ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 182

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
13. julij 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1259 z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1260 z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

20

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1261 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah ( 1 )

34

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

37

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1264 z dne 12. julija 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 30. junija do 7. julija 2017 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo

40

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1265 z dne 11. julija 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1259

z dne 19. junija 2017

o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (1) in zlasti člena 26 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 861/2007 v svojih prilogah določa obrazce, ki se uporabljajo z namenom enostavnejše uporabe Uredbe.

(2)

Uredba (ES) št. 861/2007 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Uvedene spremembe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti bi bilo treba upoštevati pri obrazcih iz prilog. Zaradi jasnosti je te priloge primerno v celoti nadomestiti.

(3)

Ker se bodo spremembe Uredbe (ES) št. 861/2007 začele uporabljati s 14. julijem 2017, bi morala ta uredba začeti veljati 14. julija 2017.

(4)

V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska podali uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi Uredbe (ES) št. 861/2007 in Uredbe (EU) 2015/2421, zato je zanju ta uredba zavezujoča.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(6)

Zato je treba nadomestiti priloge I do IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 199, 31.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L 341, 24.12.2015, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA I

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

PRILOGA II

Image Besedilo slike Image Besedilo slike

PRILOGA III

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

PRILOGA IV

Image Besedilo slike Image Besedilo slike

13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1260

z dne 19. junija 2017

o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (1) in zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah k Uredbi (ES) št. 1896/2006 so določeni obrazci za lažjo uporabo Uredbe.

(2)

Uredba (ES) št. 1896/2006 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta (2) z učinkom od 14. julija 2017. Od navedenega datuma lahko tožeča stranka v primeru ugovora zoper evropski plačilni nalog zahteva, da se postopek nadaljuje v skladu s pravili evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, določenega v Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Dodatek 2 in navodila k temu dodatku iz Priloge I bi morali upoštevati to možnost. Zaradi jasnosti je primerno nadomestiti celotno Prilogo I.

(3)

Ker se bodo spremembe Uredbe (ES) št. 1896/2006 začele uporabljati 14. julija 2017, bi morala ta uredba začeti veljati 14. julija 2017.

(4)

V skladu s členom 3 ter členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska podala uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi Uredbe (ES) št. 1896/2006 in Uredbe (EU) 2015/2421, zato je zanju ta uredba zavezujoča.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(6)

Zato je treba Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 nadomestiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 399, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L 341, 24.12.2015, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L 199, 31.7.2007, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA I

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1261

z dne 12. julija 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (1) in zlasti člena 20(11)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (2) določa pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009, vključno s postopki za sprejetje alternativne metode predelave.

(2)

Na podlagi vloge pristojnega organa Finske za izdajo dovoljenja za alternativno metodo pri uporabi ali odstranjevanju živalskih stranskih proizvodov ali pridobljenih proizvodov, kot je navedeno v členu 20 Uredbe (ES) št. 1069/2009, je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavila znanstveno mnenje o uporabi kontinuirane večstopenjske katalitske končne obdelave z vodikom za predelavo topljenih živalskih maščob (kategorija 1) (3). Ta metoda se lahko uporabi za proizvodnjo obnovljivega dizelskega goriva, obnovljivega reaktivnega goriva, obnovljivega propana in obnovljivega bencina. EFSA jo je ocenila kot varno alternativno metodo za predelavo topljenih maščob kategorije 1, proizvode pa je mogoče opredeliti kot končne točke v proizvodni verigi.

(3)

Prilogo IV k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Pridobljeni proizvodi iz predelave snovi kategorij 1 in 2 se trajno označijo za zagotovitev sledljivosti ter preprečitev njihovega vstopa v prehransko in krmno verigo. Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 določa zahteve za označevanje navedenih pridobljenih proizvodov. Vendar se v skladu s točko 3(e) poglavja V Priloge VIII k navedeni uredbi označevanje ne zahteva za obnovljiva goriva iz točke J oddelka 2 poglavja IV Priloge IV k navedeni uredbi.

(5)

Ker večstopenjska katalitska končna obdelava z vodikom za predelavo topljenih živalskih maščob (kategorija 1) zmanjšuje tveganje za zdravje živali in javno zdravje tako učinkovito kot metoda iz točke J oddelka 2 poglavja IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 142/2011, bi jo bilo tudi treba izključiti iz zahtev za označevanje tako, da se doda sklic na to metodo v točki 3(e) poglavja V Priloge VIII k navedeni uredbi.

(6)

Prilogo VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3 Uredbe (EU) št. 142/2011 se doda naslednja točka (k):

„(k)

obnovljivo dizelsko gorivo, obnovljivo reaktivno gorivo, obnovljiv propan in obnovljiv bencin, ki izpolnjujejo posebne zahteve za proizvode iz večstopenjske katalitske končne obdelave z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv iz točke 2(f) oddelka 3 poglavja IV Priloge IV.“

Člen 2

Prilogi IV in VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita v skladu z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


PRILOGA

Prilogi IV in VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita:

(1)

v Prilogi IV se spremeni poglavje IV:

(a)

v oddelku 1 se točka 1(d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

obnovljiva goriva, proizvedena iz topljenih maščob, ki so pridobljena iz snovi kategorije 1 in kategorije 2, v skladu s točkama J in L.“;

(b)

v oddelku 2 se doda naslednja točka L:

„L.   Večstopenjska katalitska končna obdelava z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv

1.   Vhodne snovi

V tem postopku se lahko uporabijo naslednje snovi:

(a)

topljene maščobe, pridobljene iz snovi kategorije 1, ki so bile predelane z metodo predelave 1 (sterilizacija pod pritiskom);

(b)

topljene maščobe in ribje olje, ki so skladni s točko J(1)(a) tega oddelka.

2.   Metoda predelave

(a)

Topljena maščoba mora biti pred predelavo obdelana vsaj z beljenjem vhodnih snovi, vključno s topljenimi maščobami, s kislino v prisotnosti belilne gline, nato pa se uporabljena belilna glina in netopne nečistoče odstranijo s filtracijo.

Pred to predelavo se lahko topljena maščoba degumira s kislino in/ali kavstično raztopino, da se odstranijo nečistoče iz topljene maščobe z oblikovanjem gume, nato pa se ta guma loči s centrifugiranjem.

(b)

Z obdelanimi snovi se opravi postopek končne obdelave z vodikom, ki zajema katalitsko končno obdelavo z vodikom, nato odstranjevanje, temu pa sledi izomerizacija.

Snovi morajo biti izpostavljene tlaku najmanj 30 barov pri temperaturi najmanj 265 °C najmanj 20 minut.“;

(c)

v točki 2 oddelka 3 se doda naslednja točka (f):

„(f)

večstopenjsko katalitsko končno obdelavo z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv:

(i)

obnovljivo dizelsko gorivo, obnovljivo reaktivno gorivo, obnovljiv propan in obnovljiv bencin, ki nastanejo med postopkom, se lahko uporabijo kot gorivo brez omejitev iz te uredbe (končna točka);

(ii)

blato iz postopka odstranjevanja gume in uporabljena belilna glina iz postopka obdelave pred predelavo iz točke L(2)(a) oddelka 2 se lahko:

odstranijo v skladu s členom 12(a) ali (b) Uredbe (ES) št. 1069/2009;

odstranijo z zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču;

pretvorijo v bioplin, če se presnovni ostanki iz pretvorbe bioplina odstranijo s sežiganjem, sosežiganjem ali zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču;

uporabijo za tehnične namene v skladu s členom 36(a)(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009.“;

(2)

v poglavju V Priloge VIII se točka 3(e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

obnovljiva goriva, proizvedena iz topljenih maščob, ki so pridobljena iz snovi kategorije 1 in kategorije 2, v skladu s točkama J in L oddelka 2 poglavja IV Priloge IV.“.


13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/34


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1262

z dne 12. julija 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (uredba o živalskih stranskih proizvodih) (1) ter zlasti člena 15(1)(e) in člena 27(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (2) določa pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009, vključno s parametri za odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov ter za varno obdelavo, pretvorbo in predelavo živalskih stranskih proizvodov v pridobljene proizvode.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 je zgorevanje, kakor je opredeljeno v točki 41 Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011, eden od postopkov za odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, vključno z gnojem.

(3)

Člen 6 Uredbe (EU) št. 142/2011 določa pravila za odobritev kurilnih naprav, ki kot gorivo uporabljajo živalske stranske proizvode. Odstavek 8 bi bilo treba ustrezno spremeniti, da bi obravnaval uporabo gnoja katerih koli rejnih živali kot goriva.

(4)

Gnoj rejnih živali je lahko trajnostni vir goriva za zgorevanje, če je postopek zgorevanja v skladu s posebnimi zahtevami za učinkovito zmanjševanje negativnih učinkov njegove uporabe kot goriva na zdravje živali in javno zdravje ter na okolje. Uredba Komisije (EU) št. 592/2014 (3) je uvedla zahteve za uporabo perutninskega gnoja kot goriva v kurilnih napravah Uredba določa splošne zahteve za vse naprave, v katerih se kot gorivo uporabljajo živalski stranski proizvodi ali pridobljeni proizvodi, in posebne zahteve glede na vrsto goriva in vrsto kurilne naprave. Gnoj rejnih živali iz vrst, razen perutnine, se zdaj prav tako lahko uporablja kot gorivo v kurilnih napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki ne presega 50 MW, pod enakimi pogoji, kot so določeni za zgorevanje perutninskega gnoja, vključno z mejnimi vrednostmi emisij in zahtevami glede spremljanja.

(5)

Upravljavci kurilnih naprav, ki uporabljajo gnoj rejnih živali kot gorivo, bi morali upoštevati potrebne higienske ukrepe, da se prepreči širjenje morebitnih patogenov. V zvezi s tem bi morale takšne naprave izpolnjevati splošne zahteve za uporabo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov kot goriva iz poglavja IV Priloge III k Uredbi (EU) št. 142/2011 in posebne zahteve za posebne vrste naprav in goriv, ki se lahko uporabljajo za zgorevanje, ki jih je treba določiti v tej uredbi.

(6)

Zgorevanje gnoja rastlinojedih živali zaradi njegove sestave povzroči višje emisije delcev kot zgorevanje perutninskega gnoja. Da bi se rešil ta problem, bi bilo treba s to uredbo določiti prožnejše mejne vrednosti emisij delcev za zelo majhne kurilne naprave, da se omogoči odstranjevanje gnoja, ki ga sicer ne bi bilo mogoče odstraniti kot goriva za zgorevanje.

(7)

Poleg tega bi bilo treba s to uredbo pristojnim organom omogočiti, da obstoječim kurilnim napravam odobrijo prehodno obdobje za izpolnitev zahtev glede nadzorovanega porasta temperature plina, pod pogojem, da navedene emisije ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi in živali ali okolje. Zakonodaja o živalskih stranskih proizvodih državam članicam ne preprečuje, da uporabljajo ustrezna pravila za izračun mejnih vrednosti emisij, določenih v okoljski zakonodaji, kadar gnoj rejnih živali zgoreva skupaj z drugimi gorivi ali odpadki.

(8)

Priloga XVI k Uredbi (EU) št. 142/2011 določa posebne zahteve za uradni nadzor. Po uvedbi zahtev za zgorevanje gnoja rejnih živali kot goriva v skladu s to uredbo, bi se morale navedene posebne zahteve uporabljati tudi v zvezi z navedenim postopkom.

(9)

Prilogi III in XVI k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo treba v skladu s tem spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 142/2011 se v členu 6 odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

„8.   Glede uporabe gnoja rejnih živali kot goriva za zgorevanje iz poglavja V Priloge III se poleg navedenih pravil iz odstavka 7 tega člena uporabljajo še naslednja pravila:

(a)

vloga za odobritev, ki jo upravljavec predloži ustreznemu pristojnemu organu v skladu s členom 24(1)(d) Uredbe (ES) št. 1069/2009, mora vključevati dokaze, ki jih je potrdil pristojni organ ali strokovno združenje, ki ga je odobril ustrezni pristojni organ države članice, da kurilna naprava, v kateri se gnoj rejnih živali uporablja kot gorivo, v celoti ustreza zahtevam iz točk B(3), B(4) in B(5) poglavja V Priloge III k tej uredbi, brez poseganja v možnost, ki jo imajo pristojni organi državne članice, da odobrijo odstopanje od skladnosti z nekaterimi določbami v skladu s točko C(4) poglavja V Priloge III;

(b)

postopek za odobritev iz člena 44 Uredbe (ES) št. 1069/2009 se ne zaključi, dokler pristojni organ ali strokovno združenje, ki ga je odobril navedeni organ, v prvih šestih mesecih delovanja kurilne naprave ne izvede vsaj dveh zaporednih pregledov, od katerih je eden nenapovedan, vključno z izvedenimi potrebnimi merjenji temperature in emisij. Ko so rezultati navedenih pregledov skladni z zahtevami iz točk B(3), B(4) in B(5) in, kadar je to primerno, s točko C(4) poglavja V Priloge III k tej uredbi, se lahko izda popolna odobritev.“

Člen 2

Prilogi III in XVI k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita v skladu z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 592/2014 z dne 3. junija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede uporabe živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov kot goriva v kurilnih napravah (UL L 165, 4.6.2014, str. 33).


PRILOGA

Prilogi III in XVI k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita:

(1)

V Prilogi III se v poglavju V doda naslednja točka C:

„C.   Kurilne naprave, v se katerih se gnoj rejnih živali, razen perutninskega gnoja iz točke B, uporablja kot gorivo za zgorevanje

1.   Vrsta naprave:

Kurilna naprava s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki ni večja od 50 MW.

2.   Vhodna snov:

Izključno gnoj rejnih živali, razen gnoja perutnine iz točke B,ki se uporablja kot gorivo za zgorevanje v skladu z zahtevami iz točke 3.

Drugi živalski stranski proizvodi ali pridobljeni proizvodi se ne smejo uporabljati kot gorivo za zgorevanje v kurilnih napravah iz točke 1. Gnoj rejnih živali, razen perutninskega gnoja iz točke B, ustvarjen zunaj gospodarstva, ne bi smel priti v stik z rejenimi živalmi.

3.   Metodologija:

Kurilne naprave, v katerih se gnoj rejnih živali, razen perutninskega gnoja iz točke B, uporablja kot gorivo, ustrezajo zahtevam iz točk B(3), B(4) in B(5).

4.   Odstopanje in prehodno obdobje:

Pristojni organ države članice, odgovoren za okoljske zadeve lahko:

(a)

z odstopanjem od točke B(3)(b)(ii) kurilnim napravam, ki obratujejo na dan 2. avgust 2017, odobri dodatno obdobje največ šestih let za uskladitev s prvim odstavkom točke 2 oddelka 2 poglavja IV Priloge III k tej uredbi;

(b)

z odstopanjem od točke B(4) odobri emisije trdnih delcev, ki ne presegajo 50 mg/m3, pod pogojem, da skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilnih naprav ne presega 5 MW;

(c)

z odstopanjem od točke B(3)(b)(i) odobri ročno namestitev konjskega gnoja kot goriva v zgorevalno komoro, kadar skupna nazivna vhodna toplotna moč ne presega 0,5 MW.“

(2)

V Prilogi XVI se oddelek 12 poglavja III nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 12

Uradni pregledi v zvezi z odobrenimi obrati za zgorevanje živalskih stranskih proizvodov

Pristojni organ izvaja preglede dokumentov v skladu s postopki iz člena 6(7) in (8) v odobrenih obratih iz poglavja V Priloge III.“


13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1263

z dne 12. julija 2017

o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 (2) vzpostavlja seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), ki se po potrebi posodablja v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih dokazov in ocene tveganja, opravljene v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisija je ugotovila, da so bili vsi elementi, določeni v členu 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014, za vse navedene invazivne tujerodne vrste ustrezno upoštevani.

(4)

Nekatere države članice načrtujejo v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1143/2014 pri Komisiji vložiti prošnjo za izdajo pooblastila za nadaljevanje gojenja vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 zaradi domnevnega prevladujočega javnega interesa družbene ali gospodarske narave. Z ozirom na to bi moralo za vključitev te vrste na seznam Unije veljati prehodno obdobje, da se pred njeno vključitvijo na seznam omogoči zaključitev postopka iz člena 9 navedene uredbe.

(5)

Od datuma sprejetja Izvedbene Uredbe (EU) 2016/1141 so bile tarifne oznake KN iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (3) posodobljene; najnovejše spremembe so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1821 (4). Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1141 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 189, 14.7.2016, str. 4).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 294, 28.10.2016, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1141 se spremeni, kot sledi:

(1)

v razpredelnici s seznamom invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, se po abecednem redu vstavijo naslednje vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

(2)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) doda naslednja točka:

„(12)

ex 2309 90: pripravki za krmljenje ptic“;

(3)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0301 99 18“ nadomestijo z „0301 99 17“;

(4)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0306 24 80“ nadomestijo z „0306 33 90“;

(5)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0306 29 10“ nadomestijo z „0306 39 10“;

(6)

v vsej Prilogi se sklicevanja na oznako KN „0602 90 49“ nadomestijo z „0602 90 46“ ali „0602 90 48“.


(*1)  Vključitev vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 začne veljati z 2. februarjem 2019.“


13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1264

z dne 12. julija 2017

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 30. junija do 7. julija 2017 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 969/2006 (2) je bila odprta letna tarifna kvota za uvoz 277 988 ton koruze (zaporedna številka 09.4131).

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 določa količino 138 994 ton za podobdobje št. 2 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2017.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 30. junija 2017 od 13. ure do 7. julija 2017 do 13. ure po bruseljskem času presegajo razpoložljive količine. Zato bi bilo treba v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3) z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Prav tako je treba zaustaviti izdajo uvoznih dovoljenj na podlagi Uredbe (ES) št. 969/2006 za tekoče kvotno obdobje.

(5)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja v okviru kvote iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 (zaporedna številka 09.4131), vloženih od 30. junija 2017 od 13. ure do 7. julija 2017 do 13. ure po bruseljskem času, se uporabi koeficient dodelitve 2,556976 %.

2.   Vlaganje novih zahtevkov za dovoljenja v okviru kvote iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 (zaporedna številka 09.4131) se od 7. julija 2017 od 13. ure po bruseljskem času ustavi za tekoče kvotno obdobje.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (UL L 176, 30.6.2006, str. 44).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


SKLEPI

13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/42


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1265

z dne 11. julija 2017

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4686)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah. V delih I in IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer. Navedeni seznam vključuje nekatera območja v Estoniji, Litvi in na Poljskem.

(2)

Junija 2017 je prišlo do dveh izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v okrožju Parnu v Estoniji in občini Varena v Litvi na območjih, ki so trenutno navedena v delu II Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruha pomenita povišanje stopnje tveganja, ki ga je treba upoštevati.

(3)

Junija 2017 je bil ugotovljen en primer afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v občini Sokółka na Poljskem na območju, ki je trenutno navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta primer pomeni povišanje stopnje tveganja, ki ga je treba upoštevati.

(4)

Pri oceni tveganja za zdravje živali, ki ga pomeni novo stanje bolezni v Estoniji, Litvi in na Poljskem, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z afriško prašičjo kugo v okuženih populacijah domačih in divjih prašičev v Uniji. Da bi osredotočili nadzorne ukrepe za zdravje živali iz Izvedbenega sklepa 2014/709/EU in preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge ob hkratnem preprečevanju morebitnih nepotrebnih motenj za trgovino v Uniji in izogibanju neupravičenim omejitvam trgovine v tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije z območji, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu spremeniti, da bi se upoštevale spremembe epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo v Estoniji, Litvi in na Poljskem. Zato bi bilo zdaj treba območja v Estoniji in Litvi, okužena z novimi izbruhi, navesti v delu III namesto v delu II navedene priloge, zadevno območje na Poljskem pa bi bilo zdaj treba navesti v delu II namesto v delu I navedene priloge.

(5)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. julija 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA

DEL I

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Hiiu maakond.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.