ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 217

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
23. avgust 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/1494 z dne 19. decembra 2016 o državni pomoči za pogodbo o naložbi za pretvorbo prve enote elektrarne Drax za uporabo biomase SA.38760 (2016/C), ki jo namerava izvajati Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8442)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

23.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/1


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1494

z dne 19. decembra 2016

o državni pomoči za pogodbo o naložbi za pretvorbo prve enote elektrarne Drax za uporabo biomase SA.38760 (2016/C), ki jo namerava izvajati Združeno kraljestvo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8442)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenima določbama (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Združeno kraljestvo je po stikih pred priglasitvijo 2. aprila 2015 v skladu s členom 108(3) Pogodbe Komisiji priglasilo podporo za pretvorbo prve enote elektrarne Drax za uporabo biomase. Komisija je 20. maja, 24. julija in 23. oktobra 2015 od Združenega kraljestva zahtevala, naj predloži dodatne informacije. Združeno kraljestvo je Komisiji odgovorilo 26. maja, 25. avgusta in 5. novembra 2015.

(2)

Komisija je z dopisom z dne 5. januarja 2016 Združeno kraljestvo obvestila, da bo v zvezi s pomočjo za pretvorbo prve enote elektrarne Drax za uporabo biomase začela postopek iz člena 108(2) Pogodbe (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka).

(3)

Združeno kraljestvo je Komisiji pripombe k sklepu o začetku postopka predložilo 18. februarja 2015.

(4)

Sklep o začetku postopka je bil 5. februarja 2016 objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Komisija je tudi pozvala zainteresirane strani, naj predložijo pripombe.

(5)

Komisija je prejela pripombe od 49 zainteresiranih strani. Združenemu kraljestvu jih je posredovala 7. aprila 2016 in mu dala možnost, da nanje odgovori. Združeno kraljestvo je na pripombe ustrezno odgovorilo 9. maja 2016.

2.   PODROBEN OPIS UKREPA

2.1   Projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase in upravičenec

(6)

Združeno kraljestvo je v okviru postopka na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije izbralo osem projektov s področja obnovljivih virov energije (2). Podpora tem izbranim projektom se bo zagotovila na podlagi pogodb o naložbah. Eden od teh osmih projektov, ki so bili izbrani na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije, je priglašeni ukrep v zvezi s prvo enoto elektrarne Drax (3).

(7)

Priglašena pomoč zadeva pomoč za tekoče poslovanje za električno energijo, ki se proizvede v eni (prvi) enoti elektrarne Drax na premog, preoblikovani tako, da bi delovala izključno na biomaso. Elektrarna stoji v mestu Selby v grofiji North Yorkshire na severovzhodu Anglije, njen lastnik in upravljavec pa je Drax Power Limited (upravičenec), hčerinska družba v popolni lasti družbe Drax Holding Limited.

(8)

Drax je elektrarna na premog z zmogljivostjo 3 960 MW, ki je začela poslovati leta 1974. V okviru tega predloga bo ena od šestih enot elektrarne predelana, da bo delovala izključno na biomaso. Zaradi značilnosti postopka zgorevanja bo v njej mogoče sežigati le industrijske lesne pelete. Električno energijo bo zagotavljala nacionalnemu elektroenergetskemu omrežju. Združeno kraljestvo ocenjuje, da bo projekt pokril 1,1 % povprečne prihodnje porabe električne energije v Združenem kraljestvu.

(9)

Po ocenah Združenega kraljestva bo priglašeni projekt v življenjski dobi projekta prihranil približno 28,8 milijona ton emisij CO2 in letno zagotovil približno 3,6 TWh električne energije. Elektrarna bo zagotavljala nizkoogljično električno energijo ob osnovni obremenitvi.

(10)

Po ocenah Združenega kraljestva je enota elektrarne Drax načrtovana za delovanje z nazivno električno močjo 645 MW in povprečnim faktorjem obremenitve 78 % (4). Letno bo porabila približno 2,4 milijona suhih ton lesnih peletov, ki se bodo v glavnem uvažali z jugovzhoda Združenih držav. Viri, iz katerih se bodo pridobivali lesni peleti, so približno razčlenjeni, kot sledi: (a) 60 % peletov se bo uvozilo z jugovzhoda ZDA (5); (b) 13 % peletov se bo uvozilo iz Brazilije; (c) približno 7 % peletov se bo nabavilo na promptnem trgu za lesne pelete in (d) 4 % peletov bo iz Evrope. Preostali približno 16-odstotni delež bo z jugovzhoda ZDA in Kanade, odvisno od razpoložljivosti pa se lahko manjše količine pridobijo tudi iz ostale Evrope. Prva enota elektrarne Drax ne bo zasnovana tako, da bi bila skladna z veljavnimi zakoni o pravilih o sežiganju odpadkov, zato ne bo mogla sežigati lesnih odpadkov. Ukrep je zasnovan na podlagi veljavnih pravil o sistemu EU za trgovanje z emisijami, v skladu s katerimi ni treba predati pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami za emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri sežiganju biomase.

(11)

V preglednici so prikazani pričakovani obratovalni parametri enote elektrarne Drax, ki jih je Združeno kraljestvo posodobilo po začetku formalnega postopka preiskave. Po navedbah Združenega kraljestva je faktor obremenitve opredeljen kot zmnožek časa, ko je elektrarna tehnično razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, in časa, za katerega se v elektrarni dejansko načrtuje proizvodnja električne energije. Neto faktor obremenitve iz preglednice se izračuna tako, da se povprečna tehnična razpoložljivost v višini 83,7 % pomnoži z bruto faktorjem obremenitve v višini 93,1 % (6).

Obratovalni parametri elektrarne

Obratovalni parametri enote elektrarne Drax (posodobljeni podatki) (7)

Stroški goriva (GBP/GJ)

Toplotni izkoristek (v %)

Povprečni neto faktor obremenitve (v %)

8,18

38,6

78

2.2   Nacionalna pravna podlaga, financiranje in proračun

(12)

Nacionalna pravna podlaga Združenega kraljestva za ukrep je zakon o električni energiji iz leta 2013.

(13)

Celoten proračun za priglašeni projekt je ocenjen na 1,3 milijarde GBP. Združeno kraljestvo je potrdilo, da se upravičencu pred začetkom obratovanja pomoč ne bo izplačala.

(14)

Pomoč bo izplačala nasprotna stranka v lasti vlade, tj. Low Carbon Contracts Company Ltd, financirala pa se bo z zakonsko predpisano dajatvijo, ki jo plačujejo vsi dobavitelji električne energije z izdano licenco, in sicer na podlagi tržnega deleža dobavitelja, ki se izračuna glede na izmerjeno porabo električne energije pri odjemalcih. Dobavitelji električne energije bodo morali stroške svojih obveznosti poravnati iz lastnih sredstev, vendar bodo lahko stroške prenesli na potrošnike v okviru svojih splošnih strategij oblikovanja cen.

2.3   Oblika in trajanje pomoči ter proizvodni stroški

(15)

Pomoč za električno energijo, ki se bo proizvajala s priglašenim projektom, se bo dodelila v obliki variabilne premije (t. i. pogodba na razliko), izračunane kot razlika med vnaprej določeno ceno (izvršilno ceno) in oceno tržne cene električne energije (referenčno ceno). Referenčna cena je cena, ki temelji na cenah električne energije na terminskem veleprodajnem trgu za dano obdobje. Upravičenec bo ustvarjal prihodke s prodajo svoje električne energije na trgu (8), kadar pa bo povprečna veleprodajna cena električne energije nižja od izvršilne cene, bo od nasprotne stranke v lasti vlade, tj. Low Carbon Contracts Company Ltd (v nadaljnjem besedilu: nasprotna stranka pogodbe na razliko), za razliko prejel dodatno plačilo. Upravičenec pa bo še vedno nosil tveganje, da ne doseže referenčne cene, in tveganje obsega, da ne doseže predvidenega obsega prodaje (9). Izplačila pomoči se bodo končala 31. marca 2027 ne glede na datum začetka obratovanja.

(16)

Pomoč za projekt se zato določi na podlagi upravno določene izvršilne cene. Združeno kraljestvo je izvršilne cene določilo na takih ravneh, da bi se zagotovilo, da je podpora na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije večinoma enaka podpori, ki se zagotavlja na podlagi sheme obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (10), da bi se zagotovil nemoten prehod med obema shemama podpore.

(17)

Združeno kraljestvo je pri izračunu izvršilne cene za namenske elektrarne za predelavo biomase, kot je enota elektrarne Drax, upoštevalo vrednosti izravnanih stroškov električne energije v razponu od 105 GBP/MWh do 115 GBP/MWh. Pojasnilo je, da je bila raven izvršilne cene za projekte pretvorbe biomase izračunana glede na 8,8–12,7-odstotni razpon minimalne stopnje donosa (11).

(18)

Izvršilna cena, ki se uporablja za priglašeni projekt, je 100 GBP/MWh (cene iz leta 2012 – letno indeksirane glede na indeks cen življenjskih potrebščin) in je torej nižja od razpona cen, ki ga je Združeno kraljestvo opredelilo kot ustreznega za projekte pretvorbe biomase. Izravnani stroški vključujejo stroške financiranja novih elektrarn na podlagi 10-odstotne diskontne stopnje za vso tehnologijo. Združeno kraljestvo je podrobno pojasnilo izračun teh stroškov, uporabljene vire podatkov in upoštevane minimalne stopnje donosa (12).

(19)

Ključne predpostavke, ki se uporabljajo za izračun izvršilnih cen, vključno z izravnanimi stroški, cenami fosilnih goriv, dejanskimi davčnimi stopnjami in predpostavkami o največjem možnem razvoju tehnologije, so navedene v poročilu vlade o izravnanih stroških (13) ter poročilih oddelka za energijo in podnebne spremembe (14). V ta namen se predpostavlja, da je realna veleprodajna cena električne energije približno 55 GBP/MWh, leta 2020 pa se bo verjetno povišala na 65 GBP/MWh. Na podlagi te izvršilne cene in prvotnih obratovalnih parametrov (15) je bila interna stopnja donosnosti za priglašeni projekt ocenjena na 4,7 % na realni osnovi, pred obdavčitvijo.

2.4   Kumulacija

(20)

Združeno kraljestvo je pojasnilo, da projekti, za katere so bile dodeljene pogodbe na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije, ne bodo upravičeni do podpore za isto proizvodnjo električne energije na podlagi nove sheme podpore s pogodbo na razliko. Poleg tega noben projekt, ki prejema plačila iz pogodb na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije, za isto proizvodnjo električne energije ne bo upravičen do potrdil o obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije. Nazadnje, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, ki prejema podporo na podlagi pogodbe o naložbi, med trajanjem pogodbe o naložbi ne bo upravičena do sodelovanja na trgu zmogljivosti ali prejemanja pomoči za naložbe.

(21)

Združeno kraljestvo je na podlagi pravil, opisanih v uvodni izjavi 20, potrdilo, da niti upravičenec niti kateri od njegovih neposrednih ali posrednih deležnikov od Združenega kraljestva ali katere druge države članice ni prejel nobene druge podpore, mu ta ni bila dodeljena ali zanjo ni zaprosil.

2.5   Uporaba in razpoložljivost biomase

(22)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 8, bo mogoče v zadevni enoti elektrarne Drax sežigati le lesne pelete. Lesni peleti, ki se bodo uporabljali v zadevni enoti elektrarne Drax, bodo morali izpolnjevati trajnostna merila Združenega kraljestva, vključno z vsaj 60-odstotnim prihrankom toplogrednih plinov (16) v primerjavi s povprečno toplogredno intenzivnostjo omrežja v Uniji, ki izkorišča fosilna goriva, tj. s povprečjem elektrarn v Uniji, ki delujejo na premog in zemeljski plin. Ti cilji bodo postavljeni višje, in sicer na vsaj 72-odstotni prihranek toplogrednih plinov po aprilu 2020 in nato na vsaj 75-odstotni prihranek toplogrednih plinov po aprilu 2025. Trajnostna merila vsebujejo tudi določbe za zaščito biotske raznovrstnosti in preprečevanje netrajnostnih praks (17).

(23)

Povpraševanje po lesnih peletih na svetovni ravni je bilo leta 2014 ocenjeno na 25 milijonov ton (18) letno, leta 2012 pa na 17 milijonov ton (19). V Uniji je povpraševanje večje od proizvodnje, kar pomeni, da se lesni peleti uvažajo v Unijo. Neto uvoz lesnih peletov v Unijo je bil leta 2012 ocenjen na 4 milijone ton na leto, v letu 2014 pa naj bi se povečal na približno 5,3 milijona ton na leto (20).

(24)

V Uniji je bilo v letu 2014 porabljenega približno 18,8 milijona ton lesnih peletov (21). Od tega 18,8 milijona ton se je približno 7,8 milijona ton porabilo za proizvodnjo energije v industriji. Združeno kraljestvo je s 4,7 milijona tonami, porabljenimi v letu 2014, največji uporabnik lesnih peletov v industriji.

2.6   Preglednost

(25)

Kar zadeva poročanje in preglednost, je Združeno kraljestvo navedlo, da so vse pogodbe o naložbah, ki so bile dodeljene prek postopka na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije, objavljene na spletu v obliki, v kakršni so bile sklenjene (22).

2.7   Sklep o začetku formalnega postopka preiskave

(26)

Komisija je 5. januarja 2016 sklenila, da bo začela formalni postopek preiskave v zvezi z združljivostjo priglašene pomoči z notranjim trgom, zlasti glede sorazmernosti pomoči in tveganja izkrivljanja trga.

(27)

Natančneje, Komisija je menila, da tveganja izplačila prekomernega nadomestila ni mogoče izključiti zaradi negotovosti v predpostavkah in na podlagi izračuna občutljivosti, ki ga je Združeno kraljestvo predložilo, da bi se ocenil učinek spremenjenega povprečnega toplotnega izkoristka, faktorja obremenitve in stroškov goriva elektrarne na interno stopnjo donosnosti. Če bi se toplotni izkoristek in faktor obremenitve povečala za 5 %, stroški goriva pa znižali za 5 %, bi se interna stopnja donosnosti (na realni osnovi pred obdavčitvijo) z ocenjenih 4,7 % povišala na več kot 15,6 %. Komisija je zato podvomila o neobstoju prekomernega nadomestila.

(28)

Komisija je izrazila tudi pomisleke, da bi količina lesnih peletov, ki jo bo enota elektrarne Drax potrebovala, da bi delovala izključno na biomaso, negativno vplivala na druge udeležence na trgu lesnih peletov. Glede na podatke iz leta 2012 bi se za projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase porabilo približno 9 % proizvodnje lesnih peletov na svetovni ravni in 16 % porabe v Uniji. Komisija dvomi, da bi trg tako povečanje povpraševanja lahko sprejel brez neupravičenih izkrivljanj trga.

(29)

Komisija je opozorila tudi, da se lesna biomasa kot surovina uporablja v različne namene. Večje povpraševanje po lesnih peletih lahko privede tudi do izkrivljanj na trgu lesnih vlaken, kar bi vplivalo na druge panoge, kot sta proizvodnja celuloze in papirja ali kartona. Komisija glede na velikost projekta pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase ni mogla zagotovo izključiti obstoja neupravičenih izkrivljanj trga na trgu surovin (tj. trgu lesnih vlaken).

3.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI

(30)

Komisija je po objavi sklepa o začetku postopka prejela 49 pripomb zainteresiranih strani. Prejela je tudi pripombe sindikatov ter poslancev Evropskega parlamenta in parlamenta Združenega kraljestva, ki so podprli projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase ter poudarili ekonomski in socialni pomen priglašenega projekta. Tudi guverner zvezne države Misisipi je podprl priglašeni projekt in navedel koristi, ki jih ima navedena država od industrije lesnih peletov. Pisma podpore priglašenemu projektu je predložilo tudi več podjetij iz različnih panog, na primer iz proizvodnje železniških tovornih vagonov, gozdarske industrije in industrije lesnih peletov (23).

(31)

Skupno je 33 zainteresiranih strani (24) predložilo pripombe, v katerih sta bila poudarjena pozitivni učinek projekta pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase in omejeno tveganje izkrivljanj na trgu lesnih vlaken, ki bi ju prinesel priglašeni projekt. V pripombah so zajete različne teme, ki med drugim vključujejo razpoložljivost in trajnost biomase, ekonomski učinek priglašenega projekta, vlogo energije iz biomase pri doseganju ciljev v zvezi z obnovljivimi viri energije iz direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ocenjene obratovalne parametre elektrarne in logistiko oskrbe z gorivom.

(32)

Več združenj proizvajalcev industrijskih lesnih peletov je poudarilo okoljske koristi bioenergije in trajnost lesnih peletov, proizvedenih v ZDA. Opozorili so tudi na pomembno vlogo biomase pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

(33)

Evropski svet proizvajalcev peletov je v svojih pripombah poudaril, da povpraševanje po lesnih peletih ne bi povzročilo neupravičenih izkrivljanj na trgu lesnih peletov in za druge uporabnike biomase. Predložil je podatke, iz katerih je razvidno, da se zaradi ocenjenega povečanja povpraševanja po lesnih peletih za šest milijonov ton med letoma 2013 in 2015 cene niso bistveno zvišale, ampak da so se od leta 2014 pravzaprav nižale. Poudaril je tudi, da so odvzemi lesnih vlaken za lesne pelete (2,4 %) nepomembni v primerjavi z odvzemi za druge panoge. Poleg tega se je med drugim skliceval na študijo (25) in ob tem poudaril, da se je povpraševanje po lesnih peletih povečalo za manj, kot se je zmanjšalo povpraševanje s trga celuloze.

(34)

Svetovalna družba Forest2Market je Komisiji predložila poročilo (26), ki je bilo pripravljeno, da bi se količinsko opredelili in umestili v okvir trendi v zvezi s proizvodnjo, zalogami lesa in cenami na jugovzhodu ZDA pred začetkom industrije lesnih peletov in po njem. Ugotovila je, da je bil učinek izvoza obratov za proizvodnjo lesnih peletov na lesno zalogo v gozdovih in cene lesnih vlaken na jugu ZDA minimalen in da obrati za proizvodnjo lesnih peletov, ki izvažajo v Unijo, sami po sebi ne vplivajo na spremembo cen ali stanja in upravljanja gozdov.

(35)

Družba Forest2Market je ocenila, da dodatni izvoz lesnih peletov v Evropsko unijo predstavlja 1 % celotne zaloge vlakninskega lesa na južnem delu ZDA in 0,3 % celotne zaloge ZDA. Poleg tega bi se cene lesnih vlaken verjetno zvišale tudi, če se ne bi povečalo povpraševanje s trgov za lesne pelete v Uniji. Družba je med dejavniki, ki vplivajo na ceno lesnih vlaken, opredelila naslednje elemente: (a) zmanjšanje proizvodnje ostankov lesnih sekancev na žagah zaradi zloma stanovanjskega trga, zaradi katerega se je povečalo povpraševanje po vlakninskem lesu, (b) velika odstopanja od povprečnih dolgoročnih vzorcev padavin in (c) spremembe lastništva zemljišč.

(36)

Predložila je tudi podatke o stanju gozdov. V skladu z njimi je bila povprečna zaloga ostankov med letoma 2007 in 2014 za 21 % manjša od zaloge med letoma 2000 in 2006, zaradi česar so se glede na primerjavo povprečij v navedenih obdobjih cene ostankov borovega lesa zvišale za 12,5 %, cene ostankov lesa listavcev pa za 10,7 %. Po navedbah družbe Forest2Market to dokazuje vpliv manjše razpoložljivosti ostankov pri žaganju na cene lesa.

(37)

Trgovec z biomaso, družba Evolution Markets, je predložil informacije o promptnem trgu za lesne pelete. Po njegovih navedbah je bil promptni trg za lesne pelete v predhodnih 24 mesecih nekoliko nestabilen, vendar je cena za industrijske lesne pelete na promptnem trgu leta 2016 dosegla rekordno nizko raven. Promptni trg za lesne pelete je tudi zelo nelikviden, količina lesnih peletov, s katero se trguje v razmerah promptnega trga, pa je še vedno majhna v primerjavi s količino, s katero se trguje na podlagi dolgoročnih pogodb. Trgovec je navedel tudi, da so cene na promptnem trgu sicer trenutno ugodnejše kot cene iz dolgoročnih pogodb, vendar bi bilo izjemno težko pridobiti količine, ki bi zadostile že samo polovici porabe zadevne enote elektrarne Drax.

(38)

Druge zainteresirane strani, ki podpirajo projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase, so predložile podobne argumente, kot so navedeni v uvodnih izjavah 33 do 37. Več strani (27) je trdilo, da obrati za proizvodnjo lesnih peletov uporabljajo zlasti ostanke in lesna vlakna nizke kakovosti. Nekatere od teh zainteresiranih strani (28) trdijo, da ima industrija lesnih peletov najmanjšo zmogljivost za plačilo lesnih vlaken in da bo zato njeno konkuriranje tradicionalnim panogam omejeno.

(39)

Druge zainteresirane strani (29) so trdile, da industrija lesnih peletov porabi le majhen del celotne zaloge lesa na jugovzhodu ZDA. Industrija lesnih peletov sama po sebi torej ne narekuje dinamike gozdarske industrije na jugovzhodu ZDA in zelo malo ali pa sploh ne vpliva na cene. Zato ni prepričljivih dokazov, ki bi podprli trditev, da so se zaradi trga za izvoz lesnih peletov zaprli obrati za proizvodnjo papirja ali pakiranje (30).

(40)

Nekatere zainteresirane strani (31) so trdile, da so dolgoročne pogodbe, ki so potrebne za zagotovitev dobavne verige pretvorjeni enoti elektrarne Drax za uporabo biomase, dražje od lesnih peletov na promptnem trgu, ki ni dovolj likviden za oskrbo tako obsežnega projekta. Ameriško združenje proizvajalcev industrijskih lesnih peletov (USIPA) je trdilo, da je trgovina z lesnimi vlakni in lesnimi izdelki med ZDA in Evropsko unijo omejena. Zato ni veliko možnosti za neupravičena izkrivljanja.

(41)

Po navedbah več zainteresiranih strani povpraševanje industrije lesnih peletov koristi gozdarski industriji, ki jo je prizadelo nazadovanje tradicionalnih panog (32). Zato se zanjo ne bi smelo šteti, da povzroča neupravičena izkrivljanja. Družba Westervelt je predložila poročilo inštituta Forest Research (33), v katerem je bilo ocenjeno tveganje spremembe posredne uporabe lesa (34). Ugotovljeno je bilo, da je to tveganje na jugovzhodu ZDA majhno, saj se pričakuje, da bodo še naprej na voljo precejšnji presežki biomase, novi obrati za proizvodnjo lesnih peletov pa imajo v primerjavi s trenutno nameščeno predelovalno zmogljivostjo omejeno zmogljivost za plačilo lesa.

(42)

Uprava za mednarodno trgovino ameriškega ministrstva za trgovino je predložila trgovinske podatke o izvozu lesnih peletov iz ZDA. Na podlagi teh podatkov ni sprejela nobenih ugotovitev, je pa opozorila na objavo glavnega ekonomista ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki je na blogu opozoril na pozitivne ekonomske učinke proizvodnje lesnih peletov.

(43)

Tri zainteresirane strani so trdile, da bi bila posledica podpore projektu pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase prekomerna nadomestila in izkrivljanja na trgu lesnih vlaken. Družba Renewable Energy Systems Ltd (RES) je trdila, da so obratovalni parametri elektrarne Drax podcenjeni, pri čemer je izpostavila neto faktor obremenitve. Priporočila je uvedbo klavzule o vračanju sredstev in omejitev števila megavatnih ur, za katero se prejme pomoč. Navedla je tudi, da bi se lahko s konkurenčnim postopkom za zbiranje ponudb izvršilna cena znižala.

(44)

Organizacija Fern je predložila pripombe v imenu sedmih organizacij (35). Navedla je, da se bodo zaradi nizko ocenjenega faktorja obremenitve in visoko ocenjenih stroškov goriva izplačevala prekomerna nadomestila. Poleg tega je bilo v navedenih pripombah poudarjeno, da bi lahko projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase zaradi svoje velikosti izkrivljal trg lesnih vlaken. V pripombah so se tudi izpodbijale trditve o CO2, ki naj bi se prihranil s priglašenim projektom.

(45)

Poleg tega je organizacija Fern poudarila, pri čemer je navedla podatke svetovalne družbe RISI, da se je od leta 2011 do leta 2015 na jugu ZDA cene mehkega lesa zvišale za 27 %, cene lesa listavcev pa za 56 %. Organizacija Fern je v pripombah navedla tržno analizo, ki jo je izvedla neodvisna svetovalna družba FORISK (36). V tej analizi je bilo predvideno, da bi se lahko v obdobju 2014–2019 povpraševanje po lesnih vlaknih iz industrijskih lesnih peletov na svetovni ravni z 10,6 milijona ton letno povečalo na 25 milijonov ton, ni pa se upošteval učinek ostankov pri žaganju. Na tej podlagi je bila sprejeta ugotovitev, da bi se lahko cene pravice do sečnje (37) na jugovzhodu ZDA povišale za 30–40 %.

(46)

Organizacija Biofuelwatch je v ločenih pripombah poudarila, da bi bila posledica podpore projektu pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase prekomerna nadomestila zaradi podcenjenega faktorja obremenitve in precenjenih stroškov goriva. V navedenih pripombah je tudi trdila, da bo priglašeni projekt zaradi svoje velikosti izkrivljal trg na jugovzhodu ZDA in v Južni Ameriki, iz katere bo elektrarna Drax pridobivala približno 16 % goriva, pri čemer je navajala tveganje prilaščanje zemljišč v okviru slabo reguliranih poslov v Južni Ameriki.

(47)

Tri zainteresirane strani (38) so podprle mnenje, da bi lahko projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase izkrivljal konkurenco na trgu surovin za lesna vlakna. Združenje AFPA je predložilo ocene proizvodnje in izvoza lesnih peletov na jugovzhodu ZDA na podlagi študije, ki jo je opravila neodvisna svetovalna družba RISI. Izvoz lesnih peletov v Evropsko unijo se je v obdobju 2012–2015 z 1,8 milijona ton letno povečal na 4,5 milijona ton. Po napovedih družbe RISI bi se lahko izvoz v letu 2019 dodatno povečal na 10,6 milijona ton letno. Na sliki 1 je prikazana ocenjena proizvodnja lesnih peletov v ZDA.

Slika 1

Ocenjena proizvodnja lesnih peletov v ZDA (v milijonih ameriških ton, vir: družba RISI)

Image

(48)

Po navedbah združenja AFPA se zaradi povečanja proizvodnje lesnih peletov že zvišujejo cene pravice do sečnje na jugovzhodu ZDA. Na sliki 2 so prikazane cene pravice do sečnje vlakninskega lesa na jugovzhodu ZDA za obdobje 2006–2015, ki jih je predložilo združenje AFPA.

Slika 2

Cene pravice do sečnje vlakninskega lesa na jugovzhodu ZDA (v USD/seženj, vir: družba RISI)

Image

(49)

Študija družbe RISI obsega tudi podrobno razčlenitev stroškov proizvodnje lesnih peletov na jugovzhodu ZDA (39) in njihovega izvoza v Združeno kraljestvo. Družba RISI je na podlagi teh podatkov ocenila, koliko bi bil upravičenec največ sposoben plačevati za lesna vlakna na podlagi pogodbe na razliko. Elektrarna, ki po pogodbi na razliko prejema plačilo za izvršilno ceno v višini 105 GBP/MWh, bi lahko plačevala do 275 USD/tono lesnih peletov. Ob upoštevanju prevoza, proizvodnje in sečnje bi to znašalo 57,9 USD/tono v okviru pravice do sečnje, kar bi bilo več kot 4,7-krat toliko, kot znaša povprečna cena pravice do sečnje. Upravičenec bi torej lahko plačal več od drugih uporabnikov lesnih vlaken.

(50)

Poleg tega je družba RISI ocenila, da so lesni peleti iz juga ZDA sestavljeni iz 64 % mehkega vlakninskega lesa, 12 % vlakninskega lesa listavcev, 12 % ostankov pri žaganju in 12 % gozdne biomase, tj. gozdnih ostankov ali ostankov pri sečnji, ki so premajhni ali preslabe kakovosti, da bi se lahko uporabili za celulozo. Lesni peleti bi bili torej večinoma iz materiala, ki ga uporabljajo tudi druge industrije.

(51)

Podobno je družba Graphic Package International Inc. (GPII) poročala, da je les, ki se na jugovzhodu ZDA uporablja za proizvodnjo lesnih peletov, večinoma iz ostankov hlodovine velikosti vlakninskega lesa in ostankov pri žaganju, gozdni ostanki pa predstavljajo le majhen, manj kot 20-odstotni delež vsega potrebnega lesa. Poraba lesnih vlaken na jugu ZDA v industriji gozdnih proizvodov naj bi se s 170 milijonov suhih metričnih ton v letu 2014 povečala na 182 milijonov ton v letu 2019, tj. letno za približno 1,4 %.

(52)

Družba GPII je navedla tudi, da se zaradi povečane uporabe lesnih vlaken v industriji lesnih peletov zvišuje cena pravic do sečnje na jugovzhodu ZDA, pri čemer je navedla podatke svetovalne družbe Forest2Market. Poročala je, da so se cene pravice do sečnje borovega vlakninskega lesa na jugu ZDA leta 2013 v povprečju zvišale za 11 %, leta 2014 pa za 10 %.

(53)

Predložila je zemljevide z obstoječimi in načrtovanimi obrati za proizvodnjo lesnih peletov v bližini dveh njenih obratov za proizvodnjo lepenke. Nekateri obrati za proizvodnjo celuloze, papirja in lesnih izdelkov na zadevnem območju so se sicer zaprli, vendar pa je obratov za proizvodnjo lesnih peletov več kot zaprtih obratov za proizvodnjo celuloze, papirja in lesnih izdelkov. Zato je družba GPII trdila, da ti obrati za proizvodnjo lesnih peletov povzročajo dodatna izkrivljanja.

(54)

Družba GPII je predložila še študijo (40) o učinku izvoza lesnih peletov na cene lesnih vlaken na jugovzhodu ZDA, ki jo je financiralo ameriško ministrstvo za kmetijstvo. Po navedbah iz zadevnega poročila se bo v letih 2016 in 2017 za bioenergijo na jugu ZDA porabilo 40 milijonov ameriških ton svežega lesa, kar je enako 16,9 milijona suhih metričnih ton, vključno z 8,4 milijona ton lesnih peletov. Zato je v ekonomskem modelu družbe Drax Power Limited navedeno, da bi se lahko cene pravice do sečnje za nekatere vrste lese, tj. borovega nežaganega lesa, več kot podvojile.

(55)

Tudi družba Westrock, ki se je sklicevala na študijo družbe RISI, je navedla, da delež ostankov gozdne biomase v lesnih peletih z juga ZDA ne presega 12 %. Na podlagi študije družbe RISI je trdila še, da naj bi se poraba lesnih vlaken pri proizvajalcih lesnih peletov do leta 2019 letno povečala za 14 %. V istem obdobju naj bi se celotna zaloga lesnih vlaken letno povečala le za 2,0 %. Zaradi tega bi se lahko bistveno povišala cena pravice do sečnje, kar bi škodilo tradicionalnim lesnim panogam.

4.   PRIPOMBE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

(56)

Združeno kraljestvo je v odgovoru na sklep o začetku formalne preiskave predložilo posodobljene informacije o obratovalnih parametrih pretvorjene enote elektrarne Drax za uporabo biomase. Povprečni faktor obremenitve se je s 70,5 % povečal na 78 %. Združeno kraljestvo je pojasnilo, da je bila razpoložljivost elektrarne Drax ocenjena ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri podobni enoti, ki je bila pretvorjena za uporabo biomase, podatek pa je potrdila neodvisna svetovalna družba. Vendar je Združeno kraljestvo načrtovani čas obratovanja elektrarne, če bi bila tehnično razpoložljiva, s 84,1 % povečala na 93,3 % razpoložljivega časa v letu. Ta delež se je povečal zaradi izločitve nizkih bruto faktorjev obremenitve, ki so se upoštevali zaradi morebitnih omejitev oskrbe z gorivom. Navedena izločitev kaže na povečano zaupanje v možnost sklenitve pogodb za zadostno oskrbo z lesnimi peleti in v obvladovanje tveganja, da bo elektrarni ob koncu življenjske dobe ostal presežek biomase.

(57)

Poleg tega je Združeno kraljestvo preverilo oceno toplotnega izkoristka pretvorbe enote elektrarne Drax za uporabo biomase in potrdilo predhodno oceno 38,6-odstotnega toplotnega izkoristka, saj so se pri oceni upoštevale izkušnje s projekti pretvorbe za uporabo biomase, ki so bile podprte z neodvisnim svetovanjem družbi Drax.

(58)

Predložilo je tudi posodobljeno razčlenitev stroškov oskrbe z gorivom. Povprečni stroški goriva, ki so bili prej ocenjeni na 8,40 (41) GBP/GJ, so zdaj ocenjeni na 8,18 GBP/GJ. V novi oceni stroškov goriva so upoštevane dodatne pogodbe za lesne pelete, optimizacija nekaterih stroškov, povezanih z gorivom, in spremembe makroekonomskih spremenljivk. Združeno kraljestvo zlasti opozarja, da promptni trg za lesne pelete ni dovolj likviden, da bi se velike elektrarne, pretvorjene za uporabo biomase, lahko zanašale nanj.

(59)

Cene na podlagi dolgoročnih pogodb za dobavo lesnih peletov so običajno višje od cene na promptnem trgu. V posodobljeni predložitvi stroški goriva temeljijo na tehtanem povprečju obstoječih dolgoročnih pogodb, s katerimi se zadosti približno 77 % potreb po lesnih peletih, dolgoročnih pogodb, ki jih je še treba skleniti in s katerimi se zadosti približno 15 % potreb po lesnih peletih, in ocenjenih cen na promptnem trgu, na katerem se zadosti 7 % potreb po lesnih peletih. Manipulativni stroški goriva, kot so pristaniški in železniški stroški v Združenem kraljestvu, skladiščenje, stroški trajnosti, zavarovanje pred tveganji in devizno poslovanje, so ocenjeni na 1,49 GBP/GJ. Stroški lesnih peletov iz biomase, dobavljenih v pristanišče v Združenem kraljestvu, bi zato znašali […] GBP/GJ minus […] GBP/GJ, kar znaša […] GBP/GJ. V tej ceni bi se upoštevali stroški lesnih peletov v višini 181 USD/tono (vključno s stroški zavarovanja in prevoza blaga (CIF)). Združeno kraljestvo je pojasnilo tudi, da je ta cena v skladu s stroški, ki so jih sporočili dobavitelji iz ZDA, tj. v razponu od 6,27 GBP/GJ do 8,24 GBP/GJ (kot je ocenila neodvisna svetovalna družba Ricardo Energy & Environment).

(60)

Združeno kraljestvo je poudarilo, da so ocene obratovalnih parametrov za elektrarno Drax zanesljive, saj so jih preverili neodvisni strokovnjaki (42). Poleg tega je opozorilo, da zadevni trije obratovalni parametri niso povezani. Zato so velike sočasne spremembe v smeri povečanja dobička v 20-letnem obdobju malo verjetne.

(61)

Po navedbah Združenega kraljestva so te spremembe precej vplivale na donosnost projekta pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase. Ocenjena interna stopnja donosnosti je zdaj približno [4–12 %] na realni osnovi pred obdavčitvijo, pri čemer temelji na zanesljivih parametrih in je v okviru minimalne stopnje donosa.

(62)

Združeno kraljestvo je potrdilo, da upravičenec lesnih vlaken ne bo pridobival iz staroraslih gozdov. V skladu z zahtevami uredbe Združenega kraljestva o standardih za les se bo les pridobival le iz gozdov, ki se izkoriščajo ter trajnostno in dejavno upravljajo.

(63)

Kar zadeva namen upravičenca glede nabave lesnih peletov v Južni Ameriki, je Združeno kraljestvo pojasnilo, da bo material iz Brazilije zagotavljala ena sama družba s sedežem v južni zvezni državi Rio Grande do Sul. Nekaj presežka lesnih vlaken se bo uporabilo za izdelavo lesnih peletov. Material, ki se bo pridobival, bo certificiran v okviru sistema upravljanja gozdov organizacije Forest Stewardship Council (FSC) ali pa kot les pod nadzorom FSC (certifikat FSC Controlled Wood), družba za proizvodnjo lesnih peletov pa ima certifikat nadzorne verige FSC (FSC Chain of Custody). Združeno kraljestvo je potrdilo, da sta bila družba in njeno poslovanje neodvisno revidirana za zagotovitev, da družba izpolnjuje trajnostne in pravne zahteve Združenega kraljestva za biomaso.

(64)

V odziv na podatke združenja AFPA o sestavi lesnih peletov je Združeno kraljestvo pojasnilo, da lesna vlakna, ki se pridobijo pri gozdarskih praksah, predstavljajo malo več kot 80 % vhodnih surovin obratov za proizvodnjo lesnih peletov v ZDA. Združeno kraljestvo ugotavlja, da je ta podatek v skladu s podatki, ki jih je družba RISI sporočila pri uporabi primerljivih opredelitev za različne vrste lesa.

(65)

Združeno kraljestvo je predložilo tudi podatke o relativnem obsegu industrije lesnih peletov v ZDA. V skladu z analizo družbe Forest2Market (43) se je lesna zaloga v gozdovih na jugu ZDA med letoma 2000 in 2014 povečala za skoraj 1,2 milijarde ton. Izvozna industrija lesnih peletov na navedenem območju se je med letoma 2008 in 2014 povečala z nič na 3,6 milijona ton. To predstavlja 0,3 % celotne zaloge borovega vlakninskega lesa na jugu ZDA in 0,09 % celotne zaloge borovega lesa, tj. vlakninskega in žaganega lesa.

(66)

Pretvorjena enota elektrarne Drax za uporabo biomase bi rabila lesna vlakna v količini 2,4 milijona ton lesnih peletov, kar predstavlja 0,2 % celotne zaloge vlakninskega lesa listavcev in 0,06 % celotne zaloge lesa listavcev, tj. vlakninskega in žaganega lesa. Za vse potrošnike je bilo leta 2014 na jugu ZDA skupno odvzetega 250,2 milijona ton lesnih vlaken ali 3,3 % celotne lesne zaloge v gozdovih.

(67)

Kar zadeva lokacijo obratov za proizvodnjo lesnih peletov (glej predložitev družbe GPII), Združeno kraljestvo trdi, da bodo morali biti novi obrati za proizvodnjo lesnih peletov na območjih, na katerih jim ne bi bilo treba neposredno konkurirati drugim uporabnikom lesnih surovin, da bi si zagotovili financiranje za izgradnjo teh obratov. Združeno kraljestvo ob sklicevanju na poročilo svetovalne družbe Forest2Market (44) navaja, da je lokacija obratov za proizvodnjo lesnih peletov odvisna od več dejavnikov, kot so nezadoščeno povpraševanje, pobude za gospodarski razvoj, znižanja davka, zaloga vlaken in cena, bližina oskrbe z vlakni in bližina železniške infrastrukture, ki vodi do globokomorskega pristanišča. Iz poročila je razvidno, da je 61 % obratov za proizvodnjo lesnih peletov na jugu ZDA več kot 30 milj oddaljenih od konkurence. V istem poročilu je bilo tudi ugotovljeno, da so vsi obrati za proizvodnjo lesnih peletov, ki so bili zajeti v raziskavi, od konkurence oddaljeni največ 65 milj. V skladu s tem poročilom je to običajna praksa tudi pri drugih uporabnikih lesnih vlaken, ki v preteklosti niso poslovali brez vsakršne konkurence. Hkrati je 72 % izvoznikov iz obratov za proizvodnjo lesnih peletov, ki so bili zajeti v raziskavi družbe Forest2Market, od zaprtega objekta oddaljenih največ 65 milj, kar kaže na to, da imajo izvozniki iz obratov za proizvodnjo lesnih peletov sedež blizu zaprtih objektov.

(68)

Združeno kraljestvo je navedlo, da so napovedi v zvezi s proizvodnjo lesnih peletov precenjene, pri čemer je navajalo študiji družbe FORISK in ameriškega ministrstva za kmetijstvo, v katerih je višja cena pravic do sečnje povezana z večjo uporabo biomase. V študiji ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki jo je predložila družba GPII, je na primer navedeno, da se bo po predvidevanjih povpraševanje po lesnih vlaknih na južni obali ZDA s približno 20 milijonov ameriških ton svežega lesa leta 2015 povečalo na več kot 40 milijonov ameriških ton svežega lesa do leta 2017. To pomeni, da bi se samo na južni obali ZDA do leta 2017 proizvedlo približno 18 milijonov ton lesnih peletov. Ta številka je precej višja od ocene, ki jo je predložila družba FORISK, tj. 11,6 milijona ton do leta 2019. Poleg tega se niso upoštevali drugi dejavniki, kot je večja razpoložljivost ostankov.

(69)

Kar zadeva trditve v zvezi z zmožnostjo upravičenca, da plača lesna vlakna, Združeno kraljestvo ugotavlja, da se v ocenah, ki jih je predložila družba RISI, niso upoštevali posodobljena izvršilna cena v višini 100 GBP/MWh namesto 105 GBP/MWh in nekateri dodatni stroški, povezani z gorivom. Posodobljeni povprečni stroški goriva za prvo enoto so 8,18 GBP/GJ. Stroški peletov iz biomase znašajo […] GBP/GJ, drugi z gorivom povezani stroški, tj. stroški izkoriščanja pristanišča, železniški prevoz, skladiščenje, certifikacija trajnosti, zavarovanje in menjava valute, znašajo […] GBP/GJ (glej uvodno izjavo 51). Združeno kraljestvo meni, da je ta podatek v cenovnem razponu dobaviteljev lesnih peletov v ZDA, ki ga je neodvisna svetovalna družba Ricardo Energy & Environment ocenila kot razpon od 6,27 do 8,24 GBP/GJ.

(70)

Združeno kraljestvo je navedlo, da so k nedavnemu zvišanju cen pravic do sečnje prispevali drugi dejavniki, vključno z manjšo zalogo ostankov pri žaganju po zlomu stanovanjskega trga. V podporo tej navedbi je trdilo, da ni nobene vidne povezave med spremembo cen pravic do sečnje za borov les ali les listavcev in prisotnostjo obsežne proizvodnje lesnih peletov.

(71)

Združeno kraljestvo je trdilo tudi, da je obseg trgovanja za industrijski les iz ZDA v Evropsko unijo omejen. ZDA so leta 2013 od celotne proizvodnje, ki je obsegala približno 270 milijonov ton sveže industrijske hlodovine, na evropsko celino izvozile približno 3,3 milijona ton svežega lesa (45). Za primerjavo, leta 2013 je Evropska unije uvozila približno 31 milijonov ton sveže hlodovine in 15 milijonov ton lesnih sekancev in žagovine iz svežega lesa, zlasti iz drugih evropskih držav. Odvisnost od neenergetskih surovin, s katerimi se iz ZDA trguje v Evropsko unijo, je torej omejena.

5.   OCENA UKREPA

(72)

Ukrep pomeni državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe, če je to pomoč, ki jo „dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga […], kolikor prizadene trgovino med državami članicami“.

(73)

Kot je navedeno v sklepu o začetku postopka, bo upravičenec (družba Drax Power Limited) od nasprotne stranke pogodbe na razliko v lasti vlade prejel pomoč za tekoče poslovanje v obliki variabilne premije za električno energijo, proizvedeno v pretvorjeni enoti. Ukrep daje prednost proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (v tem primeru biomase), ki jo bo izvajal upravičenec. Države članice med seboj veliko trgujejo z električno energijo. Priglašeni ukrep bi zato lahko izkrivljal konkurenco na trgu z električno energijo in vplival na trgovino med državami članicami. Poleg tega se bo elektrarna na trgu surovin tudi potegovala za biogorivo, saj se bo zaradi nezadostnih lokalnih gozdnih virov večina lesnih peletov, potrebnih za delovanje enote elektrarne Drax, uvozila iz tujine (glej uvodno izjavo 11).

(74)

Komisija meni, da priglašeni ukrep pomeni državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe (46).

5.1   Zakonitost pomoči

(75)

Na podlagi informacij, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, Komisija opozarja, da končna naložbena odločitev še ni bila sprejeta in da plačila ne bodo izvedena, dokler državna pomoč ne bo odobrena. Komisija zato meni, da je Združeno kraljestvo izpolnilo svoje obveznosti iz člena 108(3) Pogodbe.

5.2   Združljivost pomoči

(76)

Komisija ugotavlja, da je priglašeni ukrep namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, in sicer iz trdne biomase. Priglašeni ukrep spada na področje uporabe Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 (47) (v nadaljnjem besedilu: smernice za obdobje 2014–2020). Komisija je priglašeni ukrep zato ocenila v skladu s splošnimi določbami o združljivosti, ki so določene v oddelku 3.2 smernic za obdobje 2014–2020, in v skladu s posebnimi merili združljivosti za pomoč za tekoče poslovanje, ki se dodeli za električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so določena v oddelku 3.3.2.1 smernic za obdobje 2014–2020.

5.2.1   Cilj skupnega interesa

(77)

Komisija tako kot v sklepu o začetku postopka ugotavlja, da je cilj priglašenega ukrepa pomoči pomagati Združenemu kraljestvu, da doseže cilje v zvezi z energijo iz obnovljivih virov (48) in zmanjšanjem CO2, ki jih je Unija določila v okviru svoje strategije EU 2020 (49). Združeno kraljestvo je, kot je opisano v uvodni izjavi 9 ter v skladu z odstavki 30, 31 in 33(a) smernic za obdobje 2014–2020, izrecno ocenilo prihranek CO2 in zmogljivost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, ki se pričakujeta v okviru priglašenega projekta. Komisija ugotavlja, da je priglašeni ukrep pomoči namenjen cilju skupnega interesa v skladu s členom 107(3)(c) Pogodbe.

(78)

Več okoljskih organizacij je izrazilo pomisleke glede vplivov priglašenega projekta na okolje. Združeno kraljestvo je potrdilo, da se bo priglašena pomoč odobrila le za biomaso, kakor je opredeljena v odstavku 19(6) smernic za obdobje 2014–2020. Komisija je spomnila, da bo priglašena pomoč Združenemu kraljestvu pomagala pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev Unije za leto 2020. Poleg tega opozarja, da bodo morali lesni peleti, ki jih bo uporabljala pretvorjena enota elektrarne Drax za uporabo biomase, izpolnjevati trajnostna merila Združenega kraljestva, vključno z minimalnimi prihranki CO2, izračunanimi na podlagi življenjske dobe. Trajnostna merila Združenega kraljestva vsebujejo tudi določbe za preprečevanje drugih negativnih okoljskih učinkov, kot je izguba biotske raznovrstnosti.

5.2.2   Potreba po posredovanju države, spodbujevalni učinek in ustreznost pomoči

(79)

Komisija je v sklepu o začetku postopka ugotovila, da je priglašena pomoč potrebna, ima spodbujevalni učinek in je ustrezen instrument. Ob upoštevanju odstavkov 38, 107 in 115 smernic za obdobje 2014–2020 zlasti opozarja, da veljavni okvir politike ne zadošča za odpravo nedelovanja trga, tj. nezmožnosti popolne vključitve vseh zunanjih učinkov, ki so posledica uporabe fosilnih goriv, v ceno energije, in da brez pomoči za tekoče poslovanje, ki se ocenjuje v tem sklepu, projekt pretvorbe za uporabo biomase ne bi bil finančno izvedljiv.

(80)

Združeno kraljestvo je ob upoštevanju odstavkov 49 in 58 smernic za obdobje 2014–2020 dokazalo, da izravnani stroški električne energije, proizvedene v pretvorjeni enoti elektrarne Drax, precej presegajo pričakovano tržno ceno električne energije, predložilo pa je tudi finančno analizo, ki dokazuje, da bi bila interna stopnja donosnosti priglašenega projekta brez pomoči, ki se ocenjuje, negativna. Akterji na trgu v takih okoliščinah ne bi hoteli vlagati v projekt pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase. Zaradi priglašene pomoči bi se torej ravnanje upravičenca spremenilo. Združeno kraljestvo je potrdilo, da je moral upravičenec predložiti obrazce za zaprosilo in da so bili ti obrazci za zaprosilo v skladu z odstavkom 51 smernic za obdobje 2014–2020 predloženi pred začetkom dela na priglašenem projektu.

(81)

Združeno kraljestvo je s sklicevanjem na odstavka 40 in 116 smernic za obdobje 2014–2020 dokazalo, da je priglašena pomoč ustrezen instrument. Kot je pojasnjeno v sklepu o začetku postopka, izravnani stroški električne energije presegajo pričakovano tržno ceno električne energije, pričakovana interna stopnja donosnosti pa bi bila brez državne pomoči negativna. Da bi Združeno kraljestvo zagotovilo zadostne prihodke za financiranje pretvorbe enote elektrarne Drax za uporabo biomase, namerava dodeliti državno pomoč, ki je usmerjena zlasti v zadevni projekt in upošteva njegove potrebe, ne da bi bila presežena minimalna stopnja donosa. Priglašeni projekt je bil izbran med več drugimi projekti, da bi se z dodelitvijo pomoči za tekoče poslovanje v obliki pogodbe na razliko dosegli cilji Unije v zvezi z energijo iz obnovljivih virov (50). Komisija je v sklepu v zadevi SA.36196 (2014/N), Reforma trga električne energije v Združenem kraljestvu – Pogodba na razliko za obnovljive vire energije, C(2014) 5079 final (51) sklenila, da je pogodba na razliko ustrezen instrument za uresničitev cilja skupnega interesa.

(82)

Komisija zato ugotavlja, da je pomoč za priglašeni projekt potrebna, ima spodbujevalni učinek in je dodeljena z ustreznim instrumentom.

5.2.3   Sorazmernost

(83)

Komisija je spomnila, da je Združeno kraljestvo za izravnane stroške električne energije za take projekte biomase na podlagi 10-odstotne stopnje donosa izračunalo, da znašajo vsaj 105 BGP/MWh (52). Komisija meni, da so izravnani stroški električne energije ustrezni za to vrsto projekta, saj so bili stroški že potrjeni v prejšnjih sklepih (53). Združeno kraljestvo je dokazalo, da priglašena pomoč na enoto energije ne presega razlike med izravnanimi stroški električne energije in pričakovano tržno ceno električne energije, saj izvršilna cena, v kateri sta upoštevani tržna cena in premija ter ki je določena na 100 GBP/MWh, ne presega izravnanih stroškov električne energije (54). Poleg tega je potrdilo, da se bo priglašena pomoč dodeljevala, dokler naložba ne bo v celoti amortizirana v skladu z običajnimi računovodskimi pravili, in da se poleg priglašene pomoči ne bo dodelila nobena druga pomoč.

(84)

Minimalna stopnja donosa priglašenega projekta je med 8,8 % in 12,7 % na realni osnovi pred obdavčitvijo (55), kar je Komisija sprejela v sklepu o začetku postopka. Skladna je bila s stopnjami, ki jih je pred tem Komisija odobrila za projekte biomase v Združenem kraljestvu (56). Komisija bo v tem sklepu ocenila, ali je interna stopnja donosnosti projekta v skladu z minimalno stopnjo donosa.

(85)

Komisija je v sklepu o začetku postopka izrazila pomisleke, da se zaradi državne pomoči ne bi izplačalo prekomerno nadomestilo na podlagi analize občutljivosti, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo (57). Če bi se toplotni izkoristek in faktor obremenitve povečala za 5 %, stroški goriva pa znižali za 5 %, bi se interna stopnja donosnosti na realni osnovi pred obdavčitvijo z ocenjenih 4,7 % povišala na več kot 15,6 %. Komisija je opozorila na negotovosti v navedenih predpostavkah in zlasti zmanjšani faktor obremenitve v nekaj letih obratovanja zaradi pomislekov glede logistike oskrbe z lesnimi peleti in višine stroškov goriva (ker pogodbe za dobavo niso pokrile celotnih potreb po oskrbi enote na biomaso).

(86)

Združeno kraljestvo je po objavi sklepa o začetku postopka predložilo posodobljene informacije o priglašenem projektu, zlasti pa je pregledalo in posodobilo obratovalne parametre. Na podlagi teh posodobljenih informacij je zdaj interna stopnja donosnosti za priglašeni projekt na realni osnovi pred obdavčitvijo [4–12]-odstotna, kar je v skladu z minimalno stopnjo donosa.

(87)

Kot je opisano v uvodni izjavi 11, je Združeno kraljestvo po objavi sklepa o začetku postopka izločilo nizke bruto faktorje obremenitve, ki so se upoštevali, povprečni neto faktor obremenitve pa je z 71 % povečalo na 78 %. Novi faktor obremenitve je utemeljilo s primerjavo z drugimi podobnimi elektrarnami. Komisija ugotavlja, da je povečanje večje, kot je bilo predvideno v analizi občutljivosti, in da je ocenjeni 78-odstotni faktor obremenitve zdaj v skladu s faktorjem, ugotovljenim v primerljivih elektrarnah (58).

(88)

S spremembo faktorja obremenitve so se odpravili tudi pomisleki tretjih strani glede izračuna nizkega faktorja obremenitve (59). Družba RES Ltd. je opozorila, da bi bil lahko na podlagi konkurenčnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi splošnih izkušenj s tovrstnimi postopki potreben nižji znesek pomoči (60). Komisija ugotavlja, da konkurenčni postopek za zbiranje ponudb ni potreben in da se zaradi sedanjega ukrepa ne bo izplačalo prekomerno nadomestilo.

(89)

Kar zadeva stroške goriva, kot je navedeno v sklepu o začetku postopka, Komisija priznava, da se oskrba z lesnimi peleti za priglašeni projekt večinoma zagotavlja na podlagi dolgoročnih pogodb, pri katerih so lahko cene višje od cen na promptnem trgu. Vendar je Komisija opozorila na negotovosti, ki so še vedno obstajale, saj se z veljavnimi pogodbami za dobavo na datum sprejetja sklepa o začetku postopka niso pokrile celotne potrebe priglašenega projekta.

(90)

Združeno kraljestvo je podrobno pojasnilo stroške goriva pri zagotavljanju zadostnih zalog lesnih peletov in posodobilo svoje ocene stroškov goriva. Stroške goriva je z 8,40 USD/GJ znižalo na 8,18 USD/GJ, kar je več kot v analizi občutljivosti, pri kateri bi ob znižanju za 5 % znašali 8,23 USD/GJ Združeno kraljestvo je navedlo, da ocene stroškov goriva zdaj temeljijo na več dolgoročnih pogodbah, s katerimi se bo zadostilo večini potreb po lesnih peletih, ocenah za prihodnje pogodbe o dobavi in prihodnjih cenah na promptnem trgu (61).

(91)

Dokumentacija, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, je vključevala tudi podrobno razčlenitev glavnih stroškovnih elementov v dobavni verigi pretvorjene enote elektrarne Drax za uporabo biomase, vključno s stroški, povezanimi z gorivom, kot so stroški izkoriščanja pristanišča, železniški prevoz, skladiščenje, certifikacija trajnosti, zavarovanje in menjava valute. Po mnenju neodvisnih strokovnjakov, ki ga je prav tako predložilo Združeno kraljestvo, so povprečni stroški goriva, ocenjeni za pretvorjeno enoto elektrarne Drax za uporabo biomase, v cenovnem razponu dobaviteljev lesnih peletov v ZDA (62). V posodobljenih stroških goriva se upošteva cena lesnih peletov (CIF) v višini 181 USD/tono, kar je tudi v skladu z oceno družbe RISI (63).

(92)

Združeno kraljestvo je v podporo trditvi glede toplotnega izkoristka predložilo podatke, ki dokazujejo, da bi se lahko toplotni izkoristek tovrstnega projekta pretvorbe za uporabo biomase povečal za približno 38–39 %. Komisija ugotavlja, da v zvezi s tem v sklepu o začetku postopka niso bili izraženi nobeni posebni pomisleki, in meni, da je stopnja izkoristka v skladu z običajnimi stopnjami izkoristka, ugotovljenimi v primerljivih elektrarnah (64).

(93)

Interna stopnja donosnosti za priglašeni projekt se je spremenila zaradi številnih dejavnikov, vključno z izgubo približno enoletne pomoči, saj se bo predlagana pogodba o naložbi iztekla 31. marca 2027 ne glede na začetni datum ukrepa, pa tudi zaradi neugodnih sprememb menjalnega tečaja. Interna stopnja donosnosti je torej višja od 4,7 %, kakor je bila ocenjena v prvotni priglasitvi Komisiji. Razlika je posledica spremenjenih ocen obratovalnih parametrov elektrarne.

(94)

Komisija ob upoštevanju navedenega meni, da ocenjena interna stopnja donosnosti priglašenega projekta temelji na zanesljivih ocenah stroškov in obratovalnih parametrov elektrarne. Poleg tega je ocenjena interna stopnja donosnosti v razponu minimalne stopnja donosa, ki je potrebna pri taki vrsti projekta. Zadevna pomoč zato ne bo povzročila izplačila prekomernega nadomestila in je sorazmerna za doseganje cilja skupnega interesa.

5.2.4   Preprečevanje neupravičenih negativnih učinkov na konkurenco in trgovino

(95)

Komisija mora pri ocenjevanju združljivosti ukrepa državne pomoči ugotoviti, da so „negativni učinki ukrepa pomoči v smislu izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami omejeni in manjši od pozitivnih učinkov v smislu prispevka k cilju skupnega interesa“ (65).

(96)

Komisija ob upoštevanju odstavkov 94, 95 in 96 smernic za obdobje 2014–2020 meni, da priglašeni ukrep ne povzroča očitnih negativnih učinkov, saj je pomoč sorazmerna in ne vodi le v preselitev dejavnosti brez okoljskega učinka. Pomoč bo enoti elektrarne Drax pomagala pri prehodu s premoga na biomaso, s čimer se bo v Združenem kraljestvu povečal delež energije iz obnovljivih virov (66).

(97)

Da bi Komisija ocenila negativne učinke ukrepa pomoči, se je osredotočila na izkrivljanja, ki izhajajo iz predvidljivega učinka, ki bi ga pomoč imela na konkurenco na prizadetih proizvodnih trgih in lokacijo gospodarske dejavnosti (67).

5.2.4.1   Negativni učinki na trg električne energije

(98)

Pomoč se dodeli za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, zato je prizadeti proizvodni trg trg električne energije. Komisija s sklicevanjem na odstavek 89 smernic za obdobje 2014–2020 opredeljuje dve glavni vrsti morebitnega izkrivljanja, ki ga lahko povzroči pomoč, in sicer izkrivljanje proizvodnega trga in učinke na lokacijo.

(99)

Komisija s sklicevanjem na odstavek 101 smernic za obdobje 2014–2020 ugotavlja, da projekt obsega dodatno predelavo enote obstoječe elektrarne na premog. Projekt zajema preoblikovanje obstoječe elektrarne, zato se ne bo povečala zmogljivost proizvodnje upravičenca na trgu električne energije. Zaradi ukrepa se torej ne bo povečal delež upravičenca na trgu proizvodnje električne energije.

(100)

Poleg tega Komisija opozarja, da zmogljivost proizvodnje električne energije pretvorjene enote elektrarne Drax za uporabo biomase ustreza približno 1,1 % trga proizvodnje električne energije v Združenem kraljestvu. Ukrep torej ne bo imel negativnega učinka v smislu povečanja tržne moči upravičenca.

(101)

Komisija ob sklicevanju na odstavke 94 do 96 smernic za obdobje 2014–2020 meni, da projekt ne vključuje preselitve dejavnosti in da tudi ne bi znatno vplival na konkurenco na trgu proizvodnje električne energije v Združenem kraljestvu. Zato meni, da ukrep ne bi bistveno vplival na konkurenco na trgu električne energije. Poleg tega priglašena pomoč zaradi stopnje medsebojne povezljivosti v Združenem kraljestvu ne bo škodljivo vplivala na trgovinske pogoje na notranjem trgu električne energije.

(102)

Komisija je v sklepu o začetku postopka dvomila o tem, ali priglašeni projekt izkrivlja konkurenco na trgu lesnih peletov in predhodnem trgu surovin v obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom. Glede na posebne značilnosti tega individualno priglašenega projekta je analizo razširila na posredne učinke na trge vhodnih surovin, ki so v tem primeru sekundarni trgi (glej v nadaljevanju).

5.2.4.2   Negativni učinki na trg lesnih peletov

(103)

Komisija najprej ugotavlja, da bo zadevna enota elektrarne Drax kot vhodno gorivo lahko uporabljala le industrijske lesne pelete. Nekatere elektrarne bi lahko lesne pelete delno nadomestile z drugimi gorivi, vendar se glede na zasnovo enote elektrarne Drax ne pričakuje, da bo lahko lesne pelete nadomestila z drugimi proizvodi. Zato je za nadaljnjo analizo obsega izkrivljanja konkurence in trgovine zaradi pomoči za tekoče poslovanje, dodeljene za električno energijo, ki jo proizvede predelana enota elektrarne Drax, ustrezen proizvodni trg trg industrijskih lesnih peletov.

(104)

Komisija tako kot v sklepu o začetku postopka na podlagi trgovinskih tokov, obsega uvoza v Unijo in rasti trga v zadnjih letih ugotavlja, da trg lesnih peletov ni omejen na eno samo državo članico ali Evropsko unijo, ampak bi ga bilo treba za oceno izkrivljanj na trgu lesnih peletov šteti za svetovni trg. To potrjuje velika količina lesnih peletov, uvožena iz čezmorskih držav zaradi oskrbe enote elektrarne Drax, in je v skladu s sklepi, sprejetimi v zadevi SA.38762 (2014/N).

(105)

Komisija ugotavlja, da se večina preskrbe z lesnimi peleti trenutno zagotovi na podlagi individualno sklenjenih dolgoročnih pogodb. Poleg tega tržne ovire za nove proizvodne obrate očitno niso visoke. To ugotovitev podpirajo nedavno povečanje zmogljivosti za proizvodnjo lesnih peletov na jugovzhodu ZDA in v Uniji (68) ter dolgoročne pogodbe, ki jih je sklenila elektrarna Drax, da bi zagotovila oskrbo enote.

(106)

Ob upoštevanju preteklih trendov se ugotavlja tudi, da se cena na promptnem trgu na jugovzhodu ZDA, predvidenem glavnem viru lesnih peletov za priglašeni projekt, ni bistveno spremenila, ko se je povečal uvoz iz navedene regije v Unijo. To ugotovitev podpirajo tudi podatki, ki jih je predložil Evropski svet proizvajalcev peletov (69).

(107)

Zaradi pretvorbe enote elektrarne Drax se bo povpraševanje po lesnih peletih povečalo za 2,4 milijona ton. To znaša 12,8 % celotne porabe lesnih peletov v Uniji v letu 2014 (70). Vendar se je letna poraba v Uniji med letoma 2012 in 2014 povečala za skoraj 25 % ali 3,7 milijona ton. Poleg tega se je zmogljivost za proizvodnjo lesnih peletov na jugovzhodu ZDA hitro povečala, povečanje pa je predvideno tudi v prihodnosti (71).

(108)

V formalnem postopku preiskave ni nič kazalo na to, da se trg lesnih peletov v prihodnjih letih ne bo mogel podobno hitro širiti in sprejeti povečanega povpraševanja zaradi projekta elektrarne Drax.

5.2.4.3   Negativni učinki na trg surovin

(109)

Komisija je v uvodnih izjavah 81 do 84 sklepa o začetku postopka opozorila, da bi lahko večje povpraševanje po lesnih peletih povzročilo nadaljnja izkrivljanja na trgu surovin, tj. trgu lesnih vlaken.

(110)

Obrati za proizvodnjo polizdelkov iz vlakninskega lesa se iz ekonomskih razlogov z lesom oskrbujejo na območju, ki je od obrata povprečno oddaljeno največ 100 do 150 km in se imenuje polmer zaledja obrata. Lesna vlakna so iz tega razloga lokalni proizvod, peleti pa se prevažajo na velike razdalje in imajo svetovni trg. Da bi se ocenil učinek priglašenega ukrepa na konkurenco in trgovino, je zato treba ugotoviti, na katerem lokalnem trgu se bodo lesni peleti (verjetno) pridobivali.

(111)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 10, je enota elektrarne Drax v primerjavi s sklepom o začetku postopka pojasnila, kako se bo oskrbovala z gorivom, in sicer bo 60 % potrebnih lesnih vlaken pridobila iz ZDA, približno 13 % potrebnega goriva bo pridobila iz Brazilije, 7 % ga bo kupila na promptnem trgu, približno 4 % ga bo pridobila iz baltiških držav v Evropi, približno 15 % pa kupila pri trgovcih na jugovzhodu ZDA. Preostanek potrebnega goriva bo pridobila iz Kanade in morda iz drugih držav članic. To pomeni, da bo približno 100 000 milijonov suhih ton letno pridobila iz drugih držav članic na podlagi dolgoročnih pogodb. To bi pomenilo približno 0,7 % proizvodnje lesnih peletov v Uniji v letu 2014, ki je bila ocenjena na 13,5 milijona ton (72).

(112)

Komisija ugotavlja, da se večina lesnih peletov pridobiva zunaj Unije, trg za surovine pa je lokalen. Učinke povečanega povpraševanja po lesnih peletih na trgih surovin bo zato večinoma mogoče občutiti zunaj Evropske unije. Zato ni verjetno, da bo priglašeni projekt vplival na cene na trgu surovin v Uniji.

(113)

Projekt se bo z lesnimi peleti oskrboval večinoma z uvozom z jugovzhodna ZDA, zato so morebitna izkrivljanja trga na trgu surovin, tj. lesnih vlaken, osredotočena v navedeni regiji (73).

(114)

Večina pripomb, prejetih med formalnim postopkom preiskave, podpira mnenje, da bodo industrijski lesni peleti z jugovzhoda ZDA večinoma iz lesnih vlaken, ki se pridobivajo z gozdarskimi praksami. Komisija opozarja, da je rast industrije lesnih peletov, kot je bila ocenjena za obdobje do leta 2019 (približno 14 % letno (74)), precej višja od rasti tradicionalne gozdarske industrije, ki je ocenjena na približno 1,4 % letno (75). Vendar bi se zaradi majhnega deleža proizvajalcev lesnih peletov na trgu lesnih vlaken (76) celotni odvzem do leta 2019 skupno povečal za manj kot 1,8 % letno. Na podlagi ocen, ki jih je predložila družba Westrock, naj bi se celotna zaloga lesnih vlaken povečala za 2,0 % letno, kar je manj od ocenjene rasti. Zato se pričakuje, da bo učinek zaradi podpore enoti elektrarne Drax omejen.

(115)

V skladu s podatki, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo (77), bo količina surovin, ki jih potrebuje enota elektrarne Drax, tj. 2,4 milijona ton letno, pomenila manj kot 1 % celotnega odvzema iz gozdov na jugu ZDA v letu 2014, ki je znašal približno 250 milijonov ton. To je torej le majhen delež celotne lesne zaloge v gozdovih. Taki majhni deleži tudi ob upoštevanju dodatnih potreb zaradi drugih projektov biomase, kot je projekt v Lynemouthu, niso jasni kazalniki neupravičenih izkrivljanj na trgu surovin.

(116)

Organizacija Fern in drugi ter družba GPII sta predložili študiji modeliranja trga, iz katerih je razvidno zvišanje cen pravic do sečnje zaradi povečanja proizvodnje lesnih peletov. V skladu s študijo družbe FORISK bi se tako lahko zaradi povečanja povpraševanja po industrijskih lesnih peletih na svetovni ravni z 10,6 milijona ton letno v letu 2014 na 25 milijonov ton v letu 2019, pri čemer se ne upošteva učinek ostankov pri žaganju, cene pravice do sečnje na jugovzhodu ZDA povišale za 30–40 % (78). V skladu s študijo ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki jo je predložila družba GPII, bi se lahko zaradi povečanja proizvodnje biomase za bioenergijo na 16,9 milijona ton do leta 2016 več kot podvojile cene nekaterih vrst lesa, namreč borovega nežaganega lesa (79).

(117)

Vendar kot je navedlo Združeno kraljestvo (80), povpraševanje po lesnih peletih, ki se je uporabilo kot vhodni podatek za te študije, ne zajema povpraševanja zaradi projekta pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase, ampak splošne ocene in skupno povpraševanje. Poleg tega je skupno povpraševanje, kakor je ocenjeno v študiji ameriškega ministrstva za kmetijstvo, manjše kot v novejših študijah. V študiji ameriškega ministrstva za kmetijstvo je na primer ocenjeno, da bo na jugovzhodu ZDA v letu 2015 za bioenergijo porabljenih približno 13 milijonov ton lesa, ta številka pa je višja od tiste, ki jo je sporočila družba RISI, tj. manj kot 8 milijonov ton za isto leto. Poleg tega bi bilo v skladu z navedeno študijo domnevno zvišanje cen zaradi celotnega ocenjenega povpraševanja tudi časovno omejeno, saj se na tako povečanje povpraševanja odzivajo lesne zaloge v gozdovih.

(118)

Več tretjih strani je trdilo, da se zaradi povečanja proizvodnje lesnih peletov na jugovzhodu ZDA že zvišujejo cene pravice do sečnje. Družba GPII na primer navaja podatke svetovalne družbe Forest2Market v podporo trditvi, da so se cene pravice do sečnje borovega vlakninskega lesa na jugu ZDA leta 2013 v povprečju zvišale za 11 %, leta 2014 pa za 10 %. Organizacija Fern in drugi je poročala, da se je med letoma 2011 in 2015 na jugu ZDA cena mehkega lesa zvišala za 27 %, cena lesa listavcev pa za 56 %. Podobno je trdilo tudi združenje AFPA (81).

(119)

Komisija v zvezi s tem ugotavlja, da v daljšem časovnem obdobju povprečna cena pravic do sečnje ne presega preteklega okvira (82). Poleg tega je družba Forest2Market v pripombah (83) ugotovila, da je k ugotovljenemu zvišanju cen prispevalo več dejavnikov. Med drugim je kot prispevne dejavnike navedla zlasti zmanjšanje proizvodnje ostankov pri žaganju, pojave, povezane z vremenom, in spremembe lastništva zemljišč. Ugotovila je, da bi se „cene lesnih vlaken […] verjetno zvišale tudi brez vse večjega povpraševanja na izvoznih trgih za lesne pelete […]“ (84). Dejstvo, da so se cene pravic do sečnje sčasoma zvišale, je torej očitno posledica več sprememb na trgu.

(120)

Kar zadeva trditve glede zmožnosti upravičenca, da plača za vlakna (85), Komisija ugotavlja, da glede na spremenjene in znižane stroške goriva (86) cena lesnih peletov znaša 181 USD/tono CIF. Ta cena je enaka ceni lesnih peletov CIF, ki jo je sporočila družba RISI (87).

(121)

Kar zadeva lokacijo obratov za proizvodnjo lesnih peletov, Komisija opozarja na ugotovitev, da so obrati za proizvodnjo lesnih peletov za izvoz, ki trenutno obratujejo na jugovzhodu ZDA, drug od drugega na splošno oddaljeni največ 65 milj, večinoma pa od 30 do 65 milj (88). Zaledje takih obratov za proizvodnjo lesnih peletov se bo zato prekrivalo z zaledjem drugih konkurenčnih panog. Vendar Komisija ugotavlja, da je velika večina takih obratov za proizvodnjo lesnih peletov za izvoz največ 65 milj oddaljena od zaprtega obrata za predelavo lesa. Poleg tega je bilo pojasnjeno, da se pri določitvi lokacije obrata za proizvodnjo lesnih peletov upošteva več premislekov. V skladu s poročilom, na katero se je sklicevalo Združeno kraljestvo (89), se je večina zaprtih obratov za proizvodnjo celuloze in papirja v jugovzhodni regiji ZDA zaprla pred letom 2010, iz česar je razvidno, da ni večje povezave z rastjo industrije lesnih peletov (90).

(122)

Družba Poyry je v poročilu (91) preučila tveganje nepoštene konkurence za lesna vlakna med industrijo lesnih peletov in tradicionalnimi panogami, ki uporabljajo lesna vlakna. V poročilu se ni upoštevalo le povpraševanje po lesnih peletih zaradi podprte pretvorbe enote elektrarne Drax za uporabo biomase, ampak tudi povpraševanje zaradi drugih elektrarn, vključno s tisto iz Lynemoutha. Ugotovljeno je bilo, da bi morali obstoječa in načrtovana zmogljivost obratov za proizvodnjo lesnih peletov na jugovzhodu ZDA zadoščati za izpolnitev povečanega povpraševanje po lesnih peletih in da bi moralo biti tveganje spremembe posredne uporabe lesa majhno.

(123)

Zato bi bilo treba skleniti, da se za priglašeni ukrep ne pričakuje, da bo povzročil neupravičeno izkrivljanje na trgu surovin. Komisija zlasti ugotavlja, da se lokalna izkrivljanja na trgu, če bi do njih prišlo, pojavljajo na jugovzhodu ZDA in da bi bil zato njihov vpliv na trgovino med državami članicami, če bi se pojavil, omejen. V zvezi s tem je treba spomniti tudi, da bi se priglašena pomoč dodelila za proizvodnjo električne energije iz trdne biomase in da bi le posredno vplivala na trg surovin.

5.2.4.4   Preskus tehtanja

(124)

Kot je navedeno v odstavku 97 smernic za obdobje 2014–2020, je za ukrepe državne pomoči, ki so dobro usmerjeni na nedelovanje trga, ki ga poskušajo odpraviti, tveganje, da bo pomoč neupravičeno izkrivljala konkurenco, bolj omejeno. Komisija ugotavlja, da je priglašena pomoč neposredno namenjena sorazmernemu in ustreznemu doseganju podnebnih in energetskih ciljev Unije za leto 2020. Zato je tveganje neupravičenega izkrivljanja konkurence na trgu električne energije tudi bolj omejeno, kot je pojasnjeno v oddelku 5.2.4.1. Kot je navedeno v oddelku 5.2.4.2, Komisija ni ugotovila neupravičenih izkrivljanj na prizadetem proizvodnem trgu lesnih peletov ali na predhodnem trgu surovin. Komisija opozarja, da morebitna izkrivljanja na trgu surovin niso neposredna posledica pomoči za tekoče poslovanje, ampak večjega povpraševanja po lesnih peletih kot gorivu za proizvodnjo električne energije. Poleg tega so učinki na trg surovin posredni v primerjavi z izkrivljanji na trgu lesnih peletov.

(125)

Komisija mora tudi oceniti, ali ukrep izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco, kolikor prizadene trgovino med državami članicami. Učinki na trgu surovin so lokalni in se bodo pojavili zlasti zunaj Unije, saj se bo večina lesnih peletov za enoto elektrarne Drax uvozila iz držav zunaj Evrope (glej uvodno izjavo 10). Komisija zato meni, da bi bil vpliv na trgovino med državami članicami zaradi zvišanja cene pravic do sečnje na jugovzhodu ZDA torej v vsakem primeru omejen.

(126)

Komisija na podlagi navedenega meni, da so negativni učinki priglašene pomoči za električno energijo, proizvedeno v okviru projekta pretvorbe elektrarne Drax za uporabo biomase, v smislu izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami na trgu električne energije in tudi sekundarnih trgih omejeni ter manjši od pozitivnih učinkov v smislu prispevka k cilju skupnega interesa, tj. proizvodnji energije iz obnovljivih virov in zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji električne energije, tako da je splošno ravnovesje pozitivno.

5.2.5   Drugi vidiki – skladnost s členoma 30 in 110 PDEU

(127)

Združeno kraljestvo se je v okviru sklepa v zadevi SA.36196 (2014/N) o pogodbi na razliko za obnovljive vire energije, sklepov v zadevah SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) in SA.38812 (2014/N) v zvezi s pomočjo na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije za pet projektov pridobivanja vetrne energije na morju ter v zadevah SA.38762 (2015/C) (2014/N) in SA.38796(2014/N) v zvezi s projektom elektrarn na biomaso v Lynemouthu in Teessidu zavezalo, da bo prilagodilo način izračuna obveznosti dobaviteljev električne energije za plačila iz pogodb na razliko, tako da se upravičena električna energija iz obnovljivih virov energije, ki se proizvede v Evropski uniji zunaj Združenega kraljestva in dobavi odjemalcem v Združenem kraljestvu, ne upošteva kot del tržnih deležev zadevnih dobaviteljev.

(128)

Združeno kraljestvo bo zagotovilo, da se pred uvedbo te prilagoditve ne bodo izplačala nobena plačila iz pogodb na razliko, če to ni mogoče, pa bo Združeno kraljestvo vzpostavilo mehanizem za povračilo dobaviteljem električne energije za vso uvoženo upravičeno električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki je bila dobavljena pred začetkom veljavnosti zadevne izjeme, vendar po začetku plačil iz pogodbe na razliko.

(129)

Zaveza Združenega kraljestva iz uvodne izjave 127 bo veljala tudi za priglašeni ukrep. Komisija ob upoštevanju te zaveze meni, da se z mehanizmom financiranja priglašenega ukrepa pomoči ne bi smela povzročati diskriminacija, ki je v nasprotju s členom 30 ali 110 Pogodbe.

(130)

Komisija ob upoštevanju navedenega meni, da ukrep pomoči v podporo pretvorbi enote elektrarne Drax za uporabo biomase, ki ga je Združeno kraljestvo priglasilo 15. aprila 2015, prispeva k cilju skupnega interesa na potreben in sorazmeren način v skladu s smernicami za obdobje 2014–2020 ter je zato združljiv z notranjim trgom v smislu člena 107(3)(c) Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Državna pomoč, ki jo je Združeno kraljestvo priglasilo 2. aprila 2015 in jo zadevna država članica namerava izvesti v korist družbe Drax Power Limited, da bi z nepovratnimi sredstvi podprla pretvorbo prve enote elektrarne Drax za uporabo biomase, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3)(c) Pogodbe.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 19. decembra 2016

Za Komisijo

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  UL C 46, 5.2.2016, str. 19.

(2)  Komisija je sprejela sklep o sedmih od teh osmih projektov s področja obnovljivih virov energije. Dne 23. julija 2014 je bil sprejet sklep o nenasprotovanju (C(2014) 5074 final) za pet projektov pridobivanja vetrne energije na morju (zadeve v zvezi z državno pomočjo SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) in SA.38812 (2014/N) – Podpora Združenega kraljestva za pet polj vetrnic na morju: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank in Beatrice) (UL C 393, 7.11.2014, str. 1), 22. januarja 2015 je bil sprejet sklep o nenasprotovanju (C(2015) 168 cor) v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.38796 (2014/N) – Združeno kraljestvo, Namenski projekt kogeneracije na biomaso v Teessidu (UL C 406, 4.11.2016, str. 1), 1. decembra 2015 pa je bil sprejet končni sklep o nenasprotovanju (C(2015) 8441 final) v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Združeno kraljestvo, Pogodba o naložbi za elektrarno in obrat za predelavo biomase v Lynemouthu (sklep še ni objavljen).

(3)  Elektrarne za sosežiganje biomase, odobrene na podlagi podporne sheme obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ki se pretvorijo izključno za uporabo biomase, lahko sodelujejo v postopku na podlagi končne naložbene odločitve o spodbujanju obnovljivih virov energije.

(4)  To so podatki, ki so bili posodobljeni po začetku formalnega postopka preiskave februarja 2016. Faktor obremenitve je bil prvotno ocenjen na 70,5 %.

(5)  Z informacijami, ki jih je Združeno kraljestvo predložilo v odgovor na sklep o začetku postopka, je pojasnjena tudi strategija oskrbe, kot jo načrtuje upravičenec.

(6)  Povprečni neto faktor obremenitve, preden ga je Združeno kraljestvo po začetku formalnega postopka preiskave posodobilo (70,5 %), je bil zmnožek povprečne tehnične razpoložljivosti v višini 83,7 % in povprečnega bruto faktorja obremenitve v višini 83,7 %.

(7)  Prvotni obratovalni parametri, navedeni v sklepu o začetku postopka, so: (a) stroški goriva 8,39 (GBP/GJ); (b) toplotni izkoristek 38,6 % in (c) povprečni neto faktor obremenitve 70,5 %.

(8)  Združeno kraljestvo je pojasnilo, da spremenjeni pogoj o neobstoju spodbud za proizvodnjo po negativnih cenah, uveden za splošno shemo s pogodbo na razliko (SA.36196), za priglašeni projekt ne velja.

(9)  Za več informacij o mehanizmu plačil iz pogodbe na razliko glej uvodne izjave 17 do 31 sklepa Komisije z dne 23. julija 2014 v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.36196 (2014/N) Združeno kraljestvo – Reforma trga električne energije – Pogodba na razliko za obnovljive vire energije, C(2014) 5079 final (UL C 393, 7.11.2014, str. 1).

(10)  Shema obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije je bila prvotno odobrena s sklepom Komisije z dne 28. februarja 2001 v zadevi v zvezi z državno pomočjo N504/2000 – Združeno kraljestvo – Obveznost proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in kapitalska podpora za tehnologije s področja obnovljivih virov energije), C(2001) 3267 fin (UL C 30, 2.2.2002, str. 14), nato pa večkrat spremenjena. Komisija je shemo obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije v sedanji obliki odobrila v sklepu z dne 2. aprila 2013 v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.35565 (2013/N) – Združeno kraljestvo – Spremembe v zvezi s shemo obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (UL C 167, 13.6.2013, str. 5). Pozneje so bili odobreni nekateri posebni elementi za Severno Irsko v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.36084 (13/N) – Obveznost proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije na Severnem Irskem (UL C 167, 13.6.2013, str. 1) in Škotsko v zadevi v zvezi z državno pomočjo SA.37453 (2014/N) – Sprememba zadeve SA.35565 – Shema obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (UL C 172, 6.6.2014, str. 1).

(11)  Minimalna stopnja donosa je opredeljena kot minimalna stopnja donosa, ki je potrebna za realizacijo tovrstnega projekta.

(12)  Organi Združenega kraljestva so vse te elemente objavili v dokumentu „Electricity Generation Costs“ (Stroški proizvodnje električne energije), ki je na voljo na spletnem mestu: https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(13)  Electricity Generation Costs December 2013 (Stroški proizvodnje električne energije za december 2013), DECC (2013), www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(14)  www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan.

(15)  Glej sprotno opombo 4 uvodne izjave 10.

(16)  Emisije iz biomase naj bi se izračunale na podlagi življenjskega cikla.

(17)  Za več informacij glej: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation.

(18)  Če ni navedeno drugače, enota tona vedno pomeni metrično tono snovi, sušene v peči.

(19)  RISI Global Pellet Demand Outlook: www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/.

(20)  Letno poročilo združenja AEBIOM za leto 2015.

(21)  Statistično poročilo združenja AEBIOM za leto 2015.

(22)  www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts. Združeno kraljestvo je po objavi pogodbe o naložbi izvršilno ceno znižalo s 105 BGP/MWh na 100 GBP/MWh. V tem smislu pogodbe o naložbah, ki so objavljene na spletu, niso popolnoma enake kot njihove končne različice.

(23)  Kot sta Davis Group in družba TANAC.

(24)  Shaw Resources, CANFOR, FIBRECO, Pinnacle, Smart Green Shipping, Astec, evropsko združenje proizvajalcev peletov, Pacific bioenergy, Georgia Biomass, Hancock Group, Onex, DB Cargo, Fram, Enviva, Združenje proizvajalcev energije iz obnovljivih virov, Highland Pellets, Forest2Market, CM Biomass Partners, Westervelt Renewable Energy, Weyerhaeuser, AEBIOM, FEDNAV, SGSF, Evolution Markets, USIPA, Scotia Atlantic, Drax, Beasley Forest Products, Cosan, NAFO, WPAC, Port of Tyne in American Forest Foundation.

(25)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015 (Trendi na trgu oskrbe z lesom na jugu ZDA v obdobju 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(26)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015 (Trendi na trgu oskrbe z lesom na jugu ZDA v obdobju 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(27)  Canfor Pacific Bioenergy, Pinnacle, Onex, FRAM Renewable Fuels, Georgia Biomass, Hancock Natural Resources, Enviva, Highlands Pellets, USIPA in Weyerhaeuser.

(28)  Highlands Pellets, Drax, Weyerhaeuser in CM biomass partners.

(29)  Enviva, NAFO, Drax, Astec, Baesley, Drax, AEBIOM in REA.

(30)  Baesley, družba Astec, ki je navedla poročilo družbe Forest2Market, FRAM Renewable Fuels in NAFO.

(31)  Hancock Natural Resources Group, ameriška industrija peletov in Highlands Pellets.

(32)  Pinnacle, Onex, Scotia Atlantic biomass, Georgia Biomass, Westervelt Renewable Energy, American Forest Foundation, Drax, Weyerhaeuser, Southern Group of State Foresters, CM biomass partners in Smart Green shipping alliance.

(33)  The Risk of Indirect Wood Use Change (Tveganje spremembe posredne uporabe lesa, maj 2014): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf.

(34)  Tveganje, da bo proizvodnja lesnih peletov za obsežno proizvodnjo električne in toplotne energije druge uporabnike istih surovin iz biomase izrinila s trga.

(35)  Biofuelwatch, Dogwood Alliance, BirdLife, Evropski urad za okolje, FERN, NRDC in Southern Environmental Law Center.

(36)  „How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South?“ (Kako lahko povpraševanje po lesnih peletih na svetovni ravni vpliva na lokalne trge lesa na jugu ZDA?) Družba Forisk Consulting, maj 2015: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/.

(37)  Tj. cene, ki se plača za pravico do sečnje dreves.

(38)  Graphic Package International Inc. (GPII), Ameriško gozdarsko in papirniško združenje (AFPA) in Westrock.

(39)  V obdobju 2009–2015 je bila povprečna cena uvoza lesnih peletov v Združeno kraljestvo 194 USD/tono (175 USD/tono na ravni CIF). Povprečni stroški čezmorskega prevoza (vključno s prevozom blaga, natovarjanjem in prevozom do pristanišča) so v istem obdobju znašali 46 USD/tono. Če se upoštevajo dobički obrata za proizvodnjo, so stroški lesa (posekanega lesa na vhodu v obrat za proizvodnjo peletov) v povprečju znašali 34 % uvozne cene. V skladu z istim poročilom stroški sečnje in prevoza v obrat za proizvodnjo znašajo 22 USD/ameriško tono svežega lesa (kar znaša 49,3 USD/metrično suho tono).

(40)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik in Kenneth E. Skogn, 2014, „Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S.“ (Učinek politik na proizvodnjo peletov in gozdove v ZDA): www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281.

(41)  Združeno kraljestvo je v priglasitvi iz aprila 2015 sporočilo stroške goriva v višini 8,39 GBP/GJ, v dodatnih informacijah, ki jih je predložilo avgusta 2015, pa jih je posodobilo na 8,40 GBP/GJ.

(42)  Združeno kraljestvo je predložilo poročilo družbe Ricardo Energy & Environment.

(43)  http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets.

(44)  www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf.

(45)  In sicer 0,25 milijona ton sekancev in žagovine iz svežega lesa, skoraj 2 milijona ton lesne celuloze iz svežega lesa, približno 0,97 milijona ton sveže industrijske hlodovine in 0,056 milijona ton svežih hlodov za žaganje.

(46)  Glej tudi sklepe Komisije v zadevah SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) in SA.38812 (2014/N); C(2014) 5074 final (UL C 393, 7.11.2014, str. 1) ter zadevah SA.38796 (2014/N) in SA.387962 (2015/C)(2014/N) (sklep še ni objavljen), ki imajo korist od podobne pomoči na podlagi pogodb na razliko.

(47)  UL C 200, 28.6.2014, str. 1.

(48)  Združeno kraljestvo si je zastavilo cilj, da se 15 % potreb po energiji zadosti s proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, leta 2013 pa je bil delež energije iz obnovljivih virov 5,1-odstoten (SWD(2015) 117 final).

(49)  Glej Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16) in Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32) ter Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij z dne 15. decembra 2011 o energetskem načrtu za leto 2050 (COM(2011) 885 final).

(50)  Glej uvodno izjavo 6 tega sklepa.

(51)  UL C 393, 7.11.2014, str. 1.

(52)  Glej uvodno izjavo 17.

(53)  Glej na primer sklepe v zadevah SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) in SA.38812 (2014/N) – Podpora Združenega kraljestva za pet polj vetrnic na morju: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank in Beatrice – C(2014) 5074 final (UL C 393, 7.11.2014, str. 1), sklep v zadevi SA.38796 (2014/N) – Združeno kraljestvo – Namenski projekt kogeneracije na biomaso v Teessidu (UL C 406, 4.11.2016, str. 1), in sklep z dne 1. decembra 2015 v zadevi SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Združeno kraljestvo – Pogodba o naložbi za elektrarno in obrat za predelavo biomase v Lynemouthu (sklep še ni objavljen).

(54)  Za več podrobnosti o izravnani ceni električne energije za priglašeni projekt glej uvodne izjave 26 do 29 sklepa o začetku postopka.

(55)  Glej uvodno izjavo 17.

(56)  Glej na primer zadevo v zvezi z državno pomočjo SA.37453 (2014/N) Sprememba v zadevi SA.35565 – Shema obveznosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (UL C 172, 6.6.2014, str. 1).

(57)  Glej uvodno izjavo 27.

(58)  Glej na primer zadevo SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Združeno kraljestvo, Pogodba o naložbi za elektrarno in obrat za predelavo biomase v Lynemouthu (sklep še ni objavljen), v kateri je Komisija odobrila 77-odstotni povprečni neto faktor obremenitve za elektrarno v Lynemouthu.

(59)  Glej uvodno izjavo 44.

(60)  Glej uvodno izjavo 43.

(61)  Glej uvodno izjavo 59.

(62)  Glej uvodno izjavo 59.

(63)  Glej sprotno opombo 38 tega sklepa.

(64)  Glej na primer sklep Komisije v zadevi SA.38762 (2014/N).

(65)  Glej odstavek 88 smernic za obdobje 2014–2020.

(66)  Glej uvodno izjavo 9.

(67)  Glej odstavek 97 smernic za obdobje 2014–2020.

(68)  Statistično poročilo združenja AEBIOM „2013 European Bioenergy Outlook“: www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/.

(69)  Glej uvodno izjavo 33.

(70)  Statistično poročilo združenja AEBIOM „2015 European Bioenergy Outlook“: www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/.

(71)  Glej sliko 1.

(72)  Glej sprotno opombo 20.

(73)  Kar zadeva lesne pelete iz Brazilije in tveganje nepravilnega poslovanja v Južni Ameriki, Komisija opozarja, da se bodo vsi peleti pridobili pri enem samem uveljavljenem obratu s certifikatom FSC (glej uvodno izjavo 63).

(74)  Glej uvodno izjavo 55.

(75)  Glej uvodno izjavo 51.

(76)  Glej uvodno izjavo 65.

(77)  Glej uvodno izjavo 65.

(78)  Glej uvodno izjavo 45.

(79)  Glej uvodno izjavo 54.

(80)  Glej uvodno izjavo 68.

(81)  Glej sliko 2 v uvodni izjavi 48.

(82)  Glej sliko 2 v uvodni izjavi 48.

(83)  Glej uvodno izjavo 34.

(84)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015 (Trendi na trgu oskrbe z lesom na jugu ZDA v obdobju 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(85)  Glej uvodno izjavo 49.

(86)  Glej uvodno izjavo 69.

(87)  Glej sprotno opombo 38.

(88)  Glej uvodno izjavo 67.

(89)  Glej uvodno izjavo 67.

(90)  Glej sliko 1 v uvodni izjavi 47.

(91)  Glej uvodno izjavo 41.