ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 189

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
26. julij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1047 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

2

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1048 z dne 18. julija 2018 o določitvi zahtev za uporabo zračnega prostora in operativnih postopkov v zvezi z navigacijo na podlagi zmogljivosti

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1049 z dne 25. julija 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 ( 1 )

9

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/1050 z dne 16. julija 2018 o imenovanju šestih članov in štirih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Združenega kraljestva

11

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 55/2017 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1051]

13

 

*

Sklep št. 56/2017 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1052]

14

 

*

Sklep št. 57/2017 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1053]

17

 

*

Sklep št. 58/2017 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1054]

19

 

*

Sklep št. 59/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1055]

21

 

*

Sklep št. 60/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1056]

23

 

*

Sklep št. 61/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1057]

25

 

*

Sklep št. 62/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 5. junija 2018 v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti in področni prilogi o telekomunikacijski opremi [2018/1058]

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo bo začel veljati 1. avgusta 2018, saj se je postopek iz člena 19(3) Sporazuma zaključil 17. julija 2018.


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/2


SKLEP SVETA (EU) 2018/1047

z dne 16. julija 2018

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 207 in 212 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. novembra 2004 pooblastil Komisijo za pogajanja o Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju z Republiko Singapur (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Pogajanja so bila zaključena in Sporazum parafiran 14. oktobra 2013.

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati s pridržkom njegove poznejše sklenitve. Priložen mu je spremni dopis, ki je sestavni del Sporazuma in bi ga bilo treba podpisati istočasno kot Sporazum –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani ter spremnega dopisa, ki je priložen Sporazumu, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (1).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma in spremnega dopisa, ki je priložen Sporazumu, v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po sprejetju.

V Bruslju, 16. julija 2018

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Besedilo Sporazuma se objavi skupaj s sklepom o sklenitvi sporazuma.


UREDBE

26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1048

z dne 18. julija 2018

o določitvi zahtev za uporabo zračnega prostora in operativnih postopkov v zvezi z navigacijo na podlagi zmogljivosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 8b(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stalna rast letalstva ustvarja vse večje zahteve glede uporabe razpoložljivega zračnega prostora, s čimer poudarja potrebo po njegovi čim učinkovitejši in uspešnejši uporabi. Zagotavljanje storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) z uporabo navigacije na podlagi zmogljivosti (PBN) lahko z optimizacijo rut služb zračnega prometa in postopkov instrumentalnega prileta prinese koristi v obliki varnosti, zmogljivosti in učinkovitosti. Za doseganje teh koristi in izboljšanje zmogljivosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa je treba določiti harmonizirane zahteve za uporabo zračnega prostora in operativne postopke za navigacijo na podlagi zmogljivosti.

(2)

Navedene zahteve in postopki v zvezi z navigacijo na podlagi zmogljivosti bi morali temeljiti na pravilih, ki jih je oblikovala Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), njihovo izvajanje pa bi moralo biti v skladu z globalnim načrtom zračne plovbe ICAO (2) in osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa v Evropi (3).

(3)

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 923/2012 (4) in zlasti točka SERA.5015(a) Priloge, Priloga III k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 (5) in zlasti točka ORO.GEN.110(d) Priloge III, člen 9(1) Uredbe (ES) št. 216/2008, kakor se izvaja s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 452/2014 (6), in zlasti točka TCO.205 Priloge določajo, da je zrakoplov opremljen in letalska posadka ustrezno kvalificirana za izvajanje letov na načrtovani ruti ali po načrtovanih postopkih. Navedene zahteve bi bilo treba dopolniti s pogoji uporabe skupnega zračnega prostora, ki podrobno določajo ustrezne letalske postopke in rute.

(4)

Izvajanje navigacije na podlagi zmogljivosti na terminalskih manevrskih območjih visoke gostote, kot določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2014 (7), naj bi izboljšalo natančnost trajektorije prileta in olajšalo razvrščanje prometa v zgodnejši fazi, kar bo prispevalo k zmanjšanju porabe goriva in vpliva na okolje v fazah spuščanja in prihoda. Da se olajša izvajanje, bi morale biti zahteve iz te uredbe skladne z zahtevami iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 716/2014.

(5)

Uporabo satelitskih sistemov za povečevanje (SBAS), zlasti v obliki skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), bi bilo treba spodbujati, saj pomisleki glede varnosti in stroškovne učinkovitosti podpirajo vzpostavitev minimumov za prilete, ki se izvajajo z zmogljivostjo lokalizatorja z vertikalnim vodenjem (LPV). Vendar bi bilo treba z določitvijo drugih minimumov poleg LPV olajšati operacije z drugimi zmožnostmi navigacije na podlagi zmogljivosti.

(6)

Pri pripravi načrta za izboljšanje evropskega omrežja rut mora upravljavec omrežja iz Uredbe Komisije (EU) št. 677/2011 (8) v skladu z navedeno uredbo upoštevati proces sodelovalnega odločanja. V skladu s tem bi se glede zagotavljanja ATM/ANS skladno s to uredbo moral upravljavec omrežja usklajevati z izvajalci ATM/ANS, zlasti, da se zagotovi, da so rute ATS, uporabljene za prehajanje na omrežje rut ali z njega, skladne s specifikacijo oskrbovanih rut standardnih instrumentalnih odhodov (SID) in prihodov (STAR).

(7)

Zahteve za izvajalce ATM/ANS v zvezi z izvajanjem navigacije na podlagi zmogljivosti iz te uredbe bi morale zlasti vključevati ustrezne zahteve za izvajanje postopkov prileta 3D na vseh koncih vzletno-pristajalnih stez in, kadar so navedeni izvajalci vzpostavili rute SID ali STAR, zahteve za izvajanje navedenih rut. Vendar bi lahko nalaganje navedenih zahtev v določenih primerih imelo hude negativne posledice, ki pretehtajo potencialne koristi v obliki varnosti, zmogljivosti in učinkovitosti. Zato bi morali biti izvajalci ATM/ANS v navedenih primerih upravičeni do odstopanja od navedenih zahtev in bi namesto njih zanje veljale določene alternativne zahteve, ki so za te posebne primere primernejše, pri čemer se navedene koristi še vedno dosegajo v čim večji meri.

(8)

Poleg tega bi moralo biti izvajalcem ATM/ANS v interesu varnega in nemotenega prehoda dovoljeno, da svoje storitve v skladu z zahtevami iz te uredbe v razumnem časovnem obdobju opravljajo tudi na druge načine, kot z uporabo navigacije na podlagi zmogljivosti. Vendar pa jim to glede na potrebo po racionalizaciji opravljanja ATM/ANS in v izogib nepotrebnim stroškom, zlasti za uporabnike zračnega prostora, ki izhajajo iz obstoja več plasti navigacijske infrastrukture, od 1. junija 2030 ne bi več smelo biti dovoljeno, razen z ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih.

(9)

V interesu varnosti bi bilo treba zagotoviti nemoten in usklajen prehoda na izvajanje ATM/ANS z uporabo navigacije na podlagi zmogljivosti v skladu z zahtevami iz te uredbe. Izvajalci ATM/ANS bi zato morali v ta namen pravočasno in učinkovito sprejeti vse potrebne ukrepe. Navedeni ukrepi bi morali vključevati oblikovanje načrta prehoda, ki bi ga moral vsak izvajalec redno posodabljati, da se upošteva ves relevanten razvoj v povezavi s prehodom. Navedeni načrti prehoda in vse njihove posodobitve, ki so pomembne z vidika bistvenih sprememb načrtov in lahko materialno vplivajo na interese zainteresiranih strani, bi morali biti oblikovani po posvetovanju z njimi, s čimer se zagotovi upoštevanje njihovih stališč, kadar je to ustrezno, in po odobritvi pristojnega organa, da se zagotovi skladnost z zahtevami iz te uredbe in zlasti člena 4(1).

(10)

Izjemoma lahko nastanejo primeri, ko se po izvajanju zahtev glede navigacije na podlagi zmogljivosti iz te uredbe izkaže za nemogoče, da bi izvajalci ATM/ANS, zaradi nepredvidenih razlogov zunaj njihovega nadzora, opravljali svoje storitve v skladu z navedenimi zahtevami. Brez poseganja v obveznost, da navedeni izvajalci sprejmejo vse razumne ukrepe, ki so pod njihovim nadzorom, da preprečijo pojav takšnih primerov in, če se vendarle pojavijo, ponovno vzpostavijo skladnost z navedenimi zahtevami takoj, ko je mogoče, bi bilo zato treba zahtevati, da sprejmejo vse potrebne ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih za neprekinjeno, varno opravljanje svojih storitev na druge načine, zlasti z uporabo konvencionalnih navigacijskih postopkov.

(11)

Zadevnim stranem je treba dati dovolj časa, da izpolnijo zahteve iz te uredbe. Zahteva po izključni uporabi navigacije na podlagi zmogljivosti bi se morala uporabljati od ustreznega poznejšega datuma, da se omogoči dovolj časa za varen in nemoten prehod. Poleg tega bi se morale glede na dodaten čas, ki ga potrebujejo zadevne strani za prilagoditev tem zahtevam, od poznejšega datuma uporabljati tudi določene določbe Priloge.

(12)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju, ki ga je Evropska agencija za varnost v letalstvu izdala v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (9),

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

(1)   Ta uredba določa zahteve za uporabo zračnega prostora in operativne postopke v zvezi z navigacijo na podlagi zmogljivosti.

(2)   Ta uredba se uporablja za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) in operatorje aerodromov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci ATM/ANS), ki so odgovorni za vzpostavitev postopkov instrumentalnega prileta ali rut za navigacijske službe zračnega prometa (ATS), kadar opravljajo svoje storitve v naslednjem zračnem prostoru:

(a)

nad ozemljem, za katerega velja Pogodba;

(b)

v katerem koli drugem zračnem prostoru, kjer so države članice odgovorne za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s členom 1(3) Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„navigacija na podlagi zmogljivosti“ pomeni navigacijo na podlagi zmogljivosti, kot je opredeljena v členu 2(5) Uredbe (EU) št. 965/2012;

(2)

„ruta ATS“ pomeni pot ATS, kot je opredeljena v členu 2(46) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012;

(3)

„postopek instrumentalnega prileta“ pomeni postopek instrumentalnega prileta, kot je opredeljen v členu 2(90) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012;

(4)

„običajni navigacijski postopki“ pomeni rute ATS in operacije instrumentalnega prileta, namenjene uporabi zemeljskih navigacijskih sredstev, ki ne omogočajo skladnosti z zahtevami iz te uredbe glede navigacije na podlagi zmogljivosti;

(5)

„instrumentalna vzletno-pristajalna steza“ pomeni instrumentalno vzletno-pristajalno stezo, kot je opredeljena v točki 22 Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 139/2014 (11);

(6)

„specifikacija navigacije“ pomeni sklop zahtev za zrakoplov in letalsko posadko, ki so potrebne za podporo operacijam navigacije na podlagi zmogljivosti v opredeljenem zračnem prostoru;

(7)

„specifikacija zahtevane navigacijske zmogljivosti (RNP) X“ pomeni specifikacijo navigacije, ki temelji na območni navigaciji, ki vključuje zahtevo po spremljanju zmogljivosti in opozarjanju na krovu, pri čemer „X“ označuje natančnost bočne navigacije v navtičnih miljah ali tip operacije in zahtevane funkcije;

(8)

„bočna navigacija (LNAV)“, „bočna navigacija/vertikalna navigacija (LNAV/VNAV)“ in „zmogljivost oddajnika smeri z vertikalnim vodenjem (LPV)“ pomeni oznake za določitev različnih vrst operativnih minimumov na priletnih kartah, ki prikazujejo postopke prileta na podlagi globalnih satelitskih navigacijskih sistemih(GNSS), ki so razvrščeni kot prileti RNP (RNP APCH);

(9)

„polmer do točke (RF)“ pomeni stalni polmer krožne poti okoli določenega zavojnega središča, ki se konča pri določeni točki;

(10)

„prilet 2D“ pomeni postopek instrumentalnega prileta, uvrščen kot postopek nenatančnega prileta, kot je opredeljeno v členu 2(90) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012;

(11)

„prilet 3D“ pomeni postopek instrumentalnega prileta, uvrščen kot prilet z vertikalnim vodenjem ali natančni prilet, kot je opredeljeno v členu 2(90) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012;

(12)

„satelitski sistem za povečevanje (SBAS)“ pomeni sistem za povečevanje s široko pokritostjo, v katerem uporabnik GNSS od satelitskega oddajnika prejme informacijo s povečanjem;

(13)

„specifikacija območne navigacije (RNAV) X“ pomeni specifikacijo navigacije, ki ne vključuje zahteve po spremljanju zmogljivosti in opozarjanju na krovu, pri čemer „X“ označuje natančnost bočne navigacije v navtičnih miljah;

(14)

„ruta standardnega instrumentalnega prihoda (STAR)“ pomeni določeno ruto prihoda po pravilih instrumentalnega letenja, ki povezuje pomembno točko, običajno na ruti za navigacijske službe zračnega prometa (ATS), s točko, na kateri se lahko začne objavljen postopek instrumentalnega prileta;

(15)

„ruta standardnega instrumentalnega odhoda (SID)“ pomeni določeno ruto odhoda po pravilih instrumentalnega letenja, ki aerodrom povezuje s podrobno določeno pomembno točko, običajno na določeni ruti ATS, na kateri se začne faza letenja na potovalni višini;

(16)

„funkcija navigacije“ pomeni podrobno zmogljivost navigacijskega sistema, ki se zahteva za zadovoljitev potreb predlaganih operacij v zračnem prostoru.

Člen 3

Zahteve glede navigacije na podlagi zmogljivosti

Izvajalci ATM/ANS izpolnjujejo zahteve za izvajanje navigacije na podlagi zmogljivosti iz poddela NPZ Priloge.

Člen 4

Prehodni ukrepi

1.   Izvajalci ATM/ANS sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo nemoten in varen prehod na opravljanje svojih storitev z uporabo navigacije na podlagi zmogljivosti v skladu s členom 3.

Navedeni ukrepi vključujejo vzpostavitev in izvajanje načrta prehoda. Izvajalci ATM/ANS svoj načrt prehoda redno posodabljajo.

Načrt prehoda je skladen z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa v Evropi in skupnimi projekti iz člena 15a Uredbe (ES) št. 550/2004 (12) Evropskega parlamenta in Sveta.

2.   Izvajalci ATM/ANS se o osnutku načrta prehoda in osnutku vseh pomembnih posodobitev osnutka posvetujejo z vsemi naslednjimi stranmi in, kadar je ustrezno, upoštevajo njihova stališča:

(a)

operatorji aerodromov, uporabniki zračnega prostora in reprezentativne organizacije takih uporabnikov zračnega prostora, ki jih zadeva opravljanje njihovih storitev;

(b)

upravljavec omrežja iz člena 3(1) Uredbe (EU) št. 677/2011;

(c)

izvajalci ATM/ANS, ki svoje storitve opravljajo v sosednjih blokih zračnega prostora.

3.   Po izvedbi posvetovanja iz odstavka 2 izvajalci ATM/ANS predložijo rezultate posvetovanja in osnutek načrta prehoda ali osnutek njegove pomembne posodobitve v odobritev pristojnemu organu, ki je odgovoren za zadevni zračni prostor.

Pristojni organ preveri, če je osnutek načrta prehoda ali osnutek njegove pomembne posodobitve skladen z zahtevami iz te uredbe in zlasti, če upošteva mnenja uporabnikov zračnega prostora, kadar je ustrezno, vključno s tistimi, ki upravljajo državni zrakoplov. Država članica pristojnega organa lahko določi, da se tako preverjanje opravi v sodelovanju z drugimi ustreznimi organi zadevne države članice.

Pristojni organ obvesti izvajalce ATM/ANS o izidu preverjanja brez nepotrebnega odlašanja. Izvajalci ATM/ANS ne oblikujejo ali izvajajo načrta prehoda ali njegove pomembne posodobitve, ne da bi jih navedeni pristojni organ predhodno obvestil, da je odobril osnutek načrta prehoda ali osnutek njegove pomembne posodobitve.

Člen 5

Izključna raba navigacije na podlagi zmogljivosti

1.   Izvajalci ATM/ANS svojih storitev ne opravljajo s konvencionalnimi navigacijskimi postopki ali z uporabo navigacije na podlagi zmogljivosti, ki ni v skladu z zahtevami iz točke AUR.PBN.2005 Priloge.

2.   Odstavek 1 ne posega v člen 6 in možnost izvajalcev ATM/ANS, da svoje storitve opravljajo z uporabo pristajalnih sistemov, ki omogočajo operacije CAT II, CAT IIIA ali CAT IIIB v smislu točk 14, 15 in 16 oziroma Priloge I k Uredbi (EU) št. 965/2012.

Člen 6

Ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih

Izvajalci ATM/ANS sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da še naprej lahko opravljajo svoje storitve na druge načine, kadar zaradi nepredvidenih razlogov zunaj njihovega nadzora globalni satelitski navigacijski sistem ali druge metode, ki se uporabljajo za navigacijo na podlagi zmogljivosti, niso več na voljo, zaradi česar je nemogoče, da bi svoje storitve opravljali v skladu s členom 3. Navedeni ukrepi vključujejo zlasti ohranitev omrežja konvencionalnih navigacijskih pripomočkov in povezane nadzorne in komunikacijske infrastrukture.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja od 3. decembra 2020.

Vendar se z odstopanjem od prvega pododstavka:

(a)

člen 5 uporablja od 6. junija 2030;

(b)

točka AUR.PBN.2005(1) Priloge za aerodrome iz točke 1.2.1 Priloge k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 716/2014 in za konce instrumentalnih vzletno-pristajalnih stez, za katere se zagotavljajo postopki natančnega prileta, na drugih aerodromih uporablja od 25. januarja 2024;

(c)

točka AUR.PBN.2005(4) Priloge za vse konce instrumentalnih vzletno-pristajalnih stez uporablja od 25. januarja 2024 za eno vzpostavljeno ruto SID ali STAR in od 6. junija 2030 za vse vzpostavljene rute SID ali STAR;

(d)

točka AUR.PBN.2005(6) Priloge za rute ATS pod FL 150 uporablja od 25. januarja 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.

(2)  ICAO Doc 9750.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013 z dne 3. maja 2013 o opredelitvi skupnih projektov, vzpostavitvi mehanizma upravljanja in določitvi spodbud za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi (UL L 123, 4.5.2013, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L 281, 13.10.2012, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 452/2014 z dne 29. aprila 2014 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 133, 6.5.2014, str. 12).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2014 z dne 27. junija 2014 o vzpostavitvi pilotnega skupnega projekta za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi (UL L 190, 28.6.2014, str. 19).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 677/2011 z dne 7. julija 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM) in spremembi Uredbe (EU) št. 691/2010 (UL L 185, 15.7.2011, str. 1).

(9)  Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96, 31.3.2004, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L 96, 31.3.2004, str. 20).

(11)  Uredba Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 44, 14.2.2014, str. 1).

(12)  Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (UL L 96, 31.3.2004, str. 10).


PRILOGA

PODDEL NPZ — Navigacija na podlagi zmogljivosti

AUR.PBN.1005   Področje uporabe

V skladu s členom 3 ta poddel določa zahteve za izvajanje navigacije na podlagi zmogljivosti, ki jih morajo upoštevati izvajalci ATM/ANS.

AUR.PBN.2005   Rute in postopki

(1)

Izvajalci ATM/ANS na vseh koncih vzletno-pristajalnih stez izvajajo postopke prileta v skladu z zahtevami iz specifikacije o priletu RNP (RNP APCH), vključno z minimumi LNAV, LNAV/VNAV, in, kadar je potrebno zaradi gostote prometa ali njegove kompleksnosti, odseke z določenim polmerom.

(2)

Z odstopanjem od točke(1) izvajalci ATM/ANS na koncih vzletno-pristajalnih stez, kadar je zaradi terena, ovir ali pogojev razdvajanja zračnega prometa izvajanje postopkov prileta 3D prekomerno težavno, izvajajajo postopke prileta 2D v skladu z zahtevami iz specifikacije o priletu RNP (RNP APCH). V navedenem primeru lahko poleg izvajanja navedenih postopkov prileta 2D izvajajo postopke prileta 3D v skladu z zahtevami specifikacije zahtevane odobritve RNP (RNP AR APCH).

(3)

Z odstopanjem od točke(1) izvajalci ATM/ANS na koncih vzletno-pristajalnih stez brez ustreznega pokritja SBAS izvajajo postopke RNP APCH, vključno z minimumi LNAV in LNAV/VNAV. Izvajalci ATM/ANS na navedenih koncih vzletno-pristajalnih stez prav tako izvajajo minimume LPV, in sicer najpozneje v 18 mesecih od datuma, ko je tako ustrezno pokritje SBAS na voljo.

(4)

Kadar so izvajalci ATM/ANS vzpostavili rute SID ali STAR, jih izvajajo v skladu z zahtevami iz specifikacije RNAV 1.

(5)

Z odstopanjem od točke (4) izvajalci ATM/ANS, kadar so vzpostavili rute SID ali STAR in kadar se zahtevajo višje zahteve po zmogljivosti od zahtev iz navedene točke, da se ohrani zmogljivost in varnost zračnega prometa na območjih z visoko gostoto prometa, kompleknostjo prometa ali značilnostmi terena, izvajajo navedene rute v skladu z zahtevami iz specifikacije RNP 1, vključno z eno ali več naslednjih dodatnih funkcij navigacije:

(a)

operacije po vertikalni poti in med dvema točkama ter z uporabo:

(i)

omejitve višine „AT“;

(ii)

omejitve višine „AT OR ABOVE“;

(iii)

omejitve višine „AT OR BELOW“;

(iv)

omejitve „WINDOW“;

(b)

odsek z določenim polmerom (RF).

(6)

Kadar so izvajalci ATM/ANS vzpostavili rute ATS za operacije na rutah, navedene rute izvajajo v skladu z zahtevami iz specifikacije RNAV 5.

(7)

Z odstopanjem od točk (4) in (6) izvajalci ATM/ANS, kadar so vzpostavili rute ATS, SID ali STAR za operacije rotoplanov, navedene rute izvajajo v skladu z zahtevami iz specifikacij RNP 0.3, RNAV 1 ali RNP 1. V navedenem primeru se imajo pravico odločiti, katerega od navedenih sklopov zahtev bodo upoštevali.

26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1049

z dne 25. julija 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodi rastlinskega in živalskega izvora, za katere v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 396/2005 veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov („MRL“), določene z navedeno uredbo, so navedeni v Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 je nadomestila Uredba Komisije (EU) 2018/62 (2).

(3)

Z Uredbo (EU) 2018/62 je bil v del B Priloge I med drugim vključen proizvod „listi redkve“, ki je bil uvrščen pod proizvod „listnati ohrovt“ iz dela A iste priloge. Tako MRL za listnati ohrovt veljajo tudi za liste redkve.

(4)

Nedavne informacije nakazujejo, da MRL za listnati ohrovt v vseh primerih morda niso ustrezne za liste redkve in da so za potrditev ustreznih MRL potrebni posebni preizkusi za ugotavljanje ostankov na listih redkve.

(5)

Zato je primerno določiti prehodno obdobje, preden se MRL za listnati ohrovt začnejo uporabljati za proizvod „listi redkve“, da se omogoči zbiranje potrebnih podatkov. V ta namen bi bilo treba v del B Priloge I k Uredbi (ES) št. 396/2005 vstaviti novo opombo (3), ki se nanaša na proizvod „listi redkve“ .

(6)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Da bi se zagotovilo, da spremembe glede listov redkve, ki so bili vključeni z Uredbo (EU) 2018/62, ne bodo povzročile nepotrebnih motenj v trgovini, ter da bi se omogočilo trženje proizvodov, za katere se sezona žetve začne spomladi 2018, bi se morala ta uredba začeti uporabljati 1. aprila 2018.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V del B Priloge I k Uredbi (ES) št. 396/2005 se za proizvod „listi redkve“ vstavi naslednja opomba (3):

„(3)

MRL se za liste redkve uporabljajo od 1. januarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/62 z dne 17. januarja 2018 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (UL L 18, 23.1.2018, str. 1).


SKLEPI

26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/11


SKLEP SVETA (EU) 2018/1050

z dne 16. julija 2018

o imenovanju šestih članov in štirih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Združenega kraljestva

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga vlade Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Victoria HOWELLS je s sklepom Sveta (EU) 2017/664 (4) z dne 3. aprila 2017 kot članica zamenjala Micka ANTONIWA, John Robert LAMONT pa kot član Patricio FERGUSON.

(2)

Zaradi konca mandatov Victorie HOWELLS, Roberta BRIGHTA, Johna LAMONTA, Roberta Iana Neilsona GORDONA, Corrie MCCHORD in Jill SHORTLAND se je sprostilo šest mest članov Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandatov Sherme BATSON, Ronalda Arvona HUGHESA in Kay TWITCHEN so se sprostila tri mesta nadomestnih članov Odbora regij.

(4)

Zaradi imenovanja Doreen HUDDART za članico Odbora regij se je sprostilo mesto nadomestnega člana –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020 ali na dan izstopa Združenega kraljestva iz EU, kar nastopi prej, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

člani:

Doreen HUDDART, Councillor, Newcastle City Council,

Kevin Paul BENTLEY, Councillor, Essex County Council,

Kevin KEENAN, Councillor, Dundee City Council,

Maurice GOLDEN MSP, Regional Member for West Scotland,

Mick ANTONIW AM, Member of the National Assembly of Wales,

Rob STEWART, Councillor, City and County of Swansea,

(b)

nadomestni člani:

Sally MORGAN, Councillor, Teignbridge District Council,

Claudia WEBBE, Councillor, London Borough of Islington,

Teresa Catherine HERITAGE, Councillor, Hertfordshire County Council,

Anthony J. TAYLOR, Councillor, Neath Port Talbot County Borough Council.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. julija 2018

Za Svet

Predsednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2017/664 z dne 3. aprila 2017 o imenovanju petih članov in petih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Združenega kraljestva (UL L 94, 7.4.2017, str. 38).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/13


SKLEP št. 55/2017 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1051]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organ za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se doda na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organa za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi z izdelki in postopki za ugotavljanje skladnosti in bosta poskrbeli za njihovo izvajanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organ ES za ugotavljanje skladnosti, dodan na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

UL International Italia S.r.l.

Via delle Industrie, 6

20061 Carugate (MI)

ITALIJA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/14


SKLEP št. 56/2017 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1052]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organi za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodajo na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi s popisom izdelkov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njegovo urejanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organi ES za ugotavljanje skladnosti, dodani na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

Element Materials Technology Warwick Ltd

Unit 1 Pendle Place

Skelmersdale

West Lancashire

WN8 9PN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Element Materials Technology Warwick Ltd

74-78 Condor Close

Woolsbridge Industrial Park

Three Legged Cross

Wimborne

Dorset

BH21 6SU

ZDRUŽENO KRALJESTVO

York EMC Services Ltd

Unit 46

Beeches Industrial Estate

Yate

South Gloucestershire

BS37 5QT

ZDRUŽENO KRALJESTVO

York EMC Services Ltd

Unit 1

Grangemouth Technology Park

Earls Road

Grangemouth

FK3 8UZ

ZDRUŽENO KRALJESTVO

York EMC Services Ltd

Unit 5

Speedwell Road

Castleford

Yorkshire

WF10 5PY

ZDRUŽENO KRALJESTVO

TÜV SÜD Product Service

Snitterfield Road

Bearly

Stratford-upon-Avon

Warwickshire

CV37 0EX

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Polycom Inc

Singleton Court Business Centre

Wonastow Road Instustrial Estate (West)

Monmouth

Monmouthshire

NP25 5JA

ZDRUŽENO KRALJESTVO


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/17


SKLEP št. 57/2017 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1053]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organi za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodajo na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi s popisom izdelkov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njegovo urejanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organi ES za ugotavljanje skladnosti, dodani na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

Tecnolab del Lago Maggiore s.r.l.

Via dell'Industria, 20

I-28924 Verbania Fondotoce (VB)

ITALIJA

Verkotan Oy

Elektroniikkatie 17

90590 Oulu

FINSKA

EKTOS Testing & Reliability Services A/S (EKTOS TRS A/S)

A.C. Meyers Vaenge 15

2450 Copenhagen SV

DANSKA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/19


SKLEP št. 58/2017 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1054]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organi za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodajo na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi s popisom izdelkov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njegovo urejanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organi ES za ugotavljanje skladnosti, dodani na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

IMST GmbH

Prüfzentrum

Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 2-4

47475 Kamp-Lintfort

NEMČIJA

Laird Bochum GmbH

Meesmanstrasse 103

44807 Bochum

NEMČIJA

TÜV SÜD Product Service GmbH

Äussere Frühlingsstrasse 45

94315 Straubing

NEMČIJA

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystrasse 2

90431 Nürnberg

NEMČIJA

UL International Germany GmbH

Hedelfinger Strasse 61

70327 Stuttgart

NEMČIJA

Nemko GmbH & Co. KG

Reetzstrasse 58

76327 Pfinztal

NEMČIJA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/21


SKLEP št. 59/2018 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1055]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organa za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodata na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi s popisom izdelkov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njegovo urejanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organa ES za ugotavljanje skladnosti, dodana na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

3C Test Ltd

Silverstone Circuit

Silverstone

NN12 8GX

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nokia Solutions and Networks Oy

Kaapelitie 4

90620 Oulu

FINSKA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/23


SKLEP št. 60/2018 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1056]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organa za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodata na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi s popisom izdelkov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njegovo urejanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organa ES za ugotavljanje skladnosti, dodana na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

dB Technology (Cambridge) Limited

Radio Test Site

Twentypence Road

Cottenham

Cambridge

CB24 8PS

ZDRUŽENO KRALJESTVO

PRS LAB S.r.l.

Via Campagna 92

22020 Faloppio (CO)

ITALIJA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/25


SKLEP št. 61/2018 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti [2018/1057]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organ za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se doda na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organa za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A v zvezi z izdelki in postopki za ugotavljanje skladnosti in bosta poskrbeli za njihovo izvajanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30 maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organ ES za ugotavljanje skladnosti, dodan na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ES na trg ZDA“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.

(IMQ S.p.A.)

Via Quintiliano, 43

20138 Milano

ITALIJA


26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/26


SKLEP št. 62/2018 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

z dne 5. junija 2018

v zvezi z uvrstitvijo organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v področni prilogi o elektromagnetni združljivosti in področni prilogi o telekomunikacijski opremi [2018/1058]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter zlasti členov 7 in 14 Sporazuma,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organi za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A se dodajo na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ZDA na trg ES“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Organi za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka B se dodajo na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ZDA na trg ES“ oddelka V področne priloge o telekomunikacijski opremi.

3.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organov za ugotavljanje skladnosti iz Dodatka A in Dodatka B v zvezi z izdelki in postopki za ugotavljanje skladnosti in bosta poskrbeli za njihovo izvajanje.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

V imenu Združenih držav Amerike

James C. SANFORD

Podpisano v Washingtonu, DC, 30. maja 2018

V imenu Evropske unije

Ignacio IRUARRIZAGA

Podpisano v Bruslju, 5. junija 2018


DODATEK A

Organi ZDA za ugotavljanje skladnosti, dodani na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ZDA na trg ES“ oddelka V področne priloge o elektromagnetni združljivosti

CKC Certification Services, LLC

5046 Sierra Pines Drive

Mariposa, California 95338

Združene države

Elite Electronic Engineering, Inc.

1516 Centre Circle

Downers Grove, Illinois 60515

Združene države

UL Verification Services Inc.

47173 Benicia Street

Fremont, California 94538

Združene države

Timco Engineering, Inc.

849 N.W. State Road 45

Newberry, Florida 32669

Združene države

Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)

1274 Anvilwood Avenue

Sunnyvale, California 94089

Združene države

Washington Laboratories, Ltd. (WLL)

7560 Lindbergh Drive

Gaithersburg, Maryland 20879

Združene države

ACB, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

Združene države

Curtis-Straus LLC

Littleton Distribution Centre,

One Distribution Centre Circle, Suite #1

Littleton, Massachusetts 01460

Združene države

Compatible Electronics, Inc.

114 Olinda Drive

Brea, California 92823

Združene države

Siemic Inc.

775 Montague Expressway

Milpitas, California 95035

Združene države

MiCOM LABS

575 Boulder Court

Pleasanton, California 94566

Združene države


DODATEK B

Organi ZDA za ugotavljanje skladnosti, dodani na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v stolpec „Dostop ZDA na trg ES“ oddelka V področne priloge za telekomunikacijsko opremo

CKC Certification Services, LLC

5046 Sierra Pines Drive

Mariposa, California 95338

Združene države

Elite Electronic Engineering, Inc.

1516 Centre Circle

Downers Grove, Illinois 60515

Združene države

MET Laboratories, Inc.

914 West Patapsco Avenue

Baltimore, Maryland 21230-3432

Združene države

UL Verification Services Inc.

47173 Benicia Street

Fremont, California 94538

Združene države

Timco Engineering, Inc.

849 N.W. State Road 45

Newberry, Florida 32669

Združene države

Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)

1274 Anvilwood Avenue

Sunnyvale, California 94089

Združene države

Washington Laboratories, Ltd. (WLL)

7560 Lindbergh Drive

Gaithersburg, Maryland 20879

Združene države

ACB, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

Združene države

Curtis-Straus LLC

Littleton Distribution Centre,

One Distribution Centre Circle, Suite #1

Littleton, Massachusetts 01460

Združene države

Compatible Electronics, Inc.

114 Olinda Drive

Brea, California 92823

Združene države

National Technical Systems – Silicon Valley

41039 Boyce Road

Fremont, California 94538

Združene države

Siemic Inc.

775 Montague Expressway

Milpitas, California 95035

Združene države

MiCOM LABS

575 Boulder Court

Pleasanton, California 94566

Združene države