ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 260

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
10. oktober 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1833 z dne 25. septembra 2017 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Capón de Vilalba (ZGO)]

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1834 z dne 9. oktobra 2017 o dvestodevetinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

3

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1835 z dne 9. oktobra 2017 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 10. oktobra 2017

5

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

10.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1833

z dne 25. septembra 2017

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Capón de Vilalba (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Španije za registracijo imena „Capón de Vilalba“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Capón de Vilalba“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Capón de Vilalba“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.1 Sveže meso (in klavnični izdelki) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 188, 14.6.2017, str. 26.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


10.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1834

z dne 9. oktobra 2017

o dvestodevetinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 4. oktobra 2017 sklenil spremeniti en vnos na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se pod naslovom „Fizične osebe“ identifikacijski podatki za naslednji vnos:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.“

nadomestijo z naslednjim:

„Isnilon Totoni Hapilon (tudi (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Naslov: (a) Basilan, Filipini (prejšnji naslov do leta 2016), (b) Lanao del Sur, Filipini (naslov od leta 2016). Drugi podatki: fizični opis: barva oči: rjava; barva las: rjava; višina: 5 čevljev in 6 palcev (168 cm); teža: 120 funtov (54 kg); postava: vitka; polt: svetla; na obrazu ima materina znamenja. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 6.12.2005.“


10.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1835

z dne 9. oktobra 2017

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 10. oktobra 2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (1) (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 ter zlasti člena 183 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Uredbe Komisije (2) (EU) št. 642/2010 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (navadna semenska pšenica), ex 1001 99 00 (kakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka intervencijski ceni, ki velja v trenutku uvoza, povečani za 55 % in nato znižani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Člen 1(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za proizvode iz navedenega odstavka redno določajo reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(1) Uredbe (EU) št. 642/2010 je uvozna cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF, določeni v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Od 21. septembra 2017 se uvozna dajatev za proizvode s poreklom iz Kanade in z oznakami KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (kakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00 in 1002 90 00 izračuna v skladu s členom 2(5) Uredbe (EU) št. 642/2010.

(5)

Za obdobje od 10. oktobra 2017 je treba določiti uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev.

(6)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 10. oktobra 2017 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 1(1) Uredbe (EU) št. 642/2010 določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 187, 21.7.2010. str. 5).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 1(1) Uredbe (EU) št. 642/2010, ki se uporabljajo od 10. oktobra 2017

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

trda PŠENICA, semenska

0,00

1001 19 00

kakovostna trda PŠENICA, razen semenske

0,00

srednje kakovosti, razen semenske

0,00

nizke kakovosti, razen semenske

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

kakovostna navadna PŠENICA, razen semenske

0,00

1002 10 00

RŽ, semenska

5,61

1002 90 00

RŽ, razen semenske

5,61

1005 10 90

KORUZA, semenska, razen hibridne

5,61

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (3)

5,61

1007 10 90

SIREK v zrnu, razen hibridov za setev

5,61

1007 90 00

SIREK v zrnu, razen semenskega

5,61


(1)  Uvoznik je ob uporabi člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/tono, če je pristanišče raztovarjanja v Sredozemskem morju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago pride v Unijo po Atlantskem oceanu ali Sueškem prekopu;

2 EUR/tono, če je pristanišče raztovarjanja na Danskem, v Estoniji, na Irskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka in če blago pride v Unijo po Atlantskem oceanu.

(2)  Za proizvode s poreklom iz Kanade, ki se uvrščajo pod oznake KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (kakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00 in 1002 90 00, se dajatev izračuna v skladu s členom 2(5) Uredbe (EU) št. 642/2010.

(3)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

PODATKI ZA IZRAČUN DAJATEV IZ PRILOGE I

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Borza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

210,22

117,61

Premija za Zaliv

15,27

Premija za Velika jezera

32,84

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,54 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

39,59 EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).