ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 2

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
5. januar 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/3 z dne 4. januarja 2018 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2018 in 2019 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2018/4 z dne 18. decembra 2017 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP

5

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/5 z dne 3. januarja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8788)

11

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, S-metolaklor in trifloksistrobin ( UL L 125, 18.5.2017 )

14

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/842 z dne 17. maja 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi z majhnim tveganjem Coniothyrium minitans, sev CON/M/91-08, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( UL L 125, 18.5.2017 )

15

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/3

z dne 4. januarja 2018

o določitvi sprožitvenih količin za leti 2018 in 2019 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (b) prvega odstavka člena 183 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 39 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (2) določa, da se dodatna uvozna dajatev iz člena 182(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko uporablja za proizvode in v obdobjih iz Priloge VII k navedeni izvedbeni uredbi. Navedeno dodatno uvozno dajatev je treba uporabljati, če količina katerega koli od proizvodov, sproščenih v prosti promet za katero koli obdobje uporabe, določeno v navedeni prilogi, presega sprožitveno količino uvoza v katerem koli letu za navedeni proizvod. Dodatnih uvoznih dajatev ni, kadar ni verjetno, da bi takšen uvoz povzročil motnje na trgu Unije, ali kadar bi bili učinki nesorazmerni glede na zastavljeni cilj.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 182(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 sprožitvene količine uvoza za morebitno uporabo dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave temeljijo na podatkih o uvozu in podatkih o domači porabi za pretekla tri leta. Na podlagi podatkov, ki jih uradno sporočijo države članice za leta 2014, 2015 in 2016, bi bilo treba sprožitvene količine za nekatere vrste sadja in zelenjave določiti za leti 2018 in 2019.

(3)

Ob upoštevanju, da se obdobje uporabe morebitnih dodatnih uvoznih dajatev, kakor je določeno v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/892, za številne proizvode začne 1. januarja, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2018 in bi zato morala začeti veljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za leti 2018 in 2019 so sprožitvene količine iz točke (b) prvega pododstavka člena 182(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za proizvode iz Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/892 določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Veljati preneha 30. junija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 138, 25.5.2017, str. 57).


PRILOGA

Sprožitvene količine za proizvode in v obdobjih iz Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/892, za morebitno uporabo dodatnih uvoznih dajatev

Brez poseganja v pravila glede interpretacije kombinirane nomenklature je treba poimenovanje proizvodov razumeti le okvirno. Za namene te priloge je področje uporabe dodatnih uvoznih dajatev določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Obdobje uporabe

Sprožitvena količina (v tonah)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Paradižnik

Od 1. junija do 30. septembra

 

39 326

78.0020

Od 1. oktobra

do 31. maja

483 376

78.0065

0707 00 05

Kumare

Od 1. maja do 31. oktobra

 

26 505

78.0075

Od 1. novembra

do 30. aprila

20 482

78.0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. novembra

do 30. junija

6 587

78.0100

0709 93 10

Bučke

Od 1. januarja do 31. decembra

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Pomaranče

Od 1. decembra

do 31. maja

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementine

Od 1. novembra

do konca februarja

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (vključno tangerine in satsume); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

Od 1. novembra

do konca februarja

86 317

78.0155

0805 50 10

Limone

Od 1. januarja do 31. maja

 

32 823

78.0160

Od 1. junija do 31. decembra

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

Od 16. julija do 16. novembra

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Jabolka

Od 1. januarja do 31. avgusta

 

432 630

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Hruške

Od 1. januarja do 30. aprila

 

155 417

78.0235

Od 1. julija do 31. decembra

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. junija do 31. julija

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Češnje, razen višenj

Od 16. maja do 15. avgusta

 

33 718

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

Od 16. junija do 30. septembra

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Slive

Od 16. junija do 30. septembra

 

17 254


SKLEPI

5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/5


SKLEP SVETA (EU) 2018/4

z dne 18. decembra 2017

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti prve alinee točke (b) člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru (3), ki je bil podpisan 25. julija 2007, spreminja člen 129(1) Sporazuma EGP, in sicer se bolgarščina in romunščina dodata na seznam jezikov Sporazuma EGP.

(3)

Sporazum o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru (4) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o širitvi EGP iz leta 2014), ki je bil podpisan 11. aprila 2014, je spremenil člen 129(1) Sporazuma EGP, in sicer se hrvaščina doda na seznam jezikov Sporazuma EGP.

(4)

Poslovnik Skupnega odbora EGP, ki je bil sprejet s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 (5) in spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 24/2005 z dne 8. februarja 2005 (6), bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Sporazum o širitvi EGP iz leta 2014 se za njegove podpisnice začasno uporablja od 12. aprila 2014, zato bi se moral sklep Skupnega odbora EGP začasno uporabljati do začetka veljavnosti Sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo zato temeljiti na priloženih osnutkih sklepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede predlaganih sprememb poslovnika Skupnega odbora EGP, temelji na osnutkih sklepov Skupnega odbora EGP, priloženih temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. decembra 2017

Za Svet

Predsednica

K. SIMSON


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 221, 25.8.2007, str. 15.

(4)  OJ L 170, 11.6.2014, str. 18.

(5)  UL L 85, 30.3.1994, str. 60.

(6)  UL L 161, 23.6.2005, str. 54.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2017

z dne …

o spremembi poslovnika Skupnega odbora EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 92(3) Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru (1), ki je bil podpisan 25. julija 2007, spreminja člen 129(1) Sporazuma EGP, in sicer se bolgarščina in romunščina dodata na seznam jezikov Sporazuma EGP.

(2)

Sporazum o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru je začel veljati 9. novembra 2011.

(3)

V poslovniku Skupnega odbora EGP, ki je bil sprejet s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 (2) in spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 24/2005 z dne 8. februarja 2005 (3), bi bilo zato treba bolgarski in romunski jezik dodati na seznam jezikov. Seznam jezikov poslovnika Skupnega odbora EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Skupnega odbora EGP št. 1/94 se spremeni:

(1)

besedilo člena 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„Besedila aktov ES, ki jih je treba v skladu s členom 102(1) vključiti v Priloge k Sporazumu, so enako verodostojna v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, kakor so objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Besedila se sestavijo v islandskem in norveškem jeziku in jih Skupni odbor EGP potrdi skupaj z ustreznimi sklepi iz odstavka 1.“;

(2)

besedilo člena 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi prilog ali protokolov k Sporazumu se objavijo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije ter v islandskem in norveškem jeziku v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 221, 25.8.2007, str. 15.

(2)  UL L 85, 30.3.1994, str. 60.

(3)  UL L 161, 23.6.2005, str. 54.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2017

z dne

o spremembi poslovnika Skupnega odbora EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), zlasti člena 92(3) Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o širitvi EGP iz leta 2014), ki je bil podpisan 11. aprila 2014, spreminja člen 129(1) Sporazuma EGP, in sicer se hrvaščina doda na seznam jezikov Sporazuma EGP.

(2)

V poslovniku Skupnega odbora EGP, ki je bil sprejet s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/94 z dne 8. februarja 1994 (2) in spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 24/2005 z dne 8. februarja 2005 (3) ter nadalje spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. […] z dne […] (4), bi bilo zato treba hrvaški jezik dodati na seznam jezikov. Seznam jezikov poslovnika Skupnega odbora EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Sporazum o širitvi EGP iz leta 2014 se je za njegove podpisnice začasno uporabljal od 12. aprila 2014, zato se ta sklep začasno uporablja do začetka veljavnosti Sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Skupnega odbora EGP št. 1/94 se spremeni:

(1)

besedilo člena 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„Besedila aktov ES, ki jih je treba v skladu s členom 102(1) vključiti v Priloge k Sporazumu, so enako verodostojna v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, kakor so objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Besedila se sestavijo v islandskem in norveškem jeziku in jih Skupni odbor EGP potrdi skupaj z ustreznimi sklepi iz odstavka 1.“;

(2)

besedilo člena 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi prilog ali protokolov k Sporazumu se objavijo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije ter v islandskem in norveškem jeziku v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati […] ali na dan začetka veljavnosti Sporazuma o širitvi EGP iz leta 2014, kar je pozneje.

Začasno se uporablja od 12. aprila 2014.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 170, 11.6.2014, str. 18.

(2)  UL L 85, 30.3.1994, str. 60.

(3)  UL L 161, 23.6.2005, str. 54.

(4)  UL L …


5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/11


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/5

z dne 3. januarja 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8788)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje od zadnje spremembe Izvedbenega sklepa Komisije 2012/270/EU (2) z Izvedbenim sklepom (EU) 2016/1359 (3) so pokazale, da so površinske galerije in povezane male luknjice, ki jih pod povrhnjico gomoljev krompirja izkopljejo ličinke, zanesljivi znaki napadenosti z navedenimi organizmi. Zato bi bilo treba določbe iz Izvedbenega sklepa 2012/270/EU o pregledih, sistematičnih raziskavah, obveščanju in ukrepih razmejevanja izvajati ne le v primeru navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja, temveč tudi, kadar se ugotovijo ti znaki, ne pa tudi navedeni organizmi.

(2)

Izvedbeni sklep 2012/270/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Izvedbenega sklepa 2012/270/EU

Izvedbeni sklep 2012/270/EU se spremeni:

(1)

točka (a) tretjega pododstavka člena 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi z ustreznimi pregledi rastlin krompirja in, kadar je to ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin, vključno s polji, na katerih navedene rastline rastejo, vsaj v polmeru 100 m od obrata za pakiranje;“;

(2)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenih organizmih

1.   Države članice opravijo uradne letne sistematične raziskave o navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi ter, kadar je to ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin, vključno s polji, na katerih se pridelujejo gomolji krompirja, na svojem ozemlju.

Države članice do 30. aprila vsako leto uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav.

2.   O vsaki navzočnosti navedenega organizma ali sumu nanj ali znakih napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom se nemudoma obvestijo pristojni uradni organi.“;

(3)

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če na podlagi rezultatov sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali drugih dokazov država članica potrdi navzočnost navedenega organizma ali znake napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom na delu svojega območja, navedena država članica brez odlašanja vzpostavi razmejeno območje, ki ga sestavljata napadeno območje in varovalni pas, kakor sta določena v oddelku 1 Priloge II.

Država članica sprejme ukrepe iz oddelka 2 Priloge II.“

(4)

Prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. januarja 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/270/EU z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 132, 23.5.2012, str. 18).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1359 z dne 8. avgusta 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 215, 10.8.2016, str. 29).


PRILOGA

Prilogi I in II k Izvedbenemu sklepu 2012/270/EU se spremenita:

(1)

točka 3(a) oddelka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„(a)

vključuje informacije, da je bilo za gomolje krompirja ugotovljeno, da na njih zadevni navedeni organizmi niso navzoči in da ne kažejo znakov napadenosti z navedenimi organizmi ter da ne vsebujejo več kot 0,1 % zemlje pri uradnem pregledu, opravljenem neposredno pred izvozom;“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

oddelek 1 se spremeni:

(i)

točka 1(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

napadeno območje, ki vključuje vsaj polja, na katerih je bila potrjena navzočnost navedenega organizma ali znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom, in tudi polja, na katerih so bili pridelani gomolji krompirja; ter“;

(ii)

točke 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjim:

„(3)

Pri vzpostavitvi napadenega območja in varovalnega pasu države članice upoštevajo naslednje elemente: biologijo navedenih organizmov, stopnjo napadenosti, porazdelitev gostiteljskih rastlin, dokaze o naselitvi navedenih organizmov in zmogljivost naravnega širjenja navedenih organizmov.

(4)

Če so navzočnost navedenega organizma ali znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom potrjeni zunaj napadenega območja, se razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu preveri in ustrezno spremeni.

(5)

Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) zadevni navedeni organizem ni bil odkrit in znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom niso bili ugotovljeni na razmejenem območju v obdobju dveh let, zadevna država članica potrdi, da navedeni organizem ni več navzoč na navedenem območju in da območje preneha biti razmejeno. O tem uradno obvesti Komisijo in države članice.“

(b)

točka 2 oddelka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(2)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov ali znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi s primernimi pregledi.“


Popravki

5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/14


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, S-metolaklor in trifloksistrobin

( Uradni list Evropske unije UL L 125 z dne 18. maja 2017 )

Stran 12, naslov:

besedilo:

„IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, S-metolaklor in trifloksistrobin“

se glasi:

„IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, S-metolaklor in trifloksistrobin“.

Stran 12, uvodna izjava 4:

besedilo:

„Obdobja odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bifenazat, bromoksinil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazosulfuron, laminarin, metoksifenozid, milbemektin, fenmedifam in S-metolaklor so bila podaljšana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1197/2012 (7). Odobritev navedenih snovi bo prenehala veljati 31. julija 2017.“

se glasi:

„Obdobja odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bifenazat, bromoksinil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum sev: J1446, laminarin, metoksifenozid, milbemektin, fenmedifam in S-metolaklor so bila podaljšana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1197/2012 (7). Odobritev navedenih snovi bo prenehala veljati 31. julija 2017.“


5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/15


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/842 z dne 17. maja 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi z majhnim tveganjem Coniothyrium minitans, sev CON/M/91-08, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

( Uradni list Evropske unije L 125 z dne 18. maja 2017 )

Stran 19, Priloga I, razpredelnica, tretji stolpec:

besedilo:

„Minimalna vsebina živih spor: 1 × 1012 CFU/kg“

se glasi:

„Minimalna vsebina živih spor: 1,17 × 1012 CFU/kg“.

Stran 20, Priloga II, spremembe dela D Priloge k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 540/2011, razpredelnica, četrti stolpec:

besedilo:

„Minimalna vsebina živih spor: 1 × 1012 CFU/kg“

se glasi:

„Minimalna vsebina živih spor: 1,17 × 1012 CFU/kg“.