ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 64

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
7. marec 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU, Euratom) 2018/335 predstavnikov vlad držav članic z dne 28. februarja 2018 o imenovanju sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

7.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/1


SKLEP (EU, Euratom) 2018/335 PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 28. februarja 2018

o imenovanju sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 19 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 253 in 255 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat štirinajstih sodnikov in petih generalnih pravobranilcev Sodišča poteče 6. oktobra 2018. Zato bi bilo treba opraviti imenovanja na ta delovna mesta za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024.

(2)

Predlagano je bilo, da se podaljša mandat sodnikov Sodišča Alexandra ARABADJIEVA, Jeana-Clauda BONICHOTA, Thomasa VON DANWITZA, Carla Gustava FERNLUNDA, Egilsa LEVITSA, Constantinosa LYCOURGOSA, Jiříja MALENOVSKÝJA in Alexandre PRECHAL. Prav tako je bilo predlagano, da se podaljša mandat generalnih pravobranilcev Sodišča Yvesa BOTA in Macieja SZPUNARA. Poleg tega je bilo predlagano imenovanje Lucie Serene ROSSI na mesto sodnice Sodišča in imenovanje Giovannija PITRUZZELLE na mesto generalnega pravobranilca Sodišča.

(3)

Odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je dal mnenje o ustreznosti navedenih kandidatov za opravljanje nalog sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za sodnike Sodišča se za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024 imenujejo:

Alexander ARABADJIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas VON DANWITZ,

Carl Gustav FERNLUND,

Egils LEVITS,

Constantinos LYCOURGOS,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

Člen 2

Za generalne pravobranilce Sodišča se za obdobje od 7. oktobra 2018 do 6. oktobra 2024 imenujejo:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. februarja 2018

Predsednik

D. TZANTCHEV