ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 177

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
8. julij 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 z dne 20. marca 2017 o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 z dne 20. marca 2017 o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja zunanjih in notranjih ometov na osnovi organskih veziv, zajetih v harmoniziranem standardu EN 15824, ter zunanjih in notranjih ometov, zajetih v harmoniziranem standardu EN 998–1, glede na njihovo požarno odpornost ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1229 z dne 3. maja 2017 o popravku določenih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) št. 1333/2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1231 z dne 6. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku zaradi razjasnitve postopkovnih elementov, in spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1232 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1233 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1234 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1235 z dne 6. julija 2017 o dvestosedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1236 z dne 7. julija 2017 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2017

34

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1237 z dne 7. julija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti za cianovodikovo kislino v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika ( 1 )

36

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1238 z dne 7. julija 2017 o obvezni registraciji uvoza nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

39

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1239 z dne 6. julija 2017 o priznanju Etiopije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1240 z dne 7. julija 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1227

z dne 20. marca 2017

o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihove požarne odpornosti je bil sprejet z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/364 (2). Proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa sodijo med gradbene proizvode, za katere se uporablja delegirana uredba.

(2)

V odločbi Komisije 2005/610/ES (3) so razredi požarne odpornosti za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, določeni v tabeli 1 Priloge k navedeni odločbi. Vendar je nadaljnje preskušanje teh proizvodov upravičilo prilagoditev pogojev iz navedene odločbe za te proizvode.

(3)

Preskusi so pokazali, da imajo proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, stabilne in predvidljive lastnosti v zvezi s požarno odpornostjo, če dosegajo določene pogoje glede najmanjše povprečne gostote lesa in najmanjše povprečne debeline proizvoda.

(4)

Za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvode iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, bi se zato moralo šteti, da pod navedenimi pogoji dosegajo določen razred lastnosti glede požarne odpornosti iz Delegirane uredbe (EU) 2016/364, ne da bi bilo potrebno nadaljnje preskušanje.

(5)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba črtati tabelo 1 iz Priloge k Odločbi 2005/610/ES in bi se morala za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, uporabljati Priloga k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvode iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497 ter ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, se šteje, da izpolnjujejo razrede lastnosti iz Priloge, ne da bi bilo potrebno preskušanje.

Člen 2

Tabela 1 Priloge k Odločbi 2005/610/ES se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 68, 15.3.2016, str. 4).

(3)  Odločba Komisije 2005/610/ES z dne 9. avgusta 2005 o ustanovitvi razredov požarne odpornosti za določene gradbene proizvode (UL L 208, 11.8.2005, str. 21).


PRILOGA

Proizvodi (1)

Najmanjša povprečna gostota (2)

(v kg/m3)

Najmanjša skupna debelina

(v mm)

Razred (3)

Proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Uporablja se za vse vrste in lepila, ki jih zajemajo standardi proizvoda.

(2)  Kondicionirana v skladu s standardom EN 13238.

(3)  Razred iz tabele 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/364.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1228

z dne 20. marca 2017

o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja zunanjih in notranjih ometov na osnovi organskih veziv, zajetih v harmoniziranem standardu EN 15824, ter zunanjih in notranjih ometov, zajetih v harmoniziranem standardu EN 998–1, glede na njihovo požarno odpornost

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihove požarne odpornosti je bil sprejet z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/364 (2). Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv, pa tudi drugi zunanji in notranji ometi, spadajo med gradbene proizvode, za katere se uporablja navedena delegirana uredba.

(2)

Preskusi so pokazali, da imajo zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv, zajeti v harmoniziranem standardu EN 15824, ter zunanji in notranji ometi, zajeti v harmoniziranem standardu EN 998–1, nespremenljivo in predvidljivo požarno odpornost, če izpolnjujejo določene pogoje glede največje vsebnosti organskih snovi v proizvodu, največje nanesene mase na enoto površine podlage in požarne odpornosti podlage.

(3)

Zato bi bilo treba šteti, da zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv, zajeti v harmoniziranem standardu EN 15824, ter zunanji in notranji ometi, zajeti v harmoniziranem standardu EN 998–1, pod navedenimi pogoji ustrezajo določenemu razredu požarne odpornosti iz Delegirane uredbe (EU) 2016/364 in dodatno preskušanje ni potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv, zajete v harmoniziranem standardu EN 15824, ter zunanje in notranje omete, zajete v harmoniziranem standardu EN 998–1, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, se šteje, da ustrezajo razredom požarne odpornosti iz Priloge in jih ni treba preskušati.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 68, 15.3.2016, str. 4).


PRILOGA

Proizvodi (1)

Največja vsebnost organskih snovi (2)

(utežni %)

Največja masa na enoto površine (3)

(kg/m2)

Razred (4)

Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv, zajeti v harmoniziranem standardu EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B – s2, d0

Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv, zajeti v harmoniziranem standardu EN 15824

ter

zunanji in notranji ometi, zajeti v harmoniziranem standardu EN 998–1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Za proizvode, dobavljene v pasti ali v prahu, ki se uporabljajo za zunanjo in notranjo prevleko zidov, stebrov, predelnih sten in stropov. Lastnosti podlage morajo biti najmanj iz razreda A2 – s1, d0 in gostota ne sme biti manjša kot 525 kg/m3.

(2)  Glede na vsebnost trdnih snovi (primerljivo s popolnoma suhim ometom, nanesenim na podlago).

(3)  Glede na vlažen proizvod (v stanju, pripravljenem za uporabo).

(4)  Razred, kot je naveden v tabeli 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/364.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1229

z dne 3. maja 2017

o popravku določenih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) št. 1333/2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Malteška, nizozemska in slovenska jezikovna različica Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1333/2011 (2) vsebujejo napake v uvodni izjavi 3, prvem odstavku člena 1, členu 3 in točki I Priloge I, ki se nanašajo na sorte banan, za katere veljajo tržni standardi, določeni v navedeni uredbi. Zato je potreben popravek malteške, nizozemske in slovenske jezikovne različice. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(2)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 1333/2011 bi bilo zato treba ustrezno popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 1333/2011 se popravi:

(1)

drugi stavek v uvodni izjavi 3 se nadomesti z naslednjim:

„Lastnosti in način prodaje smokvovih banan so takšni, da se jih ne vključi v standarde Unije.“;

(2)

prvi odstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„Tržni standardi za banane iz tarifne številke KN 0803 00, razen močnatih banan, smokvovih banan in banan, namenjenih za predelavo, so določeni v Prilogi I.“;

(3)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Države članice opravijo preglede v skladu s tem poglavjem, da preverijo, če so banane iz tarifne oznake KN 0803 00, razen močnatih banan, smokvovih banan in banan, namenjenih za predelavo, v skladu s tržnimi standardi iz člena 1.“;

(4)

točka I Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„Ta standard se uporablja za banane sort (kultivarje) Musa (AAA) spp., podskupin Cavendish in Gros Michel ter za hibride iz Priloge IV, ki se po pripravi in pakiranju potrošnikom prodajajo sveži. Močnate banane, banane, namenjene za predelavo, in smokvove banane niso zajete.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1333/2011 z dne 19. decembra 2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan (UL L 336, 20.12.2011, str. 23).


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1230

z dne 31. maja 2017

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 422(10) in člena 425(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, kot je določena v členih 29 in 34 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (2), je omejena na primere, ko so vzpostavljeni potrebni zaščitni ukrepi in samo s predhodno odobritvijo pristojnih organov. Ti zaščitni ukrepi so določeni v členih 29(2) in 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 v obliki dodatnih objektivnih meril, ki morajo biti izpolnjena pri izvedbi teh poslov. Navedene zaščitne ukrepe bi bilo treba podrobneje opredeliti, da se jasno določijo pogoji za njihovo skladnost.

(2)

Zagotoviti bi bilo treba, da uporaba takšnih ugodnejših stopenj ne ogroža likvidnostne stabilnosti ponudnika likvidnosti in da prejemniku likvidnosti učinkovito olajša doseganje skladnosti s količnikom likvidnostnega kritja. Profil nizkega likvidnostnega tveganja bi bilo treba dokazati s skladnostjo kreditne institucije s količnikom likvidnostnega kritja in drugimi nadzornimi zahtevami in ukrepi, povezanimi z likvidnostjo, ki se uporabljajo v skladu z oddelkoma III in IV poglavja 2 naslova VII Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3), skupaj z oceno pristojnih organov na podlagi zadnjega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, da likvidnostna pozicija institucije predstavlja nizko tveganje, kot objektivnimi referencami glede njenih likvidnostnih pozicij

(3)

Učinkovitost likvidnostne podpore znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog na čezmejni osnovi bi bilo treba zajamčiti s stabilnim pogodbenim okvirom na podlagi pravnega mnenja, ki ga odobri upravljalni organ kreditne institucije. Minimalna preostala zapadlost kredita bi morala zagotavljati, da obveznost ni omejena na specifičen posel, ampak traja minimalno obdobje.

(4)

Zagotoviti bi bilo treba, da lahko ponudnik likvidnosti prejemniku likvidnosti pravočasno zagotovi potrebno likvidnostno podporo, tudi v stresnih razmerah. V ta namen bi moral ponudnik likvidnosti spremljati likvidnostno pozicijo prejemnika likvidnosti, ponudnik in prejemnik likvidnosti pa bi morala v svojih kriznih načrtih financiranja obravnavati učinke uporabe ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov.

(5)

Cilj pogojev za skladnost z dodatnimi objektivnimi merili iz členov 29(2) in 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 bi moral biti zagotavljanje zadostne podlage, da je v stresnih razmerah znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog mogoče pričakovati višje čezmejne likvidnostne tokove od običajnih, pri čemer nista ovirani učinkovitost in uspešnost modela, v okviru katerega se likvidnost običajno centralno upravlja. Zadevni pristojni organi v specifičnih primerih neizpolnjevanja navedenih pogojev, namreč kadar ponudnik ali prejemnik likvidnosti ne dosega ali pričakuje, da ne bo dosegel količnika likvidnostnega kritja ali izpolnil nadzornih zahtev ali ukrepov, ki so povezani z likvidnostjo, ali kadar preostala zapadlost okvirnih likvidnostnih kreditov ali okvirnih kreditov ne dosega predpisanega minimuma ali kadar se za kredit izda obvestilo o preklicu, ocenijo, ali se lahko uporaba ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov nadaljuje, da bi se izognili nenačrtovanim posledicam, ki jih lahko ima samodejna prekinitev ugodnejše obravnave v smislu procikličnih učinkov in učinkov širitve okužbe.

(6)

Podrobnejša opredelitev navedenih dodatnih objektivnih meril ne spremeni odgovornosti kreditnih institucij – v vlogi ponudnika ali prejemnika likvidnosti – da preudarno upravljajo svoje likvidnostno tveganje.

(7)

Cilj podrobnejše opredelitve navedenih dodatnih meril bi moral biti tudi pristojnim organom zagotoviti dovolj orodij, da določijo uporabo ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(9)

Evropski bančni organ je izvedel odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter zaprosil za mnenje interesne skupine za bančništvo, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba podrobneje opredeljuje dodatna objektivna merila iz člena 29(2) in 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 za namene uporabe opustitve, določene v navedenih členih.

Člen 2

Profil nizkega likvidnostnega tveganja ponudnika in prejemnika likvidnosti

1.   Profil nizkega likvidnostnega tveganja iz točke (a) člena 29(2) in točke (a) člena 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 izpolnjuje naslednja pogoja:

(a)

ponudnik in prejemnik likvidnosti dosegata zahtevano raven količnika likvidnostnega tveganja iz členov 4 in 38 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ter izpolnjujeta vse nadzorne zahteve ali ukrepe, povezane z likvidnostjo, ki se uporabljajo v skladu z oddelkoma III in IV poglavja 2 naslova VII Direktive 2013/36/EU, in sicer neprekinjeno in vsaj 12 mesecev pred dovoljenjem za uporabo ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite v skladu s členoma 29(1) in 34(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61;

(b)

likvidnostne pozicije ponudnika in prejemnika likvidnosti predstavljajo nizko tveganje glede na zadnji proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, izveden v skladu z oddelkom III poglavja 2 naslova VII Direktive 2013/36/EU.

Za namene določanja, ali je pogoj iz točke (a) tega odstavka izpolnjen, se zahtevana raven količnika likvidnostnega kritja izračuna ob predpostavki, da se je v dvanajstmesečnem obdobju iz navedene točke uporabljala ugodnejša stopnja likvidnostnih odlivov in prilivov.

2.   Kadar je ponudnik ali prejemnik likvidnosti pridobil dovoljenje zadevnih pristojnih organov za opustitev pogoja iz točke (d) člena 29(1) in točke (d) člena 34(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ter ponudnik ali prejemnik likvidnosti ne dosega ali se pričakuje, da ne bo dosegel zahtevane ravni količnika likvidnostnega kritja iz členov 4 in 38 navedene delegirane uredbe ali izpolnil nadzorniških zahtev ali ukrepov, povezanih z likvidnostjo, ki se uporabljajo v skladu z oddelkoma III in IV poglavja 2 naslova VII Direktive 2013/36/EU, takoj obvesti zadevne pristojne organe in vključi opis učinkov, ki jih bo takšno nedoseganje ravni količnika likvidnostnega tveganja ali neizpolnjevanje nadzorniških zahtev ali ukrepov, povezanih z likvidnostjo, imelo na ustrezno ugodnejšo stopnjo odlivov ali prilivov, ki se uporablja za njegovo nasprotno stranko.

3.   Kadar je ponudnik ali prejemnik likvidnosti pridobil dovoljenje zadevnih pristojnih organov za opustitev pogoja iz točke (d) člena 29(1) in točke (d) člena 34(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ter ponudnik ali prejemnik likvidnosti ne dosega ali se pričakuje, da ne bo dosegel zahtevane ravni količnika likvidnostnega kritja iz navedene delegirane uredbe, se obvestilo iz odstavka 2 vključi v takojšnje uradno obvestilo in načrt o ponovni vzpostaviti skladnosti, ki se zahteva na podlagi člen 414 Uredbe (EU) št. 575/2013.

4.   V primerih iz odstavkov 2 in 3 zadevni pristojni organi v skladu s postopkom iz točke (b) člena 20(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 določijo, ali se ugodnejše stopnje odlivov in prilivov še naprej uporabljajo.

Člen 3

Pravno zavezujoči dogovori in zaveze med subjekti v skupini v zvezi z nečrpanimi okvirnimi krediti ali okvirnimi likvidnostnimi krediti

1.   Pravno zavezujoči dogovori in zaveze iz točke (b) člena 29(2) in točke (b) člena 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

okvirni kredit ali okvirni likvidnostni kredit je zavezujoč kredit, ki je pravno in praktično na voljo ves čas v času trajanja okvirnega kredita, tudi v stresnem obdobju in na čezmejni osnovi. Namenjen je izrecno uporabi ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov, določenih v členih 29 in 34 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 in je na voljo na zahtevo. Kreditne institucije so v ta namen opravile dovolj natančen pravni pregled, podprt s pisnim in utemeljenim pravnim mnenjem, ki so ga odobrili njihovi upravljalni organi in ki potrjuje pravno veljavnost in izvršljivost dogovora ali zaveze o okvirnem kreditu ali okvirnem likvidnostnem kreditu v vseh zadevnih jurisdikcijah;

(b)

določitev valute zavezujočega okvirnega kredita ali okvirnega likvidnostnega kredita je skladna z razporeditvijo po valuti neto likvidnostnih odlivih prejemnika likvidnosti, ki niso povezani s kreditno linijo;

(c)

znesek in stroški odobrenega okvirnega kredita ali okvirnega likvidnostnega kredita so jasno navedeni v zadevni pogodbi;

(d)

dogovori in zaveze ne vsebujejo klavzul, ki bi ponudniku likvidnosti dovoljevale:

(i)

da zahteva izpolnitev kakršnih koli pogojev pred zagotovitvijo likvidnosti;

(ii)

da odstopi od svojih obveznosti v zvezi z izpolnitvijo navedenih dogovorov in zavez;

(iii)

da spremeni pogoje dogovorov in zavez brez predhodne odobritve zadevnih pristojnih organov;

(e)

okvirni kredit ali okvirni likvidnostni kredit ima vedno preostalo zapadlosti več kot šest mesecev. Če okvirni kredit ali okvirni likvidnostni kredit nima datuma zapadlosti, ima minimalni šestmesečni odpovedni rok za preklic.

2.   Pravni pregled iz točke (a) odstavka 1 se redno posodablja, da odraža spremembe zakonodaje vseh zadevnih jurisdikcij. Pristojne organe se obvesti o rezultatih navedenih pravnih pregledov.

3.   Znesek okvirnega kredita ali okvirnega likvidnostnega kredita iz točke (c) odstavka 1 se ne spremeni brez predhodne odobritve zadevnih pristojnih organov.

4.   Če preostala zapadlost iz točke (e) odstavka 1 pade pod šest mesecev ali če se predloži obvestilo o odpovedi okvirnega kredita ali okvirnega likvidnostnega kredita, kreditna institucija takoj obvesti zadevne pristojne organe. Navedeni organi v skladu s postopkom iz točke (b) člena 20(1) Uredbe Komisije (EU) št. 575/2013 določijo, ali se ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov še naprej uporabljajo.

Člen 4

Upoštevanje profila likvidnostnega tveganja prejemnika likvidnosti pri upravljanju likvidnostnega tveganja ponudnika likvidnosti

Profil likvidnostnega tveganja prejemnika likvidnosti se upošteva pri upravljanju likvidnostnega tveganja ponudnika likvidnosti, kot je navedeno v točki (c) člena 29(2) in točki (c) člena 34(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ponudnik likvidnosti dnevno spremlja in nadzoruje likvidnostno pozicijo prejemnika. V primeru korespondenčnega bančništva se spremljanje in nadzor likvidnostne pozicije prejemnika lahko omeji na stanje vostro računov prejemnika likvidnosti;

(b)

ponudnik in prejemnik likvidnosti v svojih kriznih načrtih financiranja v celoti upoštevata in vanje vključita učinke ugodnejše stopnje odlivov ali prilivov ter tudi morebitne ovire za prenos takšne likvidnosti in ocenita čas, potreben za takšen prenos. Ponudnik likvidnosti v te namene zadevnim pristojnim organom dokaže, da se lahko razumno pričakuje, da bo še naprej zagotavljal likvidnostni kredit prejemniku likvidnosti tudi v stresnih razmerah, ne da bi to bistveno negativno vplivalo na njegovo likvidnostno pozicijo. Ponudnik likvidnosti v svojem kriznem načrtu financiranja zagotovi, da se ne zanaša na likvidnost, ki je potrebna za spoštovanje zavezujočega okvirnega kredita ali okvirnega likvidnostnega kredita prejemnika likvidnosti;

(c)

ponudnik likvidnosti v svojem kriznem načrtu financiranja upošteva ugodnejšo stopnjo odlivov ali prilivov za zagotavljanje svoje zmožnosti, da zagotovi potrebno likvidnost, ko je to potrebno.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 321, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1231

z dne 6. junija 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku zaradi razjasnitve postopkovnih elementov, in spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 8(9) in prvega pododstavka člena 13(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Metodologija za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem postopku, je opredeljena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/1153 (2), v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili pa v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/1152 (3). Da bi olajšali prehod na nov regulativni preskusni postopek za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih tovornih vozilih (globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila, WLTP), bi bilo treba korelacijski postopek za osebne avtomobile čim bolj uskladiti s korelacijskim postopkom za lahka gospodarska vozila.

(2)

Pojasniti bi bilo treba določitev kontaktnih točk pri homologacijskih organih in tehničnih službah s strani držav članic, tako da se lahko na učinkovit in varen način zagotovijo elektronski ključi za podpisovanje, potrebni za uradno uporabo orodja za korelacijo.

(3)

Primerno je, da se proizvajalcem v primeru vozil kategorije M1 z največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila 3 000 kg ali več zagotovi enaka možnost kot pri vozilih kategorije N1, in sicer bodisi da koeficiente cestne obremenitve NEDC izpeljejo iz preskusov WLTP bodisi da uporabijo tabelirane vrednosti iz tabele 3 iz Priloge 4a k Pravilniku št. 83 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) (Pravilnik UN/ECE št. 83) (4). To bi moralo olajšati preskuse za homologacijo te specifične skupine vozil.

(4)

Zaradi nadaljnjega razvoja orodja za korelacijo nekateri vhodni podatkovni parametri niso več potrebni, medtem ko bi bilo treba dodati druge administrativne podatke, da se zagotovi sledljiv in preverljiv proces.

(5)

Primerno je tudi, da se uvede uporaba elektronskih zgoščevalnih kod za datoteke z rezultati korelacije. Nekatere omejene in nezaupne rezultate orodja za korelacijo bi bilo treba dati na voljo Komisiji, da se zagotovijo stalen razvoj in izboljšave orodja za korelacijo ter sredstva za nadaljnje preverjanje rezultatov korelacije.

(6)

Izračun referenčne vrednosti CO2 NEDC bi bilo treba poenostaviti z odpravo potrebe po naknadni obdelavi rezultatov preskusa WLTP ter izračuna razlike (delta) med vrednostjo CO2 WLTP, ki jo simulira orodje za korelacijo, in vrednostjo CO2 NEDC. Nova metoda izračuna zagotavlja absolutno referenčno vrednost CO2 NEDC, pri čemer bi moralo biti enostavno izračunati vsa odstopanja orodja za korelacijo in jih prikazati v datoteki z rezultati v obliki nezaupnega povzetka. S tem pristopom se znatno zmanjšuje tveganje za napake pri izračunu referenčnih vrednosti.

(7)

Poleg tega je primerno, da se poenostavi izračun vrednosti porabe goriva skupno in za posamezne faze. Porabo goriva bi bilo treba izračunati na podlagi končne vrednosti CO2 NEDC (deklarirana vrednost, vrednost orodja za korelacijo ali vrednost fizičnega preskusa) s formulami iz Priloge XII k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008 (5).

(8)

Prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1153 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1153 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 1014/2010 (6) se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 (UL L 175, 7.7.2017, str. 679).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644).

(4)  Pravilnik št. 83 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo vozil v zvezi z emisijami onesnaževal glede na zahteve za gorivo [2015/1038] (UL L 172, 3.7.2015, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 293, 11.11.2010, str. 15).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julij 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1153 se spremeni:

(1)

točka 2.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.2   Določitev uporabnikov orodja za korelacijo

Države članice obvestijo Komisijo o ustreznih kontaktnih točkah, odgovornih za uporabo orodja za korelacijo pri homologacijskem organu in, kjer je to ustrezno, v tehničnih službah. Določi se le ena kontaktna točka za vsak organ ali službo. Informacije, ki se zagotovijo Komisiji, vključujejo naziv organizacije, ime odgovorne osebe, poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko. Te informacije se pošljejo v naslednji namenski poštni predal (*1):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Elektronski ključi za podpisovanje za namen uporabe orodja za korelacijo se zagotovijo le na zahtevo kontaktne točke (*2) Komisija objavi smernice o postopku, ki se uporablja za take zahteve.

(*1)  Vse posodobitve naslova poštnega predala bodo na voljo na spletišču."

(*2)  Elektronske ključe za podpisovanje zagotovi Skupno raziskovalno središče Evropske komisije.“;"

(2)

v točki 2.2 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

če se opravita dva homologacijska preskusa, se uporabijo rezultati preskusa z višjimi skupnimi emisijami CO2;

(b)

če se opravijo trije homologacijski preskusi, se uporabijo rezultati preskusa z mediano skupnih emisij CO2.“;

(3)

točka 2.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.3.1   Določitev vztrajnosti vozila NEDC

Referenčna masa NEDC vozila H ter, kjer je to ustrezno, vozil L in R se določi po naslednjem postopku:

 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg],

 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg],

 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg],

pri čemer je:

vozilo R reprezentativno vozilo družine matrik za cestno obremenitev iz točke 5.1 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (*3).

MRO masa v stanju, pripravljenem za vožnjo, kot je opredeljena v členu 2(4)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 (*4) za vozilo H, L oziroma R.

Referenčna masa, ki se uporablja kot vhodni podatek za simulacije in, kjer je to ustrezno, za fizični preskus na vozilu, je vrednost vztrajnosti, določena v tabeli 3 iz Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83, ki je enakovredna referenčni masi (RM), določeni v skladu s to točko, označena pa je kot TMn,L, TMn,H in TMn,R.

(*3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1)."

(*4)  Uredba Komisije (EU) št. 1230/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za mase in mere motornih vozil in njihovih priklopnikov ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 353, 21.12.2012, str. 31).“;"

(4)

točki 2.3.5 in 2.3.6 se nadomestita z naslednjim:

„2.3.5   Določitev razlike v predpisanem tlaku v pnevmatikah

V skladu s točko 6.6.3 Dodatka 3 Priloge I k Uredbi (EU) 2017/1151 se za določitev cestne obremenitve med iztekanjem uporabi najnižji priporočeni tlak v pnevmatikah za preskusno maso vozila, kar pa pri NEDC ni določeno. Vrednost tlaka v pnevmatikah, ki se upošteva pri izračunu cestne obremenitve NEDC v skladu s točko 2.3.8, je povprečje vrednosti tlaka obeh osi, pri čemer se za izračun uporabi povprečje najnižjega in najvišjega dovoljenega tlaka v pnevmatikah za izbrane pnevmatike na vsaki osi za referenčno maso NEDC vozila. Izračun se opravi za vozilo H ter, kjer je to ustrezno, za vozili L in R po naslednjih formulah:

 

za vozilo H: Formula,

 

za vozilo L: Formula,

 

za vozilo R: Formula

pri čemer je:

Pmax,

povprečje najvišjega tlaka v izbranih pnevmatikah za obe osi;

Pmin,

povprečje najnižjega tlaka v izbranih pnevmatikah za obe osi.

Ustrezni učinek v smislu upora, ki deluje na vozilo, se za vozila H, L in R izračuna po naslednjih formulah:

 

za vozilo H: Formula,

 

za vozilo L: Formula,

 

za vozilo R: Formula.

2.3.6   Določitev globine profila pnevmatike

V skladu s točko 4.2.2.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 najmanjša globina profila pnevmatike za preskus WLTP znaša 80 %, medtem ko v skladu s točko 4.2 Dodatka 7 Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83 najmanjša dovoljena globina profila pnevmatike za preskus NEDC znaša 50 % nazivne vrednosti. Zato povprečna razlika v globini profila med postopkoma znaša 2 mm. Ustrezni učinek v smislu upora, ki deluje na vozilo, se za namen izračuna cestne obremenitve NEDC iz točke 2.3.8 za vozila H, L in R določi po naslednjih formulah:

 

za vozilo H: Formula,

 

za vozilo L: Formula,

 

za vozilo R: Formula,

pri čemer so:

RMn,H, RMn,L in RMn,R referenčne mase vozil H, L in R, določene v skladu s točko 2.3.1.“;

(5)

v točki 2.3.8.1 se dodata naslednja odstavka:

„Koeficienti cestne obremenitve NEDC se izračunajo v skladu s formulami iz točke 2.3.8.1.1 (za vozilo H) in točke 2.3.8.1.2 (za vozilo L).

Če ni določeno drugače, se formule uporabljajo tako v primeru simulacij kot tudi v primeru fizičnih preskusov na vozilu.“;

(6)

točka 2.3.8.2 se nadomesti z naslednjim:

2.3.8.2   Določitev cestne obremenitve, ki je bila za preskus WLTP določena v skladu s točko 5 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

2.3.8.2.1   Družina matrik za cestno obremenitev v skladu s točko 5.1 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

Če se cestna obremenitev vozila izračuna v skladu s točko 5.1 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, se cestna obremenitev vozila NEDC, ki se uporabi kot vhodni podatek za simulacije orodja za korelacijo, določi po naslednjem postopku:

(a)

Tabelirane vrednosti cestne obremenitve NEDC v skladu s tabelo 3 iz Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83

Vozilo H:

 

F 0 n,H = T 0 n,H + (F 0 w,H Aw,H ),

 

F 1 n,H = F 1 w,H Bw,H ,

 

F 2 n,H = T 2 n,H + (F 2 w,H Cw,H );

vozilo L:

 

F 0 n,L = T 0 n,L + (F 0 w,L Aw,L ),

 

F 1 n,L = F 1 w,L Bw,L ,

 

F 2 n,L = T 2 n,L + (F 2 w,L Cw,L ),

pri čemer so:

F 0 n,i , F 1 n,i , F 2 n,i z i = H, L

koeficienti cestne obremenitve NEDC za vozilo H ali L;

T 0 n,i , T 2 n,i , z i = H, L

koeficienta dinamometra z valji NEDC za vozilo H ali L, določena v skladu s tabelo 3 iz Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83;

AW,H/L , BW,H/L , CW,H/L

koeficienti dinamometra z valji za vozilo, uporabljeni za pripravo dinamometra z valji v skladu s točkama 7 in 8 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

(b)

Cestna obremenitev vozila NEDC, izpeljana na podlagi reprezentativnega vozila

Pri vozilih, zasnovanih za največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila 3 000 kg ali več, se cestna obremenitev vozila NEDC na zahtevo proizvajalca lahko določi v skladu z naslednjim:

(1)

Določitev koeficientov cestne obremenitve za reprezentativno vozilo družine matrik za cestno obremenitev

(i)   Učinek različne vztrajnosti:

Formula,

pri čemer so faktorji v formuli opredeljeni v točki 2.3.1, z izjemo naslednjih:

F0w,R je koeficient cestne obremenitve F0, določen za preskus WLTP vozila R, TMw,R je preskusna masa WLTP, uporabljena za reprezentativno vozilo R.

(ii)   Učinek različnega tlaka v pnevmatikah:

Formula,

pri čemer so faktorji v formuli opredeljeni v točki 2.3.5.

(iii)   Učinek vztrajnosti rotirajočih delov:

Formula

V primeru fizičnega preskusa na vozilu se uporabi naslednja formula:

Formula

(iv)   Učinek različne globine profila pnevmatike:

Formula,

pri čemer so faktorji v formuli opredeljeni v točki 2.3.6.

(v)   Učinek predkondicioniranja:

Formula

V primeru fizičnega preskusa na vozilu se popravek za učinek predkondicioniranja ne uporabi.

(vi)   Koeficient cestne obremenitve F1n za vozilo R se določi po naslednjem postopku:

 

Učinek vztrajnosti rotirajočih delov:

Formula

 

V primeru fizičnega preskusa na vozilu se uporabi naslednja formula:

Formula

(vii)   Koeficient cestne obremenitve F2n za vozilo R se določi po naslednjem postopku:

 

Učinek vztrajnosti rotirajočih delov:

Formula

 

V primeru fizičnega preskusa na vozilu se uporabi naslednja formula:

Formula,

pri čemer je faktor Formula koeficient cestne obremenitve F2, določen za preskus WLTP vozila R, od katerega je bil odštet učinek vse aerodinamične dodatne opreme.

(2)

Določitev koeficientov cestne obremenitve NEDC za vozilo H

Za izračun cestne obremenitve NEDC za vozilo H se uporabita naslednji formuli:

(i)   F0n,H za vozilo H se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F0n,R

koeficient konstantne cestne obremenitve za vozilo R v N;

RMn,H

referenčna masa vozila H;

RMn,R

referenčna masa vozila R;

RRH

kotalni upor pnevmatik vozila H v kg/tono;

RRR

kotalni upor pnevmatik vozila R v kg/tono;

(ii)   F2n,H za vozilo H se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F2n,R

koeficient cestne obremenitve drugega reda za vozilo R v N/(km/h)2;

Af,H

čelna površina vozila H v m2;

Af,R

čelna površina vozila R v m2.

(iii)   F1n,H za vozilo H se določi na 0.

(3)

Določitev koeficienta cestne obremenitve NEDC za vozilo L

Za izračun cestne obremenitve NEDC za vozilo L se uporabita naslednji formuli:

(i)   F0n,L za vozilo L se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F0n,R

koeficient konstantne cestne obremenitve za vozilo R v N;

RMn,L

referenčna masa vozila L;

RMn,R

referenčna masa vozila R;

RRL

kotalni upor pnevmatik vozila L v kg/tono;

RRR

kotalni upor pnevmatik vozila R v kg/tono;

(ii)   F2n,L za vozilo L se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F2n,R

koeficient cestne obremenitve drugega reda za vozilo R v N/(km/h)2;

Af,L

čelna površina vozila L v m2;

Af,R

čelna površina vozila R v m2.

(iii)   F1n,L za vozilo L se določi na 0.

2.3.8.2.2   Privzeta cestna obremenitev v skladu s točko 5.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

Če se privzeta cestna obremenitev vozila izračuna v skladu s točko 5.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151, se cestna obremenitev vozila NEDC izračuna v skladu s točko 2.3.8.2.1(a) te priloge.

V primeru fizičnega preskušanja na vozilu se preskus opravi s koeficientoma dinamometra z valji NEDC za vozilo H ali L, določenima v skladu s tabelo 3 iz Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83.“;

(7)

v oddelku 2.4 se tabela 1 spremeni:

(a)

v vrstici za vnos 30 („Vztrajnost vozila NEDC“) se sklic v stolpcu „Vir“ nadomesti z naslednjim:

„tabela 3 iz Priloge 4a k Pravilniku UN/ECE št. 83, izpolni homologacijski organ ali tehnična služba“;

(b)

vrstica za vnos 34 se nadomesti z naslednjim:

„34

Nastavitev vztrajnosti WLTP

kg

točka 2.5.3 Podpriloge 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

vztrajnost dinamometra z valji, uporabljena med preskusom WLTP“;

(c)

v vrstici za vnos 59 („Temperatura hladilne tekočine motorja WLTP“) se besedilo v stolpcu „Opombe“ nadomesti z naslednjim:

„niz: podatki diagnostike na vozilu, 1 Hz, ločljivost 1 °C“;

(d)

vrstice za vnose 63 do 66 se nadomestijo z naslednjim in doda se vrstica 67:

„63

Deklarirane skupne emisije CO2 NEDC za vozili H in L

gCO2/km

 

Deklarirana vrednost za preskus NEDC. Pri vozilih s sistemi z redno regeneracijo je vrednost popravljena s faktorjem Ki.

64

Hitrost NEDC (teoretična)

km/h

kot je opredeljena v točki 6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 83

Niz: 1 Hz, ločljivost 0,1km/h. Če ni določena, se uporabi profil hitrosti, opredeljen v točki 6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 83.

65

Prestava NEDC (teoretična)

glej prejšnjo opombo

Niz: 1 Hz. Če ni določena, se uporabi profil hitrosti, opredeljen v točki 6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 83.

66

Identifikacijska številka družine vozil

točka 5.0 Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

 

67

Faktor regeneracije Ki

Dodatek 1 Podpriloge 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151

Pri vozilih brez sistemov z redno regeneracijo je ta vrednost enaka 1. Pri vozilih s sistemi z redno regeneracijo je ta vrednost nastavljena na 1,05.“;

(8)

v točki 3.1 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je razlika med voziloma H in L zgolj posledica razlike v dodatni opremi (tj. MRO, oblika karoserije in koeficienti cestne obremenitve so enaki), se referenčna vrednost CO2 NEDC določi samo za vozilo H.“;

(9)

točke 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.3 se nadomestijo z naslednjim:

„3.1.1   Vhodni podatki in rezultati orodja za korelacijo

3.1.1.1   Izvirno poročilo o rezultatih korelacije

Homologacijski organ ali imenovana tehnična služba zagotovi, da je datoteka z vhodnimi podatki za orodje za korelacijo popolna. Po končanem preskusu na orodju za korelacijo se izvirno poročilo o rezultatih korelacije izda in označi z zgoščevalno kodo. Poročilo vključuje naslednje datoteke:

(a)

vhodne podatke iz točke 2.4;

(b)

izhodne podatke, ki izhajajo iz izvedbe simulacije;

(c)

zbirno datoteko, ki vsebuje

(i)

identifikacijsko številko družine vozil;

(ii)

razliko (delta) med vrednostjo CO2 po navedbi proizvajalca in vrednostjo, ki je bila izračunana z orodjem za korelacijo (skupna vrednost CO2);

(iii)

nezaupne tehnične podatke (tj. vrsto goriva, delovno prostornino motorja, tip menjalnika, turbinski polnilnik).

3.1.1.2   Popolna korelacijska datoteka

Če je bilo izvirno poročilo o rezultatih korelacije izdano v skladu s točko 3.1.1.1, homologacijski organ ali, kjer je to ustrezno, imenovana tehnična služba uporabi ustrezne ukaze v orodju za korelacijo, s katerimi pošlje zbirno datoteko strežniku s časovnim žigom, od tam pa se odgovor s časovnim žigom vrne pošiljatelju (z ustreznimi službami Komisije v kopiji), vključno z naključno ustvarjenim celim številom med 1 in 99.

Ustvari se popolna korelacijska datoteka, vključno z odgovorom s časovnim žigom in izvirnim poročilom o rezultatih korelacije iz točke 3.1.1.1. Popolna korelacijska datoteka se označi z zgoščevalno kodo. Datoteko hrani homologacijski organ kot poročilo o preskusu v skladu s Prilogo VIII k Direktivi 2007/46/ES.

3.1.2   Referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo H

Orodje za korelacijo se uporabi za izvedbo simuliranega preskusa NEDC za vozilo H, pri katerem se uporabijo ustrezni vhodni podatki iz točke 2.4.

Referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo H se določi po naslednjem postopku:

CO 2, H = NEDC CO 2, C,H · Ki,H ,

pri čemer je:

CO 2, H

referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo H;

NEDC CO2,C,H

skupna vrednost CO2 NEDC za vozilo H, simulirana z orodjem za korelacijo;

Ki,H

vrednost, določena v skladu z Dodatkom 1 Podpriloge 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 za vozilo H.

Poleg referenčne vrednosti CO2 NEDC se z orodjem za korelacijo določijo tudi vrednosti CO2 za posamezne faze za vozilo H.

3.1.3   Referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo L

Kjer je to ustrezno, se simulirani preskus NEDC za vozilo L izvede z orodjem za korelacijo in ustreznimi vhodnimi podatki iz točke 2.4.

Referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo L se določi po naslednjem postopku:

CO2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L

pri čemer je:

CO2, L

referenčna vrednost CO2 NEDC za vozilo L;

NEDC CO2,C,L

skupna vrednost CO2 NEDC za vozilo L, simulirana z orodjem za korelacijo;

Ki,L

vrednost, določena v skladu z Dodatkom 1 Podpriloge 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151[WLTP] za vozilo L.

Poleg referenčne vrednosti CO2 NEDC se z orodjem za korelacijo določijo tudi vrednosti CO2 za posamezne faze za vozilo L.“;

(10)

točka 3.2.6 se nadomesti z naslednjim:

3.2.6   Če je naključno ustvarjeno število iz točke 3.1.1.2 med 90 in 99, se vozilo izbere za eno fizično meritev v skladu s postopkom iz Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, pri čemer se upoštevajo podrobnosti, določene v oddelku 2 te priloge. Rezultati preskusov se dokumentirajo v skladu s Prilogo VIII k Direktivi 2007/46/ES.

Če se vrednost CO2 NEDC za vozili H in L določi v skladu s točko 3.2.1, je konfiguracija vozila, ki se izbere za fizično meritev, vozilo L, če je naključno število med 90 in 94, in vozilo H, če je naključno število med 95 in 99.

Če se vrednost CO2 NEDC določi v skladu s točko 3.2.1 za samo eno izmed vozil H ali L v družini interpolacij, se navedeno vozilo izbere za eno fizično meritev, če je naključno število med 90 in 99.

Če se vrednosti CO2 NEDC ne določijo v skladu s točko 3.2.1, vendar se tako na vozilu H kot na vozilu L opravi fizični preskus, se naključno število ne upošteva.“;

(11)

v točki 3.2.8 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Faktor odstopanja De se izračuna na tri decimalke in se zabeleži v certifikatu o homologaciji in potrdilu o skladnosti.“;

(12)

točke 3.3.1, 3.3.2 in 3.3.3 se nadomestijo z naslednjim:

„3.3.1   Izračun vrednosti CO2 NEDC za posamezne faze za vozilo H

Vrednosti NEDC za posamezne faze za vozilo H se izračunajo po naslednjem postopku:

NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H ,c · CO 2, AF,H ,

pri čemer je:

p

faza NEDC „mestni vozni cikel“ ali „zunajmestni vozni cikel“;

NEDC CO2,p,H,c

vrednost CO2 NEDC, simulirana z orodjem za korelacijo za fazo p, iz točke 3.1.2 ali, kjer je to ustrezno, rezultat fizične meritve iz točke 3.2.2;

NEDC CO2,p,H

vrednost NEDC za posamezno fazo za vozilo H v veljavni fazi p v gCO2/km;

CO2,AF,H

prilagoditveni faktor za vozilo H, izračunan z razmerjem med vrednostjo CO2 NEDC, določeno v skladu s točko 3.2, in rezultatom preskusa NEDC, simuliranim z orodjem za korelacijo, iz točke 3.1.2 ali, kjer je to ustrezno, rezultatom fizične meritve.

3.3.2   Izračun vrednosti CO2 NEDC za posamezne faze za vozilo L

Vrednosti NEDC za posamezne faze za vozilo L se izračunajo po naslednjem postopku:

NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L ,

pri čemer je:

p

faza NEDC „mestni vozni cikel“ ali „zunajmestni vozni cikel“;

NEDC CO2,p,L,c

vrednost CO2 NEDC, simulirana z orodjem za korelacijo za fazo p, iz točke 3.1.2 ali, kjer je to ustrezno, rezultat fizične meritve iz točke 3.2.2;

NEDC CO2,p,L

vrednost NEDC za posamezno fazo za vozilo L v veljavni fazi p v gCO2/km;

CO2,AF,L

prilagoditveni faktor za vozilo L, izračunan z razmerjem med vrednostjo CO2 NEDC, določeno v skladu s točko 3.2, in rezultatom preskusa NEDC, simuliranim z orodjem za korelacijo, iz točke 3.1.2 ali, kjer je to ustrezno, rezultatom fizične meritve.

3.3.3   Izračun porabe goriva NEDC za vozili H in L

3.3.3.1   Izračun (skupne) porabe goriva NEDC

(Skupna) poraba goriva NEDC za vozili H in L se izračuna na podlagi skupnih emisij CO2 NEDC, določenih v skladu s točko 3.2 in določbami Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Šteje se, da emisije drugih onesnaževal, pomembnih za izračun porabe goriva (ogljikovodiki, ogljikov monoksid), znašajo 0 (nič) g/km.

3.3.3.2   Izračun porabe goriva NEDC za posamezne faze

Poraba goriva NEDC za posamezne faze za vozili H in L se izračuna na podlagi emisij CO2 NEDC za posamezne faze, določenih v skladu s točko 3.3 in določbami Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Šteje se, da emisije drugih onesnaževal, pomembnih za izračun porabe goriva (ogljikovodiki, ogljikov monoksid), znašajo 0 (nič) g/km.“;

(13)

vstavi se naslednja točka 4.2.1.4a:

„4.2.1.4a.   Cestna obremenitev NEDC, izpeljana na podlagi reprezentativnega vozila družine matrik za cestno obremenitev

Če se cestna obremenitev NEDC reprezentativnega vozilo izračuna na podlagi reprezentativnega vozila WLTP v skladu s točko 2.3.8.2.1(b), se cestna obremenitev NEDC posameznega vozila izračuna po naslednjih formulah:

(a)   F0n,ind za posamezno vozilo se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F0n,R

koeficient konstantne cestne obremenitve za vozilo R v N;

RMn,ind

referenčna masa posameznega vozila;

RMn,R

referenčna masa vozila R;

RR,ind

kotalni upor pnevmatik posameznega vozila v kg/tono;

RRR

kotalni upor pnevmatik vozila R v kg/tono.

(b)   F2n,ind za posamezno vozilo se določi po naslednjem postopku:

Formula,

pri čemer je:

F2n,R

koeficient cestne obremenitve drugega reda za vozilo R v N/(km/h)2;

Af,ind

čelna površina posameznega vozila v m2;

Af,R

čelna površina vozila R v m2.

(c)   F1n,ind za posamezno vozilo se določi na 0.“;

(14)

v točki (a) oddelka 5 se besedilo „poročilo o rezultatih orodja za korelacijo“ nadomesti z besedilom „popolna korelacijska datoteka“.PRILOGA II

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1014/2010 se v tabeli „Viri podatkov“ doda naslednja vrstica:

„Identifikacijska številka družine vozil

 

točka 5.0 Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 (*1)


(*1)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1)“.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1232

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Okrogel izdelek s premerom približno 500 mm in maso približno 23 kg. Izdelan je iz sferoidnega grafitnega litega železa (nodularnega litega železa EN-GJS-500-7). Izdelek je zaradi zaščite pred korozijo prebarvan s črnim bitumnom.

Certificiran je v skladu s standardom EN 124 (pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce) in se uporablja kot pokrov za kanal (na primer za kanale za padavinsko vodo).

Glej sliko (*1).

7325 99 10

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7325 , 7325 99 in 7325 99 10 .

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k oznaki KN 7307 19 10 opredeljujejo temprano lito železo. V skladu s temi opombami izraz „kovno“ zajema sferoidno grafitno lito železo. Zaradi pravne varnosti in da bi zagotovili skladno razlago kombinirane nomenklature, bi se te pojasnjevalne opombe morale po analogiji uporabljati tudi za tarifno številko 7325 . Uvrstitev izdelka pod oznako KN 7325 10 00 kot drugi liti izdelki iz netempranega litega železa je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7325 99 10 kot drugi liti izdelki iz tempranega litega železa.

Image


(*1)  Slika je samo informativne narave.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1233

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Novo večnamensko motorno vozilo na štirikolesni pogon (tipa dostavno vozilo). Vozilo z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 2 500 cm3. Skupna bruto teža vozila je približno 2 800 kg.

Vozilo ima dve vrsti sedežev; v prvi vrsti sta dva sedeža (vozniški sedež in sedežna klop, na kateri lahko sedita dva potnika), v drugi vrsti pa so trije sedeži. V prvi vrsti sedežev so na obeh straneh vrata z oknom, v drugi vrsti sedežev pa je na levi strani okno, na desni pa so drsna vrata z oknom.

Za drugo vrsto sedežev je fiksna pregrada (pregradna rešetka), ki ločuje prostor za potnike od prostora za prevoz blaga. V prostoru za prevoz blaga ni varnostnih pasov niti opreme za njihovo vgradnjo. Prostor za prevoz blaga ima zadnja vrata, ki se odpirajo dvokrilno, oken pa nima. Elementi udobja ter notranja izdelava in oprema vozila so značilni za prostor za potnike v vozilih.

Prostor za prevoz blaga je dolg približno 1,9 m in ima prostornino 4,4 m3.

8703 32 19

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8703 , 8703 32 in 8703 32 19 .

Uvrstitev večnamenskih motornih vozil je opredeljena v skladu z nekaterimi značilnostmi, ki kažejo, ali so vozila konstruirana predvsem za prevoz oseb ali za prevoz blaga (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifnima številkama 8703 in 8704 ter pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifni številki 8703 ).

Uvrstitev pod tarifno številko 8704 kot vozilo za prevoz blaga je izključena, saj so objektivne lastnosti in splošni videz vozila značilni za vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (vozilo ima drugo vrsto sedežev z varnostno opremo, štiri okna, drsna vrata z oknom za potnike, ki sedijo zadaj, elemente udobja za potnike, ki sedijo spredaj in zadaj). Prisotnost fiksne pregrade med prostorom za potnike in prostorom za prevoz blaga ne more biti odločilno merilo za izključitev uvrstitve pod tarifno številko 8703 , saj je to tipična lastnost mnogih vozil, ki so opredeljena kot vozila za prevoz oseb (običajno športna terenska vozila). Glej tudi mnenji 8703 32/1 in 8703 32/2 o uvrstitvi proizvoda v harmonizirani sistem.

Vozilo je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8703 32 19 kot nova motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1234

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek je sestavljen iz naslednjih delov:

navpično aluminijasto krmilo, visoko približno 95 cm, z osjo ob vznožju in plastičnima kolesoma, pritrjenima na obeh koncih osi,

zložljiva, vodoravna aluminijasta deska, na kateri uporabnik stoji in ki ima na koncu pritrjeno kolo z zavornim mehanizmom,

kovček z zunanjo površino iz oblikovane plastične mase, ki meri približno 55 cm × 30 cm × 20 cm in je s sponkami, ki se lahko odpirajo, pritrjen na navpično krmilo.

Izdelek je namenjen osebam, starim 8 let ali več. Njegova uporabnost kot sredstvo za prevoz blaga se lahko kombinira s funkcijo skiroja, mogoče ga je vleči ali potiskati, da se prevaža kovček na kolesih, ko je vodoravna deska dvignjena.

Glej slike izdelka (*1).

4202 12 50

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 4202 , 4202 12 in 4202 12 50 .

Izdelek je sestavljeno blago. Njegova glavna naloga je predvsem prevoz blaga v kovčku. Uporabnik lahko kovček vozi tako, da stoji na vodoravni deski in poganja izdelek (z desko, položeno na tla) oziroma da ga potiska ali vleče na enak način kot običajni kovček na kolesih (z desko, zloženo navzgor).

Sestavni deli skiroja (sestavni deli, ki niso del standardnih kovčkov na kolesih, to je zložljiva vodoravna deska in plastično kolo ter zavora) so podrejenega značaja in so namenjeni prevozu blaga v kovčku. Zato daje izdelku njegov bistveni značaj kovček. Uvrstitev pod tarifno številko 8716 kot druga vozila ali pod tarifno številko 9503 kot skiro je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 4202 12 50 kot kovček z zunanjo površino iz oblikovane plastične mase.

Image


(*1)  Slike so zgolj informativne.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1235

z dne 6. julija 2017

o dvestosedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1) ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 3. julija 2017 sklenil črtati tri fizične osebe s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se pod naslovom „Fizične osebe“ črtajo naslednji vnosi:

„Ahmad Zerfaoui (tudi (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Datum rojstva: 15.7.1963. Kraj rojstva: Chréa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) nekdanji član organizacije The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) potrjeno, da je umrl 19.9.2006 v severnem Maliju. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.5.2004.“

„Dhou El-Aich (tudi Abdel Hak). Datum rojstva: 5.8.1964. Kraj rojstva: Blida, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: potrjeno, da je umrl 8.3.2004 v Čadu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.5.2004.“

„Hacene Allane (tudi (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Datum rojstva: 17.1.1941. Kraj rojstva: Médéa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: potrjeno, da je umrl 16.4.2004 v severnem Nigru. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.5.2004.“


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1236

z dne 7. julija 2017

o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2017

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(3) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013 se rezerva, namenjena zagotovitvi dodatne podpore kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo, vzpostavi tako, da se na začetku vsakega leta uporabi znižanje neposrednih plačil z mehanizmom finančne discipline iz člena 26 navedene uredbe.

(2)

V členu 26(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 je določeno, da se za zagotovitev upoštevanja letnih zgornjih mej iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2) za financiranje s trgom povezanih odhodkov in neposrednih plačil določi prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, kadar napovedi za financiranje ukrepov v okviru navedene vmesne zgornje meje za posamezno proračunsko leto kažejo, da bodo veljavne letne zgornje meje presežene.

(3)

Znesek rezerve za krize v kmetijskem sektorju, ki je vključena v predlog proračuna Komisije za leto 2018, znaša 459,5 milijona EUR v tekočih cenah. Za pokritje tega zneska je treba za neposredna plačila na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) za koledarsko leto 2017 uporabljati mehanizem finančne discipline.

(4)

Napovedi za neposredna plačila in s trgom povezane odhodke iz predloga proračuna Komisije za leto 2018 kažejo, da ni potrebe po nadaljnji finančni disciplini.

(5)

V skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 je Komisija 30. marca 2017 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2017 (4).

(6)

Evropski parlament in Svet navedene prilagoditvene stopnje nista določila do 30. junija 2017. Zato v skladu s členom 26(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013 prilagoditveno stopnjo določi Komisija z izvedbenim aktom ter o tem takoj obvesti Evropski parlament in Svet.

(7)

V skladu s členom 26(4) Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko Komisija do 1. decembra 2017 prilagodi prilagoditveno stopnjo na podlagi novih informacij, ki jih ima na voljo. Če so na voljo nove informacije, jih Komisija upošteva in do 1. decembra 2017 sprejme izvedbeno uredbo, s katero se prilagodi prilagoditvena stopnja, v okviru dopolnilnega pisma k predlogu proračuna za leto 2018.

(8)

Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju znotraj proračunskega leta (N + 1). Vendar lahko države članice izvedejo plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja znotraj določenih časovnih omejitev. Takšna pozna plačila se lahko izvedejo v naslednjem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(9)

V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Hrvaško uporablja šele od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se zato ne bi smela uporabljati za plačila kmetom v navedeni državi članici –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za določitev prilagoditvene stopnje v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski neposrednih plačil na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013, ki presegajo 2 000 EUR in se odobrijo kmetom na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2017, znižajo za prilagoditveno stopnjo 1,388149 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se na Hrvaškem ne uporablja.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  COM(2017) 150.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/36


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1237

z dne 7. julija 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti za cianovodikovo kislino v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti za nekatera onesnaževala v živilih.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranski verigi (CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je sprejel znanstveno mnenje o akutnih zdravstvenih tveganjih, povezanih s prisotnostjo cianogenih glikozidov v surovih mareličnih jedcih in proizvodih, pridobljenih iz surovih mareličnih jedrc (3). Izraz „surova marelična jedrca in proizvodi, pridobljeni iz surovih mareličnih jedrc“ iz znanstvenega mnenja se nanaša na iste proizvode kot izraz „nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca“ iz te uredbe.

(3)

Amigdalin je glavni cianogeni glikozid, ki je prisoten v nepredelanih mareličnih jedrcih in se razgradi na cianovodikovo kislino (cianid) z žvečenjem. Cianovodikova kislina (cianid) je zelo strupena za človeka. Odbor CONTAM je za oceno tveganj, povezanih s prisotnostjo cianogenih glikozidov v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih določil akutni referenčni odmerek (ARfD) v višini 20 μg/kg telesne teže. Glede na sporočene vsebnosti cianogenih glikozidov v nepredelanih mareličnih jedrcih bi bil akutni referenčni odmerek presežen že z zaužitjem zelo majhnega števila nepredelanih mareličnih jedrc.

(4)

Zato je primerno določiti mejno vrednost za cianovodikovo kislino (cianid) v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika.

(5)

Zaradi zelo razdrobljenega trga nepredelanih mareličnih jedrc in morebitnih akutnih zdravstvenih tveganj za javno zdravje bi bilo treba določiti, da nosilec dejavnosti jamči, da so vsa nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca, dana v promet za končnega potrošnika, v skladu z mejno vrednostjo.

(6)

Primerno je določiti pravila vzorčenja, ki se morajo uporabljati za nadzor skladnosti z mejno vrednostjo.

(7)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Nosilec dejavnosti, ki da nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca v promet za končnega potrošnika, na zahtevo pristojnega organa predloži dokazilo o skladnosti trženega proizvoda z mejno vrednostjo.

Člen 3

Vzorčenje za nadzor skladnosti z mejno vrednostjo se izvaja v skladu s pravili iz dela D.2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 401/2006 (4).

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(3)  Odbor CONTAM agencije EFSA (odbor agencije EFSA za onesnaževala v prehranski verigi), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels (Znanstveno mnenje o akutnih zdravstvenih tveganjih, povezanih s prisotnostjo cianogenih glikozidov v surovih mareličnih jedcih in proizvodih, pridobljenih iz surovih mareličnih jedrc). EFSA Journal 2016; 14(4):4424, 47 str., doi:10.2903/j.efsa.2016.4424

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).


PRILOGA

V oddelku 8 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se doda naslednji vnos:

„8.3

cianovodikova kislina, vključno s cianovodikovo kislino, vezano v cianogenih glikozidih

 

8.3.1

nepredelana cela, zdrobljena, zmleta, strta ali sesekljana marelična jedrca, dana v promet za končnega potrošnika (54)  (55)

20,08.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1238

z dne 7. julija 2017

o obvezni registraciji uvoza nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14(5) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je po pritožbi, ki jo je 25. oktobra 2016 vložil EUROFER („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje nekaterih vrst jekla, odpornih proti korožiji, v Uniji, 9. decembra 2016 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), napovedala začetek protidampinškega postopka za uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“).

1.   ZADEVNI IZDELEK

(2)

Izdelek v preiskavi so nekatere vrste jekla, odporne proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(3)

Vrste jekla, odporne proti koroziji, sestojijo iz ploščatih valjanih izdelkov iz železa, legiranega jekla ali nelegiranega jekla; pasivizirane z aluminijem; vroče platirane ali prevlečene s cinkom in/ali aluminijem, brez drugih kovin; kemično pasivizirane; ki vsebujejo: 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,170 mas. % ogljika, 0,015 % ali več, vendar ne več kot 0,100 mas. % aluminija, ne več kot 0,045 mas. % niobija, ne več kot 0,010 mas. % titana in ne več kot 0,010 mas. % vanadija; predloženi v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove.

Izključeni so naslednji izdelki:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave.

(4)

Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 in ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

2.   ZAHTEVEK

(5)

Pritožnik je 24. maja 2017 v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe vložil zahtevek za registracijo. Pritožnik je za uvoz zadevnega izdelka zahteval uvedbo obvezne registracije, da se od datuma registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi.

3.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(6)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe carinskim organom odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da bi se proti navedenemu uvozu lahko uporabili ukrepi. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep.

(7)

Pritožnik trdi, da je registracija upravičena, ker se dampinški uvoz zadevnega izdelka nadaljuje, uvozniki pa so bili seznanjeni z dampinškimi praksami, ki so bile dolgotrajne in so povzročale škodo industriji Unije. Pritožnik trdi tudi, da kitajski uvoz povzroča škodo industriji Unije in da se je raven tega uvoza znatno povišala, tudi po obdobju preiskave, kar bi resno ogrozilo popravljalne učinke protidampinške dajatve, če bi se taka dajatev uporabljala.

(8)

Komisija meni, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati dampinških praks izvoznikov. V zvezi s tem je pritožba vsebovala dovolj dokazov prima facie, kar je bilo podrobno navedeno v obvestilu o začetku tega postopka (3). V skladu z oceno iz nezaupne različice pritožbe stopnje dampinga za kitajski uvoz znašajo 50 %. Dokaz o dampingu v pritožbi temelji na primerjavi med normalnimi vrednostmi na podlagi informacij proizvajalca iz Kanade, ki je bila izbrana za primerljivo državo, in izvozno ceno (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Kitajska izvozna cena je bila določena na podlagi informacij, ki so jih navedli kitajski proizvajalci izvozniki na trg Unije med avgustom 2012 in aprilom 2016.

(9)

Glede na obseg dampinga, ki se morda izvaja, je mogoče sklepati, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati razmer.

(10)

Poleg tega je pritožnik tako v pritožbi kot tudi v zahtevku za registracijo predložil zadostne dokaze v obliki sporočil za javnost, v katerih so opisane dampinške prakse kitajskih izvoznikov in jih uvozniki prima facie ne bi mogli in ne bi smeli prezreti. Zahtevek za pregled se je skliceval tudi na ukrepe trgovinske zaščite, vključno s protidampinškimi ukrepi, ki se trenutno uporabljajo v tretjih državah.

(11)

Od začetka postopka v decembru 2016 je Komisija ugotovila dodatno povečanje za več kot 50 %, ko je povprečni mesečni obseg uvoza v obdobju od oktobra 2015 do septembra 2016 (tj. obdobje preiskave) primerjala s povprečnim mesečnim obsegom uvoza v obdobju od januarja do aprila 2017 (tj. obdobje po začetku preiskave). Dodatni dokazi prima facie so pokazali povečanje tržnega deleža in zalog.

(12)

Pritožba poleg tega vsebuje zadostne dokaze prima facie, da se povzroča škoda, navedbe, predložene v okviru preiskave, vključno z zahtevkom za registracijo, pa vsebujejo dokaze, da bi nadaljnje povečanje tega uvoza povzročilo dodatno škodo. Glede na časovni okvir, povečanje obsega dampinškega uvoza in druge okoliščine (kot sta presežna zmogljivost na Kitajskem in oblikovanje cen s strani kitajskih izvoznikov, kakor je prikazano v prvotni pritožbi) bi bil popravljalni učinek kakršnih koli dokončnih dajatev verjetno resno ogrožen, razen če bi se take dajatve uporabile retroaktivno. Poleg tega je glede na začetek sedanjega postopka in ob upoštevanju dosedanjega razvoja kitajskega uvoza v smislu cen in obsega upravičeno sklepati, da se bo pred uvedbo morebitnih začasnih ukrepov raven uvoza zadevnega izdelka še povečala, uvozniki pa bodo hitro oblikovali zaloge.

4.   POSTOPEK

(13)

Komisija je glede na navedeno ugotovila, da je pritožnik predložil zadostne dokaze prima facie, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(14)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek in dokažejo, da obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

5.   REGISTRACIJA

(15)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe navedene dajatve za registrirani uvoz lahko obračunajo retroaktivno.

(16)

V pritožbi pritožnik ocenjuje, da je za zadevni izdelek povprečna stopnja dampinga znašala približno 50 %, povprečna stopnja nelojalnega nižanja ciljnih cen pa 37,8 %–41,0 %. Ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti za Kitajsko je določen na ravni nelojalnega nižanja ciljnih cen, ocenjeni na podlagi pritožbe, tj. na 37,8 % do 41,0 % uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

6.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(17)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odredi, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki sestojijo iz ploščatih valjanih izdelkov iz železa, legiranega jekla ali nelegiranega jekla; pasiviziranih z aluminijem; vroče platiranih ali prevlečenih s cinkom in/ali aluminijem, brez drugih kovin; kemično pasiviziranih; ki vsebujejo: 0,015 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,170 mas. % ogljika, 0,015 % ali več, vendar ne več kot 0,100 mas. % aluminija, ne več kot 0,045 mas. % niobija, ne več kot 0,010 mas. % titana in ne več kot 0,010 mas. % vanadija; predloženih v kolobarjih, razrezani na kose pločevine in ozke pasove, razen:

iz nerjavnega jekla, iz silicijevega jekla za elektropločevine in iz hitroreznega jekla,

vroče ali hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave,

in se trentno uvrščajo pod oznake KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 in ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL C 459, 9.12.2016, str. 17.

(3)  UL C 459, 9.12.2016, str. 17 (točka 3 obvestila o začetku).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


SKLEPI

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/43


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1239

z dne 6. julija 2017

o priznanju Etiopije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4555)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2008/106/ES se lahko države članice odločijo, da z overitvijo priznajo ustrezna spričevala o usposobljenosti ali visoki usposobljenosti pomorščakov, ki so jih izdale tretje države, če je zadevno tretjo državo priznala Komisija. Navedene tretje države morajo izpolnjevati vse zahteve Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije iz leta 1978 (v nadaljnjem besedilu: konvencija STCW).

(2)

Z dopisoma z dne 9. januarja 2014 in 5. novembra 2014 sta Luksemburg in Ciper zahtevala priznanje Etiopije. Na podlagi navedenih zahtevkov je Komisija vzpostavila stik z organi Etiopije, da bi ocenila njihove sisteme za usposabljanje in izdajanje spričeval, s čimer bi preverila, ali Etiopija izpolnjuje vse zahteve konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali. Pojasnjeno je bilo, da bo ocena temeljila na rezultatih inšpekcijskega pregleda za ugotavljanje dejstev, ki ga bodo opravili strokovnjaki Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v Etiopiji.

(3)

Komisija je na podlagi rezultatov inšpekcijskega pregleda, ki je potekal oktobra 2015, ocenila sistem za izobraževanje in izdajanje spričeval v Etiopiji. Komisija je v navedeni oceni opredelila več področij, ki so jih morali organi Etiopije ustrezno obravnavati, vključno s pomanjkljivostmi v zvezi z odobritvijo programa in tečaja, usposabljanjem na ladji in izdajanjem spričeval, ter pomanjkljivostmi v zvezi z overitvijo.

(4)

Organi Etiopije so maja 2016 predložili prostovoljni načrt popravljalnih ukrepov in ga nadalje dopolnili julija, oktobra in decembra 2016.

(5)

Etiopija je zlasti sprejela novo zakonodajo, ki odpravlja pomanjkljivosti v zvezi z nacionalnimi določbami, kakor so opredeljene v oceni Komisije, ter posodobila postopke zagotavljanja kakovosti za nacionalno upravo in ustanove za pomorsko izobraževanje ter učne načrte in programe usposabljanja za navedene ustanove.

(6)

Komisija je na podlagi vseh zagotovljenih informacij sklenila, da so organi Etiopije sprejeli ukrepe za uskladitev sistema Etiopije za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom z zahtevami konvencije STCW ter zagotovili ustrezna dokumentarna dokazila.

(7)

Komisija je aprila 2017 organom Etiopije predložila poročilo o oceni, ki je temeljilo na rezultatih inšpekcijskega pregleda iz oktobra 2016, in pri tem upoštevala posodobljeni načrt popravljalnih ukrepov.

(8)

Končni rezultat ocene kaže, da Etiopija izpolnjuje zahteve konvencije STCW ter je obravnavala vse ugotovljene pomanjkljivosti in sprejela ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali.

(9)

Države članice so prejele poročilo o rezultatih ocene.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Etiopija se prizna za namene člena 19 Direktive 2008/106/ES glede sistemov za usposabljanje pomorščakov in izdajanje spričeval pomorščakom.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. julija 2017

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.


8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1240

z dne 7. julija 2017

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4896)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/247 (3) je bil sprejet po izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5 v številnih državah članicah (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice) ter po tem, ko so pristojni organi zadevnih držav članic v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (4) vzpostavili okužena in ogrožena območja.

(2)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 določa, da morajo okužena in ogrožena območja, ki jih pristojni organi zadevnih držav članic vzpostavijo v skladu z Direktivo 2005/94/ES, obsegati vsaj območja, navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu. Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 prav tako določa, da je treba ukrepe, ki se morajo izvajati na okuženih in ogroženih območjih v skladu s členom 29(1) in členom 31 Direktive 2005/94/ES, ohraniti vsaj do datumov, ki so za navedena območja določeni v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(3)

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 je bila pozneje spremenjena z izvedbenimi sklepi Komisije (EU) 2017/417 (5), (EU) 2017/554 (6), (EU) 2017/696 (7), (EU) 2017/780 (8), (EU) 2017/819 (9), (EU) 2017/977 (10) in (EU) 2017/1139 (11), da bi se upoštevale spremembe okuženih in ogroženih območij, ki so jih vzpostavili pristojni organi držav članic v skladu z Direktivo 2005/94/ES, po nadaljnjih izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5 v Uniji. Poleg tega je bil Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 spremenjen z Izvedbenim sklepom (EU) 2017/696, da bi se določila pravila glede odpreme pošiljk enodnevnih piščancev z območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 po nekolikšnem izboljšanju epidemioloških razmer v zvezi z zadevnim virusom v Uniji.

(4)

Čeprav se splošno stanje bolezni v Uniji postopoma izboljšuje, je Francija od datuma zadnje spremembe Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 z Izvedbenim sklepom (EU) 2017/1139 ugotovila nov izbruh visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na kmetijskem gospodarstvu s perutnino v občini Brillon v severni Franciji, blizu meje z Belgijo. Prav tako je Komisijo obvestila, da je sprejela potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli okuženega gospodarstva.

(5)

Tudi Belgija je v skladu z Direktivo 2005/94/ES vzpostavila ogroženo območje v občinah Brunehaut in Rumes v severni Belgiji, blizu meje s Francijo, zaradi nedavnega izbruha, potrjenega v Franciji.

(6)

Komisija je proučila ukrepe, ki sta jih sprejeli Francija in Belgija v skladu z Direktivo 2005/94/ES po nedavnem izbruhu aviarne influence podtipa H5N8 v severni Franciji, in se prepričala, da so meje okuženih in ogroženih območij, ki jih je vzpostavil francoski pristojni organ, ter ogroženega območja, vzpostavljenega v Belgiji, dovolj oddaljene od gospodarstva, na katerem je bil potrjen izbruh visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8.

(7)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba po zadnjem izbruhu v Franciji na ravni Unije v sodelovanju s Francijo in Belgijo takoj opredeliti okužena in ogrožena območja, vzpostavljena v Franciji, ter ogroženo območje, vzpostavljeno v Belgiji, v skladu z Direktivo 2005/94/ES. Zato bi bilo treba nova območja za Francijo in Belgijo navesti v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247.

(8)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 bi bilo zato treba spremeniti, da se posodobi regionalizacija na ravni Unije z vključitvijo okuženih in ogroženih območij, ki jih je vzpostavila Francija, in ogroženega območja, ki ga je vzpostavila Belgija, v skladu z Direktivo 2005/94/ES ter trajanja omejitev, ki se na njih izvajajo.

(9)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/247 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. julija 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/247 z dne 9. februarja 2017 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 36, 11.2.2017, str. 62).

(4)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/417 z dne 7. marca 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 63, 9.3.2017, str. 177).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/554 z dne 23. marca 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 79, 24.3.2017, str. 15).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/696 z dne 11. aprila 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 101, 13.4.2017, str. 80).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/780 z dne 3. maja 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 116, 5.5.2017, str. 30).

(9)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/819 z dne 12. maja 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 122, 13.5.2017, str. 76).

(10)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/977 z dne 8. junija 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 146, 9.6.2017, str. 155).

(11)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1139 z dne 23. junija 2017 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 164, 27.6.2017, str. 59).


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 se spremeni:

(1)

V delu A se vnos za Francijo nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Francija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 29(1) Direktive 2005/94/ES

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

21.7.2017“

(2)

Del B se spremeni:

(a)

vnos za Belgijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Belgija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende – Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg / le chemin de fer Oostende – Brugge

16.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 – E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017 do 16.7.2017

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

9.7.2017 do 17.7.2017

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens / la frontière française

Chaussée Montgomery

Rue du Crinquet

Rue Albert 1er

Rue Royal

Rue du bas Préau

Rue de l'Elnon

Rue du Planti

Place de Howardries

Petit Howardries

Rue des Patûres

Rue du Château

Rue des Marteaux

Rue de Sallenelles

Rue de la Bourbe

Rue Jules Décarpentrie

Rue Wibault-Bouchart

Rue de l'Eclusette

Rue Fernand Gernez

Rue du Pont de Maulde

de Franse grens / la frontière française

31.7.2017“

(b)

vnos za Francijo se nadomesti z naslednjim:

„Država članica: Francija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSBECQUE

HALLUIN

NEUVILLE EN FERRAIN

RONCQ

TOURCOING

WATTRELOS

17.7.2017

Les communes suivantes dans le département du Nord:

AIX

AUCHY-LEZ-ORCHIES

BELLAING

BEUVRY-LA-FORET

BOUVIGNIES

COUTICHES

ERRE

FENAIN

FLINES-LEZ-RACHES

HASNON

HAVELUY

HELESMES

HORNAING

LANDAS

LECELLES

MARCHIENNES

MAULDE

MILLONFOSSE

MOUCHIN

NIVELLE

NOMAIN

ORCHIES

PECQUENCOURT

RAISMES

RIEULAY

RUMEGIES

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAMEON

SOMAIN

THUN-SAINT-AMAND

VRED

WALLERS

WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING

31.7.2017

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

22.7.2017 do 31.7.2017“