ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 306

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
22. november 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2167 z dne 5. julija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah

2

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2168 z dne 20. septembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 glede tržnih standardov za jajca iz proste reje, kadar je dostop kokoši do izpustov na prostem omejen

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2169 z dne 21. novembra 2017 o določitvi oblike in načina prenosa evropske statistike cen zemeljskega plina in električne energije v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

9

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/2170 z dne 15. novembra 2017 o uvedbi nadzornih ukrepov za N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil)

19

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/2171 z dne 20. novembra 2017 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2019, letnim zneskom za leto 2018, prvim obrokom za leto 2018 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2020 in 2021

21

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/2172 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Sklepa 2010/670/EU v zvezi z razporeditvijo neizplačanih prihodkov iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7656)

24

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2173 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Priloge II k Odločbi 2008/185/ES glede odobritve programa nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega za deželo Lombardijo v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2174 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS v zvezi z zdravstvenim spričevalom za trgovanje s čebelami in čmrlji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2175 z dne 21. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2176 z dne 21. novembra 2017 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Protokol k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (1) bo začel veljati 1. decembra 2017, postopek iz člena 4(2) Protokola k Okvirnemu sporazumu pa je bil zaključen 6. novembra 2017.


(1)  UL L 348, 21.12.2016, str. 3.


UREDBE

22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2167

z dne 5. julija 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) ter zlasti člena 15(6) in člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov pri ribolovu v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

V skladu s členom 15(1)(d) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se obveznost iztovarjanja uporablja v jugozahodnih vodah najpozneje od 1. januarja 2017 za vrste, ki opredeljujejo ribolov.

(3)

Z namenom uvedbe obveznosti iztovarjanja Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 (2) določa načrt za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložile Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska.

(4)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Navedene države članice so 2. januarja 2017 po posvetovanju s svetovalnim svetom za jugozahodne vode Komisiji predložile novo skupno priporočilo.

(5)

Novo skupno priporočilo dopolnjuje načrt za zavržke iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 in zajema ribolov črnega morskega meča v razdelkih ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) VIIIa, IX in X in na območju CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) 34.1.2 ter ribolov okatega ribona v razdelku ICES IX.

(6)

Navedeni ukrep, predlagan v novem skupnem priporočilu, je v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se zato lahko vključi v Delegirano uredbo (EU) 2016/2374.

(7)

V novem skupnem priporočilu je bilo ob upoštevanju značilnosti ribolovnega orodja za to vrsto, ribolovnih praks in ekosistema predlagano izvzetje od obveznosti iztovarjanja za črnega morskega meča, ki se lovi s stoječimi parangali za globokomorski ribolov v razdelkih ICES VIIIa, IX in X ter na območju CECAF 34.1.2, saj je glede na obstoječe znanstveno mnenje pogostost zavržkov navedene vrste majhna (enako velja za število živali). ICES je v svoji oceni ugotovil, da se glede večine namenov ocenjevanja zavržki lahko štejejo za nične ali zanemarljive, saj je umrljivost zavrženega črnega morskega meča predvsem posledica plenilskih napadov morskih psov in kitov na živali, ujete na trnek, in je glede na iztovor sorazmerno majhna. Glede na navedeno se Komisija strinja s predlaganim izvzetjem.

(8)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi, da se izvzetje od obveznosti iztovarjanja uporabi za okatega ribona v razdelku ICES IX, saj države članice menijo, da znanstveni dokazi kažejo morebitne visoke stopnje preživetja. Vendar je treba izvesti nove študije, da bi to dokazali, in izvzetje bo lahko obravnavano v prihodnosti, ko bodo zadevne države članice Komisiji predložile podatke o tekočih preskusih.

(9)

Prilogo k Delegirani uredbi (EU) 2016/2374 bi bilo zaradi jasnosti treba preoblikovati.

(10)

Delegirano uredbo (EU) 2016/2374 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije, in na njeno načrtovanje, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2017, kot izjema od splošnega načela zaradi pozne predložitve skupnega priporočila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Delegirani uredbi (EU) 2016/2374 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 33).


PRILOGA

PRILOGA

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

1.   Ribolov morskega lista (Solea solea)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

ves ulov morskega lista

TBB

vse vlečne mreže z gredjo

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več


2.   Ribolov morskega lista (Solea solea) in morske plošče (Pleuronectes platessa)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov morskega lista in morske plošče


3.   Ribolov osliča (Merluccius merluccius)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov osliča

LL, LLS

vsi parangali

vse

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

razdelka ICES VIIIc in IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

Plovila, ki izpolnjujejo naslednja kumulativna merila:

1.

uporabljajo mrežna očesa z velikostjo 70 mm ali več;

2.

skupni iztovorjeni ulov osliča v obdobju 2014/2015 (1) zajema: več kot 5 % vseh iztovorjenih vrst in več kot 5 metričnih ton.

ves ulov osliča

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa med 80 mm in 99 mm

LL, LLS

vsi parangali

velikost trnka več kot 3,85 cm +/– 1,15 cm po dolžini in 1,6 cm +/– 0,4 cm po širini


4.   Ribolov na morsko spako (Lophiidae)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 200 mm ali več

ves ulov morske spake

razdelka ICES VIIIc in IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 200 mm ali več

ves ulov morske spake


5.   Ribolov škampa (Nephrops norvegicus)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa

razdelka ICES VIIIc in IXa (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa


6.   Ribolov črnega morskega meča (Aphanopus carbo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIc, IX, X in območje CECAF 34.1.2

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

ves ulov črnega morskega meča


7.   Ribolov okatega ribona (Pagellus bogaraveo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IX

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

velikost trnka več kot 3,95 cm po dolžini in1,65 cm po širini

ves ulov okatega ribona


(1)  Referenčno obdobje bo ustrezno posodobljeno za naslednja leta. Referenčno obdobje za leto 2018 bosta leti 2015 in 2016, za leto 2019 pa leti 2016 in 2017.


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2168

z dne 20. septembra 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 glede tržnih standardov za jajca iz proste reje, kadar je dostop kokoši do izpustov na prostem omejen

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 (2) določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) glede tržnih standardov za jajca. Zlasti točka 1 Priloge II k Uredbi (ES) št. 589/2008 določa minimalne zahteve za „jajca iz proste reje“.

(2)

Uredba (EU) št. 1308/2013, ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 1234/2007, Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s tem skladno s členom 227 Uredbe.

(3)

Točka 1(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 589/2008 določa obdobje odstopanja za trženje jajc z oznako „jajca iz proste reje“ v primerih omejenega dostopa do izpustov na prostem zaradi omejitev, sprejetih v skladu z zakonodajo Unije, vključno z veterinarskimi omejitvami za varovanje zdravja ljudi in živali, vendar to obdobje ne sme presegati dvanajst tednov. Po resnih izbruhih aviarne influence v Uniji se zdi potrebno določiti daljše obdobje odstopanja in nadalje pojasniti pravila, da bi se zagotovilo njihovo usklajeno izvajanje po vsej Uniji, zlasti v zvezi z začetkom obdobja odstopanja.

(4)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 589/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Za zagotovitev takojšnjega izvajanja tega ukrepa bi morala Uredba začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 589/2008 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 6).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA

Minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodni sistemi za različne načine reje kokoši nesnic

1.

„Jajca iz proste reje“ morajo biti proizvedena v proizvodnih sistemih, ki izpolnjujejo najmanj pogoje iz člena 4 Direktive Sveta 1999/74/ES (1).

Izpolnjeni morajo biti zlasti naslednji pogoji:

(a)

čez dan morajo imeti kokoši stalen dostop do izpustov na prostem. Vendar ta zahteva proizvajalcu ne preprečuje omejevanja dostopa za omejeno obdobje v jutranjih urah, ki je v skladu z običajno dobro prakso reje, vključno z dobro živinorejsko prakso.

Če ukrepi, sprejeti v skladu z zakonodajo Unije, zahtevajo omejitev dostopa kokoši do izpustov na prostem zaradi varovanja zdravja ljudi ali živali, se lahko jajca ne glede na to omejitev tržijo kot „jajca iz proste reje“, pod pogojem, da dostop kokoši nesnic do izpustov na prostem ni bil omejen za neprekinjeno obdobje več kot 16 tednov. To najdaljše obdobje se začne na dan, ko je bil dostop zadevnih kokoši, ki so bile istočasno združene v skupino, do izpustov na prostem dejansko omejen;

(b)

izpusti na prostem, do katerih imajo kokoši dostop, so v glavnem pokriti z vegetacijo in se ne uporabljajo za druge namene razen za sadovnjake, gozdove in pašnike, če slednje dovolijo pristojni organi;

(c)

največja obremenitev v izpustih na prostem ne sme presegati 2 500 kokoši na hektar zemljišča, ki je na voljo kokošim, ali ene kokoši na 4 m2. Vendar pa mora tam, kjer je na kokoš na voljo vsaj 10 m2 in se izvaja kroženje, kokoši pa imajo v času življenja jate dostop do celotnega območja, vsaka uporabljena ograda vedno zagotavljati najmanj 2,5 m2 na kokoš;

(d)

izpusti na prosto ne smejo segati prek polmera 150 m od najbližje izpustne odprtine. Vendar pa je dovoljeno podaljšanje do 350 m od najbližje izpustne odprtine, če je zadostno število pokritih prostorov iz člena 4(1)(3)(b)(ii) Direktive 1999/74/ES enakomerno razporejenih po celotnem zunanjem izpustu, z najmanj štirimi pokritimi prostori na hektar.

2.

„Jajca iz hlevske reje“ morajo biti proizvedena v proizvodnih sistemih, ki izpolnjujejo najmanj pogoje iz člena 4 Direktive 1999/74/ES.

3.

„Jajca iz baterijske reje“ morajo biti proizvedena v proizvodnih sistemih, ki izpolnjujejo najmanj:

(a)

pogoje iz člena 5 Direktive 1999/74/ES do 31. decembra 2011 ali

(b)

pogoje iz člena 6 Direktive 1999/74/ES.

4.

Države članice lahko dovolijo odstopanja od točk 1 in 2 te priloge za obrate z manj kot 350 kokošmi nesnicami ali tiste, ki gojijo plemenske kokoši nesnice, kar zadeva obveznosti iz drugega stavka točke 1(d) ter iz točk 1(e), 2, 3(a)(i) in (b)(i) člena 4(1) Direktive 1999/74/ES.


(1)  Direktiva Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L 203, 3.8.1999, str. 53).


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2169

z dne 21. novembra 2017

o določitvi oblike in načina prenosa evropske statistike cen zemeljskega plina in električne energije v skladu z Uredbo (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1952 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES (1) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1952 določa skupni okvir za pripravo primerljivih evropskih statistik cen zemeljskega plina in električne energije za gospodinjske in končne negospodinjske odjemalce v Uniji.

(2)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) 2016/1952 bi morale države članice poslati statistične podatke v elektronski obliki, da bi bili v skladu z ustrezno tehnično obliko, ki jo določi Komisija.

(3)

Statistične in tehnične standarde za izmenjavo uradnih statistik zagotavlja izmenjava statističnih podatkov in metapodatkov (SDMX). Tehnični format v skladu s temi standardi bi torej morala določiti Komisija (Eurostat) v okviru evropskega statističnega sistema v tesnem sodelovanju z državami članicami.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki o cenah zemeljskega plina in električne energije za gospodinjske in končne negospodinjske odjemalce v Uniji se Eurostatu posredujejo preko enotne vstopne točke, da bi lahko Komisija te podatke pridobila po elektronski poti.

Člen 2

Struktura za pošiljanje podatkov Komisiji (Eurostatu) je določena v prilogah.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 311, 17.11.2016, str. 1.


PRILOGA I

Struktura za pošiljanje statističnih podatkov o ceni zemeljskega plina

Podatki, ki morajo biti vključeni v datoteke za pošiljanje:

Splošni podatki

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Država

Ime države, ki poroča.

polletno

Organizacija

Ime organizacije, ki poroča.

polletno

Kontaktna oseba

Ime in priimek uradnika, ki poroča.

polletno

Elektronski naslov

Elektronski naslov uradnika, ki poroča.

polletno

Leto

Referenčno leto za podatke (2017, 2018 itd.).

polletno

Polletje

1. ali 2.

polletno

Za vsako skupino porabe je treba poslati podatke v poljih 1, 2 in 4.

Skupine gospodinjskih odjemalcev:

skupina-D1 (mali): letna poraba manj kot 20 GJ;

skupina-D2 (srednji): letna poraba 20 GJ ali več, toda manj kot 200 GJ;

skupina-D3 (veliki): letna poraba 200 GJ ali več.

Skupine negospodinjskih odjemalcev:

skupina-I1: letna poraba manj kot 1 000 GJ;

skupina-I2: letna poraba 1 000 GJ ali več, toda manj kot 10 000 GJ;

skupina-I3: letna poraba 10 000 GJ ali več, toda manj kot 100 000 GJ;

skupina-I4: letna poraba 100 000 GJ ali več, toda manj kot 1 000 000 GJ;

skupina-I5: letna poraba 1 000 000 GJ ali več, toda manj kot 4 000 000 GJ;

skupina-I6: letna poraba 4 000 000 GJ ali več.

Podatke v preglednici 3 je treba določiti kot povprečja, ki zajemajo vse skupine odjemalcev skupaj.

Preglednica 1: Glavne ravni cen

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

polletno

Cena brez davkov

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje samo element energije in oskrbe ter element omrežja.

polletno

Cena brez DDV in drugih vračljivih davkov

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje element energije in dobave, element omrežja ter davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, ki za končne negospodinjske odjemalce niso vračljivi. Za gospodinjske odjemalce ta raven cen vključuje elementa energije in omrežja ter davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, izključuje pa DDV.

polletno

Cena z vsemi davki in DDV (vračljivimi in nevračljivimi)

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje element energije in dobave, element omrežja ter vse vračljive in nevračljive davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, vključno z DDV.

polletno

Vrednosti se navedejo v nacionalni valuti na gigajoule (bruto kalorična vrednost).

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 2: Podrobna razčlenitev cen na elemente in podelemente

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Cena energije in dobave

vrednost

status opazovanja

Ta element vključuje ceno za zemeljski plin, ki jo plača dobavitelj, ali ceno zemeljskega plina na vstopni točki v prenosni sistem, po možnosti vključno z naslednjimi stroški za končnega uporabnika: stroški skladiščenja in stroški v zvezi s prodajo zemeljskega plina končnim odjemalcem.

letno

Cena omrežja

vrednost

status opazovanja

Cena omrežja mora vključevati naslednje stroške končnega uporabnika: tarife za prenos in distribucijo, izgube zaradi prenosa in distribucije, stroške omrežja, stroške poprodajnih storitev, stroške vzdrževanja sistema, najemnino za merilnik in stroške meritev.

letno

Davek na dodano vrednost

vrednost

status opazovanja

Davek na dodano vrednost, kakor je opredeljen v Direktivi Sveta 2006/112/ES (1).

letno

Davki za obnovljive vire energije

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve v zvezi s spodbujanjem obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti ter soproizvodnje toplote in električne energije.

letno

Davki na zmogljivost

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine ali dajatve v zvezi s strateškimi zalogami, plačili zmogljivosti in energetsko varnostjo; davki na distribucijo zemeljskega plina; nasedli stroški in dajatve za financiranje regulativnih organov za energetiko ali upravljavcev trga in sistema.

letno

Okoljski davki

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve v zvezi s kakovostjo zraka in za druge okoljske namene; davki na emisije CO2 ali drugih toplogrednih plinov.

letno

Drugi davki

vrednost

status opazovanja

Vsi drugi davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve, ki niso zajeti v nobeni od prejšnjih petih kategorij: podpora za daljinsko ogrevanje; lokalne ali regionalne obdavčitve; nadomestilo za otoško lego; koncesnine v zvezi z dovoljenji in pristojbine za uporabo zemljišča in javne ali zasebne lastnine s strani omrežij ali drugih naprav.

letno

Referenčno obdobje za vse elemente in podelemente je letno.

Vrednosti se navedejo v nacionalni valuti na gigajoule (GJ) na podlagi bruto kalorične vrednosti (BKV).

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 3: Stroški omrežja

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Stroški prenosa

odstotek

status opazovanja

Povprečni sorazmerni delež stroškov prenosa za gospodinjske odjemalce in povprečni sorazmerni delež stroškov prenosa za končne negospodinjske odjemalce, izražen kot odstotek skupnih omrežnih stroškov.

letno

Stroški distribucije

odstotek

status opazovanja

Povprečni sorazmerni delež stroškov distribucije za gospodinjske odjemalce in povprečni sorazmerni delež stroškov distribucije za končne negospodinjske odjemalce, izražen kot odstotek skupnih omrežnih stroškov.

letno

Referenčno obdobje za vse stroške prenosa in distribucije je letno.

Vrednosti se navedejo v odstotkih.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 4: Obseg porabe

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Obseg porabe

odstotek

status opazovanja

Sorazmerni delež zemeljskega plina v posamezni skupini porabe na podlagi skupnega obsega porabe, na katerega se cene nanašajo.

letno

Referenčno obdobje za obseg porabe je letno.

Vrednosti se navedejo v odstotkih.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).


PRILOGA II

Struktura za pošiljanje statističnih podatkov o ceni električne energije

Podatki, ki morajo biti vključeni v datoteke za pošiljanje:

Splošni podatki

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Država

Ime države, ki poroča.

polletno

Organizacija

Ime organizacije, ki poroča.

polletno

Kontaktna oseba

Ime in priimek uradnika, ki poroča.

polletno

Elektronski naslov

Elektronski naslov uradnika, ki poroča.

polletno

Leto

Referenčno leto za podatke (2017, 2018 itd.)

polletno

Polletje

1. ali 2.

polletno

Za vsako skupino porabe je treba poslati podatke v poljih 1, 2 in 4.

Skupine gospodinjskih odjemalcev:

skupina-DA (zelo majhni): letna poraba manj kot 1 000 kWh;

skupina-DB (mali): letna poraba 1 000 kWh ali več, toda manj kot 2 500 kWh;

skupina-DC (srednji): letna poraba 2 500 kWh ali več, toda manj kot 5 000 kWh;

skupina-DD (veliki): letna poraba 5 000 kWh ali več, toda manj kot 15 000 kWh;

skupina-DE (zelo veliki): letna poraba 15 000 kWh ali več.

Skupine negospodinjskih odjemalcev:

skupina-IA: letna poraba manj kot 20 MWh;

skupina-IB: letna poraba 20 MWh ali več, toda manj kot 500 MWh;

skupina-IC: letna poraba 500 MWh ali več, toda manj kot 2 000 MWh;

skupina-ID: letna poraba 2 000 MWh ali več, toda manj kot 20 000 MWh;

skupina-IE: letna poraba 20 000 MWh ali več, toda manj kot 70 000 MWh;

skupina-IF: letna poraba 70 000 MWh ali več, toda manj kot 150 000 MWh;

skupina-IG: letna poraba 150 000 MWh ali več.

Podatke v preglednici 3 je treba določiti kot povprečja, ki zajemajo vse skupine odjemalcev.

Preglednica 1: Glavne ravni cen

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

polletno

Cena brez davkov:

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje samo element energije in oskrbe ter element omrežja.

polletno

Cena brez DDV in drugih vračljivih davkov

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje element energije in dobave, element omrežja ter davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, ki za končne negospodinjske odjemalce niso vračljivi. Za gospodinjske odjemalce ta raven cen vključuje elementa energije in omrežja ter davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, izključuje pa DDV.

polletno

Cena z vsemi davki in DDV (vračljivimi in nevračljivimi)

vrednost

status opazovanja

Ta raven cen vključuje element energije in dobave, element omrežja ter vse vračljive in nevračljive davke, pristojbine, dajatve in bremenitve, vključno z DDV.

polletno

Vrednosti morajo biti navedene v nacionalni valuti na kilovatno uro.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 2: Podrobna razčlenitev cen na elemente in podelemente

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Cena energije in dobave

vrednost

status opazovanja

Element skupne cene, ki zajema energijo in dobavo, brez davkov.

Ta sestavina vključuje naslednje stroške končnega uporabnika: proizvodnjo, shranjevanje, izravnalno energijo, stroške dobavljene energije, storitve za odjemalce, poprodajno upravljanje in druge stroške oskrbe.

letno

Cena omrežja

vrednost

status opazovanja

Element skupne cene, ki zajema cene omrežja, brez davkov.

Cena omrežja mora vključevati naslednje stroške končnega uporabnika: tarife za prenos in distribucijo, izgube zaradi prenosa in distribucije, stroške omrežja, stroške poprodajnih storitev, stroške vzdrževanja sistema, najemnino za merilnik in stroške meritev.

letno

Davek na dodano vrednost

vrednost

status opazovanja

Davek na dodano vrednost, kakor je opredeljen v Direktivi 2006/112/ES.

letno

Davki za obnovljive vire energije

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve v zvezi s spodbujanjem obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti ter soproizvodnje toplote in električne energije.

letno

Davki na zmogljivost

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine ali dajatve v zvezi s plačili zmogljivosti, energetsko varnostjo in zadostnostjo proizvodnje; davki na prestrukturiranje premogovništva; davki na distribucijo električne energije; nasedli stroški in dajatve za financiranje regulativnih organov za energetiko ali upravljavcev trga in sistema.

letno

Okoljski davki

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve v zvezi s kakovostjo zraka in za druge okoljske namene; davki na emisije CO2 ali drugih toplogrednih plinov.

letno

Davki na jedrsko energijo

vrednost

status opazovanja

Davki, pristojbine, dajatve ali bremenitve v zvezi z jedrskim sektorjem, vključno z razgradnjo jedrskih elektrarn, inšpekcijskimi pregledi in pristojbinami za jedrske objekte.

letno

Drugi davki

vrednost

status opazovanja

Vsi drugi davki, pristojbine ali dajatve, ki niso zajeti v nobeni od prejšnjih petih kategorij: podpora za daljinsko ogrevanje; lokalne ali regionalne obdavčitve; nadomestilo za otoško lego; koncesnine v zvezi z dovoljenji in pristojbine za uporabo zemljišča in javne ali zasebne lastnine s strani omrežij ali drugih naprav.

letno

Referenčno obdobje za vse elemente in podelemente je letno.

Vrednosti morajo biti navedene v nacionalni valuti na kilovatno uro.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 3: Stroški omrežja

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Stroški prenosa

odstotek

status opazovanja

Povprečni sorazmerni delež stroškov prenosa za gospodinjske odjemalce in povprečni sorazmerni delež stroškov prenosa za končne negospodinjske odjemalce, izražen kot odstotek skupnih omrežnih stroškov.

letno

Stroški distribucije

odstotek

status opazovanja

Povprečni sorazmerni delež stroškov distribucije za gospodinjske odjemalce in povprečni sorazmerni delež stroškov distribucije za končne negospodinjske odjemalce, izražen kot odstotek skupnih omrežnih stroškov.

letno

Referenčno obdobje za vse stroške prenosa in distribucije je letno.

Vrednosti se navedejo v odstotkih.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.

Preglednica 4: Obseg porabe

Polje

Opombe

Pogostost poročanja

Status zaupnosti

 

 

Obseg porabe

odstotek

status opazovanja

Sorazmerni delež električne energije v posamezni skupini porabe na podlagi skupnega obsega porabe, na katerega se cene nanašajo.

letno

Referenčno obdobje za obseg porabe je letno.

Vrednosti se navedejo v odstotkih.

Zaupnost in status opazovanja se nastavita z uporabo standardnih seznamov oznak.


SKLEPI

22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/19


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2017/2170

z dne 15. novembra 2017

o uvedbi nadzornih ukrepov za N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (1) ter zlasti člena 8(3) Sklepa,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poročilo o oceni tveganja glede nove psihoaktivne snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) je bilo pripravljeno v skladu s Sklepom 2005/387/PNZ na posebnem sestanku razširjenega znanstvenega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu: EMCDDA) ter je bilo nato 24. maja 2017 predloženo Komisiji in Svetu.

(2)

Furanilfentanil je sintetični opioid, po strukturi podoben fentanilu, ki je nadzorovana snov in se na splošno uporablja v medicini pri splošni anesteziji med operacijami in za lajšanje bolečin. Furanilfentanil je po strukturi podoben tudi acetilfentanilu in akriloilfentanilu, ki sta bila decembra 2015 in novembra 2016 obravnavana v skupnem poročilu EMCDDA in Europola.

(3)

Furanilfentanil je v Uniji na voljo vsaj od junija 2015 in je bil odkrit v 16 državah članicah. Najpogosteje je bil zasežen v obliki praška, pa tudi v tekoči obliki in v obliki tablet. Odkrite količine so relativno majhne. Vendar bi bilo take količine treba obravnavati v povezavi s potentnostjo snovi.

(4)

Pet držav članic je v zvezi s furanilfentanilom poročalo o 22 smrtnih primerih. V vsaj desetih smrtnih primerih je bil furanilfentanil bodisi vzrok smrti bodisi je verjetno prispeval k smrtnemu izidu. Poleg tega so tri države članice poročale o 11 akutnih zastrupitvah, povezanih s furanilfentanilom, brez smrtnega izida.

(5)

Informacij o morebitni vpletenosti organiziranega kriminala v proizvodnjo, distribucijo (trgovino) in dobavo furanilfentanila znotraj Unije ni. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da furanilfentanil proizvajajo kemična podjetja s sedežem na Kitajskem.

(6)

Furanilfentanil se v majhnih količinah in v količinah za prodajo na debelo prodaja na spletu kot „kemikalija za uporabo v raziskavah“, ponavadi v obliki praška ali kot nosno pršilo, pripravljeno za uporabo. Iz informacij, pridobljenih na podlagi zasegov, je razvidno, da se furanilfentanil morda prodaja tudi na nezakonitem trgu z opioidi.

(7)

Furanilfentanil v Uniji nima nobene priznane uporabe v humani ali veterinarski medicini. Ni znakov, da bi se furanilfentanil lahko uporabljal za druge namene, z izjemo uporabe kot analitični referenčni standard in v znanstvenih raziskavah.

(8)

V poročilu o oceni tveganja je navedeno, da se v zvezi s furanilfentanilom zaradi pomanjkanja podatkov o tveganjih za zdravje posameznikov, tveganjih za javno zdravje in socialnih tveganjih pojavljajo številna vprašanja ter da bi za odgovore nanje bile potrebne nadaljnje raziskave. Vendar so razpoložljivi dokazi in informacije o zdravstvenih in socialnih tveganjih, ki jih predstavlja ta snov, tudi zaradi podobnosti s fentanilom, zadostna podlaga za uvedbo nadzornih ukrepov za furanilfentanil po vsej Uniji.

(9)

Furanilfentanila ni na seznamu za nadzor na podlagi Enotne konvencije Združenih narodov o mamilih iz leta 1961 ali Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971. Ta snov trenutno ni v postopku ocenjevanja v okviru sistema Združenih narodov.

(10)

Ker deset držav članic izvaja nadzor nad furanilfentanilom na podlagi nacionalne zakonodaje za nadzor nad drogami, tri države članice pa na podlagi druge zakonodaje, bi uvedba nadzornih ukrepov za to snov po vsej Uniji pripomogla k preprečevanju nastanka ovir v čezmejnem sodelovanju na področju kazenskega pregona in pravosodja ter zagotovila zaščito Unije pred tveganji, ki lahko nastanejo zaradi razpoložljivosti in uporabe te snovi.

(11)

Sklep 2005/387/PNZ Svetu podeljuje izvedbena pooblastila, da bi se bilo mogoče na ravni Unije z uvedbo nadzornih ukrepov po vsej Uniji za nove psihoaktivne snovi hitro in strokovno odzvati na njihov pojav, ki ga države članice ugotovijo in o njem poročajo. Pogoji za izvrševanje teh izvedbenih pooblastil so bili izpolnjeni in postopki upoštevani, zato bi bilo treba sprejeti izvedbeni sklep za uvedbo nadzornih ukrepov za furanilfentanil po vsej Uniji.

(12)

Sklep 2005/387/PNZ je za Dansko zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2005/387/PNZ.

(13)

Sklep 2005/387/PNZ je za Irsko zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2005/387/PNZ.

(14)

Sklep 2005/387/PNZ za Združeno kraljestvo ni zavezujoč, zato ne sodeluje pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2005/387/PNZ, in ki zanj ni zavezujoč ter se v njem ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za novo psihoaktivno snov N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) se uvedejo nadzorni ukrepi po vsej Uniji.

Člen 2

Države članice do 19. novembra 2018 sprejmejo potrebne ukrepe v skladu s svojim nacionalnim pravom, da za novo psihoaktivno snov iz člena 1 uvedejo nadzorne ukrepe in kazenske sankcije, kot jih določa njihova zakonodaja v skladu z njihovimi obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 15. novembra 2017

Za Svet

Predsednik

J. AAB


(1)  UL L 127, 20.5.2005, str. 32.

(2)  Mnenje z dne 24. oktobra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/21


SKLEP SVETA (EU) 2017/2171

z dne 20. novembra 2017

o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2019, letnim zneskom za leto 2018, prvim obrokom za leto 2018 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2020 in 2021

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1), kakor je bil nazadnje spremenjen (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: Notranji sporazum), ter zlasti člena 7(2) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad (3) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba za 11. ERS), in zlasti člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom iz člena 21(2) finančne uredbe za 11. Evropski razvojni sklad (ERS) je Komisija do 15. oktobra 2017 predstavila predlog, v katerem je določila (a) zgornjo mejo letnega zneska prispevka držav članic v ERS za leto 2019, (b) letni znesek prispevka držav članic v ERS za leto 2018, (c) znesek prvega obroka prispevka za leto 2018 ter (d) okvirno, nezavezujočo napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2020 in 2021.

(2)

V skladu s členom 52 finančne uredbe za 11. ERS je Evropska investicijska banka (EIB) Komisiji 4. septembra 2017 sporočila posodobljene ocene obveznosti in plačil za instrumente, ki jih upravlja.

(3)

Člen 22(1) finančne uredbe za 11. ERS določa, da se pri zahtevkih za prispevke najprej porabijo zneski, določeni v prejšnjih ERS. Zato bi bilo treba pozvati k vplačilu sredstev v 10. ERS za EIB ter 11. ERS za Komisijo.

(4)

S Sklepom Sveta (EU) 2016/2026 (4) je določena zgornja meja letnega zneska prispevkov držav članic v ERS za leto 2018 v višini 4 550 000 000 EUR za Komisijo in v višini 250 000 000 EUR za EIB.

(5)

S Sklepom Sveta (EU) 2017/1206 (5) je bilo določeno zmanjšanje prispevka iz sproščenih sredstev 8. in 9. ERS v znesku 200 000 000 EUR –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zgornja meja letnega zneska prispevkov držav članic v ERS za leto 2019 se določi v višini 4 900 000 000 EUR. Razdeli se na 4 600 000 000 EUR za Komisijo in 300 000 000 EUR za EIB.

Člen 2

Letni znesek prispevkov držav članic v ERS za leto 2018 se določi v višini 4 800 000 000 EUR. Razdeli se na 4 550 000 000 EUR za Komisijo in 250 000 000 EUR za EIB.

Člen 3

Posamezni prispevki v ERS, ki jih države članice plačajo Komisiji in EIB v okviru prvega obroka za leto 2018, so določeni v razpredelnici v Prilogi k temu sklepu.

Plačila teh prispevkov se lahko združijo s prilagoditvami v okviru izvajanja zmanjšanja prispevkov za znesek 200 000 000 EUR iz sproščenih sredstev v okviru 8. in 9. ERS, in sicer na podlagi načrta prilagoditve, ki ga sporoči vsaka država članica.

Člen 4

Okvirna, nezavezujoča napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leto 2020 se določi v višini 4 600 000 000 EUR za Komisijo in v višini 300 000 000 EUR za EIB, za leto 2021 pa v višini 4 700 000 000 EUR za Komisijo in 300 000 000 EUR za EIB.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 210, 6.8.2013, str. 1.

(3)  UL L 58, 3.3.2015, str. 17.

(4)  Sklep Sveta (EU) 2016/2026 z dne 15. novembra 2016 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2018, letnim zneskom za leto 2017, prvim obrokom za leto 2017 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov za leti 2019 in 2020 (UL L 313, 19.11.2016, str. 25).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2017/1206 z dne 4. julija 2017 o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2017 (UL L 173, 6.7.2017, str. 15).


PRILOGA

DRŽAVE ČLANICE

Delež za 10. ERS v %

Delež za 11. ERS v %

1. obrok za leto 2018 (v EUR)

Skupaj

Komisija 11. ERS

EIB 10. ERS

BELGIJA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BOLGARIJA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ČEŠKA REPUBLIKA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANSKA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

NEMČIJA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRSKA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRČIJA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ŠPANIJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCIJA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

HRVAŠKA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIJA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPER

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITVA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

MADŽARSKA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AVSTRIJA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLJSKA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALSKA

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMUNIJA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAŠKA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINSKA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

ZDRUŽENO KRALJESTVO

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EU-28 SKUPAJ

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/24


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2172

z dne 20. novembra 2017

o spremembi Sklepa 2010/670/EU v zvezi z razporeditvijo neizplačanih prihodkov iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7656)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanje Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10a(8) Direktive 2003/87/ES vzpostavlja mehanizem za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti RES), in sicer z uporabo 300 milijonov pravic iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (EU ETS), ki so bile prihranjene za nove udeležence, a niso bile dodeljene.

(2)

V svojem Sklepu 2010/670/EU (2) je Komisija določila pravila in merila za izbiranje in izvajanje navedenih projektov ter osnovna načela monetizacije pravic in upravljanja prihodkov.

(3)

Do sredine leta 2014 so bila s prvim in drugim razpisom za oddajo predlogov sredstva dodeljena za podporo izvedbi 39 demonstracijskih projektov RES in CCS v 20 državah članicah EU. Vendar je glede na težke gospodarske razmere v svetu in EU približno 20 projektov, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega razpisa za oddajo predlogov, imelo težave pri zbiranju zadostnega kapitala ali privabljanju dodatnih vlagateljev. Do 31. decembra 2016 je zato 14 projektov v skladu s členom 9 Sklepa 2010/670/EU doseglo končno odločitev o naložbah in najmanj 436 milijonov EUR, povezanih s projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega razpisa za oddajo predlogov, ni bilo porabljenih.

(4)

Neizplačana sredstva bi bilo treba porabiti za neposredno financiranje projektov, opredeljenih v členu 10a(8) Direktive 2003/87/ES. Poleg tega bi bilo treba ob upoštevanju posebne situacije visoko inovativnih demonstracijskih projektov s področja obnovljivih virov energije in CCS del financiranja zagotoviti v obliki nepovratnih sredstev.

(5)

Da bi se povečale naložbe v te visoko inovativne projekte v energetskem sektorju v EU, ki jih je Komisija v svojem sporočilu o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije (3) potrdila kot prednostno področje, bi bilo treba neizplačane prihodke iz prvega razpisa za oddajo predlogov brez odlašanja in prednostno prerazporediti, in sicer prek instrumenta InnovFin Enargy Demo Projects v okviru programa Obzorje 2020 (4). Ta podpora bi dopolnjevala obstoječo in prihodnjo finančno podporo, kot so nepovratna sredstva v okviru programa Obzorje 2020.

(6)

Da bi se povečale naložbe v te visoko inovativne projekte v prometnem sektorju, bi morali upravičeni projekti spodbujati le inovativno, ponovljivo in nadgradljivo uporabo obnovljivih virov energije z uporabo dolžniškega instrumenta v prometnem sektorju v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (5).

(7)

Projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega ali drugega razpisa za oddajo predlogov in za katere je bila dosežena končna naložbena odločitev ter se izvajajo, se bodo šteli za upravičene za predložitev zahtevka za sredstva v okviru zadevnega finančnega instrumenta.

(8)

Za ozaveščanje širše javnosti o ustreznih finančnih instrumentih bosta Komisija in skupina Evropske investicijske banke še naprej redno organizirali specializirane tehnične delavnice za države članice in sponzorje projektov.

(9)

Komisija bo dovolj zgodaj poročala Odboru za podnebne spremembe o razvoju ustreznih sporazumov o prenosu pooblastil med Komisijo in Evropsko investicijsko banko, zlasti v zvezi z ustreznimi merili za upravičenost, izvajanju ustreznih finančnih instrumentov, zlasti vzpostavitvi dinamičnega nabora projektov, oceni projektnih vlog in uporabi prerazporejenih prihodkov ter ustrezno upoštevala stališča držav članic.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/670/EU se spremeni:

1.

v člen 2 se vstavi naslednji odstavek 4:

„4.   Vsi neizplačani prihodki iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov so na voljo za podporo novih inovativnih in ponovljivih demonstracijskih projektov CCS in RES, ki se lahko izvedejo v širokem obsegu, in sicer z uporabo ustreznih finančnih instrumentov, ki jih upravlja skupina Evropske investicijske banke, pri čemer imata prednost instrument InnovFin Energy Demo Projects in dolžniški instrument v prometnem sektorju v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Prejšnji odstavek, členi 6, 8, 11(1) do (5), prvi in drugi pododstavek člena 11(6) in člen 13 se ne uporabljajo za uporabo teh prihodkov.

Komisija dovolj zgodaj poroča Odboru za podnebne spremembe o razvoju ustreznih sporazumov o prenosu pooblastil med Komisijo in Evropsko investicijsko banko, zlasti v zvezi z ustreznimi merili za upravičenost, izvajanju ustreznih finančnih instrumentov, zlasti vzpostavitvi dinamičnega nabora projektov, oceni projektnih vlog ter uporabi prerazporejenih prihodkov in ustrezno upošteva stališča držav članic.“;

2.

v členu 14 se doda naslednji odstavek:

„Komisija redno poroča Odboru za podnebne spremembe o uporabi prihodkov iz člena 2(4), vključno z vnaprejšnjimi informacijami o načrtovani podpori za projekte in delu podpore, ki se da na voljo v obliki nepovratnih sredstev, geografski porazdelitvi projektov, obsegu projektov in tehnološki pokritosti, naknadnih informacijah o napredku pri izvajanju projektov, izogibanju emisijam CO2, finančnem vzvodu, ozaveščanju javnosti in pridobljenih izkušnjah, kot je ustrezno.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sklep Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO 2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 6.11.2010, str. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(5)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2173

z dne 20. novembra 2017

o spremembi Priloge II k Odločbi 2008/185/ES glede odobritve programa nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega za deželo Lombardijo v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7587)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila za trgovanje s prašiči znotraj Unije. Člen 9 navedene direktive določa, da država članica, ki ima nacionalni program obveznega nadzora za bolezen Aujeszkega na svojem celotnem ozemlju ali njegovem delu, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Določa tudi, da se določijo dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo za trgovino s prašiči znotraj Unije.

(2)

Odločba Komisije 2008/185/ES (2) določa dodatna jamstva za premike prašičev med državami članicami. Navedena jamstva so povezana z razvrstitvijo držav članic glede na njihov status v zvezi z boleznijo Aujeszkega. V Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES so navedene države članice ali njihove regije, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega.

(3)

Italija je Komisiji predložila dokazno dokumentacijo, da bi se odobril njen nacionalni program nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega za deželo Lombardijo in da bi se navedena dežela ustrezno navedla v Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES. Po oceni navedene dokazne dokumentacije bi bilo treba deželo Lombardijo navesti v Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES. Prilogo II k Odločbi 2008/185/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Odločbo 2008/185/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2008/185/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977.

(2)  Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (UL L 59, 4.3.2008, str. 19).


PRILOGA

PRILOGA II

Države članice ali regije držav članic, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

ES

Španija

vse regije

IT

Italija

dežela Furlanija – Julijska krajina

dežela Benečija

dežela Lombardija

LT

Litva

vse regije

PL

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja;

Lublinsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja;

Lodzsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Mazovijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Podkarpatsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pomorjansko vojvodstvo vsa okrožja;

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Svetokriško vojvodstvo: vsa okrožja;

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja;

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja.


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2174

z dne 20. novembra 2017

o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS v zvezi z zdravstvenim spričevalom za trgovanje s čebelami in čmrlji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7588)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti prvega odstavka člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje z živimi čebelami (Apis mellifera) in čmrlji (Bombus spp.) znotraj Unije je določen v delu 2 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS. Navedeno spričevalo določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, med drugim v zvezi s pojavom malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršic Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), ki se uporabljajo za čebele in čmrlje.

(2)

Pogoji iz navedenega vzorca veterinarskega spričevala dovoljujejo zgolj premike čebel in čmrljev z območij s polmerom najmanj 100 km, za katera ne veljajo nobene omejitve v zvezi s sumom ali potrjenim pojavom navedenih patogenov.

(3)

Na podlagi informacij, prejetih od italijanskih pristojnih organov v zvezi z njihovimi izkušnjami s pojavom malega panjskega hrošča v družinah medonosnih čebel v Italiji po sprejetju Izvedbenega sklepa Komisije 2014/909/EU (2) za preprečevanje širjenja malega panjskega hrošča s prizadetih regij v Italiji, se zdi, da so navedeni pogoji nesorazmerni za upravljanje prizadetega čebelarskega sektorja v daljšem obdobju po odkritju pojava.

(4)

Ti pogoji še zlasti ne upoštevajo, da lahko obstajajo območja, ki so od takšnih pojavov sicer oddaljena manj kot 100 km, vendar so še vedno zunaj okuženih območij, z nacionalno zakonodajo vzpostavljenih okoli pojavov, niso omejena niti z zaščitnimi ukrepi Unije in so zajeta v uradno načrtovan in izvajan aktiven nadzor v skladu s smernicami za nadzor okužbe malega panjskega hrošča, ki jih je pripravil referenčni laboratorij Evropske unije za zdravje medonosnih čebel (3), kar zagotavlja zaupanje v odsotnost malega panjskega hrošča.

(5)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti pogoje, da bi se upoštevalo, da sta vizualni pregled in takojšnja namestitev fine mreže okoli pošiljke na kraju izvora zelo učinkovita in tehnično izvedljiva za pošiljke čebeljih matic, ki jih spremlja omejeno število spremljevalk, da se ublažijo morebitna tveganja za širjenje malega panjskega hrošča. To potrjuje znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane o preživetju, širjenju in naselitvi malega panjskega hrošča, sprejeto 15. decembra 2015 (4).

(6)

Zdajšnji pogoji so po nepotrebnem omejujoči, zato je treba spremeniti vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje s čebelami in čmrlji znotraj Unije, tako da se dodajo alternativni pogoji v zvezi z zdravjem živali za pošiljke čebeljih matic, ki priznavajo skupno vrednost aktivnega nadzora pristojnih organov pri preverjanju odsotnosti pojava malega panjskega hrošča, skupaj z okrepljenimi ukrepi za zmanjšanje tveganja za trgovanje znotraj Unije.

(7)

Čmrlji niso dovzetni za pršice Tropilaelaps. To potrjuje znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane o tveganju za vnos malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršic Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) v EU, sprejeto 27. februarja 2013 (5).

(8)

V večini primerov se čmrlji gojijo v strukturah, ki so ločene od zunanjega okolja, za katere veljajo strogi ukrepi biološke zaščite ter jih pristojni organ redno nadzoruje in pregleduje glede pojava bolezni. V teh obratih, ki jih priznava in nadzoruje pristojni organ zadevnih držav, se mali panjski hrošč verjetno ne bo pojavil, v nasprotju z družinami na prostem. Pristojni organi že lahko certificirajo pošiljke iz takšnih obratov za uvoz čmrljev v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 206/2010 (6).

(9)

Zato je treba spremeniti vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje s čebelami in čmrlji znotraj Unije, da se uvedejo alternativni pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za čmrlje, ki so gojeni v strukturah, ločenih od zunanjega okolja.

(10)

Velika večina pošiljk čmrljev se prodaja in pošilja prek meja za namene opraševanja in zato ne bi smela biti certificirana za vzrejo ali za sezonsko potovanje čred, glede na to, da se ne smejo razmnoževati in se nikoli vrniti v kraj izvora. Zato je primerno spričevalu dodati še eno možnost, ki bo omogočila, da se takšne živali certificirajo za proizvodnjo.

(11)

Z medonosnimi čebelami se lahko trguje v različnih oblikah, na primer z maticami z le nekaj spremljevalkami, celimi družinami, nukleusnimi družinami in v paketih. Jasnost o vrsti pošiljk bi v zvezi s tem olajšala analizo tveganj pristojnih organov za uradni nadzor pošiljk na namembnem kraju. Zato bi bilo treba spričevalu dodati dodatne podrobne informacije.

(12)

Del 2 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Del 2 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS – Zdravstveno spričevalo za trgovanje s čebelami in čmrlji – se spremeni:

1.

pri rubriki I.25 se doda kvadratek z naslednjim besedilom: „Proizvodnja (opraševanje)“;

2.

pri rubriki I.31 se doda stolpec z besedama „Vrsta blaga“, ki predstavljata njegov naslov, in z naslednjimi izbirnimi točkami, navedenimi pod naslovom, vsaka v ločeni vrstici: „matice, paketi čebel, nukleusne družine, družine“;

3.

pri rubriki II.1 se v točko (b) za besedo „ni“ vstavi naslednje besedilo:

„ali

(b)

pošiljka vsebuje samo kletke matic, ki vsebujejo vsaka po eno matico z največ 20 spremljevalkami, in prihaja z območja s polmerom najmanj 100 km, za katero ne veljajo nobene omejitve v zvezi s sumom ali potrjenim pojavom pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), in iz obrata, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

nahaja se najmanj 30 km od meje okuženega območja s polmerom vsaj 20 km okoli potrjenega pojava malega panjskega hrošča ter

nahaja se zunaj območja, omejenega z zaščitnimi ukrepi, ki jih je Unija vzpostavila zaradi pojava malega panjskega hrošča, ter

nahaja se na območju, na katerem pristojni organ opravlja letni nadzor za odkrivanje prisotnosti malega panjskega hrošča, da se zagotovi stopnja zaupanja vsaj 95 % za odkrivanje prisotnosti malega panjskega hrošča, če sta bila okužena najmanj 2 % čebelnjakov, ter

vsak mesec jo pregleda pristojni organ z negativnimi rezultati, da se zagotovi stopnja zaupanja vsaj 95 % za odkrivanje prisotnosti malega panjskega hrošča, če sta bila okužena najmanj 2 % panjev, ter

vsaka kletka ali celotna pošiljka je takoj po vizualnem pregledu za zdravstveno spričevalo pokrita s fino mrežo z velikostjo por največ 2 mm;

ali

(b)

čmrlji prihajajo iz struktur, ki so ločene od zunanjega okolja, jih priznava in nadzoruje pristojni organ ter so proste malega panjskega hrošča.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/909/EU z dne 12. decembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s potrjenimi pojavi malega panjskega hrošča v Italiji (UL L 359, 16.12.2014, str. 161–163).

(3)  Kot so bile nazadnje spremenjene 1. aprila 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0.

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).


22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2175

z dne 21. novembra 2017

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7835)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/247 (3) je bil sprejet po izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5 v številnih državah članicah (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice) ter po tem, ko so pristojni organi zadevnih držav članic v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 2005/94/ES vzpostavili okužena in ogrožena območja (4).

(2)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 določa, da morajo okužena in ogrožena območja, ki jih pristojni organi zadevnih držav članic vzpostavijo v skladu z Direktivo 2005/94/ES, obsegati vsaj območja, navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu. Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 prav tako določa, da je treba ukrepe, ki se morajo izvajati na okuženih in ogroženih območjih v skladu s členom 29(1) in členom 31 Direktive 2005/94/ES, ohraniti vsaj do datumov, ki so za navedena območja določeni v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(3)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 je bil od datuma sprejetja večkrat spremenjen, da bi se upošteval razvoj epidemioloških razmer v Uniji glede aviarne influence. Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/696 (5), da bi se določila pravila glede odpreme pošiljk enodnevnih piščancev z območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247. Pri navedeni spremembi se je upoštevalo dejstvo, da enodnevni piščanci pomenijo zelo majhno tveganje širjenja visokopatogene aviarne influence v primerjavi z drugim perutninskim blagom.

(4)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 je bil naknadno spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/1841 (6) za učinkovitejše ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo, kjer obstaja povečana nevarnost za širjenje visokopatogene aviarne influence. Zato Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 zdaj določa na ravni Unije, da se po izbruhu ali izbruhih visokopatogene aviarne influence vzpostavijo druga območja z omejitvami v zadevnih državah članicah, kot je navedeno v členu 16(4) Direktive 2005/94/ES, in določi trajanje ukrepov, ki se izvajajo na njih. Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 zdaj določa tudi pravila za odpremo žive perutnine, enodnevnih piščancev in valilnih jajc z drugih območij z omejitvami v druge države članice pod določenimi pogoji.

(5)

Poleg tega je bila Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 večkrat spremenjena, da bi se zlasti upoštevale spremembe mej okuženih in ogroženih območij, ki so jih zadevne države članice vzpostavile v skladu z Direktivo 2005/94/ES. Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/2000 (7) po uradnem obvestilu Italije o novih izbruhih visokopatogene aviarne influence potipa H5N8 na gospodarstvih s perutnino v deželi Lombardija v navedeni državi članici. Italija je prav tako obvestila Komisijo, da je po navedenih izbruhih sprejela potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli okuženih gospodarstev s perutnino.

(6)

Od datuma zadnje spremembe Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 z Izvedbenim sklepom (EU) 2017/2000 je Bolgarija obvestila Komisijo o dveh nedavnih izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvih s perutnino v regijah Sliven in Jambol v navedeni državi članici. Bolgarija je prav tako obvestila Komisijo, da je po navedenih nedavnih izbruhih sprejela potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli vseh okuženih gospodarstev s perutnino.

(7)

Poleg tega je Italija obvestila Komisijo o nadaljnjih izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvih s perutnino v deželah Lombardija, Piemonte in Lazio v navedeni državi članici. Italija je prav tako obvestila Komisijo, da je po navedenih nedavnih izbruhih sprejela potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli vseh okuženih gospodarstev s perutnino in razširitvijo vzpostavljenih drugih območij z omejitvami.

(8)

Komisija je proučila ukrepe, ki sta jih sprejeli Bolgarija in Italija v skladu z Direktivo 2005/94/ES po nedavnih izbruhih visokopatogene aviarne influence v navedenih državah članicah, ter se prepričala, da so meje okuženih in ogroženih območij, ki sta jih vzpostavila pristojna organa navedenih držav članic, dovolj oddaljene od vsakega gospodarstva s perutnino, na katerem je bil potrjen izbruh visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8. Komisija je prav tako preučila razmejitve drugih območij z omejitvami, ki jih je vzpostavil pristojni organ Italije po nedavnih izbruhih v navedeni državi članici, ter se prepričala, da so navedena druga območja z omejitvami dovolj razširjena ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Italiji.

(9)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba po zadnjih izbruhih visokopatogene aviarne influence v Bolgariji in Italiji na ravni Unije v sodelovanju z navedenima državama članicama takoj opredeliti okužena in ogrožena območja, vzpostavljena v navedenih dveh državah članicah, ter razširjena druga območja z omejitvami, vzpostavljena v Italiji, v skladu z Direktivo 2005/94/ES. Zato bi bilo treba posodobiti vnose za Bolgarijo in Italijo v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247, da se bodo upoštevale najnovejše epidemiološke razmere v navedenih državah članicah v zvezi z navedeno boleznijo. Zlasti bi bilo treba seznamom iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 dodati nove vnose za okužena in ogrožena območja v Bolgariji in Italiji ter za razširjena druga območja z omejitvami v Italiji, za katera zdaj veljajo omejitve v skladu z Direktivo 2005/94/ES.

(10)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 bi bilo zato treba spremeniti, da se bosta po nedavnih izbruhih visokopatogene aviarne influence v Italiji in Bolgariji posodobila regionalizacija na ravni Unije z vključitvijo okuženih in ogroženih območij, vzpostavljenih v Bolgariji in Italiji, ter razširjenih drugih območij z omejitvami, vzpostavljenih v Italiji, v skladu z Direktivo 2005/94/ES, ter trajanje omejitev, ki se na njih izvajajo.

(11)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. novembra 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/247 z dne 9. februarja 2017 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 36, 11.2.2017, str. 62).

(4)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/696 z dne 11. aprila 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 101, 13.4.2017, str. 80).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1841 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 261, 11.10.2017, str. 26).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2000 z dne 6. novembra 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 289, 8.11.2017, str. 9).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 se spremeni:

(1)

del A se spremeni:

(a)

vnos za Bolgarijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Bolgarija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 29(1) Direktive 2005/94/ES

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017“

(b)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Italija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 29(1) Direktive 2005/94/ES

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017“

(2)

del B se spremeni:

(a)

vnos za Bolgarijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Bolgarija

Območje zajema

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

od 13.11.2017 do 21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

od 11.11.2017 do 20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

od 25.11.2017 do 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

od 30.11.2017 do 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017“

(b)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Italija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

od 8.11.2017 do 16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

od 8.11.2017 do 16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

od 9.11.2017 do 17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

od 10.11.2017 do 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

od 10.11.2017 do 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

od 13.11.2017 do 21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

od 19.11.2017 do 27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

od 27.11.2017 do 5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

od 28.11.2017 do 6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

od 30.11.2017 do 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

od 30.11.2017 do 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

od 1.12.2017 do 9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

od 5.12.2017 do 13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

od 2.12.2017 do 10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

od 3.12.2017 do 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

od 27.11.2017 do 5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

od 3.12.2017 do 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

od 8.12.2017 do 16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

od 7.12.2017 do 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

od 6.12.2017 do 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

od 6.12.2017 do 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

od 7.12.2017 do 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017“

(3)

v delu C se vnos za Italijo nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Italija

Območje zajema

Datum, do katerega se izvajajo ukrepi v skladu s členom 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)

Municipality of DOSOLO (MN)

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Municipality of GAZZUOLO (MN)

Municipality of GOITO (MN)

Municipality of GONZAGA (MN)

Municipality of GUIDIZZOLO (MN)

Municipality of MAGNACAVALLO (MN)

Municipality of MANTOVA (MN)

Municipality of MARCARIA (MN)