navede besedilo „ni za gojenje“.

Člen 4

Metoda za odkrivanje

Metoda iz točke (d) Priloge se uporablja za odkrivanje koruze NK603 × MON 810.

Člen 5

Načrt spremljanja učinkov na okolje

1.   Imetnik odobritve zagotovi, da se vzpostavi in izvaja načrt spremljanja učinkov na okolje iz točke (h) Priloge.

2.   Imetnik odobritve pošilja Komisiji letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja v skladu z obrazcem iz Odločbe 2009/770/ES.

Člen 6

Register Skupnosti

Informacije iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 7

Imetnik odobritve

Imetnik odobritve je družba Monsanto Company, Združene države Amerike, ki jo zastopa Monsanto Europe S.A./N.V., Belgija.

Člen 8

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 9

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na družbo Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2007/701/ES z dne 24. oktobra 2007 o odobritvi dajanja v promet proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 285, 31.10.2007, str. 37).

(3)  Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) (Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze NK603 × MON 810 za obnovitev odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003) (vloga EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Mnenje Znanstvenega odbora o gensko spremenjenih organizmih o vlogi družbe Monsanto (sklic EFSA-GMO-UK-2004-01) za dajanje na trg proti glifosatu in žuželkam odporne gensko spremenjene koruze NK603 × MON 810 za uporabo v živilih in krmi v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003. EFSA Journal (2005) 309, 1–22.

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L 10, 16.1.2004, str. 5).

(6)  Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(7)  Odločba Komisije 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 21.10.2009, str. 9).

(8)  Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L 287, 5.11.2003, str. 1).


PRILOGA

(a)   Vložnik in imetnik odobritve:

Ime

:

Monsanto Company

Naslov

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Združene države Amerike,

ki jo zastopa Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgija.

(b)   Poimenovanje in opredelitev proizvodov:

(1)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo koruzo MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(2)

krma, ki vsebuje koruzo MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(3)

proizvodi, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ali so iz nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje.

Gensko spremenjena koruza MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 izraža beljakovino CP4 EPSPS, ki daje odpornost proti herbicidom na osnovi glifosata, in beljakovino Cry1Ab, ki varuje pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

(c)   Označevanje:

(1)

Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

(2)

Na oznaki proizvodov in v dokumentih, priloženih proizvodom, ki vsebujejo koruzo MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ali so iz nje sestavljeni, razen živil in živilskih sestavin, se navede besedilo „ni za gojenje“.

(d)   Metoda za odkrivanje:

(1)

Kvantitativne, za pojav specifične metode, ki temeljijo na verižni reakciji s polimerazo (PCR) v realnem času, za gensko spremenjeno koruzo MON-ØØ6Ø3-6 in koruzo MON-ØØ81Ø-6, potrjene na koruzi MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

(2)

Potrdi jih referenčni laboratorij EU, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavijo pa se na spletnem naslovu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

(3)

Referenčni material: ERM®-BF413 (za MON-ØØ81Ø-6) in ERM®-BF415 (za MON-ØØ6Ø3-6) je na voljo pri Skupnem raziskovalnem središču (JRC) Evropske komisije na spletni strani https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

(e)   Posebni identifikator:

MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti:

[Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: objavljeno v registru za gensko spremenjena živila in krmo po prejetju uradnega obvestila].

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, njihovi uporabi ali ravnanju z njimi:

Se ne zahtevajo.

(h)   Načrt spremljanja učinkov na okolje:

Načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

[Povezava: načrt, objavljen v registru za gensko spremenjena živila in krmo]

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg:

Se ne zahtevajo.

Opomba: povezave do ustreznih dokumentov bo morda sčasoma treba spremeniti. Navedene spremembe bodo na voljo javnosti s posodabljanjem registra za gensko spremenjena živila in krmo.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/70


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2046

z dne 19. decembra 2018

o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko spremenjeno koruzo, v kateri sta združena dva, trije ali štirje od transformacijskih dogodkov MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, so iz njiju sestavljeni ali proizvedeni, ter razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8238)

(Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Monsanto Europe S.A./N.V. je 26. novembra 2013 v imenu družbe Monsanto Company v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 belgijskemu pristojnemu nacionalnemu organu predložila vlogo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (v nadaljnjem besedilu: vloga). Vloga je zajemala tudi dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ali so iz nje sestavljeni, ter se ne uporabljajo za živila in krmo, razen za gojenje.

(2)

Poleg tega je vloga zajemala dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo petindvajset podkombinacij transformacijskih dogodkov, ki sestavljajo koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni. Dvanajst od teh podkombinacij je že odobrenih: podkombinacija 1507 x 59122 je odobrena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/1110 (2); podkombinacija MON 89034 × MON 88017 je odobrena s Sklepom Komisije 2011/366/EU (3); podkombinacija MON 87427 × MON 89034 je odobrena s Sklepom Komisije (EU) 2018/1111 (4); kombinacije MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017 in MON 88017 × 59122 so odobrene z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/650/EU (5).

(3)

Družba Monsanto Europe S.A./N.V., ki je imetnik odobritve ene od navedenih dvanajstih podkombinacij, ki so že bile odobrene, tj. podkombinacije MON 89034 × MON 88017, je zahteval, da Komisija razveljavi Sklep 2011/366/EU in ga vključi v področje uporabe tega sklepa.

(4)

Ta sklep zajema štirinajst podkombinacij: štiri podkombinacije štirih dogodkov (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 in MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); šest podkombinacij treh dogodkov (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 in MON 87427 × MON 88017 × 59122); ter štiri podkombinacije dveh dogodkov (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 in MON 89034 × MON 88017).

(5)

V skladu s členom 5(5) in členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003 je vloga vključevala informacije in ugotovitve o oceni tveganja, opravljeni po načelih iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), ter informacije, ki jih zahtevata prilogi III in IV k navedeni direktivi. Vključevala je tudi načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 5. septembra 2017 dala pozitivno mnenje v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 (7). Agencija je ugotovila, da je gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 enako varna in hranilna kot gensko nespremenjena primerjalna vrsta in testirane gensko nespremenjene referenčne sorte v okviru področja uporabe vloge. Za predhodno ocenjene podkombinacije niso bila ugotovljena nobena nova varnostna tveganja, zato so predhodne ugotovitve v zvezi z njimi še naprej veljavne. Glede preostalih podkombinacij je Agencija ugotovila, da se pričakuje, da bodo enako varne kot transformacijski dogodki MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, predhodno ocenjene podkombinacije in koruza s petimi transformacijskimi dogodki MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Agencija je v svojem mnenju proučila vprašanja in pomisleke držav članic s posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 6(4) in členom 18(4) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(8)

Agencija je tudi ugotovila, da je načrt spremljanja učinkov na okolje, ki ga je predložil vložnik in zajema splošni načrt spremljanja, v skladu s predvidenimi uporabami proizvodov. Vendar je Komisija načrt spremljanja popravila, kot je priporočila Agencija, da bi zajemal tudi podkombinacije, ki jih ureja ta sklep.

(9)

Ob upoštevanju navedenih pomislekov bi bilo treba odobriti dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in štirinajst podkombinacij iz uvodne izjave (4), navedenih v vlogi, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni.

(10)

Zaradi poenostavitve bi bilo treba Sklep 2011/366/EU razveljaviti.

(11)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 (8) bi bilo treba vsakemu gensko spremenjenemu organizmu, ki ga zajema ta sklep, dodeliti posebni identifikator. Posebni identifikator, dodeljen v skladu s Sklepom 2011/366/EU, bi bilo treba še naprej uporabljati.

(12)

Po mnenju Agencije za proizvode iz tega sklepa niso potrebne nobene posebne zahteve za označevanje, razen tistih iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (9). Za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ostane v okviru odobritve iz tega sklepa, bi moralo označevanje takšnih proizvodov, razen tistih, ki so namenjeni za uporabo v živilih, vsebovati jasno navedbo, da niso namenjeni za gojenje.

(13)

Imetnik odobritve mora predložiti letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja učinkov na okolje. Navedene rezultate bi bilo treba predložiti v skladu z zahtevami o standardnih obrazcih za poročanje iz Odločbe Komisije 2009/770/ES (10).

(14)

Na podlagi mnenja Agencije ni utemeljena uvedba posebnih pogojev ali omejitev pri dajanju na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev pri uporabi in ravnanju, vključno z zahtevami za spremljanje uporabe živila in krme za prehrano po dajanju na trg, ali posebnih pogojev za varstvo posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij v skladu s členoma 6(5)(e) in 18(5)(e) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(15)

Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov bi bilo treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(16)

V skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (11) je treba o tem sklepu prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti.

(17)

Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Ta izvedbeni akt je bil potreben, zato ga je predsednik odboru za pritožbe predložil v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizmi in posebni identifikatorji

Gensko spremenjeni koruzi, kot je opredeljena v točki (b) Priloge k temu sklepu, se dodelijo naslednji posebni identifikatorji v skladu z Uredbo (ES) št. 65/2004:

(a)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

(b)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;

(c)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;

(d)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;

(e)

posebni identifikator MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;

(f)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;

(g)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;

(h)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;

(i)

posebni identifikator MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;

(j)

posebni identifikator MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

(k)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;

(l)

posebni identifikator MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × 1507;

(m)

posebni identifikator MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017;

(n)

posebni identifikator MON-87427-7 × DAS-59122-7 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 87427 × 59122;

(o)

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) in člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se pod pogoji iz tega sklepa odobrijo naslednji proizvodi:

(a)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo iz člena 1, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(b)

krma, ki vsebuje gensko spremenjeno koruzo iz člena 1, je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(c)

gensko spremenjena koruza iz člena 1 v proizvodih, ki jo vsebujejo ali so iz nje sestavljeni ter se uporabljajo v druge namene kot tiste iz točk (a) in (b) tega člena, razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

2.   Na oznakah proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo iz člena 1 ali so iz nje sestavljeni, z izjemo živil in živilskih sestavin, in v dokumentih, priloženih tem proizvodom, se navede besedilo „ni za gojenje“.

Člen 4

Metoda za odkrivanje

Za odkrivanje gensko spremenjene koruze iz člena 1 se uporablja metoda, določena v točki (d) Priloge.

Člen 5

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Imetnik odobritve zagotovi, da se vzpostavi in izvaja načrt spremljanja učinkov na okolje iz točke (h) Priloge.

2.   Imetnik odobritve v skladu z Odločbo 2009/770/ES Komisiji predloži letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja.

Člen 6

Register Skupnosti

Informacije iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 7

Imetnik odobritve

Imetnik odobritve je družba Monsanto Company, Združene države, ki jo zastopa Monsanto Europe S.A./N.V., Belgija.

Člen 8

Razveljavitev

Sklep 2011/366/EU se razveljavi.

Člen 9

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 10

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na družbo Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1110 z dne 3. avgusta 2018 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjeno koruzo, v kateri sta združena dva ali trije od transformacijskih dogodkov 1507, 59122, MON 810 in NK603, so iz njiju sestavljeni ali proizvedeni, ter razveljavitvi Odločbe 2009/815/ES in sklepov 2010/428/EU in 2010/432/EU (UL L 203, 10.8.2018, str. 13).

(3)  Sklep Komisije 2011/366/EU z dne 17. junija 2011 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 23.6.2011, str. 55).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1111 z dne 3. avgusta 2018 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo, v kateri sta združena dva od transformacijskih dogodkov MON 87427, MON 89034 in NK603, so iz njiju sestavljeni ali proizvedeni, ter razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (UL L 203, 10.8.2018, str. 20).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/650/EU z dne 6. novembra 2013 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno (GS) koruzo MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, štirih sorodnih GS koruze, ki združujejo tri različne posamezne dogodke GS (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)), in štiri sorodne GS koruze, ki združujejo dva različna posamezna dogodka GS (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 302, 13.11.2013, str. 47).

(6)  Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).

(7)  Odbor EFSA za GSO (odbor EFSA za gensko spremenjene organizme), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company (Znanstveno mnenje o vlogi EFSA-GMO-BE-2013-118 družbe Monsanto Company za odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in podkombinacij, ne glede na njihov izvor, za uporabe v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003). EFSA Journal 2017;15(8):4921, 32 str., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921.

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L 10, 16.1.2004, str. 5).

(9)  Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(10)  Odločba Komisije 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 21.10.2009, str. 9).

(11)  Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L 287, 5.11.2003, str. 1).


PRILOGA

(a)   Vložnik in imetnik odobritve:

Ime družbe

:

Monsanto Company

Naslov

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ZDA

ki jo zastopa Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

(b)   Poimenovanje in opredelitev proizvodov:

(1)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) iz točke (e), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(2)

krma, ki vsebuje gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) iz točke (e), je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(3)

gensko spremenjena koruza (Zea mays L.) iz točke (e) v proizvodih, ki jo vsebujejo ali so iz nje sestavljeni ter se uporabljajo v druge namene kot v točkah (1) in (2), razen za gojenje.

Koruza MON-87427-7 izraža beljakovino CP4 EPSPS, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom na osnovi glifosata.

Koruza MON-89Ø34-3 izraža beljakovini Cry1A.105 in Cry2Ab2, ki zagotavljata zaščito pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera.

Koruza DAS-Ø15Ø7-1 izraža beljakovino Cry1F, ki zagotavlja zaščito pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera, in beljakovino PAT, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom na osnovi glufosinat-amonija.

Koruza MON-88Ø17-3 izraža spremenjeni protein Cry3Bb1, ki varuje pred nekaterimi škodljivimi vrstami hroščev, in protein CP4 EPSPS, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom na osnovi glifosata.

Koruza DAS-59122-7 izraža beljakovini Cry34Ab1 in Cry35Ab1, ki zagotavljata zaščito pred nekaterimi škodljivci iz reda Coleoptera, in beljakovino PAT, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom na osnovi glufosinat-amonija.

(c)   Označevanje:

(1)

Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

(2)

Na oznaki proizvodov, ki vsebujejo koruze, opredeljene v točki (e), ali so iz njih sestavljeni, in v dokumentih, priloženih tem proizvodom, se navede besedilo „ni za gojenje“, z izjemo živil in živilskih sestavin.

(d)   Metoda za odkrivanje:

(1)

Kvantitativne, za transformacijski dogodek specifične metode, ki temeljijo na verižni reakciji s polimerazo (PCR), za odkrivanje koruze MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, so tiste metode, ki so potrjene za transformacijske dogodke gensko spremenjene koruze MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 in DAS-59122-7.

(2)

Potrdi jih referenčni laboratorij EU, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavijo pa se na spletnem naslovu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

(3)

Referenčni material: ERM®-BF418 (za DAS-Ø15Ø7-1) in ERM®-BF424 (za DAS-59122-7) je na voljo pri Skupnem raziskovalnem središču (JRC) Evropske komisije, na https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, AOCS 0512-A (za MON-87427-7), AOCS 0906-E (za MON-89Ø34-3) in AOCS 0406-D (za MON-88Ø17-3) pa so na voljo pri American Oil Chemists Society, na https://www.aocs.org/crm#maize.

(e)   Posebni identifikatorji:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3.

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti:

[Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: objavljeno v registru Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo po prejetju uradnega obvestila].

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, njihovi uporabi ali ravnanju z njimi:

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja učinkov na okolje:

Načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

[Povezava: načrt, objavljen v registru Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo]

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg:

Se ne zahteva.

Opomba: povezave do ustreznih dokumentov bo morda treba sčasoma spremeniti. Take spremembe bodo na voljo javnosti s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/77


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2047

z dne 20. decembra 2018

o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (1) ter zlasti člena 25(4)(a) navedene direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) od investicijskih podjetij zahteva, naj zagotovijo, da z delnicami, uvrščenimi v trgovanje na reguliranem trgu ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, trgujejo na reguliranem trgu, v večstranskem sistemu trgovanja (MTF), prek sistematičnega internalizatorja ali na mestih trgovanja v tretjih državah, ki jih je Komisija v skladu s členom 25(4)(a) Direktive 2014/65/EU ocenila kot enakovredne.

(2)

V členu 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 je določena le obveznost trgovanja glede delnic. Obveznost trgovanja ne zajema drugih lastniških instrumentov, kot so potrdila o lastništvu, investicijski skladi, ki kotirajo na borzi (ETF), certifikati in drugi podobni finančni instrumenti.

(3)

Namen postopka za enakovrednost mest trgovanja, ki imajo sedež v tretjih državah, iz člena 25(4)(a) Direktive 2014/65/EU je investicijskim podjetjem omogočiti, da lahko z delnicami, za katere velja obveznost trgovanja v Uniji, trgujejo na mestih trgovanja v tretjih državah, priznanih kot enakovrednih. Komisija bi morala na zahtevo pristojnega organa države članice oceniti, ali pravni in nadzorni okvir tretje države zagotavlja, da mesto trgovanja, ki ima dovoljenje v tej tretji državi, izpolnjuje pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3), naslova III Direktive 2014/65/EU, naslova II Uredbe (EU) št. 600/2014 in Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter so v tej državi podvržene učinkovitemu nadzoru in ukrepanju. To bi bilo treba razlagati ob upoštevanju ciljev navedenega akta, zlasti njegovega prispevka k vzpostavitvi in delovanju notranjega trga, celovitosti trga, zaščiti vlagateljev in nazadnje, vendar nič manj pomembno, k finančni stabilnosti. Nemški finančni nadzorni organ je 30. julija 2018 zahteval, da Komisija obnovi svojo oceno švicarskega pravnega in nadzornega okvira ter za švicarske borze sprejme sklep o enakovrednosti.

(4)

V skladu s četrtim pododstavkom člena 25(4)(a) Direktive 2014/65/EU se lahko pravni in nadzorni okvir tretje države obravnava kot enakovreden, kadar izpolnjuje vsaj pogoje, v skladu s katerimi (a) morajo imeti trgi dovoljenje in so podvrženi učinkovitemu in stalnemu nadzoru ter ukrepanju, (b) imajo trgi jasna in pregledna pravila glede sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, tako da se lahko s temi vrednostnimi papirji trguje na pošten, pravilen in učinkovit način in so prosto prenosljivi, (c) se od izdajateljev vrednostnih papirjev redno in nenehno zahtevajo informacije, s čimer se zagotavlja visoka raven varstva vlagateljev, ter (d) se preglednost in poštenost trga zagotavljata s preprečevanjem zlorabe trga v obliki trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

(5)

Namen tega ocenjevanja enakovrednosti je, da se med drugim presodi, ali so pravno zavezujoče zahteve, ki se v Švici uporabljajo za borze, ki imajo sedež v Švici in so tam pridobile dovoljenje ter so pod nadzorom švicarskega organa za nadzor finančnih trgov (v nadaljnjem besedilu: organ FINMA), enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) št. 596/2014, naslova III Direktive 2014/65/EU, naslova II Uredbe (EU) št. 600/2014 in Direktive 2004/109/ES ter ali so v tej tretji državi podvržene učinkovitemu nadzoru in izvrševanju.

(6)

V členu 26(b) zveznega zakona o infrastrukturi finančnega trga in poslovanju na trgih pri trgovanju z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: zakon o infrastrukturi finančnega trga ali ZIFT) je določeno, da je borza institucija za večstransko trgovanje z vrednostnimi papirji, na kateri kotirajo vrednostni papirji, njen namen pa je sočasna izmenjava ponudb med več udeleženci in sklepanje pogodb na podlagi nediskrecijskih pravil. Borza nima diskrecijske pravice v zvezi s tem, kako izvršuje posle, ter ne sme poslovati za svoj račun ali poslovati s hkratnim nakupom in prodajo. Udeležencem mora nadalje zagotoviti nepristranski in nediskriminatoren dostop do svojih trgov in storitev. Zato mora imeti vzpostavljena pravila, ki določajo načine, na podlagi katerih lahko za udeležbo zaprosijo trgovec z vrednostnimi papirji ali druge stranke, ki so pod nadzorom organa FINMA, in tuji udeleženci, ki so pridobili dovoljenje organa FINMA. Organ FINMA v skladu s členom 27(4) ZIFT v povezavi s členom 25(1) odloka o infrastrukturi finančnega trga in poslovanju na trgih pri trgovanju z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: odlok o infrastrukturi finančnega trga ali OIFT) pregleduje ter odobri predpise in njihove spremembe o sprejemu udeležencev na borzo, njihovih nalogah na njej in njihovi izključitvi z nje. Borza mora zavrniti članstvo udeležencu, ki mu organ FINMA ne izda dovoljenja, in lahko zavrne članstvo udeležencu, za katerega velja zakonska prepoved.

(7)

Da bi se določilo, da so pravne in nadzorne ureditve tretje države glede mest trgovanja, ki so v njih pridobili dovoljenje, enakovredne tistim iz Direktive 2014/65/EU, morajo biti izpolnjeni štirje pogoji iz četrtega pododstavka člena 25(4)(a) Direktive 2014/65/EU.

(8)

V skladu s prvim pogojem morajo imeti mesta trgovanja v tretjih državah dovoljenje ter biti podvržena učinkovitemu in stalnemu nadzoru ter ukrepanju.

(9)

Preden lahko začne borza poslovati, mora pridobiti dovoljenje organa FINMA. Ta organ v skladu s členoma 4 in 5 ZIFT izda dovoljenje, če ugotovi, da so pogoji, ki se uporabljajo, in zahteve, ki veljajo za prosilca, izpolnjeni. Zahteve za pridobitev dovoljenja so določene v ZIFT in povezanih odlokih, ki imajo zakonsko moč. ZIFT vsebuje zahtevo, da mora imeti borza vzpostavljene ureditve za obravnavanje vseh vrst ravnanja in dejavnosti, ki jih želi izvajati prosilec. Borza v skladu s členom 27(1) ZIFT pod nadzorom organa FINMA vzpostavi lastno regulativno in nadzorno organizacijo, primerno za njeno dejavnost. Samourejanje borze postane z odobritvijo organa FINMA zavezujoč in izvršljiv predpis. Za ustrezno regulativno in nadzorno organizacijo je treba v skladu s členom 27 ZIFT v povezavi s členom 24(1) OIFT vzpostaviti organ, ki izpolnjuje regulativne naloge, organ za nadzor poslovanja, organ, pristojen za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje, in pritožbeni organ. Ti organi morajo biti organizacijsko in glede osebja neodvisni od poslovnega upravljanja borze. Zadevni pristojni organ kot del samoregulativne in nadzorne organizacije spremlja in zagotavlja skladnost udeležencev borze z njenimi pravili in predpisi.

(10)

Poleg tega člen 18 ZIFT zahteva, da borze udeležencem in vzdrževalcem trga zagotavljajo nediskriminatoren in odprt dostop. Organ FINMA med postopkom za izdajo dovoljenj in redno zagotavlja, da so pravila borze skladna s to zahtevo (glej oddelke 3 do 5 pravil švicarske borze SIX Swiss Exchange (SSX) v povezavi z direktivo 1 borze SSX in oddelke 3 do 5 pravil borze BX Swiss). Zavrnitev dostopa je dovoljena le iz varnostnih razlogov ali razlogov učinkovitosti in ob upoštevanju strogega preskusa sorazmernosti (člen 18 ZIFT in člen 17 OIFT). Prosilci, ki jim je bil zavrnjen dostop, lahko vložijo pritožbo pri neodvisnem pritožbenem organu (oddelek 8 pravil borze SSX in oddelek 15 pravil borze BX Swiss). Organ FINMA nadzoruje skladnost borz s členom 18 ZIFT in členom 17 OIFT. Za sprejemanje pravil in sprememb teh pravil je potrebna predhodna odobritev organa FINMA, pri čemer lahko njihovo izvajanje skrbno pregleda osebje organa FINMA, pregledati pa ga je mogoče tudi z revizijami, zahtevami po podatkih ali popravnimi ukrepi v skladu s členom 24 in naslednjimi zveznega zakona o švicarskem organu za nadzor finančnih trgov (v nadaljnjem besedilu: zakon o nadzoru finančnih trgov).

(11)

Kar zadeva učinkovit nadzor, so glavni deli primarne zakonodaje, s katero se vzpostavlja pravno izvršljiva ureditev za trgovanje z vrednostnimi papirji v Švici, zakon o nadzoru finančnih trgov, zvezni zakon o borzah in trgovanju z vrednostnimi papirji (v nadaljnjem besedilu: zakon o borzah) ter ZIFT. Navedeni zakoni dajejo organu FINMA široko pristojnost v zvezi z vsemi vidiki sektorja vrednostnih papirjev, vključno s pooblastilom za izdajanje dovoljenj in nadziranje trgovcev z vrednostnimi papirji, centralnih nasprotnih strank, centralnih depotnih družb, repozitorijev sklenjenih poslov in plačilnih sistemov. Z ZIFT in OIFT se tudi opredeljujejo in prepovedujejo določene vrste ravnanj na trgih ter odboru FINMA zagotavljajo disciplinska pooblastila nad reguliranimi subjekti in osebami, povezanimi z njimi. Člen 29 zakona o nadzoru finančnih trgov podeljuje organu FINMA celovit dostop do vseh zadevnih informacij o nadzorovani osebi ali subjektu, njihovih revizijskih podjetjih in revizorjih. Borze so po švicarski ureditvi predvsem odgovorne za določitev pravil, na podlagi katerih njihovi udeleženci poslujejo, in spremljanje načinov, na katere poslujejo. Organ FINMA neposredno nadzoruje predpise borze, da zagotovi njihovo skladnost s pravnim okvirom. Vse predpise in njihove spremembe je treba predložiti organu FINMA v odobritev (člen 27(4) ZIFT). Preiskave, ki jih izvede organ FINMA, se začnejo na podlagi poročil o morebitnih kršitvah zakona, o katerih mu poročajo borze, ali na podlagi njegovih lastnih sumov.

(12)

Ko borza dobi dovoljenje, organ FINMA redno spremlja, ali še naprej upošteva pogoje in naloge, povezane z izdajo dovoljenja (člen 83 ZIFT). V skladu z zakonskim predpisom mora borza organ FINMA uradno obvestiti o vseh spremembah okoliščin, na katerih je dovoljenje ali odobritev prvotno temeljilo. Če so spremembe bistvene, mora infrastruktura finančnega trga pred nadaljevanjem svojih dejavnosti pridobiti predhodno dovoljenje ali odobritev organa FINMA (člen 7 ZIFT). Bistvene zahteve so skladnost z organizacijskimi zahtevami, obstoj in učinkovitost notranjega nadzornega sistema, ustreznost sistemov IT ter primerno poslovanje. Nadzor organa FINMA obsega vse organe borze, vključno s funkcijami nadzora trgovanja in sprejemanja sankcij. Organ FINMA lahko v skladu s členom 24 in členom 24a zakona o nadzoru finančnih trgov izvede revizije neposredno ali posredno prek revizijskih družb z izdanim dovoljenjem, in sicer na kraju samem ali zunaj njega. Členi 27, 30 in 34 ZIFT vsebujejo tudi zahtevo, da morajo biti vse borze, ki so pridobile dovoljenje, zmožne zagotavljati skladnost svojih izdajateljev, udeležencev in oseb, povezanih z njihovimi udeleženci, z določbami iz ZIFT in OIFT, s povezanimi zakoni in predpisi ter z njihovimi lastnimi pravili in predpisi. Borza je v okviru svoje naloge, da zagotavlja skladnost svojih članov, odgovorna za preiskovanje morebitnih kršitev zakonov in pravil, ki se uporabljajo, ter sprejetje ustreznih disciplinskih ukrepov.

(13)

Kar zadeva učinkovito izvrševanje, ima organ FINMA na voljo sklop upravnih mehanizmov za izvrševanje svojih pooblastil in pristojnosti. Če ugotovi kršitve zakona ali obstoj nepravilnosti, sprejme potrebne popravne ukrepe, ki lahko vključujejo upravne izvršne postopke. Organ FINMA uvede ukrepe, s katerimi se po njegovem mnenju najustrezneje zagotavlja skladnost z zakonodajo, in pri tem ustrezno upošteva načelo sorazmernosti. Ukrepi, ki jih ima na voljo, vključujejo graje, posebna navodila za ponovno vzpostavitev skladnosti z zakonodajo, prepovedi opravljanja poklica posameznikom, prepovedi poslovanja borznim trgovcem in odvzem dovoljenj. Poleg tega lahko organ FINMA zaseže nezakonito pridobljen dobiček ali izgube, ki so se jim nezakonito izognili, ter odredi objavo končne in zavezujoče sodne odločbe. Da bi se ponovno vzpostavila skladnost borze z veljavnimi določbami, lahko organ FINMA svoja upravna pooblastila uporabi tudi za odstranitev članov upravnih odborov ali osebja, katerih brezhibno poslovno ravnanje je vprašljivo. Njegove lastne upravne mehanizme podpirajo določbe za kazenske sankcije v zvezi s kaznivimi dejanji, opisanimi v poglavju 4 zakona o nadzoru finančnih trgov. Določbe o kazenskih sankcijah so vključene tudi v člen 147 in naslednje ZIFT ter člen 42a in člen 43 zakona o borzah. Organ FINMA te zadeve predloži pristojnim organom pregona. Skupaj s temi organi usklajuje preiskave, če je to izvedljivo in potrebno. Zvezno ministrstvo za finančne pravne storitve na splošno kazensko preganja kršitve kazenskih določb zakona o nadzoru finančnih trgov in zakonov o finančnih trgih ter izdaja odločbe v zvezi z njimi. Za kazenski pregon kaznivih dejanj trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije v skladu z ZIFT je pristojen urad zveznega generalnega tožilca.

(14)

Zato je mogoče sklepati, da morajo švicarske borze pridobiti dovoljenje ter so podvržene učinkovitemu in stalnemu nadzoru in izvrševanju.

(15)

V skladu z drugim pogojem morajo imeti mesta trgovanja v tretjih državah jasna in pregledna pravila glede sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, tako da se lahko s temi vrednostnimi papirji trguje na pošten, pravilen in učinkovit način in so prosto prenosljivi.

(16)

Švicarski zakon vsebuje zahtevo, da borze izdajo predpise glede sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje (člena 35 in 36 ZIFT). Te predpise mora odobriti organ FINMA. V predpisih se upoštevajo priznani mednarodni standardi, vsebujejo pa zlasti določbe o tržnosti vrednostnih papirjev, objavi informacij, na katere se pri ocenjevanju značilnosti vrednostnih papirjev in kakovosti izdajatelja zanašajo vlagatelji, nalogah izdajatelja, njegovih predstavnikov in tretjih strani med celotnim trajanjem kotiranja vrednostnih papirjev na borzi ali njihovega sprejema v trgovanje in obveznosti, glede sprejema lastniških vrednostih papirjev, spoštovanja členov 7 in 81 zveznega zakona z dne 16. decembra 2005 o izdaji dovoljenj revizorjem in nadzoru nad njimi. Sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje in njihovo kotiranje, tj. kvalificirano obliko sprejema v trgovanje, na borzah urejajo predvsem pravila glede kotiranja na borzi ter dodatna pravila glede kotiranja na borzi in sprejema v trgovanje. Borza pregleda zahtevek, ki ga za vsak vrednostni papir vloži izdajatelj, in preveri, ali so izpolnjene vse bistvene zahteve. Za vsak zahtevek izda pisno odločitev. Informacije o odločitvi o sprejemu so javno dostopne. Ko se vrednostni papir uvrsti v kotacijo na borzi, mora izdajatelj za ohranjanje te kotacije izpolnjevati določene obveznosti, in sicer obveznosti glede periodičnega poročanja, na primer v zvezi z računovodskim poročanjem in obveznostmi korporativnega upravljanja, pa tudi obveznosti poročanja na podlagi dogodkov, kot so redne obveznosti poročanja, razkrivanje poslov članov poslovodstva in ad hoc obveščanje javnosti. Borza v skladu s členom 35(3) ZIFT spremlja, ali izdajatelj ravna skladno z vsemi temi pravili, in ob kršitvah naloži pogodbeno določene kazni. V skladu členom 33(1) OIFT mora zagotavljati, da se lahko z vsemi vrednostnimi papirji, sprejetimi v trgovanje, ter vsemi tistimi, ki kotirajo na borzi, trguje pošteno, učinkovito in pravilno. V pravilih glede kotiranja na borzi so v zvezi z lastniškimi vrednostnimi papirji navedene zahteve glede prosto razpoložljivih delnic, da se zagotovi učinkovito trgovanje s takimi vrednostnimi papirji. Neodvisni organi borze lahko začasno ustavijo trgovanje z vrednostnimi papirji, če je taka začasna ustavitev priporočljiva zaradi neobičajnih okoliščin in zlasti če izdajatelj krši pomembne obveznosti glede razkritja. Če je plačilna sposobnost izdajatelja zelo vprašljiva ali so se že začeli postopki v primeru insolventnosti ali likvidacijski postopki, lahko ti organi prekličejo kotiranje vrednostnih papirjev na borzi. Organ FINMA lahko s pooblastili po členu 31 zakona o nadzoru finančnih trgov borzo prisili k začasni ustavitvi trgovanja z določenim vrednostnim papirjem, da bi se ponovno vzpostavila skladnost z določbami ZIFT ali odzvalo na druge nepravilnosti.

(17)

V švicarski regulativni okvir so vključene zahteve, v skladu s katerimi je treba udeležencem na trgu zagotoviti informacije pred trgovanjem. Pravna podlaga za preglednost pred trgovanjem je člen 29(1) ZIFT, ki določa, da borza v realnem času objavi pet najboljših nakupnih in prodajnih cen za vsako posamezno delnico in drug vrednostni papir ter obsege trgovalnih pozicij pri teh cenah. Isto velja tudi za navedbe interesov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati (člen 27(3) OIFT). Za referenčne sisteme cen, sisteme, ki obstajajo le zaradi formaliziranja poslov, že dogovorjenih v pogajanjih, naročila, ki so v sistemu za upravljanje naročil borze do njihovega razkritja, in naročila, ki so v primerjavi z običajnim tržnim obsegom velika, so na voljo izjeme. V švicarski regulativni okvir so vključene tudi zahteve po zagotavljanju informacij po trgovanju. Podlaga za preglednost po trgovanju je člen 29(2) ZIFT, ki določa, da borza takoj objavi informacije o opravljenih borznih in izvenborznih poslih za vse vrednostne papirje, sprejete v trgovanje. Objaviti je treba zlasti ceno, obseg in čas poslov. Izjeme pri preglednosti po trgovanju so enake kot pri preglednosti pred trgovanjem. Z zamudo se bodo objavile tudi informacije o določenih netipičnih poslih. Storitve borze, povezane z zagotavljanjem podatkov pred trgovanjem in po njem, so v celoti pregledne ter so na nediskriminatorni podlagi na voljo vsem udeležencem borze. Zapozneli podatki so vsem uporabnikom na voljo brezplačno.

(18)

Zato je mogoče sklepati, da imajo švicarske borze jasna in pregledna pravila glede sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, tako da se lahko s temi vrednostnimi papirji trguje na pošten, pravilen in učinkovit način in so prosto prenosljivi.

(19)

V skladu s tretjim pogojem je treba od izdajateljev vrednostnih papirjev redno in nenehno zahtevati informacije, s čimer se zagotavlja visoka raven varstva vlagateljev.

(20)

V predpisih borze o sprejemu v trgovanje je treba določiti, katere informacije se objavijo, da lahko vlagatelji ocenijo značilnosti vrednostnih papirjev in kakovost izdajatelja, da bi se tako zagotovila visoka raven varstva vlagateljev. Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na švicarski borzi, morajo objavljati letna in vmesna računovodska poročila. Letni računovodski izkazi izdajatelja morajo biti dostopni na njegovem spletišču. Z vrednostnimi papirji, sprejetimi v trgovanje na švicarski borzi, se lahko trguje tudi na drugem mestu. Obveznost poročanja, ki velja za izdajatelje, velja ne glede na mesto, na katerem poteka trgovanje. Če se informacije o izdajateljih vrednostnih papirjev celovito in pravočasno razkrivajo, lahko vlagatelji ocenijo učinkovitost poslovanja izdajateljev ter se jim z rednim dotokom informacij zagotavlja ustrezna preglednost.

(21)

Zato je mogoče sklepati, da se od izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na švicarskih borzah, redno in nenehno zahtevajo informacije, s čimer se zagotavlja visoka raven varstva vlagateljev.

(22)

V skladu s četrtim pogojem mora pravni in nadzorni okvir tretje države zagotavljati preglednost in celovitost trga s preprečevanjem zlorabe trga v obliki trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

(23)

Člena 142 in 143 ZIFT vsem osebam prepovedujeta trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. Poleg tega sta izkoriščanje ali poskus izkoriščanja notranjih informacij in manipulacija cen v skladu s pogoji členov 154 in 155 ZIFT kaznivi dejanji. Borza mora izdajati predpise glede razkritja notranjih informacij s strani izdajateljev. Izdajatelj mora v skladu s pravili borze glede kotiranja na borzi trg obvestiti o vseh cenovno občutljivih dejstvih, ki so ali bodo nastala na njegovem področju poslovanja, takoj ko take informacije izve. Cenovno občutljiva dejstva so dejstva, ki lahko povzročijo precejšnjo spremembo tržnih cen. Razkritje je treba izvesti tako, da se zagotovi enako obravnavanje vseh udeležencev na trgu. Švicarske borze morajo v skladu s členom 31(1) ZIFT spremljati oblikovanje cen in posle, izvršene na borzi, da bi se odkrili trgovanje z notranjimi informacijami, manipulacija cen in tržna manipulacija ter druge kršitve zakonskih in regulativnih določb. Zato mora borza pregledovati tudi posle, opravljene zunaj mesta trgovanja, o katerih ji poročajo ali na katere je kako drugače opozorjena (člen 31(1) ZIFT). To nadzorno nalogo mora opravljati neodvisni organ borze. Izdajatelji morajo biti v skladu s svojo dolžnostjo zagotavljanja informacij zmožni organu FINMA na zahtevo zagotoviti seznam oseb z dostopom do notranjih informacij, vključno z vsemi dodatnimi informacijami in dokumenti, ki jih ta organ potrebuje za opravljanje svojih nalog (člen 29(1) zakona o nadzoru finančnih trgov v povezavi s členom 145 ZIFT). Borza mora organ FINMA obvestiti o vsakem sumu kršitve zakona ali drugih nepravilnostih. Če zadevne kršitve vključujejo kazniva dejanja, mora nemudoma obvestiti tudi pristojni organ pregona (člen 31(2) ZIFT). Organ FINMA opravlja preiskave na podlagi informacij o kršitvah zakonov, ki jih prejme od borz, ter na podlagi lastnega spremljanja trga, da zagotovi izvrševanje določb predpisov na področju nadzora, ki prepovedujejo zlorabo trga.

(24)

Zato je mogoče sklepati, da pravni in nadzorni okvir Švice zagotavlja preglednost in celovitost trga s preprečevanjem zlorabe trga v obliki trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

(25)

Nadalje je zato mogoče sklepati, da je pravni in nadzorni okvir, ki ureja borze, ki so navedene v Prilogi k temu sklepu in se pod nadzorom organa FINMA upravljajo v Švici, skladen s štirimi pogoji za pravne in nadzorne ureditve ter ga je treba torej obravnavati tako, kot da zagotavlja sistem, enakovreden zahtevam za mesta trgovanja iz Direktive 2014/65/EU, Uredbe (EU) št. 600/2014, Uredbe (EU) št. 596/2014 in Direktive 2004/109/ES.

(26)

Ker se s številnimi delnicami, izdanimi in uvrščenimi v trgovanje v Švici, trguje tudi na mestih trgovanja v Uniji, je primerno zagotoviti, da vsa investicijska podjetja, za katere velja obveznost trgovanja iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, ohranijo zmožnost opravljanja trgovanja z delnicami, uvrščenimi v trgovanje na švicarskih borzah, kjer je njihova primarna likvidnost. Ker je primarna likvidnost delnic, uvrščenih v trgovanje na švicarskih borzah, na teh borzah, bi priznanje pravnega in nadzornega okvira Švice investicijskim podjetjem omogočilo, da z delnicami, ki so bile sprejete v trgovanje v Švici, trgujejo na švicarskih borzah in izpolnijo obveznost najboljšega izvrševanja naročil, ki jo imajo do svojih strank.

(27)

Celotno trgovanje v Uniji z različnimi delnicami, ki so sprejete v trgovanje na švicarskih borzah, je tako pogosto, da investicijska podjetja v Uniji ne bi mogla uporabljati izjeme iz člena 23(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014. To pomeni, da bi obveznost trgovanja iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 veljala za številne delnice, uvrščene v trgovanje v Švici.

(28)

Ta sklep bo dopolnjen z dogovori o sodelovanju, da se zagotovita učinkovita izmenjava informacij in usklajevanje nadzornih dejavnosti med pristojnimi nacionalnimi organi in organom FINMA.

(29)

Ta sklep temelji na pravno zavezujočih zahtevah, ki veljajo za švicarske borze ob sprejetju tega sklepa. Komisija bi morala še naprej redno spremljati razvoj pravnih in nadzornih ureditev za švicarske borze ter izpolnjevanje pogojev, na podlagi katerih je bil ta sklep sprejet.

(30)

Ta sklep upošteva tudi sklepe Sveta z dne 28. februarja 2017, po katerih je še naprej predpogoj za nadaljnji razvoj sektorskega pristopa s Švico vzpostavitev skupnega institucionalnega okvira za obstoječe in prihodnje sporazume, na podlagi katerih Švica sodeluje na enotnem trgu Unije. Pri odločanju o podaljšanju veljavnosti tega sklepa je Komisija upoštevala napredek, dosežen v zvezi s sporazumom o vzpostavitvi navedenega skupnega institucionalnega okvira. Pogajalci Unije in Švice so se dogovorili o celotnem osnutku sporazuma. Švicarski zvezni svet se je seznanil s tem sporazumom in sklenil, da bo začel postopek notranjega posvetovanja, ki bo trajal do pomladi 2019.

(31)

Komisija bi morala izvajati redne preglede pravnih in nadzornih ureditev, ki se uporabljajo za borze v Švici. Ti pregledi ne posegajo v možnost Komisije, da kadar koli prej opravi poseben pregled, če bi morala zaradi razvoja dogodkov ponovno oceniti enakovrednost, ugotovljeno s tem sklepom. Morebitna ponovna ocena bi lahko privedla do razveljavitve tega sklepa.

(32)

Da se zagotovi celovitost finančnih trgov v Uniji, zlasti glede na napredek pri vzpostavljanju skupnega institucionalnega okvira, prek katerega Švica sodeluje na enotnem trgu Unije, bi moral ta sklep prenehati veljati 30. junija 2019.

(33)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2441 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU (5), preneha veljati 31. decembra 2018. Zato je nujno, da začne ta sklep veljati čim prej in da se uporablja od 1. januarja 2019.

(34)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene člena 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 se šteje, da je pravni in nadzorni okvir, ki se uporablja za borze v Švici, navedene v Prilogi k temu sklepu, enakovreden zahtevam iz Direktive 2014/65/EU, Uredbe (EU) št. 600/2014, Uredbe (EU) št. 596/2014 in Direktive 2004/109/ES ter podvržen učinkovitemu nadzoru in ukrepanju.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Veljati preneha 30. junija 2019.

V Bruslju, 20. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

(4)  Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2441 z dne 21. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 344, 23.12.2017, str. 52).


PRILOGA

Borzi v Švici, ki se štejeta za enakovredni reguliranim trgom, opredeljenim v Direktivi 2014/65/EU:

(a)

SIX Swiss Exchange AG

(b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/84


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2048

z dne 20. decembra 2018

o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1), zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(1) Direktive 2016/2102/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se za vsebino spletišč in mobilnih aplikacij, ki izpolnjuje harmonizirane standarde ali njihove dele, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, domneva, da je skladna z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 navedene direktive, ki so zajete v navedenih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2017) 2585 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo harmoniziranih standardov na podlagi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), vključno z vsemi potrebnimi določbami v podporo izvajanju člena 4 Direktive (EU) 2016/2102. Standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) je bil rezultat pooblastila Komisije 376 (4) za standardizacijo in je že vseboval nekatere določbe v zvezi z dostopnostjo spletišč in mobilnih aplikacij ter drugih izdelkov in storitev IKT.

(3)

Na podlagi Izvedbenega sklepa C(2017) 2585 so CEN, Cenelec in ETSI dokončali delo z zahtevanim harmoniziranim standardom in Komisiji predložili harmonizirani evropski standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), ki med drugim določa tehnične zahteve glede dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Harmonizirani evropski standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) med drugim vsebuje tabelo, ki povezuje ustrezne določbe iz standarda z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102.

(4)

Komisija je skupaj s CEN, CENELEC in ETSI ocenila, ali ustrezne določbe harmoniziranega evropskega standarda EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), ki so jih predložili CEN, Cenelec in ETSI, izpolnjujejo zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2017) 2585.

(5)

Ustrezne določbe harmoniziranega evropskega standarda EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) izpolnjujejo zahteve, za katere so bile namenjene in ki so določene v Prilogi II k Izvedbenemu sklepu C(2017) 2585. Zato je primerno, da se sklic na navedeni standard objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklicevanja na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati z datumom objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklic na harmonizirani standard za spletišča in mobilne aplikacije, ki je pripravljen v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 in naveden v Prilogi k temu sklepu, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 2585 z dne 27. aprila 2017 o zahtevi po standardizaciji za evropske organizacije za standardizacijo v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

(4)  Pooblastilo za standardizacijo 376 z dne 7. decembra 2005 organizacijam za standardizacijo CEN, CENELEC in ETSI v podporo evropskim zahtevam glede dostopnosti pri javnih naročilih za izdelke in storitve na področju IKT.


PRILOGA

Št.

Sklic standarda

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Zahteve glede dostopnosti za izdelke in storitve IKT


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/87


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/2049

z dne 12. decembra 2018

o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43) (1) in zlasti člena 2(9) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999 izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo države članice, katerih valuta je euro.

(2)

Devetnajst držav članic, katerih valuta je euro, je ECB v odobritev predložilo svoje zahteve za odobritev obsega izdaje kovancev v letu 2019, dopolnjene s pojasnili o metodologiji napovedovanja. Nekatere od teh držav članic so zagotovile tudi dodatne informacije v zvezi s tečajnimi kovanci, ki se predložijo, če so te informacije na voljo in jih zadevne države članice štejejo za pomembne za utemeljitev zahteve za odobritev.

(3)

Ker je za pravico držav članic, da izdajo eurokovance, potrebna odobritev ECB o obsegu izdaje, države članice ne smejo preseči obsega, ki ga odobri ECB, brez predhodne odobritve ECB.

(4)

V skladu s členom 2(9) Sklepa (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) je pooblastilo za sprejemanje odločitev o letnih zahtevah za odobritev letnega obsega izdaje kovancev, ki jih predložijo države članice, katerih valuta je euro, kadar zahtevanega obsega izdaje kovancev ni treba spremeniti, preneseno na Izvršilni odbor –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev obsega izdaje eurokovancev v letu 2019

ECB s tem sklepom odobri obseg izdaje eurokovancev s strani držav članic, katerih valuta je euro, v letu 2019, kakor je določeno v naslednji tabeli:

 

Odobreni obseg izdaje eurokovancev v letu 2019

Tečajni kovanci

Zbirateljski kovanci

(niso namenjeni za obtok)

Obseg izdaje kovancev

(v milijonih EUR)

(v milijonih EUR)

(v milijonih EUR)

Belgija

46,0

1,0

47,0

Nemčija

401,0

231,0

632,0

Estonija

10,2

0,3

10,5

Irska

11,0

0,5

11,5

Grčija

110,9

0,6

111,5

Španija

357,2

30,0

387,2

Francija

235,8

50,1

285,9

Italija

204,2

2,1

206,3

Ciper

13,5

0,1

13,6

Latvija

15,7

0,2

15,9

Litva

22,0

0,7

22,7

Luksemburg

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Nizozemska

25,0

3,0

28,0

Avstrija

73,2

153,4

226,6

Portugalska

43,1

2,5

45,6

Slovenija

22,0

1,5

23,5

Slovaška

17,0

1,2

18,2

Finska

15,0

10,0

25,0

Skupaj

1 644,2

488,6

2 132,8

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 12. decembra 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 328, 12.12.2015, str. 123.


PRIPOROČILA

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/89


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/2050

z dne 19. decembra 2018

o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene prikaza in ocene iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8598)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) so države članice dolžne objaviti vsaj štiri splošna dovoljenja za prenos.

(2)

Splošna dovoljenja za prenos so ključni element poenostavljenega sistema za izdajanje dovoljenj, ki je bil vzpostavljen z Direktivo 2009/43/ES.

(3)

Razlike v področju uporabe splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, v smislu zajetih obrambnih proizvodov in različni pogoji, ki se uporabljajo za prenose teh proizvodov, bi lahko ovirali izvajanje Direktive 2009/43/ES in doseganje njenega cilja poenostavitve. Uskladitev nacionalnih pristopov glede področja uporabe in pogojev za prenose na podlagi splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, je pomembna za zagotovitev večje privlačnosti in uporabe navedenih licenc.

(4)

Svet je v svojih sklepih z dne 18. maja 2015 med drugim ponovno poudaril potrebo po izvajanju in uporabi Direktive 2009/43/ES. Po sprejetju dveh prejšnjih priporočil o splošnih dovoljenjih za prenos za oborožene sile (2) in certificirane prejemnike (3) je Komisija v evropskem obrambnem akcijskem načrtu (4) in v poročilu o oceni direktive o prenosih (5) napovedala osredotočenje na preostali dve splošni dovoljenji za prenos, ki zajemata prenose za namene prikaza, ocene, razstave, popravila in vzdrževanja.

(5)

Pobudo iz tega priporočila so močno podprli predstavniki držav članic v odboru, ustanovljenem s členom 14 Direktive 2009/43/ES. Smernice iz priporočila izražajo razprave strokovne skupine, ustanovljene v okviru tega odbora.

(6)

To priporočilo se uporablja za seznam vojaških proizvodov (ki ustreza skupnemu seznamu vojaškega blaga Evropske unije) iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. To priporočilo bo po potrebi posodobljeno, da bi izražalo prihodnje posodobitve seznama obrambnih proizvodov.

(7)

Na podlagi razprav z državami članicami in ob upoštevanju lastnosti proizvodov (vključno z izjemami), kot je na primer njihova občutljivost, obrambni proizvodi, navedeni v točki 1.1 tega priporočila, predstavljajo minimalni in neizčrpni seznam proizvodov, za katere države članice omogočajo prenos na podlagi svojih SDP-DE. To pomeni, da SDP-DE, ki jih objavi država članica, lahko omogočajo tudi prenos drugih obrambnih proizvodov, vključenih v Prilogi k Direktivi 2009/43/ES in ki niso navedeni v tem priporočilu.

(8)

V okviru razprav o tem priporočilu so države članice pripomnile, da jih zavezujejo obveznosti na podlagi evropskega prava, kot je Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP (6) in mednarodne obveznosti na področju nadzora izvoza. V tem okviru so države članice podpisale izjavo „Politična zaveza držav članic o zanesljivosti oskrbe“ (7)

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.   SPLOŠNA DOVOLJENJA ZA PRENOS ZA PRIKAZ IN OCENO

Državam članicam se priporoča, da prilagodijo splošna dovoljenja za prenos za prikaz in oceno v skladu z naslednjimi elementi.

1.1   Obrambni proizvodi, upravičeni do prenosa v skladu s splošnim dovoljenjem za prenos za namene prikaza in ocene iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES

Naslednje kategorije ML so podsklop seznama obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. Splošno dovoljenje za prenos za namene prikaza in ocene (SDP-DE) bi moralo omogočati najmanj prenos obrambnih proizvodov, navedenih v naslednjih kategorijah ML. Države članice se lahko odločijo, da v svoje SDP-DE vključijo več kategorij ML z ustreznimi obrambnimi proizvodi.

Seznam kategorij ML, ki morajo biti zajete kot minimum:

ML 3. Vključeno je vse blago, razen:

podstreliva, ki spada na področje Konvencije o kasetnem strelivu,

v končni fazi vodenih izstrelkov,

streliva, projektilov in pogonskih polnitev, posebej zasnovanih za vojaške namene.

ML 5. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 5.b): sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem; opreme za odkrivanje, zlivanje podatkov, prepoznavanje ali identifikacijo in opreme za integracijo senzorjev,

podtočka 5.c): oprema za protiukrepe zoper blago iz ML5.a. ali ML5.b.

Vse blago bi moralo biti dostavljeno brez šifrirne komponente in brez integrirane zbirke podatkov.

ML 6. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vozil, ki spadajo pod podtočko ML6.a),

šasij in kupol, ki spadajo pod podtočko ML6.a),

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML.

ML 7. Vključeno je naslednje blago:

podtočka 7.f): oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, komponente in mešanice kemikalij,

podtočka 7.g): oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za odkrivanje ali prepoznavanje materialov iz ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente.

ML 8. Vključeno je vse blago, razen:

vseh snovi, ki imajo vse naslednje lastnosti:

detonacijska hitrost 8 000 m/s ali več,

gostota 1,80g/cm3 ali več,

vseh naslednjih eksplozivov in pripadajočih mešanic:

podtočka 8.a.15): HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

podtočka 8.a.21): RDX in naslednji derivati:

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

podtočka 8.a.23): TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6),

vseh snovi, ki bi se lahko neposredno ali posredno uporabile pri proizvodnji podstreliva, ki spada pod Konvencijo o kasetnem strelivu, podpisano v Oslu 3. decembra 2008, razen v državah članicah, ki so ratificirale Konvencijo o kasetnem strelivu.

ML 9. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vojaških plovil (površinskih ali podvodnih), ki spadajo v podtočko ML9.a),

dokončanih trupov,

podtočka ML9.a)2.d): aktivni orožni sistemi za protiukrepanje iz ML4.b., ML5.c. ali ML11.a,

podtočka ML9.b)4. pogonski sistemi, ki ne potrebujejo zraka (AIP), posebej zasnovani za podmornice,

podtočka ML9.d): protipodmorniške mreže in protitorpedne mreže, posebej zasnovane za vojaške namene,

blago v ML9.c) podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, oprema za njihovo upravljanje in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene.

ML 10. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih zrakoplovov, vozil, lažjih od zraka, brezpilotnih zrakoplovov, ki spadajo v podtočko ML10.a), ML10.b) ali ML10.c.),

trupov za bojne zrakoplove in bojne helikopterje,

motorjev za bojne zrakoplove,

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML.

ML 11. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML11.a)g.: oprema za vodenje in navigacijo razen izdelkov, ki so posebej izdelani ali prirejeni za vodene izstrelke, rakete, nosilne rakete in brezpilotne zrakoplove,

podtočka ML11.a)h.: digitalna radijska oprema za prenos sporočil,

podtočka ML11.a)j.: avtomatizirani sistemi za poveljevanje in nadziranje.

ML 13. Vključeno je vse blago.

ML 15. Vključeno je vse blago, razen:

podtočke ML15.f).

ML 16. Vključeno je vse blago, razen:

vsega blaga v zvezi z balistično tehnologijo in širjenjem kemičnega, biološkega, radiološkega in jedrskega orožja.

ML 17. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML17.b): gradbena oprema, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.d): oprema za tehnično podporo na terenu, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.j): premične servisne delavnice, posebej zasnovane ali prirejene za servisiranje vojaške opreme,

podtočka ML17.k): premični električni generatorji, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.l): zabojniki, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.m): trajekti, razen tistih, ki so navedeni drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, mostovi in pontoni, posebej zasnovani za vojaške namene,

podtočka ML17.o): oprema za zaščito pred laserskimi žarki, posebej zasnovana za vojaške namene.

ML 21. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML21.a): programska oprema, posebej zasnovana ali prirejena za uporabo blaga, navedenega v SDP,

podtočka ML21.b)4. programska oprema, posebej zasnovana za vojaške namene ali posebej zasnovana za poveljevalne, komunikacijske, nadzorne in obveščevalne (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) oziroma poveljevalne, komunikacijske, nadzorne, računalniške in obveščevalne aplikacije (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence – C4I).

ML 22. Vključeno je naslednje:

samo potrebna tehnologija za uporabo blaga, ki je dovoljeno v istem splošnem dovoljenju za prenos.

1.2   Pogoji, ki se vključijo v splošno dovoljenje za prenos za prikaz in oceno

Naslednji seznam ni izčrpen: Vendar drugi pogoji, ki jih doda država članica, ne smejo nasprotovati naslednjim pogojem ali jih ogrožati.

Geografska veljavnost

:

Evropski gospodarski prostor (8).

Prenos za prikaz

:

Prenos obrambnih proizvodov za uporabo v okolju, ki simulira operativne pogoje. Izraz „prenos za prikaz“ zajema preizkusno izstreljevanje z orožjem.

Prenos za oceno

:

Prenos obrambnega proizvoda za preizkus izdelka in izmenjavo rezultatov preizkusa. Izraz „prenos za oceno“ zajema prenos tehnologij za izmenjavo rezultatov preizkusa.

Ponovni prenos

:

Države članice izberejo eno od naslednjih možnosti za ponovni prenos obrambnih proizvodov po prikazu ali oceni:

(a)

izjema od obveznosti predhodne odobritve se lahko izvede v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2009/43/ES;

(b)

objava posebnega splošnega dovoljenja za prenos za vrnitev obrambnih proizvodov po prikazu ali oceni, kot je ustrezno, z najmanj istim seznamom upravičenih obrambnih proizvodov;

(c)

vključitev ponovnega prenosa v splošno dovoljenje za prenos za prikaz in/ali oceno.

Trajanje

:

Države članice lahko določijo rok za vrnitev obrambnega proizvoda, ki ga mora upoštevati dobavitelj v razmerju do pristojnega organa v izvorni državi članici. Države članice, iz katerih se obrambni proizvod ponovno prenese, lahko tudi določijo rok za ponovni prenos, ki ga mora upoštevati dobavitelj ali njegov zastopnik.

2.   NADALJNJI UKREPI

Države članice se poziva k uveljavitvi tega priporočila najpozneje do 1. julija 2019.

Države članice se spodbujajo, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za uveljavitev tega priporočila.

3.   NASLOVNIKI

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1).

(2)  UL L 329, 3.12.2016, str. 101.

(3)  UL L 329, 3.12.2016, str. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).

(7)  Ki so jo sprejeli predstavniki vlad držav članic, ki sodelujejo v Evropski obrambni agenciji, na 3551. zasedanju Sveta 19. junija 2017.

(8)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (UL L 318, 28.11.2013, str. 12), ki je vključil Direktivo 2009/43/ES v Sporazum EGP, je vseboval izrecno prilagoditveno besedilo: „Ta direktiva se ne uporablja za Lihtenštajn“.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/94


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/2051

z dne 19. decembra 2018

o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8610)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) morajo države članice objaviti najmanj štiri splošna dovoljenja za prenos.

(2)

Splošna dovoljenja za prenos so ključni element poenostavljenega sistema za izdajanje dovoljenj, ki je bil uveden z Direktivo 2009/43/ES.

(3)

Razlike v področju uporabe splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice v zvezi z obrambnimi proizvodi, za katere veljajo, in različni pogoji, ki se uporabljajo za prenose teh proizvodov, bi lahko ovirale izvajanje Direktive 2009/43/ES in dosego njenega cilja glede poenostavitve. Uskladitev nacionalnih pristopov glede področja uporabe in pogojev za prenose na podlagi splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, je pomembna za zagotovitev večje privlačnosti in uporabe navedenih licenc.

(4)

Svet je v svojih sklepih z dne 18. maja 2015 med drugim ponovno poudaril potrebo po izvajanju in uporabi Direktive 2009/43/ES. Po sprejetju dveh prejšnjih priporočil o splošnih dovoljenjih za prenos za oborožene sile (2) in za certificirane prejemnike (3) je Komisija v evropskem obrambnem akcijskem načrtu (4) in v poročilu o oceni direktive o prenosih (5) napovedala osredotočenje na preostali dve splošni dovoljenji za prenos, ki zajemata prenose za namene predstavitve, vrednotenja, razstave, popravila in vzdrževanja.

(5)

Pobudo iz tega priporočila so močno podprli predstavniki držav članic v odboru, ustanovljenem s členom 14 Direktive 2009/43/ES. Smernice iz priporočila izražajo razprave strokovne skupine, ustanovljene v okviru tega odbora.

(6)

To priporočilo se uporablja za seznam vojaških proizvodov (ki ustreza skupnemu seznamu vojaškega blaga Evropske unije) iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. To priporočilo bo po potrebi posodobljeno, da bi izražalo prihodnje posodobitve seznama obrambnih proizvodov.

(7)

Na podlagi razprav z državami članicami in ob upoštevanju lastnosti proizvodov (vključno z izjemami), kot je na primer njihova občutljivost, so obrambni proizvodi, navedeni v točki 1.1 tega priporočila minimalni in neizčrpni seznam proizvodov, za katere države članice omogočajo prenos na podlagi svojih SDP-RM. To pomeni, da lahko SDP-RM, ki ga objavi država članica, omogoča tudi prenos drugih obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES in ki niso navedeni v tem priporočilu.

(8)

V okviru razprav o tem priporočilu so države članice pripomnile, da jih zavezujejo obveznosti na podlagi evropskega prava, kot je Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP (6) in mednarodne obveznosti na področju nadzora izvoza. V tem okviru so države članice podpisale izjavo „Politična zaveza držav članic o zanesljivosti oskrbe“ (7) –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.   SPLOŠNA DOVOLJENJA ZA PRENOS ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE

Državam članicam se priporoča, da prilagodijo splošna dovoljenja za prenos za popravilo in vzdrževanje v skladu z naslednjimi elementi.

1.1   Obrambni proizvodi, upravičeni do prenosa v skladu s splošnim dovoljenjem za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES

Naslednje kategorije ML so podsklop seznama obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. Splošno dovoljenje za prenos za namene popravila in vzdrževanja (SDP-RM) bi moralo omogočati najmanj prenos obrambnih proizvodov, navedenih v naslednjih kategorijah ML. Države članice se lahko odločijo, da v svoje SDP-RM vključijo več kategorij ML z ustreznimi obrambnimi proizvodi.

Seznam nujno vključenih kategorij ML:

ML 3. Vključeno je vse blago, razen:

podstreliva, ki spada na področje konvencije o kasetnem strelivu,

v končni fazi vodenih izstrelkov,

streliva, projektilov in pogonskih polnitev, posebej zasnovanih za vojaške namene,

ML 4. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 4.a): bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter komponente, posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene,

podtočka 4.b): posebej izdelane komponente za izstreljevanje, polaganje, preslepitev, motenje, odkrivanje, ki spadajo v podtočko ML4.a),

ML 5. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 5.b): sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem; oprema za odkrivanje, zlivanje podatkov, prepoznavanje ali identifikacijo in oprema za integracijo senzorjev,

podtočka 5.c): oprema za protiukrepe zoper blago iz ML5.a. ali ML5.b.

Vse blago bi moralo biti dostavljeno brez šifrirnega sestavnega dela in brez integrirane zbirke podatkov,

ML 6. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vozil,

šasij in kupol, ki spadajo pod podtočko ML6.a),

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML,

ML 7. Vključeno je naslednje blago:

podtočka 7.f): oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, komponente in mešanice kemikalij,

podtočka 7.g): oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za odkrivanje ali prepoznavanje materialov iz ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente,

ML 8. Vključeno je vse blago, razen:

vseh snovi, ki imajo vse naslednje lastnosti:

detonacijska hitrost 8 000 m/s ali več,

gostota 1,80g/cm3 ali več,

vseh naslednjih eksplozivov in pripadajočih mešanic:

podtočka 8.a.15): HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

podtočka 8.a.21): RDX in naslednji derivati:

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

podtočka 8.a.23): TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6),

vse snovi, ki bi se lahko neposredno ali posredno uporabile pri proizvodnji podstreliva, ki spada pod Konvencijo o kasetnem strelivu, podpisano v Oslu 3. decembra 2008, razen v državah članicah, ki so ratificirale Konvencijo o kasetnem strelivu,

ML 9. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vojaških plovil (površinskih ali podvodnih), ki spadajo v podtočko ML9.a),

dokončanih trupov,

blaga v ML9.c): podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, oprema za njihovo upravljanje in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene,

ML 10. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih zrakoplovov, vozil, lažjih od zraka, brezpilotnih zrakoplovov, ki spadajo v podtočko ML10.a) ali ML10.c.),

trupov za bojne zrakoplove in bojne helikopterje,

motorjev za bojne zrakoplove,

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML,

ML 11. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML11.a )g.: oprema za vodenje in navigacijo razen izdelkov, ki so posebej izdelani ali prirejeni za vodene izstrelke, rakete, nosilne rakete in brezpilotne zrakoplove,

podtočka ML11.a)h.: digitalna radijska oprema za prenos sporočil,

podtočka ML11.a)j.: avtomatizirani sistemi za poveljevanje in nadziranje,

ML 13. Vključeno je vse blago,

ML 14. Vključeno je vse blago,

ML 15. Vključeno je vse blago,

ML 16. Vključeno je vse blago, razen:

vsega blaga v zvezi z blagom, povezanim z balistično tehnologijo in širjenjem širjenje kemičnega, biološkega, radiološkega in jedrskega orožja,

ML 17. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML17.b): gradbena oprema, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.d): oprema za tehnično podporo na terenu, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.j): premične servisne delavnice, posebej zasnovane ali prirejene za servisiranje vojaške opreme,

podtočka ML17.k): premični električni generatorji, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.l): zabojniki, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.m): trajekti, razen tistih, ki so navedeni drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, mostovi in pontoni, posebej zasnovani za vojaške namene,

podtočka ML17.o): oprema za zaščito pred laserskimi žarki, posebej zasnovana za vojaške namene,

ML 21. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML21.a): programska oprema, posebej zasnovana ali prirejena za uporabo blaga, navedenega v SDP,

podtočka ML21.b)4.: programska oprema, posebej zasnovana za vojaške namene ali posebej zasnovana za poveljevalne, komunikacijske, nadzorne in obveščevalne (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) oziroma poveljevalne, komunikacijske, nadzorne, računalniške in obveščevalne aplikacije (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence – C4I),

ML 22. Vključeno je naslednje blago:

potrebna tehnologija za uporabo blaga, ki je dovoljeno v istem splošnem dovoljenju za prenos.

1.2   Pogoji, ki se vključijo v splošno dovoljenje za prenos za popravilo in vzdrževanje

Naslednji seznam pogojev ni izčrpen. Vendar drugi pogoji, ki jih država članica doda, ne smejo nasprotovati naslednjim pogojem ali jih ogrožati.

Geografsko področje uporabe

:

Evropski gospodarski prostor (8).

Prenos za popravilo

:

Prenos obrambnega proizvoda za popravilo in ne nadgradnjo ali izboljšanje v smislu boljše učinkovitosti.

Prenos za vzdrževanje

:

Prenos obrambnih proizvodov z namenom vzdrževanja in ne nadgradnje ali izboljšanja v smislu izboljšanja zmogljivosti.

Vrnitev

:

Države članice lahko zahtevajo obstoj predhodnega dovoljenja za prvotni prenos blaga, ki se vrne po popravilu. Države članice izberejo eno od naslednjih možnosti za vrnitev obrambnih proizvodov po popravilu ali vzdrževanju:

(a)

izjema od obveznosti predhodne odobritve v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2009/43/ES;

(b)

objava posebnega splošnega dovoljenja za prenos za vrnitev obrambnih proizvodov po popravilu ali vzdrževanju, kot je ustrezno, z najmanj istim seznamom upravičenih obrambnih proizvodov;

(c)

vključitev vrnitve v splošno dovoljenje za prenos za popravilo in/ali vzdrževanje.

Trajanje

:

Države članice lahko določijo rok za vrnitev obrambnega proizvoda.

2.   NADALJNJI UKREPI

Države članice se poziva k uveljavitvi tega priporočila najpozneje do 1. julija 2019.

Države članice se spodbuja, da Komisijo obvestijo o vseh ukrepih, sprejetih za uveljavitev tega priporočila.

3.   NASLOVNIKI

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1).

(2)  UL L 329, 3.12.2016, str. 101.

(3)  UL L 329, 3.12.2016, str. 105.

(4)  C(2016) 950 final.

(5)  C(2016) 760 final.

(6)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).

(7)  Ki so ga sprejeli predstavniki vlad držav članic, ki sodelujejo v Evropski obrambni agenciji, na 3551. zasedanju Sveta 19. junija 2017.

(8)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (UL L 318, 28.11.2013, str. 12), ki je vključil Direktivo 2009/43/ES v Sporazum EGP, je vseboval izrecno prilagoditveno besedilo: „Ta direktiva se ne uporablja za Lihtenštajn“.


21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/98


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/2052

z dne 19. decembra 2018

o uskladitvi področja uporabe in pogojev v zvezi s splošnimi dovoljenji za namene razstave iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8611)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) so države članice dolžne objaviti vsaj štiri splošna dovoljenja za prenos.

(2)

Splošna dovoljenja za prenos so ključni element poenostavljenega sistema za izdajanje dovoljenj, ki je bil vzpostavljen z Direktivo 2009/43/ES.

(3)

Razlike v področju uporabe splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, v smislu zajetih obrambnih proizvodov in različni pogoji, ki se uporabljajo za prenose teh proizvodov, bi lahko ovirali izvajanje Direktive 2009/43/ES in doseganje njenega cilja poenostavitve. Uskladitev nacionalnih pristopov glede področja uporabe in pogojev za prenose na podlagi splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, je pomembna za zagotovitev večje privlačnosti in uporabe navedenih licenc.

(4)

Svet je v svojih sklepih z dne 18. maja 2015 med drugim ponovno poudaril potrebo po izvajanju in uporabi Direktive 2009/43/ES. Po sprejetju dveh prejšnjih priporočil o splošnih dovoljenjih za prenos za oborožene sile (2) in certificirane prejemnike (3) je Komisija v evropskem obrambnem akcijskem načrtu (4) in v poročilu o oceni direktive o prenosih (5) napovedala osredotočenje na preostali dve splošni dovoljenji za prenos, ki zajemata prenose za namene prikaza, ocene, razstave, popravila in vzdrževanja.

(5)

Pobudo iz tega priporočila so močno podprli predstavniki držav članic v odboru, ustanovljenem s členom 14 Direktive 2009/43/ES. Smernice iz tega priporočila izražajo razprave strokovne skupine, ustanovljene v okviru tega odbora.

(6)

To priporočilo se uporablja za seznam vojaških proizvodov (ki ustreza skupnemu seznamu vojaškega blaga Evropske unije) iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. To priporočilo bo po potrebi posodobljeno, da bi izražalo prihodnje posodobitve seznama obrambnih proizvodov.

(7)

Na podlagi razprav z državami članicami in ob upoštevanju lastnosti proizvodov (vključno z izjemami), kot je na primer njihova občutljivost, obrambni proizvodi, navedeni v točki 1.1 tega priporočila, predstavljajo minimalni in neizčrpni seznam proizvodov, za katere države članice omogočajo prenos na podlagi svojih SDP-EX. To pomeni, da SDP-EX, ki jih objavi država članica, lahko omogočajo tudi prenos drugih obrambnih proizvodov, vključenih v Prilogi k Direktivi 2009/43/ES in ki niso navedeni v tem priporočilu.

(8)

V okviru razprav o tem priporočilu so države članice pripomnile, da jih zavezujejo obveznosti na podlagi evropskega prava, kot je Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP (6) in mednarodne obveznosti na področju nadzora izvoza –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.   SPLOŠNA DOVOLJENJA ZA PRENOS ZA RAZSTAVO

Državam članicam se priporoča, da svoja splošna dovoljenja za prenos za razstavo prilagodijo v skladu z naslednjimi elementi.

1.1   Obrambni proizvodi, upravičeni do prenosa v skladu s splošnim dovoljenjem za prenos za namene razstave iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES

Naslednje kategorije ML s podtočkami so podskupina seznama obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. Splošno dovoljenje za prenos za namene razstave (SDP-EX) bi moralo omogočati najmanj prenos obrambnih proizvodov, navedenih v naslednjih kategorijah ML. Države članice se lahko odločijo, da v svoje SDP-EX vključijo več kategorij ML z ustreznimi obrambnimi proizvodi.

Seznam kategorij ML, ki morajo biti zajete kot minimum:

ML 1. Vključeno je vse blago, razen:

orožja, posebej namenjenega za vojaško uporabo,

sodov in zaklepišč za orožje, posebej namenjeno za vojaško uporabo,

ML 2. Podtočki (c) in (d). Vključeno je vse blago,

ML 3. Vključeno je naslednje blago:

inertni model streliva,

ML 4. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 4.a): vse blago je izključeno, razen inertnih modelov, ki so vključeni,

podtočka 4.b): posebej izdelane komponente za izstreljevanje, polaganje, preslepitev, motenje, odkrivanje, ki spadajo v podtočko 4.a),

ML 5. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 5.c): oprema za protiukrepe zoper blago iz podtočk ML5.a. ali ML5.b.

Vse blago bi moralo biti dostavljeno brez šifrirne komponente in brez integrirane zbirke podatkov,

ML 6. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vozil, ki spadajo v podtočko 6.a),

šasij in kupol, ki spadajo v podtočko ML6.a),

ML 7. Izključeno je vse blago, razen:

podtočka 7.f): oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, komponente in mešanice kemikalij,

podtočka 7.g): oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za odkrivanje ali prepoznavanje materialov iz podtočk ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente,

ML 9. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vojnih plovil (površinskih ali podvodnih),

dokončanih trupov,

blaga v podtočki ML9.c): podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, oprema za njihovo upravljanje in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene,

ML 10. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih zrakoplovov,

trupov za bojne zrakoplove in bojne helikopterje,

motorjev za bojne zrakoplove,

ML 11. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka ML11.a)a.: oprema za elektronsko protiukrepanje in oprema za elektronsko protiprotiukrepanje, vključno z opremo za motenje in proti motenju,

podtočka ML11.a)b.: cevi z zlahka prilagodljivo frekvenco,

podtočka ML11.a)c.: elektronski sistemi ali oprema, zasnovana bodisi za nadziranje in spremljanje elektromagnetnega spektra v vojaške obveščevalne ali varnostne namene bodisi za ukrepanje zoper takšno nadziranje in spremljanje,

podtočka ML11.a)d.: podvodno protiukrepanje, vključno z akustičnim in magnetnim motenjem in lažnim oglašanjem ter opremo, zasnovano za oddajanje motečih ali napačnih signalov v sonarske sprejemnike,

podtočka ML11.a)e.: oprema za varovanje obdelave podatkov, opremo za varovanje podatkov ter opremo za varovanje prenašanja in oddajanja znakov ob uporabi šifrirnih postopkov,

oprema za prepoznavanje, preverjanje in nalaganje ključev (keyloader) ter oprema za upravljanje, pripravo in razdeljevanje ključev,

podtočka ML11.a): digitalni demodulatorji, posebej zasnovani za obveščevalno dejavnost pri zaznavanju signalov („digital demodulators specially designed for signals intelligence“),

podtočka ML11.b): oprema za motenje sistemov za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) in posebej zanjo zasnovane komponente,

podtočka ML11.c): „vesoljska plovila“, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, in komponente, posebej zasnovane za vojaške namene.

ML 13. Vključeno je vse blago,

ML 14. Vključeno je vse blago,

ML 15. Vključeno je vse blago,

ML 16. Vključeno je vse blago,

ML 17. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka ML17.f): knjižnice, posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene, ki se uporabljajo s sistemi, opremo ali komponentami, opredeljenimi v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU,

podtočka ML17.g): oprema za ustvarjanje jedrske energije ali pogonska oprema, vključno z „jedrskimi reaktorji“, posebej zasnovana za vojaške namene, in komponente zanjo, posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene,

podtočka ML17.h): oprema in materiali, prevlečeni ali obdelani tako, da bi bili čim manj opazni (signature suppression), posebej zasnovani za vojaške namene, razen tistih, ki so našteti drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU,

podtočka ML17.i): simulatorji, posebej zasnovani za vojaške „jedrske reaktorje“,

ML 18. Vključeno je vse blago,

ML 21. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka ML21.a): programska oprema, posebej zasnovana ali prirejena za kar koli od naslednjega:

razvoj, proizvodnjo, upravljanje ali vzdrževanje opreme, opredeljene v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU,

razvoj ali proizvodnjo materialov, opredeljenih v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, ali

razvoj, proizvodnjo, upravljanje ali vzdrževanje programske opreme, opredeljene v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU,

programske opreme, posebej zasnovane ali prirejene za uporabo nenavedenega blaga iz tega splošnega dovoljenja za prenos,

ML 22. Postavka zajema:

samo potrebna tehnologija za uporabo blaga, ki je dovoljeno v istem splošnem dovoljenju za prenos.

1.2   Pogoji, ki se vključijo v splošno dovoljenje za prenos za namene razstave

Naslednji seznam ni izčrpen: vendar drugi pogoji, ki jih doda država članica, ne smejo nasprotovati naslednjim pogojem ali jih ogrožati.

Geografska veljavnost

:

Evropski gospodarski prostor (7)).

Prenos za razstavo

:

Prenos obrambnih proizvodov za namen razstave v državi članici, ki se ne smejo uporabljati v operativnih pogojih in ki ne vključuje namenov prikaza ali ocene.

Ponovni prenos

:

Države članice izberejo eno od naslednjih možnosti za ponovni prenos obrambnih proizvodov po razstavi, kot je primerno:

(a)

izjema od obveznosti predhodne odobritve v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2009/43/ES;

(b)

objava posebnega splošnega dovoljenja za prenos za ponovni prenos obrambnih proizvodov po razstavi, z najmanj istim seznamom upravičenih obrambnih proizvodov;

(c)

vključitev ponovnega prenosa v splošno dovoljenje za prenos za razstavo.

Trajanje

:

Države članice lahko določijo rok za vrnitev obrambnega proizvoda, ki ga mora upoštevati dobavitelj v razmerju do pristojnega organa v izvorni državi članici. Države članice, iz katerih se obrambni proizvod ponovno prenese, lahko tudi določijo rok za ponovni prenos, ki ga mora upoštevati dobavitelj ali njegov zastopnik.

2.   NADALJNJI UKREPI

Države članice se poziva k uveljavitvi tega priporočila najpozneje do 1. julija 2019.

Države članice se spodbujajo, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za uveljavitev tega priporočila.

3.   NASLOVNIKI

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1).

(2)  UL L 329, 3.12.2016, str. 101.

(3)  UL L 329, 3.12.2016, str. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).

(7)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2013 z dne 14. junija 2013 (UL L 318, 28.11.2013, str. 12), ki je vključil Direktivo 2009/43/ES v Sporazum EGP, je vseboval izrecno prilagoditveno besedilo: „Ta direktiva se ne uporablja za Lihtenštajn“.