ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 154

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
18. junij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/875 z dne 15. junija 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16)

3

 

*

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17)

22

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/875

z dne 15. junija 2018

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) in zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so našteta javna telesa, korporacije in agencije ter fizične in pravne osebe, telesa in entitete nekdanje iraške vlade, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki so se 22. maja 2003 nahajali zunaj Iraka.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. junija 2018 sklenil črtati en vnos s seznama oseb ali entitet, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.


PRILOGA

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se črta naslednji vnos:

„1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Bagdad, Irak. Drugi podatki: prejšnji guverner je bil Dr. Issam El Moulla HWEISH; urada v Mosulu in Basri.“

SMERNICE

18.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/3


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/876

z dne 1. junija 2018

o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) vodi register podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD). RIAD je skupni niz referenčnih podatkov o pravnih in drugih statističnih institucionalnih enotah, katerih zbiranje podpira poslovne procese v celotnem Eurosistemu ter opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in enotnega mehanizma nadzora (EMN). RIAD omogoča integracijo raznovrstnih nizov podatkov, zlasti z zagotavljanjem skupnih identifikacijskih oznak. Podatki iz registra RIAD so skupaj s podatki iz drugih baz podatkov, kot so centralizirana baza vrednostnih papirjev (CSDB), baza podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev Evropskega sistema centralnih bank (SHSDB) in skupna zbirka podrobnih analitičnih podatkov o kreditih (AnaCredit), podlaga za analize in študije, ki podpirajo sprejemanje odločitev o denarni politiki, zgodnje odkrivanje sistemskih tveganj in izvajanje makrobonitetnih politik in mikrobonitetnega nadzora. Podatki iz registra RIAD se uporabljajo tudi za pripravo uradnih seznamov denarnih finančnih institucij, investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, institucij, pomembnih za statistiko plačil, in zavarovalnih družb. Za obdelavo in beleženje referenčnih podatkov o subjektih v registru RIAD se bodo uporabljali obstoječi postopki.

(2)

RIAD vsebuje širok nabor atributov o posameznih subjektih in razmerjih med temi subjekti, ki omogoča izpeljavo struktur skupin. Te strukture, vključno s „tesnimi povezavami“, so lahko različno sestavljene za namene računovodske ali bonitetne konsolidacije. Ti postopki obdelave podatkov in povezane analize podpirajo upravljanje zavarovanja, upravljanje tveganj, finančno stabilnost in mikrobonitetni nadzor.

(3)

Vsaka nacionalna centralna banka (NCB) trenutno prispeva podatke v register RIAD in jih posodablja v skladu z različnimi pravnimi akti ECB, kot so Smernica ECB/2014/15 (1), Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) (2) in Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ESCB prav tako uporablja podatke o bilanci stanja, ki se poročajo v okviru denarne in finančne statistike ECB, v zvezi s svojimi nasprotnimi strankami, kakor so opredeljene v točki 11 člena 2 Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). V prihodnosti bodo morale NCB prispevati v register RIAD in posodabljati tudi podatke v zvezi z nefinančnimi družbami in drugimi subjekti, zlasti za podporo zbirke podatkov AnaCredit. NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost vseh informacij, danih na razpolago ECB, v skladu z javno zavezo ESCB o evropski statistiki ter okvirom kakovosti in postopki zagotavljanja kakovosti statistike ECB (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures(5).

(4)

Cilj te smernice je bolje uskladiti odgovornosti posameznih NCB in posameznih poslovnih področij v NCB za predložitev, posodabljanje in validiranje referenčnih podatkov.

(5)

Zaupnost statističnih podatkov, ki se zbirajo na podlagi pravnih aktov, navedenih v tej smernici, bi bilo treba varovati v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 (6). Za vse referenčne podatke, ki se ne zbirajo na podlagi pravnega okvira ESCB za statistiko, bodo veljale določbe o zaupnosti iz pogodbe s subjektom, ki je podatke predložil.

(6)

Za opravljanje nalog ESCB in EMN so potrebni točni, pravočasni in celoviti referenčni podatki o subjektih in razmerjih med njimi. Zato je treba izboljšati splošno upravljanje registra RIAD ter konsolidirati zahteve glede zbiranja, upravljanja kakovosti in posredovanja podatkov v zvezi z nalogami ESCB v tej smernici, ki je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro, v zvezi z nalogami EMN pa v ločeni smernici, ki bo naslovljena na pristojne nacionalne organe.

(7)

Referenčne podatke, ki se trenutno poročajo po Smernici ECB/2014/15, je treba poročati po tej smernici. V prihodnosti se bodo po tej smernici poročali tudi referenčni podatki, ki se poročajo po Smernici Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) in drugih smernicah ECB, če bo to potrebno.

(8)

Obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč v eurih, ki bo v skladu z odločitvijo Sveta ECB z dne 20. septembra 2017 pripravljena pred letom 2020, bo prav tako odvisna od obogatitve poročanih oznak LEI z referenčnimi podatki iz registra RIAD. Glede na kritičnost in pomembnost prihodnje nove obrestne mere in načrtovano objavo dodatnih podatkov, pomembnih za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), bi si morale NCB v razumnih mejah prizadevati za zagotovitev kakovosti in zanesljivosti teh podatkov.

(9)

Da bi zagotovili tesno in učinkovito sodelovanje v celotnem ESCB za potrebe upravljanja registra RIAD, bi morali to smernico dopolniti s priporočilom, s katerim bi pozvali NCB držav članic, katerih valuta ni euro, naj dejavno prispevajo k poročanju podatkov v register RIAD in validaciji teh podatkov ter po načelu vzajemnosti delijo podatke o svojih domačih subjektih in imajo dostop do niza podatkov za euroobmočje.

(10)

Zaradi dopolnjevanja med ESCB in EMN pri obdelavi in posodabljanju podatkov o strukturah skupin bi bilo treba ustrezne zahteve v zvezi z nalogami ESCB določiti v tej smernici, ustrezne zahteve v zvezi z nalogami EMN pa v bodoči smernici, ki bo naslovljena na EMN.

(11)

Osebne podatke v registru RIAD bi bilo treba obdelovati v skladu z uredbama (ES) št. 45/2001 (8) in (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(12)

Vzpostaviti je treba postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in namen

1.   Ta smernica določa obveznosti NCB v zvezi s poročanjem referenčnih podatkov v register RIAD, vodenjem tega registra in upravljanjem kakovosti podatkov v njem ter nekatere obveznosti ECB v zvezi z ureditvijo vodenja podatkov.

2.   RIAD je skupni niz podatkov ESCB za referenčne podatke o posameznih subjektih in razmerjih med njimi. RIAD omogoča integracijo nizov podatkov iz baz podatkov CSDB, SHSDB in (od takrat, ko se začne uporabljati obveznost poročevalskih enot, da poročajo podatke po Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit ter nizov podatkov o denarnih finančnih institucijah, investicijskih skladih, družbah, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, institucijah, pomembnih za statistiko plačil, in zavarovalnih družbah, ki se zagotavljajo v skladu z ustreznimi pravnimi akti ECB o zahtevah za statistično poročanje teh subjektov. RIAD bo tako omogočal, da ESCB med drugim izpelje konsolidirane izpostavljenosti bank in zadolženost posojilojemalcev na konsolidirani podlagi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„subjekt“ pomeni kar koli od naslednjega: (i) pravno enoto; (ii) podružnico pravne enote; (iii) kolektivni naložbeni podjem in (iv) katero koli institucionalno enoto, ki ne spada v točko (i), (ii) ali (iii);

(2)

„pravna enota“ pomeni pravno osebo, ki je kot taka zakonsko priznana, neodvisno od tega, kateri posamezniki ali institucije so njeni lastniki ali družbeniki, in fizično osebo, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost;

(3)

„pravna oseba“ ima enak pomen kot „pravni subjekt“, kakor je opredeljen v točki 5 člena 1 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(4)

„podružnica“ pomeni poslovno enoto, ki je pravno odvisen del pravne enote, ki ima pravno osebnost;

(5)

„sedež“ pomeni subjekt, ki obvladuje enega ali več nerezidenčnih subjektov brez pravne osebnosti;

(6)

„kolektivni naložbeni podjem“ ali „KNPVP“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 7 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

(7)

„institucionalna enota“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v odstavkih 2.12 in 2.13 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(8)

„podjetje“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v oddelku III A Priloge k Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (12);

(9)

„skupina podjetij“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v oddelku III C Priloge k Uredbi (EGS) št. 696/93;

(10)

„bančna skupina“ pomeni skupino finančnih subjektov, ki deluje kot enoten gospodarski subjekt prek skupnega vira obvladovanja s strani kreditne institucije z dovoljenjem ali finančnega holdinga v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 ter za katero velja računovodska konsolidacija v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja (MSRP) 10 (13);

(11)

„obvladovanje“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 37 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(12)

„referenčni podatki“ pomeni vse matične podatke, ki opisujejo posamezen subjekt, zabeležen v registru RIAD, in njegova razmerja z drugimi subjekti;

(13)

„koda RIAD“ pomeni enolično identifikacijsko oznako, ki jo ustvari pristojna NCB ali ECB za identifikacijo subjekta, ki se zabeleži v registru RIAD;

(14)

„začasna koda RIAD“ pomeni identifikacijsko oznako v vnaprej določeni obliki, drugačni od oblike kode RIAD, ki jo NCB ali ECB dodeli novemu subjektu, ko se zabeleži v registru RIAD, in velja do dodelitve kode RIAD;

(15)

„pristojna NCB“ pomeni NCB, ki je odgovorna, da v registru RIAD upravlja subjekte, ki so rezidenti njene države članice;

(16)

„pristojni nacionalni organ“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 2 člena 2 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (14);

(17)

„pravilo združevanja“ pomeni prednostni vrstni red za vsak posamezni atribut, ki ga NCB uporabi v primeru razhajanja med viri podatkov;

(18)

„vozlišče RIAD“ pomeni središče dejavnosti v zvezi z registrom RIAD v ESCB, ki se uporablja za namene člena 3 te smernice;

(19)

„rezidenčni subjekt“ pomeni subjekt, ki je rezident v smislu točke 4 člena 1 Uredbe (ES) št. 2533/98;

(20)

„delovni dan“ pomeni kateri koli dan razen sobote, nedelje ali dela prostega dne v ECB ali zadevni državi članici;

(21)

„identifikacijska oznaka pravnega subjekta“ ali „LEI“ pomeni alfanumerično referenčno oznako v skladu s standardom ISO 17442 (15), ki se dodeli pravnemu subjektu;

(22)

„denarna finančna institucija“ ali „MFI“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki (a) člena 1 Uredbe (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33) (16);

(23)

„investicijski sklad“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/38) (17);

(24)

„družba, ki se ukvarja s prenosom finančnih sredstev“ ali „DPFS“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/40) (18);

(25)

„institucije, pomembne za statistiko plačil“ pomeni ponudnike plačilnih storitev, kakor so opredeljeni v členu 4 Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (19), in upravljavce plačilnih sistemov, ki so opredeljeni kot pravni subjekti, ki so pravno odgovorni za upravljanje plačilnega sistema;

(26)

„zavarovalna družba“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20);

(27)

„atribut“ pomeni atribute, ki jih je treba poročati za nize podatkov, kakor je določeno v prilogah I in II k tej smernici.

POGLAVJE II

SPLOŠNE DOLOČBE O REGISTRU RIAD TER BELEŽENJU, VODENJU, POPRAVLJANJU IN PRENOSU REFERENČNIH PODATKOV O SUBJEKTIH

Člen 3

Vzpostavitev vozlišč RIAD

1.   Vsaka NCB vzpostavi lokalno vozlišče RIAD, ki obsega lokalna središča strokovnih izkušenj in znanja ter vseh tehničnih aktivnosti v zvezi z referenčnimi podatki o subjektih in njihovih strukturah skupin.

2.   Lokalna vozlišča RIAD opravljajo naslednje funkcije: (a) delujejo kot enotna kontaktna točka za vsa vprašanja glede referenčnih podatkov v registru RIAD v svoji državi članici, (b) v razumnih mejah usklajujejo dejavnost z drugimi pristojnimi nacionalnimi organi na nacionalni ravni, z osrednjim vozliščem RIAD in drugimi vozlišči RIAD v ESCB, da zagotovijo točnost, pravočasnost in skladnost referenčnih podatkov o vseh rezidenčnih subjektih, ki se beležijo v registru RIAD, ter (c) v razumnih mejah zagotavljajo dosledno uporabo identifikacijskih oznak subjektov v drugih bazah podatkov, da omogočijo povezovanje in sinhronizacijo različnih nizov podatkov.

3.   ECB vzpostavi osrednje vozlišče RIAD, ki opravlja naslednje funkcije: (a) usklajuje delo lokalnih vozlišč RIAD, (b) nadzira okvir upravljanja registra RIAD po tej smernici in po potrebi predlaga spremembe tega okvira, ki jih nato obravnava Odbor za statistiko, (c) preverja kakovost podatkov ter (d) upravlja referenčne podatke o subjektih, ki so rezidenti tretjih držav.

Člen 4

Beleženje referenčnih podatkov v registru RIAD

1.   NCB sprejmejo vse možne ukrepe, da vse zadevne subjekte točno zabeležijo v registru RIAD, in te subjekte dosledno označujejo s kodo RIAD, ki jim je dodeljena, ne glede na državo rezidentstva.

2.   NCB vodijo referenčne podatke o subjektih, ki so rezidenti njihove države članice, in zagotovijo, kolikor je mogoče, da se ti referenčni podatki točno zabeležijo v registru RIAD v skladu s predpisanimi roki, ki jih da ECB na voljo NCB. Referenčni podatki o subjektu obsegajo zlasti njegovo ime, identifikacijsko oznako pravnega subjekta ali drugo ustrezno identifikacijsko oznako, institucionalni sektor in državo rezidentstva ter druge obvezne atribute referenčnih podatkov, navedene v prilogah I in II.

3.   ECB v razumnih mejah upravlja referenčne podatke o subjektih, ki so rezidenti tretjih držav. ECB lahko za nekatera območja zunaj Unije vzpostavi dvostransko ureditev neposredno s posameznimi NCB, npr. zaradi strokovnega znanja in izkušenj na poslovnem področju ter jezikovnih sposobnosti.

4.   Pristojne NCB uporabijo vse informacije, ki so jim na razpolago na nacionalni ravni, da zagotovijo, kolikor je mogoče, da so referenčni podatki o vseh zadevnih rezidenčnih subjektih, ki se beležijo v registru RIAD, popolni, točni in posodobljeni. Za ta namen lahko NCB uporabijo vse razpoložljive vire informacij, ki jih štejejo za primerne, pod pogojem, da se te informacije lahko uporabijo za namen in v obsegu, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2533/98, ter ob upoštevanju varovanja zaupnosti v skladu s členom 8 navedene uredbe, kadar pride v poštev.

5.   Register RIAD omogoča obdelavo informacij o subjektih in vseh zadevnih posameznih atributih, ki se predložijo iz enega vira ali več virov. Če si viri podatkov nasprotujejo, se ti viri razvrstijo na podlagi pravila združevanja. Pristojna NCB sprejme to standardno pravilo združevanja ali sama določi prednostni vrstni red teh virov podatkov. Če pristojna NCB sprejme drugačen prednostni vrstni red, ga zabeleži v registru RIAD in ECB odobri nov prednostni vrstni red. Pristojna NCB lahko za vsak atribut določi drugačno pravilo združevanja, ki ga lahko naknadno spreminja, če meni, da je to potrebno. NCB lahko prek osrednjega vozlišča RIAD zaprosijo ECB za soglasje o katerem koli vprašanju glede razvrstitve, za katero ECB ali NCB menijo, da bi bilo lahko sporno, zlasti v zvezi s sektorjem MFI.

6.   Ob upoštevanju zahtev Uredbe (ES) št. 45/2001, v skladu s katero se obdelujejo vsi osebni podatki v registru RIAD, NCB ne brišejo subjektov, ki se beležijo v registru RIAD, tako da se ohrani zapis o subjektu in njegovem življenjskem ciklu. ECB vzpostavi postopek za popravljanje napak v podatkih in ga da na voljo NCB.

7.   Pristojne NCB ne odgovarjajo za zlorabo podatkov s strani druge centralne banke ESCB.

Člen 5

Dodelitev in upravljanje kode RIAD in identifikacijskih oznak

1.   Pristojne NCB dodelijo vsakemu rezidenčnemu subjektu kodo RIAD, ko ga prvič registrirajo v registru RIAD. NCB ali ECB lahko nerezidenčnim subjektom, ki še niso identificirani v registru RIAD, dodeli začasno kodo RIAD. Koda RIAD in začasna koda RIAD morata biti v zahtevani obliki, ki jo ECB da na voljo NCB.

2.   NCB zagotovijo, da je vsaka koda RIAD, ki jo dodelijo, izključna, tako da se nanaša samo na en subjekt in se v času ne spreminja. Subjekti se v registru RIAD enolično identificirajo s kodo RIAD, da se zagotovijo nemotena izmenjava podatkov in komunikacijski sistemi med registrom RIAD in ESCB ter med registrom RIAD in EMN.

3.   V primeru subjektov, ki so v registru RIAD zabeleženi z začasno kodo RIAD, pristojne NCB preverijo možne podvojene kode in dodelijo kodo RIAD najpozneje na zadnji delovni dan drugega meseca po datumu prejema seznama možnih dvojnikov, ki ga samodejno ustvari register RIAD.

4.   ECB dodeli kodo RIAD in obdela potrebne referenčne podatke za mednarodne organizacije v registru RIAD.

5.   Subjekti, ki se beležijo v registru RIAD, imajo lahko več identifikacijskih oznak ali drugih imen (alias). NCB pri poročanju informacij o atributu zabeležijo vrsto identifikacijske oznake (ali njen opis, če je to dovoljeno, kadar vrste identifikacijske oznake ni na vnaprej določenem seznamu vrst identifikacijskih oznak v registru RIAD) in ustrezno kodo. NCB tudi zagotovijo, da se te informacije poročajo v register RIAD v zahtevani obliki, ki jo ECB da na voljo NCB.

Člen 6

Beleženje demografskih dogodkov, sprememb sektorjev in korporacijskih dejanj v registru RIAD

1.   Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da zabeležijo vse demografske dogodke v zvezi s subjekti, katerih referenčni podatki se beležijo v registru RIAD. Ti dogodki obsegajo:

(a)

datum ustanovitve subjekta;

(b)

datum prenehanja subjekta;

(c)

datum, ko subjekt postane neaktiven.

2.   Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da poročajo o ustvaritvi atributov in njihovih posodobitvah skupaj z ustreznim obdobjem veljavnosti vrednosti.

3.   Pristojne NCB sporočajo vse posodobitve v povezavi s sektorsko prerazvrstitvijo subjekta v skladu s Prilogo I takoj, ko se seznanijo s spremembo, ali dnevno, če gre pri spremembi za prerazvrstitev MFI, kar pomeni, da ne-MFI postane MFI ali MFI postane ne-MFI.

Pristojne NCB predložijo ECB pisno pojasnilo za vsak zamik med prerazvrstitvijo MFI in zabeleženjem te prerazvrstitve v registru RIAD.

4.   Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da poročajo o vseh korporacijskih dejanjih, ki vplivajo na status subjekta, kot so ustanovitev, sprememba (npr. ko subjekt postane neaktiven) ali prenehanje subjekta.

Pristojne NCB poročajo o naslednjih korporacijskih dejanjih v zvezi z rezidenčnimi subjekti iz Priloge I v register RIAD takoj, ko se z njimi seznanijo, v skladu z roki iz poglavja VI:

(a)

združitev z ustanovitvijo nove družbe, kakor je opredeljena v členu 90 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta (21);

(b)

združitev s prevzemom, kakor je opredeljena v členu 89 Direktive (EU) 2017/1132;

(c)

delitev s pripojitvijo, kakor je opredeljena v členu 136 Direktive (EU) 2017/1132;

(d)

delitev z ustanovitvijo novih družb, kakor je opredeljena v členu 155 Direktive (EU) 2017/1132;

(e)

odsvojitev podrejene družbe.

Člen 7

Vodenje in politika popravkov

NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da zagotovijo stalno vodenje in posodabljanje vseh atributov. Vodenje vključuje izvajanje pravočasnih in učinkovitih popravkov atributov.

Člen 8

Standardi za prenos

1.   Postopek za nalaganje podatkov v register RIAD je opisan v specifikacijah za izmenjavo podatkov, do katerih imajo NCB dostop. NCB naložijo informacije prek standardne infrastrukture ESCB ali s spletnimi posodobitvami.

2.   NCB pred prenosom podatkov v register RIAD izvedejo validacijske kontrole, s katerimi zagotovijo, da so ti podatki skladni s specifikacijami za izmenjavo podatkov. NCB vodijo ustrezen niz kontrol, da se čim bolj zmanjša število operativnih napak ter zagotovita točnost in skladnost podatkov, ki se beležijo v registru RIAD.

3.   Kadar NCB zaradi tehnične napake ne morejo dostopati do registra RIAD, uporabijo rezervno rešitev, ki je predvidena za ta primer, ali prenesejo podatke po elektronski pošti na naslednji naslov: RIAD-Support@ecb.europa.eu. NCB varujejo zaupnost podatkov, ki jih pošljejo po elektronski pošti, v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2533/98.

4.   NCB lahko pri prenosu podatkov uporabijo svoj nacionalni nabor znakov, pod pogojem, da uporabijo latinico. NCB uporabijo Unicode (UTF-8), da se pri prejemanju informacij od ECB prek registra RIAD pravilno prikažejo vsi nabori posebnih znakov.

Člen 9

Potrditev prejema in potrditev napake

Ko se v registru RIAD zabeležijo novi podatki, se izvedejo samodejne kontrole, s katerimi se validira kakovost predloženih informacij na podlagi dogovorjenih standardov in validacijskih pravil. ECB zagotovi NCB samodejne povratne informacije, ki vsebujejo:

(a)

potrditev prejema, ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah, ki so bile obdelane in uspešno vnesene v ustrezni niz podatkov, in/ali

(b)

potrditev napake, ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah in validacijskih kontrolah, ki niso bile uspešne.

Po prejemu potrditve napake NCB hitro sprejmejo ukrepe, da prenesejo popravljene informacije.

POGLAVJE III

ZAUPNOST

Člen 10

Zaupnost vrednosti atributov

1.   V skladu z ureditvijo zaupnosti iz člena 8 Uredbe (ES) št. 2533/98 se zaupni referenčni podatki ne objavijo. Statistične informacije, vzete iz virov, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo dostopni javnosti, niso zaupne, in informacije, ki se beležijo v registru RIAD, običajno objavljajo pravni subjekti, na katere se te informacije nanašajo. Za vse referenčne podatke, ki se ne zbirajo na podlagi pravnega okvira ESCB za statistiko, bodo veljale določbe o zaupnosti iz pogodbe s subjektom, ki je podatke predložil.

2.   NCB določijo status zaupnosti za vsako vrednost atributa, ki opisuje subjekt, z izbiro ene od vnaprej določenih vrednosti:

(a)

„F“ pomeni prosto, tj. informacije niso zaupne in se lahko objavijo;

(b)

„N“ pomeni, da se lahko vrednost atributa objavi samo za uporabo ESCB in institucij, za katere obstaja memorandum o soglasju, tj. ni za zunanjo objavo;

(c)

„C“ pomeni zaupne informacije.

3.   ECB pri ravnanju s predloženimi informacijami skrbno varuje zaupnost, tako da ne objavi podatkov, ki imajo oznako „C“ ali „N“. V zvezi s kvantitativnimi podatki z oznako „C“ ali „N“ pa ECB lahko objavi ali distribuira vrsto velikostnih razredov.

4.   Oznaka LEI ima vedno vrednost „F“.

5.   Pri subjektih z oznako LEI imajo naslednji atributi vedno vrednost „F“:

(a)

ime;

(b)

naslov.

6.   Pri subjektih iz Priloge I imajo naslednji atributi vedno vrednost „F“:

(a)

ime;

(b)

institucionalni sektor.

POGLAVJE IV

UPRAVLJANJE KAKOVOSTI PODATKOV

Člen 11

Kakovost podatkov in sinhronizacija

1.   Brez poseganja v pravice preverjanja, ki jih ima ECB po Uredbi (ES) št. 2533/98 in Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost vseh informacij, danih na razpolago ECB, v skladu z veljavnimi načeli upravljanja in okvirom kakovosti statistike, objavljenimi na spletni strani ECB.

2.   Glede na načrtovano integracijo nizov podatkov NCB zagotovijo, da so referenčni podatki ustrezni, popolni in skladni. NCB si zlasti v razumnih mejah prizadevajo, da zagotovijo sinhronizacijo referenčnih podatkov, ki se uporabljajo v različnih nizih podatkov.

3.   V primeru različnih stališč, na primer glede identifikacije ali razvrstitve subjektov ali drugih zadev, ki vplivajo na upravljanje kakovosti podatkov, ECB sprejme odločitev po posvetovanju z Odborom za statistiko ESCB.

4.   Odbor za statistiko ESCB v enem letu od sprejetja te smernice vzpostavi postopke za zagotavljanje kakovosti podatkov, vključno s poročilom o kakovosti RIAD. Nato te postopke redno pregleduje vsaka tri leta.

POGLAVJE V

SODELOVANJE Z ORGANI, KI NISO NCB

Člen 12

Sodelovanje z organi, ki niso NCB

1.   Kadar je vir dela ali vseh podatkov, navedenih v poglavjih II, VI in VII, v pristojnosti nacionalnih organov, ki niso NCB, si NCB prizadevajo vzpostaviti trajno ureditev sodelovanja s temi organi, da se zagotovi prenos podatkov, ki je skladen s standardi ECB, zlasti glede kakovosti podatkov in statusa zaupnosti, ter zahtevami iz te smernice, razen če je enak rezultat že dosežen na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje. Taka ureditev, kadar pride v poštev, je lahko v obliki memorandumov o soglasju, ki se sklenejo z nacionalnimi statističnimi uradi, pristojnimi nacionalnimi organi ali drugimi nacionalnimi organi.

2.   Kadar NCB v okviru tega sodelovanja ne more izpolniti zahtev iz poglavij II, VI in VII, ker ji nacionalni organ ne zagotovi potrebnih podatkov ali informacij, ECB in NCB zadevo proučita skupaj s tem nacionalnim organom, da bi zagotovili pravočasno razpoložljivost informacij v skladu z veljavnimi standardi kakovosti.

3.   Če so nacionalni organi, ki niso NCB, vir statističnih informacij, ki so označene kot zaupne, ECB te informacije uporablja v skladu z Uredbo (ES) št. 2533/98.

POGLAVJE VI

POSEBNE DOLOČBE O BELEŽENJU REFERENČNIH PODATKOV O SUBJEKTIH

Člen 13

Objava seznamov subjektov

ECB objavi sezname subjektov:

(a)

v obsegu in na način, kakor to omogočajo ustrezne statistične uredbe, navedene v tem poglavju, in

(b)

v skladu z razvrstitvijo institucionalnih sektorjev, opredeljeno v Prilogi A k Uredbi (EU) št. 549/2013.

Člen 14

Beleženje referenčnih podatkov o MFI

1.   Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama MFI, navedenega v členu 4 Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih.

2.   NCB v registru RIAD zabeleži, če je institucija s seznama MFI omejena pri izvajanju dejavnosti finančnega posredništva, npr. pri sprejemanju vlog ali odobravanju posojil, zlasti pred njeno likvidacijo in/ali izstopom iz sektorja MFI.

3.   ECB lahko od NCB periodično zahteva dodatne informacije, ta NCB pa se mora hitro odzvati z zahtevanimi informacijami, da lahko ECB spremlja, ali so podatki v registru RIAD skladni z zadevnimi nacionalnimi razvrstitvami MFI.

4.   Kadar je MFI podružnica, se v registru RIAD zabeleži njeno razmerje z nerezidenčnim sedežem. Kadar je MFI sedež, se v registru RIAD zabeležijo njena razmerja s podružnicami, ki so rezidenti drugih držav članic, katerih valuta je euro.

5.   Kadar je to mogoče, NCB v registru RIAD zabeležijo posodobitve atributov, določenih za MFI v delih 1 in 2 Priloge I, takoj po nastanku sprememb sektorja MFI ali atributov obstoječih MFI. Če to ni mogoče, NCB predložijo ECB pisno pojasnilo za zamik med spremembo in zabeleženjem te spremembe v registru RIAD.

Člen 15

Beleženje referenčnih podatkov o investicijskih skladih

1.   Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama investicijskih skladov, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih.

2.   V registru RIAD se zabeležijo razmerja med investicijskimi skladi in družbami za upravljanje ter med podskladom in krovnim skladom, kjer to pride v poštev.

3.   NCB poročajo vse posodobitve atributov, določenih za investicijske sklade v delih 1 in 2 Priloge I, zlasti ko investicijski sklad vstopi v populacijo investicijskih skladov ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj četrtletno, v dveh mesecih po koncu četrtletja. Atribut čiste vrednosti sredstev pa se za vse investicijske sklade posodobi enkrat letno, v dveh mesecih po referenčnem datumu konec leta.

Člen 16

Beleženje referenčnih podatkov o DPFS

1.   Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama DPFS, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) št. 1075/2013 (ECB/2013/40), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I, v predpisanih časovnih presledkih.

2.   V registru RIAD se zabeležijo razmerja med DPFS ter družbami za upravljanje in originatorji, kjer to pride v poštev.

3.   NCB poročajo vse posodobitve atributov, določenih za DPFS v delih 1 in 2 Priloge I, zlasti ko DPFS vstopi v populacijo investicijskih skladov ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj četrtletno, v 14 delovnih dneh po koncu četrtletja.

Člen 17

Beleženje referenčnih podatkov o institucijah, pomembnih za statistiko plačil

Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama institucij, pomembnih za statistiko plačil, navedenega v členu 5(2) Uredbe (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/43) (22), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delu 1 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh atributov, zlasti ko institucija, pomembna za statistiko plačil, vstopi v populacijo institucij, pomembnih za statistiko plačil, ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD po stanju ob koncu leta, v treh mesecih po koncu leta.

Člen 18

Beleženje referenčnih podatkov o zavarovalnih družbah

1.   Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama zavarovalnih družb, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh atributov, zlasti ko zavarovalna družba vstopi v populacijo zavarovalnih družb ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj četrtletno, v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja.

2.   Kadar je zavarovalna družba podružnica, se v registru RIAD zabeleži njeno razmerje z nerezidenčnim sedežem. Kadar je zavarovalna družba sedež, se v registru RIAD zabeležijo njena razmerja s podružnicami, ki so rezidenti drugih držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 19

Redno objavljanje nizov podatkov

1.   ECB vsak delovni dan do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o MFI.

2.   ECB na četrti delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o investicijskih skladih.

3.   ECB na drugi delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o DPFS.

4.   ECB na zadnji delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o institucijah, pomembnih za statistiko plačil.

5.   ECB na četrti delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o zavarovalnih družbah.

POGLAVJE VII

POMEMBNI REFERENČNI PODATKI O SUBJEKTIH ZA NEOBJAVLJENE NIZE PODATKOV IN O SKUPINAH

Člen 20

Pomembni referenčni podatki o subjektih za neobjavljene nize podatkov

Poleg tega, da se podatki potrebujejo za objavljene sezname subjektov, se referenčni podatki o subjektih uporabljajo tudi v drugih nizih podatkov, ki se ne objavljajo. Pregled atributov, ki so pomembni za te nize podatkov, je v Prilogi II. V členih 21 do 28 so določeni pogoji za poročanje atributov, navedenih v Prilogi II. NCB zlasti zagotovijo popolnost in skladnost referenčnih podatkov v različnih nizih podatkov.

Člen 21

Statistika postavk bilance stanja posameznih MFI in obrestnih mer posameznih MFI

Pristojne NCB zagotovijo, da se v registru RIAD točno zabeležijo informacije o panelu kreditnih institucij euroobmočja, za katere morajo NCB v skladu s Smernico ECB/2014/15 poročati ECB podatke o postavkah bilance stanja posameznih MFI ali obrestnih merah posameznih MFI. ECB uradno obvesti NCB o sestavi panela. NCB izvedejo potrebne spremembe informacij, zabeleženih v registru RIAD, če se spremeni sestava panela.

Člen 22

Referenčni podatki, pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Pristojne NCB zagotovijo, da se v registru RIAD zabeležijo referenčni podatki o subjektih, ki se identificirajo z oznako LEI, pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). NCB zagotovijo, da v desetih delovnih dneh od uradnega obvestila ECB zabeležijo vse manjkajoče referenčne podatke, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). ECB pošlje uradno obvestilo za obdelavo oznak LEI za podatke, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), enkrat na teden. Pristojne NCB prav tako posodobijo referenčne podatke o nasprotnih strankah, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), ki se nanašajo na subjekte, ki so zabeleženi v registru RIAD, takoj ko se seznanijo s spremembo atributa ali več atributov.

Člen 23

Referenčni podatki, pomembni za upravljanje zavarovanja

Pristojne NCB zagotovijo kakovost in zanesljivost referenčnih podatkov o subjektih, ki so pomembni za upravljanje zavarovanja, ter v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II, ki se nanašajo na te subjekte, da lahko pristojne NCB ustrezno preverijo skladnost nasprotnih strank za operacije denarne politike z določbami o tesnih povezavah iz naslova VIII dela 4 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Člen 24

Referenčni podatki, pomembni za zakladniški sistem (Treasury Management System)

Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za subjekte, pomembne za zakladniški sistem. ECB je odgovorna, da subjektom, pomembnim za zakladniški sistem, dodeli identifikacijsko oznako zakladniškega sistema.

Člen 25

Referenčni podatki, pomembni za bazo podatkov SHSDB

Pristojne NCB v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za nasprotne stranke, pomembne za bazo podatkov SHSDB v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) in Smernico ECB/2013/7 (24). NCB zagotovijo, da so ti subjekti povezani z bazo podatkov SHSDB prek stabilne skupne identifikacijske oznake, ki zajema te subjekte v vseh sektorjih.

Člen 26

Referenčni podatki, pomembni za bazo podatkov CSDB

NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za izdajatelje vrednostnih papirjev, ki so rezidenti njihove države, ki se beležijo v bazi podatkov CSDB v skladu s Smernico ECB/2012/21 (25). NCB zagotovijo, da so ti subjekti povezani z bazo podatkov CSDB prek stabilne skupne identifikacijske oznake, ki zajema te subjekte v vseh sektorjih.

Člen 27

Referenčni podatki, pomembni za zbirko podatkov AnaCredit

NCB zagotovijo, da se v registru RIAD zabeležijo referenčni podatki o nasprotnih strankah, pomembni za zbirko podatkov AnaCredit v skladu z Uredbo (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in Smernico (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38). Priloga II vsebuje pregled pomembnih atributov, ki se zahtevajo v skladu z navedeno uredbo in navedeno smernico, vključno z enolično identifikacijo vseh rezidenčnih nasprotnih strank v registru RIAD.

Člen 28

Beleženje referenčnih podatkov o skupinah

1.   NCB zagotovijo beleženje referenčnih podatkov o razmerjih, ki se potrebujejo za poročanje podatkov za bazo podatkov SHSDB v skladu z Uredbo (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), za zbirko podatkov AnaCredit v skladu z Uredbo (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in za oceno tesnih povezav v skladu s Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Ti referenčni podatki o razmerjih bodo sistemu omogočili dinamično sestavljanje struktur skupin.

2.   NCB poročajo statistične informacije o bančnih skupinah na ravni pravne enote, vključno s subjekti (neposredno nadrejena oseba ali neposredno podrejena družba), ki pripadajo bančni skupini in so ustanovljeni zunaj euroobmočja.

3.   NCB lahko poročajo ECB informacije o subjektih, ki jih ne obvladuje drug subjekt.

4.   NCB lahko informacije o skupinah dopolnijo z beleženjem drugih vrst članov skupin in odvisnih subjektov ter si v razumnih mejah prizadevajo, da se te informacije posodabljajo.

5.   V primeru razhajanja informacij o subjektih, ki pripadajo strukturi skupine, pristojna NCB ali pristojne NCB upoštevajo napotke NCB države, katere rezident je vodja skupine.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 29

Poenostavljeni postopek spreminjanja

Izvršilni odbor ECB lahko izvede tehnične spremembe prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja za poročevalske enote v državah članicah. Izvršilni odbor o kateri koli taki spremembi brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB.

Člen 30

Začetek učinkovanja

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 31

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 1. junija 2018

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (UL L 340, 26.11.2014, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).

(3)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (UL L 144, 1.6.2016, str. 44).

(4)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(5)  Oboje objavljeno na spletni strani ECB.

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(7)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38) (UL L 333, 15.12.2017, str. 66).

(8)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(9)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(10)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

(12)  Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (UL L 76, 30.3.1993, str. 1).

(13)  Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi, Fundacija MSRP.

(14)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(15)  Dostopno na spletni strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) na naslovu www.iso.org.

(16)  Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).

(17)  Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73).

(18)  Uredba (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (ECB/2013/40) (UL L 297, 7.11.2013, str. 107).

(19)  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

(20)  Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36).

(21)  Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

(22)  Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L 352, 24.12.2013, str. 18).

(23)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22) (UL L 222, 17.8.2016, str. 24).

(24)  Smernica ECB/2013/7 z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (UL L 125, 7.5.2013, str. 17).

(25)  Smernica ECB/2012/21 z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev (UL L 307, 7.11.2012, str. 89).


PRILOGA I

REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI ZA OBJAVO

DEL 1

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov, ki se vodijo za objavo

Ime atributa (1)

Pomemben v povezavi s seznamom

MFI

investicijskih skladov

DPFS

institucij, pomembnih za statistiko plačil (1)

zavarovalnih družb

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

Vrsta

Pogostost posodabljanja

 

Identifikacijske oznake (Identifiers)

Koda RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nacionalna identifikacijska oznaka (National identifier) (če je na voljo)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Koda EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

Oznaka LEI (LEI) (če je na voljo)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bančna identifikacijska koda (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode ISIN (ISINs) (če so na voljo)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Ime (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Država rezidentstva (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Naslov (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Pravna oblika (Legal Form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Oznaka kotiranja (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Vrsta nadzora (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Zahteve za poročanje (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Vrsta dovoljenja za opravljanje bančnih storitev (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Pravna ureditev (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Oznaka skladnosti s KNPVP (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Oznaka podsklada (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Vrsta prenosa (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Vrsta investicijskih skladov (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Naložbena politika investicijskih skladov (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Oznaka ponudnika plačilnih storitev (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Oznaka upravljavca plačilnega sistema (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Oznaka majhnega ponudnika plačilnih storitev (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Oznaka ponudnika plačilnih storitev z odobrenim odstopanjem (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Vrsta dovoljenja ponudnika plačilnih storitev (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Geografsko območje ponudnika plačilnih storitev (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institucionalni sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionalni sektor, podrobnosti (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionalni sektor, obvladovanje (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografska lokacija (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Število zaposlenih domači (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Skupna bilanca stanja (uredba ECB) domači (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Neto sredstva domači (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruto obračunane premije domači (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Skupno število zaposlenih (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Skupna bilanca stanja (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruto obračunane premije (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Datum ustanovitve (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Datum prenehanja (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka „IsInactive“ (Flag „IsInactive“)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka „Is under liquidation“ (Flag „Is under liquidation“)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Zahtevane nasprotne stranke

Originator DPFS (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Družba za upravljanje (Management company)

(kjer to pride v poštev)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Sedež (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Pomembnost: M (obvezno), O (neobvezno), prazno (ni relevantno).

Pogostost: a (letno), q (četrtletno), m (mesečno), d (dnevno/takoj po spremembi).

Rok: za letne podatke (če ni drugje določeno) en mesec po referenčnem datumu.

DEL 2

Vrste razmerij med subjekti

 

Vrsta

Pogostost posodabljanja

1.   

Razmerja znotraj podjetja

Razmerje med pravno(-imi) enoto(-ami) in podjetjem

O

2.   

Razmerja znotraj skupin podjetij

Razmerje obvladovanja med pravnimi enotami

M (c)

q

Razmerje lastništva (ki ni obvladovanje) med pravnimi enotami

O

q

3.   

Druga razmerja

Povezava med originatorjem in njegovo DPFS

M

q

Povezava med družbo za upravljanje in njeno DPFS/njenim investicijskim skladom (f)  (***)

M

q

Povezava med nerezidenčno podružnico in njenim rezidenčnim sedežem

M

q (d)

Povezava med rezidenčno podružnico in njenim nerezidenčnim sedežem

M

q

Povezava med podskladom in krovnim skladom (***)

M

q

Povezava med subjektom in njegovo končno nadrejeno osebo (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

brez nerezidenčnih podružnic (ali sedeža).

(2)  

(++)

vključno z nerezidenčnimi podružnicami (če pride v poštev).

(***)  kjer to pride v poštev.

(1)  Upoštevajte, da se lahko seznam institucij, pomembnih za statistiko plačil, prekriva s seznamom MFI.

(2)  To je treba poročati vsaj za eno spremenljivko, odvisno od sistema za zbiranje podatkov.

(c)  samo za bančne skupine s sedežem v euroobmočju in nasprotne stranke, predvidene v Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); sicer neobvezno.

(d)  najmanj četrtletno, odvisno od sektorja.

(e)  samo za subjekte, pomembne za zbirko podatkov AnaCredit.

(f)  razen subjektov, ki se upravljajo sami.

(***)  kjer to pride v poštev.


PRILOGA II

REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI, KI NISO ZA OBJAVO

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov v skladu z njihovim pravnim okvirom, navedenim v poglavju VII te smernice

Ime atributa

Statistika postavk bilance stanja posameznih MFI in obrestnih mer posameznih MFI (iBSI-iMIR)

Uredba (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Subjekti, pomembni za upravljanje zavarovanja

Zakladniški sistem (Treasury Management System)

Baza podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev (SHSDB) (1)

Centralizirana baza vrednostnih papirjev (CSDB)

Skupna zbirka podrobnih analitičnih podatkov o kreditih (AnaCredit) (2)

Identifikacijske oznake subjektov (Entity Identifiers)

Koda RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

Oznaka LEI (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nacionalne identifikacijske oznake (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Druge identifikacijske oznake (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identifikacijske oznake instrumentov (Instrument Identifiers)

Koda ISIN (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Ime (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Država rezidentstva (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Naslov (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Pravna oblika (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucionalni sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor, podrobnosti (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor, obvladovanje (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Skupina zavarovanja (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Oznaka NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografska lokacija (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Oznaka CNS (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Zahteve za poročanje (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Računovodski okvir (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Skupno število zaposlenih (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Skupna bilanca stanja (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Velikost podjetja (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Letni promet (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status pravnih postopkov (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Datum ustanovitve (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Datum prenehanja (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Oznaka „IsInactive“ (Flag „IsInactive“)

x

x

x

x

x

x

 

 

Razmerja (Relationships)

Razmerje lastništva (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Razmerje podružnice (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Povezava (Link)

s sedežem (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

z neposredno obvladujočo nadrejeno osebo (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

s končno obvladujočo nadrejeno osebo (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

z družbo za upravljanje (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Seznam obveznih atributov za ustrezne vloge nasprotnih strank v SHSDB je določen v ustreznih pravnih aktih.

(2)  Seznam obveznih atributov za posamezno nasprotno stranko AnaCredit je odvisen od njene vloge (posojilojemalec, garant itd.), rezidenčnosti (v poročevalski državi članici/zunaj nje) in datuma, ko je bilo posojilo odobreno, kakor je določeno v ustreznih pravnih aktih.

(*1)  Oznaka LEI ali, če ni na voljo, nacionalne identifikacijske oznake se morajo zagotoviti kot obvezni atributi.


18.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/22


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/877

z dne 1. junija 2018

o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) mora spremljati transmisijo denarne politike ter zlasti vpliv sprememb obrestnih mer, ki se uporabljajo za operacije glavnega refinanciranja in ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, in nakupov v okviru programov nakupa vrednostnih papirjev na posojilne pogoje za gospodinjstva in nefinančne družbe. Zato so potrebne mesečne statistične informacije o listinjenju in drugih prenosih posojil gospodinjstvom, ki jih opravijo denarne finančne institucije (MFI), razčlenjeno po namenu. Poleg tega so potrebne statistične informacije o navideznem združevanju denarnih sredstev, tako da se lahko vpliv teh postavk loči od vpliva drugih vlog in posojil v bilancah stanja MFI. Po ustanovitvi Enotnega odbora za reševanje, ki v celoti deluje od 1. januarja 2015, je treba poročati tudi stanja v razmerju do Enotnega odbora za reševanje. Zato je treba določiti formate in postopke, ki jih morajo nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih valuta je euro, upoštevati pri poročanju teh informacij ECB.

(2)

ECB vodi register podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD), centralni register referenčnih podatkov o institucionalnih enotah, ki so pomembne za statistične namene. V registru RIAD se med drugim hranijo seznami MFI, investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, in institucij, pomembnih za statistiko plačil. Ker so pravila in postopki, ki določajo, kako NCB poročajo zahtevane podatke ECB z uporabo registra RIAD, določeni v ločeni smernici, je treba določbe Smernice ECB/2014/15 (1), ki urejajo ta pravila in postopke, zaradi pravne varnosti črtati.

(3)

Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/38) (2) določa zahteve za poročanje statistike sredstev in obveznosti investicijskih skladov. NCB morajo te podatke razvrstiti in agregirati. Zlasti je treba v statistiki investicijskih skladov identificirati kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, v zvezi s katerimi bo treba ponovno razvrstiti obstoječe podatke na podlagi informacij iz registra RIAD.

(4)

Zato je treba Smernico ECB/2014/15 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2014/15 se spremeni:

1.

v členu 1 se črta odstavek 4;

2.

v členu 3 se peti pododstavek odstavka 1(a) nadomesti z naslednjim:

„Vse postavke so obvezne; vendar pa se v zvezi s polji v tabelah 3 in 4 v delu 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), ki ustrezajo državam članicam zunaj euroobmočja, uporabljajo nekatere posebne določbe, kakor je opisano v odstavku 8. Prav tako v zvezi z navedeno tabelo 3 morajo NCB po ustanovitvi Enotnega odbora za reševanje leta 2015 v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*1) predložiti stanja v razmerju do Enotnega odbora za reševanje v polju ‚izbrana institucija EU‘. Poleg tega lahko NCB v zvezi z zahtevami iz tabele 5 v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) za poročanje olistinjenih posojil, katerih pripoznanje je bilo odpravljeno in ki jih servisirajo MFI, razširijo zahteve za poročanje na drugače prenesena posojila, ki jih servisirajo MFI. Kolikor te dodatne informacije niso vključene v poročanje po tabeli 5 v delu 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), vendar so na voljo NCB, se podatki vključijo v tabelo 4 v delu 1 Priloge II k tej smernici. Kolikor so te informacije o olistinjenih ali drugačne prenesenih posojilih, ki jih ne servisirajo MFI, na voljo NCB (npr. od DFP ali izvajalcev pomožnih finančnih dejavnosti, ki delujejo kot serviserji posojil), se ti podatki vključijo v tabelo 4 v delu 1 Priloge II. Kolikor imajo NCB na voljo statistične informacije o navideznem združevanju denarnih sredstev, se ti podatki vključijo v tabelo 5 v delu 1 Priloge II.

(*1)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1).“;"

3.

v členu 8 se odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Frekvenca in roki za poročanje

Statistika osnove za obvezne rezerve obsega šest časovnih vrst podatkov za kreditne institucije, ki se nanašajo na podatke o stanjih ob koncu meseca in jih je treba pošiljati ECB prek sistema izmenjave podatkov Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) najpozneje do zadnjega delovnega dne NCB pred začetkom obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv. Kreditne institucije na repu poročajo NCB podatke omejene razčlenitve četrtletno. Za te kreditne institucije na repu se uporablja poenostavljena statistika osnove za obvezne rezerve za tri obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv. NCB uporabijo četrtletne podatke o osnovi za obvezne rezerve, ki jih pridobijo od kreditnih institucij na repu, za mesečne podatke, ki jih poročajo ECB, v treh posredovanjih podatkov po njihovi objavi.“;

4.

v členu 9(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Tri časovne vrste podatkov za kreditne institucije, ki se nanašajo na podatke o stanjih ob koncu meseca, se posredujejo ECB najpozneje do zadnjega delovnega dne NCB pred začetkom obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.“;

5.

v členu 17a(1) se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„NCB izvedejo potrebne spremembe informacij, zabeleženih v registru RIAD, kadar se spremeni sestava panela.“;

6.

v členu 19 se odstavek 1(a) spremeni:

(a)

tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Vsa stanja ob koncu meseca in mesečni popravki tokov ter mesečne informacije o novih izdajah/prodajah in odkupih delnic/enot investicijskih skladov se poročajo tudi (i) za podsektor indeksni investicijski skladi (ETF), kot podpostavka ‚od tega‘ postavke ‚skupaj skladi‘, in (ii) od referenčnega obdobja december 2018 ločeno za investicijske sklade, ki so kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), in investicijske sklade, ki niso KNPVP, za vsak podsektor investicijskih skladov po naravi investicije. Za podatke o investicijskih skladih, ki so KNPVP, in investicijskih skladih, ki niso KNPVP, lahko NCB v prvem letu poročanja podatkov, tj. od referenčnega obdobja december 2018 do referenčnega obdobja november 2019, poročajo ocene po najboljših prizadevanjih.“;

(b)

četrti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Kolikor so podatki na voljo, vključno na podlagi najboljše ocene, se stanja ob koncu četrtletja in četrtletni popravki tokov ter četrtletne informacije o novih izdajah/prodajah in odkupih delnic/enot investicijskih skladov poročajo tudi za podsektor skladi zasebnega kapitala (vključno s skladi tveganega kapitala), kot podpostavka ‚od tega‘ postavke ‚skupaj skladi‘.“;

7.

v členu 20 se črta odstavek 6;

8.

v členu 20(7) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če NCB pripravijo podatke o sredstvih in obveznostih DPFS na podlagi podatkov, zbranih neposredno od DPFS, in, kjer je primerno, na podlagi podatkov, ki jih poročajo domače MFI po Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), ter odobrijo odstopanja DPFS v skladu s členom 5(1)(b) Uredbe (EU) št. 1075/2013 (ECB/2013/40), NCB pri pripravi četrtletnih podatkov o sredstvih in obveznostih DPFS, ki se poročajo ECB za neporavnane zneske, finančne transakcije in odpise/delne odpise, za vse DPFS izračunajo oceno celotne vrednosti do 100 % zajetja.“;

9.

člen 24 se črta;

10.

člen 25 se črta;

11.

priloge II, III in IV ter glosar se spremenijo v skladu s Prilogo k tej smernici;

12.

prilogi V in VI se črtata.

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 1. junija 2018

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (UL L 340, 26.11.2014, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73).


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Smernici ECB/2014/15 ter glosar v navedeni smernici se spremenijo:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

v tretjem odstavku se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„V zvezi s podatki bilance stanja za druge denarne finančne institucije (MFI) morajo NCB poročati ECB podatke o neporavnanih zneskih v skladu s tabelami 1 do 4 v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) ter o popravkih tokov v skladu s tabelama 1 in 2 spodaj.“;

(ii)

četrti odstavek se nadomesti z naslednjim:

„V zvezi z zahtevami glede listinjenja posojil in drugih prenosov posojil morajo NCB poročati ECB podatke v skladu s tabelama 5a in 5b v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33). Podatke za prilagoditve posojil gospodinjstvom, razčlenjene po namenu listinjenja in drugih prenosov posojil, ki se zahtevajo četrtletno v tabeli 5b v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), morajo NCB poročati ECB mesečno, kadar so na voljo. Poleg tega morajo NCB poročati podatke o popravkih tokov v skladu s tabelama 3a in 3b spodaj. Dodatne postavke o listinjenju posojil in drugih prenosih posojil, kadar so na voljo, se morajo poročati v skladu s tabelo 4, kolikor se ti podatki ne zahtevajo v tabelah 5a in 5b v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33).“;

(iii)

doda se peti odstavek:

„V zvezi z zahtevami glede navideznega združevanja denarnih sredstev morajo NCB, kolikor so podatki na voljo, poročati ECB neporavnane zneske in popravke tokov, ki se nanašajo na bruto postavke vlog in posojil v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev, ki so vključeni v poročanje podatkov po tabelah 1 do 4 v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), v skladu s tabelo 5 spodaj. Vloge v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev se morajo poročati kot podpostavka ‚od tega‘ postavke ‚vloge čez noč‘. Posojila v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev se morajo, kjer je to potrebno, obravnavati kot ‚posojila revolving in prekoračitve stanj na računih‘ in ‚posojila z zapadlostjo do vključno enega leta‘ ter se morajo poročati kot podpostavka ‚od tega‘ postavke ‚posojila‘. Posojila, ki se odobrijo udeležencem združevanja, vendar niso pogodbeno zajeta v združevanju denarnih sredstev, se ne smejo vključiti v poročanje v tabeli 5.“;

(iv)

tabela 3a se nadomesti z naslednjim:

Tabela 3a

Listinjenje in drugi prenosi posojil: postavke, za katere se zahtevajo mesečni popravki tokov  (*1)

POSTAVKE BILANCE STANJA

A.

Domači

B.

Euroobmočje razen domači

C.

Tujina

MFI

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

MFI

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

 

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

 

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

Skupaj

Posojila za potrošnjo

Posojila za nakup hiše

 

Ostala posojila

Skupaj

Posojila za potrošnjo

Posojila za nakup hiše

 

Ostala posojila

 

IL/PP (2)

 

IL/PP (2)

1.

Neporavnani zneski olistinjenih posojil, katerih pripoznanje ni odpravljeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

od tega olistinjena preko DPFS v euroobmočju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olistinjena posojila, katerih pripoznanje je odpravljeno, pri katerih MFI deluje kot serviser  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Neporavnani zneski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCB morajo popravke v zvezi s četrtletnimi zahtevami iz tabele 5 v Prilogi I k Uredbi ECB/2013/33 za prilagoditve posojil gospodinjstvom po namenu poročati mesečno, kadar so na voljo.

(v)

tabela 4 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 4

Listinjenje in drugi prenosi posojil: posojila, katerih pripoznanje je odpravljeno v bilanci stanja MFI

POSTAVKE BILANCE STANJA

A.

Domači

B.

Euroobmočje razen domači

C.

Tujina

MFI

Ne-MFI

MFI

Ne-MFI

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

Posojila za potrošnjo

Posojila za nakup hiše

 

Ostala posojila

Posojila za potrošnjo

Posojila za nakup hiše

 

Ostala posojila

 

IL/PP (4)

 

IL/PP (4)

3.

Posojila, katerih pripoznanje odpravijo MFI  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Neporavnani zneski

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Namen posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 5 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Finančne transakcije brez vpliva prenosov posojil

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Namen posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 5 leti

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Zahteve za mesečne podatke.

Q

Zahteve za četrtletne podatke.

M / Q

Zahteve za podatke, ki se zagotovijo četrtletno in/ali mesečno, kadar so na voljo.

(vi)

doda se naslednja tabela 5:

Tabela 5

Navidezno združevanje denarnih sredstev: neporavnani zneski in popravki tokov  (*2)

POSTAVKE BILANCE STANJA

A.

Domači

B.

Euroobmočje razen domači

C.

Tujina

MFI

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

MFI

 

Država (S.13)

 

Drugi rezidenčni sektorji

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

Skupaj

Ostali sektor država (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

Drugi finančni posredniki + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva + nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15)

OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Vloge čez noč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: postavke v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Tuje valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: postavke v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: postavke v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Tuje valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: postavke v okviru navideznega združevanja denarnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

v delu 3 se drugi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

„NCB morajo ECB poročati podatke o neporavnanih zneskih v skladu s sistemom, določenim v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1074/2013 (ECB/2013/39), in o popravkih tokov v skladu s tabelo 1 spodaj.“;

(c)

del 4 se spremeni:

(i)

tabela 1 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 1  (*3)

Podatki ECB/NCB

 

Domači

Euroobmočje razen domači

Tujina

Skupaj

OBVEZNOSTI

 

 

 

 

8.

Gotovina v obtoku

 

 

 

 

od tega: bankovci

 

 

 

 

Eurobankovci

 

 

 

#

Bankovci v nacionalnih denominacijah

 

 

 

#  (5)

od tega: kovanci

 

 

 

 

Kovanci, denominirani v eurih

 

 

 

#

Kovanci v nacionalnih denominacijah

 

 

 

#  (5)

11.

Izdani dolžniški vrednostni papirji  (6)

 

 

 

 

Do 1 leta

 

 

 

 

13.

Kapital in rezerve

 

 

 

 

od tega: lastniški kapital

 

 

 

 

od tega: dobiček ali izguba v obračunskem obdobju

 

 

 

 

od tega: prihodki in odhodki, pripoznani neposredno v kapitalu

 

 

 

 

od tega: sredstva iz dohodka, ki se ne razdeli delničarjem

 

 

 

 

od tega: rezervacije

 

 

 

 

14.

Preostale obveznosti

 

 

 

 

od tega: obračunane obresti na vloge

 

 

 

od tega: tranzitne postavke

 

 

 

od tega: pasivne časovne razmejitve

 

 

 

od tega: izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

od tega: obveznosti znotraj Eurosistema, povezane z razdelitvijo eurobankovcev

 (7)

 

 

SREDSTVA

 

 

 

 

7.

Preostala sredstva

 

 

 

 

od tega: obračunane obresti na posojila

 

 

 

od tega: tranzitne postavke

 

 

 

od tega: aktivne časovne razmejitve

 

 

 

od tega: izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

od tega: terjatve znotraj Eurosistema, povezane z razdelitvijo eurobankovcev

 (7)

 

 

(ii)

tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

Tabela 2  (*4)

Podatki drugih MFI

 

Domači

Euroobmočje razen domači

Tujina

Skupaj

OBVEZNOSTI

 

 

 

 

9.

Vloge

 

 

 

 

Protipostavka na strani obveznosti za posojila, katerih pripoznanje ni bilo odpravljeno  (8)

 

11.

Izdani dolžniški vrednostni papirji  (9)

 

 

 

 

Do 1 leta

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Tuje valute

#

#

#

 

Nad 1 letom in do 2 let

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Tuje valute

#

#

#

 

13.

Kapital in rezerve

 

 

 

 

od tega: lastniški kapital

 

 

 

 

od tega: dobiček ali izguba v obračunskem obdobju

 

 

 

 

od tega: prihodki in odhodki, pripoznani neposredno v kapitalu

 

 

 

 

od tega: sredstva iz dohodka, ki se ne razdeli delničarjem

 

 

 

 

od tega: rezervacije

 

 

 

 

14.

Preostale obveznosti

 

 

 

 

od tega: obračunane obresti na vloge

 

 

 

od tega: tranzitne postavke

 

 

 

od tega: pasivne časovne razmejitve

 

 

 

od tega: izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

od tega: rezervacije

 

 

 

 

SREDSTVA

 

 

 

 

3.

Imetja dolžniških vrednostnih papirjev

 

 

 

 

od tega: imetja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev

 

 

 

 

4.

Lastniški kapital

 

 

 

 

od tega: imetja lastnega lastniškega kapitala

 

 

 

 

5.

Delnice/enote investicijskih skladov

 

 

 

 

od tega: imetja lastnih delnic/enot SDT

 

 

 

 (10)

7.

Preostala sredstva

 

 

 

 

od tega: obračunane obresti na posojila

 

 

 

od tega: tranzitne postavke

 

 

 

od tega: aktivne časovne razmejitve

 

 

 

od tega: izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

(d)

del 13 se spremeni:

(i)

tabela 1 se črta;

(ii)

odstavek 1 se črta;

(e)

v delu 15a se v prvem odstavku stavek „Od NCB se zlasti pričakuje, da po najboljših prizadevanjih poročajo pomožne vrste podatkov za zneske, ki presegajo 50 milijonov EUR, vendar samo, kadar so pomožne vrste podatkov večje od 1 % neporavnanih zneskov kazalnika, tj. mejna vrednost = maksimum (50 milijonov EUR, 1 % stanj).“ nadomesti z naslednjim:

„NCB morajo zlasti po najboljših prizadevanjih poročati pomožne vrste podatkov za zneske, ki presegajo 50 milijonov EUR, vendar samo, kadar so pomožne vrste podatkov večje od 1 % neporavnanih zneskov kazalnika, tj. mejna vrednost = maksimum (50 milijonov EUR, 1 % stanj).“;

(f)

v delu 16 se črta oddelek 3;

(g)

v delu 18 se črta tabela 3;

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

del 1 se nadomesti z naslednjim:

„DEL 1

Uvod

Evropska centralna banka (ECB) ima z nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), z NCB držav pristopnic in z nekaterimi nacionalnimi statističnimi uradi v Uniji posebne ureditve za izmenjavo podatkov. Za izmenjavo podatkov se uporabljajo standardizirana sporočila, neodvisna od platforme (SDMX (*5)), ki vsebujejo podatke (številčne vrednosti) in/ali atribute (metapodatke za obrazložitev izmenjanih podatkov).

Za izmenjavo statističnih sporočil morajo biti podatki strukturirani v skladu z natančnimi opredelitvami strukture podatkov (data structure definitions – DSD) (*6), katerih pripadajoči statistični koncepti in šifranti omogočajo, da se njihova vsebina opiše pravilno in nedvoumno. Zbir DSD, pripadajočih konceptov in šifrantov se imenuje „strukturne opredelitve“.

Strukturne opredelitve ECB zagotavljajo seznam DSD, pripadajočih statističnih konceptov in šifrantov, ki jih je pripravila ECB in se uporabljajo pri izmenjavah statističnih podatkov SDMX. Opredelitve so shranjene v registru ESCB (ESCB Registry) (*7) in na spletni strani Evropske komisije CIRCABC (*8) ter so dostopne članom elektronske oziroma računalniške izmenjave podatkov (Electronic Data Interchange – EDI) in interesne skupine za statistiko (Statistics interest group) (vključno s člani delovne skupine za upravljanje statističnih informacij (Working Group of Statistical Information Management – WGSIM)). Lokalna kopija je običajno shranjena pri NCB. V nasprotnem primeru se mora predstavnik ustreznega poslovnega področja pri NCB obrniti na svojega člana WGSIM.

Del 2 navaja DSD ECB in s tem povezane tokove podatkov/nize podatkov, ki jih uporablja ESCB v okviru denarne in finančne statistike. Za več podrobnosti o DSD, vključno s posebnimi dimenzijami ključev podatkov, njihovim formatom in pripadajočimi šifranti, ter atributi, ki opisujejo podatke, njihovim formatom in njihovo ravnjo dodajanja glej register ESCB.

(*5)  Statistical Data and Metadata eXchange, prek sporočil SDMX-EDI ali SDMX-ML."

(*6)  Prej so se imenovale družine ključev."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu“;"

(b)

del 2 se nadomesti z naslednjim:

„DEL 2

DSD in tokovi podatkov/nizi podatkov

1.

Pri izmenjanih sporočilih SDMX se lahko statistični koncepti uporabijo bodisi kot dimenzije (pri sestavljanju ‚ključev‘, ki identificirajo časovno vrsto) bodisi kot atributi (ki zagotavljajo informacije o podatkih). Kodirane dimenzije in atributi črpajo svoje vrednosti iz vnaprej opredeljenih šifrantov. DSD opredeljujejo strukturo izmenjanih ključev podatkov glede na koncepte in pripadajoče šifrante. Poleg tega opredeljujejo njihovo razmerje z ustreznimi atributi. Enaka struktura se lahko uporabi za več tokov podatkov, ki se razlikujejo po informacijah toka podatkov/niza podatkov.

2.

V kontekstu denarne in finančne statistike je ECB opredelila 12 DSD, ki se trenutno uporabljajo za izmenjavo statističnih podatkov z ESCB in drugimi mednarodnimi organizacijami. Za večino teh DSD se izmenja en niz podatkov, ki uporablja to strukturo, kar ima za posledico, da sta identifikator DSD in s tem povezan identifikator nizov podatkov (DSI), uporabljen v podatkovnem sporočilu SDMX, enaka. Za namene obravnave, rokov in/ali odgovornosti sta bila v kontekstu izmenjave opredeljena dva niza podatkov, ki uporabljata DSD ‚ECB_BSI1‘, ‚ECB_SSI1‘ in ‚ECB_ICPF1‘, ter se razlikujeta na ravni DSI. Uporabljajo se naslednje značilnosti tokov podatkov:

postavke bilance stanja (BSI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_BSI1‘,

postavke bilance stanja v kontekstu Modre knjige (Blue Book) (BSP), identifikator DSD ‚ECB_BSI1‘ in DSI ‚ECB_BSP‘,

bančni strukturni finančni kazalniki (SSI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_SSI1‘,

bančni strukturni finančni kazalniki v kontekstu Modre knjige (SSP), identifikator DSD ‚ECB_SS1‘ in DSI ‚ECB_SSP‘,

obrestne mere MFI (MIR), identifikator DSD in DSI ‚ECB_MIR1‘,

drugi finančni posredniki (OFI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_OFI1‘,

izdaje vrednostnih papirjev (SEC), identifikator DSD in DSI ‚ECB_SEC1‘,

plačilni in poravnalni sistemi (PSS), identifikator DSD in DSI ‚ECB_PSS1‘,

investicijski skladi (IVF), identifikator DSD in DSI ‚ECB_IVF1‘,

družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev (FVC), identifikator DSD in DSI ‚ECB_FVC1‘,

konsolidirani bančni podatki (CBD2), identifikator DSD in DSI ‚ECB_CBD2‘,

mednarodna konsolidirana bančna statistika (CBS), identifikator DSD in DSI ‚BIS_CBS‘,

sredstva in obveznosti zavarovalnih družb (ICB), identifikator DSD ‚ECB_ICPF1‘ in DSI ‚ECB_ICB‘,

poslovanje zavarovalnih družb (premije, odškodninski zahtevki, provizije) (ICO), identifikator DSD in DSI ‚ECB_ICO1‘,

sredstva in obveznosti pokojninskih skladov (PFB), identifikator DSD ‚ECB_ICPF1‘ in DSI ‚ECB_PFB‘.“;

(c)

dela 3 in 4 se črtata;

3.

v Prilogi IV se drugi stavek v oddelku 2 dela 3 nadomesti z naslednjim:

„NCB morajo izpolniti zahteve na podlagi podatkov, ki jih poročajo MFI.“;

4.

v glosarju se dodajo naslednji vnosi:

Kapital in rezerve vključuje naslednje podpostavke:

(a)

Lastniški kapital vključuje vsa sredstva, ki jih prispevajo lastniki, od začetnega prispevka do vseh naknadnih izdaj oblik lastništva, in odraža celotni znesek kapitala.

(b)

Dobiček ali izguba v obračunskem obdobju obsega vse dobičke in izgube v tekočem obračunskem obdobju, kakor se beležijo v poslovnem izidu, ki se še niso prenesli v zadržani dobiček.

(c)

Prihodki in odhodki, pripoznani neposredno v kapitalu, obsegajo protipostavko neto prevrednotenj sredstev in obveznosti, ki se v skladu z računovodskim okvirom beležijo neposredno v lastniškem kapitalu in ne v izkazu poslovnega izida.

(d)

Sredstva iz dohodka, ki se ne razdeli delničarjem, vključujejo rezerve in druga sredstva (npr. preneseni dobiček ali izguba po koncu obračunskega obdobja in pred sprejetjem odločitve o razdelitvi dividend ali razporeditvi v rezerve), ki se ne razdelijo delničarjem.

(e)

Posebne in splošne rezervacije za posojila, vrednostne papirje in druge vrste sredstev. Te rezervacije bi morale obsegati vse popravke za oslabitve in izgube iz posojil, kolikor niso izravnane v kategoriji sredstev, na katero se nanašajo, v statistični bilanci stanja.

Imetja lastnih vrednostnih papirjev MFI obsegajo vrednostne papirje, ki jih je ob izdaji kupil drug vlagatelj in nato odkupil prvotni izdajatelj, ter vrednostne papirje, ki jih je imetnik dejansko izdal in zadržal ob izdaji. Zbrati je treba vsa lastna imetja, in sicer:

imetja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev,

imetja lastnega lastniškega kapitala,

imetja lastnih delnic/enot SDT.

Neto vrednost je izravnalna postavka bilance stanja (B.90) (ESR 2010, odstavek 7.02). Stanja sredstev in obveznosti, ki so prikazana v bilanci stanja, se vrednotijo v ustreznih cenah, ki so običajno tržne cene, veljavne na dan, na katerega se bilanca stanja nanaša. Pri pokojninski shemi z zagotovljenimi prejemki pa se raven pokojninskih prejemkov, obljubljenih zaposlenim, ki sodelujejo v shemi, določi po vnaprej dogovorjeni formuli. Obveznost pokojninske sheme z zagotovljenimi prejemki je enaka sedanji vrednosti obljubljenih prejemkov, zato se lahko v pokojninski shemi z zagotovljenimi prejemki neto vrednost razlikuje od nič. Pri shemi z določenimi prispevki so izplačani prejemki odvisni od donosnosti sredstev, ki jih pridobi pokojninska shema. Obveznost sheme z določenimi prispevki je tekoča tržna vrednost sredstev sklada. Neto vrednost sklada je vedno enaka nič.

Navidezno združevanje denarnih sredstev je za namene te smernice opredeljeno kot združevanje denarnih sredstev, ki ga zagotavlja MFI (ali več MFI) skupini subjektov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci združevanja) in pri katerem: (a) imajo posamezni udeleženci združevanja ločene račune; (b) se obresti, ki jih plača ali prejme MFI, izračunajo na podlagi ‚navideznega‘ neto stanja vseh računov, vključenih v združevanje, in (c) lahko udeleženci združevanja prekoračijo stanje na svojem računu na podlagi vlog drugih udeležencev združevanja, ne da bi bilo treba prenesti denarna sredstva med računi.“


(*1)  Popravki za odpise/delne odpise se uporabljajo samo v zvezi z delom 2; prerazvrstitveni popravki se uporabljajo za vse.

(1)  NCB lahko razširijo zajetje te postavke na posojila, ki so bila drugače prenesena in katerih pripoznanje je odpravljeno v bilanci stanja MFI, pri katerih MFI deluje kot serviser, v skladu s prakso, uporabljeno v tabeli 5 v Prilogi I k Uredbi ECB/2013/33.

(2)  Individualni lastniki/partnerska podjetja brez pravnega statusa.“

(3)  NCB poročajo razpoložljive podatke o posojilih, katerih pripoznanje odpravijo MFI, ki niso vključeni med poročane podatke iz tabele 5 v Prilogi I k Uredbi ECB/2013/33.

(4)  Individualni lastniki/partnerska podjetja brez pravnega statusa.“

(*2)  Popravki za odpise/delne odpise se uporabljajo samo v zvezi s posojili; prerazvrstitveni popravki se uporabljajo za vse.“

(*3)  Stanja je treba posredovati ECB za vsa polja; prerazvrstitvene popravke samo za polja, označena z #. Polja, označena s križcem (†), kažejo pojasnjevalne postavke nizke prioritete.

(5)  Bankovci in kovanci, denominirani v nekdanjih nacionalnih valutah, ki ostanejo neporavnani po sprejetju eura. Podatki bi se morali poročati za najmanj 12 mesecev po širitvi.

(6)  Dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda NCB, je treba poročati samo, če pojav obstaja.

(7)  Neto pozicije do Eurosistema, ki nastanejo z (a) razdelitvijo eurobankovcev, ki jih izda ECB (8 % izdaj skupaj), in (b) uporabo mehanizma deleža v kapitalu. Neto upniške ali dolžniške pozicije posamezne NCB in ECB se morajo uvrstiti bodisi na stran sredstev bodisi na stran obveznosti bilance stanja v skladu s predznakom, tj. pozitivne neto pozicije do Eurosistema se morajo poročati na strani sredstev, negativne neto pozicije pa na strani obveznosti.“;

(*4)  Stanja je treba posredovati ECB za vsa polja; prerazvrstitvene in prevrednotovalne popravke samo za polja, označena z #. Polja, označena s križcem (†), kažejo pojasnjevalne postavke nizke prioritete.

(8)  Te postavke predstavljajo protipostavke na strani obveznosti za olistinjena posojila, katerih pripoznanje ni bilo odpravljeno v bilanci stanja MFI po veljavnih računovodskih standardih.

(9)  V skladu z dogovorom med ECB in NCB slednjim ni treba poročati tega niza informacij, kadar ECB uporabi alternativne vire podatkov.

(10)  Imetja lastnih delnic/enot SDT je treba poročati samo, če pojav obstaja.“;