ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 307

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
3. december 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2018/1877 z dne 26. novembra 2018 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad, in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/323

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1878 z dne 26. novembra 2018 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Scrumbie de Dunăre afumată (ZGO))

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1879 z dne 29. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede datuma uskladiščenja posnetega mleka v prahu, prodanega z razpisnim postopkom

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

24

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/719 z dne 14. maja 2018 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces ( UL L 120, 16.5.2018 )

27

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/1


UREDBA SVETA (EU) 2018/1877

z dne 26. novembra 2018

o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad, in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/323

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (1), kakor je bil nazadnje spremenjen (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: Notranji sporazum), in zlasti člena 10(2) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (3),

ob upoštevanju mnenja Evropske investicijske banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/323 (4) določa podrobna pravila za finančno izvajanje 11. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: 11. ERS). Ta pravila se med drugim nanašajo na: veljavna načela, sestavo sredstev 11. ERS, finančne udeležence in subjekte, ki so pooblaščeni za opravljanje nalog izvrševanja proračuna, sklepe o financiranju, obveznosti in plačila, instrumente financiranja, vključno z javnimi naročili, nepovratnimi sredstvi, finančnimi instrumenti in skrbniškimi skladi Unije, pripravo zaključnega računa in računovodstvo, zunanjo revizijo, ki jo opravi Računsko sodišče, in razrešnico, ki jo podeli Evropski parlament, ter Sklad za spodbujanje naložb, ki ga upravlja Evropska investicijska banka (EIB).

(2)

Zaradi poenostavitve in usklajenosti je bila Uredba (EU) 2015/323 čim bolj usklajena z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 (6). Takšna uskladitev je bila dosežena z neposrednimi sklicevanji na navedeni uredbi ter je po eni strani omogočila preprosto ugotavljanje posebnosti v finančnem izvajanju 11. ERS in po drugi strani zmanjšala raznolikost pravil Unije glede financiranja na področju zunanjih ukrepov, ki ustvarja nepotrebno breme za prejemnike, Komisijo in druge zadevne udeležence.

(3)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 in Delegirana uredba (EU) št. 1268/2012 sta bili združeni in nadomeščeni z enim samim pravnim aktom, Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ki je uvedla precejšnje spremembe in izboljšave ter poenostavila finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Zaradi poenostavitve bi bilo treba finančno uredbo, ki se uporablja za 11. ERS, čim bolj uskladiti z navedeno uredbo. Zaradi pravne jasnosti in ob upoštevanju precejšnjega števila sprememb, ki so potrebne za navedeno uskladitev, bi bilo treba Uredbo (EU) 2015/323 razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(4)

Opozoriti je treba, da poleg te uredbe okvir za finančno izvajanje 11. ERS sestavljajo Sporazum o partnerstvu AKP-EU, zlasti njegova Priloga IV, Notranji sporazum, Sklep Sveta 2013/755/EU (8) in Uredba Sveta (EU) 2015/322 (9).

(5)

Finančno izvajanje 11. ERS bi moralo potekati v skladu z načeli enotnosti in točnosti proračuna, obračunske enote, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti. Ob upoštevanju večletne ureditve 11. ERS se za 11. ERS ne bi smelo uporabljati proračunsko načelo enoletnosti.

(6)

Določiti je treba podrobna pravila za plačilo prispevkov držav članic v 11. ERS in za dodelitev finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem (ČDO), za katera se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(7)

Pravila o finančnih udeležencih, tj. odredbodajalcih in računovodjih, prenosu pooblastil njihovih nalog ter njihovi odgovornosti bi bilo treba uskladiti z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, saj ti udeleženci delujejo v okviru Komisije, kadar ta izvaja 11. ERS v skladu s to uredbo.

(8)

Določiti je treba podrobna pravila, v skladu s katerimi odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil v tesnem sodelovanju z nacionalnim ali regionalnim odredbodajalcem, odredbodajalcem znotraj držav AKP ali teritorialnim odredbodajalcem vzpostavi potrebne ureditve za zagotavljanje pravilnega izvajanja dejavnosti.

(9)

Pravila o načinih izvrševanja, tj. o prenosu nalog izvrševanja proračuna ter o njegovih pogojih in omejitvah, bi bilo treba uskladiti z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046. Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev skladnega izvajanja financiranja zunanjega delovanja vključiti določbo o nadaljnjem prenosu nalog izvrševanja proračuna, ki bi odsevala določbo iz Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (10). Ta uredba bi morala kljub temu vsebovati posebne določbe o začasnem nadomeščanju nacionalnega odredbodajalca, o poveritvi nalog ponudniku storitev s strani držav AKP in ČDO ter o krepitvi zaščite finančnih interesov Unije v primeru posrednega upravljanja z državami AKP in ČDO.

(10)

Kadar Komisija izvaja 11. ERS v skladu s to uredbo, bi bilo treba določbe o sklepih o financiranju uskladiti z določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(11)

Pravila o obveznostih bi bilo treba uskladiti s pravili iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 z izjemo začasnih obveznosti. Poleg tega bi bilo treba omogočiti podaljšanje rokov, kjer je to potrebno za ukrepe, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja s strani držav AKP ali ČDO.

(12)

Roke za plačila bi bilo treba uskladiti z roki iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Sprejeti bi bilo treba posebne določbe, kadar državam AKP in ČDO ni poverjena izvedba plačil v okviru posrednega upravljanja in kadar zato Komisija še naprej opravlja plačila prejemnikom.

(13)

Različne izvedbene določbe, ki se nanašajo na notranjega revizorja, dobro upravljanje in pravna sredstva, informacijski sistem, elektronski prenos, e-upravo, upravne in denarne kazni ter uporabo centralne baze podatkov o izključitvah, bi bilo treba uskladiti z določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Poleg tega bi bilo treba okrepiti zaščito finančnih interesov Unije z nalaganjem kazni v primerih, v katerih se 11. ERS izvaja v okviru posrednega upravljanja z državami AKP in ČDO.

(14)

Pravila o javnih naročilih, nepovratnih sredstvih, nagradah in strokovnjakih bi bilo treba uskladiti z določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Pravila o finančnih instrumentih in skrbniških skladih Unije bi bilo treba uskladiti s prilagoditvami zaradi narave 11. ERS. Pri proračunski podpori ČDO bi bilo treba upoštevati institucionalne povezave z zadevno državo članico.

(15)

Pravila o pripravi zaključnega računa in računovodstvu ter zunanji reviziji in razrešnici bi morala odsevati pravila iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(16)

Določiti je treba pogoje, v skladu s katerimi bi moralo Računsko sodišče izvajati svoja pooblastila v zvezi z 11. ERS.

(17)

Določiti je treba pogoje, v skladu s katerimi bi morala EIB upravljati sredstva 11. ERS.

(18)

Določbe v zvezi z nadzorom sredstev 11. ERS, ki jih upravlja EIB, s strani Računskega sodišča bi morale biti skladne s tristranskim sporazumom, sklenjenim med Računskim sodiščem, EIB in Komisijo, ki je predviden v členu 287(3) PDEU.

(19)

S prehodnimi določbami bi bilo treba določiti pravila o obravnavi neporabljenih sredstev in prihodkov iz 8., 9. in 10. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: prejšnji ERS) ter uporabo te uredbe za dejavnosti, ki se še vedno izvajajo v okviru teh ERS.

(20)

Pri razlaganju te uredbe bi si bilo treba prizadevati za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, razen če bi bila taka razlaga nezdružljiva s posebnostmi 11. ERS, kakor je določeno v Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, Notranjem sporazumu, Sklepu 2013/755/EU ali Uredbi (EU) 2015/322.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

PRVI DEL

TEMELJNE DOLOČBE

NASLOV I

Predmet urejanja, področje uporabe in splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za finančno izvajanje sredstev 11. ERS ter pripravo in revizijo zaključnega računa.

Člen 2

Povezava z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046

1.   Za namene te uredbe sklicevanja na veljavne določbe Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ne vključujejo postopkovnih določb, ki ne zadevajo 11. ERS.

2.   Notranja sklicevanja v Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 ne pomenijo, da se določbe, na katere se ta sklicevanja nanašajo, posredno uporabljajo za 11. ERS.

3.   Posebna sklicevanja v tej uredbi na določbe Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se razumejo kot dinamična sklicevanja, ki vključujejo naknadne spremembe teh določb.

4.   Sklep Komisije o notranjih pravilih za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije (oddelek Evropske komisije) namenjen službam Komisije, se smiselno uporablja za 11. ERS.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Uporabljajo se opredelitve iz člena 2 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   V tej uredbi se naslednji izrazi iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 razumejo:

(a)

„odobritve“ ali „odobritve za poslovanje“ pomeni „sredstva 11. ERS“;

(b)

„temeljni akt“ pomeni Notranji sporazum, Sklep 2013/755/EU ali Uredbo (EU) 2015/322, skladno z ustreznim kontekstom;

(c)

„proračun“ ali „proračunski“ pomeni „11. ERS“;

(d)

„proračunska obveznost“ pomeni „finančno obveznost“;

(e)

„proračunska postavka“ pomeni „dodelitev“;

(f)

„tretja država“ pomeni katero koli partnersko državo ali ozemlje, ki je zajeto z geografskim območjem uporabe 11. ERS.

3.   Uporabljata se člena 4 in 5 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

NASLOV II

Finančna načela

Člen 4

Finančna načela

Sredstva 11. ERS se izvršujejo v skladu z naslednjimi načeli:

(a)

enotnost in točnost proračuna;

(b)

obračunska enota;

(c)

univerzalnost;

(d)

specifikacija;

(e)

dobro finančno poslovodenje in smotrnost;

(f)

preglednost.

Proračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 5

Načelo enotnosti in točnosti proračuna

Noben prihodek se ne pobere in noben odhodek izvrši, če ni evidentiran v okviru 11. ERS.

Uporablja se člen 8(2), (3) in (4) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 6

Načelo obračunske enote

Uporablja se člen 19 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 7

Načelo univerzalnosti

1.   Uporablja se člen 20 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Brez poseganja v člen 8 te uredbe skupni prihodki pokrivajo skupne ocene plačil.

2.   S prihodki iz točke (c) člena 8(2) te uredbe se samodejno zmanjšajo plačila, izvedena za obveznost, iz katere prihodek izhaja.

3.   Unija ne sme najemati posojil v okviru 11. ERS.

Člen 8

Namenski prejemki

1.   Namenski prejemki so namenjeni financiranju posebnih postavk odhodkov.

2.   Namenski prejemki so:

(a)

finančni prispevki držav članic in tretjih držav, v obeh primerih tudi njihovih javnih agencij, subjektov ali fizičnih oseb, ter prispevki mednarodnih organizacij za določene projekte ali programe zunanje pomoči, ki jih financira Unija in jih v njihovem imenu upravlja Komisija ali EIB, v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2015/322;

(b)

prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila;

(c)

prihodki iz vračil – po izterjavi – nepravilno izplačanih zneskov;

(d)

povračila in prihodki, ki jih ustvarijo finančni instrumenti ali proračunska jamstva v skladu s členom 209(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046;

(e)

prihodki iz poznejših povračil davkov v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 27(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Iz namenskih prejemkov iz točk (a) in (b) odstavka 2 se financirajo take postavke odhodkov, ki jih določi donator, če Komisija to sprejme.

Iz namenskih prejemkov iz točk (d) in (e) odstavka 2 se financirajo postavke odhodkov, podobne tistim, iz katerih so bili ustvarjeni.

4.   Uporabljajo se členi 25, 26 in 27 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Sprejetje donacije mora odobriti Svet.

5.   Sredstva 11. ERS, ki ustrezajo namenskim prejemkom, se dajo na voljo samodejno, ko Komisija prejme ta prihodek. Vendar ocena terjatev pomeni, da so sredstva 11. ERS na voljo, če gre za namenske prejemke iz točke (a) odstavka 2, kadar je sporazum z državo članico izražen v eurih; v takih primerih se lahko plačila na podlagi takega prihodka izvedejo šele, ko je bil ta prejet.

Člen 9

Načelo specifikacije

1.   Sredstva 11. ERS se namenijo za posebne namene po državah AKP ali ČDO in v skladu z glavnimi instrumenti sodelovanja.

2.   Za države AKP so glavni instrumenti sodelovanja določeni v finančnem protokolu iz Priloge Ic k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU. Določitev sredstev (okvirne dodelitve) temelji tudi na Notranjem sporazumu in Uredbi (EU) 2015/322 ter upošteva sredstva, rezervirana za izdatke za podporo, povezane z načrtovanjem in izvrševanjem v skladu s členom 6 Notranjega sporazuma.

3.   Za ČDO so glavni instrumenti sodelovanja določeni v delu 4 Sklepa 2013/755/EU ter Prilogi II k navedenemu sklepu. Pri določitvi teh sredstev se upoštevajo tudi nedodeljena rezerva iz člena 3(3) navedene priloge in sredstva za študije ali ukrepe tehnične pomoči iz točke (c) člena 1(1) navedene priloge.

Člen 10

Načelo dobrega finančnega poslovodenja in smotrnosti ter notranja kontrola

Uporabljajo se člen 33(1), točki (a) in (b) člena 33(2), člen 33(3) ter člena 34 in 36 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 11

Načelo preglednosti

1.   Uporabljata se člen 37(1) in člen 38 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Letno poročilo o obveznostih, plačilih in letnem znesku zahtevkov za prispevke iz člena 7 Notranjega sporazuma se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   V členu 38(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 izraz „lokacija“ po potrebi pomeni ekvivalent regije na ravni NUTS 2, kadar je prejemnik fizična oseba.

NASLOV III

Sredstva 11. ERS in njegovo izvajanje

Člen 12

Viri sredstev 11. ERS

Sredstva 11. ERS sestavljajo zgornja meja iz člena 1(2), (4) in (6) Notranjega sporazuma, sredstva iz člena 1(9) Notranjega sporazuma ter drugi namenski prejemki iz člena 8 te uredbe.

Člen 13

Struktura 11. ERS

Prihodki in odhodki 11. ERS se razvrstijo po obliki ali namenu, za katerega so določeni.

Člen 14

Izvajanje 11. ERS v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in smotrnosti

1.   Uporabljajo se člen 57, člen 59(2) in (3) ter člena 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Komisija prevzame obveznosti Unije iz člena 57 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in iz Sklepa 2013/755/EU. V ta namen izvršuje prihodke in odhodke 11. ERS v skladu z določbami tega dela in tretjega dela te uredbe na lastno odgovornost in v okviru omejitev sredstev 11. ERS.

3.   Države članice sodelujejo s Komisijo, da bi zagotovile porabo sredstev 11. ERS v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in smotrnosti.

Člen 15

Načini izvajanja

Uporabljajo se točki (a) in (c) prvega pododstavka člen 62(1), prvi in tretji pododstavek člena 62(2) in člen 62(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

NASLOV IV

Finančni udeleženci

Člen 16

Splošne določbe o finančnih udeležencih in njihovi odgovornosti

1.   Uporabljajo se členi 72 do 76 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Uporabljajo členi 90 do 95 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 v zvezi z odgovornostjo finančnih udeležencev.

Člen 17

Odredbodajalec

1.   Letno poročilo o dejavnostih iz člena 74(9) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 v prilogi vključuje preglednice, ki po dodelitvah, državi, ozemlju, regiji ali podregiji prikazujejo skupni znesek obveznosti, dodeljena sredstva in opravljena plačila v proračunskem letu ter skupne vrednosti od odprtja zadevnega ERS.

2.   Če odgovorni odredbodajalec Komisije odkrije težave pri izvajanju postopkov v zvezi z upravljanjem sredstev 11. ERS, skupaj z imenovanim nacionalnim ali regionalnim odredbodajalcem, odredbodajalcem znotraj držav AKP ali teritorialnim odredbodajalcem vzpostavi vse potrebne stike, da se odpravijo težave in sprejmejo vsi potrebni ukrepi. V primerih, kadar nacionalni ali regionalni odredbodajalec, odredbodajalec znotraj držav AKP ali teritorialni odredbodajalec ne opravlja nalog, ki so mu dodeljene na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP-EU ali Sklepa 2013/755/EU, ali jih ni sposoben opravljati, ga lahko začasno nadomesti odgovorni odredbodajalec Komisije ter deluje v njegovem imenu v okviru posrednega upravljanja. V takem primeru lahko Komisija iz sredstev, dodeljenih zadevni državi AKP ali ČDO, prejme finančno nadomestilo za dodatno upravno obremenitev.

Člen 18

Računovodja

1.   Računovodja 11. ERS je računovodja Komisije.

2.   Uporabljajo se točke (a) in (c) do (f) prvega pododstavka člena 77(1), člen 78(3) in (4), člen 79, člen 80(1), (2) in (3), člen 81, člen 82(2) do (10) ter členi 84, 85 in 86 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Za sredstva 11. ERS, ki jih upravlja Komisija, se uporabljajo računovodska pravila iz člena 80(1), (2) in (3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ta pravila se uporabljajo za 11. ERS ob upoštevanju posebne narave njegovih dejavnosti.

4.   Računovodja pripravi in po posvetovanju z odgovornim odredbodajalcem sprejme kontni okvir, ki se uporablja za dejavnosti 11. ERS.

NASLOV V

Prihodki

Člen 19

Letni prispevek in njegovi obroki

1.   V skladu s členom 7 Notranjega sporazuma se zgornja meja letnega zneska prispevka za leto n + 2 in letni znesek prispevka za leto n + 1 ter njegovo plačilo v treh obrokih določijo v skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 7 tega člena.

Obroki, ki jih mora plačati posamezna država članica, se določijo tako, da so sorazmerni s prispevki, ki jih država članica nameni za 11. ERS in so določeni v členu 1(2) Notranjega sporazuma.

2.   Komisija do 15. oktobra leta n predloži predlog, ki določa:

(a)

zgornjo mejo letnega zneska prispevka za leto n + 2;

(b)

letni znesek prispevka za leto n + 1;

(c)

znesek prvega obroka prispevka za leto n + 1;

(d)

okvirno nezavezujočo napoved, ki temelji na statističnem pristopu, pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti n + 3 in n + 4.

Svet odloči o tem predlogu do 15. novembra leta n.

Države članice plačajo prvi obrok prispevka za leto n + 1 najpozneje do 21. januarja leta n + 1.

3.   Komisija do 15. junija leta n + 1 predloži predlog, ki določa:

(a)

znesek drugega obroka prispevka za leto n + 1;

(b)

spremenjeni letni znesek prispevka za leto n + 1 v skladu z dejanskimi potrebami, če bi, v skladu s členom 7(3) Notranjega sporazuma, letni znesek odstopal od dejanskih potreb.

Svet odloči o tem predlogu najpozneje v 21 koledarskih dneh po predložitvi predloga s strani Komisije.

Države članice plačajo drugi obrok najpozneje v 21 koledarskih dneh po sprejetju sklepa Sveta.

4.   Komisija, upoštevajoč ocene EIB o upravljanju in dejavnosti Sklada za spodbujanje naložb, vključno s tistimi subvencijami obrestne mere, ki jih izvršuje EIB, do 15. junija leta n + 1 pripravi in pošlje Svetu poročilo o obveznostih, plačilih in letnem obsegu zahtevkov za prispevke, ki so bili izvedeni v letu n in ki jih je treba izvesti v letih n + 1 in n + 2. Komisija zagotovi letne zneske prispevkov držav članic in znesek, ki ga je treba še plačati v okviru ERS, pri čemer se ločita deleža EIB in Komisije. Zneski za leti n + 1 in n + 2 temeljijo na sposobnosti za učinkovito zagotavljanje predlaganega obsega sredstev, pri čemer se je treba izogibati bistvenim razhajanjem med različnimi leti in znatnim neporabljenim sredstvom ob koncu leta.

5.   Komisija do 10. oktobra leta n + 1 predloži predlog, ki določa:

(a)

znesek tretjega obroka prispevka za leto n + 1;

(b)

spremenjeni letni znesek prispevka za leto n + 1 v skladu z dejanskimi potrebami, če bi, v skladu s členom 7(3) Notranjega sporazuma, letni znesek odstopal od dejanskih potreb.

Svet odloči o tem predlogu najpozneje v 21 koledarskih dneh po predložitvi predloga s strani Komisije.

Države članice plačajo tretji obrok najpozneje v 21 koledarskih dneh po sprejetju sklepa Sveta.

6.   Vsota obrokov, ki se nanašajo na določeno leto, ne sme presegati letnega zneska prispevka, določenega za to leto. Letni znesek prispevka ne sme presegati zgornje meje, določene za to leto. Zgornja meja se ne sme zvišati, razen v skladu s členom 7(4) Notranjega sporazuma. Morebitno zvišanje zgornje meje se vključi v predloge iz odstavkov 2, 3 in 5 tega člena.

7.   Zgornja meja letnega zneska prispevka, ki ga plača posamezna država članica za leto n + 2, letni znesek prispevka za leto n + 1 in obroki prispevkov podrobno določajo:

(a)

znesek, ki ga upravlja Komisija, in

(b)

znesek, ki ga upravlja EIB, vključno s subvencijami obrestne mere, ki jih upravlja.

Člen 20

Plačilo obrokov

1.   Pri zahtevkih za prispevke se najprej porabijo zneski, določeni v prejšnjih ERS, in sicer eden za drugim.

2.   Prispevki držav članic so izraženi v eurih in se plačajo v eurih.

3.   Prispevek iz točke (a) člena 19(7) vsaka država članica knjiži v dobro na posebnem računu, imenovanem „Evropska komisija – Evropski razvojni sklad“ in odprtem pri centralni banki zadevne države članice ali finančni ustanovi, ki jo določi ta država članica. Zneski takih prispevkov ostanejo na teh posebnih računih, dokler ni treba izvesti plačil.

4.   Računa iz odstavka 3 ne smejo bremeniti stroški ali obresti.

5.   Če se za račun iz odstavka 3 tega člena obračunavajo negativne obresti, zadevna država članica najpozneje na datum plačila posameznega obroka, naveden v členu 19, knjiži v dobro računa znesek, ki ustreza znesku teh negativnih obresti, ki se obračunajo šele na prvi dan meseca, ki mu sledi plačilo obroka.

6.   Brez poseganja v odstavek 7 tega člena si Komisija prizadeva, da opravi vsa črpanja s posebnih računov tako, da na navedenih računih ohrani razporeditev sredstev, ki ustreza razdelitvenemu ključu v skladu s točko (a) člena 1(2) Notranjega sporazuma.

7.   Komisija si pri zagotavljanju denarnih sredstev za 11. ERS v skladu z odstavkom 3 prizadeva za zmanjšanje posledic obveznosti držav članic, da morajo knjižiti zneske negativnih obresti v skladu z odstavkom 5, in sicer tako, da prednostno črpa iz zneskov, knjiženih na zadevne račune.

8.   Vsaka država članica vknjiži prispevek iz točke (b) člena 19(7) v dobro v skladu s členom 47(1).

Člen 21

Obresti za neplačane zneske prispevkov

1.   Po izteku rokov iz člena 19(2), (3) in (5) mora zadevna država članica plačati obresti v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

obrestna mera je mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka pri svojih operacijah glavnega refinanciranja, objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, veljavna na prvi koledarski dan meseca, v katerem se izteče rok za plačilo, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za četrtino odstotne točke za vsak zamujen mesec;

(b)

obresti se plačajo za obdobje, ki preteče od koledarskega dne po izteku roka za plačilo do dneva plačila.

2.   V zvezi s prispevkom iz točke (a) člena 19(7) te uredbe se obresti knjižijo v dobro na enega od računov, določenih v členu 1(6) Notranjega sporazuma.

V zvezi s prispevkom iz točke (b) člena 19(7) te uredbe se obresti knjižijo v dobro Sklada za spodbujanje naložb v skladu s členom 47(1) te uredbe.

Člen 22

Poziv k plačilu neplačanih prispevkov

Komisija in EIB po izteku finančnega protokola iz Priloge Ic k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU zahtevata plačilo tistega dela prispevkov, ki jih morajo države članice še plačati v skladu s členom 19 te uredbe, kot se zahteva v skladu s pogoji iz te uredbe.

Člen 23

Drugi prihodki

1.   Uporabljajo se členi 97, 98 in 99, člen 100(1), prvi pododstavek člena 100(2), člen 101(1) do (6) in členi 102 do 107 ter 109 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Izterjava se lahko opravi s sklepom Komisije, izvršljivim na podlagi člena 299 PDEU.

2.   V zvezi s členom 97(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se sklicevanje na lastna sredstva razume kot sklicevanje na prispevke držav članic, opredeljene v členu 19 te uredbe.

3.   Za izterjave, določene v eurih, se uporablja člen 99(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Navedeni člen se uporablja tudi za izterjave v lokalni valuti, pri čemer se uporabi obrestna mera centralne banke države, ki izdaja valuto, veljavna na prvi koledarski dan meseca, v katerem je izdan nalog za izterjavo.

NASLOV VI

Odhodki

Člen 24

Pravila, ki se uporabljajo za prevzem obveznosti in sklepe o financiranju

1.   Pred prevzemom obveznosti za odhodke Komisija sprejme sklep o financiranju.

2.   Uporabljajo se člen 110(2) do (5), člen 111, točki (a) in (b) prvega pododstavka člena 112(1), člen 112(2) do (5) ter členi 114, 115 in 116 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Kar zadeva uporabo tretjega in četrtega pododstavka člena 114(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, se lahko obdobje, v katerem je treba skleniti pravne obveznosti za izvajanje ukrepa, podaljša za več kot tri leta po datumu sklenitve sporazuma o financiranju z državami AKP in ČDO.

4.   Kadar se sredstva 11. ERS izvršujejo v okviru posrednega upravljanja z državami AKP ali ČDO, lahko odgovorni odredbodajalec po sprejetju utemeljitev podaljša dveletno obdobje iz člena 114(6) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 in triletno obdobje iz tretjega pododstavka člena 114(2) Uredbe.

5.   Ob koncu podaljšanih obdobij iz odstavkov 3 in 4 se neporabljeni ostanek po potrebi sprosti.

6.   Če se sprejmejo ukrepi na podlagi členov 96 in 97 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, se lahko obdobja iz tega člena začasno prekinejo.

7.   Za namene tretjega pododstavka odstavka 1 člena 111 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se skladnost oceni v skladu z ustreznimi določbami, zlasti Pogodb, Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, Sklepa 2013/755/EU, Notranjega sporazuma, te uredbe in vseh aktov, sprejetih pri izvajanju navedenih določb.

Člen 25

Roki za plačilo

1.   Ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena se za plačila, ki jih izvede Komisija, uporablja člen 116 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Kadar se sredstva 11. ERS uporabljajo v okviru posrednega upravljanja z državami AKP ali ČDO in Komisija izvaja plačila v njihovem imenu, se rok iz točke (b) člena 116(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 uporablja za vsa plačila, ki niso navedena v točki (b) člena 116(1) navedene uredbe. Sporazum o financiranju vsebuje določbe, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega sodelovanja javnega organa naročnika.

3.   Kar zadeva člen 116(5) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, splačila, za katera je odgovorna Komisija, poravnajo iz dodelitve, ki je predvidena za ustrezno pogodbo. Če preostalih sredstev ni dovolj, se bremenijo račun ali računi, določeni v členu 1(6) Notranjega sporazuma.

NASLOV VII

Notranji revizor

Člen 26

Notranji revizor

Notranji revizor 11. ERS je notranji revizor Komisije, odbor za spremljanje poteka notranjih revizij Komisije iz člena 123 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 pa svojo vlogo opravlja tudi v zvezi s sredstvi ERS, ki jih upravlja Komisija. Uporabljajo se členi 118 do 122 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

NASLOV VIII

Različne izvedbene določbe

Člen 27

Skupna pravila

Uporabljajo se členi 124 do 146, člen 147(1), člen 148, člen 149(1) in (3) do (7) ter členi 150 do 153 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 28

Upravna ureditev z Evropsko službo za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje in službe Komisije se lahko dogovorijo o podrobni ureditvi, da se delegacijam Unije omogoči lažje izvrševanje sredstev, predvidenih za odhodke za podporo v zvezi z 11. ERS, v skladu s členom 6 Notranjega sporazuma.

NASLOV IX

Instrumenti financiranja

Člen 29

Splošne določbe o instrumentih financiranja

1.   Za namene zagotavljanja finančne pomoči iz tega naslova lahko sodelovanje med Unijo, državami AKP in ČDO med drugim poteka v obliki:

(a)

tristranskih ureditev, v okviru katerih Unija s katero koli tretjo državo usklajuje svojo pomoč za državo AKP, ČDO ali regijo;

(b)

ukrepov upravnega sodelovanja, kot so programi tesnega medsebojnega sodelovanja med javnimi institucijami, lokalnimi organi, nacionalnimi javnimi organi ali za opravljanje javnih storitev zadolženimi subjekti zasebnega prava države članice ali ene od najbolj oddaljenih regij ter tovrstnimi institucijami, organi ali subjekti države AKP ali ČDO oziroma njihove regije, ter ukrepov sodelovanja, ki vključujejo strokovnjake na področju javnega sektorja, ki jih napotijo države članice ter njihovi regionalni in lokalni organi;

(c)

strokovnega usposabljanja za ciljno izgradnjo zmogljivosti v državi AKP ali ČDO oziroma njihovi regiji ter kratkoročne tehnične pomoči in svetovanja tej državi ali ozemlju oziroma regiji pa tudi podpore trajnostnim centrom znanja in odličnosti na področju upravljanja in reforme javnega sektorja;

(d)

prispevkov k stroškom, potrebnim za vzpostavitev in vodenje javno-zasebnega partnerstva;

(e)

programov podpore sektorskim politikam, s katerimi Unija zagotavlja podporo za sektorske programe države AKP ali ČDO,

(f)

subvencij obrestne mere.

2.   Poleg oblik financiranja iz členov 30 do 37 se lahko finančna pomoč zagotavlja prek:

(a)

odpisa dolga v okviru mednarodno dogovorjenih programov za odpis dolga;

(b)

v izjemnih primerih s sektorskimi ali splošnimi programi za uvoz, ki so lahko v obliki:

(i)

sektorskih programov za uvoz v naravi,

(ii)

sektorskih programov za uvoz z zagotavljanjem tujih valut za financiranje uvoza v zadevnem sektorju ali

(iii)

splošnih programov za uvoz z zagotavljanjem tujih valut za financiranje splošnega uvoza širokega razpona izdelkov.

3.   Finančna pomoč Unije se lahko zagotavlja tudi s prispevki v mednarodne, regionalne ali nacionalne sklade, kot so skladi, ki so jih ustanovile ali jih upravljajo EIB, države članice ali države AKP ali ČDO in regije ali mednarodne organizacije, namenjeni pa so pritegnitvi skupnega financiranja s strani številnih donatorjev, ali v sklade, ki so jih za namene skupnega izvajanja projektov ustanovili en ali več donatorjev.

Po potrebi se spodbuja vzajemni dostop finančnih institucij Unije do finančnih instrumentov, ki jih vzpostavijo druge organizacije.

4.   Ukrepi, ki se financirajo v okviru 11. ERS, se lahko izvajajo z vzporednim ali skupnim sofinanciranjem.

Pri vzporednem sofinanciranju se ukrep razdeli na več jasno prepoznavnih delov in vsakega izmed teh delov financirajo različni partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje tako, da je vedno razvidno, kakšen je končni namen financiranja.

Pri skupnem sofinanciranju si skupne stroške ukrepa delijo partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje, sredstva pa so združena tako, da ni več mogoče ugotoviti vira financiranja posameznih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa.

5.   Unija se pri podpiranju tranzicije in reform v državah AKP in ČDO opira na izkušnje držav članic in pridobljena spoznanja ter jih izmenjuje z drugimi.

Člen 30

Posredno upravljanje

1.   Ob upoštevanju pogojev iz odstavkov 2 in 3 tega člena se uporabljajo členi 154 do 159 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Za namene člena 158 navedene uredbe lahko posredno upravljanje s tretjimi državami poteka tudi v obliki sporazuma o financiranju, sklenjenega z ustrezno organizacijo ali organom na regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP.

2.   Subjekti, ki izvršujejo sredstva 11. ERS, zagotavljajo skladnost z zunanjo politiko Unije in lahko poverijo naloge izvrševanja proračuna drugim subjektom pod pogoji, enakovrednimi pogojem, ki se uporabljajo za Komisijo. Letno izpolnjujejo svoje obveznosti iz člena 155(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Revizijsko mnenje se predloži v enem mesecu po poročilu in izjavi o upravljanju, da se upošteva pri zagotovilu Komisiji.

Mednarodne organizacije iz točke (c)(ii) prvega pododstavka člena 62(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ter organi držav članic iz točk (c)(v) in (vi) prvega pododstavka člena 62(1) navedene uredbe, na katere Komisija prenese naloge izvrševanja proračuna, lahko te naloge pod enakovrednimi pogoji, ki se uporabljajo za Komisijo, prenesejo tudi na neprofitne organizacije z ustreznimi operativnimi in finančnimi zmogljivostmi.

Države AKP in ČDO lahko izvršujejo sredstva 11. ERS prek svojih oddelkov in organov, katerih delovanje ureja zasebno pravo, na podlagi naročila storitev. Ti organi se izberejo na podlagi odprtih, preglednih, sorazmernih in nediskriminatornih postopkov, pri čemer se preprečijo navzkrižja interesov. Pogoji naročila storitev se določijo v sporazumu o financiranju.

3.   Kadar se 11. ERS uporablja v okviru posrednega upravljanja z državami AKP, ČDO ali njihovimi regionalnimi organizacijami, Komisija brez poseganja v pristojnosti javnih organov naročnikov:

(a)

po potrebi izterja zneske, ki jih dolgujejo prejemniki javnih organov naročnikov v skladu s členi 101 do 106, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, z izjemo člena 101(7) do (9), vključno z odločitvijo, izvršljivo pod enakimi pogoji, kakor so določeni v členu 299 PDEU;

(b)

lahko, če tako zahtevajo okoliščine, udeležencem ali prejemnikom javnega organa naročnika in drugim subjektom ali osebam, ki so v razmerju do javnega organa naročnika v kateri od situacij iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, naloži upravne ali denarne kazni ali oboje pod enakimi pogoji, kakor so določeni v členih 135 do 143 navedene uredbe.

Sporazum o financiranju vsebuje določbe v ta namen.

Člen 31

Javna naročila

Uporabljajo se členi 160 do 172, člen 173(1), prvi in drugi pododstavek člena 173(2), člen 173(3) in (4) ter členi 174 do 179 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 32

Nepovratna sredstva

Uporabljajo se členi 180 do 205 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 33

Nagrade

Uporabljata se člena 206 in 207 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Člen 34

Finančni instrumenti

1.   Uporabljajo se člen 208(4) in (5), člen 209(1), (2) in (4), člen 210(1), člen 214, člen 215(2) do (7) in člen 216 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   V okviru 11. ERS se lahko vzpostavijo finančni instrumenti. Države članice ali druge stranke lahko prispevajo k takim instrumentom.

3.   11. ERS je pooblaščen, da prispeva k finančnim instrumentom ali oblikovanju rezervacij proračunskih jamstev, vzpostavljenih v proračunu Unije.

4.   Finančni instrumenti se lahko vzpostavijo v sklepu o financiranju iz člena 24. Po možnosti so vzpostavljeni pod vodstvom EIB, večstranske evropske finančne institucije, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj, ali dvostranske evropske finančne institucije, kot je dvostranska razvojna banka, morebiti skupaj z dodatnimi nepovratnimi sredstvi iz drugih virov.

Člen 35

Skrbniški skladi Unije

1.   Uporabljajo se členi 234, 235 in 252 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Kar zadeva člen 234(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, se sklicevanja na pristojni odbor razumejo kot sklicevanja na Odbor Evropskega razvojnega sklada, ki je naveden v členu 8 Notranjega sporazuma.

Člen 36

Proračunska podpora

1.   Uporablja se člen 236 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Splošna ali sektorska proračunska podpora Unije temelji na vzajemni odgovornosti in skupni zavezanosti univerzalnim vrednotam; njen namen je okrepitev pogodbenih partnerstev med Unijo in državami AKP ali ČDO zaradi spodbujanja demokracije, človekovih pravic in pravne države, podpiranja trajnostne in vključujoče gospodarske rasti ter izkoreninjenja revščine.

3.   Vsaka odločitev o zagotavljanju proračunske podpore temelji na politikah o proračunski podpori, dogovorjenih na ravni Unije, jasnem sklopu meril za upravičenost ter temeljiti oceni tveganj in koristi.

Eden od odločilnih dejavnikov take odločitve je ocena zavezanosti, opravljeno delo in napredek držav AKP in ČDO na področju demokracije, človekovih pravic in pravne države. Zaradi učinkovitejšega odzivanja na politične, gospodarske in družbene razmere v državah AKP in ČDO se proračunska podpora razlikuje, pri čemer se upoštevajo nestabilne razmere.

4.   Pri zagotavljanju proračunske podpore Komisija jasno določi in spremlja njeno pogojevanje ter podpira razvoj parlamentarnega nadzora in revizijskih zmogljivosti ter povečuje preglednost in javni dostop do informacij.

5.   Pogoj za izplačilo proračunske podpore je zadovoljiv napredek pri doseganju ciljev, dogovorjenih z državami AKP in ČDO.

6.   Pri zagotavljanju proračunske podpore za ČDO se upoštevajo njihove institucionalne povezave z zadevno državo članico.

Člen 37

Strokovnjaki in plačilo naročnin

Uporabljajo se člen 237(1) do (4) ter člena 238 in 239 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

NASLOV X

Letni zaključni račun in drugo finančno poročanje

Člen 38

Zaključni račun 11. ERS

1.   Letni zaključni račun 11. ERS se pripravi za vsako proračunsko leto, ki traja od 1. januarja do 31. decembra. Ta zaključni račun vključuje:

(a)

računovodske izkaze;

(b)

poročilo o finančnem izvajanju.

Računovodskim izkazom se priložijo informacije, ki jih pošlje EIB v skladu s členom 51 te uredbe.

Uporablja se člen 243 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Računovodja pošlje začasni zaključni račun prek elektronskih sredstev Računskemu sodišču do 31. marca naslednjega leta.

Računsko sodišče do 15. junija naslednjega leta izrazi svoja opažanja o začasnem zaključnem računu glede dela sredstev 11. ERS, katerega finančno upravljanje je v pristojnosti Komisije, tako da lahko Komisija vnese popravke, ki se štejejo kot potrebni za pripravo končnega zaključnega računa.

3.   Komisija potrdi končni zaključni račun in ga pošlje prek elektronskih sredstev Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču do 31. julija naslednjega leta.

Do istega dne računovodja Računskemu sodišču pošlje spremni dopis z dodatnimi obrazložitvami h končnemu zaključnemu računu.

Uporablja se drugi pododstavek člena 246(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Končni zaključni račun se objavi v Uradnem listu Evropske unije skupaj z izjavo o zanesljivosti, ki jo da Računsko sodišče v skladu s členom 43 te uredbe, do 15. novembra naslednjega leta.

Člen 39

Poročilo o finančnem izvajanju

1.   Odgovorni odredbodajalec pripravi poročilo o finančnem izvajanju in ga do 15. marca posreduje računovodji za vključitev v zaključni račun 11. ERS. Poročilo o finančnem izvajanju predstavlja resnično in pošteno sliko prihodkov in odhodkov iz sredstev 11. ERS. Pripravi se v milijonih eurov in zajema:

(a)

izkaz finančnega izida, ki prikazuje celotno finančno poslovanje za dano leto glede na prihodke in odhodke;

(b)

prilogo k izkazu finančnega izida, ki dopolnjuje in pojasnjuje v njem navedene informacije.

2.   Izkaz finančnega izida zajema naslednje:

(a)

preglednico, ki opisuje spremembe v preteklem proračunskem letu v dodelitvah;

(b)

preglednico, ki prikazuje skupne obveznosti, dodeljena sredstva in izvedena plačila v proračunskem letu po dodelitvah ter skupne zneske po odprtju 11. ERS.

Člen 40

Spremljanje in poročanje Komisije in EIB

1.   Komisija in EIB vsaka v mejah svojih pristojnosti spremljata, kako države AKP, ČDO ali kateri koli drug upravičenec uporabljajo pomoč 11. ERS, ter izvajanje projektov, ki se financirajo iz 11. ERS, zlasti glede na cilje iz členov 55 in 56 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU ter ustreznih določb Sklepa 2013/755/EU.

2.   EIB redno obvešča Komisijo o izvajanju projektov, financiranih iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja, v skladu s postopki iz operativnih smernic Sklada za spodbujanje naložb.

3.   Komisija in EIB državam članicam zagotavljata informacije o operativnem izvajanju sredstev 11. ERS, kot je določeno v členu 18 Uredbe (EU) 2015/322. Komisija te informacije pošlje Računskemu sodišču.

Člen 41

Proračunsko računovodstvo

1.   Proračunsko računovodstvo zagotavlja natančen zapis finančnega izvajanja sredstev 11. ERS.

2.   Proračunsko računovodstvo prikazuje vse:

(a)

dodelitve in ustrezna sredstva 11. ERS;

(b)

finančne obveznosti;

(c)

plačila ter

(d)

ugotovljene dolgove in izterjave za proračunsko leto, v celoti in brez neto izravnave.

3.   Če so obveznosti, plačila in dolgovi izraženi v nacionalnih valutah, mora računovodski sistem po potrebi omogočati njihovo evidentiranje v nacionalnih valutah in v eurih.

4.   Celotne finančne obveznosti se evidentirajo v eurih v vrednosti sklepov o financiranju, ki jih sprejme Komisija. Posamezne finančne obveznosti se evidentirajo v eurih v vrednosti, ki ustreza vrednosti pravnih obveznosti. Navedena vrednost po potrebi vključuje:

(a)

določbo za plačilo stroškov, povračljivih ob predložitvi dokazil;

(b)

določbo za spremembo cen, za povečanje količin ter za nepredvidene izdatke, določene v pogodbah, ki se financirajo iz 11. ERS;

(c)

finančno določbo za nihanja deviznih tečajev.

5.   Vse računovodske evidence, ki se nanašajo na izpolnjevanje obveznosti, se hranijo pet let od datuma sklepa o razrešnici za finančno izvajanje sredstev iz 11. ERS iz člena 44, in sicer za proračunska leta, v katerih je bila obveznost za računovodske namene zaprta.

NASLOV XI

Zunanja revizija in razrešnica

Člen 42

Zunanja revizija Komisije in razrešnica Komisiji

1.   Računsko sodišče svoja pooblastila glede dejavnosti, financiranih iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja Komisija v skladu s členom 14, izvaja v skladu s tem členom in členom 43.

2.   Uporabljajo se členi 255, 256 in 257, člen 258(1) in (2), drugi stavek člena 258(3), člen 258(4) ter člen 259 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Za namene tega naslova Računsko sodišče upošteva Pogodbi, Sporazum o partnerstvu AKP-EU, Sklep 2013/755/EU, Notranji sporazum, to uredbo in vse druge akte, sprejete na podlagi navedenih instrumentov.

4.   Računsko sodišče je obveščeno o notranjih pravilih iz člena 60(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, vključno z imenovanjem odredbodajalcev, ter o aktih o prenosu pooblastil iz člena 79 navedene uredbe.

5.   Nacionalni revizijski organi držav AKP in ČDO se spodbujajo, naj sodelujejo z Računskim sodiščem, kadar jih ta k temu povabi.

6.   Računsko sodišče lahko na zahtevo ene od institucij Unije izda mnenja o zadevah v zvezi z 11. ERS.

Člen 43

Izjava o zanesljivosti

Računsko sodišče hkrati z letnim poročilom iz člena 258 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 44

Razrešnica

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 tega člena se uporabljajo členi 260 do 263 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Sklep o razrešnici zajema zaključni račun iz člena 38 te uredbe, razen tistega dela zaključnega računa, ki ga zagotovi EIB v skladu s členom 51 te uredbe. Razrešnica iz člena 260(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se da za tista sredstva 11. ERS, ki jih upravlja Komisija v skladu s členom 14(2) te uredbe za leto n.

3.   Sklep o razrešnici se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

DRUGI DEL

SKLAD ZA SPODBUJANJE NALOŽB

Člen 45

Vloga EIB

1.   EIB v imenu Unije v skladu s tem delom upravlja Sklad za spodbujanje naložb in izvaja dejavnosti v sklopu tega sklada, vključno s subvencijami obrestne mere in tehnično pomočjo.

2.   Poleg tega EIB prevzame finančno izvajanje drugih dejavnosti, ki se opravljajo s pomočjo financiranja iz njenih lastnih sredstev, v skladu s členom 4 Notranjega sporazuma, po potrebi skupaj s subvencijami obrestne mere, ki se črpajo iz sredstev 11. ERS.

3.   Izvajanje tega dela Komisiji ne nalaga nobenih obveznosti ali odgovornosti.

Člen 46

Ocene obveznosti in plačil Sklada za spodbujanje naložb

EIB vsako leto pred 1. septembrom v skladu z Notranjim sporazumom pošlje Komisiji oceno obveznosti in plačil, ki je potrebna za pripravo poročila iz člena 7(1) Notranjega sporazuma, in sicer za dejavnosti Sklada za spodbujanje naložb, vključno s subvencijami obrestne mere. EIB po potrebi pošlje Komisiji posodobljene ocene obveznosti in plačil. Podrobnosti v zvezi s temi ocenami so določene v sporazumu o upravljanju iz člena 49(4) te uredbe.

Člen 47

Upravljanje prispevkov v Sklad za spodbujanje naložb

1.   Države članice plačajo EIB prispevke iz točke (b) člena 19(7), ki jih določi Svet, brez stroškov za upravičenca prek posebnega računa, ki ga EIB odpre v imenu Sklada za spodbujanje naložb v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v sporazumu o upravljanju iz člena 49(4).

2.   Datum iz člena 1(5) Notranjega sporazuma je 31. december 2030.

3.   Razen če Svet v zvezi s povračilom EIB v skladu s členom 5 Notranjega sporazuma sklene drugače, prihodki, ki jih EIB prejme prek stanja v dobro na posebnih računih iz odstavka 1 tega člena, dopolnjujejo Sklad za spodbujanje naložb in se upoštevajo pri zahtevkih za prispevke iz člena 19 te uredbe ter se uporabijo za izpolnjevanje kakršnih koli finančnih obveznosti po 31. decembru 2030.

4.   EIB vodi zakladnico za zneske iz odstavka 1 tega člena v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v sporazumu o upravljanju iz člena 49(4).

5.   Sklad za spodbujanje naložb se upravlja v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, Sklepu 2013/755/EU, Notranjem sporazumu in v tem delu.

Člen 48

Nadomestilo EIB

EIB se povrnejo vsi stroški za upravljanje dejavnosti, povezanih s Skladom za spodbujanje naložb. Svet odloči o sredstvih in mehanizmih za nadomestilo EIB v skladu s členom 5(4) Notranjega sporazuma. Ukrepi za izvedbo navedene odločitve se vključijo v sporazum o upravljanju iz člena 49(4) te uredbe.

Člen 49

Izvajanje Sklada za spodbujanje naložb

1.   Za instrumente, financirane iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja EIB, se uporabljajo pravila EIB.

2.   Če programe ali projekte sofinancirajo države članice ali njihovi izvajalski organi in če ustrezajo prednostnim nalogam, ki so določene v strategijah sodelovanja in dokumentih načrtovanja za posamezno državo, navedenih v Uredbi (EU) 2015/322, ter so predvidene v drugem in tretjem pododstavku člena 10(1) Notranjega sporazuma in v členu 74 Sklepa 2013/755/EU, lahko EIB poveri naloge izvajanja Sklada za spodbujanje naložb državam članicam ali njihovim izvajalskim organom.

3.   EIB ob ustreznem upoštevanju zahtev po zaupnosti in varnosti, zlasti varstva osebnih podatkov, objavi imena prejemnikov finančne podpore v okviru Sklada za spodbujanje naložb, razen če bi lahko takšno razkritje škodovalo poslovnim interesom prejemnikov. Pri merilih za razkritje in ravni podrobnosti razkritja se upoštevajo posebnosti sektorja in značilnosti Sklada za spodbujanje naložb.

4.   Natančna pravila za izvajanje tega dela so predmet sporazuma o upravljanju med Komisijo, ki deluje v imenu Unije, in EIB.

Člen 50

Poročanje v okviru Sklada za spodbujanje naložb

EIB redno obvešča Komisijo o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru Sklada za spodbujanje naložb, vključno s subvencijami obrestne mere, o uporabi zahtevkov za prispevke, ki se plačajo EIB, in zlasti o skupnih četrtletnih zneskih obveznosti, pogodb in plačil, v skladu s podrobnimi pravili iz sporazuma o upravljanju iz člena 49(4).

Člen 51

Računovodstvo in računovodski izkazi Sklada za spodbujanje naložb

1.   EIB vodi račune Sklada za spodbujanje naložb, vključno s subvencijami obrestne mere, ki jih izvaja in se financirajo iz 11. ERS, da zagotovi sledenje sredstev za celotni krog od prejema do izplačila, pa vse do prihodka, ki ga ustvarijo, ter morebitnih poznejših izterjav. EIB pripravi ustrezna računovodska pravila in metode na podlagi mednarodnih računovodskih standardov ter o njih ustrezno obvesti Komisijo in države članice.

2.   EIB vsako leto Svetu in Komisiji pošlje poročilo o izvajanju dejavnosti, financiranih iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja, vključno z računovodskimi izkazi, sestavljenimi v skladu s pravili in metodami iz odstavka 1 tega člena, ter informacijami iz člena 39(2).

3.   Osnutek navedenih dokumentov se predloži najpozneje do 28. februarja, njihova končna različica pa najpozneje 30. junija proračunskega leta, ki sledi proračunskemu letu, na katerega se nanašajo, tako da jih lahko Komisija uporabi pri pripravi zaključnega računa iz člena 38 te uredbe v skladu s členom 11(4) Notranjega sporazuma. EIB Komisiji do 31. marca predloži poročilo o finančnem upravljanju sredstev, ki jih upravlja.

Člen 52

Zunanja revizija in razrešnica glede dejavnosti EIB

Dejavnosti, financirane iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja EIB v skladu s tem delom, so predmet postopkov revizije in razrešnice, ki jih EIB uporablja za račune tretjih oseb, za katere je pooblaščena. Natančna pravila za revizijo, ki jo opravlja Računsko sodišče, so določena v tristranskem sporazumu med EIB, Komisijo in Računskim sodiščem.

TRETJI DEL

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

NASLOV I

Prehodne določbe

Člen 53

Prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjih ERS

Neporabljena sredstva iz sredstev, zbranih na podlagi notranjih sporazumov za prejšnje ERS, se v skladu s točko (b) člena 1(2) ter členom 1(3) in (4) Notranjega sporazuma prenesejo v 11. ERS.

Člen 54

Prihodki iz obresti na sredstva prejšnjih ERS

Kosmati dobiček iz obresti na sredstva prejšnjih ERS se prenese v 11. ERS in dodeli za enake namene kakor prihodek iz člena 1(6) Notranjega sporazuma. Enako velja za razne prihodke iz prejšnjih ERS, vključno na primer z zamudnimi obrestmi, prejetimi, ker so države članice zamudile s plačili prispevkov v navedene ERS. Obresti, ustvarjene s sredstvi prejšnjih ERS, ki jih upravlja EIB, dopolnjujejo Sklad za spodbujanje naložb.

Člen 55

Zmanjšanje prispevkov v višini neporabljenih sredstev

Prispevki držav članic, navedeni v točki (a) člena 1(2) Notranjega sporazuma, se zmanjšajo za zneske iz projektov v okviru 10. ERS ali iz drugih prejšnjih ERS, za katere v skladu s členom 1(3) Notranjega sporazuma niso bile prevzete obveznosti ali ki so se sprostili v skladu s členom 1(4) Notranjega sporazuma, razen če Svet soglasno odloči drugače.

Učinek na prispevek vsake države članice se izračuna sorazmerno s prispevkom vsake države članice v 9. in 10. ERS. Učinek se izračuna letno.

Člen 56

Uporaba te uredbe za dejavnosti v okviru prejšnjih ERS

Uredba se brez poseganja v obstoječe pravne obveznosti uporablja za dejavnosti, financirane iz prejšnjih ERS. Ta uredba se ne uporablja za Sklad za spodbujanje naložb v okviru prejšnjih ERS.

Člen 57

Začetek postopkov v zvezi s prispevki

Postopek v zvezi s prispevki držav članic iz členov 19 do 22 se prvič uporabi za prispevke v letu n + 2, pod pogojem, da Notranji sporazum začne veljati med 1. oktobrom leta n in 30. septembrom leta n + 1.

NASLOV II

Končne določbe

Člen 58

Razveljavitev

Uredba (EU) 2015/323 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 59

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2018

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 210, 6.8.2013, str. 1.

(3)  UL C 396, 31.10.2018, str. 1.

(4)  Uredba Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad (UL L 58, 3.3.2015, str. 17).

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 26.10.2012, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362 31.12.2012, str. 1).

(7)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(8)  Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (UL L 344, 19.12.2013, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja (UL L 77, 15.3.2014, str. 95).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EU) 2015/323

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

člen 2(1)

člen 2(2)

člen 2(1)

člen 2(3)

člen 2(2)

člen 2(4)

člen 3(1) in (2)

člen 2(5)

člen 2(4)

Člen 3

člen 3(2)

Člen 4

člen 3(2)

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

člen 9(1)

člen 8(1)

člen 9(2)

člen 8(2)

člen 9(2)(a)

člen 8(2)(a)

člen 9(2)(b)

člen 8(2)(b)

člen 9(2)(c)

člen 8(2)(c)

člen 9(2)(d)

člen 9(2)(e)

člen 8(2)(d)

člen 9(2)(f)

člen 8(2)(e)

člen 9(3)

člen 8(3)

člen 9(4)

člen 9(5)

člen 8(4)

člen 9(6)

člen 8(5)

Člen 10

Člen 9

člen 11(1)

Člen 10

člen 11(2)

člen 11(3)

člen 11(4)

Člen 12

člen 13(1)

člen 11(1)

člen 13(2)

člen 11(2)

člen 13(3)

člen 11(3)

člen 13(4)

člen 29(4)

člen 13(5)

Člen 30

Člen 14

Člen 12

Člen 15

Člen 13

Člen 16

Člen 14

člen 17(1)

člen 14(1)

člen 17(2)

člen 15(1)

člen 17(3)

člen 30(2)

člen 17(4)

člen 30(3)

člen 17(5)

člen 29(3)

člen 18(1)

člen 18(2)

člen 16(1)

člen 18(3)

člen 16(2)

prvi pododstavek člena 19(1)

člen 18(2)

drugi pododstavek člena 19(1)

člen 17(1)

člen 19(2)

člen 17(2)

člen 20(1)

člen 18(1)

člen 20(2)

člen 18(2)

Člen 21

Člen 19

Člen 22

Člen 20

Člen 23

Člen 21

Člen 24

Člen 22

člen 25(1)

člen 23(1)

člen 25(2)

člen 23(2)

člen 25(3)

člen 23(3)

člen 25(4)

člen 25(5)

Člen 26

člen 24(1)(2)

člen 27(1)

člen 24(2)

člen 27(2)

člen 24(3)

člen 27(3)

člen 24(4)

člen 27(4)

člen 24(5)

člen 27(5)

člen 24(6)

člen 27(6)

člen 24(7)

člen 27(7)

člena 27 in 42

Člen 28

Člen 26

Člen 29

Člen 25

Člen 30

Člen 26

Člen 31

Člen 27

Člen 32

Člen 27

Člen 33

Člen 27

Člen 34

Člen 28

člen 35(1)

člen 29(1)

člen 35(2)

člen 29(2)

člen 35(3)

člen 29(3)

člen 35(4)

člen 29(5)

člen 30(1)

Člen 36

Člen 31

Člen 37

Člen 32

Člen 38

Člen 33

Člen 39

Člen 36

Člen 40

Člen 34

Člen 41

Člen 37

Člen 42

Člen 35

prvi in drugi pododstavek člena 43(1)

prvi in drugi pododstavek člena 38(1)

člen 43(2)

prvi pododstavek člena 38(2)

člen 43(3)

drugi pododstavek člena 38(2)

člen 43(4)

prvi in drugi pododstavek člena 38(3)

člen 43(5)

tretji pododstavek člena 38(3)

člen 43(6)

četrti pododstavek člena 38(3)

člen 43(7)

prvi pododstavek člena 38(2) in prvi in drugi pododstavek člena 38(3)

člen 44(1)

tretji pododstavek člena 38(1)

člen 44(2)

člen 39(1)

člen 44(3)

člen 39(2)

Člen 45

Člen 40

Člen 46

člen 18(3) in (4)

Člen 47

Člen 41

člen 48(1)

člen 42(1)

člen 48(2)

člen 42(2)

člen 48(3)

člen 42(3)

člen 48(4)

člen 42(2)

člen 48(5)

člen 42(4)

člen 48(6)

člen 42(5)

člen 48(7)

člen 42(6)

Člen 49

Člen 43

člen 50(1)

člen 44(2)

člen 50(2)

člen 44(3)

člen 50(3)

člen 44(1)

Člen 51

Člen 45

Člen 52

Člen 46

Člen 53

Člen 47

Člen 54

Člen 48

Člen 55

Člen 49

Člen 56

Člen 50

člen 57(1)

člen 51(1)

člen 57(2)

člen 51(2) in (3)

Člen 58

Člen 52

Člen 59

Člen 53

Člen 60

Člen 54

Člen 61

Člen 55

Člen 62

Člen 56

Člen 63

Člen 57

Člen 58

Člen 64

Člen 59


3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1878

z dne 26. novembra 2018

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Scrumbie de Dunăre afumată“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Romunije za registracijo imena „Scrumbie de Dunăre afumată“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Scrumbie de Dunăre afumată“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Scrumbie de Dunăre afumată“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 162, 8.5.2018, str. 28.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1879

z dne 29. novembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede datuma uskladiščenja posnetega mleka v prahu, prodanega z razpisnim postopkom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 28 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za določitev količine posnetega mleka v prahu, ki ga zajema razpisni postopek, odprt z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2080 (3), člen 1 navedene uredbe določa rok, pred katerim mora biti posneto mleko v prahu javno uskladiščeno.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu mleka in mlečnih proizvodov z vidika povrnitev cen in visoke stopnje intervencijskih zalog je primerno s spremembo datuma uskladiščenja zagotoviti dodatne količine posnetega mleka v prahu za prodajo.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da bi bilo posneto mleko v prahu na voljo za prodajo takoj, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 se besedilo „1. avgustom 2016“ nadomesti z besedilom „1. januarjem 2018“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).


3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1880

z dne 30. novembra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (1) ter zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS morajo države članice alkohol, ki je bil popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami katere koli države članice, oprostiti plačila trošarine, pod pogojem, da je v skladu s pogoji iz odstavkov 3 in 4 navedenega člena o teh zahtevah izdano uradno obvestilo in da so odobrene.

(2)

Denaturanti, ki se uporabljajo v vsaki državi članici za namene popolne denaturacije alkohola v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS, so opisani v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 3199/93 (2).

(3)

Češka je 6. junija 2018 Komisiji sporočila denaturante, ki jih namerava uporabiti za popolno denaturacijo alkohola za namene člena 27(1)(a) navedene direktive.

(4)

Komisija je navedeno sporočilo posredovala drugim državam članicam 4. julija 2018.

(5)

Komisija ni prejela nobenih ugovorov.

(6)

Uredbo (ES) št. 3199/93 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 3199/93 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 31.10.1992, str. 21.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L 288, 23.11.1993, str. 12).


PRILOGA

„PRILOGA

Seznam proizvodov z registrsko številko Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS, Chemical Abstract Service), dovoljenih za popolno denaturacijo alkohola:

Aceton

CAS: 67-64-1

Denatonijev benzoat

CAS: 3734-33-6

Etanol

CAS: 64-17-5

Etil terc-butil eter

CAS: 637-92-3

Flourescein

CAS: 2321-07-5

Bencin (vključ. z neosvinčenim bencinom)

CAS: 86290-81-5

Izopropil alkohol

CAS: 67-63-0

Kerozin

CAS: 8008-20-6

Olja za svetilke

CAS: 64742-47-8 in 64742-48-9

Metanol

CAS: 67-56-1

Metil etil keton (2-butanon)

CAS: 78-93-3

Metil izobutil keton

CAS: 108-10-1

Metilen modro (52015)

CAS: 61-73-4

Naftno topilo

CAS: 92062-36-7

Terpentinovo olje

CAS: 8006-64-2

Tehnični bencin

CAS: 92045-57-3

Izraz ‚absolutni etanol‘ v tej prilogi ima enak pomen kot izraz ‚absolutni alkohol‘, ki ga uporablja Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo.

V vseh državah članicah se lahko denaturiranemu alkoholu doda katero koli barvilo, ki daje izdelku značilno barvo, da je takoj prepoznaven.

I.   Skupni postopek za denaturacijo za popolnoma denaturiran alkohol, ki se uporablja v Belgiji, Bolgariji, Češki, na Danskem, v Nemčiji, Estoniji, na Irskem, v Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Madžarskem, Malti, Nizozemskem, v Avstriji, na Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem in Finskem:

Na hektoliter absolutnega etanola:

1,0 litra izopropil alkohola,

1,0 litra metil etil ketona,

1,0 grama denatonijevega benzoata.

II.   Večja koncentracija skupnega postopka za denaturacijo za popolnoma denaturiran alkohol, ki se uporablja v naslednjih državah članicah:

Združeno kraljestvo

Na hektoliter absolutnega etanola:

3,0 litra izopropil alkohola,

3,0 litra metil etil ketona,

1,0 grama denatonijevega benzoata.

Hrvaška

Na hektoliter absolutnega etanola:

najmanj:

1,0 litra izopropil alkohola,

1,0 litra metil etil ketona,

1,0 grama denatonijevega benzoata.

Švedska

Na hektoliter absolutnega etanola:

1,0 litra izopropil alkohola,

2,0 litra metil etil ketona,

1,0 grama denatonijevega benzoata.

III.   Dodatni postopki za denaturacijo za popolnoma denaturiran alkohol, ki se uporabljajo v nekaterih državah članicah:

Češka

Na hektoliter absolutnega etanola:

0,4 litra naftnega topila,

0,2 litra kerozina,

0,1 litra tehničnega bencina.

Grčija

Denaturira se lahko samo alkohol nizke kakovosti (prva in zadnja destilacija) z vsebnostjo alkohola najmanj 93 vol. % in največ 96 vol. %.

Na hektoliter hidriranega alkohola 93 vol. % se dodajo naslednje snovi:

2,0 litra metanola,

1,0 litra terpentinovega olja,

0,50 litra olja za svetilke,

0,40 grama metilen modrega.

Končni izdelek bo pri sobni temperaturi 20 °C v nespremenjenem stanju dosegal 93 vol. %.

Finska – odobreno do 31. decembra 2018

Katera koli od naslednjih formulacij na hektoliter absolutnega etanola:

1.

2,0 litra metil etil ketona,

3,0 litra metil izobutil ketona,

2.

2,0 litra acetona,

3,0 litra metil izobutil ketona.


Popravki

3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/27


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/719 z dne 14. maja 2018 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces

( Uradni list Evropske unije L 120 z dne 16. maja 2018 )

Stran 17, Priloga, točka 1(a):

besedilo:

„v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za letališče Aalborg nadomesti z naslednjim:“

se glasi:

„v delu, ki zadeva Dansko, se za drugi vnos vstavi naslednji vnos za letališče Aalborg:“.

Stran 17, Priloga, točka 2(b):

besedilo:

„v delu, ki zadeva Avstrijo, se vnos za glavni urad ‚AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT‘ nadomesti z naslednjim: ‚AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ‘.“

se glasi:

„v delu, ki zadeva Avstrijo, se vnos za glavni urad ‚AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT‘ nadomesti z naslednjim: ‚AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ‘.“