ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 141

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
7. junij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/837 z dne 31. maja 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/838 z dne 31. maja 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

4

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/839 z dne 4. junija 2018 o imenovanju dveh članov in šestih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Danske

7

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/840 z dne 5. junija 2018 o določitvi nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije na področju vodne politike v skladu z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/495 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3362)

9

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

7.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/837

z dne 31. maja 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Proizvod, ki vsebuje naslednje sestavine (v mas. %):

2106 90 98

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 2106 , 2106 90 in 2106 90 98 .

Uvrstitev v poglavje 30 kot zdravilo je izključena, saj niso navedene specifične bolezni ali njihovi simptomi, pri katerih naj se proizvod uporabi. Proizvod zato ne izpolnjuje zahtev iz dodatne opombe 1 k poglavju 30, prvi odstavek, točka (a).

Uvrstitev kot pijača v poglavje 22 je izključena, saj izdelek ni namenjen za neposredno pitje (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k poglavju 22, Splošno, drugi odstavek, drugi stavek).

Proizvod vsebuje sladilo, različne vitamine in veliko količino glicerina. Zato ima bolj kompleksno sestavo od preprostega sladkornega sirupa iz tarifnih podštevilk 2106 90 30 do 2106 90 59 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2106 , točka (12)).

Njegova predvidena posebna uporaba izhaja tudi iz njegove embalaže in oznake kot prehransko dopolnilo za prodajo na drobno. Iz objektivnih značilnosti in lastnosti proizvoda, zlasti njegove sestave, ter oblike pakiranja je razvidno, da je proizvod namenjen posebni uporabi za podporo imunskemu sistemu in ne splošnejši uporabi, kar velja za sladkorne sirupe.

Proizvod je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2106 90 98 kot drugo živilo.

vodo

41,6,

sladkor

18,1,

glicerin

15,1,

citronsko kislino

13,9,

maltodekstrin

4,1,

askorbinsko kislino

3,0,

steviol glikozide

1,8,

naravne arome

1,1,

manjše količine vitaminov B6, B12 in folne kisline (B9).

Proizvod je brezalkoholna aromatizirana in obarvana tekočina, ki se po razredčenju uporablja kot prehransko dopolnilo. Ni namenjena za neposredno pitje.

Proizvod je namenjen za podporo imunskemu sistemu in zagotavljanje energije človeškemu telesu. Dnevni odmerek proizvoda je dva mililitra, pred uporabo pa ga je treba razredčiti. Takšen dnevni odmerek vsebuje 40 mg vitamina C, 1 mg vitamina B6, 200 μg folne kisline in 2 μg vitamina B12.

Proizvod je pakiran v 60-mililitrsko plastenko s kapalko za prodajo na drobno.


7.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/838

z dne 31. maja 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Razlogi

(1)

(2)

(3)

Proizvod je podloga za enkratno uporabo, ki se uporablja skupaj s kahlico in je sestavljena iz plastične vrečke, na dnu katere je večplastna vpojna blazinica iz papirja in superabsorpcijskega polimera poliakrilata v obliki zrnc.

Ta superabsorpcijska poliakrilatna zrnca se ob stiku z urinom pretvorijo v gel.

3924 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3924 in 3924 90 00 .

Uvrstitev pod tarifno številko 4818 je izključena, saj bistvena značilnost proizvoda ni papir, temveč superabsorpcijski polimer poliakrilata.

Uvrstitev pod tarifno številko 9619 je izključena, saj proizvod ni oblikovan tako, da se prilega človeškemu telesu (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 9619 ).

Proizvod je kombinacija plastičnih mas in drugih materialov. Proizvod s kombinacijo plastičnih mas in drugih materialov je uvrščen v poglavje 39, če ohranja bistvene značilnosti proizvodov iz plastičnih mas (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 39 pod splošno).

Bistvena značilnost proizvoda je superabsorpcijski polimer, papir pa ima zgolj funkcijo nosilca ali ovoja.

Proizvod se zato uvrsti pod oznako KN 3924 90 00 kot drugi gospodinjski proizvodi in higienski ali toaletni izdelki, iz plastičnih mas.


SKLEPI

7.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/7


SKLEP SVETA (EU) 2018/839

z dne 4. junija 2018

o imenovanju dveh članov in šestih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Danske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Niels Erik SØNDERGAARD je 30. novembra 2015 s Sklepom Sveta (EU) 2015/2237 (4) kot nadomestni član zamenjal Petra KOFODA POULSNA.

(2)

Zaradi izteka mandata Henrika Ringbæka MADSENA in Marca Perere CHRISTENSENA, članov Odbora regij, sta se v tem odboru sprostili dve članski mesti.

(3)

Zaradi izteka mandata Henrika BRADEJA JOHANSENA, Martina HULGAARDA, Nielsa Erika SØNDERGAARDA, Jane Strange NIELSEN in Henrika QVISTA, članov Odbora regij, se je v tem odboru sprostilo pet mest nadomestnih članov.

(4)

Zaradi imenovanja Pera NØRHAVEJA za člana Odbora regij se je v tem odboru sprostilo mesto nadomestnega člana –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted;

(b)

za nadomestne člane pa:

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 4. junija 2018

Za Svet

Predsednica

T. TSACHEVA


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2015/2237 z dne 30. novembra 2015 o imenovanju danskega nadomestnega člana Odbora regij (UL L 317, 3.12.2015, str. 35).


7.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/9


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/840

z dne 5. junija 2018

o določitvi nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije na področju vodne politike v skladu z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/495

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3362)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 8b(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 8b(1) Direktive 2008/105/ES je navedeno, da se določi nadzorni seznam snovi, za katere se zaradi podpore prihodnjemu izvajanju prednostnega razvrščanja v skladu s členom 16(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES zbirajo podatki o spremljanju iz celotne Unije (2). Prvi takšen seznam je moral za vsako snov vključevati navedbe medijev spremljanja in mogočih analitskih metod, ki niso nesorazmerno drage.

(2)

Člen 8b Direktive 2008/105/ES med drugim določa pogoje in načine spremljanja snovi na nadzornem seznamu ter poročanja držav članic o rezultatih spremljanja.

(3)

Snovi, ki se vključijo na nadzorni seznam, je treba izbrati med snovmi, za katere razpoložljive informacije kažejo, da bi lahko na ravni Unije pomenile znatno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, vendar za katere ni dovolj podatkov o spremljanju, da bi se ugotovilo dejansko tveganje. Treba bi bilo razmisliti o tem, da se na nadzorni seznam vključijo zelo strupene snovi, ki se uporabljajo v številnih državah članicah in odvajajo v vodno okolje, vendar se spremljajo le redko ali nikoli. Pri navedenem izbirnem postopku bi bilo treba upoštevati informacije, naštete v točkah (a) do (e) člena 8b(1) Direktive 2008/105/ES, predvsem glede novih onesnaževal.

(4)

S spremljanjem snovi z nadzornega seznama bi se morali zbirati visokokakovostni podatki o njihovih koncentracijah v vodnem okolju, ki bodo v okviru ločenega pregleda v skladu s členom 16(4) Direktive 2000/60/ES primerni za podporo ocenam tveganj, na katerih temelji opredelitev prednostnih snovi. V navedenem pregledu bi bilo treba razmisliti o vključitvi snovi, za katere je ugotovljeno, da pomenijo znatno tveganje, na seznam prednostnih snovi. Določil bi se tudi okoljski standard kakovosti, ki bi ga morale izpolnjevati države članice. Za predlagano vključitev snovi na seznam prednostnih snovi bi se izvedla presoja vpliva.

(5)

Prvi nadzorni seznam snovi je bil določen v Izvedbenem sklepu (EU) 2015/495 (3) in je vseboval deset snovi ali skupin snovi z navedbami medija spremljanja, mogočih analitskih metod, ki niso nesorazmerno drage, in najvišjih sprejemljivih meja zaznavnosti metode.

(6)

V skladu s členom 8b(2) Direktive 2008/105/ES mora Komisija nadzorni seznam posodobiti na dve leti. Komisija mora pri posodobitvi nadzornega seznama iz njega črtati vse snovi, za katere je mogoče brez dodatnih podatkov o spremljanju izvesti presojo tveganja iz člena 16(2) Direktive 2000/60/ES.

(7)

Komisija je leta 2017 analizirala podatke iz prvega leta spremljanja snovi na prvem nadzornem seznamu. Na podlagi te analize je sklenila, da je za snovi trialat, oksadiazon, 2,6-ditert-butil-4-metilfenol in diklofenak na voljo zadostna količina visokokakovostnih podatkov o spremljanju ter da bi bilo zato te snovi treba črtati z nadzornega seznama.

(8)

Kot je navedeno v Izvedbenem sklepu (EU) 2015/495, bi bilo primerno spremljati snov 2-etilheksil-4-metoksicinamat v usedlinah. Vendar se večina zbranih podatkov o spremljanju nanaša na vodo in omejena količina sporočenih podatkov o usedlinah ne zadostuje za dokončno analizo navedenega medija spremljanja. Da bi zagotovili, da podatki o spremljanju, zbrani za navedeno snov, v celoti odražajo tveganje, ki ga ta predstavlja, bo Komisija nadalje preučila, ali bi jo države članice lahko spremljale v usedlinah na zanesljiv in primerljiv način. Medtem bi bilo treba navedeno snov črtati z nadzornega seznama.

(9)

Za makrolidni antibiotik azitromicin in dva neonikotinoida imidakloprid in tiametoksam pa so potrebni dodatni visokokakovostni podatki o spremljanju, ki bi podprli usmerjeno presojo tveganja iz člena 16(2) Direktive 2000/60/ES. Zato bi bilo treba te snovi obdržati na nadzornem seznamu. Makrolidni antibiotiki in neonikotinoidi so bili v dveh skupinah vključeni na prvi nadzorni seznam, da bi se upoštevalo dejstvo, da lahko snovi z enakim načinom delovanja delujejo aditivno. Poleg tega ta argument upravičuje ohranitev navedenih dveh skupin na nadzornem seznamu, čeprav je za nekatere posamezne snovi iz teh skupin (makrolidna antibiotika klaritromicin in eritromicinom ter neonikotinoidi acetamiprid, klotianidin in tiakloprid) na voljo zadostna količina visokokakovostnih podatkov o spremljanju.

(10)

Komisija je leta 2017 zbrala tudi podatke o številnih drugih snoveh, ki bi jih lahko vključili na nadzorni seznam. Upoštevala je različne vrste zadevnih informacij iz člena 8b(1) Direktive 2008/105/ES ter se posvetovala s strokovnjaki iz držav članic in skupinami deležnikov. Snovi, za katere obstaja dvom o njihovi toksičnosti ali pri katerih razpoložljive metode spremljanja niso dovolj občutljive, zanesljive in primerljive, ne bi smele biti vključene na nadzorni seznam. Insekticid metaflumizon ter antibiotika amoksicilin in ciprofloksacin so bili opredeljeni kot primerni kandidati. Vključitev amoksicilina in ciprofloksacina je v skladu z evropskim akcijskim načrtom „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (4), ki podpira uporabo nadzornega seznama za „boljše poznavanje pojava in širjenja antimikrobikov v okolju“.

(11)

V skladu s členom 8b(1) Direktive 2008/105/ES je Komisija opredelila mogoče analitske metode za predlagane snovi. Meja zaznavnosti metode bi morala biti za vsako snov vsaj tako nizka kot specifična predvidena koncentracija brez učinka v ustreznem mediju.

(12)

Med pregledom prvega nadzornega seznama je Komisija opredelila nove ekotoksikološke informacije za makrolidna antibiotika klaritromicin in azitromicin, za metiokarb ter za neonikotinoide imidakloprid, tiakloprid in tiametoksam, zaradi česar je za te snovi spremenila predvidene koncentracije brez učinka. Najvišje sprejemljive meje zaznavnosti metode, ki so v nadzornem seznamu določene za navedene snovi in skupine snovi, bi bilo zato treba ustrezno posodobiti.

(13)

Za analitske metode, določene v nadzornem seznamu, velja, da niso nesorazmerno drage. Če bi nove informacije v prihodnosti privedle do zmanjšanja predvidene koncentracije brez učinka za posamezne snovi, bi bilo morda treba znižati najvišjo sprejemljivo mejo zaznavnosti metode, dokler bi navedene snovi ostale na seznamu.

(14)

Za primerljivost bi bilo treba vse snovi spremljati v celotnem vzorcu vode.

(15)

Izvedbeni sklep (EU) 2015/495 bi bilo treba razveljaviti.

(16)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21(1) Direktive 2000/60/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nadzorni seznam snovi za spremljanje na ravni Unije iz člena 8b Direktive 2008/105/ES je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2015/495 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 5. junija 2018

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 348, 24.12.2008, str. 84.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/495 z dne 20. marca 2015 o določitvi nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije na področju vodne politike v skladu z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 78, 24.3.2015, str. 40).

(4)  Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom, COM(2017) 339 final.


PRILOGA

Nadzorni seznam snovi za spremljanje na ravni Unije, kot je določen v členu 8b Direktive 2008/105/ES

Ime snovi / skupine snovi

Številka CAS (1)

Številka EU (2)

Okvirna analitska metoda (3)  (4)

Najvišja meja zaznavnosti metode (ng/l)

17-alfa-etinilestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE z velikim volumnom – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

makrolidni antibiotiki (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

ali GC-MS

2

neonikotinoidi (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC-MS-MS ali SPE – LC-MS-MS

65

amoksicilin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

ciprofloksacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov).

(2)  Številka Evropske unije – ni na voljo za vse snovi.

(3)  Za zagotovitev primerljivosti rezultatov iz različnih držav članic se vse snovi spremljajo v celotnem vzorcu vode.

(4)  Metode ekstrakcije:

LLE– ekstrakcija tekoče – tekoče,

SPE– ekstrakcija na trdni fazi.

Analitske metode:

GC-MS– plinska kromatografija – masna spektroskopija,

LC-MS-MS– tekočinska kromatografija – (tandemska) trojna kvadrupolna masna spektrometrija.

(5)  Eritromicin (št. CAS 114-07-8, št. EU 204-040-1), klaritromicin (št. CAS 81103-11-9), azitromicin (št. CAS 83905-01-5, št. EU 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (št. CAS 105827-78-9/138261-41-3, št. EU 428-040-8), tiakloprid (št. CAS 111988-49-9), tiametoksam (št. CAS 153719-23-4, št. EU 428-650-4), klotianidin (št. CAS 210880-92-5, št. EU 433-460-1), acetamiprid (št. CAS 135410-20-7/160430-64-8).