ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 71

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
14. marec 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/394 z dne 13. marca 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede črtanja zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za balone

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/396 z dne 13. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

36

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/397 z dne 8. marca 2018 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem

38

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/394

z dne 13. marca 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede črtanja zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za balone

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (2) določa pogoje za varnost različnih vrst letalskih operacij z različnimi kategorijami zrakoplovov, vključno z operacijami balonov.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2018/395 (3). določa posebna pravila za operacije balonov. Od datuma začetka uporabe navedene uredbe takšne operacije ne bi smele biti več predmet splošnih pravil za letalske operacije, določene v Uredbi (EU) št. 965/2012. Vendar bi se morala pravila v zvezi z nadzorom letalskih operacij, ki ga izvajajo pristojni organi držav članic, iz člena 3 Uredbe (EU) št. 965/2012 in Priloge II k navedeni uredbi še naprej uporabljati za letalske operacije z baloni, saj navedene zahteve niso specifične za nobeno določeno letalsko operacijo, temveč se uporabljajo horizontalno za vse takšne operacije.

(3)

Uredbo (EU) št. 965/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da bi se upoštevala nova pravila, ki se uporabljajo za operacije balonov, in po potrebi pojasnile zadevne določbe navedene uredbe.

(4)

Datum začetka uporabe sprememb Uredbe (EU) št. 965/2012 iz te uredbe bi bilo treba uskladiti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/395, saj sta ti uredbi tesno povezani.

(5)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih pravil in jih v obliki mnenja (4) predložila Komisiji v skladu s točko (b) člena 17(2) in člena 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 965/2012 se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:

„1.   Ta uredba določa podrobna pravila za letalske operacije z letali, helikopterji in jadralnimi letali, vključno s preverjanji na ploščadi za zrakoplove operatorjev pod varnostnim nadzorom druge države, potem ko pristanejo na aerodromih na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodb.

2.   Ta uredba določa tudi podrobna pravila o pogojih za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasen odvzem ali preklic spričeval operatorjev zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 216/2008, razen za balone, ki se uporabljajo v operacijah komercialnega zračnega prevoza, privilegijih in odgovornostih imetnikov spričeval ter pogojih, pod katerimi se operacije prepovejo, omejijo ali podredijo določenim pogojem v interesu varnosti.

3.   Ta uredba določa tudi podrobna pravila za pogoje in postopke v zvezi z izjavo operatorjev, ki opravljajo komercialne specializirane operacije z letali, helikopterji in jadralnimi letali ali nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, da so sposobni in imajo na voljo sredstva za izvajanje odgovornosti, povezanih z operacijami zrakoplovov, in nadzor takšnih operatorjev.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Ta uredba se ne uporablja za letalske operacije z zračnimi ladjami.“;

(c)

doda se naslednji odstavek 7:

„7.   Ta uredba se ne uporablja za letalske operacije z baloni. Vendar se v zvezi s takšnimi letalskimi operacijami z baloni, ki niso privezani plinski baloni, uporabljajo zahteve glede nadzora iz člena 3.“;

(2)

v člen 2 se vstavita naslednji točki (1a) in (1b):

„(1a)

‚balon‘ pomeni zrakoplov s posadko, lažji od zraka, ki ima motorni pogon in leti z uporabo plina, lažjega od zraka, ali gorilnika, vključno s plinskimi baloni, toplozračnimi baloni, mešanimi baloni in toplozračnimi zračnimi ladjami, čeprav ima motorni pogon;

(1b)

‚privezani plinski balon‘ pomeni plinski balon s privezovalnim sistemom, s katerim je balon med operacijo nenehno privezan na fiksno točko;“;

(3)

v člen 3(1) se vstavi naslednji drugi pododstavek:

„Administrativni postopki in sistemi upravljanja pristojnih organov držav članic in Agencije so skladni z zahtevami iz Priloge II.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Operatorji lahko uporabljajo letalo, helikopter ali jadralno letalo za operacije komercialnega zračnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: CAT) v skladu z zahtevami iz prilog III in IV.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

letal, helikopterjev in jadralnih letal, ki se uporabljajo za prevoz nevarnega blaga;“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Operatorji letal in helikopterjev, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon, ter jadralnih letal, ki se ukvarjajo z nekomercialnimi operacijami, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami, zrakoplov upravljajo samo v skladu z zahtevami iz Priloge VII.“;

(d)

v odstavku 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

druga letala in helikopterje ter jadralna letala v skladu z določbami iz Priloge VII.“;

(e)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Operatorji lahko uporabljajo letalo, helikopter ali jadralno letalo le za komercialne specializirane operacije v skladu z zahtevami iz prilog III in VIII.“;

(5)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 5 te uredbe in brez poseganja v točko (a) člena 5(4) Uredbe (ES) št. 216/2008 in poddel P Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012 (*1) v zvezi z dovoljenjem za letenje se naslednji leti še naprej izvajajo v skladu z zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri ima operator svoj glavni kraj poslovanja, ali če nima glavnega kraja poslovanja, kraja, v katerem ima sedež ali prebivališče:

(a)

leti, povezani z uvedbo ali spremembo tipa letala, helikopterja ali jadralnega letala, ki jih izvajajo projektivne ali proizvodne organizacije v okviru svojih privilegijev;

(b)

leti brez prevoza potnikov ali tovora, pri katerih gre za prelet letala, helikopterja ali jadralnega letala zaradi prenove, popravila, pregledov vzdrževanja, inšpekcijskih pregledov, dostave, izvoza ali podobnih namenov.

(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).“;"

(b)

v odstavku 4a se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 5(1) in (6) se lahko v skladu s Prilogo VII izvajajo naslednje operacije z letali in helikopterji, ki niso kompleksna letala in helikopterji na motorni pogon, ter jadralnimi letali:“;

(6)

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Omejitve časa letenja

1.   Za operacije CAT se uporabljajo zahteve iz poddela FTL Priloge III.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 za zračne taksi operacije, nujno medicinsko pomoč in operacije CAT z enim pilotom veljajo zahteve, določene v nacionalni zakonodaji iz člena 8(4) Uredbe (EGS) št. 3922/91 in poddela Q Priloge III k navedeni uredbi.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se operacije CAT s helikopterji in operacije CAT z jadralnimi letali izvajajo v skladu z zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja.

4.   Nekomercialne operacije, vključno z nekomercialnimi specializiranimi operacijami, s kompleksnimi letali in helikopterji na motorni pogon ter komercialne specializirane operacije z letali, helikopterji in jadralnimi letali se glede omejitev časa letenja izvajajo v skladu z zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja, ali če nima glavnega kraja poslovanja, kraja, v katerem ima sedež ali prebivališče.“;

(7)

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

„2.   Zahteve iz prilog II in VII se uporabljajo za nekomercialne operacije z jadralnimi letali od 25. avgusta 2013. Države članice, ki se pred 8. aprilom 2019 v skladu s pravom Unije odločijo, da se za tovrstne operacije nekatere ali vse navedene zahteve na njihovem ozemlju ne uporabljajo, pa take odločitve javno objavijo. Odločitve, ki 8. aprila 2020 še vedno veljajo, se od navedenega datuma prenehajo uporabljati.

3.   Zahteve iz prilog II, III, VII in VIII se uporabljajo za specializirane operacije z jadralnimi letali od 1. julija 2014. Države članice, ki se pred 8. aprilom 2019 v skladu s pravom Unije odločijo, da se za tovrstne operacije nekatere ali vse navedene zahteve na njihovem ozemlju ne uporabljajo, pa take odločitve javno objavijo. Odločitve, ki 8. aprila 2020 še vedno veljajo, se od navedenega datuma prenehajo uporabljati.“;

(b)

v odstavku 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

operacije komercialnega zračnega prevoza z jadralnimi letali od 1. julija 2014. Države članice, ki se pred 8. aprilom 2019 v skladu s pravom Unije odločijo, da se za tovrstne operacije nekatere ali vse navedene zahteve na njihovem ozemlju ne uporabljajo, pa take odločitve javno objavijo. Odločitve, ki 8. aprila 2020 še vedno veljajo, se od navedenega datuma prenehajo uporabljati.“

(8)

Priloge I, II, III, IV, VII in VIII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. aprila 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 10 tega Uradnega lista).

(4)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 01/2016 z dne 6. januarja 2016 za Komisijo Uredba o pregledu evropskih operacijskih pravil za balone.


PRILOGA

Priloge I, II, III, IV, VII in VIII k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremenijo:

(1)

v Prilogi I se točka 120 nadomesti z naslednjim:

„(120)

„Prometni tovor“ pomeni skupno maso potnikov, prtljage, tovora in ročne specialistične opreme, vključno z vsem balastom.“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

v točki ARO.GEN.345 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Ob prejemu izjave od organizacije, ki izvaja ali namerava izvajati dejavnosti, za katere je potrebna izjava, pristojni organ preveri, ali izjava vsebuje vse informacije, zahtevane v točki ORO.DEC.100 Priloge III (del ORO) k tej uredbi ali, kadar gre za operatorje balonov, vse informacije, zahtevane v točki BOP.ADD.100 Priloge II (del BOP) k Uredbi Komisije (EU) 2018/395 (*1), in organizacijo obvesti o prejemu izjave.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 71, 14.3.2018, str. 10)“;"

(b)

v točki ARO.GEN.350(b) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„(1)

primere, v katerih se pristojnemu organu ne omogoči dostop do prostorov organizacije v skladu s točko ORO.GEN.140 Priloge III (del ORO) k tej uredbi ali, kadar gre za operatorje balonov, v skladu s točkama BOP.ADD.015 in BOP.ADD.035 Priloge II (del BOP) k Uredbi (EU) 2018/395 med rednim delovnim časom in po dveh pisnih zahtevah;“;

(c)

naslov točke ARO.OPS.110 se nadomesti z naslednjim:

„ARO.OPS.110   Pogodbe o najemu za letala in helikopterje“;

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

v točki ORO.GEN.110 se točka (k) nadomesti z naslednjim:

„(k)

Ne glede na točko (j) operatorji, ki izvajajo komercialne operacije s katerim koli od naslednjih zrakoplovov, zagotovijo, da so člani letalske posadke opravili ustrezno usposabljanje ali prejeli ustrezna navodila za ravnanje z nevarnim blagom, zato da lahko prepoznajo neprijavljeno nevarno blago, ki ga na krov prinesejo potniki ali se na krov naloži kot tovor:

(1)

z jadralnim letalom,

(2)

z enomotornim propelerskim letalom z največjo potrjeno vzletno maso 5 700 kg ali manj in MOPSC 5 ali manj, ki se uporablja za let, ki se opravi podnevi po pravilih VFR, z vzletom in pristankom na istem aerodromu ali območju delovanja,

(3)

s helikopterjem, ki ni enomotorni kompleksni helikopter na motorni pogon, z MOPSC 5 ali manj, ki se uporablja za let, ki se opravi podnevi po pravilih VFR, z vzletom in pristankom na istem aerodromu ali območju delovanja.“;

(b)

uvodno besedilo točke ORO.MLR.101 se nadomesti z naslednjim:

„Razen za operacije z enomotornimi propelerskimi letali z največ MOPSC 5 ali enomotornimi nekompleksnimi helikopterji z največ MOPSC 5, ki vzletajo in pristajajo na istem aerodromu ali območju delovanja podnevi po pravilih VFR, in za operacije z jadralnimi letali je osnovna struktura OM naslednja:“;

(c)

v točki ORO.FC.005(b) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„(1)

operacije komercialnega zračnega prevoza z jadralnimi letali ali“;

(d)

v točki ORO.CC.100 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Število in sestava kabinskega osebja se določita v skladu s točko 7.a Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 ob upoštevanju operativnih dejavnikov ali okoliščin leta, ki se bo izvajal. Vsaj en član kabinskega osebja se dodeli za upravljanje zrakoplova z MOPSC nad 19, kadar prevaža enega ali več potnikov.“;

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

točka CAT.GEN.105 se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„CAT.GEN.105   Motorna jadralna letala in jadralna letala z motorjem“;

(ii)

točka (d) se črta;

(b)

točka CAT.GEN.NMPA.100 se spremeni:

(i)

v točki (a) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„(2)

je odgovoren za upravljanje in varnost jadralnega letala od trenutka začetka postopka dviga v zrak do ustavitve po končanem letu;“;

(ii)

točka (d) se črta;

(c)

točka CAT.GEN.NMPA.105 se črta;

(d)

v točki CAT.GEN.NMPA.140(a) se točka 19 nadomesti z naslednjim:

„(19)

dokumentacije o masi in ravnotežju;“;

(e)

točka CAT.OP.NMPA.105 se nadomesti z naslednjim:

„CAT.OP.NMPA.105   Postopki za zmanjšanje hrupa – jadralna letala z motorjem

Vodja zrakoplova upošteva učinek hrupa zrakoplova, hkrati pa zagotovi, da ima varnost prednost pred zmanjšanjem hrupa.“

(f)

točka CAT.OP.NMPA.110 se črta;

(g)

točka CAT.OP.NMPA.135 se črta;

(h)

točka CAT.OP.NMPA.140 se nadomesti z naslednjim:

„CAT.OP.NMPA.140   Kajenje na zrakoplovu

Na krovu jadralnega letala ne sme nihče kaditi.“;

(i)

točka CAT.OP.NMPA.165 se črta;

(j)

točka CAT.OP.NMPA.180 se črta;

(k)

oddelek 5 v poddelu C se črta;

(l)

oddelek 4 v poddelu D se črta;

(5)

Priloga VII (del NCO) se spremeni:

(a)

točka NCO.GEN.102 se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„NCO.GEN.102   Motorna jadralna letala in jadralna letala z motorjem“;

(ii)

točka (d) se črta;

(b)

v točki NCO.GEN.103 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se začnejo in končajo na istem aerodromu ali območju delovanja, razen za jadralna letala;“;

(c)

točka NCO.GEN.105 se spremeni:

(i)

v točki (a)(4) se točki (iii) in (iv) nadomestita z naslednjim:

„(iii)

instrumenti in oprema, potrebni za izvedbo zadevnega leta, so vgrajeni v zrakoplov in delujoči, razen če seznam minimalne opreme (MEL) ali enakovredni dokument, če je ustrezno, ne dovoljuje delovanja z nedelujočo opremo, kot je določeno v točkah NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 ali NCO.IDE.S.105;

(iv)

masa zrakoplova in lega masnega središča sta taki, da omogočata izvajanje leta v okviru omejitev iz dokumentacije o plovnosti;“;

(ii)

v točki (f) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„(1)

na svojem mestu z zapetim varnostnim pasom in“;

(d)

točka NCO.GEN.106 se črta;

(e)

v točki NCO.GEN.135 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Brez poseganja v točko (a) so lahko na letih z jadralnimi letali, razen z motornimi jadralnimi letali, dokumenti in informacije iz točk (a)(2) do (a)(8) in točk (a)(11), (a)(12) in (a)(13) v spremljevalnem vozilu.“;

(f)

točka NCO.OP.121 se črta;

(g)

točka NCO.OP.127 se črta;

(h)

točka NCO.OP.150 se nadomesti z naslednjim:

„NCO.OP.150   Prevoz potnikov

Vodja zrakoplova zagotovi, da so pred in med vožnjo po tleh, vzletom in pristankom, ter ko je to potrebno zaradi varnosti, vsi potniki na zrakoplovu na svojem sedežu ali ležišču s pravilno zapetim varnostnim pasom ali zadrževalno napravo.“;

(i)

točka NCO.OP.156 se nadomesti z naslednjim:

„NCO.OP.156   Kajenje na zrakoplovu – jadralna letala

Na krovu jadralnega letala ne sme nihče kaditi.“;

(j)

točka NCO.OP.176 se črta;

(k)

točka NCO.OP.185 se nadomesti z naslednjim:

„NCO.OP.185   Upravljanje goriva med letom

Vodja zrakoplova redno preverja, ali količina preostalega uporabnega goriva na letu ni manjša od količine goriva, ki se zahteva za nadaljevanje leta do vremensko ustreznega aerodroma ali območja delovanja, pri čemer mora ostati načrtovana rezerva goriva v skladu z NCO.OP.125 ali NCO.OP.126.“;

(l)

točka NCO.OP.215 se črta;

(m)

v točki NCO.POL.100 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

V kateri koli fazi operacije so obremenitev, masa in lega masnega središča zrakoplova v skladu z omejitvami iz letalskega priročnika zrakoplova ali enakovrednega dokumenta.“;

(n)

točka NCO.POL.105 se nadomesti z naslednjim:

„NCO.POL.105   Tehtanje

(a)

Operator zagotovi, da se masa in CG zrakoplova določita z dejanskim tehtanjem pred začetkom njegove uporabe. Upoštevajo in ustrezno dokumentirajo se skupni učinki predelav in popravil na maso in ravnotežje. Navedene informacije se dajo na voljo vodji zrakoplova. Če učinek predelav na maso in ravnotežje ni točno znan, se zrakoplov ponovno stehta.

(b)

Tehtanje opravi:

(1)

za letala in helikopterje proizvajalec zrakoplova ali potrjena organizacija za vzdrževanje ter

(2)

za jadralna letala proizvajalec zrakoplova ali pa se opravi v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1321/2014.“;

(o)

oddelek 4 v poddelu D se črta;

(p)

v točki NCO.SPEC.115 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Člani posadke v ključnih fazah leta, ali če se vodji zrakoplova to zdi potrebno zaradi varnosti, sedijo na svojem dodeljenem mestu, razen če na kontrolnem seznamu ni določeno drugače.“;

(q)

v točki NCO.SPEC.120 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Strokovnjaki za nalogo v ključnih fazah leta, ali če se vodji zrakoplova to zdi potrebno zaradi varnosti, sedijo na svojem dodeljenem mestu, razen če na kontrolnem seznamu ni določeno drugače.“;

(6)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

točka SPO.GEN.102 se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„SPO.GEN.102   Motorna jadralna letala in jadralna letala z motorjem“;

(ii)

točka (d) se črta;

(b)

v točki SPO.GEN.105 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Člani posadke v ključnih fazah leta, ali če se vodji zrakoplova to zdi potrebno zaradi varnosti, sedijo na svojem dodeljenem mestu, razen če v SOP ni določeno drugače.“;

(c)

v točki SPO.GEN.106 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Strokovnjaki za nalogo v ključnih fazah leta, ali če se vodji zrakoplova to zdi potrebno zaradi varnosti, sedijo na svojem dodeljenem mestu, razen če v SOP ni določeno drugače.“;

(d)

v točki SPO.GEN.107 (a)(4) se točki (iii) in (iv) nadomestita z naslednjim:

„(iii)

instrumenti in oprema, potrebni za izvedbo zadevnega leta, so vgrajeni v zrakoplov in delujoči, razen če seznam minimalne opreme (MEL) ali enakovredni dokument, če je ustrezno, ne dovoljuje uporabe z nedelujočo opremo v skladu s točkami SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 ali SPO.IDE.S.105;

(iv)

masa zrakoplova in lega masnega središča sta taki, da omogočata izvajanje leta v okviru omejitev iz dokumentacije o plovnosti;“;

(e)

točka SPO.GEN.108 se črta;

(f)

v točki SPO.GEN.140 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Brez poseganja v točko (a) so lahko na letih z jadralnimi letali, razen z motornimi jadralnimi letali, dokumenti in informacije iz točk (a)(1) do (a)(10) in točk (a)(13) do (a)(19) v spremljevalnem vozilu.“;

(g)

točka SPO.OP.121 se črta;

(h)

točka SPO.OP.132 se črta;

(i)

točka SPO.OP.160 se nadomesti z naslednjim:

„SPO.OP.160   Uporaba slušalk

Vsi člani letalske posadke, ki opravljajo delo v pilotski kabini, nosijo slušalke z usmerjenim mikrofonom ali enakovredno napravo in jih uporabljajo kot glavno napravo za govorno sporazumevanje z ATS, drugimi člani posadke in strokovnjaki za nalogo.“;

(j)

točka SPO.OP.181 se črta;

(k)

točka SPO.OP.225 se črta;

(l)

v točki SPO.POL.100 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

V kateri koli fazi operacije so obremenitev, masa in lega masnega središča (CG) zrakoplova v skladu z omejitvami iz ustreznega priročnika.“;

(m)

točka SPO.POL.105 se nadomesti z naslednjim:

„SPO.POL.105   Masa in ravnotežje

(a)

Operator zagotovi, da se masa in CG zrakoplova določita z dejanskim tehtanjem pred začetkom njegove uporabe. Upoštevajo in ustrezno dokumentirajo se skupni učinki predelav in popravil na maso in ravnotežje. Navedene informacije se dajo na voljo vodji zrakoplova. Če učinek predelav na maso in ravnotežje ni točno znan, se zrakoplov ponovno stehta.

(b)

Tehtanje opravi:

(1)

za letala in helikopterje proizvajalec zrakoplova ali potrjena organizacija za vzdrževanje ter

(2)

za jadralna letala proizvajalec zrakoplova ali pa se opravi v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1321/2014.“;

(n)

oddelek 4 v poddelu D se črta;

(o)

točka SPO.SPEC.PAR.120 se črta.14.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/395

z dne 13. marca 2018

o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija bo sprejela potrebna izvedbena pravila za vzpostavitev pogojev za varno izvajanje operacij balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008, če takšni zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (c) člena 4(1) navedene uredbe.

(2)

Glede na posebno naravo operacij z baloni obstaja potreba po namenskih operativnih pravilih v samostojni uredbi. Ta pravila bi morala temeljiti na splošnih pravilih za letalske operacije, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 (2), vendar bi jih bilo treba preoblikovati in poenostaviti za zagotovitev, da so sorazmerna in osnovana na pristopu, ki temelji na tveganju, hkrati pa zagotavljajo, da se operacije balonov varno izvajajo.

(3)

Vendar posebna pravila za letalske operacije z baloni ne bi smela zajemati zahtev v zvezi z nadzorom letalskih operacij s strani pristojnih organov držav članic, saj navedene zahteve niso specifične za nobeno določeno dejavnost letalskih operacij, temveč se uporabljajo horizontalno za vse takšne dejavnosti. Kar zadeva nadzor, bi se zato morale zahteve iz člena 3 Uredbe (EU) št. 965/2012 in Priloge II k navedeni uredbi še naprej uporabljati tudi za letalske operacije z baloni.

(4)

Zaradi varnosti in z namenom, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008, vsi operatorji balonov, ki jih zajema ta uredba, z izjemo projektivnih ali proizvodnih organizacij, ki izvajajo nekatere operacije, izpolnjujejo vrsto osnovnih zahtev.

(5)

Za zagotovitev dodatne zaščite za potnike balonov je treba oblikovati določbe za nekatere dodatne zahteve za operatorje, ki izvajajo komercialne operacije z baloni, ki bi se morale uporabljati poleg osnovnih zahtev.

(6)

Navedene dodatne zahteve bi morale upoštevati manj kompleksno naravo komercialnih operacij z baloni v primerjavi z drugimi oblikami komercialnega letalskega prevoza, biti bi morale sorazmerne ter osnovane na pristopu, ki temelji na tveganju. Zato je primerno, da se zahteva za pridobitev certifikata za izvajanje komercialnih operacij iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 216/2008 nadomesti z zahtevo, da se pristojnemu organu predloži predhodna izjava in določijo podrobna pravila za predložitev take izjave, ter določenimi dodatnimi zahtevami.

(7)

Vendar glede na razmeroma majhno kompleksnost in ob upoštevanju pristopa, ki temelji na tveganju, bi bilo treba operatorje, ki izvajajo določene komercialne operacije z baloni, izvzeti iz zahteve za certificiranje in navedenih dodatnih zahtev, vključno z zahtevo po predložitvi predhodne izjave. Namesto tega morajo zanje veljati le osnovne zahteve iz te uredbe, ki veljajo za vse letalske operacije z baloni, ki jih zajema ta uredba.

(8)

Da bi zagotovili nemoten prehod in se čim bolj izognili kakršnim koli motnjam pri uvedbi nove specifične ureditve za operacije balonov, določene v tej uredbi, vsi certifikati, dovoljenja in odobritve, izdani operatorjem balonov v skladu s pravili, veljavnimi pred začetkom uporabe te uredbe, še vedno veljajo in se za omejeno časovno obdobje štejejo za izjavo, predloženo v skladu s to uredbo. Po izteku navedenega časovnega obdobja vsi operatorji, ki izvajajo komercialne operacije z baloni, predložijo izjavo v skladu z določbami iz te uredbe.

(9)

Da bi zagotovili nemoten prehod, vsem zadevnim stranem pa dovolj časa za pripravo na uporabo navedene nove ureditve, bi se ta uredba morala začeti uporabljati šele z ustreznim poznejšim datumom.

(10)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih pravil in jih v obliki mnenja (3) predložila Komisiji v skladu s točko (b) člena 17(2) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za letalske operacije z baloni, če takšni zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (c) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

2.   Ta uredba se ne uporablja za letalske operacije s privezanimi plinskimi baloni.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„balon“ pomeni zrakoplov s posadko, ki je lažji od zraka, ni na motorni pogon in leti bodisi z uporabo plina, lažjega pod zraka, bodisi gorilnika, vključno s plinskimi baloni, toplozračnimi baloni, mešanimi baloni in toplozračnimi zračnimi ladjami, čeprav imajo motorni pogon;

(2)

„plinski balon“ pomeni prostoleteči balon, čigar vzgon se ustvarja s plinom, lažjim od zraka;

(3)

„privezani plinski balon“ pomeni plinski balon s privezovalnim sistemom, s katerim je balon med operacijami nenehno privezan na fiksno točko;

(4)

„prostoleteči balon“ pomeni balon, ki med operacijami ni nenehno privezan na fiksno točko;

(5)

„toplozračni balon“ pomeni prostoleteči balon, čigar vzgon se ustvarja s segretim zrakom;

(6)

„mešani balon“ pomeni prostoleteči balon, čigar vzgon se ustvarja s kombinacijo segretega zraka in nevnetljivega plina, lažjega od zraka;

(7)

„toplozračna zračna ladja“ pomeni toplozračni balon na motorni pogon, pri čemer motor ne prispeva k vzgonu;

(8)

„tekmovalni polet“ pomeni letalsko operacijo z balonom, ki se izvede za namene sodelovanja v letalskih dirkah ali na tekmovanjih, vključno z vadbenimi poleti za takšno operacijo ter poleti na dirko ali tekmovanje in z njih;

(9)

„predstavitveni polet“ pomeni letalsko operacijo z balonom, ki se izvede za namene predstavitve ali zabave na oglaševanem dogodku, odprtem za javnost, vključno z vadbenimi poleti za takšno operacijo ter poleti na oglaševani dogodek in z njega;

(10)

„uvajalni polet“ pomeni letalsko operacijo za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje z namenom, da se pritegnejo novi udeleženci usposabljanja ali novi člani, in ki jo izvede bodisi organizacija za usposabljanje, odobrena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011 (4), bodisi organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva;

(11)

„glavni kraj poslovanja“ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež operatorja balona, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor dejavnosti iz te uredbe;

(12)

„zakupna pogodba brez posadke“ pomeni pogodbo med podjetji, v skladu s katero se balon upravlja pod odgovornostjo zakupnika.

Člen 3

Letalske operacije

1.   Operatorji balonov izvajajo operacije balonov v skladu z zahtevami iz poddela BAS Priloge II.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja za projektivne ali proizvodne organizacije, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 8 oz. 9 Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012 (5) in v okviru svojih privilegijev izvajajo operacije z baloni zaradi uvajanja ali spremembe tipov balonov.

2.   Z odstopanjem od člena 8(2) Uredbe (ES) št. 216/2008 se zahteva za certificiranje iz navedenega člena ne uporablja za operatorje, ki izvajajo komercialne operacije z baloni.

Navedeni operatorji lahko izvajajo takšne komercialne operacije šele po predložitvi izjave pristojnemu organu, da so sposobni in imajo sredstva za izvajanje odgovornosti, povezanih z izvajanjem operacij z balonom. Navedeno izjavo predložijo in operacije z balonom izvajajo v skladu z zahtevami iz poddela ADD Priloge II ter tudi zahtevami iz poddela BAS.

Vendar se drugi pododstavek ne uporablja za operatorje, ki izvajajo naslednje operacije z baloni:

(a)

operacije z deljenimi stroški, ki jih izvajajo štiri osebe ali manj, vključno s pilotom, pod pogojem, da si neposredne stroške poleta balona in sorazmeren del letnih stroškov za skladiščenje, zavarovanje in vzdrževanje balona delijo vse navedene osebe;

(b)

tekmovalne ali predstavitvene polete, pod pogojem, da je plačilo ali katera koli druga protivrednost za take polete omejena na kritje neposrednih stroškov poletov balona in sorazmernega deleža letnih stroškov za skladiščenje, zavarovanje in vzdrževanje balona ter da osvojene nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih določi pristojni organ;

(c)

uvajalne polete, ki jih izvajajo štiri osebe ali manj, vključno s pilotom, in polete za spuščanje padal, ki jih izvaja bodisi organizacija za usposabljanje, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici in je odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011, bodisi organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, pod pogojem, da organizacija upravlja balon na podlagi pogodbe o lastništvu ali zakupne pogodbe brez posadke, da polet ne ustvarja dobička, ki se deli zunaj organizacije, ter da takšni poleti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije;

(d)

polete za usposabljanje, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici in je odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011.

Člen 4

Prehodne določbe

Certifikati, dovoljenja in odobritve, ki jih države članice izdajo operatorjem balonov pred 8. aprilom 2019 v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 ali določbami nacionalnega prava v skladu s členom 10(2), (3) in (5)(b) Uredbe (EU) št. 965/2012, ostanejo veljavne do 8. oktobra 2019.

Do 8. oktobra 2019 se vsako sklicevanje v tej uredbi na izjavo razume kot sklicevanje na certifikate, dovoljenja ali odobritve, ki jih države članice izdajo pred 8. aprilom 2019.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. aprila 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu št. 01/2016 z dne 6. januarja 2016 za Uredbo Komisije o pregledu evropskih operativnih pravil za balone.

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).


PRILOGA I

OPREDELITVE POJMOV

[DEL DEF]

Za namene Priloge II se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„sprejemljivi načini usklajevanja (AMC)“ pomenijo nezavezujoče standarde, ki jih je Agencija sprejela za ponazoritev načinov za zagotavljanje skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili;

2.

„drugi načini usklajevanja (AltMoC)“ pomenijo tiste načine, v katerih je predlagana alternativa sedanjim sprejemljivim načinom usklajevanja (AMC), ali tiste, v katerih so predlagani novi načini za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili, v zvezi s katerimi Agencija ni sprejela povezanih AMC;

3.

„vodja balona“ pomeni pilota, ki je imenovan za vodjo in je odgovoren za varno izvedbo poleta;

4.

„član posadke“ pomeni osebo, ki jo operator določi za opravljanje nalog na krovu balona ali na tleh, če so naloge neposredno povezane z operacijami balona;

5.

„član letalske posadke“ pomeni člana posadke z licenco, zadolženega za opravljanje nalog, ki so bistvenega pomena za izvajanje operacij zrakoplova v delovnem času med poletom;

6.

„psihoaktivne snovi“ pomenijo alkohol, opiate, kanabinoide, sedative in hipnotike, kokain, druge psihostimulante, halucinogene in hlapna topila, ne vključujejo pa kave in tobaka;

7.

„nesreča“ pomeni dogodek, povezan z operacijami balona, ki se zgodi v obdobju od začetka napihovanja do popolne izpraznitve balona in pri katerem:

(a)

oseba utrpi hude ali smrtne poškodbe, ker je bila na balonu ali zaradi neposrednega stika s katerim koli delom balona, vključno z deli, ki so se ločili od balona, pri čemer so izključene poškodbe, ki so posledica naravnih vzrokov ali si jih povzroči oseba sama oz. ji jih povzroči druga oseba;

(b)

balon utrpi poškodbo ali konstrukcijsko okvaro, ki škodljivo vpliva na konstrukcijsko trdnost, zmogljivost ali letalne značilnosti in zahteva večje popravilo ali zamenjavo poškodovanega dela ali

(c)

je balon pogrešan ali popolnoma nedostopen;

8.

„incident“ pomeni dogodek, ki ni nesreča, povezan z operacijami balona, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost njegovih operacij;

9.

„resen incident“ pomeni dogodek, povezan z operacijami balona, ki se zgodi v obdobju od začetka napihovanja do popolne izpraznitve balona, pri katerem je bila velika verjetnost, da bi prišlo do nesreče;

10.

„ključne faze poleta“ pomenijo vzlet, končni prilet, neuspeli prilet, pristanek in vse druge faze poleta, ki jih vodja balona določi kot ključne za varno izvedbo operacij balona;

11.

„letalski priročnik zrakoplova (AFM)“ pomeni dokument, ki vsebuje veljavne in odobrene operativne omejitve in informacije v zvezi z balonom;

12.

„nevarno blago“ pomeni predmete in snovi, ki lahko ogrožajo zdravje, varnost, imetje ali okolje in so v tehničnih navodilih na seznamu nevarnih snovi ali se morajo kot take razvrstiti v skladu z navedenimi navodili;

13.

„tehnična navodila“ pomenijo najnovejšo veljavno izdajo Tehničnih navodil za varen zračni prevoz nevarnega blaga, vključno z dodatkom in vsemi dopolnitvami, ki jih ICAO objavi v dokumentu 9284-AN/905;

14.

„kraj operacije“ pomeni kraj, ki ga vodja balona ali operator izbere za operacije pristanka, vzleta ali zunanjega natovarjanja;

15.

„polnjenje z gorivom“ pomeni polnjenje jeklenk za gorivo ali posod za gorivo iz zunanjega vira, razen zamenjave jeklenk za gorivo;

16.

„noč“ pomeni obdobje od konca večernega civilnega mraka do začetka jutranjega civilnega mraka. Civilni mrak se konča zvečer, ko je središče sončnega diska 6 stopinj pod obzorjem, in začne zjutraj, ko je središče sončnega diska 6 stopinj pod obzorjem;

17.

„specializirane operacije balona“ pomenijo komercialne ali nekomercialne operacije balona, katerih glavni namen ni prevoz potnikov za polete za ogled znamenitosti ali izkustvene polete, temveč padalske operacije, spuščanje jadralnih zmajev, predstavitveni poleti, tekmovalni poleti ali podobne specializirane dejavnosti;

18.

„prometni tovor“ pomeni skupno maso potnikov, prtljage in ročne specialistične opreme;

19.

„masa praznega balona“ pomeni maso, ki se določi s tehtanjem balona z vso nameščeno opremo, kakor je navedeno v AFM;

20.

„pogodba o zakupu s posadko“ pomeni pogodbo med operatorji, v skladu s katero se balon uporablja pod odgovornostjo zakupodajalca;

21.

„komercialni prevoz potnikov z balonom (CPB)“ pomeni obliko operacije komercialnega zračnega prevoza potnikov z balonom, pri čemer se potniki prevažajo z balonom za namene ogleda znamenitosti ali izkustvene polete za plačilo ali drugo protivrednost;

22.

„operacija komercialnega zračnega prevoza (CAT)“ pomeni operacijo zrakoplova, namenjeno prevozu potnikov, tovora ali pošte za plačilo ali drugo protivrednost.


PRILOGA II

LETALSKE OPERACIJE BALONA

[DEL BOP]

PODDEL BAS

OSNOVNE OPERATIVNE ZAHTEVE

Oddelek 1

Splošne zahteve

BOP.BAS.001   Obseg

V skladu s členom 3 ta poddel določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati operatorji balonov, razen projektivnih ali proizvodnih organizacij iz drugega pododstavka člena 3(1).

BOP.BAS.005   Pristojni organ

Pristojni organ je organ, ki ga določi država članica, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja, ali če nima glavnega kraja poslovanja, kraj, v katerem ima sedež ali prebivališče. Navedeni organ mora izpolnjevati zahteve iz člena 3 Uredbe (EU) št. 965/2012 v skladu s členom 1(7) navedene uredbe.

BOP.BAS.010   Dokaz izpolnjevanja zahtev

(a)

Operator dokaže, da izpolnjuje osnovne zahteve iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahteve te uredbe, če tako zahteva pristojni organ, ki preverja stalno izpolnjevanje bistvenih zahtev s strani operatorja v skladu s točko ARO.GEN.300(a)(2) Priloge II k Uredbi (EU) št. 965/2012.

(b)

Operator uporabi eno od naslednjih sredstev za dokazovanje izpolnjevanja navedenih zahtev:

(1)

sprejemljive načine usklajevanja (AMC);

(2)

druge načine usklajevanja (AltMoC).

BOP.BAS.015   Uvajalni poleti

Uvajalni poleti se:

(a)

izvajajo podnevi v skladu s pravili vizualnega letenja (VFR) in

(b)

nadzorujejo glede njihove varnost s strani osebe, ki jo je imenovala organizacija, ki izvaja uvajalne polete.

BOP.BAS.020   Takojšen odziv na varnostno težavo

Operator izvaja:

(a)

varnostne ukrepe, ki jih zahteva pristojni organ v skladu s točko (c) točke ARO.GEN.135 Priloge II k Uredbi (EU) št. 965/2012, in

(b)

direktive o plovnosti in druge obvezne informacije, ki jih izda Agencija v skladu s točko (j) člena 20(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

BOP.BAS.025   Imenovanje za vodjo balona

Operator določi vodjo balona, ki je usposobljen za opravljanje nalog vodje balona v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Odgovornosti vodje balona

(a)

Vodja balona:

(1)

je odgovoren za varnost balona in vseh oseb ali imetja, ki se prevažajo na krovu med operacijami balona;

(2)

je odgovoren za začetek, nadaljevanje ali končanje poleta iz varnostnih razlogov;

(3)

zagotovi, da se uporabljajo vsi veljavni operativni postopki in kontrolni seznami;

(4)

polet začne samo, če se prepriča, da se upoštevajo vse naslednje operativne omejitve:

(i)

balon je ploven;

(ii)

balon je ustrezno registriran;

(iii)

instrumenti in oprema, potrebni za izvedbo poleta, so na krovu in so operativni;

(iv)

masa balona je takšna, da se polet lahko izvede v skladu z omejitvami, določenimi v AFM;

(v)

vsa oprema in prtljaga je pravilno naložena in zavarovana ter

(vi)

operativne omejitve balona, določene v AFM, med poletom ne bodo nikoli presežene;

(5)

zagotovi, da se opravi predpoletni pregled v skladu z zahtevami iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 (1);

(6)

je odgovoren za dajanje navodil pred poletom osebam, ki pomagajo pri napihovanju in praznjenju kupole;

(7)

zagotavlja, da osebe, ki pomagajo pri napihovanju in praznjenju kupole, nosijo ustrezno varovalno obleko;

(8)

se prepriča, da je ustrezna reševalna oprema zlahka na voljo za takojšnjo uporabo;

(9)

je odgovoren za zagotavljanje, da nobena oseba ne kadi na krovu ali v neposredni bližini balona;

(10)

ne dovoli prevoza na balonu osebi, za katero se zdi, da je pod tolikšnim vplivom psihoaktivnih snovi, da bi lahko ogrozila varnost balona ali oseb ali imetja, ki se prevažajo na njem;

(11)

ima balon ves čas poleta pod kontrolo, razen če kontrole prevzame drug pilot;

(12)

v izrednih situacijah, ki zahtevajo takojšnjo odločitev in ukrepanje, ukrepa tako, kot je po njegovem mnenju v danih okoliščinah potrebno. V takih primerih lahko odstopi od pravil, operativnih postopkov in metod, kolikor je to potrebno zaradi varnosti;

(13)

ne nadaljuje poleta dlje od najbližjega vremensko ustreznega kraja operacije, če se njegova sposobnost za izvajanje nalog bistveno zmanjša zaradi bolezni, utrujenosti, pomanjkanja kisika ali kakšnega drugega razloga;

(14)

ob koncu poleta ali vrste poletov v dnevnik poletov z balonom zapiše podatke o uporabi in vseh znanih ali domnevnih okvarah na balonu;

(15)

organ za preiskave v zvezi z varnostjo tiste države, na katere ozemlju se je zgodil dogodek, in službe za ukrepanje v sili navedene države na najhitrejši razpoložljiv način nemudoma obvesti o vsakem resnem incidentu ali nesreči, v kateri je bil udeležen balon;

(16)

pristojnemu organu nemudoma predloži poročilo o dejanju nezakonitega vmešavanja in obvesti pristojni lokalni organ države, na katere ozemlju je prišlo do nezakonitega vmešavanja, ter

(17)

pristojni enoti služb zračnega prometa (ATS) nemudoma poroča o nevarnih vremenskih razmerah ali pogojih letenja, na katere je naletel in ki bi lahko vplivali na varnost drugih zrakoplovov.

(b)

Vodja balona nalog na balonu ne izvaja v enem od naslednjih primerov:

(1)

če ni sposoben opravljati svojih nalog iz katerih koli razlogov, vključno zaradi poškodbe, bolezni, zdravil, utrujenosti ali ker je pod vplivom katere koli psihoaktivne snovi ali se sicer počuti nezmožnega za izvajanje nalog;

(2)

če ne izpolnjuje veljavnih zdravstvenih zahtev.

(c)

Kadar so člani posadke vključeni v izvajanje operacij balona, vodja balona:

(1)

zagotovi, da so v ključnih fazah poleta, ali kadar koli je to potrebno zaradi varnosti, vsi člani posadke na svojem dodeljenem mestu in ne izvajajo nobenih dejavnosti razen tistih, ki so potrebne za varno izvajanje operacij balona;

(2)

ne začne poleta, če kateri koli od članov posadke ni sposoben opravljati svojih nalog iz katerih koli razlogov, vključno zaradi poškodbe, bolezni, zdravil, utrujenosti ali ker je pod vplivom katere koli psihoaktivne snovi ali se sicer počuti nezmožnega za izvajanje nalog;

(3)

ne nadaljuje poleta dlje od najbližjega vremensko ustreznega kraja operacije, če se sposobnost za izvajanje nalog katerega koli člana posadke bistveno zmanjša zaradi bolezni, utrujenosti ali pomanjkanja kisika ali kakršnega koli drugega razloga, ter

(4)

zagotovi, da se vsi člani posadke sporazumevajo v skupnem jeziku.

BOP.BAS.035   Odgovornosti vodje balona

Vodja balona je pristojen za:

(a)

izdajanje ukazov in sprejemanje ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti balona ter oseb ali imetja, ki se na njem prevažajo, ter

(b)

zavrnitev vkrcanja ali prevoza oseb ali prtljage, ki bi lahko ogrožale varnost balona ali oseb ali imetja, ki se na njem prevažajo.

BOP.BAS.040   Odgovornosti članov posadke

(a)

Vsak član posadke je odgovoren za pravilno izvajanje svojih nalog v zvezi z operacijami balona.

(b)

Član posadke ne izvaja nalog na balonu, kadar jih ni sposoben izvajati iz katerih koli razlogov, vključno zaradi poškodbe, bolezni, zdravil, utrujenosti ali ker je pod vplivom katere koli psihoaktivne snovi ali se sicer počuti nezmožnega za izvajanje nalog.

(c)

Član posadke vodjo balona obvesti o:

(1)

vsaki napaki, odpovedi, motnji v delovanju ali okvari, za katero meni, da lahko vpliva na plovnost ali varno izvajanje operacij balona, vključno s sistemi v sili;

(2)

vsakem incidentu.

(d)

Vsak član letalske posadke, ki izvaja naloge za več operatorjev:

(1)

vodi svoje posamične evidence v zvezi s trajanjem poletov in časom počitka, če je ustrezno, ter

(2)

vsakemu operatorju predloži podatke, potrebne za načrtovanje dejavnosti v skladu z veljavnimi omejitvami trajanja poletov in delovnega časa ter zahtevanim časom počitka.

BOP.BAS.045   Upoštevanje zakonov in drugih predpisov ter postopkov

(a)

Vodja balona in vsi drugi člani posadke upoštevajo zakone in druge predpise ter postopke držav, v katerih se izvajajo operacije.

(b)

Vodja balona se seznani z zakoni in drugimi predpisi ter postopki, ki se nanašajo na opravljanje njegovih nalog in so določeni za območja, ki naj bi se prečkala, kraje operacij, ki naj bi se uporabili, ter povezane letalske navigacijske naprave.

BOP.BAS.050   Dokumenti, priročniki in informacije, ki morajo biti na krovu

(a)

Med vsakim poletom so na krovu izvirniki ali kopije naslednjih dokumentov, priročnikov in informacij:

(1)

operativne omejitve, postopki v običajnih, neobičajnih in izrednih razmerah ter druge pomembne informacije, ki so specifične za operativne lastnosti balona;

(2)

podrobnosti iz vloženega načrta poleta ATS, kadar se to zahteva v skladu s točko 4 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 923/2012 (2);

(3)

najnovejše in ustrezne letalske navigacijske karte za območje predvidenega poleta.

(b)

Med vsakim poletom so na krovu ali v spremljevalnem vozilu izvirniki ali kopije naslednjih dokumentov, priročnikov in informacij:

(1)

potrdilo o vpisu v register;

(2)

spričevalo o plovnosti, vključno s prilogami;

(3)

AFM ali enakovredni dokumenti;

(4)

dovoljenje za radijsko postajo na zrakoplovu, če je balon opremljen z radiokomunikacijsko opremo v skladu s točko (a) točke BOP.BAS.355;

(5)

potrdila o zavarovanju odgovornosti do tretjih oseb;

(6)

dnevnik poletov z balonom ali enakovredni dokumenti;

(7)

vsa druga dokumentacija, ki se lahko nanaša na polet ali jo zahteva država oz. države, ki jih ta polet zadeva.

(c)

Vodja balona ali operator da pristojnemu organu, na njegovo zahtevo, na voljo izvirnike dokumentacije v roku, ki ga določi navedeni organ in ne sme biti krajši od 24 ur.

BOP.BAS.055   Nevarno blago

(a)

Prevoz nevarnega blaga na krovu balona se izvede v skladu z zahtevami iz Priloge 18 k Čikaški konvenciji, kakor je bila nazadnje spremenjena in razširjena s tehničnimi navodili.

(b)

Vodja balona sprejme vse ustrezne ukrepe za preprečevanje nenamernega prevoza nevarnega blaga na krovu balona.

(c)

Razumne količine predmetov in snovi, ki bi bili sicer razvrščeni kot nevarno blago in se uporabljajo zaradi večje varnosti letenja, če je njihov prevoz na krovu balona priporočljiv za zagotovitev njihove pravočasne razpoložljivosti za operativne namene, se štejejo za odobrene v skladu s točko 2.2.1(a) dela 1 tehničnih navodil, ne glede na to, ali se za takšne predmete in snovi zahteva, da se prevažajo, ali pa se takšni predmeti in snovi nameravajo uporabiti v povezavi z določenim poletom. Vodja balona zagotovi, da se pakiranje navedenih predmetov in snovi ter njihovo natovarjanje na krov balona izvede tako, da se med izvajanjem operacij zmanjšajo tveganja za člane posadke, potnike in balon.

(d)

Vodja balona ali operator, če vodja balona ni sposoben opravljati svojih nalog, organu za preiskave v zvezi z varnostjo države, na katere ozemlju se je zgodil dogodek, službam za ukrepanje v sili navedene države, kateremu koli drugemu organu, ki ga določi navedena država, in pristojnemu organu nemudoma poroča o vsaki nesreči ali incidentu, ki vključuje nevarno blago.

BOP.BAS.060   Izpust nevarnega blaga

(a)

Vodja balona ne izpusti nevarnega blaga, kadar operacije balona izvaja nad gosto naseljenimi območji mest ali naselij ali nad območjem, kjer je na prostem zbranih veliko ljudi.

(b)

Ne glede na točko (a) lahko padalci zapustijo balon v primeru padalskih predstav nad navedenimi gosto naseljenimi območji ali nad območjem, kjer je na prostem zbranih veliko ljudi, pri čemer morajo imeti pri sebi naprave za puščanje dimnih sledi, ki so bile proizvedene za ta namen.

BOP.BAS.065   Dnevnik poletov z balonom

Za vsak polet ali vrsto poletov se podatki o balonu, njegovi posadki in posameznem potovanju hranijo v obliki dnevnika poletov z balonom ali enakovrednega dokumenta.

Oddelek 2

Operativni postopki

BOP.BAS.100   Uporaba krajev operacij

Vodja balona uporablja samo kraje operacij, ki ustrezajo zadevnemu tipu balona in vrsti operacije.

BOP.BAS.105   Postopki za zmanjševanje hrupa

Vodja balona upošteva operativne postopke za čim večje zmanjšanje vpliva hrupa sistema za gretje, hkrati pa zagotovi, da ima varnost prednost pred zmanjševanjem hrupa.

BOP.BAS.110   Zaloga in načrtovanje goriva in balasta

Vodja balona začne polet samo, če rezerva goriva ali balasta na krovu balona zadostuje za varen pristanek.

BOP.BAS.115   Dajanje navodil potnikom

Vodja balona zagotovi, da pred, ali kadar je ustrezno, med poletom potniki dobijo navodila o postopkih v običajnih, neobičajnih in izrednih razmerah.

BOP.BAS.120   Prevoz posebnih kategorij potnikov

Vodja balona zagotovi, da se osebe, ki med prevozom na krovu balona potrebujejo posebne pogoje, pomoč ali naprave, prevažajo v pogojih, ki zagotavljajo varnost balona ter oseb ali imetja, ki se na njem prevaža.

BOP.BAS.125   Predložitev načrta poleta službe zračnega prometa

(a)

Če načrt poleta službe zračnega prometa (ATS) ni predložen, ker se ne zahteva v skladu s točko (b) točke SERA.4001 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012, vodja balona predloži ustrezne informacije, da se po potrebi omogoči aktiviranje služb za alarmiranje.

(b)

Kadar se izvajajo operacije iz kraja operacije, v katerem ni mogoče predložiti načrta poleta ATS, čeprav se to zahteva v skladu s točko (b) točke SERA.4001 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012, vodja balona predloži načrt poleta ATS po vzletu.

BOP.BAS.130   Priprava poleta

Pred začetkom poleta se vodja balona seznani z vsemi razpoložljivimi meteorološkimi in letalskimi informacijami, pomembnimi za predvideni polet, kar vključuje naslednje:

(a)

preučitev razpoložljivih najnovejših vremenskih poročil in napovedi;

(b)

načrtovanje nadomestnega poteka ukrepov, da se predvidi možnost, da poleta ni mogoče končati v skladu z načrtom.

BOP.BAS.135   Kajenje na krovu

Na krovu balona v nobeni fazi poleta ne sme nihče kaditi, prav tako ne v neposredni bližini balona.

BOP.BAS.140   Prevoz in uporaba orožja

(a)

Vodja balona zagotovi, da na krovu balona nihče ne nosi ali uporablja orožja.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko vodja balona dovoli nošenje in uporabo orožja na krovu balona, kadar je to potrebno zaradi varnosti članov posadke ali potnikov. V takih primerih vodja balona zagotovi, da je orožje zavarovano, kadar se ne uporablja.

BOP.BAS.145   Meteorološke razmere

Vodja balona začne ali nadaljuje polet po pravilih VFR samo, če najnovejše razpoložljive meteorološke informacije kažejo, da bodo vremenske razmere na poti in v predvidenem namembnem kraju ob predvidenem času uporabe naslednje:

(a)

na ravni veljavnih operativnih minimumov za polete po pravilih VFR ali nad njimi in

(b)

v okviru meteoroloških omejitev, določenih v AFM.

BOP.BAS.150   Pogoji za vzlet

Vodja balona se pred začetkom vzleta balona prepriča, da glede na najnovejše informacije, ki so na voljo, vreme na kraju operacije omogoča varen vzlet in odhod.

BOP.BAS.155   Pogoji pri priletu in pristanku

Vodja balona se, razen v izrednih razmerah, pred začetkom prileta balona za pristanek prepriča, da glede na najnovejše informacije, ki so na voljo, pogoji na predvidenem kraju operacije omogočajo varen prilet in pristanek.

BOP.BAS.160   Simulirane situacije med poletom

(a)

Vodja balona med prevozom potnikov ne simulira situacij, za katere je potrebna uporaba postopkov v neobičajnih razmerah ali postopkov v sili.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko vodja balona simulira take situacije med operacijami, ki niso komercialne operacije balona, pri izvajanju poletov za usposabljanje bodisi s piloti pripravniki bodisi s potniki pod pogojem, da so bili potniki ustrezno obveščeni o simulaciji in so se z njeno izvedbo vnaprej strinjali.

BOP.BAS.165   Upravljanje goriva med poletom

Vodja balona med poletom redno preverja, da količina preostalega uporabnega goriva ali balasta ni manjša od količine goriva ali balasta, potrebne za dokončanje predvidenega poleta, in rezerve, načrtovane za pristanek.

BOP.BAS.170   Polnjenje z gorivom, medtem ko so potniki na krovu

(a)

Polnjenje balonov z gorivom se ne izvaja, kadar so osebe na krovu.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) se polnjenje motorja toplozračnih zračnih ladij z gorivom lahko izvede, medtem ko je vodja balona na krovu.

BOP.BAS.175   Uporaba zadrževalnega sistema

Če se zadrževalni sistem zahteva v skladu s točko BOP.BAS.320, ga vodja balona uporablja vsaj med pristajanjem.

BOP.BAS.180   Uporaba dodatnega kisika

Vodja balona zagotovi, da:

(a)

vsi člani posadke, ki izvajajo naloge, pomembne za varno izvedbo operacij balona, uporabijo dodatni kisik vedno, ko ugotovijo, da lahko na nadmorski višini predvidenega poleta pomanjkanje kisika povzroči oslabitev spretnosti članov posadke, ter

(b)

je potnikom na voljo dodatni kisik, če bi pomanjkanje kisika lahko nanje negativno vplivalo.

BOP.BAS.185   Operativne omejitve ponoči

(a)

Toplozračni baloni:

(1)

ne smejo pristajati ponoči, razen v izrednih razmerah, ter

(2)

lahko vzletijo ponoči, če je na krovu dovolj goriva ali balasta za pristanek podnevi.

(b)

Plinski baloni in mešani baloni:

(1)

ne smejo pristajati ponoči, razen v izrednih razmerah ali kot previdnostni pristanek, ter

(2)

lahko vzletijo ponoči, če je na krovu dovolj goriva ali balasta za pristanek podnevi.

(c)

Operacije s toplozračnimi zračnimi ladjami se izvajajo ob upoštevanju njihovih odobrenih operativnih omejitev in informacij za nočne operacije po pravilih VFR.

BOP.BAS.190   Specializirane operacije balona – ocena tveganja in kontrolni seznam

(a)

Vodja balona pred začetkom specializirane operacije balona opravi oceno tveganja, s katero oceni kompleksnost dejavnosti, da bi določil nevarnosti in povezana tveganja predvidene operacije ter po potrebi sprejel ukrepe za njihovo zmanjšanje.

(b)

Specializirane operacije balona se izvajajo v skladu s kontrolnim seznamom. Vodja balona pripravi navedeni kontrolni seznam in zagotovi, da je na podlagi ocene tveganja in ob upoštevanju vseh zahtev iz tega poddela ustrezen za specializirano dejavnost in balon, ki se uporablja. Kontrolni seznam je na vsakem poletu zlahka dostopen vodji balona in drugim članom posadke, če je to potrebno za opravljanje njihovih nalog.

(c)

Vodja balona redno pregleduje in po potrebi posodablja kontrolni seznam, da ustrezno upošteva oceno tveganja.

Oddelek 3

Zmogljivost in operativne omejitve

BOP.BAS.200   Operativne omejitve

Vodja balona zagotovi, da balon v nobeni fazi operacij ne presega omejitev, določenih v AFM ali enakovrednih dokumentih.

BOP.BAS.205   Tehtanje

(a)

Tehtanje balona opravi proizvajalec balona ali pa se opravi v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1321/2014.

(b)

Operator zagotovi, da je bila masa balona določena z dejanskim tehtanjem pred začetkom njegove uporabe. Upoštevajo in ustrezno dokumentirajo se skupni učinki predelav in popravil na maso. Navedene informacije se dajo na voljo vodji balona. Balon se znova stehta, če učinki predelav ali popravil na maso niso znani.

BOP.BAS.210   Zmogljivost – splošno

Vodja balona izvaja operacije balona samo, če zmogljivost balona omogoča upoštevanje zahtev, določenih v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012, in drugih omejitev, ki se uporabljajo za polet, uporabljeni zračni prostor ali kraje operacij, pri čemer zagotovi, da so vse uporabljene karte in zemljevidi najnovejše razpoložljive izdaje.

Oddelek 4

Instrumenti in oprema

BOP.BAS.300   Instrumenti in oprema – splošno

(a)

Instrumenti in oprema, ki se zahtevajo v tem oddelku, se odobrijo v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 748/2012, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(1)

uporabljajo se za izpolnjevanje zahtev iz točk BOP.BAS.355 in BOP.BAS.360;

(2)

so trajno vgrajeni na balonu.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) odobritev ni potrebna za vse naslednje instrumente ali opremo, če se zahtevajo v tem oddelku:

(1)

instrumente ali opremo, ki jih uporablja letalska posadka za določitev poti poleta;

(2)

samostojne prenosne svetilke;

(3)

točni časomer;

(4)

komplet za prvo pomoč;

(5)

opremo za preživetje in signaliziranje;

(6)

dodatno napravo za shranjevanje in razdeljevanje kisika;

(7)

nadomestni vir vžiga;

(8)

požarno odejo ali pregrinjalo, odporno na ogenj;

(9)

ročni gasilni aparat;

(10)

vrv z utežjo;

(11)

nož.

(c)

Instrumenti in oprema, ki se ne zahtevajo v tem oddelku, ter katera koli druga oprema, ki se ne zahteva v tej prilogi, vendar je med poletom na krovu balona, izpolnjuje naslednja pogoja:

(1)

informacij, ki jih zagotavljajo navedeni instrumenti ali oprema, letalska posadka ne uporablja za izpolnjevanje bistvenih zahtev glede plovnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 216/2008;

(2)

instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost balona, niti v primeru odpovedi ali motnje v delovanju.

(d)

Instrumenti in oprema so zlahka na voljo za uporabo ali zlahka dosegljivi z mesta, na katerem sedi član letalske posadke, ki jih mora uporabljati.

(e)

Vsa zahtevana reševalna oprema je zlahka dosegljiva za takojšnjo uporabo.

BOP.BAS.305   Minimalni instrumenti in oprema za polet

Polet z balonom se ne začne, če kateri koli instrument in oprema, ki so potrebni za predvideni polet, manjka, ne deluje ali ne opravlja zahtevanih funkcij.

BOP.BAS.310   Operativne luči

Baloni, ki se uporabljajo ponoči, so opremljeni z:

(a)

lučjo proti trčenju;

(b)

napravo za zagotavljanje ustrezne osvetlitve vseh instrumentov in opreme, pomembnih za varno izvajanje operacij balona, in

(c)

samostojno prenosno svetilko.

BOP.BAS.315   Instrumenti in oprema za letenje in navigacijo

Baloni, ki se uporabljajo podnevi po pravilih VFR, so opremljeni z:

(a)

napravo za prikazovanje smeri zanosa in

(b)

napravo za merjenje in prikazovanje:

(1)

časa v urah, minutah in sekundah;

(2)

navpične hitrosti, če se zahteva v AFM, ter

(3)

tlačne višine, če se zahteva v AFM ali z zahtevami za zračni prostor ali če mora biti višina znana zaradi uporabe kisika.

BOP.BAS.320   Zadrževalni sistemi

Baloni so opremljeni z zadrževalnim sistemom za vodjo balona, če so opremljeni z enim od naslednjih:

(a)

ločenim prostorom za vodjo balona;

(b)

ventilom(-i) za obračanje.

BOP.BAS.325   Dodatni kisik

Baloni, ki se uporabljajo, ko se zahteva oskrba s kisikom v skladu s točko BOP.BAS.180, so opremljeni z napravo za shranjevanje in razdeljevanje kisika, s katero je mogoče shraniti in razdeliti potrebne zaloge kisika.

BOP.BAS.330   Komplet za prvo pomoč

(a)

Baloni so opremljeni s kompletom za prvo pomoč.

(b)

Komplet za prvo pomoč:

(1)

je zlahka dostopen za uporabo in

(2)

se stalno obnavlja.

BOP.BAS.335   Ročni gasilni aparati

Baloni, razen plinskih balonov, so opremljeni z najmanj enim ročnim gasilnim aparatom.

BOP.BAS.340   Reševalna oprema in oprema za signaliziranje – poleti nad vodo

Vodja balona, ki leti nad vodo, pred začetkom poleta predvidi tveganja za preživetje oseb na krovu balona v primeru zasilnega pristanka na vodi. Ob upoštevanju navedenih tveganj se odloči, ali mora biti balon opremljen z reševalno opremo in opremo za signaliziranje.

BOP.BAS.345   Reševalna oprema in oprema za signaliziranje – težave pri iskanju in reševanju

Baloni, ki se uporabljajo nad območji, na katerih bi bilo iskanje in reševanje posebej zahtevno, so opremljeni s takšno reševalno opremo in opremo za signaliziranje, kot je ustrezno za območje, ki ga bodo preleteli.

BOP.BAS.350   Razna oprema

(a)

Baloni so opremljeni z varovalnimi rokavicami za vse člane posadke.

(b)

Mešani baloni, toplozračni baloni in toplozračne zračne ladje so opremljeni z naslednjo opremo:

(1)

nadomestnim in samostojnim virom vžiga;

(2)

napravo za merjenje in prikazovanje količine goriva;

(3)

požarno odejo ali pregrinjalom, odpornim na ogenj;

(4)

najmanj 25 m dolgo vrvjo z utežjo.

(c)

Plinski baloni so opremljeni z:

(1)

nožem in

(2)

najmanj 20 m dolgo vlečno vrvjo, ki je narejena iz naravnih vlaken ali elektrostatičnega prevodnega materiala.

BOP.BAS.355   Radiokomunikacijska oprema

(a)

Baloni so opremljeni z radiokomunikacijsko opremo, ki omogoča komunikacijo, ki se zahteva v skladu z Dodatkom 4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012, in če polet poteka v zračnem prostoru tretje države, v skladu s pravom navedene tretje države.

(b)

Radiokomunikacijska oprema omogoča komunikacijo na letalski frekvenci 121,5 MHz za pomoč v sili.

BOP.BAS.360   Radarski odzivnik

Baloni so opremljeni s sekundarnim nadzorovalnim radarskim (SSR) odzivnikom z vsemi zmogljivostmi, ki se zahtevajo v skladu s točko (b) točke SERA.6005 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012, in če se polet izvaja v zračnem prostoru tretje države, v skladu s pravom navedene tretje države.

PODDEL ADD

DODATNE ZAHTEVE ZA KOMERCIALNE OPERACIJE

Oddelek 1

Splošne organizacijske zahteve

BOP.ADD.001   Obseg

V skladu s členom 3 ta poddel določa zahteve, ki jih morajo, poleg zahtev iz poddela BAS, izpolnjevati vsi operatorji, ki izvajajo komercialne operacije balona in niso operatorji iz zadnjega pododstavka člena 3(2).

BOP.ADD.005   Odgovornosti operatorja

(a)

Operator je odgovoren za operacije balona v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008, zahtevami iz tega poddela in svojo izjavo.

(b)

Vsak polet se izvede v skladu z določbami operativnega priročnika.

(c)

Operator zagotovi, da je balon opremljen in da so vsi člani posadke usposobljeni v skladu z zahtevami za območje in vrsto operacij.

(d)

Operator zagotovi, da vsi člani osebja, katerim so dodeljene dejavnosti letenja ali so neposredno vključeni vanje, izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1)

so ustrezno usposobljeni in poučeni;

(2)

so seznanjeni s pravili in postopki za opravljanje svojih posebnih nalog;

(3)

so dokazali, da so usposobljeni za opravljanje svojih posebnih nalog;

(4)

poznajo svoje odgovornosti in povezanost teh nalog s celotno operacijo balona.

(e)

Operator za vsak tip balona določi postopke in navodila za varno izvajanje operacij, ki vsebujejo naloge in odgovornosti članov posadke za vse vrste operacij. Ti postopki in navodila od članov posadke v ključnih fazah poleta ne zahtevajo izvajanja drugih nalog razen tistih, ki so potrebne za varno izvedbo operacij balona.

(f)

Operator poskrbi, da člane posadke in osebje, ki sodelujejo v operacijah balona, nadzorujejo posamezniki z ustreznimi izkušnjami ter znanji in spretnostmi, ki zagotavljajo doseganje standardov iz operativnega priročnika.

(g)

Operator zagotovi, da se vsi člani posadke in zaposleni, ki sodelujejo v operacijah balona, zavedajo, da morajo upoštevati zakone, druge predpise in postopke tistih držav, v katerih se izvajajo operacije, ki se nanašajo na opravljanje njihovih nalog.

(h)

Operator določi postopke načrtovanja poletov za zagotovitev varnega izvajanja poletov, pri čemer upošteva zmogljivost balona, druge operativne omejitve ter ustrezne pričakovane pogoje na predvideni zračni poti in zadevnih krajih operacij. Ti postopki se vključijo v operativni priročnik.

BOP.ADD.010   Obvestilo o drugih načinih usklajevanja

Operator ob predložitvi izjave v skladu s točko BOP.ADD.100 pristojnemu organu predloži seznam drugih načinov usklajevanja (AltMOC), kadar namerava uporabiti AltMOC za dokazovanje skladnosti, če se to zahteva v skladu s točko BOP.BAS.010. Navedeni seznam vsebuje sklicevanja na sprejemljive načine usklajevanja (AMC), ki ta nadomeščajo v primeru, da je povezane AMC sprejela Agencija.

BOP.ADD.015   Dostop

(a)

Za opredelitev izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtev iz te uredbe operator vsakomur, ki ga pooblasti pristojni organ, odobri dostop ob vsakem času do vseh objektov, balona, dokumentov, evidenc, podatkov, postopkov ali vsega drugega gradiva, ki zadeva dejavnosti operatorja, ki sodijo na področje uporabe te uredbe, ne glede na to, ali dejavnosti oddaja izvajalcem ali ne.

(b)

Dostop do balona v primeru komercialnega prevoza potnikov z balonom vključuje možnost, da potniki med letalskimi operacijami vstopijo na balon ali ostanejo na njem, razen če bi to ogrozilo polet.

BOP.ADD.020   Ugotovitve

Po prejemu obvestila o ugotovitvah pristojnega organa v skladu s točkami ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 in ARO.GEN.360 Priloge II k Uredbi (EU) št. 965/2012 operator naredi naslednje:

(a)

opredeli temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

določi načrt popravnih ukrepov in

(c)

pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da je načrt popravnih ukrepov izvedel v roku, ki ga določi navedeni organ v skladu s točko ARO.GEN.350 Priloge II k Uredbi (EU) št. 965/2012.

BOP.ADD.025   Poročanje o dogodkih

(a)

Operator uporablja, kot del svojega sistema upravljanja, sistem poročanja o dogodkih, s katerim se zagotavlja obvezno in prostovoljno poročanje v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(b)

Brez poseganja v točko (a) operator obvesti pristojni organ in organizacijo, odgovorno za projektiranje balona, o vseh motnjah v delovanju, tehničnih okvarah, prekoračitvah tehničnih omejitev ali dogodkih, ki bi opozorili na netočne, nepopolne ali dvoumne informacije, ki jih vsebujejo podatki, ugotovljeni v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 748/2012, in drugih dogodkih, ki se štejejo za incident, vendar niso nesreča ali resen incident.

(c)

Operator sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da vodja balona, vsi ostali člani posadke in vse osebje balona izpolnjujejo zahteve iz člena 9 Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) glede resnih incidentov ali nesreč, povezanih z operacijami balona.

BOP.ADD.030   Sistem upravljanja

(a)

Operator vzpostavi, izvaja in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje:

(1)

jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji operatorja, vključno z neposredno odgovornostjo za varnost odgovornega vodje;

(2)

opis splošnih filozofij in načel operatorja v zvezi z varnostjo, tako imenovane varnostne politike;

(3)

opredelitev nevarnosti za varnost v letalstvu, ki izhajajo iz dejavnosti operatorja, oceno navedenih nevarnosti in obvladovanje povezanih tveganj, vključno s sprejetjem ukrepov za ublažitev navedenih tveganj, kadar je to potrebno, in preverjanjem učinkovitosti navedenih ukrepov;

(4)

vzdrževanje usposobljenosti in sposobnosti članov osebja za izvajanje njihovih nalog;

(5)

dokumentacijo o vseh ključnih procesih sistema upravljanja, vključno s procesom seznanjanja članov osebja z njihovimi odgovornostmi in postopkom za spremembo navedene dokumentacije;

(6)

funkcijo spremljanja izpolnjevanja zahtev iz te priloge s strani operatorja. Takšno spremljanje izpolnjevanja zahtev vključuje sistem posredovanja povratnih informacij o ugotovitvah odgovornega vodje operatorja, da bi se po potrebi zagotovilo učinkovito izvajanje popravnih ukrepov;

(7)

postopke, ki so potrebni za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz členov 4, 5, 6 in 13 Uredbe (EU) št. 376/2014.

(b)

Sistem upravljanja ustreza velikosti operatorja ter naravi in kompleksnosti njegovih dejavnosti, ob upoštevanju nevarnosti in povezanih tveganj, ki izhajajo iz navedenih dejavnosti.

BOP.ADD.035   Dejavnosti izvajalcev

Kadar operator kateri koli del svoje dejavnosti, ki spada na področje uporabe te uredbe, odda v izvajanje, je odgovoren za zagotovitev, da organizacija, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, izvaja dejavnost v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtevami iz te uredbe. Operator mora tudi zagotoviti, da ima pristojni organ dostop do organizacije, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, da se lahko prepriča, da operator izpolnjuje navedene zahteve.

BOP.ADD.040   Zahteve za osebje

(a)

Operator imenuje odgovornega vodjo, ki je pristojen za zagotavljanje, da se vse dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, lahko financirajo in izvajajo v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtevami iz te uredbe. Odgovorni vodja je pristojen za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.

(b)

Operator:

(1)

opredeli odgovornosti svojega osebja za vse naloge in dejavnosti, ki se morajo izvajati;

(2)

ima dovolj usposobljenega osebja za izvajanje navedenih nalog in dejavnosti ter

(3)

vodi ustrezne evidence o izkušnjah, usposobljenosti in usposabljanju svojega osebja.

(c)

Operator imenuje eno ali več oseb za odgovorne za upravljanje in nadzor naslednjih področij:

(1)

letalske operacije;

(2)

operacije na tleh in

(3)

stalna plovnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Zahteve glede zmogljivosti

Operator ima zmogljivosti, ki zadostujejo za izvajanje in upravljanje vseh nalog in dejavnosti, ki so potrebne za zagotovitev izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtev iz te uredbe.

Oddelek 2

Izjava, plovnost ter zakup s posadko in brez nje

BOP.ADD.100   Izjava

(a)

V izjavi iz drugega pododstavka člena 3(2) operator potrdi, da izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval bistvene zahteve iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahteve iz te uredbe.

(b)

Operator v izjavo vključi vse naslednje informacije:

(1)

ime operatorja;

(2)

kraj, kjer ima operator glavni kraj poslovanja;

(3)

ime in kontaktne podatke odgovornega vodje operatorja;

(4)

datum začetka izvajanja komercialne operacije in, kjer je to ustrezno, datum, ko se sprememba obstoječe komercialne operacije začne uporabljati;

(5)

za vse balone, ki se uporabljajo za komercialne operacije, tip balona, registracijo, glavno bazo, vrsto operacije in organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

(c)

Če je ustrezno, operator izjavi priloži seznam drugih načinov usklajevanja (AltMOC) v skladu s točko BOP.ADD.010.

(d)

Pri predložitvi izjave operator uporabi obrazec iz Dodatka k tej prilogi.

BOP.ADD.105   Spremembe izjave in prenehanje izvajanja komercialnih operacij

(a)

Operator nemudoma obvesti pristojni organ o vseh spremembah okoliščin, ki vplivajo na njegovo izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtev iz te uredbe, kot je s predloženo izjavo seznanjen pristojni organ, in vseh spremembah v zvezi s podatki iz točke (b) točke BOP.ADD.100 in seznamom AltMoC iz točke (c) točke BOP.ADD.100, ki je vključen v izjavo ali ji je priložen.

(b)

Operator nemudoma obvesti pristojni organ, ko preneha izvajati komercialne operacije balona.

BOP.ADD.110   Zahteve glede plovnosti

Baloni imajo spričevalo o plovnosti, izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, ali so, v primeru balonov, registriranih v tretji državi, predmet pogodbe o zakupu s posadko ali pogodbe o zakupu brez posadke v skladu s točko BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Zakup s posadko in zakup brez posadke za balon, registriran v tretji državi

(a)

Operator obvesti pristojni organ o vseh pogodbah o zakupu s posadko ali pogodbah o zakupu brez posadke, ki zadevajo balone, registrirane v tretji državi.

(b)

Če je balon, registriran v tretji državi, predmet pogodbe o zakupu s posadko, operator zagotovi, da je stopnja varnosti, ki izhaja iz uporabe varnostnih standardov glede stalne plovnosti in letalskih operacij, katerih predmet je operator balona iz tretje države, najmanj enakovredna stopnji, ki izhaja iz izvajanja zahtev iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1321/2014 in te uredbe.

(c)

Če je balon, registriran v tretji državi, predmet pogodbe o zakupu brez posadke, operator zagotovi izpolnjevanje bistvenih zahtev v zvezi s stalno plovnostjo iz prilog I in IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 in zahtev iz te uredbe.

Oddelek 3

Priročniki in evidence

BOP.ADD.200   Operativni priročnik

(a)

Operator pripravi operativni priročnik.

(b)

Vsebina operativnega priročnika odraža zahteve iz te priloge in ni v nasprotju s informacijami iz izjave operatorja.

(c)

Operativni priročnik se lahko pripravi v več delih.

(d)

Vse osebje operatorja ima preprost dostop do delov operativnega priročnika, ki se nanašajo na njihove naloge.

(e)

Operativni priročnik se posodablja. Vse osebje operatorja se seznani z vsakršno spremembo operativnega priročnika, ki se nanaša na izvajanje njihovih nalog.

(f)

Operator zagotovi, da se vse informacije, uporabljene kot osnova za vsebino operativnega priročnika, in vse njihove spremembe ustrezno upoštevajo v operativnem priročniku.

(g)

Operator zagotovi, da vse osebje razume jezik, v katerem so napisani tisti deli operativnega priročnika, ki se nanašajo na njegove naloge. Vsebina operativnega priročnika se predstavi v obliki, v kateri se lahko uporablja brez težav.

BOP.ADD.205   Vodenje evidenc

(a)

Operator vzpostavi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno shranjevanje in zanesljivo sledljivost njegovih dejavnosti.

(b)

Oblika evidenc se določi v postopkih ali priročnikih operatorja.

Oddelek 4

Letalska posadka

BOP.ADD.300   Sestava letalske posadke

(a)

Sestava letalske posadke je določena najmanj v AFM ali operativnih omejitvah, predpisanih za balon.

(b)

Letalska posadka vključuje dodatne člane letalske posadke, če to zahteva vrsta operacije. Število letalske posadke ne sme biti manjše od števila, določenega v operativnem priročniku.

(c)

Vsi člani letalske posadke imajo licenco in ratinge, ki so izdani ali sprejeti v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1178/2011 in ustrezajo nalogam, ki so jim dodeljene.

(d)

Člana letalske posadke lahko med poletom pri izvajanju njegovih nalog pri kontrolah zamenja drug ustrezno usposobljen član letalske posadke.

(e)

Operator pri najemu storitev članov letalskih posadk, ki delajo v samostojnem poklicu ali s krajšim delovnim časom, preveri, ali so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(1)

zahteve iz tega poddela;

(2)

zahteve iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1178/2011, vključno z zahtevami glede nedavnih izkušenj;

(3)

omejitve trajanja poletov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja, ob upoštevanju vseh storitev, ki jih je član letalske posadke opravil za druge operatorje.

BOP.ADD.305   Imenovanje za vodjo balona

(a)

Operator enega od pilotov izmed letalske posadke določi za vodjo balona.

(b)

Operator imenuje pilota za vodjo balona le, če:

(1)

je usposobljen za opravljanje nalog vodje balona v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1178/2011;

(2)

ima najnižjo zahtevano raven izkušenj, navedeno v operativnem priročniku, in

(3)

ima ustrezno znanje o območju, predvidenem za polet.

BOP.ADD.310   Zagotavljanje usposabljanja in preverjanja

Vsa usposabljanja in preverjanja za člane letalske posadke, ki se zahtevajo v skladu s točko BOP.ADD.315, se izvajajo na naslednji način:

(a)

izvajajo se v skladu s programi in učnimi načrti usposabljanja, ki jih operator določi v operativnem priročniku;

(b)

izvajajo jih ustrezno usposobljene osebe, polete za usposabljanje in preverjanje pa izvajajo osebe, usposobljene v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Periodično usposabljanje in preverjanje

(a)

Vsak član letalske posadke vsaki dve leti opravi redno usposabljanje med poletom in na tleh, ki ustreza razredu balona, na katerem izvaja operacije, vključno z usposabljanjem o razmestitvi in uporabi vse reševalne in varnostne opreme na balonu.

(b)

Vsak član letalske posadke opravi preverjanja strokovnosti, ki jih izvaja operator, da dokaže svojo usposobljenost za izvajanje običajnih in neobičajnih postopkov ter postopkov v sili; ta preverjanja zajemajo zadevne vidike, povezane s specializiranimi nalogami, opisanimi v operativnem priročniku. Pri izvajanju navedenih preverjanj se ustrezno upoštevajo člani posadke, ki izvajajo operacije ponoči po pravilih VFR.

(c)

Preverjanje strokovnosti, ki ga izvede operator, velja 24 koledarskih mesecev, šteto od konca meseca, v katerem je bilo preverjanje opravljeno, ali če se preverjanje opravi v zadnjih 3 mesecih obdobja veljavnosti predhodnega preverjanja, od zadnjega dne obdobja veljavnosti predhodnega preverjanja.

Oddelek 5

Splošne operativne zahteve

BOP.ADD.400   Odgovornosti vodje balona

Vodja balona izpolnjuje naslednje:

(a)

zadevne zahteve iz operatorjevega sistema poročanja o dogodkih iz točke BOP.ADD.025 in

(b)

vse omejitve trajanja poletov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka, ki se uporabljajo za njegove dejavnosti v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri ima operator glavni kraj poslovanja.

BOP.ADD.405   Odgovornosti vodje balona

Ne glede na točko BOP.BAS.035 operator sprejme vse razumne ukrepe za zagotovitev, da vse osebe, ki se prevažajo na balonu, spoštujejo vse zakonite ukaze vodje balona, namenjene zagotavljanju varnosti balona, oseb in imetja na njem ter oseb in imetja na tleh.

BOP.ADD.410   Dodatni član posadke balona

Če balon prevaža več kot 19 potnikov, je poleg letalske posadke, kot se zahteva v skladu s točkama (a) in (b) točke BOP.ADD.300, na krovu balona prisoten vsaj en dodaten član posadke, da pomaga potnikom v razmerah v sili. Dodatni član posadke ima ustrezne izkušnje in je ustrezno usposobljen.

BOP.ADD.415   Sposobnost za opravljanje nalog po potapljanju v velikih globinah ali darovanju krvi

Člani posadke ne opravljajo nalog na balonu, kadar je njihova sposobnost lahko oslabljena po potapljanju v velikih globinah ali darovanju krvi.

BOP.ADD.420   Skupni jezik

Operator zagotovi, da se vsi člani posadke lahko sporazumevajo v skupnem jeziku.

BOP.ADD.425   Psihoaktivne snovi

Operator sprejme vse razumne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se nobena oseba, ki je pod tolikšnim vplivom psihoaktivnih snovi, da bi lahko ogrozila varnost balona, oseb ali imetja, ki se na njem prevažajo, ali oseb ali imetja na tleh, ne vkrca na krov balona ali je na njem.

BOP.ADD.430   Ogrožanje

Operator sprejme vse razumne ukrepe za preprečitev, da bi katera koli oseba namenoma, zaradi lahkomiselnosti ali malomarnosti tako opravljala svoje naloge ali jih ne bi opravljala, da bi bile posledice naslednje:

(a)

ogrozila bi balon ali osebe na njem ali na tleh;

(b)

povzročila ali omogočila bi, da bi balon ogrozil katero koli osebo ali imetje.

BOP.ADD.435   Dokumenti, priročniki in informacije, ki jih je treba imeti na krovu

(a)

Med vsakim poletom so na krovu izvirniki ali kopije naslednjih dokumentov, priročnikov in informacij:

(1)

izjava operatorja;

(2)

informacije o službah za iskanje in reševanje za območje predvidenega poleta;

(3)

operativni načrt poleta.

(b)

Vsi naslednji dokumenti, priročniki in informacije so kot izvirniki shranjeni na varnem mestu, ne na krovu balona med poletom:

(1)

dokumenti, priročniki in informacije iz točke (a), medtem ko so na krovu balona med poletom njihove kopije;

(2)

veljavni deli operativnega priročnika ali standardnih operativnih postopkov (SOP), ki se nanašajo na naloge članov posadke in so jim zlahka dosegljivi;

(3)

seznami potnikov, če se ti prevažajo;

(4)

dokumentacija o masi iz točke (c) točke BOP.ADD.600.

(c)

Vodja balona ali operator da pristojnemu organu, na njegovo zahtevo, na voljo izvirnike dokumentacije, priročnikov in informacij v roku, ki ga določi navedeni organ in ne sme biti krajši od 24 ur.

BOP.ADD.440   Nevarno blago

Operator:

(a)

določi postopke za zagotovitev, da se sprejmejo vsi razumni ukrepi za preprečevanje nenamernega prevoza nevarnega blaga na krovu balona in

(b)

članom posadke zagotovi potrebne informacije, ki jim omogočajo ustrezno izvajanje njihovih nalog v zvezi z nevarnim blagom, ki se prevaža ali se namerava prevažati na krovu balona.

Oddelek 6

Operativni postopki

BOP.ADD.500   Izračuni goriva ali balasta

Operator zagotovi, da se izračuni v zvezi z rezervo goriva ali balasta zabeležijo v operativnem načrtu poleta.

BOP.ADD.505   Prevoz posebnih kategorij potnikov

Operator vzpostavi postopke, da se osebe, za katere so potrebni posebni pogoji ali potrebujejo posebno pomoč ali naprave, na krovu balona prevažajo v pogojih, ki zagotavljajo varnost balona in oseb ali imetja, ki se na njem prevaža.

BOP.ADD.510   Komercialne specializirane operacije balona – standardni operativni postopki

Ne glede na točko BOP.BAS.190:

(a)

operator pred začetkom komercialne specializirane operacije balona opravi oceno tveganja, s katero oceni kompleksnost predvidene operacije, da bi opredelil nevarnosti in povezana tveganja operacije ter po potrebi sprejel ukrepe za njihovo zmanjšanje;

(b)

na podlagi ocene tveganja operator pred začetkom izvajanja komercialne specializirane operacije balona določi standardne operativne postopke (SOP), primerne za predvideno operacijo in balon, ki se bo uporabil. SOP so del operativnega priročnika ali določeni v ločenem dokumentu. Operator redno pregleduje in po potrebi posodablja SOP, da ustrezno upošteva oceno tveganja;

(c)

operator zagotovi, da se komercialne specializirane operacije balona izvajajo v skladu s SOP.

Oddelek 7

Zmogljivost in operativne omejitve

BOP.ADD.600   Sistem za določitev mase

(a)

Operator balona vzpostavi sistem, ki določa način natančne opredelitve naslednjih elementov za vsak polet, s čimer se vodji balona omogoči preverjanje upoštevanja omejitev iz AFM:

(1)

mase praznega balona;

(2)

mase prometnega tovora;

(3)

mase goriva ali balasta;

(4)

vzletne mase;

(5)

natovarjanja balona pod nadzorom vodje balona ali usposobljenega osebja;

(6)

priprave dokumentacije in ravnanja z njo.

(b)

Izračun mase na podlagi elektronskega izračuna mora ponoviti vodja balona.

(c)

Dokumentacija o masi, ki navaja elemente iz točke (a), se pripravi pred vsakim poletom in se zabeleži v operativnem načrtu poleta.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L 281, 13.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (UL L 122, 24.4.2014, str. 18).

(4)  Uredba (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295, 12.11.2010, str. 35).


Dodatek

Image Besedilo slike Image Besedilo slike

14.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/396

z dne 13. marca 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura ali KN), ki je del Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Dodatna opomba 10 k poglavju 22 drugega dela kombinirane nomenklature določa, da se za namene tarifnih podštevilk 2206 00 31 in 2206 00 39 fermentirane pijače, ki niso polnjene v steklenicah z „gobastimi“ zamaški, ki so pritrjeni z žičnimi košaricami, z dodatnim nadtlakom ne manj kot 1,5 bara, merjenim pri temperaturi 20 °C, štejejo za „peneče“.

(3)

Opomba 1 k tarifni podštevilki k poglavju 22 drugega dela kombinirane nomenklature določa, da za namen tarifne podštevilke 2204 10 izraz „peneča vina“ pomeni vina, ki imajo pri temperaturi 20 °C v zaprti embalaži nadtlak ne manj kot 3 bare.

(4)

Direktiva Sveta 92/83/EGS (2) določa, da morajo „druge peneče fermentirane pijače, ki se uvrščajo pod tarifne številke 2204 in 2205 ter tudi pod oznako KN 2206 00 91, kot so se uporabljale v času sprejetja direktive (trenutno oznaki KN 2206 00 31 in 2206 00 39), imeti povišan tlak 3 ali več barov.

(5)

Niti znanstveno niti kako drugače ni mogoče upravičiti, da obstajajo različne mejne vrednosti nadtlaka za peneče fermentirane pijače, ne glede na njihovo uvrstitev pod oznake KN 2204, 2205 ali 2206.

(6)

V interesu pravne varnosti je treba spremeniti dodatno opombo 10 k poglavju 22 drugega dela kombinirane nomenklature, tako da se obstoječa mejna vrednost „ne manj kot 1,5 bara“ nadomesti s „3 bare ali več“.

(7)

Zaradi zagotovitve doslednosti in enotne razlage kombinirane nomenklature po vsej Uniji v zvezi z opredelitvijo „penečih pijač“ bi bilo treba spremeniti dodatno opombo 10 k poglavju 22 drugega dela kombinirane nomenklature.

(8)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Odbor za carinski zakonik ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V poglavju 22 drugega dela kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se druga alineja dodatne opombe 10 nadomesti z naslednjim:

„—

fermentirane pijače v drugačni embalaži, z dodatnim nadtlakom 3 bare ali več, merjenim pri temperaturi 20 °C“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 21).


SKLEPI

14.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/38


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2018/397

z dne 8. marca 2018

o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (1), in zlasti člena 33 Sklepa,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ se osebni podatki iz navedenega sklepa ne smejo pošiljati, dokler se v nacionalni zakonodaji ozemelj držav članic, ki so vključena v takšno pošiljanje, ne začnejo izvajati splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 navedenega sklepa.

(2)

Člen 20 Sklepa Sveta 2008/616/PNZ (3) določa, da se preverjanje, ali je pogoj iz uvodne izjave 1 v zvezi z avtomatizirano izmenjavo podatkov v skladu s poglavjem 2 Sklepa 2008/615/PNZ izpolnjen, opravi na podlagi poročila o oceni, ki temelji na vprašalniku, ocenjevalnem obisku in preskusu.

(3)

V skladu s točko 1.1 poglavja 4 Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ se vprašalnik, ki ga je pripravila ustrezna delovna skupina Sveta, nanaša na vsako avtomatizirano izmenjavo podatkov in ga država članica izpolni takoj, ko meni, da izpolnjuje predpogoje za delitev podatkov v ustrezni kategoriji podatkov.

(4)

Portugalska je izpolnila vprašalnik o varstvu podatkov in vprašalnik o izmenjavi podatkov iz registrov vozil.

(5)

Portugalska je opravila uspešen preskus z Nizozemsko.

(6)

Na Portugalskem je bil opravljen ocenjevalni obisk, o katerem je nizozemsko-špansko-slovaška ocenjevalna skupina pripravila poročilo in ga poslala ustrezni delovni skupini Sveta.

(7)

Celovito poročilo o oceni, v katerem so povzeti rezultati vprašalnika, ocenjevalnega obiska in preskusa glede izmenjave podatkov iz registrov vozil, je bilo predloženo Svetu.

(8)

Svet je 12. oktobra 2017 ob strinjanju vseh držav članic, ki jih zavezuje Sklep 2008/615/PNZ, ugotovil, da Portugalska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov, določene v poglavju 6 Sklepa 2008/615/PNZ.

(9)

Za namene avtomatiziranega iskanja podatkov iz registrov vozil bi bilo zato treba Portugalski dovoliti prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov na podlagi člena 12 Sklepa 2008/615/PNZ.

(10)

S členom 33 Sklepa 2008/615/PNZ so Svetu podeljena izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedenega sklepa, zlasti kar zadeva prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov v skladu z navedenim sklepom.

(11)

Ker so izpolnjeni pogoji in je izveden postopek za začetek izvrševanja takšnih izvedbenih pooblastil, bi bilo treba sprejeti izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem, ki bo tej državi članici omogočil prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov v skladu s členom 12 Sklepa 2008/615/PNZ.

(12)

Sklep 2008/615/PNZ je za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo zavezujoč, zato sodelujejo pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2008/615/PNZ –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Portugalska je za namene avtomatiziranega iskanja podatkov iz registrov vozil upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi člena 12 Sklepa 2008/615/PNZ od 15. marca 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 8. marca 2018

Za Svet

Predsednik

V. RADEV


(1)  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

(2)  Mnenje z dne 7. februarja 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).