ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 130

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
19. maj 2017


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

19.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/1


UREDBA (EU) 2017/821 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. maja 2017

o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kljub velikemu potencialu za razvoj so lahko naravni mineralni viri na konfliktnih območjih ali območjih z visokim tveganjem razlog za spor, kadar prihodki, povezani z njimi, podžigajo nastanek ali nadaljevanje nasilnih konfliktov ter s tem izpodbijajo prizadevanja za razvoj, dobro upravljanje in pravno državo. Na teh območjih je razbitje povezave med konflikti in nezakonitim izkoriščanjem mineralov ključni element za zagotavljanje miru, razvoja in stabilnosti.

(2)

Z izzivom, ki ga predstavlja želja, da se prepreči financiranje oboroženih skupin in varnostnih sil na območjih, bogatih z viri, so se spoprijele vlade in mednarodne organizacije skupaj z gospodarskimi subjekti in organizacijami civilne družbe, vključno z organizacijami žensk, ki so vodilne pri opozarjanju na izkoriščevalske pogoje, ki jih vsiljujejo te skupine in sile, pa tudi na posilstva in nasilje, s katerim nadzirajo lokalno prebivalstvo.

(3)

Kršitve človekovih pravic so na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem, ki so bogata z viri, pogoste in lahko obsegajo delo otrok, spolno nasilje, izginotje ljudi, prisilno preseljevanje ter uničevanje obrednih ali kulturno pomembnih krajev.

(4)

Unija dejavno sodeluje v pobudi Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za izboljšanje odgovornega pridobivanja mineralov s konfliktnih območij, katere rezultat je postopek, ki vključuje več deležnikov, ga podpirajo vlade in je privedel k sprejetju smernic OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: smernice OECD o potrebni skrbnosti), vključno z vsemi prilogami in dopolnili. Ministrski svet OECD je maja 2011 priporočil dejavno spodbujanje skladnosti s temi smernicami.

(5)

Na koncept odgovornega pridobivanja se sklicujejo posodobljene smernice OECD za večnacionalne družbe (2), skladen pa je tudi z vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (3). Namen teh dokumentov je izboljšati prakse potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, kadar podjetja pridobivajo z območij, ki so jih prizadeli konflikti ali nestabilnost. Na najvišji mednarodni ravni resolucija Varnostnega sveta ZN 1952 (2010), ki se izrecno osredotoča na Demokratično republiko Kongo in njene srednjeafriške sosede, poziva k potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi. Na podlagi navedene resolucije se za upoštevanje smernic OECD o potrebni skrbnosti zavzema tudi skupina strokovnjakov ZN za Demokratično republiko Kongo.

(6)

Poleg večstranskih pobud so voditelji držav in vlad z območja afriških Velikih jezer 15. decembra 2010 v Lusaki sprejeli politično zavezo, da se bodo borili proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov v regiji, ter med drugim odobrili mehanizem regionalnega potrjevanja, ki temelji na smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

(7)

Z nadzorovanjem trgovine z minerali s konfliktnih območij ta uredba predstavlja enega od načinov preprečevanja financiranja oboroženih skupin. Ukrepi zunanje in razvojne politike Unije pa prav tako prispevajo k boju proti lokalni korupciji, k utrjevanju meja in k usposabljanju lokalnega prebivalstva in njihovih predstavnikov, da se jim pomaga opozoriti na zlorabe.

(8)

Komisija je v sporočilu z dne 4. novembra 2008 z naslovom „Pobuda za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi“ priznala, da je zagotavljanje zanesljivega in nemotenega dostopa do surovin pomemben dejavnik za konkurenčnost Unije. Pobuda za surovine iz tega sporočila Komisije je celovita strategija, katere cilj je odzvati se na različne izzive, povezane z dostopom do neenergetskih in nekmetijskih surovin. Ta pobuda priznava in spodbuja finančno preglednost in preglednost oskrbovalne verige ter uporabo standardov družbene odgovornosti gospodarskih družb.

(9)

Evropski parlament je v resolucijah z dne 7. oktobra 2010, 8. marca 2011, 5. julija 2011 in 26. februarja 2014 Unijo pozval, naj sprejme zakonodajo po vzoru predpisov ZDA o konfliktnih mineralih, to je oddelku 1502 Dodd-Frankovega zakona o reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov. Komisija je v sporočilih z dne 2. februarja 2011 z naslovom „Reševanje izzivov na blagovnih borzah in na področju surovin“ in z dne 27. januarja 2012 z naslovom „Trgovina, rast in razvoj: prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč“ izrazila, da namerava proučiti načine za izboljšanje preglednosti v oskrbovalni verigi, vključno z vidiki potrebne skrbnosti. V slednjem sporočilu in v skladu s svojo zavezo z ministrskega sveta OECD maja 2011 se je Komisija poleg tega zavzela za večjo podporo smernicam OECD za večnacionalne družbe in smernicam OECD o potrebni skrbnosti ter njihovo uporabo, tudi zunaj članstva OECD.

(10)

Državljani Unije in akterji civilne družbe so opozorili, da gospodarski subjekti v Uniji niso odgovorni za morebitne povezave z nezakonito ekstrakcijo mineralov na konfliktnih območjih in trgovino z njimi. Taki minerali, ki so lahko navzoči v potrošniških izdelkih, potrošnike povezujejo s konflikti zunaj Unije. Potrošniki so tako posredno povezani s konflikti, ki močno vplivajo na človekove pravice, zlasti pravice žensk, saj oborožene skupine pogosto uporabljajo množična posilstva kot namerno strategijo za ustrahovanje lokalnega prebivalstva in nadzor nad njim, s čimer ščitijo svoje interese. Iz tega razloga so državljani Unije predvsem s peticijami zahtevali, da Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poda zakonodajni predlog, po katerem bodo gospodarski subjekti odgovorni v skladu z ustreznimi smernicami ZN in OECD.

(11)

V okviru te uredbe in v skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim gospodarski subjekti spremljajo in upravljajo svoje nakupe in prodajo, da bi zagotovili, da z njimi ne prispevajo h konfliktom ali njihovim negativnim učinkom.

(12)

Revizija potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi gospodarskega subjekta, ki jo izvede tretja stran, zagotavlja verodostojnost gospodarskih subjektov iz spodnjega dela oskrbovalne verige in prispeva k izboljšanju prakse potrebne skrbnosti v zgornjem delu oskrbovalne verige.

(13)

Javno poročanje gospodarskih subjektov o politiki in praksah potrebne skrbnosti v njihovi oskrbovalni verigi zagotavlja preglednost, ki je potrebna za zaupanje javnosti v ukrepe, ki jih sprejemajo gospodarski subjekti.

(14)

Uvozniki v Uniji so individualno odgovorni za izpolnjevanje obveznosti v zvezi s potrebno skrbnostjo, določenih v tej uredbi. Vendar bi k uresničevanju ciljev iz te uredbe lahko prispevale tudi številne obstoječe in prihodnje sheme potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi (v nadaljnjem besedilu: sheme potrebne skrbnosti). Sheme potrebne skrbnosti, katerih cilj je prekiniti povezavo med konflikti in pridobivanjem kositra, tantala, volframa in zlata, že obstajajo. Te sheme z revizijami, ki jih izvedejo neodvisne tretje strani, potrjujejo talilnice in rafinerije, ki imajo sisteme za zagotavljanje odgovornega pridobivanja mineralov. Morala bi obstajati možnost priznanja teh shem v sistemu Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi (v nadaljnjem besedilu: sistem Unije). Metodologijo in merila za priznavanje njihove enakovrednosti zahtevam iz te uredbe, bi bilo treba določiti z delegiranim aktom, da se posameznim gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v teh shemah, omogoči doseči skladnost s to uredbo in izogne dvojni reviziji. Te sheme bi morale vsebovati krovna načela potrebne skrbnosti, zagotavljati usklajenost zahtev s posebnimi priporočili smernic OECD o potrebni skrbnosti in izpolnjevati postopkovne zahteve, kot so udeležba deležnikov, pritožbeni mehanizmi in odzivnost.

(15)

Gospodarski subjekti v Uniji so prek javnih posvetovanj izrazili interes za odgovorno pridobivanje mineralov in poročali o obstoječih shemah potrebne skrbnosti, katerih namen je doseganje njihovih ciljev družbene odgovornosti, izpolnjevanje zahtev strank ali zagotavljanje varnosti oskrbe. Gospodarski subjekti v Uniji pa so poročali tudi o neštetih težavah in praktičnih izzivih pri izvajanju potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, saj dolge in kompleksne svetovne oskrbovalne verige vsebujejo veliko število gospodarskih subjektov, ki pogosto niso dovolj dobro ozaveščeni ali pa nimajo etičnih zadržkov. Komisija bi morala pregledati stroške odgovornega pridobivanja in revizij, ki jih izvedejo tretje strani, upravne posledice tega pridobivanja in revizij ter njihov potencialni učinek na konkurenčnost, zlasti malih in srednjih podjetij, o rezultatih pa poročati Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija bi morala zagotoviti, da so mikro, mala in srednja podjetja deležna ustrezne tehnične pomoči, ter olajšati izmenjavo informacij za izvajanje te uredbe. V Uniji ustanovljena mikro, mala in srednja podjetja, ki uvažajo minerale in kovine, bi zato morala biti upravičena do sredstev iz programa COSME, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(16)

Talilnice in rafinerije so pomembna faza v svetovnih oskrbovalnih verigah z minerali, saj so običajno zadnja faza, pri kateri se lahko učinkovito zagotovi potrebna skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in preverjanjem informacij o poreklu minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi predelave se pogosto meni, da porekla mineralov ni več mogoče izslediti. Enako velja za reciklirane kovine, katerih postopek predelave je še daljši. Seznam Unije svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij bi tako lahko zagotovil preglednost in zanesljivost gospodarskim subjektom v spodnjem delu oskrbovalne verige v zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. V skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti bi morale biti prakse potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi gospodarskih subjektov v zgornjem delu oskrbovalne verige, kot so talilnice in rafinerije, podvržene neodvisni reviziji, ki jih izvedejo tretje strani, z namenom, da se prav tako dodajo na seznam svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij.

(17)

Bistvenega pomena je, da uvozniki v Uniji s področja uporabe te uredbe, ki uvažajo minerale in kovine, ravnajo v skladu z njenimi določbami, vključno s talilnicami in rafinerijami v Uniji, ki uvažajo in predelujejo minerale in njihove koncentrate.

(18)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema Unije, obenem pa poskrbeli, da je velika večina mineralov in kovin, ki spadajo na področje uporabe te uredbe in se uvažajo v Unijo, podvržena zahtevam iz te uredbe, se ta uredba ne bi smela uporabljati v primerih, kadar letni obseg uvoza posameznega minerala oziroma kovine pri posameznem uvozniku v Uniji ne presega količinskega praga, navedenega v Prilogi I k tej uredbi.

(19)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema Unije in olajšali ocenjevanje shem potrebne skrbnosti, ki bi utegnile biti priznane v skladu s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spreminjanjem Priloge I k tej uredbi, in sicer z določanjem in spreminjanjem količinskih pragov za minerale in kovine, ter v zvezi z določitvijo metodologije in meril, ki se upoštevajo pri tem ocenjevanju, s čimer se prizna delo OECD. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (5). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(20)

Pristojni organi države članice bi morali biti odgovorni za zagotavljanje enotne skladnosti uvoznikov v Uniji s področja uporabe te uredbe, ki uvažajo minerale ali kovine, in sicer z izvajanjem ustreznih naknadnih pregledov. Evidenca teh pregledov bi se morala hraniti vsaj pet let. Države članice bi morale biti obvezane določiti pravila, ki se uporabljajo v primerih kršitev te uredbe.

(21)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Izvedbena pooblastila v zvezi s priznavanjem enakovrednosti shem potrebne skrbnosti, preklicem enakovrednosti v primeru pomanjkljivosti ter vzpostavitvijo seznama svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Glede na naravo teh izvedbenih aktov in omejenih diskrecijskih pooblastil Komisije, pri čemer bi morali ti akti temeljiti na metodologiji in merilih, ki jih z delegiranim aktom za priznanje shem potrebne skrbnosti sprejme Komisija, je za sprejetje teh izvedbenih aktov primeren svetovalni postopek.

(22)

Da bi se ta uredba lahko izvajala učinkovito, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, da se med drugim omogoči, da države članice vzpostavijo pristojne organe, da Komisija prizna sheme potrebne skrbnosti in da se gospodarski subjekti seznanijo s svojimi obveznostmi iz te uredbe.

(23)

Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bi morala redno pregledovati svojo finančno pomoč in politične zaveze glede konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, kjer se rudarijo kositer, tantal, volfram in zlato, zlasti na območju afriških Velikih jezer, da bi zagotovila skladnost politik ter spodbujala in krepila spoštovanje dobrega upravljanja, pravno državo in etično rudarjenje.

(24)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o učinkih sistema Unije, ki je določen v tej uredbi. Komisija bi morala do 1. januarja 2023 in potem vsaka tri leta pregledati delovanje in učinkovitost sistema Unije in njegov učinek na terenu, kar zadeva spodbujanje odgovornega pridobivanja mineralov s področja uporabe te uredbe s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, pa tudi učinke na gospodarske subjekte v Uniji, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter o tem poročati Evropskemu parlamentu in Svetu. Tem poročilom lahko po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge, ki lahko vključujejo dodatne obvezne ukrepe.

(25)

Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta se v skupnem sporočilu z dne 5. marca 2014 z naslovom „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU“ (v nadaljnjem besedilu: skupno sporočilo z dne 5. marca 2014) zavezala izvajanju spremljevalnih ukrepov, ki naj bi vzporedno s to uredbo vodili k celovitemu pristopu Unije k odgovornemu pridobivanju, cilj pa ne bi bil zgolj visoka stopnja udeležbe gospodarskih subjektov v sistemu Unije, določenem v tej uredbi, pač pa tudi zagotavljanje svetovnega, skladnega in celovitega pristopa k spodbujanju odgovornega pridobivanja s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

(26)

Preprečevanje dobičkov trgovine z minerali in kovinami, ki se uporabljajo za financiranje oboroženih konfliktov, s potrebno skrbnostjo in preglednostjo bo spodbudilo dobro upravljanje in trajnosten gospodarski razvoj. Ta uredba se zato poleg glavnega področja, ki sodi v skupno trgovinsko politiko Unije, nanaša tudi na področja, ki sodijo v politiko Unije za razvojno sodelovanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi (v nadaljnjem besedilu: sistem Unije), katerega cilj je omejiti možnosti za trgovanje oboroženih skupin in varnostnih sil s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom. Ta uredba je namenjena zagotavljanju preglednosti in zanesljivosti praks oskrbe, ki jo izvajajo uvozniki v Uniji ter talilnice in rafinerije, ki pridobivajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

2.   Ta uredba določa obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo minerale ali kovine, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram ali zlato ali sestojijo iz njih, kot je določeno v Prilogi I.

3.   Ta uredba se ne uporablja za uvoznike mineralov ali kovin v Uniji, kadar njihov letni obseg uvoza posameznih mineralov ali kovin ne presega količinskega praga, določenega v Prilogi I.

Vsi količinski pragi so določeni tako, da za veliko večino, vendar ne manj kot 95 %, celotne v Unijo uvožene količine posameznega minerala ali kovine po oznaki kombinirane nomenklature veljajo obveznosti za uvoznike Unije, določene v tej uredbi.

4.   Komisija v skladu s členoma 18 in 19 po mo nosti do 1. aprila 2020, vendar najpozneje 1. julija 2020 sprejme delegiran akt o spremembi Priloge I, tako da določi količinske prage za tantalove ali niobijeve rude in koncentrate, zlate rude in koncentrate, kositrove okside in hidrokside, tantalate in tantalove karbide.

5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 18 in 19 za spremembo obstoječih pragov, navedenih v Prilogi I, vsaka tri leta po 1. januarju 2021.

6.   Z izjemo člena 7(4) se ta uredba ne uporablja za reciklirane kovine.

7.   Ta uredba se ne uporablja za zaloge, kadar uvoznik v Uniji dokaže, da so bile te zaloge v trenutni obliki ustvarjene na preverljiv dan pred 1. februarjem 2013.

8.   Ta uredba se uporablja za minerale in kovine iz Priloge I, ki se pridobivajo kot stranski proizvodi, kot so opredeljeni v členu 2(t).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„minerali“ pomeni naslednje, kot je navedeno v delu A Priloge I:

rude ali koncentrate, ki vsebujejo kositer, tantal ali volfram, in

zlato;

(b)

„kovine“ pomeni kovine, ki vsebujejo kositer, tantal in volfram ali zlato ali sestojijo iz njih, kot je navedeno v delu B Priloge I;

(c)

„oskrbovalna veriga z minerali“ pomeni sistem dejavnosti, organizacij, akterjev, tehnologije, informacij, virov in storitev, ki so del transporta in predelave mineralov med mestom ekstrakcije in njihovo vključitvijo v končni proizvod;

(d)

„potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi“ pomeni obveznosti uvoznikov v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, v zvezi z njihovimi sistemi upravljanja, obvladovanja tveganja, revizij, ki jih izvedejo neodvisne tretje strani, in razkritja informacij z namenom opredelitve in reševanje dejanskih in potencialnih tveganj, povezanih s konfliktnimi območji in območji z visokim tveganjem, da se preprečijo ali ublažijo negativni učinki v zvezi z dejavnostmi pridobivanja;

(e)

„nadzorna veriga ali sistem sledljivosti v oskrbovalni verigi“ pomeni evidenco zaporednih gospodarskih subjektov, ki imajo minerale in kovine v posesti, medtem ko se ti premikajo po oskrbovalni verigi;

(f)

„konfliktna območja in območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, kjer potekajo oboroženi konflikti, ali nestabilna pokonfliktna območja in območja s šibkima ali neobstoječima upravljanjem in varnostjo, kot so propadle države, ter razširjenimi in sistematičnimi kršitvami mednarodnega prava, vključno s kršitvami človekovih pravic;

(g)

„oborožene skupine in varnostne sile“ pomeni skupine iz priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

(h)

„talilnica in rafinerija“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki izvaja oblike ekstraktivne metalurgije, ki vključujejo predelavo za proizvodnjo kovine iz minerala;

(i)

„svetovne odgovorne talilnice in rafinerije“ pomeni talilnice in rafinerije, ki delujejo znotraj ali zunaj Unije, za katere velja, da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe;

(j)

„zgornji del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo z minerali med mestom ekstrakcije do vključno talilnic in rafinerij;

(k)

„spodnji del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo s kovinami od faze talilnic in rafinerij do končnega proizvoda;

(l)

„uvoznik v Uniji“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali kovine za sprostitev v prosti promet v smislu člena 201 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7), oziroma katero koli fizično ali pravno osebo, v imenu katere se vloži ta prijava, kot je določeno v podatkovnih elementih 3/15 in 3/16 v skladu s Prilogo B Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (8);

(m)

„shema potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi“ oziroma „shema potrebne skrbnosti“ pomeni kombinacijo prostovoljnih postopkov, orodij in mehanizmov potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi – vključno z revizijami, ki jih izvedejo neodvisne tretje strani –, ki jih razvijajo in nadzirajo vlade, sektorska združenja ali združenja zainteresiranih organizacij;

(n)

„pristojni organi države članice“ pomeni organe, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 10 in ki imajo ustrezno strokovno znanje glede surovin, industrijskih postopkov in revidiranja;

(o)

„smernice OECD o potrebni skrbnosti“ pomeni smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (druga izdaja, OECD 2013), vključno z vsemi prilogami in dopolnili;

(p)

„pritožbeni mehanizem“ pomeni mehanizem zgodnjega opozarjanja na tveganje, ki vsem zainteresiranim stranem, vključno s prijavitelji nepravilnosti, omogoča, da izrazijo pomisleke v zvezi z okoliščinami ekstrakcije mineralov, trgovine in ravnanja z njimi ter njihovega izvoza s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem;

(q)

„vzorčna politika oskrbovalne verige“ pomeni politiko oskrbovalne verige, ki je skladna s prilogo II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti, v kateri so opredeljena tveganja za večje negativne učinke, ki jih je mogoče povezati z ekstrakcijo mineralov, trgovino in ravnanjem z njimi ter njihovim izvozom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem;

(r)

„načrt obvladovanja tveganja“ pomeni pisni odziv uvoznika v Uniji na opredeljena tveganja v oskrbovalni verigi na podlagi priloge III k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

(s)

„reciklirane kovine“ pomeni predelane končne ali poporabniške proizvode ali predelane odpadne kovine, ki nastanejo pri izdelavi proizvodov, vključno s presežnimi zastarelimi, defektnimi in odpadnimi kovinskimi materiali, ki vsebujejo rafinirane ali predelane kovine, primerne za recikliranje v proizvodnji kositra, tantala, volframa ali zlata. Za namene te opredelitve minerali, ki so delno predelani, nepredelani ali so stranski proizvod druge rude, ne štejejo za reciklirane kovine;

(t)

„stranski proizvod“ pomeni mineral ali kovino s področja uporabe te uredbe, ki je bila pridobljena s predelavo minerala ali kovine, ki ne spada na področje uporabe te uredbe in ki je ne bi bilo mogoče pridobiti brez predelave primarnega minerala ali kovine, ki ne spada na področje uporabe te uredbe;

(u)

„preverljiv datum“ pomeni datum, ki ga je mogoče preveriti s pregledom fizičnih datumskih žigov na proizvodih ali inventurnega seznama.

Člen 3

Izpolnjevanje obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi s strani uvoznikov v Uniji

1.   Uvozniki v Uniji, ki uvažajo minerale ali kovine morajo izpolnjevati obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz te uredbe in voditi dokumentacijo, s katero dokazujejo svoje izpolnjevanje teh obveznosti, vključno z rezultati revizij, ki jih izvedejo neodvisne tretje strani.

2.   Pristojni organi države članice so odgovorni za izvedbo ustreznih naknadnih pregledov v skladu s členom 11.

3.   Zainteresirane strani lahko v skladu s členom 8(1) predložijo sheme potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v potrditev Komisiji z namenom, da uvoznikom v Uniji olajšajo izpolnjevanje ustreznih zahtev iz členov 4 do 7.

Člen 4

Obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja

Uvozniki v Uniji, ki uvažajo minerale ali kovine:

(a)

sprejmejo ter dobaviteljem in javnosti jasno sporočijo najnovejše informacije o svoji politiki oskrbovalne verige z minerali in kovinami, ki bi lahko izvirali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem;

(b)

v svojo politiko oskrbovalne verige vključijo standarde, po katerih je treba potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi izvajati v skladu s standardi, določenimi v vzorčni politiki oskrbovalne verige iz priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

(c)

strukturirajo svoje sisteme notranjega upravljanja tako, da podprejo potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi z dodelitvijo odgovornosti višjemu vodstvu v primerih, kadar uvoznik v Uniji ni fizična oseba, da nadzoruje postopek potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi in vodi evidence teh sistemov najmanj pet let;

(d)

bolj zavzeto sodelujejo z dobavitelji tako, da svojo politiko oskrbovalne verige vključijo v pogodbe in sporazume z dobavitelji v skladu s prilogo II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;

(e)

vzpostavijo pritožbeni mehanizem, ki deluje kot sistem zgodnjega opozarjanja na tveganje, ali tak mehanizem zagotovijo prek sodelovanja z drugimi gospodarskimi subjekti ali organizacijami oziroma z olajšanjem posvetovanja z zunanjim strokovnjakom ali organom, kot je varuh človekovih pravic;

(f)

kar se tiče mineralov, upravljajo nadzorno verigo ali sistem sledljivosti v oskrbovalni verigi, ki je podprt z dokumentacijo in ponuja naslednje informacije:

(i)

opis minerala, vključno z njegovim tržnim imenom in vrsto;

(ii)

ime in naslov dobavitelja uvoznika v Uniji;

(iii)

izvorno državo mineralov;

(iv)

količine in datume ekstrakcije, če so na voljo, izražene v prostornini ali teži;

(v)

kadar minerali izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ali kadar je uvoznik v Uniji opredelil druga tveganja za oskrbovalno verigo, našteta v smernicah OECD za potrebno skrbnost, dodatne informacije v skladu s posebnimi priporočili za gospodarske subjekte iz zgornjega dela oskrbovalne verige, kot je določeno v smernicah OECD o potrebni skrbnosti, kot so rudnik, kjer se minerali pridobivajo, lokacije, kjer se minerali prečiščujejo, kjer se trguje z njimi in se jih predeluje, ter davki, pristojbine in licenčnine, ki so bili plačani;

(g)

kar se tiče kovin, upravljajo nadzorno verigo ali sistem sledljivosti v oskrbovalni verigi, ki je podprt z dokumentacijo in zagotavlja naslednje informacije:

(i)

opis kovine, vključno z njenim tržnim imenom in vrsto;

(ii)

ime in naslov dobavitelja uvoznika v Uniji;

(iii)

ime in naslov talilnic in rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznika v Uniji;

(iv)

če je na voljo, evidenco revizijskih poročil tretjih strani glede talilnic in rafinerij, ali dokaz skladnosti s shemo potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo je Komisija priznala v skladu s členom 8;

(v)

če evidenca iz točke (iv) ni na voljo:

izvorne države mineralov v oskrbovalni verigi talilnic in rafinerij;

kadar so kovine pridobljene iz mineralov, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ali kadar je uvoznik v Uniji opredelil druga tveganja za oskrbovalno verigo, navedena v smernicah OECD za potrebno skrbnost, dodatne informacije v skladu s posebnimi priporočili za gospodarske subjekte iz spodnjega dela oskrbovalne verige, kot je določeno v navedenih smernicah;

(h)

kar se tiče stranskih proizvodov, zagotovijo z dokumentacijo podprte informacije od točke izvora teh stranskih proizvodov, in sicer točke, ko je stranski proizvod prvič ločen od primarnega minerala ali kovine, ki ne spada na področje uporabe te uredbe.

Člen 5

Obveznosti v zvezi z obvladovanjem tveganja

1.   Uvozniki v Uniji, ki uvažajo minerale:

(a)

opredelijo in ocenijo tveganje negativnih učinkov v svoji oskrbovalni verigi z minerali na podlagi informacij, ki se predložijo v skladu s členom 4, in glede na standarde svoje politike oskrbovalne verige, v skladu s prilogo II in priporočili o potrebni skrbnosti iz smernic OECD o potrebni skrbnosti;

(b)

izvajajo strategijo odzivanja na ugotovljena tveganja, ki je oblikovana tako, da preprečuje ali blaži negativne učinke s:

(i)

poročanjem o rezultatih ocene tveganja v oskrbovalni verigi višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen, v primerih, kadar uvoznik v Uniji ni fizična oseba;

(ii)

sprejetjem ukrepov za obvladovanje tveganja v skladu s prilogo II in priporočili o potrebni skrbnosti iz smernic OECD o potrebni skrbnosti glede na njihovo zmožnost vplivanja in po potrebi za izvajanje pritiska na dobavitelje, ki lahko najučinkoviteje preprečijo ali ublažijo ugotovljeno tveganje, tako da:

nadaljujejo trgovanje ob hkratnem izvajanju merljivih prizadevanj za ublažitev tveganja,

začasno opustijo trgovanje, medtem pa še naprej izvajajo merljiva prizadevanja za ublažitev tveganja, ali

prekinejo poslovne odnose z dobaviteljem po neuspešnih poskusih ublažitve tveganja;

(iii)

izvajanjem načrta za obvladovanje tveganja, spremljanjem in sledenjem učinkovitosti prizadevanj za ublažitev tveganja, poročanjem višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen, v primerih, kadar uvoznik v Uniji ni fizična oseba, ter razmislekom o opustitvi ali prekinitvi odnosa z dobaviteljem po neuspešnih poskusih ublažitve;

(iv)

izvedbo dodatnih ocen dejstev in tveganj za tveganja, ki zahtevajo ublažitev, ali po spremembi razmer.

2.   Če si uvoznik mineralov v Uniji prizadeva za ublažitev tveganja, medtem ko nadaljuje trgovino ali jo začasno opusti, se posvetuje z dobavitelji in zadevnimi deležniki, vključno z lokalnimi in centralnimi državnimi organi, mednarodnimi organizacijami ali organizacijami civilne družbe in prizadetimi tretjimi stranmi, ter se z njimi dogovori o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja.

3.   Uvozniki mineralov v Uniji se pri oblikovanju strategij za ublažitev konfliktov in visoko tveganih občutljivih razmer v načrtu obvladovanja tveganja zanašajo na ukrepe in kazalnike iz priloge III k smernicam OECD o potrebni skrbnosti ter merijo napredek pri izboljšavah.

4.   Uvozniki kovin v Uniji v svoji oskrbovalni verigi v skladu s prilogo II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti in posebnimi priporočili iz teh smernic opredelijo in ocenijo tveganja na podlagi razpoložljivih revizijskih poročil tretjih strani o talilnicah in rafinerijah v tej verigi ter po potrebi ocenijo prakse potrebne skrbnosti teh talilnic in rafinerij. Ta revizijska poročila morajo biti skladna s členom 6(1) te uredbe. Če revizijska poročila tretjih strani o talilnicah in rafinerijah v oskrbovalni verigi uvoznikov kovin v Uniji ne obstajajo, uvozniki kovin v Uniji tveganja v svoji oskrbovalni verigi opredelijo in ocenijo v sklopu lastnega sistema za obvladovanje tveganj. V takih primerih uvozniki kovin v Uniji izvedejo revizijo potrebne skrbnosti v svoji oskrbovalni verigi prek neodvisne tretje strani v skladu s členom 6 te uredbe.

5.   V primerih, ko niso fizične osebe, uvozniki kovin v Uniji o rezultatih ocene tveganja iz odstavka 4 poročajo svojemu višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen, in izvajajo strategijo za preprečevanje ali blažitev negativnih učinkov v skladu s prilogo II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti in posebnimi priporočili iz teh smernic.

Člen 6

Obveznosti v zvezi z revizijo, ki jo izvede tretja stran

1.   Uvozniki v Uniji, ki uvažajo minerale ali kovine, izvajajo revizije prek neodvisne tretje strani (v nadaljnjem besedilu: revizija, ki jo izvede tretja stran).

Ta revizija, ki jo izvede tretja stran:

(a)

v svoj obseg vključi vse dejavnosti, postopke in sisteme uvoznika v Uniji, ki se uporabljajo za izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v zvezi z minerali ali kovinami, vključno s sistemom upravljanja, obvladovanjem tveganja in razkritjem informacij uvoznika v Uniji, v skladu s členi 4, 5 in 7;

(b)

kot cilj določi skladnost praks potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi uvoznika v Uniji s členi 4, 5 in 7;

(c)

uvozniku v Uniji priporoči, kako naj izboljša svoje prakse potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, in

(d)

upošteva revizijska načela neodvisnosti, pristojnosti in odgovornosti, kot so določena v smernicah OECD o potrebni skrbnosti.

2.   Uvozniki kovin v Uniji so izvzeti iz obveznosti revizije, ki jo izvede tretja stran, iz prvega odstavka, če predložijo zadostne dokaze, vključno z revizijskimi poročili tretje strani, da vse talilnice in rafinerije v njihovi oskrbovalni verigi ravnajo v skladu s to uredbo.

Zahteva glede zadostnih dokazov se šteje za izpolnjeno, kadar uvozniki kovin v Uniji dokažejo, da pridobivajo izključno od talilnic in rafinerij, ki jih je Komisija uvrstila na seznam v skladu s členom 9.

Člen 7

Obveznost razkritja informacij

1.   Uvozniki v Uniji, ki uvažajo minerale ali kovine s področja uporabe te uredbe, pristojnim organom držav članic dajo na voljo poročila katere koli revizije, ki jo je v skladu s členom 6 izvedla tretja stran, ali dokaze o skladnosti s shemo potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo je Komisija priznala v skladu s členom 8.

2.   Uvozniki mineralov ali kovin v Uniji svojim neposrednim kupcem iz spodnjega dela oskrbovalne verige dajo na voljo vse informacije, ki so jih pridobili in shranili v skladu s potrebno skrbnostjo v svoji oskrbovalni verigi, pri čemer ustrezno upoštevajo poslovno zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.

3.   Uvozniki mineralov ali kovin v Uniji na letni osnovi in čim širše, tudi na spletu, javno poročajo o svojih politikah in praksah potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za odgovorno pridobivanje. V to poročilo so vključeni koraki, ki so jih storili za izvajanje obveznosti glede njihovega sistema upravljanja iz člena 4 in njihovega obvladovanja tveganja iz člena 5, kot tudi poročilo, ki povzema revizije, ki jih izvedejo tretje strani, vključno z imenom revizorja, pri čemer se ustrezno upoštevajo poslovna zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.

4.   Kadar lahko uvoznik v Uniji razumno sklepa, da kovine izvirajo samo iz recikliranih ali odpadnih virov, ob ustreznem upoštevanju poslovne zaupnosti in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo:

(a)

javno razkrije svoj sklep in

(b)

razumno podrobno opiše ukrepe potrebne skrbnosti, ki jih je izvedel, da je prišel do tega sklepa.

Člen 8

Priznavanje shem za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi

1.   Vlade, sektorska združenja in druge skupine zainteresiranih organizacij, ki imajo vzpostavljene sheme za potrebno skrbnost, (v nadaljnjem besedilu: lastniki shem) lahko Komisijo zaprosijo, da prizna sheme za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki jih razvijejo in nadzorujejo sami. To prošnjo podprejo z ustreznimi dokazili in informacijami.

2.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 19 za dopolnitev te uredbe in z njimi določi metodologijo in merila, ki ji omogočajo oceniti, ali sheme za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi spodbujajo gospodarske subjekte k izpolnjevanju zahtev iz te uredbe, ter ji omogočajo priznavanje shem.

3.   Kadar Komisija na podlagi dokazil in informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, in v skladu z metodologijo in merili za priznavanje, določenimi na podlagi odstavka 2, ugotovi, da shema za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, kadar jo uvoznik mineralov ali kovin v Uniji ustrezno izvaja, temu uvozniku omogoča, da ravna v skladu s to uredbo, sprejme izvedbeni akt, s katerim prizna enakovrednost te sheme z zahtevami iz te uredbe. Pred sprejetjem teh izvedbenih aktov se po potrebi posvetuje s sekretariatom OECD.

Pri odločanju o priznavanju sheme za potrebno skrbnost Komisija upošteva različne prakse v sektorju, ki jih zajema ta shema, upošteva pa tudi pristop na podlagi tveganja in metodo, ki ju uporablja ta shema za opredelitev konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ter njune navedene rezultate. Lastnik sheme razkrije te navedene rezultate.

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka tega odstavka se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

4.   Komisija po potrebi tudi redno preverja, ali priznane sheme za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi še naprej izpolnjujejo merila, na podlagi katerih je bila v skladu z odstavkom 3 sprejeta odločitev, da se jim prizna enakovrednost.

5.   Lastnik sheme za potrebno skrbnost, za katero je bila priznana enakovrednost v skladu z odstavkom 3, Komisijo nemudoma obvesti o kakršnih koli spremembah ali posodobitvah te sheme.

6.   Če obstajajo dokazi večkratnih ali hujših primerov, ko gospodarski subjekti, ki izvajajo shemo, priznano v skladu z odstavkom 3, niso izpolnjevali zahtev iz te uredbe, Komisija ob posvetovanju z lastnikom priznane sheme preuči, ali ti primeri kažejo na pomanjkljivosti v shemi.

7.   Kadar Komisija ugotovi neizpolnjevanje določb te uredbe ali pomanjkljivosti v priznani shemi za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, lahko da lastniku sheme na voljo ustrezno časovno obdobje za izvedbo popravnih ukrepov.

Kadar lastnik sheme ne izvede potrebnih popravnih ukrepov ali to zavrne in kadar Komisija ugotovi, da neizpolnjevanje ali pomanjkljivosti iz prvega pododstavka tega odstavka ogrožajo zmožnost uvoznika v Uniji, ki izvaja shemo, da ravna v skladu s to uredbo, ali kadar se ponavljajoči se ali pomembni primeri neizpolnjevanja s strani gospodarskih subjektov, ki izvajajo shemo, dogajajo zaradi pomanjkljivosti sheme, Komisija sprejme izvedbeni akt v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2), s katerim prekliče priznanje sheme.

8.   Komisija vzpostavi in posodablja register priznanih shem za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Ta register se da na voljo javnosti na spletu.

Člen 9

Seznam svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij

1.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi ali spremeni seznam z imeni in naslovi svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij.

Ta seznam se pripravi ob upoštevanju svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij, ki so zajete v shemah za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki jih priznava Komisija v skladu s členom 8, ter informacij, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 17(1).

2.   Komisija si po svojih najboljših močeh prizadeva, da opredeli tiste odgovorne talilnice in rafinerije, vključene na seznam iz prvega odstavka tega člena, ki vsaj delno pridobivajo z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, zlasti tako, da se opira na informacije, ki jih posredujejo lastniki shem za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, priznanih na podlagi člena 8.

3.   Komisija vzpostavi ali spremeni seznam z uporabo predloge iz Priloge II in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2). Pri tem se pred sprejetjem tega seznama po potrebi posvetuje s sekretariatom OECD.

4.   Komisija z izvedbenim aktom s seznama odstrani imena in naslove talilnic in rafinerij, ki se na podlagi informacij, prejetih v skladu s členom 8 in členom 17(1), ne priznavajo več kot odgovorne. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

5.   Komisija redno posodablja in da na voljo javnosti, tudi na spletu, informacije, ki so vključene v seznam svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij.

Člen 10

Pristojni organi držav članic

1.   Vsaka država članica imenuje enega ali več pristojnih organov, ki so odgovorni za uporabo te uredbe.

Države članice obvestijo Komisijo o imenih in naslovih pristojnih organov najpozneje do 9. decembra 2017. Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli spremembah nazivov ali naslovov pristojnih organov.

2.   Komisija da na voljo javnosti, tudi na spletu, seznam pristojnih organov in pri tem uporabi predlogo iz Priloge III. Komisija ta seznam posodablja.

3.   Pristojni organi držav članic so odgovorni za zagotavljanje učinkovitega in enotnega izvajanja te uredbe po vsej Uniji.

Člen 11

Naknadni pregledi uvoznikov v Uniji

1.   Pristojni organi držav članic so odgovorni za izvajanje ustreznih naknadnih pregledov za zagotovitev, da uvozniki mineralov ali kovin v Uniji izpolnjujejo obveznosti iz členov 4 do 7.

2.   Naknadni pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju, pa tudi v primerih, ko ima pristojni organ potrebne informacije, vključno s tistimi na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o izpolnjevanju določb te uredbe s strani uvoznika v Uniji.

3.   Naknadni pregledi iz odstavka 1 med drugim vključujejo:

(a)

pregled izvajanja obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi na podlagi te uredbe pri uvozniku v Uniji, vključno kar zadeva sistem upravljanja, obvladovanje tveganja, revizijo, ki jo izvede neodvisna tretja stran, in razkritje;

(b)

pregled dokumentacije in evidenc, ki dokazujejo ustrezno izpolnjevanje obveznosti iz točke (a);

(c)

pregled obveznosti revizije v skladu z obsegom, ciljem in načeli iz člena 6.

Naknadni pregledi iz odstavka 1 bi morali vključevati preglede na kraju samem, tudi v prostorih uvoznika v Uniji.

4.   Uvozniki v Uniji nudijo vso potrebno pomoč za lažje izvajanje naknadnih pregledov iz odstavka 1, zlasti v zvezi z dostopom do prostorov ter predložitvijo dokumentacije in evidenc.

5.   Da bi zagotovila jasnost nalog in skladnost ukrepanja med pristojnimi organi držav članic, Komisija pripravi nezavezujoče smernice v obliki priročnika, v katerem podrobno opredeli postopke, ki jim morajo slediti pristojni organi držav članic pri izvajanju naknadnih pregledov iz odstavka 1. Te smernice po potrebi vključujejo predloge za dokumente za lažje izvajanje te uredbe.

Člen 12

Evidence naknadnih pregledov uvoznikov v Uniji

Pristojni organi držav članic hranijo evidence o naknadnih pregledih iz člena 11(1), v katerih so navedeni zlasti vrsta in rezultati teh pregledov, vključno z evidencami kakršnih koli obvestil o popravnih ukrepih iz člena 16(3).

Evidence naknadnih pregledov iz člena 11(1) se hranijo vsaj pet let.

Člen 13

Sodelovanje in izmenjava informacij

1.   Pristojni organi držav članic izmenjujejo informacije, tudi s svojimi carinskimi organi, o zadevah, povezanih s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi in izvedenimi naknadnimi pregledi.

2.   S pristojnimi organi drugih držav članic in Komisijo izmenjujejo informacije glede pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med naknadnimi pregledi iz člena 11(1), in pravil, ki se uporabljajo za kršitve v skladu s členom 16.

3.   Pri sodelovanju iz odstavkov 1 in 2 se v celoti upoštevajo Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10) glede varstva podatkov ter Uredba (EU) št. 952/2013 glede razkritja zaupnih informacij.

Člen 14

Smernice

1.   Da se zagotovi jasnost in gotovost praks gospodarskih subjektov, zlasti malih in srednjih podjetij, in skladnost med temi praksami, Komisija v posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje in OECD za gospodarske subjekte pripravi nezavezujoče smernice v obliki priročnika, v njih pa pojasni najboljšo uporabo meril za določitev konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Ta priročnik temelji na opredelitvi konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, kot je določena v členu 2(f) te uredbe, in upošteva smernice OECD o potrebni skrbnosti na tem področju, vključno z drugimi oskrbovalnimi verigami, ki sprožijo opozorila, kot so opredeljena v zadevnih dopolnilih teh smernic.

2.   Komisija se opre na zunanje strokovno znanje, ki zagotovi okviren in neizčrpen seznam konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki se redno posodablja. Ta seznam temelji na analizi zunanjih strokovnjakov priročnika iz odstavka 1 in obstoječih informacij, med drugim s strani akademikov in shem za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Tudi uvozniki v Uniji, ki pridobivajo z območij, ki niso navedena na tem seznamu, ohranijo svojo odgovornost izpolnjevanja obveznosti za potrebno skrbnost iz te uredbe.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, ko v roku za izdajo mnenja tako odloči predsednik odbora ali to zahteva navadna večina članov odbora.

Člen 16

Pravila, ki se uporabljajo za kršitve

1.   Države članice določijo pravila, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe.

2.   Države članice o pravilih iz odstavka 1 uradno obvestijo Komisijo in ji nemudoma sporočijo kakršne koli naknadne spremembe pravil.

3.   V primeru kršitve te uredbe pristojni organi držav članic izdajo obvestilo o popravnih ukrepih, ki jih mora sprejeti uvoznik v Uniji.

Člen 17

Poročanje in pregled

1.   Države članice Komisiji do 30. junija vsako leto predložijo poročilo o izvajanju te uredbe in zlasti o obvestilih o popravnih ukrepih, ki jih izdajo njihovi pristojni organi v skladu s členom 16(3), in o revizijskih poročilih tretjih strani, danih na voljo v skladu s členom 7(1).

2.   Komisija do 1. januarja 2023 in potem vsaka tri leta pregleda delovanje in učinkovitost te uredbe. Pri tem pregledu se upošteva učinek te uredbe na terenu, vključno s spodbujanjem in stroški odgovornega pridobivanja mineralov z njenega področja uporabe s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ter učinek te uredbe na gospodarske subjekte v Uniji, tudi mala in srednja podjetja, pa spremljajoče ukrepe, opisane v skupnem sporočilu z dne 5. marca 2014. Komisija o poročilu o pregledu razpravlja z Evropskim parlamentom in Svetom. Pregled vključuje neodvisno oceno deleža vseh gospodarskih subjektov v Uniji iz spodnjega dela oskrbovalne verige, ki imajo v svojih oskrbovalnih verigah kositer, tantal, volfram ali zlato ter so vzpostavili sheme za potrebno skrbnost. Pregled oceni ustreznost in izvajanje teh shem za potrebno skrbnost ter učinek sistema Unije na terenu, pa tudi potrebo po dodatnih obveznih ukrepih, da bi se zagotovil zadosten vpliv celotnega trga Unije na odgovorno globalno oskrbovalno verigo z minerali.

3.   Komisija na podlagi ugotovitev pregleda iz odstavka 2 oceni, ali bi morali imeti pristojni organi držav članic pooblastila za izrekanje kazni uvoznikom v Uniji v primerih stalnega neizpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi. V zvezi s tem lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog.

Člen 18

Metodologija za izračun pragov

Komisija izbere največji letni obseg uvoza po uvozniku v Uniji in po oznaki kombinirane nomenklature, ki ustreza najmanj 95 % skupnega letnega obsega uvoza v Unijo za to oznako kombinirane nomenklature, kot novi prag, ki se vključi v Prilogo I, in sicer na podlagi carinskih informacij, ki jih na zahtevo Komisije zagotovijo države članice za svoja ozemlja, o letnem obsegu uvoza po uvozniku v Uniji in po oznaki kombinirane nomenklature iz Priloge I, razen če v tej uredbi ni določeno drugače. Komisija se pri tem opre na informacije o uvozu glede vsakega uvoznika v Uniji, ki jih za predhodni dve leti zagotovijo države članice.

Člen 19

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(4) in (5) ter člena 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 8. junija 2017. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila iz člena 1(5) in člena 8(2) se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 1(4) in (5) ter člena 8(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(4) in (5) ter člena 8(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 20

Začetek veljavnosti in datum uporabe

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se z izjemo določb iz odstavka 3 uporablja od 9. julija 2017.

3.   Člen 1(5), člen 3(1) in (2), členi 4 do 7, člen 8(6) in (7), člen 10(3), člen 11(1), (2), (3) in (4), člena 12 in 13, člen 16(3) ter člen 17 se uporabljajo od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 17. maja 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

C. ABELA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. marca 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 3. aprila 2017.

(2)  Smernice OECD za večnacionalne družbe, izdaja OECD 2011.

(3)  Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov „Varovanje, spoštovanje in pomoč“, ki jih je Svet ZN za človekove pravice odobril v resoluciji 17/4 z dne 6. julija 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter za mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33).

(5)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(7)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(9)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

Seznam mineralov in kovin s področja uporabe Uredbe (EU) 2017/821, uvrščenih pod kombinirano nomenklaturo

Del A: Minerali

Opis

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Količinski prag (kg)

Kositrove rude in koncentrati

2609 00 00

 

5 000

Volframove rude in koncentrati

2611 00 00

 

250 000

Tantalove ali niobijeve rude in koncentrati

ex 2615 90 00

10

uporabita se člen 1(4) in člen 18

Zlate rude in koncentrati

ex 2616 90 00

10

uporabita se člen 1(4) in člen 18

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu s koncentracijo zlata, ki je nižja od 99,5 %, in ni prestalo faze rafiniranja

ex 7108  (*1)

 

100

Del B: Kovine

Opis

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Količinski prag (kg)

Volframovi oksidi in hidroksidi

2825 90 40

 

100 000

Kositrovi oksidi in hidroksidi

ex 2825 90 85

10

uporabita se člen 1(4) in člen 18

Kositrovi kloridi

2827 39 10

 

10 000

Volframati

2841 80 00

 

100 000

Tantalati

ex 2841 90 85

30

uporabita se člen 1(4) in člen 18

Volframovi karbidi

2849 90 30

 

10 000

Tantalovi karbidi

ex 2849 90 50

10

uporabita se člen 1(4) in člen 18

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu s koncentracijo zlata, ki je 99,5 % ali več, in je prestalo fazo rafiniranja

ex 7108  (*2)

 

100

Fero-volfram in fero-silicij-volfram

7202 80 00

 

25 000

Kositer, neobdelan

8001

 

100 000

Kositrne palice, profili in žica

8003 00 00

 

1 400

Kositer, drugi izdelki

8007 00

 

2 100

Volfram v prahu

8101 10 00

 

2 500

Volfram, neobdelan, vključno palice, dobljene samo s sintranjem

8101 94 00

 

500

Volframova žica

8101 96 00

 

250

Volframove palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, pločevine, trakovi in folije ter drugo

8101 99

 

350

Tantal, neobdelan, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; prah

8103 20 00

 

2 500

Tantalove palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina, trakovi in folije ter drugo

8103 90

 

150


(*1)  Za namene spremembe tega praga se obseg uvoza, pridobljen z uporabo metodologije in meril iz člena 18, določi kot prag za obe tarifni vrstici ex 7108, vključeni v Prilogo I.

(*2)  Za namene spremembe tega praga se obseg uvoza, pridobljen z uporabo metodologije in meril iz člena 18, določi kot prag za obe tarifni vrstici ex 7108, vključeni v Prilogo I.


PRILOGA II

Predloga seznama svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij iz člena 9

Stolpec A:

Imena talilnic in rafinerij po abecednem vrstnem redu

Stolpec B:

Naslov talilnice ali rafinerije

Stolpec C:

* kazalnik, ali talilnica ali rafinerija pridobiva minerale, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem


A

B

C


PRILOGA III

Predloga seznama pristojnih organov držav članic iz člena 10

Stolpec A:

Imena držav članic po abecednem vrstnem redu

Stolpec B:

Ime pristojnega organa

Stolpec C:

Naslov pristojnega organa


A

B

C