ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 14

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
19. januar 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2018/76 z dne 23. oktobra 2017 o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/77 z dne 15. januarja 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/78 z dne 16. januarja 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2-fenilfenol, bensulfuron-metil, dimetaklor in lufenuron v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/79 z dne 18. januarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1 )

31

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/80 z dne 18. januarja 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za šestnajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

19.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/1


UREDBA SVETA (EU) 2018/76

z dne 23. oktobra 2017

o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. januarja 2014 sprejel Sklep 2014/146/EU (1) o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Prvi protokol (2) k Sporazumu je za obdobje treh let določil ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Unije na ribolovnem območju pod suverenostjo ali pristojnostjo Republike Mauritius (v nadaljnjem besedilu: Mauritius), in finančni prispevek, ki ga odobri Unija. Obdobje uporabe navedenega protokola se je izteklo 27. januarja 2017.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2017/1960 (3) je bil novi Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), podpisan 8. decembra 2017.

(4)

Treba bi bilo opredeliti način razdelitve ribolovnih možnosti med države članice za celotno obdobje veljavnosti protokola.

(5)

Člen 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (4) določa, da mora Komisija obvestiti zadevne države članice, če se zdi, da število dovoljenj za ribolov ali količina ribolovnih možnosti, ki so Uniji dodeljene na podlagi Protokola, niso v celoti uporabljene, in jih prosi za potrditev, da ne bodo uporabile teh ribolovnih možnosti. Če odgovor ni prejet v določenem roku, se to šteje za potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne izkoriščajo v celoti svojih ribolovnih možnosti. Navedeni rok bi bilo treba določiti.

(6)

Protokol se začasno uporablja od datuma podpisa, da se zagotovi čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije. Zato bi bilo treba tudi to uredbo uporabljati od navedenega datuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(1)   Ribolovne možnosti določene v Protokolu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija:

22 plovil

Francija:

16 plovil

Italija:

2 plovili

(b)

plovila s površinskim parangalom:

Španija:

12 plovil

Francija:

29 plovil

Portugalska:

4 plovil

(2)   Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum in Protokol.

(3)   Če zahtevki za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008 upošteva zahtevke za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice.

(4)   Rok iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 je 10 delovnih dni od datuma, ko Komisija predloži svojo prošnjo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2017

Za Svet

Predsednica

K. IVA


(1)  Sklep Sveta 2014/146/EU z dne 28. januarja 2014 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 79, 18.3.2014, str. 2).

(2)  Protokol o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 79, 18.3.2014, str. 9).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2017/1960 z dne 23. oktobra 2017 o podpisu Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (UL L 279, 28.10.2017, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


19.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/77

z dne 15. januarja 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Tekstilni izdelek kvadraste oblike (tako imenovana „prevleka za vzmetnico“) iz tiskanega tkanega tekstilnega materiala iz umetnih ali sintetičnih vlaken (100 % poliester), ki spada med pralne materiale, z merami približno 200 × 60 × 8 cm.

Izdelek se zapenja z zadrgo vzdolž ene od daljših stranic, da se lahko vstavi vzmetnica.

Na eni od daljših stranic je pritrjeno držalo iz tekstila.

(glej sliko) (*1)

6302 22 90

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilom oznak KN 6302 , 6302 22 in 6302 22 90 .

Izdelek je izdelan iz pralnega materiala in se zapenja z zadrgo, to pa kadar koli omogoča odstranitev izdelka z vzmetnice, zato je primeren za pranje (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 6302 , prvi odstavek). Iz tega izhaja, da ima objektivne značilnosti in lastnosti posteljnega perila.

Izdelek se zato uvršča pod oznako KN 6302 22 90 kot „posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz umetnih ali sintetičnih vlaken“.

Image


(*1)  Slika je samo informativne narave.


19.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/78

z dne 16. januarja 2018

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2-fenilfenol, bensulfuron-metil, dimetaklor in lufenuron v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 2-fenilfenol so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za dimetaklor in lufenuron so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Za bensulfuron-metil MRL še niso bile določene.

(2)

Za 2-fenilfenol je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka za rastlinske proizvode ter priporočila znižanje MRL za mišičevje, maščevje, jetra in ledvice prašičev, goveda in enoprstih kopitarjev ter za goveje in konjsko mleko. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za citruse nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za ta proizvod določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Kar zadeva MRL za hruške, je mejna vrednost ostankov iz Codexa varna za potrošnike. Zato je primerno določiti MRL za hruške na isti ravni.

(3)

Za bensulfuron-metil je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Priporočila je dvig ali ohranitev obstoječih MRL.

(4)

Za dimetaklor je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Priporočila je dvig ali ohranitev obstoječih MRL.

(5)

Za lufenuron je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (5). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka za vse proizvode ter priporočila znižanje MRL za citruse, pečkato sadje, češnje, slive, namizno grozdje, vinsko grozdje, fige, kakije, kivije/aktinidije, krompir, paradižnik, papriko, kumare, bučke in sojo. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za marelice, breskve, jagode, kumarice za vlaganje, motovilec, solato, endivijo/eskarijolko, krešo ter druge kalčke in poganjke, rano barbico, rukvico/rukolo, ogrščico, rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic), jetra in ledvice prašičev, goveda, ovc, koz, enoprstih kopitarjev in perutnine nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(6)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali mejne vrednosti ostankov po Codexu (CXL), bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzete MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(7)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri številnih snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(8)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(9)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(10)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(12)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred 8. avgustom 2018.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. avgusta 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za 2-fenilfenol v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2017, 15(1):4696.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za bensulfuron-metil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2016, 14(10):4596.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za dimetaklor v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2016, 14(11):4632.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za lufenuron v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2017, 15(1):4652.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpec za 2-fenilfenol se nadomesti z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)

2-fenilfenol (vsota 2-fenilfenola in njegovih konjugatov, izražena kot 2-fenilfenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

0110000

Citrusi

10

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*1)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

Pečkato sadje

0,01  (*1)

0130010

Jabolka

0,01  (*1)

0130020

Hruške

20

0130030

Kutine

0,01  (*1)

0130040

Nešplje

0,01  (*1)

0130050

Japonske nešplje

0,01  (*1)

0130990

Drugo

0,01  (*1)

0140000

Koščičasto sadje

0,01  (*1)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

0,01  (*1)

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo

 

0160000

Mešano sadje

0,01  (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01  (*1)

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01  (*1)

0220010

Česen

 

0220020

Čebula

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,01  (*1)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0231010

Paradižnik

 

0231020

Paprika

 

0231030

Jajčevci

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

 

0233020

Orjaške buče

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Ohrovt

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

 

0251020

Solata

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

0251050

Rana barbica

 

0251060

Rukvica/rukola

 

0251070

Ogrščica

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

0251990

Drugo

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorov list

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo

 

0260000

Stročnice

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Sladki komarček

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0270090

Palmovi srčki

 

0270990

Drugo

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01 (*1)

0300000

STROČNICE

0,02  (*1)

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*1)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo

 

0500000

ŽITA

0,02  (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*1)

0610000

Čaj

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnica

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo

 

0820000

Plodovi

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo

 

0830000

Skorja

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*1)

0840020

Ingver

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Hren

(+)

0840990

Drugo

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Tkiva

0,01  (*1)

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

 

1011020

Maščevje

 

1011030

Jetra

 

1011040

Ledvice

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

 

1012020

Maščevje

 

1012030

Jetra

 

1012040

Ledvice

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

 

1013020

Maščevje

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvice

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1013990

Drugo

 

1014000

(d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

 

1014020

Maščevje

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvice

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Enoprski kopitarji

 

1015010

Mišičevje

 

1015020

Maščevje

 

1015030

Jetra

 

1015040

Ledvice

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1015990

Drugo

 

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

 

1016020

Maščevje

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvice

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

Mišičevje

 

1017020

Maščevje

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvice

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1017990

Drugo

 

1020000

Mleko

0,01  (*1)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*1)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*1)

(b)

dodajo se naslednji stolpci za bensulfuron-metil, dimetaklor in lufenuron:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)

Bensulfuron-metil

Dimetaklor

Lufenuron (vsa razmerja sestavnih izomerov) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusi

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

0120000

Lupinarji

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

 

 

0,15

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

 

 

0140010

Marelice

 

 

0,2 (+)

0140020

Češnje

 

 

0,01  (*2)

0140030

Breskve

 

 

0,2 (+)

0140040

Slive

 

 

0,01  (*2)

0140990

Drugo

 

 

0,01  (*2)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0,01  (*2)

0151000

(a)

Grozdje

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

0153010

Robide

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

0154010

Borovnice

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

 

0154050

Šipek

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

 

0160000

Mešano sadje

 

 

0,01  (*2)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

0161050

Karambole

 

 

 

0161060

Kakiji

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaje

 

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

 

0163070

Gvave

 

 

 

0163080

Ananasi

 

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

 

0163990

Drugo

 

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0213020

Korenje

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0213060

Pastinak

 

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0213080

Redkev

 

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Drugo

 

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Česen

 

 

 

0220020

Čebula

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

 

0220990

Drugo

 

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

 

0,4

0231020

Paprika

 

 

0,8

0231030

Jajčevci

 

 

0,3

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

0,01  (*2)

0231990

Drugo

 

 

0,01  (*2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

0232010

Kumare

 

 

0,15

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0,15

0232030

Bučke

 

 

0,15

0232990

Drugo

 

 

0,01  (*2)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

0233010

Melone

 

 

0,4

0233020

Orjaške buče

 

 

0,4

0233030

Lubenice

 

 

0,4

0233990

Drugo

 

 

0,01  (*2)

0234000

(d)

Sladka koruza

 

 

0,01  (*2)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Motovilec

 

 

 

0251020

Solata

 

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Špinača

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

0256090

Lovorov list

 

 

 

0256100

Pehtran

 

 

 

0256990

Drugo

 

 

 

0260000

Stročnice

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

0260050

Leča

 

 

 

0260990

Drugo

 

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Šparglji/beluši

 

 

 

0270020

Kardij

 

 

 

0270030

Belušna zelena

 

 

 

0270040

Sladki komarček

 

 

 

0270050

Artičoke

 

 

 

0270060

Por

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

 

 

0270990

Drugo

 

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

STROČNICE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fižol

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,01  (*2)

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,01  (*2)

 

0401030

Mak

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sezamova semena

 

0,01  (*2)

 

0401050

Sončnična semena

 

0,01  (*2)

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0,02  (*2)

 

0401070

Soja

 

0,01  (*2)

 

0401080

Gorčična semena

 

0,02 (*2)

 

0401090

Bombaževo seme

 

0,01  (*2)

 

0401100

Bučna semena

 

0,01  (*2)

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,01  (*2)

 

0401120

Semena borage

 

0,01  (*2)

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0,02 (*2)

 

0401140

Konopljina semena

 

0,01  (*2)

 

0401150

Semena kloščevca

 

0,01  (*2)

 

0401990

Drugo

 

0,01  (*2)

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01  (*2)

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo

 

 

 

0500000

ŽITA

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

 

0500030

Koruza

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Riž

 

 

 

0500070

 

 

 

0500080

Sirek

 

 

 

0500090

Pšenica

 

 

 

0500990

Drugo

 

 

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Čaj

 

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

0650000

Rožiči

 

 

 

0700000

HMELJ

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ZAČIMBE

0,05  (*2)

 

 

0810000

Semena

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

0820000

Plodovi

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

0820990

Drugo

 

 

 

0830000

Skorja

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cimet

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingver

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Brsti

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

0900990

Drugo

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

Tkiva

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

1011010

Mišičevje

 

 

0,03

1011020

Maščevje

 

 

0,7

1011030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1011040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1011990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Mišičevje

 

 

0,03

1012020

Maščevje

 

 

0,7

1012030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1012040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1012990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Mišičevje

 

 

0,03

1013020

Maščevje

 

 

0,7

1013030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1013040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1013990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1014000

(d)

Koze

 

 

 

1014010

Mišičevje

 

 

0,03

1014020

Maščevje

 

 

0,7

1014030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1014040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1014990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1015000

(e)

Enoprski kopitarji

 

 

 

1015010

Mišičevje

 

 

0,03

1015020

Maščevje

 

 

0,7

1015030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1015040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1015990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1016000

(f)

Perutnina

 

 

 

1016010

Mišičevje

 

 

0,02 (*2)

1016020

Maščevje

 

 

0,04

1016030

Jetra

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Ledvice

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,04

1016990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

1017010

Mišičevje

 

 

0,03

1017020

Maščevje

 

 

0,7

1017030

Jetra

 

 

0,04 (+)

1017040

Ledvice

 

 

0,04 (+)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,7

1017990

Drugo

 

 

0,02 (*2)

1020000

Mleko

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Kokoši

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

(2)

v Prilogi III se črtata stolpca za dimetaklor in lufenuron.


(*1)  Meja analitskega določanja

(F)

=

topen v maščobi

2-fenilfenol (vsota 2-fenilfenola in njegovih konjugatov, izražena kot 2-fenilfenol)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

2-fenilfenol – oznaka 100000 razen 1040000: 2-fenilfenol

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren“

(*2)  Meja analitskega določanja

(F)

=

topen v maščobi

Bensulfuron-metil

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

Dimetaklor

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

Lufenuron (vsa razmerja sestavnih izomerov) (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 19. marca 2020, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140010

Marelice

0140030

Breskve

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 19. marca 2020, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1017030

Jetra

1017040

Ledvice“


19.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/79

z dne 18. januarja 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 5(1)(a), (d), (e), (h) in (i), člena 11(3) in člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 (2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba) določa seznam odobrenih snovi Unije, ki se lahko uporabljajo v polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

(2)

Od zadnje spremembe Uredbe (EU) št. 10/2011 je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavila nadaljnja znanstvena mnenja o posameznih snoveh, ki se lahko uporabljajo v materialih, namenjenih za stik z živili (v nadaljnjem besedilu: FCM), kakor tudi o dovoljeni uporabi predhodno odobrenih snovi. Za zagotovitev, da bo Uredba (EU) št. 10/2011 odražala najnovejše ugotovitve Agencije, bi bilo treba navedeno uredbo spremeniti.

(3)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (3) o uporabi kopolimera (butadiena, stirena, metil metakrilata, butil akrilata), navzkrižno vezanega z divinilbenzenom ali 1,3-butandiol dimetakrilatom (snov FCM št. 856, št. CAS 25101-28-4). Agencija je ugotovila, da snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se uporablja kot polimerni aditiv do 40 % m/m v mešanicah stiren-akrilonitrilnega kopolimera (SAN) in poli(metil metakrilata) (PMMA) v izdelkih za večkratno uporabo, namenjenih za stik pri sobni temperaturi z živili na vodni osnovi, kislimi živili in/ali živili z nizko vsebnostjo alkohola (< 20 %) za manj kot en dan in suhimi živili za kakršno koli trajanje stika, vključno za dolgotrajno shranjevanje. Sedanjo odobritev te snovi bi bilo treba razširiti, tako da bo vključevala to uporabo, če so navedene specifikacije izpolnjene.

(4)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (4) o uporabi monomera 2,4,4′-trifluorobenzofenon (snov FCM št. 1061 in št. CAS 80512-44-3). Agencija je ugotovila, da snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se uporablja kot komonomer do masnega deleža 0,3 %, izračunanega na podlagi končnega materiala v proizvodnji polimernega materiala polieter-eter-keton. Zato bi bilo treba navedeni monomer dodati na seznam odobrenih snovi Unije z omejitvijo, da mora biti izpolnjena ta specifikacija.

(5)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (5) o uporabi monomera 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-penten (snov FCM št. 1063 in št. CAS 1547-26-8). Agencija je ugotovila, da snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se uporablja kot komonomer skupaj s komonomeri tetrafluoroetilena in/ali etilena za proizvodnjo kopolimerov fluora, namenjenih izključno za uporabo kot pomožna tehnološka sredstva za polimerizacijo do 0,2 % m/m FCM. Pri tej uporabi nizek delež molekulske mase, nižji od 1 500 Da, v kopolimeru fluora ne sme biti večji od 30 mg/kg. Zato bi bilo treba navedeni monomer dodati na seznam odobrenih snovi Unije z omejitvijo, da morajo biti izpolnjene navedene specifikacije.

(6)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (6) o uporabi volframovega oksida (WOn (n = 2,72–2,90)) (snov FCM št. 1064 in št. CAS 39318-18-8). Agencija je ugotovila, da snov ne pomeni tveganja za varnost potrošnikov, če se aditiv uporablja kot sredstvo za ponovno segrevanje v polietilen tereftalatu (PET). Agencija meni, da je zaradi netopnosti snovi pričakovati nizko migracijo za vse predvidljive uporabe kot aditiv za ponovno segrevanje v PET. Preverjanje mejne vrednosti migracije zato ni potrebno. Za druge tehnične funkcije ali za uporabo v drugih polimerih je Agencija ugotovila, da migracija ne sme presegati 0,05 mg/kg (izraženo kot volfram). Zato bi bilo treba navedeno snov dodati na seznam odobrenih snovi Unije z omejitvijo, da morajo biti izpolnjene navedene specifikacije.

(7)

Agencija je sprejela pozitivno znanstveno mnenje (7) o uporabi mešanice z metilnimi skupinami razvejanih in linearnih C14-C18 alkanamidov, pridobljenih iz maščobnih kislin (snov FCM št. 1065 in št. CAS 85711-28-0). Agencija je ugotovila, da snov ne predstavlja tveganja za varnost potrošnikov, če se uporablja pri proizvodnji poliolefinskih izdelkov, namenjenih za stik z vsemi živili razen maščobnih živil (kot je opredeljeno s simulantom D2) in kadar njegova migracija ne presega 5 mg/kg živila. Zato bi bilo treba navedeno mešanico dodati na seznam odobrenih snovi Unije z omejitvijo, da morajo biti izpolnjene te specifikacije.

(8)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 10/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 10/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Polimerni materiali in izdelki, ki so skladni z Uredbo (EU) št. 10/2011, kot se uporablja pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko dajejo v promet do 8. februarja 2019 in lahko ostanejo v prometu do izčrpanja zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 10/2011 se spremeni:

(1)

točka 1 v preglednici 1 se spremeni:

(a)

vnos za snov FCM št. 856 se nadomesti z naslednjim:

„856

40563

25101-28-4

kopolimer (butadiena, stirena, metil metakrilata, butil akrilata), navzkrižno vezan z divinilbenzenom ali 1,3-butandiol dimetakrilatom

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabo:

za trdi polivinilklorid (PVC) v koncentraciji največ 12 % pri sobni temperaturi ali pod njo ali

do 40 % m/m v mešanicah stiren-akrilonitrilnega kopolimera (SAN) in poli(metil metakrilata) (PMMA) v izdelkih za večkratno uporabo pri sobni temperaturi ali pod njo ter bodisi v stiku samo z živili na vodni osnovi, kislimi živili in/ali živili z nizko vsebnostjo alkohola (< 20 %) za manj kot en dan bodisi le v stiku s suhimi živili za kakršno koli trajanje stika.“

 

(b)

po številčnem vrstnem redu številk snovi FCM se vstavijo naslednji vnosi:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorobenzofenon

ne

da

ne

 

 

Samo za uporabo kot komonomer pri proizvodnji polimernega materiala polieter-eter-keton do 0,3 % m/m končnega materiala.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-penten

ne

da

ne

 

 

Samo za uporabo skupaj s komonomeri tetrafluoroetilena in/ali etilena za proizvodnjo kopolimerov fluora za uporabo kot pomožno tehnološko sredstvo za polimerizacijo do 0,2 % m/m materiala, namenjenega za stik z živili, in če nizek delež molekulske mase, nižji od 1 500 Da, v kopolimeru fluora ne presega 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

volframov oksid

da

ne

ne

0,05

 

Stehiometrija: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

mešanica z metilnimi skupinami razvejanih in linearnih C14-C18 alkanamidov, pridobljenih iz maščobnih kislin

da

ne

ne

5

 

Samo za uporabo pri proizvodnji poliolefinskih izdelkov, ki ne prihajajo v stik z živili, za katera je v tabeli 2 Priloge III določen simulant D2.

(26)“

(2)

v točki 3 v preglednici 3 se dodajo naslednji vnosi:

„(25)

Kadar se uporablja kot sredstvo za ponovno segrevanje v polietilen tereftalatu (PET), preverjanje skladnosti z mejno vrednostjo specifične migracije ni potrebno; v vseh drugih primerih se skladnost z mejno vrednostjo specifične migracije preveri v skladu s členom 18; mejna vrednost specifične migracije je izražena v mg volframa / kg živila.

(26)

Migracija stearamida iz preglednice 1 pod snovjo FCM št. 306, za katero se ne uporablja mejna vrednost specifične migracije, se izvzame iz preverjanja skladnosti migracije mešanice z mejno vrednostjo specifične migracije, določene za mešanico.“


19.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/80

z dne 18. januarja 2018

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za šestnajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2080 (3) se je začela prodaja posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom.

(2)

Glede na ponudbe, predložene za šestnajsti delni razpis, je treba določiti najnižjo prodajno ceno.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za šestnajsti delni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080, katerega rok za predložitev ponudb je potekel 16. januarja 2018, znaša najnižja prodajna cena 119,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom (UL L 321, 29.11.2016, str. 45).