ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 156

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
20. junij 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1085 z dne 19. junija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 891/2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1086 z dne 19. junija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 634/2007 glede lastnosti selenometionina, ki ga proizvaja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2017/1087 z dne 19. junija 2017 o spremembi Sklepa 2014/386/SZVP o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

24

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/1088 z dne 24. marca 2017 o državni pomoči SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) za določene raziskovalne podukrepe, financirane v okviru Zakona o mleku in maščobah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1863)

25

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1089 z dne 16. junija 2017 o spremembi Priloge II k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Gruzije in Republike Kiribati na seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih ribiških proizvodov za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije 2011/850/EU z dne 12. decembra 2011 o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka ( UL L 335, 17.12.2011 )

36

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja ( UL L 11, 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1084

z dne 14. junija 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) ter zlasti člena 1(1)(a)(xiv) in člena 1(1)(b) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 (2) razglaša, da so nekatere vrste pomoči združljive z notranjim trgom in izvzete iz obveznosti priglasitve Komisiji, preden se dodelijo. Komisija je v Uredbi (EU) št. 651/2014 napovedala, da namerava pregledati področje uporabe te uredbe, da bi vključila druge vrste pomoči, zlasti pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, ko bodo za to pridobljene zadostne izkušnje.

(2)

Glede na pridobljene izkušnje in da se poenostavijo in pojasnijo pravila o državni pomoči ter zmanjša upravno breme neposredne priglasitve ukrepov državne pomoči in Komisiji omogoči, da se osredotoči na potencialno najbolj izkrivljajoče primere, bi bilo treba pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo vključiti v področje uporabe Uredbe (EU) št. 651/2014.

(3)

Pomoč za naložbe regionalnim letališčem s povprečnim letnim potniškim prometom do tri milijone potnikov lahko izboljša dostopnost nekaterih regij in okrepi lokalni razvoj, odvisno od značilnosti posameznega letališča. Takšna pomoč za naložbe zato podpira prednostne naloge strategije Evropa 2020 ter prispeva k nadaljnji gospodarski rasti in doseganju ciljev v skupnem interesu Unije. Izkušnje, pridobljene z izvajanjem Smernic o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (3), kažejo, da pomoč za naložbe regionalnim letališčem ne povzroča neupravičenega izkrivljanja trgovine in konkurence, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Pomoč za naložbe regionalnim letališčem bi zato morala biti zajeta v skupinski izjemi iz Uredbe (EU) št. 651/2014, če izpolnjuje navedene pogoje. Ne bi bilo primerno določiti praga za priglasitev v smislu zneska pomoči, saj je učinek ukrepa pomoči na konkurenco odvisen predvsem od velikosti letališča in ne od zneska pomoči.

(4)

Pogoji za izvzetje pomoči za naložbe iz obveznosti priglasitve bi morali biti namenjeni omejevanju izkrivljanj konkurence, ki bi škodovala enakim konkurenčnim pogojem na notranjem trgu, zlasti z zagotavljanjem sorazmernosti zneska pomoči. Da bi bila pomoč za naložbe sorazmerna, bi morala izpolnjevati dva pogoja. Intenzivnost pomoči ne bi smela presegati največje dovoljene intenzivnosti pomoči, ki je odvisna od velikosti letališča. Poleg tega znesek pomoči ne bi smel presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Za pomoč za zelo majhna letališča z največ 200 000 potniki na leto bi moralo zadoščati, da pomoč za naložbe izpolnjuje samo enega od navedenih pogojev. S pogoji za združljivost bi se moral zagotoviti odprt in nediskriminatoren dostop do infrastrukture. Izvzetje se ne bi smelo uporabljati za pomoč za naložbe, dodeljeno letališčem, ki se nahajajo v bližini obstoječega letališča, iz katerega se opravljajo redni zračni prevozi, saj pomoč tovrstnim letališčem pomeni večje tveganje izkrivljanja konkurence in bi jo bilo zato treba priglasiti Komisiji, z izjemo pomoči, ki se dodeli zelo majhnim letališčem z največ 200 000 potniki na leto, kjer je znatno izkrivljanje konkurence malo verjetno.

(5)

Pomoč za tekoče poslovanje za zelo majhna letališča z največ 200 000 potniki na leto ne povzroča neupravičenega izkrivljanja trgovine in konkurence, če so izpolnjeni nekateri pogoji. S pogoji za združljivost bi bilo treba zlasti zagotoviti, da znesek pomoči ne preseže poslovnih izgub in razumnega dobička ter da se omogoči odprt in nediskriminatoren dostop do infrastrukture. Poleg tega se pomoč ne bi smela dodeliti pod pogojem, da upravljavec letališča z enim ali več letalskimi prevozniki sklene dogovore o letaliških pristojbinah, plačilih za trženje ali drugih finančnih vidikih delovanja letalskega prevoznika na zadevnem letališču. Dogovori med letališčem, ki ima na voljo javna sredstva, in letalskim prevoznikom lahko v nekaterih okoliščinah pomenijo državno pomoč zadevnemu letalskemu prevozniku (4) in za takšno pomoč bi morala še naprej v celoti veljati obveznost priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.

(6)

Pomorska pristanišča so strateško pomembna za doseganje nemotenega delovanja notranjega trga in krepitve ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, kot je med drugim opredeljeno v strategiji Evropa 2020 in v beli knjigi Komisije z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (5). Kot je bilo poudarjeno v sporočilu z naslovom „Pristanišča: gonilo rasti“ (6), so za učinkovito delovanje pristanišč v vseh pomorskih regijah Unije potrebne učinkovite javne in zasebne naložbe. Naložbe so zlasti potrebne za prilagoditev infrastrukture za dostop do pristanišč ter pristaniške infrastrukture povečani velikosti in kompleksnosti flote, uporabi infrastrukture za alternativna goriva ter strožjim zahtevam glede okoljske uspešnosti. Pomanjkanje kakovostne pristaniške infrastrukture povzroča preobremenjenost ter dodatne stroške za špediterje, prevoznike in potrošnike.

(7)

Razvoj pristanišč na celinskih vodah in njihova vključitev v večmodalni promet je eden glavnih ciljev prometne politike Unije. Pravila Unije so izrecno namenjena okrepitvi intermodalnosti prevoza in prehodu na bolj okolju prijazne načine prevoza, kot so železniški prevoz in prevoz po morju ali celinskih plovnih poteh.

(8)

Pogoji za izvzetje pomoči pristaniščem iz obveznosti priglasitve bi morali biti namenjeni omejevanju izkrivljanj konkurence, ki bi škodovala enakim konkurenčnim pogojem na notranjem trgu, zlasti z zagotavljanjem sorazmernosti zneska pomoči. Da bi bila pomoč sorazmerna, bi morala izpolnjevati dva pogoja. Intenzivnost pomoči ne bi smela presegati največje dovoljene intenzivnosti pomoči, ki je za pomorska pristanišča odvisna od velikosti naložbenega projekta. Poleg tega znesek pomoči ne bi smel presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe, razen pri zelo majhnih zneskih pomoči, za katere je primeren poenostavljeni pristop, da se zmanjša upravno breme. S pogoji za združljivost bi bilo treba zagotoviti tudi, da se vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, dodeli na konkurenčen, pregleden, nediskriminatoren način in brez pogojevanja, brez poseganja v pravila Unije o javnem naročanju in koncesijah, kjer je to primerno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti enakovreden in nediskriminatoren dostop do infrastrukture.

(9)

Naložbe, ki so vključene v delovne načrte koridorjev jedrnega omrežja, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7), so projekti skupnega interesa s posebnim strateškim pomenom za Unijo. Pomorska pristanišča, ki so del navedenih omrežij, so vstopne in izstopne točke za blago, ki se prevaža v Unijo in iz nje. Pristanišča na celinskih vodah, ki so del navedenih omrežij, so ključni dejavniki, ki omogočajo multimodalnost omrežja. Za naložbe, namenjene izboljšanju uspešnosti teh pristanišč, bi se morali zato uporabljati višji pragi za priglasitev.

(10)

Glede na izkušnje, pridobljene z izvajanjem Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (8), je primerno tudi prilagoditi nekatere določbe navedenih uredb.

(11)

Zlasti se je v zvezi s shemami regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah za težavno v praksi pokazala uporaba različnih pravil za nadomestilo dodatnih prevoznih stroškov in drugih dodatnih stroškov, ki hkrati ni bila primerna za obravnavo strukturnih omejitev iz člena 349 Pogodbe, oddaljenosti in otoške lege, majhnosti, težavne topografije in podnebja, ekonomske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov, ki zaradi svoje stalnosti in součinkovanja močno otežujejo razvoj teh regij, zato bi bilo treba zadevne določbe nadomestiti z metodo, ki se bo uporabljala za vse dodatne stroške. Izvajanje ukrepov regionalne pomoči za naložbe in regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, ki med drugim koristijo podjetjem, dejavnim v sektorju ribištva, bi moralo biti v skladu z obveznostmi Unije, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je. Zato se takšni ukrepi regionalne pomoči za naložbe in regionalne pomoči za tekoče poslovanje ne bi smeli izvajati v korist plovil, ki se ukvarjajo z nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovom ali prispevajo k prelovu ali povečanju ribolovne zmogljivosti plovil.

(12)

Glede na omejene negativne učinke pomoči za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoči za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo na konkurenco bi bilo treba povišati pragove za priglasitev pomoči na teh področjih.

(13)

Da se poenostavi izračun upravičenih stroškov v okviru Uredbe (EU) št. 651/2014 in Uredbe (EU) št. 702/2014 za operacije, ki se vsaj deloma financirajo prek sklada Unije, ki dovoljuje uporabo možnosti poenostavljenih stroškov, bi bilo treba prilagoditi določbe o upravičenih stroških.

(14)

V okviru instrumenta, namenjenega MSP, iz programa Obzorje 2020, kakor je naveden v členu 22(2) Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9), lahko projekti prejmejo oznako kakovosti v obliki pečata odličnosti Komisije. Takšne projekte se lahko zaradi omejenih zneskov pomoči v višini največ 2,5 milijona EUR na projekt in dejstva, da so namenjeni izključno MSP, izvzame iz obveznosti priglasitve v skladu s pravili Uredbe (EU) št. 651/2014.

(15)

Uredbo (EU) št. 651/2014 in Uredbo (EU) št. 702/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 651/2014 se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točki (k) in (l) se nadomestita z naslednjim:

„(k)

pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo;

(l)

pomoč za lokalno infrastrukturo;“;

(ii)

dodata se naslednji točki (m) in (n):

„(m)

pomoč za regionalna letališča;

(n)

pomoč za pristanišča.“;

(b)

v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomoč, dodeljeno v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

(b)

pomoč, dodeljeno v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide;

(c)

pomoč za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:

(i)

kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;

(ii)

kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

(d)

pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU (*2);

(e)

vrste regionalne pomoči iz člena 13.

(*1)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1)."

(*2)  Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21.12.2010, str. 24).“;"

(c)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

sheme pomoči, ki izrecno ne izključujejo plačil individualne pomoči za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi pomoči iste države članice za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče;“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

pomoč podjetjem v težavah, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, shem zagonske pomoči in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, če te sheme podjetij v težavah ne obravnavajo bolj ugodno od drugih podjetij.“;

(2)

člen 2 se spremeni:

(a)

točka 39 se nadomesti z naslednjim:

„(39)

‚poslovni dobiček‘ pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ekonomski življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbe. Diskontiranje prihodkov in stroškov poslovanja po ustrezni diskontni stopnji omogoča ustvarjanje razumnega dobička;“;

(b)

točka 42 se nadomesti z naslednjim:

„(42)

‚regionalna pomoč za tekoče poslovanje‘ pomeni pomoč, namenjeno zmanjševanju tekočih izdatkov podjetja. To vključuje kategorije stroškov, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajema pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v upravičene stroške ob dodelitvi pomoči za naložbe;“;

(c)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„(48)

‚redko poseljena območja‘ pomeni regije NUTS 2 z manj kot 8 prebivalcev na km2 ali regije NUTS 3 z manj kot 12,5 prebivalca na km2 ali območja, ki jih Komisija priznava kot taka v posameznem sklepu o karti regionalne pomoči, ki je v veljavi v času, ko se pomoč dodeli;“;

(d)

vstavi se naslednja točka 48a:

„(48a)

‚zelo redko poseljena območja‘ pomeni regije NUTS 2 z manj kot 8 prebivalcev na km2 ali območja, ki jih Komisija priznava kot taka v posameznem sklepu o karti regionalne pomoči, ki je v veljavi v času, ko se pomoč dodeli;“;

(e)

točka 55 se nadomesti z naslednjim:

„(55)

‚območja, upravičena do pomoči za tekoče poslovanje‘ pomenijo najbolj oddaljeno regijo iz člena 349 Pogodbe, redko poseljeno območje ali zelo redko poseljeno območje;“;

(f)

vstavi se naslednja točka 61a:

„(61a)

‚premestitev‘ pomeni prenos enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma EGP (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma EGP, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč). Do prenosa pride, če izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno služi istemu namenu in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa pride tudi do izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP;“;

(g)

za točko 143 se dodata naslednja naslova in točke od 144 do 165:

„Opredelitve pojmov na področju pomoči za regionalna letališča

(144)

‚letališka infrastruktura‘ pomeni infrastrukturo in opremo, s katero letališče zagotavlja letališke storitve letalskim prevoznikom in različnim ponudnikom storitev, vključuje pa vzletno-pristajalne steze, terminale, letališke ploščadi, vozne steze, centralizirano infrastrukturo za zemeljsko oskrbo in vse druge objekte, naprave in sredstva, ki neposredno podpirajo letališke storitve, ne vključuje pa infrastrukture in opreme, ki je potrebna predvsem za opravljanje neletalskih dejavnosti;

(145)

‚letalski prevoznik‘ pomeni vsakega letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica ali država, ki je članica skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (*3);

(146)

‚letališče‘ pomeni subjekt ali skupino subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost zagotavljanja letaliških storitev letalskim prevoznikom;

(147)

‚letališke storitve‘ pomenijo storitve, ki jih letalskim prevoznikom zagotavlja letališče ali njegove podružnice, za zagotovitev upravljanja zrakoplovov od pristanka do vzleta ter potnikov in tovora, da se letalskim prevoznikom omogoči zagotavljanje storitev zračnega prevoza, vključno z zagotavljanjem storitev zemeljske oskrbe in zagotavljanjem centralizirane infrastrukture za zemeljsko oskrbo;

(148)

‚povprečni letni potniški promet‘ pomeni podatek, določen na podlagi prihodnega in odhodnega potniškega prometa v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dodeljena;

(149)

‚centralizirana infrastruktura za zemeljsko oskrbo‘ pomeni infrastrukturo, ki jo običajno upravlja upravljavec letališča in je na voljo različnim ponudnikom storitev zemeljske oskrbe, ki delujejo na letališču v zameno za plačilo, ne vključuje pa opreme, ki je v lasti ponudnikov storitev zemeljske oskrbe ali jo ti upravljajo;

(150)

‚hitri vlak‘ pomeni vlak, ki lahko doseže hitrost več kot 200 km/h;

(151)

‚storitve zemeljske oskrbe‘ pomenijo storitve, ki se opravljajo za uporabnike letališč na letališčih, kot je opisano v Prilogi k Direktivi Sveta 96/67/ES (*4);

(152)

‚neletalske dejavnosti‘ pomenijo komercialne storitve za letalske prevoznike ali druge uporabnike letališča, vključno s pomožnimi storitvami za potnike, špediterje ali druge ponudnike storitev, dajanjem v najem pisarniških in trgovskih prostorov, parkirišči za avtomobile in hoteli;

(153)

‚regionalno letališče‘ pomeni letališče, katerega povprečni letni potniški promet obsega do 3 milijone potnikov;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za pristanišča

(154)

‚pristanišče‘ pomeni območje kopnega in vode, ki ga sestavljata takšna infrastruktura in oprema, ki omogočata sprejem vodnih polovil, njihovo natovarjanje in raztovarjanje, skladiščenje blaga, sprejem in dostavo tega blaga ter vkrcanje in izkrcanje potnikov, članov posadk in drugih oseb, ter katera koli druga infrastruktura, ki jo potrebujejo prevozniki v pristanišču;

(155)

‚pomorsko pristanišče‘ pomeni pristanišče, ki se uporablja predvsem za sprejem morskih plovil;

(156)

‚pristanišče na celinskih vodah‘ pomeni pristanišče, ki ni pomorsko pristanišče, namenjeno sprejemu plovil za celinsko plovbo;

(157)

‚pristaniška infrastruktura‘ pomeni infrastrukturo ter objekte, namenjene zagotavljanju pristaniških storitev, povezanih s prevozom, na primer priveze za privezovanje ladij, privezne zidove, pomole in plavajoče pontonske zapore na območjih plimovanja, notranje luke, zasipe in melioracijo zemljišč, infrastrukturo za alternativna goriva ter infrastrukturo za zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

(158)

‚pristaniška nadgradnja‘ pomeni ureditev površin (na primer za skladiščenje), nepremično opremo (na primer skladišča in zgradbe terminala) ter premično opremo (na primer žerjave), ki se nahaja v pristanišču za zagotavljanje pristaniških storitev, povezanih s prevozom;

(159)

‚dostopovna infrastruktura‘ pomeni vse vrste infrastrukture, potrebne za zagotovitev dostopa do pristanišča in vstopa vanj uporabnikom s kopnega ali morja in rek, zlasti ceste, železniške tire, kanale in zapornice;

(160)

‚izkop‘ pomeni odstranjevanje usedlin z dna dostopovne plovne poti do pristanišča ali v pristanišču;

(161)

‚infrastruktura za alternativna goriva‘ pomeni nepremično ali premično infrastrukturo ali infrastrukturo na morju, ki omogoča, da pristanišče plovila oskrbuje z viri energije, kot so elektrika, vodik, biogoriva, kakor so opredeljena v točki (i) člena 2 Direktive 2009/28/ES, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti obliki (stisnjeni zemeljski plin (SZP) in utekočinjeni zemeljski plin (UZP)) ter utekočinjeni naftni plin (UNP), ki vsaj delno nadomeščajo fosilna goriva pri oskrbi z energijo za prevoz in lahko prispevajo k razogljičenju prevoza ter povečujejo okoljsko uspešnost prometnega sektorja;

(162)

‚plovila‘ pomenijo plavajoče konstrukcije z lastnim pogonom ali brez, z enim izpodrivnim trupom ali več;

(163)

‚pomorska plovila‘ pomenijo plovila, ki ne plujejo izključno ali predvsem po celinskih vodah ali vodah znotraj ali zelo blizu zaščitenih voda;

(164)

‚plovila za celinsko plovbo‘ pomenijo plovila, namenjena izključno ali predvsem za plovbo po celinskih plovnih poteh ali vodah znotraj ali zelo blizu zaščitenih voda;

(165)

‚infrastruktura za zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov tovora‘ pomeni kakršno koli pritrjeno, plavajočo ali premično pristaniško napravo, ki lahko sprejme ladijske odpadke ali ostanke tovora, kot je opredeljeno v Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

(*3)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3)."

(*4)  Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36)."

(*5)  Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).“;"

(3)

člen 4 se spremeni:

(a)

točka (z) se nadomesti z naslednjim:

„(z)

pomoč za naložbe v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine: 150 milijonov EUR na projekt; pomoč za tekoče poslovanje za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine; 75 milijonov EUR letno na podjetje;“;

(b)

točka (bb) se nadomesti z naslednjim:

„(bb)

pomoč za naložbe v šport in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo: 30 milijonov EUR ali skupni stroški, ki presegajo 100 milijonov EUR na projekt; pomoč za tekoče poslovanje za športno infrastrukturo: 2 milijona EUR letno na infrastrukturo;“;

(c)

dodajo se naslednje točke (dd), (ee) in (ff):

„(dd)

pomoč za regionalna letališča: intenzivnosti in zneski pomoči iz člena 56a;

(ee)

pomoč za pomorska pristanišča: upravičeni stroški v višini 130 milijonov EUR na projekt (ali 150 milijonov EUR na projekt v pomorskem pristanišču, vključenem v delovni načrt koridorja jedrnega omrežja iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*6)); kar zadeva izkop, je projekt opredeljen kot ves izkop, ki se opravi v enem koledarskem letu;

(ff)

pomoč za pristanišča na celinskih vodah: upravičeni stroški v višini 40 milijonov EUR na projekt (ali 50 milijonov EUR na projekt v pristanišču na celinskih vodah, vključenem v delovni načrt koridorja jedrnega omrežja iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1315/2013); kar zadeva izkop, je projekt opredeljen kot ves izkop, ki se opravi v enem koledarskem letu.

(*6)  Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).“;"

(4)

v členu 5(2) se doda naslednja točka (k):

„(k)

pomoč v obliki prodaje ali zakupa opredmetenih sredstev po cenah, ki so nižje od tržnih, kadar se vrednost sredstev določi z neodvisno strokovno oceno pred transakcijo ali pa glede na javno dostopno, redno posodobljeno in splošno sprejemljivo referenčno merilo.“;

(5)

v členu 6 se odstavek 5 spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

regionalna pomoč za tekoče poslovanje in regionalna pomoč za razvoj mestnih območij, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 15 in 16;“;

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev in pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 34 in 35;“;

(6)

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji stavek:

„Zneske upravičenih stroškov je mogoče izračunati v skladu z možnostmi poenostavljenih stroškov iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*7), če se dejavnost vsaj delno financira iz katerega od skladov Unije, ki dovoljuje uporabo teh možnosti poenostavljenih stroškov, in je kategorija stroškov upravičena v skladu z relevantno določbo o izjemi.

(*7)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;"

(b)

v odstavku 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pomoč, za katero obveznost plačila nastane v prihodnosti, vključno s pomočjo, plačljivo v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob dodelitvi.“;

(c)

odstavek 4 se črta;

(7)

v členu 8 se doda naslednji odstavek 7:

„7.   Z odstopanjem od odstavkov 1 do 6 se pri ugotavljanju, ali se upoštevajo zgornje meje za regionalno pomoč za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, kakor so določene v členu 15(4), upoštevajo samo regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, ki so izvedene v skladu s to uredbo.“;

(8)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Spremljanje

1.   Da bi Komisija lahko spremljala pomoč, izvzeto iz priglasitve po tej uredbi, države članice, ali pa v primeru pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, država članica, v kateri ima sedež organ upravljanja, vodijo podrobno evidenco z informacijami in dodatno dokumentacijo, ki so potrebne za ugotovitev, da so izpolnjeni vsi pogoji iz te uredbe. Take evidence se hranijo 10 let od dneva dodelitve ad hoc pomoči ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme.

2.   Če gre za sheme, po katerih se davčna pomoč dodeli samodejno, kot so tiste na podlagi davčne napovedi upravičencev, in pri katerih se za posameznega upravičenca ne opravi predhodno preverjanje glede izpolnjevanja vseh pogojev glede združljivosti, država članica redno preverja vsaj naknadno in na podlagi vzorcev, da so vsi pogoji glede združljivosti izpolnjeni in sprejme potrebne sklepe. Države članice podrobne evidence o preverjanjih hranijo vsaj 10 let od datuma, ko so bila ta opravljena.

3.   Komisija lahko od vsake države članice zahteva vse informacije in dokazila, ki so po mnenju Komisije potrebne za spremljanje uporabe te uredbe, vključno z informacijami iz odstavkov 1 in 2. Zadevna država članica Komisiji predloži zahtevane informacije in dokazila v 20 delovnih dneh od prejema zahteve ali v daljšem obdobju, če je tako določeno v zahtevi.“;

(9)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Področje uporabe regionalne pomoči

Ta oddelek se ne uporablja za:

(a)

pomoč v korist dejavnostim v sektorjih jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva ali sintetičnih vlaken;

(b)

pomoč v prometnem sektorju in povezani infrastrukturi ter pomoč za proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

(c)

regionalno pomoč v obliki shem, ki so namenjene omejenemu številu posebnih sektorjev gospodarske dejavnosti; sheme, namenjene turističnim dejavnostim, širokopasovnim infrastrukturam ali predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, se ne štejejo za sheme, namenjene posebnim sektorjem gospodarskih dejavnosti;

(d)

regionalno pomoč za tekoče poslovanje, dodeljeno podjetjem, katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo dejavnosti znotraj skupine, katerih glavne dejavnosti spadajo v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2.“;

(10)

člen 14 se spremeni:

(a)

v drugem pododstavku odstavka 6 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru prevzema sredstev poslovne enote v smislu člena 2(49) ali (51) se upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.“;

(b)

v odstavku 7 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pri pomoči, dodeljeni velikim podjetjem za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se modernizirala, v zadnjih treh poslovnih letih.“;

(c)

dodata se naslednja odstavka 16 in 17:

„16.   Upravičenec potrdi, da ni izvedel premestitve v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna naložba, za katero se zaprosi pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in poda zavezo, da tega ne bo storil do dveh let po zaključku začetne naložbe, za katero se zaprosi pomoč.

17.   Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture se ne dodeli podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz člena 10(1)(a) do (d) in člena 10(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*8), in za operacije iz člena 11 navedene uredbe.

(*8)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).“;"

(11)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Regionalna pomoč za tekoče poslovanje

1.   Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, na redko poseljenih območjih in na zelo redko poseljenih območjih so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2.   Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje na redko poseljenih območjih so nadomestilo za dodatne stroške prevoza blaga, ki je bilo proizvedeno na območjih, upravičenih do pomoči za tekoče poslovanje, ter dodatne stroške prevoza blaga, dodatno predelanega na navedenih območjih, pod naslednjimi pogoji:

(a)

pomoč je objektivno izmerljiva vnaprej na podlagi fiksnega zneska ali razmerja tona/kilometer ali druge ustrezne merske enote;

(b)

dodatni prevozni stroški se izračunajo na podlagi opravljene poti blaga znotraj državnih meja zadevne države članice z uporabo prevoznega sredstva, ki upravičencu povzroči najnižje stroške.

Intenzivnost pomoči ne presega 100 % dodatnih prevoznih stroškov, kot so določeni v tem odstavku.

3.   Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje na zelo redko poseljenih območjih preprečujejo ali zmanjšujejo odseljevanje pod naslednjimi pogoji:

(a)

upravičenci imajo gospodarsko dejavnost v zadevni regiji;

(b)

letni znesek pomoči na upravičenca na podlagi vseh shem pomoči za tekoče poslovanje ne presega 20 % letnih stroškov dela, ki jih ima upravičenec na zadevnem območju.

4.   Sheme pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah nadomestijo dodatne stroške poslovanja, ki nastanejo v navedenih regijah kot neposredna posledica ene ali več stalnih omejitev iz člena 349 Pogodbe, in sicer če upravičenci izvajajo svojo gospodarsko dejavnost v eni od najbolj oddaljenih regij, pod pogojem, da letni znesek pomoči na upravičenca na podlagi vseh shem pomoči za tekoče poslovanje, ki se izvajajo v okviru te uredbe, ne presega katerega koli od naslednjih deležev:

(a)

35 % bruto dodane vrednosti, ki jo letno ustvari upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji;

(b)

40 % letnih stroškov dela, ki jih je imel upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji;

(c)

30 % letnega prometa, ki ga je ustvaril upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji.“;

(12)

v členu 21 se odstavek 16 spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Ukrep za financiranje tveganja, ki zagotavlja jamstva ali posojila upravičenim podjetjem ali zagotavlja naložbe v navidezni lastniški kapital upravičenih podjetij, strukturirane kot dolg, izpolnjuje naslednje pogoje:“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

v primeru posojil in naložb v navidezni lastniški kapital, strukturiranih kot dolg, se pri izračunu največjega zneska naložbe za namene odstavka 9 upošteva nominalni znesek instrumenta;“;

(13)

v členu 22 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Upravičena podjetja so vsa mala podjetja, ki ne kotirajo na borzi in so registrirana največ pet let, če podjetje:

(a)

ni prevzelo dejavnosti drugega podjetja;

(b)

še ni delilo dobička;

(c)

ni nastalo z združitvijo.

Za upravičena podjetja, za katera ne velja obveznost registracije, se petletno obdobje upravičenosti začne takrat, ko podjetje bodisi začne svojo gospodarsko dejavnost ali postane davčno zavezano zaradi svoje gospodarske dejavnosti.

Z odstopanjem od točke (c) prvega pododstavka se podjetja, nastala z združitvijo podjetij, ki so upravičena do pomoči na podlagi tega člena, prav tako štejejo za upravičena podjetja, in sicer do pet let po datumu registracije najstarejšega podjetja, udeleženega v združitvi.“;

(14)

v členu 25 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, vključno s projekti, ki so prejeli oznako kakovosti v obliki pečata odličnosti v okviru instrumenta, namenjenega MSP, iz programa Obzorje 2020, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.“;

(15)

v členu 31(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

stroški poslovanja v zvezi z inštruktorji in udeleženci usposabljanja, ki so neposredno povezani s projektom usposabljanja, na primer potni stroški, stroški nastanitve, material in zaloge, ki so neposredno povezani s projektom, amortizacija orodja in opreme, če se uporabljajo izključno za projekt usposabljanja;“;

(16)

v členu 52 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.   Namesto določitve upravičenih stroškov na način iz odstavka 2 je mogoče najvišji znesek pomoči za posamezen projekt določiti na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka, kot določa odstavek 4.“;

(17)

člen 53 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

muzeji, arhivi, knjižnice, umetniški in kulturni centri ali prostori, gledališča, kinematografi, opere, koncertne dvorane, druge ustanove, ki prirejajo nastope v živo, institucije filmske dediščine ter druge podobne umetniške in kulturne infrastrukture, organizacije in ustanove;“;

(b)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Za pomoč, ki ne presega 2 milijonov EUR, se lahko namesto metode iz odstavkov 6 in 7 uporabi določitev najvišjega zneska pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov.“;

(c)

v odstavku 9 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za dejavnosti, opredeljene v odstavku 2(f), najvišji znesek pomoči ne presega niti razlike med upravičenimi stroški in diskontiranimi prihodki projekta niti 70 % upravičenih stroškov.“;

(18)

v členu 54(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V obeh primerih najvišji izdatki, za katere velja obveznost teritorializacije porabe, v nobenem primeru ne presegajo 80 % celotnega proračuna produkcije.

Država članica lahko zahteva tudi minimalno raven produkcijske dejavnosti na zadevnem ozemlju za projekte, da bi bili upravičeni do pomoči, vendar ta raven ne presega 50 % celotnega proračuna produkcije.“;

(19)

v členu 55 se odstavek 12 nadomesti z naslednjim:

„12.   Za pomoč, ki ne presega 2 milijonov EUR, se lahko namesto metode iz odstavkov 10 in 11 uporabi določitev najvišjega zneska pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov.“;

(20)

za členom 56 se vstavita naslednja oddelka 14 in 15:

ODDELEK 14

Pomoč za regionalna letališča

Člen 56a

Pomoč za regionalna letališča

1.   Pomoč za naložbe v letališče je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3 do 14 tega člena in poglavja I.

2.   Pomoč za tekoče poslovanje za letališče je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3, 4, 10 in 15 do 18 tega člena in poglavja I.

3.   Letališče je odprto za vse morebitne uporabnike. V primeru fizične omejitve zmogljivosti se pomoč dodeli na podlagi ustreznih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril.

4.   Pomoč se ne dodeli za premestitev obstoječih letališč ali vzpostavitev novega potniškega letališča, vključno s pretvorbo obstoječega letališča v potniško letališče.

5.   Zadevne naložbe ne presegajo tistega, kar je potrebno za prilagoditev srednjeročno pričakovanemu prometu na podlagi razumnih napovedi prometa.

6.   Pomoč za naložbe se ne dodeli letališču, ki je oddaljeno do 100 kilometrov ali 60 minut vožnje z avtomobilom, avtobusom, vlakom ali hitrim vlakom od obstoječega letališča, iz katerega se opravljajo redni zračni prevozi v smislu člena 2(16) Uredbe (ES) št. 1008/2008.

7.   Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do 200 000 potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena, če se ne pričakuje, da bo letališče z uporabo pomoči za naložbe povečalo svoj povprečni letni potniški promet nad 200 000 potnikov v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči. Pomoč za naložbe, dodeljena takim letališčem, mora biti v skladu z odstavkom 11 ali odstavkoma 13 in 14.

8.   Odstavek 6 se ne uporablja, če se pomoč za naložbe dodeli letališču, ki je oddaljeno do 100 kilometrov od obstoječega letališča, iz katerega se opravljajo redni zračni prevozi v smislu člena 2(16) Uredbe (ES) št. 1008/2008, če ruta med vsakim od teh drugih obstoječih letališč in letališčem, ki prejme pomoč, nujno vključuje bodisi skupen čas potovanja s pomorskim prevozom vsaj 90 minut bodisi zračen prevoz.

9.   Pomoč za naložbe se ne dodeli letališču s povprečnim letnim potniškim prometom več kot tri milijone potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena. Ne pričakuje se, da bo letališče z uporabo pomoči za naložbe povečalo svoj povprečni letni promet nad tri milijone potnikov v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči.

10.   Pomoč se ne dodeli letališču s povprečnim letnim tovornim prometom več kot 200 000 ton v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena. Ne pričakuje se, da bo letališče z uporabo pomoči povečalo svoj povprečni letni tovorni promet nad 200 000 ton v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči.

11.   Znesek pomoči za naložbe ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

12.   Upravičeni stroški so stroški, povezani z naložbami v letališko infrastrukturo, vključno s stroški načrtovanja.

13.   Znesek pomoči za naložbe ne presega:

(a)

50 % upravičenih stroškov za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom od enega do tri milijone potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena;

(b)

75 % upravičenih stroškov za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do enega milijona potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.

14.   Največje intenzivnosti pomoči, določene v odstavku 13, se lahko povečajo za 20 odstotnih točk za letališča v oddaljenih regijah.

15.   Pomoč za tekoče poslovanje se ne dodeli letališču s povprečnim letnim potniškim prometom več kot 200 000 potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.

16.   Znesek pomoči za tekoče poslovanje ne presega zneska, nujnega za kritje poslovnih izgub, in razumnega dobička v zadevnem obdobju. Pomoč se dodeli bodisi v obliki vnaprej določenih periodičnih obrokov, ki se v obdobju, za katerega je pomoč dodeljena, ne povečajo, bodisi v obliki zneskov, ki so določeni naknadno na podlagi ugotovljene poslovne izgube.

17.   Pomoč za tekoče poslovanje se ne izplača za katero koli koledarsko leto, v katerem letni potniški promet letališča preseže 200 000 potnikov.

18.   Dodelitev pomoči za tekoče poslovanje ni pogojena s sklenitvijo dogovora s posameznimi letalskimi prevozniki o letaliških pristojbinah, plačilih za trženje ali drugih finančnih vidikih delovanja letalskih prevoznikov na zadevnem letališču.

ODDELEK 15

Pomoč za pristanišča

Člen 56b

Pomoč za pomorska pristanišča

1.   Pomoč za pomorska pristanišča je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2.   Upravičeni stroški vključujejo stroške načrtovanja in so stroški:

(a)

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo pristaniške infrastrukture;

(b)

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo dostopovne infrastrukture;

(c)

izkopa.

3.   Stroški v zvezi z dejavnostmi, ki niso povezane s prevozom, vključno z obrati industrijske proizvodnje, dejavnimi v pristanišču, pisarnami ali trgovinami, ter v zvezi s pristaniškimi nadgradnjami niso upravičeni.

4.   Znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe ali izkopa. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

5.   Intenzivnost pomoči na naložbo iz točke (a) odstavka 2 ne presega:

(a)

100 % upravičenih stroškov, če skupni upravičeni stroški projekta znašajo do 20 milijonov EUR;

(b)

80 % upravičenih stroškov, če skupni upravičeni stroški projekta presegajo 20 milijonov EUR, vendar ne presegajo 50 milijonov EUR;

(c)

60 % upravičenih stroškov, če skupni upravičeni stroški projekta presegajo 50 milijonov EUR, vendar ne presegajo zneska, določenega v točki (ee) člena 4(1).

Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov, določenih v točki (b) odstavka 2 in točki (c) odstavka 2, in ne presega zneska, navedenega v točki (ee) člena 4(1).

6.   Intenzivnosti pomoči iz točk (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 5 se lahko povečajo za 10 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

7.   Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden, nediskriminatoren način in brez pogojevanja.

8.   Pristaniška infrastruktura, ki prejema pomoč, se daje na voljo zainteresiranim uporabnikom na enakopraven in nediskriminatoren način pod tržnimi pogoji.

9.   Za pomoč, ki ne presega 5 milijonov EUR, se lahko namesto metode iz odstavkov 4, 5 in 6 uporabi določitev najvišjega zneska pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov.

Člen 56c

Pomoč za pristanišča na celinskih vodah

1.   Pomoč za pristanišča na celinskih vodah je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2.   Upravičeni stroški vključujejo stroške načrtovanja in so stroški:

(a)

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo pristaniške infrastrukture;

(b)

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo dostopovne infrastrukture;

(c)

izkopa.

3.   Stroški v zvezi z dejavnostmi, ki niso povezane s prevozom, vključno z obrati industrijske proizvodnje, dejavnimi v pristanišču, pisarnami ali trgovinami, ter v zvezi s pristaniškimi nadgradnjami niso upravičeni.

4.   Znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe ali izkopa. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

5.   Največja intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov in ne presega zneska, navedenega v točki (ff) člena 4(1).

6.   Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden, nediskriminatoren način in brez pogojevanja.

7.   Pristaniška infrastruktura, ki prejema pomoč, se daje na voljo zainteresiranim uporabnikom na enakopraven in nediskriminatoren način pod tržnimi pogoji.

8.   Za pomoč, ki ne presega 2 milijonov EUR, se lahko namesto metode iz odstavkov 4 in 5 uporabi določitev najvišjega zneska pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov.“;

(21)

člen 58 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba se uporablja za individualno pomoč, dodeljeno pred začetkom veljavnosti zadevnih določb te uredbe, če pomoč izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, z izjemo člena 9.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Vsaka individualna pomoč, ki je bila med 1. julijem 2014 in 9. julijem 2017 dodeljena v skladu z določbami te uredbe, kakor so veljale v času dodelitve pomoči, je združljiva z notranjim trgom in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe. Vsaka individualna pomoč, ki je bila pred 1. julijem 2014 dodeljena v skladu z določbami te uredbe, z izjemo člena 9, kakor so veljale bodisi pred bodisi po 10. juliju 2017, je združljiva z notranjim trgom in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.“;

(c)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Če se ta uredba spremeni, je katera koli shema pomoči, izvzeta v skladu s to uredbo, kakor je veljala v času začetka veljavnosti sheme, še naprej izvzeta v prilagoditvenem obdobju šestih mesecev.“;

(22)

v Prilogi II se del II nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

(23)

priloga III se spremeni:

(a)

opomba 2 se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).“;

(b)

prvi stavek opombe 3 se nadomesti z naslednjim:

„Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali, za ukrepe iz členov 16, 21, 22 ali 39 te uredbe, znesek naložb.“.

Člen 2

V členu 7(1) Uredbe (EU) št. 702/2014 se doda naslednji stavek:

„Zneske upravičenih stroškov je mogoče izračunati v skladu z možnostmi poenostavljenih stroškov iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*9), če se dejavnost vsaj delno financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in je kategorija stroškov upravičena v skladu z relevantno določbo o izjemi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2017

Za Komisijo

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(3)  UL C 99, 4.4.2014, str. 3.

(4)  Glej zlasti oddelek 3.5 Smernic o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom.

(5)  COM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1.7.2014, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).


PRILOGA

„DEL II

predložiti prek elektronske aplikacije, ki jo Komisija vzpostavi v skladu s členom 11

Navedite, na podlagi katerih določb uredbe o splošnih skupinskih izjemah se izvaja ukrep pomoči.

Glavni cilj – splošni cilji (seznam)

Cilji (seznam)

Največja intenzivnost pomoči v % ali največji letni znesek pomoči v nacionalni valuti (celotni zneski)

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (1) (člen 14)

Shema

… %

… %

Ad hoc pomoč

… %

… %

Regionalna pomoč – pomoč za tekoče poslovanje (člen 15)

Stroški prevoza blaga na območjih, upravičenih do pomoči (člen 15(2)(a))

… %

… %

Dodatni stroški v najbolj oddaljenih regijah (člen 15(2)(b))

… %

… %

Regionalna pomoč za razvoj mestnih območij (člen 16)

…. nacionalna valuta

… %

Pomoč za MSP (členi 17, 18, 19, 20)

Pomoč za naložbe za MSP (člen 17)

… %

… %

Pomoč za svetovanje v korist MSP (člen 18)

… %

… %

Pomoč za MSP za udeležbo na sejmih (člen 19)

… %

… %

Pomoč za stroške sodelovanja MSP, ki sodelujejo v okviru projektov evropskega teritorialnega sodelovanja (člen 20)

… %

… %

Pomoč za MSP – pomoč za dostop MSP do finančnih sredstev (člena 21, 22)

Pomoč za financiranje tveganja (člen 21)

... nacionalna valuta

… %

Pomoč za novoustanovljena podjetja (člen 22)

... nacionalna valuta

… %

Pomoč za MSP – pomoč za alternativne platforme za trgovanje, specializirane za MSP (člen 23)

… %; če je ukrep pomoči v obliki pomoči za novoustanovljena podjetja: … nacionalna valuta

… %

Pomoč za MSP – pomoč za stroške poizvedb (člen 24)

… %

… %

Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (členi 25 do 30)

Pomoč za raziskovalne in -razvojne projekte (člen 25)

Temeljne raziskave (člen 25(2)(a))

… %

… %

Industrijske raziskave (člen 25(2)(b))

… %

… %

Eksperimentalni razvoj (člen 25(2)(c))

… %

… %

Študije izvedljivosti (člen 25(2)(d))

… %

… %

Pomoč za naložbe v raziskovalne infrastrukture (člen 26)

… %

… %

Pomoč za inovacijske grozde (člen 27)

… %

… %

Pomoč za inovacije za MSP (člen 28)

… %

… %

Pomoč za procesne in organizacijske inovacije (člen 29)

… %

… %

Pomoč za raziskave in razvoj v sektorju ribištva in akvakulture (člen 30)

… %

… %

Pomoč za usposabljanje (člen 31)

… %

… %

Pomoč za prikrajšane in invalidne delavce (členi 32 do 35)

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plač (člen 32)

… %

… %

Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač (člen 33)

… %

… %

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev (člen 34)

… %

… %

Pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce (člen 35)

… %

… %

Pomoč za varstvo okolja (členi 36 do 49)

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Unije za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije (člen 36)

… %

… %

Pomoč za naložbe za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Unije (člen 37)

… %

… %

Pomoč za naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost (člen 38)

… %

… %

Pomoč za naložbe v projekte energetske učinkovitosti v stavbah (člen 39)

... nacionalna valuta

… %

Pomoč za naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 40)

… %

… %

Pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov (člen 41)

… %

… %

Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje električne energije iz obnovljivih virov (člen 42)

… %

… %

Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje energije iz obnovljivih virov v obratih manjšega obsega (člen 43)

… %

… %

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov v skladu z Direktivo 2003/96/ES (člen 44)

… %

… %

Pomoč za naložbe v sanacijo onesnaženih območij (člen 45)

… %

… %

Pomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (člen 46)

… %

… %

Pomoč za naložbe v recikliranje in ponovno uporabo odpadkov (člen 47)

… %

… %

Pomoč za naložbe v energetsko infrastrukturo (člen 48)

… %

… %

Pomoč za okoljske študije (člen 49)

… %

… %

Sheme pomoči za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče (člen 50)

Največja intenzivnost pomoči

… %

… %

Vrsta naravne nesreče

potres

snežni plaz

zemeljski plaz

poplava

tornado

orkan

vulkanski izbruh

naravni požar

Datum pojava naravne nesreče

dd.mm.llll do dd.mm.llll

Socialna pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij (člen 51)

… %

… %

Pomoč za širokopasovno infrastrukturo (člen 52)

... nacionalna valuta

… %

Pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine (člen 53)

… %

… %

Sheme pomoči za avdiovizualna dela (člen 54)

 

 

… %

… %

Pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo (člen 55)

… %

… %

Pomoč za naložbe v lokalno infrastrukturo (člen 56)

… %

… %

Pomoč za regionalna letališča (člen 56a)

… %

… %

Pomoč za pomorska pristanišča (člen 56b)

… %

… %

Pomoč za pristanišča na celinskih vodah (člen 56c)

… %

… %


(1)  V primeru ad hoc regionalne pomoči, ki dopolnjuje pomoč, dodeljeno na podlagi sheme ali shem pomoči, navedite intenzivnost pomoči, dodeljeno na podlagi sheme, in intenzivnost ad hoc pomoči.“


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1085

z dne 19. junija 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 891/2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan 25. novembra 2016. Podpis Sporazuma v imenu Evropske unije je bil odobren s Sklepom Sveta (EU) 2016/1995 (3), njegova sklenitev pa s Sklepom Sveta (EU) 2017/730 (4).

(2)

V skladu s pogoji Sporazuma mora Evropska unija dodeliti dodatnih 78 000 ton k sedanji dodelitvi za Brazilijo v okviru tarifne kvote EU „surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje“, tarifni številki 1701.13.10 in 1701.14.10, pri čemer se ohrani obstoječa tarifna stopnja v okviru kvote 98 EUR na tono, poleg tega mora dodeliti dodatnih 36 000 ton k sedanji dodelitvi v okviru dela „katera koli tretja država“ tarifne kvote EU „surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje“, tarifni številki 1701.13.10 in 1701.14.10, pri čemer se ohrani obstoječa tarifna stopnja v okviru kvote 98 EUR na tono.

(3)

Kar zadeva količino 78 000 ton, dodeljeno Braziliji v okviru tarifne kvote EU, Sporazum nadalje določa, da mora Evropska unija v prvih šestih letih, v katerih je ta količina na voljo, avtonomno uporabljati tarifno stopnjo v okviru kvote v višini največ 11 EUR/tono, v sedmem letu pa tarifno stopnjo v okviru kvote v višini največ 54 EUR/tono.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 (5) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot v sektorju sladkorja, vključno s sladkorjem s poreklom iz Brazilije in katere koli tretje države. Za izvedbo tarifnih kvot za sladkor, določenih v Sporazumu, je zato treba navedeno uredbo ustrezno spremeniti.

(5)

Predlagane spremembe bi morale veljati od datuma začetka veljavnosti Sporazuma.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 891/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne začetka veljavnosti Sporazuma.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (UL L 108, 26.4.2017, str. 3).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2016/1995 z dne 11. novembra 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (UL L 308, 16.11.2016, str. 1).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2017/730 z dne 25. aprila 2017 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (UL L 108, 26.4.2017, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (UL L 254, 26.9.2009, str. 82).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 891/2009 se del I: sladkor iz koncesij CXL nadomesti z naslednjim:

„Del I: sladkor iz koncesij CXL

Tretja država

Zaporedna številka

Oznaka KN

Količina (v tonah)

Stopnja v okviru kvote (EUR/tono)

Avstralija

09.4317

1701 13 10 in 1701 14 10

9 925

98

Kuba

09.4319

1701 13 10 in 1701 14 10

68 969

98

Katera koli tretja država

09.4320

1701 13 10 in 1701 14 10

289 977  (1)

98

Indija

09.4321

1701

10 000

0


Tretja država

Zaporedna številka

Oznaka KN

Tržno leto

Količina (v tonah)

Stopnja v okviru kvote (EUR/tono)

Brazilija

09.4318

1701 13 10 in 1701 14 10

od 2016/2017 do 2023/2024

334 054

98

09.4318

1701 13 10 in 1701 14 10

od

2024/2025

412 054

98

09.4329

1701 13 10 in 1701 14 10

2016/2017

19 500

11

2017/2018

78 000

11

2018/2019

78 000

11

2019/2020

78 000

11

2020/2021

78 000

11

2021/2022

78 000

11

2022/2023

58 500

11

09.4330

1701 13 10 in 1701 14 10

2022/2023

19 500

54

2023/2024

58 500

54“


(1)  Količina za tržno leto 2016/2017 znaša 262 977 ton.


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1086

z dne 19. junija 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 634/2007 glede lastnosti selenometionina, ki ga proizvaja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 634/2007 (2), kot je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 427/2013 (3) je odobrila selenometionin, ki ga proizvaja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmni dodatek.

(2)

Komisija je prejela zahtevek za spremembo pogojev dovoljenja glede lastnosti krmnega dodatka. Navedenemu zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki. Komisija je zahtevek poslala Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Prosilec je sprva zahteval vključitev vsebnosti selenocisteina v lastnosti dodatka, vendar je nato navedeno zahtevo umaknil, zato zahtevek zadeva le povečanje največje vsebnosti selena v trenutnem dovoljenju dodatka.

(3)

Agencija je v mnenju z dne 20. oktobra 2016 (4) navedla, da zahtevana sprememba ne bo vplivala na varnost in učinkovitost proizvoda, in poudarila tveganje za varnost uporabnikov proizvoda. Trenutni akt o izdaji dovoljenja vsebuje določbo, ki ustrezno obravnava to tveganje.

(4)

Ocena spremenjenega pripravka kaže, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(5)

Uredbo (ES) št. 634/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 634/2007

V četrtem stolpcu Priloge k Uredbi (ES) št. 634/2007 se besedilo med naslovoma „Lastnosti dodatka:“ in „Analizna metoda:“ nadomesti z naslednjim:

„organski selen, v glavnem selenometionin (63 %), z vsebnostjo 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organskega selena)“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 634/2007 z dne 7. junija 2007 o izdaji dovoljenja za selenometionin, proizveden iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, kot krmni dodatek (UL L 146, 8.6.2007, str. 14).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 427/2013 z dne 8. maja 2013 o izdaji dovoljenja za selenometionin, ki ga proizvajajo iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, kot krmni dodatek za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1750/2006, (ES) št. 634/2007 in (ES) št. 900/2009 v zvezi z največjim dodatkom seleniziranih kvasovk (UL L 127, 9.5.2013, str. 20).

(4)  EFSA Journal 2016;14(11):4624.


SKLEPI

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/24


SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1087

z dne 19. junija 2017

o spremembi Sklepa 2014/386/SZVP o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. junija 2014 sprejel Sklep 2014/386/SZVP (1).

(2)

Svet ne priznava nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Ruski federaciji in to dejanje še naprej obsoja ter bo tudi v prihodnje zavezan doslednemu izvajanju politike nepriznavanja.

(3)

Na podlagi pregleda Sklepa 2014/386/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 23. junija 2018.

(4)

Sklep 2014/386/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Drugi odstavek člena 5 Sklepa 2014/386/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 23. junija 2018.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L 183, 24.6.2014, str. 70).


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/25


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1088

z dne 24. marca 2017

o državni pomoči SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) za določene raziskovalne podukrepe, financirane v okviru Zakona o mleku in maščobah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1863)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

po pozivu zainteresiranim stranem, naj predložijo svoja stališča v skladu z zgoraj navedeno določbo (1), in ob upoštevanju njihovih pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z dopisoma z dne 28. novembra 2011 in 27. februarja 2012 Nemčijo zaprosila za dodatne informacije v zvezi z letnim poročilom za leto 2010 o državni pomoči v kmetijskem sektorju, ki ga je Nemčija predložila v skladu s členom 26 Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 (2). Nemčija je na vprašanja Komisije odgovorila z dopisoma z dne 16. januarja 2012 in 27. aprila 2012. Na podlagi odgovorov Nemčije je bilo ugotovljeno, da je Nemčija nemškemu sektorju mleka odobrila finančno podporo v skladu z Zakonom o mleku in maščobah iz leta 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, v nadaljnjem besedilu: MFG).

(2)

Komisija je z dopisom z dne 2. oktobra 2012 Nemčijo obvestila, da so bili zadevni ukrepi registrirani kot nepriglašena pomoč pod evidenčno številko SA.35484 (2012/NN). Nemčija je z dopisi z dne 16. novembra 2012, 7., 8., 11., 13., 14., 15. in 19. februarja, 21. marca, 8. aprila, 28. maja, 10. in 25. junija ter 2. julija 2013 predložila dodatne informacije.

(3)

Komisija je z dopisom z dne 17. julija 2013 (3) Nemčijo obvestila o svojem sklepu, da bo v zvezi z določenimi podukrepi, ki so bili izvedeni v skladu z MFG, sprožila postopek v skladu s členom 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka). V istem dopisu je Komisija ugotovila, da so drugi podukrepi bodisi za obdobje od 28. novembra 2001 do 31. decembra 2006 ali obdobje po 1. januarju 2007 bodisi za obe obdobji združljivi z notranjim trgom ali da dodatni podukrepi ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU ali da ne spadajo na področje uporabe pravil o državni pomoči.

(4)

Komisija je v zvezi s podukrepi, ki so predmet tega sklepa, tj. raziskovalnimi podukrepi, ki so v sklepu o začetku postopka imenovani podukrepi BY 2, BY 11, BY 12 in BY 13 (v nadaljnjem besedilu: podukrepi), navedla, da imajo navedeni podukrepi vse značilnosti državne pomoči in da upravičeni stroški ustrezajo upravičenim stroškom, dovoljenim z veljavnimi pravili o državni pomoči (glej uvodni izjavi 203 in 209 sklepa o začetku postopka).

(5)

Vendar Komisija od Nemčije ni prejela dovolj informacij o intenzivnosti pomoči, zlasti o tem, ali je intenzivnost pomoči ustrezala stopnjam, dovoljenim v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči (glej uvodne izjave 204, 205, 210 in 211 sklepa o začetku postopka), zato je izrazila dvom o združljivosti podukrepov z notranjim trgom (glej uvodni izjavi 206 in 212 sklepa o začetku postopka). Zato je Komisija Nemčijo zaprosila, naj predloži pripombe in vse informacije, ki bi lahko bile koristne pri oceni pomoči v obdobju po 28. novembru 2001 (glej uvodno izjavo 276 sklepa o začetku postopka).

(6)

Nemčija je z dopisom z dne 20. septembra 2013 predložila pripombe glede sklepa o začetku postopka. Bavarsko ministrstvo za kmetijstvo je z dopisoma z dne 22. septembra 2016 in 25. oktobra 2016 predložilo dodatna pojasnila.

(7)

Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (4). Komisija je pozvala zainteresirane strani, naj v enem mesecu predložijo svoje pripombe. Komisija ni prejela konkretnih pripomb zainteresiranih strani o podukrepih.

2.   OPIS PODUKREPOV

(8)

MFG je nemški zvezni zakon, ki je začel veljati leta 1952. To je okvirni zakon in njegova veljavnost je časovno neomejena.

(9)

MFG v členu 22(1) pooblašča nemške zvezne dežele (v nadaljnjem besedilu: dežele), da od mlekarn pobirajo dajatev na mleko na podlagi količin dobavljenega mleka.

(10)

V členu 22(2) MFG je določeno, da se sredstva, pridobljena iz dajatve na mleko, uporabljajo samo za:

(a)

spodbujanje in ohranjanje kakovosti na podlagi določenih izvedbenih določb;

(b)

izboljšanje higiene pri pridelavi, dobavi, obdelavi in predelavi ter prodaji mleka in mlečnih proizvodov;

(c)

preverjanje mlečnosti;

(d)

svetovanje podjetjem pri vprašanjih s področja mlekarstva in nenehno usposabljanje mladih delavcev v mlečni industriji;

(e)

oglaševanje za povečanje porabe mleka in mlečnih proizvodov;

(f)

izvajanje nalog, prenesenih v skladu z MFG.

(11)

V členu 22(2a) MFG je določeno, da je mogoče z odstopanjem od odstavka 2 sredstva, pridobljena iz dajatve na mleko, uporabljati tudi za:

(a)

zniževanje strukturno povečanih stroškov zbiranja pri dostavi mleka in smetane od proizvajalca do mlekarne;

(b)

zniževanje povečanih stroškov prevoza pri dostavi mleka med mlekarnami, če je dostava nujna za zagotavljanje oskrbe prodajnega območja oskrbovanih mlekarn s konzumnim mlekom, in

(c)

spodbujanje kakovosti pri centralizirani prodaji mlečnih proizvodov.

(12)

Na Bavarskem je pobiranje in uporabo dajatve na mleko urejala bavarska uredba o dajatvi na mleko (Bayerische Milchumlageverordnung).

(13)

Na Bavarskem se je dajatev na mleko uporabljala za financiranje raziskovalnih podukrepov iz uvodne izjave 4, in sicer:

 

BY 2 – „Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie“ (Povečanje vsebnosti mlečnih beljakovin z upravljanjem in vzrejo: perspektiva za proizvajalce mleka, potrošnike in industrijo);

 

BY 11 – „Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft“ (Spodbujanje prilagajanja preiskovalnih metod za obravnavo posebnih vprašanj in razvoja metod v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami ter prenosa strokovnega znanja za bavarsko mlečno industrijo);

 

BY 12 – „Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse“ (Razvoj protilisterijske snovi za zorenje sira);

 

BY 13 – „Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch – Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis“ (Spremljanje protimikrobnih ostankov v mleku – vzpostavitev novega biosenzorskega sistema MCR3 za rutinsko preskušanje v praksi).

Zadnji ukrep je bil financiran tudi iz bavarskega deželnega proračuna.

(14)

Posebna pravna podlaga za izvajanje podukrepov vključuje tudi:

bavarski proračunski pravilnik (Bayerische Haushaltsordnung), zlasti člena 23 in 44, ter zadevne upravne določbe (Verwaltungsvorschriften);

dvoletni proračunski načrt bavarskega ministrstva za kmetijstvo, vključno s poglavjem o izdatkih iz „posebnega sklada za mleko in maščobe“ (Sondervermögen Milch und Fett);

upravne zakonske akte bavarskega ministrstva za kmetijstvo za odobritev raziskovalnih projektov in izdatkov (Ausgabeermächtigung).

(15)

Odločitve o tem, kakšni raziskovalni projekti se izvajajo in financirajo iz dajatve na mleko, so bile sprejete po posebnem postopku odločanja, ki je vključeval različne ravni odločanja: odbor deželnega združenja bavarske mlečne industrije (Vorstand der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft) izda seznam predhodno izbranih projektov in ga generalni skupščini (Mitgliederversammlung) navedenega združenja predloži v glasovanje. Generalna skupščina glasuje tudi o proračunu načrtovanega projekta. Na podlagi tega glasovanja in svojega dvoletnega proračunskega načrta bavarsko ministrstvo za kmetijstvo izda upravne zakonske akte, s katerimi odobri izdatke za izbrane raziskovalne projekte (Ausgabeermächtigung). O vsakem projektu odloča posebej.

3.   PRIPOMBE NEMČIJE

(16)

Nemčija je v zvezi s pogoji za združljivost iz sklepa o začetku postopka zagotovila naslednje informacije:

BY 2 – „Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie“ (Povečanje vsebnosti mlečnih beljakovin z upravljanjem in vzrejo: perspektiva za proizvajalce mleka, potrošnike in industrijo):

(17)

Projekt se je izvajal v obdobju 2008–2012. Upravičenec je bil Technische Universität München.

(18)

Celotni proračun projekta je znašal 600 000 EUR. Finančna sredstva so razdeljena na naslednji način:

Preglednica 1

Vir

EUR na leto

EUR skupaj

% skupnega zneska

Lastna sredstva upravičenca

20 000

100 000

16,67

Skupina podjetij Theo Müller

75 000

350 000

58,33

Dajatev na mleko (MFG)

35 000

150 000

25

(19)

Znesek pomoči, ki je izhajal iz dajatve na mleko, je znašal 150 000 EUR in je predstavljal 25 % celotnega proračuna raziskovalnega projekta.

BY 11 – „Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft“ (Spodbujanje prilagajanja preiskovalnih metod za obravnavo posebnih vprašanj in razvoja metod v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami ter prenosa strokovnega znanja za bavarsko mlečno industrijo):

(20)

Cilj projekta je bil posodobiti obstoječe metode analize mleka in vprašalnike za posebna vprašanja glede mleka. Rezultate raziskovalnega projekta naj bi uporabila mlečna podjetja na Bavarskem pri proizvodnji mleka in predelavi mlečnih proizvodov.

(21)

Projekt se je izvajal v obdobju 2002–2011. Pomoč je bila dodeljena letno.

(22)

Proračun projekta in znesek pomoči sta bila naslednja:

Preglednica 2

Obdobje 2002–2006

Leto

2002

2003

2004

2005

2006

Proračun projekta (v EUR)

332 505,30

416 945,14

616 483,19

812 433,90

587 072,90

Znesek pomoči (v EUR)

222 261,52

288 240,39

423 429,64

564 887,80

391 124,32

Intenzivnost pomoči (v %)

66,84

69,13

68,68

69,53

66,62


Preglednica 3

Obdobje 2007–2012

Leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Proračun projekta (v EUR)

378 169,60

324 134,53

376 916,07

369 009,52

409 803,32

343 753,57

Znesek pomoči (v EUR)

273 898,60

240 292,53

274 014,01

268 866,52

301 076,32

257 259,72

Intenzivnost pomoči (v %)

72,43

74,13

72,70

72,86

73,47

74.84

(23)

Upravičenec je bil Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., srednje podjetje (5) (v nadaljnjem besedilu: MSP). Rezultati raziskave so bili predstavljeni na različnih nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter v številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih revijah (6).

BY 12 – Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Razvoj protilisterijske snovi za zorenje sira):

(24)

Nemčija je v dopisu z dne 20. septembra 2013 pojasnila, da je prvotno napačno opisala projekt, ki je bil obravnavan zaradi sklepa o začetku postopka. Do napake je prišlo zaradi zamenjave z drugim projektom s podobnim naslovom, ki je bil financiran povsem zasebno. Nemčija je zagotovila nove informacije o projektu, ki je bil financiran iz dajatve na mleko, in sicer:

(25)

Cilj projekta je bil poiskati povezave med Listerio monocytogens in bakterijo rdeče maže za zorenje sira. Projekt je bil osnovna mikrobiološka raziskava. Rezultat je bil dokaz o izrednem inhibicijskem potencialu določenih sevov Pichie norvegensis proti Listerii monocytogenes, pri čemer gre za odkritje, ki prej ni bilo znanstveno opisano. Rezultata ni bilo mogoče takoj uporabiti pri proizvodnji sira, ker je bilo treba še dodatno pojasniti osnovno molekulsko naravo inhibicijskega načela.

(26)

Projekt se je izvajal v obdobju 2006–2008. Proračun projekta je znašal 30 000 EUR. V celoti je bil financiran iz dajatve na mleko.

(27)

Upravičenec je bil Technische Universität München, javni neprofitni visokošolski subjekt.

BY 13 – „Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch – Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis“ (Spremljanje protimikrobnih ostankov v mleku – vzpostavitev novega biosenzorskega sistema MCR3 za rutinsko preskušanje v praksi):

(28)

Projekt se je izvajal v letih 2010 in 2011. Upravičeni stroški so znašali 73 234,58 EUR. Pomoč je bila odobrena leta 2010 in je izvirala iz dveh virov, in sicer iz dajatve na mleko in iz bavarskega deželnega proračuna (Cluster Ernährung). Pomoč, plačana iz dajatve na mleko, je znašala 26 500 EUR, pomoč, plačana iz Cluster Ernährung, pa 26 500 EUR. Intenzivnost pomoči je bila torej 72,4-odstotna.

(29)

Upravičenec je bil Milchprüfring Bayern e. V., MSP (7). Rezultati raziskave so bili predstavljeni na različnih nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter v številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih revijah (8).

4.   OCENA OBSTOJA DRŽAVNE POMOČI

(30)

Komisija je v sklepu o začetku postopka menila, da se zdi, da imajo podukrepi vse značilnosti državne pomoči.

(31)

Člen 107(1) PDEU določa, da je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

4.1   Pomoč, ki jo dodeli država, oziroma pomoč iz državnih sredstev

(32)

Pomoč je bila dodeljena predvsem iz dajatve na mleko. Pri podukrepu BY 13 je bila dodeljena tudi iz deželnega proračuna Bavarske.

(33)

Finančna sredstva iz deželnega proračuna Bavarske predstavljajo državna sredstva. Tudi finančna sredstva iz dajatve na mleko se štejejo za državna sredstva v smislu člena 107(1) PDEU iz naslednjih razlogov:

(34)

V skladu z ustaljeno sodno prakso ni primerno razlikovati med primeri, v katerih pomoč dodeli neposredno država, in primeri, v katerih to pomoč dodeli javna ali zasebna ustanova, ki jo je za to določila ali ustanovila država. Da bi bilo ugodnosti mogoče šteti za državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, morajo biti, prvič, dodeljene neposredno ali posredno iz državnih sredstev, in, drugič, tako, da jih je mogoče pripisati državi.

(35)

Glede na zgoraj opisane ukrepe je očitno, da se dajatev pobira na podlagi zveznega zakona MFG v povezavi z bavarsko uredbo o dajatvi na mleko.

(36)

V prvem stavku člena 22(1) MFG je konkretno določeno, da lahko deželne vlade v posvetovanju z deželnim združenjem ali poklicnimi organizacijami skupaj pri mlekarnah, zbirališčih mleka in postajah za zbiranje smetane pobirajo dajatve za spodbujanje mlečne industrije.

(37)

V skladu z drugim stavkom člena 22(1) MFG lahko deželne vlade na predlog združenja ali poklicnih organizacij skupaj pobirajo dajatve v višini do 0,2 centa na kilogram dobavljenega mleka. Zato je očitno, da imajo suverenost nad dajatvijo deželne vlade.

(38)

Pravna podlaga za pobiranje dajatve na mleko na Bavarskem je bavarska uredba o dajatvi na mleko, ki ureja podrobnosti, vključno z višino dajatve. Zato pobiranje dajatve na mleko ureja bavarska vlada, torej država. Te ugotovitve ne spremeni dejstvo, da je bila zadevna uredba sprejeta v posvetovanju z zadevnim deželnim združenjem, ki zastopa mlečno industrijo.

(39)

V obravnavanem primeru se dajatev pobira pri zasebnih podjetjih, tj. mlekarnah. Prihodek od te dajatve se steka v bavarski proračun, nato pa se uporabi za financiranje raziskovalnih podukrepov. Zato se šteje, da je pod javnim nadzorom.

(40)

Komisija ugotavlja, da se ukrepi, financirani iz sredstev dajatev na mleko, financirajo z državnimi sredstvi in jih je treba pripisati državi.

4.2   Podjetja/selektivna prednost

(41)

Upravičenci so bili Technische Universität München (podukrepa BY 2 in BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (podukrep BY 11) in Milchprüfring Bayern e. V. (podukrep BY 13).

(42)

Technische Universität München je javna raziskovalna organizacija. V primeru podukrepa BY 2 jo je treba šteti za podjetje, ker je opravljala gospodarsko dejavnost, in sicer pogodbeno raziskavo na področju kmetijstva, da se zagotovijo praktični rezultati, ki jih bodo pri proizvodnji mleka uporabljali proizvajalci mleka in mlekarne. Gospodarska narava dejavnosti je poudarjena z dejstvom, da so bila pri financiranju raziskovalnega projekta udeležena tudi zasebna podjetja (skupina podjetij Theo Miller, glej uvodno izjavo 18). Ugotoviti je mogoče, da je raziskovalna organizacija opravila pogodbeno raziskavo in raziskovalne rezultate zagotovila gospodarskim podjetjem.

(43)

V primeru podukrepa BY 12 je treba šteti, da Technische Universität München ni podjetje, saj je opravljalo negospodarsko dejavnost, in sicer vodenje neodvisne raziskave za več osnovnega znanja na mikrobiološkem področju. Kot je navedeno v uvodni izjavi 24, je Nemčija predložila nove informacije o tem podukrepu, ki v sklepu o začetku postopka ni bil ovrednoten. Po novih informacijah je raziskovalni projekt v okviru podukrepa BY 12 neodvisna raziskava, in sicer mikrobiološka raziskava brez neposredne praktične uporabe.

(44)

Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (podukrep BY 11) in Milchprüfring Bayern e. V. (podukrep BY 13) sta obliki organizacij predstavnikov mlečne proizvodnje in industrije na Bavarskem, ki sta zasebne pravne narave ter pogodbeno opravljata različne gospodarske dejavnosti in storitve, ki so v interesu bavarskih proizvajalcev mleka, predelovalcev mleka in drugih gospodarskih subjektov v sektorju mleka. V okviru podukrepov BY 11 in BY 13 sta opravili pogodbeno raziskavo na področju kmetijstva, da bi se zagotovili praktični rezultati, ki jih bodo pri proizvodnji mleka uporabljali proizvajalci mleka in mlekarne. Nemčija ju opredeljuje kot MSP.

(45)

Trije izbrani upravičenci so kot podjetja dobili selektivno prednost, saj so bili stroški projekta, ki so del njihove gospodarske dejavnosti in ki jih morajo običajno kriti iz lastnih sredstev, kriti s sredstvi, ki so izhajala iz državnega proračuna in dajatve na mleko.

4.3   Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino

(46)

V skladu s sodno prakso Sodišča okrepitev konkurenčnega položaja podjetja po dodelitvi državne pomoči na splošno povzroča izkrivljanje konkurence v škodo drugih konkurenčnih podjetij, ki te pomoči ne prejemajo (9). Pomoč podjetju, ki posluje na trgu, odprtem za trgovanje v Uniji, bi lahko škodila trgovini med državami članicami (10). V obdobju 2001–2012 je trgovina s kmetijskimi proizvodi v Uniji dosegla znaten obseg. Tako je na primer uvoz proizvodov, ki se uvrščajo pod tarifno številko 0401 kombinirane nomenklature (mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil) (11), v letu 2011 znašal 1,2 milijarde EUR, izvoz pa 957 milijonov EUR (12).

(47)

Podukrepi, ocenjeni v tem sklepu, so namenjeni podpori industrijskih pogodbenih raziskovalnih dejavnosti v kmetijskem sektorju, zlasti sektorju mleka. Glede na obsežno trgovino z mlečnimi proizvodi je zato mogoče domnevati, da zadevni podukrepi izkrivljajo konkurenco ali grozijo, da jo bodo izkrivljali, in bi lahko prizadeli trgovino med državami članicami.

4.4   Sklepna ugotovitev o obstoju pomoči

(48)

Ugotoviti je torej mogoče, da podukrepi BY 2, BY 11 in BY 13 pomenijo državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, medtem ko podukrep BY 12 ne pomeni državne pomoči, ker upravičenec ni opravljal gospodarske dejavnosti.

5.   OCENA ZAKONITOSTI POMOČI

(49)

Države članice morajo v skladu s členom 108(3) PDEU Komisijo obvestiti o kakršnem koli načrtu za dodelitev pomoči in take pomoči ne smejo izvajati, dokler je Komisija ne odobri kot združljive (obveznost mirovanja). Nemčija poukrepov BY 2, BY 11 in BY 13 ni priglasila Komisiji pred njihovo izvedbo.

(50)

Podukrepi BY 2, BY 11 in BY 13 pomenijo novo pomoč v smislu točke (c) člena 1 Uredbe (EU) 2015/1589. Nobeno od meril za obstoječo pomoč ni izpolnjeno. Zlasti taka pomoč ne obstaja v smislu točke (b)(i) člena 1 Uredbe (EU) 2015/1589, ker je bila izvedena po začetku veljavnosti PDEU (podukrep BY 2 je bil izveden leta 2008, podukrep BY 11 leta 2002 in podukrep BY 13 leta 2010) in ker zastaralni rok 10 let ni potekel (zastaralni rok je bil prekinjen 28. novembra 2011, glej uvodno izjavo 152 sklepa o začetku postopka).

(51)

Ker torej te nove pomoči niso bile priglašene Komisiji pred njihovim izvajanjem, so nezakonite.

6.   OCENA ZDRUŽLJIVOSTI PODUKREPOV

(52)

V skladu s členom 107(3)(c) PDEU se pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi, lahko šteje za združljivo z notranjim trgom.

(53)

V skladu z obvestilom Komisije o določitvi veljavnih pravil za ocenjevanje nezakonite državne pomoči (13) je treba nezakonito pomoč, tj. pomoč, izvedeno v nasprotju s členom 108(3) PDEU, oceniti v skladu s pravili, ki veljajo ob dodelitvi pomoči.

(54)

Za pomoč za raziskave so bile sprejete posebne smernice. Pomoč, odobrena v obdobju od 28. novembra 2001 do 31. decembra 2006, se ocenjuje glede na okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj (14) (v nadaljnjem besedilu: okvir Skupnosti 1996). Pomoč, odobrena po 1. januarju 2007, se ocenjuje glede na okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (15) (v nadaljnjem besedilu: okvir Skupnosti 2007–2013).

(55)

Podukrepi BY 2, BY 11 in BY 13 pomenijo industrijske raziskave, kot so opredeljene v drugi alinei Priloge I k okviru Skupnosti 1996 in v točki 2.2(f) okvira Skupnosti 2007–2013, ker je bil cilj navedenih podukrepov znatno izboljšanje in pridobitev znanja o mlečnih proizvodih in proizvodnih procesih ter ker so v praksi vplivali na sektor mleka. Rezultate navedenih raziskovalnih projektov so lahko podjetja v sektorju mleka neposredno uporabila v svojih proizvodnih ciklih, ker so želela doseči boljšo kakovost mlečnih proizvodov. Raziskovalni projekt v okviru podukrepa BY 2 se je na primer nanašal na povečanje vsebnosti mlečnih beljakovin in zasebna podjetja so bila neposredno udeležena v tem projektu, raziskovalni projekt v okviru podukrepa BY 11 se je nanašal na sodobno analizo kakovosti mleka, raziskovalni projekt v okviru podukrepa BY 13 pa na vzpostavitev novega biosenzorskega sistema za rutinsko preskušanje v praksi.

(56)

Združljivost upravičenih stroškov je bila že pozitivno ocenjena v sklepu o začetku postopka (glej uvodni izjavi 203 in 209 sklepa o začetku postopka). Torej je treba oceniti še intenzivnost pomoči (glej uvodne izjave 204, 205, 210 in 211 sklepa o začetku postopka) (glej uvodno izjavo 5 tega sklepa).

Podukrep BY 2

(57)

Podukrep BY 2 je treba oceniti glede na okvir Skupnosti 2007–2013, ker je bila pomoč dodeljena za obdobje 2008–2012.

(58)

V skladu s točko 5.1.2(b) okvira Skupnosti 2007–2013 je za industrijske raziskave dovoljena do 50-odstotna intenzivnost pomoči. Intenzivnost pomoči podukrepa BY 2 je bila 25-odstotna (glej uvodno izjavo 19 tega sklepa) in torej v okviru dovoljene zakonske omejitve.

(59)

Zato je mogoče ugotoviti, da je podukrep BY 2 združljiv z notranjim trgom, ker je v skladu z intenzivnostjo pomoči, določeno v točki 5.1.2(b) okvira Skupnosti 2007–2013.

Podukrep BY 11

(60)

Ker je bil podukrep BY 11 odobren med letoma 2002 in 2011, je treba navedeno pomoč oceniti glede na obe smernici za pomoč za raziskave, in sicer okvir Skupnosti 1996 za obdobje izvajanja od 28. novembra 2001 do 31. decembra 2006 in okvir Skupnosti 2007–2013 za obdobje izvajanja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011.

(61)

V obdobju izvajanja od 28. novembra 2001 do 31. decembra 2006 je bila za industrijske raziskave dovoljena 50-odstotna intenzivnost pomoči (točka 5.3 okvira Skupnosti 1996). Dodatnih 10 odstotnih točk je bilo dovoljenih, če je bila pomoč dodeljena MSP (točka 5.10.1 okvira Skupnosti 1996). Dovoljeno je bilo povečanje še za 10 odstotnih točk, če so bili rezultati projekta široko razširjeni in objavljeni (točka 5.10.4(c) okvira Skupnosti 1996). Pomoč, dodeljena v okviru podukrepa BY 11, je skladna z navedenimi pravili o intenzivnosti pomoči, ker je bila pomoč dodeljena MSP, rezultati so bili predstavljeni na različnih mednarodnih in nacionalnih strokovnih dogodkih ter v strokovnih publikacijah, pomoč pa je znašala manj kot 70 % upravičenih stroškov (glej uvodno izjavo 22 in preglednico 2 tega sklepa).

(62)

V obdobju izvajanja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011 je bila za industrijske raziskave dovoljena 50-odstotna intenzivnost pomoči (točka 5.1.2(b) okvira Skupnosti 2007–2013). Dodatnih 10 odstotnih točk je bilo dovoljenih, če je bila pomoč dodeljena MSP (točka 5.1.3(a) okvira Skupnosti 2007–2013). Dovoljeno je bilo povečanje še za 15 odstotnih točk do največje intenzivnosti pomoči v višini 80 %, če so bili rezultati projekta široko razširjeni in objavljeni (točka 5.1.3(c) okvira Skupnosti 2007–2013). Pomoč, dodeljena v okviru podukrepa BY 11, je skladna z navedenimi pravili o intenzivnosti pomoči, ker je bila pomoč dodeljena MSP, rezultati so bili predstavljeni na različnih mednarodnih in nacionalnih strokovnih dogodkih ter v strokovnih publikacijah, pomoč pa je znašala manj kot 75 % upravičenih stroškov (glej uvodno izjavo 21 in preglednico 3 tega sklepa).

(63)

Upravičenec, tj. Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, se šteje za MSP, ker sta število zaposlenih in letni promet nižja od pragov iz Priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (16) (glej uvodno izjavo 23). Na seznamu različnih mednarodnih in nacionalnih strokovnih dogodkov in publikacij, omenjenem v isti uvodni izjavi, je navedenih približno 38 javnih predavanj in 29 publikacij.

Podukrep BY 13

(64)

Podukrep BY 13 je treba oceniti glede na okvir Skupnosti 2007–2013, ker je bila pomoč dodeljena leta 2010.

(65)

Za industrijske raziskave je bila dovoljena 50-odstotna intenzivnost pomoči (točka 5.1.2(b) okvira Skupnosti 2007–2013). Dodatnih 10 odstotnih točk je bilo dovoljenih, če je bila pomoč dodeljena MSP (točka 5.1.3(a) okvira Skupnosti 2007–2013). Dovoljeno je bilo povečanje še za 15 odstotnih točk do največje intenzivnosti pomoči v višini 80 %, če so bili rezultati projekta široko razširjeni in objavljeni (točka 5.1.3(c) okvira Skupnosti 2007–2013). Pomoč, dodeljena v okviru podukrepa BY 13, je skladna z navedenimi pravili o intenzivnosti pomoči, ker je bila pomoč dodeljena MSP, rezultati so bili predstavljeni na različnih mednarodnih in nacionalnih strokovnih dogodkih ter v strokovnih publikacijah, pomoč pa je znašala manj kot 75 % upravičenih stroškov (glej uvodni izjavi 26 in 27 tega sklepa).

(66)

Upravičenec, tj. Milchprüfring Bayern e. V, se šteje za MSP, ker sta število zaposlenih in letni promet nižja od pragov iz Priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (17) (glej uvodno izjavo 29). Na seznamu različnih mednarodnih in nacionalnih strokovnih dogodkov in publikacij, omenjenem v isti uvodni izjavi, je navedenih približno 12 javnih predavanj in 12 publikacij.

Sklepna ugotovitev glede združljivosti podukrepov pomoči

(67)

Ugotoviti je torej mogoče, da so podukrepi BY 2, BY 11 in BY 13 združljivi z notranjim trgom –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podukrep BY 12 ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU.

Člen 2

Državna pomoč, ki jo je Nemčija nezakonito dodelila za obdobje med 28. novembrom 2001 in 31. decembrom 2012 za podukrepe BY 2, BY 11 in BY 13 v nasprotju s členom 108(3) PDEU, je združljiva z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(c) PDEU.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 24. marca 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL C 7, 10.1.2014, str. 8.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 248, 24.9.2015, str. 9).

(3)  C(2013) 4457 final, popravljen z dopisom z dne 16. decembra 2013 (C(2013) 9021 final).

(4)  Glej sklicevanje v opombi 1.

(5)  Po informacijah, ki jih je predložila Nemčija, je imel upravičenec leta 2011 154 zaposlenih, njegov letni promet pa je znašal 9,05 milijona EUR.

(6)  Seznam objav, ki ga je predložilo bavarsko ministrstvo za kmetijstvo, je pri Komisiji vpisan pod referenčno številko Ares(2016)503557 – 22. september 2016.

(7)  Po informacijah, ki jih je predložila Nemčija, je imel upravičenec leta 2011 158 zaposlenih, njegov promet pa je znašal 14,6 milijona EUR.

(8)  Seznam objav, ki ga je predložilo bavarsko ministrstvo za kmetijstvo, je pri Komisiji vpisan pod referenčno številko Ares(2016)503557 – 22. september 2016.

(9)  Sodba Sodišča z dne 17. septembra 1980 v zadevi Philip Morris Holland BV/Komisija, 730/79, EU:C:1980:209, točki 11 in 12.

(10)  Glej zlasti sodbo Sodišča z dne 13. julija 1988 v zadevi Francoska republika/Komisija, 102/87, EU:C:1988:391.

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 304, 31.10.2012, str. 1).

(12)  Vir: Eurostat.

(13)  Obvestilo Komisije o določitvi veljavnih pravil za ocenjevanje nezakonite državne pomoči (UL C 119, 22.5.2002, str. 22).

(14)  Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj (UL C 45, 17.2.1996, str. 5).

(15)  Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL C 323, 30.12.2006, str. 1).

(16)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(17)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/34


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1089

z dne 16. junija 2017

o spremembi Priloge II k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Gruzije in Republike Kiribati na seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih ribiških proizvodov za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4049)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebne predpise za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora. Zlasti določa, da se proizvodi živalskega izvora uvažajo samo iz tretje države ali dela tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa tudi, da je treba pri sestavljanju in posodabljanju takih seznamov upoštevati nadzor Unije v tretjih državah in jamstva pristojnih organov tretjih držav v zvezi s skladnostjo ali enakovrednostjo z zakonodajo Unije o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Odločba Komisije 2006/766/ES (3) vsebuje seznam tistih tretjih držav, ki izpolnjujejo merila iz Uredbe (ES) št. 854/2004 in torej lahko jamčijo, da navedeni proizvodi izpolnjujejo predpisane sanitarne pogoje iz zakonodaje Unije za varstvo zdravja potrošnikov ter da se jih zato lahko izvozi v Unijo. V Prilogi II k navedeni odločbi je naveden seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi. V navedeni seznam so vključene tudi omejitve za tak uvoz iz nekaterih tretjih držav.

(4)

Pristojna organa nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Gruzije sta Komisijo zaprosila za dovoljenje za uvoz ribiških proizvodov v Unijo. V nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Gruziji je bil izveden nadzor Unije, ki je pokazal, da pristojna organa zagotavljata ustrezna jamstva, kakor je določeno v členu 48(3) Uredbe (ES) št. 882/2004. Na podlagi razpoložljivih informacij in jamstev se lahko nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Gruzija vključita na seznam v Prilogi II k Odločbi 2006/766/ES za ribiške proizvode.

(5)

Pristojni organ Republike Kiribati je Komisijo zaprosil za dovoljenje za uvoz ribiških proizvodov v Unijo. Pristojni organ Republike Kiribati je zagotovil pisna jamstva, ki štejejo kot ustrezna, kakor je določeno v členu 48(3) Uredbe (ES) št. 882/2004. Na podlagi razpoložljivih informacij in na podlagi jamstev se lahko Republika Kiribati vključi na seznam v Prilogi II k Odločbi 2006/766/ES za ribiške proizvode.

(6)

Odločbo 2006/766/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi II k Odločbi 2006/766/ES se dodajo naslednji vnosi:

(1)

med vnosoma za Grenado in Gano:

„GE

Gruzija“

 

(2)

med vnosoma za Kenijo in Južno Korejo:

„KI

Republika Kiribati“

 

(3)

med vnosoma za Madagaskar in Mjanmar:

„MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (*1)

 

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. junija 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(2)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2006/766/ES z dne 6. novembra 2006 o določitvi seznamov tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov (UL L 320, 18.11.2006, str. 53).

(*1)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.“


Popravki

20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/36


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije 2011/850/EU z dne 12. decembra 2011 o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka

( Uradni list Evropske unije L 335 z dne 17. decembra 2011 )

Stran 94, del B Priloge I, preglednica „Onesnaževala, za katera je treba sporočati le potrjene podatke“

besedilo:

„nikelj

zdravje

TV

eno koledarsko leto

letno povprečje

10 ng/m3

se glasi:

„nikelj

zdravje

TV

eno koledarsko leto

letno povprečje

20 ng/m3

Stran 95, del C Priloge I, preglednica „Sestava delcev PM2,5

besedilo:

„1047

SO4 2 + v PM2,5

sulfat v PM2,5

μg/m3

se glasi:

„1047

SO4 2– v PM2,5

sulfat v PM2,5

μg/m3

Stran 95, del C Priloge I, preglednica „Težke kovine“

besedilo:

„5012

Pb

svinec v PM10

μg/m3

5014

Cd

kadmij v PM10

ng/m3

5018

As

arzen v PM10

ng/m3

5015

Ni

nikelj v PM10

ng/m3

se glasi:

„5012

Pb v PM10

svinec v PM10

μg/m3

5014

Cd v PM10

kadmij v PM10

ng/m3

5018

As v PM10

arzen v PM10

ng/m3

5015

Ni v PM10

nikelj v PM10

ng/m3

Stran 95, del C Priloge I, preglednica „Usedline težkih kovin“

besedilo:

„2012

usedline Pb

mokre/skupne usedline Pb

μg/m2 na dan

2014

usedline Cd

mokre/skupne usedline Cd

μg/m2 na dan

2018

usedline As

mokre/skupne usedline As

μg/m2 na dan

2015

usedline Ni

mokre/skupne usedline Ni

μg/m2 na dan“

se glasi:

„7012

usedline Pb

mokre/skupne usedline Pb

μg/m2 na dan

7014

usedline Cd

mokre/skupne usedline Cd

μg/m2 na dan

7018

usedline As

mokre/skupne usedline As

μg/m2 na dan

7015

usedline Ni

mokre/skupne usedline Ni

μg/m2 na dan“

Stran 95, del C Priloge I, preglednica „Živo srebro“

besedilo:

„5013

delci Hg

delci živega srebra

ng/m3

se glasi:

„5013

Hg v PM10

živo srebro v PM10

ng/m3

Stran 96, del C Priloge I, preglednica „Hlapne organske spojine“

besedilo:

„316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutan (i-pentan)

μg/m3

se glasi:

„450

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutan (i-pentan)

μg/m3

Stran 97, del C Priloge I, preglednica „Hlapne organske spojine“

besedilo:

„21

C6H5-C2H5

toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

etilbenzen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-ksilen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ksilen

μg/m3

se glasi:

„21

C6H5-CH3

toluen

μg/m3

431

C6H5-C2H5

etilbenzen

μg/m3

464

m,p-C6H4(CH3)2

m,p-ksilen

μg/m3

482

o-C6H4(CH3)2

o-ksilen

μg/m3


20.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/38


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja

( Uradni list Evropske unije L 11 z dne 17. januarja 2015 )

Stran 51, člen 3(27):

besedilo:

„‚spodbujevalna banka‘ pomeni vsako podjetje ali subjekt, ki ga ustanovi enota centralne ali regionalne ravni države, ki daje spodbujevalne kredite na neprofitni osnovi z namenom spodbujanja ciljev javne politike zadevne države, pod pogojem, da mora država zaščititi ekonomske temelje podjetja ali subjekta ter ohraniti njegovo sposobnost delovanja med celotno življenjsko dobo, ali da vsaj za 90 % njenega prvotnega financiranja ali danega spodbujevalnega kredita neposredno ali posredno jamči centralna ali regionalna raven države;“

se glasi:

„‚spodbujevalna banka‘ pomeni vsako podjetje ali subjekt, ki ga ustanovi enota centralne ali regionalne ravni države članice, ki daje spodbujevalne kredite na neprofitni osnovi z namenom spodbujanja ciljev javne politike zadevne države, pod pogojem, da mora država zaščititi ekonomske temelje podjetja ali subjekta ter ohraniti njegovo sposobnost delovanja med celotno življenjsko dobo, ali da vsaj za 90 % njenega prvotnega financiranja ali danega spodbujevalnega kredita neposredno ali posredno jamči navedena enota centralne ali regionalne ravni;“.