ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 238

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
21. september 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1257 z dne 18. septembra 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1258 z dne 18. septembra 2018 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Ecolab Iodine PT3 Family ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1259 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 873/2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja iz člena 4 v zvezi z aromo koncentrat arome žara (rastlinskega izvora) (št. FL 21.002) ( 1 )

28

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1260 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi piridaben, kvinmerak in cinkov fosfid ( 1 )

30

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1261 z dne 20. septembra 2018 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Hypred's iodine based products ( 1 )

33

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1262 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil in tribenuron ( 1 )

62

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1263 z dne 20. septembra 2018 o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1264 z dne 20. septembra 2018 o obnovitvi odobritve aktivne snovi petoksamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

71

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1265 z dne 20. septembra 2018 o odobritvi aktivne snovi fenpikoksamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

77

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1266 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, apneno žveplo, azadirahtin, bupirimat, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakvin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilmaslena kislina, isoksaben, karboksin, kletodim, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat in tebufenozid ( 1 )

81

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1267 z dne 20. septembra 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za štiriindvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

84

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1268 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske

85

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1269 z dne 18. septembra 2018 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

86

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1270 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Litve

87

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1271 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije

88

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1272 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Italijanske republike

89

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/1273 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Republike Poljske

90

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/1274 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Danske

91

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1275 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju članov izbirne komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939

92

 

*

Sklep Komisije (EU) 2018/1276 z dne 22. februarja 2018 o zadevi SA.31149 (2012/C) – Nemčija – Domnevna državna pomoč družbi Ryanair (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1034)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/1


SKLEP SVETA (EU) 2018/1257

z dne 18. septembra 2018

o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je v okviru skupne ribiške politike izključno pristojna za sprejemanje ukrepov za ohranjanje morskih bioloških virov ter sklepanje sporazumov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v tej zvezi.

(2)

V skladu s sklepoma Sveta 98/392/ES (1) in 98/414/ES (2) je Unija pogodbenica Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o staležih rib). S Konvencijo in Sporazumom o staležih rib se od držav zahteva, da sodelujejo pri ohranjanju in upravljanju živih morskih virov. Ta obveznost je izpolnjena s Sporazumom za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da Unija vodi zunanje odnose na področju ribištva v skladu z mednarodnimi obveznostmi in cilji politike ter cilji in načeli iz členov 2 in 3 navedene uredbe, da bi zagotovila trajnostno izkoriščanje, upravljanje in ohranjanje morskih bioloških virov in morskega okolja. Sporazum je v skladu z navedenimi cilji.

(4)

Svet je 31. marca 2016 Komisijo pooblastil, da se v imenu Unije pogaja o mednarodnem sporazumu za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu. Ta pogajanja so bila uspešno zaključena 30. novembra 2017.

(5)

S tem da bo Unija postala pogodbenica Sporazuma, se bo spodbujala doslednost njenega pristopa k ohranjanju v vseh oceanih ter okrepila njena zaveza za dolgoročno ohranjanje in trajnostno uporabo morskih bioloških virov na svetovni ravni.

(6)

Zato bi bilo treba Sporazum podpisati v imenu Unije s pridržkom njegove sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (4).

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 98/414/ES z dne 8. junija 1998 o ratifikaciji, s strani Evropske skupnosti, Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 14).

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Besedilo Sporazuma se objavi skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


UREDBE

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1258

z dne 18. septembra 2018

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Ecolab Iodine PT3 Family

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 44(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Ecolab Deutschland GmbH je 23. julija 2015 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov z imenom Ecolab Iodine PT3 Family (v nadaljnjem besedilu: družina proizvodov) vrste proizvodov 3, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi. Nizozemska se je strinjala, da njen pristojni organ iz člena 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 to vlogo oceni. Vloga je bila evidentirana pod številko zadeve BC-VG018734-32 v register biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: register).

(2)

Družina biocidnih proizvodov vsebuje jod, vključno s polivinilpirolidon jodom, kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Ob upoštevanju intrinzičnih lastnosti aktivne snovi, ko se bodo začela uporabljati znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 (2), bo Komisija proučila potrebo po pregledu odobritve joda, vključno s polivinilpirolidon jodom, v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 528/2012. Glede na izid navedenega pregleda bo Komisija nato proučila, ali je treba dovoljenja Unije za proizvode, ki vsebujejo aktivno snov, pregledati v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 528/2012.

(3)

Pristojni ocenjevalni organ je 6. junija 2017 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve svoje ocene Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(4)

Agencija je 12. januarja 2018 Komisiji predložila mnenje (3), vključno z osnutkom povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC), in končno poročilo o oceni družine proizvodov, v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012. V mnenju je ugotovljeno, da družina proizvodov spada v opredelitev pojma „družina biocidnih proizvodov“ iz člena 3(1)(s) Uredbe (EU) št. 528/2012, obenem pa je bilo ugotovljeno, da je upravičena do dovoljenja Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da družina proizvodov ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) in (6) navedene uredbe.

(5)

Agencija je 26. februarja 2018 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(6)

Komisija se strinja z mnenjem Agencije in zato meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov ter v skladu s členom 71(6) Uredbe (EU) št. 528/2012 v register zabeležiti SPC in poročilo o oceni družine proizvodov.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje Unije je dodeljeno družbi Ecolab Deutschland GmbH za družino biocidnih proizvodov Ecolab Iodine PT3 Family s številko dovoljenja EU-0018398–0000.

Dovoljenje Unije velja od 11. oktobra 2018 do 30. septembra 2028.

Dovoljenje Unije se odobri na podlagi skladnosti s SPC iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).

(3)  Mnenje ECHA z dne 12. decembra 2017 o dovoljenju Unije za Ecolab Iodine PT3 Family (ECHA/BPC/177/2017).


PRILOGA

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ecolab Iodine PT3 Family

Vrsta proizvodov 3 – Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0018398-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: EU-0018398-0000

DEL I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

1.   UPRAVNE INFORMACIJE

1.1   Ime družine

Ime

Ecolab Iodine PT3 Family

 

 

1.2   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

1.3   Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

Ecolab Deutschland GmbH

Naslov

Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim, Nemčija

Številka dovoljenja

EU-0018398-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0018398-0000

Datum dovoljenja

11. oktober 2018

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

30. september 2028

1.4   Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Ecolab Europe GmbH

Naslov proizvajalca

Richtistrasse 7, 8304 Walliselen Švica

Lokacije proizvodnje

Ecolab Banglan, ECOLAB CONTAMINA CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA South Wales United Kingdom

Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Združeno kraljestvo

Ecolab Rovingo, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italija

Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Nemčija

Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Nizozemska

Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Združeno kraljestvo

Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Irska

Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovenija

Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italija

Ecolab B.V.B.A, Havenlaan: 4 3980 Tessenderlo Belgija

Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Španija

Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Francija

Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica Grčija

NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikummuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finska

1.5   Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

Polivinilpirolidon jod

Ime proizvajalca

ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.

Naslov proizvajalca

455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Združene države Amerike

Lokacije proizvodnje

455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Združene države Amerike


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

ACF Minera S.A.

Naslov proizvajalca

San Martín No 499 00 Iquique Čile

Lokacije proizvodnje

Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čile


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

SQM S.A.

Naslov proizvajalca

Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Čile

Lokacije proizvodnje

Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čile


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

Cosayach Nitratos S.A.

Naslov proizvajalca

Amunategui 178 00 Santiago Čile

Lokacije proizvodnje

S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Čile


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Naslov proizvajalca

661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Japonska

Lokacije proizvodnje

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japonska

2.   SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1   Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon Jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

3

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,33

2.2   Vrsta(-e) formulacije

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ - META POVZETEK ZNAČILNOSTI PROIZVODA (SPC)

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 1

1.1   Identifikator meta SPC 1

Identifikator

meta SPC 1

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-1

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 1

2.1   Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC 1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 1

Stavki o nevarnosti

 

Previdnostni stavki

 

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 1

4.1   Opis uporabe

Preglednica 1. Uporaba 1 – Sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Ročno pomakanje s pomočjo posodice -

3–10 ml (pomakanje),

1–3 krat dnevno razkuževanje po molži

Odmerki in pogostost uporabe

3–10 ml ( pomakanje)

Uporaba po molži 1-3krat na dan (uporabite po vsaki molži).

Uporaba: 3–10 ml proizvoda (živali s 4 seski)

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (1) META SPC 1

5.1   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Proizvod nanesite po molži s pomočjo posodice za pomakanje.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Priporoča se uporaba dozirne črpalke za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: poškodbe niso znane ali pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: poškodbe niso znane ali pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: poškodbe niso znane ali pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: poškodbe niso znane ali pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: posledice za zdravje ali poškodbe niso znane ali pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč:

Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Pri vdihavanju razgradnih produktov pri požaru se simptomi lahko pojavijo z zakasnitvijo. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode. Ne izzvati bruhanja razen če to ne zahteva zdravstveno osebje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturi od 5 do 25 °C stran od neposredne sončne svetlobe. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v originalnih vsebnikih.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1   Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Ioklar Super Dip D

Številka dovoljenja

EU-0018398-0001 1-1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

7.2   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

IoKlar Superdip

Številka dovoljenja

EU-0018398-0002 1-1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 2

1.1   Identifikator meta SPC 2

Identifikator

meta SPC 2

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-2

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 2

2.1   Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC 2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1,35

1,35

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 2

Stavki o nevarnosti

 

Previdnostni stavki

 

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 2

4.1   Opis uporabe

Preglednica 2. Uporaba 1 – Sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Ročno pomakanje z uporabo posode za pomakanje

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba po molži 1–3-krat na dan (uporabite po vsaki molži).

Za vsako molžo je potrebnih 3–10 ml izdelka (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC2.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC2.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC2.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC2.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC2.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (2) META SPC 2

5.1   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Proizvod nanesite po molži s pomočjo posodice za pomakanje.

Proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Po uporabi se priporoča za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje uporaba dozirne črpalke.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč:

Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki lajša dihanje. Pri vdihavanju razgradnih produktov pri požaru lahko pride do simptomov z zakasnitvijo. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode. Ne izzvati bruhanja razen če to ne zahteva zdravstveno osebje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki so omenjeni pod 20 01 29.

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturah od 5 do 25 °C stran od neposredne sončne svetlobe. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v primerno označenih posodah.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

7.1   Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Io-Shield D

IoShield

MEPA Barrier D

BARIOPROTECT

MS Cow Udder BLOCK

Iodocop EXTRA

Številka dovoljenja

EU-0018398-0003 1-2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidin jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1,35

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,15

7.2   Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

IoDark

Iodocop EXTRA GREEN

Mammizan Protect

MS Cow Udder BLACK

Številka dovoljenja

EU-0018398-0004 1-2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1.35

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 3

1.1   Identifikator meta SPC 3

Identifikator

meta SPC 3

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-3

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 3

2.1   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 3

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

2,45

2,45

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,27

0,27

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 3

Stavki o nevarnosti

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 3

4.1   Opis uporabe

Preglednica 3. Uporaba 1 – sredstvo za dezinfekcijo seskov s pomakanjem ali pršenjem po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Pomakanje ali pršenje

Ročno pomakanje z uporabo posodice za potapljanje ali

ročno pršenje z uporabo ročnega pršilnika ali

ročno pršenje z uporabo električnega pršilnika ali

avtomatsko pršenje z robotom.

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba 1–3-krat na dan pred molžo.

Za vsako molžo je potrebno 3–10 ml (pomakanje) do 10–15 ml (pršenje) proizvoda (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5 l–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Proizvod se uporablja s pomakanjem ali pršenjem seskov molznih živali po molži z uporabo ročne ali avtomatske opreme. Po molži: proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.2   Opis uporabe

Preglednica 4. Uporaba 2 – sredstvo za dezinfekcijo seskov s pomakanjem ali pršenjem pred molžo

Vrsta proizvoda

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Pomakanje ali pršenje:

Ročno pomakanje z uporabo posodice za potapljanje ali

ročno pršenje z uporabo ročnega pršilnika ali

ročno pršenje z uporabo električnega pršilnika.

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba 1–3-krat na dan pred molžo.

Za vsako molžo je potrebno 3–10 ml (pomakanje) do 10–15 ml (pršenje) proizvoda (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5 l–1 000 l, posoda iz HDPE

4.2.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Proizvod se uporablja s pomakanjem ali pršenjem seskov molznih živali pred molžo z uporabo ročne opreme.

Pred molžo: pred dezinfekcijo očistite seske s krpo. Proizvod nanesite na cel sesek in pustite 1 minuto. Potem obrišite s papirjem za enkratno uporabo ali brisačo.

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.2.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje po molži.

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.2.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.2.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

4.2.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej tudi splošna navodila za uporabo meta SPC3.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (3) META SPC 3

5.1   Navodila za uporabo

Glej navodila za posamezno uporabo.

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Priporoča se uporaba dozirne črpalke za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej ukrepe za zmanjšanje tveganja za vsako posebno uporabo.

Pri pršenju nosi zaščitne rokavice odporne na kemikalije (material rokavic bo specificiral imetnik dovoljenja v informaciji proizvoda).

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali posrednih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč:

Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki lajša dihanje. Pri vdihavanju razgradnih produktov pri požaru lahko pride do simptomov z zakasnitvijo. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode. Ne izzivati bruhanja, razen četo svetuje zdravstveno osebje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. . Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki so omenjeni pod 20 01 29

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturah od 5 do 25 °C stran od direktne sončne svetlobe. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v originalnih vsebnikih.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3

7.1   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

IoKlar Multi

MEPA Iospray Plus D

ASTRI-IO

DESINTEC MH-Iodine S

Številka dovoljenja

EU-0018398-0005 1-3

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

2,45

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,27

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 4

1.1   Identifikator meta SPC 4

Identifikator

meta SPC 4

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-4

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 4

2.1   Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC 4

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 4

Stavki o nevarnosti

 

Previdnostni stavki

 

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 4

4.1   Opis uporabe

Preglednica 5. Uporaba 1 – sredstvo za dezinfekcijo seskov s pomakanjem ali pršenjem po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Področje uporabe: razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Pomakanje ali pršenje:

Ročno pomakanje z uporabo posodice za potapljanje ali

ročno pršenje z uporabo ročnega razpršilnika ali

ročno pršenje z uporabo električnega pršilnika ali

avtomatsko pršenje z robotom.

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba 1–3-krat na dan po molži

Za vsako molžo je potrebno 3–10 ml (pomakanje) do 10–15 ml (pršenje) proizvoda (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5 l–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC4.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC4.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC4.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC4.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC4.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (4) META SPC 4

5.1   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Proizvod nanesite po molži s pomočjo posodice za pomakanje.

Proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Priporoča se uporaba dozirne črpalke za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri pršenju nosi zaščitne rokavice odporne na kemikalije (material rokavic bo specificiral imetnik dovoljenja v informaciji proizvoda).

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali posrednih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč:

Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki lajša dihanje. Pri vdihavanju razkrojnih produktov pri požaru lahko pride do simptomov z zakasnitvijo. Če nastopijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če nastopijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode. Ne izzvati bruhanja, razen če to svetuje zdravstveno osebje. Če nastopijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki so omenjeni pod 20 01 29.

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturi od 5 do 25 °C, stran od direktne sončne svetlobe. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v originalnih vsebnikih.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4

7.1   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Veloucid Spray D

VelouCid Spray

MEPA Soft Spray D

ASTRI-UC

SAC WINTERSPRAY

Številka dovoljenja

EU-0018398-0006 1-4

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 5

1.1   Identifikator meta SPC 5

Identifikator

meta SPC 5

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-5

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 5

2.1   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 5

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 5

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 5

Stavki o nevarnosti

 

Previdnostni stavki

 

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 5

4.1   Opis uporabe

Preglednica 6. Uporaba 1 – sredstvo za pomakanje seskov po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Področje uporabe: razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

pomakanje -

Ročno pomakanje z uporabo posodice za potapljanje.

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba 1–3-krat na dan po molži

Za vsako molžo je potrebnih 3–10 ml izdelka (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5 l–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC5.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC5.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC5.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC5.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC5.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (5) META SPC 5

5.1   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Proizvod nanesite po molži s pomočjo posodice za pomakanje.

Proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Priporoča se uporaba dozirne črpalke za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč: Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki lajša dihanje. Pri vdihavanju razkrojnih produktov pri požaru lahko pride do simptomov z zakasnitvijo. Če pride do simptomov, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če pride do simptomov, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode.

Ne izzvati bruhanja, razen če to svetuje zdravstveno osebje. Če nastopijosimptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki so omenjeni pod 20 01 29

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturah od 5 do 25 °C. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v primerno označenih posodah.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5

7.1   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Veloucid D

VelouCid

MEPA Care D

Cremadip

MS Cow Udder SEPIA

Številka dovoljenja

EU-0018398-0007 1-5

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,11

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 6

1.1   Identifikator meta SPC 6

Identifikator

meta SPC 6

1.2   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-6

1.3   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 6

2.1   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 6

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1,35

1,35

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

2.2   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 6

Formulacija(-e)

AL – druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 6

Stavki o nevarnosti

 

Previdnostni stavki

 

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 6

4.1   Opis uporabe

Preglednica 7. Uporaba 1 – Proizvod za pomakanje ali pršenje seskov po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Ovojni virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Področje uporabe: razkuževanje seskov po molži pri molznih živalih (krave, bivoli, koze, ovce)

Način(-i) uporabe

Pomakanje ali pršenje:

Ročno pomakanje z uporabo posodice za potapljanje ali

ročno pršenje z uporabo ročnega pršilnika ali

ročno pršenje z uporabo električnega pršilnika ali

avtomatsko pršenje z robotom.

Odmerki in pogostost uporabe

Uporaba 1–3-krat na dan po molži

Za vsako molžo je potrebno 3–10 ml (pomakanje) do10–15 ml (pršenje) proizvoda (živali s štirimi seski).

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

0,5–1 000 l, posoda iz HDPE

4.1.1   Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC6.

4.1.2   Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC6.

4.1.3   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC6.

4.1.4   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC6.

4.1.5   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC6.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (6) META SPC 6

5.1   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberi etiketo ali letak in upoštevaj dana navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod nad 20 °C.

Proizvod nanesite po molži s pomočjo posodice za pomakanje ali strojne opreme.

Proizvod nanesite na celoten sesek in ga ne brišite. Žival naj po nanosu stoji 5 minut. Pred naslednjo molžo previdno očistite seske.

Priporoča se uporaba dozirne črpalke za polnjenje proizvoda v posodico za namakanje.

5.2   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri pršenju nosi zaščitne rokavice odporne na kemikalije (material rokavic bo specificiral imetnik dovoljenja v informaciji proizvoda).

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred in po molži, se uporaba drugega biocidnega proizvoda, ki ne vsebuje joda, smatra za razkuževanje pred molžo.

5.3   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Potencialni učinki na zdravje

Oči: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Koža: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Zaužitje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Vdihavanje: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Kronična izpostavljenost: Poslabšanje zdravja ali poškodbe niso pričakovane pri običajni uporabi.

Ukrepi za prvo pomoč:

Stik z očmi: Takoj sperite oči z veliko vode, pri tem občasno dvigujte zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite morebitne kontaktne leče. Če pride do draženja, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v položaju, ki lajša dihanje. Pri vdihavanju razgradnih produktov pri požaru lahko pride do simptomov z zakasnitvijo. Če pride do simptomov, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Onesnaženo kožo sperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in obutev. Če pride do simptomov, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Usta sperite z vodo. Če je prišlo do zaužitja snovi in je ponesrečenec pri zavesti, mu dajte piti manjše količine vode. Ne izzivati bruhanja, razen če to svetuje zdravstveno osebje. Če pride do simptomov, poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za varovanje okolja: V primeru onesnaženja okolja s proizvodom (odtoki, površinske vode, zemlja ali zrak), obvestite pristojne strokovne službe. Ostankov proizvoda ne zlivajte v individualne čistilne naprave, ker lahko moti njihovo delovanje, ampak jih odložite na gnojišču (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali predelavo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je zakonsko dovoljeno.

5.4   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstrani neuporabljen proizvod in njegovo embalažo v skladu z veljavnimi predpisi. Razredčeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali na gnojišče, če to dopuščajo veljavni predpisi. Ne zlivajte ga v individualne čistilne naprave.

Evropski katalog odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki so omenjeni pod 20 01 29

5.5   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite pri temperaturah od 5 do 25 °C. Hranite nedostopno otrokom. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite v primerno označenih posodah.

Rok trajanja: 24 mesecev

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 6

7.1   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

MEPA Barrier Spray D

IoShield Spray

QUARESS-Barrier

Številka dovoljenja

EU-0018398-0008 1-6

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Polivinilpirolidon jod

 

Aktivna snov

25655-41-8

 

1,35

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,15


(1)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC1.

(2)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC2.

(3)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC3.

(4)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC4.

(5)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC5.

(6)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC6.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/28


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1259

z dne 20. septembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 873/2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja iz člena 4 v zvezi z aromo „koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)“ (št. FL 21.002)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 25(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1334/2008 določa seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ter pogoje za njihovo uporabo.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (3) je bil sprejet seznam aromatičnih snovi in vključen v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(3)

Z Izvedbeno uredbo (EU) št. 872/2012 je bil v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 vključen tudi del B („aromatični pripravki“), C („toplotno obdelane arome“), D („predhodne sestavine arome“), E („druge arome“) in F („izvorne snovi“). Deli B do F navedene priloge ustrezajo kategorijam arom in izvornih snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008. Deli B do F ne vsebujejo nobenega vnosa.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 (4) je ob prvem vzpostavljanju seznama Unije z aromami določala številne prehodne ukrepe.

(5)

Z Uredbo (EU) št. 873/2012 je bil 22. oktober 2015 določen kot rok za predložitev zahtevkov za odobritev arom in izvornih snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008. Določeno je bilo tudi prehodno obdobje za živila, katerim so bile dodane te arome, do ocene predloženih zahtevkov s strani Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(6)

V skladu s členom 3 Uredbe (EU) št. 873/2012 je bil zahtevek za odobritev arome „koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)“ (št. FL 21.002), ki spada v kategorijo iz člena 9(e) „druge arome“, predložen 20. oktobra 2015.

(7)

Agencija je 5. oktobra 2017 vlagatelja zaprosila, naj do 5. avgusta 2018 predloži dodatne znanstvene informacije in toksikološke študije. Vlagatelj je Komisijo in Agencijo obvestil, da se zahtevane študije že izvajajo, da bi bile zahtevane informacije predložene v roku.

(8)

Zaradi pravne varnosti bi se v primeru, da zahtevane informacije ne bi bile predložene do določenega roka, moral uporabiti člen 3(4) Uredbe (ES) št. 1331/2008, da bi se končal skupni postopek posodobitve seznama Skupnosti.

(9)

V skladu s cilji Uredbe (ES) št. 1334/2008 je ustrezno, da se za zagotovitev pravne varnosti v zvezi z živili, katerim je dodana aroma „koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)“ (št. FL 21.002), za ta zahtevek začasno podaljša prehodno obdobje iz člena 4 Uredbe (EU) št. 873/2012, dokler Agencija ne zaključi ocene.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V členu 4 Uredbe (EU) št. 873/2012 se doda nov odstavek 2:

„2.   Živila, ki vsebujejo aromo ‚koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)‘ (št. FL 21.002) iz kategorije ‚druge arome‘ in se zakonito dajejo na trg ali označijo pred 22. aprilom 2020, se lahko tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe. Če se informacije, ki jih zahteva Evropska agencija za varnost hrane, ne predložijo do 5. avgusta 2018, se postopek za predložitev zahtevka konča v skladu s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 1331/2008.“

2.   Prvotni odstavek člena 4 se oštevilči kot odstavek 1.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. aprila 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 z dne 1. oktobra 2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 267, 2.10.2012, str. 162).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1260

z dne 20. septembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi piridaben, kvinmerak in cinkov fosfid

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Aktivne snovi piridaben, kvinmerak in cinkov fosfid so vključene v del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011.

(3)

Obdobja odobritve za snovi piridaben, kvinmerak in cinkov fosfid bodo potekla 30. aprila 2021.

(4)

Vloge za obnovitev odobritve aktivnih snovi, vključenih v to uredbo, so bile predložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (3). Vendar bo iz razlogov, na katere vložnik nima vpliva, odobritev navedenih snovi verjetno potekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(5)

Ob upoštevanju časa in virov, ki so potrebni za dokončanje ocene zahtevkov za obnovitev odobritev velikega števila aktivnih snovi, ki jim bo odobritev prenehala veljati med letoma 2019 in 2021, je bil z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104 (4) oblikovan delovni program, ki združuje podobne aktivne snovi in določa prednostne naloge na podlagi skrbi za varovanje zdravja ljudi in živali ali okolja, kot je določeno v členu 18 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(6)

Ker aktivne snovi, vključene v to uredbo, ne spadajo v prednostne kategorije Izvedbenega sklepa C(2016) 6104, bi bilo treba njihova obdobja odobritve podaljšati za dve ali tri leta, ob upoštevanju sedanjega datuma poteka veljavnosti, dejstva, da je treba v skladu s členom 6(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 dopolnilno dokumentacijo za aktivno snov predložiti najpozneje 30 mesecev pred potekom odobritve, nujnosti zagotovitve uravnotežene razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje. Zato je primerno podaljšati obdobje odobritve za aktivno snov piridaben za dve leti, za aktivni snovi kvinmerak in cinkov fosfid pa za tri leta.

(7)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 za primere, ko dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena najpozneje 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(8)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. septembra 2016 o oblikovanju delovnega programa za oceno vlog za obnovitev odobritev aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla v letih 2019, 2020 in 2021, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 357, 29.9.2016, str. 9).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 311 se za kvinmerak datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2024“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 313 se za piridaben datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2023“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 314 se za cinkov fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2024“.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1261

z dne 20. septembra 2018

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hypred's iodine based products“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 44(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Hypred SAS je 16. julija 2015 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov z imenom „Hypred's iodine based products“ (v nadaljnjem besedilu: družina proizvodov) vrste proizvodov 3, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi. Nizozemska se je strinjala, da njen pristojni organ iz člena 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 to vlogo oceni. Vloga je bila evidentirana pod številko zadeve BC-LC018584–49 v register biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: register).

(2)

Družina biocidnih proizvodov vsebuje jod kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Ob upoštevanju intrinzičnih lastnosti aktivne snovi, ko se bodo začela uporabljati znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 (2), bo Komisija proučila potrebo po pregledu odobritve joda, vključno s polivinilpirolidon jodom, v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 528/2012. Glede na izid navedenega pregleda bo Komisija nato proučila, ali je treba dovoljenja Unije za proizvode, ki vsebujejo aktivno snov, pregledati v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 528/2012.

(3)

Pristojni ocenjevalni organ je 6. junija 2017 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve svoje ocene Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(4)

Agencija je 12. januarja 2018 Komisiji predložila mnenje (3), vključno z osnutkom povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC), in končno poročilo o oceni družine proizvodov, v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012. V mnenju je ugotovljeno, da družina proizvodov spada v opredelitev pojma „družina biocidnih proizvodov“ iz člena 3(1)(s) Uredbe (EU) št. 528/2012, obenem pa je bilo ugotovljeno, da je upravičena do dovoljenja Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da družina proizvodov ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) in (6) navedene uredbe.

(5)

Agencija je 26. februarja 2018 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(6)

Komisija se strinja z mnenjem Agencije in zato meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov ter v skladu s členom 71(6) Uredbe (EU) št. 528/2012 v register zabeležiti SPC in poročilo o oceni družine proizvodov.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje Unije je dodeljeno družbi Hypred SAS za družino biocidnih proizvodov „Hypred's iodine based products“ s številko dovoljenja EU-0018397–0000.

Dovoljenje Unije velja od 11. oktobra 2018 do 30. septembra 2028.

Dovoljenje Unije se odobri na podlagi skladnosti s SPC iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).

(3)  Mnenje ECHA z dne 12. decembra 2017 o dovoljenju Unije za proizvode „Hypred's iodine based products“ (ECHA/BPC/178/2017).


PRILOGA

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

HYPRED's iodine based products

Vrsta proizvodov 3 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0018397-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: EU-0018397-0000

DEL I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

1.   UPRAVNE INFORMACIJE

1.1.   Ime družine

Ime

HYPRED's iodine based products

 

 

1.2.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 – Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

1.3.   Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

Hypred SAS

Naslov

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Cedex Francija

Številka dovoljenja

EU-0018397-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0018397-0000

Datum dovoljenja

11. oktober 2018

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

30. september 2028

1.4.   Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

HYPRED SAS

Naslov proizvajalca

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Francija

Lokacije proizvodnje

HYPRED SAS - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Francija

HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Poljska

HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C no 32 31160 Orcoyen – NAVARRA Španija

HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Nemčija

HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italija

1.5.   Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

COSAYACH: SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

Naslov proizvajalca

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Čile

Lokacije proizvodnje

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

ACF MINERA SA

Naslov proizvajalca

San Martín 499 Iquique Čile

Lokacije proizvodnje

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čile


Aktivna snov

Jod

Ime proizvajalca

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Naslov proizvajalca

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Čile

Lokacije proizvodnje

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čile

Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čile

2.   SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1.   Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,25

2,5

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil -hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

2,697

24,199

2.2.   Vrsta(-e) formulacije

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine

SL - topen koncentrat

 

 

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ - META POVZETEK ZNAČILNOSTI PROIZVODA (SPC)

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 1

1.1.   Identifikator meta SPC 1

Identifikator

meta SPC 1: Proizvodi za namakanje – pripravljeni za uporabo

1.2.   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-1

1.3.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 1

2.1.   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

2,697

4,993

2.2.   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1

Formulacija(-e)

AL - druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 1

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 1

4.1.   Opis uporabe

Preglednica 1. Uporaba 1 – Ročno ali samodejno namakanje po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Alge

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Način(-i) uporabe

Namakanje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem po molži.

Lonček za namakanje ali naprava za samodejno namakanje.

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli (3 do 10 ml: priporočeno 5 ml)

ovce (1,5 do 5 ml: priporočeno 1,5 ml)

koze (2,5 do 6 ml: priporočeno 2,5 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.1.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (1) META SPC 1

5.1.   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod na temperaturi nad 20 °C.

Za dolivanje proizvoda v opremo za nanos priporočamo uporabo dozirne črpalke.

Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje s proizvodom, ki je pripravljen za uporabo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite celotno dolžino seska živali po molži.

krave in bivoli (3 do 10 ml: priporočeno 5 ml)

ovce (1,5 do 5 ml: priporočeno 1,5 ml)

koze (2,5 do 6 ml: priporočeno 2,5 ml)

Proizvod ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se proizvod ne posuši (najmanj 5 minut).

Pri naslednji molži sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Po potrebi nanesite po vsaki molži.

Opremo za nanos redno čistite s toplo vodo.

5.2.   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščita očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje pred molžo uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3.   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

NAVODILA ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja: pojdite na svež zrak.

V primeru stika s kožo: sperite z vodo.

V primeru stika z očmi:

ČE PRIDE PROIZVOD V OČI: več minut previdno spirajte z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem.

Če draženje oči ne preneha: posvetujte se z zdravnikom ali ga obiščite.

V primeru zaužitja: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Na varnostnem listu za profesionalne uporabnike poiščite telefonsko številko za nujne primere.

Veliko razlitje: območje označite, zajezite z neaktivnim absorpcijskim sredstvom in izčrpajte v rezervoar za nujne primere. Shranite v primerne, ustrezno označene in zaprte posode za odstranjevanje. Razlitega proizvoda nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

5.4.   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani uporabi zavrzite proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni proizvod lahko izplaknete v komunalni kanalizacijski sistem ali zavržete v skladišče za gnoj, odvisno od lokalnih zahtev. Preprečite izlivanje v posamezne čistilne naprave odpadne vode.

Papirnate brisače, ki jih uporabite za odstranjevanje proizvoda in sušenje seskov, zavrzite med običajne in gospodinjske odpadke.

5.5.   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Dip-io 2500

JOD DIP

IODERM PSP

DERMINO FR

Iododip

IODEX EXTRA

Iodystrong

DERMIODE

INO IODE EPAIS

INO STAR +

IODACTIV 2500

IODIUM BX2500

Usual Iod Post

ASiRAL Dip Coat

IODOCAN EXTRA

UDDER PLUS

PRIMADIODE

CERTIODE EPAIS

IODIPACK GEL

HELIO IODE EPAIS

VAGEL

GELAPIS ACTIV

IOSAPIS GEL

ZENCARE FLASH

REPROGEL

DERMADINE +

KRONI Jod Dipp 2500

WÜBBELMANN JOD DIP

Iodine Cleaner&Sanitizer

MUNGIFILM

ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP

Številka dovoljenja

EU-0018397-0001 1-1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Dip-io YB MAX

INO Io Dip MAX

JOD DIP YB MAX

IodoDip YB MAX

Iodium Dip YB MAX

JodyDip YB MAX

Delta IoDip YB MAX

Številka dovoljenja

EU-0018397-0002 1-1

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,993

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 2

1.1.   Identifikator meta SPC 2

Identifikator

meta SPC 2: Namakanje, penjenje, pršenje – proizvodi, pripravljeni za uporabo

1.2.   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-2

1.3.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 2

2.1.   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

2,697

4,69

2.2.   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 2

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 2

4.1.   Opis uporabe

Preglednica 2. Uporaba 1 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje pred molžo

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Način(-i) uporabe

namakanje, penjenje ali pršenje pred molžo -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.1.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Pred nanosom proizvoda odstranite vso vidno umazanijo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali pred molžo.

Proizvod naj učinkuje najmanj eno minuto.

Sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za ročno namakanje/penjenje: nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna očala.

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje po molži uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.1.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.   Opis uporabe

Preglednica 3. Uporaba 2 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Alge

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Način(-i) uporabe

Namakanje, penjenje, pršenje po molži -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.2.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali po molži.

Proizvoda ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se proizvod ne posuši. (najmanj 5 minut)

Pri naslednji molži sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje pred molžo uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.2.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (2) META SPC 2

5.1.   Navodila za uporabo

Glejte ustrezna navodila za posamezno uporabo.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod na temperaturi nad 20 °C.

Za dolivanje proizvoda v opremo za nanos priporočamo uporabo dozirne črpalke. Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s proizvodom, ki je pripravljen za uporabo.

Po potrebi ponovite nanos ob vsaki molži.

Opremo za nanos redno čistite s toplo vodo.

5.2.   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja za posamezno uporabo.

5.3.   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

NAVODILA ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja: pojdite na svež zrak.

V primeru stika s kožo: sperite z vodo.

V primeru stika z očmi:

ČE PRIDE PROIZVOD V OČI: več minut previdno spirajte z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem.

Če draženje oči ne preneha: posvetujte se z zdravnikom ali ga obiščite.

V primeru zaužitja: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Na varnostnem listu za profesionalne uporabnike poiščite telefonsko številko za nujne primere.

Veliko razlitje: območje označite, zajezite z neaktivnim absorpcijskim sredstvom in izčrpajte v rezervoar za nujne primere. Shranite v primerne, ustrezno označene in zaprte posode za odstranjevanje. Razlitega proizvoda nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

5.4.   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani uporabi zavrzite proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni proizvod lahko izplaknete v komunalni kanalizacijski sistem ali zavržete v skladišče za gnoj, odvisno od lokalnih zahtev. Preprečite izlivanje v posamezne čistilne naprave odpadne vode.

Papirnate brisače, ki jih uporabite za odstranjevanje proizvoda in sušenje seskov, zavrzite med običajne in gospodinjske odpadke.

5.5.   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

7.1.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Liq-io 2500

JOD SPRAY

IODINE 3000 RTU

IODEX 2500

Usual Iod Liquid

Iodoliquid

Iodospray

DESINTEAT

IODYSPRAY

RBT 2500

IODY'FLASH

INO IODE SPRAY

IODYPRO 2500

IODYPRO BL2500

Robot Liq-io 25

ADF iDip+

ASiRAL Dip Spray J

IODIPACK

HELIO IODE LIQUIDE

POLY-IODE

CERTIODE LIQUIDE

IOSAPIS FLUID

GELAPIS ROBOT

ZENCARE SPRAY

HELIO IODE SPRAY +

IODIP +

KRONI Jod Spray 2500

WÜBBELMANN JOD LIQUID

Številka dovoljenja

EU-0018397-0003 1-2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Liq-io YB MAX

INO Io Liquid Max

Iodoliquid YB MAX

Iodospray YB MAX

Desinteat YB MAX

Iodium Spray YB MAX

JodySpray YB MAX

Delta IoSpray YB MAX

Številka dovoljenja

EU-0018397-0004 1-2

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,69

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 3

1.1.   Identifikator meta SPC 3

Identifikator

meta SPC 3: Koncentrirani proizvodi za namakanje, penjenje, pršenje

1.2.   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-3

1.3.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 3

2.1.   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 3

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

2,5

2,5

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil - hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

24,199

24,199

2.2.   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3

Formulacija(-e)

SL - topen koncentrat

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 3

Stavki o nevarnosti

Povzroča hude poškodbe oči.

Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ustno.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Lahko je jedko za kovine.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Ne vdihavati meglice.

Ne vdihavati hlapov.

Ne vdihavati razpršila.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško oskrbo.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi /regionalnimi /državnimi /mednarodnimi predpisi. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi /regionalnimi /državnimi /mednarodnimi predpisi.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Odpravi razlitje, da se prepreči materialna škoda.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 3

4.1.   Opis uporabe

Preglednica 4. Uporaba 1 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje pred molžo

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Način(-i) uporabe

Namakanje, penjenje, pršenje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje

Odmerki in pogostost uporabe

Pripraviti se mora raztopina 10 % (v/v)

Odmerjena doza za razredčen proizvod:

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.1.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Pripravite 10 % raztopino (v/v: 10 ml proizvoda dodati do 100 ml vode) za baktericidni učinek in učinkovanje proti kvasovkam.

Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s pripravljenim razredčenim proizvodom.

Pred nanosom proizvoda odstranite vso vidno umazanijo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali pred molžo.

Proizvod naj učinkuje najmanj eno minuto.

Sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje po molži uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.1.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.   Opis uporabe

Preglednica 5. Uporaba 2 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Alge

Virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Način(-i) uporabe

Namakanje, penjenje, pršenje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje

Odmerki in pogostost uporabe

Za razkuževanje bakterij, kvasovk in alg pripravite 10 % raztopino (v/v: 10 ml proizvoda dodati do 100 ml vode).

Za razkuževanje virusov pripravite 20 % raztopino (v/v: 20 ml proizvoda dodati do 100 ml vode).

Odmerek razredčenega proizvoda:

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.2.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Pripravite 10 % raztopino (v/v: 10 ml proizvoda dodati do 100 ml vode) za baktericidni učinek in učinkovanje proti kvasovkam in algam ali 20 % raztopino (v/v: 20 ml proizvoda dodati do 100 ml vode), če potrebujete tudi virucidni učinek.

Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s pripravljenim razredčenim proizvodom.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali po molži.

Proizvoda ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se proizvod ne posuši. (najmanj 5 minut)

Pri naslednji molži sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje pred molžo uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.2.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (3) META SPC 3

5.1.   Navodila za uporabo

Glejte ustrezna navodila za posamezno uporabo.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod na temperaturi nad 20 °C.

Za dolivanje proizvoda v opremo za nanos priporočamo uporabo dozirne črpalke. Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s pripravljenim razredčenim proizvodom.

Po potrebi ponovite nanos ob vsaki molži.

Opremo za nanos redno čistite s toplo vodo.

5.2.   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja za posamezno uporabo.

5.3.   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

V primeru slabosti se za pomoč/nasvet obrnite na zdravnika. Zdravniku pokažite ta varnostni list.

NAVODILA ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja: pojdite na svež zrak.

V primeru stika s kožo: sperite z vodo.

V primeru stika z očmi: najmanj 15 minut spirajte pod rahlim vodnim curkom, pri tem pa imejte oči široko odprte.

Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

V primeru zaužitja: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Na varnostnem listu za profesionalne uporabnike poiščite telefonsko številko za nujne primere.

Veliko razlitje: območje označite, zajezite z neaktivnim absorpcijskim sredstvom in izčrpajte v rezervoar za nujne primere. Shranite v primerne, ustrezno označene in zaprte posode za odstranjevanje. Razlitega proizvoda nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

5.4.   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani uporabi zavrzite proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni proizvod lahko izplaknete v komunalni kanalizacijski sistem ali zavržete v skladišče za gnoj, odvisno od lokalnih zahtev. Preprečite izlivanje v posamezne čistilne naprave odpadne vode.

Papirnate brisače, ki jih uporabite za odstranjevanje proizvoda in sušenje seskov, zavrzite med običajne in gospodinjske odpadke.

5.5.   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3

7.1.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Liq-io concentrate

INO Jod Konzentrat

Usual Iod Concent

Iodoconcentrat

D 10 IODINE

D 5 IODINE

Liq-io C

INO IODE C

D 4 IODINE

ADF iDip+ concentrate

Mammizan Concentré

Številka dovoljenja

EU-0018397-0005 1-3

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

2,5

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

24,199

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 4

1.1.   Identifikator meta SPC 4

Identifikator

meta SPC 4: Proizvodi za namakanje z virucidnim učinkom – pripravljeni za uporabo

1.2.   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-4

1.3.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 4

2.1.   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 4

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,993

4,993

2.2.   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 4

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 4

4.1.   Opis uporabe

Preglednica 6. Uporaba 1 – Ročno ali samodejno namakanje po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Alge

Virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Način(-i) uporabe

Namakanje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem po molži.

Lonček za namakanje ali naprava za samodejno namakanje.

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli (3 do 10 ml: priporočeno 5 ml)

ovce (1,5 do 5 ml: priporočeno 1,5 ml)

koze (2,5 do 6 ml: priporočeno 2,5 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.1.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (4) META SPC 4

5.1.   Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod na temperaturi nad 20 °C.

Za dolivanje proizvoda v opremo za nanos priporočamo uporabo dozirne črpalke. Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje s proizvodom, ki je pripravljen za uporabo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite celotno dolžino seska živali po molži.

krave in bivoli (3 do 10 ml: priporočeno 5 ml)

ovce (1,5 do 5 ml: priporočeno 1,5 ml)

koze (2,5 do 6 ml: priporočeno 2,5 ml)

Proizvoda ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se proizvod ne posuši (najmanj 5 minut).

Pri naslednji molži sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Po potrebi nanesite po vsaki molži.

Opremo za nanos redno čistite s toplo vodo.

5.2.   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščita očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje pred molžo uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3.   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

NAVODILA ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja: pojdite na svež zrak.

V primeru stika s kožo: sperite z vodo.

V primeru stika z očmi:

ČE PRIDE PROIZVOD V OČI: več minut previdno spirajte z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem.

Če draženje oči ne preneha: posvetujte se z zdravnikom ali ga obiščite.

V primeru zaužitja: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Na varnostnem listu za profesionalne uporabnike poiščite telefonsko številko za nujne primere.

Veliko razlitje: območje označite, zajezite z neaktivnim absorpcijskim sredstvom in izčrpajte v rezervoar za nujne primere. Shranite v primerne, ustrezno označene in zaprte posode za odstranjevanje. Razlitega proizvoda nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

5.4.   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani uporabi zavrzite proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni proizvod lahko izplaknete v komunalni kanalizacijski sistem ali zavržete v skladišče za gnoj, odvisno od lokalnih zahtev. Preprečite izlivanje v posamezne čistilne naprave odpadne vode.

Papirnate brisače, ki jih uporabite za odstranjevanje proizvoda in sušenje seskov, zavrzite med običajne in gospodinjske odpadke.

5.5.   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4

7.1.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Dip-io 5000

IODIUM TX

INO JOD 50 DIP

Usual Iod Post +

IODIUM PRO DIP

IODERM PSP +

IODEX EXTRA +

Iododip +

IODYSTRONG PLUS

INO TREMP

INO STAR

IODACTIV 5000

DERMINO

IODERM 5000

IODIUM BX5000

HOEVE-PLUS DIP

TREMPASEPT IODE

DERMADINE

MAMMO-DERM

KRONI Jod Dipp 5000

Številka dovoljenja

EU-0018397-0006 1-4

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,5

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,993

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE O META SPC 5

1.1.   Identifikator meta SPC 5

Identifikator

meta SPC 5: Proizvodi za namakanje, penjenje, pršenje 5 500 ppm – pripravljeni za uporabo

1.2.   Pripona k številki dovoljenja

Številka

1-5

1.3.   Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

 

 

2.   SESTAVA META SPC 5

2.1.   Kvalitativna in kvantitativna sestava meta SPC 5

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

najmanj

največ

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,55

0,55

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,69

4,69

2.2.   Vrsta(-e) formulacije meta SPC 5

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine

 

 

3.   STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI V META SPC 5

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

4.   DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E) META SPC 5

4.1.   Opis uporabe

Preglednica 7. Uporaba 1 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje pred molžo

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Način(-i) uporabe

Namakanje, penjenje, pršenje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem pred molžo

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.1.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s proizvodom, ki je pripravljen za uporabo.

Pred nanosom proizvoda odstranite vso vidno umazanijo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali pred molžo.

Proizvod naj učinkuje najmanj eno minuto.

Sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.1.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za ročno namakanje/penjenje: nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna očala.

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje po molži uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.1.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.1.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.1.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.2.   Opis uporabe

Preglednica 8. Uporaba 2 – Ročno ali samodejno namakanje, penjenje ali pršenje po molži

Vrsta proizvoda

PT 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Bakterija

Kvasovke

Alge

Virusi

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov živali mlekaric z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Način(-i) uporabe

Namakanje, penjenje, pršenje -

Ročno ali samodejno razkuževanje seskov z namakanjem, penjenjem ali pršenjem po molži

Lonček za namakanje, lonček za penjenje, pršilo za seske, naprava za samodejno namakanje, naprava za samodejno penjenje ali naprava za samodejno pršenje.

Odmerki in pogostost uporabe

krave in bivoli: 3 do 10 ml (priporočeno 5 do 8 ml)

ovce: 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 do 3 ml)

koze: 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 do 4 ml)

Pogostost: 2- do 3-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE KANISTER 5, 10, 22 L

HDPE SOD 60, 120, 220 L

HDPE KONTEJNER 1 000  L

4.2.1.   Uporaba - posebna navodila za uporabo

Ročno ali samodejno napolnite lonček za namakanje/penjenje/pršilnik s proizvodom, ki je pripravljen za uporabo.

Nanesite tako, da ročno ali samodejno namočite/spenite/razpršite proizvod po celotni dolžini seska živali po molži.

Proizvoda ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se proizvod ne posuši. (najmanj 5 minut)

Pri naslednji molži sistematično očistite in obrišite vsak sesek, preden nanj nataknete molzno enoto.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.2.2.   Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri ročnem nanašanju s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu)/zaščitna oblačila/zaščitna očala.

Če morate razkuževati pred molžo in po njej, je treba za razkuževanje pred molžo uporabiti drug biocidni proizvod, ki ne vsebuje joda.

4.2.3.   Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.2.4.   Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.2.5.   Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

5.   SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO (5) META SPC 5

5.1.   Navodila za uporabo

Glejte ustrezna navodila za posamezno uporabo.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Pred uporabo mora biti proizvod na temperaturi nad 20 °C.

Za dolivanje proizvoda v opremo za nanos priporočamo uporabo dozirne črpalke.

Po potrebi ponovite nanos ob vsaki molži.

Opremo za nanos redno čistite s toplo vodo.

5.2.   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja za posamezno uporabo.

5.3.   Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

NAVODILA ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja: pojdite na svež zrak.

V primeru stika s kožo: sperite z vodo.

V primeru stika z očmi:

ČE PRIDE PROIZVOD V OČI: več minut previdno spirajte z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem.

Če draženje oči ne preneha: posvetujte se z zdravnikom ali ga obiščite.

V primeru zaužitja: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Na varnostnem listu za profesionalne uporabnike poiščite telefonsko številko za nujne primere.

Veliko razlitje: območje označite, zajezite z neaktivnim absorpcijskim sredstvom in izčrpajte v rezervoar za nujne primere. Shranite v primerne, ustrezno označene in zaprte posode za odstranjevanje. Razlitega proizvoda nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

5.4.   Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani uporabi zavrzite proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni proizvod lahko izplaknete v komunalni kanalizacijski sistem ali zavržete v skladišče za gnoj, odvisno od lokalnih zahtev. Preprečite izlivanje v posamezne čistilne naprave odpadne vode.

Papirnate brisače, ki jih uporabite za odstranjevanje proizvoda in sušenje seskov, zavrzite med običajne in gospodinjske odpadke.

5.5.   Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

6.   DRUGE INFORMACIJE

7.   TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5

7.1.   Trgovsko(-o) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Liq-io 5500

IODYPRO

INO JOD 50 Liquid

Usual Iod Liquid +

IODIUM PRO SPRAY

IODEX

Iodoliquid +

Iodospray Plus

DESINTEAT PLUS

ROBOSPRAY IODE

INOTRAYON

IODYPRO 5500

Robot Liq-io 55

IODYPRO BL5500

ADF iDip+ 5500

HOEVE-JODIUM SPRAY

GRUPAIODE

IODOCAN

JOFO

JODI PLUS

K-AGRO PRODIP ID

IODIP

HELIO IODE SPRAY

MAMMO-JOD

KRONI Jod Spray 5500

MUNGI-IOD

LELY QUARESS-Iodine

Številka dovoljenja

EU-0018397-0007 1-5

Splošno ime

Ime IUPAC

Funkcija

Številka CAS

Številka ES

Vsebnost (%)

Jod

 

Aktivna snov

7553-56-2

231-442-4

0,55

Alkoholi, C12-14, etoksilirani (povprečno razmerje molarnih koncentracij 11 mol EO)

Poli(oksi-1,2-etanedil), - C12-14-(enako število) - alkil --hidroksi

Neaktivna snov

68439-50-9

 

4,69


(1)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC1.

(2)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC2.

(3)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC3.

(4)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC4.

(5)  Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganja in druga navodila za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru proizvodov, zajetih v meta SPC5.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/62


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1262

z dne 20. septembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil in tribenuron

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, tiofanat-metil in tribenuron so bila nazadnje podaljšana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1511 (3). Obdobja odobritve navedenih snovi bodo prenehala veljati 31. oktobra 2018.

(3)

Obdobje odobritve aktivne snovi diuron se izteče 30. septembra 2018.

(4)

Obdobja odobritve aktivnih snovi klomazon, fludioksonil in prosulfokarb se iztečejo 31. oktobra 2018.

(5)

Zahtevki za podaljšanje odobritve navedenih snovi so bili vloženi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (4).

(6)

Ker se je ocenjevanje navedenih snovi zavleklo iz razlogov, na katere vložniki nimajo vpliva, bo odobritev navedenih snovi verjetno potekla, preden bo sprejeta odločitev o podaljšanju njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(7)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne podaljša, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne podaljša, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o podaljšanju odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(8)

Ob upoštevanju, da odobritev aktivne snovi diuron preneha veljati 30. septembra 2018, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1511 z dne 30. avgusta 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 224, 31.8.2017, str. 115).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 40 se za deltametrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 48 se za beta-ciflutrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 64 se za flurtamon datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 65 se za flufenacet datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 67 se za dimetenamid-p datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 69 se za fostiazat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 101 se za klorotalonil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 102 se za klorotoluron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 103 se za cipermetrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 104 se za daminozid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 105 se za tiofanat-metil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 106 se za tribenuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 107 se za MCPA datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 108 se za MCPB datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 117 se za 1-metilciklopropen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 119 se za indoksakarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 160 se za prosulfokarb datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 161 se za fludioksonil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 162 se za klomazon datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. oktober 2019“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 192 se za diuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „30. september 2019“.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1263

z dne 20. septembra 2018

o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (1) ter zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/644 poleg določb iz Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in sveta (2) opredeljuje posebne določbe za boljše storitve čezmejne dostave paketov. Te določbe se nanašajo zlasti na regulativni nadzor v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov in preglednost tarif za nekatere storitve čezmejne dostave paketov.

(2)

Uredba (EU) 2018/644 določa, da morajo izvajalci storitev dostave paketov v obrazcu, ki ga pripravi Komisija, nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložiti informacije o sebi.

(3)

Člen 4(1) Uredbe (EU) 2018/644 določa, da izvajalci storitev dostave paketov informacije o sebi predložijo samo enkrat, nacionalni regulativni organ pa v 30 dneh obvestijo o vseh spremembah teh informacij. Člen 4(3) Uredbe (EU) 2018/644 določa, da izvajalci storitev dostave paketov vsako leto predložijo informacije o svojih dejavnostih. Zato je primerno, da se za predložitev tovrstnih informacij pripravita dva različna obrazca.

(4)

Da bi se izognili dvojnemu štetju paketov, bi morali izvajalci storitev dostave paketov pri navajanju informacij o prometu in številu paketov, obravnavanih v predhodnem koledarskem letu, navesti, ali so se o izvajanju storitev dostave paketov dogovorili s pošiljateljem ali pakete obravnavajo v imenu drugega izvajalca storitev dostave paketov. Obrazec bi moral vključevati tudi informacije o tem, ali je kraj, od koder oziroma kamor so paketi poslani, znotraj ali zunaj Unije, saj bo to vplivalo na korake v poštni verigi, ki jih izvaja zadevni ponudnik.

(5)

Glede na to, da bodo zahtevane informacije obdelali nacionalni regulativni organi držav članic, ter ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj teh organov se obrazci pripravijo v tesnem sodelovanju z Evropsko skupino regulativnih organov za poštne storitve.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 21 Direktive 97/67/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obrazca za predložitev informacij iz odstavkov 1 in 3 člena 4 Uredbe (EU) 2018/644 sta določena v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 112, 2.5.2018, str. 19.

(2)  Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 15, 21.1.1998, str. 14).


PRILOGA I

Image Besedilo slike

PRILOGA II

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/71


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1264

z dne 20. septembra 2018

o obnovitvi odobritve aktivne snovi petoksamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Petoksamid je bil z Direktivo Komisije 2006/41/ES (2) vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) kot aktivna snov.

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi petoksamid, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, preneha veljati 31. januarja 2019.

(4)

Zahtevek za obnovitev odobritve petoksamida je bil predložen v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Vlagatelj je v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 predložil dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot popoln.

(6)

Država članica poročevalka je v posvetovanju z državo članico soporočevalko pripravila poročilo o oceni obnovitve ter ga 31. avgusta 2016 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(7)

Agencija je poročilo o oceni obnovitve poslala vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter prejete pripombe posredovala Komisiji. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(8)

Komisiji je 30. avgusta 2017 predložila svoj sklep (6) o tem, ali se za petoksamid lahko pričakuje, da bo izpolnjeval merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je osnutek poročila o obnovitvi za petoksamid 6. oktobra 2017 predložila Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo.

(9)

Vlagatelju je bilo omogočeno, da predloži pripombe k osnutku poročila o obnovitvi.

(10)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi vrstami uporabe vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov petoksamid, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(11)

Zato je primerno obnoviti odobritev petoksamida.

(12)

Ocena tveganja za obnovitev odobritve petoksamida temelji na omejenem številu reprezentativnih vrst uporabe, ki pa ne omejujejo vrst uporabe, za katere se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo petoksamid, lahko registrirajo. Zato je primerno, da se omejitev na uporabo navedene snovi samo kot herbicida odpravi.

(13)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/84 (7) je bil podaljšan datum poteka veljavnosti petoksamida do 31. januarja 2019, da bi se omogočil zaključek postopka obnovitve pred potekom odobritve navedene aktivne snovi. Ker pa je bil sklep o obnovitvi sprejet pred podaljšanim datumom poteka veljavnosti odobritve, bi se ta uredba morala uporabljati od 1. decembra 2018.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi petoksamid se obnovi, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2006/41/ES z dne 7. julija 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve klotianidina in petoksamida med aktivne snovi (UL L 187, 8.7.2006, str. 24).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(9):4981 [22 str.] Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/84 z dne 19. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 v zvezi s podaljšanjem obdobij odobritve za aktivne snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, klotianidin, bakrove spojine, dimoksistrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oksamil, petoksamid, propikonazol, propineb, propizamid, piraklostrobin in zoksamid (UL L 16, 20.1.2018, str. 8).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

petoksamid

št. CAS 106700-29-2

št. CIPAC 665

2-kloro-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil) acetamid

≥ 940 g/kg

Nečistoče:

toluen: največ 3 g/kg

1. december 2018

30. november 2033

DEL A

Uporaba je omejena na enkrat vsaki dve leti na istem polju v največjem odmerku 1 200 g aktivne snovi na hektar.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o obnovitvi snovi petoksamid ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V svoji celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganje metabolitov v podzemni vodi, kadar se petoksamid uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

tveganje za vodne organizme in deževnike,

tveganje za potrošnike zaradi ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, ali v primeru izpada pridelka.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije o:

1.

relevantnosti metabolitov, ki se lahko pojavljajo v podzemni vodi, ob upoštevanju kakršne koli relevantne razvrstitve petoksamida v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zlasti kot rakotvorne snovi kategorije 2;

2.

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v pitni vodi;

3.

lastnostih petoksamida kot potencialnega endokrinega motilca ščitničnega delovanja, s predložitvijo vsaj podatkov o mehanizmu delovanja, s katerimi se pojasni, ali snov povzroča motnje delovanja ščitnice.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 1 v enem letu po objavi mnenja glede petoksamida in zahtevanih informacij, ki ga je Odbor za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije sprejel v skladu s členom 37(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 2 v dveh letih po tem, ko Komisija objavi smernice za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 3 do 10. novembra 2020 v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (3) o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev in skupnimi smernicami za opredelitev endokrinih motilcev, ki sta jih sprejeli EFSA in ECHA.


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivne snovi je na voljo v poročilu o obnovitvi.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v delu A se vnos 122 za petoksamid črta;

(2)

v delu B se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„127

petoksamid

št. CAS 106700-29-2

št. CIPAC 665

2-kloro-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil) acetamid

≥ 940 g/kg

Nečistoče:

toluen: največ 3 g/kg

1. december 2018

30. november 2033

DEL A

Uporaba je omejena na enkrat vsaki dve leti na istem polju v največjem odmerku 1 200 g aktivne snovi na hektar.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o obnovitvi snovi petoksamid ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V svoji celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tveganje metabolitov v podzemni vodi, kadar se petoksamid uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

tveganje za vodne organizme in deževnike;

tveganje za potrošnike zaradi ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, ali v primeru izpada pridelka.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije o:

1.

relevantnosti metabolitov, ki se lahko pojavljajo v podzemni vodi, ob upoštevanju kakršne koli relevantne razvrstitve petoksamida v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zlasti kot rakotvorne snovi kategorije 2;

2.

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v pitni vodi;

3.

lastnostih petoksamida kot potencialnega endokrinega motilca ščitničnega delovanja, s predložitvijo vsaj podatkov o mehanizmu delovanja, s katerimi se pojasni, ali snov povzroča motnje delovanja ščitnice.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 1 v enem letu po objavi mnenja glede petoksamida in zahtevanih informacij, ki ga je Odbor za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije sprejel v skladu s členom 37(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 2 v dveh letih po tem, ko Komisija objavi smernice za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.

Vlagatelj predloži informacije iz točke 3 do 10. novembra 2020 v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (3) o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev in skupnimi smernicami za opredelitev endokrinih motilcev, ki sta jih sprejeli EFSA in ECHA.


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivne snovi je na voljo v poročilu o obnovitvi.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).“


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/77


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1265

z dne 20. septembra 2018

o odobritvi aktivne snovi fenpikoksamid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Združeno kraljestvo 2. decembra 2014 prejelo zahtevek družbe Dow AgroScience GmbH za odobritev aktivne snovi fenpikoksamid.

(2)

V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Združeno kraljestvo kot država članica poročevalka 13. januarja 2015 obvestilo vložnika, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o dopustnosti zahtevka.

(3)

Država članica poročevalka je 13. oktobra 2016 Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, pri čemer je en izvod poslala Agenciji, v katerem je ocenila, ali se za navedeno aktivno snov lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Agencija je izpolnila določbe člena 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je zahtevala, da vložnik predloži dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji. Država članica poročevalka je 31. julija 2017 Agenciji predložila oceno dodatnih informacij v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(5)

Agencija je 22. decembra 2017 vložniku, državam članicam in Komisiji poslala svoj sklep (2) o tem, ali se pričakuje, da bo aktivna snov fenpikoksamid izpolnila merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti.

(6)

Komisija je 23. marca 2018 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu snovi fenpikoksamid in osnutek uredbe o odobritvi snovi fenpikoksamid.

(7)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi rabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, zlasti v zvezi z rabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(8)

Zato je primerno, da se fenpikoksamid odobri.

(9)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov fenpikoksamid, kot je opredeljena v Prilogi I, je odobrena v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Uveljavitev

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpicoxamid (XDE-777) (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fenpikoksamid (XDE-777)). EFSA Journal 2018;16(1):5146, 27 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5146.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

fenpikoksamid

št. CAS: 517875-34-2

št. CIPAC: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzil-3-{3-[(izobutiriloksi)metoksi]-4-metoksipiridin-2-karboksamido}-6-metil-4,9-diokso-1,5-dioksonan-7-il izobutirat

≥ 750 g/kg

11. oktober 2018

11. oktober 2028

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi fenpikoksamid ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

vpliv predelave na oceno tveganja za potrošnika,

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

1.

tehnični specifikaciji aktivne snovi, kot je proizvedena (na podlagi proizvodnje v komercialnem obsegu), in skladnosti serij za ugotavljanje toksičnosti s potrjeno tehnično specifikacijo,

2.

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v pitni vodi,

3.

lastnostih fenpikoksamida kot potencialnega endokrinega motilca ščitničnega delovanja, s predložitvijo zlasti podatkov o mehanizmu delovanja, s katerimi se v skladu s točkama 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (2), pojasni, ali učinki, ugotovljeni v študijah, predloženih v odobritev, povzročajo motnje delovanja ščitnice.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži informacije iz točke 1 do 11. oktobra 2019, informacije iz točke 2 v dveh letih po tem, ko Komisija objavi smernice za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, informacije iz točke 3 pa do 10. novembra 2020.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„126

fenpikoksamid

št. CAS: 517875-34-2

št. CIPAC: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzil-3-{3-[(izobutiriloksi)metoksi]-4-metoksipiridin-2-karboksamido}-6-metil-4,9-diokso-1,5-dioksonan-7-il izobutirat

≥ 750 g/kg

11. oktober 2018

11. oktober 2028

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi fenpikoksamid ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

vpliv predelave na oceno tveganja za potrošnika,

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

1.

tehnični specifikaciji aktivne snovi, kot je proizvedena (na podlagi proizvodnje v komercialnem obsegu), in skladnosti serij za ugotavljanje toksičnosti s potrjeno tehnično specifikacijo,

2.

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v pitni vodi,

3.

lastnostih fenpikoksamida kot potencialnega endokrinega motilca ščitničnega delovanja, s predložitvijo zlasti podatkov o mehanizmu delovanja, s katerimi se v skladu s točkama 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (2) , pojasni, ali učinki, ugotovljeni v študijah, predloženih v odobritev, povzročajo motnje delovanja ščitnice.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži informacije iz točke 1 do 11. oktobra 2019, informacije iz točke 2 v dveh letih po tem, ko Komisija objavi smernice za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, informacije iz točke 3 pa do 10. novembra 2020.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/81


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1266

z dne 20. septembra 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, apneno žveplo, azadirahtin, bupirimat, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakvin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilmaslena kislina, isoksaben, karboksin, kletodim, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat in tebufenozid

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (3) so bili vloženi zahtevki za obnovitev odobritve snovi 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, apneno žveplo, azadirahtin, bupirimat, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakvin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilmaslena kislina, isoksaben, karboksin, kletodim, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat in tebufenozid. Vendar bo iz razlogov, na katere vložnik nima vpliva, odobritev navedenih snovi verjetno potekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(3)

Ob upoštevanju časa in virov, ki so potrebni za dokončanje ocene zahtevkov za obnovitev odobritve velikega števila aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla med letoma 2019 in 2021, je bil z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104 (4) oblikovan delovni program, ki združuje podobne aktivne snovi in določa prednostne naloge na podlagi skrbi za varovanje zdravja ljudi in živali ali okolja, kot je določeno v členu 18 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Ker aktivne snovi 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, apneno žveplo, azadirahtin, bupirimat, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakvin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilmaslena kislina, isoksaben, karboksin, kletodim, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat in tebufenozid ne spadajo v prednostne kategorije iz Izvedbenega sklepa C(2016) 6104, bi bilo treba njihova obdobja odobritve podaljšati za dve ali tri leta, ob upoštevanju sedanjega datuma poteka veljavnosti, dejstva, da je treba v skladu s členom 6(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 dopolnilno dokumentacijo za aktivno snov predložiti najpozneje 30 mesecev pred potekom odobritve, nujnosti zagotovitve uravnotežene razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje.

(5)

Zato je primerno obdobja odobritve za aktivne snovi cikloksidim, dazomet, diklofop, fenazakvin, himeksazol, indolilmaslena kislina, karboksin, kletodim, metaldehid in paklobutrazol podaljšati za dve leti, obdobja odobritve za aktivne snovi 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, apneno žveplo, azadirahtin, bupirimat, ditianon, dodin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, isoksaben, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat in tebufenozid pa za tri leta.

(6)

Če dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena najpozneje 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bi moral datum poteka veljavnosti ostati enak kot pred to uredbo ali pa bi ga bilo treba določiti čim prej po tem datumu.

(7)

Kadar Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. septembra 2016 o oblikovanju delovnega programa za oceno vlog za obnovitev odobritev aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla v letih 2019, 2020 in 2021, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 357, 29.9.2016, str. 9).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 316 se za cikloksidim datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 317 se za 6-benziladenin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 322 se za himeksazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 323 se za dodin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 326 se za indolilmasleno kislino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 328 se za tau-fluvalinat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 329 se za kletodim datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 330 se za bupirimat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 333 se za 1-dekanol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 334 se za isoksaben datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 335 se za fluometuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 337 se za karboksin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 339 se za dazomet datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 340 se za metaldehid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 341 se za sintofen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 342 se za fenazakvin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 343 se za azadirahtin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 344 se za diklofop datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 345 se za apneno žveplo datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 346 se za aluminijev sulfat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(21)

v šestem stolpcu vrstice 348 se za paklobutrazol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2023“;

(22)

v šestem stolpcu vrstice 349 se za pencikuron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(23)

v šestem stolpcu vrstice 350 se za tebufenozid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(24)

v šestem stolpcu vrstice 351 se za ditianon datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(25)

v šestem stolpcu vrstice 352 se za heksitiazoks datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“;

(26)

v šestem stolpcu vrstice 353 se za flutriafol datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. maj 2024“.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/84


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1267

z dne 20. septembra 2018

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za štiriindvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2080 (3) se je začela prodaja posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom.

(2)

Glede na ponudbe, predložene za štiriindvajseti delni razpis, je treba določiti najnižjo prodajno ceno.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za štiriindvajseti delni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080, katerega rok za predložitev ponudb je potekel 18. septembra 2018, znaša najnižja prodajna cena 123 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).


SKLEPI

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/85


SKLEP SVETA (EU) 2018/1268

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga švedske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020.

(2)

Zaradi konca mandata Martina ANDREASSONA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za člana Odbora regij imenuje:

Alexander WENDT, Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/86


SKLEP SVETA (EU) 2018/1269

z dne 18. septembra 2018

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 4 o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

Mandat sedanjega zunanjega revizorja Banke Slovenije je potekel po reviziji za poslovno leto 2017. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja za čas od poslovnega leta 2018.

(3)

Banka Slovenije je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta 2018 do 2020 izbrala družbo Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

(4)

Svet ECB je priporočil, da se za zunanjega revizorja Banke Slovenije za poslovna leta 2018 do 2020 imenuje družba Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

(5)

Skladno s priporočilom Sveta ECB bi bilo zato treba ustrezno spremeniti Sklep Sveta 1999/70/ES (2)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se odstavek 13 nadomesti z naslednjim:

„13.   Družba Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. se odobri kot zunanji revizor Banke Slovenije za poslovna leta 2018 do 2020.“

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na ECB.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL C 260, 24.7.2018, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (UL L 22, 29.1.1999, str. 69).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/87


SKLEP SVETA (EU) 2018/1270

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Odbora regij na predlog Republike Litve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga litovske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020.

(2)

Zaradi konca mandata Andriusa KUPČINSKASA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za člana Odbora regij imenuje:

Vytenis TOMKUS, Member of Kaišiadorys District Municipal Council.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/88


SKLEP SVETA (EU) 2018/1271

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020.

(2)

Zaradi konca mandata dr. Beate MERK se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za člana Odbora regij imenuje:

Georg EISENREICH, Staatsminister (Freistaat Bayern).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/89


SKLEP SVETA (EU) 2018/1272

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Odbora regij na predlog Italijanske republike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Mauro D'ATTIS je bil ponovno imenovan za člana na podlagi več različnih mandatov, in sicer 21. aprila 2016 s Sklepom Sveta (EU) 2016/643 (4), 17. oktobra 2016 s Sklepom Sveta (EU) 2016/1860 (5) oziroma 14. septembra 2017 s Sklepom Sveta (EU) 2017/1753 (6).

(2)

Zaradi konca mandata Maura D'ATTISA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za člana Odbora regij imenuje:

Salvatore Domenico Antonio POGLIESE, Sindaco del Comune di Catania.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2016/643 z dne 21. aprila 2016 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Italijanske republike (UL L 108, 23.4.2016, str. 35).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2016/1860 z dne 17. oktobra 2016 o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike (UL L 284, 20.10.2016, str. 31).

(6)  Sklep Sveta (EU) 2017/1753 z dne 14. septembra 2017 o imenovanju člana in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike (UL L 246, 26.9.2017, str. 5).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/90


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/1273

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Republike Poljske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga poljske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. septembra 2015 in 1. oktobra 2015 sprejel sklepa (EU, Euratom) 2015/1600 (1) in (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

Zaradi smrti Franciszka BOBROWSKEGA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dariusz Mirosław POTYRAŁA, President of the Trade Unions of Miners/All-Poland Alliance of Trade Unions, se imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za preostanek mandata, tj. do 20. septembra 2020.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1600 z dne 18. septembra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 248, 24.9.2015, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1790 z dne 1. oktobra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 260, 7.10.2015, str. 23).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/91


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/1274

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Danske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. septembra 2015 in 1. oktobra 2015 sprejel sklepa (EU, Euratom) 2015/1600 (1) in (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

Zaradi konca mandata Dorthe ANDERSEN se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nils TRAMPE, Director Social Affairs in the Confederation of Danish Employers (DA), se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2020, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1600 z dne 18. septembra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 248, 24.9.2015, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1790 z dne 1. oktobra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 260, 7.10.2015, str. 23).


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/92


SKLEP SVETA (EU) 2018/1275

z dne 18. septembra 2018

o imenovanju članov izbirne komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: EJT) (1) in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939 se oblikuje izbirna komisija, ki sestavi ožji seznam kvalificiranih kandidatov za mesto evropskega glavnega tožilca in poda utemeljeno mnenje glede kvalifikacij kandidatov za mesto evropskega tožilca.

(2)

Uredba (EU) 2017/1939 določa, da Evropski parlament in Svet v medsebojnem soglasju imenujeta evropskega glavnega tožilca z ožjega seznama kvalificiranih kandidatov, ki ga sestavi izbirna komisija.

(3)

Uredba (EU) 2017/1939 prav tako določa, da Svet imenuje vsakega evropskega tožilca izmed treh kandidatov, ki jih predlaga posamezna država članica, in sicer po prejemu utemeljenega mnenja izbirne komisije.

(4)

Izbirna komisija bi morala pregledati prijave za mesto evropskega glavnega tožilca in mesto evropskih tožilcev glede na zahteve iz člena 14(2) oziroma člena 16(1) Uredbe (EU) 2017/1939, vključno s tem, ali je neodvisnost kandidatov nedvomna.

(5)

Izbirno komisijo bi moralo sestavljati dvanajst oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Računskega sodišča, nekdanjimi nacionalnimi člani Eurojusta, člani nacionalnih vrhovnih sodišč, vrhovnimi tožilci in priznanimi pravniki.

(6)

Enega člana komisije bi moral predlagati Evropski parlament. Evropski parlament je 31. maja 2018 kot svojega predlaganega kandidata za člana komisije imenoval Antonia MURO.

(7)

Komisija je pri članstvu v izbirni komisiji upoštevala potrebo po geografskem ravnovesju, ravnovesju med spoloma in ustreznem zastopanju pravnih sistemov držav članic, ki sodelujejo v EJT.

(8)

Med enajstimi osebami, in sicer šestimi moškimi in petimi ženskami, ki jih predlaga Komisija, je en nekdanji član Sodišča, en nekdanji član Računskega sodišča, en nekdanji nacionalni član Eurojusta, pet vrhovnih tožilcev, dva člana nacionalnih vrhovnih sodišč ter en priznan pravnik.

(9)

Člen 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939 določa, da Svet sprejme sklep o imenovanju članov izbirne komisije na predlog Komisije.

(10)

Zato bi bilo treba imenovati člane izbirne komisije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člane komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939 se za obdobje štirih let od 9. oktobra 2018 imenujejo naslednje osebe:

 

Peter FRANK

 

Ulrike HABERL-SCHWARZ

 

Theodoros IOANNIDES

 

Saale LAOS

 

Jean-Claude MARIN

 

Ján MAZÁK

 

María de los Ángeles GARRIDO LORENZO

 

Marin MRČELA

 

Antonio MURA

 

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

 

Martine SOLOVIEFF

 

Raija TOIVIAINEN.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 283, 31.10.2017, str. 1.


21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/94


SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1276

z dne 22. februarja 2018

o zadevi SA.31149 (2012/C) – Nemčija

Domnevna državna pomoč družbi Ryanair

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1034)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenima določbama (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z dopisom z dne 10. julija 2007 (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka iz leta 2007) Nemčijo obvestila, da se je v zvezi s financiranjem letališča Lübeck, finančnimi povezavami med mestom Lübeck in družbo Infratil Limited (v nadaljnjem besedilu: družba Infratil) ter finančnimi povezavami letališča z družbo Ryanair odločila začeti postopek iz člena 108(2) Pogodbe. Formalni postopek preiskave je bil evidentiran pod zadevo št. SA.21877 (C 24/2007). Popravek sklepa o začetku postopka iz leta 2007 je bil sprejet 24. oktobra 2007.

(2)

Sklep o začetku postopka iz leta 2007 je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 29. novembra 2007 (2). Popravek je bil objavljen 7. decembra 2007 (3). Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe o zadevnih ukrepih v enem mesecu od datuma objave.

(3)

Dne 28. januarja 2009 je Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung eV (v nadaljnjem besedilu: organizacija SGF) (4) poslala pritožbo glede zadeve SA.21877, ki je bila evidentirana pod zadevo št. SA.27585.

(4)

Organizacija SGF je 22. junija 2010 in 30. junija 2010 vložila dodatno pritožbo, v kateri trdi, da je Nemčija dodelila dodatno nezakonito državno pomoč družbama Flughafen Lübeck GmbH (v nadaljnjem besedilu: družba FLG) in Infratil. Ta pritožba je bila evidentirana pod zadevo št. SA.31149.

(5)

Komisija je z dopisom z dne 22. februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka iz leta 2012) Nemčijo obvestila, da se je v zvezi z domnevno državno pomočjo družbam FLG, Infratil, Ryanair in drugim letalskim prevoznikom, ki uporabljajo letališče Lübeck, odločila začeti postopek iz člena 108(2) Pogodbe (5).

(6)

Sklep o začetku postopka iz leta 2012 je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 10. avgusta 2012 (6). Komisija je zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe o zadevnih ukrepih v enem mesecu od datuma objave.

(7)

Komisija je leta 2014 združila postopke v zadevah SA.21877, SA.27585 in SA.31149.

(8)

Komisija je 7. februarja 2017 sprejela končne odločitve v zadevah SA.21877 in SA.27585, pa tudi v zadevi SA.31149 (7). Kar zadeva morebitno državno pomoč v korist družbe Ryanair, je bil v navedenem sklepu Komisije ocenjen le sporazum, ki sta ga upravljavec letališča in družba Ryanair sklenila leta 2000. V njem je bilo navedeno, da Komisija na dan sprejetja Sklepa v svojem spisu ni imela dovolj informacij za oceno, ali poznejši sporazumi, zlasti tisti, sklenjeni leta 2010, pomenijo državno pomoč v korist družbe Ryanair. Navedeni sporazumi bodo zato ocenjeni v ločenem sklepu (8).

(9)

Komisija je Nemčiji 27. julija 2017 poslala zahtevo po informacijah v zvezi s spremnima pismoma, ki sta ju družbi FLG in Ryanair sklenili leta 2010, ter poročilom družbe Oxera z dne 6. februarja 2015 (9). Nemčija je zaprosila za podaljšanje roka za odgovor, ki ga je Komisija odobrila 2. avgusta 2017. Nemčija je zahtevane informacije predložila 20. septembra 2017.

(10)

Dne 22. septembra 2017 je bila zahteva za informacije poslana družbi Ryanair in posredovana Nemčiji. Družbi Ryanair in Oxera sta nato informacije predložili 6. oktobra 2017. Komisija je 24. oktobra 2017 dokumente, prejete od družbe Ryanair, posredovala Nemčiji in jo pozvala k predložitvi pripomb.

(11)

Komisija se v zvezi s postopki v zadevah SA.21877, SA.27585 in SA.31149 sklicuje na uvodne izjave od (1) do (61) Sklepa Komisije (EU) 2017/2336.

2.   PODROBEN OPIS UKREPOV

2.1   Ozadje preiskave in okvir ukrepov

2.1.1   Dejstva v zvezi z letališčem in razvoj potniškega prometa

(12)

Letališče Lübeck je približno 73 kilometrov oddaljeno od mesta Hamburg v zvezni deželi Schleswig-Holstein v Nemčiji.

(13)

Letališče svoje zaledje opredeljuje kot metropolitansko območje mesta Hamburg in Öresund (širše območje mest København/Malmö).

(14)

Tržna študija, ki jo je letališče izvedlo leta 2009 (10), kaže, da je večina potnikov (na odhodnih letih) na letališče Lübeck prispela iz Hamburga (tj. 47,20 %). Letališče Hamburg je od letališča Lübeck oddaljeno 78 kilometrov, približno 65 minut vožnje z avtomobilom.

(15)

Do leta 2000 je bilo letališče Lübeck odvisno od prihodkov iz letalstva, ustvarjenih s čarterskimi leti in splošnim letalstvom. Leta 2000 je letališče spremenilo svoj poslovni model v letališče za nizkocenovne prevoznike, kjer so se prihodki ustvarjali s kombinacijo letalskih in neletalskih dejavnosti. Od navedenega datuma je veliko večino letov na letališču Lübeck opravila družba Ryanair, ki je leta 2010 izvajala približno 90 % prometa.

(16)

Letališče Lübeck je prvotno upravljala družba FLG, ki je bila družba z omejeno odgovornostjo, njen edini delničar pa je bilo mesto Lübeck. Prvič je bila privatizirana leta 2005, nato pa jo je leta 2009 odkupilo mesto Lübeck. Na javnem glasovanju prebivalcev mesta Lübeck se je aprila 2010 zagotovilo preživetje letališča, in sicer so se odobrile dodatne naložbe v letališče, dokler v družbo ne bi vstopil nov zasebni vlagatelj. Nov zasebni vlagatelj se je našel leta 2012. Lastništvo letališča se je v zadnjih letih večkrat spremenilo.

(17)

Potniški promet na letališču se je povečal z 48 652 potnikov leta 1999 na 697 559 potnikov leta 2009. Po tem se je postopoma zmanjševal v nasprotju s pričakovanji letališča, ki je pričakovalo, da se bo število potnikov do leta 2015 povečalo na 2,2 milijona.

(18)

Na dan tega sklepa noben letalski prevoznik ne leti z letališča Lübeck. Na voljo niso ne redni ne čarterski leti.

2.1.2   Sporazum iz leta 2000

(19)

Družba FLG je maja 2000 z družbo Ryanair podpisala sporazum o storitvah zračnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: sporazum iz leta 2000), v katerem so bile določene letališke pristojbine, ki jih je morala plačati družba Ryanair, kot tudi spodbude za podporo za trženje, ki jih je moralo plačati letališče. Predvideno je bilo, da bo sporazum iz leta 2000 veljal od 1. junija 2000 do 31. maja 2010.

(20)

Za ruto do Stansteda je sporazum vključeval naslednje stroške in prihodke:

Preglednica 1

Stroški in prihodki, vključeni v sporazum iz leta 2000 z vidika družbe FLG

 

< 18 obračanj na teden

≥ 18 obračanj na teden

Stroški družbe FLG:

Podpora za trženje – stroški na prispelega potnika

[…] EUR (*1)

[…] EUR

 

Do 31. maja 2005

Od 1. junija 2005

Prihodki družbe FLG:

Pristojbina, ki jo družba Ryanair plača na letalo

[…] EUR

[…] EUR

Pristojbina, ki jo družba Ryanair plača na prispelega potnika

[…] EUR

[…] EUR

Čista pristojbina, ki jo družba Ryanair plača na prispelega potnika (pristojbina, zmanjšana za podporo za trženje)

[…] EUR

[…] EUR

Drugo:

Pristojbina za promet na vozovnico, ki jo proda družba FLG

[…]

[…]

Provizija za promet iz najema vozil pri družbi FLG

[…]

[…]

Pristojbina za varnost (ki jo družba Ryanair plača ustreznemu vladnemu organu)

[…] EUR

[…] EUR

2.2   Morebitna državna pomoč, ki jo je upravljavec letališča, družba FLG, dodelil družbi Ryanair

(21)

Družbi Ryanair in FLG sta marca in oktobra 2010 podpisali spremni pismi k sporazumu iz leta 2000 (v nadaljnjem besedilu skupaj: sporazuma iz leta 2010 ali spremni pismi iz leta 2010).

(22)

Prvo spremno pismo, podpisano 29. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: spremno pismo št. 1), je zajemalo obdobje od 28. marca 2010 do 30. oktobra 2010. Z njim se je podaljšal sporazum iz leta 2000, ki bi se iztekel maja 2010, in uvedla nova pristojbina za trženje v višini […] EUR na potnika, ki naj bi jo družba FLG plačala v zameno za začasno trženje, ki bi ga organizirala družba Ryanair. To novo pristojbino za trženje je bilo treba plačati poleg pristojbine za trženje iz sporazuma iz leta 2000 v višini […] EUR na potnika (manj kot 18 obračanj na teden) ali […] EUR na potnika (več kot 18 obračanj na teden). Ker je družba Ryanair opravila več kot 18 obračanj na teden, bi ji morala družba FLG v času trajanja sporazuma plačati skupno […] EUR. Ker so se ohranili vsi drugi pogoji iz sporazuma iz leta 2000, so pristojbine za potniške storitve na vsakega odhajajočega potnika, ki jih je bilo treba plačati družbi FLG, znašale […] EUR, stroški oskrbe na ploščadi na obračanje pa […] EUR.

(23)

Dne 31. oktobra 2010, po koncu pogodbenega obdobja iz spremnega pisma št. 1, je bilo podpisano drugo spremno pismo (v nadaljnjem besedilu: spremno pisno št. 2). V njem se niso ohranili pogoji iz spremnega pisma št. 1, temveč je ponovno vsebovalo seznam plačil za trženje, kakršen je bil naveden v sporazumu iz leta 2000, pri čemer so bili pogoji iz tega sporazuma podaljšani za tri leta do 1. novembra 2013.

(24)

Na dan, ko je bilo podpisano spremno pismo št. 1, namreč 29. marca 2010, je družba FLG podpisala tudi pogodbo o storitvah trženja z družbo Airport Marketing Services Limited (v nadaljnjem besedilu: družba AMS), podružnico v celotni lasti družbe Ryanair. Navedena pogodba o storitvah trženja je zajemala obdobje od 29. marca 2010 do 30. oktobra 2010 in določala storitve oglaševanja, ki jih je družba AMS morala zagotoviti na spletni strani www.ryanair.com v zameno za plačilo […] EUR s strani družbe FLG.

2.3   Področje preiskave

(25)

Sporazum iz leta 2000 med družbama FLG in Ryanair je bil del Sklepa (EU) 2017/2336. Zato je ta sklep omejen na spremno pismo št. 1 in spremno pismo št. 2, sklenjeni leta 2010.

2.4   Razlogi za začetek postopka

(26)

Komisija je imela pomisleke, da je bila s sporazumoma iz leta 2010 družbi Ryanair dodeljena selektivna prednost, zaradi česar pomenita državno pomoč v smislu člena 107 Pogodbe.

3.   PRIPOMBE NEMČIJE

(27)

Nemčija je menila, da sporazuma iz leta 2010 nista izkrivljala ali nista mogla izkrivljati konkurence in nista vplivala na trgovino med državami članicami, saj je letališče Lübeck majhno regionalno letališče ter ne konkurira letališču Hamburg in drugim letališčem.

(28)

Kar zadeva spremno pismo št. 1, je Nemčija trdila, da je bilo v skladu s tržnimi pogoji in da ni zagotovilo prednosti družbi Ryanair. S sklicevanjem na zadevo Helaba I (11) je trdila, da prednost ne obstaja, če drugi upravljavci regionalnih letališč nudijo družbi Ryanair podobne pogoje. Poleg tega je trdila, da je bilo to dokazano s primerjalno analizo družbe Ryanair.

(29)

Nemčija je trdila, da imajo nizkocenovni prevozniki, kot sta družbi Ryanair in Wizz Air, manj zahtev glede zemeljske oskrbe in infrastrukturnih storitev. Prvič, na letališču Lübeck je bilo potrebnih manj okenc za prijavo na let, saj se lahko potniki za let z družbo Ryanair prijavijo prek spleta. Drugič, ni bilo avtobusov za potnike. Tretjič, ker so razdalje, ki jih je treba prehoditi na letališču Lübeck, manjše, so bila letala družbe Ryanair krajši čas na letališču. Četrtič, ker ni bilo prestopnih letov, na potnika pa je bilo manj kosov prtljage, niso bili potrebni objekti v ta namen. Petič in zadnjič, ker letalska posadka pogosto poskrbi za čiščenje notranjosti letala, je bilo manjše povpraševanje po storitvah čiščenja letal.

(30)

Kar zadeva spremno pismo št. 2, je Nemčija poudarila, da je ta sporazum predstavljal razširitev sporazuma iz leta 2000 in ni vseboval bistvenih sprememb. Menila je, da je bil sporazum iz leta 2000 v skladu s preskusom udeleženca v tržnem gospodarstvu.

(31)

Poleg tega Nemčija meni, da domnevnih prednosti v korist družbe Ryanair ni mogoče pripisati državi zaradi sodbe v zadevi Stardust Marine (12). Po navedbah Nemčije je družba FLG ravnala samostojno in ne pod vplivom države. Nemčija je navedla tudi, da družba FLG ni bila vključena v strukture javne uprave. Poleg tega je Nemčija dejala, da je bil nadzor javnih organov nad upravljanjem družbe FLG omejen na letalstvo in zadeve s področja javnega interesa ter ni vključeval vodenja komercialnih poslov.

4.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI

4.1   Družba Flughafen Lübeck GmbH

(32)

Družba FLG je navedla, da se je o sporazumih pogajala samostojno, zato ukrepa ni mogoče pripisati Nemčiji.

4.2   Družba Ryanair

(33)

Družba Ryanair je trdila, da sporazumov iz leta 2010 ni mogoče pripisati državi.

(34)

Poleg tega je trdila, da ni bilo selektivnosti, saj sta sporazuma iz leta 2010 zgolj kratki spremni pismi, ki podaljšujeta trajanje obstoječih dogovorov po sporazumu iz leta 2000. Edini novi element je bila poslovno dogovorjena prilagoditev podpore za trženje.

(35)

Družba Ryanair je navedla, da je bila pogodba z družbo FLG sklenjena na podlagi gospodarskih vidikov. Letališče Lübeck je veljalo za uspešno delujoče letališče, sekundarno letališču Hamburg, in Lübeck sam je štel za dragoceno kulturno destinacijo. Čeprav družba Ryanair ni mogla posredovati poslovnega načrta, da bi utemeljila svojo odločitev o začetku opravljanja storitev na letališču Lübeck, je poudarila, da se takšen poslovni načrt običajno ne zahteva za zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu. Družba Ryanair je pojasnila, da je prenehala opravljati storitve na letališču Lübeck zaradi poslovnih razlogov, med drugim zaradi povečanja stroškov in ker je bil donos manjši, kot je bilo pričakovano (zaradi gospodarske recesije).

(36)

Družba Ryanair je navedla, da so regionalna letališča v Uniji v težkem tržnem položaju. Zato je treba upoštevati prihodke letališča iz letalskih in neletalskih dejavnosti, kar se imenuje „pristop enojnega obračunavanja“. Ker je za pogodbe z družbo Ryanair značilno, da obetajo veliko število potnikov, ti poslovni odnosi pogosto pripomorejo k večji prepoznavnosti letališča in privabijo druge letalske prevoznike kakor tudi trgovce na drobno in druge ponudnike storitev. Poleg tega je družba Ryanair navedla, da so obstajali trdni dokazi, da bi se z večjim številom potnikov povečali prihodki iz neletalskih dejavnosti.

(37)

Družba Ryanair je trdila, da bi z vidika vlagatelja v tržnem gospodarstvu vsaka poslovna ponudba običajno pomenila izboljšanje glede na takratne razmere, dokler pričakuje, da bodo mejne koristi presegale mejne stroške. Poleg tega je zagovarjala stališče, da je treba upoštevati, da ima glede na svoj poslovni model in operativno učinkovitost znatno manjše potrebe kot drugi letalski prevozniki.

(38)

Družba Ryanair je izvedla primerjavo med letališči primerljive velikosti in v primerljivem položaju kot letališče Lübeck. Primerljiva letališča so Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nimes in Prestwick. Primerjava pristojbin, ki jih je družba Ryanair plačevala na primerljivih letališčih, je pokazala, da so bili stroški, ki jih je družba Ryanair plačevala na letališču Lübeck, na splošno višji od povprečja na primerljivih letališčih tako na potnika kot na posamezno obračanje.

(39)

Družba Ryanair je predložila dve poročili družbe Oxera, v katerih je bila ocenjena pričakovana donosnost spremnih pisem iz leta 2010 (13). Obe poročili sta temeljili na poslovnem načrtu, ki ga je letališče Lübeck pripravilo leta 2010 pred podpisom spremnih pisem iz leta 2010. V poročilih je navedeno, da naj bi bili na podlagi razumnih predpostavk v času podpisa spremnih pisem iz leta 2010 ti predvidoma dovolj donosni in da bi letališče, ki ravna kot udeleženec v tržnem gospodarstvu, verjetno ponudilo podobne pogoje. Po navedbah družbe Oxera bi to veljalo tudi, če bi se pogodba o storitvah trženja z družbo AMS obravnavala skupaj s spremnima pismoma iz leta 2010, pri čemer so se upoštevali stroški, ne pa tudi prihodki, povezani z družbo AMS.

(40)

Kar zadeva pogodbo o storitvah trženja z družbo AMS, je družba Ryanair trdila, da so take pogodbe obojestransko koristne zaradi priljubljenosti spletnega mesta družbe Ryanair in posledičnega povečanja mednarodnega priznanja, izgradnje blagovne znamke in potnikov, kar je bilo potrjeno z dodatnim poročilom družbe Oxera z dne 26. septembra 2014.

4.3   Družba Air Berlin

(41)

Družba Air Berlin je navedla, da rute družbe Ryanair z letališča Lübeck predstavljajo neposredno konkurenco tistim, ki jih ponuja družba Air Berlin na letališču Hamburg. To velja zlasti za destinacije London, Milano in Barcelona, saj tja letita oba letalska prevoznika.

(42)

Družba Air Berlin je zagovarjala stališče, da je namen tržne strategije družbe Ryanair speljati potencialne stranke drugih prevoznikov, med drugim družbe Air Berlin. Zaradi nizkih cen družbe Ryanair so se stranke preselile z letališča Hamburg na letališče Lübeck. Družba Air Berlin trdi, da je zaradi državne pomoči utrpela znatne gospodarske izgube. Morala je prenehati izvajati nekatere lete, ker jih je družba Ryanair vzporedno zagotavljala na letališču Lübeck. Poleg tega je družba Air Berlin izrazila mnenje, da težko uvede nove destinacije z letališča Hamburg, dokler podobne destinacije nudi družba Ryanair z letališča Lübeck po pretirano nizkih cenah.

(43)

Poleg tega je družba Air Berlin navedla, da je sporazum z družbo Ryanair mogoče pripisati Nemčiji. V skladu s statutom družbe FLG mora nadzorni svet dati soglasje za stroške, ki nastanejo zaradi uporabe letališča (12. odstavek statuta). Štiri od šestih članov nadzornega sveta je izvolilo mesto Lübeck. Na tej podlagi je družba Air Berlin zaključila, da bi mesto Lübeck lahko bilo odgovorno.

(44)

Družba Air Berlin je menila, da je vzrok za zaskrbljenost tudi pogodba o storitvah trženja med družbama AMS in FLG, saj se zdijo prejemki za „podporo za trženje“ nepovezani z dejanskimi izdatki družbe Ryanair za trženje.

5.   PRIPOMBE NEMČIJE GLEDE NAVEDB TRETJIH OSEB

5.1   Pripombe glede navedb družbe Ryanair

(45)

Po trditvah Nemčije je iz navedb družbe Ryanair razvidno, da je letališče Lübeck ravnalo v skladu z načelom udeleženca v tržnem gospodarstvu.

(46)

Nemčija je poudarila predvsem uporabnost pristopa družbe Ryanair k dokazovanju skladnosti sporazuma s trgom prek analize donosnosti in primerjalne analize.

(47)

Po navedbah Nemčije spremnih pisem iz leta 2010 ni mogoče pripisati državi, saj se je družba FLG o njiju samostojno pogajala in ju sklenila brez vmešavanja mesta Lübeck. Kar zadeva spremno pismo št. 2, je Nemčija izpostavila, da je predstavljalo le podaljšanje sporazuma iz leta 2000 in ni vsebovalo nobenih vsebinskih sprememb. Zato so veljali vsi argumenti v zvezi s sporazumom iz leta 2000.

(48)

Nemčija je navedla, da ne razume, zakaj je bila pogodba o storitvah trženja med družbama FLG in AMS vključena v preiskavo v zvezi z državno pomočjo, saj družba FLG v okviru te pogodbe ni porabila nobenih javnih sredstev. Stroški iz pogodbe o storitvah trženja z družbo AMS so bili kriti iz zasebnih virov, saj je denar zagotovila Industrie- und Handelskammer Lübeck, tj. gospodarska zbornica, ki združuje zasebna podjetja v Lübecku. Poleg tega je Nemčija pripomnila, da se lahko pogodba o storitvah trženja z družbo AMS šteje za skladno s tržnimi standardi. To dokazuje tudi ugotovitev, da so se družbi FLG zaračunali manjši stroški kot drugim letališčem s podobno pogodbo. Še več, zadevna pogodba o storitvah trženja je temeljila na obljubi družbe Ryanair, da bo med svoje destinacije dodala dva kraja.

(49)

Nemčija je poudarila še funkcijo letališča Lübeck kot rezervnega letališča za letališče Hamburg in kot potrebne prometne infrastrukture za prebivalstvo severne Nemčije.

5.2   Pripombe glede navedb družbe Air Berlin

(50)

Po navedbah Nemčije bi se družbi Air Berlin dodelile enake prednosti kot družbi Ryanair, če bi izpolnila enaka merila glede števila potnikov in pogostosti letov. Namesto tega je družba Air Berlin zavrnila vse ponudbe za pogajanja z družbo FLG, saj ni nikoli nameravala opravljati storitev na letališču Lübeck. Družba Air Berlin ni nikoli ugovarjala pogojem, pod katerimi je družba Ryanair delovala na letališču Hamburg. Poleg tega se je več letalskih prevoznikov pritožilo (med drugim Komisiji), da je družba Air Berlin uživala koristi znatne državne pomoči od Združenih arabskih emiratov. Zato ne more nastopati kot žrtev v razmerju do svojega glavnega tekmeca, družbe Ryanair.

(51)

Nemčija se ni strinjala s pripombami družbe Air Berlin glede obstoja konkurence med letališčem Lübeck in letališčem Hamburg. Nemčija se je zlasti sklicevala na dejstvo, da je imelo letališče Hamburg leta 2000 70-krat toliko potnikov kot letališče Lübeck. Druga letališča se niso pritožila, kar kaže, da med omenjenima letališčema ni bilo konkurence.

(52)

Poleg tega je Nemčija zavrnila trditev družbe Air Berlin, da je družba Ryanair imela gospodarsko prednost. Nemčija je navedla, da je družba Air Berlin uporabila netočne izračune in da je preskus udeleženca v tržnem gospodarstvu edini ustrezen preskus za presojo, ali je sporazum med letališčem in letalskim prevoznikom skladen s trgom.

6.   OCENA UKREPOV

(53)

Člen 107(1) Pogodbe določa, da je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

(54)

Merila iz člena 107(1) Pogodbe so kumulativna. Za presojo, ali ukrep pomeni državno pomoč, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

upravičenec je podjetje,

ukrep daje prednost,

prednost je dodeljena iz državnih sredstev,

prednost je selektivna in

ukrep izkrivlja konkurenco ali bi lahko izkrivljal konkurenco in lahko prizadene trgovino med državami članicami.

6.1   Gospodarska dejavnost in pojem podjetje

(55)

Pojem podjetja zajema vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način financiranja. Vsaka dejavnost ponudbe blaga ali storitev na določenem trgu je gospodarska dejavnost.

(56)

Ker je družba Ryanair zasebna družba, ki opravlja storitve zračnega prevoza za plačilo z namenom ustvarjanja dobička, je Ryanair podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Zato je podjetje v smislu člena 107(1) Pogodbe.

6.2   Gospodarska prednost

(57)

Prednost v smislu člena 107(1) Pogodbe je vsaka gospodarska korist, ki je podjetje ne bi moglo pridobiti pod običajnimi tržnimi pogoji, tj. brez posredovanja države (14).

(58)

Kadar so letališču na voljo javna sredstva, se pomoč letalskemu prevozniku načeloma lahko izključi, če se razmerje med letališčem in letalskim prevoznikom izvaja v skladu z običajnimi tržnimi pogoji. Ta t. i. preskus udeleženca v tržnem gospodarstvu sledi osnovnemu načelu, in sicer da bi bilo treba ravnanje javnih organov primerjati s podobnimi zasebnimi gospodarskimi udeleženci pod običajnimi tržnimi pogoji, da se ugotovi, ali sporazum dodeljuje prednost njegovi sopogodbenici (15).

6.2.1   Uvodne opombe v zvezi s preskusom udeleženca v tržnem gospodarstvu

(59)

V skladu s točko 53 smernic za letalski sektor iz leta 2014 (16) se obstoj pomoči letalskemu prevozniku, ki uporablja določeno letališče, načeloma lahko izključi, če cena letaliških storitev ustreza tržni ceni („prvi pristop“ – primerjava s tržno ceno). Z drugim pristopom se s predhodno analizo, tj. analizo, ki temelji na informacijah, ki so bile na voljo ob dodelitvi pomoči, in na predvidljivih razvojnih trendih, dokaže, da bo dogovor dodatno pozitivno prispeval k dobičku za letališče in da je del splošne strategije vsaj za dolgoročno donosnost („drugi pristop“ – predhodna analiza donosnosti) (17).

(60)

Kar zadeva prvi pristop, Komisija meni, da v sedanjosti ni mogoče opredeliti ustreznega referenčnega merila za vzpostavitev realne tržne cene za storitve, ki jih ponujajo letališča (18). Meni torej, da je najustreznejše merilo za oceno dogovorov, ki jih sklenejo letališča s posameznimi letalskimi prevozniki, predhodna analiza dodatne donosnosti.

(61)

Poudariti je treba, da je lahko na splošno uporaba načela udeleženca v tržnem gospodarstvu, ki temelji na povprečni ceni na drugih podobnih trgih, koristna, če je tako ceno mogoče smiselno opredeliti ali izpeljati iz drugih tržnih kazalnikov. Vendar pa ta način ni enako ustrezen v primeru letaliških storitev, saj se struktura stroškov in prihodkov med letališči po navadi zelo razlikuje. Stroški in prihodki so namreč odvisni od razvitosti letališča, števila letalskih prevoznikov, ki uporabljajo letališče, njegove zmogljivosti v smislu potniškega prometa, stanja infrastrukture in povezanih naložb, regulativnega okvira, ki se lahko med državami članicami razlikuje, ter morebitnih dolgov ali obveznosti, ki jih je letališče prevzelo v preteklosti (19).

(62)

Poleg tega liberalizacija trga zračnega prevoza otežuje vsako izključno primerjalno analizo. Kot je razvidno iz tega primera, poslovne prakse med letališči in letalskimi prevozniki ne temeljijo vedno le na objavljenem seznamu pristojbin. Ti poslovni odnosi se precej razlikujejo. Vključujejo delitev tveganja glede potniškega prometa in morebitne povezane poslovne in finančne odgovornosti, običajne spodbujevalne sheme in spreminjanje razpršenosti tveganj med trajanjem sporazumov. Zato ene transakcije ni mogoče dejansko primerjati z drugo na podlagi cene za obračanje ali cene na potnika.

(63)

Poleg tega primerjalna analiza ni primeren način za določitev tržnih cen, če razpoložljiva referenčna merila niso bila opredeljena ob upoštevanju tržnih okoliščin ali pa so obstoječe cene znatno izkrivljene zaradi javnega posredovanja. Zdi se, da so taka izkrivljanja v letalskem sektorju prisotna iz razlogov, pojasnjenih v točkah od 57 do 59 smernic za letalski sektor iz leta 2014:

„Letališča v javni lasti so javni organi tradicionalno obravnavali kot infrastrukture za spodbujanje lokalnega razvoja in ne kot podjetja, ki poslujejo v skladu s tržnimi pravili. Cene na navedenih letališčih se zato običajno ne določajo ob upoštevanju dogajanj na trgu in zlasti dobrih predhodnih možnosti prihodnjih donosov, temveč predvsem ob upoštevanju socialnih ali regionalnih preudarkov.

Tudi če so nekatera letališča v zasebni lasti ali se upravljajo zasebno in se pri tem ne upoštevajo socialni ali regionalni preudarki, lahko na cene na navedenih letališčih močno vplivajo cene, ki jih zaračunava večina javno subvencioniranih letališč, saj prav slednje cene upoštevajo letalski prevozniki v pogajanjih z letališči v zasebni lasti ali z zasebnim upravljanjem.

V teh okoliščinah Komisija močno dvomi, da se lahko v sedanjosti opredeli ustrezno referenčno merilo za vzpostavitev realne tržne cene za storitve, ki jih ponujajo letališča. Ta položaj se lahko v prihodnosti spremeni ali razvije […]“.

(64)

Kot so opozorila sodišča Unije, je primerjalna analiza glede na zadevni sektor le eno od analitičnih orodij za ugotovitev, ali je upravičenec dobil gospodarsko prednost, ki je v običajnih tržnih razmerah ne bi dobil (20). Čeprav lahko Komisija ta pristop uporabi, k temu ni zavezana, če bi bilo to neprimerno, kot je v tem primeru.

(65)

Družba Ryanair je v bistvu trdila, da se lahko preskus udeleženca v tržnem gospodarstvu uporabi na podlagi primerjave s poslovnimi dogovori drugih evropskih letališč. Zlasti je primerjala pristojbine, ki jih je družba Ryanair plačevala na letališčih Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes in Prestwick, s pristojbinami, ki jih je na podlagi sporazumov plačevala na letališču Lübeck. Vendar v tej primerjalni študiji ni bilo ocenjeno, ali je vzorec letališč iz primerjalne analize izpolnjeval vsa merila iz smernic za letalski sektor iz leta 2014, saj so se ocenili samo obseg prometa, vrsta letališkega prometa in blaginja okoliških območij (21).

(66)

Komisija je v uvodni izjavi 296 sklepa o začetku postopka iz leta 2012 primerjala pristojbine, določene v spremnih pismih iz leta 2010, s pristojbinami na letališču Hamburg, kar je vzbudilo dvome glede skladnosti pristojbin, določenih v spremnih pismih iz leta 2010, s trgom. Komisija ugotavlja, da je bil obseg prometa v Lübecku znatno manjši kot na letališču Hamburg. Letališče Hamburg je bilo dejansko letališče z največ prometa v severni Nemčiji. Hamburg se je uporabljal za vse segmente zračnega prometa, medtem ko se je letališče Lübeck specializiralo za nizkocenovne prevoznike, za kar je bilo potrebnih manj okenc za prijavo leta in objektov za tranzitne potnike, potreben ni bil noben avtobus za potnike, potrebnega je bilo manj osebja in objektov za ravnanje s prtljago, manj osebja za čiščenje in omogočen je bil krajši čas obračanja. Zato letališče Hamburg ni bilo dovolj primerljivo z letališčem Lübeck.

(67)

Na podlagi teh ugotovitev Komisija meni, da je treba v tem primeru uporabiti pristop, ki je v smernicah za letalski sektor iz leta 2014 na splošno priporočen za uporabo preskusa udeleženca v tržnem gospodarstvu v zvezi z razmerji med letališči in letalskimi prevozniki, in sicer predhodno analizo dodatne donosnosti (22).

6.2.2   Časovni okvir ocene

(68)

Komisija meni, da je ustrezen časovni okvir za oceno donosnosti dogovorov med letališči in letalskimi prevozniki navadno časovni okvir samega sporazuma. Ker lahko letalski prevozniki svoje poslovanje prilagodijo v kratkem časovnem okviru in posebne vsebine morebitnih prihodnjih sporazumov navadno ni mogoče predvideti, zasebni upravljavec letališča navadno ne bi predvideval, da bodo posebni pogoji sporazuma veljali po dogovorjenem trajanju sporazuma (23).

(69)

Spremni pismi iz leta 2010 nista bili sklenjeni hkrati, ampak v razmiku več kot šest mesecev in obsegata različni časovni obdobji. Poleg tega se njuni vsebini razlikujeta, saj le spremno pismo št. 1 vsebuje dodatno plačilo za trženje, ki je precej visoko in povezano z začasnim trženjem.

(70)

Komisija zato meni, da sporazuma obstajata neodvisno drug od drugega in da je treba donosnost vsakega posameznega spremnega pisma oceniti ločeno, v času njegovega dogovorjenega trajanja (24).

(71)

Sodišče je v sodbi Stardust Marine odločilo, da je „[…] za preveritev vprašanja, ali je država ravnala kot preudaren vlagatelj, ki deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, potrebna umestitev v obdobje, v katerem so bili sprejeti ukrepi finančne podpore, da se oceni gospodarska racionalnost ravnanja države in s tem prepreči kakršna koli ocena na podlagi poznejših razmer“ (25).

(72)

Za namene presoje obravnavanih sporazumov je zato treba obstoj in znesek morebitne pomoči v sporazumih oceniti ob upoštevanju prevladujočih okoliščin v času sklenitve sporazumov ter, natančneje, ob upoštevanju informacij, ki so bile takrat na voljo, in razvoja, ki ga je bilo mogoče takrat predvideti.

6.2.3   Ocena spremnega pisma št. 1

(73)

V skladu s sodbo v zadevi Charleroi (26) mora Komisija pri oceni zadevnih ukrepov upoštevati tudi vse pomembne značilnosti ukrepov in njihovo ozadje. Ugotoviti je treba, ali je letališče pri sklepanju dogovora z letalskim prevoznikom v celotnem obdobju trajanja dogovora zmožno pokriti vse stroške, ki izhajajo iz takega dogovora, in sicer z razumno stopnjo dobička na podlagi dobrih srednjeročnih obetov (27).

(74)

To se meri z razliko med dodatnimi prihodki, za katere se pričakuje, da bodo ustvarjeni s sporazumom, in dodatnimi stroški, ki bi nastali zaradi pogodbe, od tako pridobljenih denarnih tokov pa se odšteje ustrezna diskontna stopnja.

(75)

Ta pristop je utemeljen z dejstvom, da ima lahko upravljavec letališča objektiven interes za sklenitev transakcije z letalskim prevoznikom, ne glede na kakršno koli primerjavo s pogoji, ki jih letalskim prevoznikom ponujajo drugi upravljavci letališč, ali celo s pogoji, ki jih isti upravljavec letališča ponuja drugim letalskim prevoznikom.

(76)

Komisija v zvezi s tem ugotavlja tudi, da so cenovne razlike standardna poslovna praksa. Vendar bi morale biti take politike razlikovanja cen poslovno upravičene.

(77)

Pri oceni dodatne donosnosti sporazuma je primerno upoštevati le dodatne stroške in prihodke, ki so nastali v času trajanja sporazuma, tj. od 28. marca do 30. oktobra 2010.

(78)

Družba Oxera je v skladu s tem pristopom pripravila predhodni izračun dodatne donosnosti spremnih pisem iz leta 2010 (28). Pri svojem izračunu je upoštevala ves dodaten promet ter vse stroške in prihodke, povezane z delovanjem družbe Ryanair na letališču Lübeck. Ker bi se sporazum iz leta 2000 iztekel maja 2010, Komisija meni, da je to smiselno.

(79)

Analiza družbe Oxera temelji na pogojih sporazuma med družbama FLG in Ryanair, na dejanskih finančnih podatkih družbe FLG ter predhodnih napovedih iz poslovnega načrta družbe FLG z dne 10. marca 2010, ki ga je predložila Nemčija (29). Ta poslovni načrt vključuje predhodno oceno števila potnikov ter pričakovane stroške in prihodke letališča Lübeck v obdobju 2010–2015. Poslovni načrt je bil prvotno pripravljen decembra 2009, pozneje pa spremenjen in popravljen, in sicer je bil scenarij glede prometa iz prvotnega načrta prilagojen navzdol, dodana pa sta bila tudi dva nova scenarija. Analiza dodatnih stroškov in koristi, ki jo je izvedla družba Oxera, temelji na podatkih te spremenjene in popravljene različice poslovnega načrta z dne 10. marca 2010, saj je bil pripravljen bližje datumu podpisa sporazumov iz leta 2010.

(80)

Načrt zajema tri scenarije:

najugodnejši scenarij: predpostavlja se, da se bo promet v zadevnem obdobju precej povečal zaradi pričakovanja, da bo družba Ryanair na letališču vzpostavila bazo. Zato je v načrtu predvideno povečanje prihodkov iz neletalskih dejavnosti in razširitev neletalskih storitev,

vmesni scenarij: predvideva se, da se bo poslovanje nadaljevalo kot prej, tj. v skladu s podatki, razpoložljivimi za leto 2010, tj. leto poslovnega načrta, in

najslabši scenarij: predvideva se, da se bo letališče zaprlo do leta 2012, pri čemer se bo med letoma 2010 in 2011 število potnikov zmanjševalo.

(81)

V najugodnejšem scenariju se število potnikov z […] leta 2010 poveča na […] leta 2013, kar vodi v ustrezno povečanje prihodkov, v vmesnem scenariju pa število potnikov stagnira pri […], v skladu s pričakovanim številom za leto 2010. V najslabšem scenariju se število potnikov hitro zmanjša leta 2011 in vse letališke dejavnosti prenehajo leta 2012.

(82)

Družba Oxera je menila, da za namene analize sporazumov iz leta 2010 ni primerno sprejeti najslabših napovedi iz poslovnega načrta, saj je bilo v tem scenariju predvideno, da bi prebivalci mesta Lübeck leta 2010 na javnem glasovanju odločili, da se letališče zapre. Ob upoštevanju pozitivnega izida javnega glasovanja dne 25. aprila 2010, s katerim so se zagotovile dodatne naložbe za letališče (glej uvodno izjavo 16), le en mesec po sklenitvi spremnega pisma št. 1, je po mnenju Komisije predpostavka, da sta obe strani pričakovali nadaljnje delovanje letališča, upravičena (30). Da bi se zagotovil zadržan pristop, je družba Oxera analizo izvedla zlasti na podlagi napovedi družbe FLG za vmesni scenarij.

(83)

Iz preglednice 2 je razvidno, da se je za prihodke, ki izhajajo iz spremnega pisma št. 1, pričakovalo, da bodo presegli dodatne stroške, s čimer bi nastal letni presežek v višini […] EUR v zadevnem scenariju, kot ga je izračunala družba Oxera (31).

Preglednica 2

Analiza dodatne donosnosti spremnega pisma št. 1

Analiza donosnosti spremnega pisma št. 1 k sporazumu o storitvah zračnega prevoza med letališčem Lübeck in družbo Ryanair

 

Opomba:

 

 

Enote

 

Diskontna stopnja v uporabi

%

[…]

Stopnja rasti

%

2,70

Trajanje pogodbe

leta

0,6

Verjetnost podaljšanja pogodbe

%

30

Trženje družbe AMS (2 = vključuje najugodnejši primer, 1 = vključuje osnovni primer, 0 = izključuje)

n. r.

0

 

 

 

Spremno pismo št. 1

 

 

Spremno pismo št. 1 veljavno od

Datum

28.3.2010

Spremno pismo št. 1 veljavno do

Datum

30.10.2010

Del leta 2010, v katerem je veljal ta rabat

%

59,5

Del leta 2010, ko je veljal sporazum, v katerem je veljal ta rabat

%

77,8

 

 

 

Plačila za trženje

 

 

 

 

 

Rabat za trženje na izkrcanega potnika pri 17 obračanjih na teden ali manj:

EUR/izkrcanega potnika

[…]

Rabat za trženje na izkrcanega potnika pri 18 obračanjih na teden ali več:

EUR/izkrcanega potnika

[…]

Mejno število obračanj na teden

Premik v letalskem prometu

18,00

 

 

 

Rabat za trženje iz spremnega pisma št. 1 (EUR/izkrcanega potnika)

EUR/izkrcanega potnika

[…]

 

 

 

Število obračanj družbe Ryanair na letni podlagi

Premik v letalskem prometu

1 779

Število obračanj družbe Ryanair na teden

Premik v letalskem prometu

34

Rabat za trženje (EUR/izkrcanega potnika)

EUR/izkrcanega potnika

[…]

 

 

 

Donosnost

 

2010

 

 

 

Izkrcani potniki družbe Ryanair

Izkrcani potniki

[…]

Izkrcani potniki skupaj

Izkrcani potniki

[…]

 

 

 

Premiki v letalskem prometu družbe Ryanair

Premik v letalskem prometu

1 058

Premiki v letalskem prometu skupaj

Premik v letalskem prometu

1 160

 

 

 

Prihodki

 

 

Stroški za varnost potnikov

EUR/izkrcanega potnika

[…]

Stroški oskrbe na ploščadi

EUR/obračanje

[…]

Pristojbina za potniške storitve

EUR/izkrcanega potnika

[…]

Letališka pristojbina za varnost

EUR/izkrcanega potnika

[…]

Prihodki iz letalskih dejavnosti

v tisoč EUR

[…]

Prihodki iz neletalskih dejavnosti

v tisoč EUR

[…]

Prihodki skupaj

v tisoč EUR

[…]

 

 

 

Stroški

 

 

Odhodki iz poslovanja

v tisoč EUR

[…]

Trženje

v tisoč EUR

[…]

Trženje družbe AMS

v tisoč EUR

[…]

Amortizacija

v tisoč EUR

[…]

Stroški skupaj

v tisoč EUR

[…]

 

 

 

Neto denarni tok

v tisoč EUR

[…]

Končna vrednost

v tisoč EUR

[…]

Denarni tokovi skupaj

v tisoč EUR

[…]

 

 

 

Število let, v katerem zapade denarni tok

leta

0,6

Diskontni faktor

n. r.

[…]

Neto sedanja vrednost

v tisoč EUR

[…]

Neto sedanja vrednost

v milijonih EUR

[…]

Vir: Poročilo družbe Oxera, Odziv na zahtevo Evropske komisije, 6. oktober 2017.

(84)

Sporazuma iz leta 2010 ne določata posebnega cilja glede prometa za družbo Ryanair, zato napoved glede letališkega prometa izvira iz napovedi družbe FLG za leto 2010, kot je izražena v vmesnem scenariju iz poslovnega načrta. Delež prometa družbe Ryanair na letališču naj bi ostal pri 91 %, kar odraža povprečno raven treh let pred podpisom spremnega pisma št. 1. Obračanja družbe Ryanair so se izračunala ob predpostavki 189 razpoložljivih sedežev na zrakoplov in 80-odstotnega koeficienta zasedenosti. To je v skladu s koeficientom zasedenosti družbe Ryanair v letu 2010, ki je bil takrat glede na letno in finančno poročilo družbe Ryanair za leto 2010 81- do 82-odstoten. Pričakovano dodatno število potnikov v času trajanja sporazuma se je izračunalo na podlagi predvidenega števila letov in je bilo prilagojeno glede na trajanje spremnega pisma št. 1.

(85)

Ker v vmesnem scenariju iz poslovnega načrta rast števila potnikov ni predvidena, napovedi iz tega scenarija pa temeljijo na že obstoječih informacijah za leto 2010, in ob ugotovitvi, da je predvideno število manjše od dejanskih podatkov glede prometa v preteklem letu 2009, Komisija meni, da je ta pristop smiseln.

(86)

Poleg tega Komisija ugotavlja, da analiza občutljivosti, ki jo je izvedla družba Oxera, kaže, da tudi pri uporabi dejanskih naknadnih podatkov družbe Ryanair o številu potnikov dobljena neto sedanja vrednost ostane pozitivna pri […] EUR.

(87)

V skladu s prakso Komisije, da se oceni, ali je dogovor, ki ga je letališče sklenilo z letalskim prevoznikom, skladen s preskusom udeleženca v tržnem gospodarstvu, je treba upoštevati pričakovane prihodke iz neletalskih dejavnosti letalskega prevoznika in letališke pristojbine brez vseh znižanj, podpore za trženje ali shem spodbud (v nadaljnjem besedilu: pristop enojnega obračunavanja) (32). Zato dodatni prihodki, ki bi jih udeleženec v tržnem gospodarstvu razumno pričakoval na podlagi sporazuma, vključujejo:

(a)

prihodke od letalskih dejavnosti potniškega prometa in pristajalnih pristojbin, ki jih plačuje družba Ryanair, in

(b)

prihodke iz neletalskih dejavnosti, na primer, od parkirišč, franšiznih trgovin ali pa neposredno upravljanih prodajaln.

(88)

Družba Oxera upošteva prihodke od letalskih dejavnosti na potnika od letaliških pristojbin, določenih v spremnem pismu št. 1 v povezavi s sporazumom iz leta 2000, in jih pomnoži z ustreznim številom potnikov. V skladu s prakso Komisije so bile pristojbine za varnost izključene iz analize, saj jih je družba FLG prenesla na pristojni javni organ (33). Družba Oxera je navedla, da bi lahko letališče na podlagi spremnega pisma št. 1 pričakovalo prihodke od letalskih dejavnosti v višini […] EUR. Komisija meni, da je ta rezultat smiseln.

(89)

Prihodki iz neletalskih dejavnosti na potnika so se izračunali na podlagi vmesnega scenarija iz poslovnega načrta družbe FLG. V skladu z napovedmi za leto 2010 je v zadevnem scenariju predvideno, da bodo prihodki iz neletalskih dejavnosti ostali pri približno […] prihodkov iz letalskih dejavnosti (34). Vključujejo na primer prihodke od prodajaln in restavracij ter prihodke od parkirišč. Družba Oxera ocenjuje, da prihodki iz neletalskih dejavnosti znašajo […] EUR.

(90)

Kar zadeva izračun dodatnih stroškov, je treba v skladu s prakso Komisije upoštevati vse stroške, ki jih ima letališče v zvezi z dejavnostjo letalskega prevoznika na letališču. Taki dodatni stroški lahko obsegajo vse kategorije odhodkov ali stroške trženja, npr. dodatne stroške za zaposlene in opremo, nastale zaradi navzočnosti letalskega prevoznika na letališču (35).

(91)

V skladu s prakso Komisije se stroški, ki bi jih letališče moralo kriti v vsakem primeru in ne glede na dogovor z letalskim prevoznikom, ne smejo upoštevati pri preskusu udeleženca v tržnem gospodarstvu (36).

(92)

Družba Oxera v skladu s tem pristopom upošteva dodatne operativne stroške in stroške trženja.

(93)

Stroški trženja izhajajo iz sporazuma iz leta 2000 ter so ohranjeni v spremnem pismu št. 1 in povečani za plačila za trženje med obdobjem veljavnosti spremnega pisma št. 1 od 28. marca do 30. oktobra 2010:

Preglednica 3

Seznam plačil za trženje na odhajajočega potnika iz spremnega pisma št. 1

Plačila za trženje na odhajajočega potnika v primeru:

manj kot 18 obračanj na teden

18 obračanj na teden ali več

[…] EUR

[…] EUR

(94)

Ker je napoved števila obračanj presegla 18 obračanj na teden, so plačila za trženje temeljila na znesku v višini […] EUR na odhajajočega potnika. Za izračun skupnih plačil za trženje so bila ta plačila za trženje pomnožena z ustreznimi napovedmi števila odhajajočih potnikov družbe Ryanair. Za pričakovane dodatne stroške trženja za obdobje od marca do oktobra 2010 se je izračunalo, da znašajo […] EUR.

(95)

Dodatni operativni stroški so bili ocenjeni na podlagi regresijske analize, s katero se je opredelil učinek spremembe skupnega števila potnikov na operativne stroške letališča. Ker se v vmesnem scenariju letna napoved operativnih stroškov spreminja vsako leto, napoved glede potnikov pa ne, družba Oxera na podlagi tega scenarija ni mogla izvesti regresijske analize. Namesto tega je dodatne operativne stroške izračunala z uporabo povprečnih ocen iz najugodnejšega in najslabšega scenarija, da bi zagotovila zadržan pristop. Družba Oxera je dodatne operativne stroške ocenila na […] EUR.

(96)

Glede na približno 90-odstotni delež prometa družbe Ryanair na letališču Lübeck v času veljavnosti sporazuma Komisija meni, da je ta pristop smiseln.

(97)

V izračun dodatne donosnosti spremnega pisma št. 1 niso vključeni stroški amortizacije (naložbeni stroški).

(98)

Družba Oxera je pri izračunih uporabila 2,24-odstotno diskontno stopnjo, kar ustreza referenčni meri Komisije plus 100 bazičnih točk. Komisija meni, da je 10-odstotna diskontna stopnja verjetno bližje tehtanemu povprečju stroškov kapitala udeleženca v tržnem gospodarstvu kot referenčna mera plus 100 bazičnih točk. Vendar Komisija ugotavlja, da analiza občutljivosti, ki jo je izvedla družba Oxera, kaže, da bi bila pri uporabi 10-odstotne diskontne stopnje neto sedanja vrednost še vedno pozitivna pri […] EUR.

(99)

Poleg tega je družba Oxera analizo občutljivosti izvedla ob upoštevanju različnih scenarijev, med drugim:

(a)

izračun z 10-odstotno diskontno stopnjo (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR);

(b)

uporaba dejanskih naknadnih podatkov družbe Ryanair o številu potnikov namesto predhodnih podatkov o številu potnikov, predvidenih v vmesnem scenariju iz poslovnega načrta (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR);

(c)

uporaba operativnih stroškov na podlagi dejanskih podatkov družbe FLG za obdobje 2000–2010 namesto stroškov, predvidenih v poslovnem načrtu (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR).

(100)

Za preskus udeleženca v tržnem gospodarstvu so pomembne le predhodne ocene na podlagi podatkov, znanih in pričakovanih v času odločanja. Vendar lahko ocena na podlagi naknadnih podatkov podpira potrditev predpostavk za določitev predhodnih pričakovanih prihodkov in stroškov.

(101)

Po navedbah družbe Oxera v vseh opisanih scenarijih neto sedanja vrednost ostaja pozitivna.

(102)

Poleg tega je družba Oxera izvedla dodatno analizo občutljivosti ob upoštevanju pogodbe o storitvah trženja z družbo AMS z dne 29. marca 2010.

(103)

Komisija ugotavlja, da sta bila spremno pismo št. 1 in pogodba o storitvah trženja iz leta 2010 med družbama FLG in AMS podpisana na isti datum ter imata enako pogodbeno obdobje. Družba AMS je podružnica v popolni lasti družbe Ryanair, njeni direktorji pa so višji vodilni delavci družbe Ryanair. Komisija zato meni, da sta družbi Ryanair in AMS en sam gospodarski subjekt, saj družba AMS ravna v skladu z interesi družbe Ryanair in pod njenim nadzorom, dobiček, ki ga ustvari, pa je namenjen družbi Ryanair v obliki dividend ali povečanja vrednosti družbe. Komisija zato meni, da sta spremno pismo št. 1 in pogodba o storitvah trženja iz leta 2010 sporazum, ki se sklene med istima strankama. Poleg tega je v pogodbi o storitvah trženja iz leta 2010 navedeno, da temelji na zavezi družbe Ryanair, da bo opravljala lete na rutah na letališče Lübeck in z njega. Komisija zato meni, da sta spremno pismo št. 1 in pogodba o storitvah trženja iz leta 2010 del iste gospodarske transakcije. Dejstvo, da je družba FLG pogodbo o storitvah trženja iz leta 2010 sklenila z družbo AMS in ne z družbo Ryanair, ne more preprečiti, da bi se pogodba o storitvah trženja in pogodba o letaliških storitvah, ki sta bili podpisani na isti dan, obravnavali kot ena transakcija.

(104)

Komisija zato meni, da bi bilo treba donosnost obeh pogodb obravnavati skupaj.

(105)

Analiza tveganja družbe Oxera kaže, da pri vključitvi plačila v izračun v višini […] EUR, ki ga je družba FLG odobrila v okviru pogodbe o storitvah trženja za leto 2010 z družbo AMS, neto sedanja vrednost ostane pozitivna pri […] EUR. Pogodba z družbo AMS zato nima velikega vpliva na donosnost spremnega pisma št. 1.

(106)

Komisija po poglobljeni presoji poročil družbe Oxera meni, da so predloženi rezultati razumni in da je uporabljena metodologija smiselna. To ugotovitev podpira dejstvo, da poročila temeljijo izključno na predhodnih informacijah, ki so bile na voljo v času podpisa pogodbe. Poleg tega analiza občutljivosti, ki jo je izvedla družba Oxera, potrjuje predpostavko glede pozitivne neto sedanje vrednosti.

(107)

Komisija zato meni, da je bilo za spremno pismo št. 1 s predhodnega vidika verjetno, da bo donosno. Ker je namen ukrepov za trženje privabiti več potnikov, se lahko za pogodbo podobno šteje tudi, da je del izvajanja splošne strategije, ki naj bi vsaj dolgoročno vodila k donosnosti.

6.2.4   Ocena spremnega pisma št. 2

(108)

Ob upoštevanju pojasnil iz oddelka 6.2.2 bi udeleženec v tržnem gospodarstvu ocenil dodatne stroške in prihodke med veljavnostjo sporazuma, tj. od 31. oktobra 2010 do 1. novembra 2013.

(109)

Izračuni družbe Oxera v zvezi s spremnim pismom št. 2 sledijo isti metodologiji kot izračuni za spremno pismo št. 1.

(110)

Iz preglednice 4 je razvidno, da se je za prihodke, ki izhajajo iz spremnega pisma št. 2, pričakovalo, da bodo presegli stroške, s čimer bi nastal letni presežek v višini […] EUR v zadevnem scenariju, kot ga je izračunala družba Oxera.

Preglednica 4

Analiza dodatne donosnosti spremnega pisma št. 2

Analiza donosnosti spremnega pisma št. 2 k sporazumu o storitvah zračnega prevoza med letališčem Lübeck in družbo Ryanair

 

Opomba:

 

 

 

 

 

Enote

 

 

 

 

Diskontna stopnja v uporabi

%

[…]

 

 

 

Stopnja rasti

%

2,70

 

 

 

Trajanje pogodbe

leta

3,0

 

 

 

Verjetnost podaljšanja pogodbe

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremno pismo št. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremno pismo št. 2, veljavno od

 

31.10.2010

 

 

 

Leto začetka veljavnosti pogodbe

leto

2010

 

 

 

Prilagoditev za datum začetka veljavnosti pogodbe

%

17,0

 

 

 

Spremno pismo št. 2, veljavno do

 

1.11.2013

 

 

 

Leto konca veljavnosti pogodbe

leto

2013

 

 

 

Prilagoditev za datum konca veljavnosti pogodbe

%

83,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Združena prilagoditev za datum začetka veljavnosti

%

76,4

 

 

 

Del leta 2010, ko je veljal sporazum

%

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačila za trženje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat za trženje na izkrcanega potnika pri 17 obračanjih na teden ali manj:

EUR/izkrcanega potnika

[…]

 

 

 

Rabat za trženje na izkrcanega potnika pri 18 obračanjih na teden ali več:

EUR/izkrcanega potnika

[…]

 

 

 

Mejno število obračanj na teden

Premik v letalskem prometu

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število obračanj družbe Ryanair na letni podlagi

Premik v letalskem prometu

1 779

 

 

 

Število obračanj družbe Ryanair na teden

Premik v letalskem prometu

34

 

 

 

Rabat za trženje (EUR/izkrcanega potnika)

EUR/izkrcanega potnika

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donosnost

 

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev za datum

%

22

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Izkrcani potniki družbe Ryanair

Izkrcani potniki

[…]

[…]

[…]

[…]

Izkrcani potniki skupaj

Izkrcani potniki

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Premiki v letalskem prometu družbe Ryanair

Premik v letalskem prometu

302

1 779

1 779

1 487

Premiki v letalskem prometu skupaj

Premik v letalskem prometu

331

1 951

1 951

1 630

 

 

 

 

 

 

Prihodki

 

 

 

 

 

Stroški za varnost potnikov

EUR/izkrcanega potnika

0

0

0

0

Stroški oskrbe na ploščadi

EUR/obračanje

[…]

[…]

[…]

[…]

Pristojbina za potniške storitve

EUR/izkrcanega potnika

[…]

[…]

[…]

[…]

Letališka pristojbina za varnost

EUR/izkrcanega potnika

0

0

0

0

Prihodki iz letalskih dejavnosti

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Prihodki iz neletalskih dejavnosti

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Prihodki skupaj

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Stroški

 

 

 

 

 

Odhodki iz poslovanja

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Trženje

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Trženje družbe AMS

v tisoč EUR

0

0

0

0

Amortizacija

v tisoč EUR

0

[…]

[…]

[…]

Stroški skupaj

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Neto denarni tok

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Končna vrednost

v tisoč EUR

0

0

0

0

Denarni tokovi skupaj

v tisoč EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Število let, v katerem zapade denarni tok

leta

0,2

1,2

2,2

3,0

Diskontni faktor

n. r.

[…]

[…]

[…]

[…]

Neto sedanja vrednost

v tisoč EUR

[…]

 

 

 

Neto sedanja vrednost

v milijonih EUR

[…]

 

 

 

Vir: poročilo družbe Oxera, Odziv na zahtevo Evropske komisije, 6. oktober 2017.

(111)

Družba Oxera je navedla, da bi lahko letališče na podlagi stroškov, določenih v sporazumu iz leta 2000 in spremnem pismu št. 2, pričakovalo prihodke od letalskih dejavnosti v višini […] EUR. Kar zadeva prihodke iz neletalskih dejavnosti, je družba Oxera ponovno uporabila informacije iz vmesnega scenarija iz poslovnega načrta družbe FLG, v katerem je predvideno, da prihodki ostanejo na ravni iz leta 2010, in ocenjene prihodke v višini […] EUR.

(112)

Družba Oxera je v skladu z istim pristopom ocenila, da skupni dodatni operativni stroški znašajo […] EUR. Izračun stroškov za trženje je temeljil na pogojih prvotnega sporazuma iz leta 2000, pomnoženih z ustreznimi napovedmi števila odhajajočih potnikov družbe Ryanair.

(113)

Komisija iz razlogov, navedenih v uvodnih izjavah od 82 do 96, meni, da je pristop družbe Oxera smiseln.

(114)

Komisija ugotavlja, da je družba Oxera v izračun za spremno pismo št. 2, ki zajema delež stroškov amortizacije, povezanih s potniki, vključila naložbene stroške. Stroški so ocenjeni z regresijsko analizo načrtovanih naložb in pričakovanega števila potnikov v skladu s poslovnim načrtom.

(115)

Komisija ugotavlja, da se glede na vmesni scenarij poslovnega načrta družbe FLG iz leta 2010 nobena naložba ni nanašala posebej na družbo Ryanair, ampak bi jo lahko izkoristili tudi drugi letalski prevozniki. To kaže, da naložbenih stroškov ni bilo treba vključiti v dodatne stroške spremnega pisma št. 2. V zvezi s tem Komisija ugotavlja, da je Nemčija poudarila, da je družba FLG vseskozi poskušala pritegniti druge letalske prevoznike in jih tudi uspešno pritegnila, saj je letališče uporabljala tudi družba Wizz Air. Komisija nadalje ugotavlja, da sporazuma iz leta 2010 družbi FLG nista nalagala izvedbe naložb.

(116)

Na podlagi teh ugotovitev Komisija sklepa, da je naložbe, izvedene na letališču Lübeck, nerazumno pripisati spremnemu pismu št. 2. Vendar Komisija ugotavlja tudi, da je bila pričakovana neto sedanja vrednost pozitivna tudi, če so se sporazumu pripisali naložbeni stroški, in sicer je znašala […] EUR.

(117)

Poleg tega analiza občutljivosti, ki jo je izvedla družba Oxera, kaže, da je neto sedanja vrednost pozitivna v naslednjih scenarijih:

(a)

izračun z 10-odstotno diskontno stopnjo (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR);

(b)

uporaba dejanskih naknadnih podatkov družbe Ryanair o številu potnikov namesto predhodnih podatkov o številu potnikov, predvidenih v vmesnem scenariju poslovnega načrta (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR);

(c)

uporaba operativnih stroškov na podlagi dejanskih podatkov družbe FLG za obdobje 2000–2010 (37) namesto stroškov, predvidenih v poslovnem načrtu (neto sedanja vrednost pozitivna pri […] EUR).

(118)

V zvezi s tem prejšnje navedbe iz uvodnih izjav od (98) do (101) veljajo tudi za spremno pismo št. 2.

(119)

Komisija zato meni, da je bilo za spremno pismo št. 2 s predhodnega vidika verjetno, da bo donosno. Podobno se lahko sporazum glede na očiten pozitiven prispevek prav tako šteje za del izvajanja splošne strategije, ki naj bi dolgoročno vodila k donosnosti.

6.2.5   Rezultat ocene

(120)

Komisija na podlagi predloženih informacij meni, da bi lahko družba FLG pričakovala pozitivno dodatno donosnost sporazumov iz leta 2010.

(121)

Zato bi lahko utemeljeno pričakovali, da bo spremno pismo št. 1 dodatno donosno tudi ob upoštevanju pogodbe o storitvah trženja z družbo AMS.

(122)

Komisija zato meni, da je družba FLG, ko je sklenila sporazuma iz leta 2010 z družbo Ryanair, ravnala kot udeleženec v tržnem gospodarstvu. S tema sporazumoma zato ni bila dodeljena gospodarska prednost, ki je družba Ryanair ne bi pridobila pod običajnimi tržnimi pogoji.

7.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(123)

Komisija ugotavlja, da s spremnima pismoma iz leta 2010 družbi Ryanair ni bila dodeljena gospodarska prednost. Zato spremno pismo št. 1 in spremno pismo št. 2 ne pomenita državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremno pismo št. 1 z dne 29. marca 2010, sklenjeno med družbama Ryanair Ltd in Flughafen Lübeck GmbH, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe.

Člen 2

Spremno pismo št. 2 z dne 31. oktobra 2010, sklenjeno med družbama Ryanair Ltd in Flughafen Lübeck GmbH, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 22. februarja 2018

Za Komisijo

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  UL C 241, 10.8.2012, str. 56.

(2)  UL C 287, 29.11.2007, str. 27.

(3)  UL C 295, 7.12.2007, str. 29.

(4)  SGF je nevladna organizacija, registrirana v skladu s pravili Direktive 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč (UL L 156, 25.6.2003, str. 17).

(5)  Pred začetkom postopka so bili ukrepi preiskani v zadevah CP 31/2009 (SA.27585) in CP 162/2010 (SA.31149).

(6)  Sklep Komisije z dne 22. februarja 2012 o državni pomoči št. SA.27585 in št. SA.31149 (2012/C) (ex NN/2011, ex CP 31/2009 in CP 162/2010), Domnevna državna pomoč letališču Lübeck, podjetju Infratil in letalskim prevoznikom, ki uporabljajo letališče (Ryanair, Wizz Air in drugi) – Nemčija – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 241, 10.8.2012, str. 56).

(7)  Sklep Komisije (EU) 2017/2336 z dne 7. februarja 2017, SA.21877 (C 24/2007), SA.27585 (2012/C) in SA.31149 (2012/C) – Nemčija – Domnevna državna pomoč družbam Flughafen Lübeck GmbH, Infratil Limited, Ryanair in drugim letalskim prevoznikom, ki uporabljajo letališče (UL L 339, 19.12.2017, str. 1).

(8)  Glej uvodno izjavo 186 Sklepa (EU) 2017/2336.

(9)  Poročilo družbe Oxera, Gospodarska presoja načela udeleženca v tržnem gospodarstvu: letališče Lübeck, 6. februar 2015.

(10)  Take-Off Konzept – Flughafen Lübeck GmbH, 21. december 2009, str. 23.

(*1)  Zaupne informacije.

(11)  Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 v zadevi T-163/05, Bundesverband deutscher Banken/Komisija („Helaba I“), ECLI:EU:T:2010:59.

(12)  Sodba Sodišča z dne 16. maja 2002 v zadevi C-482/99, Francija/Komisija („Stardust Marine“), ECLI:EU:C:2002:294.

(13)  Poročilo družbe Oxera, Gospodarska presoja načela udeleženca v tržnem gospodarstvu: letališče Lübeck, 6. februar 2015; poročilo družbe Oxera, Odziv na zahtevo Evropske komisije, 6. oktober 2017.

(14)  Glej na primer Sodbo Sodišča z dne 11. julija 1996 v zadevi C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) in drugi/La Poste in drugi, ECLI:EU:C:1996:285, točka 60.

(15)  Glej prejšnjo opombo.

(16)  Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C 99, 4.4.2014, str. 3).

(17)  Glej točko 53 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(18)  Glej točko 59 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(19)  Glej uvodni izjavi 88 in 89 Sklepa Komisije 2011/60/EU z dne 27. januarja 2010 o državni pomoči C 12/08 (ex NN 74/07) – Slovaška – Sporazum med letališčem Bratislava in družbo Ryanair (UL L 27, 1.2.2011, str. 24).

(20)  V zvezi s primerjalno analizo glede na donosnost (v nasprotju z določanjem cen) v sektorju glej sodbo Splošnega sodišča z dne 3. julija 2014 v združenih zadevah T-319/12 in T-321/12, Kraljevina Španija in drugi/Komisija, ECLI:EU:T:2014:604, točka 44.

(21)  Za druga merila, ki jih je treba oceniti, glej točko 60 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(22)  Glej točki 61 in 63 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(23)  Glej na primer Sklep Komisije (EU) 2015/1227 z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.22614 (C 53/07), ki jo je Francija odobrila Gospodarski zbornici Pau-Béarn ter družbam Ryanair, Airport Marketing Services in Transavia (UL L 201, 30.7.2015, str. 109).

(24)  Glej tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 15. septembra 1998 v zadevi T-11/95, BP Chemicals Limited/Komisija („BP Chemicals“), ECLI:EU:T:1998:199, točki 170 in 171, ter Sklep Komisije z dne 19. decembra 2012 o državni pomoči SA.35378 (2012/N) – Nemčija – Financiranje berlinskega letališča Brandenburg, uvodne izjave od 14 do 33 (UL C 36, 8.2.2013, str. 10).

(25)  Sodba Sodišča z dne 16. maja 2002 v zadevi C-482/99, Francija/Komisija („Stardust Marine“), ECLI:EU:C:2002:294, točka 71.

(26)  Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2008 v zadevi T-196/04, Ryanair/Komisija („Charleroi“), ECLI:EU:T:2008:585, točka 59.

(27)  Glej točko 63 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(28)  Poročilo družbe Oxera, Gospodarska presoja načela udeleženca v tržnem gospodarstvu: letališče Lübeck, 6. februar 2015; poročilo družbe Oxera, Odziv na zahtevo Evropske komisije, 6. oktober 2017.

(29)  Flughafen Lübeck – Fortschreibung des Takeoff-Konzepts inkl. Business- und Investitionsplanung, 10. marec 2010.

(30)  Glej Take-Off Konzept – Flughafen Lübeck GmbH z dne 21. decembra 2009. Ta predpostavka je tudi v skladu z dopisom, ki ga je predložila družba Ryanair in je bil leta 2009 naslovljen na družbo FLG, v katerem so navedene različne zaveze družbe Ryanair v zvezi s prihodnjim sodelovanjem.

(31)  V skladu s poročilom družbe Oxera z dne 6. februarja 2015 je pozitivna tudi neto sedanja vrednost obeh spremnih pisem, če napovedi temeljijo na najugodnejšem scenariju iz poslovnega načrta.

(32)  Glej točko 64 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(33)  Glej prejšnjo opombo.

(34)  Komisija ugotavlja, da ta rezultat predvideva povečanje prihodkov iz neletalskih dejavnosti na potnika s približno […] prihodkov iz letalskih dejavnosti, ki so bili vzeti kot podlaga za Sporazum iz leta 2000, na približno […] leta 2010. Komisija meni, da je ta predpostavka smiselna glede na rast poslovanja na letališču Lübeck po letu 2000.

(35)  Glej točko 64 smernic za letalski sektor iz leta 2014.

(36)  Glej točko 64 smernic za letalski sektor iz leta 2014; Sklep Komisije (EU) 2015/1226 z dne 23. julija 2014 o državni pomoči SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Francija izvedla za gospodarsko zbornico v Angoulêmu, skupino SNC-Lavalin, družbo Ryanair in družbo Airport Marketing Services (UL L 201, 30.7.2015, str. 48); Sklep Komisije (EU) 2015/1584 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07), ki jo je Italija izvedla za Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. in več letalskih prevoznikov, ki delujejo na letališču Alghero (UL L 250, 25.9.2015, str. 38); Sklep Komisije (EU) 2016/2069 z dne 1. oktobra 2014 o ukrepih SA.14093 (C 76/2002), ki jih je Belgija izvedla v korist družb Brussels South Charleroi Airport in Ryanair (UL L 325, 30.11.2016, str. 63).

(37)  Družba Oxera je navedla, da od družbe FLG ni mogla pridobiti podatkov za obdobje po letu 2010.