ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 171

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
4. julij 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1180 z dne 24. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1181 z dne 2. marca 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2015/1778

30

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

74

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji ( 1 )

100

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

103

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije ( 1 )

113

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1186 z dne 3. julija 2017 o preklicu odobritve aktivne snovi repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

131

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1187 z dne 3. julija 2017 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst premazanega finega papirja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

134

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1188 z dne 3. julija 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst premazanega finega papirja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

168

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep Skupnega odbora za kmetijstvo št. 1/2017 z dne 22. junija 2017 o spremembi Priloge 12 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2017/1189]

185

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1180

z dne 24. februarja 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se države članice pooblasti, da sprejmejo ohranitvene ukrepe na področju ribištva v svojih vodah, ki so nujni za izpolnjevanje obveznosti na podlagi okoljske zakonodaje Unije, med drugim člena 6 Direktive Sveta 92/43/EGS (2) in člena 13(4) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Člen 6 Direktive 92/43/EGS od držav članic zahteva, da določijo potrebne ohranitvene ukrepe za posebna ohranitvena območja, ki ustrezajo ekološkim zahtevam navedenih naravnih habitatnih tipov in vrst na teh območjih, kakor so navedeni v prilogah k navedeni direktivi. Od držav članic zahteva tudi, da storijo vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter znatno vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena.

(3)

V skladu s členom 13(4) Direktive 2008/56/ES morajo države članice sprejeti programe ukrepov, ki vključujejo prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam zaščitenih morskih območij, ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih ekosistemov, kot so posebna ohranitvena območja v skladu z direktivo o habitatih, posebna območja varstva v skladu z direktivo o pticah (4) in zaščitena morska območja, kakor so se dogovorile Skupnost oziroma zadevne države članice v okviru mednarodnih ali regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so.

(4)

Kadar država članica meni, da je treba sprejeti ukrepe za izpolnjevanje obveznosti na podlagi okoljske zakonodaje Unije, in imajo druge države članice neposredni upravljalni interes za ribištvo, na katerega bodo ti ukrepi vplivali, je Komisija pooblaščena za sprejemanje takšnih ukrepov z delegiranimi akti na podlagi skupnega priporočila, ki so ga predložile zainteresirane države članice.

(5)

Komisija je 5. septembra 2016 sprejela Delegirano uredbo (EU) 2017/118 (5) o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju

(6)

Danska je kot država članica pobudnica v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Komisiji in državam članicam z neposrednim upravljalnim interesom predložila relevantne informacije o dodatnih potrebnih ukrepih, vključno z njihovo utemeljitvijo, podprto z znanstvenimi dokazi, ter podrobnostmi o praktičnem izvajanju in izvrševanju ukrepov.

(7)

Danska, Nemčija in Švedska so 16. novembra 2016 po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje Komisiji predložile skupno priporočilo v zvezi z ohranitvenimi ukrepi na področju ribištva za varstvo grebenskih struktur na štirih dodatnih območjih Natura 2000 na Danskem v Kattegatu. Navedeni ukrepi vključujejo prepoved ribolovnih dejavnosti z mobilnim pridnenim orodjem na območjih grebenov (habitatni tip 1170) in prepoved vseh ribolovnih dejavnosti na območjih plinskih grebenov (habitatni tip 1180).

(8)

Dejavnost pridnenega ribolova z mobilnim pridnenim orodjem negativno vpliva na habitate morskih grebenov, saj taka dejavnost vpliva na strukturo grebenov in biotsko raznovrstnost na morskih grebenih. Zato bi bilo treba prepoved ribolova s takim orodjem na zadevnih danskih območjih morskih grebenov, kot je navedeno v skupnem priporočilu, vključiti v Delegirano uredbo (EU) 2017/118. Plinski grebeni so še posebej občutljive strukture in kakršni koli fizični vplivi ogrožajo njihovo varstveno stanje. Temu primerno bi bilo treba prepoved vseh dejavnosti ribolova na zadevnih območjih plinskih grebenov, kot je določena v skupnem priporočilu, vključiti v navedeno uredbo.

(9)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF (6)) je v znanstvenem mnenju z dne 6. decembra 2016 navedel, da predlaganih ohranitvenih ciljev na posebnih območjih iz skupnega priporočila ni mogoče v celoti doseči brez ustreznih ukrepov, s katerimi bi preprečili ribolovno dejavnost na teh območjih.

(10)

STECF je imel nekatere pomisleke glede nadzora in izvrševanja ohranitvenih ukrepov na zadevnih območjih. Od držav članic se zahteva, da sprejmejo ustrezne ukrepe, dodelijo ustrezna sredstva in vzpostavijo strukture, potrebne za zagotovitev nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, ki se izvajajo v okviru skupne ribiške politike (SRP). To lahko vključuje ukrepe, kot je zahteva zadevnim plovilom, da pogosteje javljajo svoje položaje prek sistema VMS, ali kot je opredelitev območij z visokim tveganjem v nacionalnih sistemih nadzora na podlagi obvladovanja tveganja, da bi se upoštevala zaskrbljenost STECF.

(11)

Danska je predložila podrobne informacije o ukrepih, ki zagotavljajo spremljanje in nadzor ob upoštevanju sedanje ravni ribolovnih dejavnosti na teh območjih. Ti nadzorni ukrepi vključujejo nadzor na področju morskega ribištva in stalno spremljanje s strani danskega centra za spremljanje ribištva prek sistema upravljanja na podlagi tveganja. Sistem samodejnega prepoznavanja se uporablja tudi za dopolnitev podatkov VMS.

(12)

Pomembno je zagotoviti oceno ukrepov, ki jih uvaja ta uredba, zlasti kar zadeva nadzor spoštovanja prepovedi ribolova. Zato bi morala Danska najpozneje v 18 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe opraviti dodatno oceno za zagotovitev upoštevanja prepovedi ribolova.

(13)

Delegirano uredbo (EU) 2017/118 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ohranitveni ukrepi na področju ribištva, ki jih uvaja ta uredba, ne posegajo v katere koli druge obstoječe ali prihodnje ukrepe upravljanja, katerih namen je ohranitev zadevnih območij, vključno z ohranitvenimi ukrepi na področju ribištva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2017/118.

Delegirana uredba (EU) 2017/118 se spremeni:

1.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 6

Pregled

1.   Zadevne države članice do 30. junija 2017 ocenijo izvajanje ukrepov, določenih v členu 3 in 4 na:

(a)

območjih 1(1), 1(2) in 1(3), kot so opredeljena v Prilogi I; ter

(b)

območjih od 2(1) do 2(2), kot so opredeljena v Prilogi II.

2.   Zadevne države članice do 31. julija 2017 Komisiji predložijo povzetek poročila o oceni iz odstavka 1.

3.   Zadevne države članice do 31. oktobra 2018 ocenijo izvajanje ukrepov, določenih v členu 3 in 4 na:

(a)

območjih od 1(4) do 1(7), kot so opredeljena v Prilogi I; ter

(b)

območjih 2(22), 2(23) in 2(24), kot so opredeljena v Prilogi II.

4.   Zadevne države članice do 30. novembra 2018 Komisiji predložijo povzetek poročila o oceni iz odstavka 3.“

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom Priloge I k tej uredbi.

3.

Priloga II se nadomesti z besedilom Priloge II k tej uredbi.

4.

Priloga III se nadomesti z besedilom Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(3)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

(4)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/118 z dne 5. septembra 2016 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (UL L 19, 25.1.2017, str. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


PRILOGA I

PRILOGA I

Koordinate območij 1

Območje 1(1): Habitat št. 166, območje Natura 2000 št. 191, (koda EU: DK00VA248) Herthas Flak

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

57°39,422′

10°49,118′

2S

57°39,508′

10°49,602′

3S

57°39,476′

10°49,672′

4S

57°39,680′

10°50,132′

5S

57°39,312′

10°50,813′

6S

57°39,301′

10°51,290′

7S

57°38,793′

10°52,365′

8S

57°38,334′

10°53,201′

9S

57°38,150′

10°52,931′

10S

57°38,253′

10°52,640′

11S

57°37,897′

10°51,936′

12S

57°38,284′

10°51,115′

13S

57°38,253′

10°50,952′

14S

57°38,631′

10°50,129′

15S

57°39,142′

10°49,201′

16S

57°39,301′

10°49,052′

17S

57°39,422′

10°49,118′

Območje 1(2): Habitat št. 168, območje Natura 2000 št. 192, (koda EU: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

57°25,045′

11°6,757′

2S

57°26,362′

11°6,858′

3S

57°27,224′

11°9,239′

4S

57°26,934′

11°10,026′

5S

57°27,611′

11°10,938′

6S

57°28,053′

11°11,000′

7S

57°28,184′

11°11,547′

8S

57°28,064′

11°11,808′

9S

57°28,843′

11°13,844′

10S

57°29,158′

11°15,252′

11S

57°29,164′

11°16,861′

12S

57°29,017′

11°17,266′

13S

57°29,080′

11°17,597′

14S

57°28,729′

11°18,494′

15S

57°28,486′

11°18,037′

16S

57°28,258′

11°18,269′

17S

57°27,950′

11°18,239′

18S

57°27,686′

11°18,665′

19S

57°27,577′

11°18,691′

20S

57°27,525′

11°18,808′

21S

57°27,452′

11°18,837′

22S

57°27,359′

11°18,818′

23S

57°26,793′

11°17,929′

24S

57°27,984′

11°15,500′

25S

57°27,676′

11°14,758′

26S

57°25,998′

11°17,309′

27S

57°25,946′

11°17,488′

28S

57°26,028′

11°17,555′

29S

57°26,060′

11°17,819′

30S

57°26,011′

11°18,360′

31S

57°25,874′

11°18,666′

32S

57°25,683′

11°18,646′

33S

57°25,417′

11°18,524′

34S

57°25,377′

11°18,408′

35S

57°25,330′

11°18,039′

36S

57°25,175′

11°17,481′

37S

57°24,928

11°17,579′

38S

57°24,828′

11°17,366′

39S

57°24,891′

11°17,049′

40S

57°25,128′

11°17,118′

41S

57°25,249′

11°16,721′

42S

57°25,211′

11°16,592′

43S

57°25,265′

11°16,162′

44S

57°25,170′

11°15,843′

45S

57°25,245′

11°15,562′

46S

57°25,208′

11°15,435′

47S

57°25,278′

11°15,083′

48S

57°25,462′

11°15,059′

49S

57°25,517′

11°15,007′

50S

57°25,441′

11°14,613′

51S

57°25,610′

11°14,340′

52S

57°25,630′

11°14,119′

53S

57°25,629′

11°13,827′

54S

57°25,738′

11°13,658′

55S

57°25,610′

11°13,392′

56S

57°25,625′

11°13,176′

57S

57°25,933′

11°12,379′

58S

57°25,846′

11°11,959′

59S

57°25,482′

11°12,956′

60S

57°25,389′

11°13,083′

61S

57°25,221′

11°13,212′

62S

57°25,134′

11°13,221′

63S

57°25,031′

11°13,077′

64S

57°25,075′

11°12,751′

65S

57°24,817′

11°12,907′

66S

57°24,747′

11°12,862′

67S

57°24,616′

11°13,229′

68S

57°24,549′

11°13,240′

69S

57°24,347′

11°13,093′

70S

57°24,256′

11°13,288′

71S

57°24,145′

11°13,306′

72S

57°24,051′

11°13,138′

73S

57°23,818′

11°13,360′

74S

57°23,649′

11°13,280′

75S

57°23,553′

11°13,260′

76S

57°23,432′

11°13,088′

77S

57°23,416′

11°12,861′

78S

57°23,984′

11°9,081′

79S

57°25,045′

11°6,757′

Območje 1(3): Habitat št. 167, območje Natura 2000 št. 207, (koda EU: DK00VA299) Lysegrund

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

56°19,367′

11°46,017′

2S

56°18,794′

11°48,153′

3S

56°17,625′

11°48,541′

4S

56°17,424′

11°48,117′

5S

56°17,864′

11°47,554′

6S

56°17,828′

11°47,265′

7S

56°17,552′

11°47,523′

8S

56°17,316′

11°47,305′

9S

56°17,134′

11°47,260′

10S

56°16,787′

11°46,753′

11S

56°16,462′

11°46,085′

12S

56°16,455′

11°43,620′

13S

56°17,354′

11°42,671′

14S

56°18,492′

11°42,689′

15S

56°18,950′

11°41,823′

16S

56°19,263′

11°41,870′

17S

56°19,802′

11°40,939′

18S

56°19,989′

11°41,516′

19S

56°18,967′

11°43,600′

20S

56°19,460′

11°44,951′

21S

56°19,367′

11°46,017′

Območje 1(4): Habitat št. 169, območje Natura 2000 št. 193 (koda EU: DK00VA250) Store Middelgrund

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

56°34,52′

12°2,208′

1

56°34,612′

12°2,136′

1

56°35,19′

12°2,285′

1

56°35,474′

12°2,817′

1

56°35,465′

12°4,468′

1

56°35,233′

12°5,415′

1

56°33,428′

12°6,808′

1

56°32,915′

12°5,233′

1

56°31,324′

12°4,355′

1

56°31,318′

12°2,235′

Območje 1(5): Habitat št. 204, območje Natura 2000 št. 204 (koda EU: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

56°11,54′

11°11,308′

1

56°12,748′

11°11,412′

1

56°12,977′

11°11,076′

1

56°13,812′

11°11,019′

1

56°14,318′

11°11,153′

1

56°16,409′

11°12,95′

1

56°16,553′

11°13,137′

1

56°16,645′

11°13,574′

1

56°17,029′

11°14,117′

1

56°17,401′

11°14,234′

1

56°17,495′

11°14,355′

1

56°17,543′

11°15,095′

1

56°17,511′

11°15,328′

1

56°17,047′

11°15,456′

1

56°16,571′

11°14,971′

1

56°16,555′

11°14,611′

1

56°15,931′

11°14,504′

1

56°15,479′

11°14,11′

1

56°14,679′

11°14,013′

1

56°14,193′

11°14,207′

1

56°12,565′

11°13,067′

1

56°11,523′

11°13,443′

1

56°11,247′

11°14,042′

1

56°10,105′

11°13,247′

1

56°9,516′

11°11,983′

1

56°9,417′

11°11,258′

1

56°9,476′

11°10,556′

1

56°8,737′

11°8,954′

1

56°8,756′

11°8,568′

1

56°9,334′

11°8,269′

1

56°9,907′

11°8,446′

1

56°9,914′

11°9,319′

1

56°10,4′

11°10,654′

1

56°10,362′

11°11,298′

1

56°10,805′

11°11,88′

1

56°11,184′

11°11,956′

2

56°20,985′

11°22,005′

2

56°20,367′

11°19,136′

2

56°19,547′

11°17,294′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°18,724′

11°18,399′

2

56°20,817′

11°20,511′

2

56°18,27′

11°17,204′

2

56°18,629′

11°17,695′

2

56°18,078′

11°16,411′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°20,257′

11°22,733′

2

56°20,13′

11°22,319′

2

56°19,134′

11°18,983′

Območje 1(6): Habitat št. 09, območje Natura 2000 št. 09 (koda EU: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

57°16,590′

11°14,495′

1

57°16,256′

11°14,59′

1

57°16,169′

11°14,409′

1

57°16,169′

11°14,209′

1

57°16,677′

11°12,483′

1

57°17,116′

11°12,001′

1

57°16,556′

11°13,269′

1

57°17,591′

11°12,392′

1

57°17,86′

11°13,122′

1

57°17,55′

11°13,861′

7

57°5,371′

11°20,659′

7

57°6,381′

11°21,944′

7

57°5,91′

11°22,787′

7

57°5,18′

11°22,809′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°8,68′

11°18,549′

7

57°7,534′

11°20,441′

7

57°6,804′

11°20,398′

7

57°5,816′

11°19,63′

7

57°6,634′

11°17,078′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°4,903′

11°22,463′

8

57°9,615′

11°17,231′

8

57°10,129′

11°13,882′

8

57°2,822′

11°17,65′

8

57°11,948′

11°12,687′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°10,658′

11°12,883′

8

57°3,599′

11°17,885′

8

57°5,012′

11°16,909′

8

57°8,004′

11°13,522′

8

57°9,202′

11°17,358′

8

57°1,939′

11°16,417′

8

57°1,962′

11°14,827′

8

57°0,983′

11°14,342′

8

57°1,274′

11°10,035′

8

57°2,903′

11°6,783′

8

57°9,434′

11°17,472′

8

57°3,496′

11°7,083′

8

57°2,717′

11°11,757′

8

57°4,945′

11°9,468′

8

57°6,501′

11°10,111′

8

57°10,612′

11°11,461′

8

57°11,716′

11°11,244′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°3,177′

11°6,659′

10

57°6,231′

11°8,031′

10

57°5,661′

11°7,912′

10

57°6,118′

11°6,363′

10

57°5,32′

11°6,254′

10

57°4,912′

11°6,315′

10

57°4,942′

11°7,2′

10

57°7,305′

11°6,688′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°7,147′

11°7,866′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°6,946′

11°5,845′

11

57°5,31′

10°59,197′

11

57°4,371′

10°56,279′

11

57°3,443′

10°58,93′

11

57°6,547′

11°1,968′

11

57°1,808′

10°58,496′

11

57°1,597′

10°57,823′

11

57°2,366′

10°53,025′

11

57°4,236′

11°5,614′

11

57°2,764′

10°51,91′

11

57°7,571′

11°4,806′

11

57°7,936′

11°3,651′

11

57°7,953′

11°2,667′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,366′

10°52,893′

11

57°4,98′

10°50,473′

11

57°3,356′

10°51,401′

11

57°7,443′

10°58,998′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,471′

11°5,125′

11

57°6,751′

11°2,224′

11

57°3,535′

11°5,08′

11

57°4,354′

10°59,94′

Območje 1(7): Habitat št. 20, območje Natura 2000 št. 20 (koda EU: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,474′

11°1,727′

1

57°25,29′

11°1,947′

1

57°24,992′

11°1,863′

1

57°24,724′

11°1,233′

1

57°24,785′

11°0,981′

1

57°25,008′

11°0,467′

1

57°24,837′

11°0,331′

1

57°24,813′

11°0,153′

1

57°24,837′

10°59,992′

1

57°24,927′

10°59,909′

1

57°25,004′

10°59,935′

1

57°25,223′

11°0,27′

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,12′

11°1,924′

17

57°20,061′

11°2,851′

17

57°19,734′

11°0,84′

17

57°19,812′

11°0,697′

17

57°19,891′

11°0,335′

17

57°19,621′

10°59,763′

17

57°19,398′

10°59,772′

17

57°19,174′

11°0,903′

17

57°19,579′

11°3,014′

17

57°19,776′

11°3,182′

17

57°19,912′

11°3,156′

17

57°20,061′

11°2,851′

18

57°22,145′

10°57,371′

18

57°20,103′

10°55,273′

18

57°22,57′

10°57,338′

18

57°22,66′

10°56,892′

18

57°21,115′

10°55,086′

18

57°22,634′

10°56,392′

18

57°19,757′

10°54,713′

18

57°20,042′

10°54,207′

18

57°22,512′

10°55,648′

18

57°21,238′

10°53,014′

18

57°21,634′

10°53,434′

18

57°22,151′

10°54,627′

18

57°21,263′

10°55,473′

18

57°21,169′

10°56,585′

18

57°20,831′

10°53,127′

19

57°22,957′

11°4,239′

19

57°22,64′

11°4,987′

19

57°21,687′

11°5,546′

19

57°21,85′

11°6,385′

19

57°21,559′

11°6,792′

19

57°21,026′

11°6,641′

19

57°20,663′

11°6,423′

19

57°20,435′

11°6,035′

19

57°20,219′

11°4,913′

19

57°20,173′

11°3,355′

19

57°20,351′

11°1,386′

19

57°20,676′

10°59,222′

19

57°20,968′

10°59,072′

19

57°21,64′

10°59,792′

19

57°22,075′

10°58,079′

19

57°22,814′

10°57,873′

19

57°23,349′

10°58,116′

19

57°23,44′

10°59,169′

19

57°23,291′

11°1,892′

19

57°23,44′

10°59,169′


PRILOGA II

PRILOGA II

Koordinate območij 2

Območje 2(1): Habitat št. 166, območje Natura 2000 št. 191 (koda EU: DK00VA248) območje plinskih grebenov Herthas Flak

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1B

57°38,334′

10°53,201′

2B

57°38,15′

10°52,931′

3B

57°38,253′

10°52,64′

4B

57°38,237′

10°52,15′

5B

57°38,32′

10°51,974′

6B

57°38,632′

10°51,82′

7B

57°38,839′

10°52,261′

8B

57°38,794′

10°52,36′

9B

57°38,334′

10°53,201′

Območje 2(2): Habitat št. 168, območje Natura 2000 št. 192, (koda EU: DK00VA249) območje plinskih grebenov Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1B

57°27,496′

11°15,033′

2B

57°25,988′

11°17,323′

3B

57°25,946′

11°17,488′

4B

57°25,417′

11°18,524′

5B

57°25,377′

11°18,408′

6B

57°25,346′

11°18,172′

7B

57°25,330′

11°18,039′

8B

57°25,175′

11°17,481′

9B

57°24,928′

11°17,579′

10B

57°24,828′

11°17,366′

11B

57°24,891′

11°17,049′

12B

57°25,128′

11°17,118′

13B

57°25,249′

11°16,721′

14B

57°25,211′

11°16,592′

15B

57°25,263′

11°16,177′

16B

57°25,170′

11°15,843′

17B

57°25,240′

11°15,549′

18B

57°26,861′

11°15,517′

19B

57°26,883′

11°14,998′

20B

57°27,496′

11°15,033′

Območje 2(3): BRATTEN 1.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1.1

58.54797

10.61234

58° 32,87790′

10° 36,74060′

1.2

58.54242

10.59708

58° 32,54500′

10° 35,82450′

1.3

58.57086

10.57829

58° 34,25170′

10° 34,69750′

1.4

58.57113

10.58584

58° 34,26810′

10° 35,15060′

Območje 2(4): BRATTEN 2.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

2.1

58.58333

10.70000

58° 35,00000′

10° 42,00000′

2.2

58.56370

10.70000

58° 33,82200′

10° 42,00000′

2.3

58.56834

10.68500

58° 34,10000′

10° 41,10000′

2.4

58.58333

10.67333

58° 35,00000′

10° 40,40000′

Območje 2(5): BRATTEN 3.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

3.1

58.55448

10.66622

58° 33,26910′

10° 39,97320′

3.2

58.53817

10.65876

58° 32,29020′

10° 39,52570′

3.3

58.56064

10.62589

58° 33,63840′

10° 37,55310′

3.4

58.58333

10.60196

58° 35,00000′

10° 36,11730′

3.5

58.58333

10.64007

58° 35,00000′

10° 38,40390′

Območje 2(6): BRATTEN 4.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

4.1

58.41829

10.56322

58° 25,09750′

10° 33,79350′

4.2

58.44104

10.54711

58° 26,46240′

10° 32,82670′

4.3

58.46111

10.53893

58° 27,66680′

10° 32,33610′

4.4

58.49248

10.55864

58° 29,54890′

10° 33,51860′

4.5

58.47846

10.58575

58° 28,70790′

10° 35,14500′

4.6

58.45570

10.60806

58° 27,34200′

10° 36,48350′

4.7

58.42942

10.58963

58° 25,76550′

10° 35,37770′

Območje 2(7): BRATTEN 5.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

5.1

58.46216

10.62166

58° 27,72940′

10° 37,29940′

5.2

58.48256

10.59473

58° 28,95350′

10° 35,68400′

5.3

58.50248

10.58245

58° 30,14850′

10° 34,94690′

5.4

58.50213

10.61104

58° 30,12770′

10° 36,66250′

5.5

58.47972

10.63392

58° 28,78320′

10° 38,03540′

Območje 2(8): BRATTEN 6.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

6.1

58.45450

10.49373

58° 27,26970′

10° 29,62370′

6.2

58.46727

10.47881

58° 28,03640′

10° 28,72850′

6.3

58.48976

10.46582

58° 29,38550′

10° 27,94900′

6.4

58.49126

10.47395

58° 29,47550′

10° 28,43730′

6.5

58.47369

10.50004

58° 28,42150′

10° 30,00260′

6.6

58.45435

10.49995

58° 27,26080′

10° 29,99710′

Območje 2(9): BRATTEN 7A.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

7A.1

58.42132

10.53168

58° 25,27900′

10° 31,90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58° 24,64520′

10° 31,11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58° 25,18910′

10° 30,59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58° 26,69240′

10° 30,77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58° 27,15410′

10° 31,23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58° 26,95050′

10° 31,76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58° 25,45370′

10° 31,36260′

Območje 2(10): BRATTEN 7B.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

7B.1

58.38556

10.51815

58° 23,13340′

10° 31,08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58° 23,94410′

10° 30,29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58° 24,64520′

10° 31,11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58° 25,27900′

10° 31,90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58° 24,96810′

10° 32,85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58° 23,26560′

10° 32,03650′

Območje 2(11): BRATTEN 7C.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

7C.1

58.32839

10.44780

58° 19,70320′

10° 26,86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58° 19,91750′

10° 26,38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58° 20,63390′

10° 26,74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58° 21,84690′

10° 27,78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58° 23,94410′

10° 30,29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58° 23,13340′

10° 31,08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58° 22,90310′

10° 30,14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58° 20,96020′

10° 27,90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58° 20,06130′

10° 27,13950′

Območje 2(12): BRATTEN 7D.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

7D.1

58.32839

10.44780

58° 19,70320′

10° 26,86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58° 18,48120′

10° 25,94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58° 18,76400′

10° 25,58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58° 19,38030′

10° 26,13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58° 19,91750′

10° 26,38560′

Območje 2(13): BRATTEN 7E.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

7E.1

58.30802

10.43235

58° 18,48120′

10° 25,94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58° 18,15610′

10° 25,36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58° 18,38510′

10° 25,14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58° 18,76400′

10° 25,58170′

Območje 2(14): BRATTEN 8.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

8.1

58.35013

1056697

58° 21,00780′

10° 34,01820′

8.2

58.35000

10.54678

58° 21,00000′

10° 32,80660′

8.3

58.36596

10.54941

58° 21,95780′

10° 32,96480′

8.4

58.36329

10.56736

58° 21,79740′

10° 34,04160′

Območje 2(15): BRATTEN 9A.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

9A.1

58.28254

10.48633

58° 16,95260′

10° 29,17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58° 16,91100′

10° 27,62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58° 19,68840′

10° 28,69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58° 19,38860′

10° 29,85840′

Območje 2(16): BRATTEN 9B.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

9B.1

58.28254

10.49986

58° 16,95260′

10° 29,99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58° 18,11030′

10° 30,15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58° 18,07690′

10° 30,67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58° 17,13590′

10° 30,82450′

Območje 2(17): BRATTEN 10.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

10.1

58.40548

10.47122

58° 24,32870′

10° 28,27330′

10.2

58.39710

10.45111

58° 23,82620′

10° 27,06670′

10.3

58.41923

10.45140

58° 25,15390′

10° 27,08390′

10.4

58.43279

10.45575

58° 25,96770′

10° 27,34510′

10.5

58.41816

10.46972

58° 25,08960′

10° 28,18310′

Območje 2(18): BRATTEN 11.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

11.1

58.44546

10.48585

58° 26,72760′

10° 29,15080′

11.2

58.43201

10.48224

58° 25,92060′

10° 28,93410′

11.3

58.44293

10.46981

58° 26,57590′

10° 28,18890′

11.4

58.46009

10.46709

58° 27,60540′

10° 28,02550′

Območje 2(19): BRATTEN 12.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

12.1

58.31923

10.39146

58° 19,15400′

10° 23,48740′

12.2

58.33421

10.41007

58° 20,05280′

10° 24,60400′

12.3

58.32229

10.41228

58° 19,33750′

10° 24,73680′

12.4

58.30894

10.39258

58° 18,53660′

10° 23,55460′

Območje 2(20): BRATTEN 13.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

13.1

58.53667

10.41500

58° 32,20000′

10° 24,90020′

13.2

58.55302

10.40684

58° 33,18120′

10° 24,41050′

13.3

58.55827

10.41840

58° 33,49610′

10° 25,10420′

13.4

58.54551

10.42903

58° 32,73030′

10° 25,74190′

Območje 2(21): BRATTEN 14.

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

14.1

58.26667

10.02858

58° 16,00000′

10° 1,71510′

14.2

58.51269

10.14490

58° 30,76120′

10° 8,69400′

14.3

58.53608

10.18669

58° 32,16510′

10° 11,20140′

14.4

58.46886

10.23659

58° 28,13140′

10° 14,19520′

14.5

58.31137

10.26041

58° 18,68210′

10° 15,62490′

14.6

58.26667

10.16996

58° 16,00000′

10° 10,19740′

Območje 2(22): Habitat št. 169, območje Natura 2000 št. 193 (koda EU: DK00VA250) območje plinskih grebenov Store Middelgrund

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,409′

12°5,528′

B-2

56°33,335′

12°5,519′

B-2

56°33,265′

12°5,575′

B-2

56°33,383′

12°6,519′

B-2

56°33,476′

12°5,629′

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,517′

12°6,446′

B-2

56°33,443′

12°6,52′

B-2

56°33,331′

12°6,476′

B-2

56°33,292′

12°6,396′

B-2

56°33,224′

12°5,717′

Območje 2(23): Habitat št. 09, območje Natura 2000 št. 09 (koda EU: DK00FX010) območje plinskih grebenov Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-2

57°15,604′

10°45,344′

B-2

57°15,614′

10°45,557′

B-2

57°15,446′

10°45,761′

B-2

57°15,124′

10°45,67′

B-2

57°15,04′

10°45,438′

B-2

57°15,139′

10°45,208′

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-3

57°13,788′

10°46,399′

B-3

57°13,53′

10°46,837′

B-3

57°13,421′

10°46,821′

B-3

57°13,233′

10°46,369′

B-3

57°13,225′

10°46,199′

B-3

57°13,305′

10°46,023′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-4

57°13,175′

10°46,559′

B-4

57°13,298′

10°46,613′

B-4

57°13,37′

10°46,818′

B-4

57°13,286′

10°47,075′

B-4

57°13,115′

10°47,045′

B-4

57°13,069′

10°46,751′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,132′

10°52,02′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,401′

10°51,986′

B-5

57°15,271′

10°52,139′

B-5

57°15,13′

10°51,715′

B-5

57°15,246′

10°51,612′

B-6

57°15,146′

10°51,413′

B-6

57°15,265′

10°51,276′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,007′

10°51,29′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,123′

10°50,862′

B-6

57°15,011′

10°51,016′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,256′

11°9,263′

B-9

57°6,929′

11°9,478′

B-9

57°6,675′

11°9,137′

B-9

57°6,707′

11°8,498′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,046′

11°8,343′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,081′

10°57,168′

B-12

57°1,881′

10°57,05′

B-12

57°1,799′

10°57,111′

B-12

57°1,656′

10°57,457′

B-12

57°1,649′

10°57,5′

B-12

57°1,889′

10°58,494′

B-12

57°1,752′

10°58,311′

B-12

57°1,633′

10°57,929′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,244′

10°58,141′

B-12

57°2,201′

10°58,248′

B-12

57°1,972′

10°58,528′

B-13

57°7,65′

11°2,894′

B-13

57°7,501′

11°3,03′

B-13

57°7,409′

11°3,539′

B-13

57°7,453′

11°3,718′

B-13

57°7,707′

11°3,935′

B-13

57°7,838′

11°3,837′

B-13

57°7,93′

11°3,614′

B-13

57°7,941′

11°3,373′

B-13

57°7,942′

11°3,31′

B-13

57°7,877′

11°3,093′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,409′

11°3,258′

B-13

57°7,549′

11°3,894′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,783′

11°2,965′

B-14

57°9,651′

11°16,75′

B-14

57°9,202′

11°17,358′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,348′

11°16,415′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,649′

11°17,006′

B-14

57°9,434′

11°17,472′

B-14

57°9,615′

11°17,231′

B-14

57°9,182′

11°16,531′

B-14

57°9,094′

11°16,95′

B-15

57°7,089′

11°17,532′

B-15

57°7,014′

11°17,903′

B-15

57°6,837′

11°18,035′

B-15

57°6,683′

11°17,999′

B-15

57°6,522′

11°17,479′

B-15

57°6,605′

11°17,172′

B-15

57°6,698′

11°17,063′

B-15

57°6,778′

11°17,027′

B-15

57°6,793′

11°17,021′

B-15

57°6,905′

11°17,047′

B-15

57°7,033′

11°17,211′

B-15

57°6,57′

11°17,784′

Območje 2(24): Habitat št. 20, območje Natura 2000 št. 20 (koda EU: DK00FX257) območje plinskih grebenov Havet omkring Nordre Rønner

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

B-3

57°26,016′

10°59,043′

B-3

57°25,683′

10°58,337′

B-3

57°25,906′

10°58,09′

B-3

57°26,191′

10°58,652′

B-4

57°26,23′

10°59,318′

B-4

57°26,357′

10°59,266′

B-4

57°26,375′

10°58,909′

B-4

57°26,097′

10°59,228′

B-4

57°26,375′

10°58,909′

B-4

57°26,225′

10°58,796′

B-4

57°26,113′

10°58,93′

B-5

57°25,681′

10°58,575′

B-5

57°25,545′

10°58,468′

B-5

57°25,39′

10°58,583′

B-5

57°25,364′

10°58,894′

B-5

57°25,515′

10°59,05′

B-5

57°25,659′

10°58,968′

B-5

57°25,681′

10°58,575′

B-6

57°25,441′

10°57,453′

B-6

57°25,608′

10°57,415′

B-6

57°25,688′

10°57,605′

B-6

57°25,523′

10°57,957′

B-6

57°25,408′

10°57,813′

B-6

57°25,608′

10°57,415′

B-6

57°25,663′

10°57,895′

B-10

57°24,973′

10°53,21′

B-10

57°24,54′

10°53,719′

B-10

57°24,973′

10°53,21′

B-10

57°24,988′

10°53,482′

B-10

57°24,733′

10°54,043′

B-10

57°24,581′

10°53,99′

B-10

57°24,804′

10°53,132′

B-11

57°25,064′

10°54,588′

B-11

57°24,852′

10°54,493′

B-11

57°24,781′

10°54,874′

B-11

57°24,924′

10°55,053′

B-11

57°25,068′

10°54,936′

B-11

57°25,064′

10°54,588′

B-12

57°24,739′

10°58,133′

B-12

57°24,878′

10°58,216′

B-12

57°24,992′

10°57,798′

B-12

57°24,996′

10°58,095′

B-12

57°24,85′

10°57,68′

B-12

57°24,732′

10°57,833′

B-13

57°23,058′

10°56,857′

B-13

57°23,205′

10°56,485′

B-13

57°22,944′

10°56,445′

B-13

57°23,205′

10°56,485′

B-13

57°23,089′

10°56,289′

B-13

57°22,94′

10°56,712′

B-13

57°23,197′

10°56,754′

B-14

57°23,821′

10°56,317′

B-14

57°23,538′

10°56,582′

B-14

57°23,821′

10°56,317′

B-14

57°23,59′

10°56,302′

B-14

57°23,694′

10°56,23′

B-14

57°23,675′

10°56,756′

B-14

57°23,828′

10°56,661′

B-15

57°23,393′

10°51,3′

B-15

57°23,455′

10°51,039′

B-15

57°23,561′

10°50,998′

B-15

57°23,684′

10°51,09′

B-15

57°23,514′

10°51,538′

B-15

57°23,677′

10°51,428′

B-16

57°22,969′

10°49,591′

B-16

57°22,921′

10°49,501′

B-16

57°22,816′

10°49,487′

B-16

57°22,735′

10°49,619′

B-16

57°22,722′

10°49,734′

B-16

57°22,761′

10°49,938′

B-16

57°22,919′

10°49,988′

B-16

57°22,971′

10°49,841′

B-16

57°22,993′

10°49,718′

B-16

57°22,866′

10°49,475′

B-16

57°22,768′

10°49,538′

B-16

57°22,993′

10°49,718′

B-20

57°26,397′

10°56,392′

B-20

57°26,404′

10°56,415′

B-20

57°26,413′

10°56,446′

B-20

57°26,618′

10°57,292′

B-20

57°26,555′

10°57,383′

B-20

57°26,344′

10°56,29′

B-20

57°26,379′

10°56,352′

B-20

57°26,184′

10°56,277′

B-20

57°26,582′

10°56,907′

B-20

57°26,085′

10°57,231′

B-20

57°26,413′

10°56,446′

B-20

57°26,645′

10°57,215′

B-20

57°26,652′

10°57,129′

B-20

57°26,648′

10°57,08′

B-20

57°26,64′

10°57,025′

B-20

57°26,621′

10°56,973′

B-20

57°26,422′

10°56,555′

B-20

57°26,355′

10°56,912′

B-20

57°26,527′

10°56,881′

B-20

57°26,418′

10°56,49′

B-20

57°26,388′

10°56,369′

B-21

57°23,075′

11°2,044′

B-21

57°23,243′

11°1,61′

B-21

57°23,295′

11°1,816′

B-21

57°23,298′

11°1,827′

B-21

57°23,293′

11°1,849′

B-21

57°23,256′

11°2,034′

B-21

57°23,163′

11°2,085′

B-21

57°23,023′

11°1,885′

B-21

57°23,037′

11°1,684′

B-21

57°23,132′

11°1,592′

B-21

57°23,243′

11°1,61′

B-22

57°25,491′

11°0,852′

B-22

57°25,562′

11°1,005′

B-22

57°25,564′

11°1,008′

B-22

57°25,541′

11°1,188′

B-22

57°25,298′

11°1,417′

B-22

57°25,54′

11°1,198′

B-22

57°25,232′

11°1,019′

B-22

57°25,383′

11°0,818′

B-22

57°25,424′

11°1,389′

B-22

57°25,202′

11°1,239′

B-23

57°25,302′

11°0,479′

B-23

57°25,254′

11°0,698′

B-23

57°25,165′

11°0,746′

B-23

57°24,837′

10°59,992′

B-23

57°25,302′

11°0,479′

B-23

57°25,241′

11°0,31′

B-23

57°25,223′

11°0,27′

B-23

57°25,004′

10°59,935′

B-23

57°24,927′

10°59,909′

B-23

57°24,813′

11°0,153′

B-23

57°24,837′

11°0,331′

B-23

57°25,008′

11°0,467′

B-23

57°25,075′

11°0,729′


PRILOGA III

PRILOGA III

Koordinate zaščitenega morskega območja Bratten

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1 NV

58.58333

10.27120

58°35,00000′

10°16,27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35,00000′

10°42,00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16,00000′

10°42,00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16,00000′

10°1,71600′

5V

58.5127

10.14490

58°30,76200′

10°8,69400′


4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/30


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1181

z dne 2. marca 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2015/1778

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice sprejmejo ohranitvene ukrepe na področju ribištva v svojih vodah, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti iz okoljske zakonodaje Unije, med drugim člena 6 Direktive Sveta 92/43/EGS (2) in člena 13(4) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Člen 6 Direktive 92/43/EGS od držav članic zahteva, da za posebna ohranitvena območja določijo potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam navedenih naravnih habitatnih tipov in vrst na teh območjih iz prilog k navedeni direktivi. Od držav članic zahteva tudi, da storijo vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter znatno vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena.

(3)

V skladu s členom 13(4) Direktive 2008/56/ES morajo države članice sprejeti programe ukrepov, ki vključujejo prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam zaščitenih morskih območij in ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih ekosistemov, kot so posebna ohranitvena območja v skladu z direktivo o habitatih, posebna območja varstva v skladu z direktivo o pticah (4) in zaščitena morska območja, kakor so se dogovorile Skupnost oziroma zadevne države članice v okviru mednarodnih ali regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so.

(4)

Kadar država članica meni, da je treba sprejeti ukrepe za izpolnjevanje obveznosti v okviru okoljske zakonodaje Unije in imajo druge države članice neposreden upravljalni interes za ribištvo, na katerega bodo vplivali taki ukrepi, je Komisija pooblaščena za sprejem takih ukrepov z delegiranimi akti na podlagi skupnega priporočila, ki ga predložijo zainteresirane države članice.

(5)

Dne 5. septembra 2016 je Komisija sprejela Delegirano uredbo (EU) 2017/117 (5) o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1778 (6).

(6)

V skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Danska Komisiji in državam članicam z neposrednim upravljalnim interesom predložila ustrezne informacije o določenih dodatnih ukrepih, ki so potrebni, vključno z njihovo utemeljitvijo, podprto z znanstvenimi dokazi ter podrobnostmi o praktičnem izvajanju in izvrševanju ukrepov.

(7)

Danska, Švedska, Nemčija in Poljska so 30. novembra 2016 Komisiji predložile skupno priporočilo o ohranitvenih ukrepih na področju ribištva za varstvo grebenskih struktur na treh dodatnih danskih območjih Natura 2000 v Baltskem morju. Navedeno priporočilo je bilo predloženo po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Baltsko morje.

(8)

Priporočeni ukrepi vključujejo prepoved ribolovnih dejavnosti z mobilnim pridnenim orodjem na območjih grebenov (v okviru habitatnega tipa 1170) in okoliških varovalnih pasovih.

(9)

Dejavnost pridnenega ribolova z mobilnim pridnenim orodjem negativno vpliva na habitate grebenov, saj taka dejavnost vpliva na strukturo grebenov in biotsko raznovrstnost na grebenih. Zato bi bilo treba v Delegirano uredbo (EU) 2017/117 vključiti prepoved ribolova s takim orodjem na zadevnih danskih območjih grebenov, kot je navedeno v skupnem priporočilu.

(10)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) (7) je v znanstvenem mnenju z dne 6. decembra 2016 navedel, da predlaganih ohranitvenih ciljev na posebnih območjih iz skupnega priporočila ni mogoče v celoti doseči brez ustreznih ukrepov, s katerimi bi preprečili ribolovno dejavnost na teh območjih.

(11)

STECF je izpostavil nekaj vprašanj v zvezi z nadzorom in izvrševanjem ohranitvenih ukrepov na zadevnih območjih. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, dodeliti ustrezna sredstva in vzpostaviti strukture, potrebne za zagotavljanje nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja dejavnosti na podlagi skupne ribiške politike (SRP). To lahko vključuje ukrepe, kot je zahteva, da vsa zadevna plovila pogosteje javljajo položaje prek sistema VMS ali da se območja v nacionalnih nadzornih sistemih na podlagi obvladovanja tveganja opredelijo kot območja z visokim tveganjem, da bi se upoštevali pomisleki STECF.

(12)

Danska je predložila podrobne informacije o ukrepih za zagotavljanje spremljanja in nadzora ob upoštevanju trenutne ravni ribolovne dejavnosti na teh območjih. Ti nadzorni ukrepi vključujejo pomorske inšpekcijske preglede na področju ribištva in stalno spremljanje s strani danskega centra za spremljanje ribištva prek sistema upravljanja na podlagi tveganja. Za dopolnitev podatkov iz sistema VMS se uporablja tudi sistem samodejnega prepoznavanja.

(13)

Pomembno je zagotoviti oceno ukrepov, uvedenih s to uredbo, zlasti kar zadeva nadzor upoštevanja prepovedi ribolova. Zato bi morala Danska opraviti nadaljnjo oceno za zagotovitev upoštevanja prepovedi ribolova najpozneje v 18 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

(14)

Delegirano uredbo (EU) 2017/117 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ohranitveni ukrepi na področju ribištva, ki jih uvaja ta uredba, ne posegajo v druge obstoječe ali prihodnje ukrepe za upravljanje, katerih namen je ohranitev zadevnih območij, vključno z ohranitvenimi ukrepi na področju ribištva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2017/117

Delegirana uredba (EU) 2017/117 se spremeni:

1.

v členu 2 se črta točka (c);

2.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Pregled

1.   Danska, Nemčija in Švedska do 30. junija 2017 ocenijo izvajanje ukrepov, določenih v členih 3 in 4, na območjih 1–7 iz Priloge.

2.   Danska, Nemška in Švedska Komisiji do 31. julija 2017 predložijo povzetek poročila o oceni iz odstavka 1.

3.   Danska, Švedska, Nemčija in Poljska do 31. oktobra 2018 ocenijo izvajanje ukrepov, določenih v členih 3 in 4, na območjih 8, 9 in 10 iz Priloge.

4.   Danska, Švedska, Nemčija in Poljska Komisiji do 30. novembra 2018 predložijo povzetek poročila o oceni iz odstavka 3.“;

3.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(3)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

(4)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/117 z dne 5. septembra 2016 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2015/1778 (UL L 19, 25.1.2017, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1778 z dne 25. junija 2015 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov za varstvo območij grebenov v vodah pod suverenostjo Danske v Baltskem morju in Kattegatu (UL L 259, 6.10.2015, str. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


PRILOGA

PRILOGA

Omejena območja: koordinate območij varstva kamnitih grebenov

Območje 1: habitat št. 205, območje Natura 2000 št. 205 (oznaka EU: DK00VA304) Munkegrund

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57,399

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

Območje 2: habitat št. 174, območje Natura 2000 št. 198 (oznaka EU: DK00VA255) Hatterbarn

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

Območje 3: habitat št. 172, območje Natura 2000 št. 196 (oznaka EU: DK00VA253) Ryggen

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

Območje 4: habitat št. 175, območje Natura 2000 št. 199 (oznaka EU: DK00VA256) Broen

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°11,953′

11°0,089′

2S

55°12,194′

11°0,717′

3S

55°12,316′

11°0,782′

4S

55°12,570′

11°1,739′

5S

55°12,743′

11°1,917′

6S

55°12,911′

11°2,291′

7S

55°12,748′

11°2,851′

8S

55°12,487′

11°3,188′

9S

55°12,291′

11°3,088′

10S

55°12,274′

11°3,108′

11S

55°12,336′

11°3,441′

12S

55°12,023′

11°3,705′

13S

55°11,751′

11°2,984′

14S

55°11,513′

11°2,659′

15S

55°11,390′

11°2,269′

16S

55°11,375′

11°2,072′

17S

55°11,172′

11°1,714′

18S

55°11,069′

11°0,935′

19S

55°11,099′

11°0,764′

20S

55°11,256′

11°0,588′

21S

55°11,337′

11°0,483′

22S

55°11,582′

11°0,251′

23S

55°11,603′

11°0,254′

24S

55°11,841′

11°0,033′

25S

55°11,953′

11°0,089′

Območje 5: habitat št. 210, območje Natura 2000 št. 189 (oznaka EU: DK007X079) Ertholmene

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°19,496′

15°9,290′

2S

55°20,441′

15°9,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°9,885′

15S

55°19,387′

15°9,717′

16S

55°19,496′

15°9,290′

Območje 6: habitat št. 209, območje Natura 2000 št. 209 (oznaka EU: DK00VA308) Davids Banke

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

Območje 7: habitat št. 212, območje Natura 2000 št. 212 (oznaka EU: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′

Območje 8: habitat št. 261, območje Natura 2000 št. 252 (oznaka EU: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

54°50,2′

14°22,77′

1

54°49,91′

14°22,5′

1

54°49,461′

14°21,831′

1

54°49,673′

14°21,203′

1

54°49,637′

14°21,172′

1

54°49,229′

14°21,434′

1

54°49,075′

14°21,385′

1

54°48,736′

14°21,821′

1

54°48,324′

14°21,197′

1

54°48,321′

14°19,268′

1

54°48,368′

14°17,09′

1

54°48,233′

14°16,306′

1

54°48,262′

14°14,382′

1

54°47,997′

14°12,93′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°58,281′

14°36,49′

1

54°56,959′

14°34,793′

1

54°56,816′

14°35,056′

1

54°50,283′

14°26,605′

1

54°50,368′

14°25,991′

1

54°50,479′

14°25,724′

1

54°50,586′

14°25,711′

1

54°50,655′

14°25,222′

1

54°50,573′

14°25,081′

1

54°50,599′

14°24,788′

1

54°50,704′

14°24,373′

1

54°50,553′

14°24,025′

1

54°50,576′

14°23,71′

1

54°50,735′

14°23,591′

1

54°50,778′

14°23,43′

1

54°50,898′

14°23,263′

1

54°51,248′

14°22,848′

1

54°51,607′

14°23,248′

1

54°51,733′

14°22,857′

1

54°51,174′

14°22,625′

1

54°50,784′

14°22,19′

1

54°50,561′

14°22,625′

1

54°51,407′

14°22,412′

1

54°54°,127′

14°21,359′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°50,52′

14°12,125′

1

54°49,028′

14°13,925′

1

54°50,832′

14°16,266′

1

54°50,608′

14°16,808′

1

54°59,354°′

14°31,369′

1

54°54°,3′

14°22,661′

1

54°53,976′

14°23,554′

1

54°55,143′

14°25,105′

1

54°55,013′

14°26,378′

1

54°55,131′

14°26,576′

1

54°55,316′

14°28,098′

1

54°48,623′

14°10,252′

1

54°56,264′

14°28,778′

1

54°57,603′

14°30,03′

1

54°58,146′

14°28,954′

1

54°59,569′

14°30,82′

1

54°59,918′

14°32,115′

1

55°0,553′

14°30,644′

1

54°59,771′

14°29,605′

1

55°0,053′

14°29,042′

1

55°0,334′

14°29,386′

1

55°0,578′

14°28,837′

1

55°0,968′

14°29,355′

1

55°0,734′

14°29,839′

1

55°1,266′

14°30,639′

1

55°1,34′

14°31,374′

1

55°0,065′

14°33,739′

1

54°59,72′

14°33,79′

1

54°59,485′

14°34,193′

1

54°59,594′

14°35,129′

1

54°58,875′

14°36,417′

2

54°56,989′

14°20,483′

2

54°56,775′

14°21,031′

2

54°55,97′

14°20,005′

2

54°55,208′

14°19,918′

2

54°54,614′

14°19,139′

2

54°54,842′

14°18,629′

2

54°55,423′

14°19,358′

2

54°56,232′

14°19,534′

2

54°56,989′

14°20,483′

3

54°59,065′

14°26,817′

3

54°57,764′

14°25,132′

3

54°57,984′

14°24,458′

3

54°57,971′

14°23,479′

3

54°57,233′

14°22,515′

3

54°57,285′

14°22,001′

3

54°57,922′

14°21,922′

3

54°58,045′

14°21,993′

3

54°58,098′

14°22,314′

3

54°57,983′

14°22,684′

3

54°58,736′

14°23,659′

3

54°58,606′

14°24,422′

3

54°58,706′

14°24,611′

3

54°58,485′

14°25,145′

3

54°59,305′

14°26,211′

3

54°59,065′

14°26,817′

Območje 9: habitat št. 100, območje Natura 2000 št. 116 (oznaka EU: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°25,601′

11°3,28′

1

55°24,903′

11°3,559′

1

55°24,649′

11°2,88′

1

55°24,439′

11°2,217′

1

55°25,119′

11°1,706′

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°24,619′

11°1,854′

2

55°25,419′

11°5,434′

2

55°25,184′

11°5,534′

2

55°24,902′

11°5,54′

2

55°24,783′

11°5,26′

2

55°24,819′

11°5,086′

2

55°24,67′

11°4,593′

2

55°24,659′

11°4,042′

2

55°24,939′

11°3,703′

2

55°25,256′

11°4,045′

2

55°25,252′

11°4,428′

2

55°25,625′

11°4,901′

2

55°25,625′

11°4,901′

3

55°23,089′

11°0,437′

3

55°23,314′

11°0,64′

3

55°23,276′

11°1,024′

3

55°22,98′

11°1,046′

3

55°22,965′

11°0,658′

3

55°23,257′

11°0,451′

3

55°23,314′

11°0,64′

4

55°22,624′

11°0,355′

4

55°22,359′

11°0,259′

4

55°22,176′

10°59,661′

4

55°22,279′

10°59,321′

4

55°22,479′

10°59,184′

4

55°22,78′

10°59,978′

4

55°22,479′

10°59,184′

5

55°22,187′

11°6,828′

5

55°23,241′

11°5,892′

5

55°23,232′

11°6,815′

5

55°22,211′

11°6,834′

5

55°22,792′

11°6,766′

5

55°22,499′

11°7,033′

5

55°22,154′

11°6,932′

5

55°22,139′

11°6,882′

5

55°22,162′

11°6,84′

5

55°22,232′

11°6,814′

5

55°22,227′

11°6,789′

5

55°22,195′

11°6,762′

5

55°22,107′

11°6,651′

5

55°22,049′

11°6,583′

5

55°21,901′

11°6,091′

5

55°21,759′

11°5,742′

5

55°21,822′

11°4,958′

5

55°21,98′

11°4,822′

5

55°22,383′

11°5,326′

5

55°22,671′

11°5,463′

5

55°22,87′

11°5,831′

5

55°23,241′

11°5,892′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°23,116′

11°5,023′

6

55°22,97′

11°5,376′

6

55°22,783′

11°5,465′

6

55°22,4′

11°5,251′

6

55°22,211′

11°4,987′

6

55°22,085′

11°4,631′

6

55°21,815′

11°3,811′

6

55°21,865′

11°3,393′

6

55°21,955′

11°3,286′

6

55°22,125′

11°3,286′

6

55°22,426′

11°3,522′

6

55°22,771′

11°3,846′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°22,56′

11°5,372′

7

55°20,632′

11°6,389′

7

55°20,646′

11°6,342′

7

55°20,638′

11°6,342′

7

55°20,616′

11°6,469′

7

55°20,514′

11°6,85′

7

55°20,61′

11°6,83′

7

55°20,627′

11°6,794′

7

55°20,613′

11°6,506′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,525′

11°6,027′

7

55°20,225′

11°5,564′

7

55°20,103′

11°5,659′

7

55°20,028′

11°5,906′

7

55°20,223′

11°6,516′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,68′

11°6,641′

7

55°20,651′

11°6,771′

7

55°20,633′

11°6,767′

7

55°20,62′

11°6,51′

7

55°20,336′

11°5,695′

7

55°20,635′

11°6,49′

7

55°20,639′

11°6,446′

7

55°20,63′

11°6,436′

7

55°20,647′

11°6,362′

8

55°21,056′

10°56,562′

8

55°21,92′

10°59,68′

8

55°22,028′

10°59,909′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°20,379′

10°58,507′

8

55°20,421′

10°58,837′

8

55°20,49′

10°59,106′

8

55°20,537′

10°59,268′

8

55°20,506′

10°59,374′

8

55°20,444′

10°59,385′

8

55°20,72′

11°0,843′

8

55°20,951′

11°1,385′

8

55°21,374′

11°1,777′

8

55°22,182′

11°2,048′

8

55°22,637′

11°1,948′

8

55°22,807′

11°1,442′

8

55°22,535′

11°0,65′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°19,712′

10°59,605′

8

55°20,707′

10°55,772′

8

55°20,044′

10°55,351′

8

55°19,074′

10°55,587′

8

55°19,01′

10°55,724′

8

55°18,926′

10°57,284′

8

55°18,978′

10°59,081′

8

55°20,044′

10°59,317′

8

55°19,963′

10°59,031′

8

55°19,878′

10°58,604′

8

55°19,765′

10°58,204′

8

55°19,669′

10°57,572′

8

55°19,673′

10°57,297′

8

55°19,475′

10°56,801′

8

55°19,53′

10°56,681′

8

55°19,683′

10°57,012′

8

55°19,784′

10°57,181′

8

55°19,882′

10°57,508′

8

55°20,129′

10°57,805′

8

55°20,382′

10°58,341′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,464′

11°8,143′

10

55°19,348′

11°8,54′

10

55°19,237′

11°8,9′

10

55°19,249′

11°8,982′

10

55°19,134′

11°9,283′

10

55°19,063′

11°9,396′

10

55°18,886′

11°9,591′

10

55°18,843′

11°9,67′

10

55°18,724′

11°9,841′

10

55°17,958′

11°8,211′

10

55°17,881′

11°8,862′

10

55°17,714′

11°9,281′

10

55°17,648′

11°9,861′

10

55°17,477′

11°10,315′

10

55°17,239′

11°10,827′

10

55°17,114′

11°11,133′

10

55°16,854′

11°11,197′

10

55°16,766′

11°11,324′

10

55°16,53′

11°11,452′

10

55°16,095′

11°12,308′

10

55°16,08′

11°12,453′

10

55°16,169′

11°12,654′

10

55°16,161′

11°12,723′

10

55°16,033′

11°12,904′

10

55°16,007′

11°13,144′

10

55°16,543′

11°13,644′

10

55°16,902′

11°13,73′

10

55°17,096′

11°13,51′

10

55°17,076′

11°13,064′

10

55°17,545′

11°13,235′

10

55°17,587′

11°13,017′

10

55°17,673′

11°12,6′

10

55°17,845′

11°12,322′

10

55°17,929′

11°12,155′

10

55°18,036′

11°11,762′

10

55°18,08′

11°11,607′

10

55°18,129′

11°11,477′

10

55°18,265′

11°11,005′

10

55°18,326′

11°10,851′

10

55°18,315′

11°10,591′

10

55°18,361′

11°10,416′

10

55°18,527′

11°10,156′

10

55°18,616′

11°10,002′

10

55°17,988′

11°11,987′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,847′

11°6,941′

10

55°19,653′

11°5,987′

10

55°19,486′

11°5,827′

10

55°19,338′

11°5,889′

10

55°19,032′

11°6,271′

10

55°18,7′

11°6,298′

10

55°18,633′

11°6,171′

10

55°18,155′

11°6,263′

10

55°18,056′

11°6,409′

10

55°17,965′

11°6,661′

10

55°17,843′

11°6,743′

10

55°17,755′

11°6,86′

10

55°17,682′

11°7,066′

10

55°17,682′

11°7,356′

10

55°17,736′

11°7,553′

10

55°17,835′

11°7,591′

10

55°17,937′

11°7,587′

12

55°13,037′

10°54,564′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,975′

10°53,846′

12

55°12,738′

10°53,308′

12

55°12,528′

10°54,474′

12

55°12,431′

10°52,92′

12

55°12,291′

10°52,964′

12

55°12,204′

10°53,563′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,27′

10°54,034′

12

55°12,934′

10°54,608′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°11,988′

10°54,097′

13

55°11,946′

10°54,239′

13

55°11,675′

10°54,439′

13

55°11,172′

10°54,336′

13

55°11,088′

10°54,182′

13

55°11,241′

10°53,372′

13

55°11,541′

10°53,384′

13

55°11,584′

10°52,825′

13

55°11,107′

10°52,819′

13

55°10,944′

10°53,173′

13

55°10,431′

10°53,477′

13

55°10,324′

10°53,338′

13

55°10,304′

10°52,808′

13

55°10,069′

10°52,688′

13

55°9,994′

10°52,053′

13

55°10,484′

10°51,781′

13

55°10,689′

10°51,872′

13

55°11,711′

10°51,901′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°9,919′

10°52,511′

14

55°8,442′

10°53,135′

14

55°7,312′

10°53,026′

14

55°7,339′

10°52,24′

14

55°6,665′

10°52,011′

14

55°6,458′

10°51,873′

14

55°6,425′

10°51,644′

14

55°6,49′

10°51,431′

14

55°7,913′

10°51,552′

14

55°8,542′

10°51,629′

14

55°8,762′

10°51,987′

14

55°8,754′

10°52,343′

14

55°8,442′

10°53,135′

15

55°23,281′

10°45,868′

15

55°23,438′

10°46,899′

15

55°22,436′

10°48,264′

15

55°21,686′

10°48,96′

15

55°21,508′

10°50,307′

15

55°20,441′

10°51,066′

15

55°20,104′

10°51,73′

15

55°19,095′

10°52,473′

15

55°18,718′

10°52,328′

15

55°18,642′

10°51,7′

15

55°18,91′

10°51,124′

15

55°19,513′

10°50,867′

15

55°19,65′

10°49,615′

15

55°19,861′

10°48,606′

15

55°20,471′

10°48,321′

15

55°21,046′

10°47,795′

15

55°21,568′

10°47,536′

15

55°22,25′

10°46,695′

15

55°22,534′

10°46,353′

15

55°22,816′

10°46,344′

15

55°22,948′

10°46,253′

15

55°23,281′

10°45,868′

16

55°17,047′

10°49,155′

16

55°16,79′

10°48,307′

16

55°15,961′

10°50,277′

16

55°15,729′

10°50,6′

16

55°15,396′

10°50,281′

16

55°15,076′

10°49,59′

16

55°14,69′

10°49,923′

16

55°14,26′

10°49,912′

16

55°13,484′

10°49,512′

16

55°13,171′

10°49,238′

16

55°13,008′

10°48,759′

16

55°13,052′

10°48,589′

16

55°13,187′

10°48,565′

16

55°13,412′

10°48,691′

16

55°13,514′

10°48,719′

16

55°13,598′

10°48,78′

16

55°13,696′

10°48,876′

16

55°13,756′

10°48,89′

16

55°13,844′

10°48,866′

16

55°13,876′

10°48,941′

16

55°14,054′

10°48,763′

16

55°14,243′

10°48,657′

16

55°14,308′

10°48,555′

16

55°14,365′

10°48,506′

16

55°14,61′

10°48,945′

16

55°15,371′

10°49,001′

16

55°15,408′

10°48,532′

16

55°15,772′

10°47,882′

16

55°16,2′

10°47,656′

16

55°16,614′

10°47,216′

16

55°16,75′

10°47,263′

16

55°17,035′

10°47,428′

16

55°17,137′

10°47,465′

16

55°17,217′

10°47,533′

16

55°17,277′

10°47,53′

16

55°17,317′

10°47,474′

16

55°17,563′

10°47,673′

16

55°17,654′

10°48,554′

16

55°17,615′

10°49,147′

16

55°17,27′

10°49,375′

16

55°17,047′

10°49,155′

17

55°15,901′

10°53,294′

17

55°15,897′

10°53,739′

17

55°16,516′

10°54,748′

17

55°17,165′

10°55,712′

17

55°17,195′

10°56,657′

17

55°17,043′

10°57,42′

17

55°16,717′

10°57,427′

17

55°16,223′

10°56,627′

17

55°15,216′

10°55,738′

17

55°14,488′

10°55,598′

17

55°14,255′

10°55,435′

17

55°13,955′

10°54,872′

17

55°14,014′

10°54,435′

17

55°14,277′

10°54,294′

17

55°14,315′

10°53,183′

17

55°14,404′

10°52,716′

17

55°15,081′

10°52,435′

17

55°15,504′

10°52,472′

17

55°15,901′

10°53,294′

18

55°19,153′

11°1,41′

18

55°19,153′

11°1,405′

18

55°18,706′

11°1,361′

18

55°18,556′

11°1,38′

18

55°18,54′

11°1,382′

18

55°18,407′

10°59,519′

18

55°18,083′

10°58,811′

18

55°17,231′

10°57,913′

18

55°17,31′

10°56,894′

18

55°17,792′

10°55,498′

18

55°17,345′

10°55,539′

18

55°17,204′

10°55,094′

18

55°16,45′

10°54,649′

18

55°16,272′

10°54,307′

18

55°16,034′

10°53,54′

18

55°16,043′

10°53,107′

18

55°16,312′

10°52,573′

18

55°16,321′

10°51,505′

18

55°16,48′

10°50,971′

18

55°16,719′

10°50,963′

18

55°17,598′

10°51,706′

18

55°17,712′

10°51,637′

18

55°17,756′

10°51,339′

18

55°18,016′

10°51,184′

18

55°17,996′

10°50,625′

18

55°18,057′

10°50,283′

18

55°18,209′

10°49,881′

18

55°18,337′

10°49,638′

18

55°18,446′

10°49,432′

18

55°18,71′

10°49,284′

18

55°19,429′

10°49,555′

18

55°19,456′

10°49,88′

18

55°18,953′

10°50,561′

18

55°18,626′

10°50,886′

18

55°18,339′

10°53,146′

18

55°18,587′

10°53,85′

18

55°19,2′

10°54,345′

18

55°19,368′

10°54,926′

18

55°19,129′

10°55,437′

18

55°18,633′

10°55,848′

18

55°18,749′

10°58,729′

18

55°18,67′

10°59,198′

18

55°19,262′

11°0,072′

18

55°20,109′

11°0,134′

18

55°20,163′

11°0,469′

18

55°19,793′

11°1,058′

18

55°19,185′

11°1,404′

18

55°19,153′

11°1,41′

19

55°12,521′

10°48,713′

19

55°12,66′

10°48,627′

19

55°12,612′

10°49,461′

19

55°12,028′

10°49,661′

19

55°11,588′

10°49,552′

19

55°11,513′

10°49,361′

19

55°11,598′

10°49,005′

19

55°11,744′

10°48,931′

19

55°12,172′

10°48,956′

19

55°12,25′

10°48,747′

19

55°12,322′

10°48,752′

19

55°12,398′

10°48,755′

19

55°12,464′

10°48,707′

19

55°12,509′

10°48,678′

19

55°12,521′

10°48,713′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,138′

10°50,719′

21

55°10,916′

10°51,079′

21

55°10,626′

10°51,187′

21

55°9,675′

10°50,936′

21

55°9,479′

10°50,754′

21

55°9,476′

10°49,829′

21

55°10,234′

10°48,014′

21

55°10,256′

10°48,051′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,177′

10°49,151′

21

55°10,847′

10°48,427′

21

55°10,816′

10°48,379′

21

55°10,719′

10°48,362′

21

55°10,669′

10°48,285′

21

55°10,475′

10°48,162′

21

55°10,339′

10°48,111′

22

55°14,799′

11°10,2′

22

55°15,844′

11°10,527′

22

55°15,044′

11°10,252′

22

55°16,2′

11°8,367′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°15,204′

11°10,346′

22

55°14,917′

11°10,106′

22

55°14,446′

11°8,476′

22

55°16,484′

11°8,142′

22

55°15,684′

11°8,295′

22

55°13,227′

11°9,632′

22

55°13,149′

11°9,334′

22

55°13,702′

11°8,196′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°16,551′

11°9,587′

23

55°14,471′

11°6,497′

23

55°15,696′

11°6,903′

23

55°15,987′

11°6,678′

23

55°15,927′

11°6,109′

23

55°15,683′

11°5,663′

23

55°14,974′

11°5,842′

23

55°14,502′

11°6,306′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°15,907′

11°5,482′

23

55°15,162′

11°7,045′

23

55°15,36′

11°6,988′

23

55°15,052′

11°6,967′

23

55°15,008′

11°6,705′

23

55°14,73′

11°6,849′

24

55°16,004′

11°7,717′

24

55°15,922′

11°7,401′

24

55°15,963′

11°7,048′

24

55°16,19′

11°6,895′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,601′

11°7,41′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,422′

11°7,753′

24

55°16,19′

11°7,898′

25

55°17,387′

11°7,5′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°16,608′

11°6,803′

25

55°17,108′

11°7,79′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°17,232′

11°7,807′

25

55°16,67′

11°7,181′

25

55°16,779′

11°6,532′

26

55°11,208′

11°8,312′

26

55°11,336′

11°8,546′

26

55°11,466′

11°8,478′

26

55°11,584′

11°8,192′

26

55°11,594′

11°8,074′

26

55°11,545′

11°7,839′

26

55°11,336′

11°7,839′

26

55°11,545′

11°7,839′

27

55°12,832′

11°8,739′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,522′

11°9,001′

27

55°12,818′

11°8,16′

27

55°12,907′

11°8,258′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,45′

11°8,991′

27

55°12,371′

11°8,858′

27

55°12,351′

11°8,707′

27

55°12,388′

11°8,532′

27

55°12,523′

11°8,438′

27

55°12,707′

11°8,117′

27

55°12,74′

11°8,871′

28

55°13,515′

11°6,869′

28

55°13,519′

11°6,868′

28

55°14,309′

11°6,652′

28

55°14,311′

11°6,651′

28

55°14,276′

11°6,793′

28

55°14,06′

11°7,176′

28

55°13,781′

11°7,32′

28

55°13,623′

11°7,281′

28

55°13,52′

11°7,074′

28

55°13,515′

11°6,869′

29

55°11,712′

11°2,469′

29

55°11,707′

11°2,916′

29°

55°12,211′

11°2,56′

29

55°12,756′

11°2,064′

29

55°13,506′

11°2,685′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,174′

11°5,053′

29

55°14,119′

11°5,172′

29

55°13,845′

11°5,486′

29

55°13,238′

11°5,52′

29

55°12,863′

11°5,161′

29

55°12,681′

11°5,349′

29

55°12,439′

11°5,275′

29

55°12,283′

11°4,904′

29

55°12,123′

11°4,836′

29

55°12,079′

11°4,703′

29

55°11,665′

11°2,827′

29

55°11,634′

11°2,708′

30

55°10,661′

11°3,627′

30

55°11,822′

11°6,151′

30

55°11,741′

11°5,371′

30

55°11,501′

11°4,037′

30

55°11,374′

11°3,746′

30

55°10,86′

11°3,558′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°10,628′

11°3,878′

30

55°11,079′

11°5,423′

30

55°10,893′

11°5,851′

30

55°10,889′

11°6,753′

30

55°11,513′

11°7,505′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,81′

11°7,802′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°13,387′

11°6,859′

30

55°13,397′

11°6,863′

30

55°13,366′

11°7,055′

30

55°13,219′

11°7,528′

30

55°12,743′

11°8,047′

30

55°11,882′

11°7,928′

33

55°10,52′

11°0,624′

33

55°9,891′

10°56,303′

33

55°9,835′

10°56,615′

33

55°9,651′

10°56,891′

33

55°9,493′

10°57,265′

33

55°9,355′

10°57,346′

33

55°9,383′

10°59,387′

33

55°9,419′

10°59,402′

33

55°9,509′

10°59,432′

33

55°9,761′

10°59,518′

33

55°10,084′

10°59,832′

33

55°10,301′

11°0,194′

33

55°10,35′

11°0,271′

33

55°10,566′

11°0,25′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°10,885′

10°55,558′

33

55°11,174′

10°55,765′

33

55°9,807′

10°56,235′

33

55°12,186′

10°58,317′

33

55°12,329′

10°59,308′

33

55°11,837′

11°0,701′

33

55°11,229′

11°1,175′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°11,904′

10°57,704′

34

55°9,411′

11°3,202′

34

55°9,411′

11°2,46′

34

55°9,676′

11°2,082′

34

55°9,383′

11°1,07′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,991′

11°3,159′

34

55°9,866′

11°0,298′

34

55°10,451′

11°1,635′

34

55°10,501′

11°2,061′

34

55°10,276′

11°2,795′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,587′

11°3,423′

34

55°9,515′

10°59,983′

35

55°20,698′

11°5,781′

35

55°20,501′

11°5,489′

35

55°19,429′

11°4,654′

35

55°18,993′

11°4,615′

35

55°18,847′

11°4,228′

35

55°18,904′

11°3,106′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°20,109′

11°3,973′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°18,872′

11°2,921′

35

55°19,173′

11°2,188′

35

55°19,162′

11°1,756′

35

55°19,195′

11°1,75′

35

55°19,674′

11°1,496′

35

55°19,793′

11°1,681′

35

55°20,048′

11°1,664′

35

55°20,365′

11°1,713′

35

55°20,817′

11°1,873′

35

55°21,281′

11°2,069′

35

55°21,423′

11°3,756′

35

55°21,639′

11°5,288′

35

55°21,429′

11°6,001′

35

55°21,349′

11°5,918′

35

55°21,119′

11°5,624′

35

55°21,084′

11°5,633′

35

55°21,04′

11°5,628′

35

55°20,991′

11°5,667′

35

55°20,964′

11°5,667′

35

55°20,903′

11°5,631′

35

55°20,814′

11°5,537′

35

55°20,796′

11°5,613′

35

55°20,758′

11°5,667′

35

55°20,736′

11°5,715′

35

55°20,705′

11°5,766′

Območje 10: habitat št. 173, območje Natura 2000 št. 197 (oznaka EU: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Točka

Severna zemljepisna širina

Vzhodna zemljepisna dolžina

2

54°53,509′

9°46,189′

2

54°53,686′

9°45,822′

2

54°54,227′

9°46,743′

2

54°54,056′

9°47,246′

2

54°53,788′

9°47,19′

2

54°53,647′

9°47,665′

2

54°53,175′

9°47,547′

2

54°53,239′

9°47,288′

2

54°53,509′

9°46,189′

3

54°53,037′

9°44,738′

3

54°53,034′

9°45,098′

3

54°52,581′

9°45,493′

3

54°52,313′

9°45,144′

3

54°52,304′

9°44,662′

3

54°52,405′

9°44,49′

3

54°52,551′

9°44,514′

3

54°52,701′

9°44,481′

3

54°52,814′

9°44,46′

3

54°53,037′

9°44,738′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°52,164′

9°45,97′

4

54°51,927′

9°46,449′

4

54°51,774′

9°46,719′

4

54°51,576′

9°47,24′

4

54°51,49′

9°47,397′

4

54°51,374′

9°47,565′

4

54°51,319′

9°47,574′

4

54°51,201′

9°47,734′

4

54°51,167′

9°47,772′

4

54°51,161′

9°47,917′

4

54°51,148′

9°47,979′

4

54°51,117′

9°48,044′

4

54°51,086′

9°48,079′

4

54°50,948′

9°48,13′

4

54°50,939′

9°48,149′

4

54°50,918′

9°48,175′

4

54°50,899′

9°48,193′

4

54°50,665′

9°48,391′

4

54°50,612′

9°48,374′

4

54°50,572′

9°48,345′

4

54°50,541′

9°48,294′

4

54°50,525′

9°48,24′

4

54°50,5′

9°48,096′

4

54°50,498′

9°48,028′

4

54°50,436′

9°47,909′

4

54°50,351′

9°47,861′

4

54°50,318′

9°47,83′

4

54°50,254′

9°47,679′

4

54°50,242′

9°47,609′

4

54°50,24′

9°47,551′

4

54°50,22′

9°47,443′

4

54°50,217′

9°47,377′

4

54°50,24′

9°47,234′

4

54°50,252′

9°46,969′

4

54°50,147′

9°46,907′

4

54°50,04′

9°45,967′

4

54°50,07′

9°46,089′

4

54°50,099′

9°46,164′

4

54°50,13′

9°46,21′

4

54°50,107′

9°46,381′

4

54°50,073′

9°46,522′

4

54°50,067′

9°46,599′

4

54°50,091′

9°46,783′

4

54°50,106′

9°46,841′

4

54°50,809′

9°45,451′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°51,914′

9°44,953′

4

54°51,734′

9°45,508′

4

54°51,178′

9°45,611′

4

54°51,02′

9°45,725′

4

54°50,937′

9°45,662′

4

54°50,384′

9°45,183′

4

54°50,22′

9°44,71′

4

54°50,184′

9°44,392′

4

54°50,116′

9°44,377′

4

54°50,005′

9°44,45′

4

54°49,964′

9°44,515′

4

54°49,94′

9°44,607′

4

54°49,878′

9°44,654′

4

54°49,846′

9°44,705′

4

54°49,83′

9°44,805′

4

54°49,822′

9°44,904′

4

54°49,825′

9°45,043′

4

54°49,852′

9°45,167′

4

54°49,865′

9°45,205′

4

54°49,871′

9°45,252′

4

54°49,892′

9°45,332′

4

54°49,934′

9°45,38′

4

54°49,961′

9°45,44′

4

54°49,964′

9°45,496′

4

54°50,005′

9°45,698′

4

54°50,044′

9°45,778′

4

54°50,033′

9°45,902′

5

54°50,845′

9°52,297′

5

54°50,789′

9°52,249′

5

54°50,763′

9°52,206′

5

54°50,688′

9°51,99′

5

54°50,617′

9°51,601′

5

54°50,586′

9°51,244′

5

54°50,584′

9°51,162′

5

54°50,605′

9°51,077′

5

54°50,393′

9°49,586′

5

54°50,428′

9°49,548′

5

54°50,46′

9°49,534′

5

54°50,526′

9°49,535′

5

54°51,514′

9°52,659′

5

54°50,579′

9°49,494′

5

54°50,641′

9°49,416′

5

54°50,691′

9°49,392′

5

54°50,747′

9°49,373′

5

54°50,79′

9°49,384′

5

54°50,872′

9°49,45′

5

54°51,007′

9°49,483′

5

54°51,087′

9°49,459′

5

54°51,131′

9°49,47′

5

54°51,444′

9°49,704′

5

54°50,934′

9°52,32′

5

54°51,04′

9°53,093′

5

54°51,025′

9°52,244′

5

54°51,032′

9°52,311′

5

54°51,062′

9°52,402′

5

54°51,005′

9°52,497′

5

54°50,894′

9°52,324′

5

54°50,989′

9°52,601′

5

54°51,013′

9°52,736′

5

54°51,014′

9°52,844′

5

54°51,046′

9°52,971′

5

54°50,657′

9°50,869′

5

54°51,035′

9°53,181′

5

54°51,029′

9°53,316′

5

54°50,967′

9°53,368′

5

54°50,922′

9°53,438′

5

54°50,905′

9°53,538′

5

54°50,908′

9°53,676′

5

54°50,941′

9°53,838′

5

54°51,073′

9°54,04′

5

54°51,25′

9°54,301′

5

54°51,306′

9°54,332′

5

54°51,437′

9°54,369′

5

54°51,514′

9°54,368′

5

54°51,587′

9°54,283′

5

54°51,836′

9°53,012′

5

54°51,504′

9°52,282′

5

54°51,685′

9°51,909′

5

54°51,717′

9°51,767′

5

54°51,723′

9°51,672′

5

54°51,706′

9°51,266′

5

54°51,706′

9°51,022′

5