ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 7

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
12. januar 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/44 z dne 20. oktobra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/45 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa za leto 2018

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018

13

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/47 z dne 30. oktobra 2017 o odobritvi uporabe alternativnih vlečnih mrež T90 pri ribolovu v Baltskem morju, z odstopanjem od Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/48 z dne 11. januarja 2018 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Suikerstroop (ZTP))

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/49 z dne 11. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 501/2013 po pregledu glede novega izvoznika v skladu s členom 11(4) in 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/50 z dne 11. januarja 2018 o dvestoosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

35

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2018/51 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

37

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/52 z dne 11. januarja 2018 o zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

39

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 ( UL L 224, 31.8.2017 )

41

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/44

z dne 20. oktobra 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) ter zlasti člena 15(6) in člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja ulova člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke, ki lahko trajajo največ tri leta.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 (2) je določila načrt za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložile Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska.

(4)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Navedene države članice so 2. junija 2017 po posvetovanju s svetovalnim svetom za jugozahodne vode Komisiji predložile novo skupno priporočilo in predlagale nekatere spremembe načrta za zavržke.

(5)

Novo skupno priporočilo je pregledal STECF (3). Ukrepi, ki jih predlaga navedeno skupno priporočilo, so v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v načrt za zavržke.

(6)

Novo skupno priporočilo predlaga, da se ribolov sinjega mola (Micromesistius poutassou), ki se lovi s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelkih ICES VIIIc in IXa, tudi vključi v načrt za zavržke, ki ga določa Uredba (EU) 2016/2374.

(7)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi, da se spremeni opredelitev ribolova morske spake (Lophiidae) v razdelkih ICES VIII a, b, d in e ter razdelkih ICES VIIIc in IXa, kot je določeno v načrtu za zavržke, in sicer, da se doda koda orodja za trislojne mreže (GTR) in zmanjša velikost mrežnega očesa za vse stoječe mreže z 200 mm na 170 mm.

(8)

Novo skupno priporočilo poleg tega predlaga, da se ob upoštevanju značilnosti opreme za te vrste ribolovnih praks in ekosistema obdrži izjema za obveznost iztovarjanja, ki jo dovoljuje načrt za zavržke za škampa, ki se lovi z vlečnimi mrežami na podobmočjih ICES VIII in IX, saj obstoječi znanstveni dokazi kažejo morebitne visoke stopnje preživetja. STECF je v svoji oceni ugotovil, da najnovejši preskusi in študije ter dodatne informacije, ki so jih zagotovile države članice, zagotavljajo dovolj dokazov o stopnji preživetja. Zato bi bilo treba to izjemo, ki je bila odobrena dvakrat (za leto 2016 in leto 2017), ohraniti tudi v letu 2018.

(9)

Izjema de minimis za osliča, kot je določena v načrtu za zavržke, do največ 6 % v letu 2018 celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže za to vrsto v podobmočjih ICES VIII in IX, temelji na dejstvu, da je viabilno povečanje selektivnosti zelo težko doseči. STECF je ugotovil, da so dodatni podatki o selektivnosti, ki so jih zagotovile države članice, vsebovali dodatne dokaze o tem, da je selektivnost zelo težko doseči za ribolovne dejavnosti, ki so vključene. Vendar bi bilo treba opraviti dodatno delo za izboljšanje upravičenosti za to izjemo. To izjemo bi bilo zato treba podaljšati do leta 2018 pod pogojem, da države članice zagotovijo izboljšane podatke v podporo tej izjemi, ki bi jih ocenil STECF.

(10)

Delegirano uredbo (EU) 2016/2374 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije in njenim načrtovanjem, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 se spremeni:

(1)

v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

za osliča (Merluccius merluccius), do največ 6 % v letu 2018 celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže in potegalke (kode orodja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX in SV) za ribolov na osliča na podobmočjih ICES VIII in IX.“;

(2)

v členu 3(2) se leto „2017“ nadomesti z letom „2018“;

(3)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.1.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 33).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf


PRILOGA

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

1.   Ribolov morskega lista (Solea solea)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

ves ulov morskega lista

TBB

vse vlečne mreže z gredjo

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

2.   Ribolov morskega lista (Solea solea) in morske plošče (Pleuronectes platessa)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov morskega lista in morske plošče

3.   Ribolov osliča (Merluccius merluccius)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov osliča

LL, LLS

vsi parangali

vse

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

razdelka ICES VIIIc in IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

Plovila, ki izpolnjujejo naslednja kumulativna merila:

1.

uporabljajo mrežna očesa z velikostjo 70 mm ali več;

2.

skupni iztovorjeni ulov osliča v obdobju 2014/2015 (1) predstavlja več kot 5 % vseh iztovorjenih vrst in več kot 5 metričnih ton.

ves ulov osliča

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa med 80 mm in 99 mm

LL, LLS

vsi parangali

velikost trnka več kot 3,85 cm +/– 1,15 cm po dolžini in 1,6 cm +/– 0,4 cm po širini

4.   Ribolov morske spake (Lophiidae)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 170 mm ali več

ves ulov morske spake

razdelka ICES VIIIc in IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 170 mm ali več

ves ulov morske spake

5.   Ribolov škampa (Nephrops norvegicus)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa

razdelka ICES VIIIc in IXa (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa

6.   Ribolov črnega morskega meča (Aphanopus carbo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIc, IX, X in cona CECAF 34.1.2

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

ves ulov črnega morskega meča, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2014 in 2015 (2) vseboval več kot 20 % črnega morskega meča

7.   Ribolov okatega ribona (Pagellus bogaraveo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IX

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

velikost trnka več kot 3,95 cm po dolžini in 1,65 cm po širini

ves ulov okatega ribona, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2014 in 2015 (3) vseboval več kot 20 % okatega ribona

8.   Ribolov sinjega mola (Micromesistius poutassou)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelka ICES VIIIc in IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

vse

ves ulov sinjega mola


(1)  Referenčno obdobje za leto 2017. Referenčno obdobje za leto 2018 sta leti 2015/2016.

(2)  Referenčno obdobje za leto 2017. Referenčno obdobje za leto 2018 sta leti 2015/2016.

(3)  Referenčno obdobje za leto 2017. Referenčno obdobje za leto 2018 sta leti 2015/2016.


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/45

z dne 20. oktobra 2017

o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa za leto 2018

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (2) in zlasti člena 18a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja ulova člen 15(6) navedene uredbe Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranimi akti sprejme načrte za zavržke, ki lahko trajajo največ tri leta.

(3)

Belgija, Danska, Nemčija, Francija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Severnem morju. Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje so navedene države članice 3. junija 2016 Komisiji predložile skupno priporočilo o načrtu za zavržke za pridneni ribolov v Severnem morju. Na podlagi navedenega skupnega priporočila je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2250 (3) določila načrt za zavržke, ki se uporablja za navedeni ribolov.

(4)

Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje so Belgija, Danska, Nemčija, Francija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo 31. maja 2017 Komisiji predložili novo skupno priporočilo o novem načrtu za zavržke za pridneni ribolov v Severnem morju. Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). Na srečanju strokovne skupine 8. septembra, ki se ga je udeležilo 28 držav članic, Komisija in Evropski parlament kot opazovalec, so bili obravnavani zadevni ukrepi.

(5)

Na podlagi novega skupnega priporočila je primerno razveljaviti Delegirano Uredbo (EU) 2016/2250.

(6)

Ukrepi iz novega skupnega priporočila so skladni s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(7)

Za namene navedene uredbe Severno morje vključuje coni ICES IIIa in IV. Ker se nekateri pridneni staleži, ki jih zadeva predlagani načrt za zavržke, nahajajo tudi v vodah Unije razdelka ICES IIa, zadevne države članice predlagajo, da se tudi razdelek ICES IIa vključi v načrt za zavržke.

(8)

Novi načrt za zavržke za leto 2018 bi moral vključevati določbe iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2250 o vrstah, ki bodo iztovorjene, in opredeliti dodatne vrste rib in ribolova, za katere bi se morala uporabljati obveznost iztovarjanja v letu 2018.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2016/2250 je uvedla izjeme zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določeno v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 (4), za ulov škampa z vršami in z vlečnimi mrežami pri uporabi nekaterih selektivnih naprav v razdelku ICES IIIa. Države članice so predložile znanstvene dokaze, ki dokazujejo visoko stopnjo preživetja pri ulovu škampa s pridnenimi vlečnimi mrežami. Navedene informacije so bile predložene in STECF je ugotovil, da so informacije zadostne. Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedenih izjem. Zato bi jih bilo treba vključiti v nov načrt za zavržke za leto 2018.

(10)

Delegirana uredba (EU) 2016/2250 je uvedla izjemo zaradi visoke stopnje preživetja pri ulovu škampa v podobmočju ICES IV za nekatera orodja pod pogojem, da se uporabi selektivna naprava NETGRID. Navedena delegirana uredba je od držav članic z neposrednim upravljalnim interesom v Severnem morju zahtevala, da Komisiji predložijo dodatne znanstvene informacije, ki podpirajo izjeme za določene pridnene vlečne mreže. Informacije so bile predložene, STECF pa je ugotovil, da utemeljujejo samo izjemo v zimskih mesecih in v nekaterih območjih (funkcionalne enote ICES). Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v novi načrt za zavržke za leto 2018, vendar samo v zimskih mesecih in v nekaterih funkcionalnih enotah ICES.

(11)

Novo skupno priporočilo vključuje izjemo zaradi visoke stopnje preživetja prilova pri ribolovu z vršami in kogoli ter ulova morskega lista z vlečnimi mrežami s širilkami.

(12)

Na podlagi znanstvenih dokazov iz novega skupnega priporočila, ki jih je pregledal STECF, in ob upoštevanju lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistema bi bilo treba navedeni izjemi zaradi visoke stopnje preživetja vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(13)

Delegirana uredba (EU) 2016/2250 je uvedla izjeme de minimis za:

morskega lista, ulovljenega s trislojnimi mrežami in zabodnimi mrežami v razdelku ICES IIIa, podobmočju ICES IV in vodah Unije podobmočja ICES IIa,

morskega lista, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo, opremljenimi s flamsko ploskvijo, v podobmočju ICES IV,

škampa, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami v podobmočju ICES IV in vodah Unije razdelka ICES IIa.

Novo skupno priporočilo predlaga nadaljnjo uporabo navedenih izjem de minimis. Zato je primerno vključiti te izjeme v nov načrt za zavržke.

(14)

Novo skupno priporočilo predlaga izjemo de minimis za ulove morskega lista, vahnje, mola, trske in saja skupaj z določenimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES IIIa, izjemo de minimis za ulove morskega lista, vahnje, mola, trske in saja skupaj s košarami v razdelku ICES IIIa, izjemo de minimis za mola in trske za ulov s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES IVc, ter izjemo de minimis za mola za ulov z določenimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES IIIa.

(15)

Na podlagi prepričljivih dokazov, ki so jih za navedene izjeme de minimis predložile države članice, pregledal pa jih je STECF, ki ugotavlja, da navedene izjeme vsebujejo utemeljene dokaze, da je nadaljnjo izboljšavo selektivnosti težko doseči in/ali da pomeni nesorazmerne stroške pri ravnanju z neželenim ulovom, je primerno določiti izjeme de minimis v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v novem skupnem priporočilu, v okviru omejitev iz člena 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(16)

Člen 18a Uredbe (ES) št. 850/98 pooblašča Komisijo, da zaradi sprejetja načrtov za zavržke in z namenom varovanja nedoraslih morskih organizmov za vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja, določi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Navedene najmanjše referenčne velikosti ohranjanja lahko po potrebi odstopajo od velikosti, določenih v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98. Za škampa v razdelku ICES IIIa je primerno ohraniti najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v Delegirani uredbi (EU) 2015/2440 (5), tj. skupno dolžino 105 mm in dolžino oklepa 32 mm. Dodati bi bilo treba najkrajšo dolžino repa 59 mm na podlagi novega skupnega priporočila in ocene STECF, ki navaja, da taka dolžina repa ustreza sedanjim vrednostim za celotno dolžino in dolžino oklepa.

(17)

Načrti za zavržke lahko vključujejo tudi tehnične ukrepe v zvezi z ribolovom ali vrstami, za katere velja obveznost iztovarjanja. Za povečanje selektivnosti orodja in zmanjšanje naključnega ulova v Skagerraku je primerno ohraniti več tehničnih ukrepov, ki so bili dogovorjeni med Unijo in Norveško v letih 2011 (6) in 2012 (7), ter dovoliti uporabo selektivne naprave SepNep.

(18)

Za zagotovitev ustreznega nadzora bi bilo treba določiti posebne zahteve za države članice glede priprave seznama plovil, ki jih zajema ta uredba.

(19)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Zaradi skladnosti s časovnim okvirom, določenim v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi se morala uporabljati od 1. januarja do 31. decembra 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za pridneni ribolov v skladu s to uredbo v podobmočju ICES IV (Severno morje), razdelku ICES IIIa (Kattegat in Skagerrak) in vodah Unije razdelka ICES IIa (Norveško morje).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(1)

„ploskev Seltra“ pomeni selektivno napravo:

z zgornjo ploskvijo z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm, nameščeno v razdelek s štirimi ploskvami v razmerju tri očesa velikosti 90 mm proti enemu očesu velikosti 270 mm, ali z zgornjo ploskvijo s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm,

dolgo najmanj 3 metre,

nameščeno največ 4 metre od zaporne vrvi ter

zajema celotno širino zgornje ploskve vlečne mreže (tj. od roba do roba).

(2)

„selektivna naprava NETGRID“ pomeni selektivno napravo, ki je sestavljena iz razdelka s štirimi ploskvami, vstavljenega v vlečno mrežo z dvema ploskvama z nagnjeno površino mreže z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 200 mm, ki vodi do izhodne odprtine na vrhu vlečne mreže.

(3)

„Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega:

prednji del je neposredno pritrjen na vrečo,

zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli,

raztegnjena dolžina pa mora biti najmanj 3 m.

(4)

„SepNep“ pomeni vlečno mrežo s širilkami, ki:

ima mrežna očesa velikosti od 80 do 99 + ≥ 100 mm,

ima več vreč z velikostjo mrežnega očesa od najmanj 80 mm do 120 mm, pritrjenih na en sam podaljšek, skrajna zgornja vreča pa ima velikost mrežnih očes vsaj 120 mm in je opremljena z ločevalno ploskvijo z velikostjo mrežnega očesa največ 105 mm, ter

je lahko opremljena z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami najmanj 17 mm, če je oblikovana tako, da omogoča pobeg majhnih škampov.

Člen 3

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja se uporablja za vrste iz priloge k tej uredbi, pri tem pa se upoštevajo izjeme iz členov 4 do 7.

Člen 4

Izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za naslednje ulove škampa:

(a)

ulove z vršami (FPO (8));

(b)

ulove v razdelku ICES IIIa s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je najmanj 70 mm in so opremljene s selektivno mrežo za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(c)

ulove v razdelku ICES IIIa s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je najmanj 90 mm in so opremljene s ploskvijo Seltra; ter

(d)

v zimskih mesecih (od oktobra do marca) za ulove v funkcionalnih enotah Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) in Moray Firth (FU9) s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, TBN) z velikostjo mrežnega očesa najmanj 80 mm in selektivno napravo NETGRID.

2.   Pri zavržku škampa, ujetega v primerih iz odstavka 1, se cel škamp izpusti takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morski list

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ulov morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja znotraj šestih morskih milj od obale v območju ICES IVc in zunaj opredeljenih območij odraščanja z vlečnimi mrežami s širilkami (OTB) z velikostjo mrežnega očesa vreče od 80 do 99 mm.

2.   Izjema iz odstavka 1 se uporablja samo za plovila z največjo dolžino 10 metrov in največjo močjo motorja 221 kW, kadar lovijo v vodah globine 30 metrov ali manj, in pri omejitvi vleke, ki traja največ poldrugo uro (1:30 h).

3.   Pri zavržku morskega lista, ujetega v primerih iz odstavka 1, se morski list takoj izpusti.

Člen 6

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja prilova pri ribolovu z vršami in kogoli

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ulov trske, vahnje, mola, morske plošče, morskega lista, osliča in saja z vršami in kogoli (FPO, FYK).

2.   Pri zavržku rib, ujetih v primerih iz odstavka 1, se ribe izpustijo takoj, in sicer pod morsko gladino.

Člen 7

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(4)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

pri ribolovu s plovili, ki v razdelku ICES IIIa, podobmočju ICES IV in vodah Unije razdelka ICES IIa uporabljajo trislojne in zabodne mreže (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

količina morskega lista, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste;

(b)

pri ribolovu s plovili, ki v podobmočju ICES IV uporabljajo vlečne mreže z gredjo (TBB) z velikostjo mrežnega očesa 80–119 mm in povečanimi mrežnimi očesi v podaljšku mreže z gredjo s flamsko ploskvijo:

količina morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 6 % celotnega letnega ulova te vrste;

(c)

pri ribolovu s plovili, ki v podobmočju ICES IV in vodah Unije razdelka ICES IIa uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je 80–99 mm:

količina škampa, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 2 % celotnega letnega ulova te vrste;

(d)

pri ribolovu na škampa s plovili, ki v razdelku ICES IIIa uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 70 mm in so opremljene s selektivno mrežo za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske in saja, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 4 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola in severne kozice ter trske in saja;

(e)

pri ribolovu na severno kozico s plovili, ki v razdelku ICES IIIa uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 35 mm in so opremljene s selektivno mrežo za vrste z razdaljo med prečkami največ 19 mm in odprtino za ribe:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske, morske plošče in saja, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 1 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola, trske, saja in morske plošče ter severne kozice;

(f)

pri mešanem ribolovu v razdelku ICES IVc za morskega lista, mola, morsko ploščo in vrste brez omejitev ulova s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, SDN, SSC) z velikostjo mrežnega očesa 70–99 mm:

skupna količina mola in trske, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 6 % celotnega letnega ulova škampa, vahnje, morskega lista, severne kozice, mola, morske plošče, saja in trske; največja količina trske, ki se lahko zavrže, je omejena na 2 % navedenih skupnih letnih ulovov;

(g)

pri ribolovu s plovili, ki v razdelku ICES IIIa uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TBN) z velikostjo mrežnega očesa 90–119 mm in ploskvijo Seltra ali z velikostjo mrežnega očesa 120 mm in več:

količina mola, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 2 % celotnega letnega ulova škampa, trske, vahnje, mola, saja, morskega lista, morske plošče in osliča.

Člen 8

Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Z odstopanjem od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98, je najmanjša referenčna velikost ohranjanja za škampa v razdelku ICES IIIa naslednja:

(a)

skupna dolžina 105 mm;

(b)

dolžina repa 59 mm;

(c)

dolžina oklepa 32 mm.

Člen 9

Posebni tehnični ukrepi v Skagerraku

1.   V Skagerraku je prepovedano prevažanje na krovu ali uporaba kakršne koli vlečne mreže, danske potegalke, vlečne mreže z gredjo ali podobne vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa manjšo od 120 mm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko uporabljajo naslednje vlečne mreže:

(a)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 90 mm, če so opremljene s ploskvijo Seltra ali izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(b)

vlečne mreže z velikostjo kvadratastega mrežnega očesa vreče najmanj 70 mm in opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(c)

vlečne mreže z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa največ 70 mm za ribolov pelagičnih ali industrijskih vrst, če ulov vsebuje več kot 80 % ene ali več pelagičnih ali industrijskih vrst;

(d)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 35 mm za ribolov severne kozice, če so opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 19 mm.

3.   Pri ribolovu severne kozice v skladu z odstavkom 2(d) se lahko uporablja naprava za zadržanje rib, če so zadostne ribolovne možnosti za kritje prilova in če je naprava za zadržanje:

(a)

izdelana tako, da ima zgornja ploskev kvadratasta mrežna očesa velikosti 120 mm,

(b)

dolga najmanj 3 metre, ter

(c)

dolga najmanj toliko kot širina izločevalne rešetke.

Člen 10

SepNep

Z odstopanjem od člena 4 Uredbe (ES) št. 850/98 se dovoli uporaba mrež SepNep.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (EU) 2016/2250 se razveljavi.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2250 z dne 4. oktobra 2016 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa (UL L 340, 15.12.2016, str. 2).

(4)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 z dne 22. oktobra 2015 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (UL L 336, 23.12.2015, str. 42.)

(6)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ureditve ribolova v Skagerraku in Kattegatu za leto 2012.

(7)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ukrepov za izvajanje prepovedi zavržkov in nadzornih ukrepov v območju Skagerraka z dne 4. julija 2012.

(8)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike. Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.


PRILOGA

Ribolovno orodje (1)  (2)

Velikost mrežnega očesa

Vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja

vlečne mreže:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, morske plošče, saja, severne kozice, škampa in mola

vlečne mreže:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70–99 mm

ves ulov trske (3), morskega lista, vahnje, saja, severne kozice, škampa in mola

vlečne mreže:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32–69 mm

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, morske plošče, saja, severne kozice, škampa in mola

vlečne mreže z gredjo:

vlečna mreža z gredjo

≥ 120 mm

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, morske plošče, saja, severne kozice, škampa in mola

vlečne mreže z gredjo:

vlečna mreža z gredjo

80–119 mm

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, saja, severne kozice, škampa in mola

zabodne mreže, trislojne mreže in zapletne mreže:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

ves ulov trske (3), morskega lista, vahnje, saja, severne kozice, škampa in mola

trnki in vrvice:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, osliča, morske plošče, saja, severne kozice, škampa in mola

pasti:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

ves ulov trske, morskega lista, vahnje, morske plošče, saja, severne kozice, škampa in mola


(1)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej tabeli, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1.).

(2)  Za plovila, katerih dolžina čez vse je manj kot 10 metrov, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.

(3)  Obveznost iztovarjanja za trsko se ne uporablja v podobmočju ICES IIIaS.


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/46

z dne 20. oktobra 2017

o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(6) ter člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Za izvajanje obveznosti iztovarjanja ulova člen 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisijo pooblašča, da na podlagi skupnih priporočil, ki jih države članice pripravijo po posvetu z zadevnimi svetovalnimi sveti, z delegiranim aktom sprejme načrte za zavržke, ki lahko trajajo največ tri leta.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2375 (2) je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložili Belgija, Irska, Španija, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

(4)

Belgija, Irska, Španija, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo imajo neposredni upravljalni interes za ribolov v severozahodnih vodah. Navedene države so 31. maja 2017 po posvetovanju s svetovalnim svetom za severozahodne vode Komisiji predložile novo skupno priporočilo o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega in globokomorskega ribolova v severozahodnih vodah za leto 2018. Pridobljen je bil znanstveni prispevek zadevnih znanstvenih organov, ki ga je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) (3). Ukrepi iz skupnega priporočila so v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se lahko vključijo v to uredbo.

(5)

Glede severozahodnih voda se v skladu s členom 15(1)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja uporablja za vrste, ki opredeljujejo ribolov, za katerega veljajo omejitve ulova, najpozneje od 1. januarja 2016. V novem skupnem priporočilu so določene flote, ki bodo morale biti skladne z obveznostjo iztovarjanja pri mešanem ribolovu na trsko, vahnjo, mola in saja, pri ribolovu na škampa, pri mešanem ribolovu na morskega lista in morsko ploščo ter pri ribolovu na osliča, krilatega romba in polaka.

(6)

V skladu z novim skupnim priporočilom bi moral načrt za zavržke za leto 2018 poleg ribolovnih vrst iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2375 (tj. zelo mešan ribolov trske, vahnje, mola in saja, ribolov škampa, mešan ribolov morskega lista in morske plošče ter ribolov osliča, krilatega romba in polaka) zajemati tudi ribolov saja v razdelkih ICES VI in Vb ter VII. Pri nekaterih vrstah ribolova bi bilo treba zajeti tudi vrste iz prilova.

(7)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi, da se obveznost iztovarjanja uporablja od leta 2018 za globokomorski ribolov z vlečnimi mrežami in potegalkami za lov na črnega morskega meča, modrega lenga in repake v podobmočju ICES VI in razdelku ICES Vb.

(8)

Novo skupno priporočilo za leto 2018 predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za škampa, ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami v razdelku ICES VI in na podobmočju VII, ob upoštevanju značilnosti orodij, ribolovnih praks in ekosistema. STECF je ugotovil, da je izjema utemeljena. Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(9)

Novo skupno priporočilo za leto 2018 predlaga izjemo zaradi visoke stopnje preživetja, kot je navedeno v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za morskega lista pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami z velikostjo mrežnega očesa 80–99 mm v razdelku ICES VIId znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja. STECF je izjavil, da bi bilo treba opredeliti območja odraščanja, navedena v uredbi. Zato bi bilo treba to izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018 pod pogojem, da zadevne države članice opravijo dodatne preskuse in posredujejo informacije o lokaciji območij odraščanja.

(10)

Novo skupno priporočilo za leto 2018 predlaga sedem izjem de minimis od obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova in do nekaterih ravni. STECF je proučil dokaze, ki so jih predložile države članice, in ugotovil, da skupno priporočilo vsebuje utemeljene argumente o tem, da je dodatna izboljšanja glede selektivnosti težko doseči, in/ali o nesorazmernih stroških ravnanja z naključnim ulovom, ki so v nekaterih primerih podprti s kvalitativno oceno stroškov. Ob upoštevanju navedenega in odsotnosti drugačnih znanstvenih podatkov je primerno vključiti te izjeme de minimis v načrt za zavržke za leto 2018 v skladu z odstotnimi deleži, predlaganimi v skupnem priporočilu, in na ravneh, ki ne presegajo dovoljenih ravni iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(11)

Izjema de minimis, predlagana za mola, do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm ter pelagične vlečne mreže za ribolov na mola v razdelkih ICES VIId in VIIe, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči.

(12)

Izjema de minimis, predlagana za mola, do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm za ribolov na mola v razdelkih ICES VIIb–VIIj, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči.

(13)

Izjema de minimis, predlagana za mola, do največ 6 %, v letu 2018, celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm za ribolov na mola v podobmočju ICES VII (razen VIIa, VIId in VIIe), temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči.

(14)

Kar zadeva te tri izjeme de minimis, predlagane za mola, je Delegirana uredba (EU) 2016/2375 od zadevnih držav članic zahtevala, da Komisiji predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo te izjeme. STECF je pripomnil, da so bili z dodatnimi podatki razjasnjeni nekateri njegovi dvomi, vendar podatki še vedno niso popolni. STECF je poudaril potrebo po bolj usklajenem pristopu do tega staleža. Na podlagi znanstvenih dokazov, ki jih je pregledal STECF, in ob upoštevanju, da so bili dodatni dokazi, ki podpirajo izjemo, izboljšani, bi bilo treba to izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(15)

Izjema de minimis, predlagana za škampa, do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki lovijo škampa na podobmočju ICES VII, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči. STECF je ugotovil, da je izjema utemeljena. Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(16)

Izjema de minimis, predlagana za škampa, do največ 2 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki lovijo škampa na podobmočju ICES VI, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči in da obstajajo količinski podatki, ki potrjujejo nesorazmerne stroške ravnanja z naključnim ulovom. STECF je ugotovil, da je izjema utemeljena. Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(17)

Izjema de minimis, predlagana za morskega lista, do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–199 mm s povečano selektivnostjo v razdelkih ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg in VIIh, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči. STECF je navedel, da je namen izjeme kompenzirati uporabo selektivnejšega orodja in pokriti preostale zavržke. Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(18)

Izjema de minimis, predlagana za morskega lista, do največ 3 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, ki uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov na morskega lista v razdelkih ICES VIId, VIIe, VIIf in VIIg, temelji na dejstvu, da je povečanje selektivnosti zelo težko doseči. STECF je ugotovil, da je izjema utemeljena. Zato bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v načrt za zavržke za leto 2018.

(19)

Področje uporabe nekaterih določb Delegirane uredbe (EU) 2016/2375 je omejeno na leto 2017. Zato bi bilo treba omenjeno uredbo razveljaviti in jo nadomestiti z novo, ki bi učinkovala od 1. januarja 2018.

(20)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v conah ICES V (razen Va in samo v vodah Unije Vb), VI in VII za pridneni in globokomorski ribolov v skladu s to uredbo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

„Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega prednji del je neposredno pritrjen na vrečo. Zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli, ploskev pa mora imeti raztegnjeno dolžino najmanj 3 m.

Člen 3

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

Obveznost iztovarjanja velja za vsak ribolov, kot je določeno v Prilogi, in je predmet izjem iz členov 4 in 5.

Člen 4

Izjema na podlagi stopnje preživetja

1.   Izjema na podlagi stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za:

(a)

škampa (Nephrops norvegicus), ki se lovi z vršami, pastmi ali košarami (kodi orodja (4) FPO in FIX) v podobmočjih ICES VI in VII;

(b)

ulov morskega lista (Solea solea) pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se lovi z vlečnimi mrežami s širilkami (kode orodja OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) z velikostjo mrežnega očesa vreče 80–99 mm v razdelku ICES VIId znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja v okviru ribolovnih operacij, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: plovila z dolžino največ 10 metrov, močjo motorja največ 221 kW, kadar lovijo v vodah globine manj kot 30 metrov in z omejenim trajanjem vleke, najdlje uro in pol. Takšen ulov morskega lista se takoj izpusti.

2.   Pred 1. majem 2018 države članice z neposrednim upravljalnim interesom v severozahodnih vodah Komisiji predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1(b). Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) navedene podatke oceni pred 1. septembrom 2018.

Člen 5

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko zavržejo naslednje količine:

(a)

za mola (Merlangius merlangus), do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja mola in uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT in TX) ter pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) za ribolov mola v razdelkih ICES VIId in VIIe;

(b)

za mola (Merlangius merlangus), do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja mola in uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT in TX) ter pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) za ribolov mola v razdelkih ICES VIIb–VIIj;

(c)

za mola (Merlangius merlangus), do največ 6 % celotnega letnega ulova te vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja mola in uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT in TX) ter pelagične vlečne mreže (OTM, PTM) za ribolov mola v podobmočju ICES VII, razen v razdelkih VIIa, VIId in VIIe;

(d)

za škampa (Nephrops norvegicus), do največ 6 % celotnega letnega ulova navedene vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja škampa in lovijo škampa na podobmočju ICES VII;

(e)

za škampa (Nephrops norvegicus), do največ 2 % celotnega letnega ulova navedene vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja škampa in lovijo škampa na podobmočju ICES VI;

(f)

za morskega lista (Solea solea), do največ 3 % celotnega letnega ulova zadevne vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja morskega lista in uporabljajo trislojne in zabodne mreže za ribolov morskega lista v razdelkih ICES VIId, VIIe, VIIf in VIIg;

(g)

za morskega lista (Solea solea), do največ 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste s plovili, za katera velja obveznost iztovarjanja morskega lista in uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80–199 mm s povečano selektivnostjo (na primer podaljšek z velikimi mrežnimi očesi) za ribolov morskega lista v razdelkih ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg in VIIh.

Člen 6

Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja

1.   Države članice v skladu z merili, določenimi v Prilogi k tej uredbi, določijo plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja, za vsak posamezen ribolov.

Za plovila, za katera je veljala obveznost iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v letu 2017, še naprej velja obveznost iztovarjanja za navedene vrste ribolova.

2.   Zadevne države članice pred 31. decembrom 2017 Komisiji ter drugim državam članicam prek varnega spletišča Unije za nadzor ribištva predložijo seznam plovil, ki so bila določena v skladu z odstavkom 1 za vsak posamezen ribolov iz Priloge. Države članice navedene sezname posodabljajo.

Člen 7

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) 2016/2375 se razveljavi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Izjema je člen 6, ki se uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 352, 12.10.2016, str. 39.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 z dne 12. oktobra 2015 je določila načrt za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 (UL L 336, 23.12.2016, str. 29) ter je bila razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2375 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 (UL L 352, 23.12.2015, str. 39).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf

(4)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, je opredelila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.


PRILOGA

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

a)

Ribolov v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočja ICES VI in razdelka Vb

Ribolov

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

trska (Gadus morhua), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), mol (Merlangius merlangus) in saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

vse velikosti

ves ulov mola in prilov morskega lista, morske plošče in krilatega romba, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo za vse vrste v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 5 % naslednjih rib iz družine Gadidae: trska, vahnja, mol in saj skupaj

škamp (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečne mreže, potegalke, vrše, pasti in košare

vse velikosti

ves ulov škampa in prilov vahnje, morskega lista, morske plošče in krilatega romba, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 5 % škampa

saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže

≥ 100 mm

ves ulov saja, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 50 % saja

črni morski meč (Aphanopus carbo)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

≥ 100 mm

ves ulov črnega morskega meča, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 20 % črnega morskega meča

modri leng (Molva dypterygia)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

≥ 100 mm

ves ulov modrega lenga, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 20 % modrega lenga

repaki (Coryphaeides rupestris, Macrourus berglax)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

≥ 100 mm

ves ulov repakov, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*1) vseboval več kot 20 % repakov

b)

Ribolov v podobmočjih ICES VI in VII ter vodah Unije in mednarodnih vodah razdelka ICES Vb

Ribolov

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

oslič

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

vse velikosti

ves ulov osliča, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*2) vseboval več kot 10 % osliča

oslič

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse zabodne mreže

vse velikosti

ves ulov osliča

oslič

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

vsi parangali

vse velikosti

ves ulov osliča

c)

Ribolov v podobmočju ICES VII

Ribolov

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

škamp (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečne mreže, potegalke, vrše, pasti in košare

vse velikosti

ves ulov škampa, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*3) vseboval več kot 10 % škampa

saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže

≥ 100 mm

ves ulov saja, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*3) vseboval več kot 50 % saja

d)

Ribolov v razdelku ICES VIIa

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

trska (Gadus morhua), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), mol (Merlangius merlangus) in saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

vse velikosti

ves ulov vahnje, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*4) vseboval več kot 10 % naslednjih rib iz družine Gadidae: trska, vahnja, mol in saj skupaj

e)

Ribolov v razdelku ICES VIId

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

morski list (Solea solea)

vlečna mreža z gredjo

vse vlečne mreže z gredjo

vse velikosti

ves ulov morskega lista

morski list (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

vlečne mreže

< 100 mm

ves ulov morskega lista

morski list (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

vse velikosti

ves ulov morskega lista

trska (Gadus morhua), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), mol (Merlangius merlangus) in saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

vse velikosti

ves ulov mola, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*5) vseboval več kot 10 % naslednjih rib iz družine Gadidae: trska, vahnja, mol in saj skupaj

f)

Ribolov v razdelku ICES VIIe

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

morski list (Solea solea)

vlečna mreža z gredjo

vse vlečne mreže z gredjo

vse velikosti

ves ulov morskega lista

morski list (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

vse velikosti

ves ulov morskega lista

g)

Ribolov v razdelkih ICES VIId in VIIe

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

polak (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

vse velikosti

ves ulov polaka

h)

Ribolov v razdelkih ICES VIIb, VIIc in VIIf–VIIk

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

morski list (Solea solea)

vlečna mreža z gredjo

vse vlečne mreže z gredjo

vse velikosti

ves ulov morskega lista

morski list (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

vse velikosti

ves ulov morskega lista

i)

ribolov v razdelkih ICES VIIb, VIIc, VIIe in VIIf–VIIk

Ribolov

Koda orodja

Ribolovno orodje

Velikost mrežnega očesa

Vrste za iztovor

trska (Gadus morhua), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), mol (Merlangius merlangus) in saj (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečne mreže in potegalke

vse velikosti

ves ulov mola, če je skupni iztovorjeni ulov na plovilo vseh vrst v letih 2015 in 2016 (*6) vseboval več kot 10 % naslednjih rib iz družine Gadidae: trska, vahnja, mol in saj skupaj


(*1)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.

(*2)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.

(*3)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.

(*4)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.

(*5)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.

(*6)  Plovila, za katera velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/2375, ostanejo na seznamu iz člena 4 te uredbe kljub spremembi referenčnega obdobja in za njih še naprej velja obveznost iztovarjanja za ta ribolov.


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/21


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/47

z dne 30. oktobra 2017

o odobritvi uporabe alternativnih vlečnih mrež T90 pri ribolovu v Baltskem morju, z odstopanjem od Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (1) ter zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova. Ukrepi za postopno odpravo zavržkov se lahko vključijo v večletne načrte.

(2)

Uredba (EU) 2016/1139 vzpostavlja večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže. Med drugim določa tehnične ukrepe, ki jih mora sprejeti Komisija, da bi prispevala k doseganju ciljev tega večletnega načrta. Komisija zlasti lahko sprejme delegirane akte glede sprememb ribolovnih orodij, namenjenih za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje naključnega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 (3) določa tehnične ohranitvene ukrepe v zvezi z ulovom in iztovarjanjem ribolovnih virov v Baltskem morju. Navedena uredba opredeljuje razpone velikosti mrežnega očesa in druge specifikacije, kot so ribolovna orodja, dovoljena za vsako ciljno vrsto v Baltskem morju.

(4)

Danska, Nemčija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Finska in Švedska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Baltskem morju. Navedene države članice so po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Baltsko morje Komisiji predložile skupno priporočilo (4). Priporočilo navaja, da bodo nekatere spremembe specifikacij v zvezi z lastnostmi vreče za obstoječe vlečne mreže T90, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 2187/2005, izboljšale selektivnost in zmanjšale količine naključnega ulova trske. To navedbo potrjuje znanstveni prispevek Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF).

(5)

Ukrepi, predlagani v skupnem priporočilu, v zvezi z uporabo alternativnih vlečnih mrež T90 poleg vlečnih mrež T90, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 2187/2005, prispevajo k doseganju ciljev iz večletnega načrta, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2016/1139. Ti ukrepi bi morali biti zato sprejeti v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba za nekatere vrste ribolova v Baltskem morju dovoljuje uporabo vlečnih mrež T90, ki izpolnjujejo specifikacije, ki se razlikujejo od specifikacij iz Uredbe (ES) št. 2187/2005.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Unije, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v Baltskem morju iz člena 1 Uredbe (EU) 2016/1139.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„vlečne mreže T90“ pomenijo vlečne mreže, danske potegalke in podobna orodja, katerih vreča in podaljšek sta izdelana iz standardnega rombasto pletenega mrežnega materiala, obrnjenega za 90°, tako da glavna smer mrežnega materiala poteka vzporedno s smerjo vleke;

(b)

„zadevne države članice“ pomenijo Dansko, Nemčijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Finsko in Švedsko.

Člen 4

Alternativne specifikacije vreče za vlečne mreže T90

1.   Uporaba vlečnih mrež T90, ki imajo vrečo v skladu z naslednjimi specifikacijami, se dovolijo z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 2187/2005:

(a)

velikost mrežnega očesa vreče je najmanj 115 mm, z odstopanjem od opombe 2 k Prilogi II in točke (b) iz Dodatka 2 k navedeni prilogi;

(b)

število mrežnih očes na katerem koli delu oboda vreče sensu strictu in podaljšku, razen spojev in robov, je 80, z odstopanjem od točke (e) iz Dodatka 2 k tej prilogi;

(c)

dolžina vreče znaša najmanj 9 m.

2.   Vreča izpolnjuje vse druge specifikacije, določene v Dodatku 2 k navedeni prilogi.

Člen 5

Evidentiranje ulova

Zadevne države članice zagotovijo, da se ulovi z ribolovnim orodjem, opisanim v členu 4, zabeležijo ločeno od ulovov z drugimi ribolovnimi orodji.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 191, 15.7.2016, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).

(4)  Skupno priporočilo skupine na visoki ravni BALTFISH. Tehnični ukrepi za podobmočja ICES 22–32 (Baltsko morje) – alternativna vreča za T90.


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/48

z dne 11. januarja 2018

o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Suikerstroop (ZTP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(3)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Nizozemske za registracijo imena „Suikerstroop“ kot zaščitene tradicionalne posebnosti (ZTP) objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

„Suikerstroop“ je sirupasta tekočina, ki se pridobiva s kuhanjem rastline, iz katere nastane proizvod po ekstrakciji sladkornih kristalov. Ime pomeni „sladkorni sirup“.

(3)

Komisija je 16. septembra 2014 prejela tri ugovore, in sicer Finske, Danske in družbe Nordic Sugar AB (s sedežem na Danskem).

(4)

Ugovora Danske in Finske sta bila posredovana Nizozemski.

(5)

Postopek ugovora na osnovi obvestila, ki ga je družba Nordic Sugar AB poslala neposredno Komisiji, ni bil sprožen. V skladu z drugim pododstavkom člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 lahko vsaka fizična ali pravna oseba s pravnim interesom in s prebivališčem ali sedežem v državi članici, ki ni država, iz katere je bil zahtevek posredovan, vloži ugovor pri državi članici, v kateri ima sedež. Zato družba Nordic Sugar AB ugovora ali izjave o ugovoru ne bi smela vložiti neposredno pri Komisiji.

(6)

Komisija je 13. novembra 2014 prejela utemeljeni ugovor Finske. Utemeljeni ugovor Danske je bil vključen že v sam ugovor. Za utemeljena ugovora Danske in Finske je bilo ugotovljeno, da sta dopustna v smislu člena 21 Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(7)

V skladu s členom 51(3) navedene uredbe je Komisija z dopisi z dne 19. decembra 2014 Nizozemsko in Finsko na eni strani ter Nizozemsko in Dansko na drugi strani pozvala k ustreznim posvetovanjem v obdobju treh mesecev od datuma navedenih dopisov, da bi dosegle dogovor.

(8)

Na zahtevo Nizozemske je Komisija z dopisom z dne 8. aprila 2015 v skladu s členom 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 odobrila podaljšanje roka za posvetovanja med zainteresiranimi stranmi v dveh postopkih ugovora v zvezi z zgoraj navedenim zahtevkom. Rok za sporazumni dogovor je bil torej podaljšan do 19. junija 2015.

(9)

Dogovor v določenem roku ni bil dosežen. Nizozemska je Komisiji z dopisom z dne 22. februarja 2017 poslala rezultate posvetovanja s Finsko in Dansko. Komisija bi morala o registraciji torej odločiti v skladu s postopkom iz člena 52(3)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 ob upoštevanju rezultatov teh posvetovanj.

(10)

V utemeljenem ugovoru sta Finska in Danska trdili, da: 1) ime ni specifično (enostavno pomeni sladkorni sirup); 2) se identično ime uporablja za več podobnih proizvodov, ki že obstajajo na danskem, švedskem, finskem, nemškem in baltskem trgu; 3) značilnosti proizvoda in njegova proizvodna metoda niso edinstvene, saj za podobne proizvode, ki se tržijo na Danskem, Finskem in Švedskem, veljajo enake posebne značilnosti in metode. Zlasti Finska meni, da proizvod, kot je opisan v zahtevku, kot vrsta sirupa ne more veljati za „posebnega“, saj poleg sirupa „Suikerstroop“ obstajajo tudi drugi proizvodi, ki so 100-odstotno izdelani iz sladkorne pese ali sladkornega trsa.

(11)

Danska je poleg tega navedla, da bi bilo treba točko 3.1 specifikacije proizvoda, ki določa, da „je na etiketi navedba“ tradicionalen nizozemski proizvod „v jeziku države, v kateri se proizvod trži“, preoblikovati in uskladiti s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Po drugi strani je Finska opozorila, da uporaba opredelitve „tradicionalni nizozemski proizvod“ ni specifična za proizvod iz zahtevka, saj se v severni Evropi tržijo podobni proizvodi, ki se prav tako lahko opredelijo kot tradicionalni.

(12)

Finska je nato med posvetovanji z Nizozemsko zahtevala črtanje zadnjega stavka oddelka 3.2 „Drugi proizvodi z enakim imenom ali podobni proizvodi s podobno zvenečim imenom ne obstajajo“, saj bi bila ta trditev napačna.

(13)

Komisija je obravnavala argumente iz utemeljenih ugovorov in informacij, predloženih Komisiji v zvezi s pogajanji med zainteresiranimi stranmi, ter je sklenila, da bi bilo treba ime „Suikerstroop“ registrirati kot ZTP.

(14)

Ugovori temeljijo na točkah (a) in (b) člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(15)

Glede neskladnosti s pogoji Uredbe so bile izpostavljene tri točke: 1) ime ni specifično; 2) značilnosti proizvoda in metoda njegove proizvodnje niso edinstvene; 3) točka 3.1 specifikacije proizvoda se nanaša na „tradicionalen nizozemski proizvod“, zato ni v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(16)

Glede okoliščine, da je ime za podobne kmetijske proizvode ali živila zakonito, splošno znano in gospodarsko pomembno, je bilo izpostavljeno, da se identično ime uporablja za več podobnih proizvodov, ki že obstajajo na danskem, švedskem, finskem, nemškem in baltskem trgu.

(17)

Uredba (EU) št. 1151/2012 ne določa, da mora biti ime zajamčene tradicionalne posebnosti specifično. To je določal člen 4(2) Uredbe (ES) št. 509/2006. Čeprav je bil zahtevek Komisiji predložen, ko je veljala Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 (3), je bil objavljen na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012, zato se ob odsotnosti posebnih prehodnih določb uporablja slednja. V skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se lahko ime registrira kot zajamčena tradicionalna posebnost, če se tradicionalno uporablja za označevanje specifičnega proizvoda ali opredeljuje tradicionalne ali posebne lastnosti proizvoda. V tem primeru se ime „Suikerstroop“ že stoletja uporablja za opredelitev tega specifičnega proizvoda. Opredeljuje posebne lastnosti proizvoda, to je sirupa iz tekočine, ki ostane pri proizvodnji sladkorja iz sladkorne pese ali sladkornega trsa. Zato ime izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(18)

Uredba (EU) št. 1151/2012 ne določa, da mora biti proizvod, registriran kot zajamčena tradicionalna posebnost, edinstven ali tipičen. Mora biti prepoznaven in razpoznaven. V skladu s členom 18(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012 so izključena samo imena, ki se nanašajo na splošne trditve, uporabljene za skupino proizvodov, ali na trditve, ki jih določa posebna zakonodaja Unije. „Suikerstroop“ ima jasno opredeljene značilnosti in proizvodno metodo. Poleg tega proizvod iz specifikacije proizvoda z imenom „Suikerstroop“ izpolnjuje zahteve iz člena 18(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1151/2012, saj način proizvodnje ustreza tradicionalni praksi za ta proizvod in so sestavine tiste, ki se tradicionalno uporabljajo.

(19)

Stavek iz točke 3.1 specifikacije proizvoda: „Po zaključenem postopku iz člena 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je predvideno, da se na etiketi navedejo besede,tradicionalen nizozemski proizvod' v jeziku države, v kateri se proizvod trži“ ni v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Nadomestiti bi ga bilo treba z naslednjim stavkom: „Ime spremlja trditev,izdelano po tradiciji Nizozemske'“. Nizozemski organi so se strinjali, da se ta sprememba vključi v specifikacijo proizvoda, ki jo je treba v informativne namene ponovno objaviti.

(20)

Čeprav se v drugih državah članicah tržijo podobni proizvodi, kot je „Suikerstroop“, pod imenom v uradnih jezikih teh držav članic, ki velja za prevod izraza „Suikerstroop“, ni mogoče zaključiti, da se na trgih navedenih držav članic za podoben proizvod uporablja „identično ime“. Ime, ki se uporablja v teh državah članicah, ima dejansko enak pomen kot Suikerstroop v nizozemščini, ni pa enako navedbi „Suikerstroop“, saj je izraženo v drugem jeziku. Poleg tega ni zaščiteno ime „Suikerstroop“ kot tako, pač pa samo v povezavi s trditvijo „izdelano po tradiciji Nizozemske“.

(21)

Zato se lahko še naprej uporabljajo imena za proizvode, ki so podobni proizvodu iz zahtevka za „Suikerstroop“, ki se tržijo na danskem, švedskem, finskem, nemškem in baltskem trgu in katerih ime pomeni „sladkorni sirup“ ter je prevod imena „Suikerstroop“ v zadevnem jeziku. Imena niso identična imenu „Suikerstroop“ in se jih ne bi smelo obravnavati kot posnemanje ali navajanje imena „Suikerstroop“, saj bo ime „Suikerstroop“ po registraciji morala spremljati trditev „izdelano po tradiciji Nizozemske“. Zato je zaščita tega imena omejena na ime, ki se sklicuje na tradicijo Nizozemske.

(22)

Poleg tega je očitno, da registracija imena „Suikerstroop“ ne preprečuje uporabe posamičnih izrazov „sladkorni“ ali „sirup“, ki sta obči imeni.

(23)

Nizozemska in Finska sta se dogovorili tudi, da se črta zadnji stavek oddelka 3.2, ki se glasi: „Drugi proizvodi z enakim imenom ali podobni proizvodi s podobno zvenečim imenom ne obstajajo“. Ta stavek bi bilo zato treba črtati iz specifikacije proizvoda, ki jo je treba v informativne namene ponovno objaviti.

(24)

Glede na navedeno bi bilo treba ime „Suikerstroop“ vpisati v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti. Prečiščeno besedilo enotnega dokumenta bi bilo treba objaviti v informativne namene.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Suikerstroop“ (ZTP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 2.3 Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (4).

Člen 2

Ime iz člena 1 spremlja trditev „izdelano po tradiciji Nizozemske“. Prečiščena različica specifikacije proizvoda je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 187, 19.6.2014, str. 9.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (UL L 93, 31.3.2006, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


PRILOGA

VLOGA ZA REGISTRACIJO ZTP

Uredba (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (*1)

„SUIKERSTROOP“

Št. ES: NL-TSG-0007-01203 – 27.1.2014

1.   NAZIV IN NASLOV SKUPINE VLOŽNIKOV

Naziv

:

Kenniscentrum suiker & voeding

Naslov

:

Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA BAARN

Telefon

:

+31 355433455

Telefaks

:

+31 355426626

E–naslov

:

info@kenniscentrumsuiker.nl

2.   DRŽAVA ČLANICA ALI TRETJA DRŽAVA

Nizozemska

3.   SPECIFIKACIJA PROIZVODA

3.1   Ime za registracijo (člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1216/2007  (1) )

„Suikerstroop“

Ime spremlja trditev „izdelano po tradiciji Nizozemske“.

3.2   Gre za ime, ki

je specifično samo po sebi

izraža posebne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila

Ime proizvoda se uporablja že več stoletij. „Suikerstroop“ [melasa] se pridobiva pri proizvodnji sladkorja. Člen 12 odloka o sladkorju in sirupu iz leta 1977 (zakon o živilih) določa: „Ime 'Suikerstroop', pred katerim je, kadar je ustrezno, ime rastline, iz katere je proizvod narejen, se mora in sme uporabljati le za opis sirupaste tekočine, ki se pridobiva iz kuhane rastline, iz katere po ekstrakciji sladkornih kristalov nastane proizvod …“.

3.3   Ali se zahteva pridržanje imena v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006?

Registracija s pridržanjem imena

Registracija brez pridržanja imena

3.4   Vrsta proizvoda

Skupina 2.3: Slaščice, kruh, testo, pecivo, piškoti in drugi pekovski izdelki

3.5   Opis kmetijskega proizvoda ali živila, za katerega se uporablja ime pod točko 3.1 (člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1216/2007)

„Suikerstroop“ je sirupasta tekočina, ki se pridobiva s kuhanjem sladkorne pese ali sladkornega trsa, iz katerih nastane proizvod po ekstrakciji sladkornih kristalov. Tekočina ima vsaj 80-odstotno vsebnost ekstrakta, največ 4-odstotno vsebnost pepela in vsaj 73-odstotno navidezno čistost. Zaradi visoke vsebnosti suhe snovi proizvoda in visoke vsebnosti sladkorja (več kot 60 g na 100 g) ima proizvod zelo dolg rok trajanja. Sladkor zagotavlja majhno razpoložljivost „proste vode“, kar pomeni, da se ne morejo razviti mikroorganizmi.

Proizvod ima naslednje posebne značilnosti:

 

Barva

Brix (2)

Skupni sladkorji

„Suikerstroop“

2 000 –30 000 IE (3)

min. 79 °

min. 70 %

Fizične značilnosti

„Suikerstroop“ je lepljiva, gosta, viskozna, temno rjava sirupasta tekočina. Vsebuje veliko količino sladkorja (vsaj 70 %).

Kemijske lastnosti

„Suikerstroop“ ima vsaj 73-odstotno navidezno čistost. Vsebnost ekstrakta mora biti vsaj 80-odstotna, vsebnost pepela v proizvodu „Suikerstroop“ pa ne sme biti več kot 4-odstotna.

Organoleptične značilnosti

„Suikerstroop“ ima sladko-slan in rahlo grenak okus. Sladkost nastane zaradi visoke vsebnosti sladkorja, slanost pa zaradi mineralov in drugih (topnih) sestavin sladkorne pese ali sladkornega trsa, ki ostanejo v sirupu kot rezultat proizvodnega postopka.

3.6   Opis proizvodne metode, na katero se nanaša ime iz točke 3.1

Surovina za „Suikerstroop“ je sirupasta tekočina, ki nastane pri proizvodnji sladkorja iz sladkorne pese ali sladkornega trsa po ekstrakciji sladkornih kristalov.

Postopek ekstrakcije pri proizvodnji kristalnega sladkorja vključuje raztapljanje sladkorjev iz sladkorne pese ali sladkornega trsa v vodi. Ostale – v vodi topne – sestavine („nesladkorji“) iz sladkorne pese ali sladkornega trsa se prav tako raztopijo.

Ekstrakt se očisti, zgosti in kristalizira. Po kristalizaciji tako pridobljene sladkorne raztopine se ekstrahirajo sladkorni kristali. „Nesladkorji“ ostanejo v preostali sladkorni raztopini, ki ji pravimo tudi matična lužina (ali sirup oz. odcejeni sirup). Matična lužina še vedno vsebuje veliko raztopljenega sladkorja (približno 85 %). Za kristalizacijo še vedno raztopljenega sladkorja se matična lužina še enkrat zgosti, dokler se ne pričnejo spet tvoriti sladkorni kristali. Ti kristali se ponovno ekstrahirajo. Preostanek sirupa imenujemo B-sirup in vsebuje približno 75 % sladkorja (na suho snov) in relativno višje količine nesladkorjev. B-sirup je surovina, ki se uporablja za proizvajanje sirupa „Suikerstroop“.

B-sirup se dovaja v mešalni rezervoar, da se odstranijo nečistoče. Surovina se obdela z aktivnim ogljem, ki absorbira nečistoče. Te se nato skupaj z ogljem odstranijo s filtracijo. Očiščeni pridobljeni B-sirup je glavna sestavina sirupa „Suikerstroop“. Temu očiščenemu B-sirupu se doda sladkorna raztopina (v vodi raztopljen sladkor) in/ali invertni sladkor (sirup), da se doseže skladnost z lastnostmi iz točke 3.5. Invertni sladkor (sirup) je sirup, ki nastane pri ločevanju sladkorja (saharoze) na glukozo in fruktozo. Očiščeni (B-)sirup, sladkorna raztopina in/ali invertni sladkor (sirup) se zmešajo v homogeno maso.

Da bi dobili „Suikerstroop“ s sestavo, opisano v točki 3.5, se ta homogena, sirupasta masa uparja v vakuumu, dokler ni dosežena želena vrednost brix (vsaj 79 °).

Sirup se shrani v rezervoarje, iz katerih se nato prelije v različne embalaže.

3.7   Posebne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila

Posebne lastnosti sirupa „Suikerstroop“ izhajajo iz dejstva, da se znatno razlikuje od ostalih vrst sirupov, kot so jabolčni ali hruškov sirup, pa tudi od melas, in sicer v naslednjih lastnostih:

Surovine

Posebna značilnost sirupa „Suikerstroop“ je, da se 100-odstotno pridobiva iz sladkorne pese oz. sladkornega trsa.

Sestava sladkorja

Ker se sirup 100-odstotno pridobiva iz sladkorne pese oz. sladkornega trsa, razen saharoze in invertnega sladkorja vsebuje zelo malo ogljikovih hidratov. Vsebnost sladkorja je vsaj 70-odstotna (glej tudi lastnosti iz točke 3.5). V tem se sirup tudi razlikuje od melas, ki imajo manj kot 68-odstotno vsebnost sladkorja.

Okus

„Nesladkorji“ v surovinah dajejo sirupu „Suikerstroop“ slan okus z rahlo grenkim poudarkom. Ko se ta združi z visoko vsebnostjo sladkorja, nastaneta sladko-slan okus in aroma, ki je edinstvena v primerjavi z ostalimi vrstami sirupov.

3.8   Tradicionalne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila

Vloga za registracijo temelji na dejstvu, da sta za proizvod značilni tradicionalna proizvodna metoda in tradicionalna sestava.

Tradicionalna proizvodna metoda

Čeprav so nekdaj (od začetka 17. stoletja) sirup „Suikerstroop“ delali ročno, ga od leta 1908 proizvajajo v tovarnah. Metoda tovarniške proizvodnje se od takrat ni spremenila, čeprav je bil proizvodni postopek izboljšan, posodobljen in dodatno mehaniziran. Tovarne (ustanovljene v začetku 20. stoletja, okrog leta 1910) še vedno obratujejo. Z napredkom tehnologije so posodobili njihovo notranjost.

17., 18. in 19. stoletje

Zgodovinsko gledano je „Suikerstroop“ stranski proizvod rafiniranja sladkorja. V svoji knjigi De Suikerraffinadeur [Rafinerija sladkorja] iz leta 1783 avtor J.H. Reisig opisuje, kako so med proizvodnjo sladkornih stožcev lovili sirup v lovilne posode. Med postopkom kristalizacije so (viskozen) očiščen kuhan sladkorni sirup nalili v modelčke za sladkorne stožce. Modelčki so nato nekaj dni stali na lovilnih posodah. Sirup, ki se je nabral, so imenovali „nepokrit“ sirup. Stožce so nato prekrili z mokro belo glino (ki je spodbudila proces kristalizacije in preprečila topljenje) in postavili nazaj na posode. Po vrhu so počasi zlivali vodo, ki je počasi curljala po stožcu. Sirup, ki je pri tem nastal, so imenovali „pokrit“ sirup. Prekrivno plast (suho glino) so nato odstranili in sladkorne stožce pustili stati nekaj dni. Potem so jih prekrili s plastjo tanjše bele gline ter jih postavili nazaj na posode s sirupom, preden so čeznje prelili vodo. Tako pridobljenemu sirupu so rekli sirup naloop (končni odcejeni sirup, ki je najčistejši).

Od 20. stoletja do danes

Ker je tehnološki napredek (industrializacija) posledično omogočil večje količine kristalnega sladkorja, ki jih je možno pridobiti med proizvodnim postopkom, vsebuje melado/melasa (tj. sirup) več „nesladkorjev“ in manj sladkorja (skupna vsebnost sladkorja je manj kot 68-odstotna, navidezna čistost pa manj kot 73-odstotna). Kopičenje nečistoč (zaradi učinkovitosti industrijskega proizvodnega postopka) daje sirupu tudi precej drugačen okus, veliko bolj slan kot pri predhodnem končnem odcejenem sirupu (zadnji sirup, pridobljen med ročnim proizvodnim postopkom). Toda ker se je še vedno pojavljalo povpraševanje po sirupu „Suikerstroop“, so ga pričeli proizvajati posebej. Proizvodni postopek se je razvil okrog leta 1900 (glej opis v točki 3.6) in leta 1908 se je pričela izdelava proizvoda, kot jo poznamo še danes.

Pregled proizvodne metode leta 1908 in danes:

Proizvodna metoda (kot je opisana v točki 3.6)

1908

Danes

Surovina je B-sirup, pridobljen s proizvodnjo sladkorja iz sladkorne pese ali sladkornega trsa

X

X

Čiščenje B-sirupa z aktivnim ogljem

X

X

V skladu z receptom se doda sladkorna raztopina in/ali invertni sladkorni sirup

X

X

Mešanje, da dobimo homogeno maso

X

X

Segrevanje in uparjevanje, da dobimo želeno suho snov

X

X

Tradicionalna sestava

„Suikerstroop“ tradicionalno sestoji iz ogljikovih hidratov saharoze in invertnega sladkorja, ki so pridobljeni iz sladkorne pese ali sladkornega trsa.

Sestava sirupa „Suikerstroop“, ki se proizvaja danes in ustreza zahtevam iz točke 3.9, je enaka tisti iz odloka o sladkorju in sirupu iz leta 1977 (zakon o živilih).

V odloku o sladkorju in sirupu iz leta 1977 (zakon o živilih) je sestava opisana kot sirupasta tekočina, pridobljena iz kuhane rastline, iz katere nastane proizvod po ekstrakciji sladkornih kristalov. Poleg tega je morala biti vsebnost ekstrakta vsaj 80-odstotna, navidezna čistost pa 73-odstotna. Maksimalna vsebnost pepela je bila 4-odstotna. Glavne značilnosti sestave se niso spremenile in so identične zahtevam za sestavo sedanjega sirupa „Suikerstroop“, kot so opredeljene v točki 3.5.

Tradicionalna uporaba

„Suikerstroop“ je pogosto uporabljena sestavina v tradicionalnih jedeh. Serija Streekgerechten en wetenswaardigheden [Lokalne jedi in zanimivosti] avtorja Joa van Lamoena (1987–1988) prikazuje, da se „Suikerstroop“ uporablja v številnih lokalnih jedeh, kot so Groningse kruidkoek, rjav fižol z jabolki, Limburgse zoervleisj, Drentse proemenkreuze in Zeeuwse boterbabbelaars. Številne recepte s sirupom „Suikerstroop“ najdemo tudi v 6. izdaji kuharice Het kookboek van de Amsterdamse huishoudschool [Kuharska knjiga amsterdamske šole za gospodinjstvo] iz leta 1910, katere avtor je C. J. Wannée. Takšne jedi so npr. boluskoek in stroopmoppen ter stroopsaus (omaka iz sirupa „Suikerstroop“), ki se je priporočala kot priloga številnim jedem, ker „tradicionalne“ nizozemske jedi pogosto niso bile najbolj polnega okusa.

3.9   Minimalne zahteve in postopek nadzora posebnih lastnosti

Posebne lastnosti sirupa „Suikerstroop“ je možno preveriti na podlagi izmerljivih minimalnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati lastnosti sirupa iz točke 3.5 (barva, vrednost brix in skupni sladkorji). Proizvajalec za vsako proizvodno serijo (v času vsake proizvodne serije) preveri, ali so zahteve izpolnjene.

Nizozemski organ za varnost hrane in potrošniških proizvodov (NVWA) to potrdi tako, da spremlja kontrole. NVWA vsaj enkrat letno izvede administrativni pregled proizvajalcev na kraju samem, kjer preveri shranjene podatke v zvezi z barvo, vrednostjo brix in skupno vsebnostjo sladkorja (ki jo proizvajalec izmeri za vsako proizvodno serijo in shrani v digitalni obliki).

4.   ORGANI ALI TELESA, KI PREVERJAJO SKLADNOST S SPECIFIKACIJO PROIZVODA

4.1   Naziv in naslov

Naziv

:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Naslov

:

Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

Telefon

:

+31 882233333

E–naslov

:

info@vwa.nl

javno

zasebno

4.2   Posebne naloge organa ali telesa

Nizozemski organ za varnost hrane in potrošniških proizvodov je odgovoren za preverjanje skladnosti z zahtevami, določenimi v specifikaciji proizvoda za sirup „Suikerstroop“.


(*1)  Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.

(1)  Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (UL L 275, 19.10.2007, str. 3)

(2)  Merjenje koncentracije raztopljenih trdnih delcev (v tem primeru sladkorja) v vodni raztopini z uporabo refraktometra.

(3)  Enote ICUMSA (Mednarodni odbor za enotne metode analiziranja sladkorja) (ICUMSA Units). Višja kot je vrednost IE, temnejša je barva.

Gre za posredno merilo čistosti.


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/49

z dne 11. januarja 2018

o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 501/2013 po pregledu glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) in 13(4) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 11(4), 13(4) in 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je 29. maja 2013 z Uredbo (EU) št. 502/2013 (2) po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe spremenil Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 990/2011 (3) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („obstoječi ukrepi“).

(2)

Istega dne je Svet z Izvedbeno uredbo (EU) št. 501/2013 (4) razširil ukrepe na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne („razširjeni ukrepi“).

(3)

Komisija je 18. maja 2015 z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/776 (5) razširila ukrepe na uvoz koles s poreklom iz LRK, na uvoz koles, poslanih iz Kambodže in Pakistana ter s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelki s poreklom iz Kambodže ali Pakistana ali s Filipinov ali ne.

B.   SEDANJI POSTOPEK

1.   Zahtevek za pregled

(4)

Komisija je prejela zahtevek za izvzetje iz protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s poreklom iz LRK, razširjenih na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne, v skladu s členoma 11(4) in 13(4) osnovne uredbe.

(5)

Zahtevek je 13. septembra 2016 vložila družba Look Design System SA („vložnik“), proizvajalka izvoznica koles v Tuniziji („zadevna država“).

(6)

Vložnik je trdil, da ni povezan z nobenim od izvoznikov ali proizvajalcev v zadevni državi, za katere se uporabljajo razširjeni ukrepi za kolesa.

(7)

Vložnik je trdil tudi, da v obdobju poročanja, uporabljenem v preiskavi, ki je privedla do razširjenih ukrepov, to je od 1. septembra 2011 do 31. avgusta 2012 („prvotno obdobje poročanja“), koles ni izvažal v Unijo.

(8)

Poleg tega je vložnik trdil, da se ni izogibal obstoječim ukrepom.

(9)

Vložnik je nazadnje predložil dokaze, da je izdelek, ki se pregleduje, izvažal v Unijo avgusta 2016.

2.   Začetek pregleda glede novega izvoznika

(10)

Komisija je, potem ko je ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 11(4) in 13(4) osnovne uredbe, da se ugotovi, ali se lahko vložniku odobri izvzetje iz razširjenih ukrepov, ter da je zadevna industrija Unije imela možnost za pripombe, z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/777 (6) začela pregled Izvedbene uredbe (EU) št. 501/2013 v zvezi z vložnikom.

(11)

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/777 je bila protidampinška dajatev na kolesa, uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 501/2013, razveljavljena za uvoz izdelka, ki se pregleduje in ki ga je vložnik proizvajal in prodajal za izvoz v Unijo. Hkrati so carinski organi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe dobili navodilo, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo takega uvoza.

3.   Izdelek, ki se pregleduje

(12)

Izdelek, ki se pregleduje, so dvokolesa in druga podobna kolesa (vključno z dostavnimi tricikli, a brez enokolesnikov), brez motornega pogona, poslana iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 8712 00 30 in ex 8712 00 70 (oznaki TARIC 8712003010 in 8712007091).

4.   Zadevne strani

(13)

Komisija je industrijo Unije, vložnika in predstavnike države izvoznice uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost pisno izraziti svoja stališča in zaprositi za zaslišanje.

(14)

Komisija je vložniku poslala obrazec zahtevka za izvzetje in prejela odgovor v za to določenem roku.

(15)

Komisija si je prizadevala za preveritev vseh informacij, ki so bile po njenem mnenju potrebne za določitev statusa novega izvoznika in zahtevka vložnika za izvzetje iz razširjenih ukrepov. V prostorih vložnika iz Tunizije je bil izveden preveritveni obisk.

5.   Obdobje poročanja in obdobje preiskave

(16)

Obdobje poročanja je trajalo od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017 in obdobje preiskave je zajemalo obdobje 1. januarja 2011 do 31. marca 2017, ki je bilo pomembno za oceno sanacijskih učinkov ukrepov.

C.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Status „novega izvoznika“

(17)

Komisija je proučila, ali so bili izpolnjeni trije pogoji člena 11(4) osnovne uredbe za odobritev statusa novega izvoznika.

(18)

Preiskava je potrdila, da družba v prvotnem obdobju poročanja ni izvažala izdelka, ki se pregleduje, s čimer je izpolnjen prvi pogoj. Vložnik je dokazal tudi, da ni bil neposredno ali posredno povezan z nobenim tunizijskim proizvajalcem izvoznikom, ki je predmet razširjenega ukrepa v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, s čimer je izpolnjen drugi pogoj. Preiskava je pokazala tudi, da je začel vložnik izdelek, ki se pregleduje, v Unijo izvažati šele po prvotnem obdobju poročanja, s čimer je izpolnjen tretji pogoj.

(19)

Zato je Komisija ugotovila, da bi bilo treba družbo v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe šteti za „novega izvoznika“ in tako zahtevek za izvzetje ustrezno oceniti.

2.   Zahtevek za izvzetje

(20)

Viri surovin (deli kolesa) in proizvodni stroški vložnika so bili analizirani, da bi se ugotovilo, ali je izvajal dejavnosti sestavljanja v skladu s členom 13(2) osnovne uredbe.

(21)

Preiskava je pokazala, da kolesa, izvožena v Unijo v obdobju poročanja, niso vključevala delov koles iz LRK. Deli so večinoma izvirali iz drugih držav in surovine (deli koles) iz LRK so tako predstavljale manj kot 60 % celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka (preizkus 60/40).

(22)

Ker je vložnik prestal preizkus 60/40, ni bilo treba oceniti, ali je vrednost, ki je bila delom dodana med dejavnostjo sestavljanja ali pri končni izdelavi, presegla 25 % proizvodnih stroškov. Prav tako ni bilo treba oceniti, ali so bili popravljalni učinki dajatev oslabljeni v smislu cen in/ali količine in ali so obstajali dokazi o dampingu, kot je predvideno v členu 13(2)(c) osnovne uredbe.

(23)

Poleg tega ni bilo dokazano, da bi vložnik kolesa kupil iz LRK ali da bi kolesa, proizvedena na Kitajskem, pretovoril v Unijo.

(24)

Komisija je zato sklenila, da je vložnik dejanski proizvajalec koles in ni povezan z nobenim proizvajalcem koles s sedežem v LRK. Komisija se je zato odločila, da vložnika izvzame iz razširjenih ukrepov.

D.   REGISTRACIJA

(25)

Glede na zgornje ugotovitve bi bilo treba prenehati z registracijo uvoza, uvedeno z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/777, brez retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev.

E.   RAZKRITJE

(26)

Zadevne strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih naj bi bilo odobreno izvzetje vložnika iz razširjenih ukrepov in ustrezno sprememenjena Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013. Zainteresirane strani niso podale nobenih pripomb, ki bi lahko spremenile sklep, da se vložnik izvzame iz razširjenih ukrepov.

(27)

Ta uredba je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V člen 1(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 501/2013 se v razpredelnico med proizvajalce iz Tunizije vstavi naslednje:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Tunizija

Look Design System

Route de Tunis Km6 – BP 18, 8020 Soliman, Tunizija

C206

2.   Carinskim organom se odreja, da prenehajo z registracijo uvoza izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz Tunizije, ki ga proizvaja družba Look Design System SA, brez retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev.

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 153, 5.6.2013, str. 17).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 990/2011 z dne 3. oktobra 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 261, 6.10.2011, str. 2).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 501/2013 z dne 29. maja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne (UL L 153, 5.6.2013, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/776 z dne 18. maja 2015 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EU) št. 502/2013 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Kambodže in Pakistana ter s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelki s poreklom iz Kambodže ali Pakistana ali s Filipinov ali ne (UL L 122, 19.5.2015, str. 4).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/777 z dne 4. maja 2017 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 501/2013 (o razširitvi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne), da se ugotovi, ali se za določenega tunizijskega proizvajalca izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri uvozu njegovih izdelkov in uvede registracija tega uvoza (UL L 116, 5.5.2017, str. 20).


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/50

z dne 11. januarja 2018

o dvestoosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 26. decembra 2017 sklenil črtati en vnos in spremeniti en vnos s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

vnos: „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (tudi (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Drugi podatki: (a) tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se črta;

(2)

vnos: „Seifallah Ben Hassine (tudi (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh). Datum rojstva: 8.11.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23.9.2014.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (tudi (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Naslov: (a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunizija; (b) Libija (možna lokacija julija 2017). Datum rojstva: 8.11.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: tunizijska številka G557170, izdan 16.11.1989. Nacionalna identifikacijska številka: tunizijska nacionalna osebna izkaznica 05054425, izdana 3.5.2011 (izdana v Hammam Lif). Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23.9.2014.“


SKLEPI

12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/37


SKLEP (EU) 2018/51 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. oktobra 2017

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Zgornja meja, ki je na razpolago za letni znesek instrumenta prilagodljivosti, je 600 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2).

(3)

Da bi lahko obvladali trenutne izzive migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, je nujno treba uporabiti znatne dodatne zneske za financiranje takšnih ukrepov.

(4)

Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 4 (Evropa v svetu) kaže, da je treba za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) sredstva, ki so v ta namen na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2017, dopolniti s sredstvi instrumenta prilagodljivosti nad zgornjo mejo razdelka 4, in sicer v znesku 275 000 000 EUR. Ta znesek vključuje zneske Solidarnostnega sklada Evropske unije in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki so zapadli v preteklih letih in so na razpolago v okviru instrumenta prilagodljivosti, v skladu z drugim pododstavkom člena 11(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(5)

Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bi bilo treba odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, dodeliti samo za leto 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se instrument prilagodljivosti uporabi za zagotovitev 275 000 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 4 (Evropa v Svetu).

Znesek iz prvega odstavka se uporabi za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada Evropskega sklada za trajnostni razvoj.

2.   Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bodo odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, v letu 2017 znašale 275 000 000 EUR. Znesek se odobri v skladu s proračunskim postopkom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 25. oktobra 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/39


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/52

z dne 11. januarja 2018

o zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 430/2013 (2) so bili uvedeni dokončni protidampinški ukrepi za nekatere vrste navojnega litega pribora (fitinge) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) in Tajske.

(2)

Evropska komisija („Komisija“) je 23. maja 2017 začela delni vmesni pregled v zvezi z uvozom nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz LRK in Tajske v Unijo na podlagi člena 11(3) Uredbe (EU) 2016/1036 („osnovna uredba“). Obvestilo o začetku je objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3) („obvestilo o začetku“).

(3)

Komisija je začela pregled v zvezi z LRK na podlagi zahtevka, ki ga je 25. julija 2016 v zvezi z uvozom iz LRK vložila družba Hebei Yulong Casting Co., Ltd („vložnik“), ki je kitajski uvoznik nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa. Vložnik je zahteval pregled, da se ugotovi, ali bi bilo treba ohišja kompresijskega pribora z navojem DIN 28601 in križne fitinge z dvema sredinskima skoznjima luknjama brez navoja („izdelek za morebitno izključitev“) izključiti iz obsega izdelka iz Izvedbene uredbe (EU) št. 430/2013. Ker se ukrepi uporabljajo tudi za uvoz s poreklom iz Tajske, se je Komisija na lastno pobudo odločila, da bo začela tudi pregled uvoza iz Tajske. Zahtevek je vseboval zadostne dokaze, ki upravičujejo začetek pregleda.

(4)

Komisija je v obvestilu o začetku zainteresirane strani pozvala, naj se ji javijo, če želijo sodelovati v pregledu. Poleg tega je Komisija o začetku pregleda posebej obvestila vložnika, znane proizvajalce Unije, znane proizvajalce izvoznike v LRK in na Tajskem ter kitajske in tajske organe, znane uvoznike, dobavitelje in uporabnike, trgovce in združenje ter jih povabila k sodelovanju.

(5)

Zainteresirane strani so imele možnost, da predložijo pripombe o začetku pregleda in zahtevajo zaslišanje pred Komisijo in/ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

2.   UMIK ZAHTEVKA ZA PREGLED IN ZAKLJUČEK PREISKAVE

(6)

Vložnik je 8. septembra 2017 umaknil svoj zahtevek za pregled.

(7)

V skladu s členoma 9(1) in 11(5) osnovne uredbe se pregled lahko zaključi, če vložnik umakne zahtevek, razen če ta zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(8)

Komisija je menila, da bi bilo treba zaključiti pregled v zvezi z LRK, saj preiskava ni pokazala nobenih pomislekov, iz katerih bi bilo razvidno, da tak zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(9)

Kar zadeva Tajsko, ni nobena od kontaktiranih znanih družb ali tajskih organov v zvezi z izdelkom za morebitno izključitev sporočila kakršnih koli ustreznih informacij za preiskavo, ki bi omogočile izvedbo pregleda. Nobeden od kontaktiranih znanih uvoznikov ni poročal o kakršnem koli uvozu izdelka za morebitno izključitev s Tajske. Preiskava ni razkrila nobenih drugih ustreznih informacij, ki bi bile podlaga za izvedbo pregleda obsega izdelka.

(10)

Ker je vložnik umaknil svoj zahtevek v zvezi z LRK in ker ni nobenih drugih ustreznih informacij v zvezi s Tajsko, bi bilo treba pregled v zvezi s Tajsko zaključiti po uradni dolžnosti v skladu s členoma 9(2) in 11(5) osnovne uredbe.

(11)

Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. V predpisanem roku ni bila prejeta nobena pripomba.

(12)

Komisija zato ugotavlja, da bi bilo treba delni vmesni pregled v zvezi z uvozom nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz LRK in Tajske zaključiti.

(13)

Ta sklep je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Delni vmesni pregled v zvezi z uvozom nekaterih vrst navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, razen ohišij kompresijskega pribora z metričnim navojem ISO DIN 13 in navojnih krožnih razdelilnih omaric iz tempranega železa, ki nimajo pokrova, ki se trenutno uvrščajo pod oznako KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010), se zaključi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 430/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije (UL L 129, 14.5.2013, str. 1).

(3)  Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske (UL C 162, 23.5.2017, str. 12).


Popravki

12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/41


Popravek Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007

( Uradni list Evropske unije L 224 z dne 31. avgusta 2017 )

Stran 96, Priloga XIII, del (b) (Pravne osebe, subjekti in organi), vnos št. 23, tretji stolpec (Lokacija):

besedilo:

„…SWIFT: DCBK KKPY“

se glasi:

„…SWIFT: DCBK KPPY“.