ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 110

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
30. april 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 z dne 12. aprila 2018 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/660 z dne 26. aprila 2018 o obnovitvi odobritve aktivne snovi bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

122

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/661 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/750 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1452 MHz–1492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, v zvezi z njegovo razširitvijo na harmonizirana frekvenčna pasova 1427 MHz–1452 MHz in 1492 MHz–1517 MHz (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2286)  ( 1 )

127

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/662 z dne 27. aprila 2018 o imenovanju referenčnega laboratorija Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo ter spremembi Priloge VII k Direktivi Sveta 2005/94/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2459)  ( 1 )

134

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/663 z dne 27. aprila 2018 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Madžarskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2690)  ( 1 )

136

 

*

Sklep (EU) 2018/664 plenarne seje Enotnega odbora za reševanje z dne 23. marca 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna in zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015 (SRB/PS/2017/02)

139

 

*

Sklep (EU) 2018/665 plenarne seje Enotnega odbora za reševanje z dne 15. marca 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna in zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 (SRB/PS/2018/02)

140

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/659

z dne 12. aprila 2018

o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 3(2) in člena 9(1)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (3), ter zlasti člena 2(i), člena 12(1), (4) in (5), člena 13(2) ter členov 15, 16, 17 in 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo. Določa, da se v Unijo lahko uvozijo le enoprsti kopitarji, ki prihajajo iz tretje države ali dela tretje države s seznama tretjih držav, sestavljenega v skladu z navedeno direktivo, in ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, prav tako sestavljenem v skladu z navedeno direktivo. Veterinarsko spričevalo mora potrjevati, da enoprsti kopitarji izpolnjujejo pogoje v zvezi z zdravjem, določene v skladu z navedeno direktivo v ustreznem veterinarskem spričevalu.

(2)

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ter regionalizacijo nekaterih navedenih tretjih držav bi bilo treba določiti na podlagi zdravstvenega statusa živali iz navedenih tretjih držav in seznama tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav iz Odločbe Komisije 2004/211/ES (4).

(3)

V skladu s členom 12(2)(a) Direktive 2009/156/ES bi morali pogoji v zvezi z zdravjem živali, določeni v tej uredbi, temeljiti na oceni tveganja. Načelo združevanja držav v zdravstvena območja, kot je določeno v členu 12(4) Direktive 2009/156/ES, pri čemer se upoštevajo skupna tveganja, se je izkazalo za učinkovito. Ker pa izraz „območja“ nakazuje določeno ozemeljsko povezanost in ker lahko na oddaljenih območjih prevladujejo nekatera tveganja iste vrste, bi bilo treba države uvrstiti v posamezne „sanitarne skupine“.

(4)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje v zvezi z zdravjem živali za uvoz v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev. Določa, da se v Unijo lahko uvozi le blago, ki prihaja iz tretje države ali dela tretje države s seznama tretjih držav, sestavljenega v skladu z navedeno direktivo, in ki mu je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, prav tako sestavljenem v skladu z navedeno direktivo. Veterinarsko spričevalo mora potrjevati, da blago prihaja iz odobrenih središč za pridobivanje in skladiščenje ali od skupin za zbiranje in pridobivanje, ki nudijo jamstva, najmanj enakovredna tistim iz Priloge D(I) k navedeni direktivi.

(5)

Direktiva 92/65/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2008/73/ES (5), je uvedla poenostavljen postopek za oblikovanje seznamov osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena ter skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov v tretjih državah, odobrenih za uvoz blaga v Unijo. Seznami so na voljo na spletišču Evropske komisije (6).

(6)

Priloga D k Direktivi 92/65/EGS določa nekatere zahteve za seme, jajčne celice in zarodke enoprstih kopitarjev ter pravila za odobritev, nadzor in postopke osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena ter skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, prav tako pa določa podrobne pogoje za zdravstveni status živali darovalk. Zato je treba določiti vzorce veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev.

(7)

Poleg tega bi bilo treba sprejeti določbe za uvoz v Unijo obstoječih zalog blaga v skladu z določbami iz Direktive 92/65/EGS, ki so bile sprejete pred začetkom veljavnosti sprememb, uvedenih z Uredbo Komisije (EU) št. 176/2010 (7). Zato je treba določiti ločene vzorce veterinarskih spričeval za uvoz pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, zbranih ali pridobljenih, pripravljenih in skladiščenih v skladu s Prilogo D k Direktivi 92/65/EGS pred 1. septembrom 2010.

(8)

Ker se takšno blago lahko dolgo časa skladišči, trenutno ni mogoče določiti datuma za izčrpanje obstoječih zalog. Zato ni mogoče določiti datuma prenehanja uporabe navedenih vzorcev veterinarskih spričeval za obstoječe zaloge.

(9)

Za zagotovitev popolne sledljivosti blaga bi bilo treba v tej uredbi določiti vzorce veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo semena enoprstih kopitarjev, odvzetega v odobrenih osemenjevalnih središčih za pridobivanje semena in odpremljenega iz odobrenega osemenjevalnega središča za skladiščenje semena, ki je lahko del osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, odobrenega z drugo številko odobritve.

(10)

Poleg tega je primerno, da je pošiljkam blaga, uvoženim v Unijo iz Švice, priloženo veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z vzorci, ki se uporabljajo za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev ter so določeni v Sklepu Komisije 2010/470/EU (8), s prilagoditvami iz točk 8 in 9 poglavja IX(B) Dodatka 2 Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, kot je bil odobren s Sklepom 2002/309/ES Sveta in Komisije (9).

(11)

Semenu, jajčnim celicam in zarodkom enoprstih kopitarjev, poslanim iz Kanade v Unijo, se lahko priložijo veterinarska spričevala, določena v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (10), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 1999/201/ES (11).

(12)

Semenu, jajčnim celicam in zarodkom enoprstih kopitarjev, poslanim iz Nove Zelandije v Unijo, se lahko priložijo veterinarska spričevala, določena v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (12), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 97/132/ES (13).

(13)

Z namenom poenostavitve zakonodaje Unije je primerno v eno samo uredbo združiti pogoje v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval, ki se uporabljajo za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, vključno s seznamom tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo vnos takih pošiljk v Unijo.

(14)

Za ohranitev zdravstvenega statusa enoprstih kopitarjev, za katerega je bilo izdano spričevalo, med njihovimi premiki iz tretje države izvoznice v Unijo je treba določiti pogoje v zvezi z zdravjem živali za prevoz enoprstih kopitarjev.

(15)

Sprejeti bi bilo treba določbe glede kakovosti zdravstvenega testiranja in evidentiranja cepljenj. Prav tako bi bilo treba sprejeti določbe glede potrjevanja rezultatov testov s strani referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni enoprstih kopitarjev razen afriške bolezni konj, imenovanega v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 180/2008 (14), kadar so rezultati vzorčenja enoprstih kopitarjev na podlagi tveganja v skladu z Odločbo Komisije 97/794/ES (15) drugačni od rezultatov, ki jih je potrdila tretja država odpreme.

(16)

Teste za diagnozo virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev in kategorije samcev enoprstih kopitarjev, za katere se uporabljajo zahteve v zvezi s testi za virusni arteritis enoprstih kopitarjev, bi bilo treba opredeliti na podlagi priporočil Znanstvenega veterinarskega odbora (16) iz Odločbe Komisije 95/329/ES (17) in najnovejših priporočil iz poglavja 12.9. Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), izdaja iz leta 2016 (18).

(17)

Določiti bi bilo treba poseben vzorec veterinarskega spričevala za tranzit živih enoprstih kopitarjev prek Unije iz ene tretje države ali z enega dela ozemlja tretje države v drugo tretjo državo ali na drug del ozemlja iste tretje države.

(18)

Za nadzor, potreben za zagotovitev, da države članice enotno izvajajo določbe o začasnem sprejemu registriranih konjev, ponovnem vstopu registriranih konjev po začasnem izvozu, tranzitu enoprstih kopitarjev in spremembi začasnega sprejema registriranih konjev v trajni vstop, je treba določiti posebne in dodatne določbe o uporabi celovitega računalniškega veterinarskega sistema „TRACES“, opredeljenega v odločbah Komisije 2003/24/ES (19) in 2004/292/ES (20), od veterinarske mejne kontrolne točke vstopa, odobrene v skladu z Odločbo Komisije 2009/821/ES (21), do točke izstopa iz Unije.

(19)

Zaradi doslednosti in poenostavitve zakonodaje Unije bi morala oblika vzorcev veterinarskih spričeval za vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev temeljiti na standardnih vzorcih veterinarskih spričeval iz Priloge I k Odločbi Komisije 2007/240/ES (22).

(20)

Sprejeti bi bilo treba določbe, da se v skladu s členom 19(c) Direktive 2009/156/ES opredelijo pogoji za spremembo začasnega vstopa v trajni vstop, vključno z določbami glede potrebnih podatkov v sistemu TRACES in izmenjave skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta (SVVD) iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 282/2004 (23).

(21)

Določiti bi bilo treba posebne pogoje v zvezi z zdravjem živali za ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu v tretje države zaradi udeležbe na dirkah, tekmovanjih in kulturnih dogodkih, v Prilogi k tej uredbi pa bi bilo treba določiti ustrezne vzorce veterinarskih spričeval.

(22)

Odločba Komisije 93/444/EGS (24) opredeljuje „izhodno točko“ in med drugim zahteva, da je živalim, namenjenim za izvoz v tretjo državo, na poti do izhodne točke priloženo veterinarsko spričevalo, ki se uporablja vsaj za trgovino z živalmi zadevne vrste za zakol. Prav tako zahteva, da mora pristojni organ na kraju odpreme izhodno točko obvestiti o predvidenem premiku. Pojasniti je treba, da bi za zagotovitev sledljivosti „izhodna točka“ morala biti mejna kontrolna točka in da bi veterinarsko spričevalo iz člena 2(1) Odločbe 93/444/EGS moralo biti veterinarsko spričevalo iz Priloge III k Direktivi 2009/156/ES tudi v primeru registriranih konjev, namenjenih za začasni izvoz.

(23)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba odločbe Komisije 92/260/EGS (25), 93/195/EGS (26), 93/196/EGS (27), 93/197/EGS (28), 94/699/ES (29), 95/329/ES, 2003/13/ES (30), 2004/177/ES (31) in 2004/211/ES ter sklepa Komisije 2010/57/EU (32) in 2010/471/EU (33) razveljaviti.

(24)

Da se gospodarskim subjektom omogoči prilagoditev novim pravilom iz te uredbe, je ustrezno določiti prehodno obdobje, v katerem države članice dovolijo vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ki izpolnjujejo pogoje iz vzorcev veterinarskih spričeval, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov.

Določa tudi pogoje v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval, ki se uporabljajo za navedene pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„regionalizacija“

pomeni uradno priznanje dela ozemlja tretje države z natančno geografsko razmejitvijo, na katerem živi podpopulacija enoprstih kopitarjev s posebnim zdravstvenim statusom glede ene ali več specifičnih bolezni, za katere se izvajajo ustrezni nadzorni ukrepi, ukrepi za obvladovanje bolezni in ukrepi za biovarnost;

(b)

„identifikacijski dokument“

pomeni vsak dokument, ki se lahko uporabi za dokazovanje identitete enoprstega kopitarja in ki vključuje vsaj naslednje informacije:

(i)

podroben opis živali in njegovih znamenj, prikazanih v izpolnjenem orisu;

(ii)

sklicevanje na posebna znamenja, značilnosti ali identifikatorje, ki vzpostavlja nedvoumno povezavo med živaljo in dokumentom;

(iii)

podatke, določene v točkah 1, 2 in 3 ter od 6 do 10 dela A ter v točkah od 12 do 18 dela B oddelka 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/262 (34);

(c)

„registrirani konj“

pomeni žival vrste Equus caballus, ki je registrirana, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 90/427/EGS (35), in ki je identificirana z identifikacijskim dokumentom, ki ga izda:

(i)

rejska organizacija ali kateri koli drugi pristojni organ v državi izvora živali, ki vodi rodovniško knjigo za konje oziroma register za zadevno pasmo živali, ali

(ii)

katera koli mednarodna zveza ali organizacija, ki se ukvarja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;

(d)

„vstop“

pomeni premik enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov na eno od ozemelj s seznama iz Priloge I k Direktivi Sveta 97/78/ES (36);

(e)

„vrsta vstopa“

pomeni začasni sprejem, ponovni vstop po začasnem izvozu, uvoz oz. tranzit;

(f)

„začasni sprejem“

pomeni status registriranega konja s poreklom iz tretje države, ki je bil premaknjen na ozemlje Unije za obdobje manj kot 90 dni;

(g)

„začasni izvoz“

pomeni premik registriranega konja iz Unije za obdobje manj kot 90 dni;

(h)

„ponovni vstop“

pomeni premik registriranega konja iz tretje države v Unijo po začasnem izvozu iz Unije;

(i)

„uvoz“

pomeni premik pošiljke enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov v Unijo za nedoločeno obdobje;

(j)

„tranzit“

pomeni premik pošiljke enoprstih kopitarjev čez ozemlje Unije s prevozom po cesti, železnici ali vodnih poteh iz ene tretje države v drugo tretjo državo ali z enega dela ozemlja tretje države na drug del ozemlja iste tretje države;

(k)

„mejna kontrolna točka“

pomeni vsako kontrolno točko, kot je opredeljena v členu 2(2)(f) Direktive 91/496/EGS in členu 2(2)(g) Direktive 97/78/ES ter odobrena za zadevno blago v skladu z Odločbo 2009/821/ES;

(l)

„kategorija enoprstih kopitarjev“

pomeni registrirane enoprste kopitarje, enoprste kopitarje za zakol in enoprste kopitarje za vzrejo in proizvodnjo, kot so opredeljeni v členu 2 Direktive 2009/156/ES, oz. registrirane konje;

(m)

„jajčne celice“

pomenijo haploidne faze ootidogeneze, vključno s sekundarnimi oociti in jajčnimi celicami;

(n)

„izvajalec dejavnosti“

pomeni vsako fizično ali pravno osebo, za katero velja eno ali več pravil iz te uredbe ter ki je odgovorna za enoprste kopitarje in njihov zarodni material;

(o)

„osamitev“

pomeni ločitev enoprstih kopitarjev od drugih živali za določeno obdobje, da se prepreči prenos določenih patogenov prek neposrednega ali posrednega stika med opazovanjem ter, če je to ustrezno, testiranjem in zdravljenjem enoprstih kopitarjev pod nadzorom veterinarskega organa;

(p)

„karantena“

pomeni osamitev enoprstih kopitarjev v prostorih, ki se upravljajo v skladu s posebnimi pravili za biovarnost pod nadzorom veterinarskega organa;

(q)

„karantena, zaščitena pred vektorji“

pomeni karanteno enoprstih kopitarjev, ki:

(i)

se izvaja v temu namenjenih prostorih, ki:

se pregledujejo zaradi preprečitve vdora zadevnih vektorjev;

so vključeni v sistem spremljanja vektorjev v prostorih in ukrepov za omejevanje prisotnosti zadevnih vektorjev v okolici prostorov;

(ii)

lahko vključuje gibanje živali, ki so v karanteni, pod uradnim nadzorom v obdobju dneva, ko ni veliko vektorjev, pri čemer se za živali uporabijo insekticidi in repelenti proti insektom oz. se po možnosti uporabijo pokrivala;

(r)

„karantena, varna pred vektorji“

pomeni karanteno enoprstih kopitarjev v zapečateni zgradbi:

ki je opremljena s prezračevanjem s pozitivnim tlakom in dovodi filtriranega zraka;

ki je dostopna samo skozi vhod oz. izhod z dvojnimi vrati (37);

v kateri je vzpostavljen sistem spremljanja vektorjev;

v kateri se izvajajo standardni operativni postopki, vključno z opisom varnostnih in alarmnih sistemov, za upravljanje karantene in prevoz enoprstih kopitarjev na kraj natovarjanja;

(s)

„TRACES“

pomeni celoviti računalniški veterinarski sistem, določen v odločbah 2003/24/ES in 2004/292/ES.

ODDELEK 2

Seznam tretjih držav in njihovih delov, iz oz. s katerih je odobren vstop v Unijo enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Člen 3

Seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

1.   Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, z delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I v skladu z navedbami iz navedene priloge, kot sledi:

(a)

začasni sprejem registriranih konjev, kot je naveden v stolpcu 6 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 1 Priloge II;

(b)

tranzit enoprstih kopitarjev, kot je naveden v stolpcu 15 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka B dela 1 Priloge II;

(c)

ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu, kot je naveden v stolpcu 7 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A ali B dela 2 Priloge II;

(d)

uvoz registriranih konjev, kot je naveden v stolpcu 8 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 3 Priloge II;

(e)

uvoz pošiljk enoprstih kopitarjev za zakol, kot je naveden v stolpcu 9 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka B dela 3 Priloge II;

(f)

uvoz registriranih enoprstih kopitarjev ter enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo, kot je navedeno v stolpcu 10 tabele iz Priloge I, ki jim je priloženo individualno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 3 Priloge II.

2.   Pristojni organ tretje države odpreme uporablja ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev posebnih pogojev ali časovnih omejitev, navedenih za navedeno državo v stolpcu 16 tabele v Prilogi I.

Člen 4

Tretje države in deli ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo semena enoprstih kopitarjev

Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk semena enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, z delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I, kot je naveden v stolpcih 11, 12 in 13 navedene tabele, pod pogojem, da pošiljka izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pošiljka je odpremljena iz osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, uvrščenega na seznam v skladu s členom 17(3)(b) Direktive 92/65/EGS;

(b)

pošiljki je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 1 Priloge III.

Člen 5

Tretje države in deli ozemlja tretjih držav, iz oz. s katerih je dovoljen vstop v Unijo jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Države članice dovolijo vstop v Unijo pošiljk jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz tretjih držav ali, kadar Unija uporablja regionalizacijo, delov ozemlja tretjih držav iz stolpcev 2 in 4 tabele v Prilogi I, kot je naveden v stolpcu 14 navedene tabele, pod pogojem, da pošiljka izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

pošiljko je odpremila skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, uvrščena na seznam v skladu s členom 17(3)(b) Direktive 92/65/EGS;

(b)

pošiljki je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge III.

ODDELEK 3

Splošne zahteve za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Člen 6

Izdajanje spričeval

1.   Veterinarska spričevala, kot so določena v členih 3, 4 in 5, se pripravijo in izdajo v skladu z:

(a)

veljavnimi posebnimi jamstvi ali pogoji iz stolpca 16 Priloge I;

(b)

pojasnjevalnimi opombami iz dela 4 Priloge II oz. dela 3 Priloge III.

2.   Določbe iz odstavka 1 ne izključujejo uporabe elektronskega izdajanja spričeval ali drugih dogovorjenih sistemov, kadar so na ravni Unije vzpostavljeni usklajeni postopki.

Člen 7

Obdobje veljavnosti veterinarskih spričeval

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da je pošiljka predložena na odobreni mejni kontrolni točki, pristojni za zadevno pošiljko, najpozneje 10 dni po datumu izdaje spričevala za pošiljko v tretji državi odpreme.

2.   V primeru prevoza enoprstih kopitarjev po morju se obdobje 10 dni iz odstavka 1 podaljša za čas prevoza po morju.

ODDELEK 4

Zahteve glede prevoza za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

Člen 8

Splošni pogoji v zvezi z zdravjem živali

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da so pri prevozu navedenih enoprstih kopitarjev izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

enoprsti kopitarji se prevažajo s prevoznimi sredstvi, s katerimi se prevažajo samo enoprsti kopitarji, ki so namenjeni v Unijo, ali pa jim je priloženo zahtevano veterinarsko spričevalo za tranzit;

(b)

enoprsti kopitarji se prevažajo s prevoznimi sredstvi, s katerimi se prevažajo samo enoprsti kopitarji z enakim zdravstvenim statusom, za katerega je bilo izdano spričevalo, razen kadar je drugače odobreno v posebnih pogojih v zvezi z zdravjem živali iz oddelkov A in B dela 1 ter oddelka A dela 3 Priloge II;

(c)

enoprsti kopitarji se prevažajo po cesti ali železnici ali premeščajo peš samo v tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki sta odobrena za vsaj eno vrsto vstopa vsaj ene kategorije enoprstih kopitarjev.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zaboji, zabojniki, boksi ali boksi za zrakoplov ter prevozna sredstva ali prostor za prevoz v prevoznih sredstvih, v katerih se bodo enoprsti kopitarji prevažali, se pred natovarjanjem živali očistijo in razkužijo z razkužilom, uradno priznanim v državi odpreme;

(b)

prevozna sredstva za cestni ali železniški prevoz so oblikovana, izdelana in se uporabljajo na tak način, da se prepreči uhajanje iztrebkov, urina in krme med načrtovanim potovanjem;

(c)

ukrepi za zaščito živali pred napadi insektnih vektorjev se uporabijo v primeru pojava ene od naslednjih bolezni:

(i)

afriške bolezni konj ali venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev v tretji državi odpreme ali tranzita;

(ii)

ene ali več vektorskih nalezljivih bolezni iz člena 11(1), razen infekciozne anemije konj, če enoprsti kopitarji niso imuni ali cepljeni proti temu patogenu.

Zaščita pred vektorji v primeru bolezni iz točke (i) vključuje ukrepe, kot sta zaščita zabojev, zabojnikov, boksov ali boksov za zrakoplov z mrežo in prisilno prezračevanje, prostor za prevoz pa mora biti vedno zaprt, razen med natovarjanjem, raztovarjanjem ali oskrbovanjem živali.

3.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da se enoprsti kopitarji med potovanjem raztovorijo samo v tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki sta odobrena za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo v skladu s Prilogo I.

Člen 9

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali za letalski prevoz

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo po zračnih poteh, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zaboji, zabojniki ali boksi za zrakoplov in zračni prostor okoli njih v prostoru za prevoz se neposredno po zaprtju vrat zrakoplova poškropijo z ustreznim repelentom proti insektom v kombinaciji z insekticidom;

(b)

pilot zrakoplova izpolni in podpiše izjavo iz dela 1 Priloge V.

2.   Z odstopanjem od odstavka 3 člena 8 države članice lahko na zahtevo izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, dovolijo neposredno pretovarjanje z enega zrakoplova na drug zrakoplov v državi, ki ni navedena na seznamu v Prilogi I, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

pretovarjanje se izvede na istem letališču na območju istega carinskega urada pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja ali pristojnega carinskega uradnika;

(b)

enoprsti kopitarji so med pretovarjanjem zaščiteni pred napadi insektnih vektorjev bolezni, ki se prenašajo na enoprste kopitarje;

(c)

enoprsti kopitarji ne pridejo v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom;

(d)

za zrakoplov, namenjen za nadaljnjo pot, se uporabljajo ukrepi iz točk (a) in (b) odstavka 1;

(e)

uradni veterinar ali pristojni carinski uradnik v manifestu o pretovarjanju, sestavljenem v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge V, potrdi skladnost s pogoji iz točke (a) odstavka 1 ter točk (a), (b) in (c) tega odstavka.

Člen 10

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali za pomorski prevoz

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo po pomorskih poteh, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

plovilo ima načrtovan pristanek neposredno v pristanišču v Uniji, ne da bi se ustavilo v pristanišču tretje države ali na delu ozemlja tretje države, ki ni na seznamu v Prilogi I;

(b)

zaboji, zabojniki ali boksi in zračni prostor okoli njih v prostoru za prevoz se neposredno po zaprtju prostora za prevoz poškropijo z ustreznim repelentom proti insektom v kombinaciji z insekticidom;

(c)

kapitan plovila izpolni in podpiše izjavo iz dela 2 Priloge V.

2.   Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 države članice lahko dovolijo neposredno pretovarjanje z enega plovila na drugo plovilo v državi, ki ni navedena na seznamu v Prilogi I, pod naslednjimi pogoji:

(a)

pretovarjanje se izvede v istem pristanišču na območju istega carinskega urada pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja ali pristojnega carinskega uradnika;

(b)

enoprsti kopitarji so med pretovarjanjem zaščiteni pred napadi insektnih vektorjev bolezni, ki se prenašajo na enoprste kopitarje;

(c)

enoprsti kopitarji ne pridejo v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom;

(d)

uradni veterinar ali pristojni carinski uradnik v manifestu o pretovarjanju, sestavljenem v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge V, potrdi skladnost s pogoji iz točke (b) odstavka 1 ter točk (a), (b) in (c) tega odstavka.

ODDELEK 5

Splošne zahteve za testiranje in cepljenje enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, ter enoprstih kopitarjev darovalcev, katerih seme, jajčne celice ali zarodki so namenjeni za vstop v Unijo

Člen 11

Splošne zahteve za laboratorijsko testiranje za izdajanje spričeval za pošiljke enoprstih kopitarjev ali njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo

1.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo, zagotovi, da laboratorijski testi, določeni v veterinarskih spričevalih iz prilog II in III za smrkavost, durino, infekciozno anemijo konj, venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, zahodni in vzhodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, japonski encefalitis, mrzlico Zahodnega Nila, vezikularni stomatitis, virusni arteritis enoprstih kopitarjev in nalezljivi metritis kobil, izpolnjujejo vsaj zahteve glede občutljivosti in specifičnosti, določene za zadevno bolezen v ustreznem poglavju oddelka 2.5. zadnje izdaje Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

2.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da se laboratorijski testi, določeni v veterinarskih spričevalih iz Priloge II za afriško bolezen konj, opravljajo v skladu s Prilogo IV k Direktivi 2009/156/ES.

3.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

testi iz odstavkov 1 in 2 se opravljajo v laboratoriju, ki ga je priznal pristojni organ v tretji državi odpreme;

(b)

podrobnosti vzorčenja in rezultati testov se navedejo, kot je določeno v veterinarskem spričevalu za zadevno pošiljko iz Priloge II ali III, na podlagi laboratorijskega poročila, ki je dano na voljo uradnemu veterinarju, ki izdaja spričevalo.

Člen 12

Testiranje ob prihodu v Unijo

1.   Kadar test, opravljen v državi članici vstopa ali v njenem imenu na vzorcu, odvzetem v skladu s členom 4 Odločbe 97/794/ES, ne potrdi rezultata laboratorijskega testa iz veterinarskega spričevala, ki je priloženo enoprstim kopitarjem ali semenu, jajčnim celicam ali zarodkom enoprstih kopitarjev na poti v Unijo, kot je določeno v Prilogi II ali III k tej uredbi, pristojni organ navedene države članice vstopa zagotovi, da se test ponovi v nacionalnem referenčnem laboratoriju, določenem za zadevno bolezen v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (38).

2.   Kadar ukrepi iz odstavka 1 ne privedejo do prepričljivega rezultata pregledov skladnosti, opravljenih v skladu s členom 4 Odločbe 97/794/ES, pristojni organ iz odstavka 1 zagotovi, da se na vzorcu iz navedenega odstavka opravi naslednje dokončno testiranje:

(a)

za afriško bolezen konj v referenčnem laboratoriju Evropske unije za afriško bolezen konj, imenovanem v skladu z Direktivo Sveta 92/35/EGS (39);

(b)

za bolezni iz člena 11(1) v referenčnem laboratoriju Evropske unije za bolezni enoprstih kopitarjev razen afriške bolezni konj, imenovanem v skladu z Uredbo (ES) št. 180/2008.

Člen 13

Uporaba cepiv in evidentiranje cepljenj

1.   Pristojni organ tretje države odpreme enoprstih kopitarjev ali semena, jajčnih celic ali zarodkov enoprstih kopitarjev, namenjenih za Unijo, zagotovi, da se cepljenje, navedeno v katerem koli od spričeval iz priloge II ali III, opravi v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

cepljenje se opravi v skladu z navodili proizvajalca ali nacionalno zakonodajo, glede na to, kaj je strožje;

(b)

cepljenje se opravi z uporabo registriranega cepiva, ki izpolnjuje vsaj zahteve glede varnosti, sterilnosti in učinkovitosti, določene za zadevno cepivo v zadnji izdaji Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

2.   Kadar pristojni organ tretje države potrdi, da je pozitiven laboratorijski rezultat serološkega testa za afriško bolezen konj povezan s predhodnim cepljenjem, se cepljenje dokumentira v identifikacijskem dokumentu, ki je priložen enoprstemu kopitarju, kadar je tak identifikacijski dokument na voljo.

Člen 14

Zahteve v zvezi z virusnim arteritisom enoprstih kopitarjev

1.   Za nekastrirane samce enoprstih kopitarjev, namenjene za vstop v Unijo, razen tiste iz točke 1 Priloge IV, se opravi test za virusni arteritis enoprstih kopitarjev, da se preveri, da njihovo seme ni okuženo z virusom virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev.

2.   Cepljenje proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev, vključno z zahtevanim testiranjem v skladu s točko 1(a) Priloge IV, se opravi pod uradnim veterinarskim nadzorom.

3.   Cepljenje proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev je veljavno, če je enoprstemu kopitarju priloženo dokumentirano dokazilo o neprekinjeni zgodovini primarnega cepljenja, opravljenega v skladu z enim od protokolov cepljenja iz točke 1(a) Priloge IV, in rednega ponovnega cepljenja po priporočilih proizvajalca, v vsakem primeru pa vsaj vsakih 12 mesecev.

ODDELEK 6

Identifikacija enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo

Člen 15

Identifikacija enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo

1.   Enoprsti kopitarji, namenjeni za vstop v Unijo, se identificirajo individualno, da se zagotovi nedvoumna povezava med živaljo in njenim zdravstvenim statusom, za katerega je bilo izdano spričevalo.

Navedena identifikacija:

(a)

bodisi izpolnjuje zahteve iz člena 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 bodisi

(b)

zajema vsaj podatke, podrobno določene v točkah 1, 2 in 3 ter od 6 do 10 dela A ter v točkah od 12 do 18 dela B oddelka I dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

2.   Enoprsti kopitarji za zakol, namenjeni za uvoz v Unijo, se označijo individualno z elektronskim transponderjem ali ušesno znamko, katerega oz. katere številka se evidentira v veterinarskem spričevalu, ki je priloženo živalim med prevozom.

3.   Enoprsti kopitarji za zakol, namenjeni za uvoz v Unijo, imajo na levem sprednjem kopitu z vročim žigom vtisnjeno jasno in neizbrisno oznako „S“, veliko najmanj polovico dolžine stene kopita, če so:

(a)

bodisi označeni individualno, z odstopanjem od odstavka 2, z alternativno metodo, navedeno v veterinarskem spričevalu, pri čemer je treba živali poslati v namembno klavnico v skladu s členom 21(a);

(b)

bodisi namenjeni za pošiljko v namembno klavnico v skladu s členom 21(b).

ODDELEK 7

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem spričeval za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev

Člen 16

Ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi za zagotovitev sledljivosti začasno sprejetega registriranega konja

1.   Pod pogojem, da je bila potrjena skladnost s pogoji vstopa, pristojni organ na mejni kontrolni točki vstopa:

(a)

obdrži izvod veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(a);

(b)

o vstopu začasno sprejetega registriranega konja prek sistema TRACES obvesti ustrezni pristojni organ ali mejno kontrolno točko izstopa, kot je ustrezno, in sicer:

(i)

pristojni organ namembnega kraja iz rubrike I.6. skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta (SVVD), ki je določen v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 282/2004;

(ii)

mejno kontrolno točko izstopa, ki jo lastnik ali zastopnik lastnika registriranega konja navede v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a), tako da izpolni rubriko I.24. SVVD;

(iii)

pristojne organe, odgovorne za kraje začasnega bivanja, ki jih lastnik ali zastopnik lastnika registriranega konja navede v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(c)

izvajalcu dejavnosti, ki je opredeljen kot „izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko“ v rubriki I.7. SVVD iz odstavka 1(b), predloži vsaj en izvod SVVD.

2.   Kadar je načrtovan premik registriranega konja iz ene države članice v drugo med njegovim začasnim sprejemom, pristojni organ na kraju odpreme:

(a)

če so izpolnjeni pogoji v zvezi z zdravjem živali iz členov 4 in 5 Direktive 2009/156/ES, izda veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES bodisi za individualno registriranega konja bodisi za pošiljko registriranih konjev istega porekla in z istim namembnim krajem ter v rubriki I.6. navedenega spričevala navede sklicevanje na veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) za vsakega začasno sprejetega registriranega konja, ki je del pošiljke, in sklicevanje na SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(b)

prek sistema TRACES obvesti pristojni organ v namembnem kraju o premiku registriranega konja v navedeno državo članico in zahteva preveritev prihoda, tako da izpolni nadaljnji del III SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(c)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (b) tega odstavka;

(d)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti v skladu z odstavkom 1(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s točko (c) tega odstavka.

3.   Pristojni organ namembnega kraja iz točke (i) odstavka 1(b) in iz odstavka 2(b) prek sistema TRACES potrdi prihod registriranega konja in dokumentira opravljene preglede, tako da izpolni del III SVVD.

4.   Pristojni organ iz točke (i) ali (iii) odstavka 1(b), ki izdaja spričevalo za registriranega konja, začasno sprejetega v tretjo državo izvora ali v drugo tretjo državo, ob koncu začasnega sprejema:

(a)

prek sistema TRACES obvesti mejno kontrolno točko izstopa o odhodu začasno sprejetega registriranega konja iz Unije, tako da izpolni nadaljnji del III SVVD iz točke (i) odstavka 1(b);

(b)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (a) tega odstavka;

(c)

kadar je mejna kontrolna točka izstopa v drugi državi članici:

(i)

skladno z Odločbo 93/444/EGS izda spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES bodisi za individualno registriranega konja bodisi za pošiljko registriranih konjev istega porekla in z istim namembnim krajem;

(ii)

v rubriki I.6. spričevala iz točke (i) navede sklicevanje na veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) za vsakega začasno sprejetega registriranega konja, ki je del pošiljke, in sklicevanje na SVVD iz točke (i) odstavka 1(b).

5.   Mejna kontrolna točka izstopa iz točke (a) odstavka 4 dokumentira zaključek začasnega sprejema registriranega konja, tako da ustrezno izpolni del III SVVD.

6.   Kadar začasni sprejem registriranega konja ni bil zaključen v skladu z odstavkom 5 v obdobju manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz točke (i) odstavka 1(b), se mejni kontrolni točki vstopa in pristojnim organom iz tega člena prek sistema TRACES samodejno pošlje opozorilo, dokler navedeni pristojni organi ne ugotovijo statusa registriranega konja.

Člen 17

Odgovornosti izvajalca dejavnosti glede začasno sprejetega registriranega konja

1.   Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za registriranega konja, začasno sprejetega v Unijo, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

registriranemu konju sta ves čas njegovega začasnega sprejema priložena izvirno veterinarsko spričevalo iz člena 3(1)(a) in SVVD, ki ga izda mejna kontrolna točka vstopa v Unijo;

(b)

registrirani konj ostane v zadevni državi članici in prostorih, navedenih v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(c)

kadar je načrtovan premik registriranega konja v drugo državo članico, sta mu priložena veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES in spremenjeni SVVD, ki ga pristojni organ predloži v skladu s členom 16(2);

(d)

vsak prejšnji izvod SVVD se preda pristojnemu organu, ki ga razveljavi ali umakne;

(e)

registrirani konj zapusti Unijo prek mejne kontrolne točke, navedene v veterinarskem spričevalu iz člena 3(1)(a), najpozneje 89 dni po datumu vstopa v Unijo, navedenem v ustreznem SVVD.

2.   Izvajalec dejavnosti iz odstavka 1 ostane odgovoren za premike registriranega konja med njegovim začasnim sprejemom v Unijo in zlasti obvesti:

(a)

pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b) o vsaki potrebni spremembi premikov, navedenih v izjavi, priloženi veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(a);

(b)

mejno kontrolno točko izstopa o datumu nameravanega odhoda začasno sprejetega registriranega konja iz Unije;

(c)

pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b), ki je odgovoren za gospodarstvo, o poginu ali izgubi registriranega konja ali vsakršnih izrednih razmerah, kot je zdravstveno stanje, zaradi katerih je potreben pregled pri veterinarju po 89 dneh začasnega sprejema.

Člen 18

Ponovni vstop po začasnem izvozu registriranih konjev, začasno sprejetih v Unijo

1.   Za registrirane konje, začasno sprejete v Unijo, se lahko dovoli ponovni vstop po začasnem izvozu v tretjo državo ali na del ozemlja tretje države, ki sta odobrena za ponovni vstop registriranih konjev zaradi udeležbe na posameznih dirkah, tekmovanjih in kulturnih dogodkih, za katere so vzorci veterinarskih spričeval za ponovni vstop v Unijo določeni v skladu s členom 20(3), pod pogojem, da do ponovnega vstopa v Unijo pride v obdobju manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b).

2.   Da se omogoči ponovni vstop registriranega konja iz odstavka 1, pristojni organ iz točk (i) in (iii) člena 16(1)(b), ki izda veterinarsko spričevalo za začasni izvoz:

(a)

uporabi ukrepe iz točk (a), (b) in, kadar je ustrezno, (c) člena 16(4);

(b)

prek sistema TRACES obvesti mejno kontrolno točko o načrtovanem ponovnem vstopu, tako da izpolni del III SVVD;

(c)

izvajalcu dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), predloži nov izvod SVVD, v katerem je prikazan del III, dodan v skladu s točko (b) tega odstavka;

(d)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c).

3.   Mejna kontrolna točka ponovnega vstopa:

(a)

obdrži izvirnik veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(c);

(b)

o ponovnem vstopu registriranega konja prek sistema TRACES obvesti:

(i)

pristojni organ namembnega kraja, kot je naveden v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 16(1)(a) ali kot je spremenjena v skladu s členom 17(2)(a);

(ii)

mejno kontrolno točko izstopa, kot je navedena v izjavi, ki je priložena veterinarskemu spričevalu iz člena 16(1)(a) ali kot je spremenjena v skladu s členom 17(2)(a), tako da izpolni rubriko I.24. SVVD iz točke (d);

(c)

zaprosi pristojni organ namembnega kraja, da preveri in, kadar je to ustrezno, potrdi prihod registriranega konja, tako da izpolni rubriko I.6. SVVD iz točke (d);

(d)

izvajalcu dejavnosti predloži izvod novega SVVD, v katerem je rubrika II.1. izpolnjena s sklicevanjem na številko predhodno predloženega SVVD v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c) in v katerem je rubrika II.14. izpolnjena v roku za odhod iz Unije, ki je naveden v SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b);

(e)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c).

4.   Po ponovnem vstopu po začasnem izvozu začasno sprejetega registriranega konja v skladu z odstavkom 1 se za preostalo obdobje manj kot 90 dni od datuma izdaje SVVD iz člena 16(1)(b) uporabljajo pravila iz točke (i) člena 16.

Člen 19

Sprememba začasnega sprejema v trajni vstop ter pogin ali izguba registriranega konja

1.   Kadar izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), pri pristojnem organu iz točke (i) ali (iii) člena 16(1)(b) ali iz člena 16(2)(b) vloži zahtevek za spremembo začasnega sprejema registriranega konja v trajni vstop, lahko država članica navedeno spremembo dovoli, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

v skladu s Prilogo I je dovoljen uvoz registriranih konjev iz tretje države ali z dela ozemlja zadevne tretje države;

(b)

pristojni organ, odgovoren za kraj začasnega bivanja, je izpolnil naslednje pogoje:

(i)

navedeni pristojni organ je z zadovoljivimi rezultati opravil preglede, potrebne za preverjanje skladnosti z zahtevami glede testiranja in cepljenja za uvoz registriranih konjev iz tretje države ali z dela ozemlja zadevne tretje države iz dela 3 Priloge II;

(ii)

navedeni pristojni organ je zagotovil, da je registrirani konj ostal pod uradnim veterinarskim nadzorom v navedeni državi članici do preteka treh mesecev od datuma njegovega vstopa v Unijo, navedenega v SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b).

2.   Pristojni organ iz odstavka 1 ali mejna kontrolna točka, ki jo država članica imenuje za to nalogo:

(a)

zaključi začasni sprejem v sistemu TRACES, tako da izbere možnost „Sprememba v trajni vstop“ v delu III SVVD, ki je bil predložen izvajalcu dejavnosti v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c) ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c);

(b)

gospodarskemu subjektu, opredeljenemu v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b), predloži nov izvod SVVD iz točke (a) ali nov SVVD, v katerem je v rubriki I.21. označena možnost „Za notranji trg“;

(c)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti bodisi v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c), ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c);

(d)

razveljavi ali umakne izvirnik veterinarskega spričevala iz člena 3(1)(a).

3.   Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD, izdanega v skladu s točko (i) člena 16(1)(b) ali s členom 18(3)(b), in ki je odgovoren za registriranega konja, v obdobju spremembe sprejme naslednje ukrepe:

(a)

poskrbi za izvajanje in evidentiranje rednih obiskov veterinarja z namenom pregleda registriranega konja glede kliničnih znakov morebitnih nalezljivih bolezni;

(b)

evidentira premike registriranega konja in premike enoprstih kopitarjev na gospodarstvo, kjer je žival nastanjena, in z njega;

(c)

opravi carinske postopke, kot so navedeni v členu 15 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262;

(d)

v skladu s členom 15(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 vloži zahtevek za izdajo identifikacijskega dokumenta ali prilagoditev obstoječega identifikacijskega dokumenta.

4.   V primeru pogina ali izgube registriranega konja, začasno sprejetega v Unijo, pristojni organ na kraju pogina ali izgube, kadar tako zahteva zadevna država članica, v tesnem sodelovanju z mejno kontrolno točko:

(a)

zaključi začasni sprejem v sistemu TRACES z izbiro možnosti „Pogin/izguba“ v delu III SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b) ali člena 18(3)(b);

(b)

razveljavi ali umakne vsak izvod SVVD, predložen izvajalcu dejavnosti bodisi v skladu s členom 16(1)(c) ali, če je prišlo do predhodnega premika v drugo državo članico, v skladu s členom 16(2)(c), ali, če je prišlo do predhodnega ponovnega vstopa po začasnem izvozu, v skladu s členom 18(3)(c).

Člen 20

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali glede ponovnega vstopa registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke

1.   Države članice dovolijo ponovni vstop registriranih konjev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

registrirani konj je ostal zunaj Unije največ 30 dni, razen če je posebej drugače določeno v odstavku 3;

(b)

registrirani konj ni niti bival niti ni bil v tranzitu na kopnem v kateri koli tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki ne spada v isto sanitarno skupino kot tretja država ali del ozemlja tretje države, v kateri oz. na katerem je uradni veterinar podpisal veterinarsko spričevalo v skladu z oddelkom A dela 2 Priloge II;

(c)

na zahtevo mejne kontrolne točke ponovnega vstopa v Unijo je predloženo veterinarsko spričevalo za začasni izvoz, ki ga je podpisal uradni veterinar v državi članici izvora, ali njegova potrjena kopija.

2.   Pristojni organ, ki izdaja spričevalo za registriranega konja za začasni izvoz v tretjo državo, zagotovi, da je ob uporabi člena 2(1) Odločbe 93/444/EGS registriranemu konju do točke izstopa v drugi državi članici priloženo veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES.

3.   Za ponovni vstop po začasnem izvozu za obdobje več kot 30 dni za registrirane konje, ki se udeležijo posameznih dirk, tekmovanj ali kulturnih dogodkov, veljajo posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali, kot so navedeni v ustreznih vzorcih veterinarskih spričeval iz oddelka B dela 2 Priloge II v zvezi z zadevnim dogodkom.

4.   Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD in ki je odgovoren za pošiljko, zagotovi, da med začasnim izvozom registrirani konj ni niti bival niti ni bil v tranzitu na kopnem v kateri koli tretji državi ali na delu ozemlja tretje države, ki ne spada v isto sanitarno skupino kot tretja država ali del ozemlja tretje države, v kateri oz. na katerem je uradni veterinar podpisal veterinarsko spričevalo v skladu z oddelkom A dela 2 Priloge II.

Člen 21

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali glede uvoza enoprstih kopitarjev za zakol

Izvajalec dejavnosti, kot je opredeljen v rubriki I.7. SVVD iz točke (i) člena 16(1)(b) in ki je odgovoren za pošiljko enoprstih kopitarjev za zakol, zagotovi, da za živali po pregledu, opravljenem na mejni kontrolni točki vstopa v Unijo, velja naslednje:

(a)

živali se bodisi neposredno, brez odlašanja in brez stika z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom prepeljejo v namembno klavnico, kjer se zakoljejo v 72 urah od prihoda v klavnico, bodisi

(b)

se prepeljejo prek enotnega odobrenega trga ali zbirnega centra iz člena 7(1) Direktive 2009/156/ES, kot je navedeno v veterinarskem spričevalu iz člena 3(1)(e) te uredbe, od koder se v skladu z nacionalnimi pravili, ki zagotavljajo sledljivost, premaknejo neposredno v klavnico za zakol čim prej, najpozneje pa v petih delovnih dneh od prihoda v Unijo, ne da bi prišle v stik z enoprstimi kopitarji z drugačnim zdravstvenim statusom.

ODDELEK 8

Prehodne in končne določbe

Člen 22

Prehodne določbe

Države članice lahko za prehodno obdobje do 31. decembra 2018 dovolijo vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorci veterinarskih spričeval, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe te uredbe, določenem v drugem pododstavku člena 24.

Člen 23

Razveljavitve

Odločbe 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 94/699/ES, 95/329/ES, 2003/13/ES, 2004/177/ES in 2004/211/ES ter sklepa 2010/57/EU in 2010/471/EU se razveljavijo.

Vsako sklicevanje na navedene odločbe oz. navedena sklepa se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 24

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2018.

Člen 16(1)(b)(iii), člen 16(2)(b), (c) in (d), člen 16(3), člen 16(4)(a) in (b), člen 16(5) ter člen 17(1)(d) pa se uporabljajo od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(4)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L 219, 14.8.2008, str. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 176/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena, skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, pogojev za kopitarje, ovce in koze kot donorje ter za ravnanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki navedenih vrst (UL L 52, 3.3.2010, str. 14).

(8)  Sklep Komisije 2010/470/EU z dne 26. avgusta 2010 o vzorcih veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev, ovc in koz ter jajčnimi celicami in zarodki prašičev (UL L 228, 31.8.2010, str. 15).

(9)  Sklep 2002/309/ES Sveta in, glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, Komisije z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (UL L 114, 30.4.2002, str. 1).

(10)  UL L 71, 18.3.1999, str. 3.

(11)  Sklep Sveta 1999/201/ES z dne 14. decembra 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 71, 18.3.1999, str. 1).

(12)  UL L 57, 26.2.1997, str. 5.

(13)  Sklep Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 57, 26.2.1997, str. 4).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 180/2008 z dne 28. februarja 2008 o referenčnem laboratoriju Skupnosti za bolezni kopitarjev razen konjske kuge in spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 56, 29.2.2008, str. 4).

(15)  Odločba Komisije 97/794/ES z dne 12. novembra 1997 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS v zvezi z veterinarskimi pregledi živih živali, ki se uvozijo iz tretjih držav (UL L 323, 26.11.1997, str. 31).

(16)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis (Poročilo Znanstvenega veterinarskega odbora o virusnem arteritisu enoprstih kopitarjev), 12. december 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

(17)  Odločba Komisije 95/329/ES z dne 25. julija 1995 o opredelitvi kategorij samcev kopitarjev, za katere se uporablja zahteva v zvezi z virusnim arteritisom iz člena 15(b)(ii) Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L 191, 12.8.1995, str. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.

(19)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(20)  Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).

(21)  Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (UL L 296, 12.11.2009, str. 1).

(22)  Odločba Komisije 2007/240/ES z dne 16. aprila 2007 o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES (UL L 104, 21.4.2007, str. 37).

(23)  Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L 49, 19.2.2004, str. 11).

(24)  Odločba Komisije 93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L 208, 19.8.1993, str. 34).

(25)  Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (UL L 130, 15.5.1992, str. 67).

(26)  Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1).

(27)  Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7).

(28)  Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16).

(29)  Odločba Komisije 94/699/ES z dne 19. oktobra 1994 o določitvi manj pogostih kontrol identitete in fizičnih pregledov pri začasnem sprejemu nekaterih enoprstih kopitarjev iz Švedske, Norveške in Finske ter o razveljavitvi Odločbe 93/321/EGS (UL L 280, 29.10.1994, str. 88).

(30)  Odločba Komisije 2003/13/ES z dne 10. januarja 2003 o začasnem sprejemu konjev za udeležbo na predolimpijskem tekmovanju v Grčiji v letu 2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 86).

(31)  Odločba Komisije 2004/177/ES z dne 20. februarja 2004 o začasnem vnosu registriranih konjev, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah ali paraolimpijskih igrah v Grčiji leta 2004 (UL L 55, 24.2.2004, str. 64).

(32)  Sklep Komisije 2010/57/EU z dne 3. februarja 2010 o jamstvih glede zdravstvenega stanja za prevoz kopitarjev čez ozemlja iz Priloge I k Direktivi Sveta 97/78/ES (UL L 32, 4.2.2010, str. 9).

(33)  Sklep Komisije 2010/471/EU z dne 26. avgusta 2010 o seznamih osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena in skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov ter zahtevah za izdajo spričeval v zvezi z uvozom v Unijo semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (UL L 228, 31.8.2010, str. 52).

(34)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1).

(35)  Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

(36)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf.

(38)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(39)  Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (UL L 157, 10.6.1992, str. 19).


PRILOGA I

SEZNAM TRETJIH DRŽAV  (1) IN DELOV OZEMLJA TRETJIH DRŽAV  (2) ZA VSTOP V UNIJO POŠILJK ENOPRSTIH KOPITARJEV TER SEMENA, JAJČNIH CELIC IN ZARODKOV ENOPRSTIH KOPITARJEV

Oznaka ISO

Tretja država

Oznaka dela ozemlja tretje države

Opis dela ozemlja tretje države

SS

ZS

Ponovni vstop

Uvoz

Uvoz

Tranzit

Posebni pogoji

RK

RK

RK

EKZ

REK + EKVP

SEME

JC/Z

Enoprsti kopitarji

 

RK

REK

EKVP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Združeni arabski emirati

AE-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Avstralija

AU-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrajn

BH-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudi

BM-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivija

BO-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brazilija

BR-0

celotno ozemlje države

 

 

BR-1

zvezne države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal in Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Belorusija

BY-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

celotno ozemlje države

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Švica (1)

CH-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Čile

CL-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kitajska

CN-0

celotno ozemlje države

 

 

CN-1

območje, ki je prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v mestu Conghua (Conghua City), občini Guangzhou (Guangzhou Municipality), provinci Guangdong (Guangdong Province), vključno z biološko zaščiteno avtocestno povezavo z letališčema v mestih Guangzhou in Hongkong (za podrobnejše informacije glej OKVIR 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

lokacija konjeniške prireditve Global Champions Tour na razstavišču Expo 2010, parkirišče št. 15, in prehod do mednarodnega letališča Shanghai Pudong v severnem delu novega območja Pudong ter vzhodni del okrožja Minhang metropolitanskega območja Šanghaja (za podrobnosti glej OKVIR 1)

G

X

 

samo v primeru spričevala v skladu s poglavjem 1 oddelka B dela 2 Priloge II

CR

Kostarika

CR-0

celotno ozemlje države

 

 

CR-1

metropolitansko območje San Joséja

D

X

 

 

CU

Kuba

CU-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Alžirija

DZ-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egipt

EG-0

celotno ozemlje države

 

 

 

EG-1

območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El Nasr, nasproti kluba Al Ahly v Kairu, in na avtocestni povezavi do mednarodnega letališča v Kairu (za podrobnejše informacije glej OKVIR 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandski otoki

FK-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grenlandija

GL-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

IL

Izrael (3)

IL-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islandija (5)

IS-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamajka

JM-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordanija

JO-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japonska

JP-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgizistan

KG-0

celotno ozemlje države

 

 

KG-1

Regija Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Republika Koreja

KR-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuvajt

KW-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

 

MA

Maroko

MA-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Črna gora

ME-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malezija

MY-0

celotno ozemlje države

 

 

MY-1

polotok

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

celotno ozemlje države

E

X

X

 

MX

Mehika

MX-0

celotno ozemlje države

C

 

 

 

 

MX-1

metropolitansko območje Ciudad de México

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

samo v primeru spričevala v skladu s poglavjem 1 oddelka B dela 2 Priloge II

NO

Norveška (5)

NO-1

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Nova Zelandija

NZ-0

celotno ozemlje države

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

celotno ozemlje države

 

 

PE-1

Regija Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

PM-0

celotno ozemlje države

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paragvaj

PY-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Katar

QA-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

 

X

 

RS

Srbija (6)

RS-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rusija

RU-0

celotno ozemlje države

 

 

RU-1

province Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm in Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

regiji Stavropol in Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

republike Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia in Karachaevo-Cherkesia

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saudova Arabija

SA-0

celotno ozemlje države

 

 

SA-1

celotno ozemlje države, razen SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

okužena in ogrožena območja v provincah Jizan, Asir in Najran, kot je opisano v OKVIRU 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

TH

Tajska

TH-0

celotno ozemlje države

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunizija

TN-0

celotno ozemlje države

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turčija

TR-0

celotno ozemlje države

 

 

TR-1

province Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli in Tekirdag

E

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

celotno ozemlje države

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Združene države Amerike

US-0

celotno ozemlje države

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Urugvaj

UY-0

celotno ozemlje države

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

 

 

ZA-1

metropolitansko območje Cape Town (za podrobnejše informacije glej OKVIR 4)

F

 

Odločba Komisije 2008/698/ES

LEGENDA PRILOGE I:

Žival/proizvod

Kategorije/pogoji

RK

Registrirani konji, kot so opredeljeni v členu 2(c) te uredbe.

EKZ

Enoprsti kopitarji za zakol, kot so opredeljeni v členu 2(d) Direktive 2009/156/ES.

REK

Registrirani enoprsti kopitarji, kot so opredeljeni v členu 2(c) Direktive 2009/156/ES.

EKVP

Enoprsti kopitarji za vzrejo in proizvodnjo, kot so opredeljeni v členu 2(e) Direktive 2009/156/ES.

SEME

Seme enoprstih kopitarjev, odvzeto v skladu s členom 17(2)(b)(ii) Direktive 92/65/EGS.

JC/Z

Jajčne celice in zarodki enoprstih kopitarjev, odvzeti ali pridobljeni v skladu s členom 17(2)(b)(ii) Direktive 92/65/EGS.


Stolpci

Podatki/opis blaga

Zahtevano veterinarsko spričevalo

1–4

Opis ozemlja

N. r.

5

Sanitarna skupina

N. r.

6

Začasni sprejem registriranih konjev

PRILOGA II, del 1, oddelek A

7

Ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke

PRILOGA II, del 2, oddelek A

PRILOGA II, del 2, oddelek B, poglavje 1

PRILOGA II, del 2, oddelek B, poglavje 2

8

Uvoz registriranih konjev

PRILOGA II, del 3, oddelek A

9

Uvoz enoprstih kopitarjev za zakol

PRILOGA II, del 3, oddelek B

10

Uvoz registriranih enoprstih kopitarjev in enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo

PRILOGA II, del 3, oddelek A

11

Uvoz semena, odvzetega registriranim konjem

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

12

Uvoz semena, odvzetega registriranim enoprstim kopitarjem

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

13

Uvoz semena, odvzetega enoprstim kopitarjem za vzrejo in proizvodnjo

Priloga III, del 1, oddelek A

Priloga III, del 1, oddelek B

Priloga III, del 1, oddelek C

Priloga III, del 1, oddelek D

14

Uvoz jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev

Priloga III, del 2, oddelek A

Priloga III, del 2, oddelek B

15

Enoprsti kopitarji v tranzitu

PRILOGA II, del 1, oddelek B

16

Sklicevanje na posebne pogoje/dodatna jamstva

N. r.

Okviri

X

Vstop dovoljen

Vstop ni dovoljen

Sanitarne skupine

Sanitarna skupina

Posebna jamstva v zvezi z zdravjem živali, ki se zahtevajo za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo

A

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev

B

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina

C

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, vzhodni in zahodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, vezikularni stomatitis

D

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, vzhodni in zahodni encefalomielitis enoprstih kopitarjev, venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, vezikularni stomatitis

E

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, afriška bolezen konj

F

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, durina, afriška bolezen konj

G

infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, virusni arteritis enoprstih kopitarjev, smrkavost, durina, japonski encefalitis

OKVIR 1

CN

Kitajska

CN-1

Posebno območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, v provinci Guangdong (Guangdong Province) z naslednjo razmejitvijo:

Osrednje območje

:

konjeniško prizorišče v vasi Reshui (Reshui Village), delu Lingkou mesta Conghua (Lingkou Town of Conghua City) z okolico s polmerom 5 km, ki je pod nadzorom cestne kontrolne točke na državni cesti 105.

Ogroženo območje

:

vsi upravni sektorji v mestu Conghua (Conghua City), ki obkrožajo osrednje območje in pokrivajo 2 009 km2 površine.

Okuženo območje

:

zunanje meje naslednjih sosednjih upravnih sektorjev, ki obkrožajo ogroženo območje:

okraj Baiyun (Baiyun District), okraj Luogang mesta Conghua (Luogang District of Conghua City),

okraj Huadu mesta Guangzhou (Huadu District of Guangzhou City),

mesto Zengcheng (Zengcheng City),

upravni sektorji v okraju Qingcheng mesta Qingyuan (Qingcheng District of Qingyuan City),

okrožje Fogang (Fogang County),

okrožje Xinfeng (Xinfeng County),

okrožje Longmen (Longmen County).

Biološko zaščitena avtocestna povezava

:

od konjeniškega prizorišča v osrednjem območju do mednarodnega letališča Guangzhou Baiyundo državne ceste 105, ceste Jiebei (Jiebei highway), hitre ceste do letališča, vključno z območjem izključenosti za enoprste kopitarje, ki zajema 1 km okoli mednarodnega letališča Baiyun v mestu Guangzhou (Baiyun International Airport in Guangzhou City);

od konjeniškega prizorišča v osrednjem območju do pristanišča Shenzhen Huanggang na meji Kitajske s Hongkongom do državne ceste 105, ceste Jiebei (Jiebei highway), hitre ceste št. 2 severne obvoznice in ceste Guang–Shen (Guang-Shen highway) z območjem izključenosti za enoprste kopitarje na obeh straneh navedene ceste, ki je široko vsaj 1 km.

Karantena pred vstopom

:

karantenski obrati na okuženem območju, ki ga določi pristojni organ za pripravo enoprstih kopitarjev iz drugih delov Kitajske za vstop na območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev.

CN

Kitajska

CN-2

Razmejitev metropolitanskega območja Šanghaja:

Zahodna razmejitvena črta

:

reka Huangpu od rečnega ustja na severu do bifurkacije reke Dazhi.

Južna razmejitvena črta

:

od bifurkacije reke Huangpu do rečnega ustja reke Dazhi na vzhodu.

Severna in vzhodna razmejitvena črta

:

obala.


OKVIR 2

EG

Egipt

EG-1

Območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, površine približno 0,1 km2, vzpostavljeno okoli veterinarske bolnišnice egiptovskih oboroženih sil na cesti El-Nasr, nasproti kluba Al Ahly, v vzhodnem predmestju Kaira (koordinate 30° 04′ 19,6″S, 31° 21′ 16,5″V), ter na desetkilometrski povezavi po cesti El-Nasr in letališki cesti do mednarodnega letališča v Kairu.

(a)

Razmejitev mej območja, prostega bolezni enoprstih kopitarjev:

od križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (koordinate 30° 04′ 13,6″S 31°21′04,3″V) vzdolž ceste El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh približno 500 m severno do prvega križišča s povezavo znotraj območja oboroženih sil, tam desno in ob povezavi približno 100 m vzhodno, tam spet desno in ob povezavi 150 m južno, tam levo in ob povezavi 300 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 100 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do nasprotnega križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon, tam desno in ob povezavi 100 m severno, tam levo in ob povezavi 120 m zahodno, tam levo in ob povezavi 200 m južno, tam desno in ob cesti El-Nasr 100 m zahodno do križišča cest El-Nasr in El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Razmejitev mej območja karantene pred izvozom na območju, prostem bolezni enoprstih kopitarjev:

od točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon ob povezavi 100 m severno, tam desno in ob povezavi 250 m vzhodno, tam desno in ob povezavi 50 m južno do ceste El-Nasr, tam desno in ob cesti El-Nasr 300 m jugozahodno do točke nasproti križišča cest El-Nasr in Hassan Ma'moon.


OKVIR 3

SA

Saudova Arabija

SA-1

Odobrene karantenske postaje:

1.

Letališče v Riadu;

2.

hipodrom King Abdulaziz Race Track (Janadrijah).

 

 

SA-2

Razmejitev okuženih in ogroženih območij, določenih v skladu s točkama (a) in (b) drugega odstavka člena 5(2) Direktive 2009/156/ES:

1.

Provinca Jizan

Okuženo območje: celotna provinca, razen dela severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5 in severno od ceste št. 10.

Ogroženo območje: del province severno od cestne kontrolne točke pri Ash-Shuqaiq na cesti št. 5, ki ga nadzoruje cestna kontrolna točka pri Al Qahmah, in severno od ceste št. 10.

2.

Provinca Asir

Okuženo območje: del province, ki jo omejuje cesta št. 10, med Ad Darb, Abha in Khamis-Mushayt proti severu, razen jahalnih klubov v njihovih letalskih in vojaških bazah, in del province, ki jo proti severu omejuje cesta št. 15, ki vodi od Khamis-Mushayt skozi Jarash, Al Utfah in Dhahran Al Janoub do meje s provinco Najran, ter del province, ki jo proti severu omejuje cesta, ki vodi od Al Utfah skozi Al Fayd do Badr Al Janoub (provinca Najran).

Ogroženo območje: jahalni klubi v njihovih letalskih in vojaških bazah, del province med mejo okuženega območja in cesto št. 209 od Ash-Shuqaiq do cestne kontrolne točke Muhayil na cesti št. 211, del province med kontrolno točko na cesti št. 10 južno od Abha, mesto Abha in cestna kontrolna točka Ballasmer 65 km od Abha na cesti št. 15, ki vodi proti severu, del province med Khamis-Mushayt in cestno kontrolno točko 90 km od Abha na cesti št. 255 do Samakh in cestne kontrolne točke pri Yarah, 90 km od Abha, na cesti št. 10, ki vodi proti Riadu, ter del province južno do navidezne črte med cestno kontrolno točko pri Yarah na cesti št. 10 in Khashm-Ghurab na cesti št. 177 do meje province Najran.

3.

Provinca Najran

Okuženo območje: del province, ki je omejeno s cesto od Al Utfah (provinca Asir) do Badr Al Janoub in do As Sebt ter od As Sebt vzdolž Wadi Habunah do križišča s cesto št. 177 med Najran in Riadom proti severu in od tega križišča s cesto št. 177, ki vodi južno do križišča s cesto št. 15 od Najran do Sharourah, ter del province južno od ceste št. 15 med Najran in Sharourah do meje z Jemnom.

Ogroženo območje: del province južno od črte med cestno kontrolno točko pri Yarah, na cesti št. 10, in Khashm-Ghurab, na cesti št. 177, od meje province Najran do cestne kontrolne točke pri Khashm-Ghurab, 80 km od Najran, in zahodno od ceste št. 175, ki vodi do Sharourah.


OKVIR 4

ZA

Južna Afrika

ZA-1

Odobrene karantenske postaje:

1.

Karantenska postaja Kenilworth

Razmejitev metropolitanskega območja Cape Town (ZA-1):

Severna razmejitvena črta

:

Blaauwberg Road (M14).

Vzhodna razmejitvena črta

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), avtocesta N7, avtocesta N1 in avtocesta M5.

Južna razmejitvena črta

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do postaje Newslands Forestry in prek Echo Gorge of Table Mountain do Camps Bay.

Zahodna razmejitvena črta

:

obala od Camps Bay do Blaauwberg Road.


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, določene v Sklepu Sveta in Komisije 2002/309/ES (Euratom).

(2)  Kadar se uporablja uradna regionalizacija v skladu s členom 13(2)(a) Direktive 2009/156/ES.

(3)  V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez ozemelj, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončno poimenovanje za to državo bo dogovorjeno po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, določene v členu 17 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3).

(6)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL IN VZORCI IZJAV ZA VSTOP ŽIVIH ENOPRSTIH KOPITARJEV V UNIJO

DEL 1

Začasni sprejem in tranzit

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za začasni sprejem registriranih konjev v Unijo za obdobje, krajše od 90 dni

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za tranzit živih enoprstih kopitarjev prek Unije iz ene tretje države ali enega dela ozemlja tretje države v drugo tretjo državo ali v drug del ozemlja iste tretje države

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 2

Ponovni vstop po začasnem izvozu

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke po začasnem izvozu za obdobje, krajše od 30 dni

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorca veterinarskih spričeval in vzorca izjav, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev, začasno izvoženih za posamezna tekmovanja ali dirke

Poglavje 1

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu za manj kot 90 dni zaradi udeležbe na konjeniških prireditvah pod okriljem mednarodne konjeniške zveze Fédération Equestre Internationale (FEI)

(Testna prireditev v okviru priprav na olimpijske igre, paraolimpijske igre, Svetovne konjeniške igre, Azijske konjeniške igre, Ameriške konjeniške igre, tekmovanje Endurance World Cup v Združenih arabskih emiratih)

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Poglavje 2

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave, ki se uporabljata za ponovni vstop v Unijo registriranih konjev za dirke po začasnem izvozu za manj kot 90 dni za udeležbo na posameznih dirkah v Avstraliji, Kanadi, Združenih državah Amerike, Hongkongu, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih emiratih ali Katarju

(Mednarodna tekmovanja, Japonski pokal, Melbournski pokal, Dubajski svetovni pokal, Hongkonške mednarodne dirke)

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 3

Uvoz

Oddelek A

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za uvoz v Unijo posameznega registriranega konja, registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

Vzorec veterinarskega spričevala in vzorec izjave za uvoz v Unijo pošiljk domačih enoprstih kopitarjev za zakol

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 4

Pojasnjevalne opombe glede izdaje spričeval

Image Besedilo slike

PRILOGA III

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL ZA VSTOP SEMENA, JAJČNIH CELIC IN ZARODKOV ENOPRSTIH KOPITARJEV V UNIJO

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz semena

Oddelek A

VZOREC 1 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk semena enoprstih kopitarjev, odvzetega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, ki so odpremljene iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

VZOREC 2 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek C

VZOREC 3 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS pred 1. septembrom 2010, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, v katerem je bilo seme odvzeto

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek D

VZOREC 4 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, in pošiljk zalog semena enoprstih kopitarjev, odvzetega, pripravljenega in skladiščenega v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014 ali pred 1. septembrom 2010, ki so odpremljene po 31. avgustu 2010 iz odobrenega osemenjevalnega središča za skladiščenje semena

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 2

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz jajčnih celic in zarodkov

Oddelek A

VZOREC 1 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, odvzetih ali pridobljenih v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 30. septembru 2014, ki jih je odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Oddelek B

VZOREC 2 – Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk zalog jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, odvzetih, pripravljenih in skladiščenih v skladu z Direktivo 92/65/EGS po 31. avgustu 2010 in pred 1. oktobrom 2014, ki jih je po 31. avgustu 2010 odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

DEL 3

Pojasnjevalne opombe glede izdaje spričeval

Image Besedilo slike

PRILOGA IV

KATEGORIJE SAMCEV ENOPRSTIH KOPITARJEV, ZA KATERE SE UPORABLJAJO POGOJI GLEDE VIRUSNEGA ARTERITISA ENOPRSTIH KOPITARJEV V SKLADU S ČLENOM 15(b)(ii) DIREKTIVE 2009/156/ES

1.

Zahteva v zvezi z virusnim arteritisom enoprstih kopitarjev iz člena 15(b)(ii) Direktive 2009/156/ES se uporablja za nekastrirane samce enoprstih kopitarjev, razen za:

(a)

enoprste kopitarje, ki so bili cepljeni proti virusnemu arteritisu enoprstih kopitarjev pod uradnim nadzorom s cepivom, ki ga je odobril pristojni organ v skladu z enim od naslednjih protokolov:

(i)

enoprsti kopitarji se cepijo v obdobju osamitve, ki traja najmanj 28 dni, potem ko je bil zanje opravljen bodisi test nevtralizacije seruma za virusni arteritis enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom pri razredčini seruma v razmerju 1:4 na vzorcu krvi, odvzetem ne prej kot 7 dni po začetku obdobja osamitve, bodisi test izolacije virusa z negativnim rezultatom na alikvotu celotnega semena, odvzetega ne prej kot 7 dni po začetku obdobja osamitve, in so v obdobju 21 dni po cepljenju ločeni od drugih enoprstih kopitarjev;

(ii)

enoprsti kopitarji se cepijo pri starosti od 180 do 270 dni, po tem, ko je bil zanje opravljen test za nevtralizacijo virusa za virusni arteritis enoprstih kopitarjev z negativnim rezultatom pri razredčini seruma v razmerju 1:4 ali s stabilnim ali upadajočim titrom na dveh vzorcih krvi, odvzetih v razmiku najmanj 14 dni. Ti enoprsti kopitarji se ločijo od drugih enoprstih kopitarjev v obdobju 21 dni po cepljenju;

(b)

enoprste kopitarje, stare manj kot 180 dni;

(c)

enoprste kopitarje za zakol, poslane neposredno v klavnico.

2.

Testi se opravijo in potrdijo pod uradnim veterinarskim nadzorom, pod uradnim veterinarskim nadzorom pa se potrdijo tudi rezultati in cepljenje. Cepljenje se ponavlja v rednih intervalih v skladu z navodili proizvajalca.

Serijske številke odobrenega cepiva, podrobnosti o cepljenju in ponovnem cepljenju ter rezultati seroloških testov ali testov identifikacije povzročitelja se dokumentirajo, v identifikacijskem dokumentu (potni list), kadar je ta na voljo, in dajo na voljo za namene certificiranja.

3.

Poskusna pripustitev, kot je opisana v točki 4(a) člena 12.9.2. Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), se šteje za enakovredno testu izolacije virusa iz točke 1(a)(i) za dokazovanje odsotnosti virusnega arteritisa enoprstih kopitarjev v semenu.


PRILOGA V

VZORCI IZJAV

DEL 1

Izjava pilota zrakoplova

Image Besedilo slike

DEL 2

Izjava kapitana plovila

Image Besedilo slike

DEL 3

Vzorec manifesta o pretovarjanju

Image Besedilo slike

30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/122


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/660

z dne 26. aprila 2018

o obnovitvi odobritve aktivne snovi bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2000/68/ES (2) je vključila bentazon kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi bentazon, kot je določeno v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011, preneha veljati 30. junija 2018.

(4)

Zahtevek za obnovitev vključitve bentazona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS je bil predložen v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Vlagatelji so v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1141/2010 predložili dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot popoln.

(6)

Država članica poročevalka je pripravila poročilo o oceni obnovitve v posvetovanju z državo članico soporočevalko ter ga 8. januarja 2014 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(7)

Agencija je poročilo o oceni obnovitve poslala vlagateljem in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter prejete pripombe posredovala Komisiji. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(8)

Komisiji je 20. aprila 2015 predložila svoj sklep (6) o tem, ali se za bentazon lahko pričakuje, da bo izpolnjeval merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je osnutek poročila o pregledu bentazona 8. oktobra 2015 predložila Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo.

(9)

Vlagateljem je bilo omogočeno, da predložijo pripombe k osnutku poročila o pregledu.

(10)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi rabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje bentazon, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Zato je primerno obnoviti odobritev bentazona.

(11)

Vendar je več držav članic v okviru nacionalnih programov spremljanja podzemne vode ugotovilo prisotnost bentazona v podzemni vodi in Evropska agencija za varnost hrane je navedla, da pri določenih rabah in na občutljivih tleh onesnaženja podzemne vode ni mogoče izključiti.

(12)

Glede na rezultate nacionalnih programov spremljanja podzemne vode in ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju ravni varnosti in zaščite, ki je v skladu z visoko ravnjo zaščite, za katero si prizadeva Unija, je primerno določiti obnovitev odobritve bentazona za obdobje sedmih let, kar zagotavlja prednostno ponovno oceno bentazona glede na druge aktivne snovi, s čimer se prav tako omogoči upoštevanje posodobljenih rezultatov nacionalnih programov spremljanja podzemne vode.

(13)

Ocena tveganja za obnovitev odobritve bentazona temelji na omejenem številu reprezentativnih rab, ki pa ne omejujejo rab, za katere se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bentazon, lahko registrirajo. Zato je primerno, da se omejitev na rabo navedene snovi samo kot herbicida odpravi.

(14)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(15)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(16)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/841 (7) je bilo podaljšano obdobje odobritve bentazona do 30. junija 2018, da bi se omogočil zaključek postopka obnovitve pred prenehanjem njegove odobritve. Ker pa je bil sklep o obnovitvi pred navedenim datumom že sprejet, bi se ta uredba morala uporabljati od 1. junija 2018.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi bentazon se obnovi, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2000/68/ES z dne 23. oktobra 2000 o vključitvi aktivne snovi (bentazon) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 276, 28.10.2000, str. 41).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za obnovitev vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (UL L 322, 8.12.2010, str. 10).

(6)  EFSA Journal (2015); 13(4):4077, 153 str. Doi:10.2903/j.efsa.2015.4077.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor in trifloksistrobin (UL L 125, 18.5.2017, str. 12).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

bentazon

Št. CAS 25057-89-0

Št. CIPAC 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2- dioxide

≥ 960 g/kg

1,2-dichloroethane < 3 mg/kg

1. junij 2018

31. maj 2025

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bentazona ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tehnično specifikacijo,

zaščito izvajalcev in delavcev,

tveganje za ptice in sesalce,

zaščito podzemne vode, zlasti, a ne izključno na zavarovanih območjih s pitno vodo, in skrbno pretehtati čas uporabe, talne in/ali podnebne pogoje.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj do 1. februarja 2019 Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije glede preskusov na ravneh 2/3, kakor je trenutno navedeno v konceptualnem okviru OECD o preučitvi morebitnega endokrinega delovanja bentazona.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v delu A se vnos 11 za bentazon črta;

(2)

v delu B se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„120

bentazon

Št. CAS 25057-89-0

Št. CIPAC 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2- dioxide

≥ 960 g/kg

1,2-dichloroethane < 3 mg/kg

1. junij 2018

31. maj 2025

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bentazona ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

tehnično specifikacijo,

zaščito izvajalcev in delavcev,

tveganje za ptice in sesalce,

zaščito podzemne vode, zlasti, a ne izključno na zavarovanih območjih s pitno vodo, in skrbno pretehtati čas uporabe ter talne in/ali podnebne pogoje.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj do 1. februarja 2019 Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije glede preskusov na ravneh 2/3, kakor je trenutno navedeno v konceptualnem okviru OECD o preučitvi morebitnega endokrinega delovanja bentazona.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


SKLEPI

30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/127


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/661

z dne 26. aprila 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/750 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, v zvezi z njegovo razširitvijo na harmonizirana frekvenčna pasova 1 427 MHz–1 452 MHz in 1 492 MHz–1 517 MHz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2286)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) vzpostavlja večletni program politike radijskega spektra (RSPP) s ciljem do leta 2015 na podlagi inventarja spektra nameniti vsaj 1 200 MHz spektra, primernega za brezžični širokopasovni prenos, vključno s spektrom, ki je že v uporabi.

(2)

V svojem mnenju o strateških izzivih pred Evropo pri obravnavanju naraščajočega povpraševanja po spektru za brezžični širokopasovni dostop (3) z dne 20. februarja 2013 je skupina za politiko radiofrekvenčnega spektra priporočila presojo frekvenčnega pasu 1 427–1 452 MHz za uporabo za brezžični širokopasovni dostop po letu 2015, in sicer kot razširitev pasu 1 452–1 492 MHz. Nadalje je skupina za politiko radiofrekvenčnega spektra izpostavila izzive morebitne dodelitve frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 518 MHz za brezžični širokopasovni dostop, ki izvirajo iz obstoječe uporabe v vojaške namene in prizemnih fiksnih brezžičnih storitev. Skupina za politiko radiofrekvenčnega spektra je predlagala dodatno preučitev frekvenčnega pasu 1 492–1 518 MHz glede na zaključke Svetovne konference o radiokomunikacijah leta 2015 (WRC-15).

(3)

Na konferenci WRC-15 sta bila frekvenčna pasova 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 518 MHz opredeljena kot pasova za mednarodne mobilne telekomunikacije po celem svetu. V regiji 1 Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki vključuje Evropsko unijo, sta navedena frekvenčna pasova ali njuni deli dodeljena mobilnim storitvam, razen aeronavtičnim mobilnim storitvam in fiksnim storitvam, ter storitvam vesoljskih operacij Zemlja–vesolje na deljeni primarni osnovi. Dodatno so nekatere države članice frekvenčni pas 1 452–1 518 MHz določile za izdelavo programov in posebne dogodke.

(4)

Dne 15. marca 2017 je na podlagi člena 4(2) Odločbe o radijskem spektru Komisija Evropski konferenci poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT) podelila mandat za pripravo harmoniziranih tehničnih pogojev v dodatnih frekvenčnih pasovih v frekvenčnem območju 1,5 GHz, in sicer 1 427–1 452 MHz ter 1 492–1 518 MHz, da se spodbudi njuna uporaba za prizemne brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v Uniji.

(5)

Dne 16. novembra 2017 je CEPT v odgovoru na to pooblastilo izdala poročilo št. 65 (4), v katerem predlaga harmonizirane tehnične pogoje za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve samo za navzdolnjo povezavo v frekvenčnih pasovih 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz, pri čemer upošteva dodelitev frekvenčnega pasu 1 452–1 492 MHz v okviru harmoniziranih tehničnih pogojev v celotni Uniji za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/750 (5).

(6)

Dodelitev frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve samo za navzdolnjo povezavo v celotni Uniji bi morala prispevati k doseganju cilja glede spektra v okviru programa politike radijskega spektra, tako da se doda 50 Mhz spektra. Uporaba samo za navzdolnjo povezavo je pomembna za obravnavo asimetrije v podatkovnem prometu, in sicer z okrepitvijo zmogljivosti navzdolnje povezave brezžičnega širokopasovnega sistema, vključno z zagotavljanjem storitev 5G.

(7)

V skladu s priporočili iz poročila št. 65 bi morale države članice na nacionalni ravni imeti prožnost pri uporabi delov frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz, da zadostijo mednarodnim vojaškim sporazumom (6) ali odgovorijo, v določenem času, na posebne nacionalne potrebe po neprekinjenem delovanju prizemnih fiksnih brezžičnih storitev. S tega vidika poročilo poudarja, da sofrekvenčno delovanje mobilnih in fiksnih storitev ni izvedljivo. Postopek preureditve teh pasov na nacionalni ravni, da se jih da na voljo za zadovoljitev nacionalnega povpraševanja po brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitvah samo za navzdolnjo povezavo, je zato zapleten, zanj pa je potreben ustrezen časovni okvir.

(8)

Države članice bi pri izvrševanju nacionalne prožnosti morale dati prednost razpoložljivosti zunanjega spektra za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve samo za navzdolnjo povezavo, vključno s frekvenčnim pasom 1 452–1 492 MHz, da se omogočijo večje pasovne širine kanala za storitve 5G, ekonomija obsega pri opremi, sočasni obstoj storitev v sosednjih pasovih in frekvenčno usklajevanje.

(9)

Brez poseganja v pravico, da organizirajo uporabo spektra za namene javnega reda, javne varnosti in obrambe v skladu s členom 1(4) Odločbe o radijskem spektru, bi morale države članice frekvenčna pasova 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz v največji možni meri dodeliti za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve samo za navzdolnjo povezavo.

(10)

Zagotavljanje brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev samo za navzdolnjo povezavo v celotnem frekvenčnem pasu 1 427 MHz–1 517 MHz bi moralo temeljiti na dosledni harmonizirani ureditvi kanalov in minimalnih (tj. najmanj omejujočih) tehničnih pogojih za spodbujanje enotnega trga, blaženje škodljivih motenj in zagotavljanje frekvenčnega usklajevanja.

(11)

Tehnični pogoji in ureditve, izoblikovani na podlagi poročila CEPT št. 65, zagotavljajo tudi soobstoj brezžičnih širokopasovnih storitev in storitev v sosednjih pasovih.

(12)

Tehničnih pogoji in ureditve, kot so omejitve moči neželenega oddajanja, zlasti poskrbijo, da brezžični širokopasovni dostop v frekvenčnem pasu 1 427–1 517 MHz zagotavlja ustrezno zaščito radioastronomije in pasivnih storitev satelitskega raziskovanja Zemlje v frekvenčnem pasu 1 400–1 427 MHz ter mobilnih satelitskih storitev v frekvenčnem pasu 1 518–1 559 MHz. Morda bodo potrebni dodatni ukrepi na nacionalni ravni, da se okrepi sočasni obstoj s storitvami v sosednjih frekvenčnih pasovih 1 400–1 427 MHz in 1 518–1 559 MHz, npr. v bližini letališč, pristanišč in zemeljskih postaj, ki se uporabljajo za sprejem signalov za klic na pomoč, posredovanih preko satelitov. Poleg tega so v skladu s cilji in zahtevami iz Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) potrebne izboljšave v učinkovitosti sprejema mobilnih zemeljskih postaj.

(13)

Ob upoštevanju nezadostne uporabe delov frekvenčnega pasu 1 452-1 492 MHz za prizemne radiodifuzne sisteme bi bilo treba odstraniti regulatorne omejitve v zvezi z soobstojem takšnih storitev v tem pasu, da se omogoči uporaba brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev samo za navzdolnjo povezavo.

(14)

Čezmejni sporazumi o frekvenčnem usklajevanju med upravami so lahko nujni za zagotovitev izvajanja parametrov, določenih s tem sklepom, s ciljem okrepitve brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev samo za navzdolnjo povezavo v frekvenčnih pasovih 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz, da se prepreči škodljiva interferenca in izboljša učinkovitost rabe spektra. Čezmejne sporazume o frekvenčnem usklajevanju v zvezi z aeronavtičnimi telemetrijskimi storitvami bi morale dvo- ali večstransko obravnavati zadevne uprave CEPT.

(15)

Zato bi ukrepe iz tega sklepa morale uporabiti države članice s končnim ciljem zagotoviti uporabo celotnega frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz ali, če ni nacionalnega povpraševanja, njegovega dela, in sicer za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve samo za navzdolnjo povezavo, da se čim bolj prispeva k doseganju cilja glede spektra v okviru programa politike radijskega spektra.

(16)

Države članice bi morale poročati Komisiji o izvajanju sklepa in uporabi pasu, da se lažje oceni njegov učinek na ravni Unije in se ga po potrebi lažje pravočasno pregleda. Zlasti bi bilo treba nameniti posebno pozornost utemeljitvi za uporabo nacionalne prožnosti pri dajanju na razpolago spektra v frekvenčnem pasu 1 427–1 452 MHz ali 1 492–1 517 MHz, in sicer vsaki dve leti. Poleg tega bi morale države članice vsaki dve leti poročati o nacionalnih ukrepih, s katerimi se krepi sočasni obstoj s storitvami radioastronomije in pasivnimi storitvami satelitskega raziskovanja Zemlje v frekvenčnem pasu 1 400–1 427 MHz ter mobilnimi satelitskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 518–1 559 MHz.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2015/750 se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim: „Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maja 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 427 MHz–1 517 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve“;

(2)

člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Namen tega sklepa je harmonizirati pogoje glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve.“;

(3)

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Najpozneje do 1. oktobra 2018 države članice na neizključni podlagi določijo in zagotovijo razpoložljivost frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz ali njihov delov za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v skladu s parametri, določenimi v Prilogi.“;

(4)

v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V primeru, da v skladu z odstavkom 2 določijo in zagotovijo razpoložljivost samo dela frekvenčnega pasu 1 427–1 452 MHz ali 1 492–1 517 MHz, države članice:

(a)

zagotovijo, da se vsaka obstoječa uporaba ohranja v strogo potrebnem obsegu in s ciljem postopnega zagotavljanja razpoložljivosti teh pasov za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve;

(b)

zagotovijo, da takšen delež spektra s frekvenčnim pasom 1 452–1 492 MHz sestavlja predvsem zunanji frekvenčni pas;

(c)

lahko do 1. januarja 2023 in tudi po tem datumu, če ni bilo ugotovljenega nacionalnega povpraševanja po brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitvah v skladu s členoma 3 in 6 Sklepa št. 243/2012/EU, dovolijo uporabo dela teh pasov za neprekinjeno zagotavljanje obstoječih prizemnih fiksnih brezžičnih storitev ali drugo obstoječo uporabo, kjer ni možno deliti uporabe teh pasov z brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami.“;

(5)

V členu 2 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Države članice zagotovijo, da prizemni sistemi iz tega člena zagotavljajo ustrezno zaščito sistemom v sosednjih pasovih.“;

(6)

V členu 2 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Države članice olajšajo sklepanje sporazumov o čezmejnem usklajevanju, da se olajša obratovanje sistemov iz odstavkov 1, 2 in 3, pri čemer upoštevajo obstoječe regulativne postopke in pravice ter ustrezne mednarodne sporazume.“;

(7)

doda se naslednji člen 2a:

„Člen 2a

Države članice pregledajo uporabo člena 2 vsaki dve leti, da se zagotovi čim večja razpoložljivost frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve.“;

(8)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Države članice spremljajo uporabo frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz in Komisiji na zahtevo ali lastno pobudo poročajo o svojih ugotovitvah, da po potrebi omogočijo pravočasen pregled tega sklepa.“;

(9)

doda se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Države članice najpozneje do 1. novembra 2018 Komisiji poročajo o uporabi tega sklepa, vključno z obsegom razpoložljivosti frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz.“;

(10)

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2015/750 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2018

Za Komisijo

Mariya GABRIEL

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Poročilo CEPT št. 65, odobreno 17. novembra 2017, popravljeno 2. marca 2018.

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maja 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (UL L 119, 12.5.2015, str. 27).

(6)  Frekvenčna pasova 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 518 MHz se v skladu s sporazumom Nata iz leta 2014 o skupnih frekvencah za civilne in vojaške namene (NFJA) uporabljata za kopenske in pomorske vojaške sisteme. V skladu s točko 14 sporazuma uporaba radiofrekvenčnih pasov, kjer je med Natom in državami članicami Nata harmonizirana za vojaške namene, ne izključuje uporabe za civilne namene.

(7)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).


PRILOGA

PRILOGA

PARAMETRI IZ ČLENA 2(1) IN (2)

A.   SPLOŠNI PARAMETRI

1.

Način obratovanja v frekvenčnem pasu 1 427 MHz–1 517 MHz je omejen na oddajanje bazne postaje („samo navzdolnja povezava“).

2.

Bloki v frekvenčnem pasu 1 427 MHz–1 517 MHz se dodelijo v večkratnikih 5 MHz. Spodnja frekvenčna meja dodeljenega bloka je poravnana s spodnjim robom pasu 1 427 MHz ali pa je od njega razmaknjena z večkratnikom 5 MHz.

3.

Oddajanje bazne postaje je skladno s tehničnimi pogoji (masko robov spektralnega bloka) v tej prilogi.

B.   TEHNIČNI POGOJI ZA BAZNE POSTAJE – MASKE ROBOV SPEKTRALNEGA BLOKA

Naslednji tehnični parametri za bazne postaje, t. i. maske robov spektralnega bloka (BEM), se uporabljajo za zagotovitev sočasnega obstoja sosednjih omrežij, ko niso sklenjeni dvostranski ali večstranski sporazumi med operaterji takšnih sosednjih omrežij. Lahko se uporabljajo tudi manj strogi tehnični parametri, če se tako dogovorijo zadevni operaterji ali uprave, pod pogojem, da ti parametri izpolnjujejo tehnične pogoje, ki se uporabljajo za zaščito drugih storitev ali aplikacij, vključno v sosednjih pasovih ali v skladu s čezmejnimi obveznostmi.

BEM je spektrska maska, opredeljena kot funkcija frekvence glede na rob spektrskega bloka, za katerega je bila operatorju dodeljena pravica uporabe. Sestavljena je iz omejitev moči znotraj bloka in zunaj bloka. Omejitev moči znotraj bloka se uporablja za blok, ki ga ima v lasti operater. Omejitve moči zunaj bloka se uporabljajo za spekter, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve (WBB ECS) znotraj frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz, ki je zunaj bloka, dodeljenega operaterju. Predstavljene so v tabeli 2. Omejitve moči zunaj bloka se uporabljajo za spekter zunaj dela frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na nacionalni ravni.

Poleg tega so opredeljene tudi omejitve moči za sočasni obstoj za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v pasu 1 427-1 517 MHz, da se zagotovi skladnost med temi storitvami in drugimi radijskimi storitvami ali aplikacijami, tudi takrat, ko del frekvenčnih pasov 1 427–1 452 MHz in 1 492–1 517 MHz ni določen za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve. Omejitve moči za sočasni obstoj za storitve ali aplikacije v sosednjih pasovih (tj. zunaj spektra, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve) so v tabelah 3, 4 in 5 ter v skladu s tem sklepom omogočajo tudi nacionalno prožnost pri dodeljevanju spektra za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve znotraj frekvenčnega pasu 1 427–1 517 MHz.

Dodatni tehnični ali proceduralni ukrepi (1) ali oboji se lahko sprejmejo na nacionalni ravni, da se zagotovi sočasni obstoj s storitvami in aplikacijami v sosednjih pasovih.

Zahteve znotraj bloka

Omejitev ekvivalentne izotropne sevane moči (EIRP) znotraj bloka za bazne postaje ni obvezna, razen za frekvenčni blok 1 512–1 517 MHz, za katerega je takšna omejitev v tabeli 1. Za frekvenčne bloke, ki niso frekvenčni blok 1 512–1 517 MHz, države članice lahko določijo omejitev EIRP, ki ne presega 68 dBm/5 MHz in se lahko poveča za posebne uporabe, npr. za agregirano uporabo spektra v pasu 1 427–1 512 MHz in spektra v nižjih frekvenčnih pasovih.

Tabela 1

Največja EIRP znotraj bloka na celico  (2) za bazne postaje za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, ki obratujejo v bloku 1 512 –1 517 MHz

Frekvenčni blok

Največja EIRP znotraj bloka

Merilna pasovna širina

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

Pojasnila k tabeli 1

Namen teh zahtev je zagotoviti skladnost med brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem bloku 1 512–1 517 MHz in mobilnimi satelitskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 518–1 525 MHz.

Zahteve zunaj bloka

Tabela 2

Omejitve EIRP zunaj bloka za BEM bazne postaje v frekvenčnem pasu 1 427 –1 517 MHz na anteno

Frekvenčno območje oddajanja zunaj bloka

Najvišja srednja EIRP zunaj bloka

Merilna pasovna širina

– 10 do – 5 MHz od spodnjega roba bloka

11 dBm

5 MHz

– 5 do 0 MHz od spodnjega roba bloka

16,3 dBm

5 MHz

0 do + 5 MHz od zgornjega roba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 do + 10 MHz od zgornjega roba bloka

11 dBm

5 MHz

Frekvence v pasu 1 427 –1 517 MHz z razmikom več kot 10 MHz od spodnjega ali zgornjega roba bloka

9 dBm

5 MHz

Zahteve za sočasni obstoj za sosednje pasove

Tabela 3

Omejitve moči za neželena oddajanja za bazne postaje v frekvenčnem pasu 1 400 –1 427 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 427 –1 452 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja raven moči za neželena oddajanja (3)

Merilna pasovna širina

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Pojasnila k tabeli 3

Namen te zahteve je zaščititi radioastronomijo in pasivne storitve satelitskega raziskovanja Zemlje v frekvenčnem pasu 1 400–1 427 MHz pred brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 427–1 452 MHz, tudi ko je samo del tega frekvenčnega pasu dodeljen brezžičnim širokopasovnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Potrebni so lahko dodatni nacionalni ukrepi, da se radioastronomska opazovanja bolje zaščitijo pred brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v pasivnem frekvenčnem pasu 1 400–1 427 MHz.

Tabela 4

Omejitve EIRP zunaj pasu za bazne postaje na celico  (4) v frekvenčnem območju 1 518 –1 559 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 492 –1 517 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja EIRP zunaj pasu

Merilna pasovna širina

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Pojasnila k tabeli 4

Namen te zahteve je ustrezno zaščititi mobilne satelitske storitve v frekvenčnem pasu 1 518–1 559 MHz, zlasti v morskih pristaniščih, na letališčih in zemeljskih postajah za sprejem signalov za klic na pomoč, pred brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 492–1 517 MHz, tudi ko je samo del tega frekvenčnega pasu dodeljen brezžičnim širokopasovnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Dodatni nacionalni ukrepi bi lahko bili potrebni za izboljšanje zaščite mobilnih satelitskih storitev v pasu 1 518–1 559 MHz.

Tabela 5

Omejitve EIRP zunaj pasu za bazne postaje na celico pod 1 452 MHz in nad 1 492 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 452 –1 492 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja srednja EIRP zunaj pasu

Merilna pasovna širina

Pod 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Pojasnila k tabeli 5

Te zahteve se uporabljajo, ko brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve niso vzpostavljene pod 1 452 MHz ali nad 1 492 MHz ali v obeh primerih. Njihov namen je zagotoviti skladnost brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev znotraj frekvenčnega pasu 1 452–1 492 MHz z usklajenimi fiksnimi povezavami, mobilnimi storitvami in aeronavtičnimi telemetrijskimi storitvami, ki so omejene na zemeljske postaje in vzpostavljene v sosednjih frekvenčnih pasovih pod 1 452 MHz ali nad 1 492 MHz.

Ko so brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve vzpostavljene v blokih neposredno pod 1 452 MHz, se omejitve iz tabele 5 za frekvence pod 1 452 MHz ne uporabljajo. Ko so brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve vzpostavljene v blokih neposredno nad 1 492 MHz, se omejitve iz tabele 5 za frekvence nad 1 492 MHz ne uporabljajo. To ne posega v zahteve zunaj pasu iz tabel 3 in 4 ter zahteve zunaj bloka iz tabele 2.


(1)  Na primer eden ali več izmed naslednjih: usklajeno načrtovanje frekvenc, usklajevanje lokacij, strožje omejitve moči znotraj pasu za bazne postaje, strožje omejitve ekvivalentne izotropne sevane moči zunaj pasu od tistih v tabeli 5 za bazne postaje.

(2)  V mestih z več sektorji vrednost na „celico“ ustreza vrednosti enega od sektorjev.

(3)  Raven moči za neželena oddajanja tukaj pomeni izmerjeno raven na antenskem vhodu.

(4)  V mestih z več sektorji vrednost na „celico“ ustreza vrednosti enega od sektorjev.


30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/134


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/662

z dne 27. aprila 2018

o imenovanju referenčnega laboratorija Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo ter spremembi Priloge VII k Direktivi Sveta 2005/94/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2459)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (2) ter zlasti člena 63(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/66/EGS (*1) določa minimalne nadzorne ukrepe, ki jih je treba izvesti v primeru izbruha atipične kokošje kuge pri perutnini, tekmovalnih golobih in drugih pticah v ujetništvu. Člen 15 navedene direktive določa, da se imenuje referenčni laboratorij Evropske unije za atipično kokošjo kugo za izvajanje nalog in dolžnosti iz navedenega člena.

(2)

Direktiva 2005/94/ES določa nekatere preventivne ukrepe v zvezi z nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence ter minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu. Člen 51(1) navedene direktive določa, da je laboratorij, imenovan v Prilogi VII(1) k navedeni direktivi, referenčni laboratorij Evropske unije za aviarno influenco in izvaja naloge in dolžnosti iz Priloge VII(2) k navedeni direktivi.

(3)

Zaradi uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji bosta referenčna laboratorija Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, trenutno imenovana v skladu z direktivama 92/66/EGS in 2005/94/ES, morala prenehati z izvajanjem svojih nalog in dolžnosti referenčnih laboratorijev Evropske unije za navedeni bolezni.

(4)

Ob upoštevanju zelo podobnega izražanja bolezni, diagnostičnih postopkov ter potrebnega znanja in opreme za določanje aviarne influence in atipične kokošje kuge je primerno imenovati en referenčni laboratorij Evropske unije za obe bolezni.

(5)

Da bi se izognili motnjam pri izvajanju dejavnosti referenčnega laboratorija Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo ter da bi novoimenovanemu laboratoriju omogočili dovolj časa, da začne v celoti izvajati svoje nove naloge in dolžnosti, je primerno, da se ukrepi iz tega sklepa začnejo uporabljati s 1. januarjem 2019.

(6)

Komisija je v tesnem sodelovanju z državami članicami izvedla razpis za izbiro in imenovanje referenčnega laboratorija Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo ob upoštevanju meril tehnične in znanstvene usposobljenosti laboratorija in strokovnega znanja zaposlenih.

(7)

Po končanem izbirnem postopku bi bilo treba uspešni laboratorij Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro v Italiji imenovati za referenčni laboratorij EU za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo za nedoločeno obdobje od 1. januarja 2019.

(8)

Ukrepi iz tega izvedbenega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italija, se imenuje za referenčni laboratorij Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

Člen 2

V Prilogi VII k Direktivi 2005/94/ES se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Referenčni laboratorij Evropske unije za aviarno influenco je:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italija.“

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2019.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. aprila 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

(2)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(*1)  Za Direktivo Sveta 92/66/EGS trenutno poteka postopek uskladitve s PDEU in Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 95, 7.4.2017, str. 1) o uradnem nadzoru.


30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/136


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/663

z dne 27. aprila 2018

o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Madžarskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2690)

(Besedilo v madžarskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev ter lahko resno vpliva na donosnost prašičereje, kar povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in izvozu v tretje države.

(2)

V primeru afriške prašičje kuge pri divjih prašičih obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druge populacije divjih prašičev in na gospodarstva s prašiči. Zato se lahko s trgovino z živimi prašiči ali njihovimi proizvodi razširi tudi iz ene države članice v drugo državo članico in tretje države.

(3)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (3) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v Uniji za nadzor afriške prašičje kuge. Zlasti člen 15 Direktive 2002/60/ES določa nekatere ukrepe, ki jih je treba sprejeti po potrditvi enega ali več primerov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

(4)

Madžarska je obvestila Komisijo o trenutnem stanju glede afriške prašičje kuge na svojem ozemlju ter v skladu s členom 15 Direktive 2002/60/ES sprejela številne ukrepe, vključno z določitvijo okuženega območja, na katerem se izvajajo ukrepi iz člena 15 navedene direktive, da se prepreči širjenje navedene bolezni.

(5)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Madžarsko opredeliti območje v navedeni državi članici, okuženo z afriško prašičjo kugo.

(6)

Zato bi bilo treba do seje Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo v Prilogi k temu sklepu navesti okuženo območje na Madžarskem in določiti trajanje navedene regionalizacije.

(7)

Ta sklep se ponovno pregleda na naslednji seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Madžarska zagotovi, da okuženo območje, ki ga je določila in na katerem se izvajajo ukrepi iz člena 15 Direktive 2002/60/ES, zajema vsaj območja, ki so navedena v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja do 30. junija 2018.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Madžarsko.

V Bruslju, 27. aprila 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).


PRILOGA

Območja iz člena 1, določena kot okuženo območje na Madžarskem

Datum konca izvajanja

Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71

30. junij 2018


30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/139


SKLEP (EU) 2018/664 PLENARNE SEJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

z dne 23. marca 2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna in zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015 (SRB/PS/2017/02)

ENOTNI ODBOR ZA REŠEVANJE JE NA PLENARNI SEJI –

ob upoštevanju člena 50(1)(b) in člena 63(8) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (1),

ob upoštevanju členov 103, 104 in 105 finančne uredbe Enotnega odbora za reševanje, ki je bila sprejeta s sklepom plenarne seje z dne 25. marca 2015 (SRB/PS/2015/05) in spremenjena s sklepom plenarne seje z dne 16. marca 2016 (SRB/PS/2016/13),

ob upoštevanju sklepa plenarne seje z dne 6. januarja 2017 o vzpostavitvi postopka za plenarno sejo za podelitev razrešnice predsedniku Enotnega odbora za reševanje v zvezi z izvrševanjem proračuna odbora (SRB/PS/2017/01),

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015, kot so bili odobreni na seji odbora dne 28. junija 2016,

ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015, kot je bilo sprejeto na seji odbora dne 28. junija 2016,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča, ki vsebuje izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ter dobrem finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori Enotnega odbora za reševanje,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o morebitnih pogojnih obveznostih (Enotnega odbora za reševanje, Sveta, Komisije ali drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije v okviru te uredbe, z odgovori Enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije –

ODLOČIL, DA:

1.

podeli razrešnico predsedniku Enotnega odbora za reševanje v zvezi z izvrševanjem proračuna odbora za proračunsko leto 2015;

2.

odobri zaključni račun Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015;

3.

navede svoje pripombe v predlogu spodaj;

4.

predsednika Enotnega odbora za reševanje pozove, naj o tem sklepu obvesti Svet, Komisijo in Računsko sodišče, uredi objavo tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije in na spletišču odbora SRB.

V Bruslju, 23. marca 2017

Za plenarno sejo odbora

Član plenarne seje odbora SRB

Frank ELDERSON


(1)  UL L 225, 30.7.2014, str. 1.


30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/140


SKLEP (EU) 2018/665 PLENARNE SEJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

z dne 15. marca 2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna in zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 (SRB/PS/2018/02)

ENOTNI ODBOR ZA REŠEVANJE JE NA PLENARNI SEJI –

ob upoštevanju členov 50(1)(b) in 63(8) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (1),

ob upoštevanju členov 103, 104 in 105 finančne uredbe Enotnega odbora za reševanje,

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016, kot so bili odobreni na seji odbora dne 22. junija 2017,

ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016, kot je bilo sprejeto na seji odbora dne 22. junija 2017,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča, ki vsebuje izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ter dobrem finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori Enotnega odbora za reševanje,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o morebitnih pogojnih obveznostih (Enotnega odbora za reševanje, Sveta, Komisije ali drugih), nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije v okviru te uredbe, za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori Enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije –

SKLENIL, DA:

1.

podeli razrešnico predsedniku Enotnega odbora za reševanje v zvezi z izvrševanjem proračuna odbora za proračunsko leto 2016;

2.

odobri zaključni račun Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016;

3.

navede svoje pripombe v predlogu spodaj;

4.

predsednika Enotnega odbora za reševanje pozove, naj o tem sklepu obvesti Svet, Komisijo in Računsko sodišče ter poskrbi za objavo tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije in na spletišču odbora SRB.

V Bruslju, 15. marca 2018

Za plenarno sejo odbora

Članica plenarne seje odbora SRB

Tuija TAOS


(1)  UL L 225, 30.7.2014, str. 1.