ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 305

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
29. november 2018


Vsebina

 

III   Drugi akti

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 46/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1810]

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 47/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1811]

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 48/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1812]

4

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 49/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1813]

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 50/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1814]

13

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 51/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1815]

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 52/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1816]

17

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 53/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1817]

18

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 54/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1818]

19

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 55/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1819]

21

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1820]

23

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 57/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1821]

24

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 58/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1822]

25

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 59/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP [2018/1823]

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 60/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1824]

27

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 61/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1825]

28

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 62/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1826]

29

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 63/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1827]

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 64/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1828]

31

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 65/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1829]

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 66/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1830]

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 67/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1831]

34

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 46/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1810]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1917 z dne 27. oktobra 2016 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 39 (Odločba Komisije 2009/821/ES) dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 D 1917: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1917 z dne 27. oktobra 2016 (UL L 296, 1.11.2016, str. 17).“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1917 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 296, 1.11.2016, str. 17.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 47/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1811]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1898 z dne 26. oktobra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/764/EU glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz ribogojstva, ter živalskimi izdelki, kot so jajčne celice, zarodki in semena. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE USTREZNO UPOŠTEVAJO“ v točki 48 (Izvedbeni sklep Komisije 2013/764/EU) dela 3.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„kakor ga spreminja:

32016 D 1898: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1898 z dne 26. oktobra 2016 (UL L 293, 28.10.2016, str. 39).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“

Člen 2

Besedilo Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1898 v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 293, 28.10.2016, str. 39.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/4


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 48/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2018/1812]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1964 z dne 9. novembra 2016 o izdaji dovoljenj za pripravek iz dolomit-magnezita za krave molznice in druge prežvekovalce za proizvodnjo mleka, odstavljene pujske in prašiče za pitanje ter pripravek iz montmorilonit-ilita za vse živalske vrste kot krmna dodatka (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi s krmili. Zakonodaja v zvezi s krmili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 176 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1833) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„177.

32016 R 1964 : Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1964 z dne 9. novembra 2016 o izdaji dovoljenj za pripravek iz dolomit-magnezita za krave molznice in druge prežvekovalce za proizvodnjo mleka, odstavljene pujske in prašiče za pitanje ter pripravek iz montmorilonit-ilita za vse živalske vrste kot krmna dodatka (UL L 303, 10.11.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1964 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 303, 10.11.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 49/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1813]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredbo Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 1254/2008 z dne 15. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (5) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 537/2009 z dne 19. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti (6), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(7)

Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (7) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8)

Uredbo Komisije (EU) št. 271/2010 z dne 24. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske unije (8) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(9)

Uredbo Komisije (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji (9) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(10)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 344/2011 z dne 8. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (10) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(11)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (11) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(12)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 590/2011 z dne 20. junija 2011 o spremembah Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (12) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(13)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1084/2011 z dne 27. oktobra 2011 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (13) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(14)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1267/2011 z dne 6. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (14) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(15)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 126/2012 z dne 14. februarja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede dokazil in o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz Združenih držav Amerike (15) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(16)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 203/2012 z dne 8. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi s podrobnimi pravili za ekološko vino (16) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(17)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 505/2012 z dne 14. junija 2012 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (17) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(18)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 508/2012 z dne 20. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (18) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(19)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (19) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(20)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (20) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(21)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo (21) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(22)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (22) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(23)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 586/2013 z dne 20. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1235/2008 v zvezi z datumom za predložitev letnih poročil (23) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(24)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1030/2013 z dne 24. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (24) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(25)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1364/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede uporabe neekološko gojenih nedoraslih organizmov iz ribogojstva in neekoloških jajčec školjk v ekološkem ribogojstvu (25) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(26)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2014 z dne 8. aprila 2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (26) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(27)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (27) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(28)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede zahtevkov za vključitev na seznam tretjih držav, ki se priznavajo za namen enakovrednosti v zvezi z uvozom ekoloških proizvodov (28) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(29)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (29) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(30)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 829/2014 z dne 30. julija 2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (30) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(31)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 836/2014 z dne 31. julija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (31) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(32)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1287/2014 z dne 28. novembra 2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (32), kakor je bila spremenjena z UL L 28, 4.2.2015, str. 48, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(33)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1358/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede izvora ekološko vzrejenih živali iz ribogojstva, gojitvenih praks v ribogojstvu, krme za ekološko vzrejene živali iz ribogojstva ter proizvodov in snovi, ki so odobreni za uporabo v ekološkem ribogojstvu (33), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(34)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/131 z dne 23. januarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (34), kakor je bila popravljena z UL L 241, 17.9.2015, str. 51, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(35)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/931 z dne 17. junija 2015 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (35) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(36)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/1980 z dne 4. novembra 2015 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (36) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(37)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2345 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (37) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(38)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/459 z dne 18. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (38) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(39)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/673 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (39) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(40)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/910 z dne 9. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (40) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(41)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1330 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (41) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(42)

Uredba (ES) št. 889/2008 razveljavlja uredbe Komisije (EGS) št. 207/93 (42), (ES) št. 223/2003 (43) in (ES) št. 1452/2003 (44), ki so vključene v Sporazum EGP in jih je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(43)

Uredba (ES) št. 1235/2008 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 345/2008 (45), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(44)

Uredba Komisije (ES) št. 1788/2001 (46), ki je vključena v Sporazum EGP, je bila v EU razveljavljena in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(45)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu v poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(46)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 834/2007, (ES) št. 889/2008, (ES) št. 967/2008, (ES) št. 1235/2008, (ES) št. 1254/2008, (ES) št. 537/2009, (ES) št. 710/2009, (EU) št. 271/2010, in (EU) št. 471/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 344/2011, (EU) št. 426/2011, (EU) št. 590/2011, (EU) št. 1084/2011, (EU) št. 1267/2011, (EU) št. 126/2012, (EU) št. 203/2012, (EU) št. 505/2012, (EU) št. 508/2012, (EU) št. 751/2012, (EU) št. 125/2013, (EU) št. 392/2013, (EU) št. 567/2013, (EU) št. 586/2013, (EU) št. 1030/2013, (EU) št. 1364/2013, (EU) št. 354/2014, (EU) št. 355/2014, (EU) št. 442/2014, (EU) št. 644/2014, (EU) št. 829/2014, (EU) št. 836/2014, (EU) št. 1287/2014, (EU) št. 1358/2014, (EU) 2015/131, (EU) 2015/931, (EU) 2015/1980, (EU) 2015/2345, (EU) 2016/459, (EU) 2016/673, (EU) 2016/910 in (EU) 2016/1330 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 264, 3.10.2008, str. 1.

(4)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(5)  UL L 337, 16.12.2008, str. 80.

(6)  UL L 159, 20.6.2009, str. 6.

(7)  UL L 204, 6.8.2009, str. 15.

(8)  UL L 84, 31.3.2010, str. 19.

(9)  UL L 134, 1.6.2010, str. 1.

(10)  UL L 96, 9.4.2011, str. 15.

(11)  UL L 113, 3.5.2011, str. 1.

(12)  UL L 161, 21.6.2011, str. 9.

(13)  UL L 281, 28.10.2011, str. 3.

(14)  UL L 324, 7.12.2011, str. 9.

(15)  UL L 41, 15.2.2012, str. 5.

(16)  UL L 71, 9.3.2012, str. 42.

(17)  UL L 154, 15.6.2012, str. 12.

(18)  UL L 162, 21.6.2012, str. 1.

(19)  UL L 222, 18.8.2012, str. 5.

(20)  UL L 43, 14.2.2013, str. 1.

(21)  UL L 118, 30.4.2013, str. 5.

(22)  UL L 167, 19.6.2013, str. 30.

(23)  UL L 169, 21.6.2013, str. 51.

(24)  UL L 283, 25.10.2013, str. 15.

(25)  UL L 343, 19.12.2013, str. 29.

(26)  UL L 106, 9.4.2014, str. 7.

(27)  UL L 106, 9.4.2014, str. 15.

(28)  UL L 130, 1.5.2014, str. 39.

(29)  UL L 177, 17.6.2014, str. 42.

(30)  UL L 228, 31.7.2014, str. 9.

(31)  UL L 230, 1.8.2014, str. 10.

(32)  UL L 348, 4.12.2014, str. 1.

(33)  UL L 365, 19.12.2014, str. 97.

(34)  UL L 23, 29.1.2015, str. 1.

(35)  UL L 151, 18.6.2015, str. 1.

(36)  UL L 289, 5.11.2015, str. 6.

(37)  UL L 330, 16.12.2015, str. 29.

(38)  UL L 80, 31.3.2016, str. 14.

(39)  UL L 116, 30.4.2016, str. 8.

(40)  UL L 153, 10.6.2016, str. 23.

(41)  UL L 210, 4.8.2016, str. 43.

(42)  UL L 25, 2.2.1993, str. 5.

(43)  UL L 31, 6.2.2003, str. 3.

(44)  UL L 206, 15.8.2003, str. 17.

(45)  UL L 108, 18.4.2008, str. 8.

(46)  UL L 243, 13.9.2001, str. 3.

(*1)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.]


PRILOGA

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

besedilo točke 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) se nadomesti z naslednjim:

32007 R 0834: Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1), kakor je bila spremenjena z naslednjim:

32008 R 0967: Uredba Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 (UL L 264, 3.10.2008, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjima prilagoditvama:

v Prilogi se doda naslednje:

‚IS: lífrænt.

NO: økologisk.‘“;

2.

za točko 54b (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007) se vstavijo naslednje točke:

„54ba.

32008 R 0889: Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1), kakor je bila spremenjena z naslednjim:

32008 R 1254: Uredba Komisije (ES) št. 1254/2008 z dne 15. decembra 2008 (UL L 337, 16.12.2008, str. 80),

32009 R 0710: Uredba Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 (UL L 204, 6.8.2009, str. 15),

32010 R 0271: Uredba Komisije (EU) št. 271/2010 z dne 24. marca 2010 (UL L 84, 31.3.2010, str. 19),

32011 R 0344: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 344/2011 z dne 8. aprila 2011 (UL L 96, 9.4.2011, str. 15),

32011 R 0426: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 (UL L 113, 3.5.2011, str. 1),

32012 R 0126: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 126/2012 z dne 14. februarja 2012 (UL L 41, 15.2.2012, str. 5),

32012 R 0203: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 203/2012 z dne 8. marca 2012 (UL L 71, 9.3.2012, str. 42),

32012 R 0505: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 505/2012 z dne 14. junija 2012 (UL L 154, 15.6.2012, str. 12),

32013 R 0392: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 (UL L 118, 30.4.2013, str. 5),

32013 R 1030: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2013 z dne 24. oktobra 2013 (UL L 283, 25.10.2013, str. 15),

32013 R 1364: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1364/2013 z dne 17. decembra 2013 (UL L 343, 19.12.2013, str. 29),

32014 R 0354: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2014 z dne 8. aprila 2014 (UL L 106, 9.4.2014, str. 7),

32014 R 0836: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 836/2014 z dne 31. julija 2014 (UL L 230, 1.8.2014, str. 10),

32014 R 1358: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1358/2014 z dne 18. decembra 2014 (UL L 365, 19.12.2014, str. 97),

32016 R 0673: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 z dne 29. aprila 2016 (UL L 116, 30.4.2016, str. 8).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v členu 95(9) se besedilo ‚pred 1. julijem 2010‘ nadomesti z besedilom ‚pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 49/2017 z dne 17. marca 2017‘;

(b)

v Prilogi XIIb se doda naslednje:

‚—

V islandskem jeziku: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

V norveškem jeziku: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.‘

54bb.

32008 R 1235: Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25), kakor je bila spremenjena z naslednjim:

32009 R 0537: Uredba Komisije (ES) št. 537/2009 z dne 19. junija 2009 (UL L 159, 20.6.2009, str. 6),

32010 R 0471: Uredba Komisije (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010 (UL L 134, 1.6.2010, str. 1),

32011 R 0590: Uredba Komisije (EU) št. 590/2011 z dne 20. junija 2011 (UL L 161, 21.6.2011, str. 9),

32011 R 1084: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1084/2011 z dne 27. oktobra 2011 (UL L 281, 28.10.2011, str. 3),

32011 R 1267: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1267/2011 z dne 6. decembra 2011 (UL L 324, 7.12.2011, str. 9),

32012 R 0126: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 126/2012 z dne 14. februarja 2012 (UL L 41, 15.2.2012, str. 5),

32012 R 0508: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 508/2012 z dne 20. junija 2012 (UL L 162, 21.6.2012, str. 1),

32012 R 0751: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012 (UL L 222, 18.8.2012, str. 5),

32013 R 0125: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013 (UL L 43, 14.2.2013, str. 1),

32013 R 0567: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013 (UL L 167, 19.6.2013, str. 30),

32013 R 0586: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 586/2013 z dne 20. junija 2013 (UL L 169, 21.6.2013, str. 51),

32014 R 0355: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014 (UL L 106, 9.4.2014, str. 15),

32014 R 0442: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014 (UL L 130, 1.5.2014, str. 39),

32014 R 0644: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014 (UL L 177, 17.6.2014, str. 42),

32014 R 0829: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 829/2014 z dne 30. julija 2014 (UL L 228, 31.7.2014, str. 9),

32014 R 1287: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1287/2014 z dne 28. novembra 2014 (UL L 348, 4.12.2014, str. 1),

32015 R 0131: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/131 z dne 23. januarja 2015 (UL L 23, 29.1.2015, str. 1),

32015 R 0931: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/931 z dne 17. junija 2015 (UL L 151, 18.6.2015, str. 1),

32015 R 1980: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/1980 z dne 4. novembra 2015 (UL L 289, 5.11.2015, str. 6),

32015 R 2345: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2345 z dne 15. decembra 2015 (UL L 330, 16.12.2015, str. 29),

32016 R 0459: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/459 z dne 18. marca 2016 (UL L 80, 31.3.2016, str. 14),

32016 R 0910: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/910 z dne 9. junija 2016 (UL L 153, 10.6.2016, str. 23),

32016 R 1330: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1330 z dne 2. avgusta 2016 (UL L 210, 4.8.2016, str. 43).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 16(2) se doda naslednje:

‚Komisija lahko zahteva, da država Efte deluje kot soporočevalka. Zadevna država Efte lahko sprejme to nalogo brez obveznosti.‘“

3.

Besedila točk 54e (Uredba Komisije (EGS) št. 207/93), 54zzf (Uredba Komisije (ES) št. 1788/2001), 54zzg (Uredba Komisije (ES) št. 223/2003), 54zzq (Uredba Komisije (ES) št. 1452/2003) in 54zzzx (Uredba Komisije (ES) št. 345/2008) se črtajo.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 50/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1814]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1785 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cimoksanil, fosfan in fosfidove soli ter natrijev 5-nitrogvajakolat, natrijev o-nitrofenolat in natrijev p-nitrofenolat v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1785: Uredba Komisije (EU) 2016/1785 z dne 7. oktobra 2016 (UL L 273, 8.10.2016, str. 10).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1785: Uredba Komisije (EU) 2016/1785 z dne 7. oktobra 2016 (UL L 273, 8.10.2016, str. 10).“

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1785 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 273, 8.10.2016, str. 10.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 51/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1815]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, sulkotrion in tiodikarb v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metil in heksaklorobenzen v ali na nekaterih proizvodih (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32016 R 1822: Uredba Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 (UL L 281, 18.10.2016, str. 1),

32016 R 1866: Uredba Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 (UL L 286, 21.10.2016, str. 4).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32016 R 1822: Uredba Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 (UL L 281, 18.10.2016, str. 1),

32016 R 1866: Uredba Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 (UL L 286, 21.10.2016, str. 4).“

Člen 3

Besedili uredb (EU) 2016/1822 in (EU) 2016/1866 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 281, 18.10.2016, str. 1.

(2)  UL L 286, 21.10.2016, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 52/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1816]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1834 z dne 17. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 glede snovi „monepantel“ (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 13 (Uredba Komisije (EU) št. 37/2010) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1834: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1834 z dne 17. oktobra 2016 (UL L 280, 18.10.2016, str. 22).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1834 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 280, 18.10.2016, str. 22.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 53/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1817]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1936 z dne 4. novembra 2016 o odobritvi kalcijevega dihidroksida (gašeno apno) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 3. vrste proizvodov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12zzzzg (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1950) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„12zzzzh

. 32016 R 1936: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936 z dne 4. novembra 2016 o odobritvi kalcijevega oksida (žgano apno) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 3. vrste proizvodov (UL L 299, 5.11.2016, str. 48).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1936 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 299, 5.11.2016, str. 48.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 54/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1818]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2288 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi piperonil butoksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2289 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi epsilon-momfluorotrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2290 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih pripravkih za 11. in 12. vrsto izdelkov (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2291 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi L(+) mlečne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12zzzzh (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„12zzzzi.

32016 R 2288: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi piperonil butoksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi epsilon-momfluorotrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 11. in 12. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi L(+) mlečne kisline kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 74).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/2288, (EU) 2016/2289, (EU) 2016/2290 in (EU) 2016/2291 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 344, 17.12.2016, str. 65.

(2)  UL L 344, 17.12.2016, str. 68.

(3)  UL L 344, 17.12.2016, str. 71.

(4)  UL L 344, 17.12.2016, str. 74.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 55/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1819]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/950 z dne 15. junija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 2,4-DB, beta-ciflutrin, karfentrazon-etil, Coniothyrium minitans sev CON/M/91–08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrin, dimetenamid-p, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, malein hidrazid, mezotrion, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksistrobin, siltiofam in trifloksistrobin (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/952 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Saccharomyces cerevisiae sev LAS02 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1424 z dne 25. avgusta 2016 o obnovitvi odobritve aktivne snovi tifensulfuron-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1429 z dne 26. avgusta 2016 o odobritvi aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se dodajo naslednje alinee:

„—

32016 R 0950: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/950 z dne 15. junija 2016 (UL L 159, 16.6.2016, str. 3),

32016 R 0952: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/952 z dne 15. junija 2016 (UL L 159, 16.6.2016, str. 10),

32016 R 1424: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1424 z dne 25. avgusta 2016 (UL L 231, 26.8.2016, str. 25),

32016 R 1429: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429 z dne 26. avgusta 2016 (UL L 232, 27.8.2016, str. 1).“;

2.

za točko 13zzzzzzn (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1426) se vstavijo naslednje točke:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/952 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Saccharomyces cerevisiae sev LAS02, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 159, 16.6.2016, str. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1424 z dne 25. avgusta 2016 o obnovitvi odobritve aktivne snovi tifensulfuron-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 231, 26.8.2016, str. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429 z dne 26. avgusta 2016 o odobritvi aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 232, 27.8.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 in (EU) 2016/1429 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 159, 16.6.2016, str. 3.

(2)  UL L 159, 16.6.2016, str. 10.

(3)  UL L 231, 26.8.2016, str. 25.

(4)  UL L 232, 27.8.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 56/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1820]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 o odobritvi osnovne snovi sončnično olje v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1978: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 (UL L 305, 12.11.2016, str. 23).“;

2.

za točko 13zzzzzzq (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429) se vstavi naslednja točka:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 o odobritvi osnovne snovi sončnično olje v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 305, 12.11.2016, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1978 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 305, 12.11.2016, str. 23.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 57/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1821]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/635 z dne 22. aprila 2016 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 2870/2000 glede nekaterih referenčnih metod za analizo žganih pijač (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z žganimi pijačami. Zakonodaja v zvezi z žganimi pijačami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu poglavja XXVII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 8 (Uredba Komisije (ES) št. 2870/2000) poglavja XXVII Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0635: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/635 z dne 22. aprila 2016 (UL L 108, 23.4.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/635 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 108, 23.4.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/25


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 58/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1822]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1 z dne 3. januarja 2017 o postopkih za identifikacijo plovila v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 2 (Direktiva 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XXXI Priloge II k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„3.

32017 R 0001: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1 z dne 3. januarja 2017 o postopkih za identifikacijo plovila v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih (UL L 1, 4.1.2017, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2017/1 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 1, 4.1.2017, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/26


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 59/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP [2018/1823]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 5k (Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XI k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32013 L 0037: Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 (UL L 175, 27.6.2013, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2013/37/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 175, 27.6.2013, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/27


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 60/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1824]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo Komisije (EU) 2016/2309 z dne 16. decembra 2016 o četrti prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 13c (Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 L 2309: Direktiva Komisije (EU) 2016/2309 z dne 16. decembra 2016 (UL L 345, 20.12.2016, str. 48).“

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2016/2309 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 345, 20.12.2016, str. 48.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/28


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 61/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1825]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije (EU) 2016/1945 z dne 14. oktobra 2016 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Sklep (EU) 2016/1945 razveljavlja Sklep Komisije 2014/209/EU (2), ki je vključen v Sporazum EGP in ga je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 24fb (Sklep Komisije 2014/209/EU) v Prilogi XIII k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32016 D 1945: Sklep Komisije (EU) 2016/1945 z dne 14. oktobra 2016 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (UL L 302, 9.11.2016, str. 62).“

Člen 2

Besedilo Sklepa (EU) 2016/1945 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 302, 9.11.2016, str. 62.

(2)  UL L 120, 23.4.2014, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/29


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 62/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1826]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam tretjih držav, priznanih v zvezi s sistemi za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom za namene Direktive 2008/106/ES (Stanje z dne 1. avgusta 2015) (2015/C 261/04) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 56js (Izvedbeni sklep Komisije 2014/935/EU) Priloge XIII k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„56jt.

52015XC0808(02): Seznam tretjih držav, priznanih v zvezi s sistemi za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom za namene Direktive 2008/106/ES (Stanje z dne 1. avgusta 2015) (2015/C 261/04) (UL C 261, 8.8.2015, str. 25).“

Člen 2

Besedilo Seznama 2015/C 261/04 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL C 261, 8.8.2015, str. 25.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 63/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1827]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/2096 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1254/2009 glede nekaterih meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66hd (Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 2096: Uredba Komisije (EU) 2016/2096 z dne 30. novembra 2016 (UL L 326, 1.12.2016, str. 7).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/2096 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 326, 1.12.2016, str. 7.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 64/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1828]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2120 z dne 2. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1033/2006 glede določb iz člena 3(1) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 66wc (Uredba Komisije (ES) št. 1033/2006) Priloge XIII k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 2120: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2120 z dne 2. decembra 2016 (UL L 329, 3.12.2016, str. 70).“

Člen 2

Besedilo izvedbene uredbe (EU) 2016/2120 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 329, 3.12.2016, str. 70.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 65/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2018/1829]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2345 z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 262/2009 in Izvedbene uredbe (EU) št. 1079/2012 glede sklicevanja na določbe ICAO (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 66we (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 2345: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 z dne 14. decembra 2016 (UL L 348, 21.12.2016, str. 11).“

2.

v točki 66wh (Uredba Komisije (ES) št. 262/2009) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 R 2345: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 z dne 14. decembra 2016 (UL L 348, 21.12.2016, str. 11).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/2345 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 348, 21.12.2016, str. 11.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 66/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1830]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1872 z dne 6. oktobra 2016 o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2016 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 4an (Uredba Komisije (EU) 2015/1711) Priloge XXI k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„4ao.

32016 R 1872: Uredba Komisije (EU) 2016/1872 z dne 6. oktobra 2016 o določitvi ‚seznama Prodcom‘ industrijskih izdelkov za leto 2016 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (UL L 290, 25.10.2016, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2016/1872 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 290, 25.10.2016, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/34


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 67/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP [2018/1831]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2236 z dne 12. decembra 2016 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 18av (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/8) Priloge XXI k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„18aw.

32016 R 2236: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2236 z dne 12. decembra 2016 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2018 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja (UL L 337, 13.12.2016, str. 6).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/2236 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 337, 13.12.2016, str. 6.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.