ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 150

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
14. junij 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. junija 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 ekotoksično ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/998 z dne 12. junija 2017 o dvestooseminšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

5

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/999 z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi ( 1 )

14

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi ( UL L 294, 28.10.2016 )

19

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/1


UREDBA SVETA (EU) 2017/997

z dne 8. junija 2017

o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) ter zlasti člena 38(2) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Direktivi 2008/98/ES vsebuje seznam lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni.

(2)

V Direktivi 2008/98/ES je navedeno, da bi morala razvrstitev odpadkov kot nevarnih med drugim temeljiti na zakonodaji Unije o kemikalijah, zlasti glede razvrstitve zmesi med nevarne, vključno z v ta namen uporabljenimi mejnimi koncentracijskimi vrednostmi. Z Odločbo Komisije 2000/532/ES (2) je bil oblikovan seznam vrst odpadkov, da bi se spodbudilo usklajeno razvrščanje odpadkov in usklajena določitev nevarnih lastnosti odpadkov v Uniji.

(3)

Priloga III k Direktivi 2008/98/ES določa, da se pripis nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ opravi na podlagi kriterijev iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS (3).

(4)

Direktiva 67/548/EGS je bila razveljavljena s 1. junijem 2015 in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Vendar se navedena direktiva lahko še naprej uporablja za nekatere zmesi do 1. junija 2017, če so bile te razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter dane v promet že pred 1. junijem 2015.

(5)

Priloga III k Direktivi 2008/98/ES je bila nadomeščena z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 (6), da bi se po potrebi uskladile opredelitve nevarnih lastnosti z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in nadomestili sklici na Direktivo 67/548/EGS s sklici na Uredbo (ES) št. 1272/2008.

(6)

Opredelitev nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ ni bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1357/2014, saj je bila potrebna dodatna študija za zagotovitev popolnih in reprezentativnih informacij o možnem učinku uskladitve ocene nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ z merili iz Uredbe (ES) št. 1272/2008. Ker je navedena študija dokončana, je primerno upoštevati njena priporočila pri oceni nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ za odpadke iz Priloge III k Direktivi 2008/98/ES in oceno kolikor mogoče uskladiti z merili iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 za oceno ekotoksičnosti kemikalij. Pri razvrščanju odpadkov glede na nevarnost v zvezi z nevarno lastnostjo HP 14 „ekotoksično“ z uporabo formul za izračun bi bilo treba uporabljati splošne mejne vrednosti, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(7)

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje usklajene množilne faktorje, dodeljene omejenemu številu snovi, ki so razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 „ali „kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1“, in se uporabljajo za razvrstitev zmesi, v katerih je prisotna takšna snov. Komisija lahko v skladu s členom 38(2) Direktive 2008/98/ES ob upoštevanju napredka pri določanju takih množilnih faktorjev spremeni metodo izračuna za oceno snovi glede na nevarno lastnost HP 14 „ekotoksično“, da bi vanjo morda vključila množilne faktorje.

(8)

Kadar se za oceno odpadkov v zvezi z nevarno lastnostjo HP 14 „ekotoksično“ opravi test, je primerno, da se uporabijo ustrezne metode, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 440/2008 (7), ali druge mednarodno priznane testne metode in smernice. Odločba 2000/532/ES določa, da kadar je nevarna lastnost odpadka ovrednotena s testom in na podlagi koncentracij nevarnih snovi, kot so navedene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES, prevladajo rezultati testa. Poleg tega bi bilo treba upoštevati še člen 12 Uredbe (ES) št. 1272/2008, zlasti člen 12(b) in metodologije za njegovo uporabo. Primerno je, da Komisija spodbuja izmenjavo najboljših praks v zvezi s testnimi metodami za oceno snovi glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“ z namenom njihove morebitne uskladitve.

(9)

Podjetjem in pristojnim organom je primerno dati na voljo dovolj časa za prilagoditev novim zahtevam.

(10)

Odbor iz člena 39 Direktive 2008/98/ES ni podal mnenja o ukrepih iz te uredbe. Zato bi moral Svet v skladu s členom 5a(4) Sklepa Sveta 1999/468/ES (8) ukrepe sprejeti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2008/98/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 5. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. junija 2017

Za Svet

Predsednica

K. SIMSON


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

(3)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, str. 89).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1).

(8)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).


PRILOGA

Priloga III k Direktivi 2008/98/ES se spremeni:

1.

vnos za HP 14 „ekotoksično“ se nadomesti z naslednjim:

„HP 14 ‚Ekotoksično‘: odpadki, ki pomenijo ali lahko pomenijo takojšnje ali kasnejše tveganje za enega ali več sektorjev okolja.

Odpadki, ki izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev, se razvrstijo kot odpadki z nevarno lastnostjo HP 14:

odpadki, ki vsebujejo snov, razvrščeno kot snov, ki tanjša ozonski plašč, poleg tega pa ji je bila dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H420 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (*1) in koncentracija takšne snovi dosega ali presega mejno koncentracijo 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %];

odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje in jim je bila dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H400 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, vsota koncentracij takšnih snovi pa dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %. Za takšne snovi velja mejna vrednost 0,1 %;

[Σ c (H400) ≥ 25 %];

odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1, 2 ali 3 z oznako stavka o nevarnosti H410, H411 ali H412 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, in vsota koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1 (H410), pomnožena s 100 in prišteta k vsoti koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 2 (H411), pomnoženi z 10 in prišteti k vsoti koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 3 (H412), dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %. Za snovi, razvrščene kot H410, velja mejna vrednost 0,1 %, za snovi, razvrščene kot H411 ali H412, pa velja mejna vrednost 1 %;

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %];

odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1, 2, 3 ali 4 in jim je bila dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H410, H411, H412 ali H413 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, vsota koncentracij vseh snovi, razvrščenih kot kronično nevarne za vodno okolje, pa dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %. Za snovi, razvrščene kot H410, velja mejna vrednost 0,1 %, za snovi, razvrščene kot H411, H412 ali H413, pa velja mejna vrednost 1 %;

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

pri čemer je: Σ = vsota in c = koncentracije snovi.

(*1)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).“;"

2.

opomba pod vnosom za HP 15 se črta.14.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/998

z dne 12. junija 2017

o dvestooseminšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. junija 2017 sklenil spremeniti en vnos na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Identifikacijski podatki za vnos „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (tudi (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Drugi podatki: (a) deluje v Siriji; (b) prej uvrščena na seznam med 30. majem 2013 in 13. majem 2014 tudi kot Al-Kaida v Iraku. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 14.5.2014“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in entitete“ v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se nadomesti z naslednjim:

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (tudi (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; (h) Jabhat Fath al Sham; (i) Jabhat Fath al-Sham; (j) Jabhat Fatah al-Sham; (k) Jabhat Fateh Al-Sham; (l) Fatah al-Sham Front; (m) Fateh al-Sham Front); (n) Conquest of the Levant Front; (o) The Front for the Liberation of al Sham; (p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (q) Front for the Liberation of the Levant; (r) Front for the Conquest of Syria. Drugi podatki: (a) deluje v Sirski arabski republiki (b) Iraku; (c) prej uvrščena na seznam med 30. majem 2013 in 13. majem 2014 tudi kot Al-Kaida v Iraku. Datum uvrstitve iz člena 7d(2)(i): 14.5.2014.“


14.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/999

z dne 13. junija 2017

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti členov 58 in 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Snov 1-bromopropan (n-propil bromid) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(2)

Snov diizopentilftalat izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(3)

Snov 1,2-benzendikarboksilna kislina, di-C6–8-razvejani alkilni estri, bogati s C7, izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(4)

Snov 1,2-benzendikarboksilna kislina, di-C7–11-razvejani in nerazvejani alkilni estri, izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(5)

Snov 1,2-benzendikarboksilna kislina, dipentilester, razvejan in nerazvejan, izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(6)

Snov bis(2-metoksietil) ftalat izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(7)

Snov dipentilftalat izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(8)

Snov N-pentil-izopentilftalat izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe.

(9)

Snov antracensko olje, ki vsebuje določen odstotek benzo[a]pirena, izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(a) navedene uredbe. Za snov v skladu z merili iz Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 prav tako velja, da je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena ter da je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi iz člena 57(d) in (e) navedene uredbe.

(10)

Snov smola, premogov katran, visokotemp., izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(a) navedene uredbe. Za snov v skladu z merili iz Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 prav tako velja, da je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena ter da je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi iz člena 57(d) in (e) navedene uredbe.

(11)

Skupino snovi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (ki zajema natančno opredeljene snovi in snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale („snovi UVCB“), polimere in homologe) sestavljajo snovi, ki z razgradnjo dobijo lastnosti endokrinih motilcev, za katere obstajajo znanstveni dokazi o morebitnih resnih učinkih na okolje. Kot take vzbujajo zaskrbljenost, ki je enakovredna zaskrbljenosti pri drugih snoveh iz točk (a) do (e) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi iz člena 57(f) navedene uredbe.

(12)

Skupino snovi 4-nonilfenol, razvejan in nerazvejan, etoksiliran (ki vključuje snovi z nerazvejano in/ali razvejano alkilno verigo z 9 ogljikovimi atomi, ki se na 4. mestu kovalentno veže na fenol, etoksiliran, ki zajemajo snovi UVCB in natančno opredeljene snovi, polimere in homologe, ki vključujejo kateri koli posamezni izomer in/ali njihovo kombinacijo) sestavljajo snovi, ki z razgradnjo dobijo lastnosti endokrinih motilcev, za katere obstajajo znanstveni dokazi o morebitnih resnih učinkih na okolje. Kot take vzbujajo zaskrbljenost, ki je enakovredna zaskrbljenosti pri drugih snoveh iz točk (a) do (e) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi iz člena 57(f) navedene uredbe.

(13)

Navedene snovi so bile identificirane in vključene na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) jim je v priporočilih z dne 6. februarja 2014 (3) in 1. julija 2015 (4) v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1907/2006 prav tako dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Poleg tega je Komisija prejela informacije o socialno-ekonomskih vplivih, zajete v številnih prispevkih zainteresiranih strani po prejemu petega priporočila Agencije, ali z javnega posvetovanja, ki je potekalo vzporedno z javnim posvetovanjem Agencije o njenem osnutku šestega priporočila. Ne glede na prejete informacije je navedene snovi primerno vključiti v navedeno prilogo.

(14)

Primerno je navesti datume iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v skladu s priporočili Agencije z dne 6. februarja 2014 in 1. julija 2015. Navedeni datumi so bili določeni glede na predviden čas, potreben za pripravo vloge za avtorizacijo, ob upoštevanju razpoložljivih informacij o različnih snoveh in informacij, prejetih v okviru javnega posvetovanja, opravljenega v skladu s členom 58(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Za ta namen bi bilo treba upoštevati tudi zmogljivost Agencije za obravnavanje vlog v roku, določenem v Uredbi (ES) št. 1907/2006, kot določa člen 58(3) navedene uredbe.

(15)

Za nobeno od navedenih snovi iz Priloge k tej uredbi ne obstajajo razlogi za določitev datuma iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006 več kot 18 mesecev po datumu iz člena 58(1)(c)(ii) navedene uredbe.

(16)

Člen 58(1)(e) v povezavi s členom 58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa možnost izvzetja uporab ali skupin uporab, kadar posebna zakonodaja Unije določa minimalne zahteve v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja za zagotovitev primernega nadzora tveganj. V skladu s trenutno razpoložljivimi informacijami ni primerno določiti izvzetij na podlagi navedenih določb.

(17)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti izvzetij za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj.

(18)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti obdobij za preverjanje določenih uporab. V skladu s členom 60(8) Uredbe (ES) št. 1907/2006 je treba obdobja za preverjanje določiti za vsak primer posebej, pri čemer se med drugim upoštevajo tveganja, povezana z uporabami snovi, socialno-ekonomske koristi, ki izhajajo iz njene uporabe, in analiza alternativ ali načrt nadomestitve, predložen za uporabe, za katere se zahteva avtorizacija. Kadar ni na voljo nobene ustrezne alternative, so tveganja, povezana z uporabo, omejena z ustreznimi in učinkovitimi ukrepi za obvladovanje tveganja, kadar se pričakujejo velike koristi, povezane z uporabo, na primer pri uporabah v proizvodnji zdravil ali medicinskih pripomočkov, pa so obdobja za preverjanje lahko dolga.

(19)

Da bi preprečili prezgodnjo zastarelost izdelkov, ki se po datumih poteka iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ne proizvajajo več, morajo biti nekatere snovi (same ali v zmeseh) iz navedene priloge na voljo za proizvodnjo nadomestnih delov za popravilo navedenih izdelkov, če navedeni izdelki brez nadomestnih delov ne morejo delovati, kot je bilo predvideno, in če so nekatere snovi (same ali v zmeseh) iz Priloge XIV potrebne za popravilo takih izdelkov. V ta namen bi bilo vloge za avtorizacijo za uporabo snovi iz Priloge XIV za proizvodnjo takih nadomestnih delov in popravilo takih izdelkov treba poenostaviti. Prehodne ureditve, ki se uporabljajo za snovi z navedenimi uporabami, bi bilo treba podaljšati, da bi se omogočilo sprejetje izvedbenih ukrepov za take poenostavljene vloge za avtorizacijo.

(20)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(21)

N,N-dimetilformamid (DMF) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe. Agencija je navedeno snov tudi identificirala in vključila na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 ter ji v priporočilu z dne 6. februarja 2014 v skladu s členom 58 navedene uredbe dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. DMF ima podobne intrinzične lastnosti kot N,N-dimetilacetamid (DMAC) in N-metil-2-pirolidon (NMP) in vse tri snovi se za nekatere pomembnejše uporabe lahko obravnavajo kot morebitne alternative. Za NMP trenutno poteka postopek za omejitev v skladu s členom 69 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Glede na podobnost navedenih treh snovi, tako glede njihovih intrinzičnih lastnosti kot glede industrijskih uporab, in da se zagotovi usklajen regulativni pristop, Komisija meni, da je odločitev o vključitvi DMF v Prilogo XIV primerno odložiti, tako kot v primeru DMAC, ko je Komisija upoštevala priporočilo Agencije z dne 17. januarja 2013.

(22)

Diazen-1,2-dikarboksamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) izpolnjuje merila za razvrstitev kot povzročitelj preobčutljivosti dihal (Resp. sens. 1). Ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij o intrinzičnih lastnostih ADCA in njegovih škodljivih učinkih je Agencija ugotovila, da ga je mogoče obravnavati kot snov, za katero obstajajo znanstveni dokazi o morebitnih resnih učinkih na zdravje ljudi, ki vzbujajo zaskrbljenost, ki je enakovredna zaskrbljenosti pri drugih snoveh iz točk (a) do (e) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi iz člena 57(f) navedene uredbe. Agencija je navedeno snov tudi identificirala in vključila na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 ter ji v priporočilu z dne 6. februarja 2014 v skladu s členom 58 navedene uredbe dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Uporabe ADCA so zelo raznolike in so povezane s številnimi različnimi predelovalnimi industrijami, zaradi česar so vloge za avtorizacijo lahko zelo zapletene. Ker so trenutno izkušnje z obravnavanjem vlog za avtorizacijo, ki zajemajo širok razpon uporab, še omejene, je odločitev o vključitvi ADCA v Prilogo XIV za zdaj primerno odložiti.

(23)

Nekatera alumosilikatna refraktorska keramična vlakna (Al-RCF) in cirkonijeva alumosilikatna refraktorska keramična vlakna (Zr-RCF) izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorna (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(a) navedene uredbe. Agencija je navedene snovi tudi identificirala in vključila na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 ter jim v priporočilu z dne 6. februarja 2014 v skladu s členom 58 navedene uredbe dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Vlakna se proizvajajo na zelo redkih industrijskih območjih in se na splošno v istem proizvodnem postopku neposredno pretvorijo v izdelke, ki se nato uporabljajo v različni industrijski opremi za visokotemperaturno izolacijo, kar lahko privede do znatne izpostavljenosti delavcev. Vendar pa za uporabo izdelkov iz teh vlaken ni potrebna avtorizacija iz Uredbe (ES) št. 1907/2006. Da bi se sprejela odločitev o najustreznejšem regulativnem pristopu, Komisija meni, da je odločitev o vključitvi Al-RCF in Zr-RCF v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za zdaj primerno odložiti.

(24)

Borova kislina, dinatrijev tetraborat (brezvodni), diborov trioksid in tetrabor-dinatrijev heptaoksid (hidrat) izpolnjujejo merila za razvrstitev kot strupeni za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(c) navedene uredbe. Agencija je navedene snovi tudi identificirala in vključila na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 ter jim v priporočilu z dne 1. julija 2015 v skladu s členom 58 navedene uredbe dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Poleg tega so uporabe teh snovi zelo raznolike in so povezane s številnimi različnimi predelovalnimi industrijami, zaradi česar so vloge za avtorizacijo lahko zelo zapletene. Ker so trenutno izkušnje z obravnavanjem vlog za avtorizacijo, ki zajemajo širok razpon uporab, še omejene, je odločitev o vključitvi teh snovi v Prilogo XIV za zdaj primerno odložiti.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf.

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf.


PRILOGA

Tabela iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

Dodajo se naslednji vnosi:

 

 

 

Prehodne ureditve

 

 

Vnos št.

Snov

Intrinzične lastnosti iz člena 57

Datum zadnje uporabe (1)

Datum poteka (2)

Izvzete uporabe (kategorije uporab)

Roki za pregled

„32.

1-bromopropan (n-propil bromid)

št. ES

:

203-445-0

št. CAS

:

106-94-5

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

33.

Diizopentilftalat

št. ES

:

210-088-4

št. CAS

:

605-50-5

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

34.

1,2-benzendikarboksilna kislina, di-C6–8-razvejani alkilni estri, bogati s C7

št. ES

:

276-158-1

št. CAS

:

71888-89-6

strupena za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

35.

1,2-benzendikarboksilna kislina, di-C7–11-razvejani in nerazvejani alkilni estri

št. ES

:

271-084-6

št. CAS

:

68515-42-4

strupena za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

36.

1,2-benzendikarboksilna kislina, dipentilester, razvejan in nerazvejan

št. ES

:

284-032-2

št. CAS

:

84777-06-0

strupena za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

37.

Bis(2-metoksietil) ftalat

št. ES

:

204-212-6

št. CAS

:

117-82-8

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

38.

Dipentilftalat

št. ES

:

205-017-9

št. CAS

:

131-18-0

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

39.

N-pentil-izopentilftalat

št. ES

:

št. CAS

:

776297-69-9

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

4. januar 2019

4. julij 2020

40.

Antracensko olje

št. ES

:

292-602-7

št. CAS

:

90640-80-5

rakotvorno

(skupina 1B)***, PBT, vPvB

4. april 2019

4. oktober 2020

41.

Smola, premogov katran, visokotemp.

št. ES

:

266-028-2

št. CAS

:

65996-93-2

rakotvorna

(skupina 1B), PBT, vPvB

4. april 2019

4. oktober 2020

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran

[zajema natančno opredeljene snovi in snovi UVCB, polimere in homologe]

št. ES

:

št. CAS

:

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) – okolje)

4. julij 2019

4. januar 2021

43.

4-nonilfenol, razvejan in nerazvejan, etoksiliran

[snovi z nerazvejano in/ali razvejano alkilno verigo z 9 ogljikovimi atomi, ki se na 4. mestu kovalentno veže na fenol, etoksiliran, ki zajemajo snovi UVCB in natančno opredeljene snovi, polimere in homologe, ki vključujejo kateri koli posamezni izomer ali njihovo kombinacijo]

št. ES

:

št. CAS

:

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) – okolje)

4. julij 2019

4. januar 2021

—“

2.

Znak „(*)“ se vstavi poleg datuma, navedenega v stolpcu „Datum zadnje uporabe“, za naslednje vnose snovi: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 in 31.

3.

Znak „(**)“ se vstavi poleg datuma, navedenega v stolpcu „Datum poteka“, za naslednje vnose snovi: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 in 31.

4.

Za tabelo se vstavijo naslednje opombe:

„(*)

1. september 2019 za uporabo snovi v proizvodnji nadomestnih delov za popravilo izdelkov, ki so se ali se bodo prenehali proizvajati pred datumom poteka, navedenem v vnosu za navedeno snov, kadar se je navedena snov uporabljala v proizvodnji navedenih izdelkov in izdelki brez navedenih nadomestnih delov ne morejo delovati, kot je predvideno, ter za uporabo snovi (kot take ali v zmesi) za popravilo takih izdelkov, kadar se je navedena snov, kot taka ali v zmesi, uporabljala v proizvodnji navedenih izdelkov in se izdelki lahko popravijo le z uporabo navedene snovi.

(**)

1. marec 2021 za uporabo snovi v proizvodnji nadomestnih delov za popravilo izdelkov, ki so se ali se bodo prenehali proizvajati pred datumom poteka, navedenem v vnosu za navedeno snov, kadar se je navedena snov uporabljala v proizvodnji navedenih izdelkov in izdelki brez navedenih nadomestnih delov ne morejo delovati, kot je predvideno, ter za uporabo snovi (kot take ali v zmesi) za popravilo takih izdelkov, kadar se je navedena snov uporabljala v proizvodnji navedenih izdelkov in se izdelki lahko popravijo le z uporabo navedene snovi.

(***)

Ne izpolnjuje meril za opredelitev kot rakotvorna snov, če vsebuje < 0,005 % (m/m) benzo[a]pirena (št. EINECS 200-028-5).“


(1)  Datum iz člena 58(1)(c)(ii).

(2)  Datum iz člena 58(1)(c)(i).


14.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/14


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1000

z dne 13. junija 2017

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Perfluorooktanojska kislina (v nadaljnjem besedilu: PFOA), njene soli in njej sorodne snovi (2) imajo nekatere posebne lastnosti, kot so visoka torna odpornost, dielektričnost, odpornost proti toploti in kemičnim snovem ter nizka površinska energija. Uporabljajo se za zelo različne namene, na primer v proizvodnji fluoropolimerov in fluoroelastomerov, kot površinsko aktivne snovi v penah za gašenje požarov ter v tekstilni proizvodnji in proizvodnji papirja kot repelenti za vodo, maščobo, olja in/ali umazanijo.

(2)

Odbor držav članic iz člena 76(1)(e) Uredbe (ES) št. 1907/2006 je 14. junija 2013 PFOA opredelil kot snov, ki je obstojna, strupena in se lahko kopiči v organizmih (snov PBT), v skladu s členom 57(d) navedene uredbe. PFOA je bila 20. junija 2013 vključena na seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), za morebitno vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(3)

Nemčija in Norveška sta 17. oktobra 2014 Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložili dokumentacijo (3) v skladu s členom 69(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija na podlagi Priloge XV), v kateri sta predlagali, da se omejijo proizvodnja, dajanje v promet in uporaba PFOA, njenih soli in njej sorodnih snovi, da bi se obravnavala tveganja za zdravje ljudi in okolje. Nemčija in Norveška sta predlagali mejno koncentracijo 2 ppb za prisotnost teh snovi v drugih snoveh, zmeseh ali izdelkih in nista predlagali izvzetij, razen za rabljene izdelke, za katere je mogoče dokazati končno uporabo v Uniji pred datumom začetka uporabe omejitve.

(4)

Odbor Agencije za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: RAC) je 8. septembra 2015 sprejel mnenje z ugotovitvijo, da je glede na spremembo področja uporabe in pogojev, kakor je predlagano v dokumentaciji na podlagi Priloge XV, splošna omejitev proizvodnje, uporabe in dajanja v promet PFOA, njenih soli in njej sorodnih snovi najprimernejši ukrep na ravni Unije za obravnavo ugotovljenih tveganj z vidika učinkovitosti pri zmanjšanju navedenih tveganj. RAC je predlagal dve različni mejni koncentraciji, in sicer 25 ppb za PFOA in njene soli ter 1 000 ppb za posamezno snov, ki je sorodna PFOA, ali kombinacijo takih snovi v drugih snoveh, zmeseh ali izdelkih, pri čemer se upoštevajo morebitna prisotnost neizogibnih nečistoč in nenamernih onesnaževal ter zmogljivosti analitskih metod. RAC je predlagal, da se iz omejitve izvzamejo fotografski premazi za filme, papir ali tiskarske plošče, medicinski pripomočki za vsaditev in snovi ali zmesi, ki se uporabljajo v polprevodniških in fotolitografskih postopkih, ob upoštevanju razmeroma majhnega vpliva na okolje in dolge uporabe, preden je potrebna zamenjava. RAC je prav tako predlagal, da se izvzame uporaba snovi kot transportiranih izoliranih intermediatov, da bi se omogočila proizvodnja nadomestnih snovi in dajanje v promet rabljenih izdelkov.

(5)

Odbor Agencije za socialno-ekonomsko analizo (v nadaljnjem besedilu: SEAC) je 4. decembra 2015 sprejel mnenje, v katerem je navedel, da je omejitev, predlagana v dokumentaciji na podlagi Priloge XV, kakor sta jo spremenila odbora RAC in SEAC, najprimernejši ukrep na ravni Unije za obravnavo ugotovljenih tveganj z vidika socialno-ekonomskih koristi in stroškov.

(6)

SEAC strinjal z izvzetji, ki jih je predlagal RAC. SEAC je poleg tega predlagal triletni odlog začetka uporabe omejitve, namesto osemnajstih mesecev, predlaganih v dokumentaciji na podlagi Priloge XV, da bi se zainteresiranim stranem omogočilo, da sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje skladnosti. Na podlagi socialno-ekonomskih dejavnikov, kot so visoki stroški, znatno ekonomsko breme, pomanjkanje nadomestnih snovi, razmeroma nizka stopnja emisij v okolje in kritične uporabe z velikimi družbenimi koristmi, je SEAC predlagal daljše odloge začetka uporabe omejitve za tiskarske barve na osnovi lateksa, tekstil za zaščito delavcev, membrane za medicinski tekstil, filtracijo pri čiščenju vode, proizvodne postopke in čiščenje odpadne vode, nekatere plazemske nanopremaze in medicinske pripomočke, ki niso namenjeni vsaditvi.

(7)

SEAC je tudi predlagal, da se iz predlagane omejitve izvzamejo pene za gašenje požarov, dane v promet pred začetkom uporabe omejitve, in oprema za proizvodnjo polprevodnikov.

(8)

Med postopkom za omejitev je bil za mnenje zaprošen forum Agencije za izmenjavo informacij o izvrševanju iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njegovo mnenje je bilo upoštevano.

(9)

Agencija je 12. januarja 2016 Komisiji predložila mnenji odborov RAC in SEAC (4).

(10)

Komisija je na podlagi navedenih mnenj ugotovila, da proizvodnja, uporaba ali dajanje v promet PFOA, njenih soli in njej sorodnih snovi kot takih, kot sestavin drugih snovi, v zmeseh ali izdelkih pomeni nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Komisija meni, da je navedena tveganja treba obravnavati na ravni Unije.

(11)

Perfluorooktan sulfonsko kislino (PFOS) in njene derivate bi bilo treba izvzeti iz predlagane omejitve, saj navedene snovi že ureja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Neizogibno proizvodnjo PFOA med proizvodnjo fluorokemikalij z ogljikovo verigo z največ šestimi atomi bi bilo prav tako treba izvzeti iz predlagane omejitve.

(12)

Kot je svetoval SEAC, bi bilo treba začetek uporabe omejitve na splošno odložiti za obdobje treh let, glede določenih sektorjev pa za daljša obdobja, da bi se zainteresiranim stranem omogočila skladnost s predlagano omejitvijo. Čeprav je za določanje PFOS, ki jo je mogoče ekstrahirati, v premazanih in impregniranih trdnih izdelkih, tekočinah in penah za gašenje požarov na voljo standardna analitska metoda (CEN/TS 15968:2010), ki jo je najverjetneje mogoče prilagoditi, da se vključijo tudi PFOA in njej sorodne snovi z ustrezno mejo zaznavnosti, trenutno ni na voljo nobene takšne standardne metode za ekstrakcijo in kemijsko analizo navedenih snovi. Obdobje odloga omejitve bi moralo omogočiti nadaljnji razvoj ustreznih analitskih metod, ki se lahko uporabljajo za vse matrice.

(13)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  PFOA sorodne snovi so snovi, za katere glede na njihovo molekularno strukturo velja, da se lahko razgradijo ali pretvorijo v PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda naslednji vnos:

„68.

Perfluorooktanojska kislina (PFOA)

Št. CAS 335-67-1

Št. ES 206-397-9

in njene soli

Vse sorodne snovi (vključno z njihovimi solmi in polimeri) z linearno ali razvejano perfluoroheptilno skupino s formulo C7F15-, ki je neposredno vezana na drug ogljikov atom, kot enim od strukturnih elementov

Vse sorodne snovi (vključno z njihovimi solmi in polimeri) z linearno ali razvejano perfluorooktilno skupino s formulo C8F17- kot enim od strukturnih elementov

Naslednje snovi so izvzete iz te oznake:

C8F17-X, pri čemer: X = F, Cl, Br,

C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ ali C8F17-CF2-X′ (pri čemer: X′ = katera koli skupina, vključno s solmi).

1.

Se ne proizvajajo ali dajejo v promet kot snovi kot take od 4. julija 2020.

2.

Se ne uporabljajo v proizvodnji ali dajejo v promet od 4. julija 2020:

(a)

kot sestavina drugih snovi;

(b)

v zmeseh;

(c)

v izdelkih,

v koncentraciji najmanj 25 ppb PFOA, vključno z njenimi solmi, ali 1 000 ppb snovi, ki je sorodna PFOA, ali kombinacije takih snovi.

3.

Točki 1 in 2 se uporabljata od:

(a)

4. julija 2022 za:

(i)

opremo za proizvodnjo polprevodnikov;

(ii)

tiskarske barve na osnovi lateksa;

(b)

4. julija 2023 za:

(i)

tekstil za zaščito delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost;

(ii)

membrane za medicinski tekstil, filtracijo pri čiščenju vode, proizvodne postopke in čiščenje odpadne vode;

(iii)

plazemske nanopremaze;

(c)

4. julija 2032 za medicinske pripomočke razen medicinskih pripomočkov za vsaditev s področja uporabe Direktive 93/42/EGS.

4.

Točki 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a)

perfluorooktan sulfonsko kislino in njene derivate, ki so navedeni na seznamu v delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004;

(b)

proizvodnjo snovi kot neizogiben stranski proizvod pri proizvodnji fluorokemikalij z ogljikovo verigo z največ šestimi atomi;

(c)

snov, ki se bo uporabljala ali se uporablja kot transportiran izoliran intermediat, če so izpolnjeni pogoji iz točk (a) do (f) člena 18(4) te uredbe;

(d)

snov, sestavino druge snovi ali zmes, ki se bo uporabljala ali se uporablja:

(i)

v proizvodnji medicinskih pripomočkov za vsaditev s področja uporabe Direktive 93/42/EGS;

(ii)

za fotografske premaze za filme, papir ali tiskarske plošče;

(iii)

v fotolitografskih postopkih za polprevodnike ali v postopkih jedkanja za sestavljene polprevodnike;

(e)

za zgoščene mešanice pen za gašenje požarov, ki so bile dane v promet pred 4. julijem 2020 ter se bodo uporabljale ali se uporabljajo v proizvodnji drugih mešanic pen za gašenje požarov.

5.

Točka 2(b) se ne uporablja za mešanice pen za gašenje požarov, ki so bile:

(a)

dane v promet pred 4. julijem 2020 ali

(b)

proizvedene v skladu z odstavkom 4(e), če se, kadar se uporabljajo za namene usposabljanja, emisije v okolje čim bolj zmanjšajo in zbrani iztoki varno odstranijo.

6.

Točka 2(c) se ne uporablja za:

(a)

izdelke, dane v promet pred 4. julijem 2020;

(b)

medicinske pripomočke za vsaditev, proizvedene v skladu s točko 4(d)(i);

(c)

izdelke, premazane s fotografskimi premazi iz točke 4(d)(ii);

(d)

polprevodnike ali sestavljene polprevodnike iz točke 4(d)(iii).“


Popravki

14.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/19


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

( Uradni list Evropske unije L 294 z dne 28. oktobra 2016 )

Stran 207, Priloga, besedilo, ki nadomešča Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87, drugi del, oddelek V, poglavje 27, tretji odstavek dodatne opombe 2(f):

besedilo:

„Izraz ‚redčena barva C‘ pomeni barvo proizvoda, določeno po metodi ISO 2049 (enakovredna metodi ASTM D 1500), ko se en del takega proizvoda zmeša s 100 volumenskimi deli ksilena, toluena ali drugega ustreznega topila. Barvo je treba določiti nemudoma po razredčenju.“

se glasi:

„Izraz ‚redčena barva C‘ pomeni barvo proizvoda, določeno po metodi ISO 2049 (enakovredna metodi ASTM D 1500), ko se en volumski del takega proizvoda razredči s ksilenom, toluenom ali drugim ustreznim topilom na 100 volumskih delov. Barvo je treba določiti nemudoma po razredčenju proizvoda.“;

Stran 262, Priloga, besedilo, ki nadomešča Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87, drugi del, oddelek VI, poglavje 30, tabela, vrstica za oznako KN 3004 50 00, stolpec 2:

besedilo:

Druga, ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz tar. št. 2936

se glasi:

Druga, ki vsebujejo vitamine ali druge proizvode iz tar. št. 2936“;

Stran 294, Priloga, besedilo, ki nadomešča Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87, drugi del, oddelek XI, poglavje 54, tabela, vrstica za oznako KN 5402 20 00, stolpec 2:

besedilo:

Preja visoke trdnosti (iz najlona ali drugih poliamidov), teksturirana ali neteksturirana

se glasi:

Preja visoke trdnosti iz poliestra, teksturirana ali neteksturirana“.