ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 204

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
13. avgust 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1115 z dne 10. avgusta 2018 o izvajanju člena 20(1) Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

1

 

*

Uredba Sveta (EU) 2018/1116 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

6

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1117 z dne 10. avgusta 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

9

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja

11

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1119 z dne 31. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1120 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je odobren vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo ( 1 )

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1121 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

33

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1122 z dne 10. avgusta 2018 o odobritvi dajanja na trg pirolokinolin kinon dinatrijeve soli kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

36

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1123 z dne 10. avgusta 2018 o odobritvi dajanja na trg 1-metilnikotinamid klorida kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

41

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1124 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

46

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1125 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

48

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1126 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi

53

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/1115

z dne 10. avgusta 2018

o izvajanju člena 20(1) Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/735 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 748/2014 (1) ter zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. maja 2015 sprejel Uredbo (EU) 2015/735.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 13. julija 2018 sprejel Resolucijo 2428 (2018), s katero je zlasti dodal dve osebi na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi. Te osebe bi bilo zato treba dodati v Prilogo I k Uredbi (EU) 2015/735. Ker sta bili ti osebi že uvrščeni na seznam iz Priloge II k Uredbi (EU) 2015/735, bi morali biti torej črtani iz Priloge II k Uredbi (EU) 2015/735, da bi se uvrstili na seznam iz Priloge I.

(3)

Prilogi I in II k Uredbi (EU) 2015/735 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2015/735 se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga II k Uredbi (EU) 2015/735 se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 117, 8.5.2015, str. 13.


PRILOGA I

Na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) 2015/735 se dodajo naslednje osebe:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (tudi: (a) Malek Ruben)

Naziv: generalpodpolkovnik

Funkcija: (a) namestnik načelnika generalštaba za logistiko; (b) namestnik načelnika generalštaba in glavni inšpektor vojaških sil

Datum rojstva: 1. januar 1960

Kraj rojstva: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: južnosudansko

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018

Druge informacije: Riak je bil kot namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko eden od visokih uradnikov vlade Južnega Sudana, ki je načrtoval in nadzoroval ofenzivo v zvezni državi Unity leta 2015, ki je povzročila vsesplošno opustošenje in obsežno razselitev prebivalstva.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Malek Ruben Riak je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a) in 8 Resolucije 2206 (2015), kar je bilo ponovno potrjeno v Resoluciji 2418 (2018), za ‚dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Južnem Sudanu‘; zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu …‘, ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali katere druge skupine, ki je sodelovala ali katere člani so sodelovali v kateri koli od dejavnosti, opisanih v odstavkih 6 in 7‘, in v skladu z odstavkom 14(e) navedene resolucije zaradi ‚načrtovanja, vodenja ali zagrešitve dejanj, ki vključujejo spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, v Južnem Sudanu‘.

Riak je bil v skladu s poročilom skupine strokovnjakov za Južni Sudan iz januarja 2016 (S/2016/70) eden iz skupine visokih varnostnih uradnikov, ki so načrtovali ofenzivo v zvezni državi Unity proti SPLM-IO z začetkom januarja 2015 in ki je nato nadzoroval njeno izvedbo od konca aprila 2015 naprej. Vlada Južnega Sudana je začela v začetku leta 2015 oboroževati mlade iz skupine Bul Nuer, da bi olajšala njihovo sodelovanje v ofenzivi. Večina mladih iz skupine Bul Nuer je že imela dostop do avtomatskih pušk modela AK, strelivo pa je bilo ključnega pomena za vzdrževanje njihovih operacij. Skupina strokovnjakov je poročala o dokazih, vključno s pričevanji iz vojaških virov, da je bilo s strani glavnega štaba SPLA skupinam mladih zagotovljeno strelivo posebej za ofenzivo. Riak je bil takrat namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko. Ofenziva je povzročila sistematično uničevanje vasi in infrastrukture, prisilno razseljevanje lokalnega prebivalstva, neselektivno pobijanje in mučenje civilistov, vsesplošno uporabo spolnega nasilja, vključno z nasiljem nad starejšimi in otroki, ugrabitve in novačenje otrok vojakov ter obsežno razselitev prebivalstva. Po uničenju večine južnih in osrednjih delov zvezne države so številni mediji in humanitarne organizacije, pa tudi misija Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), objavili poročila o obsegu zagrešenih zlorab.

8.   Paul MALONG AWAN (tudi: (a) Paul Malong Awan Anei, (b) Paul Malong, (c) Bol Malong)

Naziv: General

Funkcija: (a) nekdanji načelnik generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske (SPLA), (b) nekdanji guverner province Severni Bahr el-Ghazal

Datum rojstva: (a) 1962, (b) 4. december 1960, (c) 12. april 1960

Kraj rojstva: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) južnosudansko, (b) ugandsko

Št. potnega lista.: (a) S00004370, Južni Sudan, (b) D00001369, Južni Sudan, (c) 003606, Sudan, (d) 00606, Sudan, (e) B002606, Sudan

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018

Druge informacije: Kot načelnik generalštaba SPLA je Malong s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil oziroma podaljšal konflikt v tej državi. Usmerjal naj bi prizadevanja za uboj opozicijskega vodje Rieka Macharja. Enotam SPLA je odredil, da preprečijo prevoz humanitarne pomoči. Pod njegovim vodstvom je SPLA napadala civiliste, šole in bolnišnice, civiliste prisilila, da so se razselili, izvajala prisilna izginotja, samovoljno zadrževala civiliste ter jih mučila in posiljevala. Mobiliziral je plemensko milico Mathiang Anyoor Dinka, ki uporablja otroke vojake. Pod njegovim vodstvom je SPLA omejevala delo UNMISS, Skupnega odbora za spremljanje in evalvacijo (JMEC) ter osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) onemogočala dostop do lokacij, kjer bi lahko preiskovali in evidentirali zlorabe.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Paul Malong Awan je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 7(f) in 8 Resolucije 2206 (2015), kot je bila potrjena v Resoluciji 2418 (2018), zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu ali oviranje pogovorov ali procesov za spravo ali mir, vključno s kršitvami dogovora o premirju‘; ‚dejanj ali politik, ki ogrožajo prehodne sporazume ali spodkopavajo politični proces v Južnem Sudanu‘; ‚napadov na civiliste, tudi ženske in otroke, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvi ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitev, prisilnih izginotij, prisilnih razselitev ali napadov na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, na katerih civilisti iščejo zatočišče, ali z ravnanjem, ki bi pomenilo hudo zlorabo ali kršitev človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava‘; ‚načrtovanja, dajanja navodil ali izvajanja dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Libiji‘; ‚uporabe ali rekrutiranja otrok s strani oboroženih skupin ali oboroženih sil v okviru oboroženega konflikta v Južnem Sudanu‘; ‚oviranja dejavnosti mednarodnih mirovnih, diplomatskih ali humanitarnih misij v Južnem Sudanu, vključno z mehanizmom IGAD za spremljanje in preverjanje premirja, ali dostave ali razdeljevanja humanitarne pomoči ali dostopa do nje‘ ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali druge skupine, ki je, ali katere člani so sodelovali v kateri koli dejavnosti, opisani v odstavkih 6 in 7‘.

Malong je deloval kot načelnik generalštaba SPLA od 23. aprila 2014 do maja 2017. Kot nekdanji načelnik generalštaba je s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil ali podaljšal konflikt v tej državi. Od začetka avgusta 2016 naj bi Malong usmerjal prizadevanja za uboj vodje južnosudanske opozicije Rieka Macharja. Z namernim ignoriranjem ukazov predsednika Salve Kiirja je 10. julija 2016 odredil tankovske napade, streljanje iz helikopterjev in pehotne napade na objekt „Jebel“, Macharjevo rezidenco in bazo sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja v opoziciji (SPLM-IO). Malong je iz glavnega štaba SPLA osebno nadzoroval dejavnosti za onemogočenje Macharja. Od začetka avgusta 2016 si je Malong prizadeval, da bi SPLA takoj izvedla napad na objekt, kjer naj bi bil Machar, in od poveljnikov SPLA zahteval, da Macharja ne smejo prijeti živega. Poleg tega podatki kažejo, da je Malong v začetku leta 2016 enotam SPLA odredil, naj preprečijo prevoz humanitarne pomoči po reki Nil, na kraj, kjer je več deset tisoč civilistov trpelo lakoto, pri čemer je trdil, da pomoč v hrani ne bo prispela do civilistov, temveč jo bodo prestregle milice. Zaradi Malongovih ukazov je bil transport hrane po reki Nil preprečen za najmanj dva tedna.

Ves čas mandata načelnika generalštaba SPLA je bil Malong odgovoren za hude zlorabe, ki so jih zakrivili SPLA in njene zavezniške sile, vključno z napadi na civiliste, prisilnim razseljevanjem, prisilnimi izginotji, samovoljnim pridržanjem, mučenjem in posilstvi. SPLA je pod njegovim vodstvom sprožila napade proti civilnemu prebivalstvu in namerno ubijala neoborožene civiliste na begu. Samo na področju mesta Yei so Združeni narodi med julijem 2016 in januarjem 2017 evidentirali 114 ubojev civilistov s strani SPLA in njenih zavezniških sil. SPLA je namerno napadala šole in bolnišnice. Malong naj bi aprila 2017 odredil SPLA, naj odstrani vse ljudi, vključno s civilisti, s področja okoli mesta Wau. Malong domnevno ni odvračal od pobojev civilistov s strani vojakov SPLA, osebe, osumljene skrivanja upornikov, pa naj bi bilo treba odstraniti.

Po navedbah poročila preiskovalne komisije Afriške unije o Južnem Sudanu z dne 15. oktobra 2014 je bil Malong odgovoren za množično mobilizacijo plemenske milice Mathiang Anyoor Dinka, za katero je osebje mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) evidentiralo, da uporablja otroke vojake.

V času, ko je Malong vodil SPLA, so vladne sile misiji Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), Skupnemu odboru za spremljanje in evalvacijo (JMEC) in osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) redno omejevale dostop, kadar so skušali raziskovati in dokumentirati zlorabe. Na primer 5. aprila 2017 je skupna patrulja ZN in CTSAMM skušala priti v mesto Pajok, vendar so jo vojaki SPLA poslali nazaj.“


PRILOGA II

Vnosi za osebi, ki sta navedeni spodaj, se črtajo v Prilogi II k Uredbi (EU) 2015/735:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/6


UREDBA SVETA (EU) 2018/1116

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/740 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2014/449/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/735 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa (SZVP) 2015/740.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 13. julija 2018 sprejel Resolucijo 2428 (2018), v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi neuspeha voditeljev Južnega Sudana, da bi zaustavili sovražnosti države, ter obsodil stalne in očitne kršitve sporazuma z dne 17. avgusta 2015 o reševanju konflikta v Republiki Južni Sudan, sporazuma z dne 21. decembra 2017 o prenehanju sovražnosti, zaščiti civilistov in humanitarnem dostopu ter Kartumske deklaracije z dne 27. junija 2018, in okrepil omejevalne ukrepe proti Južnemu Sudanu, uvedene z Resolucijo VSZN 2206 (2015).

(3)

VSZN med drugim spreminja izjeme v zvezi z embargom na orožje ter s tem povezano tehnično in finančno pomočjo, ter spreminja merila za imenovanje oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev.

(4)

S Sklepom Sveta (SZVP) 2018/1125 (3) se je spremenil Sklep (SZVP) 2015/740 za uveljavitev ukrepov, uvedenih z Resolucijo VSZN 2428 (2018).

(5)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(6)

Uredbo (EU) 2015/735 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2015/735 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Prepovedano je zagotavljati:

(1)

tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in nadomestnimi deli za navedeno, neposredno ali posredno kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi;

(2)

financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem izvoznih kreditov, pa tudi z zavarovanjem in pozavarovanjem za vsakršno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in povezanega vojaškega materiala ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev, neposredno ali posredno kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi;

(3)

tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč ali posredniške storitve v zvezi z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi.“;

2.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Prepovedi iz člena 2 se ne uporabljajo za zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, tehnične pomoči in posredniških storitev v zvezi z:

(a)

orožjem in povezanim materialom, namenjenim izključno za podporo osebju ZN, vključno z misijo Združenih narodov v Republiki Južni Sudan (UNMISS) in začasnimi varnostnimi silami Združenih narodov za Abyei (UNISFA) ali uporabo s strani tega osebja;

(b)

zaščitnimi oblačili, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Južni Sudan izključno za lastno uporabo začasno izvozili osebje ZN, predstavniki medijev ter delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči in povezano osebje.“;

3.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Pristojni organi lahko z odstopanjem od člena 2 odobrijo zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, tehnične pomoči ter posredniških storitev v zvezi z:

(a)

nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo, pod pogojem, da je država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(b)

orožjem in povezanim materialom, ki ga v Južni Sudan začasno izvozijo sile države, ki v skladu z mednarodnim pravom ukrepa izključno in neposredno za lažjo zaščito ali evakuacijo svojih državljanov in državljanov, za katere ima konzularno pristojnost v Južnem Sudanu, pod pogojem, da država članica Odbor za sankcije uradno obvesti v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(c)

orožjem in povezanim materialom za regionalno bojno skupino Afriške unije ali za njeno podporo, namenjenim izključno regionalnim operacijam za zatiranje Gospodove odporniške vojske, pod pogojem, da je država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(d)

orožjem in povezanim materialom izključno v podporo izvajanju pogojev mirovnega sporazuma, pod pogojem, da je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(e)

drugo prodajo ali dobavo orožja in povezanega materiala, ali z zagotavljanjem pomoči ali osebja, pod pogojem, da je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

2.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.“;

4.

v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge I, so v njihovi lasti, posesti ali pod njihovim nadzorom. Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, za katere je odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen v skladu z odstavkom 16 RVSZN 2206 (2015) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), ugotovil, da so neposredno ali posredno odgovorni za dejanja ali politike, ki v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 12 RVSZN 2206 (2015) in odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018) ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Južnega Sudana, ali so vanje vpleteni ali v njih sodelujejo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 117, 8.5.2015, str. 52.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/735 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 748/2014 (UL L 117, 8.5.2015, str. 13).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1125 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu (glej stran 48 tega Uradnega lista).


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/9


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/1117

z dne 10. avgusta 2018

o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008 (1) ter zlasti člena 4i Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. maja 2013 sprejel Uredbo (EU) št. 401/2013.

(2)

Svet je 25. junija 2018 sprejel Izvedbeno uredbo (EU) 2018/898 (2), s katero je na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 401/2013, dodal sedem oseb.

(3)

Za več vnosov s seznama so bile prejete posodobljene informacije.

(4)

Prilogo IV k Uredbi (EU) št. 401/2013 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 401/2013 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 121, 3.5.2013, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/898 z dne 25. junija 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo (UL L 160 I, 25.6.2018, str. 1).


PRILOGA

Vnosi 1, 3, 4 in 5 na seznamu oseb in subjektov iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 401/2013 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rojstva: 20. avgust 1961

Št. potnega lista: DM000826

Datum izdaje: 22. november 2011

Datum poteka veljavnosti: 21. november 2021

Vojaška identifikacijska številka: BC 17444

Generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw je bil od avgusta 2015 do konca leta 2017 poveljnik Urada za posebne operacije št. 3 oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Urad za posebne operacije št. 3 je nadziral zahodno poveljstvo in v tej zvezi je generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajalo zahodno poveljstvo. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

3.

Than Oo

Datum rojstva: 12. oktober 1973

Vojaška identifikacijska številka: BC 25723

Brigadni general Than Oo je poveljnik 99. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 99. divizija lahke pehote. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Vojaška identifikacijska številka: BC 23750

Brigadni general Aung Aung je poveljnik 33. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 33. divizija lahke pehote. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadni general Khin Maung Soe je poveljnik vojaškega operativnega poveljstva 15, včasih imenovanega tudi 15. divizija lahke pehote, oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), pod katerega spada pehotni bataljon št. 564. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajalo vojaško operativno poveljstvo 15 in zlasti pehotni bataljon št. 564. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018“


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1118

z dne 7. junija 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) in zlasti člena 99(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 95(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 določa pogoje, ki jih mora izpolniti gospodarski subjekt, da se mu dovoli predložitev splošnega zavarovanja za zagotovitev plačila carinskega dolga in drugih dajatev. Člen 95(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 določa nadaljnja merila, ki jih morajo izpolniti gospodarski subjekti, da se jim dovoli predložitev takega splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali da pridobijo opustitev zavarovanja v zvezi s carinskim dolgom in drugimi dajatvami, ki lahko nastanejo. Eno od teh meril je merilo plačilne sposobnosti (2). To merilo se šteje za dokazano, kadar ima vložnik dobro finančno stanje, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti.

(2)

V okviru zahtevka za zmanjšanje splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja morajo carinski organi presoditi, ali finančna zmogljivost vložnika zadostuje za plačilo zneska carinskega dolga in drugih dajatev, če bi bilo to potrebno.

(3)

Člen 84 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3) določa pogoje, ki jih mora izpolniti gospodarski subjekt, da se mu dovoli uporaba splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja. Poleg izpolnitve ostalih pogojev, določenih na podlagi merila plačilne sposobnosti, mora vložnik dokazati, da ima zadostna finančna sredstva za izpolnitev obveznosti glede zneska carinskega dolga in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in ki jih ne krije zavarovanje. Vendar pa praktične izkušnje izvajanja Uredbe (EU) št. 952/2013 in Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 kažejo, da je ta pogoj preveč omejevalen, saj se razlaga, kot da je omejen na zadostno razpoložljivo likvidnost. Likvidnost ni vedno edini element zmožnosti gospodarskega subjekta, ki kaže, da lahko ta plača znesek carinskega dolga ali drugih dajatev, ki jih ne krije zavarovanje. Upoštevati bi bilo mogoče tudi druge elemente, kot so preprosto zamenljiva sredstva. Zato je treba element likvidnosti odstraniti kot samostojen pogoj in dodati pojasnilo, tako da bo presoja zmožnosti subjekta za izpolnitev njegovih obveznosti plačila zneska carinskega dolga in drugih dajatev, ki jih ne krije zavarovanje, vključena v presojo finančne zmogljivosti vložnika.

(4)

Istočasno in da bi zagotovili enotno uporabo teh pravil, je treba pojasniti, da se presoja pogoja o „zadostni finančni zmogljivosti“ glede zmožnosti gospodarskega subjekta, da plača znesek carinskega dolga in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in jih ne krije zavarovanje, nanaša le na ocenjevanje zahtevkov za splošno zavarovanje z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja (poenostavitev). To je potrebno za opredelitev omejitev te presoje v okviru splošnega zavarovanja za vse ravni znižanja.

(5)

V primerih, ko bi bil referenčni znesek, določen v skladu s členom 155 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (4), nesorazmeren glede na zneske morebitnih carinskih dolgov, ki lahko nastanejo, je treba predvideti možnost, da lahko carinski organi pri odločitvi o ravni znižanja po lastni presoji upoštevajo tveganje za nastanek carinskega dolga.

(6)

Pojasniti je treba tudi, da se postopki presoje zahtevkov pooblaščenih gospodarskih subjektov v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) št. 952/2013 ne bi smeli podvajati, medtem ko lahko carinski organi pred odobritvijo poenostavitev, do katerih morda želijo biti upravičeni pooblaščeni gospodarski subjekti, preverijo skladnost s posebnimi zahtevami za to poenostavitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črta točka (f);

(2)

v odstavku 2 se črta točka (g);

(3)

v odstavku 3 se črta točka (l);

(4)

vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:

„3a.   Pri preverjanju, ali ima vložnik zadostno finančno zmogljivost za odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja, kot zahtevajo odstavki 1(e), 2(f) in 3(k), carinski organi upoštevajo sposobnost vložnika, da izpolni svoje obveznosti plačila svojih carinskih dolgov in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in ki jih ne krije to zavarovanje.

Če je to upravičeno, lahko carinski organi upoštevajo tveganje nastanka teh carinskih dolgov in drugih dajatev ob upoštevanju vrste in obsega s carino povezanih poslovnih dejavnosti vložnika in vrste blaga, za katero se zahteva zavarovanje.

3b.   Če je bil pogoj zadostne finančne zmogljivosti že presojen kot način za uporabo merila iz člena 39(c) zakonika, carinski organi preverijo le, ali finančna zmogljivost vložnika upravičuje odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja.“;

(5)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Če je bil vložnik ustanovljen pred manj kot tremi leti, se izpolnjevanje pogojev iz točk (d) in (e) odstavka 1, točk (e) in (f) odstavka 2 ter točk (j) in (k) odstavka 3 preveri na podlagi razpoložljivih evidenc in informacij.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Člen 39(c) Uredbe (EU) št. 952/2013.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1119

z dne 31. julija 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z zahtevami iz Priloge VII (del ORA) k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) morajo organizacije za usposabljanje pilotov vzpostaviti in vzdrževati sistem upravljanja, vključno s spremljanjem skladnosti, in sistem upravljanja varnosti. Celotna organizacija, njeni procesi, postopki in dejavnosti morajo biti podrobno predstavljeni v dokumentaciji (priročnikih).

(2)

Priloga VII (del ORA) je ustrezen pravni okvir za certificiranje organizacij, ki izvajajo usposabljanje za pridobitev licence poklicnega pilota. Vendar pa so zahteve, določene v njej, nepotrebno obremenjujoče in nesorazmerne za organizacije, ki izvajajo samo usposabljanje za pridobitev licence nepoklicnega pilota ter posebnih ratingov, privilegijev in potrdil, ob upoštevanju nastalih stroškov, narave in obsega njihovih dejavnosti ter tveganj in koristi za varnost v letalstvu. Kot je navedeno v načrtu za splošno letalstvo Evropske agencije za varnost v letalstvu (3), bi bilo torej treba za navedene organizacije razviti preprostejši sistem.

(3)

Iz navedenih razlogov bi moral za navedene organizacije veljati sklop posebnih zahtev, ne bi pa zanje smela veljati zahteva po predhodni odobritvi s strani pristojnega organa. Namesto tega bi jim bilo treba dovoliti, da pri pristojnem organu izjavijo, da izpolnjujejo zahteve, ki veljajo zanje.

(4)

Posebne zahteve za take prijavljene organizacije za usposabljanje (DTO) bi morale vključevati poenostavljene varnostne postopke, da bi se tako upoštevala okolje z manjšimi tveganji, v katerem delujejo nepoklicni piloti, in potreba po tem, da pristojni organi izvajajo ustrezen nadzor. Zaradi varnosti bi bilo treba določiti tudi pravila o predložitvi programov usposabljanja pristojnemu organu, skupaj s pravili o prijavi, vodenju evidenc, spremljanju skladnosti na podlagi letnega notranjega pregleda ter imenovanju predstavnikov organizacije DTO, pristojnih za varnostno politiko.

(5)

Iz istih razlogov bi bilo treba tudi spremeniti pravila o nadzoru in izvrševanju v zvezi z organizacijami DTO, ki ju izvajajo pristojni organi, določena v Prilogi VI (del ARA) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, da bi zagotovili, da so sorazmerna in dovolj prožna, da temeljijo na pristopu na podlagi tveganja ter da so skladna s posebnimi zahtevami za organizacije DTO.

(6)

Primerno je spremeniti tudi nekatere druge določbe Uredbe (EU) št. 1178/2011 o organizacijah za usposabljanje pilotov, zlasti da se zagotovi pojasnilo, črtajo prehodne določbe, ki niso več upoštevne, in spremeni Priloga I (del FCL) k navedeni uredbi tako, da se nanaša tako na odobrene kot tudi na prijavljene organizacije za usposabljanje.

(7)

Na voljo bi moralo biti več časa za izvedbo ukrepov za usposabljanje za preprečevanje nepravilnega položaja in vrnitev v običajen let.

(8)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je Komisiji v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 v Mnenju št. 11/2016 predložila osnutek izvedbenih pravil.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

v členu 2 se dodajo naslednje opredelitve pojmov:

„(14)

‚sprejemljivi načini usklajevanja (AMC)‘ pomenijo nezavezujoče standarde, ki jih je Agencija sprejela za ponazoritev načinov za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili;

(15)

‚drugi načini usklajevanja (AltMoC)‘ pomenijo tiste načine, v katerih je predlagana alternativa sedanjim sprejemljivim načinom usklajevanja (AMC), ali tiste, v katerih so predlagani novi načini za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili, v zvezi s katerimi Agencija ni sprejela povezanih AMC;

(16)

‚odobrena organizacija za usposabljanje (ATO)‘ pomeni organizacijo, ki ima pravico izvajati usposabljanje za pilote na podlagi odobritve, izdane v skladu s prvim pododstavkom člena 10a(1);

(17)

‚naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD)‘ pomeni napravo za usposabljanje na tleh za usposabljanje pilotov, ki predstavlja za pilota pripravnika postajo za razred letal ter lahko uporablja instrumentne plošče z zasloni in vzmetne kontrole za letenje ter zagotavlja pogoje za usposabljanje najmanj za postopkovne vidike instrumentnega letenja;

(18)

‚certifikacijske specifikacije (CS)‘ pomenijo tehnične standarde, ki jih sprejme Agencija in določajo sredstva, ki jih mora organizacija uporabiti za namene certifikacije;

(19)

‚inštruktor letenja (FI)‘ pomeni inštruktorja s privilegiji za zagotavljanje usposabljanja v zrakoplovu v skladu s poddelom J Priloge I (del FCL);

(20)

‚simulacijska naprava za usposabljanje (FSTD)‘ pomeni napravo za usposabljanje pilotov, ki je:

(a)

pri letalih celovit simulator letenja (FFS), naprava za usposabljanje za letenje (FTD), naprava za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT) ali naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD);

(b)

pri helikopterjih celovit simulator letenja (FFS), naprava za usposabljanje za letenje (FTD) ali naprava za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT);

(21)

‚ustreznost FSTD‘ pomeni, da je stopnja tehnične zmogljivosti FSTD v skladu s certifikacijskimi specifikacijami v zvezi z zadevno FSTD;

(22)

‚glavni kraj poslovanja‘ organizacije pomeni glavno upravo ali registrirani sedež organizacije, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor dejavnosti iz te uredbe;

(23)

‚priročnik za preizkus ustreznosti (QTG)‘ pomeni dokument, izdelan za prikaz, da zmogljivosti in značilnosti upravljanja FSTD ustrezajo zmogljivostim in značilnostim upravljanja zrakoplova, razreda letala ali tipa helikopterja, ki se simulirajo v okviru določenih omejitev, in da so izpolnjene vse ustrezne zahteve. Priročnik za preizkus ustreznosti vključuje podatke o zrakoplovu, razredu letala ali tipu helikopterja ter podatke o FSTD, ki je bila uporabljena v podporo potrditvi;

(24)

‚prijavljena organizacija za usposabljanje (DTO)‘ pomeni organizacijo, ki ima pravico izvajati usposabljanje za pilote na podlagi prijave, predložene v skladu z drugim pododstavkom člena 10a(1);

(25)

‚program usposabljanja organizacije DTO‘ pomeni dokument, ki ga je izdelala organizacija DTO in v katerem je podrobno opisan tečaj usposabljanja, ki ga izvaja navedena organizacija DTO.“;

(2)

člen 10a se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Organizacije imajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 216/2008 pravico izvajati usposabljanje za pilote, vključene v operacije zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 216/2008, samo če je pristojni organ za navedene organizacije izdal odobritev, s katero je potrjeno, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahteve iz Priloge VII k tej uredbi.

Vendar imajo organizacije z odstopanjem od člena 7(3) Uredbe (ES) št. 216/2008 in prvega pododstavka tega odstavka pravico izvajati usposabljanje iz točke DTO.GEN.110 Priloge VIII k tej uredbi brez take odobritve, če so pristojnemu organu predložile prijavo v skladu z zahtevami iz točke DTO.GEN.115 navedene priloge in je, kadar se to zahteva v skladu s točko DTO.GEN.230(c) navedene priloge, pristojni organ odobril program usposabljanja.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Organizacijam za usposabljanje, ki so skladne z JAR, se brez upoštevanja določb prilog VII in VIII omogoči izvajanje usposabljanja za pridobitev licence športnega pilota (PPL) iz dela FCL, s tem povezanih ratingov, vključenih v registracijo, ter licence pilota lahkega zrakoplova (LAPL) do 8. aprila 2019, če so bile registrirane pred 8. aprilom 2015.“;

(3)

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 2a se nadomesti z naslednjim:

„2a.   Ne glede na prvi odstavek se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2020 ne uporabljajo:

(1)

določb iz Priloge I v zvezi z licenco jadralnega pilota in licenco pilota balona;

(2)

določb iz prilog VII in VIII za organizacije za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje samo za nacionalno licenco, ki je v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 1178/2011 upravičena do spremembe v licenco pilota lahkega zrakoplova iz dela FCL (LAPL) za jadralna letala ali balone, licenco jadralnega pilota (SPL) iz dela FCL ali licenco pilota balona (BPL) iz dela FCL;

(3)

določb iz poddela B Priloge I.“;

(b)

doda se nov odstavek 8:

„8.   Z odstopanjem od odstavka 1 točke FCL.315.A se drugi stavek odstavka (a) točke FCL.410.A in odstavek (c) točke FCL.725.A Priloge I (del FCL) uporabljata od 8. aprila 2019.“;

(4)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(5)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(6)

Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(7)

doda se Priloga VIII, kot je določena v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del FCL) se spremeni:

(1)

v točki FCL.010 se črta opredelitev „naprave za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje“;

(2)

točka FCL.025 se spremeni:

(a)

v točki (a) se točki 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.

Kandidati lahko opravljajo preizkus teoretičnega znanja samo, če jih priporoči prijavljena organizacija za usposabljanje (DTO) ali odobrena organizacija za usposabljanje (ATO), odgovorna za njihovo usposabljanje, potem ko so na zadovoljivi ravni opravili ustrezne dele teoretičnega usposabljanja.

3.

Priporočilo organizacije DTO ali ATO velja 12 mesecev. Če ni kandidat v navedenem obdobju veljavnosti pristopil k najmanj enemu pisnemu preizkusu teoretičnega znanja, organizacija DTO ali ATO na podlagi potreb kandidata odloči, ali se mora ta dodatno usposabljati.“;

(b)

točka (b) se spremeni:

(i)

v prvem odstavku se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Če kandidat v štirih poskusih ne opravi uspešno pisnih preizkusov teoretičnega znanja katere izmed izpitnih pol ali ne opravi vseh preizkusov v šestih poskusih ali obdobju iz točke 2, ponovno opravlja celoten sklop pisnih preizkusov.

Kandidat se pred ponovnim opravljanjem preizkusov teoretičnega znanja udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija DTO ali ATO. Obseg in področje potrebnega usposabljanja določi organizacija DTO ali ATO na podlagi potreb kandidata.“;

(ii)

drugi odstavek se črta;

(3)

točka FCL.115 se nadomesti z naslednjim:

FCL.115   LAPL – Tečaj usposabljanja

(a)

Kandidati za licenco LAPL opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO.

(b)

Tečaj vključuje teoretično usposabljanje in usposabljanje za letenje v skladu s privilegiji licence LAPL, za katero se zaprosi.

(c)

Teoretični pouk in usposabljanje za letenje se lahko zaključita pri organizaciji DTO ali ATO, ki ni tista, pri kateri so se kandidati začeli usposabljati.“;

(4)

v točki FCL.110.A se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

Posebne zahteve za kandidate z licenco LAPL(S) ali SPL z razširitvijo na TMG. Kandidati za licenco LAPL(A), ki imajo licenco LAPL(S) ali SPL, razširjeno na TMG, po vpisu zaznamka o razširitvi na TMG opravijo najmanj 21 ur letenja na letalih TMG in izpolnjujejo zahteve iz točke FCL.135.A(a) za letala.

(c)

Upoštevanje. Kandidatom s predhodnimi izkušnjami kot PIC se te lahko upoštevajo pri zahtevah iz točke (a).

Obseg njihovega upoštevanja določi organizacija DTO ali ATO, pri kateri pilot opravi tečaj usposabljanja, na podlagi predhodnega preizkusa letenja, vendar v nobenem primeru:

1.

ne presega skupnega časa letenja kot PIC;

2.

ne presega 50 % ur, zahtevanih pod točko (a);

3.

ne vključuje zahtev iz točke (a)(2).“;

(5)

v točki FCL.110.H se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Upoštevanje. Kandidatom s predhodnimi izkušnjami kot PIC se te lahko upoštevajo pri zahtevah iz točke (a).

Obseg njihovega upoštevanja določi organizacija DTO ali ATO, pri kateri pilot opravi tečaj usposabljanja, na podlagi predhodnega preizkusa letenja, vendar v nobenem primeru:

1.

ne presega skupnega časa letenja kot PIC;

2.

ne presega 50 % ur, zahtevanih pod točko (a);

3.

ne vključuje zahtev iz točke (a)(2).“;

(6)

v točki FCL.110.S se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Upoštevanje. Kandidatom s predhodnimi izkušnjami kot PIC se te lahko upoštevajo pri zahtevah iz točke (a).

Obseg njihovega upoštevanja določi organizacija DTO ali ATO, pri kateri pilot opravi tečaj usposabljanja, na podlagi predhodnega preizkusa letenja, vendar v nobenem primeru:

1.

ne presega skupnega časa letenja kot PIC;

2.

ne presega 50 % ur, zahtevanih pod točko (a);

3.

ne vključuje zahtev iz točk 2, 3 in 4 točke (a).“;

(7)

v točki FCL.135.S se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Privilegiji licence LAPL(S) se razširijo na letala TMG, če je pilot opravil pri organizaciji DTO ali ATO najmanj:“;

(8)

v točki FCL.110.B se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Upoštevanje. Kandidatom s predhodnimi izkušnjami kot PIC na balonih se te lahko upoštevajo pri zahtevah iz točke (a).

Obseg njihovega upoštevanja določi organizacija DTO ali ATO, pri kateri pilot opravi tečaj usposabljanja, na podlagi predhodnega preizkusa letenja, vendar v nobenem primeru:

1.

ne presega skupnega časa letenja kot PIC na balonih;

2.

ne presega 50 % ur, zahtevanih pod točko (a);

3.

ne vključuje zahtev iz točk 2 in 3 točke (a).“;

(9)

v točki FCL.135.B se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Privilegiji licence LAPL(B) so omejeni na razred balonov, v katerem je potekal preizkus praktične usposobljenosti. Ta omejitev se lahko prekliče, če pilot opravi pri organizaciji DTO ali ATO v drugem razredu najmanj:“;

(10)

točka FCL.210 se nadomesti z naslednjim:

FCL.210   Tečaj usposabljanja

(a)

Kandidati za licence BPL, SPL ali PPL opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO.

(b)

Tečaj vključuje teoretično znanje in usposabljanje za letenje v skladu s privilegiji licence BPL, SPL ali PPL, za katero se zaprosi.

(c)

Teoretični pouk in usposabljanje za letenje se lahko zaključita pri organizaciji DTO ali ATO, ki ni tista, pri kateri so se kandidati začeli usposabljati.“;

(11)

v točki FCL.210.A se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

Posebne zahteve za kandidate z licenco LAPL(A). Kandidati za licenco PPL(A), ki imajo licenco LAPL(A), po izdaji licence LAPL(A) opravijo najmanj 15 ur letenja na letalih, od tega najmanj deset ur za usposabljanje za letenje med tečajem usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO. Navedeni tečaj usposabljanja obsega najmanj štiri ure samostojnega letenja pod nadzorom, vključno z najmanj dvema urama samostojnih preletov z najmanj enim preletom, dolgim najmanj 270 km (150 NM), med katerim naredijo postanek na dveh letališčih, ki nista vzletno letališče.

(c)

Posebne zahteve za kandidate z licenco LAPL(S) ali SPL z razširitvijo na letala TMG. Kandidati za licenco PPL(A), ki imajo licenco LAPL(S) ali SPL z razširitvijo na letala TMG, opravijo:

1.

najmanj 24 ur letenja na letalih TMG po vpisu zaznamka o razširitvi na letala TMG in

2.

najmanj 15 ur usposabljanja za letenje na letalih na tečaju usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO, ki vključuje najmanj zahteve iz točke (a)(2).“;

(12)

v točki FCL.210.H se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Posebne zahteve za kandidata z licenco LAPL(H). Kandidati za licenco PPL(H), ki imajo licenco LAPL(H), opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO. Navedeni tečaj usposabljanja obsega najmanj pet ur letenja z inštruktorjem in najmanj en samostojen prelet pod nadzorom, dolg najmanj 185 km (100 NM), med katerim se naredi postanek na dveh letališčih, ki nista vzletno letališče.“;

(13)

v točki FCL.725 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Tečaj usposabljanja. Kandidat za rating za razred ali tip opravi tečaj usposabljanja pri organizaciji ATO. Kandidat za rating za razred letal z enim batnim motorjem, ki niso visoko zmogljiva, rating za razred letal TMG ali rating za tip enomotornih helikopterjev iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloge VIII (del DTO) lahko tečaj usposabljanja opravi pri organizaciji DTO. Tečaj usposabljanja za rating za tip vključuje obvezne sestavine usposabljanja za zadevni tip iz podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu s Prilogo I (del 21) k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012.“;

(14)

v točki FCL.740 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Obnova. Če ratingu za razred ali tip poteče veljavnost, kandidat opravi naslednje korake:

1.

uspešno opravi preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi;

2.

pred preverjanjem strokovnosti iz točke 1 po potrebi opravi osvežitveno usposabljanje pri organizaciji ATO, da doseže raven strokovnosti za varno upravljanje zrakoplovov ustreznega razreda ali tipa. Vendar pa lahko kandidat usposabljanje opravi:

(i)

pri organizaciji DTO ali ATO, če je potekla veljavnost ratingu za razred letal z enim batnim motorjem, ki niso visoko zmogljiva, ratingu za razred letal TMG ali ratingu za tip enomotornih helikopterjev iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloge VIII (del DTO);

(ii)

pri organizaciji DTO, ATO ali inštruktorju, če je veljavnost ratinga potekla pred največ tremi leti in je to bil rating za razred letal z enim batnim motorjem, ki niso visoko zmogljiva, ali rating za razred letal TMG.“;

(15)

v točki FCL.800(b)(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.

tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO, ki vključuje:“;

(16)

točka FCL.805 se spremeni:

(a)

v točki (b)(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.

tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO, ki vključuje:“;

(b)

v točki (c)(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.

tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO, ki vključuje:“;

(17)

točka FCL.810 se spremeni:

(a)

v točki (a)(1) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„1.

Če se bodo privilegiji LAPL, SPL ali PPL za letala, TMG ali zračne ladje izvajali v VFR pogojih ponoči, kandidati opravijo tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO. Tečaj obsega:“;

(b)

v točki (b)(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.

opravi tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO. Tečaj se opravi v šestih mesecih in obsega:“;

(18)

v točki FCL.815 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Tečaj usposabljanja. Kandidati za rating za letenje v gorah v 24 mesecih opravijo tečaj teoretičnega pouka in usposabljanja za letenje pri organizaciji DTO ali ATO. Vsebina tečaja ustreza privilegijem ratinga za letenje v gorah, za katere se zaprosi.“;

(19)

v točki FCL.830(b)(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(2)

tečaj usposabljanja pri organizaciji DTO ali ATO, ki vključuje:“;

(20)

točka FCL.930 se nadomesti z naslednjim:

FCL.930   Tečaj usposabljanja

(a)

Kandidat za inštruktorsko potrdilo ima opravljen tečaj teoretičnega usposabljanja in usposabljanja za letenje pri organizaciji ATO. Kandidat za inštruktorsko potrdilo za jadralna letala ali balone ima lahko opravljen tečaj teoretičnega usposabljanja in usposabljanja za letenje pri organizaciji DTO.

(b)

Poleg posebnih sestavin, določenih v tej prilogi (del FCL) za posamezne kategorije inštruktorjev, tečaj usposabljanja vsebuje tudi elemente, zahtevane v točki FCL.920.“;

(21)

v točki FCL.910.FI(a) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(a)

Privilegiji inštruktorja FI so omejeni na izvajanje usposabljanja za letenje pod nadzorom inštruktorja FI za isto kategorijo zrakoplovov, ki ga za to imenuje organizacija DTO ali ATO, v naslednjih primerih:“;

(22)

v točki FCL.1015 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Kandidat za potrdilo izpraševalca opravi tečaj za poenotenje standardov, ki ga zagotovi pristojni organ ali organizacija ATO in odobri pristojni organ. Kandidat za potrdilo izpraševalca za jadralna letala ali balone lahko opravi tečaj za poenotenje standardov, ki ga zagotovi organizacija DTO in odobri pristojni organ.“;

(23)

v točki FCL.1025(b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

če se je v zadnjem letu njegove veljavnosti udeležil osvežitvenega tečaja za izpraševalce, ki ga zagotovi pristojni organ ali organizacija ATO in odobri pristojni organ. Izpraševalec, ki ima potrdilo za jadralna letala ali balone, se je lahko v zadnjem letu veljavnosti udeležil osvežitvenega tečaja za izpraševalce, ki ga izvaja organizacija DTO in odobri pristojni organ.“.

PRILOGA II

Priloga VI k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del ARA) se spremeni:

(1)

točka ARA.GEN.105 se črta;

(2)

v točki ARA.GEN.200 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Pristojni organ določi postopke za sodelovanje pri medsebojni izmenjavi vseh potrebnih informacij in pomoči z drugimi zadevnimi pristojnimi organi, vključno z informacijami o vseh ugotovitvah, popravnih nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi takih ugotovitev, in izvršilnih ukrepih, sprejetih na podlagi nadzora oseb in organizacij, ki izvajajo dejavnosti na ozemlju države članice, vendar jih je certificiral pristojni organ druge države članice ali Agencija ali so navedenemu organu ali Agenciji predložile prijavo.“;

(3)

točka ARA.GEN.220 se spremeni:

(a)

v točki (a) se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

certifikacijskih postopkov in postopkov prijave ter nadzora nad certificiranimi in prijavljenimi organizacijami;“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Pristojni organ sestavi in posodablja seznam vseh certifikatov organizacij, certifikatov o ustreznosti FSTD ter licenc, certifikatov in potrdil osebja, ki jih je izdal, prijav organizacij DTO, ki jih je prejel, ter programov usposabljanja organizacij DTO, ki jih je preveril ali odobril glede na skladnost s Prilogo I (del FCL).“;

(4)

v točki ARA.GEN.300(a) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

stalno skladnost z zahtevami, ki veljajo za osebe z licencami, ratingi in certifikati, organizacije, ki jih je certificiral, imetnike certifikata o ustreznosti FSTD in organizacije, od katerih je prejel prijavo;“;

(5)

v točki ARA.GEN.305 se doda naslednja točka (f):

„(f)

Ne glede na točke (b), (c) in (ca) se program nadzora za organizacije DTO pripravi ob upoštevanju posebnih značilnosti organizacije, zapletenosti njenih dejavnosti in rezultatov preteklih nadzornih dejavnosti ter temelji na oceni tveganj, povezanih z vrsto usposabljanja, ki se izvaja. Nadzorne dejavnosti vključujejo inšpekcijske preglede, vključno z nenapovedanimi pregledi, in lahko vključujejo revizije, če so po mnenju pristojnega organa potrebne.“;

(6)

v točki ARA.GEN.330 se doda naslednja točka (d):

„(d)

Ne glede na točke (a), (b) in (c) pristojni organ v primeru sprememb informacij iz prijav, ki jih je prejel od organizacije DTO, ali programa usposabljanja, ki ga uporablja organizacija DTO, o katerih je bil obveščen v skladu s točko DTO.GEN.116 Priloge VIII (del DTO), ravna v skladu z zahtevami iz točk ARA.DTO.105 in ARA.DTO.110, kot je ustrezno.“;

(7)

točka ARA.GEN.350 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka (da):

„(da)

Ne glede na točke od (a) do (d) pristojni organ, če med nadzorom ali z drugimi postopki najde dokaz, da organizacija DTO ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali zahtev iz Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO) k tej uredbi:

(1)

sprejme ugotovitev, jo evidentira in o njej pisno obvesti predstavnika organizacije DTO ter določi razumen rok, v katerem mora organizacija DTO izvesti ukrepe, določene v točki DTO.GEN.150 Priloge VIII (del DTO);

(2)

sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dejavnosti usposabljanja, na katere vpliva neskladnost, dokler organizacija DTO ne izvede popravnih ukrepov iz točke (1), kadar nastane kateri koli od naslednjih položajev:

(i)

opredeljena je bila varnostna težava;

(ii)

organizacija DTO ne izvede popravnih ukrepov v skladu s točko DTO.GEN.150;

(3)

v zvezi s programi usposabljanja iz točke DTO.GEN.230(c) Priloge VIII (del DTO) omeji, začasno odvzame ali prekliče odobritev programa usposabljanja;

(4)

sprejme dodatne izvršilne ukrepe, potrebne za zagotovitev prenehanja neskladnosti in, kjer je ustrezno, odpravo njenih posledic.“;

(b)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

Brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe, če organ države članice, ki deluje v skladu s točko ARA.GEN.300(d), ugotovi, da organizacija, ki jo je certificiral pristojni organ druge države članice ali Agencija ali je navedenemu organu ali Agenciji predložila prijavo, ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali zahtev iz Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO) k tej uredbi, obvesti navedeni pristojni organ o takšni neskladnosti.“;

(8)

za poddelom MED se doda naslednji poddel DTO:

„PODDEL DTO

POSEBNE ZAHTEVE V ZVEZI S PRIJAVLJENIMI ORGANIZACIJAMI ZA USPOSABLJANJE (DTO)

ARA.DTO.100   Prijava pri pristojnem organu

(a)

Pristojni organ po prejemu prijave organizacije DTO preveri, ali prijava vsebuje vse informacije, določene v točki DTO.GEN.115 Priloge VIII (del DTO), in potrdi prejem prijave ter predstavniku organizacije DTO dodeli individualno referenčno številko organizacije DTO.

(b)

Če prijava ne vsebuje zahtevanih informacij ali vsebuje informacije, ki kažejo neskladnost z bistvenimi zahtevami iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali zahtevami iz Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO) k tej uredbi, pristojni organ ravna v skladu s točko ARA.GEN.350(da).

ARA.DTO.105   Spremembe prijav

Pristojni organ po prejemu obvestila o spremembi informacij iz prijave organizacije DTO ravna v skladu s točko ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Preverjanje skladnosti programa usposabljanja

(a)

Pristojni organ po prejemu programa usposabljanja organizacije DTO in kakršnih koli sprememb programa, o katerih je obveščen v skladu s točko DTO.GEN.115(c) Priloge VIII (del DTO), ali prošnje za odobritev programa usposabljanja organizacije DTO, ki mu je predložena v skladu s točko DTO.GEN.230(c) navedene priloge, preveri skladnost navedenih programov usposabljanja z zahtevami iz Priloge I (del FCL).

(b)

Ko se pristojni organ prepriča, da so program usposabljanja organizacije DTO in morebitne poznejše spremembe programa v skladu z navedenimi zahtevami, o tem pisno obvesti predstavnika organizacije DTO ali, v primeru iz točke DTO.GEN.230(c) Priloge VIII (del DTO), odobri program usposabljanja. Za tako odobritev uporabi obrazec iz Dodatka VIII k tej prilogi (del ARA).

(c)

V primeru kakršne koli neskladnosti pristojni organ ravna v skladu s točko ARA.GEN.350(da) ali, v primeru iz točke DTO.GEN.230(c) Priloge VIII (del DTO), zavrne prošnjo za odobritev programa usposabljanja.“;

(9)

doda se naslednji Dodatek VIII:

Dodatek VIII k Prilogi VI (del ARA)

Odobritev programa usposabljanja

za prijavljeno organizacijo za usposabljanje (DTO)

Evropska unija (*1)

Pristojni organ

Organ izdaje:

Ime organizacije DTO:

Referenčna številka organizacije DTO:

 

Odobreni program(-i) usposabljanja:

 

Enotni standardi za izpraševalce – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Osvežitveni seminar za izpraševalce – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Referenčna št. dokumenta:

Opombe:

Zgoraj navedeni pristojni organ je preveril zgoraj navedeni(-e) program(-e) usposabljanja in ugotovil, da je (so) v skladu z zahtevami iz Priloge I (del FCL) k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011.

Datum izdaje:

Podpis: [pristojni organ]

Obrazec EASA XXX, izdaja 1 – Stran 1/1

“.

(*1)  ‚Evropska unija‘ se črta za države nečlanice EU.

(*2)  Prilagoditi, kot je ustrezno.


PRILOGA III

V Prilogi VII k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del ORA) se uvodni stavek v točki ORA.ATO.120 nadomesti z naslednjim:

„Naslednje evidence se vodijo ves čas tečaja in tri leta po opravljenem usposabljanju:“.


PRILOGA IV

PRILOGA VIII

ZAHTEVE ZA PRIJAVLJENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE (DTO)

(DEL DTO)

DTO.GEN.100   Splošno

V tej prilogi (del DTO) so v skladu z drugim pododstavkom člena 10a(1) določene zahteve, ki veljajo za organizacije za usposabljanje pilotov, ki na podlagi prijave, predložene v skladu s točko DTO.GEN.115, izvajajo usposabljanje iz točke DTO.GEN.110.

DTO.GEN.105   Pristojni organ

Za namene te priloge (del DTO) je pristojni organ za organizacijo DTO organ, ki ga imenuje država članica, na ozemlju katere ima organizacija DTO svoj glavni kraj poslovanja.

DTO.GEN.110   Obseg usposabljanja

(a)

Organizacija DTO ima pravico izvajati naslednje usposabljanje, če je predložila prijavo v skladu s točko DTO.GEN.115:

(1)

za letala:

(a)

pouk za licenci LAPL(A) in PPL(A);

(b)

usposabljanje za letenje za licenci LAPL(A) in PPL(A);

(c)

usposabljanje za pridobitev ratinga za razrede letal SEP (kopno), SEP (morje) in TMG;

(d)

usposabljanje za pridobitev dodatnih ratingov: za nočno letenje, akrobatsko letenje, letenje v gorah, vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov;

(2)

za helikopterje:

(a)

teoretični pouk za licenci LAPL(H) in PPL(H);

(b)

usposabljanje za letenje za licenci LAPL(H) in PPL(H);

(c)

usposabljanje za pridobitev ratinga za tip enomotornih helikopterjev, pri katerih certificirano največje število sedežev ne presega petih sedežev;

(d)

usposabljanje za pridobitev ratinga za nočno letenje;

(3)

za jadralna letala:

(a)

teoretični pouk za licenci LAPL(S) in SPL;

(b)

usposabljanje za letenje za licenci LAPL(S) in SPL;

(c)

usposabljanje za razširitev privilegijev na TMG v skladu s točko FCL.135.S;

(d)

usposabljanje za dodatne načine vzleta v skladu s točko FCL.130.S;

(e)

usposabljanje za pridobitev dodatnih ratingov: za akrobatsko letenje, vleko jadralnih letal in letenje z jadralnimi letali v oblakih;

(f)

usposabljanje za pridobitev ratinga za inštruktorja letenja FI(S);

(g)

osvežitveni seminar za inštruktorja FI(S);

(4)

za balone:

(a)

teoretični pouk za licenci LAPL(B) in BPL;

(b)

usposabljanje za letenje za licenci LAPL(B) in BPL;

(c)

usposabljanje za razširitev razreda v skladu s točko FCL.135.B;

(d)

usposabljanje za razširitev razreda ali skupine v skladu s točko FCL.225.B;

(e)

usposabljanje za razširitev na privezane balone v skladu s točko FCL.130.B;

(f)

usposabljanje za pridobitev ratinga za nočno letenje;

(g)

usposabljanje za pridobitev ratinga za inštruktorja letenja FI(B);

(h)

osvežitveni seminar za inštruktorja FI(B).

(b)

Organizacija DTO ima pravico izvajati tudi tečaje za izpraševalce iz točk FCL.1015(a) in FCL.1025(b)(2) Priloge I (del FCL) za FE(S), FIE(S), FE(B) in FIE(B), če je predložila prijavo v skladu s točko DTO.GEN.115 in je pristojni organ odobril program usposabljanja v skladu s točko DTO.GEN.230(c).

DTO.GEN.115   Prijava

(a)

Organizacija, ki namerava izvajati usposabljanje, določeno v točki DTO.GEN.110, pred izvajanjem usposabljanja pristojnemu organu predloži prijavo. Prijava vsebuje vsaj naslednje informacije:

(1)

ime organizacije DTO;

(2)

kontaktne podatke glavnega kraja poslovanja organizacije DTO ter, kjer je to ustrezno, kontaktne podatke letališč in krajev delovanja organizacije DTO;

(3)

imena in kontaktne podatke naslednjih oseb:

(i)

predstavnika organizacije DTO;

(ii)

vodje usposabljanja organizacije DTO in

(iii)

vseh namestnikov vodij usposabljanja, če se zahtevajo s točko DTO.GEN.250(b)(1);

(4)

vrsto usposabljanja, kot je opredeljena v točki DTO.GEN.110, ki se izvaja na posameznem letališču in/ali kraju delovanja;

(5)

seznam vseh zrakoplovov in FSTD, ki bodo uporabljeni za usposabljanje, če je to ustrezno;

(6)

datum predvidenega začetka usposabljanja;

(7)

izjavo, s katero se potrjuje, da je organizacija DTO razvila varnostno politiko in da jo bo uporabljala pri vseh dejavnostih usposabljanja, zajetih s prijavo, v skladu s točko DTO.GEN.210(a)(1)(ii);

(8)

izjavo, s katero se potrjuje, da organizacija DTO izpolnjuje in da bo med vsemi dejavnostmi usposabljanja, zajetimi s prijavo, še naprej izpolnjevala bistvene zahteve iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 ter zahteve iz Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO) k tej uredbi.

(b)

Prijava in vse morebitne poznejše spremembe prijave se predložijo na obrazcu iz Dodatka 1.

(c)

Organizacija DTO pristojnemu organu skupaj s prijavo predloži program ali programe usposabljanja, ki jih uporablja ali namerava uporabljati za izvajanje usposabljanja, in prošnjo za odobritev programa ali programov usposabljanja, kadar se taka odobritev zahteva v skladu s točko DTO.GEN.230(c).

(d)

Z odstopanjem od točke (c) lahko organizacija, ki ima odobritev, izdano v skladu s poddelom ATO Priloge VII (del ORA), skupaj s prijavo predloži samo sklicevanje na že odobreni priročnik ali priročnike za usposabljanje.

DTO.GEN.116   Uradno obvestilo o spremembah in prenehanju dejavnosti usposabljanja

Organizacija DTO pristojni organ nemudoma obvesti o naslednjem:

(a)

kakršnih koli spremembah informacij iz prijave, opredeljenih v točki DTO.GEN.115(a), in programa ali programov usposabljanja ali odobrenega priročnika ali priročnikov za usposabljanje iz točk DTO.GEN.115(c) oziroma (d);

(b)

prenehanju nekaterih ali vseh dejavnosti usposabljanja, zajetih s prijavo.

DTO.GEN.135   Prenehanje pravice do izvajanja usposabljanja

Organizacija DTO nima več pravice izvajati nekaterih ali vseh dejavnosti usposabljanja, opredeljenih v svoji prijavi, na podlagi navedene prijave, če se zgodi kar koli od naslednjega:

(a)

organizacija DTO je pristojni organ v skladu s točko DTO.GEN.116(b) obvestila o prenehanju nekaterih ali vseh dejavnosti usposabljanja, zajetih s prijavo;

(b)

organizacija DTO več kot 36 zaporednih mesecev ne izvaja usposabljanja.

DTO.GEN.140   Dostop

Da bi organizacija DTO ugotovila, ali ravna v skladu s svojo prijavo, vedno omogoči dostop do vseh objektov, zrakoplovov, dokumentov, evidenc, podatkov, postopkov ali vsega drugega gradiva, pomembnega za njene dejavnosti usposabljanja, zajete s prijavo, vsakomur, ki ga je pooblastil pristojni organ.

DTO.GEN.150   Ugotovitve

Potem ko pristojni organ organizacijo DTO obvesti o ugotovitvah v skladu s točko ARA.GEN.350(da)(1), organizacija DTO v roku, ki ga določi pristojni organ, izvede naslednje:

(a)

opredeli temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

izvede potrebne popravne ukrepe za prenehanje neskladnosti in, kjer je ustrezno, odpravo njenih posledic;

(c)

obvesti pristojni organ o izvedenih popravnih ukrepih.

DTO.GEN.155   Odziv na varnostno težavo

Za odziv na varnostno težavo organizacija DTO izvede:

(a)

varnostne ukrepe, ki jih pristojni organ zahteva v skladu s točko ARA.GEN.135(c);

(b)

ustrezne obvezne varnostne informacije, ki jih izda Agencija, vključno s plovnostnimi zahtevami.

DTO.GEN.210   Zahteve za osebje

(a)

Organizacija DTO imenuje:

(1)

predstavnika, ki je odgovoren in ustrezno pooblaščen za vsaj naslednje:

(i)

zagotovitev skladnosti organizacije DTO in njenih dejavnosti z veljavnimi zahtevami in njeno prijavo;

(ii)

razvoj in vzpostavitev varnostne politike, ki zagotavlja, da se dejavnosti organizacije DTO izvajajo varno, zagotovitev, da organizacija DTO upošteva navedeno varnostno politiko, ter sprejetje potrebnih ukrepov za uresničevanje ciljev navedene varnostne politike;

(iii)

spodbujanje varnosti v okviru organizacije DTO;

(iv)

zagotovitev razpoložljivosti zadostnih virov v organizaciji DTO, da se lahko dejavnosti iz točk (i), (ii) in (iii) izvajajo učinkovito;

(2)

vodjo usposabljanja, ki je odgovoren in usposobljen za zagotovitev vsaj naslednjega:

(i)

skladnosti usposabljanja, ki se izvaja, z zahtevami iz Priloge I (del FCL) in programom usposabljanja organizacije DTO;

(ii)

ustrezne združitve usposabljanja za letenje na zrakoplovu ali simulacijski napravi za usposabljanje (FSTD) in teoretičnega pouka;

(iii)

nadzora nad napredkom kandidatov;

(iv)

v primeru iz točke DTO.GEN.250(b) nadzora nad namestnikom vodje ali vodij usposabljanja.

(b)

Organizacija DTO lahko za svojega predstavnika in vodjo usposabljanja imenuje isto osebo.

(c)

Organizacija DTO osebe ne imenuje za svojega predstavnika ali vodjo usposabljanja, če obstajajo objektivni znaki, da ji ni mogoče zaupati, da bo naloge iz točke (a) izvajala tako, da bo varovala in spodbujala varnost v letalstvu. Za tak objektivni znak se šteje dejstvo, da je bila oseba v zadnjih treh letih predmet izvršilnega ukrepa, sprejetega v skladu s točko ARA.GEN.355, razen če lahko zadevna oseba dokaže, da ugotovitev, na podlagi katere je bil sprejet navedeni ukrep, zaradi svoje narave, obsega ali učinka na varnost v letalstvu ne more kazati na to, da ji ni mogoče zaupati takega izvajanja navedenih nalog.

(d)

Organizacija DTO zagotovi, da imajo njeni inštruktorji teoretičnega znanja katero koli od naslednjih kvalifikacij:

(1)

praktične letalske izkušnje s področij, ki so pomembna za usposabljanje, ki se izvaja, in so opravili tečaj usposabljanja iz tehnik poučevanja;

(2)

izkušnje s teoretičnim poučevanjem in ustrezno teoretično znanje iz predmeta, ki ga bodo predavali.

(e)

Inštruktorji letenja in inštruktorji za usposabljanje na simulacijski napravi za letenje imajo kvalifikacije, ki se zahtevajo s Prilogo I (del FCL) za vrsto usposabljanja, ki ga izvajajo.

DTO.GEN.215   Zahteve za objekte in naprave

Organizacija DTO ima vzpostavljene objekte in naprave, ki omogočajo izvajanje in upravljanje vseh njenih dejavnosti v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtevami iz te priloge (del DTO).

DTO.GEN.220   Vodenje evidenc

(a)

Organizacija DTO za vsakega posameznega kandidata ves čas tečaja usposabljanja in tri leta po opravljenem zadnjem usposabljanju vodi naslednje evidence:

(1)

podatke o usposabljanju na tleh, med letom in na simulacijski napravi;

(2)

informacije o napredku posameznika;

(3)

informacije o licencah in povezanih ratingih, pomembnih za usposabljanje, ki se izvaja, vključno z datumi poteka veljavnosti ratingov in zdravniških spričeval.

(b)

Organizacija DTO hrani poročilo o letnem notranjem pregledu in poročilo o dejavnostih iz točk DTO.GEN.270(a) in (b) tri leta od dneva, ko je organizacija DTO pripravila navedeni poročili.

(c)

Organizacija DTO hrani program usposabljanja tri leta od dneva, ko je izvedla zadnji tečaj usposabljanja v skladu z navedenim programom.

(d)

Organizacija DTO v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov evidence iz točke (a) shranjuje tako, da z ustreznimi orodji in protokoli zagotovi varstvo, ter sprejme potrebne ukrepe za omejitev dostopa do navedenih evidenc na osebe, ki so ustrezno pooblaščene za dostop do njih.

DTO.GEN.230   Program usposabljanja organizacije DTO

(a)

Organizacija DTO pripravi program usposabljanja za vsako od usposabljanj, opredeljenih v točki DTO.GEN.110, ki jih izvaja.

(b)

Programi usposabljanja so v skladu z zahtevami iz Priloge I (del FCL).

(c)

Organizacija DTO ima pravico izvajati usposabljanje iz točke DTO.GEN.110(b) samo, če je pristojni organ v skladu s točko ARA.DTO.110 za njen program usposabljanja za navedeno usposabljanje in kakršne koli spremembe tega programa na podlagi prošnje organizacije DTO izdal odobritev, s katero je potrjeno, da so program usposabljanja in kakršne koli spremembe v skladu z zahtevami iz Priloge I (del FCL). Organizacija DTO za tako odobritev zaprosi s predložitvijo svoje prijave v skladu s točko DTO.GEN.115.

(d)

Točka (c) se ne uporablja za organizacijo, ki ima tudi odobritev, izdano v skladu s poddelom ATO Priloge VII (del ORA) in ki vključuje privilegije za navedeno usposabljanje.

DTO.GEN.240   Zrakoplovi za usposabljanje in FSTD

(a)

Organizacija DTO uporablja ustrezno floto zrakoplovov za usposabljanje ali FSTD, ki ustrezajo usposabljanju, ki ga izvaja.

(b)

Organizacija DTO sestavi in posodablja seznam vseh zrakoplovov, vključno z njihovimi registracijskimi oznakami, ki se uporabljajo za usposabljanje, ki ga izvaja.

DTO.GEN.250   Letališča in kraji delovanja

(a)

Organizacija DTO pri izvajanju usposabljanja za letenje na zrakoplovu uporablja samo letališča ali kraje delovanja z ustreznimi objekti in napravami ter značilnostmi, ki omogočajo usposabljanje za ustrezne manevre, ob upoštevanju usposabljanja, ki ga zagotavlja, ter kategorije in tipa zrakoplovov, ki jih uporablja.

(b)

Kadar organizacija DTO za izvajanje katerega koli usposabljanja iz točk DTO.GEN.110(a)(1) in (2) uporablja več kot eno letališče:

(1)

za vsako dodatno letališče imenuje namestnika vodje usposabljanja, ki je odgovoren za naloge iz točk DTO.GEN.210(a)(2)(i) do (iii) na navedenem letališču, in

(2)

zagotovi razpoložljivost zadostnih virov za varno delovanje na vseh letališčih v skladu z zahtevami iz te priloge (del DTO).

DTO.GEN.260   Teoretični pouk

(a)

Organizacija DTO lahko pri zagotavljanju teoretičnega pouka izvaja pouk na kraju samem ali učenje na daljavo.

(b)

Organizacija DTO spremlja in evidentira napredek vsakega kandidata, vključenega v teoretični pouk.

DTO.GEN.270   Letni notranji pregled in letno poročilo o dejavnostih

Organizacija DTO izvede naslednje ukrepe:

(a)

opravi letni notranji pregled nalog in odgovornosti, opredeljenih v točki DTO.GEN.210, in izdela poročilo o navedenem pregledu;

(b)

izdela letno poročilo o dejavnostih;

(c)

predloži poročilo o letnem notranjem pregledu in letno poročilo o dejavnostih pristojnemu organu do datuma, ki ga določi pristojni organ.

Dodatek 1 k Prilogi VIII (del DTO)

PRIJAVA

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011

☐ Prvotna prijava

☐ Uradno obvestilo o spremembah (1) – Referenčna številka organizacije DTO:

1.

Prijavljena organizacija za usposabljanje (DTO)

Ime:

2.

Kraj(-i) poslovanja

Kontaktni podatki (naslov, telefon, e-naslov) glavnega kraja poslovanja organizacije DTO:

3.

Osebje

Ime in kontaktni podatki (naslov, telefon, e-naslov) predstavnika organizacije DTO:

Ime in kontaktni podatki (naslov, telefon, e-naslov) vodje usposabljanja organizacije DTO in, če je ustrezno, namestnika vodje (vodij) usposabljanja organizacije DTO:

4.

Obseg usposabljanja

Seznam vseh vrst usposabljanja, ki se izvajajo:

Seznam vseh programov usposabljanja, ki se uporabljajo za izvajanje usposabljanja (dokumenti, ki jih je treba priložiti k tej prijavi) ali, v primeru iz točke DTO.GEN.230(d) Priloge VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, sklicevanje na vse odobrene priročnike za usposabljanje, ki se uporabljajo za izvajanje usposabljanja:

5.

Zrakoplovi za usposabljanje in FSTD

Seznam zrakoplovov, ki se uporabljajo za usposabljanje:

Seznam ustreznih FSTD, ki se uporabljajo za usposabljanje (če je ustrezno, vključno s črkovno kodo, kot je navedena na certifikatu o ustreznosti):

6.

Letališče(-a) in kraj(-i) delovanja

Kontaktni podatki (naslov, telefon, e-naslov) vseh letališč in krajev delovanja, ki jih uporablja organizacija DTO za izvajanje usposabljanja:

7.

Datum predvidenega začetka usposabljanja:

8.

Prošnja za odobritev tečajev za poenotenje standardov za izpraševalce in osvežitvenih seminarjev (če je ustrezno)

☐ Organizacija DTO zaproša za odobritev zgoraj navedenih programov usposabljanja za tečaje za izpraševalce za jadralna letala ali balone v skladu s točkama DTO.GEN.110(b) in DTO.GEN.230(c) Priloge VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

9.

Izjave

Organizacija DTO je razvila varnostno politiko v skladu s Prilogo VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, zlasti s točko DTO.GEN.210(a)(1)(ii) navedene priloge, in jo bo uporabljala pri vseh dejavnostih usposabljanja, zajetih s prijavo.

Organizacija DTO izpolnjuje in bo med vsemi dejavnostmi usposabljanja, zajetimi s prijavo, še naprej izpolnjevala bistvene zahteve iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008 ter zahteve iz Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO) k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

Potrjujemo, da so vse informacije iz te prijave, vključno z informacijami iz njenih prilog (če je ustrezno), popolne in pravilne.

Ime, datum in podpis predstavnika organizacije DTO

Ime, datum in podpis vodje usposabljanja organizacije DTO


(1)  V primeru sprememb je treba izpolniti samo točko 1 in polja, ki vsebujejo spremembe.


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1120

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je odobren vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1) ter členov 8(4) in 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 (3) določa javnozdravstvene pogoje, pogoje zdravstvenega varstva živali in zahteve za izdajo spričeval za vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Unijo ter seznam tretjih držav, iz katerih je odobren vnos takih pošiljk v Unijo.

(2)

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 605/2010 je naveden seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se odobri vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Unijo, z navedbo vrste obdelave, ki se zahteva za take proizvode.

(3)

Bosna in Hercegovina je že navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 605/2010 in ji je odobren izvoz mleka in mlečnih proizvodov, ki so bili obdelani z obdelavo „C“, v Unijo.

(4)

Bosna in Hercegovina je Komisijo zaprosila za odobritev izvoza mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, ki so bili manj strogo obdelani, v Unijo. Z vidika zdravstvenega varstva živali je Bosna in Hercegovina tretja država, na seznamu Svetovne organizacije za zdravje živali navedena kot prosta slinavke in parkljevke brez obvezne politike cepljenja ter zato izpolnjuje uvozne zahteve Unije glede zdravstvenega varstva živali.

(5)

Komisija je v Bosni in Hercegovini opravila veterinarski nadzor. Rezultati takšnega nadzora so pokazali nekatere pomanjkljivosti, zlasti v zvezi z vprašanji na področju javnega zdravja v obratih. Pristojni organi Bosne in Hercegovine trenutno obravnavajo te pomanjkljivosti.

(6)

Vendar je Bosno in Hercegovino na podlagi ugodnega zdravstvenega stanja živali glede slinavke in parkljevke v tej državi primerno vključiti v stolpec A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010. Ta vključitev v stolpec A Priloge I ne bi smela vplivati na obveznosti, ki izhajajo iz drugih določb zakonodaje Unije v zvezi z uvozom v Unijo in dajanjem na trg v Uniji proizvodov živalskega izvora, zlasti tistih glede uvrstitve na sezname obratov iz člena 12 Uredbe (ES) št. 854/2004.

(7)

Uredbo (EU) št. 605/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 se vnos za Bosno in Hercegovino nadomesti z naslednjim:

„BA

Bosna in Hercegovina

+

+

+

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175, 10.7.2010, str. 1).


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1121

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (2), in zlasti člena 1(6) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 599/2009 z dne 7. julija 2009 (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA).

(2)

V prvotni preiskavi se je javilo veliko število proizvajalcev izvoznikov iz ZDA. Komisija je zato izbrala vzorec proizvajalcev izvoznikov iz Združenih držav Amerike, ki jih je bilo treba preiskati.

(3)

Svet je uvedel individualne stopnje dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz ZDA v razponu od 0 do 198 EUR na neto tono za vzorčene družbe in tehtano povprečno stopnjo dajatve v višini 115,6 EUR na neto tono za druge sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec. Poleg tega je bila na uvoz biodizla od vseh drugih družb ZDA uvedena dajatev v višini 172,2 EUR na neto tono.

(4)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 so bili prvotni ukrepi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1518 podaljšani za pet let.

(5)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1598 (4) se je Uredba (EU) 2015/1518 spremenila tako, da vključuje člen 1(6), ki proizvajalcem izvoznikom omogoča, da zaprosijo za status novega proizvajalca izvoznika.

(6)

V členu 1(6) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 je navedeno, da lahko Komisija spremeni Prilogo I, da za navedeno stran določi dajatev, ki se uporablja za sodelujoče proizvajalce, ki niso vključeni v vzorec, tj. 115,6 EUR na neto tono, kadar katera koli stran iz ZDA Komisiji predloži zadostne dokaze, da:

(a)

ni izvažala biodizla s poreklom iz ZDA v obdobju preiskave (od 1. aprila 2007 do 31. marca 2008);

(b)

ni povezana z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo, ter

(c)

je zadevno blago dejansko izvažala ali prevzela nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo po koncu obdobja preiskave izvozila znatno količino v Unijo.

B.   ZAHTEVEK ZA STATUS NOVEGA PROIZVAJALCA IZVOZNIKA

(7)

Po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 se je javila družba ZDA Organic Technologies (v nadaljnjem besedilu: vložnik), ki je trdila, da izpolnjuje vsa tri merila iz uvodne izjave(6) ter da bi ji bilo treba dodeliti status novega proizvajalca izvoznika. Vložnik je na podlagi vprašalnika Komisije predložil informacije in ustrezna dokazila. Komisija je po začetni analizi odgovorov na vprašalnik vložniku poslala dopis, v katerem je od njega zahtevala dodatne informacije. Vložnik jih je predložil.

(8)

V zvezi z merilom (a) je vložnik trdil, da je bilo v obdobju prvotne preiskave izpolnjeno. Trdil je tudi, da je biodizel začel proizvajati leta 2009, torej po obdobju prvotne preiskave. Komisija je preverila poslovne knjige, ki jih je predložil vložnik. Vložnik je prikazal, da je biodizel začel proizvajati leta 2009, zunaj ZDA pa ga je začel prodajati šele leta 2016. Komisija je tako sprejela, da vložnik biodizla v obdobju prvotne preiskave ni izvažal v Unijo, zato izpolnjuje merilo (a).

(9)

V zvezi z merilom (b), tj. da vložnik ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1518, je Komisija na podlagi dokumentov, ki jih je predložil vložnik, ugotovila, da vložnik nima povezanih družb, za katere veljajo ukrepi. Vložnik zato izpolnjuje merilo (b).

(10)

V zvezi z merilom (c) je Komisija poleg tega ugotovila, da je vložnik prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo leta 2018 v Unijo izvozil znatno količino zadevnega izdelka. V zvezi s tem je vložnik predložil prodajno pogodbo za dobavo zadevnega izdelka v letu 2018, ki je izpolnjevala to merilo. Vložnik tako izpolnjuje merilo (c).

(11)

Komisija je zato sklenila, da vložnik izpolnjuje vsa tri merila, da bi se lahko štel za novega proizvajalca izvoznika. Zato bi ga bilo treba dodati na seznam sodelujočih družb, ki niso bile vključene v vzorec, iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1518.

(12)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1518 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Komisija je vložnika in industrijo Unije obvestila o teh ugotovitvah in jima dala možnost, da predložita pripombe. Komisija ni prejela pripomb.

(14)

Ta uredba je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/1518 se na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Združenih držav Amerike doda naslednja družba:

Ime družbe

Mesto

Dodatna oznaka TARIC

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 “

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 69).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 599/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 179, 10.7.2009, str. 26).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1598 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 245, 23.9.2017, str. 1)


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1122

z dne 10. avgusta 2018

o odobritvi dajanja na trg pirolokinolin kinon dinatrijeve soli kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), ki vzpostavlja seznam Unije odobrenih novih živil.

(3)

Komisija se v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2015/2283 odloči o odobritvi novega živila in dajanju tega živila na trg Unije ter o posodobitvi seznama Unije.

(4)

Družba Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. („vložnik“) je 6. decembra 2012 pristojnemu organu Irske predložila zahtevo za dajanje pirolokinolin kinon dinatrijeve soli, pridobljene iz bakterije Hyphomicrobium denitrificans, na trg Unije kot novega živila v smislu točke (c) člena 1(2) Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Vloga vsebuje zahtevo za uporabo pirolokinolin kinon dinatrijeve soli v prehranskih dopolnilih za splošno odraslo populacijo, razen za nosečnice in doječe matere.

(5)

V skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2015/2283 se kakršna koli zahteva za dajanje novega živila na trg v Uniji, ki se predloži državi članici v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami in za katero končna odločitev ni bila sprejeta pred 1. januarjem 2018, obravnava kot vloga v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(6)

Zahteva za dajanje na trg v Uniji pirolokinolin kinon dinatrijeve soli kot novega živila je bila državi članici predložena v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97, vendar izpolnjuje tudi zahteve iz Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Pristojni organ Irske je 8. julija 2016 izdal poročilo o začetni presoji. V navedenem poročilu je ugotovil, da je v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 258/97 potrebna dodatna presoja pirolokinolin kinon dinatrijeve soli v zvezi z njegovo varnostjo po dolgoročni uporabi na ravneh, predlaganih v vlogi.

(8)

Komisija je 2. avgusta 2016 poročilo o začetni presoji poslala drugim državam članicam. Države članice so se v šestdesetdnevnem obdobju iz prvega pododstavka člena 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97 strinjale z irskim poročilom o začetni presoji.

(9)

Glede na zaključke poročila o začetni presoji, ki ga je objavila Irska in s katerim so se strinjale druge države članice, se je Komisija 13. oktobra 2016 posvetovala z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo pozvala k izvedbi dodatne presoje pirolokinolin kinon dinatrijeve soli kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97.

(10)

Agencija je 24. oktobra 2017 sprejela znanstveno mnenje o varnosti pirolokinolin kinon dinatrijeve soli kot novega živila na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97 (4) (Scientific Opinion on the safety of pyrroloquinoline quinone disodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97). Čeprav je Agencija to mnenje pripravila in sprejela na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, je v skladu z zahtevami iz člena 11 Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

V navedenem mnenju je dovolj dokazov za ugotovitev, da so predlagani načini in ravni uporabe pirolokinolin kinon dinatrijeve soli, če se uporablja kot sestavina prehranskih dopolnil, skladni s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

(12)

Vložnik je 24. januarja 2018 pri Komisiji vložil zahtevek za varstvo zaščitenih podatkov za več študij, ki so bile predložene v podporo vlogi, namreč študijo o bakterijskem testu povratnih mutacij (5), študijo in vitro testa kromosomskih aberacij v limfocitih človeške krvi (6), študijo in vitro testa kromosomskih aberacij v pljučnih fibroblastih kitajskega hrčka (7), študijo in vivo preizkusa mikronukleusov (8), 14-dnevno študijo oralne toksičnosti in 90-dnevno študijo oralne toksičnosti (9) ter 28-dnevno študijo renalne toksičnosti (10).

(13)

Agencija je 18. februarja 2018 navedla (11), da so bile pri pripravi njenega mnenja o pirolokinolin kinon dinatrijevi soli kot novem živilu podatki iz študije o bakterijskem testu povratnih mutacij in študije in vivo preizkusa mikronukleusov podlaga za odpravo pomislekov v zvezi z morebitno genotoksičnostjo pirolokinolin kinon dinatrijeve soli, 14-dnevna študija oralne toksičnosti, 28-dnevna študija renalne toksičnosti in 90-dnevna študija oralne toksičnosti pa so bile podlaga za oceno profila toksičnosti pirolokinolin kinon dinatrijeve soli ter za določitev ravni brez opaženega škodljivega učinka (NOAEL). Zato se šteje, da do ugotovitev o varnosti pirolokinolin kinin dinatrijeve soli ne bi bilo mogoče priti brez podatkov iz neobjavljenih poročil o teh študijah.

(14)

Po prejemu mnenja Agencije je Komisija od vložnika zahtevala, naj dodatno pojasni predloženo utemeljitev v zvezi s svojo zahtevo za pravno zaščitene podatke glede poročil o študijah, ki v času vložitve vloge še niso bila objavljena, in svojo zahtevo za izključno pravico sklicevanja na navedene študije, kot je navedeno v členu 26(2)(a)(b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(15)

Vložnik je prav tako izjavil, da je imel v času vložitve vloge v skladu z nacionalno zakonodajo lastninske ali izključne pravice sklicevanja na študije in da tretje osebe zato niso mogle zakonito dostopati ali uporabljati navedenih študij. Komisija je ocenila vse informacije, ki jih je predložil vložnik, in ugotovila, da je ta zadovoljivo utemeljil izpolnjevanje zahtev iz člena 26(2) Uredbe (EU) 2015/2283.

(16)

V skladu s tem, kakor je določeno v členu 26(2) Uredbe (EU) 2015/2283, Agencija v obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe ne bi smela uporabiti študije o bakterijskem testu povratnih mutacij, študije in vivo preizkusa mikronukleusov, 14-dnevne študije oralne toksičnosti, 28-dnevne študije renalne toksičnosti in 90-dnevne študije oralne toksičnosti, vsebovanih v dokumentaciji vložnika, v korist poznejšega vložnika. Zato bi bilo treba dajanje novega živila, odobrenega s to uredbo, na trg Unije omejiti na vložnika za obdobje petih let.

(17)

Vendar pa omejevanje dovoljenja za to novo živilo in sklicevanja na študije, ki jih vsebuje vložnikova dokumentacija, na izključno uporabo vložnika drugim vložnikom ne preprečuje vložitve vloge za dovoljenje za dajanje na trg istega novega živila, če njihova vloga temelji na zakonito pridobljenih informacijah, ki podpirajo odobritev v skladu s to uredbo.

(18)

Ob upoštevanju predvidene uporabe v prehranskih dopolnilih za splošno odraslo populacijo in dejstva, da zahteva za odobritev izključuje nosečnice in doječe matere, bi bilo treba prehranska dopolnila, ki vsebujejo pirolokinolin kinon dinatrijevo sol, ustrezno označiti.

(19)

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12) določa zahteve glede prehranskih dopolnil. Uporabo pirolokinolin kinon dinatrijeve soli bi bilo treba odobriti brez poseganja v navedeno direktivo.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pirolokinolin kinon dinatrijeva sol, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi, se vključi na seznam Unije odobrenih novih živil, vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470.

2.   V obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe je samo prvotnemu vložniku:

 

družba: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.,

 

naslov: Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japonska;

dovoljeno dajati na trg Unije novo živilo iz odstavka 1, razen če poznejši vložnik pridobi dovoljenje za novo živilo brez sklicevanja na podatke, zaščitene v skladu s členom 2 te uredbe, ali s privolitvijo družbe Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

3.   Vnos na seznamu Unije iz odstavka 1 vključuje pogoje uporabe in zahteve za označevanje, določene v Prilogi k tej uredbi.

4.   Odobritev iz tega člena ne posega v določbe Direktive 2002/46/ES.

Člen 2

Študije iz te vloge, na podlagi katerih je Agencija ocenila novo živilo iz člena 1 in pri katerih vložnik zahteva pravno zaščito podatkov, brez katere varstvo podatkov ne bi moglo biti odobreno, se v obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe brez privolitve družbe Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. ne uporabijo v korist poznejšega vložnika.

Člen 3

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(4)  EFSA Journal (2017); 15(11): 5058.

(5)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (neobjavljeno poročilo).

(6)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (neobjavljeno poročilo).

(7)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (neobjavljeno poročilo).

(8)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (neobjavljeno poročilo).

(9)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (neobjavljeno poročilo).

(10)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (neobjavljeno poročilo).

(11)  Panel za prehrano, nova živila in živilske alergene agencije EFSA, zapisnik 83. plenarnega zasedanja, ki je potekalo 7. in 8. februarja 2018, sprejet 18. februarja 2018.

(12)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni:

(1)

v Tabeli 1 (Odobrena nova živila) se doda naslednji zadnji stolpec:

„Varstvo podatkov“

(2)

v Tabeli 1 (Odobrena nova živila) se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Varstvo podatkov

pirolokinolin kinon dinatrijeva sol

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „pirolokinolin kinon dinatrijeva sol“.

Prehranska dopolnila, ki vsebujejo pirolokinolin kinon dinatrijevo sol, so označena z naslednjo izjavo:

To prehransko dopolnilo lahko uživajo odrasli, pri čemer so izvzete nosečnice in doječe matere.

 

Odobreno 2. septembra 2018. Ta vključitev temelji na pravno zaščitenih znanstvenih dokazih in znanstvenih podatkih, varovanih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283.

Vložnik: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japonska. V obdobju varstva podatkov je dajanje novega živila pirolokinolin kinon dinatrijeva sol na trg v Uniji odobreno le družbi Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., razen če naknadni vložnik pridobi odobritev za novo živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene znanstvene dokaze ali znanstvene podatke, varovane v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283, ali s privolitvijo družbe Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Končni datum obdobja varstva podatkov: 2. september 2023.“

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, namenjena odrasli populaciji, razen nosečnic in doječih mater

20 mg/dan

(3)

v Tabeli 2 (Specifikacije) se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Specifikacija

pirolokinolin kinon dinatrijeva sol

Opredelitev:

kemijsko ime: dinatrijev 9-karboksi-4,5-diokso-1H-pirolo[5,4-f]kinolin-2,7-dikarboksilat

kemijska formula: C14H4N2Na2O8

št. CAS: 122628-50-6

molekulska masa: 374,17 Da

Opis

Pirolokinolin kinon dinatrijeva sol je rdečkastorjav prah, ki se pridobiva z gensko nespremenjeno bakterijo Hyphomicrobium denitrificans, sev CK-275.

Značilnosti/sestava

videz: rdečkastorjav prah

čistost: ≥ 99,0 % (suha snov)

UV absorbanca (A322/A259): 0,56 ± 0,03

UV absorbanca (A233/A259): 0,90 ± 0,09

vlaga: ≤ 12,0 %

Ostanki topila:

etanol: ≤ 0,05 %

Težke kovine

svinec: < 3 mg/kg

arzen: < 2 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število živih celic: ≤ 300 CFU/g

plesni/kvasovke: ≤ 12 CFU/g

koliformne bakterije: odsotnost v 1 g

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 CFU/g

CFU: kolonijske enote“


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1123

z dne 10. avgusta 2018

o odobritvi dajanja na trg 1-metilnikotinamid klorida kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), ki vzpostavlja seznam Unije odobrenih novih živil.

(3)

Komisija se v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2015/2283 odloči o odobritvi novega živila in dajanju tega živila na trg Unije ter o posodobitvi seznama Unije.

(4)

Družba Pharmena S.A. („vložnik“) je 18. septembra 2013 pristojnemu organu Združenega kraljestva predložila zahtevo za dajanje sintetičnega 1-metilnikotinamid klorida na trg Unije kot novega živila v smislu točke (c) člena 1(2) Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Vloga vsebuje zahtevo za uporabo 1-metilnikotinamid klorida v prehranskih dopolnilih za splošno odraslo populacijo, razen za nosečnice in doječe matere.

(5)

V skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2015/2283 se kakršna koli zahteva za dajanje novega živila na trg v Uniji, ki se predloži državi članici v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97 in za katero končna odločitev ni bila sprejeta pred 1. januarjem 2018, obravnava kot vloga v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(6)

Zahteva za dajanje na trg v Uniji 1-metilnikotinamid klorida kot novega živila je bila državi članici predložena v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97, vendar izpolnjuje tudi zahteve iz Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Pristojni organ Združenega kraljestva je 26. novembra 2015 izdal poročilo o začetni presoji. V navedenem poročilu ugotavlja, da 1-metilnikotinamid klorid izpolnjuje merila za nove živilske sestavine, določena v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(8)

Komisija je 11. decembra 2015 poročilo o začetni presoji poslala drugim državam članicam. Te so v roku 60 dni, ki je določen v prvem pododstavku člena 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, vložile upravičene ugovore glede varnosti in tolerance 1-metilnikotinamid klorida in zlasti učinkov dolgoročnega vnosa 1-metilnikotinamid klorida na zdravje potrošnikov, zlasti ob upoštevanju vnosa niacina s prehrano, med drugim prehranskimi dopolnili.

(9)

Glede na ugovore, ki so jih vložile druge države članice, se je Komisija 11. avgusta 2016 posvetovala z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo pozvala k izvedbi dodatne presoje 1-metilnikotinamid klorida kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97.

(10)

Agencija je 20. septembra 2017 sprejela znanstveno mnenje o varnosti 1-metilnikotinamid klorida kot novega živila na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97 (4) (Scientific Opinion on the safety of 1-methylnicotinamide chloride as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97). Čeprav je agencija EFSA to mnenje pripravila in sprejela na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, je v skladu z zahtevami iz člena 11 Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

V navedenem mnenju je dovolj dokazov za ugotovitev, da so predlagani načini in ravni uporabe 1-metilnikotinamid klorida, če se uporablja kot sestavina prehranskih dopolnil, skladni s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

(12)

Vložnik je 25. januarja 2018 pri Komisiji vložil zahtevek za varstvo zaščitenih podatkov za več študij, ki so bile predložene v podporo vlogi, namreč analitske metode (5), študijo toksičnosti za živali in farmakokinetično študijo (6), farmakokinetično študijo na ljudeh (7), študijo in vitro preizkusa mikronukleusov na človeških limfocitih (8), študijo metabolizma lipidov pri ljudeh (9), 90-dnevno študijo subkronične oralne toksičnosti (10) in študijo biorazpoložljivosti z enkratnim odmerkom pri ljudeh (11).

(13)

Agencija je 18. februarja 2018 navedla, da so bile pri pripravi njenega mnenja o 1-metilnikotinamid kloridu kot novem živilu analitske metode podlaga za oceno specifikacij in sestave 1-metilnikotinamida, študija in vitro preizkusa mikronukleusov na človeških limfocitih podlaga za ugotovitev, da ni nobenih pomislekov glede genotoksičnosti 1-metilnikotinamid klorida, 90-dnevna študija oralne toksičnosti pa je bila uporabljena kot podlaga za določitev referenčne točke in za oceno, ali stopnja izpostavljenosti v razmerju do predlaganega največjega vnosa 1-metilnikotinamid klorida pri ljudeh zadostuje.

(14)

Po prejemu mnenja Agencije je Komisija od vložnika zahtevala, naj dodatno pojasni predloženo utemeljitev v zvezi s svojo zahtevo za pravno zaščitene podatke glede študij, ki v času vložitve vloge še niso bile objavljene, in svojo zahtevo za izključno pravico sklicevanja na navedene študije, kot je navedeno v členu 26(2)(a) in (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(15)

Vložnik je prav tako izjavil, da je imel v času vložitve vloge v skladu z nacionalno zakonodajo lastninske ali izključne pravice sklicevanja na študije in da tretje osebe zato niso mogle zakonito dostopati ali uporabljati navedenih študij. Komisija je ocenila vse informacije, ki jih je predložil vložnik, in ugotovila, da je ta zadovoljivo utemeljil izpolnjevanje zahtev iz člena 26(2) Uredbe (EU) 2015/2283.

(16)

V skladu s tem, kakor je določeno v členu 26(2) Uredbe (EU) 2015/2283, Agencija v obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe ne bi smela uporabiti analitskih metod 1-metilnikotinamid klorida, študije in vitro preizkusa mikronukleusov na človeških limfocitih in 90-dnevne študije subkronične oralne toksičnosti, vsebovanih v dokumentaciji vložnika, v korist poznejšega vložnika. Zato bi bilo treba dajanje novega živila, odobrenega s to uredbo, na trg Unije omejiti na vložnika za obdobje petih let.

(17)

Vendar pa omejevanje odobritve tega novega živila in sklicevanja na študije, ki jih vsebuje vložnikova dokumentacija, na izključno uporabo vložnika drugim vložnikom ne preprečuje vložitve vloge za dovoljenje za dajanje na trg istega novega živila, če njihova vloga temelji na zakonito pridobljenih informacijah, ki so na voljo zunaj vložnikove dokumentacije in podpirajo odobritev v skladu s to uredbo.

(18)

Ob upoštevanju predvidene uporabe v prehranskih dopolnilih za splošno odraslo populacijo in dejstva, da zahteva za odobritev izključuje nosečnice in doječe matere, bi bilo treba prehranska dopolnila, ki vsebujejo 1-metilnikotinamid klorid, ustrezno označiti.

(19)

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12) določa zahteve glede prehranskih dopolnil. Uporabo 1-metilnikotinamid klorida bi bilo treba odobriti brez poseganja v navedeno direktivo.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   1-metilnikotinamid klorid, kakor je opredeljen v Prilogi k tej uredbi, se vključi na seznam Unije odobrenih novih živil, vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470.

2.   V obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe je samo prvotnemu vložniku:

 

družba: Pharmena S.A.

 

naslov: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Poljska;

dovoljeno dajati na trg Unije novo živilo iz odstavka 1, razen če poznejši vložnik pridobi dovoljenje za novo živilo brez sklicevanja na podatke, zaščitene v skladu s členom 2 te uredbe, ali s privolitvijo družbe Pharmena S.A.

3.   Vnos na seznamu Unije iz odstavka 1 vključuje pogoje uporabe in zahteve za označevanje, določene v Prilogi k tej uredbi.

4.   Odobritev iz tega člena ne posega v določbe Direktive 2002/46/ES.

Člen 2

Študije iz te vloge, na podlagi katerih je Agencija ocenila novo živilo iz člena 1 in pri katerih vložnik zahteva pravno zaščito podatkov, brez katere varstvo podatkov ne bi moglo biti odobreno, se v obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe brez privolitve družbe Pharmena S.A. ne uporabijo v korist poznejšega vložnika.

Člen 3

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(4)  EFSA Journal (2017); 15(10): 5001.

(5)  Neobjavljeno notranje poročilo družbe.

(6)  Przybyła M., 2013, neobjavljeno poročilo.

(7)  Proskin, H. M., 2008, neobjavljeno poročilo.

(8)  Stepnik M., 2012, neobjavljeno poročilo.

(9)  Cossette M., 2009, neobjavljeno poročilo.

(10)  Ford J.A., 2014, neobjavljena študija.

(11)  Dessouki E., 2013, neobjavljena študija.

(12)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni:

(1)

V Tabeli 1 (Odobrena nova živila) se doda naslednji zadnji stolpec:

„Varstvo podatkov“

(2)

V Tabeli 1 (Odobrena nova živila) se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Varstvo podatkov

1-metilnikotinamid klorid

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „1-metilnikotinamid klorid“.

Prehranska dopolnila, ki vsebujejo 1-metilnikotinamid, so označena z naslednjo izjavo:

To prehransko dopolnilo lahko uživajo odrasli, pri čemer so izvzete nosečnice in doječe matere.

 

Odobreno 2. septembra 2018. Ta vključitev temelji na pravno zaščitenih znanstvenih dokazih in znanstvenih podatkih, varovanih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283.

Vložnik: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Poljska. V obdobju varstva podatkov je dajanje novega živila 1-metilnikotinamid klorid na trg v Uniji odobreno le družbi Pharmena S.A., razen če poznejši vložnik pridobi odobritev za novo živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene znanstvene dokaze ali znanstvene podatke, varovane v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283, ali s privolitvijo družbe Pharmena S.A.

Končni datum obdobja varstva podatkov: 2. september 2023.“

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo, razen nosečnic in doječih mater

58 mg/dan

(3)

V Tabeli 2 (Specifikacije) se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Specifikacija

1-metilnikotinamid klorid

Opredelitev:

kemijsko ime: 3-karbamoil-1-metil-piridinijev klorid

kemijska formula: C7H9N2OCl

št. CAS: 1005-24-9

molekulska masa: 172,61 Da

Opis

1-metilnikotinamid klorid je bela ali umazano bela kristalinična trdna snov, ki se pridobiva s postopkom kemijske sinteze.

Značilnosti/sestava

videz: bela do umazano bela kristalinična trdna snov

čistost: ≥ 98,5 %

trigonelin: ≤ 0,05 %

nikotinska kislina: ≤ 0,10 %

nikotinamid: ≤ 0,10 %

največja neznana nečistoča: ≤ 0,05 %

vsota neznanih nečistoč: ≤ 0,20 %

vsota vseh nečistoč: ≤ 0,50 %

topnost: topen v vodi in metanolu, praktično netopen v 2-propanolu in diklormetanu

vlaga: ≤ 0,3 %

izguba pri sušenju: ≤ 1,0 %

ostanek po žarenju: ≤ 0,1 %

Ostanki topil in težke kovine

metanol: ≤ 0,3 %

težke kovine: ≤ 0,002 %

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mikroorganizmov: ≤ 100 CFU/g

plesni/kvasovke: ≤ 10 CFU/g

Enterobacteriaceae: odsotnost v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: odsotnost v 1 g

Staphylococcus aureus: odsotnost v 1 g

CFU: kolonijske enote“


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1124

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) ter zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so našteta javna telesa, korporacije in agencije ter fizične in pravne osebe, telesa in entitete nekdanje iraške vlade, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki so se 22. maja 2003 nahajali zunaj Iraka.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. avgusta 2018 sklenil črtati en vnos s seznama oseb ali entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.


PRILOGA

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se črta naslednji vnos:

„28.

DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Address: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.“

SKLEPI

13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/48


SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1125

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. maja 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/740 (1) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 13. julija 2018 sprejel Resolucijo 2428 (2018), s katero je zlasti uvedel embargo na orožje in dodal dve osebi na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Sklep (SZVP) 2015/740 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2015/740 se spremeni:

(1)

odstavek 2 člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Prepovedano je tudi:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, kateri koli pravni ali fizični osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali predmeti iz odstavka 1 ali v zvezi z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo takih predmetov v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali predmeti iz odstavka 1, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanji izvoznih kreditov, kakor tudi zavarovanji ali pozavarovanji za kakršno koli prodajo, dobavo prenos ali izvoz ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu v zvezi s takimi predmeti ali za njihovo uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom, navedenim v točkah (a) ali (b).“;

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Člen 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:

(a)

orožja in povezanega materiala ter usposabljanja in pomoči, namenjenih izključno za podporo osebju ZN, vključno z misijo Združenih narodov v Republiki Južni Sudan (UNMISS) in začasnimi varnostnimi silami Združenih narodov za Abyei (UNISFA), ali uporabo s strani tega osebja;

(b)

nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za uporabo v humanitarne in varnostne namene, ter s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja, o čemer je vnaprej uradno obveščen odbor Varnostnega sveta, ustanovljen v skladu z Resolucijo 2206 (2015) (v nadaljnjem besedilu: odbor);

(c)

zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Južni Sudan izključno za lastno uporabo začasno izvozili osebje ZN, predstavniki medijev ter delavci v humanitarnih in razvojnih organizacijah in povezano osebje;

(d)

orožja in povezanega materiala, ki ga v Južni Sudan začasno izvozijo sile države, ki v skladu z mednarodnim pravom ukrepa izključno in neposredno za lažjo zaščito ali evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Južnem Sudanu, o čemer je vnaprej uradno obveščen odbor;

(e)

orožja in povezanega materiala ter tehničnega usposabljanja in pomoči za regionalno bojno skupino Afriške unije ali njej v podporo, ki so namenjeni izključno za regionalne operacije za boj proti Gospodovi odporniški vojski, o čemer je vnaprej uradno obveščen odboru;

(f)

orožja in povezanega materiala ter tehničnega usposabljanja in pomoči, ki so namenjeni izključno v podporo izvajanju pogojev mirovnega sporazuma, kot je vnaprej odobril odbor;

(g)

drugo prodajo ali dobavo orožja in povezanega materiala ali zagotavljanje pomoči ali osebja, kot je vnaprej odobril odbor.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi pristojnostmi in zakonodajo ter skladno z mednarodnim pravom pregledajo ves tovor na njihovem ozemlju, vključno s pristanišči in letališči, ki je namenjen v Južni Sudan, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno domnevajo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi člena 1.

2.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je na podlagi člena 1 prepovedan, jih zasežejo in odstranijo (na primer tako, da jih uničijo, naredijo neuporabne, jih uskladiščijo ali pošljejo v uničenje v državo, ki ni država izvora ali namembna država).“;

(4)

v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

ki jih je določil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 9 RVSZN 2206 (2015) in z odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018), kot so navedene na seznamu v Prilogi I k temu sklepu;“;

(5)

v členu 6(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

osebe in subjekti, ki jih je določil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 12 RVSZN 2206 (2015) in z odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018), kot so navedeni na seznamu v Prilogi I k temu sklepu;“.

Člen 2

Priloga I k Sklepu (SZVP) 2015/740 se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k temu sklepu.

Člen 3

Priloga II k Sklepu (SZVP) 2015/740 se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/740 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2014/449/SZVP (UL L 117, 8.5.2015, str. 52).


PRILOGA I

Na seznam iz Priloge I k Sklepu (SZVP) 2015/740 se dodata naslednji osebi:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (tudi: (a) Malek Ruben)

Naziv: generalpodpolkovnik

Funkcija: (a) namestnik načelnika generalštaba za logistiko; (b) namestnik načelnika generalštaba in generalni inšpektor oboroženih sil

Datum rojstva: 1. januar 1960

Kraj rojstva: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: južnosudansko

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018.

Druge informacije: Riak je bil kot namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko eden od visokih uradnikov vlade Južnega Sudana, ki je načrtoval in nadzoroval ofenzivo v zvezni državi Unity leta 2015, ki je povzročila vsesplošno opustošenje in obsežno razselitev prebivalstva.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Malek Ruben Riak je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a) in 8 Resolucije 2206 (2015), kar je bilo ponovno potrjeno v Resoluciji 2418 (2018) za ‚dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Južnega Sudana‘; zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu …‘, ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali katere druge skupine, ki je sodelovala ali katere člani so sodelovali v kateri koli od dejavnosti, opisanih v odstavkih 6 in 7‘, in v skladu z odstavkom 14(e) navedene resolucije zaradi ‚načrtovanja, vodenja ali zagrešitve dejanj, ki vključujejo spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, v Južnem Sudanu‘.

Riak je bil v skladu s poročilom skupine strokovnjakov za Južni Sudan iz januarja 2016 (S/2016/70) eden iz skupine visokih varnostnih uradnikov, ki so načrtovali ofenzivo v zvezni državi Unity proti SPLM-IO z začetkom januarja 2015 in ki je nato nadzoroval njeno izvedbo od konca aprila 2015 naprej. Vlada Južnega Sudana je začela v začetku leta 2015 oboroževati mlade iz skupine Bul Nuer, da bi olajšala njihovo sodelovanje v ofenzivi. Večina mladih iz skupine Bul Nuer je že imela dostop do avtomatskih pušk modela AK, strelivo pa je bilo ključnega pomena za vzdrževanje njihovih operacij. Skupina strokovnjakov je poročala o dokazih, vključno s pričevanji iz vojaških virov, da je bilo s strani glavnega štaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske skupinam mladih zagotovljeno strelivo posebej za ofenzivo. Riak je bil takrat namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko. Ofenziva je povzročila sistematično uničevanje vasi in infrastrukture, prisilno razseljevanje lokalnega prebivalstva, neselektivno pobijanje in mučenje civilistov, vsesplošno uporabo spolnega nasilja, vključno z nasiljem nad starejšimi in otroki, ugrabitve in novačenje otrok vojakov ter obsežno razselitev prebivalstva. Po uničenju večine južnih in osrednjih delov zvezne države so številni mediji in humanitarne organizacije, pa tudi misija Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), objavili poročila o obsegu zagrešenih zlorab.

8.   Paul MALONG AWAN (tudi: (a) Paul Malong Awan Anei, (b) Paul Malong, (c) Bol Malong)

Naziv: General

Funkcija: (a) nekdanji načelnik generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske (SPLA), (b) nekdanji guverner province Severni Bahr el-Ghazal

Datum rojstva: (a) 1962, (b) 4. december 1960, (c) 12. april 1960

Kraj rojstva: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) južnosudansko, (b) ugandsko

Št. potnega lista.: (a) S00004370, Južni Sudan, (b) D00001369, Južni Sudan, (c) 003606, Sudan, (d) 00606, Sudan, (e) B002606, Sudan

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018.

Druge informacije: Kot načelnik generalštaba SPLA je Malong s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil oziroma podaljšal konflikt v tej državi. Usmerjal naj bi prizadevanja za uboj opozicijskega vodje Rieka Macharja. Enotam SPLA je odredil, da preprečijo prevoz humanitarne pomoči. Pod njegovim vodstvom je SPLA napadala civiliste, šole in bolnišnice, civiliste prisilila, da so se razselili, izvajala prisilna izginotja, samovoljno zadrževala civiliste ter jih mučila in posiljevala. Mobiliziral je plemensko milico Mathiang Anyoor Dinka, ki uporablja otroke vojake. Pod njegovim vodstvom je SPLA omejevala delo UNMISS, Skupnega odbora za spremljanje in evalvacijo (JMEC) ter osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) onemogočala dostop do lokacij, kjer bi lahko preiskovali in evidentirali zlorabe.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Paul Malong Awan je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 7(f) in 8 Resolucije 2206 (2015), kot je bila potrjena v Resoluciji 2418 (2018), zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu ali oviranje pogovorov ali procesov za spravo ali mir, vključno s kršitvami dogovora o premirju‘; ‚dejanj ali politik, ki ogrožajo prehodne sporazume ali spodkopavajo politični proces v Južnem Sudanu‘; ‚napadov na civiliste, tudi ženske in otroke, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvi ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitev, prisilnih izginotij, prisilnih razselitev ali napadov na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, na katerih civilisti iščejo zatočišče, ali z ravnanjem, ki bi pomenilo hudo zlorabo ali kršitev človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava‘; ‚načrtovanja, dajanja navodil ali izvajanja dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Južnem Sudanu‘; ‚uporabe ali rekrutiranja otrok s strani oboroženih skupin ali oboroženih sil v okviru oboroženega konflikta v Južnem Sudanu‘; ‚oviranja dejavnosti mednarodnih mirovnih, diplomatskih ali humanitarnih misij v Južnem Sudanu, vključno z mehanizmom IGAD za spremljanje in preverjanje premirja, ali dostave ali razdeljevanja humanitarne pomoči ali dostopa do nje‘ ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali druge skupine, ki je ali katere člani so sodelovali v kateri koli dejavnosti, opisani v odstavkih 6 in 7‘.

Malong je deloval kot načelnik generalštaba SPLA od 23. aprila 2014 do maja 2017. Kot nekdanji načelnik generalštaba je s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil ali podaljšal konflikt v tej državi. Od začetka avgusta 2016 naj bi Malong usmerjal prizadevanja za uboj vodje južnosudanske opozicije Rieka Macharja. Z namernim ignoriranjem ukazov predsednika Salve Kiirja je 10. julija 2016 odredil tankovske napade, streljanje iz helikopterjev in pehotne napade na objekt ‚Jebel‘, Macharjevo rezidenco in bazo sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja v opoziciji (SPLM-IO). Malong je iz glavnega štaba SPLA osebno nadzoroval dejavnosti za onemogočenje Macharja. Od začetka avgusta 2016 si je Malong prizadeval, da bi SPLA takoj izvedla napad na objekt, kjer naj bi bil Machar, in od poveljnikov SPLA zahteval, da Macharja ne smejo prijeti živega. Poleg tega podatki kažejo, da je Malong v začetku leta 2016 enotam SPLA odredil, naj preprečijo prevoz humanitarne pomoči po reki Nil, na kraj, kjer je več deset tisoč civilistov trpelo lakoto, pri čemer je trdil, da pomoč v hrani ne bo prispela do civilistov, temveč jo bodo prestregle milice. Zaradi Malongovih ukazov je bil transport hrane po reki Nil preprečen za najmanj dva tedna.

Ves čas mandata načelnika generalštaba SPLA je bil Malong odgovoren za hude zlorabe, ki so jih zakrivili SPLA in njene zavezniške sile, vključno z napadi na civiliste, prisilnim razseljevanjem, prisilnimi izginotji, samovoljnimi pridržanji, mučenjem in posilstvi. SPLA je pod njegovim vodstvom sprožila napade proti civilnemu prebivalstvu in namerno ubijala neoborožene civiliste na begu. Samo na področju mesta Yei so ZN med julijem 2016 in januarjem 2017 evidentirali 114 ubojev civilistov s strani SPLA in njenih zavezniških sil. SPLA je namerno napadala šole in bolnišnice. Malong naj bi aprila 2017 odredil SPLA, naj odstrani vse ljudi, vključno s civilisti, s področja okoli mesta Wau. Malong domnevno ni odvračal od pobojev civilistov s strani vojakov SPLA, osebe, osumljene skrivanja upornikov, pa naj bi bilo treba odstraniti.

Po navedbah poročila preiskovalne komisije Afriške unije o Južnem Sudanu z dne 15. oktobra 2014 je bil Malong odgovoren za množično mobilizacijo plemenske milice Mathiang Anyoor Dinka, za katero je osebje mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) evidentiralo, da uporablja otroke vojake.

V času, ko je Malong vodil SPLA, so vladne sile misiji Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), Skupnemu odboru za spremljanje in evalvacijo (JMEC) in osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) redno omejevale dostop, kadar so skušali raziskovati in dokumentirati zlorabe. Na primer 5. aprila 2017 je skupna patrulja ZN in CTSAMM skušala priti v mesto Pajok, vendar so jo vojaki SPLA poslali nazaj.“


PRILOGA II

Vnosi za osebi, ki sta navedeni spodaj, se črtajo v Prilogi II k Sklepu (SZVP) 2015/740:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/53


SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1126

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/184/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi.

(2)

Svet je 25. junija 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/900 (2), s katerim je na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2013/184/SZVP, dodal sedem oseb.

(3)

Za več vnosov s seznama so bile prejete posodobljene informacije.

(4)

Prilogo k Sklepu 2013/184/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2013/184/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta 2013/184/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in razveljavitvi Sklepa 2010/232/SZVP (UL L 111, 23.4.2013, str. 75).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/900 z dne 25. junija 2018 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi (UL L 160 I, 25.6.2018, str. 9).


PRILOGA

Vnosi 1, 3, 4 in 5 na seznamu oseb in subjektov iz Priloge k Sklepu 2013/184/SZVP se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rojstva: 20. avgust 1961

Št. potnega lista: DM000826

Datum izdaje: 22. november 2011

Datum poteka veljavnosti: 21. november 2021

Vojaška identifikacijska številka: BC 17444

Generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw je bil od avgusta 2015 do konca leta 2017 poveljnik Urada za posebne operacije št. 3 oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Urad za posebne operacije št. 3 je nadziral zahodno poveljstvo in v tej zvezi je generalpodpolkovnik Aung Kyaw Zaw odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v navedenem obdobju izvajalo zahodno poveljstvo. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

3.

Than Oo

Datum rojstva: 12. oktober 1973

Vojaška identifikacijska številka: BC 25723

Brigadni general Than Oo je poveljnik 99. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 99. divizija lahke pehote. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Vojaška identifikacijska številka: BC 23750

Brigadni general Aung Aung je poveljnik 33. divizije lahke pehote oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajala 33. divizija lahke pehote. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadni general Khin Maung Soe je poveljnik vojaškega operativnega poveljstva 15, včasih imenovanega tudi 15. divizija lahke pehote, oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), pod katerega spada pehotni bataljon št. 564. V tej zvezi je odgovoren za grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic, ki jih je nad pripadniki ljudstva Rohinga v zvezni državi Rakhine v drugi polovici leta 2017 izvajalo vojaško operativno poveljstvo 15 in zlasti pehotni bataljon št. 564. Te kršitve med drugim zajemajo nezakonite uboje, spolno nasilje ter sistematično požiganje rohinških hiš in zgradb.

25.6.2018“