ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 140

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
6. junij 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/826 z dne 28. maja 2018 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/827 z dne 4. junija 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/828 z dne 15. februarja 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/68 glede zahtev za protiblokirne zavorne sisteme, visokotlačne naprave za shranjevanje energije in enovodne hidravlične povezave ( 1)

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/829 z dne 15. februarja 2018 o spremembi in popravkih Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil ( 1)

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/830 z dne 9. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1322/2014 glede prilagoditve konstrukcije vozil ter splošnih zahtev za odobritev kmetijskih in gozdarskih vozil

15

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/831 z dne 5. junija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1)

35

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/832 z dne 5. junija 2018 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih ( 1)

38

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2018/833 z dne 4. junija 2018 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

87

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/834 z dne 4. junija 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3318)  ( 1)

89

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/835 z dne 4. junija 2018 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Madžarskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3319)  ( 1)

104

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2018 Pododbora za carino EU-Gruzija z dne 20. marca 2018 o nadomestitvi Protokola I k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja [2018/836]

107

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/1


SKLEP SVETA (EU) 2018/826

z dne 28. maja 2018

o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 186 v povezavi s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep (EU) 2017/1324 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: program PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic.

(2)

Libanonska republika (v nadaljnjem besedilu: Libanon) je izrazila željo, da se pridruži programu PRIMA kot sodelujoča država, ki je enakopravna z državami članicami in tretjimi državami, pridruženimi okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020, ki sodelujejo v programu PRIMA.

(3)

V skladu s členom 1(2) Sklepa (EU) 2017/1324 Libanon postane sodelujoča država v programu PRIMA s sklenitvijo mednarodnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Unijo, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanona v programu PRIMA.

(4)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2018/467 (3) je bil Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisan dne 27. februarja 2018 s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), se odobri v imenu Unije (4).

Člen 2

Predsednik Sveta, v imenu Unije, pošlje uradno obvestilo iz člena 5(2) Sporazuma (5).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. maja 2018

Za Svet

Predsednik

E. KARANIKOLOV


(1)  Odobritev z dne 17. aprila 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep (EU) 2017/1324 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (UL L 185, 18.7.2017, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2018/467 z dne 25. septembra 2017 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (UL L 79, 22.3.2018, str. 1).

(4)  Sporazum je bil objavljen v UL L 79, 22.3.2018, str. 3, skupaj s sklepom o podpisu.

(5)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


UREDBE

6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/827

z dne 4. junija 2018

o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (1) ter zlasti člena 46(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. marca 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 267/2012.

(2)

Svet je v skladu s členom 46(7) Uredbe (EU) št. 267/2012 pregledal seznam oseb in subjektov iz prilog IX in XIV k navedeni uredbi.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba posodobiti vnose, ki zadevajo nekatere osebe in subjekte iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

(4)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. junija 2018

Za Svet

Predsednica

T. TSACHEVA


(1)  UL L 88, 24.3.2012, str. 1


PRILOGA

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni:

(1)

pod naslovom „I. Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in subjekti, ki podpirajo iransko vlado“ naslednji vnosi nadomestijo ustrezajoče vnose na seznamu pod podnaslovom „B. Subjekti“:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„42.(g)

Shetab Gaman (tudi Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Naslov: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Tehran

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (tudi Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ali Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ali Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ali Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Sodelovanje pri nabavi materiala pod nadzorom, ki se neposredno uporablja pri proizvodnji centrifug za iranski program bogatenja urana.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Vpleten v proizvodnjo in dobavo specializirane električne opreme in materialov, ki se neposredno uporabljajo v iranskem jedrskem sektorju.

23.5.2011“

(2)

pod naslovom „II. Iranska revolucionarna garda (IRGC)“ naslednji vnosi nadomestijo ustrezajoče vnose na seznamu pod podnaslovom „A. Osebe“:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

Brigadni general IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Nekdanji namestnik ministra, pristojen za nadzor, na MODAFL, pristojen za vse objekte in naprave MODAFL, ki ostaja povezan z MODAFL in IRGC, tudi z zagotavljanjem storitev.

23.6.2008

8.

Brigadni general IRGC Mohammad Reza NAQDI

Rojen leta 1953 v Nadžafu (Irak).

Namestnik poveljnika IRGC za kulturne in socialne zadeve. Nekdanji poveljnik odporniških sil Bassij.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (tudi Rostam GHASEMI)

Rojen leta 1961.

Nekdanji poveljnik Khatam al Anbiya.

26.7.2010

19.

Brigadni general IRGC Amir Ali Haji ZADEH (tudi Amir Ali HAJIZADEH)

 

Poveljnik letalstva IRGC.

23.1.2012“


6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/828

z dne 15. februarja 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/68 glede zahtev za protiblokirne zavorne sisteme, visokotlačne naprave za shranjevanje energije in enovodne hidravlične povezave

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (1) ter zlasti člena 17(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V uvodni izjavi 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/68 (2) je predvideno, da bo Komisija ocenila zahtevo za vgradnjo protiblokirnih zavornih sistemov (ABS) v traktorje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo med 40 km/h in 60 km/h od 1. januarja 2020. Na podlagi ocene te zahteve je Komisija sklenila, da se z opustitvijo zahteve za vgradnjo ABS v navedena vozila v Delegirani uredbi preprečijo nesorazmerni finančni stroški za industrijo in uporabnike, ki bi v končni fazi povzročili zakasnitev dejanske uporabe najsodobnejše tehnologije zavor na trgu. Zato bi bilo treba zahtevo za vgradnjo ABS v navedena vozila črtati.

(2)

Pogoji za delovanje visokotlačnih naprav za shranjevanje energije naj bi omogočili najsodobnejši razpon tlaka in določili ustrezen preizkus. Mejne vrednosti tlaka bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Da bi državam članicam in industriji omogočili nemoten prehod na prepoved enovodnih hidravličnih povezav pri uporabi zahtev glede zaviranja iz Delegirane uredbe (EU) 2015/68 za nove traktorje, povezane s priklopniki, ki so že v uporabi, pri čemer se upošteva stopnja obnove voznega parka kmetijskih in gozdarskih vlečenih vozil, bi bilo treba uporabo prehodnih zahtev za enovodne hidravlične povezave zavornih naprav in zavorne spojke priklopnikov podaljšati do 31. decembra 2024.

(4)

Delegirano uredbo (EU) 2015/68 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Glede na to, da ta uredba vsebuje številne pomembne spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/68, ki so potrebne za njeno nemoteno uporabo, bi morala začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/68

Delegirana uredba (EU) 2015/68 se spremeni:

(1)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Zahteve za enovodne hidravlične povezave in traktorje, opremljene z njimi

1.   Zahteve za učinkovitost za enovodne hidravlične povezave zavornih naprav in zavornih spojk priklopnikov ter za traktorje, opremljene z enovodnimi hidravličnimi povezavami, so določene v Prilogi XIII. Te zahteve se uporabljajo do 31. decembra 2024.

2.   Proizvajalci ne smejo vgrajevati enovodnih hidravličnih povezav v nove traktorje po 31. decembru 2024.“;

(2)

člen 17 se spremeni:

(a)

drugi odstavek se črta;

(b)

četrti odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Z učinkom od 1. januarja 2025 nacionalni organi prepovejo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe novih traktorjev, ki so opremljeni z enovodnimi hidravličnimi povezavami.“;

(3)

priloge I, IV in XIII k Delegirani uredbi (EU) 2015/68 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 60, 2.3.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/68 z dne 15. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za zavorne sisteme vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 17, 23.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Priloge I, IV in XIII k Delegirani uredbi (EU) 2015/68 se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

točka 2.2.1.21.2 se črta;

(b)

točka 2.2.1.23 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.1.23

Traktorji, razen tistih iz točke 2.2.1.21.1, ki so opremljeni s protiblokirnimi zavornimi sistemi, morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge XI.“;

(c)

v točki 2.2.2.15.1.1 se črta besedilo „Ta tlak ne sme presegati 11 500 kPa.“;

(d)

vstavita se točki 2.2.2.15.1.1.1 in 2.2.2.15.1.1.2:

„2.2.2.15.1.1.1

Ta nizki tlak v napravah za shranjevanje hidravlične energije ne sme presegati 11 500 kPa v sistemih z napravami za shranjevanje energije z največjim delovnim tlakom 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2

Ta nizki tlak v napravah za shranjevanje hidravlične energije lahko presega 11 500 kPa v sistemih z napravami za shranjevanje energije, ki se za izpolnjevanje predpisanega zavornega učinka polnijo na največji delovni tlak, ki presega 15 000 kPa.“

(2)

V delu C Priloge IV (Hidravlični zavorni sistemi s shranjeno energijo) se vstavi točka 1.3.2.1.1:

„1.3.2.1.1

pri sistemih z napravami za shranjevanje energije, ki se za izpolnjevanje zahtev glede predpisanega zavornega učinka polnijo na največji delovni tlak, ki presega 15 000 kPa, mora biti tlak v napravah za shranjevanje energije na začetku preskusa najvišji tlak, ki ga določi proizvajalec;“.

(3)

Priloga XIII se spremeni:

(a)

točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1

Enovodna hidravlična povezava se lahko vgradi v traktor, ki je opremljen z eno od naslednjih povezav:

(a)

katera koli vrsta povezave iz točke 2.1.4 Priloge I;

(b)

katera koli vrsta povezave iz točk 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 in 2.1.5.1.3 Priloge I. V tem primeru je lahko moški priključek enovodne hidravlične povezave moški priključek iz točke 2.1.5.1.1 Priloge I, da se prepreči podvajanje priključkov, pod pogojem, da so tlaki, ki nastajajo na tem priključku, v skladu s točkami 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.3.“;

(b)

vstavijo se točke 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.3:

„1.1.1

V primeru, da sta krmilni in dodatni vod vlečenega vozila povezana, mora biti ustvarjeni tlak pm v skladu z diagramom 2 iz Dodatka 1 k Prilogi II.

1.1.2

V primeru, da je priključeno vlečeno vozilo z enovodno hidravlično povezavo, mora biti ustvarjeni tlak pm v skladu s točko 2 ali 3 te priloge.

1.1.3

Zaznavanje priključenih vodov iz točk 1.1.1 in 1.1.2 mora biti avtomatsko.“


6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/829

z dne 15. februarja 2018

o spremembi in popravkih Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (1) ter zlasti členov 17(5) in 49(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravilniki UN/ECE, ki se obvezno uporabljajo in so določeni v Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/208 (2), se pogosto posodabljajo. V zvezi s tem bi bilo treba seznam dopolniti s pojasnilom, da proizvajalci lahko uporabijo poznejša dopolnila veljavnih sprememb navedenih pravilnikov UN/ECE, čeprav ta dopolnila niso objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

(2)

Popraviti je treba nekatere redakcijske napake na seznamu pravilnikov UN/ECE iz Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2015/208.

(3)

Za nemoteno izvajanje Delegirane uredbe (EU) 2015/208 s strani nacionalnih organov so potrebne redakcijske izboljšave Priloge IV k navedeni delegirani uredbi in natančni sklici na kategorije vozil, za katere se uporablja navedena priloga.

(4)

Zahteve za krmiljenje iz Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2015/208 je treba prilagoditi tehničnemu napredku v skladu s standardom ISO 10998:2008 in zahtevami iz Pravilnika UN/ECE št. 79, ki je naveden na seznamu iz Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2015/208.

(5)

Sodobna kmetijska in gozdarska vozila so izpostavljena elektromagnetnim signalom s frekvenco do 2 000 MHz. Zato bi bilo treba spremeniti Prilogo XV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208, da bo vključevala ustrezna frekvenčna območja za preskušanje in bo usklajena s Pravilnikom UN/ECE št. 10, ki vsebuje take zahteve za preskušanje in se uporablja kot alternativa zahtevam iz Priloge XV.

(6)

Sodobne tehnike kmetovanja zahtevajo uporabo širših pnevmatik, ki preprečujejo zbijanje tal, in večjih orodij. Zato je treba prilagoditi zahteve glede mer in mas priklopnikov iz Priloge XXI k Delegirani uredbi (EU) 2015/208 v zvezi s širino vozila v skladu s tem, kar je že dovoljeno v številnih državah članicah.

(7)

Prilagoditev zahtev glede mer zahteva prilagoditev nekaterih določb iz prilog k Delegirani uredbi (EU) 2015/208, tj. Priloge VII za vidno polje in brisalnike vetrobranskega stekla, Priloge XII za vgradnjo svetil, Priloge XIV za zunanjost vozila in dodatno opremo, Priloge XXVI za konstrukcije za zaščito pred podletom od zadaj, Priloge XXVII za bočno zaščito in Priloge XXVIII za ploščadi za tovor, saj so njihove določbe neposredno odvisne od dovoljene širine vozil.

(8)

Ocenjuje se, da bi se lahko število nesreč s smrtnim izidom občutno zmanjšalo tako, da bi se povečala vidnost kmetijskih in gozdarskih vozil s prilagoditvijo zahtev za primerno izboljšano svetlobno opremo v Prilogi XII k Delegirani uredbi (EU) 2015/208.

(9)

Da se omogoči pravilna uporaba zahtev za preskušanje iz Priloge XXXIV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208, je treba posodobiti matematično formulo, ki je povezana s takšnim preskušanjem.

(10)

Za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, kar zadeva priklopnike in zamenljivo vlečeno opremo, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 167/2013, bi bilo treba prilagoditi zahteve za mehanske naprave za spenjanje iz Priloge XXXIV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208, da se omogoči uporaba tritočkovnih mehanskih naprav za spenjanje, in določiti izboljšane specifikacije za mehanske naprave za spenjanje na vlečenih vozilih, ki vlečejo druga vozila.

(11)

Delegirano uredbo (EU) 2015/208 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(12)

Glede na to, da ta uredba vsebuje številne popravke Delegirane Uredbe (EU) 2015/208, bi morala začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Delegirana uredba (EU) 2015/208 se spremeni:

(1)

v poglavju IV se vstavi naslednji člen 40a:

„Člen 40a

Prehodne določbe

1.   Ne glede na uporabo določb te uredbe, kot je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/829 (*1), nacionalni organi do 31. decembra 2018 še naprej podeljujejo homologacije za tipe kmetijskih in gozdarskih vozil ali tipe sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot v skladu s to uredbo v različici, veljavni dne 8. junija 2018.

2.   Ne glede na uporabo določb te uredbe, kot je bila spremenjena z Delegirano uredbo (EU) 2018/829, države članice do 30. junija 2019 še naprej dovoljujejo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe kmetijskih in gozdarskih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na podlagi tipa, homologiranega v skladu s to uredbo v različici, veljavni dne 8. junija 2018.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/829 z dne 15. februarja 2018 o spremembi in popravkih Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 140, 6.6.2018, str. 8).“;"

(2)

priloge I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII in XXXIV se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Popravki Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Priloge I, IV, XII in XXXIV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208 se popravijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 60, 2.3.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/208 z dne 8. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 42, 17.2.2015, str. 1).


PRILOGA I

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Priloge I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII in XXXIV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208 se spremenijo:

1.

za tabelo v Prilogi I se doda naslednja opomba:

„Uporabljajo se prehodne določbe pravilnikov UN/ECE iz te tabele, razen če ta uredba določa nadomestne datume. Sprejme se tudi skladnost s predpisi v skladu s poznejšimi spremembami tistih iz te tabele.“;

2.

v prilogi V se prvi stavek točke 3.1.2 nadomesti z naslednjim:

„Sila na volanu, potrebna za dosego obračalnega kroga s polmerom 12 m iz stanja popolne poravnanosti krmiljenih koles, pri brezhibni krmilni opremi ne sme preseči 25 daN.“;

3.

v Prilogi VII se v točki 2 doda naslednji stavek:

„Preskusi in merila sprejemljivosti, opredeljena v standardu ISO 5721-2:2014, se uporabljajo tudi za traktorje, ki presegajo širino 2,55 m.“;

4.

Priloga XII se spremeni:

(a)

točka 6.15.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.15.1

Prisotnost: obvezna na vseh vozilih, ki so daljša od 4,6 m. Neobvezna na vseh drugih vozilih.“;

(b)

točka 6.15.6 se nadomesti z naslednjim:

„6.15.6

Usmeritev: vstran. Če se usmeritev ne spreminja, se odsevnik lahko vrti.“;

(c)

točka 6.18.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.18.1

Prisotnost: obvezna na traktorjih, ki so daljši od 4,6 m. Obvezna na priklopnikih kategorij R3 in R4, ki so daljši od 4,6 m. Neobvezna na vseh drugih vozilih.“;

(d)

v točki 6.18.4.3 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Za vozila, ki niso daljša od 6 m, in za šasije s kabino pa zadostuje, da imajo eno bočno svetilko, vgrajeno na prvi tretjini ali na zadnji tretjini dolžine vozila. Za traktorje tudi zadošča ena bočna svetilka, vgrajena na srednji tretjini dolžine vozila.“;

(e)

v točki 6.18.4.3 se doda naslednji odstavek:

„Bočna svetilka je lahko del površine sevanja, ki je skupna z bočnim odsevnikom.“;

(f)

točka 6.26.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.26.1

Prisotnost:

 

obvezna na vozilih s skupno širino nad 2,55 m;

 

neobvezna na vozilih s skupno širino do 2,55 m.“;

5.

v Prilogi XIV se točka 2.1 nadomesti z naslednjim:

„2.1

Ta priloga se uporablja za tiste dele zunanje površine, ki so pri obremenjenem vozilu, opremljenem s pnevmatikami največjega premera ali gosenicami z največjo navpično mero, za katere je vozilo homologirano in ki niso namenjene za zaščito tal, z zaprtimi vsemi vrati, okni, pokrovi itd.:“;

6.

Priloga XV se spremeni:

(a)

v delu 2 se v točki 3.4.2.1 številka „1 000“ nadomesti s številko „2 000“ v obeh primerih;

(b)

del 5 se spremeni:

(i)

v točki 1.2 se zadnji trije stavki črtajo;

(ii)

v točki 5.1.3 se številka „1 000“ nadomesti s številko „2 000“;

(iii)

v točki 6.1 se številka „1 000“ nadomesti s številko „2 000“;

(iv)

točka 6.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.1

Da bi se potrdilo, da vozilo izpolnjuje zahteve iz tega dela, ga je treba preskušati pri največ 14 merilnih frekvencah v frekvenčnem območju, npr.: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 in od 1 000 do 2 000 MHz v skladu z inkrementom, opredeljenim v standardu ISO 11451-1, 3. izdaja, 2005 in spremembi 1:2008.“;

(v)

v točki 7.1.2 se številka „1 000“ nadomesti s številko „2 000“;

(vi)

v točki 7.4 se doda naslednji stavek:

„Vozilo se izpostavi elektromagnetnemu sevanju v frekvenčnih območjih od 20 do 2 000 MHz z navpično polarizacijo.“;

(vii)

točka 7.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„7.4.2   Oblika vala preskuševalnega signala

Modulacija preskuševalnega signala je:

a)

amplitudna modulacija (AM) z modulacijo 1 kHz in globino modulacije 80 % (m = 0,8 ± 0,04) v frekvenčnem območju 20–1 000 MHz (kot je opredeljeno na sliki 3 tega dela) in

(b)

impulzna modulacija (PM) s tonom = 577 μs in periodo = 4 600 μs v frekvenčnem območju 1 000–2 000 MHz, kot je določeno v standardu ISO 11451-1, 3. izdaja, 2005 in spremembi 1:2008.“;

(viii)

vstavi se naslednja točka 7.4.4:

„7.4.4   Čas izpostavljenosti

Čas izpostavljenosti za vsako preskuševalno frekvenco mora biti zadosten, da omogoča odziv preskušanega vozila v normalnih razmerah. V vsakem primeru časovni presledki ne smejo biti krajši od dveh sekund.“;

7.

Priloga XXI se spremeni:

(a)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Največje mere katerega koli vozila kategorije T ali C so naslednje:

2.1.1

dolžina: 12 m;

2.1.2

širina: 2,55 m (brez upoštevanja izbočenega dela sten pnevmatik na mestu stika s tlemi);

Širina se lahko poveča na največ 3,00 m, če je izključni namen tega povečanja namestitev pnevmatik, gumijastih gosenic ali dvojnih pnevmatik, ki so potrebne za zaščito tal, vključno s sistemi za preprečevanje škropljenja, če je širina trajne konstrukcije vozila omejena na 2,55 m in je homologirano vozilo opremljeno tudi z najmanj enim kompletom pnevmatik ali gumijastih gosenic, s katerimi njegova širina ne sme presegati 2,55 m.

2.1.3

višina: 4 m.“;

(b)

vstavijo se naslednje točke 2.3, 2.3.1, 2.3.2 in 2.3.3:

„2.3

Največje mere katerega koli vozila kategorije R so naslednje:

2.3.1

dolžina: 12 m;

2.3.2

širina: 2,55 m (brez upoštevanja izbočenega dela sten pnevmatik na mestu stika s tlemi).

Širina se lahko poveča na največ 3,00 m, če je vzrok tega povečanja izključno ena od naslednjih okoliščin:

(a)

uporaba pnevmatik v konfiguraciji za zaščito tal pod pogojem, da je vozilo mogoče opremiti tudi z najmanj enim kompletom pnevmatik, s katerim njegova širina ne presega 2,55 m. Konstrukcija vozila, ki je potrebna za namene prevoza, ne sme presegati širine 2,55 m. Če je vozilo mogoče opremiti z najmanj enim kompletom pnevmatik, s katerim njegova širina ne presega 2,55 m, so sistemi za preprečevanje škropljenja, če so vgrajeni, takšni, da je širina vozila omejena na 2,55 m;

(b)

prisotnost orodij, potrebnih za delovanje vozila in skladnih z določbami o izvajanju Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1). Konstrukcija vozila, potrebna za namene prevoza, ne sme presegati širine 2,55 m;

2.3.3

višina: 4 m.

(*1)  Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano) (UL L 157, 9.6.2006, str. 24).“;"

8.

v Prilogi XXVI se točka 2.4.2 nadomesti z naslednjim:

„2.4.2

naprava ne sme biti v nobeni točki širša od zadnje osi vozila, merjene na skrajnih zunanjih točkah koles, pri čemer se ne upoštevajo izbokline pnevmatik v bližini točke stika s tlemi, prav tako pa ne sme biti za več kot 10 cm krajša na vsaki strani. Če je zadnjih osi več, je treba upoštevati širino najširše zadnje osi. Širina naprave v nobenem primeru ne sme presegati 2,55 m.“;

9.

v Prilogi XXVII se prvi stavek točke 2.1 nadomesti z naslednjim:

„Širina vozila z napravo ne sme presegati največje skupne širine vozila ali 2,55 m, odvisno od tega, kaj je manjše. Glavni del zunanje površine naprave ne sme segati več kot 120 mm navznoter od skrajne zunanje ravnine (največje širine) vozila.“;

10.

v Prilogi XXVIII se druga alinea točke 2 nadomesti z naslednjim:

„—

širina ne presega največje skupne širine traktorja brez opreme ali 2,55 m, odvisno od tega, kaj je manjše.“;

11.

v Prilogi XXXIV se doda naslednja točka:

„2.9

Če vlečeno vozilo vleče drugo vlečeno vozilo, mora biti mehanska naprava za spenjanje prvega vozila skladna z zahtevami za mehanske naprave za spenjanje za traktorje.“.


PRILOGA II

Popravki Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Priloge I, IV, XII in XXXIV k Delegirani uredbi (EU) 2015/208 se spremenijo:

1.

Priloga I se popravi:

(a)

vrstica pod vrstico s Pravilnikom št. 5 se črta;

(b)

vrstica pod vrstico s Pravilnikom št. 21 se črta;

(c)

vrstica pod vrstico s Pravilnikom št. 75 se črta;

2.

Priloga IV se popravi:

(a)

točke 1.1, 1.2 in 2 se črtajo;

(b)

dodajo se naslednje točke 2, 3 in 4:

„2.

Za krmiljenje vozil kategorij Tb in Cb z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 40 km/h in ne presega 60 km/h, veljajo zahteve iz standarda ISO 10998:2008, sprememba 1:2014.

3.

Krmiljenje traktorjev kategorije Cb je v skladu z zahtevami iz točke 3.9 Priloge XXXIII.

4.

Zahteve glede sile na volanu za vozila iz točke 1 so enake kot zahteve za vozila kategorije N2 iz oddelka 6 Pravilnika UN/ECE št. 79, kot je navedeno v Prilogi I.

Za vozilo, opremljeno s sedežem v obliki sedla in krmilom, veljajo enake zahteve glede sile na volanu na sredini ročaja.“;

3.

Priloga XII se popravi:

(a)

zadnji stavek v točki 6.15.5 se nadomesti z naslednjim:

„Navpični kot pod vodoravno ravnino se lahko zmanjša na 5°, če je višina odsevnika nad tlemi manj kot 750 mm.“;

(b)

naslov Dodatka 3 se nadomesti z naslednjim:

„Mere, najmanjša velikost odsevne površine, barva in najmanjše fotometrične zahteve ter identifikacija in označevanje označevalnih tabel in označevalnih nalepk za vozila s širino nad 2,55 m“;

4.

Priloga XXXIV se popravi:

(a)

v točki 3.4.1 se formula za h2 nadomesti z naslednjim:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)) / (0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))“;

(b)

v točki 8 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

zamenljiva vlečena oprema kategorije R1a ali R2a, namenjena predvsem predelavi materialov v smislu člena 3(9) Uredbe (EU) št. 167/2013;“.

6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/830

z dne 9. marca 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1322/2014 glede prilagoditve konstrukcije vozil ter splošnih zahtev za odobritev kmetijskih in gozdarskih vozil

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (1) ter zlasti členov 18(4) in 49(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Več vnosov v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 167/2013 bi bilo treba spremeniti, da bi se omogočilo določanje zahtev za dodatne kategorije vozil v skladu z najnovejšimi različicami nekaterih standardnih kodeksov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za uradno preskušanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev (2).

(2)

Pravilniki UN/ECE, ki se obvezno uporabljajo in so določeni v Prilogi I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 1322/2014 (3), se pogosto posodabljajo. V zvezi s tem bi bilo treba seznam dopolniti s pojasnilom, da proizvajalci lahko uporabijo poznejša dopolnila veljavnih sprememb navedenih pravilnikov UN/ECE, čeprav ta dopolnila niso objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

(3)

Da bi poudarili, da so nekatere zahteve iz zakonodaje Unije enakovredne in popolnoma usklajene z zahtevami iz standardnih kodeksov OECD, bi bilo treba besedilo zahtev in oštevilčenje v nekaterih prilogah k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 prilagoditi, tako da bi bila enaka besedilu in oštevilčenju v ustreznih standardnih kodeksih OECD.

(4)

Za zmanjšanje števila poškodb in nesreč s smrtnim izidom, ki se zgodijo, ker se zadaj nameščena zložljiva zaščitna struktura pri prevrnitvi za ozkokolotečne traktorje v potencialno nevarnih okoliščinah ne dvigne, bi morale biti ergonomske zahteve obvezne, da bi se olajšalo in v čim večji meri zagotovilo dvigovanje zaščitne strukture pri prevrnitvi, kadar je potrebno.

(5)

Seznam poročil o preskusih, pripravljenih na podlagi standardnih kodeksov OECD in priznanih za namene EU-homologacije kot alternativa poročilom o preskusih, pripravljenih na podlagi Delegirane uredbe (EU) št. 1322/2014, bi bilo treba posodobiti.

(6)

Zaradi pojasnitve in izboljšanja nekaterih postopkov preskušanja bi bile potrebne dodatne manjše spremembe metode preskušanja vozniških sedežev in zahtev za dostop do vozniškega mesta, minimalnih zahtev za krmilne naprave in zahtev za stopnjo gorljivosti materiala v kabini, ki so določene v Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014.

(7)

Uredbo (EU) št. 167/2013 in Delegirano uredbo (EU) št. 1322/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Priloge I k Uredbi (EU) št. 167/2013

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 167/2013 se v vrstici št. 38 v stolpcih za kategoriji vozil Ca in Cb „NA“ nadomesti z „X“.

Člen 2

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1322/2014

Delegirana uredba (EU) št. 1322/2014 se spremeni:

(1)

v členu 12 se besede „kategorij T2, T3 in T4.3“ nadomestijo z besedami „kategorij T2/C2, T3/C3 in T4.3/C4.3“;

(2)

v poglavju V se vstavi naslednji člen 35a:

„Člen 35a

Prehodne določbe

1.   Do 26. junija 2018 nacionalni organi še naprej podeljujejo homologacije za tipe kmetijskih in gozdarskih vozil ali tipe sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot v skladu s to uredbo v različici, veljavni dne 25. junija 2018.

2.   Do 31. decembra 2018 države članice dovoljujejo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe kmetijskih in gozdarskih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na podlagi tipa, homologiranega v skladu s to uredbo v različici, veljavni dne 25. junija 2018.“;

(3)

v Prilogi I se pod naslovom „Pojasnilo:“ dodajo naslednji odstavki:

„Uporabljajo se prehodne določbe pravilnikov UN/ECE iz te preglednice, razen če ta uredba določa nadomestne datume. Sprejme se tudi skladnost z določbami poznejših sprememb od tistih, ki so navedene v tej preglednici.“;

(4)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(5)

Priloga VI se spremeni:

(a)

del B se spremeni:

(a)

v točki 3.8.2 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar je primerno, se lastnosti odpornosti proti krhkosti v hladnem vremenu preverjajo v skladu z zahtevami iz točk 3.8.2.1 do 3.8.2.7 ali zahtevami iz točke 3.8.3.“;

(b)

vstavi se naslednja točka 3.8.3:

„3.8.3

Odpornost proti krhkosti v hladnem vremenu se lahko dokaže z uporabo pravil in smernic iz oddelka 3 tega dela B pri nižji temperaturi – 18 °C ali hladneje. Pred dinamičnim preskušanjem se zaščitna struktura in vsi pritrdilni sestavni deli ohladijo na – 18 °C ali hladneje.“;

(6)

v pojasnilih k Prilogi VI se pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če ni drugače določeno, sta besedilo zahtev in oštevilčenje, uporabljena v delu B, enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske traktorje (dinamično preskušanje), standardni kodeks OECD št. 3, izdaja 2017 iz februarja 2017.“;

(7)

v Prilogi VII se v pojasnilih k Prilogi VII pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če ni drugače določeno, sta besedilo zahtev in oštevilčenje, uporabljena v delu B, enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske gosenične traktorje, standardni kodeks OECD št. 8, izdaja 2017 iz februarja 2017.“;

(8)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

v delu B se točka 3.11.2 nadomesti z naslednjim:

„3.11.2

„Kadar je primerno, se lastnosti odpornosti proti krhkosti v hladnem vremenu preverjajo v skladu z zahtevami iz točk 3.11.2.1 do 3.11.2.7.“;

(b)

v pojasnilih k Prilogi VIII se pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če ni drugače določeno, sta besedilo zahtev in oštevilčenje, uporabljena v delu B, enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske traktorje (statično preskušanje), standardni kodeks OECD št. 4, izdaja 2017 iz februarja 2017.“;

(9)

Priloga IX se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(10)

Priloga X se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(11)

Priloga XI se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(12)

Priloga XIII se spremeni:

(a)

v točki 3.1.3 se doda naslednji odstavek:

„po presoji proizvajalca se dodatno neobvezno merjenje hrupa lahko opravi pri ustavljenem motorju in delovanju dodatne opreme, kot so ventilator prezračevanja, naprave za odleditev in druge električne naprave, pri najvišjih nastavitvah.“;

(b)

vstavi se naslednja točka 3.2.2.2.2:

„3.2.2.2.2

Med neobveznim tretjim nizom meritev se motor ustavi, dodatna oprema, kot so ventilatorji prezračevanja, naprave za odleditev in druge električne naprave, pa delujejo pri najvišjih nastavitvah.“;

(13)

Priloga XIV se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

(14)

v Prilogi XV se točka 3.3.2 nadomesti z naslednjim:

„3.3.2

Zgornja stopnica ali opora mora biti nameščena tako, da jo oseba, ki zapušča vozilo, zlahka najde in doseže. Navpična razdalja med zaporednimi stopnicami ali oporami mora biti enaka. Vendar pa je dovoljeno odstopanje 20 mm.“;

(15)

v Prilogi XVIII se v pojasnilih k Prilogi XVIII pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če za oštevilčenje ni drugače določeno, so zahteve iz dela B enake besedilu v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske traktorje (statično preskušanje), standardni kodeks OECD št. 4, izdaja 2017 iz februarja 2017.“;

(16)

v Prilogi XXII se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Izjava o hrupu

V navodilih za uporabo so navedene vrednosti ravni hrupa pri ušesu upravljavca za vsak pogoj preskušanja iz Priloge XIII ali rezultati preskusa ravni hrupa iz standardnega kodeksa OECD št. 5 v skladu s točko 4 poročila o preskusu vzorca.“;

(17)

v Prilogi XXIII se točka 1.2.1 nadomesti z naslednjim:

„1.2.1

Krmilne naprave, kot so volani ali usmerjevalni vzvodi, prestavne, krmilne in druge ročice ter pedala in stikala, so izbrane, zasnovane, izdelane in nameščene tako, da so sile za aktiviranje, premiki, lege, metode upravljanja in barvno označevanje v skladu s standardom ISO 15077:2008, vključno z določbami iz prilog A in C k navedenemu standardu.“;

(18)

v Prilogi XXVII se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnja gorljivosti materiala v kabini

Stopnja gorljivosti materiala v kabini, kot so sedežne prevleke ter prevleke sten, tal in stropa, ne presega najvišje stopnje 150 mm/min, če je preskušena v skladu s standardom ISO 3795:1989 ali standardom FMVSS302.“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 60, 2.3.2013, str. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1322/2014 z dne 19. septembra 2014 o dopolnitvi in spremembi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil ter splošnimi zahtevami za odobritev kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 364, 18.12.2014, str. 1).


PRILOGA I

V Prilogi II k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Poročilo o preskusu na podlagi standardnega kodeksa OECD št.

Predmet

Izdaja

Uporaba

Lahko se uporabi namesto poročila o preskusu EU na podlagi

3

Uradni preskusi zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske traktorje

(dinamično preskušanje)

Izdaja 2017

(februar 2017)

T1, T4.2 in T4.3

Priloge VI in

Priloge XVIII (če so bila preskušena pritrdišča varnostnih pasov)

4

Uradni preskusi zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske traktorje

(statično preskušanje)

Izdaja 2017

(februar 2017)

T1/C1, T4.2/C4.2 in T4.3/C4.3

Priloge VIII in

Priloge XVIII (če so bila preskušena pritrdišča varnostnih pasov)

5

Uradne meritve hrupa na vozniškem mestu za kmetijske in gozdarske traktorje

Izdaja 2017

(februar 2017)

T in C

Priloge XIII

6

Uradni preskusi spredaj nameščenih zaščitnih struktur pri prevrnitvi za kmetijske in gozdarske kolesne ozkokolotečne traktorje

Izdaja 2017

(februar 2017)

T2/C2, T3/C3 in T4.3/C4.3

Priloge IX (če so bile zahteve glede delovanja zložljivih zaščitnih struktur pri prevrnitvi preskušene in izpolnjene) in

Priloge XVIII (če so bila preskušena pritrdišča varnostnih pasov)

7

Uradni preskusi zadaj nameščenih zaščitnih struktur pri prevrnitvi za kmetijske in gozdarske kolesne ozkokolotečne traktorje

Izdaja 2017

(februar 2017)

T2/C2, T3/C3 in T4.3/C4.3

Priloge X (če so bile zahteve glede delovanja zložljivih zaščitnih struktur pri prevrnitvi preskušene in izpolnjene) in

Priloge XVIII (če so bila preskušena pritrdišča varnostnih pasov)

8

Uradni preskusi zaščitnih struktur za kmetijske in gozdarske gosenične traktorje

Izdaja 2017

(februar 2017)

C1, C2, C4.2 in C4.3

Priloge VII in

Priloge XVIII (če so bila preskušena pritrdišča varnostnih pasov)

10

Uradni preskusi struktur za zaščito pred padajočimi predmeti za kmetijske in gozdarske traktorje

Izdaja 2017

(februar 2017)

T in C

Priloge XI in

dela C“.


PRILOGA II

Priloga IX k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 se spremeni:

(1)

del B se spremeni:

(a)

točka 1.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.1   Predhodna opredelitev: srednja ravnina kolesa ali gosenice

Srednja ravnina kolesa ali gosenice je enako oddaljena od dveh ravnin, ki vključujeta obode kolesnih obročev ali gosenic na njihovih zunanjih robovih.“;

(b)

v točki 1.3.2 se doda naslednji stavek:

„Za gosenične traktorje je kolotek razdalja med srednjima ravninama gosenic.“;

(c)

v točki 1.4 se doda naslednji stavek:

„Za traktorje z gosenicami: razdalja med navpičnima ravninama, ki sta pravokotni na vzdolžno srednjo ravnino traktorja in potekata skozi osi pogonskih koles.“;

(d)

točki 2.1.2 in 2.1.3 se nadomestita z naslednjim:

„2.1.2

stalna ali nastavljiva najmanjša širina koloteka, ki znaša manj kot 1 150 mm, na osi s širšimi pnevmatikami ali gosenicami. Ob predpostavki, da je na osi s širšimi pnevmatikami ali gosenicami kolotek nastavljen na širino največ 1 150 mm, mora biti mogoče širino koloteka druge osi nastaviti tako, da zunanji robovi ožjih pnevmatik ali gosenic ne segajo preko zunanjih robov pnevmatik ali gosenic na drugi osi. Kadar so na obeh oseh nameščeni kolesni obroči in pnevmatike ali gosenice enakih mer, mora biti stalna ali nastavljiva širina koloteka obeh osi manjša od 1 150 mm;

2.1.3

masa v neobremenjenem stanju, večja od 400 kg, vendar manjša od 3 500 kg, vključno z zaščitno strukturo pri prevrnitvi in največjimi pnevmatikami ali gosenicami, kot jih priporoča proizvajalec. Največja dovoljena masa ne presega 5 250 kg, masno razmerje (največja dovoljena masa/referenčna masa) pa ne sme biti večje od 1,75;“;

(e)

v točki 3.1.2.3 se doda naslednji stavek:

„Če ima traktor gosenice, proizvajalec določi nastavitev koloteka.“;

(f)

v točki 3.1.3.2 se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:

„Ta kot mora biti vsaj 38° v trenutku, ko je traktor v položaju nestabilnega ravnotežja na kolesih ali gosenicah, ki se dotikajo tal. Preskus se opravi tako, da je volan enkrat obrnjen do skrajne desne točke zasuka in enkrat do skrajne leve točke zasuka.“;

(g)

točka 3.1.4.3.1 se spremeni:

(i)

vrstica za lastnost traktorja B0 se nadomesti z naslednjim:

B0

(m)

širina zadnjih pnevmatik ali gosenic;“;

(ii)

vrstici za lastnosti traktorja D2 in D3 se nadomestita z naslednjim:

D2

(m)

višina sprednjih pnevmatik ali gosenic ob polni osni obremenitvi;

D3

(m)

višina zadnjih pnevmatik ali gosenic ob polni osni obremenitvi;“;

(iii)

v vrstici za lastnost traktorja S se besedilo „Vsota širin koloteka (S) in pnevmatik (B0) mora biti večja od širine zaščitne strukture B6.“ nadomesti z besedilom „Vsota širine koloteka zadnjih koles (S) in širin pnevmatik ali gosenic (B0) mora biti večja od širine zaščitne strukture B6.“;

(h)

točka 3.1.4.3.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.4.3.2.2

os vrtenja je vzporedna z vzdolžno osjo traktorja in poteka skozi središče stičnih površin spodnjega sprednjega in zadnjega kolesa ali gosenice s podlago;“;

(i)

v točki 3.1.5.1 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Razdalji med težiščem in zadnjo (L3 ) ali sprednjo osjo (L2 ) se izračunata na podlagi porazdelitve mase traktorja med zadnja in sprednja kolesa ali gosenice.“;

(j)

točka 3.1.5.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.5.2   Višine zadnjih (D3 ) in sprednjih (D2 ) pnevmatik ali gosenic

Izmeri se razdalja med najvišjo točko na pnevmatiki ali gosenici in talno ravnino (slika 6.5), pri čemer se za sprednje in zadnje pnevmatike ali gosenice uporabi ista metoda.“;

(k)

v točki 3.1.5.4 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Točko udara določa ravnina, ki je tangencialna na zaščitno strukturo in poteka skozi črto, ki jo določajo zgornje zunanje točke sprednjih in zadnjih pnevmatik ali gosenic (slika 6.7).“;

(l)

v točki 3.1.5.6 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Točko udara določa ravnina, ki je tangencialna na pokrov motorja in zaščitno strukturo ter poteka skozi zgornje zunanje točke sprednje pnevmatike ali gosenice (slika 6.7). Meritev se opravi na obeh straneh pokrova motorja.“;

(m)

v točki 3.1.5.9 se prvi in drugi odstavek pod naslovom „Višina točke nihanja sprednje osi (H0)“ nadomestita z naslednjim:

„V tehnično poročilo proizvajalca se vključi navpična razdalja med središčem točke nihanja sprednje osi in središčem osi sprednjih pnevmatik ali gosenic (H01 ) ter se nato preveri.

Izmeri se navpična razdalja med središčem osi sprednjih pnevmatik ali gosenic in talno ravnino (H02 ) (slika 6.8).“;

(n)

točki 3.1.5.10 in 3.1.5.11 se nadomestita z naslednjim:

„3.1.5.10   Širina koloteka zadnjih koles (S)

Izmeri se najmanjša širina koloteka zadnjih koles, ki so opremljena z največjimi pnevmatikami ali gosenicami, kot jih določi proizvajalec (slika 6.9).

3.1.5.11   Širina zadnjih pnevmatik ali gosenic (B0 )

Izmeri se razdalja med zunanjo in notranjo navpično ravnino na zgornjem delu zadnje pnevmatike ali gosenice (slika 6.9).“;

(o)

točka 3.2.1.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1.3.4

Širino koloteka je treba nastaviti tako, da pnevmatike ali gosenice pri preskusih trdnosti čim manj podpirajo zaščitno strukturo. Če se ti preskusi opravljajo v skladu s statičnim postopkom, se lahko kolesa ali gosenice odstranijo.“;

(p)

točka 3.2.2.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.2.4

Če je traktor opremljen s sistemom vzmetenja med ohišjem traktorja in kolesi ali gosenicami, se ta med preskusi blokira.“;

(q)

točka 3.2.5.4 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.5.4   Naprava za tlačni preskus

Naprava, ki je prikazana na sliki 6.10, je sposobna ustvarjati silo, ki deluje navzdol na zaščitno strukturo prek togega jarma, širokega približno 250 mm in povezanega z mehanizmom za ustvarjanje obremenitve prek kardanskih zgibov. Pod osi traktorja je treba namestiti primerne podstavke, da se tlačna sila ne prenaša na pnevmatike ali gosenice traktorja.“;

(r)

v točki 3.3.2.2 se zadnji stavek zadnjega odstavka nadomesti z naslednjim:

„Za oceno tega se uporabijo najmanjše standardne sprednje in zadnje pnevmatike ali gosenice ter najmanjša nastavitev širine koloteka, kot jih je določil proizvajalec.“;

(s)

Slika 6.5 se nadomesti z naslednjim:

Slika 6.5

Potrebni podatki za izračun prevrnitve traktorja pri triosnem prevračanju

Image

Opomba: D2 in D3 je treba izmeriti ob polni osni obremenitvi.“;

(t)

v točki 5.3.1 se v zadnjem odstavku doda naslednji stavek:

„Če ima traktor gosenice, proizvajalec določi nastavitev koloteka.“;

(u)

v oddelku B4 („Zahteve za virtualno preskušanje“) se doda naslednji odstavek:

„Za traktor z gosenicami je treba v prvotnem modelu ustrezne vrstice nadomestiti z naslednjimi vrsticami:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“: LOCATE 13, 29: PRINT „“

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=“

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=“;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S / 2 + B0 / 2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0 / D3 + SQR((L0 / D3) ^ 2 – (D2 / D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Če je primerno.“;

(2)

v pojasnilih k Prilogi IX se pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Razen kar zadeva oštevilčenje oddelkov B2 in B3, ki je bilo usklajeno s celotno Prilogo, sta besedilo zahtev in oštevilčenje iz dela B enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju spredaj nameščenih zaščitnih struktur pri prevrnitvi za kmetijske in gozdarske ozkokolotečne traktorje, standardni kodeks OECD št. 6, izdaja 2017 iz februarja 2017.“.

PRILOGA III

Priloga X k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 se spremeni:

(1)

v delu A se doda naslednja točka 3:

„3.

Poleg zahtev iz točke 2 se izpolnijo tudi zahteve glede delovanja zložljivih zaščitnih struktur pri prevrnitvi, določene v oddelku B3.“;

(2)

del B se spremeni:

(1)

točka 3.1.2.2.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.2.2.5

Za prvo obremenitev strukture od zadaj se izbere tista stran, na kateri bo po mnenju preskuševalnih organov izvedba niza obremenitev privedla do najneugodnejših okoliščin za strukturo. Stranska obremenitev se izvede na nasprotni strani srednje ravnine traktorja kot vzdolžna obremenitev. Obremenitev od spredaj se izvede na isti strani vzdolžne srednje ravnine zaščitne strukture kot stranska obremenitev.“:

(2)

doda se naslednji oddelek B3:

„B3   „ZAHTEVE GLEDE DELOVANJA ZLOŽLJIVIH ZAŠČITNIH STRUKTUR PRI PREVRNITVI

5.1   Področje uporabe

Ta oddelek določa minimalne zahteve glede delovanja in preskusov zadaj nameščenih zložljivih ROPS, ki jih stoječi upravljavec ročno dviga in/ali spušča (z delno pomočjo ali brez nje) in se ročno ali avtomatsko zaklepajo.

5.2   V tem oddelku se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

5.2.1

ročno upravljana zložljiva ROPS“ je zadaj nameščena zaščitna struktura z dvema stebroma, ki jo ročno in neposredno dviguje/spušča upravljavec (z delno pomočjo ali brez nje);

5.2.2

avtomatska zložljiva ROPS“ je zadaj nameščena zaščitna struktura z dvema stebroma, katere dvigovanje/spuščanje se v celoti izvaja s pomočjo vozila;

5.2.3

sistem za zaklepanje“ je vgrajena naprava za ročno ali avtomatsko zaklepanje ROPS v dvignjenem ali spuščenem položaju;

5.2.4

območje prijemanja“ je del ROPS in/ali dodatni ročaj, pritrjen na ROPS, ki ga opredeli proizvajalec in na katerem lahko upravljavec dviguje/spušča zaščitno strukturo;

5.2.5

dostopni del območja prijemanja“ je območje, na katerem upravljavec upravlja ROPS med njenim dvigovanjem/spuščanjem; to območje je opredeljeno glede na geometrijska središča prerezov območja prijemanja;

5.2.6

dostopno območje“ je prostor, kjer lahko stoječi upravljavec uporabi silo za dvig/spustitev ROPS;

5.2.7

mesto stiskanja“ je mesto, kjer se deli stroja gibljejo glede drug na drugega ali glede na nepremične dele, tako da lahko stisnejo osebo ali del njenega telesa;

5.2.8

mesto striženja“ je mesto, kjer se deli stroja gibljejo drug ob drugem ali vzdolž drugih delov, tako da lahko stisnejo ali ustrižejo osebo ali del njenega telesa;

5.2.9

„stojišče“ je mesto na ploščadi traktorja, ki je dostopno z glavnega dostopa do voznikovega mesta in ima dovolj prostora za stoječega upravljavca.

5.3   Ročno upravljana zložljiva ROPS

5.3.1   Temeljni pogoji za preskus

5.3.1.1   Območje prijemanja

Ročno upravljanje izvaja stoječi upravljavec z enim ali več prijemi na območju prijemanja zaščitnega loka.

Zaščitni lok se lahko upravlja s tal ali s stojišča na ploščadi (sliki 7.8a in 7.8b).

Upravljavec lahko zaščitni lok upravlja vzporedno s potjo zaščitnega loka ali s sprednje strani poti zaščitnega loka.

Dovoljen je postopek z več koraki z več različnimi položaji upravljavca in različnimi opredeljenimi območji prijemanja.

Območje prijemanja je jasno in trajno opredeljeno (slika 7.9).

To območje je zasnovano brez ostrih robov in vogalov ter grobih površin, ki bi lahko povzročili poškodbe upravljavca.

To območje je lahko na eni ali obeh straneh traktorja in lahko obsega strukturni del zaščitnega loka ali dodatne ročaje. Na tem območju prijemanja ročno upravljanje, s katerim se zaščitni lok dvigne ali spusti, za upravljavca ne pomeni nevarnosti v obliki striženja, stiskanja ali neobvladljivega premikanja.

5.3.1.2   Dostopna območja

Tri dostopna območja z različnimi vrednostmi dovoljene sile se opredelijo glede na vodoravno talno ravnino in navpične ravnine, ki so tangencialne na zunanje dele traktorja, ki omejujejo položaj ali premikanje upravljavca (slika 7.10).

Območje I: udobno območje

Območje II: dostopno območje brez nagibanja telesa naprej

Območje III: dostopno območje z nagibanjem telesa naprej

Upravljanje zaščitnega loka vzporedno z njegovo potjo

 

Položaj in gibanje upravljavca omejujejo ovire. Te so deli traktorja in so opredeljene z navpičnimi ravninami, ki so tangencialne na zunanje robove ovire.

 

Če mora upravljavec med ročnim upravljanjem zaščitnega loka premakniti stopala, je za to, da zaobide oviro, dovoljen premik vzdolž ravnine, vzporedne s potjo zaščitnega loka, ali vzdolž samo še ene ravnine, vzporedne s prejšnjo. Skupno premikanje je kombinacija premic, ki so vzporedne s potjo zaščitnega loka in pravokotne nanjo. Pravokotno premikanje je sprejemljivo, če se upravljavec z njim približa zaščitnemu loku. Dostopno območje je zunanji obris različnih dostopnih območij (slika 7.11).

Upravljanje zaščitnega loka s sprednje strani njegove poti

 

Razširitve območja II in območja III se štejejo za dostopna območja samo pri upravljanju zaščitnega loka s sprednje strani njegove poti (slika 7.12). V teh razširitvah so sprejemljive sile za premikanje sile, ki so dovoljene tudi v območju II oziroma območju III.

 

Če se mora upravljavec med ročnim upravljanjem zaščitnega loka premakniti, se lahko premakne samo vzdolž ravnine, ki je vzporedna s potjo zaščitnega loka, in brez kakršne koli ovire.

V tem primeru je dostopno območje zunanji obris različnih dostopnih območij.

5.3.1.3   Stojišče

Vsako stojišče na ploščadi, ki ga navede proizvajalec, mora biti dostopno z glavnega dostopa do vozniškega mesta in izpolnjevati naslednje zahteve:

predvideno stojišče mora imeti dovolj prostora za obe stopali upravljavca, mora biti ravno in imeti nedrsečo površino. Lahko vključuje dve ločeni površini in lahko uporablja dele stroja, odvisno od konfiguracije stroja. Stojišče mora biti postavljeno tako, da lahko upravljavec ohranja stabilnost pri opravljanju potrebnih del in biti na isti višini, pri čemer je dovoljeno odstopanje ± 50 mm;

nameščena morajo biti držala in/ali ograje, da se omogoči tritočkovna opora. Za izpolnitev te zahteve se lahko upoštevajo tudi deli stroja.

Šteje se, da stojišče zagotavlja dovolj prostora, če je njegova površina v prerezu vsaj kvadrat s stranico 400 mm (slika 7.13).

Zahteva v zvezi s stojiščem se lahko izpolni tudi z zagotovitvijo dovolj prostora za eno stopalo na ravni površini in drugo koleno na sedežu.

5.3.1.4   Preskusni pogoji

Traktor mora biti opremljen s pnevmatikami z največjim premerom, ki ga določi proizvajalec, in najmanjšim prerezom pnevmatik pri tem premeru. Tlak v pnevmatikah mora ustrezati priporočenim vrednostim za delo na polju.

Zadnja kolesa je treba nastaviti na najožjo širino koloteka, sprednja kolesa pa čim bližje taki širini koloteka. Če sta pri sprednjih kolesih mogoči dve nastavitvi koloteka, ki se enako razlikujeta od najožje nastavitve zadnjega koloteka, je treba med tema nastavitvama sprednjega koloteka izbrati širšo.

5.3.2   Preskusni postopek

Namen preskusa je izmeriti silo, ki je potrebna za dvig ali spust zaščitnega loka. Preskus se izvede v statičnem stanju, to je brez začetnega gibanja zaščitnega loka. Vsaka meritev sile, potrebne za dvig ali spust zaščitnega loka, se izvede v smeri, ki je tangencialna na pot zaščitnega loka in poteka skozi geometrijsko središče prerezov območja prijemanja.

Območje prijemanja se šteje za dostopno, ko je v okviru dostopnih območij ali zunanjega obrisa različnih dostopnih območij (slika 7.14).

Sila, potrebna za dvig ali spust zaščitnega loka, se izmeri na različnih točkah, ki so znotraj dostopnega dela območja prijemanja (slika 7.15).

Prva meritev se izvede na najbolj oddaljeni točki dostopnega dela območja prijemanja, ko je zaščitni lok popolnoma spuščen (točka 1 na sliki 7.15).

Druga meritev je opredeljena glede na položaj točke 1 po zasuku zaščitnega loka do točke, v kateri je pravokotna premica na pot zaščitnega loka navpična (točka 2 na sliki 7.15).

Tretja meritev se izvede po zasuku zaščitnega loka navzgor do vrha dostopnega dela območja prijemanja (točka 3 na sliki 7.15).

Če pri tretji meritvi zaščitni lok ni popolnoma dvignjen, se opravi meritev na najbolj oddaljeni točki dostopnega dela območja prijemanja, ko je zaščitni lok popolnoma dvignjen (točka 4 na sliki 7.15).

Če med točko 1 in točko 3 pot najbolj oddaljene točke dostopnega dela območja prijemanja prečka mejo med območjem I in območjem II, se v tej točki opravi dodatna meritev (slika 7.16).

Največje sile v teh točkah ne smejo presegati sprejemljive sile ustreznega območja (I, II ali III).

Merjenje sile na zahtevanih točkah se lahko izvaja bodisi z neposrednim merjenjem njene vrednosti bodisi z merjenjem navora, ki je potreben za dvig ali spust zaščitnega loka in na podlagi katerega se izračuna sila.

5.3.3   Pogoj za sprejemljivost

5.3.3.1   Zahteva glede sile

Sprejemljiva sila za premikanje ROPS je odvisna od dostopnega območja, kot je navedeno v preglednici 7.2.

Preglednica 7.2

Dovoljene sile

Območje

I

II

III

Sprejemljiva sila (N)

100

75

50

Ko se zaščitni lok popolnoma spusti ali popolnoma dvigne, je dovoljeno povečanje teh sprejemljivih sil za največ 25 %.

Če se zaščitni lok upravlja s sprednje strani njegove poti, je dovoljeno povečanje teh sprejemljivih sil za največ 25 %.

Med spuščanjem je dovoljeno povečanje teh sprejemljivih sil za največ 50 %.

5.3.3.2   Dodatne zahteve

Ročno upravljanje, s katerim se zaščitni lok dvigne ali spusti, za upravljavca ne pomeni nevarnosti v obliki striženja, stiskanja ali neobvladljivega premikanja.

Mesto stiskanja se ne šteje za nevarno za upravljavčeve roke, če varnostne razdalje na območju prijemanja med zaščitnim lokom in nepremičnimi deli traktorja znašajo najmanj 100 mm za roko, zapestje in pest ter 25 mm za prst (ISO 13854:1996). Varnostne razdalje se preverijo glede na način upravljanja, ki ga predvidi proizvajalec v navodilih za uporabo.

5.4   Ročni sistem za zaklepanje

Vgrajena naprava za zaklepanje ROPS v dvignjenem/spuščenem položaju mora biti zasnovana tako, da:

jo lahko upravlja en stoječi upravljavec, nameščena pa je na enem od dostopnih območij;

je ROPS težko ločiti od nje (na primer pritrdilni zatiči, ki delujejo kot zaklepni ali zadrževalni zatiči);

se prepreči zmeda pri zaklepanju (navede se pravilni položaj zatičev);

se prepreči nenamerna odstranitev ali izguba delov.

Če napravo, ki se uporablja za zaklepanje ROPS v dvignjenem/spuščenem položaju, sestavljajo zatiči, jih je mogoče brez težav vstaviti in odstraniti. Če je treba v ta namen na zaščitni lok delovati s silo, je ta v skladu z zahtevami za točki 1 in 3 ali 4 (glej točko 5.3).

Vse druge naprave za zaklepanje so zasnovane v skladu z ergonomskim pristopom, kar zadeva obliko in silo, pri čemer se posebna pozornost nameni preprečevanju nevarnosti v obliki stiskanja ali striženja.

5.5   Predhodni preskus za avtomatski sistem za zaklepanje

Avtomatski sistem za zaklepanje, vgrajen na ročno upravljano zložljivo ROPS, je treba pred preskusom trdnosti ROPS predhodno preskusiti.

Zaščitni lok se premakne iz spuščenega položaja v dvignjeni zaklenjeni položaj in nazaj. Ta postopek ustreza enemu ciklu. Izvede se 500 ciklov.

To se lahko stori ročno ali z uporabo zunanje energije (hidravlični, pnevmatski ali električni mehanizmi). V obeh primerih sila deluje vzdolž ravnine, ki je vzporedna s potjo zaščitnega loka in poteka skozi območje prijemanja, pri čemer je kotna hitrost zaščitnega loka približno konstantna in manjša od 20 stopinj na sekundo.

Po 500 ciklih sila, ki deluje, ko je zaščitni lok v dvignjenem položaju, ne presega dovoljene sile za več kot 50 % (preglednica 7.2).

Odklepanje zaščitnega loka se izvaja v skladu z navodili za uporabo.

Po izvedbi 500 ciklov ni dovoljeno vzdrževanje ali nastavljanje sistema za zaklepanje.

Opomba 1: predhodni preskus se lahko uporabi tudi za avtomatske zložljive ROPS. Preskus je treba opraviti pred preskusom trdnosti ROPS.

Opomba 2: predhodni preskus lahko izvede proizvajalec. V takem primeru proizvajalec preskuševalnemu centru predloži potrdilo, v katerem je navedeno, da je bil preskus opravljen v skladu s preskusnim postopkom in da po izvedbi 500 ciklov sistem za zaklepanje ni bil vzdrževan ali nastavljen. Preskuševalni center preveri delovanje naprave z enim ciklom iz spuščenega položaja v dvignjeni zaklenjeni položaj in nazaj.

Image

Slika 7.8a

S tal

Slika 7.8b

S ploščadi

Image

Slika 7.9

Območje prijemanja

Območje prijemanja

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image

Slika 7.14

Primer dostopnega dela območja prijemanja

Dostopna območja

Pot območja prijemanja

Dostopni del območja prijemanja

Image

Slika 7.15

Točke, v katerih se preveri zahteva glede sile

Točka 1

Točka 2

Točka 3

Točka 4

Image

Slika 7.16

Dodatna točka, v kateri se preveri zahteva glede sile

Dodatna točka

Točka 1

Točka 2

Točka 3

Točka 4

“;

(3)

v pojasnilih k Prilogi X se pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Razen kar zadeva oštevilčenje oddelkov B2 in B3, ki je bilo usklajeno s celotno Prilogo, sta besedilo zahtev in oštevilčenje iz dela B enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju zadaj nameščenih zaščitnih struktur pri prevrnitvi za kmetijske in gozdarske kolesne ozkokolotečne traktorje, standardni kodeks OECD št. 7, izdaja 2017 iz februarja 2017.“.

PRILOGA IV

Priloga XI k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 se spremeni:

(1)

del C se spremeni:

(a)

točka 3.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.3

Zaščitna struktura je lahko zasnovana samo za zaščito voznika v primeru padca predmeta. Na to strukturo je včasih mogoče pritrditi zaščito voznika pred vremenskimi vplivi, ki je bolj ali manj začasne narave. Voznik to zaščito ob toplem vremenu navadno odstrani. Obstajajo pa tudi zaščitne strukture, pri katerih so tovrstne obloge stalne in se prezračevanje ob toplem vremenu zagotavlja z okni ali loputami. Ker lahko te obloge prispevajo k trdnosti strukture in je mogoče, da, če so odstranljive, ob nesreči niso nameščene na vozilu, se vsi deli, ki jih lahko voznik odstrani, odstranijo tudi za preskus. Vrata in okna, ki se lahko odprejo, se za preskus bodisi odstranijo bodisi pritrdijo v odprtem položaju, tako da ne prispevajo k trdnosti zaščitne strukture.“;

(b)

vstavi se naslednja točka 3.1.3.1:

„3.1.3.1

Kadar je strešno loputo na navpični projekciji varnostnega prostora mogoče odpreti, se lahko na zahtevo proizvajalca, na njegovo odgovornost in v skladu z njegovimi navodili preskus izvede s strešno loputo v naslednjih položajih:

v zaprtem – zaklenjenem položaju,

v odprtem položaju,

z odstranjeno strešno loputo.

V vsakem primeru pa morajo biti zahteve iz točke 3.3 izpolnjene, v poročilu o preskusu pa se navede opis preskusnih pogojev.

Ta pravila se bodo v nadaljevanju nanašala samo na preskušanje zaščitne strukture. Zavedati se je treba, da to vključuje le obloge, ki niso začasne narave.

Opis vsake nameščene začasne obloge je treba vključiti v specifikacije. Vse steklo ali podoben krhek material se pred preskusom odstrani. Sestavni deli traktorja in zaščitne strukture, ki bi lahko bili pri preskusu po nepotrebnem poškodovani in ne vplivajo na trdnost zaščitne strukture ali na njene mere, se lahko pred preskusom odstranijo, če proizvajalec to želi. Med preskusom niso dovoljena popravila ali nastavitve. Če je treba opraviti več preskusov padca, lahko proizvajalec zagotovi več popolnoma enakih vzorcev.“;

(c)

pred preglednico 10.2 se vstavi naslednja točka 3.6.2.8:

„3.6.2.8

Te zahteve je mogoče preveriti tudi z udarom preskusnega predmeta pri temperaturi vseh strukturnih delov največ – 18 °C.“;

(d)

naslov slike 10.3 se nadomesti z naslednjim:

Slika 10.3

Minimalna preskusna konfiguracija za FOPS

Zaščitna struktura, trdno pritrjena na preskusno napravo na običajnih pritrdilnih mestih“;

(2)

v pojasnilih k Prilogi XI se pojasnilo (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če ni drugače določeno, sta besedilo zahtev in oštevilčenje iz dela C enaka besedilu in oštevilčenju v standardnem kodeksu OECD o uradnem preskušanju struktur za zaščito pred padajočimi predmeti za kmetijske in gozdarske traktorje, standardni kodeks OECD št. 10, izdaja 2017 iz februarja 2017.“.

PRILOGA V

Priloga XIV k Delegirani uredbi (EU) št. 1322/2014 se spremeni:

(1)

Dodatek 3 se spremeni:

(a)

v preglednici se vrstici za NV št. 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„NV št.

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215“;

 

(b)

v preglednici se vrstici za NV št. 699 in 700 nadomestita z naslednjim:

„NV št.

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0“;

(2)

Dodatek 4a se spremeni:

(a)

v preglednici se vrstici za NV št. 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„NV št.

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089“;

 

(b)

v preglednici se vrstica za NV št. 699 nadomesti z naslednjim:

„NV št.

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062“.

 


6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/35


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/831

z dne 5. junija 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 5(1)(a), (d), (e), (h) in (i), člena 11(3) in člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 10/2011 (2) določa seznam odobrenih snovi Unije, ki se lahko uporabljajo v polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

(2)

Od zadnje spremembe Uredbe (EU) št. 10/2011 je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavila nadaljnja znanstvena mnenja o posameznih snoveh, ki se lahko uporabljajo v materialih, namenjenih za stik z živili (v nadaljnjem besedilu: FCM), kakor tudi o dovoljeni uporabi predhodno odobrenih snovi. Za zagotovitev, da bo Uredba (EU) št. 10/2011 odražala najnovejše ugotovitve Agencije, bi bilo treba navedeno uredbo spremeniti.

(3)

Agencija je sprejela mnenja v zvezi s ponovno oceno onesnaženja živil s perkloratom in prehranske izpostavljenosti ljudi perkloratu (3) (4). Snov perklorova kislina, soli (perklorat) (št. FCM 822), je vključena kot aditiv ali pomožno sredstvo za polimerizacijo v preglednici 1 v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 10/2011. Mejna vrednost specifične migracije (v nadaljnjem besedilu: SML) 0,05 mg/kg se uporablja za navedeno snov na podlagi predpostavke o običajni prehranski izpostavljenosti prek materialov, namenjenih za stik z živili, in sicer naj bi človek s 60 kg telesne teže dnevno zaužil 1 kg živil. V ponovnih ocenah perklorata je Agencija določila dopustni dnevni vnos (v nadaljnjem besedilu: TDI) v višini 0,3μg/kg telesne teže na dan in ugotovila, da sta pri skupinah mladih tako kratkoročna kot tudi dolgoročna izpostavljenost perkloratu prek vseh virov živil presegali TDI, pri odraslih pa sta bili kratkoročna in dolgoročna izpostavljenost na ravni TDI. Za upoštevanje navedenega bi bilo treba SML izračunati na podlagi TDI in uporabiti konvencionalni faktor dodelitve v višini 10 % TDI iz FCM. Posledično bi bilo treba SML v višini 0,05 mg/kg za perklorat znižati na 0,002 mg/kg, da se zagotovi, da migracija perklorata iz polimernih FCM ne ogroža zdravja ljudi.

(4)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (5) o uporabi snovi fosforjeva (III) kislina, mešanica 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenila in 4-(1,1-dimetilpropil)fenil triestrov (št. snovi FCM 974 in št. CAS 939402-02-5). Ta snov je odobrena z mejno vrednostjo migracije 5 mg/kg živila. Na podlagi novih znanstvenih dokazov je Agencija sklenila, da ta snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se njena mejna vrednost specifične migracije poveča s 5 mg/kg živil na 10 mg/kg živil, pri čemer veljajo druge obstoječe omejitve. Mejno vrednost migracije te snovi bi bilo zato treba povečati s 5 mg/kg na 10 mg/kg, pod pogojem, da se ohranijo druge omejitve.

(5)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (6) o uporabi snovi 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksilna kislina, dimetil ester (št. snovi FCM 1066 in št. CAS 23985-75-3). Agencija je sklenila, da ta snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se uporablja kot komonomer za proizvodnjo plasti iz poliestra, namenjene za uporabo kot notranja plast v polimernem večplastnem materialu, namenjenem za stik z živili, za katera so v preglednici 2 v Prilogi III k Uredbi (EU) št. 10/2011 dodeljeni simulanti za živila A, B, C in/ali D1. Migracija vsote snovi in njenih dimerov (ciklični in odprte verige) ne bi smela presegati 0,05 mg/kg živil. Zato bi bilo treba navedeni monomer vključiti na seznam odobrenih snovi Unije z omejitvijo, da bi morale biti izpolnjene te specifikacije.

(6)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (7) o uporabi snovi [3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksi silan (št. snovi FCM 1068 in št. CAS 2530-83-8). Agencija je ugotovila, da kljub njeni možni genotoksičnosti ta snov ne predstavlja tveganja za varnost zaradi nizke izpostavljenosti, če sploh, kadar se uporablja kot sestavina vezivnih sredstev za obdelavo steklenih vlaken, iz katerih so izdelani polimerni materiali z nizko prepustnostjo, kot so polietilen tereftalat (PET), polikarbonat (PC), polibutilen tereftalat (PBT), duroplastični poliestri in epoksi bisfenol vinil ester, namenjeni za enkratno in večkratno uporabo z dolgotrajnim shranjevanjem pri sobni temperaturi, kratkotrajni večkratni stik pri povišani ali visoki temperaturi in za vsa živila. Nekateri reakcijski produkti snovi s funkcijo epoksi so tudi lahko genotoksični, zato ostanki snovi in vsakega reakcijskega produkta v obdelanih steklenih vlaknih ne bi smeli biti zaznavni pri 10 μg/kg za snov in 60 μg/kg za vsak reakcijski produkt (hidrolizirani monomeri ter ciklični dimeri, trimeri in tetrameri, ki vsebujejo epokside).

(7)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 10/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 10/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Polimerni materiali in izdelki, ki so skladni z Uredbo (EU) št. 10/2011, kot se uporablja pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko dajejo v promet do 26. junija 2019 in lahko ostanejo v prometu do izčrpanja zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014;12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017;15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017;15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 10/2011 se spremeni:

(1)

točka 1 v preglednici 1 se spremeni:

(a)

vnosa za št. snovi FCM 822 in št. snovi FCM 974 se nadomestita z naslednjim:

„822

71938

 

perklorova kislina, soli

da

ne

ne

0,002

 

 

(4)“

„974

74050

939402-02-5

fosforjeva (III) kislina, mešanica 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenila in 4-(1,1-dimetilpropil)fenil triestrov

da

ne

da

10

 

SML je izražen kot vsota fosfitne in fosfatne oblike snovi, 4-terc-amilfenola in 2,4-di-terc-amilfenola. Migracija 2,4-di-terc-amilfenola ne sme preseči 1 mg/kg živila.“

 

(b)

po številčnem vrstnem redu številk snovi FCM se dodata naslednja vnosa:

„1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksilna kislina, dimetil ester

ne

da

ne

0,05

 

Samo za uporabo kot komonomer pri proizvodnji plasti iz poliestra, ki ni namenjena za stik z živili, v polimernem večplastnem materialu, ki se uporablja samo za stik z živili, za katera so v preglednici 2 v Prilogi III dodeljeni simulanti za živila A, B, C in/ali D1. Mejna vrednost specifične migracije v stolpcu 8 se nanaša na vsoto snovi in njenih dimerov (ciklični in odprte verige).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksi silan

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabo kot sestavina vezivnih sredstev za obdelavo steklenih vlaken, iz katerih so izdelani polimerni materiali z nizko prepustnostjo, ojačani s steklenimi vlakni (polietilen tereftalat (PET), polikarbonat (PC), polibutilen tereftalat (PBT), duroplastični poliestri in epoksi bisfenol vinil ester), v stiku z vsemi živili.

V obdelanih steklenih vlaknih ne smejo biti zaznavni ostanki snovi pri 0,01 mg/kg za snov in 0,06 mg/kg za vsak reakcijski produkt (hidrolizirani monomeri ter ciklični dimeri, trimeri in tetrameri, ki vsebujejo epokside).“

 


6.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/38


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/832

z dne 5. junija 2018

o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 18(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za ciantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor in trifloksistrobin so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid in fosetil so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Za propargit so bile MRL določene v Prilogi V k navedeni uredbi.

(2)

Komisija za Codex Alimentarius je 11. julija 2015 sprejela mejne vrednosti ostankov po Codexu za fenamidon (2).

(3)

Kadar v skladu s členom 5(3) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3) obstajajo mednarodni standardi ali se jih kmalu pričakuje, se pri razvoju ali prilagoditvi živilske zakonodaje upoštevajo, razen če so taki standardi ali njihovi pomembni deli neučinkovito ali neprimerno sredstvo za izpolnjevanje legitimnih ciljev živilske zakonodaje ali če obstajajo znanstveni razlogi proti ali če bi taki standardi privedli do drugačne ravni varstva, kot je v Uniji določena kot primerna. Poleg tega v skladu s točko (e) člena 13 navedene uredbe Unija pospešuje doslednost med mednarodnimi tehničnimi standardi in živilsko zakonodajo ob sočasnem zagotavljanju, da se visoka raven varstva, sprejeta v Uniji, ne zmanjšuje.

(4)

Unija je Odboru Codex za ostanke pesticidov sporočila svoj pridržek glede predlaganih mejnih vrednosti ostankov po Codexu za naslednje kombinacije pesticid – proizvod: fenamidon (cvetnoglave kapusnice; zelenjava – plodovke, razen bučnic).

(5)

Zato bi bilo treba mejne vrednosti ostankov po Codexu za fenamidon, ki niso navedene v uvodni izjavi 4, vključiti v Uredbo (ES) št. 396/2005 kot MRL, razen kadar se nanašajo na proizvode, ki niso določeni v Prilogi I k navedeni uredbi, ali kadar so določene na nižji ravni od trenutnih MRL. Navedene mejne vrednosti ostankov po Codexu so varne za potrošnike v Uniji (4).

(6)

V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov cimoksanil, na fižolu v zrnju (brez strokov) je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(7)

Za deltametrin je bila taka vloga vložena za ohrovt. Za difenokonazol je bila taka vloga vložena za druge cvetoče kapusnice, brstični ohrovt, endivijo, rukvico, špinačo in podobne liste, vitlof in rabarbaro. Za fluopikolid je bila taka vloga vložena za liste blitve. Za folpet je bila taka vloga vložena za jabolka in hruške. Za fosetil je bila taka vloga vložena za pečkato sadje, breskve in krompir. Za mandestrobin je bila taka vloga vložena za marelice, češnje, breskve in slive. Za metazaklor je bila taka vloga vložena za kitajski kapus. Za propamokarb je bila taka vloga vložena za liste blitve. Za pirimetanil je bila taka vloga vložena za bučnice z užitno lupino. Za sulfoksaflor je bila taka vloga vložena za trtne liste in artičoke. Za trifloksistrobin je bila taka vloga vložena za drugo drobno sadje in jagodičje, solato in solatnice, tolščakovke, fižol v zrnju (brez strokov), grah in stročnice.

(8)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 so bile vložene vloge za flubendiamid, ki se uporablja v Združenih državah na marelicah, breskvah, slivah in soji, za dinatrijev fosfonat, ki se uporablja v Združenih državah na lupinarjih (razen kokosovih orehov), ter za propargit, ki se uporablja v Braziliji na pomarančah in v Indiji na čaju. Vložniki trdijo, da ob odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v zadevnih državah izvoznicah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(9)

V skladu s členom 53 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je Združeno kraljestvo 8. avgusta 2017 obvestilo Komisijo, da je dovolilo dajanje v promet fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov ciantraniliprol, za uporabo na robidah in malinah zaradi nepričakovanega izbruha plodove vinske mušice (Drosophila suzukii). V skladu s členom 53 je Združeno kraljestvo 13. septembra 2017 obvestilo Komisijo o registraciji fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov ciantraniliprol, za uporabo na poru zaradi nepričakovanega izbruha vrst Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua in Phytomyza gymnostoma. To sta bila potrebna ukrepa, ker je izbruh navedenih škodljivih organizmov pomenil nevarnost, ki je ni bilo mogoče obvladati z drugimi ustreznimi ukrepi. Združeno kraljestvo je v skladu s členom 18(4) Uredbe (ES) št. 396/2005 o registracijah obvestilo druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ter vložilo vloge za določitev začasnih MRL za navedene kmetijske rastline.

(10)

V skladu s členom 53 Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Grčija 19. septembra 2017 obvestila Komisijo, da je dovolila dajanje v promet fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov mepikvat, za uporabo na bombažu kot regulator rasti rastlin. Za tako registracijo se je zdelo, da je potreben ukrep, da bi se preprečile izgube pridelka. Grčija je v skladu s členom 18(4) Uredbe (ES) št. 396/2005 o registraciji obvestila druge države članice, Komisijo in Agencijo ter vložila vlogo za določitev začasne MRL za bombaževo seme.

(11)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji posredovale ocenjevalna poročila.

(12)

Agencija je proučila vloge in ocenjevalna poročila, zlasti tveganja za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (6). Navedena mnenja je poslala vložnikom, Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(13)

Agencija je v obrazloženem mnenju ugotovila, da v zvezi z uporabo deltametrina na ohrovtu na oceno tveganja vplivajo neobičajne negotovosti. Vendar je ob upoštevanju, da ohrovt malo prispeva k splošni prehranski izpostavljenosti, ustrezno MRL določiti v višini 0,15 mg/kg.

(14)

Za trifloksistrobin je vložnik predložil manjkajoče informacije o analitskih metodah za proizvode živalskega izvora in omogočil komercialno dostopnost referenčnega standarda za CGA321113.

(15)

Glede uporabe flubendiamida na soji je trenutna MRL določena v višini 0,25 mg/kg v državi izvoznici. Ob upoštevanju, da je najvišja izmerjena vrednost ostanka v nadzorovanih terenskih poskusih nekoliko višja od navedene vrednosti, je ustrezno MRL določiti v vrednosti, ki se zaokroži na 0,3 mg/kg.

(16)

Glede uporabe ciantraniliprola na robidah, malinah in poru bi bilo treba določiti začasne MRL, ki bi veljale do 30. junija 2021.

(17)

Glede uporabe mepikvata na bombažu bi bilo treba določiti začasno MRL za bombaževo seme, ki bi veljala do 30. junija 2021.

(18)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Upoštevala je najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(19)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(20)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Skupni program FAO/SZO za prehranske standarde, Komisija za Codex Alimentarius. Dodatka III in IV, 38. zasedanje. Ženeva, Švica, 6.–11. julij 2015.

(3)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(4)  Znanstvena podpora za pripravo stališča EU na 46. zasedanju Odbora Codex za ostanke pesticidov (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 str.].

(5)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(6)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Obrazloženo mnenje o določitvi mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol v malinah in robidah). EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Obrazloženo mnenje o določitvi mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol v poru). EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za cimoksanil v fižolu v zrnju (brez strokov)). EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za deltametrin v ohrovtu). EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za difenokonazol v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2018; 16(1):5143[28 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za flubendiamid v marelicah, breskvah, nektarinah, slivah in soji). EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za fluopikolid v listih blitve). EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za folpet v jabolkih in hruškah). EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fosetil-Al v lupinarjih, pečkatem sadju, breskvah in krompirju). EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za mandestrobin v marelicah, češnjah, breskvah/nektarinah in slivah). EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Obrazloženo mnenje o določitvi mejnih vrednosti ostankov za mepikvat klorid v bombažu). EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za metazaklor v kitajskem kapusu). EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za propamokarb v listih blitve). EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za propargit v citrusih in čaju). EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za pirimetanil v bučnicah z užitno lupino). EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za sulfoksaflor v trtnih listih in listih podobnih vrst ter artičokah). EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za trifloksistrobin v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 str.].


PRILOGA

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpci za ciantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor in trifloksistrobin se nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Ciantraniliprol

Cimoksanil

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (vsota folpeta in ftalimida, izražena kot folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (vsota mepikvata in njegovih soli, izražena kot mepikvat klorid)

Metazaklor (vsota metabolitov 479M04, 479M08 in 479M16, izražena kot metazaklor (R))

Propamokarb (vsota propamokarba in njegovih soli, izražena kot propamokarb) ( R )

Pirimetanil (R)

Sulfoksaflor (vsota izomerov)

Trifloksistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusi

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Lupinarji

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jabolka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Hruške

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kutine

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Nešplje

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Drugo (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Marelice

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Češnje

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Breskve

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Slive

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Robide

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Borovnice

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Ameriške brusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Šipek

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Murve (črne in bele)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bezgove jagode

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Mešano sadje

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Fige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Namizne oljke

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvati

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambole

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakiji

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jamun

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Drugo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liči

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Drugo (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatna jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Čirimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gvave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Korenje

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Hren

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Redkev

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Repa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Drugo (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Česen

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Čebula

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Šalotka

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Drugo (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Jajčevci

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/jedilni oslez

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Drugo (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melone

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Drugo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Drugo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Glavnato zelje

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Drugo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kitajski kapus

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Ohrovt

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Drugo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

(d)

Kolerabice

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Motovilec

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Solata

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Rana barbica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rukvica/rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Ogrščica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Špinača

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Tolščakovke

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Listi blitve

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Drugo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rožmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Materina dušica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lovorovi listi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Pehtran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Stročnice

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fižol (s stroki)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Grah (s stroki)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Grah (brez strokov)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Leča

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Drugo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stebelna zelenjava

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardij

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Belušna zelena

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5