ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 286

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
14. november 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1708 z dne 13. novembra 2018 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime Însurăței (ZOP)

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1709 z dne 13. novembra 2018 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah v zvezi z vzorčno raziskavo delovne sile v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1710 z dne 13. novembra 2018 o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1711 z dne 13. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1371/2013 glede datuma začetka uporabe izvzetij, odobrenih indijskim proizvajalcem izvoznikom

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1712 z dne 13. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

17

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta (EU) 2018/1713 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

20

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1714 z dne 6. novembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, o sprejetju poslovnika Skupnega odbora ter sprejetju mandata pododborov in delovnih skupin

22

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1715 z dne 12. novembra 2018 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2020, letnim zneskom za leto 2019, prvim obrokom za leto 2019 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2021 in 2022

30

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1716 z dne 13. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/776/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1708

z dne 13. novembra 2018

o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „Însurăței“ (ZOP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 99 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 97(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je Komisija proučila vlogo Romunije za registracijo imena „Însurăței“ in jo objavila v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Komisija v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ni prejela nobenega ugovora.

(3)

V skladu s členom 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi bilo treba ime „Însurăței“ zaščititi in ga vpisati v register iz člena 104 navedene uredbe.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Însurăței“ (ZOP) se zaščiti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL C 144, 25.4.2018, str. 2.


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1709

z dne 13. novembra 2018

o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah v zvezi z vzorčno raziskavo delovne sile v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je v svojem sporočilu o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (2) poudarila, da je treba izboljšati kakovost zbiranja statističnih podatkov o z delom povezanih nezgodah in boleznih, poklicni izpostavljenosti in z delom povezanem slabem zdravstvenem stanju. Ponovitev priložnostnega modula o nesrečah pri delu in z delom povezanih zdravstvenih težavah, opravljenega v letih 1999, 2007 in 2013, bi morala omogočiti dopolnitev podatkov, ki jih pošiljajo države članice v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 349/2011 (3). Poleg tega bi se morale s ponovitvijo tega modula zagotoviti informacije o poklicni izpostavljenosti dejavnikom tveganja za telesno zdravje in duševno dobro počutje.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1851 (4) podrobno določa in opisuje področja posebnih informacij („podmodule“), ki bi jih bilo treba vključiti v priložnostni modul za leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah.

(3)

Komisija bi morala določiti tehnične parametre, filtre, šifre in rok za pošiljanje podatkov v okviru priložnostnega modula o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični parametri priložnostnega modula za leto 2020 o nezgodah pri delu in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah, filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti, ter rok, v katerem se rezultati pošljejo Komisiji, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  COM(2014) 332 final z dne 6. junija 2014.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 349/2011 z dne 11. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu (UL L 97, 12.4.2011, str. 3).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1851 z dne 14. junija 2016 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajema leta 2019, 2020 in 2021, za vzorčno raziskavo delovne sile v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 284, 20.10.2016, str. 1).


PRILOGA

V tej prilogi so določeni tehnični parametri, filtri in šifre za uporabo v priložnostnem modulu o nezgodah in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah, ki naj bi bil izveden leta 2020. V njej so prav tako določeni datumi za predložitev podatkov Komisiji.

Rok za pošiljanje rezultatov Komisiji: 31. marec 2021.

Filtri in šifre, ki se uporabijo za pošiljanje podatkov: kot je določeno v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1).

Stolpci, rezervirani za neobvezne ponderirane faktorje, ki se uporabijo za podvzorčenje ali neodgovor: stolpci 226–229, ki vsebujejo cela števila, in stolpca 230–231, ki vsebujeta decimalna mesta.

(1)   Podmodul: „Nezgode pri delu“

Filter: 15≤ STAROST ≤ 74

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Število nezgod pri delu v zadnjih 12 mesecih

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Nezgode pri delu s posledičnimi poškodbami, ki so se zgodile v 12 mesecih pred referenčnim tednom.

ali (WSTATOR = 3-5 in EXISTPR = 1

 

0

Nič

in YEARPR in

 

1

Ena

MONTHPR ni

 

2

Dve ali več

pred 1 letom

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

pred

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

referenčnim tednom)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Vrsta nezgode pri delu

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Ali je šlo pri zadnji nezgodi pri delu za cestnoprometno nesrečo?

 

 

1

Cestnoprometna nesreča

 

 

2

Nezgoda, ki ni cestnoprometna nesreča

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Zaposlitev, povezana z nezgodo

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Zaposlitev, pri kateri se je zgodila zadnja nezgoda pri delu, pri kateri je prišlo do poškodbe.

 

 

1

Sedanja glavna zaposlitev

 

 

2

Sedanja druga zaposlitev

 

 

3

Zadnja zaposlitev (samo osebe, ki niso delovno aktivne)

 

 

4

Druga sedanja ali pretekla zaposlitev

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Trajanje odsotnosti z dela zaradi nezgode pri delu

ACCIDNUM = 1,2

214–215

 

Število koledarskih dni – brez dneva nezgode – v 12 mesecih pred referenčnim tednom, v katerem je bila oseba delovno nesposobna zaradi zadnje nezgode pri delu s posledično poškodbo.

 

 

00

Oseba še vedno ne dela, ker po nezgodi še ni popolnoma okrevala, vendar bo pozneje predvidoma nadaljevala z delom

 

 

01

Oseba zaradi te nezgode verjetno ne bo nikoli več delala

 

 

02

Odsotnost z dela manj kot en dan ali brez odsotnosti

 

 

03

Najmanj en dan, vendar manj kot štiri dni

 

 

04

Najmanj štiri dni, vendar manj kot dva tedna

 

 

05

Najmanj dva tedna, vendar manj kot en mesec

 

 

06

Najmanj en mesec, vendar manj kot tri mesece

 

 

07

Najmanj tri mesece, vendar manj kot šest mesecev

 

 

08

Najmanj šest mesecev, vendar manj kot devet mesecev

 

 

09

Med devet in dvanajst mesecev

 

 

99

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

(2)   Podmodul: „Z delom povezane zdravstvene težave“

Filter: 15≤ STAROST ≤ 74

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Število z delom povezanih zdravstvenih težav v zadnjih 12 mesecih

(WSTATOR = 1,2)

ali

216

 

Telesne ali duševne zdravstvene težave osebe v 12 mesecih pred referenčnim tednom, nastale ali poslabšane zaradi dela, razen predhodno evidentiranih nezgod pri delu.

(WSTATOR = 3-5 in

EXISTPR = 1)

 

0

Nič

 

 

1

Ena

 

 

2

Dve ali več

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Vrsta z delom povezane zdravstvene težave

HPROBNUM = 1,2

217–218

 

Vrsta najhujše zdravstvene težave, nastale ali poslabšane zaradi dela

 

 

00

Obolenja kosti, sklepov ali mišic, ki večinoma prizadenejo vrat, ramena ali roke

 

 

01

Obolenja kosti, sklepov ali mišic, ki večinoma prizadenejo kolke, kolena, noge ali stopala

 

 

02

Obolenja kosti, sklepov ali mišic, ki večinoma prizadenejo hrbet

 

 

03

Težave z dihanjem ali bolezni pljuč

 

 

04

Kožne bolezni

 

 

05

Težave s sluhom

 

 

06

Stres, depresija ali anksioznost

 

 

07

Glavobol in/ali naprezanje oči

 

 

08

Bolezni srca ali srčni napadi ali druge težave s krvnim obtokom

 

 

09

Infekcijska bolezen (virusna, bakterijska ali druga infekcija)

 

 

10

Težave z želodcem, jetri, ledvicami ali prebavo

 

 

11

Druge vrste zdravstvenih težav

 

 

99

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Zdravstvena težava, ki osebo omejuje pri opravljanju vsakodnevnih opravil

HPROBNUM = 1,2

219

 

Ali najhujša zdravstvena težava, nastala ali poslabšana zaradi dela, omejuje zmožnost osebe za opravljanje vsakodnevnih opravil na delu in drugod?

 

 

0

Ne

 

 

1

Da, do neke mere

 

 

2

Da, znatno

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Delovno mesto, povezano z zdravstveno težavo

HPROBNUM = 1,2

220

 

Zaposlitev, ki je povzročila ali poslabšala najhujšo zdravstveno težavo.

 

 

1

Sedanja glavna zaposlitev

 

 

2

Sedanja druga zaposlitev

 

 

3

Zadnja zaposlitev (samo osebe, ki niso delovno aktivne)

 

 

4

Druga sedanja ali pretekla zaposlitev

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Trajanje odsotnosti z dela zaradi zdravstvene težave, povezane z delom

HPROBNUM = 1,2

221–222

 

Število koledarskih dni v 12 mesecih pred referenčnim tednom, v katerem je bila oseba nesposobna za delo zaradi najhujše zdravstvene težave, nastale ali poslabšane zaradi dela.

 

 

00

Oseba še vedno ne dela, ker po zdravstvenih težavah še ni popolnoma okrevala, vendar bo pozneje predvidoma nadaljevala z delom

 

 

01

Oseba zaradi te zdravstvene težave verjetno ne bo nikoli več delala

 

 

02

Odsotnost z dela manj kot en dan ali brez odsotnosti

 

 

03

Najmanj en dan, vendar manj kot štiri dni

 

 

04

Najmanj štiri dni, vendar manj kot dva tedna

 

 

05

Najmanj dva tedna, vendar manj kot en mesec

 

 

06

Najmanj en mesec, vendar manj kot tri mesece

 

 

07

Najmanj tri mesece, vendar manj kot šest mesecev

 

 

08

Najmanj šest mesecev, vendar manj kot devet mesecev

 

 

09

Med devet in dvanajst mesecev

 

 

99

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

(3)   Podmodul: „Dejavniki tveganja za telesno zdravje in/ali duševno dobro počutje“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Izpostavljenost dejavnikom tveganja za telesno zdravje

WSTATOR = 1,2

223–224

 

Izpostavljenost na delu enemu naslednjih dejavnikov tveganja, ki lahko prizadenejo telesno zdravje. Navedite dejavnik, ki pomeni največje tveganje za telesno zdravje.

 

 

01

Da, predvsem utrujajoči ali naporni položaji

 

 

02

Da, predvsem ponavljajoči se gibi rok

 

 

03

Da, predvsem ravnanje s težkimi bremeni

 

 

04

Da, predvsem hrup

 

 

05

Da, predvsem močni tresljaji

 

 

06

Da, predvsem kemikalije, prah, hlapi, dim ali plini

 

 

07

Da, predvsem dejavnosti z visoko vizualno koncentracijo

 

 

08

Da, predvsem zdrsi, spotiki in padci

 

 

09

Da, predvsem uporaba strojev ali ročnega orodja (razen vozil)

 

 

10

Da, predvsem uporaba vozil (pri delu razen na poti na delovno mesto ali z njega)

 

 

11

Da, predvsem drug znaten dejavnik tveganja za telesno zdravje

 

 

00

Ni znatnega dejavnika tveganja za telesno zdravje

 

 

99

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Izpostavljenost dejavnikom tveganja za duševno dobro počutje

WSTATOR = 1,2

225

 

Izpostavljenost na delu enemu naslednjih dejavnikov tveganja, ki lahko prizadenejo duševno dobro počutje. Navedite dejavnik, ki pomeni največje tveganje za duševno dobro počutje.

 

 

1

Da, predvsem hud časovni pritisk ali prekomerno delo

 

 

2

Da, predvsem nasilje ali grožnje z nasiljem

 

 

3

Da, predvsem nadlegovanje ali ustrahovanje

 

 

4

Da, predvsem slabo komuniciranje ali sodelovanje v organizaciji

 

 

5

Da, predvsem opravek z zahtevnimi strankami, pacienti, učenci itd.

 

 

6

Da, predvsem negotovost delovnega mesta

 

 

7

Da, predvsem pomanjkanje avtonomije ali pomanjkanje vpliva na hitrost dela ali delovne procese

 

 

8

Da, predvsem drug znaten dejavnik tveganja za duševno dobro počutje

 

 

0

Ni znatnega dejavnika tveganja za duševno dobro počutje

 

 

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

 

 

Prazno

Ni odgovora / Ne ve

 

 

 

 

 


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za pošiljanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (UL L 114, 26.4.2008, str. 57).


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1710

z dne 13. novembra 2018

o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/866 (2) je bila določena prilagoditvena stopnja za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 za koledarsko leto 2018. Ta prilagoditvena stopnja je bila določena na podlagi informacij, ki so na voljo v okviru osnutka proračuna za leto 2019, zlasti ob upoštevanju zneska finančne discipline v višini 468,7 milijona EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(2)

Medtem ko potreba po finančni disciplini ostaja 468,7 milijona EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju, je iz razpoložljivih informacij v zvezi z dopolnilnim pismom Komisije št. 1 k osnutku proračuna za leto 2019, ki vsebuje napovedi za neposredna plačila in s trgom povezane odhodke, razvidno, da je treba prilagoditi stopnjo finančne discipline iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/866.

(3)

Zato je na podlagi novih informacij, ki jih ima Komisija, primerno prilagoditi prilagoditveno stopnjo v skladu s členom 26(4) Uredbe (EU) št. 1306/2013 pred 1. decembrom koledarskega leta, za katero se ta prilagoditvena stopnja uporablja.

(4)

Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju znotraj proračunskega leta (N + 1). Vendar lahko države članice izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja znotraj določenih omejitev. Takšna pozna plačila se lahko izvedejo v naslednjem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(5)

V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Hrvaško uporablja šele od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se zato ne bi smela uporabljati za plačila kmetom v navedeni državi članici.

(6)

Prilagojeno prilagoditveno stopnjo bi bilo treba upoštevati za izračun vseh plačil, ki se dodelijo kmetu na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2018. Zaradi jasnosti bi zato bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2018/866 razveljaviti.

(7)

Za zagotovitev, da se prilagojena stopnja uporablja od datuma, ko bi bilo treba začeti z izplačili kmetom v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. decembra 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za določitev prilagoditvene stopnje v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski neposrednih plačil na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013, ki presegajo 2 000 EUR in se odobrijo kmetom na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2018, znižajo za prilagoditveno stopnjo 1,411917 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se na Hrvaškem ne uporablja.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2018/866 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/866 z dne 13. junija 2018 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 (UL L 149, 14.6.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1711

z dne 13. novembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1371/2013 glede datuma začetka uporabe izvzetij, odobrenih indijskim proizvajalcem izvoznikom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), ter zlasti členov 11(3), 13(4) in 14(3) Uredbe,

po posvetovanju z državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je po protidampinški preiskavi z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 (2) z dne 9. avgusta 2011 uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 62,9 % na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (3) („osnovna uredba“) je Svet z Izvedbeno uredbo (EU) št. 672/2012 (4)24. julija 2012 ukrepe razširil na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne.

(3)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet z Izvedbeno uredbo (EU) št. 21/2013 (5)16. januarja 2013 ukrepe razširil na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana ali Tajske ali ne.

(4)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1371/2013 (6)20. decembra 2013 ukrepe razširil na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije, in podjetju Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. odobril izvzetje iz te dajatve. V skladu s členom 1(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 1371/2013 so se dajatve pobirale za ves uvoz zadevnega izdelka (razen za tistega, ki ga proizvaja podjetje Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.), za katerega je prej veljala registracija na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 322/2013 (7) o začetku preiskave proti izogibanju.

(5)

Severnoameriško podjetje Pyrotek Incorporated s tovarnami ali prodajnimi mesti v različnih državah, vključno z državami članicami EU, je 21. januarja 2014 zaprosilo za izvzetje iz razširjenih ukrepov v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe v zvezi s podjetjem Pyrotek India Pvt. Ltd., proizvajalcem izvoznikom iz Indije.

(6)

V odgovoru na vprašalnik, ki ga je poslala Komisija, je podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. navedlo, da je izvažalo zadevni izdelek v obdobju preiskave proti izogibanju, kar je privedlo do razširitve ukrepov na Indijo (od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013). Zato podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. ni izpolnilo pogojev, določenih v členu 11(4) osnovne uredbe. Vendar je zahtevek vseboval zadostne dokaze, ki upravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda ukrepov, kakor so bili razširjeni na Indijo, v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe.

(7)

Komisija je 23. septembra 2014 začela delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe. Med delnim vmesnim pregledom je Komisija ugotovila, da je bilo podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. dejanski proizvajalec zadevnega izdelka, odkar ga je začelo proizvajati avgusta 2011, in da se ni vključilo v prakse izogibanja.

(8)

Komisija je 10. septembra 2015 po preiskavi v skladu s členom 11(3) in členom 13(4) osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1507 (8) nekatere indijske proizvajalce, vključno s podjetjem Pyrotek India Pvt. Ltd., izključila iz razširitve dajatve, ki se uporablja za uvoz zadevnega izdelka, poslanega iz Indije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indije ali ne. Podjetju Pyrotek India Pvt. Ltd. je bilo od navedenega datuma posledično odobreno izvzetje iz razširjenih ukrepov, ki se uporabljajo za izvoz v Unijo.

(9)

Komisija je 6. novembra 2017 po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1993 (9) uvedla dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne.

2.   PONOVNO ODPRTJE PREISKAVE GLEDE IZVZETJA

(10)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi (6), je Komisija med delnim vmesnim pregledom ugotovila, da je bilo podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. dejanski proizvajalec zadevnega izdelka, ker ga je začelo proizvajati avgusta 2011, in da se ni vključilo v prakse izogibanja. Zato se je Komisija odločila, da delno ponovno odpre preiskavo glede izvzetja.

(11)

Evropska komisija je 18. maja 2018 delno ponovno odprla preiskavo glede izvzetja v zvezi z uvozom tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter s težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali poslane iz Indije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00. Obvestilo o začetku je objavila v Uradnem listu Evropske unije (10) („obvestilo o začetku“).

(12)

V obvestilu o začetku je Komisija navedla, da je bilo ponovno odprtje preiskave po obsegu omejeno na ocenjevanje, ali bi bilo primerno razširiti časovni okvir izvzetja na obdobje med 21. decembrom 2013 in 10. septembrom 2015.

(13)

Komisija je v obvestilu o začetku zainteresirane strani pozvala, naj se javijo, če želijo sodelovati v preiskavi. Poleg tega je podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd., industrijo Unije in druge znane zainteresirane strani izrecno obvestila o začetku preiskave glede izvzetja ter jih povabila k sodelovanju.

(14)

Zainteresirane strani so imele možnost, da v rokih iz obvestila o začetku pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje pred Komisijo in/ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

3.   ZADEVNI IZDELEK

(15)

Izdelek v tej preiskavi so tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter s težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz LRK ali poslane iz Indije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00 (oznaki TARIC 7019510014, 7019590014).

4.   PREISKAVA

(a)   Obseg preiskave

(16)

Preiskava je po obsegu omejena na ocenjevanje, ali bi bilo časovni okvir izvzetja primerno razširiti na obdobje med 21. decembrom 2013 in 10. septembrom 2015.

(b)   Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

Pyrotek India Pvt. Ltd. je indijsko hčerinsko podjetje večnacionalne skupine Pyrotek s sedežem v ZDA. Skupina Pyrotek je dobavitelj različnih vrst potrošnega materiala ter orodij za kovinsko industrijo in industrijo aluminija.

(18)

Vložnik proizvaja izdelek, ki se pregleduje, v indijskem obratu v kraju Chennai in ga prodaja svojim povezanim družbam v Uniji. Povezane družbe v Uniji v večini primerov nadalje predelujejo izdelek, ki se pregleduje, in ga prodajajo končnim strankam.

(c)   Ugotovitve preiskave

(19)

Opozoriti je treba, da je Komisija med zgodnejšim delnim vmesnim pregledom (11) ugotovila, da je bilo podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. dejanski proizvajalec zadevnega izdelka in da se ni vključilo v prakse izogibanja.

(20)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi 6, je podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. navedlo, da je izvažalo zadevni izdelek v obdobju preiskave proti izogibanju, ki je privedla do razširitve ukrepov na Indijo (od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013), in plačalo protidampinške dajatve na svoj izvoz v Unijo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1371/2013.

(21)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi 11, je bilo podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1507 10. septembra 2015 izvzeto iz razširjenih ukrepov, ki se uporabljajo za izvoz v Unijo, in sicer od 11. septembra 2015. Vendar s tem datumom začetka uporabe tega izvzetja ni bilo pokrito obdobje pred navedenim datumom, v katerem je bilo treba protidampinške dajatve na izvoz podjetja Pyrotek India Pvt. Ltd. v Evropsko unijo plačati.

(22)

Komisija je ponovno ocenila stanje in ugotovila, da bi bilo treba izvoz podjetja Pyrotek India Pvt. Ltd. v Unijo v obdobju med 21. decembrom 2013 in 10. septembrom 2015 izključiti iz plačila dajatve proti izogibanju.

(23)

Nobena zainteresirana stran se ni javila v rokih iz obvestila o začetku. Prav tako nobena zainteresirana stran ni pisno izrazila svojih stališč ali zahtevala zaslišanja ne pred Komisijo ne pred pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

(24)

Komisija zato meni, da bi bilo podjetju Pyrotek India Pvt. Ltd. ustrezno odobriti izvzetje. Navedeno izvzetje bi se moralo uporabljati za obdobje med 21. decembrom 2013 in 10. septembrom 2015 v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

(25)

Zato bi bilo treba spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) št. 1371/2013, da se pojasni, da se izvzetji, odobreni podjetju Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. in podjetju Pyrotek India Pvt. Ltd., uporabljata od datuma začetka veljavnosti Izvedbene uredbe (EU) št. 1371/2013, tj. 21. decembra 2013, do začetka veljavnosti Izvedbene uredbe (EU) 2015/1507, tj. 11. septembra 2015. Člen 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 1371/2013 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(26)

Komisija po prejetju pripomb, ki jih je po razkritju predložilo podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd., poleg tega meni, da bi bilo treba pojasniti, da bi morala biti do zahtevka za povračilo ali odpust upravičena vsakršna protidampinška dajatev, plačana za zadevni izdelek, ki ga proizvaja podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. in se je v Unijo uvažal v obdobju registracije blaga, določenem z Uredbo (EU) št. 322/2013.

(27)

Zato je obdobje iz člena 121(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (12) primerno podaljšati do 1. septembra 2019, da se zagotovi, da se neupravičeno plačane dajatve lahko povrnejo ali odpustijo pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo, kadar so roki iz navedenega odstavka potekli pred datumom začetka uporabe te uredbe.

5.   POSTOPEK

(28)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 1371/2013 se spremeni:

1.

člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Uporaba izvzetja, ki je bilo odobreno podjetju Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. in podjetju Pyrotek India Pvt. Ltd., je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k tej uredbi. Če tak račun ni predložen, se uporabi protidampinška dajatev v skladu z odstavkom 1.

Izvzetji, odobreni podjetju Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. in podjetju Pyrotek India Pvt. Ltd., se uporabljata od 21. decembra 2013.“;

3.

člen 1(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi. Obdobje iz člena 121(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*1) se podaljša do 1. septembra 2019 za zahtevke za povračilo ali odpust, ki jih vložita podjetje Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. in podjetje Pyrotek India Pvt. Ltd. v skladu z veljavno carinsko zakonodajo, da se pokrije povračilo ali odpust protidampinških dajatev za uvoz zadevnega izdelka med 21. decembrom 2013 in 10. septembrom 2015 oziroma v obdobju registracije iz člena 2 Uredbe (EU) št. 322/2013.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2018/825 (UL L 143, 7.6.2018, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 791/2011 z dne 3. avgusta 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 204, 9.8.2011, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 18, 21.1.2014, str. 1) (ki jo je nadomestila Uredba (EU) 2016/1036, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2018/825).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 672/2012 z dne 16. julija 2012 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, dobavljenih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne (UL L 196, 24.7.2012, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 21/2013 z dne 10. januarja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne (UL L 11, 16.1.2013, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1371/2013 z dne 16. decembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne (UL L 346, 20.12.2013, str. 20).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 322/2013 z dne 9. aprila 2013 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ter o registraciji takega uvoza (UL L 101, 10.4.2013, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1507 z dne 9. septembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1371/2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz poslan med drugim iz Indije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije ali ne (UL L 236, 10.9.2015, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1993 z dne 6. novembra 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 288, 7.11.2017, str. 4).

(10)  Obvestilo o začetku glede protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor so razširjeni na uvoz, poslan iz Indije, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije ali ne (UL C 171, 18.5.2018, str. 10).

(11)  Izvedbena uredba (EU) 2015/1507, uvodne izjave 12 do 16.

(12)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(*1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.“


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1712

z dne 13. novembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 (1) ter zlasti členov 5 in 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 (2) ter zlasti členov 3 in 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   OZADJE

(1)

Komisija je 18. julija 2018 z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1013 (3) uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla. Področje uporabe teh ukrepov je zajemalo tudi Južno Afriko.

(2)

Vendar bi bilo treba v skladu s členom 33 sporazuma o gospodarskem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: SGP) med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: SADC) na drugi strani (4) države SADC, ki izvajajo SGP, izključiti s področja uporabe zaščitnih ukrepov, ki jih je EU sprejela v skladu s Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih.

(3)

Trenutno pri dveh kategorijah izdelka, tj. nerjavnih vročih valjanih pločevini in trakovih (kategorija izdelka 8) ter nerjavnih hladno valjanih pločevini in trakovih (kategorija izdelka 9), začasni zaščitni ukrepi za jeklo od vseh držav SADC, ki izvajajo SGP; veljajo samo za Južno Afriko.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1013 bi bilo zato treba spremeniti tako, da se Južna Afrika črta z njenega področja uporabe začasnih ukrepov za ti kategoriji izdelka.

II.   POVEČANJE UVOZA

(5)

Kot je prikazano v spodnjih preglednicah, izključitev Južne Afrike s področja uporabe začasnih ukrepov ne spremeni splošnih trendov uvoza za zadevni kategoriji izdelka, saj ti še vedno kažeta znatno povečanje uvoza.

Kategorija izdelka 8

2013

2014

2015

2016

2017

Uvoz skupaj (v tonah)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Indeks (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Brez Južne Afrike

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Indeks (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Kategorija izdelka 9

2013

2014

2015

2016

2017

Uvoz skupaj (v tonah)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Indeks (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Brez Južne Afrike

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Indeks (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Na splošno izključitev Južne Afrike prav tako ne spreminja razvoja skupnega uvoza, saj je bil njen delež v tem uvozu majhen, in sicer je v obdobju 2013–2017 znašal manj od 0,5 % skupnega uvoza. Iz enakega razloga uvoz iz Južne Afrike ne spreminja ugotovitev iz uvodne izjave 81 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1013 glede vpliva drugih dejavnikov na položaj industrije Unije.

III.   STOPNJA ZAČASNIH UKREPOV

(7)

Južno Afriko bi bilo treba izključiti s področja uporabe začasnih zaščitnih ukrepov pri kategorijah izdelka 8 in 9, raven kvot za ti dve kategoriji pa ustrezno prilagoditi. Uvoz iz Južne Afrike, ki je potekal od začetka veljavnosti začasnih zaščitnih ukrepov, bi bilo treba z retroaktivnim učinkom izključiti iz izračuna kvote brez dajatev za preostanek obdobja veljavnosti začasnih ukrepov.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za zaščitne ukrepe, ustanovljenim na podlagi člena 3(3) Uredbe (EU) 2015/478 in člena 22(3) Uredbe (EU) 2015/755 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začasni zaščitni ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1013, se ne uporabljajo za uvoz kategorij izdelka 8 in 9, navedenih v Prilogi V k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1013 in s poreklom iz Južne Afrike. Priloga V k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1013, ki zadeva kategoriji izdelka 8 in 9, se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA V

Tarifne kvote

Številka izdelka

Zaporedna številka

Kategorija izdelka

Oznake KN

Obseg tarifne kvote (v neto tonah)

Stopnja dodatne dajatve

8

09.8508

Nerjavni vroče valjani pločevina in trakovi

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Nerjavni hladno valjani pločevina in trakovi

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

Člen 2

1.   V Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1013 bi bilo treba spremeniti del, ki se nanaša na kategoriji izdelka 8 in 9 s poreklom iz Južne Afrike, da bo besedilo odražalo določbe iz člena 1. Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1013, ki zadeva Južno Afriko, se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA IV

Seznam izdelkov s poreklom iz držav v razvoju, za katere se uporabljajo začasni ukrepi (označeno z „x“)

Država / skupina izdelkov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Blago s poreklom iz Južne Afrike, ki spada v kategoriji izdelka 8 in 9 ter je bilo v EU uvoženo po začetku veljavnosti Izvedbene uredbe (EU) 2018/1013, bi bilo treba izključiti iz izračuna kvote brez dajatev.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 83, 27.3.2015, str. 16.

(2)  UL L 123, 19.5.2015, str. 33.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 181, 18.7.2018, str. 39).

(4)  UL L 250, 16.9.2016, str. 3.


DIREKTIVE

14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/20


DIREKTIVA SVETA (EU) 2018/1713

z dne 6. novembra 2018

o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Direktivi Sveta 2006/112/ES (3) je določeno, da lahko države članice za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih uporabljajo nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV). Nižje stopnje DDV pa ni mogoče uporabiti za elektronsko dobavljene publikacije, ki jih je treba obdavčiti po splošni stopnji DDV.

(2)

V skladu s sporočilom Komisije z dne 6. maja 2015 o strategiji za enotni digitalni trg za Evropo in zaradi omogočanja sledenja tehnološkemu napredku v digitalnem gospodarstvu bi morale imeti države članice možnost, da stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV za publikacije, dobavljene na fizičnih nosilcih.

(3)

Komisija je v sporočilu z dne 7. aprila 2016 o akcijskem načrtu za DDV poudarila, da bi moralo biti mogoče za elektronsko dobavljene publikacije izkoristiti isto preferencialno obravnavo z vidika stopenj DDV kot za publikacije, dobavljene na fizičnih nosilcih. Sodišče je v nedavni sodbi v zadevi C-390/15 (4) menilo, da sta dobava digitalnih publikacij na fizičnih nosilcih in elektronska dobava digitalnih publikacij primerljivi. Zato je primerno uvesti možnost, da vse države članice uporabijo nižjo stopnjo DDV za dobavo knjig, časopisov in periodičnih publikacij, ne glede na to, ali so dobavljeni na fizičnih nosilcih ali elektronsko. Iz istih razlogov je primerno tistim državam članicam, ki trenutno za določene knjige, časopise ali periodične publikacije, dobavljene na fizičnih nosilcih, v skladu s pravom Unije uporabljajo stopnje DDV, ki so nižje od najnižje stopnje, določene v členu 99 Direktive 2006/112/ES, ali odobravajo oprostitve s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi, omogočiti, da enako obravnavo z vidika DDV za takšne knjige, časopise ali periodične publikacije uporabijo tudi, kadar so te dobavljene elektronsko.

(4)

Od 1. januarja 2015 se DDV za vse elektronsko opravljene storitve plača v državi članici, v kateri je potrošnik. Zaradi uvedbe načela, ki temelji na namembnem kraju, za elektronsko dobavljene publikacije ni več treba uporabljati splošne stopnje, da bi se zagotovila vzpostavitev in delovanje notranjega trga in preprečilo izkrivljanje konkurence.

(5)

Da se prepreči obsežna uporaba nižjih stopenj DDV za avdiovizualne vsebine, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uporabljajo nižjo stopnjo za knjige, časopise in periodične publikacije le, če teh publikacij, ne glede na to, ali so dobavljene na fizičnih nosilcih ali elektronsko, v celoti ali v pretežnem delu ne tvorijo glasbene ali video vsebine.

(6)

Države članice bi morale ohraniti diskrecijsko pravico glede določanja stopenj DDV za publikacije in glede omejevanja obsega uporabe nižjih stopenj DDV, ob objektivni utemeljitvi vključno, kadar digitalne publikacije nudijo enako bralno vsebino.

(7)

Ker cilja te direktive, in sicer omogočiti državam članicam, da za elektronsko dobavljene publikacije uporabljajo stopnje DDV, ki so iste kot stopnje DDV, ki jih trenutno uporabljajo za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(8)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se spremeni:

(1)

v členu 98(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nižje stopnje se ne uporabljajo za elektronsko opravljene storitve, z izjemo tistih iz točke 6 Priloge III.“;

(2)

v členu 99 se doda naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena ter poleg stopenj iz odstavka 1 člena 98 lahko države članice, ki so 1. januarja 2017 za dobavo določenega blaga iz točke 6 Priloge III v skladu s pravom Unije uporabljale nižje stopnje, ki so nižje od najnižje stopnje, določene v tem členu, ali odobravale oprostitve s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi, uporabljajo enako obravnavo z vidika DDV tudi, kadar je to blago dobavljeno elektronsko, kot je določeno v točki 6 Priloge III.“;

(3)

v Prilogi III se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„(6)

dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen publikacij, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjene oglaševanju, in publikacij, ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine;“.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. novembra 2018

Za Svet

Predsednik

H. LÖGER


(1)  UL C 307, 30.8.2018, str. 205.

(2)  UL C 345, 13.10.2017, str. 79.

(3)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(4)  Sodba Sodišča z dne 7. marca 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, odstavek 49.


SKLEPI

14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/22


SKLEP SVETA (EU) 2018/1714

z dne 6. novembra 2018

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, o sprejetju poslovnika Skupnega odbora ter sprejetju mandata pododborov in delovnih skupin

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 212(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Okvirni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 7. avgusta 2017 v Manili, delno pa se začasno uporablja od 4. oktobra 2018.

(2)

Člen 56(1) Sporazuma ustanavlja Skupni odbor, katerega naloge med drugim vključujejo spodbujanje učinkovitega izvajanja Sporazuma.

(3)

Člen 56(4) Sporazuma določa, da Skupni odbor sprejme svoj poslovnik ter da lahko ustanovi pododbore in delovne skupine za obravnavo določenih vprašanj.

(4)

Da se zagotovi učinkovito izvajanje Sporazuma, bi bilo treba poslovnik Skupnega odbora in mandat pododborov in delovnih skupin sprejeti čim prej.

(5)

Stališče Unije v okviru Skupnega odbora o sprejetju poslovnika Skupnega odbora ter sprejetju mandata pododborov in delovnih skupin bi zato moralo temeljiti na priloženih osnutkih sklepov Skupnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na prvi seji Skupnega odbora, ki je ustanovljen v skladu s členom 56 Okvirnega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, o sprejetju poslovnika Skupnega odbora ter sprejetju mandata pododborov in delovnih skupin, temelji na osnutkih sklepov Skupnega odbora, priloženih temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 6. novembra 2018

Za Svet

Predsednik

H. LÖGER


(1)  UL L 237, 15.9.2017, str. 7.


OSNUTEK

SKLEP št. …/2018 SKUPNEGA ODBORA EU-AVSTRALIJA

z dne …

o sprejetju poslovnika Skupnega odbora

SKUPNI ODBOR EU-AVSTRALIJA JE –

ob upoštevanju Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 56 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Deli Sporazuma se začasno uporabljajo od 4. oktobra 2018.

(2)

V skladu s členom 56(1) Sporazuma se ustanovi skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic.

(3)

V skladu s členom 56(4) Sporazuma Skupni odbor sprejme svoj poslovnik –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejme se poslovnik Skupnega odbora, kot je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep bo začel učinkovati na dan sprejetja.

Podpisano v …,

Za Skupni odbor EU-Avstralija

Sopredsednika


(1)  UL L 237, 15.9.2017, str. 7.


PRILOGA

POSLOVNIK SKUPNEGA ODBORA

Člen 1

Naloge in sestava

1.   Skupni odbor bo opravljal naloge iz člena 56 Sporazuma.

2.   Skupni odbor bodo sestavljali predstavniki pogodbenic na ustrezni ravni.

Člen 2

Predsednik

Skupnemu odboru bosta sopredsedovali pogodbenici.

Člen 3

Zasedanja

1.   Skupni odbor se bo običajno sestal enkrat letno, razen če se pogodbenici dogovorita drugače. Seje, ki jih bosta sklicala sopredsednika, potekajo izmenično v Bruslju in Canberri na medsebojno dogovorjen datum. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko organizirajo izredne seje skupnega odbora, če pogodbenici tako soglasno odločita.

2.   Skupni odbor se bo običajno sestal na ravni visokih uradnikov, lahko pa se sestane na ministrski ravni.

Člen 4

Javnost

Če pogodbenici ne odločita drugače, seje Skupnega odbora ne bodo javne.

Člen 5

Udeleženci sej

1.   Sekretarja bosta pred vsako sejo obvestila sopredsednika o predvideni sestavi delegacije vsake pogodbenice.

2.   Po potrebi in z dogovorom pogodbenic so lahko na seje Skupnega odbora povabljeni strokovnjaki ali predstavniki drugih teles kot opazovalci ali zato, da zagotovijo informacije o določeni zadevi.

Člen 6

Sekretarji

Predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje ter predstavnik ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Avstralije bosta delovala skupaj kot sekretarja Skupnega odbora. Vsa sporočila za sopredsednika Skupnega odbora in od njiju se bodo posredovala sekretarjema.

Člen 7

Dnevni red sej

1.   Sopredsednika bosta pripravila začasni dnevni red vsake seje. Ta bo skupaj z ustreznimi dokumenti poslan drugi pogodbenici najpozneje 15 dni pred sejo.

2.   Začasni dnevni red bo vključeval točke, ki se predložijo sopredsednikoma najpozneje 21 dni pred sejo.

3.   Skupni odbor bo na začetku vsake seje sprejel končni dnevni red. Točke, ki niso na začasnem dnevnem redu, se lahko nanj uvrstijo, če se s tem strinjata obe pogodbenici.

4.   V dogovoru s pogodbenicama lahko sopredsednika po potrebi skrajšata roke iz člena 7(1) in (2).

Člen 8

Zapisnik

1.   V 30 koledarskih dneh po seji bosta sekretarja skupaj pripravila osnutek zapisnika vsake seje. Osnutek zapisnika bo temeljil na povzetku sklepov, sprejetih s strani Skupnega odbora, ki ga pripravita sopredsednika.

2.   Pogodbenici bosta osnutek zapisnika potrdili v 45 koledarskih dneh od zaključka seje ali do katerega koli drugega datuma, ki sta ga soglasno določili pogodbenici. Po tem, ko je bilo o osnutku zapisnika doseženo soglasje, bosta sopredsednika in sekretarja podpisala dva izvirnika. Vsaka pogodbenica bo prejela po en izvirnik.

Člen 9

Sklepi in priporočila

1.   Skupni odbor lahko svoje sklepe ali priporočila sprejme soglasno med pogodbenicami v skladu s členom 56(4) Sporazuma.

2.   Skupni odbor lahko sklene, da sprejme sklepe ali priporočila s pisnim postopkom. V takih primerih se bosta pogodbenici dogovorili za čas trajanja postopka. Če po izteku navedenega roka nobena od pogodbenic na predlagani sklep ali priporočilo ni izrazila nasprotovanja, bosta sopredsednika razglasila, da je bil sklep oziroma priporočilo sprejeto soglasno.

3.   Sklepi in priporočila Skupnega odbora se bodo naslovili „sklep“ oziroma „priporočilo“, čemur sledijo zaporedna številka, datum sprejetja in navedba predmeta urejanja. V vsakem sklepu bo naveden datum začetka njegove veljavnosti.

4.   Sklepi in priporočila, ki jih sprejme Skupni odbor, se bodo sestavili v dveh izvodih, ki ju podpišeta sopredsednika.

5.   Vsaka pogodbenica se lahko odloči, ali bo sklepe in priporočila Skupnega odbora objavila v svojem uradnem glasilu.

Člen 10

Korespondenca

1.   Korespondenca, naslovljena na Skupni odbor, bo naslovljena na sekretarja pogodbenice, kateri pripada avtor, ki bo nato o njej obvestil drugega sekretarja.

2.   Sekretarja bosta zagotovila, da se korespondenca, naslovljena na Skupni odbor, posreduje sopredsednikoma in po potrebi razpošlje v skladu s členom 11.

3.   Sekretariat bo korespondenco sopredsednikov poslal pogodbenicama in po potrebi razposlal kot dokumentacijo v skladu člena 11.

4.   Korespondenca za sopredsednika Skupnega odbora in od njiju je lahko v kakršni koli pisni obliki, vključno z elektronsko pošto.

Člen 11

Dokumenti

Kadar posvetovanja Skupnega odbora temeljijo na dokumentih, bosta sekretarja te dokumente oštevilčila in razposlala udeležencem seje.

Člen 12

Stroški

1.   Vsaka pogodbenica bo krila vse svoje stroške v zvezi z osebjem, potovanjem in bivanjem ter poštnimi in telekomunikacijskimi storitvami, nastale zaradi udeležbe na sejah Skupnega odbora.

2.   Stroške, povezane z organizacijo zasedanj in razmnoževanjem dokumentov, bo krila pogodbenica gostiteljica seje.

Člen 13

Sprememba poslovnika

Pogodbenici se lahko skupaj odločita za spremembo tega poslovnika v skladu s členom 9.

Člen 14

Pododbori in delovne skupine

1.   Skupni odbor se lahko odloči, da ustanovi pododbore in delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

2.   Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni področje pristojnosti pododbora ali delovne skupine ali razpusti kateri koli pododbor in delovno skupino, ki ju je ustanovil.


OSNUTEK

SKLEP št…/2018 SKUPNEGA ODBORA EU-AVSTRALIJA

z dne …

o sprejetju mandata pododborov in delovnih skupin

SKUPNI ODBOR EU-AVSTRALIJA JE –

ob upoštevanju Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 56 Sporazuma ter člena 14 poslovnika Skupnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega: Člen 14(1) poslovnika Skupnega odbora določa, da lahko Skupni odbor ustanovi pododbore in delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejme se mandat pododborov in delovnih skupin Skupnega odbora, kot je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep bo začel učinkovati na dan sprejetja.

Podpisano v …,

Za Skupni odbor EU-Avstralija

Sopredsednika


(1)  UL EU L 237, 15.9.2017, str. 7.


PRILOGA

MANDAT PODODBOROV IN DELOVNIH SKUPIN SKUPNEGA ODBORA

Člen 1

Pododbori in delovne skupine lahko obravnavajo izvajanje Sporazuma na področjih, ki spadajo v njihovo pristojnost. Obravnavajo lahko tudi zadeve ali posebne projekte, povezane z ustreznim področjem dvostranskega sodelovanja.

Člen 2

1.   Pododbori in delovne skupine bodo delovali v okviru pristojnosti Skupnega odbora. Poročali bodo predsedniku Skupnega odbora ter mu posredovali zapisnike in sklepe v 30 koledarskih dneh po zaključku vsake seje.

2.   Pododbori in delovne skupine ne bodo mogli sprejemati odločitev, svoja priporočila pa lahko predložijo Skupnemu odboru.

Člen 3

1.   Pododbore in delovne skupine bodo sestavljali predstavniki obeh pogodbenic.

2.   Pododbori in delovne skupine lahko na svoje seje povabijo strokovnjake in se posvetujejo z njimi glede določenih točk dnevnega reda.

Člen 4

Pododborom in delovnim skupinam bosta sopredsedovali pogodbenici.

Člen 5

Predstavnika obeh pogodbenic bosta skupaj delovala kot sekretarja vsakega pododbora in delovne skupine.

Člen 6

1.   Pododbori in delovne skupine se bodo sestali, kadar to zahtevajo okoliščine, in sicer na podlagi pisne zahteve katere koli od pogodbenic Sporazuma. Kraj in datum vsake seje bosta skupaj določili pogodbenici.

2.   Kadar ena od pogodbenic zahteva sejo pododbora ali delovne skupine, bo sekretar druge pogodbenice odgovoril v 15 delovnih dneh od prejema zahteve. V posebej nujnih primerih se lahko seje pododborov in delovnih skupin skličejo v krajšem času, če se obe pogodbenici s tem strinjata.

3.   Seje pododborov in delovnih skupin bosta skupaj sklicala sekretarja.

Člen 7

1.   Vsaka od pogodbenic lahko zahteva, da sopredsednika dodata točko na dnevni red seje. Take zahteve se bodo predložile sekretarjema najmanj 15 delovnih dni pred sejo, kakršna koli podporna dokumentacija pa najmanj 10 delovnih dni pred sejo.

2.   Sekretarja bosta pogodbenicama posredovala začasni dnevni red najpozneje 5 delovnih dni pred sejo. V izrednih primerih lahko pogodbenici soglasno odločita, da bosta dodali točke na dnevni red v kratkem roku.

Člen 8

Sekretarja bosta skupaj pripravila osnutek zapisnika vsake seje.

Člen 9

Če pogodbenici ne odločita drugače, seje pododborov in delovnih skupin ne bodo javne.


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/30


SKLEP SVETA (EU) 2018/1715

z dne 12. novembra 2018

o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2020, letnim zneskom za leto 2019, prvim obrokom za leto 2019 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2021 in 2022

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (1) in zlasti člena 7(2) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad (2), in zlasti člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom iz člena 21(2) Uredbe (EU) 2015/323 Komisija do 15. oktobra 2018 predstavi predlog, v katerem določi: (a) zgornjo mejo zneska prispevka za leto 2020, (b) letni znesek prispevka za leto 2019, (c) znesek prvega obroka prispevka za leto 2019 ter (d) okvirno, nezavezujočo napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2021–2022.

(2)

V skladu s členom 52 Uredbe (EU) 2015/323 je Evropska investicijska banka (EIB) Komisiji sporočila posodobljene ocene obveznosti in plačil za instrumente, ki jih upravlja.

(3)

Člen 22(1) Uredbe (EU) 2015/323 določa, da se pri zahtevkih za prispevke najprej porabijo zneski, določeni v prejšnjih Evropskih razvojnih skladih (ERS). Zato bi bilo treba pozvati k plačilu sredstev v sklopu 10. ERS za EIB ter 11. ERS za Komisijo.

(4)

S Sklepom Sveta (EU) 2017/2171 (3) je določena zgornja meja letnega zneska prispevkov držav članic v ERS za leto 2019 v višini 4 600 000 000 EUR za Komisijo in v višini 300 000 000 EUR za EIB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zgornja meja letnega zneska prispevkov držav članic v ERS za leto 2020 se določi v višini 4 900 000 000 EUR. Razdeli se na 4 600 000 000 EUR za Komisijo in 300 000 000 EUR za EIB.

Člen 2

Letni znesek prispevkov držav članic v ERS za leto 2019 se določi v višini 4 700 000 000 EUR. Razdeli se na 4 400 000 000 EUR za Komisijo in 300 000 000 EUR za EIB.

Člen 3

Posamezni prispevki v ERS, ki jih države članice plačajo Komisiji in EIB v okviru prvega obroka za leto 2019, so določeni v razpredelnici v Prilogi.

Člen 4

Okvirna, nezavezujoča napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leto 2021 se določi v višini 4 000 000 000 EUR za Komisijo in v višini 300 000 000 EUR za EIB, za leto 2022 pa v višini 3 500 000 000 EUR za Komisijo in 400 000 000 EUR za EIB.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. novembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 210, 6.8.2013, str. 1.

(2)  UL L 58, 3.3.2015, str. 17.

(3)  Sklep Sveta (EU) 2017/2171 z dne 20. novembra 2017 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2019, letnim zneskom za leto 2018, prvim obrokom za leto 2018 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2020 in 2021 (UL L 306, 22.11.2017, str. 21).


PRILOGA

DRŽAVE ČLANICE

Delež za 10. ERS v %

Delež za 11. ERS v %

Prvi obrok za leto 2019 (v EUR)

Skupaj

Komisija

EIB

11. ERS

10. ERS

BELGIJA

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BOLGARIJA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DANSKA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

NEMČIJA

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

IRSKA

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GRČIJA

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

ŠPANIJA

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANCIJA

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

HRVAŠKA

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIJA

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CIPER

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITVA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

MADŽARSKA

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

MALTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

AVSTRIJA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

POLJSKA

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGALSKA

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

ROMUNIJA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVAŠKA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FINSKA

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

ZDRUŽENO KRALJESTVO

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

SKUPAJ EU-28

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/33


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1716

z dne 13. novembra 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/776/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa pravni okvir za evropsko solidarnostno enoto, ki bo mladim ponudila priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih. Program bo prispeval k reševanju neizpolnjenih družbenih potreb in krepitvi skupnosti ter hkrati spodbujal osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj mladih.

(2)

Upravljanje delov ukrepov evropske solidarnostne enote vključuje izvajanje tehničnih projektov, ki ne implicirajo sprejemanja političnih odločitev, zahtevajo pa visoko raven tehničnega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj v celotnem projektnem ciklu.

(3)

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je pokazala učinkovit pristop k upravljanju programov Unije. Z leti je zgradila kompetence, znanja, spretnosti in zmogljivosti pri upravljanju programov, prenesenih nanjo.

(4)

Analiza stroškov in koristi, ki je bila izvedena v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, je poudarila kvantitativne in kvalitativne prednosti, ki jih prinaša prenos upravljanja dela ukrepov evropske solidarnostne enote na Agencijo.

(5)

V primerjavi z interno možnostjo se je upravljanje nalog s strani agencije izkazalo za uspešnejše in stroškovno učinkovitejše za 30 % v neto sedanji vrednosti. Nove dejavnosti, ki so predvidene za prenos na Agencijo, so skladne z njenimi trenutnimi pristojnostmi in pooblastili. Te dejavnosti predstavljajo tudi nadaljevanje njenih obstoječih dejavnosti, kot so projekti v okviru evropske prostovoljske službe, ki so bile nanjo prenesene iz programa Erasmus+, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Poleg tega bi zainteresirane strani evropske solidarnostne enote lahko izkoristile izkušnje Agencije pri upravljanju programov. Nasprotno bi bila interna ureditev moteča, saj matični generalni direktorati dejavnosti, predvidenih za prenos, niso nikoli upravljali interno in za to nimajo zmogljivosti.

(6)

Zato bi bilo treba odgovornost za izvajanje delov novih ukrepov evropske solidarnostne enote na podlagi Uredbe (EU) 2018/1475 prenesti na Agencijo in ustrezno spremeniti Izvedbeni sklep 2013/776/EU (4).

(7)

Za zagotovitev doslednega izvajanja tega sklepa in zadevnih ukrepov je treba zagotoviti, da Agencija izvaja svoje naloge, povezane z izvajanjem teh ukrepov, od datuma začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2018/1475.

(8)

Ukrepi iz tega izvedbenega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V prvi pododstavek člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije 2013/776/EU se doda naslednja točka (f):

„(f)

Evropska solidarnostna enota.

Agenciji se zaupa tudi opravljanje storitev za druge programe Unije, ki prispevajo k ciljem evropske solidarnostne enote, kot je navedeno v členu 5(3) uredbe o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote (*1).

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dneva začetka veljavnosti temeljnega akta, ki določa pravni okvir za evropsko solidarnostno enoto (5).

V Bruslju, 13. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (UL L 250, 4.10.2018, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. december 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (UL L 343, 19.12.2013, str. 46).

(5)  Glej opombo 2.