ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 294

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
11. november 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 z dne 23. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2057 z dne 10. novembra 2017 o neodobritvi snovi Achillea millefolium L. kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2058 z dne 10. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ( 1 )

29

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2017/2059 z dne 31. oktobra 2017 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

40

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

11.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2055

z dne 23. junija 2017

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (1) in zlasti člena 28(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se okrepilo sodelovanje med pristojnimi organi ter zagotovilo dosledno in učinkovito obveščanje za plačilne institucije, ki nameravajo uresničiti pravico do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev na čezmejni ravni, je treba določiti okvir za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in organi države članice gostiteljice, s katerim se bodo določili način, sredstva in podrobnosti glede sodelovanja ter zlasti obseg in obdelava informacij, ki jih je treba predložiti, vključno s skupnim izrazjem in standardnimi predlogami za obveščanje.

(2)

Za namene uporabe skupnega izrazja in standardnih predlog za obveščanje je treba opredeliti nekatere tehnične izraze, da bi lahko jasno razlikovali med zahtevki za ustanovitev podružnice, zahtevki za začetek opravljanja storitev in zahtevki za zaposlitev zastopnika v zvezi s plačilnimi institucijami, ki želijo svoje dejavnosti opravljati v drugi državi članici.

(3)

Določitev standardnih postopkov glede jezika in komunikacijskih sredstev za medsebojno obveščanje pristojnih organov matične države članice in države članice gostiteljice o zahtevkih za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem olajšuje uresničevanje pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ter izboljšuje učinkovitost izvajanja ustreznih nalog in odgovornosti pristojnih organov matične države članice in države članice gostiteljice.

(4)

Da se zagotovi kakovost uradnih obvestil o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev, bi bilo treba od pristojnih organov v matičnih državah članicah zahtevati, da ocenijo točnost in popolnost informacij, ki so jih predložile plačilne institucije, ki nameravajo opravljati storitve v drugi državi članici. Zato bi morali pristojni organi matičnih držav članic plačilne institucije obvestiti o posameznih vidikih, v katerih se zahtevki za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem štejejo za nepopolne ali netočne, da bi olajšali proces ugotavljanja, sporočanja in predložitve manjkajočih ali netočnih elementov. Poleg tega bi se z oceno popolnosti in točnosti moralo zagotoviti učinkovito obveščanje, pri čemer bi bilo treba za enomesečno obdobje in trimesečno obdobje iz prvega pododstavka člena 28(2) oziroma prvega pododstavka člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366 jasno določiti, da začne teči na dan prejema zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem, ki vsebuje informacije, ki jih pristojni organi matične države ocenijo kot popolne in točne.

(5)

Kadar se začne postopek za reševanje sporov med pristojnimi organi različnih držav članic v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2), bi morali pristojni organi matične države članice plačilno institucijo obvestiti, da je odločanje glede zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem odloženo do rešitve na podlagi zadevne določbe.

(6)

Da se zagotovi učinkovito in nemoteno obveščanje, ki pristojnim organom matične države članice in države članice gostiteljice omogoča, da opravijo svoje zadevne ocene v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366, bi bilo treba informacije, ki jih pristojni organi izmenjajo v zvezi z zahtevkom za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem, jasno opredeliti za zahtevke za ustanovitev podružnice, zahtevke za zaposlitev zastopnika oziroma zahtevke za začetek opravljanja storitev. Treba bi bilo določiti tudi standardne predloge za prenos takih informacij. Navedene predloge bi morale za pravne subjekte vključevati tudi identifikator pravnih subjektov, če je na voljo.

(7)

Da bi se olajšala identifikacija plačilnih institucij, ki poslujejo čezmejno v različnih državah članicah, je treba določiti obliko zapisa zadevne enotne identifikacijske številke, ki se v posamezni državi članici uporablja za identifikacijo plačilnih institucij, njihovih podružnic ali zastopnikov, ki jih plačilne institucije najamejo za zagotavljanje plačilnih storitev v državi članici gostiteljici.

(8)

Kadar plačilna institucija, ki svoje dejavnosti izvaja v drugi državi članici, spremeni informacije, ki jih je sporočila v prvotnem zahtevku, bi morali pristojni organi matične države članice pristojnim organom države članice gostiteljice posredovati le informacije, na katere so vplivale spremembe, v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2015/2366.

(9)

V skladu s členom 6(1)(a) Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) lahko institucije za izdajo elektronskega denarja poleg izdajanja elektronskega denarja opravljajo tudi plačilne storitve. Poleg tega se v skladu s členom 3(1) navedene direktive postopki za uradna obvestila plačilnih institucij o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev smiselno uporabljajo za institucije za izdajo elektronskega denarja. Člen 3(4) Direktive 2009/110/ES določa tudi, da se določbe za uradna obvestila plačilnih institucij o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev smiselno uporabljajo tudi za institucije za izdajo elektronskega denarja, ki elektronski denar distribuirajo v drugi državi članici prek fizičnih ali pravnih oseb, ki nastopajo v njihovem imenu. Člen 3(5) Direktive 2009/110/ES določa, da institucije za izdajo elektronskega denarja ne izdajajo elektronskega denarja prek agentov, lahko pa prek agentov opravljajo plačilne storitve, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19 Direktive (EU) 2015/2366. Zato bilo treba olajšati uradno obveščanje med pristojnimi organi v zvezi z informacijami, povezanimi z zahtevkom za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem institucije za izdajo elektronskega denarja, ki namerava uresničiti pravico do ustanavljanja ali svobodo opravljanja storitev, tudi prek zastopnika za opravljanje plačilnih storitev ali z distribuiranjem in unovčevanjem elektronskega denarja prek distributerjev, ki v njenem imenu nastopajo v drugi državi članici, v skladu z veljavnim okvirom dejavnosti, ki jih lahko opravljajo institucije za izdajo elektronskega denarja.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ (EBA).

(11)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila o sodelovanju in izmenjavi informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice v zvezi z uradnimi obvestili o uresničevanju pravice plačilnih institucij do ustanavljanja ali svobode opravljanja storitev, v skladu s členom 28 Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Ta uredba se smiselno uporablja za uradno obveščanje med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice v zvezi z uresničevanjem pravice institucij za izdajo elektronskega denarja do ustanavljanja ali svobode opravljanja storitev, tudi kadar distribuirajo elektronski denar s sodelovanjem fizičnih ali pravnih oseb, v skladu s členom 3(1), (4) in (5) Direktive 2009/110/ES ter členom 111 Direktive (EU) 2015/2366.

3.   Obseg in obdelava informacij, ki jih pristojni organi izmenjajo na podlagi okvira za sodelovanje, opredeljenega v tej uredbi, ne vplivata na pristojnost organov matične države članice in države članice gostiteljice, kakor je opredeljena na podlagi Direktive (EU) 2015/2366.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zahtevek za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem“ pomeni zahtevek za ustanovitev podružnice, zahtevek za začetek opravljanja storitev ali zahtevek za zaposlitev zastopnika;

(b)

„zahtevek za ustanovitev podružnice“ pomeni zahtevek, ki ga plačilna institucija, ki ima dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev in želi ustanoviti podružnico v drugi državi članici, predloži v skladu s členom 28(1) Direktive (EU) 2015/2366;

(c)

„zahtevek za začetek opravljanja storitev“ pomeni zahtevek, ki ga plačilna institucija, ki ima dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev in želi opravljati storitve v drugi državi članici, predloži v skladu s členom 28(1) Direktive (EU) 2015/2366;

(d)

„zahtevek za zaposlitev zastopnika“ pomeni zahtevek, ki ga plačilna institucija, ki ima dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev in želi opravljati plačilne storitve v drugi državi članici prek zastopnika, kot je navedeno v členu 19(5) Direktive (EU) 2015/2366, predloži v skladu s členom 28(1) navedene direktive.

Člen 3

Splošne zahteve

1.   Uradna obvestila iz člena 1(1) se posredujejo z uporabo predlog iz prilog II, III, V in VI.

2.   Uradna obvestila iz člena 1(2) se posredujejo z uporabo predlog iz prilog II, III, V in VI.

3.   Kadar institucije za izdajo elektronskega denarja distribuirajo elektronski denar s sodelovanjem fizične ali pravne osebe, se uradna obvestila iz člena 1(2) posredujejo z uporabo predlog iz prilog IV in VI.

4.   Predloge iz odstavkov 1, 2 in 3 ter informacije, ki jih te predloge vsebujejo, so v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

pripravijo se v pisni obliki in v jeziku, sprejemljivem za pristojne organe matične države članice in države članice gostiteljice;

(b)

pošljejo se z elektronskimi sredstvi, če so navedena sredstva sprejemljiva za pristojne organe v državi članici gostiteljici, kjer namerava plačilna institucija opravljati plačilne storitve, ki nato pošljejo elektronsko potrdilo o prejemu, ali po pošti s povratnico.

5.   Vsak pristojni organ drugim pristojnim organom zagotovi naslednje informacije:

(a)

informacije o sprejemljivih jezikih v skladu z odstavkom 4(a);

(b)

elektronski naslov, na katerega se pošljejo informacije in predloge, če se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ali naslov, na katerega je treba poslati informacije in predloge, če se pošljejo po pošti.

Člen 4

Ocena popolnosti in točnosti

1.   Ob prejemu zahtevka plačilne institucije za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem pristojni organi matične države članice ocenijo popolnost in točnost informacij, predloženih v skladu s členom 28(1) Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Če so informacije, navedene v zahtevku za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem, ocenjene kot nepopolne ali netočne v skladu z odstavkom 1, pristojni organ matične države članice o tem brez odlašanja obvesti plačilno institucijo in navede, v katerih vidikih se informacije štejejo za nepopolne ali netočne.

3.   Za roka iz prvega pododstavka člena 28(2) in prvega pododstavka člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366 se šteje, da začneta teči na dan prejema popolnega in točnega zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem.

Člen 5

Reševanje sporov med pristojnimi organi

Kadar se v zvezi z zahtevkom plačilne institucije za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem v skladu s členom 28 Direktive (EU) 2015/2366 začne postopek za reševanje sporov med pristojnimi organi različnih držav članic v skladu s členom 27 navedene direktive, pristojni organi matične države članice plačilno institucijo obvestijo, da je odločanje glede zahtevka odloženo do rešitve na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

POGLAVJE 2

ZAHTEVEK ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE

Člen 6

Informacije, ki se posredujejo

1.   Kadar plačilna institucija predloži zahtevek za ustanovitev podružnice za namene prvega pododstavka člena 28(2) Direktive (EU) 2015/2366, pristojni organi matične države članice pristojnim organom države članice gostiteljice sporočijo naslednje informacije:

(a)

datum prejema popolnega in točnega zahtevka plačilne institucije za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem v skladu s členom 4;

(b)

državo članico, v kateri namerava plačilna institucija poslovati;

(c)

vrsto zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem;

(d)

naziv, naslov ter, če je na voljo, številko dovoljenja in enotno identifikacijsko številko plačilne institucije v matični državi članici v skladu z oblikami zapisa iz Priloge I;

(e)

identifikator pravnih subjektov plačilne institucije, če je na voljo;

(f)

identiteto in kontaktne podatke kontaktne osebe v plačilni instituciji, ki je predložila uradno obvestilo o podružnici;

(g)

naslov podružnice, ki se bo ustanovila v državi članici gostiteljici;

(h)

identiteto in kontaktne podatke oseb, odgovornih za upravljanje podružnice, ki se bo ustanovila v državi članici gostiteljici;

(i)

plačilne storitve, ki se bodo opravljale v državi članici gostiteljici;

(j)

organizacijsko strukturo podružnice, ki se bo ustanovila v državi članici gostiteljici;

(k)

poslovni načrt, vključno z izračunom predvidenega proračuna za prva tri poslovna leta, ki dokazuje, da je podružnica sposobna uporabljati ustrezne in sorazmerne sisteme, vire sredstev in postopke za zanesljivo poslovanje v državi članici gostiteljici;

(l)

opis upravljavske ureditve podružnice in mehanizmov notranje kontrole, vključno z administrativnimi in računovodskimi postopki ter postopki obvladovanja tveganja, ki dokazujejo, da so ta administrativna ureditev ter mehanizmi in postopki kontrole sorazmerni, ustrezni, zanesljivi in zadostni za opravljanje plačilnih storitev v državi članici gostiteljici ter izpolnjujejo zahteve glede pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

2.   Kadar plačilna institucija pristojne organe matične države članice obvesti, da namerava za izvajanje operativnih nalog, povezanih z opravljanjem plačilnih storitev, uporabiti zunanje izvajalce v državi članici gostiteljici, pristojni organi matične države članice o tem obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice.

Člen 7

Posredovanje informacij

1.   Pristojni organi matične države članice informacije iz člena 6 pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo z uporabo predloge iz Priloge II in plačilno institucijo obvestijo, da so posredovali informacije.

2.   Kadar je treba posredovati več uradnih obvestil, lahko pristojni organi sporočijo združene informacije z uporabo polj iz Priloge II.

Člen 8

Sporočanje sprememb zahtevka

1.   Kadar plačilna institucija v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2015/2366 pristojne organe matične države članice obvesti o kateri koli zadevni spremembi prejšnjega zahtevka, pristojni organi matične države članice navedene spremembe sporočijo pristojnim organom države članice gostiteljice.

2.   Pristojni organi matične države članice za namene iz odstavka 1 zadevne informacije pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo tako, da zberejo le tiste dele predloge iz Priloge II k tej uredbi, na katere vplivajo spremembe.

Člen 9

Informacije o začetku opravljanja dejavnosti podružnice

Pristojni organi matične države članice za namene tretjega pododstavka člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366 datum, na katerega bo plačilna institucija v zadevni državi članici gostiteljici začela opravljati svoje dejavnosti, brez nepotrebnega odlašanja sporočijo pristojnim organom navedene države članice gostiteljice z uporabo predloge iz Priloge VI k tej uredbi.

POGLAVJE 3

ZAHTEVEK ZA ZAPOSLITEV ZASTOPNIKA

Člen 10

Informacije, ki se posredujejo

1.   Kadar plačilna institucija predloži zahtevek za zaposlitev zastopnika za namene prvega pododstavka člena 28(2) Direktive (EU) 2015/2366, pristojni organi matične države članice pristojnim organom države članice gostiteljice sporočijo naslednje informacije:

(a)

datum prejema popolnega in točnega zahtevka plačilne institucije za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem v skladu s členom 4;

(b)

državo članico, v kateri namerava plačilna institucija poslovati prek zastopnika;

(c)

vrsto zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem;

(d)

naravo zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem in, kadar se zaradi uporabe zastopnika v državi članici gostiteljici ne ustanovi podružnica, opis okoliščin, ki jih je pristojni organ v matični državi članici upošteval pri svoji oceni;

(e)

naziv, naslov ter, če je na voljo, številko dovoljenja in enotno identifikacijsko številko plačilne institucije v matični državi članici v skladu z oblikami zapisa iz Priloge I;

(f)

identifikator pravnih subjektov plačilne institucije, če je na voljo;

(g)

identiteto in kontaktne podatke kontaktne osebe v plačilni instituciji, ki je predložila uradno obvestilo o zaposlitvi zastopnika;

(h)

identiteto in kontaktne podatke zastopnika, ki ga je zaposlila plačilna institucija;

(i)

če je na voljo, enotno identifikacijsko številko zastopnika v državi članici, v kateri je, v skladu z oblikami zapisa iz Priloge I;

(j)

če je na voljo, identiteto in kontaktne podatke oseb, pristojnih za osrednjo kontaktno točko, če je bila ta imenovana v skladu s členom 29(4) Direktive (EU) 2015/2366;

(k)

plačilne storitve, ki se bodo v državi članici gostiteljici opravljale prek zastopnika;

(l)

opis mehanizmov notranje kontrole, ki jih bo uporabljal zastopnik zaradi izpolnjevanja zahtev glede pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Direktive (EU) 2015/849;

(m)

identiteto in kontaktne podatke direktorjev in oseb, odgovornih za vodenje poslovanja zastopnika, ki se uporablja za opravljanje plačilnih storitev, ter dokazila, da so zastopniki, ki niso ponudniki plačilnih storitev, sposobne in primerne osebe.

2.   Kadar plačilna institucija pristojne organe matične države članice obvesti, da namerava za izvajanje operativnih nalog, povezanih z opravljanjem plačilnih storitev, uporabiti zunanje izvajalce v državi članici gostiteljici, pristojni organ matične države članice o tem obvesti pristojne organe države članice gostiteljice.

Člen 11

Posredovanje informacij

1.   Pristojni organi matične države članice informacije iz člena 10 pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo z uporabo predloge iz Priloge III in plačilno institucijo obvestijo, da so posredovali informacije.

2.   Kadar je treba posredovati več uradnih obvestil, lahko pristojni organi sporočijo združene informacije z uporabo polj iz Priloge III.

Člen 12

Sporočanje sprememb zahtevka

1.   Kadar plačilna institucija v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2015/2366 pristojne organe matične države članice obvesti o kateri koli zadevni spremembi prejšnjega zahtevka za zaposlitev zastopnika, pristojni organi matične države članice navedene spremembe sporočijo pristojnim organom države članice gostiteljice.

2.   Pristojni organi matične države članice za namene iz odstavka 1 zadevne informacije pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo tako, da zberejo le tiste dele predloge iz Priloge III, na katere vplivajo spremembe.

Člen 13

Informacije o začetku opravljanja dejavnosti zastopnika

Pristojni organi matične države članice za namene tretjega pododstavka člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366 datum, na katerega bo plačilna institucija v zadevni državi članici gostiteljici začela opravljati svoje dejavnosti prek zastopnika, brez nepotrebnega odlašanja sporočijo pristojnim organom navedene države članice gostiteljice z uporabo predloge iz Priloge VI k tej uredbi.

POGLAVJE 4

ZAHTEVEK ZA ZAČETEK OPRAVLJANJA STORITEV

Člen 14

Informacije, ki se posredujejo

1.   Kadar plačilna institucija predloži zahtevek za začetek opravljanja storitev za namene prvega pododstavka člena 28(2) Direktive (EU) 2015/2366, pristojni organi matične države članice pristojnim organom države članice gostiteljice sporočijo naslednje informacije:

(a)

datum prejema popolnega in točnega zahtevka plačilne institucije za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem v skladu s členom 4;

(b)

državo članico, v kateri namerava plačilna institucija opravljati storitve;

(c)

vrsto zahtevka za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem;

(d)

naziv, naslov ter, če je na voljo, številko dovoljenja in enotno identifikacijsko številko plačilne institucije v matični državi članici v skladu z oblikami zapisa iz Priloge I;

(e)

identifikator pravnih subjektov plačilne institucije, če je na voljo;

(f)

identiteto in kontaktne podatke kontaktne osebe v plačilni instituciji, ki je predložila zahtevek za začetek opravljanja storitev;

(g)

predvideni datum začetka opravljanja storitev v državi članici gostiteljici;

(h)

plačilne storitve, ki se bodo opravljale v državi članici gostiteljici.

2.   Kadar plačilna institucija pristojne organe matične države članice obvesti, da namerava za izvajanje operativnih nalog, povezanih z opravljanjem plačilnih storitev, uporabiti zunanje izvajalce v državi članici gostiteljici, pristojni organi matične države članice o tem obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice.

Člen 15

Prenos informacij

1.   Pristojni organi matične države članice informacije iz člena 14 pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo z uporabo predloge iz Priloge V in plačilno institucijo obvestijo, da so posredovali informacije.

2.   Kadar je treba posredovati več uradnih obvestil, lahko pristojni organi sporočijo združene informacije z uporabo polj iz Priloge V.

Člen 16

Sporočanje sprememb zahtevka za začetek opravljanja storitev

1.   Kadar plačilna institucija v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2015/2366 pristojne organe matične države članice obvesti o kateri koli zadevni spremembi prejšnjega zahtevka za začetek opravljanja storitev, pristojni organi matične države članice navedene spremembe sporočijo pristojnim organom države članice gostiteljice.

2.   Pristojni organi matične države članice za namene iz odstavka 1 zadevne informacije pristojnim organom države članice gostiteljice posredujejo tako, da zberejo le tiste dele predloge iz Priloge V, na katere vplivajo spremembe.

POGLAVJE 5

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 337, 23.12.2015, str. 35.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).

(4)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).


PRILOGA I

Oblika zapisa ustrezne enotne identifikacijske številke v posamezni državi članici

Država članica

Pravne osebe

Fizične osebe

Vrsta identifikacijske številke

Oblika zapisa identifikacijske številke

Vrsta identifikacijske številke

Oblika zapisa identifikacijske številke

Avstrija

Če je registrirana:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Največ: 6 števk in 1 kontrolna črka

Če ni registrirana:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgija

Številka KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + identifikacijska številka za DDV (0XXX.XXX.XXX)

Številka KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 števk (0 + identifikacijska številka za DDV z 9 števkami)

Bolgarija

Enotna identifikacijska oznaka, kot jo ureja člen 23(1) bolgarskega zakona o poslovnem registru

9 števk

Enotna identifikacijska oznaka, kot jo ureja člen 23(1) bolgarskega zakona o poslovnem registru

9 števk

Hrvaška

OIB

(davčna identifikacijska številka; Osobni identifikacijski broj – osebna identifikacijska številka)

11 števk

(10 naključnih števk + 1 kontrolna števka)

OIB

(davčna identifikacijska številka; Osobni identifikacijski broj – osebna identifikacijska številka)

11 števk

(10 naključnih števk + 1 kontrolna števka)

Ciper

Davčna identifikacijska številka (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 števk in 1 črka (npr. 99999999L)

Davčna identifikacijska oznaka (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 števk in 1 črka (prva števka je vedno ničla)

Češka

Osebna identifikacijska številka (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 števk (npr. 12345678)

Osebna identifikacijska številka (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 števk (npr. 12345678)

Danska

Matična številka podjetja (številka CVR)

8-mestna številka (npr. 12345678)

Enotna matična številka občana (številka CPR)

10-mestna številka v obliki zapisa „123456-7890“

Estonija

Registrska številka podjetja, dostopna na spletišču poslovnega registra družb: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-mestna številka

Osebna identifikacijska oznaka

Osebna identifikacijska oznaka

Finska

Lokalna identifikacijska oznaka podjetja (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ali

mednarodna identifikacijska številka za DDV

Lokalna identifikacijska oznaka podjetja: 7 števk, vezaj in kontrolna oznaka, npr. 1234567-8

Identifikacijska številka za DDV: 8 števk – npr. FI12345678

Francija

SIREN

9 števk

SIREN

9 števk

Nemčija

Če je registrirana:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (matična številka podjetja v poslovnem registru; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), vključno s krajem registracije

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Izbere se ustrezna oblika zapisa, odvisno od vrste (pravne) osebe, ki mu sledi številka različnih dolžin.

Če ni registrirana:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(identifikacijska številka za DDV)

DExxxxxxxxx,

ki ji sledi 9-mestna številka

Grčija

Davčna identifikacijska številka (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sl/TIN_-_country_sheet_EL_sl.pdf

9 števk

Davčna identifikacijska številka (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sl/TIN_-_country_sheet_EL_sl.pdf

9 števk

Madžarska

Matična številka podjetja

Številke (##-##-######)

Registracijska številka samostojnih podjetnikov

Matična številka podjetja za družbe z enim družbenikom

Številke (########);

številke (##-##-######)

Islandija

Irska

Matična številka podjetja

https://www.cro.ie/

6 števk

Italija

Matična številka

5 števk

Davčna številka, na voljo na spletišču OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerična koda iz 16 znakov („SP“, ki ji sledijo števke)

Latvija

Davčna identifikacijska številka: (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 števk

Osebna identifikacijska številka (XXXXXX-XXXXX); če je oseba davčni zavezanec – samostojni podjetnik, davčna identifikacijska številka (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Davčna identifikacijska številka: 11 števk

Lihtenštajn

Če je na voljo, identifikator pravnih subjektov subjekta, če ni na voljo:

matična številka podjetja v poslovnem registru (Handelsregister-Nummer)

Predpona FL + 11 števk (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (osebna identifikacijska številka)

Največ 12 števk

Litva

Matična številka družbe iz registra pravnih oseb, ki ga upravlja Center za registre Republike Litve (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

ali

9 števk (do leta 2004 jih je bilo 7)

Matična številka davčnega zavezanca – ime in priimek (matična številka davčnega zavezanca je enaka osebni identifikacijski številki; zaradi varstva podatkov se običajno ne razkrije); ali

ime in priimek (črke)

Luksemburg

Matična številka podjetja

Črka B, ki ji sledi 6 števk (npr. B 123456)

Številka socialnega zavarovanja

13 števk (prvih 8 števk je rojstni datum osebe: LLLLMMDD)

Malta

Matična številka podjetja:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Črka C, ki ji sledi 5 števk – npr. C 28938

Številka osebne izkaznice ALI potnega lista

http://www.consilium.europa.eu/prado/sl/prado-documents/mlt/all/index.html

6 števk in velika črka, npr. 034976M

ALI

6 števk – npr. 728349

Nizozemska

Številka v gospodarski zbornici (KvK)

8 števk

Številka v gospodarski zbornici (KvK)

8 števk

Norveška

Številka v poslovnem registru (številka organizacije)

9 števk (npr. 981 276 957)

Nacionalna matična številka/številka D

11 števk (prvih 6 števk je rojstni datum osebe: DD.MM.LL)

Poljska

Poljska davčna identifikacijska številka (Numer identyfikacji podatkowej)

Poljska davčna identifikacijska številka (Numer identyfikacji podatkowej)

Portugalska

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 števk

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 števk

Romunija

Slovaška

Identifikačné číslo organizácie/Matična številka podjetja (IČO)

8 števk

IČO – 00 000 000

Matična številka podjetja se dodeli pravnim osebam in podjetnikom

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 števk

IČO – 00 000 000

Slovenija

Identifikacijska (matična) številka, ki jo dodeli Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si)

10 števk

Identifikacijska (matična) številka, ki jo dodeli Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si)

10 števk

Španija

Koda LEI

Če je ni:

NIF (Número de Identificación Fiscal) ali davčna identifikacijska številka.

Dodatne informacije o strukturi davčne identifikacijske številke so na voljo na naslednjih povezavah:

NIF (pravne osebe):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Sestavlja jo 20 znakov, kot sledi:

Znaki 1–4: 4-mestna predpona, ki se enotno dodeli posamezni LOU (lokalni operacijski enoti)

Znaka 5 in 6: dva posebna znaka, nastavljena na ničlo.

Znaki 7–18: del oznake, lasten subjektu, ki jih ustvarijo in dodelijo lokalne operacijske enote v skladu s preglednimi, trdnimi in zanesljivimi politikami dodeljevanja.

Znaka 19 in 20: dve kontrolni števki, kot je opisano v standardu ISO 17442.

Sestavlja jo 9 znakov, kot sledi:

(a)

črka, ki zagotavlja informacijo o njeni pravni obliki:

A.

družbe,

B.

družbe z omejeno odgovornostjo,

C.

družbe z neomejeno odgovornostjo,

D.

komanditna družba,

E.

solastništva in dediščine v mirovanju,

F.

zadruge,

G.

združenja,

H.

skupnosti lastnikov nepremičnin,

J.

civilne družbe,

N.

podjetja v tujini,

P.

lokalni upravni organi,

Q.

javne organizacije,

R.

verske skupnosti in institucije,

S.

organi centralne uprave in avtonomnih regij,

U.

skupno podjetje, ki je pravna oseba,

V.

drugi, ki še niso bili opredeljeni na seznamu,

W.

stalne poslovne enote subjektov nerezidentov;

(b)

naključna številka iz 7 števk,

(c)

črka ali številka, odvisno od pravne oblike (kontrolni znak).

NIF (Número de Identificación Fiscal) ali davčna identifikacijska številka.

Za fizične osebe nerezidente v Španiji, fizične osebe v Španiji, mlajše od 14 let, in tuje fizične osebe nerezidente, ki opravljajo posle z davčnimi posledicami:

Za tuje fizične osebe: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Dodatne informacije o strukturi davčne identifikacijske številke so na voljo na naslednjih povezavah:

NIF (fizične osebe) in NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Sestavlja jo 9 znakov:

8 števk in na koncu črka kot kontrolni znak.

Sestavljajo jo črka („L“ za španske nerezidente, „K“ za mlajše od 14 let in „M“ za tujce nerezidente),

7 alfanumeričnih znakov in črka (kontrolni znak).

Sestavlja jo 9 znakov: začetna črka, „X“, ki mu sledi 7 števk, in na koncu črka kot kontrolni znak.

Ker so se izkoristile številčne možnosti črke „X“, se bo zaporedje nadaljevalo po abecednem vrstnem redu (najprej z „Y“, nato z „Z“).

Švedska

Matična številka (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Številka socialnega zavarovanja

LLMMDD-XXXX

Združeno kraljestvo

Davčna identifikacijska številka (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sl/TIN_-_country_sheet_UK_sl.pdf

Davčna identifikacijska številka (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/sl/TIN_-_country_sheet_UK_sl.pdf


PRILOGA II

Predloga za uradna obvestila za izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki plačilnih institucij in institucij za izdajo elektronskega denarja za ustanovitev podružnice

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv pristojnih organov matične države članice

 

3)

Datum, na katerega je pristojni organ matične države članice prejel popoln in točen zahtevek plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

DD. MM. LLLL

4)

Država članica gostiteljica, v kateri se bo ustanovila podružnica

 

5)

Vrsta zahtevka

☐ Prvi zahtevek

☐ Sprememba prejšnjega zahtevka

☐ Prenehanje poslovanja

6)

Vrsta institucije

☐ Plačilna institucija

☐ Institucija za izdajo elektronskega denarja

7)

Naziv plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

8)

Naslov sedeža plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

9)

Enotna identifikacijska številka plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v obliki zapisa v matični državi članici, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo)

 

10)

Identifikator pravnih subjektov (LEI) plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja (če je na voljo)

 

11)

Številka dovoljenja plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v matični državi članici (če je na voljo)

 

12)

Kontaktna oseba v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

13)

Elektronski naslov kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

14)

Telefonska številka kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

15)

Naslov podružnice

 

16)

Identiteta oseb, odgovornih za upravljanje podružnice

 

17)

Elektronski naslov oseb, odgovornih za upravljanje podružnice

 

18)

Telefonska številka oseb, odgovornih za upravljanje podružnice

 

19)

Plačilne storitve, ki se bodo opravljale

1.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

20)

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem, ki se bodo opravljale (uporablja se le za institucije za izdajo elektronskega denarja)

☐ Izdajanje elektronskega denarja

☐ Distribuiranje in/ali unovčenje elektronskega denarja

21)

Opis organizacijske strukture podružnice

 

22)

Poslovni načrt, ki dokazuje, da je podružnica sposobna uporabljati ustrezne in sorazmerne sisteme, vire sredstev in postopke za zanesljivo poslovanje v državi članici gostiteljici, in zajema:

a.

glavne cilje in poslovno strategijo podružnice ter pojasnilo, kako bo podružnica prispevala k strategiji institucije ter, kadar je primerno, njene skupine;

b.

izračun predvidenega proračuna za prva tri popolna poslovna leta.

 

23)

Upravljavske ureditve in mehanizmi notranje kontrole, ki zajemajo:

a.

opis upravljavske strukture podružnice, vključno s funkcijskim in pravnim sistemom poročanja ter položajem in vlogo podružnice znotraj korporativne strukture institucije ter, kadar je primerno, njene skupine;

b.

opis mehanizmov notranje kontrole podružnice, ki vključuje:

i.

interne postopke podružnice za obvladovanje tveganja in povezavo z internim postopkom plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja za obvladovanje tveganja ter, kadar je primerno, njene skupine;

ii.

podrobnosti o postopkih notranje revizije podružnice;

iii.

podrobnosti o postopkih za preprečevanje pranja denarja, ki jih bo podružnica sprejela v državi članici gostiteljici, na podlagi Direktive (EU) 2015/849.

 

24)

V primeru uporabe zunanjih izvajalcev za izvajanje operativnih nalog plačilnih institucij/institucij za izdajo elektronskega denarja:

a.

naziv in naslov zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge;

b.

kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka) kontaktne osebe zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge;

c.

vrsta in izčrpen opis operativnih nalog, ki jih bo opravljal zunanji izvajalec.

 


PRILOGA III

Predloga za uradna obvestila za izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki plačilnih institucij in institucij za izdajo elektronskega denarja za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem prek zastopnikov

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica gostiteljica, v kateri bo zastopnik opravljal plačilne storitve

 

3)

Naziv pristojnega organa matične države članice

 

4)

Datum, na katerega je pristojni organ matične države članice prejel popoln in točen zahtevek plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

DD. MM. LLLL

5)

Vrsta zahtevka

☐ Prvi zahtevek

☐ Sprememba prejšnjega zahtevka

☐ Dodatni zastopniki

☐ Prenehanje opravljanja dejavnosti prek zastopnika

6)

Narava zahtevka (ocena pristojnega organa matične države članice)

☐ Pravica do ustanavljanja

☐ Svoboda opravljanja storitev, na podlagi naslednjih okoliščin:

7)

Vrsta institucije

☐ Plačilna institucija

☐ Institucija za izdajo elektronskega denarja

8)

Naziv plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

9)

Naslov sedeža plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

10)

Enotna identifikacijska številka plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v obliki zapisa v matični državi članici, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo)

 

11)

Identifikator pravnih subjektov (LEI) plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja (če je na voljo)

 

12)

Številka dovoljenja plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v matični državi članici (če je na voljo)

 

13)

Kontaktna oseba v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

14)

Elektronski naslov kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

15)

Telefonska številka kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

16)

Podrobnosti o zastopniku:

a.

če je pravna oseba:

i.

naziv,

ii.

registrirani naslov(i),

iii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je zastopnik, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo),

iv.

identifikator pravnih subjektov (LEI) zastopnika (če je na voljo),

v.

telefonska številka,

vi.

elektronski naslov,

vii.

ime, kraj in datum rojstva pravnih zastopnikov;

b.

če je fizična oseba:

i.

ime, datum in kraj rojstva,

ii.

registrirani poslovni naslov(i),

iii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je zastopnik, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo),

iv.

telefonska številka,

v.

elektronski naslov.

 

17)

Če na podlagi pravice do ustanavljanja, osrednja kontaktna točka, če je že bila imenovana in/ali jo zahtevajo organi države članice gostiteljice v skladu s členom 29(4) Direktive (EU) 2015/2366:

a.

ime zastopnika,

b.

naslov,

c.

telefonska številka,

d.

elektronski naslov.

 

18)

Plačilne storitve, ki jih bo opravljal zastopnik

1.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

19)

Opis mehanizmov notranje kontrole, ki jih bo uporabljala plačilna institucija/institucija za izdajo elektronskega denarja/zastopnik zaradi izpolnjevanja obveznosti v zvezi preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma na podlagi Direktive (EU) 2015/849

 

20)

Identiteta in kontaktni podatki direktorjev in oseb, odgovornih za vodenje poslovanja zaposlenega zastopnika

 

21)

Za zastopnike, ki niso ponudniki plačilnih storitev, merila, ki so se upoštevala za zagotavljanje, da so direktorji in osebe, odgovorne za vodenje poslovanja zastopnika, ki se uporablja za opravljanje plačilnih storitev, sposobne in primerne osebe.

a.

☐ Dokazila, ki jih je zbrala plačilna institucija in dokazujejo, da so direktorji in osebe, odgovorne za vodenje poslovanja zastopnika, ki se uporablja za opravljanje plačilnih storitev, sposobne in primerne osebe.

b.

☐ Ukrepi, ki jih je pristojni organ matične države članice v skladu s členom 19(3) Direktive (EU) 2015/2366 sprejel za preverjanje informacij, ki jih je predložila plačilna institucija.

22)

V primeru uporabe zunanjih izvajalcev za izvajanje operativnih nalog plačilnih institucij/institucij za izdajo elektronskega denarja:

a.

naziv in naslov zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

b.

kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka) kontaktne osebe zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

c.

vrsta in izčrpen opis operativnih nalog, ki jih bo opravljal zunanji izvajalec.

 


PRILOGA IV

Predloga za uradna obvestila za izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki plačilnih institucij in institucij za izdajo elektronskega denarja za čezmejno opravljanje plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem prek distributerjev

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica gostiteljica, v kateri se bodo opravljale storitve v zvezi z elektronskim denarjem

 

3)

Naziv pristojnega organa matične države članice

 

4)

Datum, na katerega je pristojni organ matične države članice prejel popoln in točen zahtevek institucije za izdajo elektronskega denarja

DD. MM. LLLL

5)

Vrsta zahtevka

☐ Prvi zahtevek

☐ Sprememba prejšnjega zahtevka

☐ Dodatni distributerji

☐ Prenehanje opravljanja dejavnosti prek distributerja

6)

Narava zahtevka (ocena pristojnega organa matične države članice)

☐ Pravica do ustanavljanja

☐ Svoboda opravljanja storitev, na podlagi naslednjih okoliščin:

7)

Naziv institucije za izdajo elektronskega denarja

 

8)

Naslov sedeža institucije za izdajo elektronskega denarja

 

9)

Enotna identifikacijska številka institucije za izdajo elektronskega denarja v obliki zapisa v matični državi članici, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo)

 

10)

Identifikator pravnih subjektov (LEI) institucije za izdajo elektronskega denarja (če je na voljo)

 

11)

Številka dovoljenja institucije za izdajo elektronskega denarja v matični državi članici (če je na voljo)

 

12)

Kontaktna oseba v instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

13)

Elektronski naslov kontaktne osebe v instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

14)

Telefonska številka kontaktne osebe v instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

15)

Podrobnosti o distributerju:

a.

če je pravna oseba:

i.

naziv,

ii.

registrirani naslov(i),

iii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je distributer, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo),

iv.

identifikator pravnih subjektov (LEI) distributerja (če je na voljo),

v.

telefonska številka,

vi.

elektronski naslov,

vii.

ime, kraj in datum rojstva pravnih zastopnikov;

b.

če je fizična oseba:

i.

ime, datum in kraj rojstva,

ii.

registrirani poslovni naslov(i),

iii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je distributer, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo),

iv.

telefonska številka,

v.

elektronski naslov.

 

16)

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem, ki jih bo opravljal distributer

☐ Distribuiranje

☐ Unovčenje elektronskega denarja

17)

Opis mehanizmov notranje kontrole, ki jih bo uporabljala institucija za izdajo elektronskega denarja/distributer zaradi izpolnjevanja obveznosti v zvezi preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma na podlagi Direktive (EU) 2015/849

 

18)

V primeru uporabe zunanjih izvajalcev za izvajanje operativnih nalog storitev v zvezi z izdajo elektronskega denarja:

a.

naziv in naslov zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

b.

kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka) kontaktne osebe zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

c.

vrsta in izčrpen opis operativnih nalog, ki jih bo opravljal zunanji izvajalec.

 


PRILOGA V

Predloga za uradna obvestila za izmenjavo informacij v zvezi z zahtevki za uresničevanje svobode opravljanja storitev brez zastopnika ali distributerja

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv pristojnega organa matične države članice

 

3)

Datum, na katerega je pristojni organ matične države članice prejel popoln in točen zahtevek plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

DD. MM. LLLL

4)

Država članica, v kateri se bodo opravljale storitve

 

5)

Vrsta zahtevka

☐ Prvi zahtevek

☐ Sprememba prejšnjega zahtevka

☐ Prenehanje poslovanja

6)

Vrsta institucije

☐ Plačilna institucija

☐ Institucija za izdajo elektronskega denarja

7)

Naziv plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

8)

Naslov sedeža plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

9)

Enotna identifikacijska številka plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v obliki zapisa v matični državi članici, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo)

 

10)

Identifikator pravnih subjektov (LEI) plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja (če je na voljo)

 

11)

Številka dovoljenja plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v matični državi članici (če je na voljo)

 

12)

Kontaktna oseba v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

13)

Elektronski naslov kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

14)

Telefonska številka kontaktne osebe v plačilni instituciji/instituciji za izdajo elektronskega denarja

 

15)

Predvideni datum začetka opravljanja plačilnih storitev/storitev v zvezi z elektronskim denarjem (ne sme biti pred datumom, na katerega pristojni organ matične države članice sporoči svojo odločitev iz člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366)

DD. MM. LLLL

16)

Plačilne storitve, ki se bodo opravljale

1.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

2.

☐ Storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, in vse dejavnosti, potrebne za upravljanje plačilnega računa

3.

Izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

4.

Izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:

a)

izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami ☐

b)

izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo ☐

c)

izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi ☐

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdajanje plačilnih instrumentov

☐ Pridobivanje plačilnih transakcij

Vključno z odobritvijo posojila v skladu s členom 18(4) Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Denarna nakazila

7.

☐ Storitve odreditve plačil

8.

☐ Storitve zagotavljanja informacij o računih

17)

Storitve v zvezi z elektronskim denarjem, ki se bodo opravljale (uporablja se le za institucije za izdajo elektronskega denarja)

☐ Izdajanje elektronskega denarja

☐ Distribuiranje in/ali unovčenje elektronskega denarja

18)

V primeru uporabe zunanjih izvajalcev za izvajanje operativnih nalog plačilnih institucij/institucij za izdajo elektronskega denarja:

a.

naziv in naslov zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

b.

kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka) kontaktne osebe zunanjega izvajalca, ki bo opravljal operativne naloge,

c.

vrsta in izčrpen opis operativnih nalog, ki jih bo opravljal zunanji izvajalec.

 


PRILOGA VI

Predloga za uradna obvestila za izmenjavo informacij v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem plačilnih institucij in institucij za izdajo elektronskega denarja prek podružnice/zastopnika/distributerja

Začetek opravljanja dejavnosti

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv pristojnega organa matične države članice

 

3)

Datum prvotnega zahtevka v skladu s prilogo II ali III ali IV

 

4)

Država članica gostiteljica, v kateri bo podružnica/zastopnik/distributer začel opravljati dejavnosti

 

5)

Vrsta institucije

☐ Plačilna institucija

☐ Institucija za izdajo elektronskega denarja

6)

Naziv plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

7)

Naslov sedeža plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja

 

8)

Enotna identifikacijska številka plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v obliki zapisa v matični državi članici, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo)

 

9)

Identifikator pravnih subjektov (LEI) plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja (če je na voljo)

 

10)

Številka dovoljenja plačilne institucije/institucije za izdajo elektronskega denarja v matični državi članici (če je na voljo)

 

11)

Vrsta čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem

☐ Podružnica

☐ Zastopnik

☐ Distributer

12)

Za zastopnike, distributerje

a.

Če je pravna oseba:

i.

naziv,

ii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je zastopnik/distributer, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo),

iii.

identifikator pravnih subjektov (LEI) zastopnika/distributerja (če je na voljo),

iv.

telefonska številka;

b.

če je fizična oseba:

i.

ime, datum in kraj rojstva,

ii.

enotna identifikacijska številka v obliki zapisa v matični državi članici, v kateri je zastopnik/distributer, kot je določen v Prilogi I (če je na voljo).

13)

Za zastopnike in podružnice, datum vpisa v register pristojnih organov matične države članice

DD. MM. LLLL

14)

Datum začetka opravljanja dejavnosti podružnice/zastopnika/distributerja (za zastopnike in podružnice ta datum ne sme biti pred datumom vpisa zastopnika/podružnice v register matične države članice iz člena 28(3) Direktive (EU) 2015/2366)

DD. MM. LLLL


11.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2056

z dne 22. avgusta 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (1) in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 (2) določa, da se izvajanje inovativnih urbanističnih ukrepov zaključi v največ treh letih. Vendar pa utegne biti potrebno daljše obdobje, ki bi mestnim oblastem omogočilo, da v celoti preverijo vse vidike predlaganih inovativnih rešitev, zberejo rezultate in zagotovijo prenosljivost rešitev na druge mestne oblasti v Uniji.

(2)

Da bi zagotovili dovolj časa za popolno izvedbo kompleksnih inovativnih rešitev, tako da bi inovativni ukrepi v celoti ustvarili dodano vrednost, bi bilo treba časovno obdobje, določeno v Delegirani uredbi (EU) št. 522/2014, podaljšati za eno leto.

(3)

Delegirano uredbo (EU) št. 522/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da se zagotovi uporaba spremembe k Delegirani uredbi (EU) št. 522/2014 pri naslednjem razpisu, ki je načrtovan za december 2017, bi morala ta uredba začeti veljati dan po njeni objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 2 Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Izvajanje posameznega inovativnega ukrepa se zaključi v največ štirih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 289.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L 148, 20.5.2014, str. 1).


11.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2057

z dne 10. novembra 2017

o neodobritvi snovi Achillea millefolium L. kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 23(5) v povezavi s členom 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Komisija 10. julija 2015 prejela zahtevek inštituta Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) za odobritev snovi Millefolii herba kot osnovne snovi. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki, ki so obvezni v skladu z drugim pododstavkom člena 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

Komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprosila za znanstveno pomoč. Agencija je 29. septembra 2016 Komisiji predložila tehnično poročilo o zadevni snovi (2). Komisija je 24. januarja 2017 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu (3) in osnutek te uredbe o neodobritvi snovi Millefolii herba ter za sejo navedenega odbora 6. oktobra 2017 pripravila končni različici navedenih dokumentov.

(3)

Med posvetovanjem, ki ga je organizirala Agencija, je vlagatelj spremenil ime osnovne snovi v Achillea millefolium L.

(4)

Iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj, ni razvidno, da Achillea millefolium L. izpolnjuje merila za živilo, kot je opredeljeno v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(5)

V tehničnem poročilu Agencije so bili izraženi nekateri pomisleki glede izpostavljenosti poparku in sestavinam alfa- in beta-tujon, kafra in 1,8-cineol, zlasti pri uporabi kot pesticidi. Izraženi so bili tudi pomisleki glede morebitnih škodljivih učinkov na nosečnice in na parametre semenčic ter glede možnih endokrinih motenj. Zato ocene tveganja za izvajalce, delavce, druge navzoče osebe, potrošnike in neciljne organizme ni bilo mogoče zaključiti.

(6)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k tehničnemu poročilu Agencije in k osnutku poročila o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(7)

Vendar kljub argumentom, ki jih je predložil vlagatelj, pomislekov v zvezi s snovjo ni mogoče odpraviti.

(8)

V skladu s tem, kot je zapisano v poročilu Komisije o pregledu, ni bilo ugotovljeno, da so zahteve iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjene. Zato je primerno, da se Achillea millefolium L. kot osnovna snov ne odobri.

(9)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za odobritev Achillea millefolium L. kot osnovne snovi v skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Snov Achillea millefolium L. se ne odobri kot osnovna snov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba – Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing (Tehnično poročilo o rezultatu posvetovanja z državami članicami in Agencijo o zahtevku za osnovno snov Millefolii herba – poparek rmana za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih kot fungicid in insekticid na različnih kmetijskih rastlinah in za preprečevanje pozebe). Povezane objave EFSA 2016:EN-1093.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=SL.

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


11.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2058

z dne 10. novembra 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1) in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so stopnje radionuklidov v nekaterih živilskih proizvodih, ki izvirajo iz Japonske, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 (2). Navedena uredba je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 961/2011 (3), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 (4). Slednja je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 996/2012 (5), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 (6), slednjo pa je nadomestila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 (7).

(3)

Izvedbena uredba (EU) 2016/6 določa, da je ukrepe iz Izvedbene uredbe treba pregledati do 30. junija 2016, zato je primerno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2016/6, da se upoštevajo nadaljnje spremembe stanja in podatki o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za leti 2015 in 2016.

(4)

Uredba Sveta (Euratom) 2016/52 (8) razveljavlja Uredbo Sveta (Euratom) št. 3954/87 (9) in Uredbo Komisije (Euratom) št. 770/90 (10), zato je primerno ustrezno spremeniti sklicevanja na navedeni uredbi.

(5)

Obstoječi ukrepi so bili pregledani ob upoštevanju več kot 132 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi, razen v govedini, in več kot 527 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v govedini, ki so jih japonski organi predložili za peto in šesto rastno sezono (od januarja 2015 do decembra 2016) po nesreči.

(6)

Podatki, ki so jih predložili japonski organi, dokazujejo, da ni bilo opaženo, da bi bile mejne vrednosti radioaktivnosti v živilih ali krmi, ki izvirajo iz prefekture Akita, v peti in šesti rastni sezoni po nesreči presežene in da vzorčenje in analiza živil in krme, ki izvirajo iz prefekture Akita, na prisotnost radioaktivnosti pred izvozom v EU nista več potrebna.

(7)

Za živila in krmo, ki izvirajo iz prefekture Fukušima, je ob upoštevanju podatkov o prisotnosti radioaktivnosti, ki so jih zagotovili japonski organi za leta 2014, 2015 in 2016, primerno, da se odpravi zahteva po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo za riž in iz njega pridobljene proizvode. Za druga živila in krmo, ki izvirajo iz navedene prefekture, je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo.

(8)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahtevata vzorčenje in analiza gob, rib in ribiških proizvodov, nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Ivate in Čiba. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za peto in šesto rastno sezono dokazujejo, da za nekatera navedena živila in krmo, ki izvirajo iz nekaterih prefektur, ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo.

(9)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahtevata vzorčenje in analiza gob in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Akita, Jamagata in Nagano. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za peto in šesto rastno sezono dokazujejo, da za živila in krmo, ki izvirajo iz prefekture Akita, ni več potrebno zahtevati vzorčenja in analize ter da ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize nekaterih užitnih divjih rastlin iz prefektur Jamagata in Nagano pred izvozom v Unijo.

(10)

Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za peto in šesto rastno sezono dokazujejo, da je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi gob, ki izvirajo iz prefektur Šizuoka, Jamanaši in Niigata, pred izvozom v Unijo.

(11)

Ob upoštevanju podatkov o prisotnosti radioaktivnosti za peto in šesto rastno sezono je primerno, da se določbe Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 oblikujejo tako, da se prefekture, iz katerih izhajajo ista živila in krma, ki se morajo vzorčiti in analizirati pred izvozom v Unijo, združijo.

(12)

Pregledi, opravljeni pri uvozu, kažejo, da japonski organi pravilno izvajajo posebne zahteve prava Unije in da pri nadzoru uvoza več kot pet let ni bila ugotovljena nobena neskladnost. Zato je primerno ohraniti nizko pogostnost pregledov pri uvozu.

(13)

Primerno je izvesti pregled določb Izvedbene uredbe (EU) 2016/6, ko bodo na voljo rezultati vzorčenja in analiz glede prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za sedmo in osmo rastno sezono (2017 in 2018) po nesreči, tj. do 30. junija 2019.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/6 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2016/6 se spremeni:

(1)

v členu 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se uporablja za živila in krmo, vključno z manj pomembnimi živili, v smislu člena 1 Uredbe Sveta (Euratom) 2016/52 (*1) (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, razen:

(*1)  UL L 13, 20.1.2016, str. 2.“."

(2)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsako pošiljko živil in krme iz Priloge II, ki se uvrščajo pod oznake KN, navedene v Prilogi II, ter krmne mešanice in sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, spremlja veljavna izjava, izpolnjena in podpisana v skladu s členom 6.“;

(b)

Odstavek 3(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

je proizvod poslan, vendar ne izvira iz ene od prefektur, ki so navedene v Prilogi II in za katere se zahtevata vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter med prevozom ali predelavo ni bil izpostavljen radioaktivnosti; ali“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ribe in ribiški proizvodi iz Priloge II, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefektur Fukušima, Gunma, Točigi, Mijagi, Ibaraki, Čiba ali Ivate, spremlja izjava iz odstavka 1 ter poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, ne glede na kraj iztovora takih proizvodov.“.

(3)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Pregled

Ta uredba se pregleda do 30. junija 2019.“

(4)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(5)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

(6)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Prehodna določba

Pošiljke živil in krme, ki spadajo na področje uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 in so zapustile Japonsko pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko uvozijo v Unijo pod pogoji, določenimi v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, preden se spremeni s to uredbo.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 80, 26.3.2011, str. 5).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011. (UL L 252, 28.9.2011, str. 10.)

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 (UL L 92, 30.3.2012, str. 16).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 996/2012 z dne 26. oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 (UL L 299, 27.10.2012, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 z dne 28. marca 2014 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 95, 29.3.2014, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014. (UL L 3, 6.1.2016, str. 5).

(8)  Uredba Sveta (Euratom) 2016/52 z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/990 (UL L 13, 20.1.2016, str. 2).

(9)  Uredba Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 371, 30.12.1987, str. 11).

(10)  Uredba Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 83, 30.3.1990, str. 78).


PRILOGA I

PRILOGA I

Mejne vrednosti za živila  (1) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Živila za dojenčke in majhne otroke

Mleko in pijače na osnovi mleka

Mineralna voda in podobne pijače ter poparek iz nefermentiranih čajnih listov

Druga živila

Vsota cezija-134 in cezija-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Mejne vrednosti za krmo  (3) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Krma za govedo in konje

Krma za prašiče

Krma za perutnino

Krma za ribe (5)

Vsota cezija-134 in cezija-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Pri posušenih proizvodih, ki so namenjeni zaužitju v rekonstituirani obliki, se mejna vrednost uporablja za rekonstituiran proizvod, pripravljen za zaužitje.

Za posušene gobe se uporablja faktor rekonstitucije 5.

Pri čaju se uporablja mejna vrednost za poparek iz nefermentiranih čajnih listov. Faktor predelave za posušeni čaj je 50, zato mejna vrednost 500 Bq/kg za posušeni čaj zagotavlja, da vrednost v poparku ne preseže mejne vrednosti 10 Bq/kg.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe (Euratom) 2016/52.

(3)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(4)  Za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe (Euratom) 2016/52.

(5)  Razen krme za okrasne ribe.


PRILOGA II

PRILOGA II

Krma in živila, za katere se zahteva vzorčenje in analiza glede prisotnosti cezija-134 in cezija-137 pred izvozom v Unijo

(a)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Fukušima:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 in 1604, razen:

japonskega gofa (Seriola quinqueradiata) in rumenorepega gofa (Seriola lalandi), ki se uvrščata pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

gofa (Seriola dumerili), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

velikega pagarja (Pagrus major), ki se uvršča pod oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

novozelandskega šura (Pseudocarnax dentex), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

pacifiškega modroplavutega tuna (Thunnus orientalis), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

lokarde (Scomber japonicus), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 in ex 1604 20 50;

soja in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 1201 90 00, 1208 10 00 in 1507;

veliki repuh ali japonski repuh (fuki) (Petasites japonicus) in iz njega predelani proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 in 2005 91 00;

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(japonski) kakiji (Diospyros sp.) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 in ex 0813 50;

(b)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Mijagi:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 in 1604, razen:

japonskega gofa (Seriola quinqueradiata) in rumenorepega gofa (Seriola lalandi), ki se uvrščata pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

gofa (Seriola dumerili), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

velikega pagarja (Pagrus major), ki se uvršča pod oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

novozelandskega šura (Pseudocarnax dentex), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

pacifiškega modroplavutega tuna (Thunnus orientalis), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

lokarde (Scomber japonicus), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 in ex 1604 20 50;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 in 2005 91 00;

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(c)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Nagano:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

rastline iz rodu Aralia spp. in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(d)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Čiba ali Ivate:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 in 1604, razen:

japonskega gofa (Seriola quinqueradiata) in rumenorepega gofa (Seriola lalandi), ki se uvrščata pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

gofa (Seriola dumerili), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

japonskega pagarja (Pagrus major), ki se uvršča pod oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

novozelandskega šura (Pseudocarnax dentex), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

pacifiškega modroplavutega tuna (Thunnus orientalis), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 in ex 1604 20 90;

lokarde (Scomber japonicus), ki se uvršča pod oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 in ex 1604 20 50;

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 in 2005 91 00;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(e)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Jamanaši, Jamagata, Šizuoka ali Niigata:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 in ex 2005 99 80;

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 in ex 0712 90;

(f)

Sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 50 % proizvodov iz točk (a) do (e) te priloge.


PRILOGA III

PRILOGA III

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

SKLEPI

11.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/40


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2017/2059

z dne 31. oktobra 2017

o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalija) (1) in zlasti člena 9(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politični in varnostni odbor (PVO) je na podlagi člena 9(1) Sklepa 2012/389/SZVP pooblaščen, da v skladu s členom 38 Pogodbe sprejme ustrezne odločitve za izvajanje političnega nadzora in strateškega vodenja misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalija), vključno z odločitvijo o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 26. julija 2016 sprejel Sklep EUCAP NESTOR/1/2016 (2), s katerim je bila za vodjo EUCAP NESTOR od 1. septembra 2016 do 12. decembra 2016 imenovana Maria-Cristina STEPANESCU.

(3)

Svet je 12. decembra 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/2240 (3), s katerim je podaljšal mandat misije Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP Nestor) do 31. decembra 2018, in preimenoval navedeno misijo v „misijo za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia)“.

(4)

PVO je 10. januarja 2017 sprejel Sklep EUCAP Somalia/1/2017 (4), s katerim je podaljšal mandat Marie-Cristine STEPANESCU kot vodje EUCAP Somalia od 13. decembra 2016 do 12. decembra 2017.

(5)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je predlagal, da se mandat Marie-Cristine STEPANESCU kot vodje EUCAP Somalia podaljša od 13. decembra 2017 do 31. decembra 2018 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat Marie-Cristine STEPANESCU kot vodje EUCAP Somalia se podaljša do 31. decembra 2018.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 31. oktobra 2017

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 187, 17.7.2012, str. 40.

(2)  Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2016/1633 z dne 26. julija 2016 o imenovanju vodje misije Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (UL L 243, 10.9.2016, str. 8).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2240 z dne 12. decembra 2016 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 337, 13.12.2016, str. 18).

(4)  Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2017/114 z dne 10. januarja 2017 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia/1/2017) (UL L 18, 24.1.2017, str. 49).