ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 351

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
30. december 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/2466 z dne 18. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

1

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/2467 z dne 21. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2468 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih ( 1 )

55

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2469 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za vloge iz člena 10 Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih ( 1 )

64

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih ( 1 )

72

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredba Komisije (EU) 2017/2330 z dne 14. decembra 2017 o izdaji dovoljenja za železov (II) karbonat, železov (III) klorid heksahidrat, železov (II) sulfat monohidrat, železov (II) sulfat heptahidrat, železov (II) fumarat, železov (II) kelat iz hidrata aminokislin, železov (II) kelat iz beljakovinskih hidrolizatov in železov (II) kelat iz hidrata glicina kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste ter za železov dekstran kot krmni dodatek za pujske in o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003 in (ES) št. 479/2006 ( UL L 333, 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

S tem izvodom je serija L za leto 2017 zakljucena.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/1


UREDBA SVETA (EU) 2017/2466

z dne 18. decembra 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi izdelki, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter da bi se preprečile vsakršne motnje na trgu nekaterih kmetijskih in industrijskih izdelkov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 1388/2013 (1) odprte avtonomne tarifne kvote. Izdelki v okviru navedenih tarifnih kvot se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič.

(2)

Iz navedenih razlogov je treba z učinkom od 1. januarja 2018 odpreti tarifne kvote po ničnih stopnjah dajatve za ustrezno količino glede 12 novih izdelkov. Za pet dodatnih izdelkov pa bi bilo treba povečati višino kvot, saj je to v interesu gospodarskih subjektov Unije.

(3)

Za en dodatni izdelek bi bilo treba višino kvote zmanjšati, saj se je proizvodna zmogljivost proizvajalcev v Uniji povečala.

(4)

Za pet izdelkov bi bilo treba obdobje veljavnosti kvote in višino kvote prilagoditi, saj sta bili uvedeni samo za obdobje šest mesecev.

(5)

Za še en izdelek bi bilo treba spremeniti opis.

(6)

V primeru 12 drugih izdelkov bi bilo treba zapreti avtonomno tarifno kvoto Unije z učinkom od 1. januarja 2018, saj od navedenega datuma dalje ni v interesu Unije, da bi se kvota obdržala.

(7)

Uredbo (EU) št. 1388/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme kvot in upoštevali smernice iz Sporočila Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah (2), bi morale spremembe kvot v skladu s to uredbo za zadevne izdelke začeti veljati od 1. januarja 2018. Ta uredba mora zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1388/2013 se spremeni:

(1)

v preglednico se vnesejo vrstice za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 in 09.2932 iz Priloge I k tej uredbi v vrstnem redu oznak KN iz drugega stolpca;

(2)

v preglednici se vrstice za tarifne kvote z zaporednimi številkami 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 in 09.2868 nadomestijo z ustreznimi vrsticami iz Priloge II k tej uredbi;

(3)

v preglednici se vrstice za tarifne kvote z zaporednimi številkami 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 in 09.2669 črtajo;

(4)

v opombah na koncu strani se črta opomba (*) z besedilom „Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2017

Za Svet

Predsednica

K. SIMSON


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1388/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 7/2010 (UL L 354, 28.12.2013, str. 319).

(2)  UL C 363, 13.12.2011, str. 6.


PRILOGA I

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1388/2013 se vstavijo naslednje vrstice, in sicer v skladu z vrstnim redom oznak KN iz drugega stolpca navedene preglednice:

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote (%)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) v trdni obliki ali kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 48 mas. %, vendar največ 52 mas. % cezijevega sulfata

1.1.–31.12.

160 ton

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.–31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib INN (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 ton

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canalgliflozin (CAS RN 928672-86-0)

1.1.–31.12.

10 ton

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Dodatki, sestavljeni iz reakcijskih produktov difenilamina in razvejanih nonenov:

z vsebnostjo več kot 28 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % 4-monononildifenilamina in

z vsebnostjo več kot 50 %, vendar ne več kot 65 mas. % 4,4′-dinonildifenilamina,

s skupnim masnim deležem 2,4-dinonildifenilamina in 2,4′-dinonildifenilamina, ki ne znaša več kot 5 %,

za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (2)

1.1.–31.12.

900 ton

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mešanica terciarnih alkildimetil aminov, ki vsebuje:

60 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % dodecildimetil amina (CAS RN 112-18-5), in

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil(tetradecil) amina (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

16 000 ton

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Predpreja (roving) iz S-stekla:

iz nepretrganih steklenih filamentov s premerom 9 μm (± 0,5 μm),

200 teksov ali več, vendar ne več kot 680 teksov,

ne vsebuje kalcijevega oksida,

z natezno trdnostjo več kot 3 550 Mpa določena po standardu ASTM D2343-09,

za uporabo v aeronavtiki (2)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi za pritrjevanje na hladilnike motornih koles (2)

1.1.–31.12.

3 000 000 kosov

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Izpušni ventil za uporabo pri proizvodnji sistemov za izpušne pline za motorna kolesa (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kosov

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podporni nosilec iz aluminijeve zlitine, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za posredno pritrditev menjalnika na karoserijo vozila, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 (2)

1.1.–31.12.

200 000 kosov

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Senzorji lambda za trajno vgradnjo v izpušne sisteme motornih koles (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kosov

0“.


(2)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


PRILOGA II

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1388/2013 se vrstice za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 in 09.2868 nadomestijo z naslednjim:

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

1.1.–31.12.

120 000 ton

0

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(hidroksimetil)-3,3′-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 ton

0

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehid (furfuraldehid)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Zmesi, ki vsebujejo:

60 ali več, vendar največ 90 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 557-98-2),

8 ali več, vendar največ 14 mas. % (Z)-1-kloropropena (CAS RN 16136-84-8),

5 ali več, vendar največ 23 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 75-29-6),

največ 6 mas. % 3-kloropropena (CAS RN 107-05-1) in

največ 1 mas. % etil klorida (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Polivinil butiral (CAS RN 63148-65-2):

vsebuje 17,5–20 mas. % hidroksilnih skupin in

ima mediano velikosti delcev (D50) najmanj 0,6mm

1.1.–31.12.

12 500 ton

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mešanica polimerov iz polikarbonata in poli(metilmetakrilata) z masnim deležem polikarbonata najmanj 98,5, v obliki peletov ali granul, s svetlobno prepustnostjo najmanj 88,5 %, izmerjeno na preskusnem vzorcu debeline 4,0 mm pri valovni dolžini λ = 400 nm (po ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 ton

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilen)

1.1.–31.12.

3 500 ton

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpadki sintetičnih vlaken (vključno z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz najlona ali drugih poliamidov (PA6 in PA66)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkanine iz E-steklenih vlaken:

z maso 20 g/m2 ali več, vendar največ 214 g/m2,

impregnirane s silanom,

v zvitkih,

z vsebnostjo vlage 0,13 mas. % ali manj in

z največ 3 votlimi vlakni na 100 000  vlaken,

za ekskluzivno uporabo pri izdelavi prepregov in laminatov, prevlečenih z bakrom (2)

1.1.–31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plošče:

sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z epoksidno smolo,

prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm,

z dielektrično konstanto (DK) manj kot 5,4 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2,

s tangento izgub manj kot 0,035 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2 in

s faktorjem CTI (Comparative Tracking Index) 600 ali več

1.1.–31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Rotor kompresorja iz aluminijeve zlitine:

premera 20 mm ali več, vendar največ 130 mm in

mase 5 g ali več, vendar največ 800 g,

za uporabo pri proizvodnji zgorevalnih motorjev (2)

1.1.–31.12.

5 900 000 kosov

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Bati za sisteme vzmetenja premera največ 55 mm iz sintranega jekla

1.1.–31.12.

2 000 000 kosov

0“.


(2)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/7


UREDBA SVETA (EU) 2017/2467

z dne 21. decembra 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodnja 67 proizvodov v Uniji, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1387/2013 (1), ne zadostuje za kritje potreb industrije Unije. Zato je v interesu Unije, da se avtonomne dajatve skupne carinske tarife za navedene proizvode opustijo.

(2)

Spremeniti je treba pogoje za opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za 49 proizvodov, ki so navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu. Razvrstitev nekaterih proizvodov je bila spremenjena, da bi lahko industrija v celoti izkoristila veljavne opustitve. Poleg tega bi bilo treba Prilogo k Uredbi (EU) št. 1387/2013 posodobiti, ker je treba besedila v nekaterih primerih uskladiti ali pojasniti. Spremenjeni pogoji se nanašajo na spremembe opisa proizvoda, razvrstitve, stopenj dajatev ali zahteve posebne rabe.

(3)

Končni datum obveznega pregleda iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1387/2013 bi bilo treba revidirati za 188 opustitev.

(4)

Ohranjanje opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za 92 proizvodov, navedenih na seznamu v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, ni več v interesu Unije. Zato bi bilo treba iz navedene priloge črtati opustitve za te proizvode.

(5)

Zaradi jasnosti bi bilo treba vnose za opustitve, ki jih ta uredba spreminja ali na novo vnaša, označiti z zvezdico ter hkrati odstraniti zvezdico pri vnosih za opustitve, ki jih ta uredba ne spreminja.

(6)

Uredbo (EU) št. 1387/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi avtonomne sheme opustitev in da bi se upoštevale smernice iz Sporočila Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah (2), bi se morale spremembe iz te uredbe glede opustitev za zadevne proizvode začeti uporabljati 1. januarja 2018. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se spremeni:

(1)

v preglednici se vrstice s proizvodi, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi I k tej uredbi, črtajo,

(2)

vse zvezdice v preglednici in opomba (*) z besedilom „Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji.“ se črtajo,

(3)

v preglednico se vstavijo vrstice s proizvodi iz Priloge II k tej uredbi, in sicer v vrstnem redu oznak KN iz prvega stolpca navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2017

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL L 354, 28.12.2013, str. 201).

(2)  UL C 363, 13.12.2011, str. 6.


PRILOGA I

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se črtajo vrstice v zvezi z opustitvijo za izdelke, ki se uvrščajo pod naslednje oznake KN in TARIC.

Oznaka KN

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


PRILOGA II

V preglednici v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se vstavijo naslednje vrstice, in sicer v vrstnem redu oznak KN iz prvega stolpca navedene preglednice.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne oznake 3823 19 10 ,

metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916 ,

maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17 , 2905 19 in 3823 70 , ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16 , čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

stearinske kisline iz tarifne oznake 3823 11 00 ,

izdelkov iz tarifne številke 3401 ali

maščobnih kislin visoke čistosti iz tarifne številke 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat mangovega pireja, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Mangifera spp.,

z vsebnostjo sladkorja do vključno 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Carica spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Psidium spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanširani listi vinske trte roda Karakishmish v slanici, ki:

vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli,

vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in

ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995

za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje:

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in

peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Telur (CAS RN 13494-80-9), s čistoto 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. %, na podlagi nečistot kovin, izmerjenih z ICP analizo

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litijeva kovina (CAS RN 7439-93-2) s čistoto 98,8 mas. % ali več

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0):

v obliki praška

čistote 99,0 mas. % ali več

povprečne velikosti zrnc 0,7 μm ali več, vendar manj kot 2,1 μm

pri čemer ima 70 % delcev premer največ 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Telurjev dioksid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7):

čistote 99,9 mas. % ali več

s povprečno velikostjo zrn 0,7 μm ali več, vendar ne več kot 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Amonijev železov (III) heksacianoferat (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3) z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Titanov nitrid (CAS RN 25583-20-4) z velikostjo delcev ne več kot 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorociklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-izobutilbenzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Etil butirat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2- (2-viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Cinkov monometakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8), ki vsebuje ali ne ne več kot 17 mas. % proizvodnih nečistot

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-terc-butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

n-propilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil tetra-1-naftalenil ester fosforjeve kisline (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetil-natrij (CAS RN 39148-16-8) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo fosetil-natrija 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. %, za uporabo v proizvodnji pesticidov (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-di-tert-butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-dijodotironin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Izobutiliden diurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutilsečnina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6), s čistoto 99,5 mas. % ali več

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftojske kisline(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butil izocianat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (in 2,6)-bis(izocianatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-prop-1-en-1-ilfosfonska kislina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) ali D-laktid (CAS RN 13076-17-0) ali dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1- (2,2-difluorobenzo[d] [1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kislina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonska kislina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

terc-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Etil 4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klokvintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboksilna kislina (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dikvat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) v vodni raztopini za uporabo pri proizvodnji herbicidov (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoksikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kislina (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Prečiščeni steviol glikozid z 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % rebaudiozida (CAS RN 1220616-44-3) za uporabo v proizvodnji brezalkoholnih pijač (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Barvilo C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I Disperse Yellow 232

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Preparat disperzijskih barvil, ki vsebuje:

C.I. Disperse Orange 61 ali Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54 ali ne

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Barvilo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Barvilo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ali CAS RN 8004-87-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Barvilo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 94 mas. % ali več barvila C.I. Vat Blue 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Barvilo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 13

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Barvilo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Barvilo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Barvilo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Barvilo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ali CAS RN 101357-19-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Barvilo C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 133

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Barvilo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 98 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Preparati barvila C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v hidrotretiranih, lahkih naftenskih naftnih destilatih,(CAS RN 64742-53-6), z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 60 mas. % barvila C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Barvilo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Black 12

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Kosmiči iz stekla (CAS RN 65997-17-3):

debeline 0,3 μm ali več, vendar ne več kot 10 μm in

prevlečeni s titanovim dioksidom (CAS RN 13463-67-7) ali železovim oksidom (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretilen kopolimer v raztopini butilacetata z vsebnostjo topila 50 % (± 2 mas. %)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikoni z vsebnostjo 50 mas. % ali več ksilena in ne več kot 25 mas. % silikonovega dioksida, za uporabo v proizvodnji dolgotrajnih kirurških vsadkov

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolimer acenaftalena v raztopini etil laktata

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Tiskarsko črnilo, tekoče, ki sestoji iz disperzije kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje ne več kot 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Črnilo:

ki vsebuje polimer poliestra in disperzijo srebra (CAS RN 7440-22-4) ter srebrovega klorida (CAS RN 7783-90-6) v metil propil ketonu (CAS RN 107-87-9),

z deležem skupne trdne snovi 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 57 %, in

z gostoto 1,40 g/cm3 ali več, vendar ne več kot 1,60 g/cm3,

za uporabo v proizvodnji elektrod (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Lepilni material za začasno spajanje polprevodniških ploščic v obliki suspenzije trdnega polimera v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 % polimera

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Zaščitna plast za začasno spajanje polprevodniških ploščic v obliki suspenzije trdnega polimera v ciklopentanonu (CAS RN 120-92-3) z ne več kot 10 mas. % polimera

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Vžigalniki za plinske generatorje z največjo skupno dolžino 20,34 mm ali več, vendar ne več kot 25,25 mm, in dolžino elektrode 6,68 mm (± 0,3 mm) ali več, vendar ne več kot 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Suho črnilo v prahu ali mešanica tonerja, sestavljena iz:

kopolimera stirena akrilata/butadiena in

ogljikovega črnila ali organskega pigmenta,

s poliolefinom ali amorfnim silicijevim dioksidom ali brez,

ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš s črnilom ali tonerjem za faksimilne naprave, računalniške tiskalnike in kopirne stroje (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

S smolo prevlečen prah na osnovi grafita:

s povprečno velikostjo delcev 10,8 μm ali več, vendar ne več kot 13,0 μm,

z vsebnostjo železa manj kot 40 ppm,

z vsebnostjo bakra manj kot 5 ppm,

z vsebnostjo niklja manj kot 5 ppm,

s povprečno površino (atmosfera N2) 3,0 m2/g ali več, vendar ne več kot 4,36 m2/g, in

z nečistočo magnetnih kovin manj kot 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), priprava dveh spinosin komponent (3′-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) in (3′-etoksi- spinosin L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja iz kalcijevih soli reakcijskih produktov poliizobutilen substituiranega fenola ter salicilne kisline in formaldehida, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Dodatki za mazalna olja

na podlagi kalcijevih C16-24 alkilbenzensulfatov (CAS RN 70024-69-0),

ki vsebujejo mineralna olja,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja,

na podlagi kalcijevega polipropilenil substituiranega benzensulfata (CAS RN 75975-85-8) z vsebnostjo 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %,

s skupnim bazičnim številom (TBN) 280 ali več, vendar ne več kot 320,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Dodatki za mazalna olja,

ki vsebujejo poliizobutilen sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s poliizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9),

ki vsebujejo mineralna olja,

z vsebnostjo klora 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,25 mas. %,

s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Dodatki,

ki vsebujejo več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 45 mas. % mineralnih olj,

na podlagi mešanice razvejanih kalcijevih soli dodecilfenol sulfida, karboniziranih ali ne,

ki se uporabljajo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov bis(2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kisline s propilen oksidom, fosforjevim oksidom in amini s C12-14 alkilnimi verigami, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov butil-cikloheks-3-enekarboksilata, žvepla in trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov 2-metil-prop-1-en z žveplovim monokloridom in natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2) z 0,01 mas. % ali več klora, vendar ne več kot 0,5 mas. %, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Dodatki za mazalna olja iz mešanice N,N-dialkil -2-hidroksiacetamidov z alkilno verigo dolžine od 12 do 18 ogljikovih atomov (CAS RN 866259-61-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Raztopina kvaterne amonijeve soli na podlagi poliizobutenil sukcinimida, ki vsebuje 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 29,9 mas. %, 2-etilheksanola

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV stabilizator, ki vsebuje:

ovirani amin: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) in

bodisi o-hidroksifenil triazin, absorber UV žarkov, bodisi

kemično modificirana fenolna spojina

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katoda, v zvitkih, za baterije cink-zrak v obliki gumbne celice (baterije za slušne aparate) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Oksidacijski katalizator z aktivno učinkovino di[mangan (1 +)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN1, kN4, kN7) etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[klorid (1-)] (CAS RN 1217890-37-3), ki se uporablja za pospeševanje kemijske oksidacije ali beljenja

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz 95 mas. % (± 1 %) titanovega dioksida in 5 mas. % (± 1 %) silicijevega dioksida

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za alkilizacijo aromatičnih ogljikovodikov, za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Preparati, ki vsebujejo:

60 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % solvent-nafte (nafta), težke aromatske (CAS RN 64742-94-5),

15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sek-butil-fenola (CAS RN 111850-24-9), in

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vodna raztopina, ki vsebuje:

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 42 mas. % 2-(3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5),

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % žveplove kisline (CAS RN 7664-93-9), in

0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,9 mas. % metanola (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Preparat z vsebnostjo:

85 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. % polietilen glikol etra butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, in

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % polioksietilen (20) sorbitan trioleata

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Pripravki, ki vsebujejo vsaj 92 mas. %, vendar ne več kot 96,5 mas. % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola, in vsebujejo tudi derivate karboksilne kisline in alkil sulfat

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Pripravki, ki vsebujejo ne manj kot 47 mas. % 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitola

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Pripravek, ki vsebuje:

trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-66-4),

oktildiheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-64-2) in

triheksilfosfin oksid (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Pripravek na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Pripravek na osnovi alkilkarbonata, ki vsebuje tudi absorber UV žarkov, ki se uporablja pri proizvodnji leč za očala (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Kompleksi iz dietilen glikol propilen glikol trietanolamin titanata (CAS RN 68784-48-5), raztopljeni v dietilen glikolu (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Mešanica prahov, ki vsebuje:

85 mas. % ali več cinkovega diakrilata (CAS RN 14643-87-9),

ne več kot 5 mas. % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezol (CAS RN 88-27-7) in

ne več kot 10 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Mešanica fitosterolov, ki niv obliki prahu in vsebuje:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Pripravek, ki vsebuje:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4) in

cinkov bis(p-toluen sulfinat) (CAS RN 24345-02-6)

v katerem se tvori plin iz C,C′-azodi (formamida) pri 135 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Mešanica fitosterolov iz lesa in olj na osnovi lesnega olja (talovega olja) v obliki prahu, ki vsebuje:

60 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % of sitosterolov,

ne več kot 15 mas. % kampesterolov,

ne več kot 5 mas. % stigmasterolov in

ne več kot 15 mas. % betasitostanolov

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Prah litij-nikelj-kobalt-aluminijevega oksida (CAS RN 177997-13-6):

z velikostjo delcev ne več kot 10 μm,

čistote več kot 98 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Nikljev hidroksid, dopiran z 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. %, cinkovega hidroksida in kobaltovega hidroksida, ki se uporablja za proizvodnjo pozitivnih elektrod za akumulatorje

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Platinov oksid (CAS RN 12035-82-4) na poroznem nosilcu iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), ki vsebuje:

0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % platine in

0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % etilaluminijevega diklorida (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolimer v obliki zrnc, ki vsebuje:

78 ± 4 mas. % stirena,

9 ± 2 mas. % n-butil akrilata,

11 ± 3 mas. % n-butil metakrilata,

1,5 ± 0,7 mas. % metakrilne kisline in

0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % poliolefinskega voska

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolimer etilena s klorotrifluoretilenom, modificiranim ali nemodificiranim s heksafluoroizobutilenom, v prahu, s polnili ali brez njih

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Viskozni pripravek, ki sestoji predvsem iz poli(vinilalkohola) (CAS RN 9002-89-5), organskega topila in vode ter se uporablja kot zaščitni premaz rezin v proizvodnji polprevodnikov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

V vodi topen kopolimer etilena in vinilnega alkohola (CAS RN 26221-27-2), ki vsebuje ne več kot 38 mas. % etilena v monomerskih enotah

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolimer stearil metakrilata, izooktil akrilata in akrilne kisline, raztopljen v izopropil palmitatu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Politetrametilen eter glikol z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 2 700 ali več, vendar ne več kot 3 100 (št. CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Polipropilen glikol monobutil eter (CAS RN 9003-13-8) bazičnosti ne več kot 1 ppm natrija

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Izoamil alkohol polioksietilen eter (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Poliglicerol poliglicidil eter smola (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih izomerov in cikloheksandimetanola

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Lepljivi premaz v topilu na osnovi silikona, občutljiv na tlak, in vsebuje kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumo

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolimer etilenimina in etilenimin ditiokarbamata v vodni raztopini natrijevega hidroksida

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indena in 4,4a, 9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorena (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena z 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flourena (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Črni polivinilkloridni film:

s stopnjo sijajnosti več kot 30 stopinj v skladu z ASTM D2457,

prekrit ali ne z zaščitnim filmom iz poli(etilen tereftalata) na eni strani ter lepilom, občutljivim na pritisk, s kanali in odstranljivo zaščitno plastjo na drugi strani

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Ojačan trak iz polietilenske pene, na obeh straneh premazan z akrilnim lepljivim premazom z mikrokanali, občutljivim na pritisk, ter na eni strani s premazom debeline 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Trak iz akrilne pene, na eni strani prekrit s toplotno aktivnim lepilnim premazom ali akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, na drugi strani pa prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk in odstranljivim zaščitnim listom, z lepljivostjo pri odstranitvi pod kotom 90° več kot 25 N/cm (kot je določeno z metodo ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Odsevna folija, ki je sestavljena iz:

plasti poliuretana,

plasti steklenih mikrokroglic,

metalizirane aluminijeve plasti in

lepilne plasti, na eni ali obeh straneh prekrite z odstranljivo zaščitno folijo,

plasti poli(vinil klorida) ali ne,

plasti, ki ima lahko vtisnjene varnostne odtise proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Razpršilni ali odbojni listi, v zvitkih,

za zaščito pred ultravijoličnim ali infrardečim toplotnim sevanjem, namenjeni za namestitev na okna, ali

za enakomeren prenos in razporeditev svetlobe, namenjeni za module LCD

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Koekstrudiran trislojni film,

katerega vsak sloj vsebuje mešanico polipropilena in polietilena;

ki vsebuje največ 3 mas. % drugih polimerov;

ki vsebuje titanov dioksid v osrednjem sloju ali ne;

s skupno debelino največ 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Folija iz poli(etilentereftalata):

debeline največ 20 μm,

vsaj na eni strani prevlečena z največ 2 μm debelo plastjo, nepropustno za pline, iz polimerne osnove, v kateri je razpršen silicijev dioksid ali aluminijev oksid

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastični ekstrudirani poliuretanski film:

ni samolepilen,

z indeksom rumene barve nižjim ali višjim kot 1,0, vendar ne višjim od 2,5, za filme, zložene 10 mm debelo (kot je določeno s preskusno metodo ASTM E 313-10),

s prepustnostjo svetlobe, večjo od 87 % za filme, zložene 10 mm debelo (kot je določeno s preskusno metodo ASTM D 1003-11),

s skupno debelino 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 7,6 mm,

širine 99 cm ali več, vendar ne več kot 305 cm,

uporablja se v proizvodnji laminiranega varnostnega stekla

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Zvitki poliuretanske pene z odprtimi celicami:

z debelino 2,29 mm (± 0,25 mm),

površinsko obdelan s poroznim sredstvom za povečanje sprijemljivosti

laminiran s poliesterskim filmom in plastjo tekstilnega materiala

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Multiporozna večplastna ločilna folija:

z eno mikroporozno plastjo polietilena med dvema mikroporoznima plastema polipropilena s premazom aluminijevega oksida na obeh straneh ali brez njega,

širine 65 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm,

skupne debeline 0,01 mm ali več, vendar ne več kot 0,03 mm,

poroznosti 0,25 ali več, vendar ne več kot 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikroporozne membrane iz ekspandiranega politetrafluoroetilena (ePTFE) v zvitkih:

s širino 1 600 mm ali več, vendar ne več kot 1 730 mm, in

z debelino membrane 15 μm ali več, vendar ne več kot 50 μm

za uporabo v proizvodnji dvokomponentne membrane iz ePTFE (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikroporozen enoslojen film iz polipropilena ali mikroporozen trislojen film iz polipropilena, polietilena in polipropilena, vsak film:

s stopnjo krčenja nič v prečni smeri proizvodnje,

s skupno debelino 10 μm ali več, vendar ne več kot 50 μm,

s širino 15 mm ali več, vendar ne več kot 900 mm,

z dolžino več kot 200 m, vendar ne več kot 3 000 m, in

s povprečno velikostjo por med 0,02 μm in 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Galvanizirani notranji ali zunanji okrasni deli, sestavljeni iz:

kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), mešanega s polikarbonatom ali ne,

plasti bakra, niklja in kroma

za uporabo v proizvodnji delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Ohišja, deli za ohišja, bobni, izbirni gumbi, okvirji, pokrovi in drugi deli iz akrilonitril-butadien-stirena ali polikarbonata, ki se uporabljajo v proizvodnji daljinskih upravljavcev

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silicijev oddvojen obroč, z notranjim premerom 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), ki se uporablja v senzorskih sistemih pomoči pri parkiranju vozil

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Usnje bivolov, cepljeno, strojeno s kromom, sintetično ponovno strojeno (crust), suho

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Tekstilna tkanina, sestavljena iż osnove filamentne preje iż poliamida-6,6 in votka filamentne preje iż poliamida-6,6, poliuretana in kopolimera teraftalne kisline, p-fenilendiamina in 3,4′-oksibis(fenilenamina)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Netkano blago:

z maso 30 g/m2 ali več, vendar ne več kot 60 g/m2,

ki vsebuje vlakna polipropilena ali polipropilena in polietilena,

potiskano ali ne,

na eni strani s krožnimi bunkicami s premerom 4 mm na 65 % skupne površine, ki so sestavljene iz dvignjenih nepovezanih kodrastih vlaken, pritrjenih na podlago, primernih za pritrditev ekstrudiranih materialov za zapenjanje, preostalih 35 % površine pa je sestavljenih iz povezanih vlaken, in

na drugi strani iz gladke neteksturirane površine,

za uporabo pri proizvodnji otroških plenic, pleničnih predlog in podobnih sanitarnih izdelkov (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Nedokončano elektrokromatsko samozatemnitveno ogledalo za vzvratna ogledala motornih vozil:

opremljeno s plastično oporo ali ne,

opremljeno z grelcem ali ne,

opremljeno z zaslonom sistema za opozarjanje na mrtvi kot (BSM) ali ne

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Rovingi od 1 980 do 2 033 teksov, sestavljeni iz nepretrganih steklenih filamentov 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Preja iz S-stekla številke 33 teksov ali večkratnika 33 teksov (± 13 %), izdelana iz nepretrganih steklenih filamentov z vlakni premera 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Preja številke 11 teksov ali njegovega večkratnika (±7,5 %), pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov, ki vsebuje 93 mas. odstotkov ali več silicijevega dioksida, z nominalnim premerom 6 μm ali 9 μm, razen obdelanih

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Surovina za optične elemente taljenega silicijevega dioksida:

debeline 10 cm ali več, vendar ne več kot 40 cm, in

teže 100 kg ali več

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Jeklena valjčna krmilna veriga z omejitvijo utrujenosti materiala 2 kN pri 7 000 vrt/min ali več za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Bloki in drogovi iz aluminijeve zlitine, ki vsebujejo litij

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Sklop za dovod stisnjenega zraka, z resonatorjem ali brez, ki je sestavljen vsaj iz:

ene toge aluminijaste cevi z nosilcem za montažo ali brez,

ene gibke gumijaste cevi in

ene kovinske sponke,

za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Volframova žica:

z vsebnostjo 99,95 mas. % volframa ali več in

z največjim prečnim prerezom ne več kot 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molibden v obliki praha

s čistočo 99 mas. % ali več in

z delci velikosti 1,0 μm ali več, vendar ne več kot 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Palice in žice iz kobaltove zlitine, ki vsebujejo:

35 mas. % (± 2 %) kobalta,

25 mas. % (± 1 %) niklja,

19 mas. % (± 1 %) kroma in

7 mas. % (± 2 %) železa,

ki ustrezajo specifikacijam materiala AMS 5842 in se uporabljajo v vesoljski industriji

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Ingoti iz titanove zlitine:

z višino 17,8 cm ali več, dolžino 180 cm ali več in širino 48,3 cm ali več,

z maso 680 kg ali več,

ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:

3 mas. % ali več, vendar ne več kot 7 mas. % aluminija,

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % kositra,

3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % cirkonija,

4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % molibdena

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Plošča iz titanove zlitine:

z višino 20,3 cm ali več, vendar ne več kot 23,3 cm,

z dolžino 246,1 cm ali več, vendar ne več kot 289,6 cm,

s širino 40,6 cm ali več, vendar ne več kot 46,7 cm,

z maso 820 kg ali več, vendar ne več kot 965 kg,

ki vsebuje naslednje količine legirnih elementov:

5,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,2 mas. % aluminija,

2,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,8 mas. % vanadija

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Palice in žica iz titanove zlitine:

z enakomernim polnim prečnim prerezom v obliki valja,

s premerom 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm,

z vsebnostjo aluminija 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,7 mas. %,

z vsebnostjo silikona 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. %,

z vsebnostjo niobija 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,3 mas. %, in

z vsebnostjo železa ne več kot 0,2 mas. %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Hladno ali toplo valjane plošče, listi in trakovi iz nelegiranega titana:

debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm,

dolžine ne več kot 14 m in

širine ne več kot 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Plošče, listi, trakovi in folije iz titanove zlitine

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Brezšivne cevi iz titana ali titanove zlitine:

premera 19 mm ali več, vendar ne več kot 159 mm,

debeline stene 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 8 mm, in

dolžine ne več kot 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Nosilna plošča iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC-9) za elektronska vezja

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Sklop za prenos in/ali tandem stiskalnega orodja za hladno oblikovanje, stiskanje, vlečenje, rezanje, prerezovanje, upogibanje, kalibracijo in izdolbljanje kovinskih plošč za uporabo v proizvodnji delov okvira motornih vozil (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino valjev ne manj kot 300 cm3 in močjo ne manj kot 6 kW, vendar ne več kot 20,0 kW, za proizvodnjo:

samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tarifne oznake 8433 11 51 in ročno upravljanih vrtnih kosilnic iz tarifne oznake 8433 11 90

traktorjev iz tarifne oznake 8701 91 90 , katerih glavna funkcija je enaka funkciji vrtne kosilnice

štiritaktnih kosilnic z motorjem prostornine valja ne manj kot 300 cm3 iz tarifne oznake 8433 20 10 ali

snežnih plugov in snežnih odmetalnikov iz tarifne podštevilke 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Štiri cilindrični, štiri ciklični, tekočinsko hlajeni motor s kompresijskim vžigom:

z zmogljivostjo največ 3 850 cm3 in

z nazivno izhodno vrednostjo 15 kW ali več, vendar ne več kot 85 kW

za uporabo v proizvodnji vozil pod tarifno številko 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Injektor goriva z elektromagnetnim ventilom za optimizirano razprševanje v zgorevalni komori motorja, za uporabo pri proizvodnji batnih motorjev z notranjim izgorevanjem na vžig s svečko za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Izpušni kolektor z ohišjem turbine turbinskih polnilnikov:

toplotno odporen do največ 1 050 °C in

s premerom odprtine, v katero se namesti turbinsko kolo, 28 mm ali več, vendar ne več kot 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Sesalni kolektor za dovod zraka v cilindre motorja, ki je sestavljen vsaj iz:

dušilne lopute,

senzorja tlaka polnilnega zraka,

za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Sesalni in izpušni ventil iz kovinske zlitine s trdoto po Rockwellu 20 HRC ali več, vendar ne več kot 50 HRC, za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Visokotlačna šoba za vbrizgavanje olja za hlajenje in mazanje bata motorja:

s tlakom odpiranja 1 bar ali več, vendar ne več kot 3 bar,

s tlakom zapiranja več kot 0,7 bar,

z nepovratnim ventilom

za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Sestavni del plinske turbine v obliki kolesa z lopaticami, kot se uporablja v turbopolnilnikih:

iz precizno ulite zlitine na osnovi niklja v skladu s standardom DIN G- NiCr13Al6MoNb ali DIN G- NiCr13Al16MoNb ali DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ali DIN G- NiCr12Al6MoNb ali AMS AISI:686,

toplotno odporne do največ 1 100 °C,

s premerom 28 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm,

višine 20 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Ohišje turbine turbinskega polnilnika:

toplotno odporno do največ 1 050 °C in

s premerom odprtine, v katero se namesti turbinsko kolo, 28 mm ali več, vendar ne več kot 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Kompresor zraka z membrano:

s pretokom 4,5 l/min ali več, vendar ne več kot 7 l/min,

z vhodno močjo ne več kot 8,1 W in

z delovnim tlakom ne več kot 400 hPa (0,4 bar),

vrste, ki se uporablja v proizvodnji sedežev motornih vozil

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Aluminijast odstranljiv sprejemnik/izsuševalnik, ki vsebuje elemente iz poliamida in keramike ter je narejen s postopkom obločnega varjenja:

z dolžino 143 mm ali več, vendar ne več kot 292 mm,

s premerom 31 mm ali več, vendar ne več kot 99 mm,

z dolžino zrna ne več kot 0,2 mm in debelino zrna ne več kot 0,06 mm in

s premerom trdnih delcev ne več kot 0,06 mm,

ki se uporablja v klimatskih napravah za avtomobile

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Sestav pogonske osi, ki vsebuje diferencial, zmanjšanje orodja, Crown kolo, pogonskih gredi, pesta, zavore in namestitev orožja za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Štirismerni ventil za hladilnike, sestavljen iz:

elektromagnetni pilotni ventil,

ohišje ventila iz medenine, skupaj s tesnilom ventila in bakrenimi priključki,

z delovnim pritiskom do 4,5 Mpa.

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Kroglični ležaji:

z notranjim premerom 3 mm ali več,

z zunanjim premerom ne več kot 100 mm,

širine ne več kot 40 mm,

opremljeni z zaščito pred prahom ali ne,

za uporabo v proizvodnji motornih krmilnih sistemov z jermenskim pogonom, električnih krmilnih sistemov za servo krmiljenje ali krmilnih mehanizmov ali krogličnih vreten za krmilne mehanizme (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Nosilno ohišje, ki se uporablja pri turbinskih polnilnikih:

iz precizno ulitega sivega litega železa v skladu s standardom DIN EN 1561,

s komorami za olje,

brez ležajev,

s premerom 50 mm ali več, vendar ne več kot 250 mm,

z višino 40 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm,

s komorami za vodo in priključki ali brez

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hidrostatični menjalnik prenosa moči:

z merami (brez gredi) ne več kot 154 × 115 × 108 mm,

z maso ne več kot 3,3 kg,

z največjo vrtilno hitrostjo vhodne gredi 2 700 vrt/min ali več, vendar ne več kot 3 200 vrt/min,

z navorom na izhodni gredi ne več kot 10,4 Nm,

z vrtilno hitrostjo izhodne gredi ne več kot 930 vrt/min pri vhodni hitrosti 2 800 vrt/min, in

z območjem delovne temperature – 5 °C ali več, vendar ne več kot + 40 °C

za uporabo v proizvodnji ročno upravljanih vrtnih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hidrostatični menjalnik prenosa moči:

z razmerjem prenosa 20,63:1 ali več, vendar ne več kot 22,68:1,

vhodna vrtilna hitrost 1 800 vrt/min ali več pri obremenitvi in ne več kot 3 000 vrt/min brez obremenitve,

s trajnim izhodnim navorom 142 Nm ali več, vendar ne več kot 156 Nm,

s spremenljivim izhodnim navorom 264 Nm ali več, vendar ne več kot 291 Nm,

s premerom osi 19,02 mm ali več, vendar ne več kot 19,06 mm,

s propelerjem ventilatorja ali brez ali z jermenico z vgrajenim propelerjem ventilatorja ali brez

za uporabo v proizvodnji samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tarifne podštevilke 8433 11 51 in traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 91 90 , ki opravljajo glavno funkcijo vrtne kosilnice (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Elektromotor na enosmerni tok

s hitrostjo rotorja 3 500 vrt/minali več, vendar ne več kot 5 000 vrt/min, če je natovorjen in ne več kot 6 500 vrt/min, kadar ni natovorjen.

z napajalno napetostjo enosmernega toka vsaj 100 V ali več, vendar ne več kot 240 V,

za uporabo pri izdelavi električnih cvrtnikov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Univerzalni motor na izmenični ali enosmerni tok:

z nazivno izhodno močjo 1,2 kW,

z napajalno napetostjo 230 V in

z motorno zavoro,

pritrjen na reduktor z izhodno gredjo v ohišju iz umetne mase

za uporabo kot električni pogon rezil za vrtne kosilnice (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Motor na enosmerni tok, brez krtačk, z

zunanjim premerom 80 mm ali več, vendar največ 100 mm,

napajalno napetostjo 12 V,

izhodno močjo pri 20 °C 300 W ali več, vendar največ 750 W,

navorom pri 20 °C 2,00 Nm ali več, vendar največ 7,00 Nm,

s hitrostjo vrtenja pri 20 °C 600 rpm ali več, vendar največ 3 100 rpm,

opremljen s senzorjem pozicije rotorja vrste resolver ali 3D magnetim senzorjem ali brez njega,

kot se uporabljajo pri krmilnih sistemih za avtomobile.

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Sestav brezkrtačnega motorja na enosmerni tok, sestavljen iz motorja in prenosa moči:

z elektronskim krmiljenjem prek pozicijskih tipal na podlagi Hallovega učinka,

z vhodno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V,

z zunanjim premerom motorja 70 mm ali več, vendar ne več kot 80 mm,

z izhodno močjo motorja 350 W ali več, vendar ne več kot 550 W,

z največjim izhodnim navorom 50 Nm ali več, vendar ne več kot 52 Nm,

z največjo izhodno vrtilno hitrostjo 280 vrt/min ali več, vendar ne več kot 300 vrt/min,

s koaksialno izhodno utorno gredjo z zunanjim premerom 20 mm (± 1 mm), 17 zobniki in dolžino zobnikov najmanj 25 mm (± 1 mm) in

z razdaljo med osnovami utorov 119 mm (± 1 mm)

za uporabo v proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Motor s permanentnim magnetom na enosmerni tok, brez ščetk, primeren za avtomobile, z naslednjimi lastnostmi in sestavnimi deli:

predpisana hitrost največ 4 100 vrt/min,

izhodna moč najmanj 400 W, vendar ne več kot 1,3 kW (pri 12 V),

premer prirobnice 90 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm,

dolžina največ 200 mm, merjena od začetka gredi do zunanjega roba,

ohišje dolžine največ 160 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba,

največ dvodelno ohišje iz litega aluminija (osnovno ohišje, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ šestimi izvrtinami), s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in mazivom) ali brez,

stator z zobom v obliki ene črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 12/8; ter

površinski magneti

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Sistem gorivnih celic,

ki vsebuje vsaj gorivne celice s fosforno kislino,

v ohišju z integriranim upravljanjem z vodo in obdelavo plinov,

namenjen stalni stacionarni oskrbi z energijo

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrana za gorivne celice, v zvitkih ali folijah, širine 150 cm ali manj, vrsta, ki se uporablja izključno za proizvodnjo gorivnih celic pod tarifno številko 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Električni transformatorji:

z zmogljivostjo 1 kVA ali manj

brez vtikačev ali kablov

za notranjo uporabo v proizvodnji set top naprav in televizorjev (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Tiskano vezje z mostičnim usmernikom ter ostalimi aktivnimi in pasivnimi komponentami

z dvema izhodnima konektorjema

z dvema vhodnima konektorjema, ki sta oba hkrati dostopna in hkrati uporabna

z možnostjo preklopa med nezatemnjenim in zatemnjenim načinom delovanja

z vhodno napetostjo 40 V (+ 25 % – 15 %) ali 42 V (+ 25 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 30 V (± 4 V) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 230 V (+ 20 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 160 V (± 15 %) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 120 V (+ 15 % – 35 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 60 V (± 15 %) v zatemnjenem načinu delovanja

z vhodnim tokom, ki doseže 80 % svoje nominalne vrednosti v 20 ms

z vhodno frekvenco najmanj 45 Hz in največ 65 Hz pri različicah za 42 V in 230 V ter 45 – 70Hz pri različici za 120 V

s konično tokovno prekoračitvijo največ 250 % vhodnega toka

s trajanjem konične tokovne prekoračitve največ 100 ms

z največjim možnim padcem vhodnega toka na 50 % vhodnega toka

s trajanjem največjega možnega padca vhodnega toka največ 20 ms

z vnaprej nastavljivim izhodnim tokom

z izhodnim tokom, ki doseže 90 % svoje nominalne vnaprej nastavljene vrednosti v 50 ms

z izhodnim tokom, ki doseže vrednost nič v 30 ms po odstranitvi vhodne napetosti

z opredeljenim statusom napake v stanju brez obremenitve ali prevelike obremenitve (funkcija „end-of-life“)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Električni usmernik:

z vhodno izmenično napetostjo 100-240 V pri frekvenci 50-60 Hz,

z dvema izhodnima enosmernima napetostma 9 V ali več, vendar ne več kot 12 V, in 396 V ali več, vendar ne več kot 420 V,

z izhodnimi kabli brez konektorjev in

v plastičnem ohišju dimenzij 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5mm) × 38mm (± 1 mm),

za uporabo v proizvodnji izdelkov z IPL (intenzivno pulzirajočo svetlobo) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Magnetni trak s

porabo energije ne več kot 6 W,

izolacijsko upornostjo več kot 100 M omov in

odprtino za vstavljanje 11,4 mm ali več, vendar ne več kot 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Posebej oblikovani ingoti, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti, ter vsebujejo neodim, železo in bor, naslednjih dimenzij:

dolžine 15 mm ali več, vendar največ 52 mm,

širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm,

ki se bodo uporabljali pri izdelavi električnihservomotorjev za industrijsko avtomatizacijo

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Obroči, cevi, puši ali obročki iz zlitine neodima, železa in bora

s premerom ne več kot 45 mm,

višino največ 45 mm,

ki se uporabljajo v proizvodnji trajnih magnetov po magnetenju

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Izdelek iz aglomeriranega ferita v obliki pravokotne prizme, ki je namenjen, da po magnetenju postane trajni magnet

s poševno prirezanimi robovi ali brez,

z dolžino 27 mm ali več, vendar ne več kot 32 mm (± 0,15 mm),

s širino 8,5 mm ali več, vendar ne več kot 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

z debelino 5,5 mm ali več, vendar ne več kot 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), in

z maso 6,1 g ali več, vendar ne več kot 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Pravokotni moduli za vgradnjo v litij-ionske akumulatorske baterije:

širine: 352,5 mm (± 1 mm) ali 367,1 mm (± 1 mm)

globine: 300 mm (± 2 mm) or 272,6 mm (± 1 mm),

višine: 268,9 mm (± 1,4 mm) or 229,5 mm (± 1 mm),

teže: 45,9 kg ali 46,3 kg,

z oceno: 75 Ah in

z nazivno napetostjo: 60 V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduli za baterije z ionskimi litijevimi električnimi akumulatorji:

dolžino 298 mm ali več, vendar največ 408 mm,

širine 33,5 mm ali več, vendar največ 209 mm,

višino 138 mm ali več, vendar največ 228 mm,

teže 3,6 kg ali več, vendar največ 17 kg in

moči 458 Wh ali več, vendar največ 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Ionski litijevi električni akumulatorji ali modul, polnljivi:

dolžine 1 203 mm ali več, vendar največ 1 297 mm,

širine 282 mm ali več, vendar največ 772 mm,

višine 792 mm ali več, vendar največ 839 mm,

teže 253 kg ali več, vendar največ 293 kg,

moči 22 kWh ali 26 kWh in

sestavljen iz 24 ali 48 modulov

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Vžigalna tuljava:

z dolžino 50 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm,

z delovno temperaturo – 40 °C ali več, vendar ne več kot 140 °C, in

z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V,

s priključnim kablom ali brez,

za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Notranja posoda:

ki vsebuje stranske in osrednje odprtine,

iz žarjenega aluminija,

s keramičnim premazom, ki je odporen na toploto več kot 200 °C

za uporabo v proizvodnji električnih cvrtnikov (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Zvočniki z:

impendanco 3 Ohm ali več, vendar največ 16 Ohm,

nazivno močjo 2 W ali več, vendar največ 20 W,

plastičnim nosilcem ali brez in

električnim kablom s priključki ali brez,

kot se uporablja pri proizvodnji televizorjev in video zaslonovter pri sistemih za domači kino

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Nadzorna enota sistema za klice v sili, ki vsebuje modul GSM in GPS, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduli, ki obsegajo vsaj polprevodniške čipe za:

proizvajanje krmilnih signalov za naslavljanje slikovnih točk

ali krmiljenje naslovnih slikovnih točk

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Pravokoten okvir za pritrjevanje in pokrivanje:

iz aluminijeve zlitine, ki vsebuje silicij in magnezij,

dolžine 500 mm ali več, vendar največ 2 200 mm,

širine 300 mm ali več, vendar največ 1 500 mm,

ki se uporablja za proizvodnjo televizijskih sprejemnikov

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Priključki tipa SCART, vgrajeni v plastično ali kovinsko ohišje, z 21 nožicami v dveh vrstah, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 in 8528 . (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Ženski priključki in vmesniki varnih digitalnih (SD), CompactFlash, „pametnih kartic“in „modulov skupnega vmesnika (kartic)“, ki se uporabljajo za mehko spajkanje za tiskana vezja, za povezovanje električnih aparatov in tokokrogov ter vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov za napetost, ki ne presega 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Kontaktne kovice

iz bakra,

prevlečeni z zlitino srebra in niklja AgNi10 ali s skupno vsebnostjo srebra 11,2 mas. % (± 1,0 mas. %) v obliki kositrovega oksida in indijevega oksida,

debeline prevleke 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm),

pozlačeni ali ne

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Krmilnik s pomnilnikom, ki se lahko programira, za napetost, ki ne presega 1 000 V, za uporabo pri upravljanju motorjev z notranjim izgorevanjem in/ali različnih aktuatorjev, ki delujejo z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki vsebuje vsaj

tiskano vezje z aktivnimi in pasivnimi komponentami,

ohišje iz aluminija in

več konektorjev

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Kabel za priključitev antene za prenos radijskega signala (AM/FM) in tudi signala GPS ali ne, ki vsebuje:

koaksialni kabel,

dva ali več priključkov in

3 ali več plastičnih sponk za pritrditev na armaturno ploščo

ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Kabelski snop:

z delovno napetostjo 12 V,

ovit s trakom ali obdan s plastično spiralasto zavito cevjo,

s 16 ali več posameznimi žicami, z zaključki, ki so vsi prevlečeni s cinom ali opremljeni s priključki,

za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Podaljševalni kabel z dvojnim jedrom z dvema konektorjema, ki vsebuje vsaj:

gumijast obroček,

kovinsko oporo za pritrditev,

kakršen se uporablja za priklop senzorjev hitrosti vozil v proizvodnji vozil iz poglavja 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Iztrošeni litij-ionski ali nikelj-kovinsko-hidridni električni akumulatorji

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Avtomatski menjalnik s hidravličnim pretvornikom navora:

z vsaj osmimi prestavami,

z navorom motorja 300 Nm ali več in

prečno ali vzdolžno nameščen

za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Sklop menjalnika z enim ali dvema vhodoma ter z vsaj tremi izhodi v ohišju iz litega aluminija z zunanjimi merami (brez gredi) ne več kot 445 mm (širine) x 462 mm (višine), 680 mm (dolžine), opremljen z vsaj:

eno izhodno gredjo, ki ima utore na zunanji strani,

vrtljivim stikalom, ki kaže položaj prestave, in

možnostjo diferenciala

za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Menjalnik z enim vhodom in dvema izhodoma v ohišju iz litega aluminija, z zunanjimi merami ne več kot 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), ki je sestavljen vsaj iz:

dveh elektromagnetnih enosmernih sklopk v eni kletki, ki delujeta v obeh smereh,

vhodne gredi z zunanjim premerom 24 mm (± 1 mm), ki se končuje z zobnikom z 22 zobmi,

koaksialne izhodne puše z notranjim premerom 22 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, ki se končuje z zobnikom z 22 zobmi ali več, vendar ne več kot 28 zobmi

za uporabo v proizvodnji terenskih ali namenskih vozil (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mehansko upravljana centrifugalna sklopka za uporabo z elastomernim jermenom v suhem okolju v brezstopenjskem menjalniku (continuously variable transmission – CVT), opremljena:

z elementi, ki sklopko aktivirajo pri danem številu vrtljajev in (na ta način) ustvarijo centrifugalno silo,

z gredjo, ki se konča s 5- ali več, vendar ne več kot 6-stopinjskim zoženjem,

s tremi utežmi in

z eno tlačno vzmetjo

za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Galvanizirani notranji ali zunanji deli, sestavljeni iz:

kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), mešanega s polikarbonatom ali ne,

plasti bakra, niklja in kroma

za uporabo v proizvodnji delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Material iz polarizirajočega filma, v zvitkih ali ne, z ene ali obeh strani ojačanega s prozornim materialom, z lepljivo plastjo ali brez, prekritim na eni ali obeh straneh z zaščitno folijo

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organska nerezana korekcijska leča za očala, dokončana z obeh strani, na katero se nanese prevleka ali barva ter ki bo obrezana ali vgrajena ali kako drugače bistveno obdelana za uporabo v proizvodnji korekcijskih očal (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Nemontirani optični elementi, izdelani iz oblikovanega halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, ali iz kombinacije halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, in drugega materiala za leče

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektivi,

ki merijo ne več kot 80 mm × 55 mm × 50 mm,

z ločljivostjo 160 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 18-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektivi,

ki merijo ne več kot 125 mm × 65 mm × 65 mm,

z ločljivostjo 125 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 16-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Objektiv:

ki merijo ne več kot 125 mm × 65 mm × 65 mm,

z ločljivostjo 125 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 16-krat,

za uporabo pri proizvodnji avtomobilskih kamer s tipalom CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Montirane leče, izdelane iz halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, ali iz kombinacije halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, in drugega materiala za leče

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digitalni regulator pritiska za nadzorovanje tekočin in plinov

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 953/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(3)  Opusti se samo dajatev ad valorem. Posebna dajatev se uporablja še naprej.

(4)  Nadzor uvoza blaga, ki ga zajema ta tarifna opustitev, se določi v skladu s postopkom iz členov 55 in 56 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

*

Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji.


30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/55


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468

z dne 20. decembra 2017

o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljaviti Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) ter zlasti člena 20 in člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa pravila za dajanje na trg in uporabo novih živil v Uniji.

(2)

V skladu s členom 20 Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija sprejeti izvedbene akte, ki določajo upravne in znanstvene zahteve za tradicionalna živila iz tretjih držav.

(3)

Brez poseganja v člene 5, 15 in 16 Uredbe (EU) 2015/2283 bi morala Komisija preveriti, ali priglasitev spada v področje uporabe navedene uredbe, in veljavnost priglasitve ali vloge.

(4)

Priglasitve iz člena 14 Uredbe (EU) 2015/2283 bi morale vsebovati zadostne informacije in znanstveno dokumentacijo, da Komisija lahko preveri veljavnost, države članice in Agencija pa ocenijo zgodovino varne uporabe tradicionalnega živila iz tretje države.

(5)

Vloge iz člena 16 Uredbe (EU) 2015/2283 bi morale vsebovati zadostne informacije in znanstveno dokumentacijo, da Komisija lahko preveri veljavnost, Agencija pa izvede celovite ocene tveganj.

(6)

Kadar vložnik predloži priglasitev ali vlogo za dodajanje, črtanje ali spreminjanje pogojev uporabe, specifikacij, dodatnih posebnih zahtev za označevanje ali za spremljanje odobrenega tradicionalnega živila iz tretje države po dajanju na trg, morda ni treba, da vložnik predloži vse podatke, ki se zahtevajo za oceno varnosti, kadar vložnik predloži zadostno preverljivo utemeljitev.

(7)

Izmenjava informacij med Komisijo, državami članicami in Agencijo bi morala omogočiti, da se Komisiji po potrebi predložijo ustrezno utemeljene pripombe glede varnosti.

(8)

Mnenje Agencije mora vsebovati zadostne informacije, da se oceni, ali je predlagana uporaba tradicionalnega živila iz tretje države varna za potrošnike.

(9)

V skladu s členom 35(3) Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija sprejeti izvedbene akte, ki določajo zahteve iz člena 20 navedene uredbe.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za izvajanje člena 20 Uredbe (EU) 2015/2283 glede upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav in prehodnih ukrepov iz člena 35(3) navedene uredbe.

Uporablja se za priglasitve in vloge iz členov 14 in 16 Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in Uredbe (EU) 2015/2283 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„priglasitev“ pomeni samostojno dokumentacijo, ki vsebuje informacije in znanstvene podatke, predložene v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2015/2283;

(b)

„vloga“ pomeni samostojno dokumentacijo, ki vsebuje informacije in znanstvene podatke, predložene v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 3

Struktura, vsebina in predstavitev priglasitve

1.   Priglasitev se Komisiji predloži v elektronski obliki in vsebuje naslednje:

(a)

spremni dopis;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

povzetek dokumentacije.

2.   Spremni dopis iz odstavka 1(a) se pripravi v skladu s predlogo iz Priloge I.

3.   Tehnična dokumentacija iz odstavka 1(b) vsebuje:

(a)

upravne podatke iz člena 5;

(b)

znanstvene podatke iz člena 6.

4.   Kadar vložnik predloži priglasitev za spreminjanje pogojev uporabe, specifikacij, posebnih zahtev za označevanje ali za spremljanje odobrenega tradicionalnega živila iz tretje države po dajanju na trg, morda ni treba, da vložnik predloži vse podatke, zahtevane v členu 6, kadar vložnik predloži preverljivo utemeljitev, ki pojasnjuje, da predlagane spremembe ne vplivajo na rezultate obstoječe ocene varnosti.

5.   V povzetku dokumentacije iz odstavka 1(c) se predložijo dokazi, da je uporaba tradicionalnega živila iz tretje države v skladu s pogoji iz člena 7 Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 4

Struktura, vsebina in predstavitev vloge

1.   Vloga se Komisiji predloži v elektronski obliki in vsebuje naslednje:

(a)

spremni dopis;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

povzetek dokumentacije;

(d)

ustrezno utemeljene pripombe glede varnosti iz člena 15(2) Uredbe (EU) 2015/2283;

(e)

odgovor vložnika na ustrezno utemeljene pripombe glede varnosti.

2.   Spremni dopis iz odstavka 1(a) se pripravi v skladu s predlogo iz Priloge II.

3.   Tehnična dokumentacija iz odstavka 1(b) vsebuje:

(a)

upravne podatke iz člena 5;

(b)

znanstvene podatke iz člena 6.

4.   Kadar vložnik predloži vlogo za spreminjanje pogojev uporabe, specifikacij, posebnih zahtev za označevanje ali za spremljanje odobrenega tradicionalnega živila iz tretje države po dajanju na trg, morda ni treba, da vložnik predloži vse podatke, zahtevane v členu 6, kadar vložnik predloži preverljivo utemeljitev, ki pojasnjuje, da predlagane spremembe ne vplivajo na rezultate obstoječe ocene varnosti.

5.   V povzetku dokumentacije iz odstavka 1(c) se predložijo dokazi, da je uporaba tradicionalnega živila iz tretje države v skladu s pogoji iz člena 7 Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 5

Upravni podatki, ki jih je treba predložiti v priglasitvi ali vlogi

Poleg informacij iz člena 14 Uredbe (EU) 2015/2283 priglasitve in vloge vključujejo naslednje upravne podatke:

(a)

ime, naslov in kontaktne podatke osebe, odgovorne za dokumentacijo, pooblaščene za komuniciranje s Komisijo v imenu vložnika;

(b)

datum predložitve dokumentacije;

(c)

kazalo vsebine dokumentacije;

(d)

podroben seznam dokumentov, priloženih dokumentaciji, vključno s sklicevanji na naslove, zvezke in strani;

(e)

seznam delov dokumentacije, ki se obravnavajo kot zaupni v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2015/2283, in pravila, določena v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 6

Znanstveni podatki, ki jih je treba predložiti v priglasitvi ali vlogi

1.   Dokumentacija, predložena v podporo priglasitvi ali vlogi za odobritev tradicionalnega živila iz tretje države omogoča, da se oceni zgodovina varne uporabe tradicionalnega živila iz tretje države.

2.   Vložnik predloži kopijo dokumentacije o postopku, uporabljenem pri zbiranju podatkov.

3.   Vložnik predloži opis strategije ocenjevanja varnosti in utemelji vključitev ali izključitev posebnih študij ali informacij.

4.   Vložnik predlaga splošno ugotovitev glede varnosti predlagane uporabe tradicionalnega živila iz tretje države. Splošna ocena možnega tveganja za zdravje ljudi se izvede za znano ali verjetno izpostavljenost ljudi.

Člen 7

Preverjanje veljavnosti priglasitve

1.   Ob prejemu priglasitve tradicionalnega živila iz tretje države Komisija nemudoma preveri, ali zadevno živilo spada v področje uporabe Uredbe (EU) 2015/2283 in ali priglasitev izpolnjuje zahteve iz členov 3, 5 in 6 te uredbe.

2.   Komisija lahko od vložnika zahteva dodatne informacije glede veljavnosti priglasitve in ga obvesti o roku, v katerem je informacije treba predložiti.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena in brez poseganja v člen 14 Uredbe (EU) 2015/2283 se priglasitev lahko šteje za veljavno, tudi če ne vsebuje vseh elementov iz členov 3, 5 in 6 te uredbe, če je vložnik za vsak manjkajoči element predložil preverljivo utemeljitev.

4.   Komisija obvesti vložnika, države članice in Agencijo o razlogih, zakaj se priglasitev šteje za neveljavno.

Člen 8

Preverjanje veljavnosti vloge

1.   Ob prejemu vloge za odobritev tradicionalnega živila iz tretje države Komisija nemudoma preveri, ali vloga izpolnjuje zahteve iz členov 4 do 6.

2.   Komisija lahko od vložnika zahteva dodatne informacije glede veljavnosti vloge in ga obvesti o roku, v katerem je informacije treba predložiti.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena in brez poseganja v člen 16 Uredbe (EU) 2015/2283 se vloga lahko šteje za veljavno, tudi če ne vsebuje vseh elementov, zahtevanih v členih 4 do 6 te uredbe, če je vložnik za vsak manjkajoči element predložil preverljivo utemeljitev.

4.   Komisija obvesti vložnika, države članice in Agencijo o tem, ali se vloga šteje za veljavno ali ne. Če se vloga ne šteje za veljavno, Komisija navede razloge, zakaj ni veljavna.

Člen 9

Utemeljene pripombe glede varnosti

1.   Ob prejemu veljavne priglasitve se posvetovanja med Komisijo, državami članicami in Agencijo lahko opravijo v prvih treh mesecih roka, določenega v členu 15(2) Uredbe (EU) 2015/2283.

2.   Ustrezno utemeljene pripombe glede varnosti, ki jih država članica ali Agencija predloži Komisiji v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2015/2283, vključujejo naslednje informacije:

(a)

ime in opis tradicionalnega živila iz tretje države;

(b)

znanstveno izjavo, v kateri je navedeno, zakaj tradicionalno živilo iz tretje države morda ogroža zdravje ljudi.

Člen 10

Informacije, ki se vključijo v mnenje Agencije

1.   Mnenje Agencije vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime in lastnosti tradicionalnega živila iz tretje države;

(b)

oceno zgodovine varne uporabe v tretji državi;

(c)

celovito oceno tveganja, ki po možnosti ugotavlja varnost tradicionalnega živila iz tretje države ter izpostavlja negotovosti in omejitve, kadar je to pomembno;

(d)

ugotovitve.

2.   Komisija lahko v zahtevi za mnenje Agencije zahteva dodatne informacije.

Člen 11

Prehodni ukrepi

Priglasitve iz člena 35(2) Uredbe (EU) 2015/2283 se Komisiji predložijo najkasneje 1. januarja 2019.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


PRILOGA I

Predloga spremnega dopisa k priglasitvi za tradicionalno živilo iz tretje države v skladu z zahtevami člena 14 Uredbe (EU) 2015/2283

EVROPSKA KOMISIJA

Generalni direktorat

Direktorat

Enota

Datum: …

Zadeva: Priglasitev za odobritev tradicionalnega živila iz tretje države v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(Jasno označite tako, da odkljukate eno od polj)

Priglasitev za odobritev novega tradicionalnega živila.

Priglasitev za dodajanje, črtanje ali spreminjanje pogojev uporabe že odobrenega tradicionalnega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno priglasitev.

Priglasitev za dodajanje, črtanje ali spreminjanje specifikacij že odobrenega tradicionalnega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno priglasitev.

Priglasitev za dodajanje, črtanje ali spreminjanje dodatnih posebnih zahtev za označevanje že odobrenega tradicionalnega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno priglasitev.

Priglasitev za dodajanje, črtanje ali spreminjanje zahtev za spremljanje že odobrenega tradicionalnega živila po dajanju na trg. Prosimo, navedite sklic na navedeno priglasitev.

Vložnik(-i) ali njegov(-i)/njihov(-i) predstavnik(-i) v Uniji

(ime(-na), naslov(-i)…)

predloži(-jo) to priglasitev, da se posodobi seznam Unije z novimi živili.

Ime tradicionalnega živila:

Zaupnost (1). Kadar je primerno, navedite, ali vloga vključuje zaupne podatke v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2015/2283:

Da

Ne

Skupine živil, pogoji uporabe in zahteve za označevanje

Skupina živil

Posebni pogoji uporabe

Dodatna posebna zahteva za označevanje

 

 

 

 

 

S spoštovanjem,

Podpis …

Priloge:

Celotna tehnična dokumentacija

Povzetek dokumentacije

Seznam delov dokumentacije, za katere se zahteva, da se obravnavajo kot zaupni, ter preverljiva utemeljitev za te trditve

Kopija upravnih podatkov vložnika(-ov)


(1)  Vložniki naj uporabijo obliko, določeno v Prilogi III, da navedejo, za katere informacije želijo, da se obravnavajo kot zaupne, in naj predložijo vse potrebne podrobnosti za utemeljitev zahteve po zaupnosti.


PRILOGA II

Predloga spremnega dopisa k vlogi za tradicionalno živilo iz tretje države v skladu z zahtevami člena 16 Uredbe (EU) 2015/2283

EVROPSKA KOMISIJA

Generalni direktorat

Direktorat

Enota

Datum: …

Zadeva: Vloga za odobritev tradicionalnega živila iz tretje države v skladu z zahtevami člena 16 Uredbe (EU) 2015/2283

Vložnik(-i) ali njegov(-i)/njihov(-i) predstavnik(-i) v Evropski uniji

(ime(-na), naslov(-i)…)

predloži(-jo) to vlogo, da se posodobi seznam Unije z novimi živili.

Ime tradicionalnega živila:

Zaupnost (1). Kadar je primerno, navedite, ali vloga vključuje zaupne podatke v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2015/2283:

Da

Ne

Skupine živil, pogoji uporabe in zahteve za označevanje

Skupina živil

Posebni pogoji uporabe

Dodatna posebna zahteva za označevanje

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem,

Podpis …

Priloge:

Celotna vloga

Povzetek vloge

Seznam delov vloge, za katere se zahteva, da se obravnavajo kot zaupni, ter preverljiva utemeljitev za te trditve

Dokumentacija v zvezi z utemeljenimi pripombami glede varnosti

Kopija upravnih podatkov vložnika(-ov)


(1)  Vložniki naj uporabijo obliko, določeno v Prilogi III, da navedejo informacije, za katere želijo, da se obravnavajo kot zaupne, in naj predložijo vse potrebne podrobnosti za utemeljitev zahteve po zaupnosti.


PRILOGA III

Utemeljitev za zaupne informacije

Ta priloga se posodobi med postopkom priglasitve ali vloge vsakič, ko vložnik predloži zahtevo, da se informacije obravnavajo kot zaupne.

Kadar postopek proizvodnje vsebuje zaupne podatke, se predloži nezaupni povzetek postopka proizvodnje.

Informacije, za katere se zahteva, da se obravnavajo kot zaupne

Utemeljitev

Oddelek x.y (predložen LLLL/MM/DD)

 

 

 

Priloga X (predložena LLLL/MM/DD)

 

 

 

Oddelek x.y. (predložen LLLL/MM/DD)

 

 

 

Priloga X (predložena LLLL/MM/DD)

 


30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/64


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2469

z dne 20. decembra 2017

o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za vloge iz člena 10 Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljaviti Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) ter zlasti člena 13 in člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa pravila za dajanje na trg in uporabo novih živil v Uniji.

(2)

V skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija sprejeti izvedbene akte, ki določajo zahteve v zvezi z upravnimi in znanstvenimi podatki za vloge iz člena 10(1) navedene uredbe.

(3)

Brez poseganja v člena 5 in 10 Uredbe (EU) 2015/2283 bi morala Komisija preveriti, ali vloga spada v področje uporabe navedene uredbe, in njeno veljavnost.

(4)

Vloge iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 bi morale vsebovati zadostne informacije in znanstveno dokumentacijo, da Komisija lahko preveri njihovo veljavnost, Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pa izvede celovite ocene tveganj novih živil.

(5)

Vloge bi morale vsebovati podrobne opise strategije ocenjevanja varnosti, surove podatke, informacije o ustreznosti testnega materiala, uporabljenega v toksikoloških študijah, ter metode preskušanja za zaznavanje in opredelitev namensko proizvedenih nanomaterialov.

(6)

Izkušnje so pokazale, da se v nekaterih primerih lahko upravičeno pričakuje, da bodo novo živilo, namenjeno posebni skupini prebivalstva, zaužile tudi druge skupine prebivalstva, in so morda potrebni ukrepi za obvladovanje tveganja, da se zmanjša morebitno tveganje za zdravje za te druge skupine prebivalstva. Zato bi bilo treba v vlogi predložiti dovolj informacij, da se lahko oceni tveganje za te skupine prebivalstva.

(7)

Kadar vložnik predloži vlogo za dodajanje, črtanje ali spreminjanje pogojev uporabe, specifikacij, dodatnih posebnih zahtev za označevanje ali za spremljanje odobrenega novega živila po dajanju na trg, morda ni treba, da vložnik predloži vse podatke, ki se zahtevajo za oceno tveganja, kadar vložnik predloži preverljivo utemeljitev.

(8)

Da bi bili toksikološki preskusi zagotovo opravljeni v skladu z določenim standardom, bi jih bilo treba izvajati po pravilih iz Direktive 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2). Kadar se taki preskusi izvajajo zunaj ozemlja Unije, bi morali slediti načelom dobre laboratorijske prakse OECD (3).

(9)

Mnenje Agencije bi moralo vsebovati zadostne informacije, da se oceni, ali je predlagana uporaba novega živila varna za potrošnike.

(10)

Zaradi varstva podatkov, kakor je določeno v členu 26 Uredbe (ES) št. 2015/2283, bi bilo treba zahteve za varstvo pravno zaščitenih podatkov utemeljiti, vse zadevne podatke pa bi bilo treba navesti v ločenem delu vloge.

(11)

V skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2015/2283 je treba določiti prehodne ukrepe za začetek veljavnosti navedene uredbe.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za izvajanje člena 13 Uredbe (EU) 2015/2283 glede upravnih in znanstvenih zahtev za vloge iz člena 10(1) in prehodnih ukrepov iz člena 35(3) navedene uredbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Uredbe (EU) 2015/2283 se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

 

„vloga“ pomeni samostojno dokumentacijo, ki vsebuje informacije in znanstvene podatke, predložene za odobritev novega živila v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 3

Struktura, vsebina in predstavitev vloge

1.   Vloga se Komisiji predloži v elektronski obliki in vsebuje naslednje:

(a)

spremni dopis;

(b)

tehnično dokumentacijo;

(c)

povzetek dokumentacije.

2.   Spremni dopis iz odstavka 1(a) se pripravi v skladu s predlogo iz Priloge I.

3.   Tehnična dokumentacija iz odstavka 1(b) vsebuje:

(a)

upravne podatke iz člena 4;

(b)

znanstvene podatke iz člena 5.

4.   Kadar vložnik predloži vlogo za spreminjanje pogojev uporabe, specifikacij, dodatnih posebnih zahtev za označevanje ali za spremljanje odobrenega novega živila po dajanju na trg, morda ni treba, da vložnik predloži vse podatke, zahtevane v členu 5 te uredbe, kadar vložnik predloži preverljivo utemeljitev, ki pojasnjuje, da predlagane spremembe ne vplivajo na rezultate obstoječe ocene tveganja.

5.   Poleg informacij iz točk (a), (b) in (e) člena 10(2) Uredbe (EU) 2015/2283 se v povzetku dokumentacije iz odstavka 1(c) tega člena navedejo razlogi, zaradi katerih je uporaba novega živila v skladu s pogoji iz člena 7 Uredbe (EU) 2015/2283.

Člen 4

Zahteve glede upravnih podatkov

Poleg informacij iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2015/2283 vloga vključuje naslednje upravne podatke:

(a)

ime(-na) proizvajalca(-ev) novega živila, če to ni sam vložnik, ter naslov in kontaktne podatke;

(b)

ime, naslov in kontaktne podatke osebe, odgovorne za dokumentacijo, pooblaščene za komuniciranje s Komisijo v imenu vložnika;

(c)

datum predložitve dokumentacije;

(d)

kazalo vsebine dokumentacije;

(e)

podroben seznam dokumentov, priloženih dokumentaciji, vključno s sklicevanji na naslove, zvezke in strani;

(f)

seznam delov dokumentacije, ki se obravnavajo kot zaupni, in preverljivo utemeljitev v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2015/2283, ter pravila, določena v Prilogi II k tej uredbi. Kadar postopek proizvodnje vsebuje zaupne podatke, se predloži nezaupni povzetek postopka proizvodnje;

(g)

informacije in razlage, ki utemeljujejo obstoj vložnikove pravice sklicevanja na pravno zaščitene znanstvene dokaze ali znanstvene podatke v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283. Te informacije se vključijo v ločeno mapo.

Člen 5

Zahteve glede znanstvenih podatkov

1.   Dokumentacija, predložena v podporo vlogi za odobritev novega živila, omogoča celovito oceno tveganja novega živila.

2.   Kadar vloga za odobritev novega živila vključuje uporabo namensko proizvedenih nanomaterialov iz točk (a) (viii) in (ix) člena 3(2) Uredbe (EU) 2015/2283, vložnik predloži metode preskušanja za zaznavanje in opredelitev v skladu s členom 10(4) navedene uredbe.

3.   Vložnik predloži kopijo dokumentacije o postopku in strategiji, uporabljenih pri zbiranju podatkov.

4.   Vložnik predloži opis strategije ocenjevanja varnosti in ustrezne strategije toksikološkega preskušanja ter utemelji vključitev ali izključitev posebnih študij ali informacij.

5.   Vložnik v podporo svoji vlogi na zahtevo predloži surove podatke za posamezne študije, objavljene ali neobjavljene, ki jih je izvedel vložnik ali so bile izvedene v njegovem imenu. Te informacije vključujejo podatke, uporabljene za pripravo ugotovitev posameznih študij in rezultatov pregledov.

6.   Kadar ni mogoče izključiti možnosti, da bodo novo živilo, namenjeno posebni skupini prebivalstva, zaužile tudi druge skupine prebivalstva, morajo predloženi podatki o varnosti zajemati tudi te skupine.

7.   Za vsako biološko ali toksikološko študijo vložnik pojasni, ali je preskusna snov skladna s predlagano ali obstoječo specifikacijo. Kadar se preskusna snov razlikuje od specifikacije, vložnik dokaže pomembnost zadevnih podatkov za novo živilo, ki se obravnava.

Toksikološke študije se izvedejo v prostorih, ki izpolnjujejo zahteve Direktive 2004/10/ES, če pa se izvajajo zunaj ozemlja Unije, izpolnjujejo načela dobre laboratorijske prakse OECD. Vložnik predloži dokaze o skladnosti z navedenimi zahtevami in upraviči kakršno koli odstopanje od standardnih protokolov.

8.   Vložnik predlaga splošen sklep glede varnosti predlaganih uporab novega živila. Splošna ocena možnega tveganja za zdravje ljudi se izvede za znano ali verjetno izpostavljenost ljudi.

Člen 6

Preverjanje veljavnosti vloge

1.   Ob prejemu vloge Komisija nemudoma preveri, ali vloga spada v področje uporabe Uredbe (EU) 2015/2283 in ali vloga izpolnjuje zahteve iz člena 10(2) navedene uredbe.

2.   Komisija se lahko posvetuje z Agencijo. Agencija Komisiji v roku 30 delovnih dni predloži svoje mnenje o tem, ali vloga izpolnjuje ustrezne zahteve iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2015/2283.

3.   Komisija lahko od vložnika zahteva dodatne informacije glede veljavnosti vloge in se z njim dogovori o roku, v katerem je informacije treba predložiti.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena in brez poseganja v člen 10(2) Uredbe (EU) 2015/2283 se vloga lahko šteje za veljavno, tudi če ne vsebuje vseh elementov, zahtevanih v členih 3 do 5 te uredbe, če je vložnik za vsak manjkajoči element predložil ustrezno utemeljitev.

5.   Komisija obvesti vložnika, države članice in Agencijo o tem, ali se vloga šteje za veljavno ali ne. Če se vloga ne šteje za veljavno, Komisija navede razloge, zakaj ni veljavna.

Člen 7

Informacije, ki se vključijo v mnenje Agencije

1.   Mnenje Agencije vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime novega živila;

(b)

oceno postopka proizvodnje;

(c)

podatke o sestavi;

(d)

specifikacije;

(e)

zgodovino uporabe novega živila in/ali njegov vir;

(f)

predlagane uporabe in ravni uporabe ter pričakovani vnos;

(g)

absorpcijo, porazdelitev, presnovo in izločanje (ADME);

(h)

podatke o hranilni vrednosti;

(i)

toksikološke informacije;

(j)

alergenost;

(k)

celovito oceno tveganja za novo živilo ob predlaganih uporabah in ravneh uporabe, ki izpostavlja negotovosti in omejitve, kadar je to pomembno;

(l)

če prehranska izpostavljenost presega v celoviti oceni tveganja določeno orientacijsko vrednost, ki upošteva vpliv na zdravje, se ocena prehranske izpostavljenosti pri novem živilu podrobno opiše, z navedbo prispevka k skupni izpostavljenosti vsake kategorije živil ali živila, za katerega je bila uporaba odobrena ali je bil vložen zahtevek za odobritev;

(m)

ugotovitve.

2.   Komisija lahko v zahtevi za mnenje Agencije zahteva dodatne informacije.

Člen 8

Prehodni ukrepi

1.   Države članice do 1. januarja 2018 obvestijo Komisijo o seznamih zahtev iz člena 35(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

2.   Države članice Komisiji dajo na voljo vse informacije, ki so jih prejele glede posameznih zahtev iz odstavka 1.

3.   Vložnik kakršno koli zahtevo iz odstavka 1 tega člena posodobi, da je v skladu z zahtevami iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2015/2283 in te uredbe.

4.   Velja odstopanje, da se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za zahteve iz odstavka 1 tega člena, za katere je bilo Komisiji do 1. januarja 2018 predloženo poročilo o začetni presoji v skladu s členom 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in za katere v roku, določenem v členu 6(4) navedene uredbe, ni bilo podanih upravičenih ugovorov glede trženja zadevnega novega živila.

5.   Rok za predložitev vlog iz člena 35(2) Uredbe (EU) 2015/2283 je 1. januar 2019.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Direktiva 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi (UL L 50, 20.2.2004, str. 44).

(3)  Zbirka OECD o načelih dobre laboratorijske prakse in nadzoru skladnosti. Številka 1: Načela dobre laboratorijske prakse OECD (kakor so bila revidirana leta 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).


PRILOGA I

Predloga spremnega dopisa k vlogi za novo živilo

EVROPSKA KOMISIJA

Generalni direktorat

Direktorat

Enota

Datum: …

Zadeva: Vloga za odobritev novega živila v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/2283

(Jasno označite tako, da odkljukate eno od polj)

Vloga za odobritev novega živila.

Vloga za dodajanje, črtanje ali spreminjanje pogojev uporabe že odobrenega novega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno vlogo.

Vloga za dodajanje, črtanje ali spreminjanje specifikacij že odobrenega novega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno vlogo.

Vloga za dodajanje, črtanje ali spreminjanje dodatnih posebnih zahtev za označevanje že odobrenega novega živila. Prosimo, navedite sklic na navedeno vlogo.

Vloga za dodajanje, črtanje ali spreminjanje zahtev za spremljanje že odobrenega novega živila po dajanju na trg. Prosimo, navedite sklic na navedeno vlogo.

Vložnik(-i) ali njegov(-i)/njihov(-i) predstavnik(-i) v Uniji

(ime(-na), naslov(-i)…)

predloži(-jo) to vlogo, da se posodobi seznam Unije z novimi živili.

Ime novega živila (treba je predložiti informacije o imenu novega živila, odvisno od kategorij(-e), v katere(-o) spada novo živilo):

Zaupnost (1). Kadar je primerno, navedite, ali vloga vključuje zaupne podatke v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2015/2283:

Da

Ne

Varstvo podatkov (2). Kadar je primerno, navedite, ali vloga vključuje zahtevo za varstvo pravno zaščitenih podatkov v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283:

Da

Ne

Skupine živil, pogoji uporabe in zahteve za označevanje

Skupina živil

Posebni pogoji uporabe

Dodatna posebna zahteva za označevanje

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem,

Podpis …

Priloge:

Celotna dokumentacija

Povzetek dokumentacije

Seznam delov dokumentacije, za katere se zahteva, da se obravnavajo kot zaupni, ter preverljiva utemeljitev za te trditve

Informacije, ki podpirajo varstvo pravno zaščitenih podatkov v zvezi z vlogo za novo živilo

Kopija upravnih podatkov vložnika(-ov)


(1)  Vložniki naj uporabijo obliko, določeno v Prilogi II, da navedejo, za katere informacije želijo, da se obravnavajo kot zaupne, in naj predložijo vse potrebne podrobnosti za utemeljitev zahteve po zaupnosti.

(2)  Vložnik naj opredeli del(-e) vloge, ki vključuje(-jo) pravno zaščitene podatke, za katere se zahteva varstvo, pri čemer naj jasno navede oddelek(-e) in številko(-e) strani. Vložnik naj predloži preverljivo utemeljitev/izjavo za pravno zaščitene podatke.


PRILOGA II

Utemeljitev za zaupne informacije

Ta priloga se med postopkom vloge posodobi vsakič, ko vložnik predloži zahtevo, da se informacije obravnavajo kot zaupne.

Kadar postopek proizvodnje vsebuje zaupne podatke, se predloži nezaupni povzetek postopka proizvodnje.

Informacije, za katere se zahteva, da se obravnavajo kot zaupne

Utemeljitev

Oddelek x.y (predložen LLLL/MM/DD)

 

 

 

Priloga X (predložena LLLL/MM/DD)

 

 

 

Oddelek x.y (predložen LLLL/MM/DD)

 

 

 

Priloga X (predložena LLLL/MM/DD)

 


30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/72


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2470

z dne 20. decembra 2017

o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa pravila za dajanje na trg in uporabo novih živil v Uniji.

(2)

Skladno s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija oblikovati seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Seznam Unije novih živil se uporablja brez poseganja v druge določbe iz sektorske zakonodaje.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam Unije odobrenih novih živil

Seznam Unije novih živil, odobrenih za dajanje na trg v Uniji iz člena 6(1) Uredbe (EU) 2015/2283 se oblikuje s to uredbo in določi v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).


PRILOGA

SEZNAM UNIJE NOVIH ŽIVIL

Vsebina seznama

1.

Seznam Unije je sestavljen iz tabel 1 in 2.

2.

Tabela 1 vključuje odobrena nova živila in zajema naslednje informacije:

stolpec 1

:

odobreno novo živilo;

stolpec 2

:

pogoji za uporabo novih živil. Ta stolpec je nadalje razdeljen na dva stolpca: določena kategorija živil in najvišje dovoljene ravni;

stolpec 3

:

dodatne posebne zahteve za označevanje;

stolpec 4

:

druge zahteve.

3.

Tabela 2 vključuje specifikacije za nova živila in zajema naslednje informacije:

stolpec 1

:

odobreno novo živilo;

stolpec 2

:

specifikacije.

Tabela 1: Odobrena nova živila

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

N-acetil-D-nevraminska kislina

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „N-acetil-D-nevraminska kislina“.

Označevanje prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo N-acetil-D-nevraminsko kislino, vključuje izjavo, da se prehransko dopolnilo ne sme dajati dojenčkom, majhnim otrokom in otrokom, mlajšim od 10 let, kadar uživajo materino mleko ali druga živila z dodano N-acetil-D-nevraminsko kislino v istem 24-urnem obdobju.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 (1)

0,05 g/L rekonstituirane formule

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,05 g/kg za trdna živila

živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

V skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami dojenčkov in majhnih otrok, ki so jim ti proizvodi namenjeni, vendar v nobenem primeru ne višje od najvišjih dovoljenih ravni, določenih za kategorijo iz tabele, ki ustreza proizvodom.

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,2 g/L (pijače)

1,7 g/kg (ploščice)

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

nearomatizirani pasterizirani in sterilizirani (vključno z UHT) izdelki na osnovi mleka

0,05 g/L

nearomatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka, toplotno obdelani po fermentaciji, aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

0,05 g/L (pijače)

0,4 g/kg (trdne snovi)

mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

0,05 g/L (pijače)

0,25 g/kg (trdne snovi)

žitne ploščice

0,5 g/kg

namizna sladila

8,3 g/kg

sadni in zelenjavni napitki

0,05 g/L

aromatizirane pijače

0,05 g/L

posebna kava, čaj, zeliščni in sadni poparki, cikorija; pravi čaj, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; pravi čaj, rastlinski, sadni in žitni pripravki za poparke

0,2 g/kg

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES (3)

300 mg/dan za splošno populacijo, starejšo od 10 let

55 mg/dan za dojenčke

130 mg/dan za majhne otroke

250 mg/dan za otroke od 3 do 10 let

Posušena sadna pulpa Adansonia digitata (baobaba)

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sadna pulpa baobaba“.

 

Izvleček Ajuga reptans iz celičnih kultur

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka cvetočih nadzemnih delov Ajuga reptans v prehranskih dopolnilih

L-alanil-L-glutamin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

 

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za dojenčke in majhne otroke

Olje iz mikroalg Ulkenia sp.

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Ulkenia sp.“.

 

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami na osnovi mleka)

60 mg/100 ml

Olje iz semen Allanblackia

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz semen Allanblackia“.

 

rumeni maščobni namazi in kremni namazi

20 g/100 g

Izvleček iz listov Aloe macroclada Baker

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega gela, pridobljenega iz Aloe vera (L.) Burm., v prehranskih dopolnilih

Olje iz krila vrste Euphausia superba

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „lipidni izvleček iz krila (Euphausia superba)“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

brezalkoholne pijače

pijače na osnovi mleka

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

80 mg/100 ml

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 ml

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

hranilne ploščice/žitne ploščice

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 000  mg/dan za splošno populacijo

450 mg/dan za nosečnice in doječe matere

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so zajeti v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 ml

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

Olje iz krila vrste Euphausia superba, bogato s fosfolipidi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „lipidni izvleček iz krila (Euphausia superba)“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

brezalkoholne pijače

pijače na osnovi mleka

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

80 mg/100 ml

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 ml

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

hranilne ploščice/žitne ploščice

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 000  mg/dan za splošno populacijo

450 mg/dan za nosečnice in doječe matere

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so zajeti v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 ml

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

Olje iz glive Mortierella alpina, bogato z arahidonsko kislino

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz Mortierella alpina“.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

živila za posebne zdravstvene namene, namenjena nedonošenčkom, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

Arganovo olje iz Argania spinosa

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „arganovo olje“, če pa se uporablja kot začimba, se na oznaki navede „rastlinsko olje samo kot začimba“.

 

kot začimbe

ni opredeljeno

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo rastlinskih olj v živilih

Terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „astaksantin“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

40–80 mg terpentina/dan, kar znaša ≤ 8 mg astaksantina na dan

Seme bazilike (Ocimum basilicum)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

sadni sok in pijače iz mešanice sadja/zelenjave

3 g/200 ml, če se dodajo cela semena bazilike (Ocimum basilicum)

Izvleček iz fermentiranih črnih zrn soje

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz fermentiranih črnih zrn (soje)“ ali „izvleček iz fermentirane soje“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

4,5 g/dan

Goveji laktoferin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „laktoferin iz kravjega mleka“.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 (pripravljene za uživanje)

100 mg/100 ml

živila na osnovi mleka, namenjena malim otrokom (pripravljena za uživanje)

200 mg/100 g

predelana živila iz žit (v trdni obliki)

670 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

glede na potrebe posameznika do 3 g/dan

pijače na osnovi mleka

200 mg/100 g

pripravki v prahu za pripravo pijač na osnovi mleka (pripravljeni za uživanje)

330 mg/100 g

pijače na osnovi fermentiranega mleka (vključno s pijačami na osnovi jogurta)

50 mg/100 g

brezalkoholne pijače

120 mg/100 g

izdelki na osnovi jogurta

80 mg/100 g

izdelki na osnovi sira

2 000  mg/100 g

sladoled

130 mg/100 g

torte in pecivo

1 000  mg/100 g

bonboni

750 mg/100 g

žvečilni gumi

3 000  mg/100 g

Olje iz semena Buglossoides arvensis

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni stearinske kisline (STA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „rafinirano olje Buglossoides“.

 

mlečni izdelki in podobni izdelki

250 mg/100 g

75 mg/100 g za pijače

sir in sirni izdelki

750 mg/100 g

maslo ter druge emulzije masti in olj, vključno z namazi (ne za kuhanje ali cvrtje)

750 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

625 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

Olje, pridobljeno iz Calanus finmarchicus

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz Calanus finmarchicus (rak)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2,3 g/dan

Baza za žvečilni gumi (monometoksipolietilenglikol)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gumijeva baza (z 1,3-butadien, 2-metilhomopolimer, maleiran, estri s polietilenglikolom mono-Me etrom)“ ali „gumijeva baza (vključuje št. CAS: 1246080-53-4)“.

 

žvečilni gumi

8 %

Baza za žvečilni gumi (kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gumijeva baza (s kopolimerom metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline)“ ali „gumijeva baza (vključuje št. CAS: 9011-16-9)“.

 

žvečilni gumi

2 %

Olje iz oljne kadulje (Salvia hispanica)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje oljne kadulje (Salvia hispanica)“.

 

maščobe in olja

10 %

čisto olje oljne kadulje

2 g/dan

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2 g/dan

Seme oljne kadulje (Salvia hispanica)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „seme oljne kadulje (Salvia hispanica)“.

2.

Na predpakiranih semenih oljne kadulje (Salvia hispanica) je dodano označevanje, s katerim se potrošnika obvešča, da je dnevni vnos največ 15 g.

 

kruh

5 % (cela ali mleta semena oljne kadulje)

pekovski izdelki

10 % celih semen oljne kadulje

žitni kosmiči za zajtrk

10 % celih semen oljne kadulje

mešanice sadja, oreškov in semen

10 % celih semen oljne kadulje

sadni sok in pijače iz mešanice sadja/zelenjave

15 g/dan, če se dodajo cela, drobljena ali mleta semena oljne kadulje

predpakirana semena oljne kadulje

15 g/dan celih semen oljne kadulje

sadni namazi

1 % celih semen oljne kadulje

jogurt

1,3 g celih semen oljne kadulje na 100 g jogurta ali 4,3 g celih semen oljne kadulje na 330 g jogurta (porcija)

sterilizirane jedi, pripravljene za uživanje, na osnovi žitnih zrn, zrn nepravih žit in/ali stročnic

5 % celih semen oljne kadulje

Hitin-glukan iz Aspergillus niger

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „hitin-glukan iz Aspergillus niger“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

5 g/dan

Kompleks hitin-glukana iz Fomes fomentarius

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „hitin-glukan iz Fomes fomentarius“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

5 g/dan

Izvleček hitosana iz gliv (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček hitosana iz Agaricus bisporus“ ali „izvleček hitosana iz Aspergillus niger“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo hitosana iz rakov v prehranskih dopolnilih

Hondroitin sulfat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „Hondroitin sulfat, pridobljen z mikrobno fermentacijo in sulfacijo“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo, razen nosečnic in doječih mater

1 200  mg/dan

Kromov pikolinat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni celotnega kroma

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „kromov pikolinat“.

 

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

250 μg/dan

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006 (4)

zelišče Cistus incanus L. Pandalis

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „zelišče Cistus incanus L. Pandalis“.

 

zeliščni čaji

predviden dnevni vnos: 3 g zelišč/dan (2 skodelici/dan)

Citikolin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „citikolin“.

2.

Označevanje živil, ki vsebujejo citikolin, vključuje izjavo, da proizvod ni namenjen otrokom.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

250 mg na obrok, najvišja dovoljena dnevna količina pa je 1 000  mg

Clostridium butyricum

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ ali „Clostridium butyricum (CBM 588)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

1,35 × 108 CFU/dan

Izvleček razmaščenega kakava v prahu

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Potrošnike se obvesti, naj ne zaužijejo več kot 600 mg polifenolov, kar ustreza 1,1 g izvlečka razmaščenega kakava v prahu na dan.

 

hranilne ploščice

1 g/dan in 300 mg polifenolov, kar ustreza največ 550 mg izvlečka razmaščenega kakava v prahu v eni porciji živila (ali prehranskega dopolnila)

pijače na osnovi mleka

vsa druga živila (vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES), ki so postala nosilci za funkcionalne sestavine in ki jih običajno uživajo zdravstveno ozaveščeni odrasli

Izvleček kakava z nizko vsebnostjo maščob

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Potrošnike se obvesti, naj ne zaužijejo več kot 600 mg kakavovih flavaolov na dan.

 

živila, vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

730 mg na obrok in okrog 1,2 g/dan

Olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz semen koriandra“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

600 mg/dan

Posušeni sadeži Crataegus pinnatifida

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „posušeni sadeži Crataegus pinnatifida“.

 

zeliščni čaji

v skladu z običajno uporabo Crataegus laevigata v živilih

džemi in želeji v skladu z Direktivo 2001/113/ES (5)

kompoti

α-ciklodekstrin

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „alfa-ciklodekstrin“ ali „α-ciklodekstrin“.

 

γ-ciklodekstrin

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gama-ciklodekstrin“ ali „γ-ciklodekstrin“.

 

Pripravek dekstrana, ki ga proizvaja Leuconostoc mesenteroides

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „dekstran“.

 

pekovski izdelki

5 %

Diacilglicerolno olje rastlinskega izvora

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „diacilglicerolno olje rastlinskega izvora (vsaj 80 % diacilglicerolov)“.

 

olja za kuhanje

 

maščobni namazi

solatni prelivi

majoneza

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

pekovski izdelki

jogurtu podobni izdelki

Dihidrokapsiat (DHC)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „dihidrokapsiat“.

2.

Prehranska dopolnila, ki vsebujejo sintetični dihidrokapsiat, se označijo z navedbo „ni namenjeno otrokom do 4,5 leta“.

 

žitne ploščice

9 mg/100 g

keksi, piškoti in krekerji

9 mg/100 g

prigrizki na osnovi riža

12 mg/100 g

gazirane pijače, pijače za redčenje, pijače na osnovi sadnih sokov

1,5 mg/100 ml

zelenjavne pijače

2 mg/100 ml

pijače na osnovi kave, pijače na osnovi čaja

1,5 mg/100 ml

aromatizirana voda – negazirana

1 mg/100 ml

predkuhani ovseni kosmiči

2,5 mg/100 g

druga žita

4,5 mg/100 g

sladoledi, mlečni deserti

4 mg/100 g

pripravki za puding (pripravljeni za uživanje)

2 mg/100 g

izdelki na osnovi jogurta

2 mg/100 g

čokoladni konditorski izdelki

7,5 mg/100 g

trdi bonboni

27 mg/100 g

žvečilni gumi brez sladkorja

115 mg/100 g

nadomestek mleka/smetane v prahu

40 mg/100 g

sladila

200 mg/100 g

juha (pripravljena za uživanje)

1,1 mg/100 g

solatni preliv

16 mg/100 g

rastlinske beljakovine

5 mg/100 g

obroki hrane, pripravljeni za uživanje

3 mg/obrok

nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

3 mg/obrok

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

1 mg/100 ml

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 mg/enkratni vnos

9 mg/dan

pripravki v prahu za pripravo brezalkoholnih pijač

14,5 mg/kg, kar ustreza 1,5 mg/100 ml

Posušeni izvleček iz celičnih kultur Lippia citriodora

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „posušeni izvleček iz celičnih kultur HTN®Vb Lippia citriodora“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka iz listov Lippia citriodora v prehranskih dopolnilih

Izvleček iz celičnih kultur Echinacea angustifolia

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka iz korenine Echinacea angustifolia v prehranskih dopolnilih

Olje iz Echium plantagineum

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni stearinske kisline (STA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „rafinirano olje Echium“.

 

izdelki na osnovi mleka in pitni jogurtni izdelki v samostojni embalaži

250 mg/100 g; 75 mg/100 g za pijače

sirni pripravki

750 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

750 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

625 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

Epigalokatehin galat kot prečiščen izvleček iz listov zelenega čaja (Camellia sinensis)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Označevanje vključuje izjavo, naj potrošniki ne zaužijejo več kot 300 mg izvlečka na dan.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

150 mg izvlečka v eni porciji živila ali prehranskega dopolnila

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

L-ergotionein

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „L-ergotionein“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

30 mg/dan za splošno populacijo (razen za nosečnice in doječe matere)

20 mg/dan za otroke, starejše od 3 let

Natrijev železov EDTA

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni (izraženo kot brezvodni EDTA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „natrijev železov EDTA“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

18 mg/dan za otroke

75 mg/dan za odrasle

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

12 mg/100 g

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

Železov amonijev fosfat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „železov amonijev fosfat“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

Uporablja se v skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (EU) št. 609/2013 in/ali Uredbo (ES) št. 1925/2006.

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

Peptidi iz rib vrste Sardinops sagax

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni proizvoda s peptidi iz rib

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „peptidi iz rib (Sardinops sagax)“.

 

živila na osnovi jogurta, pijače iz jogurta, fermentirani mlečni izdelki in mleko v prahu

0,48 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

aromatizirana voda in pijače na osnovi zelenjave

0,3 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

žitni kosmiči za zajtrk

2 g/100 g

juhe, enolončnice in juhe v prahu

0,3 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

Flavonoidi iz Glycyrrhiza glabra

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni flavonoidov iz Glycyrrhiza glabra

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „flavonoidi iz Glycyrrhiza glabra L.“.

2.

Označevanje živil, ki jim je bil proizvod dodan kot nova živilska sestavina, vključuje naslednje izjave:

(a)

proizvoda ne smejo uživati nosečnice, doječe matere, otroci in mladostniki ter

(b)

osebe, ki jemljejo zdravila na recept, proizvod lahko uživajo le pod nadzorom zdravnika;

(c)

lahko se zaužije največ 120 mg flavonoidov dnevno.

3.

Količina flavonoidov v končnem živilu se navede na oznaki živila, ki ga vsebuje.

Pijače, ki vsebujejo flavonoide, se za končnega potrošnika pakirajo kot enojne porcije.

pijače na osnovi mleka

120 mg/dan

pijače na osnovi jogurta

pijače na osnovi sadja ali zelenjave

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

120 mg/dan

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

120 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

120 mg/dan

Izvleček fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus“.

 

živila, vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za splošno populacijo

250 mg/dan

Izvleček fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

Določena kategorija živil