ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 192

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
30. julij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1064 z dne 25. julija 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

29

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1065 z dne 27. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1066 z dne 27. julija 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

34

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1067 z dne 26. julija 2018 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4804)  ( 1 )

36

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1068 z dne 27. julija 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5121)  ( 1 )

43

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije ( UL L 343, 29.12.2015 )

62

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1063

z dne 16. maja 2018

o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti členov 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 in 253 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Praktično izvajanje Uredbe (EU) št. 952/2013 (v nadaljnjem besedilu: zakonik) skupaj z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 (2) je pokazalo, da je treba nekoliko spremeniti navedeno delegirano uredbo, da bi jo bolje prilagodili potrebam gospodarskih subjektov in carinskih organov.

(2)

V členu 1(19) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba opredelitev pojma „izvoznik“ spremeniti v povezavi z izvozom blaga, ki ga ne prenaša fizična oseba v svoji osebni prtljagi, da bi se omogočila večja prožnost za poslovne partnerje pri izbiri osebe, ki lahko deluje kot izvoznik. Sedanja opredelitev je problematična, saj kot „izvoznika“ določa samo eno osebo, ki mora izpolnjevati tri kumulativne zahteve: ima sedež na carinskem območju Unije, sklenjeno pogodbo s prejemnikom v zadevni tretji državi in pooblastilo za odločanje o pošiljanju blaga s carinskega območja Unije. Zato bi morala biti nova opredelitev pojma „izvoznik“ manj stroga in bi morala omejiti pogoje, ki veljajo za izvoznika na bistvene zahteve za delovanje izvoznega postopka: izvoznik mora imeti pooblastilo za odločanje o iznosu blaga s carinskega območja Unije ter v skladu s členom 170(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 sedež na carinskem območju Unije. Samo v primerih, ko se poslovni partnerji ne strinjajo o tem, kdo lahko deluje kot izvoznik, ali oseba nima sedeža na carinskem območju Unije, se izvoznik določi na podlagi carinske zakonodaje.

(3)

V členu 5(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, bi se moralo od oseb, ki zahtevajo dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ne glede na to, ali imajo sedež na carinskem območju Unije ali ne, zahtevati, da zaprosijo za številko EORI, ki jim omogoča dostop do sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije, kot je določen v Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2016/578 (3).

(4)

Carinski organi potrebujejo trajno odstopanje od obveznosti uporabe tehnik elektronske obdelave podatkov v zvezi z zahtevki in odločbami, ki se pojavijo redko in za katere bi obveznost uporabe tehnik elektronske obdelave podatkov zahtevala nesorazmerno finančno breme. Glede na to, da se nabor tehnik elektronske obdelave podatkov razlikuje od države članice do države članice, se od države članice do države članice razlikujejo tudi zahtevki in odločbe, v zvezi s katerimi bi se to odstopanje moralo odobriti. Vse države članice morajo uporabiti tehnike elektronske obdelave podatkov v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere obstajajo skupne podatkovne zahteve in za katere so bili uvedeni skupni elektronski sistemi. Zato bi bilo treba vstaviti nov člen 7a Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, ki bi izključno za zahtevke in odločbe, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi A k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446, omogočal uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

(5)

Da bi preprečili, da bi vložnik, ki carinskim organom ni zagotovil pravih informacij, čeprav mu je bilo to omogočeno, neupravičeno podaljšal postopek odločanja, člen 10(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ne bi smel razširjati pravice do izjave na vložnike, ki so bili pozvani, naj predložijo ustrezne informacije in tega niso storili, zaradi česar carinski organi niso mogli sprejeti njihovega zahtevka.

(6)

Opredelitev registriranega izvoznika v členu 37(21) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba pojasniti, da bi zajemala tudi izvoznike, ki imajo sedež v državi članici in so registrirani pri carinskih organih te države članice za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v državo ali na ozemlje, s katerim je Unija sklenila preferencialni trgovinski sporazum, da bi navedenim izvoznikom omogočili, da sestavijo izjave o poreklu in tako pridobijo koristi iz zadevnega preferencialnega trgovinskega sporazuma. Nasprotno, opredelitev ne bi smela vključevati registracije za izvoznike Unije za namene nadomeščanja navedb o poreklu, ko se blago prepošlje v Turčijo, saj se nadomestna dokazila o poreklu v EU, kadar se blago prepošlje v Turčijo, ne uporabljajo.

(7)

Člen 40 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 določa možnost, da se ob predložitvi zahtevka za registracijo izvoznika uporabijo druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov. To trajno odstopanje bi bilo treba razširiti na vse sporočanje in izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki in odločbami o statusu registriranega izvoznika in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb, saj obstoječi sistem za elektronsko obdelavo podatkov registriranih izvoznikov, tj. sistem registriranih izvoznikov (REX) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, trenutno ne vključuje usklajenega vmesnika za komunikacijo z gospodarskimi subjekti. Odstopanje je začasno in ne bo več potrebno, ko bo za sistem REX zagotovljen navedeni usklajeni vmesnik.

(8)

Za zagotovitev skladnosti s pravili o poreklu blaga bi morali carinski organi v državah članicah ter pristojni organi v upravičenih državah, ki uporabljajo dvostranske ali regionalne kumulacije, kakor je določeno v členu 53 in členu 55(8) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, opraviti vsa potrebna preverjanja in kontrole porekla in ne le kontrolirati izdajo ali izdelavo dokazil o poreklu.

(9)

Da bi pojasnili pravilo za določitev porekla v primeru regionalne kumulacije, bi bilo treba drugi in tretji pododstavek člena 55(4) in člena 55(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 združiti.

(10)

Da bi se zagotovila skladnost z izrazi, uporabljenimi v členu 166(1)(b) in (c), členu 167(1)(s), členu 168 in členu 169 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, bi bilo treba besedilo člena 76 navedene delegirane uredbe o odstopanju od izračuna zneska uvozne dajatve za oplemenitene proizvode iz postopka aktivnega oplemenitenja spremeniti.

(11)

Zaradi jasnosti bi se moral člen 82 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 sklicevati na priloge, v katerih so določene zadevne skupne podatkovne zahteve za izjavo poroka.

(12)

Za zagotovitev skladnosti z določbami v zvezi z zavarovanji, bi bilo treba sklicevanje v členu 83 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 na države članice nadomestiti s sklicevanjem na carinske organe.

(13)

Rok za sprejetje odločb o povračilu ali odpustu iz člena 97 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo treba podaljšati, če pristojni carinski organ ne more zaključiti ocene in sprejeti odločbe o povračilu ali odpustu v ustreznem roku, ker je odločba odvisna od izida zadeve, ki vključuje enaka ali primerljiva dejanska in pravna vprašanja in ki poteka pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali od določenega upravnega postopka v teku, ki bi lahko vplival na navedeno odločbo. Za zagotovitev, da podaljšanje roka za odločanje ne posega negativno v položaj vložnika, bi moralo biti navedeno podaljšanje mogoče le, če vložnik temu ne nasprotuje, in bi moralo biti jasno omejeno na navedene specifične primere.

(14)

Da bi zagotovili nemoten pretok v trgovini z unijskim blagom med deli carinskega območja Unije, za katere se uporablja Direktiva Sveta 2006/112/ES (4) ali Direktiva Sveta 2008/118/ES (5), in deli navedenega območja, za katere se navedena akta ne uporabljata (ozemlja s posebno davčno ureditvijo), bi morala člena 114 in 134 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 določati nekatere poenostavitve v zvezi s carinskimi formalnostmi in kontrolami, ki se uporabljajo za navedeno trgovino, če poteka v isti državi članici.

(15)

V skladu s členom 115 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 se za namene predložitve blaga lahko odobri kraj, ki ni pristojni carinski urad, pod pogojem, da je blago dano v carinski postopek ali pa se ponovno izvozi v zelo kratkem času. Ta rok bi bilo treba nekoliko podaljšati, da bi lahko več gospodarskih subjektov izpolnjevalo ta pogoj. Enako podaljšanje bi moralo veljati za pogoj glede odobritve kraja za začasno hrambo blaga, ki ni prostor za začasno hrambo blaga.

(16)

Za zaščito informacij o kraju ulova ribiških proizvodov, kadar se organom tretje države predloži izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, da ti organi lahko potrdijo, da proizvodi morskega ribolova in blago, pridobljeno iz teh proizvodov, ki se pretovarjajo in prevažajo prek njihove države ali ozemlja, niso bili spremenjeni, bi bilo treba gospodarskim subjektom omogočiti, da za namene tega potrdila navedene informacije odstranijo iz izvoda ribolovnega ladijskega dnevnika. Da bi se omogočila dodelitev proizvodov morskega ribolova in blaga, pridobljenega iz teh proizvodov, zadevnemu ribolovnemu ladijskemu dnevniku v primerih, v katerih je potrdilo o neposeganju podano v obliki ali z dokumentom, ki ni izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, bi gospodarski subjekt v navedeno obliko ali dokument moral vključiti sklic na zadevni ribolovni ladijski dnevnik.

(17)

Možnost iz člena 136 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za vložitev ustne deklaracije za začasni uvoz za prevozna sredstva bi bilo treba razširiti tudi na posebne primere iz členov 214, 215 in 216 navedene delegirane uredbe, ker standardne carinske formalnosti običajno niso potrebne za tako blago.

(18)

Izračun zneska uvozne dajatve v nekaterih primerih aktivnega oplemenitenja je bil določen dvakrat na enak način, in sicer v členu 76(b) in členu 168(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. To prekrivanje bi bilo treba odpraviti s črtanjem člena 168(2).

(19)

Dovoljenja za posebno rabo, ki omogočajo skupno skladiščenje različnih proizvodov iz poglavij 27 in 29 kombinirane nomenklature („mešano skladiščenje“), bi morala zagotoviti zadostna jamstva za nadaljnjo identifikacijo različnega blaga, ki je bilo zmešano, in za omogočanje njihovega carinskega nadzora. Podobno določbo, kot že obstaja v razveljavljeni Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (6), bi bilo treba vključiti v Delegirano uredbo (EU) 2015/2446.

(20)

Za zagotovitev skladnosti s členom 118(4) zakonika bi moral člen 189 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 omogočati, da je poškodovano blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev pogodbe, dano v postopek zunanjega tranzita, namesto da se iznese s carinskega območja Unije, pri čemer v obeh primerih navedeno blago izgubi svoj carinski status unijskega blaga.

(21)

Da bi poenostavili uporabo izvoznega postopka, ki mu sledi postopek tranzita, in da bi odpravili nevarnost nastanka carinskega dolga in dolga za druge dajatve, ki niso zajete z zavarovanjem, bi bilo treba unijsko blago, izvoženo v tretjo državo, ki se giblje prek carinskega območja Unije v okviru operacije TIR ali v okviru postopka tranzita v skladu s Konvencijo ATA / Istanbulsko konvencijo, dati v zunanji postopek tranzita, s čimer bi postalo neunijsko blago.

(22)

Za lažji carinski nadzor gibanja blaga iz člena 1 Direktive Sveta 2008/118/ES, ki je dano v izvozni postopek, ki mu sledi postopek tranzita, bi bilo treba za navedeno blago omogočiti, da je lahko dano v postopek zunanjega tranzita, s čimer izgubi svoj carinski status unijskega blaga.

(23)

Da se carinskim organom omogoči lažja obravnava zahtevkov in da bi bil postopek predložitve zahtevkov za gospodarske subjekte učinkovitejši, bi bilo treba pooblaščenim pošiljateljem omogočiti, da predložijo zahtevke za pridobitev dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak carinskemu organu, ki je pristojen za podelitev statusa pooblaščenega pošiljatelja.

(24)

Številne določbe v zvezi z začasnim uvozom zadevajo prevozno sredstvo za zasebno ali poslovno rabo. Pomen navedenih pojmov bi bilo treba pojasniti za namene vseh predpisov o popolni oprostitvi uvozne dajatve v okviru začasnega uvoza. Opredelitev iz člena 215(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi bilo zato treba preoblikovati v bolj splošno pravilo v členu 207 navedene delegirane uredbe.

(25)

Dodati bi bilo treba nov odstavek v členu 215 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, tako da bodo fizične osebe, ki imajo običajno prebivališče na carinskem območju Unije, lahko izkoristile postopek začasnega uvoza in tako v Uniji uporabile cestna prevozna sredstva, ki so bila za zasebne namene najeta izven Unije. Z zagotovitvijo te možnosti bi rešili nekatere težave, s katerimi se soočajo agencije za najem vozil, in spodbudili obmejni turizem. Vendar, ker je začasni uvoz zasnovan predvsem za osebe s sedežem zunaj Unije, bi moral člen 218 omejiti takšno uporabo v zasebne namene na kratko časovno obdobje.

(26)

Uporaba postopka začasnega uvoza v skladu s členom 218, 220, 223, 228 in členi 231 do 236 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 bi morala biti dovoljena tudi, kadar ima imetnik postopka sedež na carinskem območju Unije. Ta prožnost je potrebna, ker ni razloga, ki upravičuje različno obravnavanje oseb s sedežem na carinskem območju Unije in zunaj njega za namene začasnega uvoza določenega blaga, kot je blago, ki se razstavi ali uporabi na javni prireditvi.

(27)

Da bi v zadevnih elektronskih sistemih zagotovili ustrezno izvajanje pravnih predpisov, bi bilo treba spremeniti nekatere določbe iz prilog A in B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446.

(28)

S Sklepom 94/800/ES (7) je Svet odobril Sporazum o pravilih o poreklu, priložen k sklepni listini, podpisani 15. aprila 1994 v Marakešu. Priloga 22-01 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 določa posebna pravila za določanje države, kadar je bilo določeno blago nazadnje bistveno predelano v smislu člena 32 iste uredbe. Tak seznam pravil bi bilo treba razširiti tako, da bi vključeval dodatne proizvode, in sicer da se zagotovi enotna razlaga načela zadnje bistvene predelave navedenih proizvodov. Poleg tega, da bi zagotovili, da se pravila ustrezno uporabljajo, bi bilo treba seznam posodobiti z zadnjo različico nomenklature blaga, določene na podlagi Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem).

(29)

Po objavi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 so bile ugotovljene različne vrste napak, ki jih je treba odpraviti. V členih 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 in 197 bi moralo biti sklicevanje na člene zakonika natančnejše. V prilogah A in B bi bilo treba nekatere podatkovne elemente bolje opredeliti. Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba vzorce v Prilogah B-03 in B-05, ki vsebujejo napako v številski oznaki elementa „Referenčna številka/UCR“, nadomestiti, napako pri sklicevanju na skupni podatkovni element „oznaka KN, neto kakovost, vrednost (M)“ v Prilogi 71-05 pa bi bilo treba popraviti. V Prilogi 90 bi bilo treba popraviti nekatera napačna sklicevanja na Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 (8), Uredbo (EGS) št. 2454/93 in zakonik.

(30)

Določbe o spremembah iz te uredbe spreminjajo več določb Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, za katere se je izkazalo, da jih je težko uporabiti v praksi. Zagotoviti bi morale, da se zakonik in delegirana uredba izvajata bolj v skladu z gospodarsko stvarnostjo in so zato nujno potrebne. Ta uredba bi zato morala začeti veljati dan po objavi.

(31)

Zaradi pravne varnosti bi se morala nova določba v zvezi z uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi A k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446, uporabljati od 2. oktobra 2017. Na ta datum je bil uveden sistem odločb carinskih organov v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578; od takrat carinski organi v skladu s členom 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 (9) ne morejo več dovoliti uporabe drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov za carinske odločbe in zahtevke. Vendar so se po 2. oktobru 2017 nekateri zahtevki in odločbe v papirni obliki še vedno morali uporabiti. Ti bi morali imeti učinke še za določeno časovno obdobje in ni v interesu gospodarskih subjektov niti držav članic, da se dvomi o njihovi veljavnosti zaradi neupoštevanja predpisane oblike.

(32)

Delegirano uredbo (EU) 2015/2446 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

člen 1(19) se nadomesti z naslednjim:

„(19)

‚izvoznik‘ pomeni:

(a)

fizično osebo, ki prenaša blago, ki se bo izneslo s carinskega območja Unije, če je to blago v njeni osebni prtljagi;

(b)

v drugih primerih, v katerih se točka (a) ne uporablja:

(i)

oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima pooblastilo za odločanje o iznosu blaga z navedenega carinskega območja, o čemer je tudi sprejela odločitev;

(ii)

kadar se točka (i) ne uporablja, oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki je stranka pogodbe, v skladu s katero se bo blago izneslo z navedenega carinskega območja.“;

(2)

v členu 5(1) se doda naslednja točka:

„(f)

zahteva registracijo in potrditev dokazila o carinskem statusu unijskega blaga.“;

(3)

v oddelku 2 poglavja 2 naslova I se vstavi naslednje:

„Pododdelek 0

Sredstva za izmenjavo informacij, ki se uporabljajo za zahtevke in odločbe, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi A

Člen 7a

Zahtevki in odločbe, pri katerih se uporabijo druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov

(člen 6(3)(a) zakonika)

Carinski organi lahko dovolijo uporabo drugih sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z zahtevki in odločbami, za katere zadevne podatkovne zahteve niso določene v Prilogi A, in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb.“;

(4)

v členu 10 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

če zahtevek za izdajo odločbe ni sprejet v skladu s členom 11 te uredbe ali v skladu z drugim pododstavkom člena 12(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (*1);

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).“;"

(5)

v členu 37(21) se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

izvoznik, ki ima sedež v državi članici in je registriran pri carinskih organih te države članice za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije, v državo ali na ozemlje, s katerim je Unija sklenila preferencialni trgovinski sporazum, ali

(c)

prepošiljatelj blaga, ki ima sedež v državi članici in je registriran pri carinskih organih te države članice za namene dajanja nadomestnih navedb o poreklu pri prepošiljanju izdelkov s poreklom v druge dele carinskega območja Unije ali, kadar je to primerno, na Norveško ali v Švico („registrirani prepošiljatelj“);“;

(6)

člen 40 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 40

Sredstva za vložitev zahtevka za registracijo izvoznika in za izmenjavo informacij z registriranimi izvozniki

(člen 6(3)(a) zakonika)

Druga sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se lahko uporabljajo za vse sporočanje in izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki in odločbami o statusu registriranega izvoznika in za naknadne zahtevke in dejanja v zvezi z upravljanjem teh odločb.“;

(7)

v členu 53 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„členi 41 do 52 te uredbe in člen 108 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se smiselno uporabljajo za izvoz iz Unije v upravičeno državo za namene bilateralne kumulacije.“;

(8)

člen 55 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Regionalna kumulacija med upravičenimi državami znotraj iste regionalne skupine se uporablja samo pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v upravičeni državi, v kateri so materiali dodatno obdelani ali vgrajeni, presega postopke iz člena 47(1) in, v primeru tekstilnih izdelkov, tudi postopke iz Priloge 22-05.

Kadar pogoj iz prvega pododstavka ni izpolnjen, se kot država porekla na dokazilo o poreklu, izdano ali sestavljeno za namene izvoza izdelkov v Unijo, navede tista država iz regionalne skupine, iz katere izhaja največji delež vrednosti materialov, uporabljenih za izdelavo končnega izdelka.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Če bo odobrena, bo regionalna kumulacija med upravičenimi državami skupine I ali skupine III omogočila, da se bodo materiali s poreklom iz države v eni regionalni skupini šteli kot materiali s poreklom iz države v drugi regionalni skupini, kadar bodo vključeni v tam pridobljeni izdelek, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v slednji upravičeni državi presega postopke iz člena 47(1) in, v primeru tekstilnih izdelkov, tudi postopke iz Priloge 22-05.

Kadar pogoj iz prvega pododstavka ni izpolnjen, se kot država porekla na dokazilo o poreklu, izdano ali sestavljeno za namene izvoza izdelkov v Unijo, navede tista država, ki sodeluje pri kumulaciji, iz katere izhaja največji delež vrednosti materialov, uporabljenih za izdelavo končnega izdelka.“;

(c)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Členi 41 do 52 te uredbe in členi 108 do 111 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se smiselno uporabljajo za izvoz iz ene upravičene države v drugo za namene regionalne kumulacije.“;

(9)

v členu 76 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

blago bi bilo ob sprejemu carinske deklaracije za dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja predmet ukrepa kmetijske ali trgovinske politike, začasne ali dokončne protidampinške dajatve, izravnalne dajatve, zaščitnega ukrepa ali dodatne dajatve, ki je posledica začasne opustitve koncesij, če je bilo prijavljeno za sprostitev v prosti promet;“;

(10)

v členu 82 se doda naslednji odstavek:

„5.   Skupne podatkovne zahteve za izjavo poroka o zagotovitvi posameznega zavarovanja, posameznega zavarovanja v obliki kuponov ali splošnega zavarovanja so določene v prilogah 32-01, 32-02 oziroma 32-03.“;

(11)

v členu 83 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Carinski organi sprejmejo oblike zavarovanja iz odstavka 1, če so sprejemljive v skladu z nacionalno zakonodajo.“;

(12)

člen 97 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 97

Podaljšanje roka za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu

(člen 22(3) zakonika)

1.   Kadar se uporablja prvi pododstavek člena 116(3) zakonika ali točka (b) drugega pododstavka člena 116(3) zakonika, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu zadrži, dokler zadevna država članica ne prejme obvestila o odločbi Komisije ali obvestila Komisije o vračilu spisa zaradi razlogov iz člena 98(6) te uredbe.

2.   Kadar se uporablja točka (b) drugega pododstavka člena 116(3) zakonika, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu zadrži, dokler zadevna država članica ne prejme obvestila o odločitvi Komisije o primeru, v katerem gre za primerljiva dejanska in pravna vprašanja.

3.   Če na odločbo o povračilu ali odpustu lahko vpliva izid enega od naslednjih upravnih ali sodnih postopkov v teku, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu s soglasjem vložnika lahko podaljša na sledeč način:

(a)

če so v zadevi, ki poteka pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije, enaka ali primerljiva dejanska in pravna vprašanja, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za obdobje, ki se konča najpozneje 30 dni po datumu razglasitve sodbe Sodišča;

(b)

če je odločba o povračilu ali odpustu odvisna od izida zahtevka za naknadno preverjanje dokazila o preferencialnem poreklu, sestavljenem v skladu s členi 109, 110 ali 125 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 ali v skladu z zadevnim preferencialnim sporazumom, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za čas trajanja preverjanja, kot je določeno v členih 109, 110 ali 125 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, ali z zadevnim preferencialnim sporazumom, v nobenem primeru pa ne več kot 15 mesecev od dneva, ko je bil poslan zahtevek, in

(c)

če je odločba o povračilu ali odpustu odvisna od izida postopka posvetovanja v skladu s členom 23(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, katerega namen je, da se na ravni Unije zagotovi pravilna in enotna tarifna uvrstitev ali opredelitev porekla zadevnega blaga, se rok za sprejetje odločbe o povračilu ali odpustu lahko podaljša za obdobje, ki se konča najpozneje 30 dni po uradnem obvestilu Komisije o umiku zadržanja sprejemanja odločb ZTI in ZIPB v skladu s členom 23(3) navedene izvedbene uredbe.“;

(13)

člen 114 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 114

Trgovina z ozemlji s posebno davčno ureditvijo

(člen 1(3) zakonika)

1.   Države članice uporabljajo člene 115 do 118 te uredbe in člene 133 do 152 zakonika za unijsko blago, ki se iznese z ozemlja s posebno davčno ureditvijo na drugi del carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo in se ne nahaja v isti državi članici, oziroma, ki se iznese iz enega dela carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo in se ne nahaja v isti državi članici, na ozemlje s posebno davčno ureditvijo.

2.   Kadar je unijsko blago odposlano z ozemlja s posebno davčno ureditvijo na drug del carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo, vendar se nahaja v isti državi članici, se carini predloži takoj ob prihodu na navedeni drugi del carinskega območja Unije. Vendar pa se lahko s soglasjem carinskega organa zadevne države članice blago predloži pri določenem carinskem uradu ali na katerem koli drugem kraju, ki ga določi ali odobri navedeni carinski organ pred odhodom blaga z ozemlja s posebno davčno ureditvijo.

Blago carini predloži oseba, ki ga vnese na drug del carinskega območja, ali oseba, v imenu katere ali za račun katere se blago vnese na navedeni del carinskega območja Unije.

3.   Kadar je unijsko blago odposlano z dela carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo, na ozemlje s posebno davčno ureditvijo, ki se nahaja v isti državi članici, se carini predloži takoj ob prihodu na ozemlje s posebno davčno ureditvijo. Vendar pa se lahko s soglasjem carinskega organa zadevne države članice blago predloži pri določenem carinskem uradu ali na katerem koli drugem kraju, ki ga določi ali odobri navedeni carinski organ pred odhodom blaga iz kraja odpreme.

Blago predloži oseba, ki ga vnese na ozemlje s posebno davčno ureditvijo, ali oseba, v imenu katere ali za račun katere se blago vnese na ozemlje s posebno davčno ureditvijo.

4.   Za unijsko blago iz odstavkov 2 in 3 veljajo le carinske določbe, ki so v skladu s členom 134 te uredbe.“;

(14)

člen 115 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 115

Odobritev kraja za predložitev blaga carini in za začasno hrambo

(člen 139(1) in člen 147(1) zakonika)

1.   Kraj, ki ni pristojni carinski urad, se lahko odobri za namene predložitve blaga, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izpolnjene so zahteve iz člena 148(2) in (3) zakonika ter člena 117 te uredbe,

(b)

blago je deklarirano za carinski postopek ali se ponovno izvozi najpozneje v treh dneh po njegovi predložitvi ali najpozneje v šestih dneh po njegovi predložitvi v primeru pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, razen če carinski organi zahtevajo, da se blago pregleda v skladu s členom 140(2) zakonika.

Če je kraj že odobren za upravljanje prostorov za začasno hrambo blaga, navedena odobritev ni potrebna.

2.   Kraj, ki ni prostor za začasno hrambo blaga, se lahko odobri za začasno hrambo blaga, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izpolnjene so zahteve iz člena 148(2) in (3) zakonika ter člena 117;

(b)

blago je deklarirano za carinski postopek ali se ponovno izvozi najpozneje v treh dneh po njegovi predložitvi ali najpozneje v šestih dneh po njegovi predložitvi v primeru pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, razen če carinski organi zahtevajo, da se blago pregleda v skladu s členom 140(2) zakonika.“;

(15)

člen 133 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 133

Proizvodi in blago, ki se pretovarjajo in prevažajo prek države ali ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije

(člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika)

1.   Kadar so proizvodi in blago iz člena 119(1)(d) in (e) pretovorjeni in prepeljani skozi državo ali ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije, se za namene dokazovanja carinskega statusa v skladu s členom 129 predloži izvod ribolovnega ladijskega dnevnika ribiškega plovila Unije ali predelovalnega plovila Unije, ki se mu priloži izvod deklaracije o pretovarjanju, kadar je to ustrezno, v tem izvodu pa se poleg informacij iz člena 130(1) navede naslednje:

(a)

overitev s strani carinskega organa navedene države ali ozemlja;

(b)

datuma prihoda in odhoda proizvodov in blaga iz navedene države ali ozemlja;

(c)

prevozno sredstvo, ki se uporablja za ponovno pošiljanje na carinsko območje Unije;

(d)

naslov carinskega organa iz točke (a).

Za namene predložitve carinskim organom države ali ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije, v izvod ribolovnega ladijskega dnevnika iz prvega pododstavka ni treba vključiti informacij o kraju, kjer so bili ulovljeni proizvodi morskega ribolova, kot je določeno v členu 130(1)(a).

2.   Kadar se za namene odstavka 1 uporabijo obrazci ali dokumenti, ki niso izvod ribolovnega ladijskega dnevnika, navedeni obrazci ali dokumenti poleg informacij, ki se zahtevajo v odstavku 1, vključujejo še sklic na ribolovni ladijski dnevnik, ki omogoča identifikacijo zadevnega ribolovnega potovanja.“;

(16)

člen 134 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 134

Carinske deklaracije v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo

(člen 1(3) zakonika)

1.   Naslednje določbe se smiselno uporabljajo za trgovino z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika:

(a)

poglavja 2, 3 in 4 naslova V zakonika;

(b)

poglavji 2 in 3 naslova VIII zakonika;

(c)

poglavji 2 in 3 naslova V te uredbe;

(d)

poglavji 2 in 3 naslova VIII te uredbe.

2.   V okviru trgovine z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika, ki poteka v isti državi članici, carinski organi navedene države članice lahko odobrijo, da se za prijavo odpreme („deklaracija o odpremi“) in vnosa („deklaracija o vnosu“) blaga, ki se pošilja na ozemlja s posebno davčno ureditvijo, z navedenih ozemelj ali med njimi, uporabi enoten dokument.

3.   V zvezi s trgovino z unijskim blagom iz člena 1(3) zakonika, ki poteka v isti državi članici, lahko carinski organ zadevne države članice do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, namesto deklaracije o odpremi ali vnosu dovoli uporabo računa ali prevozne listine.“;

(17)

v členu 136(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

palete, zabojnike in prevozna sredstva ter rezervne dele, dodatke in opremo za te palete, zabojnike in prevozna sredstva iz členov 208 do 216;“;

(18)

v členu 168 se črta odstavek 2;

(19)

v oddelku 2 poglavja 1 naslova VII se vstavi naslednji člen 177a:

„Člen 177a

Mešano skladiščenje proizvodov, za katere velja carinski nadzor v okviru posebne rabe

(člen 211(1) zakonika)

Dovoljenje za posebno rabo iz člena 211(1)(a) zakonika določa sredstva in metode za identifikacijo in carinski nadzor mešanega skladiščenja proizvodov iz poglavij 27 in 29 kombinirane nomenklature, ki so predmet carinskega nadzora, ali navedenih proizvodov, ki vsebujejo surovo nafto, ki se uvršča pod oznako KN 2709 00.

Če proizvodi iz prvega odstavka ne spadajo pod isto osemmestno oznako KN ali nimajo enake trgovske kvalitete ter enakih tehničnih in fizičnih lastnosti, se mešano skladiščenje lahko dovoli samo, če bo celotna mešanica predmet ene od obdelav iz dodatne opombe 5 k poglavju 27 kombinirane nomenklature.“;

(20)

člen 189 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 189

Uporaba postopka zunanjega tranzita v posebnih primerih

(člen 226(2) zakonika)

1.   Kadar se unijsko blago izvaža v tretjo državo, ki je pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, ali kadar se unijsko blago izvaža in prečka eno ali več držav skupnega tranzita ter se uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, je blago dano v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika, in sicer v naslednjih primerih:

(a)

za unijsko blago se opravijo izvozne carinske formalnosti zaradi dodelitve nadomestil za izvoz v tretje države na podlagi skupne kmetijske politike;

(b)

če unijsko blago prihaja iz intervencijskih zalog, se zanj uporabljajo kontrolni ukrepi glede uporabe ali namembnega območja in so bile zanj opravljene carinske formalnosti ob izvozu v tretjo državo na podlagi skupne kmetijske politike;

(c)

unijsko blago je upravičeno do povračila ali odpusta uvozne dajatve v skladu s členom 118(1) zakonika.

2.   Unijsko blago, ki je upravičeno do povračila ali odpusta uvozne dajatve v skladu s členom 118(1) zakonika, je lahko dano v postopek zunanjega tranzita iz členov 118(4) in 226(2) zakonika.

3.   Kadar se unijsko blago izvaža v tretjo državo in se giblje znotraj carinskega območja Unije v okviru operacije TIR ali v okviru postopka tranzita v skladu s Konvencijo ATA ali Istanbulsko konvencijo, se da blago v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika.

4.   Kadar se izvaža blago iz člena 1 Direktive 2008/118/ES s carinskim statusom unijskega blaga, se lahko to blago da v postopek zunanjega tranzita iz člena 226(2) zakonika.“;

(21)

vstavi se naslednji člen 197a:

„Člen 197a

Dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak

(tretji pododstavek člena 22(1) zakonika)

Kadar pooblaščeni pošiljatelj ali gospodarski subjekt, ki zaprosi za status pooblaščenega pošiljatelja iz člena 233(4)(a) zakonika, zaprosi za pridobitev dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak iz člena 233(4)(c) zakonika, se zahtevek lahko predloži carinskemu organu, pristojnemu za sprejetje odločbe v državi članici, v kateri naj bi se začele operacije tranzita Unije pooblaščenega pošiljatelja.“;

(22)

v členu 207 se doda naslednji odstavek:

„Sklicevanje na uporabo prevoznih sredstev za poslovne namene v tem pododdelku pomeni uporabo prevoznih sredstev za prevoz oseb za plačilo ali uporabo prevoznih sredstev za industrijski ali gospodarski prevoz blaga za plačilo ali brez njega. Uporaba prevoznega sredstva v zasebne namene pomeni uporabo prevoznega sredstva, ki ni poslovne narave.“;

(23)

v členu 212 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s členom 136(1) ali drugim aktom v skladu s členom 139(1) v povezavi s členom 141(1), se dovoljenje za začasni uvoz odobri osebi, ki ima fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta oseba deluje v imenu druge osebe. V tem primeru se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi.“;

(24)

člen 215 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Fizične osebe z običajnim prebivališčem na carinskem območju Unije so upravičene do popolne oprostitve uvozne dajatve za cestna prevozna sredstva, ki jih najamejo s pisno pogodbo, sklenjeno z agencijo za najem vozil, in jih uporabljajo v zasebne namene.“;

(b)

odstavek 4 se črta;

(25)

v členu 218 se doda naslednji odstavek:

„4.   V primeru iz člena 215(2a) se cestna prevozna sredstva ponovno izvozijo v roku 8 dni od dneva, ko so bila dana v postopek začasnega uvoza.“;

(26)

v členu 220 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik zahtevka za dovoljenje za uporabo postopka začasnega uvoza in imetnik postopka začasnega uvoza s sedežem na carinskem območju Unije prav tako uživata popolno oprostitev uvoznih dajatev za material za razvedrilo pomorščakov.“;

(27)

v členu 223 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(28)

v členu 228 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(29)

v členu 231 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(30)

v členu 232 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(31)

v členu 233 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(32)

v členu 234 se doda naslednji odstavek:

„4.   Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(33)

v členu 235 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije.“;

(34)

v členu 236 se doda naslednji odstavek:

„Vložnik in imetnik postopka imata lahko sedež na carinskem območju Unije v okoliščinah iz točke (b).“;

(35)

Priloga A se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi;

(36)

Priloga B se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi;

(37)

Priloga 22-01 se spremeni, kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Popravki Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se popravi:

(1)

v členu 124a se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 124a

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga z uporabo dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘

(člen 6(2), člen 6(3)(a) in člen 153(2) zakonika)“;

(2)

v členu 126a se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 126a

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga v obliki manifesta pomorske družbe

(člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika)“;

(3)

v členu 129a se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 129a

Formalnosti ob izdaji dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, računa ali prevozne listine s strani pooblaščenega izdajatelja

(člen 6(2) in člen 6(3)(a) zakonika)“;

(4)

v členu 129d se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 129d

Pogoji za dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu

(člen 6(3)(a) in člen 153(2) zakonika)“;

(5)

v členu 131 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 131

Pretovarjanje

(člen 6(3)(a) zakonika)“;

(6)

v členu 193 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 193

Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega pošiljatelja za dajanje blaga v postopek tranzita Unije

(člen 233(4)(a) zakonika)“;

(7)

v členu 195 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 195

Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega prejemnika za sprejem blaga, ki se giblje po postopku tranzita Unije

(člen 233(4)(b) zakonika)“;

(8)

v členu 197 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Člen 197

Dovoljenje za uporabo posebnih carinskih oznak

(člen 233(4)(c) zakonika)“;

(9)

Priloga A se popravi v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(10)

Priloga B se popravi v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

(11)

Priloga B-03 se popravi v skladu s Prilogo VI k tej uredbi;

(12)

v Prilogi B-04, naslovu II, točki 9 „Formalnosti med prevozom“ se besedilo „polje 18“ v drugem odstavku pod naslovom „Polje ‚Pretovarjanje‘ (7/1)“ nadomesti z besedilom „polje ‚Identiteta prevoznega sredstva ob odhodu‘ (7/7) in polje ‚Država prevoznega sredstva ob odhodu‘ (7/8)“;

(13)

Priloga B-05 se popravi v skladu s Prilogo VII k tej uredbi;

(14)

v Prilogi 71-05, oddelek A, prva tabela, se v prvem stolpcu „Skupni podatkovni elementi“ besedilo sedme vrstice „Oznaka KN, neto količina, vrednost (O) oplemenitenih proizvodov“ nadomesti z naslednjim:

„Oznaka KN, neto količina, vrednost (O) blaga“;

(15)

Priloga 90 se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(3) se uporablja od 2. oktobra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 z dne 11. aprila 2016 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije (UL L 99, 15.4.2016, str. 6).

(4)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

(6)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(7)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1).


PRILOGA I

Priloga A k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v naslovu I, poglavju 1 se v opombah opis opombe [14] nadomesti z naslednjim:

„Ta podatek se navede v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja EX/IM brez uporabe standardizirane izmenjave informacij iz člena 176 in v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja IM/EX.“;

(2)

v naslovu I, poglavju 1 se v opombah opis opombe [15] nadomesti z naslednjim:

„Ta podatek se navede le v primeru dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja IM/EX ali dovoljenja za posebno rabo.“;

(3)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 4 – datumi, ure, obdobja in kraji, podatkovnem elementu 4/3. („Kraj, v katerem se vodi oziroma je dostopna glavna računovodska evidenca za carinske namene“) se prvi odstavek pod naslovom „Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo:“ nadomesti z naslednjim:

„Glavna računovodska evidenca za carinske namene iz tretjega pododstavka člena 22(1) zakonika je računovodska evidenca, ki naj jo carinski organi obravnavajo kot glavno računovodsko evidenco za carinske namene ter ki jim omogoča nadzor in spremljanje vseh dejavnosti, zajetih v zadevnem dovoljenju ali sklepu. Vložnikova obstoječa poslovna, davčna ali druga računovodska dokumentacija se lahko sprejme kot glavna računovodska evidenca za carinske namene, če se tako olajša revizijski nadzor.“;

(4)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 5 – identifikacija blaga, podatkovnem elementu 5/9. („Izvzete kategorije ali gibanje blaga“) se odstavek pod naslovom „Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo:“ nadomesti z naslednjim:

„Opredelite gibanje ali s šestmestno oznako kombinirane nomenklature navedite blago, izključeno iz poenostavitve.“;

(5)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – dejavnosti in postopki, podatkovnem elementu 7/2. („Vrsta carinskega postopka“) se odstavek pod naslovom „Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo:“ nadomesti z naslednjim:

„Z ustreznimi oznakami Unije navedite, ali bo dovoljenje uporabljeno za carinske postopke ali za upravljanje skladišč. Če je primerno, vpišite referenčno številko dovoljenja, če tega podatka ni drugje v zahtevku. Če dovoljenje še ni bilo izdano, navedite evidenčno številko zahtevka.“;

(6)

v naslovu IV, poglavju 1, tabeli „Tabela s podatkovnimi zahtevami“ se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element IV/6., stolpca „Ime PE“ 1 besedilo nadomesti z naslednjim:

„Že podeljene poenostavitve in olajšave, varstvena in varnostna potrdila, izdana na podlagi mednarodnih konvencij, mednarodnega standarda Mednarodne organizacije za standardizacijo ali evropskega standarda evropskih organov za standardizacijo, ali potrdila, ki podeljujejo status, enakovreden statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), in so izdana v tretjih državah ter priznana s sporazumom.“;

(7)

v naslovu IV, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se naslov podatkovnega elementa IV/6. nadomesti z naslednjim:

„IV/6.   Že podeljene poenostavitve in olajšave, varstvena in varnostna potrdila, izdana na podlagi mednarodnih konvencij, mednarodnega standarda Mednarodne organizacije za standardizacijo ali evropskega standarda evropskih organov za standardizacijo, ali potrdila, ki podeljujejo status, enakovreden statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), in so izdana v tretjih državah ter priznana s sporazumom.“;

(8)

v naslovu V, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se odstavek pod naslovom podatkovnega elementa V/1. nadomesti z naslednjim:

„Navedite, za katere elemente, ki jih je treba prišteti ali odšteti od cene v skladu s členoma 71 in 72 zakonika ali ki so del dejansko plačane ali plačljive cene v skladu s členom 70(2) zakonika, se poenostavitev uporablja (npr. vložki, avtorski honorarji, stroški prevoza itd.) in dodajte sklic na metodo izračuna za določitev zadevnih zneskov.“;

(9)

v naslovu VI, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se odstavek pod naslovom podatkovnega elementa VI/2. nadomesti z naslednjim:

„Navedite povprečno obdobje, izračunano na podlagi predhodnega 12-mesečnega obdobja, med dajanjem blaga v carinski postopek in koncem navedenega postopka ali, kjer je ustrezno, med dajanjem blaga v začasno hrambo in koncem začasne hrambe. Ta podatek se navede le, če se splošno zavarovanje uporablja za dajanje blaga v posebni postopek ali za upravljanje prostorov za začasno hrambo blaga.“;

(10)

v naslovu XIII, poglavju 1, tabeli „Tabela s podatkovnimi zahtevami“ se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element XIII/6., stolpca „Status“ besedilo „[1]“ črta;

(11)

v naslovu XIV, poglavju 1, tabeli „Tabela s podatkovnimi zahtevami“ se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element XIV/4., stolpca „Ime PE“ besedilo nadomesti z naslednjim:

„Rok za predložitev dopolnilne deklaracije“;

(12)

v naslovu XIV, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se besedilo pod naslovom podatkovnega elementa XIV/2. nadomesti z naslednjim:

„Zahtevek:

Če zahtevek zadeva izvoz ali ponovni izvoz, predložite dokaze o tem, da so pogoji iz člena 263(2) zakonika izpolnjeni.

Dovoljenje:

Če dovoljenje zadeva izvoz ali ponovni izvoz, navedite razloge zakaj bi se morala uporabljati opustitev v skladu s členom 263(2) zakonika.“;

(13)

v naslovu XIV, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se podatkovni element XIV/4. nadomesti z naslednjim:

„XIV/4.   Rok za predložitev dopolnilne deklaracije

Carinski organ odločanja v dovoljenju določi rok, v katerem imetnik dovoljenja nadzornemu carinskemu uradu pošlje podatke dopolnilne deklaracije.

Rok se izrazi v dnevih.“;

(14)

v naslovu XX, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se besedilo pod naslovom podatkovnega elementa XX/2. nadomesti z naslednjim:

„Zahtevek:

Navedite referenčno številko odločbe o predložitvi splošnega zavarovanja ali opustitvi zavarovanja. Če zadevno dovoljenje še ni bilo izdano, navedite evidenčno številko zadevnega zahtevka.

Dovoljenje:

Navedite referenčno številko odločbe o predložitvi splošnega zavarovanja ali opustitvi zavarovanja.“


PRILOGA II

Priloga B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 1 se besedilo v stolpcu G3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 1/6, črta;

(2)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 2 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 2/2, nadomesti z naslednjim:

„2/2

Dodatne informacije

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY“;

 

(3)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 2 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 2/3, nadomesti z naslednjim:

„2/3

Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY“;

 

(4)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 3 se dodata naslednji vrstici:

„3/45

Identifikacijska številka osebe, ki zagotavlja zavarovanje

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Identifikacijska številka osebe, ki poravna carinsko dajatev

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y“;

 

(5)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 5 se doda naslednja vrstica:

„5/31

Datum sprejema

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]“;

 

 

 

(6)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 7 se besedilo v stolpcu D3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 7/1, črta;

(7)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 7 se besedilo v stolpcu D3 vrstice, ki se nanaša na podatkovni element 7/19, črta;

(8)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 8 se besedilo v stolpcu H2 vrstic, ki se nanašata na podatkovna elementa 8/2 in 8/3, črta;

(9)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 8 se vrstica, ki se nanaša na podatkovni element 8/7 „Odpis“, črta;

(10)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 2 se vstavi naslednja opomba:

„[51]

Ta podatkovni element se uporablja samo v dopolnilnih deklaracijah.“;

(11)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 1, podatkovnem elementu 1/6. „Številka blagovne postavke“ se besedilo „Stolpci A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2 F1a do F1d, F2a do F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 do G5, H1 do H6 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpci A1 do A3, B1 do B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a do F1d, F2a do F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 do H6 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(12)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 2 se podatkovni element 2/1. „Poenostavljena deklaracija/predhodni dokumenti“ spremeni:

(a)

pred naslovom „Stolpci D1 do D3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ se vstavi naslednje besedilo:

„Stolpca B1 in H1 tabele s podatkovnimi zahtevami:

 

Vpišite podatke v zvezi z odpisom blaga, prijavljenega v zadevni deklaraciji, v povezavi s koncem začasne hrambe.

 

Ti podatki vključujejo količino odpisanega blaga in zadevno mersko enoto.“;

(b)

naslov „Stolpec E2 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ in besedilo pod navedenim naslovom se nadomestita z naslednjim:

„Stolpec E2 tabele s podatkovnimi zahtevami:

 

Vpišite številke MRN vstopnih skupnih deklaracij, vloženih za blago pred njegovim prihodom na carinsko območje Unije.

 

V primeru unijskega blaga, kadar je to primerno in kadar je na voljo osebi, ki vloži carinski blagovni manifest, vpišite sklic na carinsko deklaracijo, s katero je bilo blago sproščeno v prosti promet.

 

Kadar se navede številka MRN vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije za sprostitev blaga v prosti promet in carinski blagovni manifest ali dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga ne zadeva vseh blagovnih postavk vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije, vpišite zadevne številke postavk iz vstopne skupne deklaracije ali carinske deklaracije, kadar so te na voljo osebi, ki vlaga elektronski manifest.“;

(c)

naslov „Stolpec G3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ in besedilo pod navedenim naslovom se nadomestita z naslednjim:

„Stolpec G3 tabele s podatkovnimi zahtevami:

 

Brez poseganja v člen 139(4) zakonika vpišite številke MRN vstopnih skupnih deklaracij ali, v primerih iz člena 130 zakonika, deklaracije za začasno hrambo ali carinskih deklaracij, ki so bile vložene za blago.

 

V primeru, ko je bila vložena deklaracija za začasno hrambo v skladu s členom 145(3) zakonika, v povezavi z zadevnim blagom vpišite sklic na navedeno deklaracijo za začasno hrambo.

 

Kadar obvestilo o predložitvi ne zadeva vseh blagovnih postavk v navedeni predhodni deklaraciji, oseba, ki predloži blago, navede zadevne številke postavk, ki so nanašajo na blago v navedeni predhodni deklaraciji.“;

(13)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 2, podatkovnem elementu 2/3. „Predložene listine, potrdila in dovoljenja, dodatna sklicevanja“ se pred naslovom „Stolpci B1 do B4, C1, H1 do H5 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami“ vstavi naslednje besedilo:

„Stolpca B1 in H1 tabele s podatkovnimi zahtevami:

 

Vpišite podatke v zvezi z odpisom blaga, prijavljenega v zadevni deklaraciji, v povezavi z uvoznimi/izvoznimi dovoljenji in potrdili.

 

Ti podatki vključujejo sklicevanje na organ, ki je izdal zadevno dovoljenje ali potrdilo, obdobje veljavnosti zadevnega dovoljenja ali potrdila, obseg ali količino odpisanega blaga in zadevno mersko enoto.“;

(14)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 3 se doda naslednje besedilo:

3/45.    Identifikacijska številka osebe, ki zagotavlja zavarovanje

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

V skladu s členom 1(18) je ta podatek številka EORI osebe, ki zagotavlja zavarovanje, kadar ta ni deklarant.

3/46.    Identifikacijska številka osebe, ki poravna carinsko dajatev

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

V skladu s členom 1(18) je ta podatek številka EORI osebe, ki poravna carinsko dajatev, kadar ta ni deklarant.“;

(15)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 5 se doda naslednje besedilo:

5/31.   Datum sprejema

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

Vpišite datum sprejema poenostavljene deklaracije ali datum vpisa blaga v evidence deklaranta.“;

(16)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7, podatkovnem elementu 7/1. „Pretovarjanje“ se naslov „Stolpec D3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ in besedilo pod navedenim naslovom črtata;

(17)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7, podatkovnem elementu 7/19. „Drugi dogodki med prevozom“ se naslov „Stolpec D3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ in odstavek pod navedenim naslovom črtata;

(18)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 8 se naslov podatkovnega elementa 8/7. „Odpis“ in besedilo pod tem naslovom črtata.


PRILOGA III

Priloga 22-01 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v točki 2.1 uvodnih opomb se tretji stavek nadomesti z naslednjim:

„‚Harmonizirani sistem‘ ali ‚HS‘ pomeni nomenklaturo blaga, določeno na podlagi Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, kakor je bila spremenjena s priporočilom Sveta za carinsko sodelovanje z dne 27. junija 2014 (v nadaljnjem besedilu: HS za leto 2017).“;

(2)

v celotnem besedilu Priloge se besedilo „oznaka HS za leto 2012“ nadomesti z besedilom „oznaka HS za leto 2017“;

(3)

v oddelku I, poglavju 2 se v tabeli doda naslednja vrstica:

„0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni.

Država porekla blaga iz te tarifne številke je država, v kateri je bila žival pitana najmanj tri mesece pred zakolom, ali v primeru prašičev, ovc ali koz najmanj dva meseca pred zakolom.“;

(4)

v oddelku II se pred poglavjem 14 vstavi naslednje besedilo:

„POGLAVJE 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

Preostalo pravilo za to poglavje, ki se uporablja za mešanice:

1.

Za namene tega preostalega pravila „mešanje“ pomeni namerno in sorazmerno nadzorovano dejavnost, pri kateri se združi dva ali več zamenljivih materialov.

2.

Država porekla mešanice izdelkov iz tega poglavja je država porekla materialov, ki predstavljajo več kot 50 mas. % mešanice. Masa materialov istega porekla se sešteva.

3.

Če nobeden od materialov ne doseže zahtevanega odstotka, je država porekla mešanice država, v kateri se mešanje izvede.

Preostalo pravilo za to poglavje:

Kadar se države porekla ne da določiti z uporabo primarnih pravil ali drugih preostalih pravil za to poglavje, je država porekla tista država, v kateri ima poreklo večji delež materialov, kakor je določeno glede na maso materialov.

Oznaka HS za leto 2017

Poimenovanje blaga

Primarna pravila

1101

Pšenična ali soržična moka

Sprememba poglavja

1102

Žitna moka, razen pšenične ali soržične moke

Sprememba poglavja

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

Sprememba poglavja

1104

Žitna zrna, drugače obdelana (npr.: oluščena, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006 ; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

Sprememba poglavja

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja

Sprememba poglavja

1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih stročnic iz tarifne številke 0713 , iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tarifne številke 0714 ali iz proizvodov iz poglavja 8

Sprememba poglavja

1107

Slad, pražen ali nepražen

Sprememba poglavja

1108

Škrob; inulin

Sprememba tarifne številke

1109

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

Sprememba tarifne številke“;

(5)

v oddelku IV, poglavju 20 se v vrstici tabele, ki se nanaša na oznako HS za leto 2012 ex 2009, stolpca „Poimenovanje blaga“ besedilo „Grozdni sok Drugo“ nadomesti z „Grozdni sok“;

(6)

v oddelku XI, poglavju 58 se v vrstici tabele, ki se nanaša na oznako HS za leto 2012 5804, stolpca „Poimenovanje blaga“ besedilo nadomesti z:

„Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega; čipke v metraži, trakovih ali motivih, razen materiala iz tarifnih številk 6002 do 6006.“;

(7)

v oddelku XVI, poglavju 84 se naslov „Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ za namene tarifne številke 8473“ in dva stavka, ki sledita navedenemu naslovu, nadomestijo z naslednjim:

„Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘

Primarno pravilo ‚Sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ iz spodnje tabele pomeni spremembo čipov, kock ali drugih polprevodniških izdelkov v čipe, kocke ali druge polprevodniške izdelke, ki so zloženi ali nameščeni v skupni povezovalni medij ali povezani in nato nameščeni. Šteje se, da sestavljanje polprevodniških izdelkov ni minimalen postopek.“;

(8)

v oddelku XVI se poglavje 85 spremeni:

(a)

naslov „Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ za namene tarifnih številk 8535, 8536, 8537, 8541 and 8542“ in dva stavka, ki sledita navedenemu naslovu, se nadomestijo z naslednjim:

„Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘

Primarno pravilo: ‚Sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ iz spodnje tabele pomeni spremembo čipov, kock ali drugih polprevodniških izdelkov v čipe, kocke ali druge polprevodniške izdelke, ki so zloženi ali nameščeni v skupni povezovalni medij ali povezani in nato nameščeni. Šteje se, da sestavljanje polprevodniških izdelkov ni minimalen postopek.“;

(b)

v tabeli se za vrstico, ki se nanaša na oznako HS za leto 2012 ex 8501, vstavita naslednji vrstici:

ex 8523 59

Pametna kartica z vgrajenim vezjem s tuljavo

Sprememba tarifne številke ali sestavljanje polprevodniških izdelkov

ex 8525 80

Polprevodniške komponente za prikazovanje slik

Sprememba tarifne številke ali sestavljanje polprevodniških izdelkov“;

(c)

v tabeli se besedilo v stolpcu „Poimenovanje blaga“ vrstice, ki se nanaša na oznako HS za leto 2012 ex 8536, nadomesti z naslednjim:

„Polprevodniški električni aparati za vklapljanje in izklapljanje, ali za zaščito električnih tokokrogov, ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in drugi spojniki, razdelilne omarice), za napetosti do vključno 1 000 V.“;

(d)

v tabeli se vrstica, ki se nanaša na oznako HS za leto 2012 ex 8537 10, črta;

(e)

v tabeli se vstavi naslednja vrstica:

ex 8548 90

Moduli za pametne povezave s komunikacijskim regulatorjem in varnim bralnikom pametnih kartic

Sprememba tarifne številke ali sestavljanje polprevodniških izdelkov“;

(9)

poglavje 90 oddelka XVIII se spremeni:

(a)

naslov „Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ za namene tarifnih številk 9026 in 9031“ in dva stavka, ki sledita navedenemu naslovu, se nadomestijo z naslednjim:

„Opredelitev ‚sestavljanje polprevodniških izdelkov‘

Primarno pravilo: ‚Sestavljanje polprevodniških izdelkov‘ iz spodnje tabele pomeni spremembo čipov, kock ali drugih polprevodniških izdelkov v čipe, kocke ali druge polprevodniške izdelke, ki so zloženi ali nameščeni v skupni povezovalni medij ali povezani in nato nameščeni. Šteje se, da sestavljanje polprevodniških izdelkov ni minimalen postopek.“;

(b)

tabela se nadomesti z naslednjim:

„Oznaka HS za leto 2017

Poimenovanje blaga

Primarna pravila

ex 9029

Polprevodniška komponenta za zaznavanje magnetnega polja iz upornostnih elementov, občutljivih na magnetne vplive, z dodatno komponento za preoblikovanje signala ali brez nje

Sprememba tarifne številke, razen iz tarifne številke 9033 , ali sestavljanje polprevodniških izdelkov“.


PRILOGA IV

Priloga A k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se popravi:

(1)

v opombah naslova I, poglavja 1 se opis opombe številka [10] nadomesti z naslednjim:

„Ta podatek se navede le za namene naslednjih zahtevkov:

(a)

zahtevkov za pridobitev dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja ali posebne rabe, kadar ima vložnik sedež zunaj carinskega območja Unije, kot je navedeno v členu 162;

(b)

zahtevkov za pridobitev dovoljenja za začasni uvoz v skladu s členom 205.“;

(2)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 4 – datumi, ure, obdobja in kraji, podatkovnem elementu 4/8. („Lokacija blaga“) se besedilo pod naslovom „Stolpci 7b do 7d:“ nadomesti z naslednjim:

„Z ustrezno oznako vpišite identifikator lokacije ali lokacij, kjer se lahko nahaja blago, ko je dano v carinski postopek.“;

(3)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 4 – datumi, ure, obdobja in kraji, podatkovnem elementu 4/10. („Carinski urad prepustitve“) se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo:

Navedite predlagani carinski urad, kot je določeno v členu 1(17).“;

(4)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 4 – datumi, ure, obdobja in kraji, podatkovnem elementu 4/13. („Nadzorni carinski urad“) se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Vsi relevantni stolpci tabele, ki se uporabljajo:

Navedite pristojni nadzorni carinski urad, kot je določeno v členu 1(36).“;

(5)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 5 – identifikacija blaga, podatkovnem elementu 5/1. („Oznaka blaga“) se naslov „Stolpci 7c do 7d:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpci 7b do 7d:“;

(6)

v naslovu I, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“), skupini 5 – identifikacija blaga, se podatkovni element 5/4. („Vrednost blaga“) popravi:

(a)

naslov „Stolpci 8a, 8b in 8d:“ se nadomestijo z naslovom „Stolpci 8a do 8d:“;

(b)

naslov „Stolpec 8c:“ in besedilo pod navedenim naslovom se črtata;

(7)

v naslovu XVI, poglavju 2 („Podatkovne zahteve“) se četrta alinea podatkovnega elementa XVI/3. („Dodatna zavarovanja“) nadomesti z naslednjim:

„—

so bile banane stehtane po postopku iz Priloge 61-03 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447,“.


PRILOGA V

Priloga B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se popravi:

(1)

v naslovu I, poglavju 2, oddelku 1 se v vrstici tabele, ki se nanaša na G4, stolpca „Pravna podlaga“ besedilo nadomesti z naslednjim:

„člena 5(17) in 145 zakonika“;

(2)

v naslovu I, poglavju 2, oddelku 1 se v vrstici tabele, ki se nanaša na G5, stolpca „Pravna podlaga“ besedilo nadomesti z naslednjim:

„člen 148(5)(b) in (c) zakonika“;

(3)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 5 se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element 5/1, stolpca „Št. polja“ črta sklic „S12“;

(4)

v naslovu I, poglavju 3, oddelku 1, tabeli za skupino 7 se v vrstici, ki se nanaša na podatkovni element 7/13, stolpca „Ime PE“ besedilo nadomesti z naslednjim:

„Oznaka vrste dobavitelja zabojnika“;

(5)

ne zadeva slovenske jezikovne različice;

(6)

ne zadeva slovenske jezikovne različice;

(7)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 3 – udeleženci, podatkovnem elementu 3/2. „Identifikacijska številka izvoznika“ se besedilo „Stolpci H1 do H4 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpci H1, H3 in H4 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(8)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 3 – udeleženci, podatkovnem elementu 3/17. „Deklarant“ se drugi odstavek pod naslovom „Stolpci H1 do H6 in I1 tabele s podatkovnimi zahtevami“ nadomesti z naslednjim:

„Če sta deklarant in uvoznik ista oseba, vpišite ustrezno oznako, opredeljeno za PE 2/2 Dodatne informacije.“;

(9)

ne zadeva slovenske jezikovne različice;

(10)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 5 – datumi, ure, obdobja, kraji, države in regije, podatkovnem elementu 5/1. „Predvidena datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje Unije“ se besedilo „Stolpci G1 do G3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpca G1 in G2 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(11)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 5 – datumi, ure, obdobja, kraji, države in regije se podatkovni element 5/20. „Oznake držav, skozi katere poteka prevoz pošiljke“ nadomesti z naslednjim:

5/20.    Oznake držav, skozi katere poteka prevoz pošiljke

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

Navedba držav, skozi katere poteka prevoz blaga od prve države odpreme do končne namembne države, v kronološkem vrstnem redu, kot je določeno v prvi interni nakladnici, prvem internem letalskem tovornem listu ali dokumentu o cestnem/železniškem prevozu. Navedeta se tudi prva država odpreme in končna namembna država.“;

(12)

ne zadeva slovenske jezikovne različice;

(13)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 6 – identifikacija blaga se podatkovna elementa 6/16. „Oznaka blaga – dodatne oznake TARIC“ in 6/17. „Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake“ nadomestita z naslednjim:

6/16.    Oznaka blaga – dodatne oznake TARIC

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

Vpišite dodatne oznake TARIC, ki ustrezajo zadevni postavki.

6/17.    Oznaka blaga – nacionalne dodatne oznake

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

Vpišite dodatne nacionalne oznake, ki ustrezajo zadevni postavki.“;

(14)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema) se v podatkovnem elementu 7/3. „Referenčna številka prevoza“ opombe nadomestijo z naslednjim:

7/3.    Referenčna številka prevoza

Vsi relevantni stolpci tabele s podatkovnimi zahtevami, ki se uporabljajo:

 

Navedba poti prevoznega sredstva, na primer številka prevoza, številka leta IATA ali številka poti, če je to primerno.

 

Za pomorski in letalski prevoz se v primerih, v katerih upravljavec plovila ali zrakoplova prevaža blago v skladu z dogovorom o skupni uporabi plovil, dogovorom o poletih pod skupno oznako ali podobnim pogodbenim dogovorom s partnerji, uporabijo številke prevoza ali leta partnerjev.“;

(15)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema) se podatkovni element 7/7. „Identiteta prevoznega sredstva ob odhodu“ popravi:

(a)

besedilo „Stolpca B1 in B2 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ se nadomesti z besedilom „Stolpci B1, B2 in B3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(b)

prvi odstavek pod naslovom „Stolpci D1 do D3 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ se nadomesti z naslednjim:

„Ta podatek se navede v obliki identifikacijske številke ladje IMO ali enolične evropske identifikacijske številke plovila (oznaka ENI) za prevoz po morju in celinskih plovnih poteh. Pri drugih vrstah prevoza je način identifikacije enak načinu, določenem za stolpce B1, B2 in B3 tabele s podatkovnimi zahtevami.“;

(16)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema), podatkovnem elementu 7/9. „Identiteta prevoznega sredstva ob prihodu“ se besedilo „Stolpca G4 in G5 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpec G4 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(17)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema) se naslov podatkovnega elementa 7/11. „Navedba velikosti in vrste zabojnika“ nadomesti z „Velikost in vrsta zabojnika“;

(18)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema), podatkovnem elementu 7/14. „Identiteta aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje“ se besedilo „Stolpci E2, F1a do F1c, F2a, F2b, F4a, F4b in F5 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpci E2, F1a do F1c, F4a, F4b in F5 tabele s podatkovnimi zahtevami:“;

(19)

v naslovu II („Podatkovne zahteve“), skupini 7 – podatki o prevozu (vrste, sredstva in oprema), podatkovnem elementu 7/15. „Država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje“ se besedilo „Stolpci F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b in F5 tabele s podatkovnimi zahtevami:“ nadomesti z naslednjim:

„Stolpci F1a, F1b, F4a, F4b in F5 tabele s podatkovnimi zahtevami:“.


PRILOGA VI

V Prilogi B-03 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se v poglavju I vzorec seznama postavk nadomesti z naslednjim:

Image“.


PRILOGA VII

V Prilogi B-05 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se v naslovu I vzorec tranzitnega/varnostnega seznama postavk nadomesti z naslednjim:

Image“.


PRILOGA VIII

V Prilogi 90 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 se tabela spremeni:

(1)

besedilo vrstice 5 v stolpcu „Veljavne določbe iz Uredbe (EGS) št. 2913/92 in Uredbe (EGS) št. 2454/93“ se nadomesti z naslednjim:

„dovoljenja za ‚poenostavljene deklaracije‘ (člen 76(1)(a) in (b) Uredbe (EGS) št. 2913/92, členi 253 do 253g, 254, 260 do 262, 269 do 271, 276 do 278, 282 in 289 Uredbe (EGS) št. 2454/93)“;

(2)

tretji odstavek vrstice 6 v stolpcu „Veljavne določbe iz carinskega zakonika Unije, te uredbe in Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447“ se nadomesti z naslednjim:

„in/ali kraji, ki jih določijo ali odobrijo carinski organi, kot je določeno v členu 5(33) zakonika“;

(3)

drugi odstavek vrstice 15 v stolpcu „Veljavne določbe iz Uredbe (EGS) št. 2913/92 in Uredbe (EGS) št. 2454/93“ se nadomesti z naslednjim:

„(členi 84 do 90, členi 114 do 123 in člen 129 Uredbe (EGS) št. 2913/92; členi 496 do 523 in 536 do 549 Uredbe (EGS) št. 2454/93)“;

(4)

prvi odstavek vrstice 16 v stolpcu „Veljavne določbe iz Uredbe (EGS) št. 2913/92 in Uredbe (EGS) št. 2454/93“ se nadomesti z naslednjim:

„dovoljenje za aktivno oplemenitenje v obliki sistema povračila (členi 84 do 90 in 114 do 129 Uredbe (EGS) št. 2913/92; členi 496 do 523, 536 do 544 in 550 Uredbe (EGS) št. 2454/93“.


30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1064

z dne 25. julija 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti člena 5(6)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju odstopanja cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 z dne 28. junija 1995 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in o določitvi reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc in o razveljavitvi Uredbe št. 163/67/EGS (UL L 145, 29.6.1995, str. 47).


PRILOGA

PRILOGA I

Oznaka KN

Poimenovanje

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Trupi perutnine vrste Gallus domesticus, znani kot 70 % perutnina, zamrznjeni

108,6

0

AR

0207 12 90

Trupi perutnine vrste Gallus domesticus, znani kot 65 % perutnina, zamrznjeni

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Kosi perutnine vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

242,1

1

AR

1602 32 11

Pripravljeni proizvodi iz perutnine vrste Gallus domesticus, nekuhani

237,5

15

BR


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).


30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1065

z dne 27. julija 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa tehnične zahteve za certificiranje simulacijskih naprav za usposabljanje, certificiranje pilotov, ki upravljajo nekatere zrakoplove, ter certificiranje osebja in organizacij, ki sodelujejo pri usposabljanju, preizkušanju in preverjanju pilotov.

(2)

Po preverjanjih na ploščadi zunaj ozemlja držav članic, med katerimi je bilo ugotovljeno, da člani letalskega osebja upravljajo zrakoplov, registriran v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala njihovo pilotsko licenco, je Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) spremenila Prilogo 1 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), da bi s sporazumi regionalnih organizacij za nadzor varnosti olajšala samodejno potrjevanje licenc.

(3)

Te spremembe bi bilo treba vključiti v Uredbo (EU) št. 1178/2011, da se omogoči samodejno potrjevanje licenc Unije za letalsko osebje v tretjih državah. V skladu s spremembo 174 točke 1.2.2.3.2.1 Priloge 1 k Čikaški konvenciji bi moralo biti na voljo prehodno obdobje, da se omogoči vnos potrebnih sprememb v že veljavne pilotske licence.

(4)

Unija od začetka veljavnosti Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ki je bila pripravljena na podlagi pogojev iz Skupnih letalskih predpisov – Licenciranje letalskega osebja 1 (JAR-FCL 1), sledi pristopu, ki temelji predvsem na usposobljenosti, da bi zagotovila izvajanje sorazmernih in na uspešnosti temelječih zahtev za licenciranje letalskega osebja. Zato bi bilo treba zahtevo za usposabljanje za vzlet in pristanek na nadaljevalni stopnji tečaja usposabljanja za licenco pilota v veččlanski posadki spremeniti, da bi se uskladila s priporočili ICAO iz dokumenta 9868 „Postopki za navigacijske službe zračnega prometa – Usposabljanje“ (PANS-TRG).

(5)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je Komisiji predložila osnutek izvedbenih predpisov skupaj s svojim mnenjem št. 16/2016 in mnenjem št. 03/2017.

(6)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

v členu 4 se doda naslednji odstavek:

„9.   Za licence, izdane pred 19. avgustom 2018, države članice ravnajo v skladu z zahtevami iz drugega odstavka točke (a) ARA.FCL.200, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1065 (*1), najpozneje do 31. decembra 2022.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/1065 z dne 27. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek (UL L 192, 30.7.2018, str. 31).“"

(2)

Priloga I (del FCL) se spremeni:

(a)

v FCL.045 se doda naslednja točka (e):

„(e)

Pilot, ki namerava leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, ima pri sebi najnovejši izvod priloge ICAO v tiskani ali elektronski obliki, ki vsebuje sklic na registracijsko številko ICAO sporazuma, ki priznava samodejno potrjevanje licenc, in seznam držav, ki so pogodbenice tega sporazuma.“;

(b)

v Dodatku 5 se točka 11 nadomesti z naslednjim:

„11.

Za zagotovitev ustrezne usposobljenosti tečaj usposabljanja vključuje najmanj dvanajst vzletov in pristankov. Število navedenih vzletov in pristankov se lahko zmanjša na najmanj šest, pod pogojem da pred usposabljanjem organizacija ATO in operator zagotovita, da:

(a)

se izvaja postopek za oceno zahtevane ravni usposobljenosti pilota pripravnika; in

(b)

se izvaja postopek, s katerim se zagotovi sprejetje popravnega ukrepa, če je to potrebno na podlagi ocene, opravljene med usposabljanjem.

Navedeni vzleti in pristanki potekajo pod nadzorom inštruktorja na letalu, za katerega se izda rating za tip.“;

(3)

Priloga VI (del ARA) se spremeni:

(a)

ARA.GEN.105 se spremeni:

(i)

vstavita se naslednji točki 3a in 3b:

„3a.

„ARO.RAMP“ pomeni poddel RAMP Priloge II k uredbi o zračnih operacijah;

3b.

„samodejno potrjeno“ pomeni, da država pogodbenica ICAO s seznama iz priloge ICAO brez formalnosti sprejme licenco letalskega osebja, ki jo je izdala država v skladu s Prilogo I k Čikaški konvenciji;“;

(ii)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„12.

„priloga ICAO“ pomeni prilogo k samodejno potrjeni licenci letalskega osebja, izdani v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, ki je omenjena v točki XIII licence letalskega osebja;“;

(b)

ARA.FCL.200 se spremeni:

v ARA.FCL.200 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Izdaja licenc in ratingov. Pristojni organ izda licenco letalskega osebja in povezane ratinge na obrazcu iz Dodatka I k temu delu.

Če namerava pilot leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, pristojni organ:

(1)

v točko XIII licence letalskega osebja doda naslednjo opombo: „Ta licenca se samodejno potrdi v skladu s prilogo ICAO k tej licenci.“; in

(2)

da pilotu na razpolago prilogo ICAO v tiskani ali elektronski obliki.“;

(c)

v Dodatku I se točka (a)(2)(XIII) nadomesti z naslednjim:

„(XIII)

opombe: tj. posebni zaznamki v zvezi z omejitvami in zaznamki za privilegije, vključno z zaznamki o jezikovnem znanju, opombami o samodejnem potrjevanju licence in ratingi za zrakoplove iz Priloge II, kadar se uporabljajo za komercialne zračne prevoze; ter“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 27. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).


30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1066

z dne 27. julija 2018

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) ter zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so našteta javna telesa, korporacije in agencije ter fizične in pravne osebe, telesa in entitete nekdanje iraške vlade, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki so se 22. maja 2003 nahajali zunaj Iraka.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 23. julija 2018 sklenil črtati štiri vnose s seznama oseb ali entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.


PRILOGA

V Prilogi III se črtajo naslednji vnosi:

(a)

„71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Addresses: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.“;

(b)

„87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Address: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.“;

(c)

„132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Address: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.“;

(d)

„153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Address: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.“.

SKLEPI

30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/36


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1067

z dne 26. julija 2018

o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4804)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29 Direktive 96/23/ES zahteva, da tretje države, iz katerih se državam članicam dovoli uvoz živali in živalskih proizvodov, ki jih zajema navedena direktiva, predložijo načrte spremljanja ostankov, ki zagotavljajo potrebna jamstva (v nadaljnjem besedilu: načrti). Navedeni načrti bi morali zajemati vsaj skupine ostankov in snovi iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

S Sklepom Komisije 2011/163/EU (2) so bili odobreni načrti, ki so jih predložile nekatere tretje države v zvezi z določenimi živalmi in živalskimi proizvodi, navedenimi v Prilogi k navedenemu sklepu (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(3)

Glede na nedavne načrte, ki so jih predložile nekatere tretje države, in dodatne informacije, ki jih je pridobila Komisija, je treba posodobiti seznam.

(4)

Bosna in Hercegovina je Komisiji predložila načrt za meso goveda, ovc in prašičev. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Vnose za Bosno in Hercegovino za meso goveda, ovc in prašičev bi bilo zato treba vključiti na seznam.

(5)

Grenlandija je vključena na seznam za meso ovc ter za meso gojene in prostoživeče divjadi. Vendar je Grenlandija Komisijo obvestila, da ni več zainteresirana za izvoz mesa prostoživeče divjadi v Unijo, saj se meso prostoživeče divjadi prodaja samo na domačem trgu. Vnos za Grenlandijo za prostoživečo divjad bi bilo zato treba črtati s seznama.

(6)

Sklep 2011/163/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/163/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. julija 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(2)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).


PRILOGA

PRILOGA

Oznaka ISO2

Država

Govedo

Ovce/koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Perutnina

Akvakultura

Mleko

Jajca

Kunci

Prostoživeča divjad

Gojena divjad

Med

AD

Andora

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Avstralija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna in Hercegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belorusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kitajska

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikanska republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoki

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonska

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Črna gora

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika zveze Mjanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mehika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nova Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudova Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajska

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunizija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turčija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Združene države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Samo kamelje mleko.

(2)  Izvoz živih enoprstih kopitarjev za zakol v Unijo (samo živali za proizvodnjo hrane).

(3)  Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine v Unijo v skladu s členom 2.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez Kosova (ta oznaka ne prejudicira stališča o statusu Kosova in je v skladu z RVSZN 1244 ter z mnenjem Meddržavnega sodišča glede razglasitve neodvisnosti Kosova).

(6)  Samo za severne jelene z območij Murmansk in Yamalo-Nenets.

(7)  V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez ozemelj, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.

(8)  Samo za proizvode iz svežega mesa z Nove Zelandije, namenjene v Unijo in raztovorjene, pretovorjene in prepeljane prek Singapurja s skladiščenjem ali brez njega.


30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/43


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1068

z dne 27. julija 2018

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5121)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah, kjer so bili potrjeni primeri navedene bolezni pri domačih ali divjih prašičih (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). V delih I do IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer glede navedene bolezni. Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU je bila večkrat spremenjena, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer glede afriške prašičje kuge v Uniji, ki jih je bilo treba vključiti v navedeno prilogo. Priloga k Izvedbenemu sklepu Komisije 2014/709/EU je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/1036 (5), in sicer po nedavnih primerih afriške prašičje kuge v Latviji, Litvi, na Poljskem in v Romuniji.

(2)

Tveganje širjenja afriške prašičje kuge pri prostoživečih živalih je povezano s počasnim naravnim širjenjem navedene bolezni v populacijah divjih prašičev in tveganji, povezanimi s človekovimi dejavnostmi, kot je pokazal nedavni epidemiološki razvoj navedene bolezni v Uniji in kot je dokumentirala Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v znanstvenem mnenju Sveta za zdravje in zaščito živali, objavljenem 14. julija 2015, v svojem znanstvenem poročilu o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v baltskih državah in na Poljskem, objavljenem 23. marca 2017, in v svojem znanstvenem poročilu o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v baltskih državah in na Poljskem, objavljenem 7. novembra 2017 (6).

(3)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1036 so se epidemiološke razmere glede afriške prašičje kuge v Uniji spremenile in pojavili so se dodatni primeri navedene bolezni, ki bi jih bilo treba vključiti v Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU.

(4)

Julija 2018 so bili ugotovljeni trije izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožjih Chełm, Włodawa in Hrubieszów na Poljskem. Ti izbruhi afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba ta območja na Poljskem, prizadeta zaradi afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu II navesti v delu III navedene priloge.

(5)

Julija 2018 sta bila ugotovljena dva izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožjih Marijampolė in Šiauliai v Litvi. Ta izbruha afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomenita povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba ti območji v Litvi, prizadeti zaradi afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delih I in II navesti v delu III navedene priloge.

(6)

Julija 2018 je bil ugotovljen en izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožju Kuldīga v Latviji. Ta izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba to območje v Latviji, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu II navesti v delu III navedene priloge.

(7)

Julija 2018 so bili ugotovljeni štirje primeri afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v okrožjih Kętrzyn, Kozienice in Lubartów na Poljskem. Ti primeri afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba ta območja na Poljskem, prizadeta zaradi afriške prašičje kuge, zdaj namesto v delu I navesti v delu II navedene priloge.

(8)

Julija 2018 je bil ugotovljen en primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v okrožju Klaipėda v Litvi. Ta primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Zato bi bilo treba to območje v Litvi, prizadeto zaradi afriške prašičje kuge, zdaj navesti v delu II navedene priloge.

(9)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe pri epidemiološkem razvoju afriške prašičje kuge v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba razmejiti dovolj velika nova območja z visokim tveganjem v Latviji, Litvi in na Poljskem ter jih ustrezno navesti v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Navedeno prilogo bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. julija 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1036 z dne 19. julija 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 185, 23.7.2018, str. 29).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163, EFSA Journal 2017;15(3):4732, EFSA Journal 2017;15(11):5068.


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA

DEL I

1.   Češka

Naslednja območja na Češkem:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Galați county,

Vrancea county,

Buzău county,

Cluj county,

Maramureș county,

Bistrița county,

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, which is junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca

Deva municipality

Turdaș

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Vaslui county,

Bacau county,

Covasna county,

Prahova county,

Ilfov county,

Giurgiu county.

DEL II

1.   Češka

Naslednja območja na Češkem:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Madžarska

Naslednja območja na Madžarskem:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

DEL III

1.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

Tērvetes novada Bukaišu pagasts

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Romunija

Naslednja območja v Romuniji:

Satu Mare county,