ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 210

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
21. avgust 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1152 z dne 26. junija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1153 z dne 26. junija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske

2

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

21.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/1


SKLEP SVETA (EU) 2018/1152

z dne 26. junija 2018

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom na ravni Unije.

(2)

Komisija je v imenu Unije v pogajanjih dosegla sporazum z vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Pogajanja so bila uspešno končana s parafiranjem Sporazuma 8. decembra 2017.

(3)

Cilj sporazuma je dvostranske sporazume o storitvah zračnega prevoza med 27 državami članicami in Ljudsko republiko Kitajsko uskladiti s pravom Unije.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 26. junija 2018

Za Svet

Predsednica

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/2


SKLEP SVETA (EU) 2018/1153

z dne 26. junija 2018

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S sklepom z dne 7. marca 2016 je Svet pooblastil Komisijo, da z vlado Ljudske republike Kitajske začne pogajanja o sporazumu o varnosti v civilnem letalstvu. V imenu Unije jeKomisija s pogajanji dosegla Sporazum o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: „Sporazum“) za spodbujanje dvostranskega sodelovanja na področju varnosti v civilnem letalstvu ter pospeševanje trgovine med Unijo in Ljudsko republiko Kitajsko z aeronavtičnimi izdelki in naložbe vanje.

(2)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 26. junija 2018

Za Svet

Predsednica

E. ZAHARIEVA