ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 27

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
31. januar 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2018/120 z dne 23. januarja 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/127

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

31.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/1


UREDBA SVETA (EU) 2018/120

z dne 23. januarja 2018

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/127

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) zahteva, da se ohranitveni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, po potrebi vključno s poročili, ki jih pripravijo Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) in drugi svetovalni organi, ter glede na mnenje svetovalnih svetov.

(3)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi vključno z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem. V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba ribolovne možnosti določiti v skladu s cilji skupne ribiške politike, kot so določeni v členu 2(2) navedene uredbe. V skladu s členom 16(1) navedene uredbe bi bilo treba ribolovne možnosti med države članice razdeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vsak stalež rib ali ribištvo.

(4)

Celotne dovoljene ulove (TAC) bi bilo zato v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, in sicer ob upoštevanju bioloških in socialno-ekonomskih vidikov, pri čemer se zagotovi poštena obravnava med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, zlasti na zasedanjih svetovalnih svetov.

(5)

Obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uvede glede na posamezno ribištvo. Kadar v regiji, ki jo zajema ta uredba, za ribolov velja obveznost iztovarjanja, je treba pri tem ribolovu iztovoriti vse vrste, za katere veljajo omejitve ulova. Od 1. januarja 2016 se obveznost iztovarjanja uporablja za vrste, ki opredeljujejo ribolov. Člen 16(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa, da se morajo ob uvedbi obveznosti iztovarjanja za ribji stalež ribolovne možnosti določiti tako, da se upošteva razlika med določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo iztovarjanje, in določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo ulove. Na podlagi skupnih priporočil, ki jih predložijo države članice, in v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Komisija v okviru priprav na celostno izvajanje obveznosti iztovarjanja sprejela več delegiranih uredb o določitvi posebnih načrtov za zavržke, ki se uporabljajo začasno in največ za obdobje treh let.

(6)

Ribolovne možnosti za staleže vrst, za katere od 1. januarja 2018 velja obveznost iztovarjanja, bi morale nadomestiti dosedanje zavržke ter temeljiti na znanstvenih informacijah in mnenjih. Za izračun povečanja, ki bi bilo pravično nadomestilo za doslej zavržene ribe, ki jih bo treba od 1. januarja 2018 naprej iztovarjati, bi bilo treba uporabiti naslednjo metodo: nova količina iztovora je enaka količini celotnega ulova, kot jo navede Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), od katere se odšteje količina, ki bo tudi v prihodnje zavržena pri izvajanju obveznosti iztovarjanja;povečanje količine TAC bi moralo biti sorazmerno enako spremembi med novo izračunano količino iztovora in prejšnjo količino iztovora, kot jo navede ICES.

(7)

Glede na znanstveno mnenje stalež brancina (Dicentrarchus labrax) v Keltskem morju, Rokavskem prelivu, Irskem morju in južnem Severnem morju (razdelki ICES 4b, 4c in 7a, 7d–7h) ostaja ogrožen in se kljub ukrepom, sprejetim v preteklih letih, še naprej zmanjšuje. Ti ukrepi niso privedli do želenega zmanjšanja umrljivosti v gospodarskem ribolovu (le – 17 % namesto pričakovanih – 50 %). Umrljivost v rekreacijskem ribolovu za severni stalež se zdaj obravnava kot veliko večja, kot je bilo predhodno izračunano, in ocenjuje se, da je presegla umrljivost iz komercialnih virov v letu 2016. To vključuje tudi vire umrljivosti po izpustu. Ribolovno umrljivost za severni stalež je torej treba znatno zmanjšati, da bi omogočili majhno povečanje biomase.

(8)

Za ublažitev posledic navedenega ukrepa za družbo in gospodarstvo bi lahko bil dovoljen samo omejen ribolov z določenim orodjem, hkrati pa bi bilo treba določiti dvomesečno zaprtje ribolovnega območja, da bi zaščitili koncentracije drstišč. Čeprav bi lahko prišlo do nekaterih neizogibnih prilovov z drugimi ribolovnimi orodji, je status staleža tako slab, da ni mogoče dovoliti iztovarjanja vsega prilova, poleg tega pa se je treba izogibati vsakršnemu stiku s staležem. Prav tako bo treba določiti dodatne omejitve rekreacijskega ribolova, pri čemer bi bila skozi celo leto dovoljena le ulov in izpustitev. Ob upoštevanju mnenja ICES za nadaljnje zmanjšanje ribolovnega pritiska na stalež brancina v Biskajskem zalivu bi bilo treba za to območje določiti tudi nižjo dnevno omejitev za vreče za rekreacijski ribolov.

(9)

Za stalež jegulje (Anguilla anguilla) je v mnenju ICES navedeno, da bi bilo treba umrljivost zaradi vseh antropogenih dejavnosti zmanjšati na nič ali v največji možni meri ohranjati blizu nič. Glede na to mnenje je primerno uvesti začasno prepoved ribolova jegulje skupne dolžine 12 cm ali več v vodah Unije območja ICES, vključno z Baltskim morjem, da bi zaščitili drstnice med selitvijo.

(10)

Nekateri TAC za staleže morskih psov, skatov in raž so bili za nekaj let določeni na nič, s tem pa je povezana še določba o obveznem takojšnjem izpustu naključnega ulova. Razlog za to posebno obravnavo je, da so ti staleži slabo ohranjeni, zavržki pa imajo visoko stopnjo preživetja, zato ne bodo povečali stopenj ribolovne umrljivosti teh vrst, ampak se obravnavajo kot koristni za njihovo ohranitev. Vendar je od 1. januarja 2015 ulove teh vrst pri pelagičnem ribolovu treba iztovoriti, razen če zanje velja katero od odstopanj od obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Člen 15(4)(a) navedene uredbe omogoča taka odstopanja za vrste, katerih ulov je prepovedan in ki so kot take opredeljene v pravnem aktu Unije, sprejetem na področju skupne ribiške politike. Zato je primerno ribolov teh vrst na zadevnih območjih prepovedati.

(11)

V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba TAC za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, določiti v skladu s pravili iz teh načrtov. Zato bi bilo treba TAC za staleže morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju ter staleže modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju določiti v skladu s pravili iz uredb (ES) št. 509/2007 (2), (ES) št. 676/2007 (3) in (EU) št. 2016/1627 (4). Cilj za stalež južnega osliča iz Uredbe Sveta (ES) št. 2166/2005 (5) je, da se obnovi biomasa zadevnih staležev znotraj varnih bioloških meja, ob tem pa se upoštevajo znanstveni podatki. V skladu z znanstvenim mnenjem je – kadar ni dokončnih podatkov o ciljni biomasi drstilnega staleža in ob upoštevanju sprememb varne biološke meje – primerno, da se z namenom prispevati k doseganju ciljev skupne ribiške politike iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, TAC določi na osnovi mnenja o največjem trajnostnem donosu, ki ga zagotovi ICES.

(12)

Za stalež sleda zahodno od Škotske je ICES na podlagi primerjalne analize podal mnenje za kombinirane staleže sleda v razdelkih 6a, 7b in 7c (zahodno od Škotske, zahodno od Irske). To mnenje pokriva dva različna TAC (na območjih 6aS, 7b in 7c na eni strani ter 5b, 6b in 6aN na drugi strani). Po mnenju ICES je treba za te staleže oblikovati obnovitveni načrt. Ker glede na znanstveno mnenje načrta za upravljanje severnega staleža (6) ni mogoče uporabiti za kombinirane staleže in ker za ta dva staleža ni mogoče določiti ločenih ribolovnih možnosti, se določi TAC, s katerim se omogoči omejeni ulov v okviru komercialno upravljanega znanstvenega programa vzorčenja.

(13)

Za staleže, za katere ni zadostnih ali zanesljivih podatkov za oceno njihove velikosti, bi morali biti ukrepi upravljanja in stopnje TAC skladni s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kot je opredeljen v členu 4(1)(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ob upoštevanju dejavnikov, značilnih za posamezne staleže, še posebej razpoložljivih informacij o trendih staležev in dejavnikih mešanega ribolova.

(14)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (7) so bili določeni dodatni pogoji za vsakoletno upravljanje TAC, vključno z določbami glede prilagodljivosti za previdnostne in analitske TAC iz členov 3 in 4 navedene uredbe. V skladu s členom 2 navedene uredbe Svet pri določanju TAC odloči, za katere staleže se člen 3 ali 4 navedene uredbe ne uporablja, zlasti na podlagi biološkega statusa staležev. Pred kratkim je bil s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uveden mehanizem vsakoletne prilagodljivosti za vse staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se torej izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi razvrednotila načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev skupne ribiške politike in poslabšala biološki status staležev, bi bilo treba določiti, da se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za analitske TAC uporabljata le, kadar se ne uporablja vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(15)

Če se TAC za določen stalež dodeli le eni državi članici, je ustrezno to državo članico v skladu s členom 2(1) Pogodbe pooblastiti za določitev stopnje takšnega TAC. Sprejeti bi bilo treba določbe za zagotovitev, da zadevna država članica pri določanju stopnje TAC v celoti upošteva načela in pravila skupne ribiške politike.

(16)

Določiti bi bilo treba zgornje meje ribolovnega napora za leto 2018 v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 509/2007, členom 9 Uredbe (ES) št. 676/2007 ter členi 5, 6, 7 in 9 Uredbe (EU) št. 1627/2016 ter Prilogo I k Uredbi (EU) 2016/1627.

(17)

Da bi zagotovili popolno uporabo ribolovnih možnosti, je primerno dovoliti prožno ureditev za nekatera območja TAC, če gre za isti biološki stalež. Poleg obstoječih prožnosti med območji je zlasti primerno uvesti omejeno prožnost med območji za lenga od podobmočij ICES 6 do 14 do voda Unije podobmočja 4 in za raže med razdelkom 7d ter vodami Unije razdelka 2a in podobmočja 4.

(18)

Pri nekaterih vrstah, kot so nekatere vrste morskega psa, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Ribolovne možnosti za takšne vrste bi bilo zato treba popolnoma omejiti s splošno prepovedjo ribolova teh vrst.

(19)

Na enajsti konferenci pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, ki je potekala od 3. do 9. novembra 2014 v Quitu, je bilo na sezname zaščitenih vrst iz dodatkov I in II h Konvenciji uvrščenih več vrst, ki so zaščitene od 8. februarja 2015. Zato je primerno zagotoviti zaščito teh vrst, kar zadeva ribiška plovila Unije, ki lovijo ribe v vseh vodah, in ribiška plovila, ki ne plujejo pod zastavo Unije in ki lovijo ribe v vodah Unije.

(20)

Uporabo ribolovnih možnosti, ki so na voljo ribiškim plovilom Unije in so določene v tej uredbi, ureja Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 (8), zlasti člena 33 in 34 navedene uredbe o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter sporočanju podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti oznake, ki jih države članice uporabljajo pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanjem staležev, ki jih ureja ta uredba.

(21)

Ob upoštevanju mnenja ICES je primerno ohraniti posebni sistem za upravljanje prave peščenke in z njo povezanega prilova v vodah Unije razdelkov ICES 2a in 3a ter podobmočja ICES 4. Ker naj bi bilo znanstveno mnenje ICES znano šele februarja 2018, je do izdaje tega mnenja primerno TAC in kvote za ta stalež začasno določiti na vrednost nič.

(22)

Unija je v skladu s postopkom, določenim v sporazumih ali protokolih o odnosih na področju ribištva z Norveško (9) in Ferskimi otoki (10), s tema partnerskima državama opravila posvetovanja o ribolovnih pravicah. V skladu s postopkom, določenim v sporazumu in protokolu o odnosih na področju ribištva z Grenlandijo (11), je skupni odbor določil stopnjo ribolovnih možnosti, ki so v letu 2018 Uniji na voljo v grenlandskih vodah. Zato je treba te ribolovne možnosti vključiti v to uredbo.

(23)

Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) je na letnem zasedanju leta 2017 sprejela ohranitvene ukrepe za dva staleža rdečega okuna v Irmingerjevem morju. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(24)

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je na letnem zasedanju leta 2017 stopnjo TAC za južnoatlantskega belega tuna in rumenoplavutega tuna ohranila na isti ravni. Komisija ICCAT je sprejela tudi povečanja TAC za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter severnega belega tuna. TAC za leto 2018 za severnega belega tuna za Španijo že odraža odbitek 945,56 ton zaradi prelova iz leta 2016. Ta prelov je bil na ravni ICCAT nadomeščen z ribolovnimi možnostmi drugih držav članic (Francije, Irske, Portugalske in Združenega kraljestva). Da se tem državam članicam zagotovi polno nadomestilo, bo potrebno dodatno povračilo s strani Španije.

(25)

V skladu s priporočilom ICCAT 16-05 se TAC za sredozemsko mečarico za leto 2018 zmanjša. Tako kot za stalež modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju bi bilo primerno, da bi za ulov vseh drugih staležev ICCAT v okviru rekreacijskega ribolova veljale omejitve, ki jih je sprejela ICCAT. Poleg tega bi morale za ribiška plovila Unije z dolžino vsaj 20 metrov, ki lovijo veleokega tuna na območju Konvencije ICCAT, veljati omejitve zmogljivosti, ki jih je sprejela ICCAT v svojem priporočilu št. 15-01. Vse te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(26)

Pogodbenice Komisije za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR) so na 36. letnem zasedanju leta 2017 sprejele omejitve ulova za ciljne vrste in vrste prilova za obdobje od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018. Pri določanju ribolovnih možnosti za leto 2018 bi bilo treba upoštevati izkoriščenost kvot v letu 2017.

(27)

Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) je na letnem zasedanju leta 2017 sprejela nove omejitve ulova za rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), ki ne vplivajo na omejitve ulova Unije v IOTC. Prav tako je zmanjšala možnosti za uporabo naprav za zbiranje rib in oskrbovalnih plovil. Ker so dejavnosti oskrbovalnih plovil in uporaba naprav za zbiranje rib sestavni del ribolovnega napora ladjevja z zapornimi plavaricami, bi bilo treba ta ukrep prenesti v pravo Unije.

(28)

Letno zasedanje Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) bo potekalo od 30. januarja do 3. februarja 2018. Primerno je, da se trenutni ukrepi na območju Konvencije SPRFMO začasno ohranijo do tega letnega zasedanja.

(29)

Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) je na letnem zasedanju leta 2017 sprejela ohranitvene ukrepe za rumenoplavutega, veleokega in črtastega tuna za obdobje 2018–2020 ter spremenila obstoječi ohranitveni ukrep za leto 2017 za navedene vrste. Primerno je, da se navedeni ukrepi prenesejo v pravo Unije.

(30)

Komisija za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) je na letnem zasedanju leta 2017 potrdila TAC za južnega modroplavutega tuna za obdobje 2018–2020, kot je bil sprejet na letnem zasedanju leta 2016. Zdaj veljavne ukrepe za dodelitev ribolovnih možnosti, ki jih je sprejela CCSBT, bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(31)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) na letnem zasedanju leta 2017 ni spremenila ohranitvenega ukrepa za dvoletni TAC za patagonsko zobato ribo, globokomorsko rdečo rakovico, sluzoglavko in pelagično oklepnoglavko, kot je bil sprejet leta 2016. Ohranitveni ukrep za dvoletni TAC za oranžno sluzoglavko v razdelku B1 ni bil spremenjen in se še naprej uporablja v letu 2018. Zdaj veljavne ukrepe za dodelitev ribolovnih možnosti, ki jih je sprejela SEAFO, bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(32)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) je na 14. letnem zasedanju sprejela ohranitvene in upravljalne ukrepe za tropske tune. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(33)

Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) je na 39. letnem zasedanju leta 2017 sprejela več ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže na podobmočjih 1–4 območja Konvencije NAFO. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(34)

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je na 40. letnem zasedanju leta 2016 sprejela omejitve ulova in napora za nekatere male pelagične staleže za leti 2017 in 2018 na geografskih podobmočjih 17 in 18 (Jadransko morje) območja Sporazuma GFCM. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije. Največje omejitve ulova iz Priloge IL so določene zgolj za eno leto in brez poseganja v druge ukrepe, ki bodo sprejeti v prihodnje, in v morebitno shemo dodeljevanja državam članicam.

(35)

Ob upoštevanju posebnosti slovenske flote in njenega zanemarljivega vpliva na staleže malih pelagičnih vrst je primerno ohraniti obstoječe ribolovne vzorce in slovenski floti omogočiti dostop do minimalne količine malih pelagičnih vrst.

(36)

Zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO) ob koncu leta sprejmejo nekatere mednarodne ukrepe, ki ustvarjajo ali omejujejo ribolovne možnosti za Unijo in ki začnejo veljati pred začetkom veljavnosti te uredbe. Zato bi bilo treba določbe, ki takšne ukrepe prenašajo v pravo Unije, uporabljati retroaktivno. Ker ribolovna sezona na območju Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki) traja od 1. decembra do 30. novembra in ker so zato nekatere ribolovne možnosti ali prepovedi na območju Konvencije CCAMLR določene za obdobje, ki se začne s 1. decembrom 2017, je ustrezno, da se zadevne določbe te uredbe uporabljajo od navedenega datuma. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načelo legitimnih pričakovanj, saj je članicam CCAMLR prepovedano loviti brez dovoljenja na območju Konvencije CCAMLR.

(37)

Kar zadeva ribolovne možnosti za snežnega morskega pajka na območju okoli Svalbarda, zagotavlja Pariška pogodba iz leta 1920 vsem svojim pogodbenicam enak in nediskriminatoren dostop do virov, tudi v zvezi z ribolovom. Stališče Unije glede tega dostopa v zvezi z ribolovom snežnega morskega pajka v epikontinentalnem pasu okrog Svalbarda je opredeljeno v dveh verbalnih notah Norveški z dne 25. oktobra 2016 in 24. februarja 2017. Da bi bilo izkoriščanje snežnega morskega pajka na območju Svalbarda skladno s takšnimi nediskriminatornimi pravili za upravljanje, kot jih lahko določi Norveška, pod suverenostjo in v pristojnosti katere je območje znotraj meja iz navedene pogodbe, je primerno določiti število plovil, ki jim je dovoljeno izvajati tak ribolov. Dodelitev takih ribolovnih možnosti državam članicam je omejena na leto 2018. Opozoriti je treba, da so v Uniji za zagotavljanje skladnosti z veljavnim pravom odgovorne predvsem države članice zastave.

(38)

V skladu z izjavo Unije, ki je naslovljena na Bolivarsko republiko Venezuelo, o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah Unije za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (12), je treba določiti ribolovne možnosti za hlastača, ki so na voljo Venezueli v vodah Unije.

(39)

Ker je treba nekatere določbe uporabljati kontinuirano in da bi se izognili pravni negotovosti v obdobju od konca leta 2017 do datuma začetka veljavnosti uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018, je primerno določiti, da se določbe, ki zadevajo prepovedi in zaprte sezone, še naprej uporabljajo tudi na začetku leta 2019, dokler ne začne veljati uredba o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019.

(40)

Da bi zagotovili enotne pogoje, na podlagi katerih bi posamezni državi članici dovolili uporabo sistema za upravljanje lastne dodelitve ribolovnega napora v skladu s sistemom kilovatnih dni, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(41)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z dodeljevanjem dodatnega števila dni na morju za dokončno prekinitev ribolovnih dejavnosti in večjo prisotnost znanstvenih opazovalcev ter v zvezi z določitvijo oblike tabel za zbiranje in posredovanje informacij glede prenosa dni na morju med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo države članice.

(42)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in ribičem Unije zagotovili preživetje, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2018, razen določb o omejitvah ribolovnega napora, ki bi jih bilo treba uporabljati od 1. februarja 2018, in nekaterih določb za posamezne regije, ki bi morale imeti poseben datum začetka uporabe. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi.

(43)

Ribolovne možnosti bi bilo treba uporabljati popolnoma v skladu z veljavnim pravom Unije.

(44)

Glede na posodobljeno znanstveno mnenje ICES letni ulov romba v podobmočju ICES 4 ne bi smel preseči 4 952 ton v obdobju 2017–2019. Zato je primerno spremeniti TAC za romba in gladkega romba v Severnem morju, da se dovoli večji ulov teh vrst tudi leta 2017. Uredbo Sveta (EU) 2017/127 (14) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(45)

TAC za romba in gladkega romba v Severnem morju (podobmočji ICES IIa in IV), določen v Uredbi (EU) 2017/127, se uporablja od 1. januarja 2017. Tudi določbe o spremembah iz te uredbe bi se morale uporabljati od istega datuma. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj, saj se zadevne ribolovne možnosti povečujejo v primerjavi z možnostmi, določenimi v Uredbi (EU) 2017/127 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa ribolovne možnosti, ki so na voljo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije za nekatere staleže rib ali skupine staležev rib.

2.   Ribolovne možnosti iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

omejitve ulova za leto 2018 in, kadar je tako določeno v tej uredbi, za leto 2019;

(b)

omejitve ribolovnega napora za obdobje od 1. februarja 2018 do 31. januarja 2019, razen če so v členih 26, 27 in 39 ter Prilogi IIE določena druga obdobja za omejitve napora, ter tudi v zvezi z napravami za zbiranje rib;

(c)

ribolovne možnosti za obdobje od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018 za nekatere staleže na območju Konvencije CCAMLR;

(d)

ribolovne možnosti za nekatere staleže na območju Konvencije IATTC, določene v členu 28 za obdobja v letih 2018 in 2019 iz navedenega člena.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za naslednja plovila:

(a)

ribiška plovila Unije;

(b)

plovila tretjih držav v vodah Unije.

2.   Ta uredba se uporablja tudi za rekreacijski ribolov, če je izrecno naveden v zadevnih določbah.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„plovilo tretje države“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo tretje države in je v njej registrirano;

(b)

„rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(c)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni:

(i)

za ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, količino rib, ki jo je dovoljeno iz posameznega staleža uloviti vsako leto;

(ii)

za vse druge vrste ribolova količino rib, ki jo je dovoljeno iz posameznega staleža iztovoriti vsako leto;

(e)

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(f)

„analitična ocena“ pomeni količinske ocene trendov v danem staležu na podlagi podatkov o biologiji in izkoriščanju staleža, ki so bile v znanstvenem pregledu označene kot dovolj kakovostne za pripravo znanstvenega mnenja o možnostih za prihodnje ulove;

(g)

„velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa ribiških mrež, kot je določena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 517/2008 (15);

(h)

„register ribiške flote Unije“ pomeni register, ki ga je vzpostavila Komisija v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(i)

„ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni ladijski dnevnik iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 4

Ribolovna območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve območij:

(a)

območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 (16);

(b)

„Skagerrak“ pomeni geografsko območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna ter od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

„Kattegat“ pomeni geografsko območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

53° 30′ S 15° 00′ Z,

53° 30′ S 11° 00′ Z,

51° 30′ S 11° 00′ Z,

51° 30′ S 13° 00′ Z,

51° 00′ S 13° 00′ Z,

51° 00′ S 15° 00′ Z,

53° 30′ S 15° 00′ Z;

(e)

„funkcionalna enota 26 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

43° 00′ S 8° 00′ Z,

43° 00′ S 10° 00′ Z,

42° 00′ S 10° 00′ Z,

42° 00′ S 8° 00′ Z;

(f)

„funkcionalna enota 27 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

42° 00′ S 8° 00′ Z,

42° 00′ S 10° 00′ Z,

38° 30′ S 10° 00′ Z,

38° 30′ S 9° 00′ Z,

40° 00′ S 9° 00′ Z,

40° 00′ S 8° 00′ Z;

(g)

„funkcionalna enota 30 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje pod jurisdikcijo Španije v Cadiškem zalivu in v sosednjih vodah razdelka 9a;

(h)

„Cadiški zaliv“ pomeni geografsko območje v razdelku ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23′ 48″ Z;

(i)

območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) so geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(j)

območja NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (18);

(k)

„območje Konvencije SEAFO (Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku (19);

(l)

„območje Konvencije ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku)“ je geografsko območje, opredeljeno v Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku (20);

(m)

„območje Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki)“ je geografsko območje, opredeljeno v točki (a) člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 601/2004 (21);

(n)

„območje Konvencije IATTC (Medameriška komisija za tropske tune)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, ustanovljene leta 1949 s Konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko (22);

(o)

„območje pristojnosti IOTC (Komisija za tune v Indijskem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tune v Indijskem oceanu (23);

(p)

„območje Konvencije SPRFMO (Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu (24);

(q)

„območje Konvencije WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (25);

(r)

„geografska podobmočja GFCM (Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju)“ so območja, opredeljena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (26);

(s)

„odprto morje Beringovega morja“ je geografsko območje odprtega morja Beringovega morja več kakor 200 morskih milj od osnovnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja obalnih držav Beringovega morja;

(t)

„območje prekrivanja med IATTC in WCPFC“ pomeni geografsko območje, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 150° Z,

zemljepisna dolžina 130° Z,

zemljepisna širina 4° J,

zemljepisna širina 50° J.

NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 5

TAC in dodelitve

1.   TAC za ribiška plovila Unije v vodah Unije ali nekaterih vodah zunaj Unije in dodeljevanje teh TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi I.

2.   Ribiška plovila Unije imajo dovoljenje za ulov v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije in Norveške, ter na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen ob upoštevanju pogojev iz člena 15 te uredbe in Priloge III k tej uredbi ter pogojev iz Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (27) in njenih izvedbenih določb.

Člen 6

TAC, ki jih določijo države članice

1.   TAC za nekatere staleže rib določi zadevna država članica. Ti staleži so določeni v Prilogi I.

2.   TAC, ki jih določi država članica:

(a)

so skladni z načeli in predpisi skupne ribiške politike, predvsem z načelom trajnostnega izkoriščanja staleža, in

(b)

privedejo do:

(i)

če so analitične ocene na voljo, izkoriščanja staleža, ki se, kolikor je mogoče, sklada z največjim trajnostnim donosom od leta 2018 dalje; ali

(ii)

če analitične ocene niso na voljo ali so nepopolne, izkoriščanja staleža v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva.

3.   Vsaka zadevna država članica Komisiji do 15. marca 2018 predloži naslednje informacije:

(a)

sprejete TAC;

(b)

podatke, ki jih zbere in oceni zadevna država članica ter na katerih temeljijo sprejeti TAC;

(c)

podrobnosti o tem, kako sprejeti TAC izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

Člen 7

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Ulov, za katerega ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se obdrži na krovu ali iztovori le, če:

(a)

so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto, in ta kvota ni izčrpana ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki državam članicam ni bil dodeljen s kvotami, in ta kvota Unije ni izčrpana.

2.   Staleži neciljnih vrst v okviru varnih bioloških meja iz člena 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so določeni v Prilogi I k tej uredbi za namene odstopanja od obveznosti odštetja ulova od zadevnih kvot, določenih v navedenem členu.

Člen 8

Omejitve ribolovnega napora

Za obdobja iz člena 1(2)(b) se uporabljajo naslednji ukrepi v zvezi z ribolovnim naporom:

(a)

Priloga IIA za upravljanje staležev morske plošče in morskega lista na podobmočju ICES 4;

(b)

Priloga IIB za obnovitev staležev osliča in škampa v razdelkih ICES 8c in 9a, z izjemo Cadiškega zaliva;

(c)

Priloga IIC za upravljanje staleža morskega lista v razdelku ICES 7e.

Člen 9

Ukrepi za ribolov brancina

1.   Za ribiška plovila Unije in komercialni ribolov z obale je prepovedano loviti brancina v razdelkih ICES 4b in 4c ter na podobmočju ICES 7. Prav tako je prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenih območjih.

2.   Ribiška plovila Unije lahko v razdelkih ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f in 7h ter v vodah znotraj 12 morskih milj od temeljnih črt pod suverenostjo Združenega kraljestva v razdelkih ICES 7a in 7g z odstopanjem od odstavka 1 v januarju 2018 in od 1. aprila do 31. decembra 2018 lovijo brancina ter obdržijo na krovu, premeščajo, pretovarjajo ali iztovarjajo brancina, ulovljenega na navedenem območju, in sicer z naslednjim orodjem in znotraj naslednjih omejitev:

(a)

z uporabo pridnenih vlečnih mrež (28) količina neizogibnega prilova ne presega 100 kilogramov na mesec in 1 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu plovila v enem samem dnevu;

(b)

z uporabo potegalk (29) količina neizogibnega prilova ne presega 180 kilogramov na mesec in 1 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu plovila v enem samem dnevu;

(c)

z uporabo trnkov in vrvic (30) količina ne presega 5 ton na plovilo na leto;

(d)

z uporabo zabodnih mrež na kolih (31) količina neizogibnega prilova ne presega 1,2 toni na plovilo na leto.

Odstopanja iz prvega pododstavka se uporabljajo za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra 2016: v točki (c) z zabeleženimi ulovi s trnki in vrvicami ter v točki (d) z zabeleženimi ulovi z zabodnimi mrežami na kolih. V primeru zamenjave ribiškega plovila Unije lahko države članice dovolijo, da se odstopanje uporabi za drugo ribiško plovilo, pod pogojem da se število ribiških plovil Unije, za katera velja to odstopanje, in njihova skupna ribolovna zmogljivost ne povečata.

3.   Omejitve ulova iz odstavka 2 niso prenosljive med plovili in iz enega meseca v drugega, če se uporablja mesečna omejitev. Za ribiška plovila Unije, ki uporabljajo več orodij v istem koledarskem mesecu, se uporabi nižja omejitev ulova iz odstavka 2 za vsako orodje.

Države članice Komisiji sporočijo podatke o celotnem ulovu brancina po posameznih vrstah orodja najpozneje v 15 dneh po koncu vsakega meseca.

4.   Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, sta v razdelkih ICES 4b, 4c in od 7a do 7k dovoljena le ulov in izpustitev brancina. Prepovedano je obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenem območju.

5.   Pri rekreacijskem ribolovu v razdelkih ICES 8a in 8b lahko vsak ribič obdrži največ tri osebke brancina na dan.

Člen 10

Ukrepi za ribolov jegulje

Za ribiška plovila Unije in plovila tretjih držav ter vsak komercialni ribolov z obale je prepovedano loviti jeguljo skupne dolžine 12 cm ali več v vodah Unije območja ICES, vključno z Baltskim morjem, v treh zaporednih mesecih, ki jih določi vsaka država članica med 1. septembrom 2018 in 31. januarjem 2019. Države članice najpozneje 1. junija 2018 sporočijo Komisiji, katero obdobje so določile.

Člen 11

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

ponovne dodelitve v skladu s členom 10(4) Uredbe (ES) št. 1006/2008;

(d)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)

količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 in členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(f)

odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(g)

prenose in izmenjave kvot v skladu s členom 15 te uredbe.

2.   Staleži, za katere velja previdnostni ali analitski TAC, so za namene upravljanja TAC in kvot iz leta v leto iz Uredbe (ES) št. 847/96 določeni v Prilogi I k tej uredbi.

3.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se za staleže, za katere velja previdnostni TAC, uporablja člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96, za staleže, za katere velja analitski TAC, pa člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.

4.   Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost, določeno v členu 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 12

Zaprte ribolovne sezone

1.   Od 1. maja do 31. maja 2018 je v Plitvini ježevcev prepovedano loviti ali obdržati na krovu naslednje vrste: trsko, krilatega romba, morsko spako, vahnjo, mola, osliča, škampa, morsko ploščo, polaka, saja, raže, morskega lista, morskega menka, modrega lenga, lenga in trneža.

V tem odstavku Plitvina ježevcev obsega geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

Točka

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

52° 27′ S

12° 19′ Z

2

52° 40′ S

12° 30′ Z

3

52° 47′ S

12° 39.600′ Z

4

52° 47′ S

12° 56′ Z

5

52° 13,5′ S

13° 53.830′ Z

6

51° 22′ S

14° 24′ Z

7

51° 22′ S

14° 03′ Z

8

52° 10′ S

13° 25′ Z

9

52° 32′ S

13° 07.500′ Z

10

52° 43′ S

12° 55′ Z

11

52° 43′ S

12° 43′ Z

12

52° 38.800′ S

12° 37′ Z

13

52° 27′ S

12° 23′ Z

14

52° 27′ S

12° 19′ Z

Z odstopanjem od prvega pododstavka je v skladu s členom 50(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 skozi Plitvino ježevcev dovoljen prehod plovilom, ki imajo na krovu vrste iz navedenega pododstavka.

2.   Gospodarski ribolov prave peščenke s pridneno vlečno mrežo, potegalko ali podobnim vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm je v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4 prepovedan od 1. januarja do 31. marca 2018 in od 1. avgusta do 31. decembra 2018.

Prepoved iz prvega pododstavka velja tudi za plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za ribolov prave peščenke in z njo povezan prilov v vodah Unije podobmočja ICES 4.

Člen 13

Prepovedi

1.   Ribiškim plovilom Unije je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati naslednje vrste:

(a)

žarkasto ražo (Amblyraja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b)

belega morskega volka (Carcharodon carcharías) v vseh vodah;

(c)

luskastega globokomorskega trneža (Centrophorus squamosus) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(d)

portugalskega morskega psa (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(e)

morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus) v vseh vodah;

(f)

temnega morskega psa (Dalatias licha) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(g)

kljunatega morskega psa (Deania calcea) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(h)

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(i)

velikega svetilca (Etmopterus princeps) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(j)

gladkega svetilca (Etmopterus pusillus) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(k)

pepelastega morskega psa (Galeorhinus galeus), ulovljenega s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(l)

atlantskega morskega psa (Lamna nasus) v vseh vodah;

(m)

grebenasto manto (Manta alfredi) v vseh vodah;

(n)

manto (Manta birostris) v vseh vodah;

(o)

naslednje vrste raž iz rodu Mobula v vseh vodah:

(i)

Mobula mobular;

(ii)

Mobula rochebrunei;

(iii)

Mobula japanica;

(iv)

Mobula thurstoni;

(v)

Mobula eregoodootenkee;

(vi)

Mobula munkiana;

(vii)

Mobula tarapacana;

(viii)

Mobula kuhlii;

(ix)

Mobula hypostoma;

(p)

naslednje vrste pilarjev (Pristidae) v vseh vodah:

(i)

Anoxypristis cuspidata;

(ii)

Pristis clavata;

(iii)

Pristis pectinata;

(iv)

Pristis pristis;

(v)

Pristis zijsron;

(q)

ražo trnjevko (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(r)

norveško kljunato ražo (Dipturus nidarosiensis) v vodah Unije razdelkov ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h in 7k;

(s)

valovito progasto ražo (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6 in 10;

(t)

belo ražo (Rostroraja alba) v vodah Unije podobmočij ICES 6, 7, 8, 9 in 10;

(u)

goslaše (Rhinobatidae) v vodah Unije podobmočij ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12;

(v)

trneža (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, razen v skladu s programi izogibanja prilovu, kot so določeni v Prilogi IA;

(w)

sklata (Squatina squatina) v vodah Unije.

2.   Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne smejo poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 14

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ujetih staležev, pri tem uporabijo oznake staležev iz Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov v vodah tretjih držav

Člen 15

Dovoljenja za ribolov

1.   Največje število dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije, ki lovijo v vodah tretje države, je določeno v Prilogi III.

2.   Država članica, ki prenese kvoto na drugo državo članico („zamenjava“) na ribolovnih območjih iz Priloge III k tej uredbi na podlagi člena 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ob tem ustrezno prenese tudi dovoljenja za ribolov, o prenosu pa uradno obvesti Komisijo. Vendar skupno število dovoljenj za ribolov za posamezno ribolovno območje, določeno v Prilogi III k tej uredbi, ne sme biti preseženo.

POGLAVJE III

Ribolovne možnosti v vodah regionalnih organizacij za upravljanje ribištva

Člen 16

Prenosi in izmenjave kvot

1.   Če so v skladu s pravili regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (v nadaljnjem besedilu: RFMO) med pogodbenicami RFMO dovoljeni prenosi ali izmenjave kvot, lahko država članica (v nadaljnjem besedilu: zadevna država članica) s pogodbenico RFMO preuči zadevne možnosti in po potrebi določi možen okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot.

2.   Komisija lahko po uradnem obvestilu zadevne države članice odobri okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot, za katere je država članica preučila možnosti z ustrezno pogodbenico RFMO. Nato brez nepotrebnega odlašanja izrazi soglasje, s katerim se zaveže k takšnemu prenosu ali izmenjavi kvot z ustrezno pogodbenico RFMO. Komisija o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot uradno obvesti sekretariat RFMO v skladu s pravili navedene organizacije.

3.   Komisija obvesti države članice o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.

4.   Ribolovne možnosti, prejete od ustrezne pogodbenice RFMO ali prenesene nanjo v okviru prenosa ali izmenjave kvot, se štejejo za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od dodelitve za zadevno državo članico, od trenutka, ko prenos ali izmenjava kvot začne učinkovati v skladu s pogoji dogovora, doseženega z ustrezno pogodbenico RFMO, ali v skladu s pravili zadevne RFMO, kot je primerno. V skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti takšna dodelitev ne spremeni obstoječega delitvenega ključa za namen dodelitve ribolovnih možnosti med države članice.

5.   Ta člen se uporablja do 31. januarja 2019 za prenose kvot s pogodbenice RFMO na Unijo in nato za njihovo dodeljevanje državam članicam.

Oddelek 1

Območje konvencije ICCAT

Člen 17

Omejitve ribolovnih zmogljivosti ter zmogljivosti gojenja in pitanja

1.   Število plovil Unije za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, za katera je bil odobren dejavni ribolov modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku, se omeji v skladu s točko 1 Priloge IV.

2.   Število plovil Unije za obalni obrtni ribolov, za katera je bil odobren dejavni ribolov modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju, se omeji v skladu s točko 2 Priloge IV.

3.   Število ribiških plovil Unije, ki lovijo modroplavutega tuna v Jadranskem morju zaradi gojenja, za katera je bil odobren dejavni ribolov modroplavutega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm, je omejeno v skladu s točko 3 Priloge IV.

4.   Število in skupna zmogljivost v bruto tonaži ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov, zadržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omejita v skladu s točko 4 Priloge IV.

5.   Število pasti za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je omejeno v skladu s točko 5 Priloge IV.

6.   Zmogljivosti gojenja in pitanja modroplavutega tuna ter največji vnos divjega ulovljenega modroplavutega tuna, dodeljeni ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, so omejeni v skladu s točko 6 Priloge IV.

7.   Največje število ribiških plovil Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov severnega belega tuna kot ciljne vrste v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 520/2007, se omeji v skladu s točko 7 Priloge IV k tej uredbi.

8.   Največje število ribiških plovil Unije z dolžino vsaj 20 metrov, ki lovijo veleokega tuna na območju Konvencije ICCAT, je omejeno v skladu s točko 8 Priloge IV.

Člen 18

Rekreacijski ribolov

Države članice po potrebi iz svojih dodeljenih kvot, določenih v Prilogi ID, dodelijo poseben delež za rekreacijski ribolov.

Člen 19

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

2.   Prepove se usmerjeni ribolov vrst morske lisice iz rodu Alopias.

3.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa kladvenic iz družine Sphyrnidae (razen Sphyrna tiburo) v povezavi z ribolovom na območju Konvencije ICCAT je prepovedano.

4.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

5.   Obdržanje na krovu svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

Oddelek 2

Območje konvencije CCAMLR

Člen 20

Prepovedi in omejitve ulova

1.   Neposredni ribolov vrst iz dela A Priloge V je prepovedan na območjih in v obdobjih, določenih v navedeni prilogi.

2.   Za raziskovalni ribolov se TAC in omejitve prilova, določene v delu B Priloge V, uporabljajo na podobmočjih iz navedene priloge.

Člen 21

Raziskovalni ribolov

1.   Države članice lahko v letu 2018 sodelujejo v raziskovalnem ribolovu zobate ribe (Dissostichus spp.) s parangalom na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a zunaj območij nacionalne jurisdikcije. Če namerava država članica sodelovati pri tem ribolovu, o tem obvesti sekretariat CCAMLR v skladu s členoma 7 in 7a Uredbe (ES) št. 601/2004, vsekakor pa najpozneje 1. junija 2018.

2.   Kar zadeva podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelke 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a, so TAC in omejitve prilova po podobmočjih in razdelkih ter njihova razporeditev med manjše raziskovalne enote v vsakem izmed njih navedeni v delu B Priloge V. Ribolov v kateri koli manjši raziskovalni enoti preneha, ko prijavljeni ulov doseže določeni TAC, in se v zadevni manjši raziskovalni enoti ustavi do konca sezone.

3.   Ribolov se odvija v čim večjem geografskem in globinskem razponu, da bi dobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar pa je ribolov na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a prepovedan v globini manj kot 550 metrov.

Člen 22

Ribolov krila v ribolovni sezoni 2018/2019

1.   Če država članica namerava loviti krila (Euphausia superba) na območju Konvencije CCAMLR v ribolovni sezoni 2018/2019, o svojem namenu loviti krila najpozneje do 1. maja 2018 uradno obvesti Komisijo, pri čemer uporabi obrazec iz dela C Priloge V k tej uredbi. Komisija na podlagi informacij držav članic najpozneje do 30. maja 2018 pošlje uradna obvestila sekretariatu CCAMLR.

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 tega člena vključuje tudi informacije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004 za vsako plovilo, ki mu država članica dovoli ribolov krila.

3.   Država članica, ki namerava na območju Konvencije CCAMLR loviti krila, o tem uradno obvesti CCAMLR samo v primeru plovil z dovoljenji, ki v času obveščanja plujejo pod njeno zastavo ali ki plujejo pod zastavo druge članice CCAMLR in se od njih v času ribolova pričakuje, da bodo plula pod zastavo navedene države članice.

4.   Države članice lahko dovolijo sodelovanje pri ribolovu krila plovilom, ki niso plovila, prijavljena sekretariatu CCAMLR v skladu z odstavki 1, 2 in 3 tega člena, če plovilo z dovoljenjem ne more sodelovati zaradi upravičenih operativnih razlogov ali višje sile. V takšnih primerih zadevna država članica nemudoma obvesti sekretariat CCAMLR in Komisijo ter pri tem navede:

(a)

vse podatke o nameravanih nadomestnih plovilih, vključno z informacijami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(b)

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in vsa ustrezna dokazila ali sklicevanja.

5.   Države članice plovilom, navedenim na katerem koli seznamu plovil CCAMLR, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, ne dovolijo sodelovati pri ribolovu krila.

Oddelek 3

Območje pristojnosti IOTC

Člen 23

Omejitev ribolovne zmogljivosti plovil, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC

1.   Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo tropskega tuna na območju pristojnosti IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 1 Priloge VI.

2.   Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo mečarico (Xiphias gladius) in belega tuna (Thunnus alalunga) na območju pristojnosti IOTC, ter ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 2 Priloge VI.

3.   Države članice lahko plovila, določena za eno od vrst ribolova iz odstavkov 1 in 2, prerazporedijo na drug ribolov, če lahko Komisiji dokažejo, da ta sprememba ne bo pomenila večjega ribolovnega napora za zadevne staleže rib.

4.   Kadar je predlagan prenos zmogljivosti na floto držav članic, slednje zagotovijo, da so plovila, ki se bodo prenesla, na seznamu plovil IOTC ali na seznamu plovil drugih RFMO tuna. Poleg tega ne sme biti preneseno nobeno plovilo, ki je na seznamu plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, katere koli RFMO.

5.   Države članice lahko svoje ribolovne zmogljivosti prek zgornjih meja iz odstavkov 1 in 2 povečajo le v okviru omejitev, določenih v razvojnih načrtih, predloženih IOTC.

Člen 24

Plavajoče naprave za zbiranje rib in oskrbovalna plovila

1.   Plovila z zaporno plavarico ne uporabljajo več kot 350 aktivnih plavajočih naprav za zbiranje rib naenkrat.

2.   Število oskrbovalnih plovil ne presega enega oskrbovalnega plovila v podporo vsaj dvema ploviloma z zapornimi plavaricami, ki vsa plujejo pod zastavo iste države članice. Ta določba se ne uporablja za države članice, ki uporabljajo le eno oskrbovalno plovilo.

3.   Posameznemu plovilu z zaporno plavarico kadar koli pomaga največ eno posamezno oskrbovalno plovilo, ki pluje pod zastavo iste države.

4.   Na seznam plovil z dovoljenjem IOTC od 1. januarja 2018 ne bodo dodana nobena nova ali dodatna oskrbovalna plovila.

Člen 25

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.

2.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova, razen za plovila, krajša od 24 metrov skupne dolžine, ki opravljajo izključno ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni (IEC) države članice, pod katere zastavo plujejo, in pod pogojem, da je njihov ulov namenjen izključno za lokalno porabo.

3.   Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavkov 1 in 2 ne poškodujejo. Osebki se takoj izpustijo.

Oddelek 4

Območje konvencije SPRFMO

Člen 26

Pelagični ribolov

1.   Samo države članice, ki so dejavno izvajale dejavnosti pelagičnega ribolova na območju Konvencije SPRFMO v letu 2007, 2008 ali 2009, lahko lovijo pelagične staleže na tem območju v skladu s TAC, določenimi v Prilogi IJ.

2.   Države članice iz odstavka 1 omejijo skupno raven bruto tonaže plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in v letu 2017 lovijo pelagične staleže, na skupno raven Unije v višini 78 600 bruto tonaže na navedenem območju.

3.   Ribolovne možnosti iz Priloge IJ se lahko uporabijo samo pod pogojem, da države članice Komisiji pošljejo seznam plovil, ki dejavno lovijo ali so udeležena pri pretovarjanju na območju Konvencije SPRFMO, zapise sistemov za spremljanje plovil, mesečna poročila o ulovu in, kjer so na voljo, poročila o postankih v pristanišču, najpozneje do petega dne v naslednjem mesecu z namenom, da se te informacije prepošlje sekretariatu SPRFMO.

Člen 27

Pridneni ribolov

1.   Države članice svoj ulov ali ribolovni napor pri pridnenem ribolovu v letu 2017 na območju Konvencije SPRFMO omejijo na tiste dele območja Konvencije, na katerih je v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 potekal pridneni ribolov, in na raven, ki v navedenem obdobju ne presega povprečnih letnih ravni ulova ali napora. Nad zabeleženim ulovom lahko lovijo le, če SPRFMO odobri njihov načrt za ribolov nad zabeleženimi količinami.

2.   Države članice, ki nimajo zabeleženega ulova ali ribolovnega napora pri pridnenem ribolovu na območju Konvencije SPRFMO od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006, ne izvajajo ribolova, razen če SPRFMO odobri njihov načrt za ribolov brez zabeleženega ulova.

Oddelek 5

Območje konvencije IATTC

Člen 28

Ribolov z zaporno plavarico

1.   Ribolov rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), veleokega tuna (Thunnus obesus) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) s plovili z zaporno plavarico je prepovedan:

(a)

od polnoči (00:00) 29. julija do polnoči (24:00) 8. oktobra 2018 ali od polnoči (00:00) 9. novembra 2018 do polnoči (24:00) 19. januarja 2019 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

tihooceanska obala Amerik,

zemljepisna dolžina 150° Z,

zemljepisna širina 40° S,

zemljepisna širina 40° J;

(b)

od polnoči (00:00) 9. oktobra 2018 do polnoči (24:00) 8. novembra 2018 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 96° Z,

zemljepisna dolžina 110° Z,

zemljepisna širina 4° S,

zemljepisna širina 3° J.

2.   Zadevne države članice v zvezi z vsakim od svojih plovil Komisijo pred 1. aprilom 2018 uradno obvestijo o izbranem obdobju prepovedi iz odstavka 1. Vsa plovila zadevnih držav članic, opremljena z zaporno plavarico, na območjih, opredeljenih v odstavku 1, v izbranem obdobju ustavijo ribolov z zaporno plavarico.

3.   Plovila z zaporno plavarico, ki lovijo tuna na območju Konvencije IATTC, obdržijo na krovu in nato iztovorijo ali pretovorijo celotni ulov rumenoplavutega, veleokega in črtastega tuna.

4.   Odstavek 3 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

kadar ribe veljajo za neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo, ali

(b)

med končnim delom ribolovnega potovanja, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev celotne količine tuna, ujetega na tem delu potovanja.

Člen 29

Plavajoče naprave za zbiranje rib

1.   Plovilo z zaporno plavarico nima več kot 450 aktivnih naprav za zbiranje rib naenkrat, ko se nahaja na območju Konvencije IATTC. Za napravo za zbiranje rib se šteje, da je aktivna, kadar je nameščena na morju, začenja oddajati informacije o svoji lokaciji ter ji sledi plovilo, njegov lastnik ali upravljavec. Naprava za zbiranje rib se aktivira le na krovu plovila z zaporno plavarico.

2.   Plovilo z zaporno plavarico v obdobju 15 dni pred začetkom izbranega obdobja prepovedi iz člena 28(1)(a) ne sme nameščati naprav za zbiranje rib in mora pobrati enako število naprav za zbiranje rib, kot jih je bilo prvotno nastavljenih v obdobju 15 dni pred začetkom obdobja prepovedi.

3.   Države članice Komisiji vsak mesec sporočajo dnevne podatke o vseh aktivnih napravah za zbiranje rib, kot zahteva IATTC. Poročila se predložijo z najmanj 60-dnevnim zamikom, vendar ne več kot s 75-dnevnim zamikom. Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu IATTC.

Člen 30

Omejitve ulova za veleokega tuna pri ribolovu s parangalom

Celotni letni ulov veleokega tuna s plovili s parangali posameznih držav članic na območju Konvencije IATTC ne presega 500 metričnih ton oziroma njihovega letnega ulova veleokega tuna v letu 2001.

Člen 31

Prepoved ribolova oceanskih beloplavutih morskih psov

1.   Na območju Konvencije IATTC je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo, prodajati ali iztovarjati kateri koli del trupa ali celoten trup oceanskega beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus).

2.   Ob nenamernem ulovu se vrsta iz odstavka 1 ne poškoduje. Osebke upravljavci plovil nemudoma izpustijo.

3.   Upravljavci plovil:

(a)

zabeležijo število izpustov z navedbo stanja (mrtev ali živ osebek);

(b)

informacije iz točke (a) sporočijo državi članici, katere državljani so. Države članice do 31. januarja Komisiji pošljejo podatke, zbrane v preteklem letu.

Člen 32

Prepoved ribolova raž iz družine Mobulidae

Za ribiška plovila Unije se na območju Konvencije IATTC prepove loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo ali prodajati kateri koli del trupa ali celoten trup raž iz družine Mobulidae (družina Mobulidae, ki vključuje rodova Manta in Mobula). Ribiška plovila Unije takoj, ko opazijo, da so bile ulovljene raže iz družine Mobulidae, če je le mogoče, te ribe nemudoma izpustijo žive in nepoškodovane.

Oddelek 6

Območje konvencije SEAFO

Člen 33

Prepoved ribolova globokomorskih morskih psov

Prepovedan je usmerjeni ribolov naslednjih globokomorskih morskih psov na območju Konvencije SEAFO:

fantomske morske mačke (Apristurus manis),

bigelowovega svetilca (Etmopterus bigelowi),

kratkorepega svetilca (Etmopterus brachyurus),

velikega svetilca (Etmopterus princeps),

gladkega svetilca (Etmopterus pusillus),

raže (Rajidae),

žametastega trneža (Scymnodon squamulosus),

globokomorskih morskih psov nadvrste Selachimorpha,

trneža (Squalus acanthias).

Oddelek 7

Območje konvencije WCPFC

Člen 34

Pogoji za ribolov veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

1.   Države članice zagotovijo, da število ribolovnih dni, dodeljenih plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja Konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20° S in 20° J, ne presega 403 dni.

2.   Ribiška plovila Unije ne lovijo južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju Konvencije WCPFC, južno od 20° J.

3.   Države članice zagotovijo, da ulov veleokega tuna (Thunnus obesus) s plovili s parangalom v letu 2018 ne preseže 2 000 ton.

Člen 35

Upravljanje ribolova z napravami za zbiranje rib

1.   Na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20° S in 20° J, se med polnočjo (00:00) 1. julija 2018 in polnočjo (24:00) 30. septembra 2018 plovilom z zapornimi plavaricami prepove, da uporabljajo ali nastavljajo naprave za zbiranje rib oziroma si z njimi pomagajo.

2.   Poleg prepovedi iz odstavka 1 bo prepovedano nastavljati naprave za zbiranje rib na odprtem morju območja Konvencije WCPFC med 20° S in 20° J še dodatna dva meseca: bodisi od polnoči (00:00) 1. aprila 2018 do polnoči (24:00) 31. maja 2018 bodisi od polnoči (00:00) 1. novembra 2018 do polnoči (24:00) 31. decembra 2018. Izbrana dodatna meseca se sporočita Komisiji pred 31. januarjem 2018.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

med končnim delom ribolovnega potovanja, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev vseh rib;

(b)

kadar so ribe neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo, ali

(c)

v primeru resne okvare zamrzovalne opreme.

4.   Države članice zagotovijo, da nobeno od njihovih plovil z zaporno plavarico ne uporablja naenkrat več kot 350 plavajočih naprav za zbiranje rib z aktiviranimi bojami, opremljenimi z instrumenti. Boje se aktivirajo izključno na krovu plovila.

5.   Vsa plovila z zaporno plavarico, ki lovijo na delu območja Konvencije WCPFC iz odstavka 1, obdržijo na krovu in iztovorijo ali pretovorijo celoten ulov veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna.

Člen 36

Omejitve števila ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov mečarice

Največje število ribiških plovil Unije, za katera je bil odobren ribolov mečarice (Xiphias gladius) na območjih južno od 20° J območja Konvencije WCPFC, je navedeno v Prilogi VII.

Člen 37

Omejitve ulova za mečarico pri ribolovu s parangalom južno od 20° J

Države članice zagotovijo, da ulov mečarice (Xiphias gladius) južno od 20° J s plovili s parangalom v letu 2018 ne preseže omejitev iz Priloge IH. Države članice zagotovijo tudi, da se ribolovni napor za mečarico zaradi tega ukrepa ne prenese na območje severno od 20° J.

Člen 38

Svilnati morski psi in oceanski beloplavuti morski psi

1.   Prepovedano je zadržanje na krovu, pretovarjanje, skladiščenje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa naslednjih vrst na območju Konvencije WCPFC:

(a)

svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis),

(b)

oceanskega beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus).

2.   Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne smejo poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 39

Območje prekrivanja med IATTC in WCPFC

1.   Plovila, navedena izključno v registru WCPFC, uporabijo ukrepe iz tega oddelka, ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC, kot je določeno v členu 4(s).

2.   Plovila, navedena tako v registru WCPFC kot v registru IATTC, ter plovila, navedena izključno v registru IATTC, uporabijo ukrepe iz člena 28(1)(a), (2), (3) in (4) ter členov 29, 30 in 31, ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC, kot je določeno v členu 4(s).

Oddelek 8

Območje sporazuma GFCM

Člen 40

Mali pelagični staleži na geografskih podobmočjih 17 in 18

1.   Ulov malih pelagičnih staležev, ki ga opravijo ribiška plovila Unije na geografskih podobmočjih 17 in 18, ne presega ravni iz leta 2014, ki so bile sporočene v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1343/2011 in so določene v Prilogi IL k tej uredbi.

2.   Za ribiška plovila Unije, ki lovijo male pelagične staleže na geografskih podobmočjih 17 in 18, znaša največje število ribolovnih dni na leto 180. Od teh skupno 180 ribolovnih dni znaša največje število ribolovnih dni za sardelo 144 in za sardona prav tako 144 ribolovnih dni.

Oddelek 9

Beringovo morje

Člen 41

Prepoved ribolova na odprtem morju Beringovega morja

Ribolov aljaškega polaka (Theragra chalcogramma) na odprtem morju Beringovega morja je prepovedan.

NASLOV III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH UNIJE

Člen 42

TAC

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih, imajo dovoljenje za ribolov v vodah Unije v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi ter ob upoštevanju pogojev iz te uredbe in poglavja III Uredbe (ES) št. 1006/2008.

Člen 43

Dovoljenja za ribolov

Za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele, veljajo pogoji iz te uredbe in iz poglavja III Uredbe (ES) št. 1006/2008. Največje število dovoljenj za ribolov za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije, je določeno v Prilogi VIII k tej uredbi.

Člen 44

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Pogoji iz člena 7 se uporabljajo za ulov in prilov plovil tretje države, ki lovijo ribe v okviru dovoljenj iz člena 43.

Člen 45

Prepovedi

1.   Za plovila tretjih držav je prepovedan ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje naslednjih vrst, če so iz voda Unije:

(a)

žarkaste raže (Amblyraja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b)

naslednjih vrst pilarjev v vodah Unije:

(i)

Anoxypristis cuspidata;

(ii)

Pristis clavata;

(iii)

Pristis pectinata;

(iv)

Pristis pristis;

(v)

Pristis zijsron;

(c)

morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus) in belega morskega volka (Carcharodon carcharias) v vodah Unije;

(d)

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(e)

pepelastega morskega psa (Galeorhinus galeus), ulovljenega s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(f)

gladkega svetilca (Etmopterus pusillus) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(g)

temnega morskega psa (Dalatias licha), kljunatega morskega psa (Deania calcea), luskastega globokomorskega trneža (Centrophorus squamosus), velikega svetilca (Etmopterus princeps) in portugalskega morskega psa (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4 in 14;

(h)

atlantskega morskega psa (Lamna nasus) v vodah Unije;

(i)

grebenaste mante (Manta alfredi) v vodah Unije;

(j)

mante (Manta birostris) v vodah Unije;

(k)

naslednjih vrst raž iz rodu Mobulae v vodah Unije:

(i)

Mobula mobular;

(ii)

Mobula rochebrunei;

(iii)

Mobula japanica;

(iv)

Mobula thurstoni;

(v)

Mobula eregoodootenkee;

(vi)

Mobula munkiana;

(vii)

Mobula tarapacana;

(viii)

Mobula kuhlii;

(ix)

Mobula hypostoma;

(l)

raže trnjevke (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(m)

norveške kljunate raže (Dipturus nidarosiensis) v vodah Unije razdelkov ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h in 7k;

(n)

valovito progaste raže (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6, 9 in 10 ter bele raže (Rostroraja alba) v vodah Unije podobmočij ICES 6, 7, 8, 9 in 10;

(o)

goslaše (Rhinobatidae) v vodah Unije podobmočij ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12;

(p)

trneža (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10;

(q)

sklata (Squatina squatina) v vodah Unije.

2.   Ob nenamernem ulovu se vrsta iz odstavka 1 ne poškoduje. Osebki se takoj izpustijo.

NASLOV IV

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA LETO 2017

Člen 46

Sprememba Uredbe (EU) 2017/127

Tabela ribolovnih možnosti za romba in gladkega romba v vodah Unije območij IIa in IV iz Priloge IA k Uredbi (EU) 2017/127 se nadomesti z naslednjo tabelo:

Vrsta:

romb in gladki romb

Psetta maxima in Scophthalmus rhombus

Območje:

vode Unije območij IIa in IV

(T/B/2AC4-C)

Belgija

434

 

 

Danska

928

 

 

Nemčija

237

 

 

Francija

112

 

 

Nizozemska

3 291

 

 

Švedska

7

 

 

Združeno kraljestvo

915

 

 

Unija

5 924

 

 

TAC

5 924

 

Previdnostni TAC

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 47

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 48

Prehodna določba

Člen 9, člen 11(2) ter členi 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 in 45 se v letu 2019 še naprej smiselno uporabljajo do začetka veljavnosti uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019.

Člen 49

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Člen 8 se uporablja od 1. februarja 2018, člen 46 pa se uporablja retroaktivno od 1. januarja 2017.

Določbe o ribolovnih možnostih iz členov 20, 21 in 22 ter prilog IE in V za nekatere staleže na območju Konvencije CCAMLR se uporabljajo od 1. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2018

Za Svet

Predsednica

E. KRALEVA


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (UL L 122, 11.5.2007, str. 7).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 676/2007 z dne 11. junija 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju (UL L 157, 19.6.2007, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1)..

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (UL L 344, 20.12.2008, str. 6).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(9)  Sporazum o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).

(10)  Sporazum o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo, na eni strani, ter Vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov, na drugi strani (UL L 226, 29.8.1980, str. 12).

(11)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (UL L 172, 30.6.2007, str. 4) ter Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih v navedenem sporazumu (UL L 293, 23.10.2012, str. 5).

(12)  UL L 6, 10.1.2012, str. 9.

(13)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(14)  Uredba Sveta (EU) 2017/127 z dne 20. januarja 2017 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2017, str. 1).

(15)  Uredba Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (UL L 151, 11.6.2008, str. 5).

(16)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(17)  Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).

(18)  Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 42).

(19)  Sklenjena s Sklepom Sveta 2002/738/ES z dne 22. julija 2002 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku s strani Evropske skupnosti (UL L 234, 31.8.2002, str. 39).

(20)  Unija je pristopila s Sklepom Sveta 86/238/EGS z dne 9. junija 1986 o pristopu Skupnosti k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu (UL L 162, 18.6.1986, str. 33).

(21)  Uredba Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 (UL L 97, 1.4.2004, str. 16).

(22)  Sklenjena s Sklepom Sveta 2006/539/ES z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna, ustanovljene leta 1949 s konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko, v imenu Evropske Skupnosti (UL L 224, 16.8.2006, str. 22).

(23)  Unija je pristopila s Sklepom Sveta 95/399/ES z dne 18. septembra 1995 o pristopu Skupnosti k Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu (UL L 236, 5.10.1995, str. 24).

(24)  Unija je pristopila s Sklepom Sveta 2012/130/EU z dne 3. oktobra 2011 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije (UL L 67, 6.3.2012, str. 1).

(25)  Unija je pristopila s Sklepom Sveta 2005/75/ES z dne 26. aprila 2004 o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (UL L 32, 4.2.2005, str. 1).

(26)  Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).

(27)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).

(28)  Vse vrste pridnenih vlečnih mrež, vključno z OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

(29)  Vse vrste potegalk, vključno s SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

(30)  Ves ribolov s parangali ali ribiškimi palicami, vključno z LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX in LLS.

(31)  Vse zabodne mreže na kolih in pasti, vključno z GTR, GNS, FYK, FPN in FIX.


SEZNAM PRILOG

PRILOGA I:

TAC, ki se uporabljajo za ribiška plovila Unije na območjih, kjer obstajajo TAC, po vrstah in območjih

PRILOGA IA:

Skagerrak, Kattegat, podobmočja ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14, vode Unije območja CECAF, vode Francoske Gvajane

PRILOGA IB:

Severovzhodni Atlantik in Grenlandija, podobmočja ICES 1, 2, 5, 12 in 14 ter grenlandske vode območja NAFO 1

PRILOGA IC:

Severozahodni Atlantik – območje Konvencije NAFO

PRILOGA ID:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA IE:

Antarktika – območje Konvencije CCAMLR

PRILOGA IF:

Jugovzhodni Atlantik – območje Konvencije SEAFO

PRILOGA IG:

Južni navadni tun – območja razširjenosti

PRILOGA IH:

Območje Konvencije WCPFC

PRILOGA IJ:

Območje Konvencije SPRFMO

PRILOGA IK

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA IL

Območje Sporazuma GFCM

PRILOGA IIA:

Ribolovni napor za plovila na podobmočju ICES 4

PRILOGA IIB:

Ribolovni napor za plovila v okviru obnovitve nekaterih staležev južnega osliča in škampa v razdelkih ICES 8c in 9a z izjemo Cadiškega zaliva

PRILOGA IIC:

Ribolovni napor za plovila v okviru upravljanja staležev morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu v razdelku ICES 7e

PRILOGA IID:

Območja upravljanja za pravo peščenko v razdelkih ICES 2a, 3a in na podobmočju ICES 4

PRILOGA III:

Največje število dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav

PRILOGA IV:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA V:

Območje Konvencije CCAMLR

PRILOGA VI:

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA VII:

Območje Konvencije WCPFC

PRILOGA VIII:

Količinske omejitve dovoljenj za ribolov za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije


PRILOGA I

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO TAC, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V tabelah v prilogah IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK in IL so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen kadar je drugače določeno) po staležih ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 (1), zlasti členov 33 in 34 navedene uredbe.

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES. Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Samo latinska imena opredeljujejo vrste za regulativne namene; domača imena so navedena za lažje sklicevanje.

Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska tabela latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Amblyraja radiata

RJR

Žarkasta raža

Ammodytes spp.

SAN

Prave peščenke

Argentina silus

ARU

Velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

Sluzoglavke

Brosme brosme

USK

Morski menek

Caproidae

BOR

Merjaščevka

Centrophorus squamosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalski morski pes

Chaceon spp.

GER

Globokomorska rdeča rakovica

Chaenocephalus aceratus

SSI

Črnoplavutna ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktična ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

Enoroga ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

Snežni morski pajek

Clupea harengus

HER

Sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

Okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

Temni morski pes

Deania calcea

DCA

Kljunati morski pes

Dicentrarchus labrax

BSS

Brancin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia)

RJB

Kompleks kljunate raže

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonska zobata riba

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktična zobata riba

Dissostichus spp.

TOT

Zobate ribe

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardon

Etmopterus princeps

ETR

Veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

Gladki svetilec

Euphausia superba

KRI

Kril

Gadus morhua

COD

Trska

Galeorhinus galeus

GAG

Pepelasti morski pes

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sivi jezik

Hippoglossoides platessoides

PLA

Ameriška morska plošča

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Navadni jezik

Hoplostethus atlanticus

ORY

Oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

Severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

Atlantski morski pes

Lepidorhombus spp.

LEZ

Krilati rombi

Leucoraja naevus

RJN

Cvetasta raža

Limanda ferruginea

YEL

Rumenorepa limanda

Lophiidae

ANF

Morska spaka

Macrourus spp.

GRV

Repaki

Makaira nigricans

BUM

Sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

Kapelan

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Ligenj

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Vahnja

Merlangius merlangus

WHG

Mol

Merluccius merluccius

HKE

Oslič

Micromesistius poutassou

WHB

Sinji mol

Microstomus kitt

LEM

Rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

Modri leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Topoglava nototenija

Notothenia rossii

NOR

Kraljevska nototenija

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Luskasta nototenija

Pandalus borealis

PRA

Severna kozica

Paralomis spp.

PAI

Rakovice

Penaeus spp.

PEN

Bele kozice

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

Bokopluta

Pollachius pollachius

POL

Polak

Pollachius virens

POK

Saj

Psetta maxima

TUR

Romb

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Južnogeorgijska ledena krokodilka

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pelagična oklepnoglavka

Raja alba

RJA

Bela raža

Raja brachyura

RJH

Okrasta raža

Raja circularis

RJI

Peščena raža

Raja clavata

RJC

Raža trnjevka

Raja fullonica

RJF

Raža Leucoraja fullonica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norveška raža

Raja microocellata

RJE

Drobnooka raža

Raja montagui

RJM

Pegasta raža

Raja undulata

RJU

Valovito progasta raža

Rajiformes

SRX

Raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandska morska plošča

Sardina pilchardus

PIL

Sardela

Scomber scombrus

MAC

Skuša

Scophthalmus rhombus

BLL

Gladki romb

Sebastes spp.

RED

Rdeči okun

Solea solea

SOL

Morski list

Solea spp.

SOO

Morski list

Sprattus sprattus

SPR

Papalina

Squalus acanthias

DGS

Trnež

Tetrapturus albidus

WHM

Bela jadrovnica

Thunnus maccoyii

SBF

Južni tun

Thunnus obesus

BET

Veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

Navadni tun

Trachurus murphyi

CJM

Pisani šur

Trachurus spp.

JAX

Šur

Trisopterus esmarkii

NOP

Norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

Bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

Mečarica

Za razlagalne namene je v nadaljevanju podana korelacijska tabela domačih in latinskih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

Morska spaka

ANF

Lophiidae

Antarktična zobata riba

TOA

Dissostichus mawsoni

Navadni jezik

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Črnoplavutna ledna krokodilka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Okrasta raža

RJH

Raja brachyura

Modri leng

BLI

Molva dypterygia

Sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

Merjaščevka

BOR

Caproidae

Gladki romb

BLL

Scophthalmus rhombus

Kapelan

CAP

Mallotus villosus

Trska

COD

Gadus morhua

Kompleks kljunate raže

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia)

Morski list

SOL

Solea solea

Rakovice

PAI

Paralomis spp.

Cvetasta raža

RJN

Leucoraja naevus

Globokomorska rdeča rakovica

GER

Chaceon spp.

Bokopluta

FLX

Pleuronectiformes

Manta

RMB

Manta birostris

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Velika srebrenka

ARU

Argentina silus

Grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Repaki

GRV

Macrourus spp.

Luskasta nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

Vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Oslič

HKE

Merluccius merluccius

Sled

HER

Clupea harengus

Šur

JAX

Trachurus spp.

Topoglava nototenija

NOG

Notothenia gibberifrons

Pisani šur

CJM

Trachurus murphyi

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Kril

KRI

Euphausia superba

Luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

Rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

Leng

LIN

Molva molva

Skuša

MAC

Scomber scombrus

Antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

Kraljevska nototenija

NOR

Notothenia rossii

Krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Severna kozica

PRA

Pandalus borealis

Škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Norveški molič

NOP

Trisopterus esmarkii

Norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Pelagična oklepnoglavka

EDW

Pseudopentaceros spp.

Bele kozice

PEN

Penaeus spp.

Trnež

DGS

Squalus acanthias

Morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

Polak

POL

Pollachius pollachius

Atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rdeči okun

RED

Sebastes spp.

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Saj

POK

Pollachius virens

Prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Peščena raža

RJI

Raja circularis

Sardela

PIL

Sardina pilchardus

Brancin

BSS

Dicentrarchus labrax

Raža Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

Severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

Raže

SRX

Rajiformes

Drobnooka raža

RJE

Raja microocellata

Gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

Snežni morski pajek

PCR

Chionoecetes spp.

Morski list

SOO

Solea spp.

Južnogeorgijska ledena krokodilka

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Pegasta raža

RJM

Raja montagui

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

Ligenj

SQS

Martialia hyadesi

Žarkasta raža

RJR

Amblyraja radiata

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Raža trnjevka

RJC

Raja clavata

Zobate ribe

TOT

Dissostichus spp.

Pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Romb

TUR

Psetta maxima

Morski menek

USK

Brosme brosme

Valovito progasta raža

RJU

Raja undulata

Enoroga ledna krokodilka

LIC

Channichthys rhinoceratus

Bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

Bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Bela raža

RJA

Raja alba

Mol

WHG

Merlangius merlangus

Sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


PRILOGA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBMOČJA ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 IN 14, VODE UNIJE OBMOČJA CECAF, VODE FRANCOSKE GVAJANE

Vrsta:

prava peščenka in z njo povezan prilov

Ammodytes spp.

Območje:

vode Unije območij 2a, 3a in 4 (1)

Danska

0 (2)

 

 

Združeno kraljestvo

0 (2)

 

 

Nemčija

0 (2)

 

 

Švedska

0 (2)

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1 in 2

(ARU/1/2.)

Nemčija

24

 

 

Francija

8

 

 

Nizozemska

19

 

 

Združeno kraljestvo

39

 

 

Unija

90

 

 

TAC

90

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije območij 3a in 4

(ARU/34-C)

Danska

1 093

 

 

Nemčija

11

 

 

Francija

8

 

 

Irska

8

 

 

Nizozemska

51

 

 

Švedska

43

 

 

Združeno kraljestvo

20

 

 

Unija

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6 in 7

(ARU/567.)

Nemčija

355

 

 

Francija

7

 

 

Irska

329

 

 

Nizozemska

3 710

 

 

Združeno kraljestvo

260

 

 

Unija

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2 in 14

(USK/1214EI)

Nemčija

6 (3)

 

 

Francija

6 (3)

 

 

Združeno kraljestvo

6 (3)

 

 

Drugi

3 (3)

 

 

Unija

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

območje 3a

(USK/3A/BCD)

Danska

15

 

 

Švedska

8

 

 

Nemčija

8

 

 

Unija

31

 

 

TAC

31

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije območja 4

(USK/04-C.)

Danska

68

 

 

Nemčija

20

 

 

Francija

47

 

 

Švedska

7

 

 

Združeno kraljestvo

102

 

 

Drugi

7 (4)

 

 

Unija

251

 

 

TAC

251

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6 in 7

(USK/567EI.)

Nemčija

17

 

 

Španija

60

 

 

Francija

705

 

 

Irska

68

 

 

Združeno kraljestvo

340

 

 

Drugi

17 (5)

 

 

Unija

1 207

 

 

Norveška

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

4 130

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

norveške vode območja 4

(USK/04-N.)

Belgija

0

 

 

Danska

165

 

 

Nemčija

1

 

 

Francija

0

 

 

Nizozemska

0

 

 

Združeno kraljestvo

4

 

 

Unija

170

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

merjaščevka

Caproidae

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6, 7 in 8

(BOR/678-)

Danska

5 001

 

 

Irska

14 084

 

 

Združeno kraljestvo

1 295

 

 

Unija

20 380

 

 

TAC

20 380

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

sled (10)

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A.)

Danska

20 255  (11)

 

 

Nemčija

324 (11)

 

 

Švedska

21 189  (11)

 

 

Unija

41 768  (11)

 

 

Norveška

6 459

 

 

Ferski otoki

200 (12)

 

 

TAC

48 427

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled (13)

Clupea harengus

Območje:

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30′ S

(HER/4AB.)

Danska

111 299

 

 

Nemčija

65 302

 

 

Francija

27 114

 

 

Nizozemska

70 776

 

 

Švedska

6 105

 

 

Združeno kraljestvo

79 381

 

 

Unija

359 977

 

 

Ferski otoki

400

 

 

Norveška

174 171  (14)

 

 

TAC

600 588

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled (16)

Clupea harengus

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(HER/04-N.)

Švedska

1 239  (16)

 

 

Unija

1 239

 

 

TAC

600 588

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

sled (17)

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A-BC)

Danska

5 692

 

 

Nemčija

51

 

 

Švedska

916

 

 

Unija

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled (18)

Clupea harengus

Območje:

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

48

 

 

Danska

9 256

 

 

Nemčija

48

 

 

Francija

48

 

 

Nizozemska

48

 

 

Švedska

45

 

 

Združeno kraljestvo

176

 

 

Unija

9 669

 

 

TAC

9 669

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled (19)

Clupea harengus

Območje:

območji 4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgija

10 139  (21)

 

 

Danska

1 718  (21)

 

 

Nemčija

1 008  (21)

 

 

Francija

16 644  (21)

 

 

Nizozemska

30 002  (21)

 

 

Združeno kraljestvo

6 529  (21)

 

 

Unija

66 040

 

 

TAC

600 588

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6b in 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Nemčija

466 (23)

 

 

Francija

88 (23)

 

 

Irska

630 (23)

 

 

Nizozemska

466 (23)

 

 

Združeno kraljestvo

2 520  (23)

 

 

Unija

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170  (23)

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območja 6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

1 482

 

 

Nizozemska

148

 

 

Unija

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Združeno kraljestvo

Se določi naknadno.

 

 

Unija

Se določi naknadno. (26)

 

 

TAC

Se določi naknadno. (26)

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 6(2) te uredbe.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 7a (27)

(HER/07A/MM)

Irska

1 826

 

 

Združeno kraljestvo

5 190

 

 

Unija

7 016

 

 

TAC

7 016

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območji 7e in 7f

(HER/7EF.)

Francija

465

 

 

Združeno kraljestvo

465

 

 

Unija

930

 

 

TAC

930

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območja 7g (28), 7h (28), 7j (28) in 7k (28)

(HER/7G-K.)

Nemčija

113

 

 

Francija

625

 

 

Irska

8 751

 

 

Nizozemska

625

 

 

Združeno kraljestvo

13

 

 

Unija

10 127

 

 

TAC

10 127

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območje 8

(ANE/08.)

Španija

29 700

 

 

Francija

3 300

 

 

Unija

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Analitski TAC.


Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(ANE/9/3411)

Španija

5 978

 

 

Portugalska

6 522

 

 

Unija

12 500

 

 

TAC

12 500

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

20

 

 

Danska

6 397

 

 

Nemčija

160

 

 

Nizozemska

40

 

 

Švedska

1 119

 

 

Unija

7 736

 

 

TAC

7 995

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

389 (29)

 

 

Nemčija

8 (29)

 

 

Švedska

233 (29)

 

 

Unija

630 (29)

 

 

TAC

630 (29)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgija

1 275

 

 

Danska

7 327

 

 

Nemčija

4 645

 

 

Francija

1 575

 

 

Nizozemska

4 140

 

 

Švedska

49

 

 

Združeno kraljestvo

16 808

 

 

Unija

35 819

 

 

Norveška

7 337  (30)

 

 

TAC

43 156

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(COD/04-N.)

Švedska

382 (31)

 

 

Unija

382

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6b; vode Unije in mednarodne vode območja 5b zahodno od 12° 00′ Z ter območij 12 in 14

(COD/5W6-14)

Belgija

0

 

 

Nemčija

1

 

 

Francija

12

 

 

Irska

16

 

 

Združeno kraljestvo

45

 

 

Unija

74

 

 

TAC

74

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6a; vode Unije in mednarodne vode območja 5b vzhodno od 12° 00′ Z

(COD/5BE6A)

Belgija

0

 

 

Nemčija

0

 

 

Francija

0

 

 

Irska

0

 

 

Združeno kraljestvo

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0 (32)

 

Analitski TAC.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7a

(COD/07A.)

Belgija

9 (33)

 

 

Francija

25 (33)

 

 

Irska

459 (33)

 

 

Nizozemska

2 (33)

 

 

Združeno kraljestvo

200 (33)

 

 

Unija

695 (33)

 

 

TAC

695 (33)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

121

 

 

Francija

1 984

 

 

Irska

757

 

 

Nizozemska

0

 

 

Združeno kraljestvo

214

 

 

Unija

3 076

 

 

TAC

3 076

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7d

(COD/07D.)

Belgija

74

 

 

Francija

1 456

 

 

Nizozemska

43

 

 

Združeno kraljestvo

160

 

 

Unija

1 733

 

 

TAC

1 733

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

8

 

 

Danska

7

 

 

Nemčija

7

 

 

Francija

41

 

 

Nizozemska

33

 

 

Združeno kraljestvo

2 430

 

 

Unija

2 526

 

 

TAC

2 526

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območja 5b; območje 6; mednarodne vode območij 12 in 14

(LEZ/56-14)

Španija

617

 

 

Francija

2 407

 

 

Irska

704

 

 

Združeno kraljestvo

1 704

 

 

Unija

5 432

 

 

TAC

5 432

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območje 7

(LEZ/07.)

Belgija

333 (34)

 

 

Španija

3 693  (35)

 

 

Francija

4 481  (35)

 

 

Irska

2 038  (34)

 

 

Združeno kraljestvo

1 765  (34)

 

 

Unija

12 310

 

 

TAC

12 310

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španija

674

 

 

Francija

544

 

 

Unija

1 218

 

 

TAC

1 218

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(LEZ/8C3411)

Španija

1 280

 

 

Francija

64

 

 

Portugalska

43

 

 

Unija

1 387

 

 

TAC

1 387

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(ANF/2AC4-C)

Belgija

573 (36)

 

 

Danska

1 264  (36)

 

 

Nemčija

618 (36)

 

 

Francija

118 (36)

 

 

Nizozemska

434 (36)

 

 

Švedska

15 (36)

 

 

Združeno kraljestvo

13 203  (36)

 

 

Unija

16 225  (36)

 

 

TAC

16 225

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

norveške vode območja 4

(ANF/04-N.)

Belgija

51

 

 

Danska

1 305

 

 

Nemčija

21

 

 

Nizozemska

18

 

 

Združeno kraljestvo

305

 

 

Unija

1 700

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(ANF/56-14)

Belgija

330

 

 

Nemčija

377

 

 

Španija

353

 

 

Francija

4 059

 

 

Irska

918

 

 

Nizozemska

318

 

 

Združeno kraljestvo

2 825

 

 

Unija

9 180

 

 

TAC

9 180

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

območje 7

(ANF/07.)

Belgija

3 097  (37)

 

 

Nemčija

345 (37)

 

 

Španija

1 231  (37)

 

 

Francija

19 875  (37)

 

 

Irska

2 540  (37)

 

 

Nizozemska

401 (37)

 

 

Združeno kraljestvo

6 027  (37)

 

 

Unija

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(ANF/8ABDE.)

Španija

1 368

 

 

Francija

7 612

 

 

Unija

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(ANF/8C3411)

Španija

3 296

 

 

Francija

3

 

 

Portugalska

656

 

 

Unija

3 955

 

 

TAC

3 955

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

3a

(HAD/3A/BCD)

Belgija

12

 

 

Danska

2 070

 

 

Nemčija

132

 

 

Nizozemska

2

 

 

Švedska

245

 

 

Unija

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analitski TAC.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

241

 

 

Danska

1 657

 

 

Nemčija

1 054

 

 

Francija

1 837

 

 

Nizozemska

181

 

 

Švedska

167

 

 

Združeno kraljestvo

27 324

 

 

Unija

32 461

 

 

Norveška

9 306

 

 

TAC

41 767

 

Analitski TAC.

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot na naslednjih območjih ulov ne sme preseči spodaj navedenih količin:

 

norveške vode območja 4 (HAD/*04N-)

Unija

24 146


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(HAD/04-N.)

Švedska

707 (38)

 

 

Unija

707

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6b, 12 in 14

(HAD/6B1214)

Belgija

12

 

 

Nemčija

40

 

 

Francija

546

 

 

Irska

429

 

 

Združeno kraljestvo

4 136

 

 

Unija

5 163

 

 

TAC

5 163

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgija

5 (39)

 

 

Nemčija

6 (39)

 

 

Francija

257 (39)

 

 

Irska

762

 

 

Združeno kraljestvo

3 624  (39)

 

 

Unija

4 654  (39)

 

 

TAC

4 654  (39)

 

Analitski TAC.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območja 7b–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(HAD/7X7A34)

Belgija

77

 

 

Francija

4 606

 

 

Irska

1 536

 

 

Združeno kraljestvo

691

 

 

Unija

6 910

 

 

TAC

6 910

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območje 7a

(HAD/07A.)

Belgija

51

 

 

Francija

232

 

 

Irska

1 388

 

 

Združeno kraljestvo

1 536

 

 

Unija

3 207

 

 

TAC

3 207

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 3a

(WHG/03A.)

Danska

929

 

 

Nizozemska

3

 

 

Švedska

99

 

 

Unija

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

442

 

 

Danska

1 912

 

 

Nemčija

497

 

 

Francija

2 873

 

 

Nizozemska

1 105

 

 

Švedska

4

 

 

Združeno kraljestvo

13 818

 

 

Unija

20 651

 

 

Norveška

1 406  (40)

 

 

TAC

22 057

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodnih vodah območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(WHG/56-14)

Nemčija

1 (41)

 

 

Francija

26 (41)

 

 

Irska

64 (41)

 

 

Združeno kraljestvo

122 (41)

 

 

Unija

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

Analitski TAC.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 7a

(WHG/07A.)

Belgija

0

 

 

Francija

3

 

 

Irska

46

 

 

Nizozemska

0

 

 

Združeno kraljestvo

31

 

 

Unija

80

 

 

TAC

80

 

Analitski TAC.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgija

217

 

 

Francija

13 328

 

 

Irska

6 176

 

 

Nizozemska

108

 

 

Združeno kraljestvo

2 384

 

 

Unija

22 213

 

 

TAC

22 213

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 8

(WHG/08.)

Španija

1 016

 

 

Francija

1 524

 

 

Unija

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

mol in polak

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(W/P/04-N.)

Švedska

190 (42)

 

 

Unija

190

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

3a

(HKE/3A/BCD)

Danska

2 890  (43)

 

 

Švedska

246 (43)

 

 

Unija

3 136

 

 

TAC

3 136  (44)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(HKE/2AC4-C)

Belgija

52 (45)

 

 

Danska

2 112  (45)

 

 

Nemčija

242 (45)

 

 

Francija

468 (45)

 

 

Nizozemska

121 (45)

 

 

Združeno kraljestvo

658 (45)

 

 

Unija

3 653  (45)

 

 

TAC

3 653  (46)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(HKE/571214)

Belgija

575 (47)

 

 

Španija

18 434

 

 

Francija

28 468  (47)

 

 

Irska

3 449

 

 

Nizozemska

371 (47)

 

 

Združeno kraljestvo

11 239  (47)

 

 

Unija

62 536

 

 

TAC

62 536  (48)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgija

19 (49)

 

 

Španija

13 065

 

 

Francija

29 338

 

 

Nizozemska

38 (49)

 

 

Unija

42 460

 

 

TAC

42 460  (50)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(HKE/8C3411)

Španija

5 924

 

 

Francija

569

 

 

Portugalska

2 765

 

 

Unija

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

norveške vode območij 2 in 4

(WHB/24-N.)

Danska

0

 

 

Združeno kraljestvo

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

(WHB/1X14)

Danska

61 277  (51)

 

 

Nemčija

23 825  (51)

 

 

Španija

51 949  (51)  (52)

 

 

Francija

42 644  (51)

 

 

Irska

47 451  (51)

 

 

Nizozemska

74 720  (51)

 

 

Portugalska

4 826  (51)  (53)

 

 

Švedska

15 158  (51)

 

 

Združeno kraljestvo

79 513  (51)

 

 

Unija

401 363  (51)  (53)

 

 

Norveška

110 000

 

 

Ferski otoki

10 000

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(WHB/8C3411)

Španija

42 778

 

 

Portugalska

10 695

 

 

Unija

53 473  (54)

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

vode Unije območij 2, 4a, 5, 6 severno od 56° 30′ S in 7 zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

227 975  (55)  (56)

 

 

Ferski otoki

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

rdeči jezik in sivi jezik

Microstomus kitt in Glyptocephalus cynoglossus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(L/W/2AC4-C)

Belgija

346

 

 

Danska

953

 

 

Nemčija

122

 

 

Francija

261

 

 

Nizozemska

794

 

 

Švedska

11

 

 

Združeno kraljestvo

3 904

 

 

Unija

6 391

 

 

TAC

6 391

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

(BLI/5B67-)

Nemčija

110

 

 

Estonija

17

 

 

Španija

347

 

 

Francija

7 908

 

 

Irska

30

 

 

Litva

7

 

 

Poljska

3

 

 

Združeno kraljestvo

2 011

 

 

Drugi

30 (59)

 

 

Unija

10 463

 

 

Norveška

150 (60)

 

 

Ferski otoki

150 (61)

 

 

TAC

10 763

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

mednarodne vode območja 12

(BLI/12INT-)

Estonija

1 (62)

 

 

Španija

273 (62)

 

 

Francija

7 (62)

 

 

Litva

2 (62)

 

 

Združeno kraljestvo

2 (62)

 

 

Drugi

1 (62)

 

 

Unija

286 (62)

 

 

TAC

286 (62)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 2 in 4

(BLI/24-)

Danska

4

 

 

Nemčija

4

 

 

Irska

4

 

 

Francija

23

 

 

Združeno kraljestvo

14

 

 

Drugi

4 (63)

 

 

Unija

53

 

 

TAC

53

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območja 3a

(BLI/03-)

Danska

3

 

 

Nemčija

2

 

 

Švedska

3

 

 

Unija

8

 

 

TAC

8

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1 in 2

(LIN/1/2.)

Danska

8

 

 

Nemčija

8

 

 

Francija

8

 

 

Združeno kraljestvo

8

 

 

Drugi

4 (64)

 

 

Unija

36

 

 

TAC

36

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

3a

(LIN/3A/BCD)

Belgija

6 (65)

 

 

Danska

50

 

 

Nemčija

6 (65)

 

 

Švedska

19

 

 

Združeno kraljestvo

6 (65)

 

 

Unija

87

 

 

TAC

87

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije območja 4

(LIN/04-C.)

Belgija

25

 

 

Danska

385

 

 

Nemčija

238

 

 

Francija

214

 

 

Nizozemska

8

 

 

Švedska

16

 

 

Združeno kraljestvo

2 957

 

 

Unija

3 843

 

 

TAC

3 843

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območja 5

(LIN/05EI.)

Belgija

9

 

 

Danska

6

 

 

Nemčija

6

 

 

Francija

6

 

 

Združeno kraljestvo

6

 

 

Unija

33

 

 

TAC

33

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14

(LIN/6X14.)

Belgija

48 (66)

 

 

Danska

8 (66)

 

 

Nemčija

173 (66)

 

 

Španija

3 498

 

 

Francija

3 730  (66)

 

 

Irska

935

 

 

Portugalska

8

 

 

Združeno kraljestvo

4 296  (66)

 

 

Unija

12 696

 

 

Norveška

7 500  (67)  (68)  (69)

 

 

Ferski otoki

200 (70)  (71)

 

 

TAC

20 396

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe


Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

norveške vode območja 4

(LIN/04-N.)

Belgija

9

 

 

Danska

1 187

 

 

Nemčija

33

 

 

Francija

13

 

 

Nizozemska

2

 

 

Združeno kraljestvo

106

 

 

Unija

1 350

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Previdnostni TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

3a

(NEP/3A/BCD)

Danska

8 626

 

 

Nemčija

25

 

 

Švedska

3 087

 

 

Unija

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(NEP/2AC4-C)

Belgija

1 282

 

 

Danska

1 282

 

 

Nemčija

19

 

 

Francija

38

 

 

Nizozemska

660

 

 

Združeno kraljestvo

21 237

 

 

Unija

24 518

 

 

TAC

24 518

 

Analitski TAC.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

norveške vode območja 4

(NEP/04-N.)

Danska

758

 

 

Nemčija

0

 

 

Združeno kraljestvo

42

 

 

Unija

800

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

(NEP/5BC6.)

Španija

25

 

 

Francija

98

 

 

Irska

164

 

 

Združeno kraljestvo

11 842

 

 

Unija

12 129

 

 

TAC

12 129

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 7

(NEP/07.)

Španija

1 745  (72)

 

 

Francija

7 074  (72)

 

 

Irska

10 729  (72)

 

 

Združeno kraljestvo

9 543  (72)

 

 

Unija

29 091  (72)

 

 

TAC

29 091  (72)

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(NEP/8ABDE.)

Španija

217

 

 

Francija

3 397

 

 

Unija

3 614

 

 

TAC

3 614

 

Analitski TAC.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 8c

(NEP/08C.)

Španija

0

 

 

Francija

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(NEP/9/3411)

Španija

95 (73)

 

 

Portugalska

286 (73)

 

 

Unija

381 (73)  (74)

 

 

TAC

381 (74)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

območje 3a

(PRA/03A.)

Danska

2 545

 

 

Švedska

1 371

 

 

Unija

3 916

 

 

TAC

7 333

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(PRA/2AC4-C)

Danska

1 453

 

 

Nizozemska

14

 

 

Švedska

59

 

 

Združeno kraljestvo

431

 

 

Unija

1 957

 

 

TAC

1 957

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(PRA/04-N.)

Danska

211

 

 

Švedska

123 (75)

 

 

Unija

334

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

Območje:

vode Francoske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francija

Se določi naknadno. (76)

 

 

Unija

Se določi naknadno. (76)  (77)

 

 

TAC

Se določi naknadno. (76)  (77)

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 6 te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgija

92

 

 

Danska

11 946

 

 

Nemčija

61

 

 

Nizozemska

2 297

 

 

Švedska

640

 

 

Unija

15 036

 

 

TAC

15 343

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

1 320

 

 

Nemčija

15

 

 

Švedska

148

 

 

Unija

1 483

 

 

TAC

1 483

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgija

6 447

 

 

Danska

20 952

 

 

Nemčija

6 044

 

 

Francija

1 209

 

 

Nizozemska

40 290

 

 

Združeno kraljestvo

29 816

 

 

Unija

104 758

 

 

Norveška

7 885

 

 

TAC

112 643

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot na naslednjem območju ulov ne sme preseči spodaj navedenih količin:

 

norveške vode območja 4 (PLE/*04N-)

Unija

42 986


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(PLE/56-14)

Francija

9

 

 

Irska

261

 

 

Združeno kraljestvo

388

 

 

Unija

658

 

 

TAC

658

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 7a

(PLE/07A.)

Belgija

46

 

 

Francija

20

 

 

Irska

1 255

 

 

Nizozemska

14

 

 

Združeno kraljestvo

458

 

 

Unija

1 793

 

 

TAC

1 793

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7b in 7c

(PLE/7BC.)

Francija

11

 

 

Irska

63

 

 

Unija

74

 

 

TAC

74

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7d in 7e

(PLE/7DE.)

Belgija

1 695

 

 

Francija

5 651

 

 

Združeno kraljestvo

3 014

 

 

Unija

10 360

 

 

TAC

10 360

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7f in 7g

(PLE/7FG.)

Belgija

82

 

 

Francija

148

 

 

Irska

204

 

 

Združeno kraljestvo

77

 

 

Unija

511

 

 

TAC

511

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območja 7h, 7j in 7k

(PLE/7HJK.)

Belgija

8

 

 

Francija

16

 

 

Irska

56

 

 

Nizozemska

32

 

 

Združeno kraljestvo

16

 

 

Unija

128

 

 

TAC

128

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območja 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(PLE/8/3411)

Španija

66

 

 

Francija

263

 

 

Portugalska

66

 

 

Unija

395

 

 

TAC

395

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(POL/56-14)

Španija

6

 

 

Francija

190

 

 

Irska

56

 

 

Združeno kraljestvo

145

 

 

Unija

397

 

 

TAC

397

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 7

(POL/07.)

Belgija

378 (78)

 

 

Španija

23 (78)

 

 

Francija

8 712  (78)

 

 

Irska

929 (78)

 

 

Združeno kraljestvo

2 121  (78)

 

 

Unija

12 163  (78)

 

 

TAC

12 146

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(POL/8ABDE.)

Španija

252

 

 

Francija

1 230

 

 

Unija

1 482

 

 

TAC

1 482

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 8c

(POL/08C.)

Španija

208

 

 

Francija

23

 

 

Unija

231

 

 

TAC

231

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(POL/9/3411)

Španija

273 (79)

 

 

Portugalska

9 (79)  (80)

 

 

Unija

282 (79)

 

 

TAC

282 (80)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a

(POK/2C3A4.)

Belgija

37

 

 

Danska

4 365

 

 

Nemčija

11 024

 

 

Francija

25 943

 

 

Nizozemska

110

 

 

Švedska

600

 

 

Združeno kraljestvo

8 452

 

 

Unija

50 531

 

 

Norveška

55 262  (81)

 

 

TAC

105 793

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

(POK/56-14)

Nemčija

534

 

 

Francija

5 305

 

 

Irska

428

 

 

Združeno kraljestvo

3 308

 

 

Unija

9 575

 

 

Norveška

640 (82)

 

 

TAC

10 215

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(POK/04-N.)

Švedska

880 (83)

 

 

Unija

880

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območja 7, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(POK/7/3411)

Belgija

6

 

 

Francija

1 245

 

 

Irska

1 491

 

 

Združeno kraljestvo

434

 

 

Unija

3 176

 

 

TAC

3 176

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

romb in gladki romb

Psetta maxima in Scophthalmus rhombus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(T/B/2AC4-C)

Belgija

521

 

 

Danska

1 113

 

 

Nemčija

284

 

 

Francija

134

 

 

Nizozemska

3 945

 

 

Švedska

8

 

 

Združeno kraljestvo

1 097

 

 

Unija

7 102

 

 

TAC

7 102

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(SRX/2AC4-C)

Belgija

278 (84)  (85)  (86)  (87)

 

 

Danska

11 (84)  (85)  (86)

 

 

Nemčija

14 (84)  (85)  (86)

 

 

Francija

44 (84)  (85)  (86)  (87)

 

 

Nizozemska

237 (84)  (85)  (86)  (87)

 

 

Združeno kraljestvo

1 070  (84)  (85)  (86)  (87)

 

 

Unija

1 654  (84)  (86)

 

 

TAC

1 654  (86)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območja 3a

(SRX/03A-C.)

Danska

37 (88)

 

 

Švedska

10 (88)

 

 

Unija

47 (88)

 

 

TAC

47

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 6a, 6b, 7a–c in 7e–k

(SRX/67AKXD)

Belgija

876 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Estonija

5 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Francija

3 929  (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Nemčija

12 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Irska

1 266  (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Litva

20 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Nizozemska

4 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Portugalska

22 (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Španija

1 058  (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Združeno kraljestvo

2 507  (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

Unija

9 699  (89)  (90)  (91)  (92)

 

 

TAC

9 699  (91)  (92)

 

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 12(1) te uredbe.


Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območja 7d

(SRX/07D.)

Belgija

115 (93)  (94)  (95)  (96)

 

 

Francija

963 (93)  (94)  (95)  (96)

 

 

Nizozemska

6 (93)  (94)  (95)  (96)

 

 

Združeno kraljestvo

192 (93)  (94)  (95)  (96)

 

 

Unija

1 276  (93)  (94)  (95)  (96)

 

 

TAC

1 276  (96)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 8 in 9

(SRX/89-C.)

Belgija

9 (97)  (98)

 

 

Francija

1 640  (97)  (98)

 

 

Portugalska

1 330  (97)  (98)

 

 

Španija

1 338  (97)  (98)

 

 

Združeno kraljestvo

9 (97)  (98)

 

 

Unija

4 326  (97)  (98)

 

 

TAC

4 326  (98)

 

Previdnostni TAC.


Vrsta:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje:

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

(GHL/2A-C46)

Danska

16

 

 

Nemčija

28

 

 

Estonija

16

 

 

Španija

16

 

 

Francija

259

 

 

Irska

16

 

 

Litva

16

 

 

Poljska

16

 

 

Združeno kraljestvo

1 017

 

 

Unija

1 400

 

 

Norveška

1 100  (99)

 

 

TAC

2 500

 

Analitski TAC.


Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

Območje:

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

(MAC/2A34.)

Belgija

519 (100)  (101)

 

 

Danska

17 836  (100)  (101)

 

 

Nemčija

541 (100)  (101)

 

 

Francija

1 635  (100)  (101)

 

 

Nizozemska

1 646  (100)  (101)

 

 

Švedska

4 991  (100)  (101)  (102)

 

 

Združeno kraljestvo

1 525  (100)  (101)

 

 

Unija

28 693  (100)  (101)  (102)

 

 

Norveška

169 248  (103)

 

 

TAC

816 797

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Območje:

območja 6, 7, 8a, 8b, 8d in 8e; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 2a, 12 in 14

(MAC/2CX14-)

Nemčija

20 743

 

 

Španija

22

 

 

Estonija

172

 

 

Francija

13 830

 

 

Irska

69 141

 

 

Latvija

127

 

 

Litva

127

 

 

Nizozemska

30 249

 

 

Poljska

1 460

 

 

Združeno kraljestvo

190 143

 

 

Unija

326 014

 

 

Norveška

14 609  (104)  (105)

 

 

Ferski otoki

30 877  (106)

 

 

TAC

816 797

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Španija

30 746  (107)

 

 

Francija

204 (107)

 

 

Portugalska

6 355  (107)

 

 

Unija

37 305

 

 

TAC

816 797

 

Analitski TAC.

Uporablja se člen 7(2) te uredbe.


Vrsta: