ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 32

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
6. februar 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/172 z dne 28. novembra 2017 o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( 1 )

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/173 z dne 29. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi

12

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/174 z dne 2. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019 ( 1 )

35

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/175 z dne 2. februarja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

48

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/176 z dne 29. januarja 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

50

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2018/177 z dne 2. februarja 2018 o elementih, ki jih je treba vključiti v tehnične, pravne in finančne dogovore med državami članicami za uporabo solidarnostnega mehanizma v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

52

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/00 z dne 29. januarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije ( UL L 25, 30.1.2018 )

65

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/171

z dne 19. oktobra 2017

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 178(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker so tržne in gospodarske razmere v isti jurisdikciji podobne, bi morali pristojni organi določiti en enoten prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti iz člena 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 za vse institucije v njihovih zadevnih jurisdikcijah. Tak prag pomembnosti, ki bi moral ostati ves čas dosleden, zagotavlja dodatno korist večje primerljivosti kapitalskih zahtev med institucijami v isti jurisdikciji.

(2)

Na eni strani je znesek, ki se lahko šteje za pomembnega, odvisen od ravni celotne kreditne obveznosti, na drugi pa institucije ponavadi vse zneske pod določeno ravnjo obravnavajo kot nepomembne ne glede na njihovo razmerje s celotno kreditno obveznostjo. Zato bi moral biti prag pomembnosti sestavljen iz dveh sestavin: absolutne sestavine (absolutnega zneska) in relativne sestavine (odstotka celotne kreditne obveznosti, ki ga predstavlja znesek v zamudi). Kreditna obveznost v zamudi bi se morala tako šteti za pomembno, kadar sta prekoračena tako meja, izražena v absolutnem znesku, kot meja, izražena v odstotku.

(3)

Med različnimi dolžniki obstajajo znatne razlike v povprečnem prihodku in povprečnih zneskih kreditnih obveznosti. Zato bi bilo treba med pragovi pomembnosti ustrezno razlikovati, in sicer z ločenimi absolutnimi sestavinami praga za izpostavljenosti na drobno in za druge izpostavljenosti.

(4)

Prag pomembnosti bi bilo treba prilagoditi glede na lokalne posebnosti vsake jurisdikcije. Razlike v gospodarskih razmerah, vključno z različnimi ravnmi cen v jurisdikcijah, opravičujejo različne ravni absolutne sestavine praga pomembnosti med jurisdikcijami. Tako razlikovanje pa je redko upravičeno pri relativni sestavini. Zato bi morala biti relativna sestavina načeloma enaka v vseh jurisdikcijah, za absolutno sestavino pa bi bilo treba dovoliti določeno prilagodljivost. To bo pristojnim organom omogočilo, da prag pomembnosti določijo na primerni ravni, do določene najvišje vrednosti, in pri tem upoštevajo posebne pogoje v svojih zadevnih jurisdikcijah.

(5)

Čeprav bi morali biti pogoji za določanje praga pomembnosti po različnih jurisdikcijah Unije usklajeni, bi bilo treba dovoliti, da se ohranijo nekatere razlike pri ravneh pragov, uporabljenih v različnih jurisdikcijah, ki odražajo različne ravni tveganja, ki so po mnenju zadevnih nacionalnih organov razumne glede na posebnosti nacionalnih trgov. O primerni ravni praga pomembnosti bo morda zato treba razpravljati v okviru različnih kolegijev nadzornikov.

(6)

Prag pomembnosti lahko bistveno vpliva na izračun kapitalskih zahtev in pričakovanih izgub za vse institucije v zadevni jurisdikciji ne glede na metodo, uporabljeno za tak izračun. Zaradi teh razlogov bi morali pristojni organi pri določanju praga pomembnosti upoštevati raznovrstne dejavnike, vključno s posebnimi značilnostmi tveganja izpostavljenosti na drobno. Posebne značilnosti tveganja za izpostavljenosti na drobno in druge izpostavljenosti bi bilo treba obravnavati ločeno.

(7)

Prag pomembnosti, ki ga določi pristojni organ neke jurisdikcije, bodo morda morale uporabljati tudi institucije, ki poslujejo čezmejno. Raven praga, ki ga določi pristojni organ druge jurisdikcije, je zato lahko pomemben dejavnik pri ocenjevanju pristojnega organa, ali je raven tveganja, ki jo odraža določen prag, razumna. Zato bi morali biti pragovi pomembnosti, ki jih določijo pristojni organi, pregledni in bi se morali sporočiti Evropskemu bančnemu organu (EBA), da se lahko objavijo.

(8)

Pristojni organi bi morali določiti prag pomembnosti na ravni, ki ustreza ravni tveganja, ki je po njihovem mnenju razumna. Ker je ta raven tveganja odvisna od načina, na katerega se uporablja prag pomembnosti pri postopku ugotavljanja neplačila, morajo pristojni organi pri določanju praga uporabiti določene predpostavke o tem, kako se bodo izračunali zneski in deleži, ki se bodo primerjali z absolutno in relativno sestavino praga pomembnosti, in v kateri fazi postopka ugotavljanja neplačila se uporablja prag pomembnosti. V tem okviru bi bilo treba prag določiti na tak način, da lahko institucije identificirajo dolžnike, ki pomenijo znatno višja tveganja zaradi delnih ali nerednih vendar sistematičnih zamud pri plačilih, ter pravočasno odkrijejo pomembno kreditno obveznost v zamudi.

(9)

Pomembnost kreditnih obveznosti v zamudi je del opredelitve neplačila v členu 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013. Za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (v nadaljnjem besedilu: pristop IRB), vsaka sprememba te opredelitve povzroči pomembne spremembe sistemov bonitetnih ocen, ki se uporabljajo za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Zato pristojni organ ne bi smel spreminjati praga pomembnosti, razen če je ta nezadosten zaradi spremenjenih tržnih ali gospodarskih razmer, ki znatno izkrivljajo postopke ugotavljanja neplačil.

(10)

Pristojnim organom bi bilo treba dovoliti, da odložijo uporabo pragov pomembnosti za institucije, ki morajo izvesti pomembne spremembe modelov IRB, in institucije, ki bodo imele z uvedbo takih pragov veliko dela, ker je njihov prejšnji pristop za določanje pomembnosti izpostavljenosti v zamudi bistveno drugačen od teh pragov. Poleg tega bi moral biti za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, vendar pa za del svojih izpostavljenosti uporabljajo standardizirani pristop na podlagi člena 148 ali 150 Uredbe (EU) št. 575/2013, datum začetka uporabe novih pragov pomembnosti enak za vse izpostavljenosti teh institucij. Da bi se preprečile čezmerne zamude pri uporabi pragov po Uniji, pa bi morala biti ta daljša obdobja omejena.

(11)

Pristojnim organom bi bilo treba dati dovolj časa, da izvedejo celovito analizo, potrebno za določitev praga pomembnosti na razumni ravni.

(12)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je EBA predložila Komisiji.

(13)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogoji za določitev praga pomembnosti za izpostavljenosti na drobno

1.   Pristojni organ za vse institucije v svoji jurisdikciji določi enoten prag pomembnosti za izpostavljenosti na drobno.

Za institucije, ki uporabljajo opredelitev neplačila iz točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 na ravni posamezne izpostavljenosti, lahko pristojni organ določi ločen enoten prag pomembnosti za izpostavljenosti na drobno.

2.   Prag pomembnosti iz prvega pododstavka odstavka 1 je sestavljen iz absolutne in relativne sestavine.

Absolutna sestavina je izražena kot najvišji znesek za vsoto vseh zneskov, že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje instituciji, nadrejeni osebi te institucije ali kateri od njenih podrejenih družb (v nadaljnjem besedilu: „kreditna obveznost v zamudi“). Najvišji znesek ne presega 100 EUR ali enakovrednega zneska v ustrezni nacionalni valuti.

Relativna sestavina je izražena v odstotku, ki je enak deležu, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti institucije, njene nadrejene osebe ali katere koli od njenih podrejenih družb do tega dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov. Odstotek je določen med 0 % in 2,5 % in znaša 1 %, kadar koli ta odstotek odraža raven tveganja, ki je po mnenju pristojnega organa razumna v skladu s členom 3.

3.   Prag pomembnosti iz drugega pododstavka odstavka 1 se določi v skladu s pogoji iz odstavka 2, pri čemer je edina razlika, da se „kreditna obveznost v zamudi“ in „skupni znesek vseh bilančnih izpostavljenosti institucije do dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov“, nanašata na zneske kreditne obveznosti dolžnika, ki izhajajo iz ene same kreditne izpostavljenosti, ki jo je prevzela institucija, njena nadrejena oseba ali katera od njenih podrejenih družb.

4.   Pri določanju praga pomembnosti v skladu s tem členom pristojni organ upošteva značilnosti tveganja izpostavljenosti na drobno in specifikacijo izpostavljenosti na drobno, kot je določena v členu 147 Uredbe (EU) št. 575/2013 za banke, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen, in členu 123 navedene uredbe za institucije, ki uporabljajo standardizirani pristop.

5.   Pri določanju praga pomembnosti v skladu s tem členom pristojni organ predpostavlja, da je prišlo do neplačila dolžnika, kadar sta tako omejitev, izražena kot absolutna sestavina praga pomembnosti, kot omejitev, izražena kot relativna sestavina tega praga, prekoračeni 90 zaporednih dni ali 180 zaporednih dni, če so vse izpostavljenosti, vključene v izračun kreditne obveznosti v zamudi, zavarovane s stanovanjsko nepremičnino ali poslovno nepremičnino MSP in se je v skladu s členom 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 za te izpostavljenosti 90 dni nadomestilo s 180 dnevi.

Člen 2

Prag pomembnosti za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno

1.   Pristojni organ za vse institucije v svoji jurisdikciji določi enoten prag pomembnosti za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno.

2.   Prag pomembnosti iz odstavka 1 se določi v skladu s pogoji iz člena 1(2) z edino razliko, da absolutna sestavina tega praga pomembnosti ne presega 500 EUR ali enakovrednega zneska v ustrezni nacionalni valuti.

3.   Pri določanju praga pomembnosti v skladu s tem členom pristojni organ upošteva značilnosti tveganja izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno.

4.   Pri določanju praga pomembnosti v skladu s tem členom pristojni organ predpostavlja, da je prišlo do neplačila dolžnika, kadar sta tako omejitev, izražena kot absolutna sestavina praga pomembnosti, kot omejitev, izražena kot relativna sestavina tega praga, prekoračeni 90 zaporednih dni ali 180 zaporednih dni, če so izpostavljenosti, vključene v izračun kreditne obveznosti v zamudi, izpostavljenosti do subjekta javnega sektorja in se je v skladu s členom 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 za te izpostavljenosti 90 dni nadomestilo s 180 dnevi.

Člen 3

Raven tveganja

Pristojni organ šteje, da prag pomembnosti odraža razumno raven tveganja v skladu z zahtevami iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013, če ta prag ne povzroči niti pripoznanja čezmernega števila neplačil, ki so posledica drugih okoliščin, kot so finančne težave dolžnika, niti znatnih zamud pri pripoznavanju neplačil, ki so posledica finančnih težav dolžnika.

Člen 4

Sporočanje pragov pomembnosti

Pristojni organ sporoči EBA vse pragove pomembnosti, ki jih je določil v svoji jurisdikciji. Pristojni organ, ki določi relativno sestavino praga pomembnosti nad ali pod 1 %, to odločitev utemelji EBA.

Člen 5

Posodabljanje pragov pomembnosti

Če je absolutna sestavina praga pomembnosti določena v valuti, ki ni euro, in če je zaradi nestanovitnosti menjalnih tečajev enakovredni znesek te sestavine višji od 100 EUR za izpostavljenosti na drobno oziroma 500 EUR za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno, prag ostane nespremenjen, razen če pristojni organ EBA utemelji, zakaj prag pomembnosti ne odraža več ravni tveganja, ki je po mnenju pristojnega organa razumna.

Člen 6

Datum začetka uporabe pragov pomembnosti

Pristojni organ določi datum začetka uporabe praga pomembnosti, ki se lahko razlikuje za različne kategorije institucij, vendar ne sme biti poznejši od 31. decembra 2020 za institucije, ki uporabljajo standardizirani pristop iz dela 3 naslova II poglavja 2 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 7. maj 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/172

z dne 28. novembra 2017

o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljevanju: Rotterdamska konvencija), ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in odobrena v imenu Evropske skupnosti s Sklepom Sveta 2003/106/ES, se izvaja z Uredbo (EU) št. 649/2012 (2).

(2)

Snov 3-decen-2-on ni bila odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zaradi česar je navedeno snov prepovedano uporabljati kot pesticid in bi jo torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(3)

Za obnovitev odobritve aktivne snovi karbendazim ni bil vložen noben zahtevek v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je karbendazim prepovedano uporabljati kot pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev in bi ga torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Za obnovitev odobritve aktivne snovi tepraloksidim ni bil vložen noben zahtevek v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je tepraloksidim prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ga torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Snovi cibutrin in triklosan nista bili odobreni za uporabo v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4), zaradi česar je navedeni snovi prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ju torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Snov triflumuron ni bila odobrena za uporabo v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, zaradi česar je navedeno snov prepovedano uporabljati v podskupini „drug pesticid, vključno z biocidi“ in bi jo torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(7)

Snovi 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen, benzil butil ftalat, diizobutil ftalat, diarzenov pentaoksid in tris(2-kloroetil)fosfat so navedene v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5), saj so bile opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Posledično je za navedene snovi potrebna avtorizacija. Ker ni bila izdana nobena avtorizacija, so navedene snovi strogo omejene za industrijsko uporabo. Zato je treba navedene snovi vključiti v dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na svojem sedmem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, odločila, da vključi metamidofos v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedeno kemikalijo začel uporabljati postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Konferenca pogodbenic je prav tako odločila, da iz Priloge III črta obstoječi vnos „metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne sestavine/l)“. Navedene spremembe bi se zato morale odražati v seznamih kemikalij v delih 1 in 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(9)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljevanju: Stockholmska konvencija) je na svojem sedmem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, odločila, da v Prilogo A k navedeni konvenciji vključi snovi heksaklorobutadien in poliklorirani naftaleni, kar je bilo odobreno s Sklepom Sveta 2006/507/ES (6). Navedeni snovi sta navedeni v delu B Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in bi ju torej bilo treba dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 zaradi izvajanja Stockholmske konvencije.

(10)

Z Uredbo Komisije (EU) 2016/293 (8) je kemikalija heksabromociklododekan (HBCDD) bila dodana delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004, in sicer na podlagi odločitve, sprejete na šestem zasedanju Konference pogodbenic Stockholmske konvencije, ki je potekalo od 28. aprila do 10. maja 2013, da se navedena kemikalija vnese v del 1 k Prilogi A k navedeni konvenciji. Navedeno kemikalijo bi bilo zato treba dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(11)

Stockholmska konvencija dopušča recikliranje izdelkov, ki vsebujejo ali bi lahko vsebovali tetra- in pentabromodifenil eter ali heksa- in heptabromodifenil eter, ter uporabo in končno odlaganje izdelkov, proizvedenih iz recikliranih materialov, ki vsebujejo navedene snovi, pod pogojem, da so sprejeti ukrepi za preprečevanje izvoza takšnih izdelkov z ravnmi ali koncentracijami navedenih snovi, ki presegajo ravni ali koncentracije, dovoljene za prodajo, uporabo, uvoz ali proizvodnjo navedenih izdelkov na ozemlju pogodbenice. Da bi se ta obveznost v Uniji izvajala, bi bilo treba prepovedati izvoz izdelkov s koncentracijami navedenih snovi, enakimi ali nad 0,1 mas. %, ko so delno ali v celoti proizvedeni iz recikliranih materialov ali materialov iz odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, in sicer tako, da se dodajo delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(12)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Primerno je zagotoviti razumno obdobje, da vse zainteresirane strani lahko sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to uredbo in da države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za njeno izvajanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 649/2012 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

(2)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27).

(3)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(7)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2016/293 z dne 1. marca 2016 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (UL L 55, 2.3.2016, str. 4).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:

(1)

Del 1 se spremeni:

(a)

vnos za metamidofos se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“

 

(b)

črta se vnos za metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l);

(c)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzil butil ftalat(+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutil ftalat (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Diarzenov pentaoksid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepraloksidim (+)

149979-41-9

n. r.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris (2-kloroetil) fosfat (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr“

 

(2)

Del 2 se spremeni:

(a)

vnos za metamidofos se črta;

(b)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil butil ftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarzenov pentaoksid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidim

149979-41-9

n. r.

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris (2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“

(3)

Del 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednji vnos:

Kemikalija

Ustrezna(-e) številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov (***)

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov (**)

Skupina

„Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid“

(b)

črta se vnos za metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l).


PRILOGA II

V delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 se dodajo naslednji vnosi:

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

„Heksaklorobutadien

Št. ES 201-765-5

Št. CAS 87-68-3

Oznaka KN 2903 29 00

 

Poliklorirani naftaleni

Št. ES 274-864-4

Št. CAS 70776-03-3 in druge

Oznaka KN 3824 99 93

 

Heksabromociklododekan

Št. ES 247-148-4, 221-695-9

Št. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 in druge

Oznaka KN 2903 89 80

Izdelki s koncentracijami tetra-, penta-, heksa- ali heptabromodifenil etra, ki so enake ali nad 0,1 mas. %, ko so delno ali v celoti proizvedeni iz recikliranih materialov ali materialov iz odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo

Tetrabromodifenil eter

Št. ES 254-787-2 in druge

Št. CAS 40088-47-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

Pentabromodifenil eter

Št. ES 251-084-2 in druge

Št. CAS 32534-81-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 31

Heksabromodifenil eter

Št. ES 253-058-6 in druge

Št. CAS 36483-60-0 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

Heptabromodifenil eter

Št. ES 273-031-2 in druge

Št. CAS 68928-80-3 in druge

Oznaka KN 2909 30 38 “


6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/173

z dne 29. novembra 2017

o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2015 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (1), in zlasti člena 35 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

skupna pravila za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije, so določena v Uredbi (EU) 2015/936. Priloga I k navedeni uredbi določa tekstilne izdelke, navedene v členu 1, in sicer z navedbo ustreznih oznak kombinirane nomenklature.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) je uvedla kombinirano nomenklaturo. Priloga I k navedeni uredbi se vsako leto posodobi in objavi kot samostojna izvedbena uredba, da se kombinirana nomenklatura uskladi z morebitnimi spremembami, ki jih sprejme Svetovna carinska organizacija v zvezi z nomenklaturo harmoniziranega sistema ali se sprejmejo v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kar zadeva konvencionalne carinske stopnje.

(3)

Komisija je 6. oktobra 2016 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1821 (3), s katero je spremenila nomenklaturo nekaterih proizvodov, zajetih v Prilogi I k Uredbi (EU) 2015/936.

(4)

Da se Uredba (EU) 2015/936 uskladi z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1821, bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo I k Uredbi (EU) 2015/936 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2015/936 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 160, 25.6.2015, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 294, 28.10.2016, str. 1).


PRILOGA

Oddelek A Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„A   TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA 1

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje Kombinirane nomenklature (KN) se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Kadar je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

3.

Kadar je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2017

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

SKUPINA I A

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Od katerih: akrilna

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

 

 

5801 22 00

 

 

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

24,3 para

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Ženski ali dekliški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobno, široke 3 m ali več

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkanine iz sintetičnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkanine iz umetnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese vključno z mrežastim blagom za zavese

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5401 20 10

 

 

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojne neteksturirane preje iz celuloznega acetata

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bombaž, mikan ali česan

 

 

5203 00 00

 

 

53

Bombažna gaza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5507 00 00

 

 

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

 

 

5805 00 00

 

 

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62

Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

17 parov

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

30,4 parov

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Šotori

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkano blago in izdelki iz takšnega blaga, vključno impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkane napihljive blazine

 

 

6306 40 00

 

 

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

 

 

6306 90 00

 

 

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

 

 

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

 

 

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abak (manilska konoplja) ali prave konoplje

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

 

 

5001 00 00

 

 

Surova svila (nepredena)

 

 

5002 00 00

 

 

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Volna, nemikana ali nečesana

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

 

 

5104 00 00

 

 

Lan, surov ali predelan, toda nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

 

 

5305 00 00

 

 

Bombaž, nemikan in nečesan

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6214 10 00

 

 

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gaza in izdelki iz gaze, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

 

 

3005 90 31 “

 

 


6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/35


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/174

z dne 2. februarja 2018

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (1) ter zlasti člena 15(2)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1177/2003 je bil določen skupni okvir za sistematično pripravljanje evropske statistike o dohodku in življenjskih pogojih za zagotovitev razpoložljivosti primerljivih in aktualnih presečnih in longitudinalnih podatkov o dohodku ter o stopnji in strukturi revščine in socialne izključenosti na nacionalni ravni in ravni Unije.

(2)

V skladu s členom 15(2)(f) Uredbe (ES) št. 1177/2003 se vsako leto sprejmejo izvedbeni ukrepi za določitev ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se v tistem letu vključijo v presečno komponento EU-SILC. Zato bi bilo treba sprejeti izvedbene ukrepe za določitev ciljnih sekundarnih spremenljivk in njihovih oznak za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka za leto 2019.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk in oznak za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka, ki so del presečne komponente EU-SILC, za leto 2019 je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.


PRILOGA

Ciljne sekundarne spremenljivke in oznake za modul o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti, sestavi gospodinjstva in razvoju dohodka, ki so del presečne komponente EU-SILC, za leto 2019 so:

1.   Enote

Informacije za spremenljivke o medgeneracijskem prenosu prikrajšanosti se zagotovijo za vse sedanje člane gospodinjstva ali, če je ustrezno, za vse izbrane anketirance, stare več kot 24 in manj kot 60 let.

Informacije o razvoju dohodka in sestavi gospodinjstva se uporabljajo na ravni gospodinjstva in se nanašajo na gospodinjstvo kot celoto.

2.   Način zbiranja podatkov

Za spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni posameznika, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje vseh trenutnih članov gospodinjstva ali, če je ustrezno, vseh izbranih anketirancev, starih več kot 24 in manj kot 60 let.

Za spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni gospodinjstva, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje referenčne osebe gospodinjstva.

Izjemoma so dovoljeni intervjuji z osebami, ki odgovarjajo namesto tistih, ki so začasno odsotne ali nezmožne odgovarjati.

3.   Referenčno obdobje

Za spremenljivke, povezane z medgeneracijskim prenosom prikrajšanosti, je referenčno obdobje čas, ko je bil intervjuvanec star približno 14 let.

Za spremenljivke, povezane z razvojem dohodka in sestavo gospodinjstva (podatki o gospodinjstvu), je referenčno obdobje tekoče obdobje.

4.   Opredelitve pojmov za medgeneracijski prenos prikrajšanosti

(1)   Oče: oseba, ki jo je intervjuvanec štel za svojega očeta, ko je bil star približno 14 let. Na splošno gre za biološkega očeta, vendar če intervjuvanec šteje koga drugega za očeta v referenčnem obdobju, se morajo odgovori nanašati nanj, čeprav je bil biološki oče živ in znan.

(2)   Mati: oseba, ki jo je intervjuvanec štel za svojo mater, ko je bil star približno 14 let. Na splošno gre za biološko mater, vendar če intervjuvanec šteje koga drugega za mater v referenčnem obdobju, se morajo odgovori nanašati nanjo, čeprav je bila biološka mati živa in znana.

(3)   Gospodinjstvo: gre za gospodinjstvo, v katerem je anketiranec živel, ko je bil star približno 14 let.

Če so bili anketirančevi starši razvezani/ločeni in so si enakomerno delili skrbništvo (50 % časa bivanja pri vsakem od staršev), ima anketiranec možnost, da:

izbere svoje gospodinjstvo na objektivni osnovi, tako da upošteva svoj glavni naslov, ko je bil star približno 14 let (tj. naslov iz registra prebivalstva in/ali svoje osebne izkaznice/potnega lista);

izbere svoje gospodinjstvo na subjektivni osnovi, glede na to, kje se je čutil bolj doma, ko je bil star približno 14 let.

Če so bili anketirančevi starši razvezani/ločeni in si niso enakomerno delili skrbništva, se upošteva gospodinjstvo, v katerem je anketiranec živel ves čas ali večino časa.

Ciljne sekundarne spremenljivke se Komisiji (Eurostatu) pošljejo v podatkovni datoteki o gospodinjstvih (H) in podatkovni datoteki o osebah (P) po ciljnih primarnih spremenljivkah.

 

Modul testiranja za leto 2019

Medgeneracijski prenos prikrajšanosti

Ime spremenljivke

Oznaka

Ciljna spremenljivka

Družinski podatki

PT220

 

Vrsta gospodinjstva, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zasebno gospodinjstvo

2

Živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji

PT220_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT230

 

Prisotnost matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, ni živela v istem gospodinjstvu, vendar sva bila v stiku

3

Ne, ni živela v istem gospodinjstvu in nisva bila v stiku

4

Ne, pokojna

PT0230_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT240

 

Prisotnost očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, ni živel v istem gospodinjstvu, vendar sva bila v stiku

3

Ne, ni živel v istem gospodinjstvu in nisva bila v stiku

4

Ne, pokojni

PT240_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT020

 

Število odraslih, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT020_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT030

 

Število otrok, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT030_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT040

 

Število delovno aktivnih oseb v gospodinjstvu, ko je bil anketiranec star približno 14 let

Število (dve števki) 0–99

PT040_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT250

 

Stopnja urbanizacije, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Mesto (več kot 100 000 prebivalcev)

2

Kraj ali predmestje (10 000 do 100 000 prebivalcev)

3

Podeželje, manjši kraj ali vas (manj kot 10 000 prebivalcev)

PT250_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT210

 

Stanovanjski status, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

V lasti

2

V najemu

3

Stanovanje je imel na voljo brezplačno

– 1

Ni znano

PT210_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o starših

PT060

 

Država rojstva očeta

 

Država rojstva očeta (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT060_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT070

 

Državljanstvo očeta

 

Država glavnega državljanstva (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT070_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT090

 

Država rojstva matere

 

Država rojstva matere (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT090_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT100

 

Državljanstvo matere

 

Država glavnega državljanstva (dvočrkovna oznaka SCL GEO)

– 1

Ni znano

PT100_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o izobrazbi

PT110

 

Najvišja raven izobrazbe, ki jo je dosegel oče

1

Nižja raven (manj kot primarna, primarna ali nižja sekundarna izobrazba)

2

Srednja raven (višja sekundarna izobrazba ali posekundarna neterciarna izobrazba)

3

Visoka raven (kratka terciarna izobrazba, prvostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, drugostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, tretjestopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba)

– 1

Ni znano

PT110_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT120

 

Najvišja raven izobrazbe, ki jo je dosegla mati

1

Nižja raven (manj kot primarna, primarna ali nižja sekundarna izobrazba)

2

Srednja raven (višja sekundarna izobrazba ali posekundarna neterciarna izobrazba)

3

Visoka raven (kratka terciarna izobrazba, prvostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, drugostopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba, tretjestopenjska terciarna ali enakovredna izobrazba)

– 1

Ni znano

PT120_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Podatki o poklicu

PT130

 

Status aktivnosti očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zaposlen za polni delovni čas

2

Zaposlen s krajšim delovnim časom

3

Samozaposlen ali zaposlen v družinskem podjetju

4

Brezposeln/iskalec zaposlitve

5

Upokojen

6

Trajno invaliden in/ali nezmožen za delo

7

Opravlja gospodinjska opravila in družinske obveznosti

8

Druga neaktivna oseba

– 1

Ni znano

PT130_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT140

 

Vodstveni položaj očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne

– 1

Ni znano

PT140_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: oče ne dela (ni zaposlen)

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT150

 

Glavna poklicna dejavnost očeta, ko je bil anketiranec star približno 14 let

 

ISCO– 08(COM) oznaka (1 števka)

– 1

Ni znano

PT150_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: oče ne dela (ni zaposlen)

– 5

Ni relevantno: oče ni prisoten in ni v stiku oziroma je pokojni

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT160

 

Status aktivnosti matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zaposlena za polni delovni čas

2

Zaposlena s krajšim delovnim časom

3

Samozaposlena ali zaposlena v družinskem podjetju

4

Brezposelna/iskalka zaposlitve

5

Upokojena

6

Trajno invalidna in/ali nezmožna za delo

7

Opravlja gospodinjska opravila in družinske obveznosti

8

Druga neaktivna oseba

– 1

Ni znano

PT160_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT170

 

Vodstveni položaj matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne

– 1

Ni znano

PT170_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: mati ne dela (ni zaposlena)

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT180

 

Glavna poklicna dejavnost matere, ko je bil anketiranec star približno 14 let

 

ISCO– 08(COM) oznaka (1 števka)

– 1

Ni znano

PT180_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 4

Ni relevantno: mati ne dela (ni zaposlena)

– 5

Ni relevantno: mati ni prisotna in ni v stiku oziroma je pokojna

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

Materialna prikrajšanost

PT190

 

Finančno stanje gospodinjstva, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Zelo slabo

2

Slabo

3

Zmerno slabo

4

Zmerno dobro

5

Dobro

6

Zelo dobro

– 1

Ni znano

PT190_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT260

 

Osnovne šolske potrebe (knjige in šolske potrebščine) izpolnjene, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT260_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT270

 

Zagotovljen vsakodnevni obrok z rdečim mesom, piščancem, ribo (ali vegetarijanski primerljiv obrok), ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT270_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

PT280

 

Enotedenske letne počitnice zunaj doma, ko je bil anketiranec star približno 14 let

1

Da

2

Ne, iz finančnih razlogov

3

Ne, iz drugih razlogov

PT280_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (živel v skupnem gospodinjstvu ali instituciji)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 6

Ni del starostne skupine (25–59)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

 

Neobvezni modul testiranja za leto 2019

Razvoj dohodka in sestava gospodinjstva

Ime spremenljivke

Oznaka

Ciljna spremenljivka

HI010

 

Sprememba dohodka glede na prejšnje leto (NEOBVEZNO)

1

Večji

2

Več ali manj nespremenjen

3

Manjši

HI010_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI020

 

Razlog za povišanje (NEOBVEZNO)

1

Indeksacija/prilagoditev plače

2

Daljši delovni čas, povišanje plače (isto delo)

3

Vrnitev na trg dela po bolezni, starševstvu, starševskem dopustu, varstvu otrok ali oskrbi bolne ali invalidne osebe

4

Nova zaposlitev ali sprememba zaposlitve

5

Sprememba pri sestavi gospodinjstva

6

Povečanje socialnih prejemkov

7

Drugo

HI020_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (HI010 ≠ 1)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI030

 

Razlog za zmanjšanje dohodka (NEOBVEZNO)

1

Skrajšani delovni čas, znižanje plače (isto delo), vključno pri samozaposlitvi (neprostovoljno)

2

Starševstvo, starševski dopust, varstvo otrok, oskrba bolne ali invalidne osebe

3

Sprememba zaposlitve

4

Izguba dela, brezposelnost ali stečaj (lastnega) podjetja

5

Postal nezmožen za delo zaradi bolezni ali invalidnosti

6

Razveza, konec partnerske zveze, druga sprememba pri sestavi gospodinjstva

7

Upokojitev

8

Zmanjšanje socialnih prejemkov

9

Drugo

HI030_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (HI010 ≠ 3)

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HI040

 

Prihodnji dohodek (NEOBVEZNO)

1

Povečanje

2

Ostane enak

3

Zmanjšanje

HI040_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 3

Ni „izbrani anketiranec“

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)

HGYX (1)

 

Podatki o gospodinjstvu (NEOBVEZNO)  (2)

10

Partner (nizka raven)

11

Soprog/soproga/registrirani partner (visoka raven)

12

Zunajzakonski partner (visoka raven)

20

Sin/hči (nizka raven)

21

Biološki(– a)/posvojeni(– a) sin/hči (visoka raven)

22

Pastorek/pastorka (visoka raven)

30

Zet/snaha (nizka; visoka raven)

40

Vnuk/vnukinja (nizka; visoka raven)

50

Starš (nizka raven)

51

Biološki starš/posvojitelj (visoka raven)

52

Očim/mačeha (visoka raven)

60

Tast/tašča (nizka; visoka raven)

70

Stari starš (nizka; visoka raven)

80

Brat/sestra (nizka raven)

81

Biološki brat/biološka sestra (visoka raven)

82

Polbrat/polsestra (visoka raven)

90

Drug sorodnik (nizka; visoka raven)

95

Drug nesorodnik (nizka; visoka raven)

99

Ni navedeno (nizka; visoka raven)

HGYX_F

1

Izpolnjeno

– 1

Manjka

– 2

Ni relevantno (samsko gospodinjstvo)

– 7

Ni relevantno (RB010 ≠ 2019)


(1)  X = 1,…, število oseb v gospodinjstvu – 1

Y = 2,…, število oseb v gospodinjstvu

Y > X.

(2)  Lahko se uporabijo kategorije odgovorov z visoko ali nizko ravnjo.


6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/48


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/175

z dne 2. februarja 2018

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (1) ter zlasti člena 26 Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 110/2008 določa, da se mora prodajno poimenovanje žganih pijač iz kategorije 9 „sadna žganja“ glasiti „žganje“, pred katerim je navedeno ime uporabljenega sadja, jagodičja ali rastlin. Vendar pa se v nekaterih uradnih jezikih navedena prodajna poimenovanja tradicionalno izrazijo tako, da se imenu sadja doda pripona. Zato bi morale biti označbe prodajnih poimenovanj, sestavljene iz imena sadja, ki se mu doda pripona, dovoljene za žganja iz sadja, označena v navedenih uradnih jezikih.

(2)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008 specifikacije kategorije 10 „žganje iz jabolčnika in žganje iz hruškovca“ ne določajo jasno možnosti za skupno destilacijo žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, da bi se proizvedla ta kategorija žganih pijač. Vendar pa se v nekaterih primerih žgana pijača tradicionalno pridobiva iz skupne destilacije žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca. Zato bi bilo treba opredelitev te kategorije žganih pijač spremeniti, da bi se izrecno omogočila skupna destilacija žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, kadar je to v skladu s tradicionalnimi metodami proizvodnje. V navedenih primerih je treba določiti tudi pravila za ustrezna prodajna poimenovanja. Da gospodarski subjekti ne bi imeli težav, je ustrezno določiti prehodno določbo o prodajnem poimenovanju žganih pijač, proizvedenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(3)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 110/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za žgane pijače –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 110/2008 se spremeni:

(1)

točka (f) kategorije 9 se nadomesti z naslednjim:

„(f)

Prodajno poimenovanje za žganje iz sadja je ‚žganje‘, pred katerim je navedeno ime sadja, jagodičja ali rastlin, kot na primer češnjevo žganje, ki se imenuje tudi kirsch, slivovo žganje, ki se imenuje tudi slivovka, mirabelovo, breskovo, jabolčno, hruškovo, marelično, figovo, limonino ali grozdno žganje ali drugo sadno žganje. To prodajno poimenovanje se lahko v češkem, hrvaškem, grškem, poljskem, slovaškem, slovenskem in romunskem jeziku izrazi z imenom sadja, ki se mu doda pripona.

Lahko se imenuje tudi wasser z imenom sadja.

Ime sadja lahko nadomesti ‚žganje‘, pred katerim je ime sadja samo pri naslednjem sadju ali jagodičju:

mirabela (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

sliva (Prunus domestica L.),

češplja (Prunus domestica L.),

sadeži rastline arbutus (Arbutus unedo L.),

jabolka ‚zlati delišes‘.

Če obstaja tveganje, da končni potrošnik ne bi razumel katerega od teh prodajnih poimenovanj, ki ne vsebujejo besede ‚žganje‘, morata označba in predstavitev vsebovati besedo ‚žganje‘, po možnosti dopolnjeno z razlago.“;

(2)

kategorija 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.

Žganje iz jabolčnika, žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca

(a)

Žganje iz jabolčnika, žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca so žgane pijače, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

proizvedene so izključno z destilacijo jabolčnika ali hruškovca do največ 86 vol. % alkohola, tako da ima destilat aromo in okus sadja;

(ii)

vsebujejo najmanj 200 gramov hlapnih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola;

(iii)

njihova največja vsebnost metanola je 1 000 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Pogoji iz točke (i) ne izključujejo žganih pijač, proizvedenih na podlagi tradicionalnih metod proizvodnje, ki omogočajo skupno destilacijo žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca. V navedenih primerih se prodajno poimenovanje glasi ‚žganje iz jabolčnika in hruškovca‘.

(b)

Najmanjši volumenski delež alkohola v žganju iz jabolčnika, žganju iz hruškovca ter žganju iz jabolčnika in hruškovca je 37,5 %.

(c)

Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki 5 Priloge I.

(d)

Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca niti žganje iz jabolčnika in hruškovca se ne aromatizira.

(e)

Žganje iz jabolčnika in žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca lahko vsebujejo samo dodan karamelni sladkor kot sredstvo za prilagoditev barve.“

Člen 2

Žgane pijače iz kategorije 10 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008 in prodajna poimenovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz navedene uredbe v času začetka veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.


SKLEPI

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/50


SKLEP SVETA (EU) 2018/176

z dne 29. januarja 2018

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo XIII (Promet) k Sporazumu EGP.

(3)

Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo XIII (Promet) k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo zato temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženem temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. januarja 2018

Za Svet

Predsednik

R. PORODZANOV


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2018

z dne …

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XIII k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 5 (črtana) Priloge XIII k Sporazumu EGP se vstavi naslednja točka:

„5a.

32014 L 0094: Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Direktive uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

kar zadeva države Efte, se izraz „PDEU“ v členu 3(5) glasi „Sporazum EGP“;

(b)

člen 6 se ne uporablja za Islandijo;

(c)

ta direktiva se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedilo Direktive 2014/94/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 307, 28.10.2014, str. 1.

(*1)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


PRIPOROČILA

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/52


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/177

z dne 2. februarja 2018

o elementih, ki jih je treba vključiti v tehnične, pravne in finančne dogovore med državami članicami za uporabo solidarnostnega mehanizma v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 13(12) Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 194(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da bi moral biti cilj energetske politike EU v duhu solidarnosti med državami članicami zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji.

(2)

Namen uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom je okrepiti solidarnost in zaupanje med državami članicami ter omogočiti čim daljše delovanje notranjega trga plina, tudi v primeru nezadostne oskrbe.

(3)

Uredba prvič uvaja solidarnostni mehanizem med državami članicami za ublažitev učinkov hudih izrednih razmer znotraj Unije in zagotovitev pretoka plina do solidarnostno zaščitenih odjemalcev.

(4)

Pri sprejemanju ukrepov, ki so potrebni za izvajanje solidarnostnega mehanizma, se morajo države članice v okviru dvostranskih dogovorov sporazumeti o številnih tehničnih, pravnih in finančnih vprašanjih ter jih opisati v svojih načrtih za izredne razmere.

(5)

Da bi državam članicam pomagala pri izvajanju, je Komisija po posvetovanju s koordinacijsko skupino za plin pripravila te nezavezujoče smernice o ključnih elementih, ki bi jih bilo treba vključiti v te dogovore –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice bi morale upoštevati pravno nezavezujoče smernice iz Priloge k temu priporočilu. Te smernice bi morale državam članicam pomagati pri sprejemanju tehničnih, pravnih in finančnih dogovorov za izpolnjevanje solidarnostnih obveznosti iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/1938 ter opisu teh dogovorov v načrtih za izredne razmere, ki jih morajo pripraviti v skladu z uredbo.

2.

To priporočilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 280, 28.10.2017, str. 1.


PRILOGA

I.   UVOD

Z Uredbo (EU) 2017/1938 (v nadaljnjem besedilu: „uredba“) se pojem solidarnosti uveljavlja v praksi in med državami članicami vzpostavlja solidarnostni mehanizem, ki se začne uporabljati, ko so izpolnjeni pogoji iz zadevnih določb. Solidarnostna pomoč je zadnje sredstvo: v duhu solidarnosti omogoča neprekinjen pretok plina do najbolj ranljivih odjemalcev. Ti vključujejo gospodinjske odjemalce in nekatere osnovne storitve, ki so v členu 2(6) uredbe opredeljene kot „solidarnostno zaščiteni odjemalci“.

1.   Solidarnostni mehanizem

Če država članica zaprosi za solidarnostno pomoč, so druge neposredno povezane države članice v skladu s solidarnostnim mehanizmom zavezane, da dajo prednost oskrbi solidarnostno zaščitenih odjemalcev v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, pred oskrbo domačih odjemalcev brez solidarnostne zaščite. To je nujno le, kadar trg ne zagotovi potrebne količine plina (1). Pomoč, ki jo lahko zagotovi država članica, omejujejo:

razpoložljiva zmogljivost medsebojnih povezav,

količina plina, ki je potrebna za oskrbo lastnih solidarnostno zaščitenih odjemalcev, kadar je oskrba teh odjemalcev s plinom ogrožena,

varnost omrežja zemeljskega plina zadevne države članice in

v nekaterih državah oskrba ključnih plinskih elektrarn, da bi se ohranila varnost oskrbe z električno energijo.

Država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, lahko sproži solidarnostno pomoč kot zadnje sredstvo le, kadar trg v tej državi članici in kateri koli državi članici, ki bi lahko zagotovila pomoč, ne zagotovi potrebne količine plina, vključno s količinami, ki jih prostovoljno ponudijo nezaščiteni odjemalci, za zadovoljitev povpraševanja solidarnostno zaščitenih odjemalcev. Dodatni pogoj je, da so bili izvedeni ukrepi iz načrta za izredne razmere države članice, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, vključno s prisilnim omejevanjem oskrbe na raven solidarnostno zaščitenih odjemalcev. Mehanizem kljub tem strogim pogojem za sprožitev solidarnostne pomoči zagotavlja, da je oskrba gospodinjstev in osnovnih socialnih služb s plinom gotova in varna.

V takih okoliščinah so se netržni ukrepi in omejevanja oskrbe verjetno že začeli ali se bodo kmalu začeli izvajati tudi v državah članicah, ki bi lahko zagotovile pomoč. Sicer bi bile še vedno na voljo ponudbe določenih količin plina in še vedno bi bil mogoč pretok plina tja, kjer bi bil potreben glede na cenovne signale (če ti signali obstajajo), pri čemer sprožitev solidarnostne pomoči ne bi bila potrebna. Solidarnostni mehanizem je dejansko ukrep, s katerim se preostali plin od odjemalcev, ki niso solidarnostno zaščiteni odjemalci, v eni državi članici začasno prerazdeli solidarnostno zaščitenim odjemalcem v drugi državi članici na istem integriranem evropskem trgu plina. Solidarnostno pomoč je mogoče zagotoviti le, če sta v omrežju plina še vedno mogoča varna prerazdelitev in prenos plina (2).

Različni elementi dvostranskega dogovora, v katerem so obravnavani pravni, tehnični in finančni vidiki solidarnostne pomoči, so delno že vključeni v člen 13 uredbe. Poleg tega se morajo države članice v okviru svojih dvostranskih dogovorov sporazumeti o vseh potrebnih elementih in podrobnostih, da bi zagotovile gotovost in varnost vsem udeleženim pri izvajanju solidarnostnega mehanizma. Ti dogovori morajo biti opisani v zadevnih načrtih za izredne razmere; vključevati morajo zlasti mehanizem nadomestil ali vsaj povzetek tega mehanizma.

Obseg nadomestil iz člena 13 uredbe je širok. Zajemajo plačila za plin in dodatne stroške (na primer za prevoz) dobave solidarnostno zaščitenim odjemalcem v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, vključno s plačili odjemalcem zaradi zmanjšane dobave v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč. V teh smernicah se za nadomestila v tem širšem smislu uporablja izraz „nadomestila za solidarnostno pomoč“. Za nadomestila za škodo, ki je nastala zaradi omejevanja oskrbe, se uporablja izraz „nadomestila za omejevanje oskrbe“.

Za pravilno delovanje solidarnostne pomoči mora biti izpolnjenih več pogojev.

Prvič, tržne ukrepe je treba izvajati čim dlje. Države članice si morajo po najboljših močeh prizadevati za vzpostavitev mehanizma ali platforme, ki omogoča prostovoljno prilagajanje odjema. To je v interesu države članice, ki bi lahko zagotovila solidarnostno pomoč, ter države članice, ki je zaprosila zanjo, saj bi bilo sicer treba netržne ukrepe – kot je prisilna zamenjava vrste goriva ali zmanjšana dobava odjemalcem – začeti izvajati prej. Poleg tega je to v skladu s splošnim načelom uredbe, da bi bilo treba trgu omogočiti čim večji manevrski prostor za obravnavanje vprašanj glede oskrbe s plinom.

Drugič, omogočiti je treba, da se lahko veleprodajne cene, tudi med izrednimi razmerami, prosto gibajo; zaradi zamrznitev in omejitev cen cenovni signali ne morejo odražati potreb po dodatnem plinu in tako plin ne doteka tja, kjer je potreben.

Tretjič, vedno bi bilo treba tehnično in varno ohranjati čezmejni dostop do infrastrukture v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), tudi med izrednimi razmerami. Dogovori bi morali glede na tehnične omejitve v posamezni državi članici zagotoviti, da so povezovalni plinovodi, terminali za utekočinjeni zemeljski plin (UZP), podzemna skladišča plina, vozlišča in ponudba na strani povpraševanja v celoti dostopni čezmejnim akterjem na trgu, če je to ustrezno. Tako se bo odložila potreba po sprožitvi solidarnostne pomoči v državi članici, ki se spopada s težavami v zvezi z oskrbo.

Četrtič, države članice so spodbujene k sodelovanju med vsemi različnimi fazami izrednih razmer. Z učinkovitim sodelovanjem v zgodnjih fazah bi se lahko odložila potreba po sprožitvi solidarnostne pomoči. Poleg tega bi takšno sodelovanje preprečilo oblikovanje potencialno različnih cen plina (npr. na podlagi vrednosti nedobavljene energije za skupine odjemalcev z zmanjšano dobavo) na povezanih trgih in odvrnilo od (zagotavljanja) solidarnostne pomoči.

2.   Pravna podlaga

V členu 13(12) uredbe je navedeno, da mora Komisija do 1. decembra 2017 in po posvetovanju s koordinacijsko skupino za plin določiti pravno nezavezujoče smernice za ključne elemente tehničnih, pravnih in finančnih dogovorov. Navedene smernice morajo zlasti obravnavati praktično uporabo elementov iz člena 13(8) in (10) uredbe.

3.   Področje uporabe smernic

V členu 13 uredbe je opredeljenih več elementov in vidikov solidarnostnega mehanizma, o katerih se je treba sporazumeti in ki jih je treba vključiti v dvostranske dogovore. Za zagotovitev uporabnih smernic o teh in kakršnih koli dodatnih elementih, ki bi lahko bili vključeni v zadevne dogovore, je najprej potrebno boljše razumevanje razmer, v katerih bi se lahko sprožila solidarnostna pomoč, ter prizadevanj in osnovnih načel, ki bi lahko takšne razmere povsem preprečili. Cilj trenutnih nezavezujočih smernic ni in ne more biti zagotovitev izčrpnega in zavezujočega seznama, ki bi ustrezal vsem državam članicam, saj morajo te imeti možnost, da same izberejo najustreznejše rešitve glede na svoje zmogljivosti, obstoječe okvire, razmere in prednostne naloge. Namesto tega priporočajo uporabo sklopa obveznih in poljubnih elementov, opisujejo možne načine izvajanja določenih solidarnostnih ukrepov ter zagotavljajo primere in dobro prakso.

Predlagani pristop je, naj države članice uporabijo obstoječa nacionalna omrežja in postopke, kadar koli je to mogoče, ali jih po potrebi prilagodijo namenom solidarnostne pomoči. To lahko na primer vključuje uporabo obstoječih platform za ukrepe na strani povpraševanja ali obstoječe mehanizme nadomestil za odjemalce.

II.   PRAVNI, TEHNIČNI IN FINANČNI DOGOVORI

1.   Pravni dogovori

Cilj pravnih dogovorov je zagotoviti pravno varnost vsem udeležencem pri oskrbi s plinom ali prejemanjem plina v primeru aktiviranja solidarnostne pomoči. Državam članicam, ki uporabljajo solidarnostni mehanizem, se priporoča, naj sklenejo jasne, pregledne in učinkovite pravne dogovore, da bodo deležniki poznali pravila in postopke za čezmejno solidarnost.

V členu 13(10) uredbe je določeno, da morajo dogovore skleniti medsebojno povezane države članice. Trenutno obstajajo države članice, ki niso fizično povezane z nobeno drugo državo članico (4), skupina držav članic, ki so medsebojno povezane, niso pa povezane z nobeno drugo državo članico (5), in več držav članic s skupno mejo ali izključno ekonomsko cono, ki pa med seboj niso neposredno povezane (6). To se lahko spremeni, saj se trenutno razvijajo infrastrukturni projekti za medsebojne povezave. Če bodo medsebojne povezave začele obratovati po 1. decembru 2018, bodo morale zadevne države članice čim prej skleniti pravne, finančne in tehnične dogovore iz člena 13(10) uredbe.

1.1   Zadevne države članice in opredelitev tretje države (člen 13(2))

Države članice, ki jih zadeva solidarnostni mehanizem, so:

država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, in

vse države članice, ki so neposredno povezane z državo članico, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč.

Vse neposredno povezane države članice bi morale dvostranske dogovore o uporabi solidarnostnega mehanizma skleniti vnaprej, razen če uredba predvideva izvzetje iz te obveznosti. Če lahko solidarnostno pomoč zagotovi več kot ena država članica, se mora država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, posvetovati z vsemi državami in od njih zahtevati ponudbe za količine plina, ki jih potrebuje za oskrbo solidarnostno zaščitenih odjemalcev. Vsaka taka ponudba izraža dogovore o cenah plina, vključene v predhodni dvostranski dogovor. Ta dogovor o cenah lahko vsebuje sklic na tržno ceno ali dogovorjeno metodologijo za izračun cen plina. Ko država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, izbere eno ali več ponudb, opredeli države članice, ki dejansko zagotovijo solidarnostno pomoč.

Obveznost drugih držav članic, ki bi lahko zagotovile solidarnostno pomoč, vendar njihove ponudbe niso bile izbrane, je začasno odložena. Če se krizne razmere dodatno poslabšajo, lahko država članica, ki je zahtevala ponudbe, zadevne države članice kadar koli zaprosi za solidarnostno pomoč. Vendar bo morala ponovno predložiti zahtevek, saj so se okoliščine sčasoma verjetno spremenile (lahko se na primer spremenijo cene plina ali pa se zmanjša potencialno razpoložljiva količina plina). Državi članici, ki prejme tak zahtevek, se priporoča, da posodobi svojo ponudbo ter pri tem upošteva kakršne koli spremembe razmer (količine plina in podzemna skladišča, pretok, temperatura, poraba itd.). Zato bi bilo treba države članice, katerih obveznost je bila začasno odložena, stalno obveščati o razmerah v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč. Komisija bo pozorno spremljala razmere v državi članici, ki prejema solidarnostno pomoč.

V posebnih primerih pojem neposredno povezanih držav članic vključuje tudi povezavo prek tretje države. V tem primeru sta pravica do pridobitve in obveznost zagotovitve solidarnostne pomoči odvisni od obstoječih dogovorov med državami članicami in dogovora z zadevno tretjo državo. V dogovoru med državami članicami bi moralo biti navedeno, da se bo morala tretja država zavezati, da bo prenesla količine plina, poslane prek njenega ozemlja med zagotavljanjem solidarnostne pomoči. Brez te zaveze solidarnosti morda ne bo mogoče doseči.

1.2   Prošnja za solidarnostno pomoč

V kriznih razmerah je potreben hiter odziv. Zato bi morala biti prošnja za solidarnostno pomoč kratka in standardizirana ter vključevati čim manj potrebnih informacij. Idealno bi bilo, če bi države članice pri sklepanju dvostranskega dogovora lahko razmislile o skupnem oblikovanju predloge in jo dogovoru priložile kot prilogo. Za učinkovit odziv na prošnjo za solidarnostno pomoč bi bile verjetno potrebne vsaj naslednje informacije:

ime države članice, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, vključno z odgovornim subjektom in kontaktnimi osebami,

ime operaterja prenosnega sistema ali upravitelja na zadevnem področju trga (če je ustrezno) in odgovornih kontaktnih oseb,

zaprošena količina plina (merjena v skupno dogovorjeni enoti),

informacije o plinskem tlaku,

želena prevzemna mesta, ki jih navede država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč,

zahteva za ponudbe, vključno s ceno (glej oddelek 3.1), količino, prevzemnimi mesti in časom prevzema,

zahteva za navedbo časa prvega možnega prevzema in predvidenega trajanja zagotavljanja oskrbe (predvideno obdobje, v katerem bo zaprošena država članica zagotavljala solidarnostno pomoč),

sklic na zavezo države članice, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, da bo plačala nadomestilo za solidarnostno pomoč.

S predlogo odgovorov zaprošene države članice bi se lahko zagotovila lažja primerjava in razumevanje količin in pogojev v okviru ponujene solidarnostne pomoči. Predloga bi se lahko predhodno izpolnila z informacijami, ki so znane ob sklenitvi dvostranskega dogovora med državami članicami, in priložila zadevnim načrtom za izredne razmere.

1.3   Začetek in konec izvajanja solidarnostne pomoči

Prošnja za solidarnostno pomoč je veljavna in v trenutku, ko je predložena, se sproži obveznost zagotavljanja te pomoči. Na to ne vplivajo preverjanja, ki jih Komisija opravi v skladu s členom 11(8) uredbe v zvezi s tem, ali je razglasitev izrednih razmer v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, upravičena in ali so bili sprejeti ukrepi, ki ustrezajo tistim iz načrta za izredne razmere. Komisija ima za izvedbo teh preverjanj na voljo pet dni. Država članica za solidarnostno pomoč verjetno ne bo zaprosila v manj kot petih dneh po razglasitvi izrednih razmer, ker je običajno potrebno nekaj časa, da težave z oskrbo s plinom dosežejo raven, pri kateri je taka prošnja utemeljena. In tudi če bi, bi Komisija kljub temu izvedla preverjanja glede upravičenosti razglasitve izrednih razmer. Vendar kakršna koli začeta preverjanja ne bi smela vplivati na veljavnost prošnje za solidarnostno pomoč.

Tveganje zlorabe solidarnostnega mehanizma z neupravičeno prošnjo za solidarnostno pomoč je zelo omejeno zaradi daljnosežnih posledic in strogih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za sprožitev solidarnostnega mehanizma, in sicer:

sprejetje vseh ukrepov v izrednih razmerah iz načrta za izredne razmere in

zmanjševanje dobave odjemalcem brez solidarnostne zaščite v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč.

Če Komisija na podlagi preverjanj sklene, da prošnja za solidarnostno pomoč ni bila upravičena, država članica, ki je predložila to neupravičeno prošnjo in prejela pomoč od neposredno povezanih sosednjih držav, državam članicam, ki so zagotovile pomoč, plača prejeto količino plina in dodatne stroške.

Obveznost zagotavljanja solidarnostne pomoči preneha veljati, če:

Komisija po izvedbi preverjanj sklene, da razglasitev izrednih razmer ni več upravičena,

država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, obvesti državo članico, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, da lahko svoje domače solidarnostno zaščitene odjemalce ponovno oskrbuje s plinom, in

država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, ne more več oskrbovati svojih solidarnostno zaščitenih odjemalcev.

Prav tako se lahko država članica, ki je najprej zaprosila za solidarnostno pomoč, kljub hudi plinski krizi doma odloči, da se bo odpovedala svoji pravici do te pomoči – ker je na primer ne more plačati.

1.4   Vloge in odgovornosti

Države članice bi morale prevzeti končno odgovornost za izvajanje solidarnostnega mehanizma. To zadeva zlasti odločitev glede prošnje za solidarnostno pomoč in splošno spremljanje subjektov, odgovornih za posebne naloge, pri izvajanju mehanizma. Uredba ne vključuje zahteve glede ustanavljanja novih posebnih subjektov. Državam članicam se svetuje, naj odgovornosti dodelijo obstoječim subjektom ali v posebnih okoliščinah novim subjektom, ob čemer upoštevajo njihovo organizacijsko strukturo ter izkušnje v zvezi z obvladovanjem krize in odzivanjem v izrednih razmerah. Da bi se zmanjšali stroški in zlasti preprečili fiksni stroški, bi se lahko države članice oprle na obstoječe mehanizme, če je to mogoče. V zvezi s tem bi moralo biti vodilno načelo učinkovito in uspešno zagotavljanje solidarnosti.

Pristojni organi v skladu z uredbo bi bili odgovorni za izvajanje okvira, pri čemer bi bile naloge in odgovornosti jasno dodeljene zadevnim akterjem, kot so operaterji prenosnih sistemov, nacionalni regulativni organ in podjetja plinskega gospodarstva. Poleg tega so pristojni organi najprimernejši za pripravo dvostranskih dogovorov s pristojnimi organi v neposredno povezanih državah članicah. Ti dogovori bi se lahko pozneje uporabili kot pravna podlaga za solidarnostno pomoč, vključno s plačilom nadomestila in finančnimi poravnavami po zagotovitvi solidarnostne pomoči. Države članice ali pristojni organi so tudi najprimernejši, da bi prevzeli pristojnost za pošiljanje ali prejemanje prošenj za solidarnostno pomoč in ponudb za količine plina ter obveščanje v primeru odložitve izvajanja solidarnostne pomoči. Finančno odgovornost v zvezi z nadomestilom bi bilo v končni fazi prav tako treba dodeliti državi članici.

Ob upoštevanju tehničnih in pravnih omejitev v posamezni državi članici so nacionalni regulativni organi najprimernejši za vodenje izračuna stroškov nadomestila ali vsaj sodelovanje pri tem izračunu na podlagi metodologije, ki so jo predhodno razvili in objavili v načrtu za izredne razmere. Pri tem izračunu bi lahko sodelovala agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Operaterji prenosnih sistemov bi morali biti po možnosti odgovorni za pošiljanje potrebnih količin plina na stroškovno učinkovit način.

Ti operaterji (ali izravnalni subjekt) so najprimernejši za prevzem odgovornosti za usklajevanje vseh tehničnih vidikov in izvajanje vseh potrebnih operativnih ukrepov pri uporabi solidarnostne pomoči. Zadevni subjekt v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, bi lahko bil odgovoren tudi za zbiranje zahtevkov za plin in dodatne stroške, pri čemer bi te zahtevke preverjal in jih posredoval odgovornemu subjektu v državi članici, ki prejema solidarnostno pomoč. V zvezi s tem bi bil koristen pristop „vse na enem mestu“. Državam članicam se svetuje, naj subjekt, ki bo odgovoren za zbiranje in posredovanje zahtevkov za nadomestilo v zvezi z omejevanjem oskrbe, opredelijo in se o njem dogovorijo.

Določitev posrednika v dvostranskih dogovorih med državami članicami bi lahko obe strani pomirila glede plačila in izračuna stroškov nadomestila. Posrednik bi pomagal rešiti morebitni spor glede zneska nadomestila, ki ga je treba plačati.

1.5   Pravna oblika dvostranskih dogovorov

Pravna oblika dvostranskih dogovorov ni izrecno določena. Države članice lahko same izberejo pravno obliko, s katero določijo medsebojne pravice in obveznosti v primeru uporabe solidarnostnega mehanizma. Pravica do prošnje za solidarnostno pomoč in obveznost zagotavljanja te pomoči sta določeni v členu 13 uredbe. V dvostranskih dogovorih je opredeljeno, kako se izvajajo te pravice in obveznosti, določene v pravu Unije. Dogovori so po naravi operativni, ne politični. Na prvi pogled je za namene izvajanja morda dovolj, da zadevni organi sklenejo zavezujoč upravni dogovor. Ta lahko vključuje določbe obstoječe dvostranske pogodbe, pogodbene dogovore med operaterji prenosnih sistemov ali posebne pogoje licenciranja za subjekte plinskega gospodarstva, če jih nadzirajo zadevni pristojni organi. Nezavezujoč pravni instrument, na primer memorandum o soglasju, pa ne bi zadostoval, saj ne ustvarja pravnih obveznosti med udeleženci. Dogovori v obliki memoranduma torej ne bi vključevali zahtev v skladu s členom 13, s katerimi bi se vzpostavil pravno zavezujoč sistem solidarnosti, in bi se lahko razlagali kot neustrezno izvajanje člena 13(10).

2.   Tehnični dogovori

Namen tehničnih dogovorov je opredeliti vse potrebne tehnične določbe in pogoje, ki bi omogočili delovanje solidarnostnega mehanizma v praksi. V ta namen bi bila potrebna obvezna predhodna izmenjava informacij o tehničnih zmogljivostih in omejitvah zadevne plinske infrastrukture ter največjih teoretičnih količinah plina, potrebnih za solidarnost, skupaj z gotovostjo, da ni nobenih neupravičenih tehničnih omejitev, ki bi otežile solidarnost. V primeru tehničnih in drugih omejitev so države članice spodbujene, naj opredelijo in sporazumno določijo vzajemno sprejemljive rešitve, ki se bodo uporabile na povezovalnih točkah ob sprožitvi solidarnostnega mehanizma.

Glede na tehnične omejitve v posamezni državi članici so operaterji prenosnih sistemov (ali izravnalni subjekt) zaradi poznavanja plinskih sistemov in njihovih obstoječih shem čezmejnega sodelovanja morda najprimernejši, da prevzamejo odgovornost za usklajevanje vseh tehničnih vidikov in izvajanje vseh potrebnih operativnih ukrepov pri uporabi solidarnostne pomoči (7). Te obstoječe strukture sodelovanja, dogovore in izkušnje bi bilo treba upoštevati pri izvajanju solidarnosti ali jih celo uporabiti kot podlago za primere solidarnostne pomoči. V vsakem primeru je treba opredeliti (če je že vzpostavljen) ali vzpostaviti jasen krovni okvir, vključno s tehničnimi pogoji, da bi se pri izvajanju potrebnega sodelovanja lahko zagotovila pravna varnost.

Tehnični podatki v načrtih se lahko po potrebi posodobijo.

2.1   Tehnične rešitve in usklajevanje (člen 13(10)(c))

Tehnične rešitve in dogovori se lahko zagotovijo za različne dele infrastrukture v določeni državi članici. S tem se omogoči jasna slika razpoložljive pomoči in obstoječih tehničnih omejitev ter boljša ocena stroškov izvajanja posameznega ukrepa (če je ustrezno). Ker so morebitne krizne razmere lahko zelo različne, je pomembno, da imajo operaterji prenosnih sistemov (ali izravnalni subjekt) na voljo veliko različnih možnosti in orodij. V tehničnih dogovorih se lahko opredeli okviren in neizčrpen seznam tehničnih rešitev, tako da sta obe strani seznanjeni z ukrepi, ki bi se lahko sprejeli za namene solidarnosti pred in med izrednimi razmerami. Hidravlične simulacije solidarnostnih ukrepov so lahko koristne za pripravljenost na take razmere.

Potrebno bo usklajevanje med zadevnimi operaterji prenosnih sistemov ali upravljavci področja trga, operaterji distribucijskih sistemov, nacionalnimi koordinatorji v izrednih razmerah ter pristojnimi organi in subjekti, ki so vključeni v oskrbo solidarnostno zaščitenih odjemalcev s plinom. To bo pomenilo, da se lahko plin, pridobljen v okviru zmanjšanja povpraševanja v eni državi članici, da na voljo in dobavi neposredno povezani državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč. Operaterji prenosnih sistemov, operaterji distribucijskih sistemov, nacionalni koordinatorji v izrednih razmerah in drugi subjekti, ki so vključeni v oskrbo solidarnostno zaščitenih odjemalcev s plinom, bi se morali dovolj zgodaj vključiti v razprave o določbah v zvezi s solidarnostjo in po možnosti sodelovati pri izvajanju solidarnostnih dogovorov.

Poleg tega bi morali biti operaterji prenosnih sistemov upravičeni do uporabe neizkoriščene prenosne zmogljivosti, ne glede na to, ali jim je dodeljena ali ne. V vsakem primeru bi bilo treba nadomestilo za stroške prenosa plačati v skladu z dogovorjenimi načeli.

Dostop do vozlišč in drugih platform bi bilo treba ohranjati čim dlje, tudi med izrednimi razmerami (člen 13(4) uredbe), da bi se preprečila potreba po sprožitvi solidarnostne pomoči. Zato je treba zagotoviti stalen dostop do terminalov za UZP ter zmogljivosti skladiščenja in medsebojnih povezav, vključno z dvosmerno zmogljivostjo, da bi se omogočil učinkovit čezmejni pretok (člen 13(10)(c)). Te vidike bi bilo treba izrecno obravnavati v dogovorih.

2.2   Količine plina ali metodologija za njihovo določanje (člen 13(10)(d) uredbe)

Države članice bi morale zaradi preglednosti in kot podlago za razprave o dogovorih sosednje države članice (tj. potencialne ponudnice solidarnostne pomoči) obvestiti o teoretičnih največjih količinah plina, za katere lahko zaprosijo, in omejitvi povezovalnih zmogljivosti. Vendar pa bodo točne potrebne, zahtevane in razpoložljive količine plina znane šele ob sprožitvi solidarnostne pomoči. Za izračun teh teoretičnih največjih količin plina je treba upoštevati vsaj naslednje elemente:

zadevne solidarnostno zaščitene odjemalce,

zadevne ključne plinske elektrarne (če je ustrezno) in z njimi povezane količine plina in

domačo proizvodnjo plina v državi članici proizvajalki.

Dobra izhodiščna točka za ta izračun bi lahko bili standardni scenariji oskrbe, prilagojeni solidarnostno zaščitenim odjemalcem.

Vse države članice morajo opredeliti svoje solidarnostno zaščitene odjemalce na podlagi opredelitve iz člena 2(6) uredbe in njihovo letno porabo plina (povprečno in najvišjo).

Ključne plinske elektrarne in z njimi povezane letne količine plina (drugi pododstavek člena 13(1) uredbe) lahko pomembno vplivajo na količine plina, ki so na voljo za solidarnostno pomoč. V državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, te količine plina omejujejo količino, ki bi lahko bila na voljo za solidarnostne namene; v nekaterih državah članicah prejemnicah imajo ključne plinske elektrarne prednost pred solidarnostno zaščitenimi odjemalci, vendar količine plina, ki so potrebne za njihovo obratovanje, ne vplivajo na količine, ki bi morda bile potrebne.

Dogovori bi morali vključevati podroben seznam plinskih elektrarn, ki se obravnavajo kot ključne za sistem električne energije (člen 11(7) uredbe) in ki jih je treba oskrbovati z zemeljskim plinom tudi med izvajanjem solidarnostnega mehanizma. Ta seznam bi bilo treba pripraviti na podlagi zahtev in ocene operaterjev prenosnih sistemov za plin in električno energijo. Seznam elektrarn mora biti ustrezno utemeljen in mora dokazovati, da bi kratkotrajen izklop teh elektrarn lahko ogrozil varnost elektroenergetskega sistema. Poleg tega bi se lahko države članice sporazumele o tem, kako pogosto bi bilo treba seznam preverjati in posodabljati.

Glede na določene krizne razmere se bodo kot nujne obravnavale le količine plina, potrebne za elektrarne, ki so v dogovorih opredeljene kot ključne v primeru prošnje za solidarnostno pomoč. To se lahko nanaša na primer na elektrarne v določeni regiji. Pred in med izvajanjem solidarnostne pomoči bi morala v državah članicah v okviru komunikacije med zadevnimi subjekti (operaterjem prenosnega sistema in pristojnim organom) potekati ad hoc izmenjava informacij o razmerah.

Države članice, ki proizvajajo plin, morajo navesti svojo letno proizvodnjo.

Zgoraj navedene količine se lahko opredelijo na začetku vsakega plinskega leta ali v različnih časovnih presledkih na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov, posodobitev načrta ali na ad hoc podlagi.

2.3   Operativna varnost omrežij (člen 13(7) uredbe)

Dogovori lahko vključujejo opis tehničnih možnosti in omejitev posameznih plinskih omrežij, ki jih je treba vzdrževati za varno in zanesljivo delovanje plinskega sistema. Te informacije so pomembne za državo članico, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, in državo članico prejemnico. Treba je opisati vsaj naslednje elemente:

največjo možno izvozno zmogljivost prek medsebojnih povezav in okoliščine, v katerih bo operater prenosnega sistema zagotovil največjo možno izvozno zmogljivost. Okoliščine lahko vključujejo na primer tlak sistema, skladiščno zmogljivost plinovoda, razpoložljivost plina na določenih vstopnih točkah ali raven zalog plina z ustrezno ravnjo zmogljivosti praznjenja. V idealnem primeru se te podrobnosti opredelijo za posamezne povezovalne točke,

največjo možno domačo proizvodnjo in omejitve, če je ustrezno. Domača proizvodnja, če obstaja, se v določenih obdobjih lahko poveča. Opišejo se lahko zadevne možnosti in omejitve,

če je ustrezno, zmogljivost, ki jo lahko zagotovi tretja država, in tehnične elemente dogovora v zvezi s tem (člen 13(2) uredbe).

3.   Finančni dogovori

Finančni dogovori bi morali zagotoviti, da je plin, dobavljen v okviru solidarnostnega mehanizma, plačan po ustrezni ceni. Ti dogovori lahko zajemajo izračun stroškov, nadomestilo za solidarnostno pomoč (vključno z nadomestilom za omejevanje oskrbe) in plačilne postopke, ki jih je treba opredeliti in vzpostaviti med zadevnimi subjekti.

Mehanizem nadomestila za omejevanje oskrbe bi moral spodbujati rešitve na podlagi tržne logike, kot so dražbe in prilagajanje odjema (člen 13(4) uredbe). To lahko vključuje sklice na mehanizme, povezane z nacionalnimi izrednimi razmerami, ki posredno olajšujejo solidarnost z zagotavljanjem čim daljšega delovanja trga v državi članici, ki zagotavlja solidarnostne ukrepe. S finančnimi dogovori se ne bi smele uvajati neprimerne spodbude, kot so odrekanje oskrbe s plinom ali špekulacije o višjih cenah v poznejši fazi izrednih razmer, ki bi lahko same povzročile potrebo po sprožitvi solidarnostne pomoči. Namen nadomestila za solidarnostno pomoč je kritje dejansko nastalih stroškov; ne sme pa postati vir dobička za subjekt, ki zagotavlja pomoč. Država članica prejemnica solidarnostne pomoči bi morala državi članici, ki je pomoč zagotovila, takoj zagotoviti pravično plačilo za prejeti plin. Slednja država članica potem določi, kakšen je namen teh sredstev in kako se ujemajo z obstoječimi dogovori za nevtralno izravnavo odstopanj.

Vsako nadomestilo, plačano odjemalcem, ki imajo med izrednimi razmerami zmanjšano dobavo – ne glede na to, ali izhaja iz obveznosti zagotavljanja čezmejne solidarnosti ali nacionalnih izrednih razmer – bi moralo biti enako kot nadomestilo, določeno v nacionalni zakonodaji.

Države članice lahko ob upoštevanju navedenega vzdržujejo obstoječe nacionalne mehanizme (za nadomestilo, povezano z omejevanjem oskrbe) zgolj za namene izrednih nacionalnih razmer (tj. ne da bi se predložila prošnja za solidarnostno pomoč). Tako se lahko svobodno odločijo, ali želijo plačati nadomestilo za zmanjšanje dobave industriji ali ne. Vendar ko nacionalne izredne razmere prerasejo v razmere, v katerih je uvedena čezmejna solidarnost, je ena od možnosti, da se nadomestilo za solidarnostno pomoč, ki ga država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, plača državi članici, ki je to pomoč zagotovila, razdeli med vse skupine odjemalcev z zmanjšano dobavo (omejevanje oskrbe), ne glede na to, ali je bilo omejevanje oskrbe uvedeno pred sprožitvijo solidarnostne pomoči ali po njej. Ta možnost bi se izvedla v okviru sistema, ki ga je oblikovala država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, vendar bi po možnosti temeljila na pristopu na podlagi „vrednosti nedobavljene energije“. Druga možnost je, da države članice nadomestilo, prejeto za solidarnostno pomoč, vplačajo v centralno upravljan „solidarnostni sklad“. Na ta način obstoječi nacionalni mehanizmi nadomestil za omejevanje oskrbe ostanejo v pristojnosti držav članic, različni pristopi v državah članicah pa hkrati ne bodo povzročili različne obravnave skupin odjemalcev z zmanjšano dobavo v državi v primeru čezmejnega zagotavljanja solidarnostne pomoči, kadar je nadomestilo za solidarnost obvezno.

Glavni elementi nadomestila za solidarnostno pomoč so cena plina in dodatni stroški, ki jih je država članica ponudnica pomoči imela pri čezmejnem prenosu plina, na podlagi dejansko nastalih stroškov, ki jih je mogoče izplačati v skladu z nacionalnim pravnim okvirom države članice ponudnice pomoči.

Pri določanju cene plina se lahko uporabijo in v dogovorih določijo različni pristopi, odvisno od ravni razvoja trga v državi članici, razpoložljivih ukrepov ali stopnje izrednih razmer. Vendar je pomembno, da so v dogovorih jasno določeni dogovorjeni pristop in okoliščine, v katerih bi se uporabili, ter da so opredeljeni vsi znani parametri, ki bi se uporabili (npr. premija, če sta izbrana zadnji znani posel in premija).

3.1   Cena plina

Finančni dogovori bi se morali nanašati na ceno dobavljenega plina in/ali metodologijo za določanje cene ob upoštevanju učinka na delovanje trga (člen 13(10)(b) uredbe). Zadnji pogoj je mogoče razlagati kot usmerjenost v ceno ali metodologijo, ki ne izkrivlja trga ali uvaja neprimernih spodbud. Cena plina, na kateri temelji nadomestilo za solidarnostno pomoč, je določena (glede na trg ali drugače) v državi članici, ki to pomoč zagotavlja.

(a)   Tržna cena

Vodilno načelo je, da cena plina ne bi smela biti nižja od tržne cene, saj bi to povzročilo neprimerne spodbude. Če je cena odmrznjena in se lahko dinamično prilagaja povpraševanju po plinu in oskrbi z njim, lahko zagotovi signal tudi med izrednimi razmerami. Na razvitih trgih bi največji možni tokovi prek povezovalnih plinovodov sledili cenovnemu signalu v države članice z izrednimi razmerami. V takih okoliščinah se šteje, da solidarnostna pomoč ni bila sprožena.

Na manj razvitih trgih, na katerih cene morda niso dinamične ves čas trajanja izrednih razmer, je morda treba uporabiti različne ukrepe za določitev cene plina, vendar so tudi tu ukrepi lahko tržni ukrepi. Največja možna referenčna cena za plin, dobavljen v okviru solidarnosti, bi se lahko ujemala s ceno zadnje transakcije/posla v EU na borzi ali virtualnem tržišču, in sicer po regulativnem preverjanju za ugotavljanje, kako trdna je cena. Države članice se lahko tudi sporazumejo, da bodo ceno plina povezale z določenim vozliščem.

V državah članicah z možnostmi strateškega skladiščenja se država članica ali pristojni organ odloči, kdaj med izrednimi razmerami bo omogočena sprostitev plina iz strateškega skladiščenja. „Tržna“ cena ob sprostitvi zalog (ali tik pred njo) bi morala biti cena, ki jo plača država članica prejemnica pomoči (8).

(b)   Upravno določanje cen/omejevanje oskrbe

Če ni določena tržna cena, bodo za določitev cene plina morda potrebni drugi pristopi, na primer zadnja znana tržna cena ali povprečna tržna cena na najbližji dostopni borzi, virtualnem tržišču ali dogovorjenem vozlišču. Povprečje lahko zajema razumno obdobje pred dobavo (npr. pet do sedem dni) in enako dolgo obdobje po dobavi, s plačilom premije ali brez. Kazalnik pa je lahko tudi cena pri zadnjem znanem trgovanju s plinom ali ukrepu s premijo ali brez nje. Premija se lahko uporabi za zapolnitev vrzeli – če obstaja – med zadnjo znano ceno in vrednostjo nedobavljene energije za odjemalce z zmanjšano dobavo (9). Cena se lahko določi tudi glede na drugo gorivo, ki ga mora država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, začeti uporabljati, da bi lahko sprostila potrebne ravni zemeljskega plina.

Izračun vrednosti nedobavljene energije se lahko uporabi za določitev cene omejenih količin plina, saj je mogoče predpostavljati, da industrijski odjemalci poznajo lastno vrednost. Vrednost izraža ugodnosti, ki jih je določena skupina odjemalcev izgubila zaradi omejevanja oskrbe. Na podlagi tega pristopa bi bilo treba zagotoviti, da je pristojni organ ali nacionalni regulativni organ s tem seznanjen ali o tem predhodno obveščen. Običajno je to izraženo tudi v odloku o omejevanju oskrbe v nacionalnih načrtih za izredne razmere. Poleg tega ta pristop olajšuje primerjavo „ponudb“ različnih držav članic (glej člen 13(4) uredbe).

Morda bi bilo smiselno upoštevati tudi metodologijo nacionalnega regulativnega organa ali pristojnega organa za določanje cen ali uporabo približka, kot je cena nakupnih opcij.

(c)   Pripravljenost za plačilo

Morda bi bilo razumno določiti največji znesek, ki ga je posamezna država članica pripravljena plačati za plin v primeru solidarnostne pomoči. Največja možna vrednost bi verjetno bila vrednost nedobavljene energije za solidarnostno zaščitene odjemalce v dani državi članici. Če cena plina preseže to vrednost, ni v interesu države članice, da bi zaprosila za dobavo plina v okviru solidarnostnega mehanizma. Te informacije pa ni treba vključiti v dogovore ali jih upoštevati v načrtih.

3.2   Druge kategorije stroškov

Finančni dogovori bi morali vključevati vse druge kategorije stroškov, vključno z ustreznimi in razumnimi stroški ukrepov, ki so bili določeni vnaprej (člen 13(8)(b) uredbe), ki jih bo treba zajeti v pravičnem in takojšnjem nadomestilu (člen 13(10)(e)). Dodatni stroški bi morali biti čim manjši in pozornost bi bilo treba nameniti preprečevanju dvojnega štetja, saj cena plina morda že izraža veliko elementov dodatnih stroškov. Predvidevati je mogoče, da se bo v ceni plina že upoštevala večina dodatnih stroškov, razen stroškov transporta.

(a)   Stroški transporta in s tem povezani stroški

Nadomestilo bi moralo zajemati stroške transporta in s tem povezane stroške, kot so stroški tovora UZP, pristojbine za ponovno uplinjanje itd. Države članice se lahko dogovorijo, da so potrebne zmogljivosti po potrebi rezervirane za količine solidarnostne pomoči, tako da se stroški, povezani s prevozom, plačajo na podlagi standardnih postopkov operaterja prenosnega sistema.

(b)   Stroški sprostitve strateških zalog ali obveznosti skladiščenja

V primeru strateškega skladiščenja se lahko stroški sprostitve strateških zalog vključijo v ceno ustrezne količine plina, saj so bili določeni vnaprej, razen če so že upoštevani v ceni plina.

Če je ob sprostitvi dodatnih količin iz strateških zalog že znana tržna cena, se v tej ceni načeloma že upoštevajo dodatni stroški, povezani s takim ukrepom, vključno s stroški vnaprejšnje določitve. Sicer se ukrep v danem trenutku ne bi uvedel, saj bi bile še vedno na voljo cenejše rešitve.

Stroški teh netržnih ukrepov za zanesljivost oskrbe so običajno preneseni na družbo in so del računa končnega uporabnika. K dodatnim stroškom, ki jih mora plačati država članica prejemnica, se lahko prišteje dogovorjen sorazmeren prispevek k stroškom v skladu s količinami, sproščenimi za solidarnostne namene.

Vendar je treba določene količine plina glede na obveznosti skladiščenja skladiščiti le na začetku zimske sezone; pozneje se skladiščeni plin uporabi glede na povpraševanje in cene na trgu. Zato se za sprostitev zalog plina poleg cene plina in stroškov transporta ne bi smeli zaračunati nobeni dodatni stroški. V vsakem primeru bi bilo treba upoštevati posamezne načine, na katere države članice upravljajo strateško skladiščenje in obveznosti skladiščenja.

(c)   Stroški znižanja zvišanega standarda oskrbe

Znižanje zvišanega standarda oskrbe na običajne ravni je obveznost v skladu z uredbo, kadar v sosednji državi članici nastopijo izredne razmere in je verjeten čezmejni učinek. Znižanje zvišanega standarda oskrbe in prošnja za solidarnostno pomoč nista povezana, tj. nadomestilo ne more zajemati stroškov takega ukrepa.

(d)   Odškodnina za zmanjšanje dobave industriji (nadomestilo za omejevanje oskrbe)

Drugi stroški lahko zajemajo tudi stroške, ki izhajajo iz obveznosti plačila nadomestila v državi članici, ki zagotavlja pomoč, vključno z odškodnino za zmanjšanje dobave industriji. Ti stroški se lahko vključijo v stroške nadomestila, če nacionalni pravni okvir določa, da je treba poleg cene plina plačati odškodnino za zmanjšanje dobave industriji, vključno z nadomestilom za gospodarsko škodo. V dogovore je treba vključiti ustrezno metodologijo za izračun. Lahko se sklene sporazum, da se dejanski znesek nadomestila prenese na subjekte, ki v državi članici prejemnici solidarnostne pomoči uporabljajo plin v okviru solidarnostne pomoči.

Vendar se lahko stroški odškodnine za zmanjšanje dobave industriji vključijo v nadomestilo le, če niso upoštevani v ceni plina, ki jo mora plačati država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč; država članica prosilka ne bi smela dvakrat plačati nadomestila za iste stroške.

(e)   Stroški sodnih postopkov v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč

Drugi stroški se lahko nanašajo tudi na povračilo vseh stroškov, ki izhajajo iz sodnih postopkov, postopkov arbitraže in poravnav, ter stroškov, povezanih s takšnimi postopki, v katere je vključena država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč subjektom, vključenim v takšno zagotavljanje solidarnostne pomoči (člen 13(8)(c) uredbe). Vendar bi bilo treba to nadomestilo plačati le, če so takšni stroški dokazani.

V primeru pravdnega postopka med državo članico, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, in subjektom v zvezi z (nezadostnim) nadomestilom države članice prejemnice solidarnostne pomoči bi bilo treba sprejeti zaščitne ukrepe za zaščito slednje države članice pred tajnim dogovarjanjem med državo članico, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, in subjektom. Lahko se zgodi, da zadevni subjekt in država članica, v kateri ima sedež, začneta postopek pred sodiščem v zvezi z višjo ceno plina ali višjim nadomestilom, ki se izplača subjektu, ter se dogovarjata v škodo države članice, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, kar ni niti del pravnih postopkov. Takšne primere je treba preprečiti.

Zgoraj opisani primer se razlikuje od primera, v katerem družba v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, začne sodni postopek zoper subjekt v državi članici prejemnici te pomoči v zvezi s ceno plina ali nadomestilom za omejevanje oskrbe. V tem primeru mora s tem povezane stroške kriti neuspešna družba ali subjekt.

3.3   Navedba izračuna pravičnega nadomestila (člen 13(10)(f))

Za izračun pravičnega nadomestila se lahko upoštevajo naslednje metode:

vsota vseh elementov, opisanih v razdelku zgoraj,

časovna vrednost denarja: plačilo je treba izvesti takoj. Vendar se lahko države članice sporazumno dogovorijo o obrestni meri, ki se bo uporabila za nadomestilo po preteku razumnega obdobja od zagotovitve solidarnostne pomoči ter po izračunu in sporazumni določitvi točnega zneska nadomestila,

sporazum med državami članicami, ki uporabljajo različne valute, o valuti, v kateri se izračuna in plača nadomestilo, vključno z ustreznim deviznim tečajem.

3.4   Izračun nadomestila za vse zadevne in razumne stroške ter zaveza plačilu nadomestila (člen 13(3))

Izračun točnega plačila državi članici, ki je zagotovila solidarnostno pomoč, in subjektom v tej državi članici je verjetno realno mogoč šele nekaj časa po dobavi plina, za katerega se je zaprosilo v okviru solidarnostnega mehanizma. Državi članici lahko v dvostranskem sporazumu določita pristop k izračunu cene plina in dodatnih stroškov ter realni rok plačila.

Informacije o dejansko dobavljenih količinah plina in katere koli druge pomembne informacije za izračun nadomestila je treba poslati ustreznim kontaktnim osebam v državah članicah, vključenih v zagotavljanje solidarnostne pomoči, da bi lahko obe opravili končni izračun nadomestila. Informacije se lahko pridobijo od operaterja prenosnega sistema, operaterja distribucijskega sistema, operaterja skladišča, dobavitelja ali upravitelja na zadevnem področju trga, odvisno od uporabljenega ukrepa. Izračun nadomestila se lahko prenese na drug predhodno določen subjekt.

3.5   Dogovori o plačilu (zadnji pododstavek člena 13(8) uredbe)

Vodilno načelo je, da bi bilo treba obstoječe postopke za domača plačila in nadomestilo (ali transakcije za izravnavo odstopanj) v državi članici ter obstoječe vloge in odgovornosti v zvezi s tem ohranjati in uporabljati tudi v zvezi s plačili nadomestila za solidarnost med državami članicami, kadar koli je to mogoče. Dogovori med državami članicami bi se morali osredotočiti na to, kako povezati ali izvesti vmesnik med temi obstoječimi nacionalnimi okviri. Zaradi narave solidarnostne pomoči bi lahko bilo potrebno, da se za vmesnik s končno finančno odgovornostjo določi država članica ali pristojni organ.

3.6   Vloge in odgovornosti: kdo plača komu ali kdo uredi plačila

Če so v državi članici, ki zagotavlja pomoč, še vedno možni prostovoljni ukrepi na strani povpraševanja, je treba ohranjati dostop do ustrezne platforme in zmogljivosti medsebojnih povezav. Kupec čez mejo bi moral imeti možnost, da izvede plačilo za plin na enak način, kot bi ga izvedel lokalni kupec – neposredno podjetju plinskega gospodarstva, oziroma, če plin priskrbi izravnalni subjekt, prek platforme za izravnavo odstopanj, na podlagi plačilnih postopkov, ki se uporabljajo v okviru zadevne platforme (10).

Ob uvedbi omejevanj oskrbe se lahko vsak obstoječ pravni okvir, plačilni postopek ali organ, odgovoren za upravljanje plačil v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, uporabi ali po potrebi prilagodi za plačila nadomestil, ki jih opravi sosednja država.

Končni upravičenec solidarnostne pomoči je gospodinjski odjemalec. Potrebni plin posreduje dobavitelj, čezmejne tokove upravlja operater prenosnega omrežja, plin pa nazadnje dostavijo operaterji distribucijskih sistemov. V primeru omejevanja oskrbe mora dobavitelj, ki nezaščitene odjemalce z zmanjšano dobavo oskrbuje s plinom, zagotoviti nadaljnja plačila, pri čemer upošteva količine solidarnostne pomoči. Te je treba določiti v skladu s sistemom nadomestil v državi članici. Možne vloge in odgovornosti se lahko razdelijo, kot je opisano v točki 1.4.

3.7   Opis in koraki plačilnega postopka

Dogovorjene postopke je treba vključiti v dogovore v skladu z obstoječimi okviri in sporazumom med državami članicami v zvezi z vmesnikom med temi okviri.

Ob predpostavljanju sodelovanja med državami članicami pri finančnih vidikih – in zlasti pri spremljanju, preverjanju in posredovanju zahtevkov po oskrbi s plinom v okviru solidarnostne pomoči – zadevni subjekt v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, izračuna znesek nadomestila na podlagi količine dobavljenega plina, dogovorjenih elementov stroškov in dogovorjene metode izračuna ter zahtevek za plačilo predloži zadevnemu subjektu v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč. Država članica, ki je prejela plin, dobavljen v okviru solidarnostne pomoči, potrdi dejansko dobavljeno količino, preveri izračun in, če nima nobenih pripomb, izvede plačilo v dogovorjenem roku. Finančni postopki v državah članicah, na primer razporeditev nadomestil ali zaračunavanje nadomestila za solidarnostno pomoč, temeljijo na nacionalnih predpisih (npr. uporabijo se lahko neposredno v zvezi s ponudnikom/subjektom z zmanjšano dobavo ali pa se prenesejo na družbo).

Roke za izračun nadomestila za solidarnostno pomoč, pregled in plačilo je treba vključiti v dogovore. Enako velja za veljavno zakonodajo in možnosti arbitraže v primeru spora v zvezi z uporabo solidarnostnega mehanizma.

III.   SKLEPNA UGOTOVITEV

Zaradi uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom se je politična želja glede solidarnosti med državami članicami na področju energetske politike EU prvič dejansko uresničila. Poleg tega je uredba povzdignila status solidarnostne pomoči, in sicer s pojma, ki se uporablja na nacionalni ravni, na varnostno mrežo za najbolj ranljive odjemalce na ravni EU. Uvaja daljnosežne pravice in obveznosti, ki gospodinjstvom in osnovnim socialnim službam zagotavljajo gotovost in varnost neprekinjene oskrbe s plinom. Smernice v tem dokumentu ponujajo širok nabor možnosti, ki omogočajo, da solidarnostni mehanizem deluje, države članice pa lahko same izberejo najustreznejše rešitve.


(1)  Glej člen 2(6) in člen 13 uredbe.

(2)  Zato morajo ukrepi iz načrta za izredne razmere zagotoviti, da ima prenosni sistem za plin v državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, primerno tehnično zmogljivost za sprejem pritoka (npr. na voljo so ustrezne skladiščne zmogljivosti plinovoda), kadar se ukrep solidarnostne pomoči sproži v napredni fazi izrednih razmer.

(3)  Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211, 14.8.2009, str. 36).

(4)  Ciper, Finska in Malta.

(5)  Estonija, Latvija in Litva.

(6)  Poljska-Litva, Finska-Estonija, Finska-Švedska, Malta-Italija, Ciper-Grčija, Madžarska-Slovenija, Poljska-Češka, Poljska-Slovaška, Francija-Italija.

(7)  Operaterji prenosnih sistemov že sodelujejo pri zagotavljanju dostopa do prilagodljivih plinskih zmogljivosti v sosednjih državah članicah. Nekateri so s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov sklenili dogovore za izravnavo odstopanj. Ti dogovori omogočajo sodelovanje, s katerim se zadovoljijo preostale potrebe po izravnavi odstopanj, hkrati pa se obvladujejo kratkoročni pretresi v oskrbi in zagotavlja boljše spremljanje vhodnih/izhodnih tokov.

(8)  Cena strateškega skladiščenja v Italiji na primer znaša 63 EUR/MWh; strateško skladiščenje na Madžarskem je povezano s ceno na virtualnem tržišču TTF nekaj dni pred sprostitvijo, vključno s plačilom premije.

(9)  Premija v nekaterih primerih zajema „zavarovalno vrednost“ sproščenih količin plina. Po trditvah industrije se ta znesek giba med 0,5 in 1 EUR/MWh.

(10)  Pri kratkoročnem izravnalnem produktu omrežja NetConnect Germany se blago plača na primer prek namenskega računa, ki ga upravlja upravitelj na zadevnem področju trga.


Popravki

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/65


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/00 z dne 29. januarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije

( Uradni list Evropske unije L 25 z dne 30. januarja 2018 )

Kazalo vsebine in stran 6, naslov:

besedilo:

„Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/00 z dne 29. januarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije“

se glasi:

„Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/140 z dne 29. januarja 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije“.